Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn"

Transkriptio

1

2 Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri Ryynänen

3 Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus - alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Tausta Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuuden näkymien selvitys liittyy alueen korkeakoulujen MediaPolis InnoMedia sekä ammattikorkeakoulut PK-sektorin ennakointifoorumeina -hankkeisiin, joissa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on toiminut koordinoijana. Huhtikuussa Pohjois-Suomen media-alan toimijoille suunnattiin kysely, jonka tulosten pohjalta laaditaan ns. alan tulevaisuusbarometri eli TUBARO. Se tuottaa perusaineistoa media-alan tulevaisuudesta käytävään keskusteluun erityisesti Pohjois- Suomessa toimivien alan yrityksien näkökulmasta. Tavoitteena on kertoa alueen media-alan toimijoiden odotuksista ja tulevaisuuden näkymistä vuoden päähän. Tätä tietoa voidaan sitten hyödyntää sekä yrityksissä, oppilaitoksissa että julkisyhteisöissä, kun ennakoidaan lähitulevaisuuden muutoksia alan yrityksien toimintaympäristössä, toiminnassa ja osaamistarpeissa. Tässä perusraportissa kerrotaan kevään kyselytutkimukseen annetut vastaukset ja niiden jakaumat. Varsinainen TUBARO, jossa vastauksia käsitellään syvällisemmin, valmistuu syksyllä. Kyselytutkimuksen toteutus Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelija Jenni Ranta ja liiketalouden opiskelija Matti Rajaniemi toteuttivat Pohjois-Suomen media-alan toimijoille sähköisen kyselyn. Työn opiskelijat tekivät osana aihepiiriin liittyviä opinnäytetöitään. Jenni Rannan toukokuussa valmistuneen opinnäytetyön Pohjois-Suomen media-alan osaaminen tulevaisuudessa - Lähivuosien osaamistarpeet ja taitovaatimukset antia on hyödynnetty myös tässä raportissa. Ranta Jenni () Pohjois-Suomen media-alan osaaminen tulevaisuudessa - Lähivuosien osaamistarpeet ja taitovaatimukset. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Kulttuuriala, opinnäyte.

4 Kyselyn laadinnan tausta-aineistona käytettiin eri lähteistä kerättyä tietoa mediaalan megatrendeistä, trendeistä ja muutosvoimista sekä aiheesta aikaisemmin julkaistuja raportteja ja tutkimuksia. Kyselytutkimuksen teemoiksi nostettiin mediaalalla toimiminen, Pohjois-Suomi toimintaympäristönä, EU-hanketoiminta, yritystoiminta ja markkinat, yhteistoiminta ja verkostot, kansainvälistyminen sekä teknologian kehitys ja tulevaisuuden näkymät. Alustava kyselylomake testattiin muutamilla alan toimijoilla ja sitä parannettiin vielä heidän ehdotuksien pohjalta ennen postitusta. Kysely rajattiin koskemaan Pohjois-Suomea eli Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntia. Yritysten toimiala määriteltiin Tilastokeskuksen TOL kansallisen toimialaluokituksen mukaisesti, jolloin media-alan toimialoiksi luokiteltiin - () Kirjojen kustantaminen, - () Sanomalehtien kustantaminen, - () Aikakauslehtien kustantaminen, - () Äänitallenteiden kustantaminen, - () Muu kustannustoiminta, - () Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi, - () Tietokanta ja -verkkopalvelut, - () Mainospalvelu, - () Valokuvauspalvelu, - () Elokuva- ja videotoiminta, - () Radio- ja televisiotoiminta, - () Uutistoimistot. Yritystiedot, jotka sisälsivät päättäjien tiedot, hankittiin Suomen Asiakastieto Oy:n Yritysfiltteristä. Henkilöstön määrä ja liikevaihto eivät vaikuttaneet vastaajien valintaan, mutta käytännössä suurin osa alan yrityksistä näytti olevan pieniä toimijoita. Valintakriteerit täyttäviä yrityksiä listautui tietokannassa yhteensä kpl. Yritysten sähköpostiosoitteet kerättiin www-sivuja ja hakukoneita hyödyntämällä. Sähköinen yhteystieto löytyi yhteensä alan yritykselle, joille lähetettiin. maaliskuuta säh-

5 köpostiviestinä saate ja suora linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Yhteensä yritykselle joko sähköposti ei mennyt perille tai saatiin vastaus, että yritys ei toimi media-alalla. Kolmeen yritykseen kysely lähetettiin tahattomasti kahteen kertaan. Tavoitettuja toimijoita oli lopulta yhteensä. Vastausaika oli yksi viikko. Sen jälkeen yrityksille lähetettiin vielä kaksi muistutusviestiä ja kysely suljettiin... Kyselyyn vastasi toimijaa, jolloin vastausprosentiksi muodostui, %, mikä on varsin kohtuullinen määrä pienyrityksille suuntautuvissa kyselyissä. Seurantatietojen mukaan kyselyn oli avannut yhteensä henkilöä, joista ( %) todella vastasi kyselyyn. Yksi vastaajista nimittäin lähetti tyhjän lomakkeen. Kuten kuvasta selviää Lapin maakunnasta kyselyyn vastasi media-alan toimijaa ( %) ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnasta toimijaa ( %)., % Lapin maakunta, % Pohjois- Pohjanmaan maakunta Kuva. Vastaajien kotipaikka Seuraavaksi raportissa esitellään kyselyn vastauksien jakaumat kyselylomakkeen järjestystä noudattaen. Nämä perusjakaumat antavat alustavaa tietoa aiheesta kiinnostuneille ennen syksyn varsinaista TUBARO-raportin valmistumista ja julkaisemista.

6 Pohjois-Suomi toimintaympäristönä Tässä osiossa vastaajilta pyydettiin mielipiteitä ja arvioita alan yritystoiminnan näkökulmasta - Pohjois-Suomen vetovoimatekijöistä ja - kehitysnäkymistä - osaamiskeskittymien kehityksestä - alan julkisuuden henkilöiden merkityksestä - yhteistyötarpeista alan korkeakoulujen kanssa - media-alan osaamisen tarpeista. Vastaajille esitettiin em. aihepiireistä useita vaihtoehtoja, joihin he ilmaisivat mielipiteensä valitsemalla sopivimman vastauksen viisiportaisista mielipideasteikoista. Jokaiseen kysymyssarjaan liittyi myös mahdollisuus täydentää vaihtoehtojen listaa omilla näkemyksillä. Lisäksi osaamiskeskittymien ennakoiduista profiloitumisalueista toimijoilta pyydettiin arvioita avoimina vastauksina.. Nykyisellä paikkakunnalla pysymiseen vaikuttavat tekijät Kysymyksessä yritysten asiantuntijat arvioivat eri asioiden merkitystä siihen, että yritys pysyy nykyisellä paikkakunnalla vielä seuraavat vuotta. Arviointiasteikkona käytettiin: = ei lainkaan merkitystä, = hieman merkitystä, = aika lailla merkitystä, = paljon merkitystä ja = erittäin paljon merkitystä. Taulukosta selviää vastausten tarkat jakaumat ja keskiarvot (ka) eri tekijöille. Keskiarvojen perusteella näyttää, että media-alan yrityksiä pitää Pohjois-Suomessa erityisesti hyvät tietoliikenneyhteydet (ka,), riittävä lähialueen asiakaskunta (ka,), mutta toisaalta myös yritystoiminnan riippumattomuus sijaintipaikkakunnasta (,). Myös perhesyyt ovat tärkeä yritystoiminnan sijaintiin vaikuttava tekijä (ka,). Valmiiden vastausvaihtoehtojen rinnalla vastaajat itse listasivat seuraavia vetovoimatekijöitä: kustannustaso, pitkäjänteiset asiakassuhteet ja töiden/toiminnan sijoittu-

7 minen alueelle ja sinänsä tuotannon sijoittuminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, omistajien ja avainhenkilöiden sitoutuminen paikkakuntaan, joulumatkailun kehittyminen alueella, hyvät yrityshautomot, hyvät yhteydet alan yrityksiin sekä työrauha, luova, viihtyisä ja ongelmaton ympäristö. Sijaintipaikkakunnalla tulisi olla saatavilla myös tuotteistettuja kehityspalveluja. Lisäksi yhtenä vetovoimatekijänä voisi toimia yhteinen foorumi, jossa omaa alaa tehtäisiin tunnetuksi muille ammattilaisille, jotka toimivat mediaympäristössä. Tällainen foorumi voisi olla esim. yhteiset nettisivut linkkeineen, joissa Pohjois-Suomen media-ala esittäytyy. Taulukko. Millainen merkitys seuraavilla asioilla on teille, jotta yrityksenne pysyy nykyisellä paikkakunnalla vielä seuraavat - vuotta? Kysymykseen vastanneet: Perhesyyt (ka:,; yht: ) Hyvät harrastusmahdollisuudet (ka:,; yht: ) Oman yritystoiminnan riippumattomuus sijaintipaikasta (ka:,; yht: ) Paikkakunnan hyvä imago alan keskittymänä (ka:,; yht: ) Osaavan työvoiman saatavuus alueella (ka:,; yht: ) Asiakkaiden määrän riittävyys lähialueella (ka:,; yht: ) Kysynnän euromääräinen riittävyys lähialueella (ka:,; yht: ) Paikkakunnan hyvät liikenneyhteydet (ka:,; yht: ) Paikkakunnan hyvät tietoliikenneyhteydet (ka:,; yht: ) Sopivien toimitilojen hyvä saatavuus paikkakunnalla (ka:,; yht: ) Oman osaamisen hyvät kehittämismahdollisuudet lähialueella (ka:,; yht: ) Paikkakunnalla on kasvava toimialan yritysrypäs (ka:,; yht: ) Media-alan yritysten hyvä yhteistyö paikkakunnalla ja lähialueella (ka:,; yht: ) Eri alojen yritysten hyvä yhteistyö lähialueella (ka:,; yht: ) Maakunnan/seutukunnan julkisen hallinnon sitoutuminen alan kehittämiseen (ka:,; yht: ) Alueen kansallisten rahoitustukien suomat mahdollisuudet (ka:,; yht: ),%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% % %,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% jatkuu

8 Taulukko. jatkuu Millainen merkitys seuraavilla asioilla on teille, jotta yrityksenne pysyy nykyisellä paikkakunnalla vielä seuraavat - vuotta? Alueen EU-tukien suomat mahdollisuudet (ka:,; yht: ) Paikkakunnan hyvät julkiset yrityspalvelut (ka:,; yht: ) Toimiva kehitystyö lähialueen oppilaitosten kanssa (ka:,; yht: ) Oppilaitosten tms. laitteiden ja välineiden käyttömahdollisuudet lähialueella (ka:,; yht: ) Muita asioita, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ),% %,%,% %,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%.. Pohjois-Suomen kehitysnäkymien vaikutukset yritystoimintaan Kysymyksessä vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä Pohjois-Suomen - vuoden kehitysnäkymistä. Vastaajat arvioivat väitteiden vaikutusta lähivuosien yritystoiminnalleen asteikolla: = erittäin epäedullisesti, = jokseenkin epäedullisesti, = ei vaikutusta, = jokseenkin myönteisesti ja = erittäin myönteisesti. Taulukosta nousee esille, että keskiarvojen perusteella media-alan yritykset ennakoivat, että luovien toimialojen ammattimaistuminen (,), yritystoiminnan kansainvälistyminen (ka,), monimediaisuus (ka,) sekä alueen matkailun (,) sekä viihde- ja kulttuuripalvelujen kehittyminen ovat pohjoisten media-alan yritysten yritystoimintaa edistäviä tekijöitä. Toisaalta väestön ikääntyminen (ka,) ja kilpailun kiristyminen (ka,) ovat tekijöitä, joiden ennakoidaan vaikuttavan kaikkein epäedullisimmin alan yritystoimintaan. Lisäksi muutamat vastaajat näkivät muita yritystoimintaan vaikuttavia tekijöitä seuraavasti: suomalaiset putoavat osin joillakin osaamisalueilla (esim. maksupalvelujen ratkaisut), alan koulutustarjontaa on jatkossakin liikaa ja että palveluja tullaan alueellistamaan pääkaupunkiseudulta ja että toiminta ei ole riippuvainen paikkakunnasta. Toisaalta ennakoidaan, että yritysten määrä lisääntyy alueella. Lisäksi kilpailevaa, erityisesti nuorille suunnattua, ilmaispalvelua syntyy kuin sieniä sateella, minkä katsotaan vaikuttavan epäedullisesti alan näkymiin.

9 Taulukko. Miten arvioitte seuraavien Pohjois-Suomea koskevien kehitysnäkymien vaikuttavan yritystoimintaanne tulevan - vuoden aikana? Kysymykseen vastanneet: Väestö vähenee ja keskittyy kasvukeskuksiin (ka:,; yht: ) Väestö ikääntyy (ka:,; yht: ) Palvelusektori vahvistuu ja kehittyy (ka:,; yht: ) Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa (ka:,; yht: ) Matkailijoiden määrä lisääntyy (ka:,; yht: ) Viihde- ja kulttuuriteollisuus kehittyy matkailuelämyksien laajennukseksi (ka:,; yht: ) Työn ja vapaa-ajan virkistystoiminnan palvelujen kysyntä lisääntyy (ka:,; yht: ) IT-alan kysyntä elpyy (ka:,; yht: ) Luovien toimialojen tuotannot ammattimaistuvat ja kansainvälistyvät (ka:,; yht: ) Tuotantojen/palvelujen versiointi eri medioihin sopivaksi lisääntyy (ns. monimediaisuus) (ka:,; yht: ) TEKESin vapaa-ajan ohjelma suo uusia mahdollisuuksia alan yrityksille (ka:,; yht: ) Sisältötuotannon innovaatiotoimintaa tuetaan Lapin omasta tuotantorahastosta (ka:,; yht: ) Uusia median osaajia valmistuu alalle (ka:,; yht: ) Alan yritysten välinen kilpailu kiristyy (ka:,; yht: ) Alan toimijoiden yhteistyö alueella lisääntyy (ka:,; yht: ) Pohjois-Suomen yritysten toiminta kansainvälistyy edelleen (ka:,; yht: ) Osaamiskeskittymät jatkavat profiloitumista huippuosaamisiin (ka:,; yht: ) Suurteollisuus jatkuu alueilla (ka:,; yht: ) Raja-alueiden, kuten Tornio-Haaparanta, yhteistoiminta kehittyy (ka:,; yht: ) Media-alan korkeakoulujen koulutus- ja tutkimusosaaminen kehittyy (ka:,; yht: ) Media-alan korkeakoulujen maksullinen palvelutoiminta lisääntyy (ka:,; yht: ),%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,% % %,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,% % %,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,% jatkuu

10 Taulukko. jatkuu Miten arvioitte seuraavien Pohjois-Suomea koskevien kehitysnäkymien vaikuttavan yritystoimintaanne tulevan - vuoden aikana? Alueen kuntien talousvaikeuksista johtuva valtion ohjaus lisääntyy (ka:,; yht: ) Valtionhallinnon viranomaispalveluja tehostetaan alueella (ka:,; yht: ) Muita kehitysnäkymiä, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ),%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,% %,%. Osaamiskeskittymien kehittyminen Kyselyssä vastaajat arvioivat myös eri paikkakuntien merkitystä Pohjois-Suomen media-alan osaamiskeskittyminä noin vuoden kuluttua. Arviointiasteikkona käytettiin: = ei lainkaan merkitystä, = hieman merkitystä, = aika lailla merkitystä, = paljon merkitystä ja = erittäin paljon merkitystä. Keskiarvojen perusteella Oululla näyttää olevan eniten merkitystä (ka,), Rovaniemellä seuraavaksi eniten (ka,) ja Kemi-Torniolla (ka,) myös aika lailla merkitystä osaamiskeskittyminä tulevina vuosina. Mutta pienemmillä paikkakunnilla kuten Raahella (ka,), Kuusamolla (ka,), Ylivieskalla (ka,) ja Sodankylällä (ka,) on myös oma, pienempi roolinsa alan keskittyminä. Tarkemmat jakaumat näkyvät taulukossa. Taulukko. Millainen merkitys mielestänne seuraavilla paikkakunnilla on Pohjois-Suomen media-alan osaamiskeskittyminä noin vuoden kuluttua? Entä millaiseen osaamiseen arvioitte kunkin niistä keskittyvän? Kysymykseen vastanneet: Oulu (ka:,; yht: ) Rovaniemi (ka:,; yht: ) Kemi-Tornio (ka:,; yht: ) Raahe (ka:,; yht: ) Kuusamo (ka:,; yht: ) Ylivieska (ka:,; yht: ) Sodankylä (ka:,; yht: ),%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% % % %,%

11 Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaiseen osaamiseen kukin kaupunkikeskittymä jatkossa keskittyy. Oulun vastaajat arvioivat keskittyvän seuraaviin osaamisalueisiin: IT, mobiilipalvelut, pelit, videot, mainonta, viestintä, kansainvälisyys, moniosaaminen, www, vaativat sisältöpalvelut, koulutus, medianomikoulutus, journalistiikka, sisällöntuotanto, teknologia, tv- ja radiotuotanto, yliopistotasoinen tutkimus, taloustieteet, tietoliikennetekniikka, keskisuuret ja suuret mediatuotannot, teknologinen laitekehitystyö sekä tekniset ratkaisut ja kulttuuri. Rovaniemen vastaajat katsovan jatkossa keskittyvän seuraaviin osaamisalueisiin: matkailu, koulutus, sisällöntuotanto, teollinen muotoilu, monialaisuus, maisterikoulutus, lakipalvelut, luovuus, matkailumarkkinointi, yliopistotasoinen tutkimus, taiteet, visuaalinen suunnittelu, taidekasvatus, elämysmatkailu, keskisuuret mediatuotannot, elokuvat, luovan media-alan osaamisen kehitys, viestintä, graafinen suunnittelu, mediataide /-tiede, tuotantoyhtiöt, yo-tasoinen taideosaaminen, IT, www, Dmallinnus, kansainvälinen yhteistyö sekä kuvitus ja musiikki. Kemi-Tornion osaamiseen vastaajat liittivät seuraavia asioita: koulutus, mainonta, matkailu, videot, teollisuus, multimedia, ilmaisu, perusosaaminen, teollisuus, kauppa, pienehköt tuotannot, elokuva ja kuvataide, suunnittelu ja tuotanto, sisältötuotanto, audiovisuaalinen tekniikka, taide- ja musiikkituotannot, IT, elektroniikka, mobiilipalvelut, kansainvälinen yhteistyö sekä messu- ja konferenssipalvelut. Raahen vastaajat arvioivat keskittyvän tulevaisuudessa seuraaviin osaamisalueisiin: teollisuus, graafinen suunnittelu ja tuotanto, sisällöntuotanto, animaatio, perusosaaminen, pienehköt ja keskisuuret tuotannot, matkailu, tietotekniikka, IT, elektroniikka, mainonta. Kuusamon vastaajat ennakoivat keskittyvän jatkossa seuraaviin osaamisalueisiin: matkailu, luonto, elämysmatkailu, elokuva, urheilujournalistiikka, matkailumarkkinointi, paikallinen osaaminen, tukipalvelut, IT, audiovisuaalinen osaaminen, valokuvaus.

12 Sodankylän vastaajat arvioivat keskittyvän tulevaisuudessa mm. seuraaviin osaamisalueisiin: elokuvat, matkailu, paikallinen osaaminen, pienehköt tuotannot, IT, www. Ylivieskan osaamiskeskittymään vastaajat liittivät puolestaan: teknisesti painottuneiden osaajien koulutus, mediateknologia, teknologiakasvatus, paikallinen osaaminen, ohjelmistokehitys ja tietoliikennetekniikka, pienehköt tuotannot, tietotekniikka, IT, mobiilipalvelut, terveys ja kustannustoiminta.. Julkkisten vaikutus alan kehitykseen Vastaajien mielipiteet väittämiin alan julkisuuden henkilöiden mahdollisista vaikutuksista alan kehitykselle Pohjois-Suomessa selviää seuraavasta taulukosta. Vaihtoehtoina ehdotettuihin väittämiin oli: = täysin eri mieltä, = jokseenkin eri mieltä, = en osaa sanoa, = jokseenkin samaa mieltä ja = täysin samaa mieltä. Taulukko. Mitä mieltä olette media-alan julkkisten pohjoisessa toimimisen mahdollisista vaikutuksista alan kehitykseen Pohjois-Suomessa - vuoden aikajänteellä? Kysymykseen vastanneet: Yleinen kiinnostus media-alaa kohtaan kasvaa alueella (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan opintoihin hakeudutaan alueella enemmän (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan imago muuttuu liian viihteelliseksi (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Alueen media-alan yrityksille avautuu julkkisten avulla uusia ansaintamahdollisuuksia (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Alueen tunnettuus media-alan keskittymänä lisääntyy (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan yrityksien työt lisääntyvät alueella (ka:,; yht: ),%,%,% %,% Eri osaamista omaavien media-alan yritysten yhteistyö lisääntyy alueella (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan yrityksien innovaatiotoiminta kiihtyy alueella (ka:,; yht: ),%,% %,%,% Alan julkkisten yritystoiminta alueella vie töitä muilta yrityksiltä (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Alan julkkisten toiminta Pohjois-Suomessa hyödyttää lähinnä heitä itseään (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Muita vaikutuksia, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Vastaajat näyttävät arvioivan alan julkkisten toiminnan Pohjois-Suomessa vaikuttavan varsin positiivisesti alan kehitykseen. Muina julkkisten vaikutuksina vastaajat kuvasivat: ihmisten autonominen aika lisääntyy, ehkä he sijoittavat tästä osan medi-

13 aan; mielikuva alasta hämärtyy - näkyvää ilmiötä aletaan pitää merkityksellisenä ilmiönä; media-alan julkkikset? -Päivää lehdessä ehkä; julkkiksilla ei ole mitään tekemistä vakavan journalistiikan kanssa; enemmän vain yhteistyötä; onks toi julkkis ny sit antti; Suomessa ei ole merkittäviä kansainvälisesti tunnettuja julkkiksia ja keskinäinen kilpailu voi polkea hintoja.. Yhteistyöhalukkuus alan korkeakoulujen kanssa Kysymykseen yritysten halukkuudesta/tarpeesta korkeakouluyhteistyöhön vastaajat kertoivat mielipiteensä asteikolla: = ei lainkaan halukkuutta/tarvetta, = hieman..., = aika lailla..., = paljon... ja = erittäin paljon halukkuutta/tarvetta. Taulukko. Miten arvioitte teidän yrityksenne halukkuutta/tarvetta yhteistyöhön alan korkeakoulujen kanssa tulevien - vuoden aikana seuraavilla osa-alueilla? Kysymykseen vastanneet: Osaavan työvoiman rekrytoiminen yritykseen (ka:,; yht: ),%,% %,% % Työharjoittelupaikan/-jen tarjoaminen yrityksessä (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Opinnäytteen/-iden tekeminen yritykselle (ka:,; yht: ),%,%,% %,% Ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö (työharjoittelu tms.) (ka:,; yht: ),%,%,% %,% Osallistuminen oppilaitoksien opetussuunnitelmatyöhön (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Yritysten erityisosaajien osallistuminen opetukseen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Opiskelijoiden yritysvierailut (ka:,; yht: ),%,% %,%,% Opettajien tutustumiskäynnit yritykseen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Opettajien työelämäjaksot yrityksessä (ka:,; yht: ),% %,%,%,% Yrityksen ja oppilaitosten yhteiset kehityshankkeet (ka:,; yht: ),% %,%,%,% Yrityksen ja oppilaitosten yhteiset tutkimushankkeet (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Muita yhteistyömuotoja, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Edellisen taulukon keskiarvojen perusteella vastaajat eivät ole kovin kiinnostuneita korkeakouluyhteistyöstä. Suosituinta näyttää olevan työharjoittelupaikkojen tarjoaminen opiskelijoille (ka,). Mutta ulkomaalaisista opiskelijoista yritykset eivät niin-

14 kään ole kiinnostuneita (ka,). Myöskään opettajien työelämäjaksot (ka,), yritysvierailut ylipäänsä (ka,) tai osallistuminen opetussuunnitelmien kehittämiseen (ka,) eivät näytä kovin halutuilta yhteistyömuodoilta. Kohdassa muut mahdolliset yhteistyömuodot vastaajat nostavat esille seuraavaa: voisimme toteuttaa oppilaitosten ääniteprojekteja yhteistyössä, yhteistyö ei ole helppoa - tyhmät luottaa, oppilaitosten osallisuus alan foorumeihin, video-alan opetuksen kanssa yhteistyö olisi ehkä mahdollista ja konsultointi oman erikoisosaamisen tiimoilta.. Media-alan osaamistarpeet Kysymykseen yrityskohtaisista tarpeista media-alan osaajien osaamisalueiksi vastaajat antoivat näkemyksensä ehdotuksiin asteikolla: = ei lainkaan merkitystä, = hieman merkitystä, = aika lailla merkitystä, = paljon merkitystä ja = erittäin paljon merkitystä. Taulukon vastausten keskiarvojen perusteella tärkein alan osaamisalue näyttää olevan luovuus, ideointikyky ja innovatiivisuus (ka,). Lisäksi vastauksissa korostuu yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot (ka,), asiakkaan liiketoiminnan, prosessien ja tarpeiden ymmärtäminen (ka,) sekä myynti- ja markkinointiosaaminen (ka,). Kyselyssä ehdotettujen osaamisalueiden lisäksi vastaajat nostavat vielä esiin: laaja yleissivistys ja historian tuntemus, sivistys - ihmisen inhimillinen olemus ja ominaisuus, oppimiskyky ylipäätään sekä asenne työn tekemiseen ja asiakaslähtöiseen asiakaspalveluun.

15 Taulukko. Millainen merkitys seuraavilla media-alan työntekijöiden osaamisalueilla on teidän yrityksessänne - vuoden kuluttua? Kysymykseen vastanneet: Uusimman tekniikan nopea omaksumiskyky (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Monipuolinen alan laitteiden/ohjelmien perustuntemus (ka: ; yht: ),%,%,% %,% Monitaitoisuus eli kyky työskennellä erilaisissa mediaympäristöissä (ka:,; yht: ) % %,%,%,% Tuotanto-/palveluprosessien kokonaisuuksien ymmärtäminen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan kokonaisvaltainen tuntemus (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Sisällöntuotannon osaaminen mediasta riippumatta (ka:,; yht: ),% %,%,%,% Luovuus, ideointikyky ja innovatiivisuus (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Trendien ja ajan ilmiöiden seuraaminen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Asiakkaan liiketoiminnan, prosessien ja tarpeiden ymmärtäminen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Myynti- ja markkinointiosaaminen (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Muu liiketoiminnan osaaminen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Kansainvälinen liiketoiminnan kokemus (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Visuaalisen ilmaisun hallinta (ka:,; yht: ) %,%,%,% % Kielellinen ilmaisu (suullinen ja kirjallinen) (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Tiedonhankintataidot (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Kyky ymmärtää ja hyödyntää tutkimustietoa (ka:,; yht: ),% %,%,%,% Kielitaito (ka:,; yht: ),%,% %,%,% Vieraiden kulttuurien tuntemus (ka:,; yht: ),%,%,%,% % Suomalaisen kulttuuriperinteen ja historian tuntemus (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot (ka:,; yht: ) %,%,% % % Projektityöosaaminen (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Esimiestaidot (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Muita alueita, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ) % % % % %

16 EU-hanketoiminta EU-hanketoimintaa käsittelevissä kysymyksissä haluttiin selvittää - yrityksien aikomuksia osallistua hankkeisiin uudella EU-ohjelmakaudella ja - yrityksien aiempaa osallistumisaktiivisuutta EU-rahoitteisissa hankkeissa.. Uuden ohjelmakauden hanketoiminta Uudella EU-ohjelmakaudella Lapista ja Pohjois-Pohjanmaasta on muodostettu yhtenäinen ohjelma-alue, jolloin yritysten hankeyhteistyö lienee entistä vaivattomampaa. Kuten taulukosta näkyy, vastaajat pyrkivät hyödyntämään varsin monipuolisesti erilaisia alueellisia mahdollisuuksia tulevassa hanketoiminnassaan. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan vapaassa tekstikentässä syyt/perustelut aikomuksilleen. Taulukko. Miten yrityksenne tulee hyödyntämään uutta, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhdistävää uutta EUohjelmakautta tulevien - vuoden kuluessa? Miksi? Kysymykseen vastanneet: Pyrimme pelkästään laajempiin, koko Pohjois-Suomea kattaviin EUhankkeisiin, koska Pysymme vain omalle alueelle rajautuvissa EU-hankkeissa, koska Pyrimme hyödyntämään molempia - sekä oman alueen että koko Pohjois- Suomen kattavia - EU-ohjelmien mahdollisuuksia, koska Emme tule osallistumaan EUhankkeisiin, koska,%,%,%,% Ensimmäiseen vaihtoehtoon eli laajempiin, koko Pohjois-Suomen kattaviin hankkeisiin halukkuutta vastaajat selittivät aiemmilla kokemuksilla, toimimisella koko maassa sekä toiminnan kansainvälisyydellä. Toiseen eli omalle alueelle rajautuvilla vastaajilla perusteluina painottuivat: rajalliset resurssit ja erikoistuminen.

17 Kolmannen eli monipuolisen alueellisen hyödyntämisen motiiveina toimivat: toimintamme soveltuu molempiin, koko alueella tarvitaan tarjoamiamme palveluja, palvelemme koko Pohjois-Suomen/Barentsin alueen yrityksiä ja yhteisöjä, ne antavat mahdollisuuksia yrityksen kehittämiselle, kv-liiketoiminta edellyttää laajempaa maantieteellistä kattavuutta, siihen resurssimme ehkä riittävät, palvelemme TEkeskusta, videoneuvottelua ei vielä hyödynnetä tarpeeksi työvälineenä, it is possible, asiakkaat koko maassa, hyvä niin (en tunne ohjelmakauden ohjelmaa), voimme tehdä niin, molemmissa on puolensa, olemme mukana Ylläksen alueen yhteistyössä ja sitä kautta mukana EU-hankkeissa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa ovat mielestämme yhtä toimintaympäristöä, laajat projektit vaativat myös molempien alueiden huippuosaajia mukaan, olemme tehneet yhteistyötä myös edellisellä kaudella; pyrimme tekemään Pohjois-Suomessa kansainvälisiä yhteistuotantoja, ne auttavat kansainvälistymispyrkimyksissämme, rahoitus ja uudet kontaktit alan toimijoihin. Lisäksi on huomattava, että lähes puolet (, %) yrityksistä ei ole kiinnostunut EUhankkeista ollenkaan. Selitykseksi vastaajat antavat seuraavaa: ei liene tarvetta/sopivia projekteja, emme tiedä niiden mahdollisuuksista, ei ole vielä ajankohtaista, ei mahdollista, se ei ole liiketoiminnallemme mitenkään merkityksellistä, liian byrokraatista ja ei ole tuottavaa liiketoimintaa, yritys on niin pieni, huonoja kokemuksia, liian työläitä, julkisten hankkeitten rahoitushallinnon byrokratia vie aikaa oikealta työltä, ovat kustannustehottomia, tuskin saamme rahoitusta, hankkeiden jatkuva kilpailutus laskee yrityksen katetta, se on ajan hukkaa ja vie liikaa resursseja hyötyynsä nähden. Erityisesti tiedon puute, byrokratia ja yrityksen pieni koko oli mainittu useissa vastauksissa. Seuraavaksi yrityksiltä tiedusteltiin, että millaisista EU-rahoitteisista hankkeista yrityksenne on kiinnostunut tulevaisuudessa? Kiinnostuksen kohteita vastaajat esittivät runsaasti, ja vastaukset olivat hyvin monimuotoisia kritiikkiäkin esitettiin.

18 Kiinnostaviksi hankeaihioiksi tms. vastaajat nostavat esiin: - tuotekehitykseen liittyvät; ylipäätään kaikki pelialaa koskevat hankkeet, joihin osallistuminen tosin katsotaan hankekohtaisesti; median kehittäminen, ja jos voisi sitä kautta työllistää lisää ihmisiä; kansainväliseen sisällöntuotantoon liittyvät hankkeet; monentyyppiset, en osaa eritellä; sellaiset, jotka tukevat myyntiä; joissa tarvitaan esim. julkaisujen suunnittelua ja www yms.; olemme kiinnostuneita kaikista hankkeista, joissa tarvitaan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluita - näemme siis EU-rahoitteiset hankkeet meille potentiaalisina asiakkaina; yritystoiminnan kehittäminen, laitehankinnat; toteutamme mielellämme asiakkaiden toimeksiantoja, jotka ovat EU:n rahoittamia; sisältö ja innovaatiohankkeet, % EU:lta tulevaa sekä monikansalliset, useassa EU-maassa toimivia yrityksiä koskevat hankkeet yhdessä nykyisen ja tulevien yhteistyökumppaniemme kanssa. Lisäksi kiinnostuksen kohteita ovat: - hankkeet, joissa voimme aidosti tehdä tuloksekasta yhteistyötä esim. espanjalaisen yrityksen kanssa; mahdollinen toimialan muutos = matkailu- ja muu yhteistyö Välimeren maiden erityisesti Espanjan ja Pohjois-Suomen välillä ja media-alan osuus pienenee; videoneuvottelun vakiinnuttaminen eri ammattialoille esim. sosiaalityö, terveydenhuolto, teollisuus. Videoneuvottelukonsultointihankkeet EU-alueella ja Pohjois-Suomessa yhdessä tiettyjen ammattialojen ammattikuntien kanssa; en tiedä mitä on tarjolla - animaatioiden teko olisi kiinnostavaa; joissa tutkitaan pohjoissuomalaisen visuaalisen koulutuksen tasoa ja alaan liittyvän teknisen koulutuksen tasoa. Ja sen jälkeen onko senaikaiselle koulutukselle tarvetta; Piirustusohjelmien teko; alueelliset kehityshankkeet; kaikenlaisista, koska ne tarvitsevat painotuotteita ja ilmoittavat tekemissämme lehdissä; esim. vanhojen filmien digitoiminen, tutkimusaineistoa monelle eri alalle helpommin saatavilla olevilla tallenteilla; matkailulehden (Suomen matkailua esittelevän) julkaiseminen Pohjois-Norjaan ja Venäjän

19 Kuolan alueelle; asiakkaiden EU-rahoitteisista hankkeista...; koulutus ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät hankkeet. Kiinnostaviksi aihepiireiksi koettiin vielä myös: - T&K-yhteistyö, jossa oppilaitosten resursseja ja osaamista voidaan hyödyntää suhteellisen pienin panostuksin yritysten hyväksi, ja toisaalta tarjota oppilaitoksille yrityskokemuksia; esim. ikäihmisten www-palvelut; graafista osaamista ja www-sovelluskehitystyötä vaativat hankkeet kiinnostavat; myynnin ja markkinoinnin tukemisesta; kohtuullisista ja kaikilla mahdollisuus saada jotka oikeasti tarvitsevat; liiketoiminnan kehittämisestä - alan nostamisesta alueella - koulutuksen kehittämisestä alueella; mobiilimarkkinoinnin hyödyntämiseen ja kehittämiseen tähtäävät hankkeet + teollisuuden mobiiliohjelmistojen kehityshankkeet; kotimaiset ja ennen kaikkea kansainväliset tuotannot alueella, infran kehittäminen näitä varten, ihmisten ja instituutioiden sitouttaminen pitkäjänteiseen kehitysprosessiin; yritysten toiminnan kehittäminen tietojärjestelmiä parantamalla; dokumenttielokuvien yhteistuotannoista; graafisen suunnittelun, luovan mainonnan projekteista; lähitulevaisuudessa VTT:n vetämistä hankkeista; yhteystyö Venäjän kanssa + alan liittyvät; dokumentointi, pienet tuotantoprojektit; digitaalisen elokuvatekniikan tutkimus- testaus- ja kehityshanke. Kriittisimmät puheenvuorot totesivat: - Hankkeet pitäisi lopettaa, pienille ja alkaville yrityksille pitäisi suunnata tukea, huolimatta toimialasta. Rahastojen resurssit olisi viisaampi suunnata ilmaiseen opiskeluun tms. kansalaispalkan kehittämiseen. Syrjäyttäminen ja syrjäytyminen on kehityksen pahin este. Rahan jakajat vaikuttavat omilla arvoillaan ja kriteereillään kehitykseen. Täällä menestyy jos on oululainen, kepulainen ja lesta. Mieluummin kaikkia noita yhtä aikaa. Muut ei.

20 - Tämä Pohjois-Suomen tavoite ohjelma ei ole mitään varsinaista ylikansallista EU-rahaa. Päätökset tehdään Suomessa. Sitten on erikseen yli kansalliset EU-ohjelmat kuten Media plus. Tuntuu että teillä on mennyt vähän konseptit sekaisin... Aiemman EU-ohjelmakauden hanketoiminta Vastaajien osallistuminen aiemman ohjelmakauden EU-hankkeisiin selviää taulukon paneeli A:sta ja ennakoitu uuden ohjelmakauden aktiivisuus paneeli B:stä. Käytännössä vajaalla puolella vastaajista (, %) on aiempaa kokemusta EUhankkeista. Uudella ohjelmakaudella yhä useampi yrityksistä (, %) näyttää ennakoivan olevansa mukana vähintään yhdessä hankkeessa. Taulukko. Paneeli A Kuinka monessa EU-ohjelmakauden hankkeessa yrityksenne on/on ollut mukana? Kysymykseen vastanneet: eli emme ole/ole olleet hankkeissa mukana,% hankkeessa mukana,% hankkeessa mukana,% yli hankkeessa mukana,% Paneeli B Entä kuinka monessa EU-hankkeessa arvelette olevanne mukana tulevien - vuoden kuluessa? Kysymykseen vastanneet: eli emme tule olemaan mukana,% - hankkeessa mukana % - hankkeessa mukana,% yli hankkeessa mukana,%

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Luova talous kasvava talouden sektori Kulutustutkimusten mukaan kulttuurin talous ollut 1980-luvulta lähtien Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen Pääkaupunkiseutu, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen ICT-toimialat Lähde:

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Tiina Ropo Kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus, Tiina Ropo, Innovaatiot ja Kansainvälistyvä liiketoiminta / Osaamisesta Kasvua

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

11. ICT-BAROMETRI 2012 5.6.2012 klo 11.30 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

11. ICT-BAROMETRI 2012 5.6.2012 klo 11.30 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen : 11. ICT-BAROMETRI 2012 5.6.2012 klo 11.30 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Oulu Rauma Tampere Turku Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Oulun, Rauman, Tampereen ja

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9..2011 klo

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Raahe. Kuntaraportti

Raahe. Kuntaraportti Raahe Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2009 selvitys

Alueiden kilpailukyky 2009 selvitys selvitys 19.8. Tiina Tolvanen www.nk.chamber.fi Taustaa selvitys tarkastelee alueellisten tekijöiden vaikutusta yritystoimintaan. Tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten sijoittumiseen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kempele. Kuntaraportti

Kempele. Kuntaraportti Kempele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Muhos. Kuntaraportti

Muhos. Kuntaraportti Muhos Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Utajärvi. Kuntaraportti

Utajärvi. Kuntaraportti Utajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknologiateollisuuden toimijoilta alan tulevaisuuden koulutus-

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi Ronkainen

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot