MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland"

Transkriptio

1 MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, Ravitsemis- ja Talousala Tekijä(t) KOIVULA, Veli-Matti Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 42 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Työn nimi MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Salainen saakka Työn ohjaaja(t) KUHA, Maisa Toimeksiantaja(t) Go Finland Oy Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää matkailualan tulevaisuutta, sekä matkailutuotteiden jakelua, markkinointia ja myyntiä sähköisen verkkokaupan välityksellä vuosien välisenä aikana. Tutkimusmenetelmänä olivat asiantuntijahaastattelut joiden avulla selvitettiin niin yleistä matkailun verkkokaupan kehitystä kuin kohdeyritys Go Finlandin tulevaisuutta alati muuttuvassa verkkoliiketoiminnassa. Asiantuntijat on valittu matkailun verkkoliiketoiminnan, matkailun tutkimuksen, sekä alan myyntiorganisaatioiden edustajien parista. Tutkimusmateriaalina on käytetty viiden asiantuntijan teemahaastattelumateriaaleja. Haastatteluiden mukaan verkkokaupan tulevaisuutta tulevat olemaan sisältörikkaat tuotteet, hyvillä teknologisilla ratkaisuilla. Samoin asiantuntijat korostivat tuotteiden ostettavuuden helppoutta, sekä maksujärjestelmien saumatonta toimimista. Tulevaisuutta on myös se, että palvelut ovat verkossa asiakkaan itsensä paketoitavissa eri moduuleita yhdistämällä. Kuluttajien luottamuksen saavuttaminen on se kriittinen vaihe, jossa alan kilpailu ratkaistaan. Asiantuntijoiden mukaan kaikki verkkopalvelut tule olla sillä tasolle, että ne ovat myytävissä niin kotimaassa kuin globaalistikin riippumatta siitä, millaisella laitteella palvelua käytetään. Tälle tasolle pääsyä tutkimusyritys Go Finland vielä odottaa. Asiantuntijat esittivät Go Finlandille panostamista entistä enemmän verkkosivujen tunnettuuden saavuttamiseen perinteisin markkinoinnin keinoin. Sisällön ongelmiksi todettiin päivitettävyys, maksumoottorit ja tiedon profiloimattomuus. Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että matkailun rönsyilevä verkkokauppa muuttuu yhä mielenkiintoisemmaksi alan kehittyessä. Uudet toimijat valtaavat alaa, mutta sellaista palvelua, joka toisi selkeää lisäarvoa asiakkaille ja palveluntuottajille, ei ole vielä Suomesta löytynyt. Lisäksi verkkokaupan pitäisi pystyä käymään myös kauppaa, jotta matkailutuotteiden myynti tehostuisi. Pelkkä informaatio ei enää riitä. Avainsanat (asiasanat) verkkokauppa, matkailu, sähköinen liiketoiminta, portaali, Go Finland, tulevaisuus, Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) KOIVULA, Veli-Matti Type of Publication Bachelor s Thesis Pages 42 Language Finnish Confidential Title FUTURE OF ONLINE BUSINESS IN TOURISM Case: Go Finland Until Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor(s) KUHA, Maisa Assigned by Go Finland Ltd Abstract The aim of this research was to study the future of tourism industry, the distribution, marketing and selling of tourism products and services online. The research is focused on the changes in online business during the years The future of the company called Go Finland, one of the companies focusing on online sales of tourism products, was studied. Five specialists from different sectors of tourism industry were interviewed for this research. These specialists were chosen from tourism research, Finnish tourist board and operating tourism companies in Finland. The experts opinions were analysed to understand changes in tourism business better. According to these specialists in future good products with good content and technological solutions will be needed in online business. An easy online buying process is also an aim. The products must be designed and parts combined by customers themselves. All services must be available trough different channels such as mobile and the Internet. The company Go Finland has not yet reached this level in their business. It takes time to win the trust of all clients and, however, this is a critical stage to success in the business. All specialists said that Go Finland should improve their marketing with traditional means, to get their website address known. The content, payment technology and profiling were also things to be developed by Go Finland. The results of the research showed that the changing online business is getting more interesting all the time with the industry developing. New companies and new services take over more space for their business, but so far there is no such service which can give the extra value needed by all the tourism operators and customers in Finland. All the fine new business models must also make business and money, not just give information. Keywords Online business, tourism, portal, Go Finland, future Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 VERKKOKAUPPAA VAI TIEDONSIIRTOA MATKAILUN VERKKOKAUPPA Portaalit kaupan ensiaskelia Verkkokaupan ja internetin käyttäjät tilastojen valossa Matkailua ja verkkokauppaa nyt ja vuonna TULEVAISUUDEN MUUTOS TEEMAHAASTATTELUJEN AVULLA ASIANTUNTIJOIDEN MIETTEITÄ KENTÄLTÄ TUTKIJAN KAMMIOON Toimialan tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet Suomen sijoittuminen kohdemaana matkailun markkinoille Tuotteiden jakelukanavat Päätuotteet verkossa nyt ja tulevaisuudessa Verkkokaupan vaatimuksia yrityksille Verkkokauppa bisnestä vai ei Verkkokaupan nykyinen tilanne Verkkokaupan uudet tulokkaat Tekniikasta sisällöntuotantoon Verkkokauppaa loppuasiakkaan silmin ESIMERKKITAPAUKSENA: GO FINLAND Toiminta-ajatus ja liikeidea...29

5 2 5.2 Go Finland palveluntuottajan silmin Go Finlandin verkkokauppa liiketoiminnan näkökulmasta Go Finland loppuasiakkaan silmin Go Finlandin ominaisuudet ja sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET...35 LÄHTEET...38 LIITTEET...40 Liite 1. Saatekirje...40 Liite 2. Teemahaastattelukysymykset...41

6 3 1 VERKKOKAUPPAA VAI TIEDONSIIRTOA Matkailu elää ICT teknologian varjossa suurta muutosta, niin kuluttajan kuin palveluntuottajankin näkökulmasta. Suurin muutoksen syy on sähköisen kaupankäynnin tulo olennaiseksi osaksi matkailutuotteiden myyntiä ja markkinointia. Kuluttajat ja palveluntarjoajat ovat uudessa tilanteessa erilaisten ja entistä useampien toimijoiden vallatessa verkkobisnestä palveluillaan. On vaikea selvittää palveluiden toimivuutta, hyötyä ja ammattimaisuutta alan kotimaisesta ja ulkomaisesta kirjavasta tarjonnasta. Kasvavan tarjonnan myötä kaikki verkkokaupaksi itseään kutsuvat portaalit, jotka eivät kuitenkaan mahdollista palveluillaan varsinaista kaupankäyntiä. Onko näille pelkkää tietoa siirtäville palveluille enää kysyntää tulevaisuuden muutoksessa? Tämä työ tutkii matkailun alati muuttuvaa verkkokauppaa pääosin kotimaisesta näkökulmasta peilaten tutkimussisältöä työn kohdeyritys Go Finlandiin, joka on yksi matkailun verkkokaupan toimijoista Suomessa. Tutkimuksen kohdetta lähestytään tulevaisuuslähtöisesti matkailualan eri näkökulmista. Itse tutkimus perustuu matkailun asiantuntijoiden teemahaastatteluihin, sekä tutkimuksen tekijän tekemiin johtopäätöksiin haastatteluaineiston pohjalta. Haastattelukysymyksillä ja tutkimuksen tietopohjalla luodataan alan muutosta ja kehitystä vuoteen 2010 eli noin viiden vuoden ajanjaksolla tutkimuksen teosta. Tutkimus on toteutettu Go Finland verkkokaupan toimeksiannosta.

7 4 2 MATKAILUN VERKKOKAUPPA Elektroninen kaupankäynti (verkkokauppa) ja sähköinen liiketoiminta määritellään eri tavoin eri yhteyksissä eikä näiden termien käyttöön ole muodostunut selkeää linjaa. Tässä tutkimuksessa verkkokauppa ilmaisulla tarkoitetaan nimenomaan elektronista kaupankäyntiä Word Wide Webissä ja sen eri muotoja. Seuraavaa Jyväskylän yliopiston elektronisen kaupankäynnin tutkimuskeskuksen määritelmää verkkokaupasta vuodelta 1997 voidaan pitää käypänä jo siitäkin syystä, että se on kestänyt alan muutoksissa jo lähes kymmenen vuotta. Elektroninen kaupankäynti on tietoverkkojen avulla käytävää liiketoimintaa. Liiketoiminta sisältää palveluiden, tuotteiden ja informaation myymisen, maksamisen, esittelemisen, markkinoinnin ja jakelun eri muodoissaan sekä teknologiat, jotka mahdollistavat nämä toiminnot. (Ahlfors 2003.) Sähköistä verkkokaupankäyntiä voidaan tutkia eri näkökulmista. Viestinnän näkökulmasta katsottuna verkkokauppa on tiedon, tuotteiden, palvelujen ja maksusuoritusten välittämistä ja jakamista tietoverkkojen kautta. Liiketoimintaprosessien näkökulmasta verkkokauppa edellyttää erilaisten teknologioiden käyttöä ja soveltamista siten, että yritysten kaupankäyntiin liittyviä toimintoja pystyttäisiin automatisoimaan. Palvelun ja palvelualan näkökulmasta verkkokaupan avulla pystytään alentamaan kustannuksia, parantamaan tuotteiden ja palvelujen laatua, sekä lisäämään jakelun ja markkinoinnin tehokkuutta. Online-näkökulmasta verkkokauppa tarjoaa mahdollisuuden ostaa ja myydä tuotteita, palveluja ja tietoa Internetin tai jonkin muun online-palvelun kautta. Laajemman näkökulman mukaan sähköinen verkkokauppa edistää uusien liiketoimintamuotojen ja -mahdollisuuksien kehittämistä ja käyttämistä. Useasti eri tahot ajattelevat asiat yksipuolisesti vain omasta näkökulmastaan. Tällöin selkeä kokonaisuus jää muodostumatta, koska eri käsitteillä edelleenkin tarkoitetaan eri asioita, väärinymmärrys on enemmän kuin yleistä. (Kalakota & Whinston 1997, 3.) Yritykset käyttävät sähköisen kaupankäynnin sovellutuksia markkinointikanavana, tuotteiden ja palvelujen segmentoinnissa tietyille asiakasryhmille sekä myynnin jälkeisen asiakastyytyväisyyden parantamisessa. Kaikilla näillä verkkokaupan muodoilla pyritään lisäämään asiakkaan saamaa kokonaisarvoa. Nykyinen yrityskulttuuri, liiketoiminta- ja kilpailuympäristö, tarjolla olevat tuotteet, palvelut ja asiakkaiden vaati-

8 5 mukset muuttuvat niin kiivasta tahtia, että perinteisillä keinolla on enää vaikea pysyä kehityksen tahdissa. Erilaisten sähköisten järjestelmien ja palveluiden kautta yritykset pystyvät tarjoamaan asiakkailleen yksityiskohtaista tietoa tuotteista ja palveluista. Mitä syvempi asiakassuhde saadaan luotua, sen profiloidumpaan palveluun pystytään käyttämällä hyödyksi sähköisiä järjestelmiä. Kilpailun kovetessa tähän on pyrittävä niin pienen kuin suurenkin yrittäjän. (Maddox 1998, 42.) Verkkokaupankäynti vaikuttaa myös yritysten vuorovaikutussuhteisiin. Kaupankäynti verkossa mahdollistaa eri organisaatioiden verkostoitumisen tiiviisti ja tehokkaasti. Pienet, joustavat yritykset luottavat toisiin verkosto-osapuoliin esimerkiksi alihankinnoissa tai tuotteiden jakelussa tehostaakseen asiakkaiden muuttuvaan kysyntään vastaamista. Näin ollen yritykset käyttävät Internetiä arvoa lisäävän ketjun tai verkoston yhdistämiseksi. Ketju voi ulottua eri palveluiden toimittajasta lopulliseen kuluttajaan. (Kalakota & Whinston 1997.) Sähköisten käyttöjärjestelmien avulla yritykset pystyvät välittämään tietoa verkostotoimijoille muuttuvista toiminnallisista olosuhteista sekä tuotteista ja hinnoista. Nämä tekijät yhdessä parantavat sekä tuotteiden, palveluiden että asiakaspalvelun laatua ja luovat puolustautumiskeinoja markkinoilla toimivia kilpailijoita vastaan. (Kalakota & Whinston 1997, 18.) Asiakkaan ja yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa verkkokaupankäynti mahdollistaa asiakkaan tarpeiden ja vaatimuksien huomioon ottamisen kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminnassa, kuten tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa sekä jakelussa. Asiakkaan ja yrityk sen välisessä liiketoiminnassa yritykset pystyvät sähköisten järjestelmien avulla houkuttelemaan uusien markkinointikeinojen avulla vanhoja ja uusia asiakkaita sekä välittämään tietoa olemassa olevista ja uusista tuotteista tai hinnoista. Yritykset pystyvät myös palvelemaan asiakkaitaan tehokkaammin asiakaspalvelua ja myyntiä tukevien toimintojen avulla. Verkkokaupankäynti mahdollistaa kuluttajien ja yrityksien välisen tehokkaan viestinnän ja tarjoaa kuluttajille uudenlaisen, helpon kaupantekotavan. Lisäksi se vähentää välittäjien määrää alentaen näin palveluntuottajan jakelukustannuksia, jotka vaikuttavat tuotteiden ja palvelujen hintoihin. (Kalakota & Whinston 1997, 20, 73.)

9 6 Kuluttajan ja yrityksen välisen verkkokaupankäynnin kehittymiseen vaikuttavat tietyt oikeudelliset ja psykologiset tekijät. Kuluttajien kannalta suurimmat ennakkoluulot kohdistuvat verkkokauppojen turvallisuuteen, henkilökohtaisten tietojen salassa pysymiseen, yhteyksien varmuuteen, sekä mahdollisiin petollisiin kauppiaisiin. Asiakkaat haluavat olla varmoja, että palvelut ovat turvallisia, ja varmistuttuaan siitä he ovat halukkaita käyttämään verkkopalveluita. Kuluttajan ja yrityksen välisen kaupankäynnin kehittäminen perustuu verkkopalveluun pääsyn sekä käytön helppoudella ja alhaisilla käyttökustannuksilla. (Wyckoff 1999, 42.) Verkkokauppa vaikuttaa markkinoihin ja eri toimialoihin muuntamalla yrityksien liiketoimintamalleja ja kehittämällä toimijoiden välisiä liikesuhteita. Verkkokaupankäynti luo uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tuotannon ja kaupankäynnin muutokseen tarjoamalla uusia liiketoimintamalleja. Kalakota ja Whinston osasivat jo runsas kymmenen vuotta sitten arvioida kohtuullisen oikein tulevaisuuden tuoman muutoksen matkailutoimialaan. Esimerkiksi Web on vaikuttanut huomattavasti matkailuliiketoimintaa. Varauksen tekeminen ja lentolipun ostaminen vievät yleensä aikaa ja saattaa olla turhauttavaa matkailijan kannalta. Matkailupalveluja tuottavan kannalta se on myös kallista. Päätöksiä tehdäkseen matkailupalveluja tilaavat asiakkaat vaativat lisää tietoa ja palveluja alhaisemmin kustannuksin, joka puolestaan lisää matkailupalvelujen tuottajien kustannuksia. Yhä useampi asiakas tekisi varaukset mieluimmin itse, itselle parhaiten soveltuvaan aikaan ja sijainnista riippumatta. Kun onlinepalvelujen määrä ja toimialalla valitseva kilpailu kasvavat, niin matkailupalveluja tuottavien tulisi ottaa asiakkaat sekä heidän toiveet yhä tehokkaammin huomioon erikoistumalla ja kehittää uudenlaisia liiketoimintamuotoja sekä -prosesseja. (Kalakota & Whinston 1997, ) 2.1 Portaalit kaupan ensiaskelia Portaali nimitystä käytetään useasti ristiin verkkokaupan ja sähköisen liiketoiminnan kanssa vaikka kyseessä on täysin erilainen liiketoiminnan muoto. Puhuttaessa portaa-

10 7 leista tässä tutkimuksessa niillä tarkoitetaan sähköistä palveluporttia tai palvelukokoelmaa. Portaalin eli yhden tietyn verkkopaikan kautta käyttäjä pystyy kanavoimaan useita eri tietolähteitä omien intressien mukaisesti. Portaalit ovat verkkokauppojen ensiaskelia, useimmiten kuitenkin tekemättä itse kauppaa. Internetin kehittyessä kaupallisemmaksi vuosina 1994 ja 1995 esiintyi Internetissä kahta erilaista portaalimuotoa. Toinen mainituista portaalimuodoista oli perushakemisto, jossa www-sivut oli luokiteltu maailmanlaajuisesti käytetyn luokittelun mukaisesti. Tämä oli hyvin lähellä tapaa, jota käytetään edelleenkin kirjastoissa kirjojen luokittelussa. Tämän järjestelmän näkyvin etu on siinä, että se luokittelee ja osoittaa asioiden keskinäiset yhteydet, joiden avulla käyttäjä pystyy järjestelemään ja hahmottamaan asiat helpommin. Toisaalta järjestelmän suurimpana haittana oli se, että ihmiset olivat yksinkertaisesti liian hitaita seuratakseen Internetin räjähdysmäistä kasvua. Toinen portaalimuoto, hakukone-tyyppiset palveluportaalit, luokittelevat sivun kaikki sanat. Eli käytännössä kun tietyllä sanalla suoritetaan haku, niin hakukone etsii kaikki sivuille luokitellut sivut tai artikkelit, jotka sisältävät kyseisen hakusanan. Hakukonetyyppisen portaalin etuna voidaan pitää sen nopeutta hakea kaikki hakusanan sisältävät sivut. Haittana ovat kuitenkin se että tämäntyyppiset hakukoneet pystyvät luokittelemaan vain maksimissaan 16 prosenttia Internetin koko sisällöstä. Esimerkkinä hakukoneesta voidaan mainita Altavista. Lopulta huomattiin että molemmat portaalimuodot kilpailivat keskenään Internet-markkinoilla, joten portaalien toteuttajat alkoivat yhdistellä eri portaalien ominaisuuksia. Esimerkiksi yhdistämällä hakukone-tyyppisen portaalin eri elementtejä yhteen suosituimpien sivujen käyttämien hakemistoluokittelujen kanssa. Näin yhdistettiin kahden eri portaalimuodon parhaimmat ominaisuudet yhdeksi kokonaisuudeksi. Portaalit kilpailevat keskenään erilaisilla sisältöön liittyvillä tekijöillä. (Bauwens & Salvaggio 1999, 5-6.) Alkuperäisistä hakemistoportaaleista ja hakukone-tyyppisistä palveluista on kehittynyt edelleen palveluportaaleja, jotka tarjoavat verkon käyttäjille kattavasti tietoa asioista, tuotteista ja palveluista. Portaalisivuista, jotka aikaisemmin ovat olleet läpikulkusivustoja, on kehittynyt määränpääkohteita, joista löytyy kaikki käyttäjän tarvitsema tieto helposti ilman, että käyttäjän tarvitsee etsiä useammasta eri paikasta. Esimerkkinä voidaan mainita Yahoo!. (Bauwens & Salvaggio 1999, 5.)

11 8 Mitä etuja sitten erilaisilla portaaleilla haettiin? Toimiva, monipuolinen palveluportaali vähentää yrityksen kustannuksia ja lisää yksittäisen yrityksen näkyvyyttä. Portaali tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kehittää yhteisiä markkinointikeinoja. Tämä korostuu erityisesti pienyrittäjillä, joiden taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Portaalin kautta markkinointimahdollisuudet kasvavat olennaisesti, koska portaalin avulla voidaan hyödyntää jonkun yksittäisen osapuolen erikoisosaamista. Esimerkiksi matkailualalla hyvin toteutettu portaali mahdollistaa tuotteiden sekä palvelujen varausjärjestelmän toimivuuden tehokkaasti, koska varauksiin ja niihin liittyviin muutoksiin, sekä peruutuksiin liittyvät kustannukset pystytään minimoimaan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että järjestelmä sisältää päivitettyä tietoa. Portaalin myötä saavutetaan etua myös palvelujen hinnoitteluun, koska tiedot hinnoista pystytään yhteisen järjestelmän avulla päivittämään nopeasti ja edullisesti useaan eri lähteeseen. Näin ollen hinnoittelu saavuttaa kuluttajat esteittä ja ilman välikäsiä. Esimerkiksi matkailualan yritykset pystyvät portaalien avulla tarjoamaan asiakkailleen heidän tarpeet huomioivia ja erilaisia matkailupalvelupaketteja, joiden avulla asiakkaat pystytään segmentoimaan tarkemmin ja suunnitellut tuotteet pystytään hinnoittelemaan jokaiselle segmentille erikseen. (Kolehmainen 2001.) Kuluttajan näkökulmasta toimiva ja helppokäyttöinen portaali tuottaa lisäarvoa, koska kaikki palvelut on mahdollista löytää saman ja yhtenäisen kanavan kautta. Matkailijalle ja matkan suunnittelijalle tarjoutuu mahdollisuus suunnitella, räätälöidä juuri itselle sopiva palvelukokonaisuus omaan tarpeeseen ja kaiken lisäksi omatoimisesti. Samalla matkailija pystyy vertaamaan eri palvelujen ja palvelukokonaisuuksien välisiä hintoja, koska hintatietojen saanti on nopeaa ja vaivatonta. Itse suunniteltujen matkailupakettien lisäksi voidaan portaalin kautta tarjota myös valmiita paketteja. (Kolehmainen 2001.) Portaalit ovat sinänsä merkittävässä roolissa verkkokaupan kehityksessä hakukoneiden ohella, koska portaalit ohjaavat suurinta osaa koko Internetin liikenteestä ja käyttäjistä. Tällä tarkoitetaan sekä yleistä että sähköisestä kaupankäynnistä johtuvaa liikennettä. Lisäksi portaalit ovat jo kehittyneet läpikulkusivuista määränpääsivuiksi, jotka tarjoavat käyttäjilleen monipuoliset palvelut, tehokkaan hakemiston sekä hakukoneen. Alan kasvavan tarjonnan vuoksi eri alojen ammattilaiset sekä erikoistuneet harrastelijat ovat suunnanneet kiinnostustaan yhä enemmän kohti vertikaalisia aihe-

12 9 kohtaisesti erikoistuneita portaaleja. Tutkimuksien mukaan tämä trendi kohti vortaaleja (esim. )vahvistuu ainakin Euroopan alueella. Jokaisen toimialan on tärkeä huomata ja reagoida kasvavat mahdollisuudet, jotka vortaalien kautta avautuvat. Liiketoiminnan näkökulmasta tämä tarkoittaa vertikaalisten, sisällöllisesti tarkoin rajattujen ja aiheittain erikoistuneiden portaalien määrällistä kasvua. Vortaaleista parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät tarjoamaan parhaimman markkinapaikan juuri tietyn toimialan kuluttajille ja tarjoajille. (Bauwens & Salvaggio 1999, 15, 17, 23.) Tiettyyn aihealueeseen erikoistuneiden vortaalien kautta voidaan tavoittaa hyvin segmentoitunut ja asiasta innostunut asiakaskunta. Kyseinen segmentti vaatii myös palveluilta hyvin tarkkaa ja seikkaperäistä tietoa aiheesta. Esimerkkinä voidaan mainita laskettelijat jotka vaativat yksityiskohtaista lumitietoa, säätietoja, sekä rinteiden kuntojen kuvauksia ammatti ilmaisuilla. (Buhalis 2004)

13 Verkkokaupan ja internetin käyttäjät tilastojen valossa Verkkokaupan vaikutukset kohdistuvat matkailun toimialaan enenevässä määrin. Samoin verkkokaupan vaikutukset heijastuvat myös ihmisten kulutustottumuksiin ja ostoprosesseihin. Seuraavat tilastokeskuksen kaaviokuvat selvittävät verkkopalveluiden käyttäjäprofiilit, sekä verkkokaupan kasvavaa osuutta koko Internetin käytöstä. KUVIO 1. Koko väestön, Internetin käyttäjien ja verkkokaupan käyttäjien jakautuminen ikäryhmittäin elo- lokakuussa 2003, % (Tilastokeskus 2004.) KUVIO 2. Verkkokauppa elo-lokakuussa 2003, % kaikista ostajista (Tilastokeskus 2004.)

14 11 KUVIO 3. Verkkokaupan käyttäjien osuus koko ikäryhmästä syksyllä 2000, 2001, 2002 ja 2003, % (Tilastokeskus 2004.) KUVIO 4. Internetin ja verkkokaupan käyttäjien osuus vuotiasta elo- lokakuussa 2003, % (Tilastokeskus 2004.) Tilastojen valossa voidaan päätellä matkailualan loistavat mahdollisuudet lisätä kokonaismyyntiä sekä vähentää myynnistä aiheutuvia kustannuksia siirtämällä perustoiminnot verkkoon. Matkailutuotteet soveltuvat monelta osin monia muita paremmin

15 12 sähköisesti myytäviksi ja tulevaisuudessa myytäviksi jopa mobiilisti hyvinkin lyhyellä syklillä. Internetin ja laajakaistan yleistyessä räjähdysmäisesti lisääntyvät samaa tahtia myös potentiaaliset ostajat verkossa. Samoin kaikki tulevat sukupolvet ovat niin tottuneita verkonkäyttäjiä, että monimutkaisetkaan verkko-ostokset tuskin tulevat tuottamaan ongelmia. (Matkailun edistämiskeskus 2004.) 2.3 Matkailua ja verkkokauppaa nyt ja vuonna 2010 Nykyinen matkailualan myynti ja markkinointi ovat koostuneet hyvin perinteisistä toimijoista, kuten matkatoimistoista, matkanjärjestäjistä ja incoming-toimistoista. Nämä palvelut on tuettu erilaisiin sisäisiin tietoverkkoihin ja varausjärjestelmiin joita vain tietyt toimijat voivat käyttää lisenssillä. Näitä perinteisiä sähköisiä matkailun jakelukanavia Dr Buhalis nimittää emediaries nimityksellä. Tulevaisuuden palveluita ovat ns. new emediaries, jotka Buhalis on jakanut seuraavasti kolmeen eri muotoon: Internetin välityksellä tapahtuvaan kaupankäyntiin, digitaalisen television välityksellä käytävään kauppaan ja markkinointiin, sekä mobiililaitteiden kautta käytävään kauppaan. Nämä uudet palvelumallit sisältävät laajalla sektorilla erilaisia organisaatioita ja toimijoita mukaan lukien palveluntuottajat, joilla tässä uudessa mallissa on myös mahdollisuus suoraan sähköiseen kauppaan. Uusilla pelivälineillä kauppaa voidaan käydä helposti myös ilman välikäsiä. Uusien tapojen kautta on alalle kehittynyt myös eri tyyppisiä välittäjätoimintoja, kuten sähköiset matkatoimistot, erilaiset portaalit ja verkkokaupat. Tämä kaikki on syntynyt kehittyneiden tietoverkkojen myötä. (Buhalis &Licata 2001, 1.) Matkailuala on nykyisissä sähköisissä palveluissaan pystynyt hyödyntämään globaaleja varaus- ja jakelujärjestelmiään, jotka ovat pääasiassa matkatoimistojen ja lentoyhtiöiden käytössä. Osaltaan nykyisten sähköisten järjestelmien ja www-palvelujen integrointi on osoittautunut monimutkaiseksi ja haasteelliseksi, jonka vuoksi alalle onkin syntynyt uutta teknologiaa ja uusia järjestelmäratkaisuja tarjoavia yrityksiä niin Suomessa kuin globaalisti. Moottorina ovat toimineet palvelujen tuottajat, kuten lentoyhtiöt, koska ne ovat kiinnostuneita vähe ntämään jakeluun liittyviä kustannuksiaan nimenomaan sähköisten palvelujen mahdollistamilla suorilla kontakteilla. Kuluttajan rajapinta palveluihin on ollut tähän asti perinteinen, ts. toimiston tai puhelinpalvelun

16 13 kautta tapahtuva. Verkkokauppa internetin kautta on siirtänyt palvelun etsimisen, varaamisen ja maksamisen kuluttajan tehtäviksi sähköisien kanavien avulla. Tulevaisuudessa järjestelmät kehittynevät vahvasti myös siihen suuntaan jotta eri matkailupalveluita voidaan käyttää myös mobiilisti esim. kämmenlaitteella. Mitä mobiilit matkailupalvelut sitten tarkoittavat? Niihin voidaan laskea kuuluviksi sekä matkan aikaiset palvelut (mobiilipalveluja), palvelut ennen matkaa (matkan tilaaminen ja matkaan/ kohteeseen liittyvän tiedon hankinta) että matkan jälkeen tapahtuvat palvelut. Useiden eri lähteiden mukaan matkailualan elektronisen kaupan uskotaan kasvavan nopeasti, koska alan tuotteet ja palvelut soveltuvat verkkomyyntiin informatiivisen sisältönsä vuoksi. Matkailualan sähköisten palvelujen yleiskuva on hetkellä samankaltainen kuin muillakin toimialoilla Suuri osa yrityksistä käyttää Internetiä vain ja ainoastaan informaation levittämiseen yrityksestä ja sen palveluista. Tulevaisuuden tavoitetilana nähdään elektroninen kokonaispalvelu, jolloin tarjotaan informaatiota, sisältöä, toimivat varaus- ja maksumoottorit, tuotteiden vertailu mahdollisuus ja kaikki nämä palvelut tulee olla saatavina niin mobiilisti kuin verkkoyhteyksiä pitkin. Alan kehitystä tulee pönkittämään vahvasti sähköisen allekirjoituksen ja salauksen yleistyminen jotka tulevat merkittävästi lisäämään kaupankäynnin luotettavuutta ja turvallisuutta sopimusten ja maksujen osalta. Trendinä matkailualalla näyttää myös olevan kahden eri segmentin lähentyminen. Liikematkustajan ja vapaa-ajan matkustajan välinen ero tulee lähes katoamaan. Samalla tavalla reittilentojen ja tilauslentojen raja hämärtyy. Nämä kaksi trendiä antavat sähköisten ja mobiilien matkailupalvelujen kehittämiselle aivan uusia mahdollisuuksia. (Matkailun edistämiskeskus 2004.) Esimerkkejä verkkokauppojen eri toimintamalleista: - Perinteisen matkatoimiston palvelun siirtäminen verkkoon tai mobiiliksi, uusi liiketoiminta vain verkossa (Travis, ebookers) - Matkailutoimialan ulkopuoliset muut toimijat, toiminnan laajentaminen uusiin palveluihin tai lisäpalveluihin verkossa (Microsoft, Sonera)

17 14 Elektronisen kaupan avulla voidaan saavuttaa matkailualalla samoja etuja kuin muillakin kaupan ja palveluiden alueilla. Tehokkuus lisääntyy, uusien palveluiden mahdollistuminen, palveluiden laajentuminen, sekä täysin uudet asiakasryhmät. Matkailuala on saman murroksen edessä kuin pankkipalvelut muutamia vuosia sitten, kun pankkiautomaatit ja verkkopalvelut yleistyivät. Perinteinen tiskin yli palvelu toimistoissa on muuttumassa rutiinipalvelujen osalta suoraksi verkkomyynniksi. Tällä hetkellä lähes kaikki toimijat verkkokaupassa pyrkivät suoraan jakelukanavaan, mutta jatkossa on todennäköistä, että alalle syntyy uusia välittäjiä. Näiden luonne voi olla enemmänkin ns. infomediary tyyppinen kuin perinteinen palveluja välittävä ja palveluprosessiin osallistuva matkatoimisto. Sähköisellä verkkopalvelulla voidaan tasata kysyntää hinnoittelun avulla. Sähköisten palvelujen avulla saavutettavan prosessien ja sisäisten toimintojen tehostumisen myötä toimijoiden pitäisi pystyä laskemaan myös matkojen hintoja. Toistaiseksi matkailuala ei kuitenkaan vielä ole pystynyt netin kautta laskemaan hintoja, koska back-office toiminnot ja tukitoiminnot palveluprosessien taustalla ovat edelleen perinteisiä, raskaita ja kalliita ylläpidettäviä. (Järvelä ym ) 3 TULEVAISUUDEN MUUTOS TEEMAHAASTATTELUJEN AVULLA Tehdylle tutkimukselle on määritelty kaksi tutkimuskysymystä, joihin haetaan vastauksia. Ensimmäinen ja laajempi kysymys on Matkailun verkkokaupan kehittyminen vuoteen 2010? Vastauksen saaminen kysymykseen vaatii laajaa viitekehystä, eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta. Keskitetympi kysymys koskee Go Finlandin (verkkokauppakeskus sijoittumista matkailutuotteiden ja palveluiden jakelukanavaksi matkailumarkkinoilla ajanjaksolla ? Tutkimuksen tavoitteeksi on määritelty matkailun verkkokaupan kehityksen hahmottaminen Suomen ja Go Finlandin näkökulmasta, sekä aktivoida kysymys matkailualalle: Miten reagoida tulevaisuuden muutoksiin matkailun verkkokaupassa? Tuotoksena

18 15 syntyi kattava tutkimus tulevaisuuden muutoksista matkailun verkkokaupassa. Tutkimusta voidaan käyttää matkailun toimijoiden työvälineenä luotaessa tulevaisuuden strategioita. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin alan asiantuntija haastatteluiden perusteella käsitellen tutkimusilmiötä ns. sipulirakenteen avulla, aloittaen asiantuntijahaastattelut yleiseltä tasolta siirtyen yhä lähemmäs itse yritystä, sen yhteistyökumppaneita ja toimijoita. Haastatteluista saatu tieto analysoitiin peilaten eri haastateltavien omaan henkilökohtaisen viitekehykseen. Teemahaastatteluiden aineisto on luokiteltu eri katsontakantojen mukaan pääsääntöisesti neljään eri näkökulmaan: Palveluntuottajan näkökulmaan, loppuasiakkaan näkökulmaan, verkkokaupan liiketoiminnalliseen näkökulmaan, sekä verkkokaupan sisältöä ja toiminnallisuutta pohtivaan osioon. Tutkimus on toteutettu vuosien 2004 ja 2005 aikana, verkko-, kirja- ja asiantuntijalähteitä hyväksikäyttäen. Tutkimuksen olennaisimman osan ja uuden tiedon muodostavat asiantuntijoiden kommentit ja mielipiteet, jotka itsessään antavat tiettyjä viitteitä tulevaisuuden kehityksestä matkailun eri osa-alueilla. Tutkimuksen johtopäätöksiin on päästy yhdistelemällä eri asiantuntijoiden kommentteja, sekä vertaamalla niitä edellä esitettyyn tietopohjaan. Haastateltavien antamat mielipiteet on pyritty jättämään mahdollisimman lähelle alkuperäistä muotoaan, jotta tulevaisuutta kuvaavat hienojakoiset viitteet ja trendit olisi edelleen havaittavissa ilman tutkimuksen tekijän tuomaa näkemystä. Tekijän omat päätelmät ja mielipiteet on koottu tutkimuksen loppuun herättämään lukijoiden ajatuksia alan mahdollisista muutoksista, sekä miten eri toimijoiden tulisi niihin reagoida. 4 ASIANTUNTIJOIDEN MIETTEITÄ KENTÄLTÄ TUTKIJAN KAMMIOON Kappaleessa käsitellään eri mielipiteitä tärkeimmistä tulevaisuuden trendeistä koko matkailun sektorilla. Mielipiteissä heijastuu eri lähteiden suhde matkailuun erilaisien näkökulmien muodossa. Samoin lausunnoissa korostuu sähköisen liiketoiminnan muutokset ja kehitys, vaikkakin matkailun tulevaisuutta käsitellään tässä kappaleessa

19 16 hyvin yleisellä tasolla. Mielipiteet on luokiteltu eri näkökulmien mukaan, jotta eri viitekehykset on pystytty käsittelemään tasavertaisesti riippumatta haastateltavien omasta toimenkuvasta. Seuraavista eri asiantuntijoiden mielipiteistä muodostuu mielipidepankki, jonka pohjalta kattavalla jatkotutkimuksella voitaisiin muodostaa erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kuvista. Esille tulevat mielipiteet herättävät ajattelemaan eri vaihtoehtoja ja kehityssuuntia mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. 4.1 Toimialan tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet Yleisellä tasolla megatrendeinä voidaan pitää väestön ikääntymistä, sekä aikaista eläköitymistä yhteiskunnan muutoksista huolimatta. Eläköityvät ihmiset ovat tutkitusti suhteellisen hyväkuntoisia ja varakkaita, mikä varmasti tulee olemaan selkeä kasvupotentiaali matkailualalle. Nähtäväksi jää mitkä tulevat olemaan niitä tuotteita ja palveluita joita seniori kansalaiset haluavat tulevaisuudessa kuluttaa. Toinen vastakkainen ilmiö mikä on nähtävissä, on se että ihmisiä pyritään pitämään pitempään kiinni työelämässä, jolloin työhyvinvointi ja jaksaminen korostuvat entisestään. Tämän myötä kiinnostus omasta hyvinvoinnista lisää matkailun ja vapaa-ajan yhdistymistä yhä enemmän wellness palveluihin. Onhan jo selvästi Keski-Euroopassa havaittu ilmiö että puhdas wellness -matkailu on tietyn kansanosan joukossa nostanut selvästi päätään. Tähän Suomen kylpyläpalveluilla on varmasti paljon annettavaa. (Vuoti.) Vapaa-ajan kehityksellä on sinällään suuri vaikutus matkailutottumuksiin. Aina on puhuttu, että vapaa-aika tulee tulevaisuudessa lisääntymään, mutta todellisuudessa vapaa-ajan määrä esim. Euroopassa on vain vähentynyt entisestään. Eläkeikä siirtyy yhä korkeammaksi, ja työaika jopa lisääntyy esim. Saksassa ja Ranskassa, jossa keskustellaan jo viikkotyömäärän lisäämisestä. Elinkeinon on reagoitava muutokseen, koska matkustustapojen ja tuotteiden tulee olla yhä enemmän suunnattu vanhemmalle väestölle, jonka matkailija määrät tulevat nousemaan entisestään. Muutos ei johdu siitä etteivät nuoremmat matkustaisi, vaan siitä ettei, suuria nuorempia ikäluokkia ole. (Ylkkänen.)

20 17 Puolet haastateltavista painotti matkailun rakennemuutosta, joka tulee olemaan tulevina vuosina hyvinkin raju ulkomaisten yritysten vallatessa toimialaa vahvasti. Ulkomaisten toimijoiden etuna tulee olemaan kysyntälähtöinen toiminta, vankka yhteismarkkinointi, sekä pyrkimykset yhä lähemmäs kuluttajaa kuin kotimaiset kilpailijansa. Laatu ja ammattimaisuus tulevat korostumaan, vaikka toisaalta kotikutoisuus ja omalaatuisuus voivat olla myös vahvuuksia muuttuvilla markkinoilla. Pahimpana uhkana voidaan pitää matkailutuotteiden jakeluketjun luisumista kokonaan kansainvälisille toimijoille, jolloin suomalaisille jäisi vain alihankkijan rooli. (Kokkonen; Ohvo.) Kaikki haastateltavista pitivät matkailun pahimpia uhkina sotia, luonnonmullistuksia ja taloudellisia kriisejä, eli asioita joihin matkailussa ei juuri pystytä vaikuttamaan. Matkailu elinkeinon kannalta hyvä havainto on kuitenkin se, että suurten luonnonmullistuksen jäljiltä esim. tsunami, korjaukset aloitetaan aina matkailupalveluiden ylösajolla. Erilaiset kriisit, sodat ja luonnonkatastrofit ohjaavat matkailijoita eri alueilla, mutta vain hetkeksi, koska esim. terroriteot eivät enää vaikuta niin vahvasti päätöksiin, koska ihmiset ovat turtuneet niihin eri puolilla maailmaa. Asia, joka on korostunut viime aikoina erityisesti, on lentopetrolin kallistuminen maailmanmarkkinoilla, minkä vaikutukset säteilevät varsinkin pitkien etäisyyksien lentohintoihin. Lyhyiden matkojen osalta lentoja voidaan vielä korvata muilla liikkumavälineillä. (Ylkkänen; Vuoti.) 4.2 Suomen sijoittuminen kohdemaana matkailun markkinoille Haastateltavat olivat kaikki hiukan eri mieltä suomen sijoittumisesta matkailun markkinoille, mutta mielipiteissä voidaan hahmottaa myös selkeä linja mikä heijastuu kaikista mielipiteistä. Kilpailun kiristyessä entisestään ns. reunavaltioita, kuten Suomi tulee jatkuvasti ja yhä voimakkaammin globaaliin matkailutarjontaan mukaan. Koko liiketoiminnan ollessa globaalia meidän on yhä vaikeampi pysyä kilpailussa mukana hintarakenteemme vuoksi ns. halpamaiden tullessa yhä vahvemmin markkinoille. Suomi on pienuutensa vuoksi kohde johon peilautuvat koko maailman muutokset. Euroopassa ei matkailu voi juuri kasvaa, koska eurooppalaiset tekevät jo nyt paljon

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

TNS PäättäjäAtlas 2014

TNS PäättäjäAtlas 2014 Suomalaisen hankintapäättäjän muotokuva TNS Gallup paljastaa suomalaisen hankintapäättäjän muotokuvan TNS PäättäjäAtlas selvittää hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määrät ja profiilit, heidän

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / ESPANJA SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat 5. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite SIVU 2 Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo Sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuus 1. Päivä / Kirsi Mikkola SIVU 2 Koulutuspäivän tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Vaivatonta mökin vuokrausta.

Vaivatonta mökin vuokrausta. Vaivatonta mökin vuokrausta. Tule mukaan Lomarenkaan iloisten omistajien joukkoon! Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden, johon sisältyy kohteen: välitykseenottotarkastus ja luokittelu valokuvaus ja

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jyrki Oksanen 1.5.2013 31.10.2013 30.1.2014 Sisältö/ Saksa ja Sveitsi 2/2013 Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Toimiala: IT-palvelut Yritys: HS-Works Oy Liiketoiminta on yleisesti ottaen kasvanut koko vuoden ja ennätyskuukausiakin on mahtunut joukkoon. Fonectalla

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja 2.6.2017 Leena Erälinna leena.eralinna@utu.fi Sosiaalinen pääoma Ihmisten

Lisätiedot

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä ISO 9001 -sertifioitu Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä TNS Gallup Oy Huhtikuu 2010 Digital Consumers Online 2010 Consumers Online kertoo tiivistetysti viimeisimmät tiedot suomalaisten

Lisätiedot

Miksi liityit Rautanet-ketjun jäseneksi?

Miksi liityit Rautanet-ketjun jäseneksi? AVOIMET KOMMENTIT >kuvasto vieläkin liian laaja >Ostopäivillä tunsin tulleeni huijatuksi erään tavarantoimittajan kohdalla. Kilpalijat kauppasivat samaa tuotetta huomattavasti alle ostohintamme. vastaavaa

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot