Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn"

Transkriptio

1

2 Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri Ryynänen

3 Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus - alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Tausta Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuuden näkymien selvitys liittyy alueen korkeakoulujen MediaPolis InnoMedia sekä ammattikorkeakoulut PK-sektorin ennakointifoorumeina -hankkeisiin, joissa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on toiminut koordinoijana. Huhtikuussa Pohjois-Suomen media-alan toimijoille suunnattiin kysely, jonka tulosten pohjalta laaditaan ns. alan tulevaisuusbarometri eli TUBARO. Se tuottaa perusaineistoa media-alan tulevaisuudesta käytävään keskusteluun erityisesti Pohjois- Suomessa toimivien alan yrityksien näkökulmasta. Tavoitteena on kertoa alueen media-alan toimijoiden odotuksista ja tulevaisuuden näkymistä vuoden päähän. Tätä tietoa voidaan sitten hyödyntää sekä yrityksissä, oppilaitoksissa että julkisyhteisöissä, kun ennakoidaan lähitulevaisuuden muutoksia alan yrityksien toimintaympäristössä, toiminnassa ja osaamistarpeissa. Tässä perusraportissa kerrotaan kevään kyselytutkimukseen annetut vastaukset ja niiden jakaumat. Varsinainen TUBARO, jossa vastauksia käsitellään syvällisemmin, valmistuu syksyllä. Kyselytutkimuksen toteutus Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelija Jenni Ranta ja liiketalouden opiskelija Matti Rajaniemi toteuttivat Pohjois-Suomen media-alan toimijoille sähköisen kyselyn. Työn opiskelijat tekivät osana aihepiiriin liittyviä opinnäytetöitään. Jenni Rannan toukokuussa valmistuneen opinnäytetyön Pohjois-Suomen media-alan osaaminen tulevaisuudessa - Lähivuosien osaamistarpeet ja taitovaatimukset antia on hyödynnetty myös tässä raportissa. Ranta Jenni () Pohjois-Suomen media-alan osaaminen tulevaisuudessa - Lähivuosien osaamistarpeet ja taitovaatimukset. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Kulttuuriala, opinnäyte.

4 Kyselyn laadinnan tausta-aineistona käytettiin eri lähteistä kerättyä tietoa mediaalan megatrendeistä, trendeistä ja muutosvoimista sekä aiheesta aikaisemmin julkaistuja raportteja ja tutkimuksia. Kyselytutkimuksen teemoiksi nostettiin mediaalalla toimiminen, Pohjois-Suomi toimintaympäristönä, EU-hanketoiminta, yritystoiminta ja markkinat, yhteistoiminta ja verkostot, kansainvälistyminen sekä teknologian kehitys ja tulevaisuuden näkymät. Alustava kyselylomake testattiin muutamilla alan toimijoilla ja sitä parannettiin vielä heidän ehdotuksien pohjalta ennen postitusta. Kysely rajattiin koskemaan Pohjois-Suomea eli Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntia. Yritysten toimiala määriteltiin Tilastokeskuksen TOL kansallisen toimialaluokituksen mukaisesti, jolloin media-alan toimialoiksi luokiteltiin - () Kirjojen kustantaminen, - () Sanomalehtien kustantaminen, - () Aikakauslehtien kustantaminen, - () Äänitallenteiden kustantaminen, - () Muu kustannustoiminta, - () Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi, - () Tietokanta ja -verkkopalvelut, - () Mainospalvelu, - () Valokuvauspalvelu, - () Elokuva- ja videotoiminta, - () Radio- ja televisiotoiminta, - () Uutistoimistot. Yritystiedot, jotka sisälsivät päättäjien tiedot, hankittiin Suomen Asiakastieto Oy:n Yritysfiltteristä. Henkilöstön määrä ja liikevaihto eivät vaikuttaneet vastaajien valintaan, mutta käytännössä suurin osa alan yrityksistä näytti olevan pieniä toimijoita. Valintakriteerit täyttäviä yrityksiä listautui tietokannassa yhteensä kpl. Yritysten sähköpostiosoitteet kerättiin www-sivuja ja hakukoneita hyödyntämällä. Sähköinen yhteystieto löytyi yhteensä alan yritykselle, joille lähetettiin. maaliskuuta säh-

5 köpostiviestinä saate ja suora linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen. Yhteensä yritykselle joko sähköposti ei mennyt perille tai saatiin vastaus, että yritys ei toimi media-alalla. Kolmeen yritykseen kysely lähetettiin tahattomasti kahteen kertaan. Tavoitettuja toimijoita oli lopulta yhteensä. Vastausaika oli yksi viikko. Sen jälkeen yrityksille lähetettiin vielä kaksi muistutusviestiä ja kysely suljettiin... Kyselyyn vastasi toimijaa, jolloin vastausprosentiksi muodostui, %, mikä on varsin kohtuullinen määrä pienyrityksille suuntautuvissa kyselyissä. Seurantatietojen mukaan kyselyn oli avannut yhteensä henkilöä, joista ( %) todella vastasi kyselyyn. Yksi vastaajista nimittäin lähetti tyhjän lomakkeen. Kuten kuvasta selviää Lapin maakunnasta kyselyyn vastasi media-alan toimijaa ( %) ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnasta toimijaa ( %)., % Lapin maakunta, % Pohjois- Pohjanmaan maakunta Kuva. Vastaajien kotipaikka Seuraavaksi raportissa esitellään kyselyn vastauksien jakaumat kyselylomakkeen järjestystä noudattaen. Nämä perusjakaumat antavat alustavaa tietoa aiheesta kiinnostuneille ennen syksyn varsinaista TUBARO-raportin valmistumista ja julkaisemista.

6 Pohjois-Suomi toimintaympäristönä Tässä osiossa vastaajilta pyydettiin mielipiteitä ja arvioita alan yritystoiminnan näkökulmasta - Pohjois-Suomen vetovoimatekijöistä ja - kehitysnäkymistä - osaamiskeskittymien kehityksestä - alan julkisuuden henkilöiden merkityksestä - yhteistyötarpeista alan korkeakoulujen kanssa - media-alan osaamisen tarpeista. Vastaajille esitettiin em. aihepiireistä useita vaihtoehtoja, joihin he ilmaisivat mielipiteensä valitsemalla sopivimman vastauksen viisiportaisista mielipideasteikoista. Jokaiseen kysymyssarjaan liittyi myös mahdollisuus täydentää vaihtoehtojen listaa omilla näkemyksillä. Lisäksi osaamiskeskittymien ennakoiduista profiloitumisalueista toimijoilta pyydettiin arvioita avoimina vastauksina.. Nykyisellä paikkakunnalla pysymiseen vaikuttavat tekijät Kysymyksessä yritysten asiantuntijat arvioivat eri asioiden merkitystä siihen, että yritys pysyy nykyisellä paikkakunnalla vielä seuraavat vuotta. Arviointiasteikkona käytettiin: = ei lainkaan merkitystä, = hieman merkitystä, = aika lailla merkitystä, = paljon merkitystä ja = erittäin paljon merkitystä. Taulukosta selviää vastausten tarkat jakaumat ja keskiarvot (ka) eri tekijöille. Keskiarvojen perusteella näyttää, että media-alan yrityksiä pitää Pohjois-Suomessa erityisesti hyvät tietoliikenneyhteydet (ka,), riittävä lähialueen asiakaskunta (ka,), mutta toisaalta myös yritystoiminnan riippumattomuus sijaintipaikkakunnasta (,). Myös perhesyyt ovat tärkeä yritystoiminnan sijaintiin vaikuttava tekijä (ka,). Valmiiden vastausvaihtoehtojen rinnalla vastaajat itse listasivat seuraavia vetovoimatekijöitä: kustannustaso, pitkäjänteiset asiakassuhteet ja töiden/toiminnan sijoittu-

7 minen alueelle ja sinänsä tuotannon sijoittuminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, omistajien ja avainhenkilöiden sitoutuminen paikkakuntaan, joulumatkailun kehittyminen alueella, hyvät yrityshautomot, hyvät yhteydet alan yrityksiin sekä työrauha, luova, viihtyisä ja ongelmaton ympäristö. Sijaintipaikkakunnalla tulisi olla saatavilla myös tuotteistettuja kehityspalveluja. Lisäksi yhtenä vetovoimatekijänä voisi toimia yhteinen foorumi, jossa omaa alaa tehtäisiin tunnetuksi muille ammattilaisille, jotka toimivat mediaympäristössä. Tällainen foorumi voisi olla esim. yhteiset nettisivut linkkeineen, joissa Pohjois-Suomen media-ala esittäytyy. Taulukko. Millainen merkitys seuraavilla asioilla on teille, jotta yrityksenne pysyy nykyisellä paikkakunnalla vielä seuraavat - vuotta? Kysymykseen vastanneet: Perhesyyt (ka:,; yht: ) Hyvät harrastusmahdollisuudet (ka:,; yht: ) Oman yritystoiminnan riippumattomuus sijaintipaikasta (ka:,; yht: ) Paikkakunnan hyvä imago alan keskittymänä (ka:,; yht: ) Osaavan työvoiman saatavuus alueella (ka:,; yht: ) Asiakkaiden määrän riittävyys lähialueella (ka:,; yht: ) Kysynnän euromääräinen riittävyys lähialueella (ka:,; yht: ) Paikkakunnan hyvät liikenneyhteydet (ka:,; yht: ) Paikkakunnan hyvät tietoliikenneyhteydet (ka:,; yht: ) Sopivien toimitilojen hyvä saatavuus paikkakunnalla (ka:,; yht: ) Oman osaamisen hyvät kehittämismahdollisuudet lähialueella (ka:,; yht: ) Paikkakunnalla on kasvava toimialan yritysrypäs (ka:,; yht: ) Media-alan yritysten hyvä yhteistyö paikkakunnalla ja lähialueella (ka:,; yht: ) Eri alojen yritysten hyvä yhteistyö lähialueella (ka:,; yht: ) Maakunnan/seutukunnan julkisen hallinnon sitoutuminen alan kehittämiseen (ka:,; yht: ) Alueen kansallisten rahoitustukien suomat mahdollisuudet (ka:,; yht: ),%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% % %,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% jatkuu

8 Taulukko. jatkuu Millainen merkitys seuraavilla asioilla on teille, jotta yrityksenne pysyy nykyisellä paikkakunnalla vielä seuraavat - vuotta? Alueen EU-tukien suomat mahdollisuudet (ka:,; yht: ) Paikkakunnan hyvät julkiset yrityspalvelut (ka:,; yht: ) Toimiva kehitystyö lähialueen oppilaitosten kanssa (ka:,; yht: ) Oppilaitosten tms. laitteiden ja välineiden käyttömahdollisuudet lähialueella (ka:,; yht: ) Muita asioita, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ),% %,%,% %,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%.. Pohjois-Suomen kehitysnäkymien vaikutukset yritystoimintaan Kysymyksessä vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä Pohjois-Suomen - vuoden kehitysnäkymistä. Vastaajat arvioivat väitteiden vaikutusta lähivuosien yritystoiminnalleen asteikolla: = erittäin epäedullisesti, = jokseenkin epäedullisesti, = ei vaikutusta, = jokseenkin myönteisesti ja = erittäin myönteisesti. Taulukosta nousee esille, että keskiarvojen perusteella media-alan yritykset ennakoivat, että luovien toimialojen ammattimaistuminen (,), yritystoiminnan kansainvälistyminen (ka,), monimediaisuus (ka,) sekä alueen matkailun (,) sekä viihde- ja kulttuuripalvelujen kehittyminen ovat pohjoisten media-alan yritysten yritystoimintaa edistäviä tekijöitä. Toisaalta väestön ikääntyminen (ka,) ja kilpailun kiristyminen (ka,) ovat tekijöitä, joiden ennakoidaan vaikuttavan kaikkein epäedullisimmin alan yritystoimintaan. Lisäksi muutamat vastaajat näkivät muita yritystoimintaan vaikuttavia tekijöitä seuraavasti: suomalaiset putoavat osin joillakin osaamisalueilla (esim. maksupalvelujen ratkaisut), alan koulutustarjontaa on jatkossakin liikaa ja että palveluja tullaan alueellistamaan pääkaupunkiseudulta ja että toiminta ei ole riippuvainen paikkakunnasta. Toisaalta ennakoidaan, että yritysten määrä lisääntyy alueella. Lisäksi kilpailevaa, erityisesti nuorille suunnattua, ilmaispalvelua syntyy kuin sieniä sateella, minkä katsotaan vaikuttavan epäedullisesti alan näkymiin.

9 Taulukko. Miten arvioitte seuraavien Pohjois-Suomea koskevien kehitysnäkymien vaikuttavan yritystoimintaanne tulevan - vuoden aikana? Kysymykseen vastanneet: Väestö vähenee ja keskittyy kasvukeskuksiin (ka:,; yht: ) Väestö ikääntyy (ka:,; yht: ) Palvelusektori vahvistuu ja kehittyy (ka:,; yht: ) Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa (ka:,; yht: ) Matkailijoiden määrä lisääntyy (ka:,; yht: ) Viihde- ja kulttuuriteollisuus kehittyy matkailuelämyksien laajennukseksi (ka:,; yht: ) Työn ja vapaa-ajan virkistystoiminnan palvelujen kysyntä lisääntyy (ka:,; yht: ) IT-alan kysyntä elpyy (ka:,; yht: ) Luovien toimialojen tuotannot ammattimaistuvat ja kansainvälistyvät (ka:,; yht: ) Tuotantojen/palvelujen versiointi eri medioihin sopivaksi lisääntyy (ns. monimediaisuus) (ka:,; yht: ) TEKESin vapaa-ajan ohjelma suo uusia mahdollisuuksia alan yrityksille (ka:,; yht: ) Sisältötuotannon innovaatiotoimintaa tuetaan Lapin omasta tuotantorahastosta (ka:,; yht: ) Uusia median osaajia valmistuu alalle (ka:,; yht: ) Alan yritysten välinen kilpailu kiristyy (ka:,; yht: ) Alan toimijoiden yhteistyö alueella lisääntyy (ka:,; yht: ) Pohjois-Suomen yritysten toiminta kansainvälistyy edelleen (ka:,; yht: ) Osaamiskeskittymät jatkavat profiloitumista huippuosaamisiin (ka:,; yht: ) Suurteollisuus jatkuu alueilla (ka:,; yht: ) Raja-alueiden, kuten Tornio-Haaparanta, yhteistoiminta kehittyy (ka:,; yht: ) Media-alan korkeakoulujen koulutus- ja tutkimusosaaminen kehittyy (ka:,; yht: ) Media-alan korkeakoulujen maksullinen palvelutoiminta lisääntyy (ka:,; yht: ),%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,% % %,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,% % %,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,% jatkuu

10 Taulukko. jatkuu Miten arvioitte seuraavien Pohjois-Suomea koskevien kehitysnäkymien vaikuttavan yritystoimintaanne tulevan - vuoden aikana? Alueen kuntien talousvaikeuksista johtuva valtion ohjaus lisääntyy (ka:,; yht: ) Valtionhallinnon viranomaispalveluja tehostetaan alueella (ka:,; yht: ) Muita kehitysnäkymiä, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ),%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,% %,%. Osaamiskeskittymien kehittyminen Kyselyssä vastaajat arvioivat myös eri paikkakuntien merkitystä Pohjois-Suomen media-alan osaamiskeskittyminä noin vuoden kuluttua. Arviointiasteikkona käytettiin: = ei lainkaan merkitystä, = hieman merkitystä, = aika lailla merkitystä, = paljon merkitystä ja = erittäin paljon merkitystä. Keskiarvojen perusteella Oululla näyttää olevan eniten merkitystä (ka,), Rovaniemellä seuraavaksi eniten (ka,) ja Kemi-Torniolla (ka,) myös aika lailla merkitystä osaamiskeskittyminä tulevina vuosina. Mutta pienemmillä paikkakunnilla kuten Raahella (ka,), Kuusamolla (ka,), Ylivieskalla (ka,) ja Sodankylällä (ka,) on myös oma, pienempi roolinsa alan keskittyminä. Tarkemmat jakaumat näkyvät taulukossa. Taulukko. Millainen merkitys mielestänne seuraavilla paikkakunnilla on Pohjois-Suomen media-alan osaamiskeskittyminä noin vuoden kuluttua? Entä millaiseen osaamiseen arvioitte kunkin niistä keskittyvän? Kysymykseen vastanneet: Oulu (ka:,; yht: ) Rovaniemi (ka:,; yht: ) Kemi-Tornio (ka:,; yht: ) Raahe (ka:,; yht: ) Kuusamo (ka:,; yht: ) Ylivieska (ka:,; yht: ) Sodankylä (ka:,; yht: ),%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% % % %,%

11 Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaiseen osaamiseen kukin kaupunkikeskittymä jatkossa keskittyy. Oulun vastaajat arvioivat keskittyvän seuraaviin osaamisalueisiin: IT, mobiilipalvelut, pelit, videot, mainonta, viestintä, kansainvälisyys, moniosaaminen, www, vaativat sisältöpalvelut, koulutus, medianomikoulutus, journalistiikka, sisällöntuotanto, teknologia, tv- ja radiotuotanto, yliopistotasoinen tutkimus, taloustieteet, tietoliikennetekniikka, keskisuuret ja suuret mediatuotannot, teknologinen laitekehitystyö sekä tekniset ratkaisut ja kulttuuri. Rovaniemen vastaajat katsovan jatkossa keskittyvän seuraaviin osaamisalueisiin: matkailu, koulutus, sisällöntuotanto, teollinen muotoilu, monialaisuus, maisterikoulutus, lakipalvelut, luovuus, matkailumarkkinointi, yliopistotasoinen tutkimus, taiteet, visuaalinen suunnittelu, taidekasvatus, elämysmatkailu, keskisuuret mediatuotannot, elokuvat, luovan media-alan osaamisen kehitys, viestintä, graafinen suunnittelu, mediataide /-tiede, tuotantoyhtiöt, yo-tasoinen taideosaaminen, IT, www, Dmallinnus, kansainvälinen yhteistyö sekä kuvitus ja musiikki. Kemi-Tornion osaamiseen vastaajat liittivät seuraavia asioita: koulutus, mainonta, matkailu, videot, teollisuus, multimedia, ilmaisu, perusosaaminen, teollisuus, kauppa, pienehköt tuotannot, elokuva ja kuvataide, suunnittelu ja tuotanto, sisältötuotanto, audiovisuaalinen tekniikka, taide- ja musiikkituotannot, IT, elektroniikka, mobiilipalvelut, kansainvälinen yhteistyö sekä messu- ja konferenssipalvelut. Raahen vastaajat arvioivat keskittyvän tulevaisuudessa seuraaviin osaamisalueisiin: teollisuus, graafinen suunnittelu ja tuotanto, sisällöntuotanto, animaatio, perusosaaminen, pienehköt ja keskisuuret tuotannot, matkailu, tietotekniikka, IT, elektroniikka, mainonta. Kuusamon vastaajat ennakoivat keskittyvän jatkossa seuraaviin osaamisalueisiin: matkailu, luonto, elämysmatkailu, elokuva, urheilujournalistiikka, matkailumarkkinointi, paikallinen osaaminen, tukipalvelut, IT, audiovisuaalinen osaaminen, valokuvaus.

12 Sodankylän vastaajat arvioivat keskittyvän tulevaisuudessa mm. seuraaviin osaamisalueisiin: elokuvat, matkailu, paikallinen osaaminen, pienehköt tuotannot, IT, www. Ylivieskan osaamiskeskittymään vastaajat liittivät puolestaan: teknisesti painottuneiden osaajien koulutus, mediateknologia, teknologiakasvatus, paikallinen osaaminen, ohjelmistokehitys ja tietoliikennetekniikka, pienehköt tuotannot, tietotekniikka, IT, mobiilipalvelut, terveys ja kustannustoiminta.. Julkkisten vaikutus alan kehitykseen Vastaajien mielipiteet väittämiin alan julkisuuden henkilöiden mahdollisista vaikutuksista alan kehitykselle Pohjois-Suomessa selviää seuraavasta taulukosta. Vaihtoehtoina ehdotettuihin väittämiin oli: = täysin eri mieltä, = jokseenkin eri mieltä, = en osaa sanoa, = jokseenkin samaa mieltä ja = täysin samaa mieltä. Taulukko. Mitä mieltä olette media-alan julkkisten pohjoisessa toimimisen mahdollisista vaikutuksista alan kehitykseen Pohjois-Suomessa - vuoden aikajänteellä? Kysymykseen vastanneet: Yleinen kiinnostus media-alaa kohtaan kasvaa alueella (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan opintoihin hakeudutaan alueella enemmän (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan imago muuttuu liian viihteelliseksi (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Alueen media-alan yrityksille avautuu julkkisten avulla uusia ansaintamahdollisuuksia (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Alueen tunnettuus media-alan keskittymänä lisääntyy (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan yrityksien työt lisääntyvät alueella (ka:,; yht: ),%,%,% %,% Eri osaamista omaavien media-alan yritysten yhteistyö lisääntyy alueella (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan yrityksien innovaatiotoiminta kiihtyy alueella (ka:,; yht: ),%,% %,%,% Alan julkkisten yritystoiminta alueella vie töitä muilta yrityksiltä (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Alan julkkisten toiminta Pohjois-Suomessa hyödyttää lähinnä heitä itseään (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Muita vaikutuksia, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Vastaajat näyttävät arvioivan alan julkkisten toiminnan Pohjois-Suomessa vaikuttavan varsin positiivisesti alan kehitykseen. Muina julkkisten vaikutuksina vastaajat kuvasivat: ihmisten autonominen aika lisääntyy, ehkä he sijoittavat tästä osan medi-

13 aan; mielikuva alasta hämärtyy - näkyvää ilmiötä aletaan pitää merkityksellisenä ilmiönä; media-alan julkkikset? -Päivää lehdessä ehkä; julkkiksilla ei ole mitään tekemistä vakavan journalistiikan kanssa; enemmän vain yhteistyötä; onks toi julkkis ny sit antti; Suomessa ei ole merkittäviä kansainvälisesti tunnettuja julkkiksia ja keskinäinen kilpailu voi polkea hintoja.. Yhteistyöhalukkuus alan korkeakoulujen kanssa Kysymykseen yritysten halukkuudesta/tarpeesta korkeakouluyhteistyöhön vastaajat kertoivat mielipiteensä asteikolla: = ei lainkaan halukkuutta/tarvetta, = hieman..., = aika lailla..., = paljon... ja = erittäin paljon halukkuutta/tarvetta. Taulukko. Miten arvioitte teidän yrityksenne halukkuutta/tarvetta yhteistyöhön alan korkeakoulujen kanssa tulevien - vuoden aikana seuraavilla osa-alueilla? Kysymykseen vastanneet: Osaavan työvoiman rekrytoiminen yritykseen (ka:,; yht: ),%,% %,% % Työharjoittelupaikan/-jen tarjoaminen yrityksessä (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Opinnäytteen/-iden tekeminen yritykselle (ka:,; yht: ),%,%,% %,% Ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö (työharjoittelu tms.) (ka:,; yht: ),%,%,% %,% Osallistuminen oppilaitoksien opetussuunnitelmatyöhön (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Yritysten erityisosaajien osallistuminen opetukseen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Opiskelijoiden yritysvierailut (ka:,; yht: ),%,% %,%,% Opettajien tutustumiskäynnit yritykseen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Opettajien työelämäjaksot yrityksessä (ka:,; yht: ),% %,%,%,% Yrityksen ja oppilaitosten yhteiset kehityshankkeet (ka:,; yht: ),% %,%,%,% Yrityksen ja oppilaitosten yhteiset tutkimushankkeet (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Muita yhteistyömuotoja, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Edellisen taulukon keskiarvojen perusteella vastaajat eivät ole kovin kiinnostuneita korkeakouluyhteistyöstä. Suosituinta näyttää olevan työharjoittelupaikkojen tarjoaminen opiskelijoille (ka,). Mutta ulkomaalaisista opiskelijoista yritykset eivät niin-

14 kään ole kiinnostuneita (ka,). Myöskään opettajien työelämäjaksot (ka,), yritysvierailut ylipäänsä (ka,) tai osallistuminen opetussuunnitelmien kehittämiseen (ka,) eivät näytä kovin halutuilta yhteistyömuodoilta. Kohdassa muut mahdolliset yhteistyömuodot vastaajat nostavat esille seuraavaa: voisimme toteuttaa oppilaitosten ääniteprojekteja yhteistyössä, yhteistyö ei ole helppoa - tyhmät luottaa, oppilaitosten osallisuus alan foorumeihin, video-alan opetuksen kanssa yhteistyö olisi ehkä mahdollista ja konsultointi oman erikoisosaamisen tiimoilta.. Media-alan osaamistarpeet Kysymykseen yrityskohtaisista tarpeista media-alan osaajien osaamisalueiksi vastaajat antoivat näkemyksensä ehdotuksiin asteikolla: = ei lainkaan merkitystä, = hieman merkitystä, = aika lailla merkitystä, = paljon merkitystä ja = erittäin paljon merkitystä. Taulukon vastausten keskiarvojen perusteella tärkein alan osaamisalue näyttää olevan luovuus, ideointikyky ja innovatiivisuus (ka,). Lisäksi vastauksissa korostuu yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot (ka,), asiakkaan liiketoiminnan, prosessien ja tarpeiden ymmärtäminen (ka,) sekä myynti- ja markkinointiosaaminen (ka,). Kyselyssä ehdotettujen osaamisalueiden lisäksi vastaajat nostavat vielä esiin: laaja yleissivistys ja historian tuntemus, sivistys - ihmisen inhimillinen olemus ja ominaisuus, oppimiskyky ylipäätään sekä asenne työn tekemiseen ja asiakaslähtöiseen asiakaspalveluun.

15 Taulukko. Millainen merkitys seuraavilla media-alan työntekijöiden osaamisalueilla on teidän yrityksessänne - vuoden kuluttua? Kysymykseen vastanneet: Uusimman tekniikan nopea omaksumiskyky (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Monipuolinen alan laitteiden/ohjelmien perustuntemus (ka: ; yht: ),%,%,% %,% Monitaitoisuus eli kyky työskennellä erilaisissa mediaympäristöissä (ka:,; yht: ) % %,%,%,% Tuotanto-/palveluprosessien kokonaisuuksien ymmärtäminen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Media-alan kokonaisvaltainen tuntemus (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Sisällöntuotannon osaaminen mediasta riippumatta (ka:,; yht: ),% %,%,%,% Luovuus, ideointikyky ja innovatiivisuus (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Trendien ja ajan ilmiöiden seuraaminen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Asiakkaan liiketoiminnan, prosessien ja tarpeiden ymmärtäminen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Myynti- ja markkinointiosaaminen (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Muu liiketoiminnan osaaminen (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Kansainvälinen liiketoiminnan kokemus (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Visuaalisen ilmaisun hallinta (ka:,; yht: ) %,%,%,% % Kielellinen ilmaisu (suullinen ja kirjallinen) (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Tiedonhankintataidot (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Kyky ymmärtää ja hyödyntää tutkimustietoa (ka:,; yht: ),% %,%,%,% Kielitaito (ka:,; yht: ),%,% %,%,% Vieraiden kulttuurien tuntemus (ka:,; yht: ),%,%,%,% % Suomalaisen kulttuuriperinteen ja historian tuntemus (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot (ka:,; yht: ) %,%,% % % Projektityöosaaminen (ka:,; yht: ) %,%,%,%,% Esimiestaidot (ka:,; yht: ),%,%,%,%,% Muita alueita, kuvailkaa alla (ka:,; yht: ) % % % % %

16 EU-hanketoiminta EU-hanketoimintaa käsittelevissä kysymyksissä haluttiin selvittää - yrityksien aikomuksia osallistua hankkeisiin uudella EU-ohjelmakaudella ja - yrityksien aiempaa osallistumisaktiivisuutta EU-rahoitteisissa hankkeissa.. Uuden ohjelmakauden hanketoiminta Uudella EU-ohjelmakaudella Lapista ja Pohjois-Pohjanmaasta on muodostettu yhtenäinen ohjelma-alue, jolloin yritysten hankeyhteistyö lienee entistä vaivattomampaa. Kuten taulukosta näkyy, vastaajat pyrkivät hyödyntämään varsin monipuolisesti erilaisia alueellisia mahdollisuuksia tulevassa hanketoiminnassaan. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan vapaassa tekstikentässä syyt/perustelut aikomuksilleen. Taulukko. Miten yrityksenne tulee hyödyntämään uutta, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yhdistävää uutta EUohjelmakautta tulevien - vuoden kuluessa? Miksi? Kysymykseen vastanneet: Pyrimme pelkästään laajempiin, koko Pohjois-Suomea kattaviin EUhankkeisiin, koska Pysymme vain omalle alueelle rajautuvissa EU-hankkeissa, koska Pyrimme hyödyntämään molempia - sekä oman alueen että koko Pohjois- Suomen kattavia - EU-ohjelmien mahdollisuuksia, koska Emme tule osallistumaan EUhankkeisiin, koska,%,%,%,% Ensimmäiseen vaihtoehtoon eli laajempiin, koko Pohjois-Suomen kattaviin hankkeisiin halukkuutta vastaajat selittivät aiemmilla kokemuksilla, toimimisella koko maassa sekä toiminnan kansainvälisyydellä. Toiseen eli omalle alueelle rajautuvilla vastaajilla perusteluina painottuivat: rajalliset resurssit ja erikoistuminen.

17 Kolmannen eli monipuolisen alueellisen hyödyntämisen motiiveina toimivat: toimintamme soveltuu molempiin, koko alueella tarvitaan tarjoamiamme palveluja, palvelemme koko Pohjois-Suomen/Barentsin alueen yrityksiä ja yhteisöjä, ne antavat mahdollisuuksia yrityksen kehittämiselle, kv-liiketoiminta edellyttää laajempaa maantieteellistä kattavuutta, siihen resurssimme ehkä riittävät, palvelemme TEkeskusta, videoneuvottelua ei vielä hyödynnetä tarpeeksi työvälineenä, it is possible, asiakkaat koko maassa, hyvä niin (en tunne ohjelmakauden ohjelmaa), voimme tehdä niin, molemmissa on puolensa, olemme mukana Ylläksen alueen yhteistyössä ja sitä kautta mukana EU-hankkeissa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa ovat mielestämme yhtä toimintaympäristöä, laajat projektit vaativat myös molempien alueiden huippuosaajia mukaan, olemme tehneet yhteistyötä myös edellisellä kaudella; pyrimme tekemään Pohjois-Suomessa kansainvälisiä yhteistuotantoja, ne auttavat kansainvälistymispyrkimyksissämme, rahoitus ja uudet kontaktit alan toimijoihin. Lisäksi on huomattava, että lähes puolet (, %) yrityksistä ei ole kiinnostunut EUhankkeista ollenkaan. Selitykseksi vastaajat antavat seuraavaa: ei liene tarvetta/sopivia projekteja, emme tiedä niiden mahdollisuuksista, ei ole vielä ajankohtaista, ei mahdollista, se ei ole liiketoiminnallemme mitenkään merkityksellistä, liian byrokraatista ja ei ole tuottavaa liiketoimintaa, yritys on niin pieni, huonoja kokemuksia, liian työläitä, julkisten hankkeitten rahoitushallinnon byrokratia vie aikaa oikealta työltä, ovat kustannustehottomia, tuskin saamme rahoitusta, hankkeiden jatkuva kilpailutus laskee yrityksen katetta, se on ajan hukkaa ja vie liikaa resursseja hyötyynsä nähden. Erityisesti tiedon puute, byrokratia ja yrityksen pieni koko oli mainittu useissa vastauksissa. Seuraavaksi yrityksiltä tiedusteltiin, että millaisista EU-rahoitteisista hankkeista yrityksenne on kiinnostunut tulevaisuudessa? Kiinnostuksen kohteita vastaajat esittivät runsaasti, ja vastaukset olivat hyvin monimuotoisia kritiikkiäkin esitettiin.

18 Kiinnostaviksi hankeaihioiksi tms. vastaajat nostavat esiin: - tuotekehitykseen liittyvät; ylipäätään kaikki pelialaa koskevat hankkeet, joihin osallistuminen tosin katsotaan hankekohtaisesti; median kehittäminen, ja jos voisi sitä kautta työllistää lisää ihmisiä; kansainväliseen sisällöntuotantoon liittyvät hankkeet; monentyyppiset, en osaa eritellä; sellaiset, jotka tukevat myyntiä; joissa tarvitaan esim. julkaisujen suunnittelua ja www yms.; olemme kiinnostuneita kaikista hankkeista, joissa tarvitaan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluita - näemme siis EU-rahoitteiset hankkeet meille potentiaalisina asiakkaina; yritystoiminnan kehittäminen, laitehankinnat; toteutamme mielellämme asiakkaiden toimeksiantoja, jotka ovat EU:n rahoittamia; sisältö ja innovaatiohankkeet, % EU:lta tulevaa sekä monikansalliset, useassa EU-maassa toimivia yrityksiä koskevat hankkeet yhdessä nykyisen ja tulevien yhteistyökumppaniemme kanssa. Lisäksi kiinnostuksen kohteita ovat: - hankkeet, joissa voimme aidosti tehdä tuloksekasta yhteistyötä esim. espanjalaisen yrityksen kanssa; mahdollinen toimialan muutos = matkailu- ja muu yhteistyö Välimeren maiden erityisesti Espanjan ja Pohjois-Suomen välillä ja media-alan osuus pienenee; videoneuvottelun vakiinnuttaminen eri ammattialoille esim. sosiaalityö, terveydenhuolto, teollisuus. Videoneuvottelukonsultointihankkeet EU-alueella ja Pohjois-Suomessa yhdessä tiettyjen ammattialojen ammattikuntien kanssa; en tiedä mitä on tarjolla - animaatioiden teko olisi kiinnostavaa; joissa tutkitaan pohjoissuomalaisen visuaalisen koulutuksen tasoa ja alaan liittyvän teknisen koulutuksen tasoa. Ja sen jälkeen onko senaikaiselle koulutukselle tarvetta; Piirustusohjelmien teko; alueelliset kehityshankkeet; kaikenlaisista, koska ne tarvitsevat painotuotteita ja ilmoittavat tekemissämme lehdissä; esim. vanhojen filmien digitoiminen, tutkimusaineistoa monelle eri alalle helpommin saatavilla olevilla tallenteilla; matkailulehden (Suomen matkailua esittelevän) julkaiseminen Pohjois-Norjaan ja Venäjän

19 Kuolan alueelle; asiakkaiden EU-rahoitteisista hankkeista...; koulutus ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät hankkeet. Kiinnostaviksi aihepiireiksi koettiin vielä myös: - T&K-yhteistyö, jossa oppilaitosten resursseja ja osaamista voidaan hyödyntää suhteellisen pienin panostuksin yritysten hyväksi, ja toisaalta tarjota oppilaitoksille yrityskokemuksia; esim. ikäihmisten www-palvelut; graafista osaamista ja www-sovelluskehitystyötä vaativat hankkeet kiinnostavat; myynnin ja markkinoinnin tukemisesta; kohtuullisista ja kaikilla mahdollisuus saada jotka oikeasti tarvitsevat; liiketoiminnan kehittämisestä - alan nostamisesta alueella - koulutuksen kehittämisestä alueella; mobiilimarkkinoinnin hyödyntämiseen ja kehittämiseen tähtäävät hankkeet + teollisuuden mobiiliohjelmistojen kehityshankkeet; kotimaiset ja ennen kaikkea kansainväliset tuotannot alueella, infran kehittäminen näitä varten, ihmisten ja instituutioiden sitouttaminen pitkäjänteiseen kehitysprosessiin; yritysten toiminnan kehittäminen tietojärjestelmiä parantamalla; dokumenttielokuvien yhteistuotannoista; graafisen suunnittelun, luovan mainonnan projekteista; lähitulevaisuudessa VTT:n vetämistä hankkeista; yhteystyö Venäjän kanssa + alan liittyvät; dokumentointi, pienet tuotantoprojektit; digitaalisen elokuvatekniikan tutkimus- testaus- ja kehityshanke. Kriittisimmät puheenvuorot totesivat: - Hankkeet pitäisi lopettaa, pienille ja alkaville yrityksille pitäisi suunnata tukea, huolimatta toimialasta. Rahastojen resurssit olisi viisaampi suunnata ilmaiseen opiskeluun tms. kansalaispalkan kehittämiseen. Syrjäyttäminen ja syrjäytyminen on kehityksen pahin este. Rahan jakajat vaikuttavat omilla arvoillaan ja kriteereillään kehitykseen. Täällä menestyy jos on oululainen, kepulainen ja lesta. Mieluummin kaikkia noita yhtä aikaa. Muut ei.

20 - Tämä Pohjois-Suomen tavoite ohjelma ei ole mitään varsinaista ylikansallista EU-rahaa. Päätökset tehdään Suomessa. Sitten on erikseen yli kansalliset EU-ohjelmat kuten Media plus. Tuntuu että teillä on mennyt vähän konseptit sekaisin... Aiemman EU-ohjelmakauden hanketoiminta Vastaajien osallistuminen aiemman ohjelmakauden EU-hankkeisiin selviää taulukon paneeli A:sta ja ennakoitu uuden ohjelmakauden aktiivisuus paneeli B:stä. Käytännössä vajaalla puolella vastaajista (, %) on aiempaa kokemusta EUhankkeista. Uudella ohjelmakaudella yhä useampi yrityksistä (, %) näyttää ennakoivan olevansa mukana vähintään yhdessä hankkeessa. Taulukko. Paneeli A Kuinka monessa EU-ohjelmakauden hankkeessa yrityksenne on/on ollut mukana? Kysymykseen vastanneet: eli emme ole/ole olleet hankkeissa mukana,% hankkeessa mukana,% hankkeessa mukana,% yli hankkeessa mukana,% Paneeli B Entä kuinka monessa EU-hankkeessa arvelette olevanne mukana tulevien - vuoden kuluessa? Kysymykseen vastanneet: eli emme tule olemaan mukana,% - hankkeessa mukana % - hankkeessa mukana,% yli hankkeessa mukana,%

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 2010 Julkaistavissa klo 11 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski- Suomen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN ICT-BAROMETRI 21

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA Jyväskylässä 4.3.2007 Milla Lewandowski SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 KEHITTÄMISTOIMINTA... 1 1.2 OSALLISTUNEET YRITYKSET... 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS... 2 3 KEHITTÄMISTOIMINNAN

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Työsuojelurahaston, Suomen Kuntaliiton ja kuntien rahoittama tutkimushanke Professori Petri Virtanen TaY JKK Kysely kuntien kokeilutoiminnasta

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot