Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan"

Transkriptio

1 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Toimittaneet Pirjo Järvelä ja Markku Tinnilä Digitaalisen median raportti 1/00

2 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan LTT-Tutkimus Oy Elektronisen kaupan instituutti Pirjo Järvelä Jukka Kallio Juha Laine Jyri Loikkanen Anu Raijas Mika Raulas Lauri M.J. Saarinen Timo Saarinen Markku Tinnilä Virpi Kristiina Tuunainen Ari P.J. Vepsäläinen Anssi Öörni Digitaalisen median raportti 1/2000 Helsinki 2000

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat kaksi miljardia markkaa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 60 teknologiaohjelmaa. ISSN x ISBN Kansi: LM&CO Kannen kuva: Leena Kumpulainen Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, Sipoo 2000

4 Esipuhe E-logs projektin toinen vaihe, E-logs II on Tekesin ja 20 yrityksen rahoittama tutkimusprojekti. Sen on toteuttanut Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) omistaman LTT Tutkimus Oy:n Elektronisen Kaupan Instituutti (EKI) lokakuun 1998 ja huhtikuun 2000 välisenä aikana. E-logs tutkimusprojektin tarkoituksena on ollut jatkaa elektronisen kaupankäynnin tutkimusta liiketaloudellisesta näkökulmasta. Tutkimusryhmä haluaa esittää kiitoksensa Tekesille ja osallistuneille yrityksille niiden täydestä tuesta sekä tutkimusprojektin käynnistämisessä että läpiviennissä. Tutkimusprojektin johtoryhmässä ovat työskennelleet Marja Erola (Tekes), toimitusjohtaja Matti Pulkkinen (LTT-Tutkimus), professori Timo Saarinen (Hkkk, projektin vastuullinen johtaja), professori Ari Vepsäläinen (Hkkk), sekä edustaja kustakin osallistuneesta yrityksestä. Johtoryhmän sihteerinä on toiminut projektipäällikkö, KTT Markku Tinnilä (EKI, Suomen Akatemia). Johtoryhmä on antanut täyden tukensa projektille ja edesauttanut merkittävästi tutkimuksen onnistumista sen kaikissa vaiheissa. Projektin toimintaan on myös aktiivisesti osallistunut laaja joukko yritysten edustajia asiantuntijaryhmissä, joissa esitetyt näkökulmat ja käytännön kokemukset ovat suuresti edistäneet tutkimusta. Tämän lisäksi projektin empiiristen osien toteuttamista ovat edistäneet useat tahot, samoin saatuja tuloksia ja kehitettyjä malleja ovat kommentoineet monet henkilöt. Tutkimusryhmä esittääkin heille kaikille lämpimät kiitoksensa. Toivomme, että tämä tutkimus antaa lukijalle kuvan elektronisen kaupankäynnin tämän hetkisestä kehitysvaiheesta ja avaa ikkunan tulevaisuuden elektroniseen verkostotalouteen. Helsingissä 17. huhtikuuta 2000 Markku Tinnilä KTT, projektipäällikkö

5 Tiivistelmä E-logs-projektin toisen vaiheen tavoitteena on ollut tutkia elektronisen kaupankäynnin kehittymistä useasta eri näkökulmasta. Projektin aikana ekauppa on monilla tutkimuksen kohdealueilla siirtynyt kokeiluvaiheesta todelliseen kaupankäyntiin. Tämä siirtymävaihe on edelleen käynnissä, kuten voidaan huomata ekaupan medioissa saamasta huomiosta. Vaikka monilla alueilla kuluttajat ovat oppineet käyttämään verkkoa erityisesti tiedon hankintaan, ovat kaupan volyymit edelleen suhteellisen vähäisiä, mutta nopeassa kasvussa. Kiihkeästä rytmistä johtuen monet tarjottavista palveluista ovat edelleen keskeneräisiä ja monilta osin puutteellisesti toisiinsa integroituja. Meneillään olevaa tilannetta voidaan kuvata siirtymävaiheena ekaupasta eliiketoimintaan. Raportin englanninkielinen nimi first steps - second thoughts - third parties kuvastaa tämän hetken tilannetta elektronisessa kaupassa. Ensimmäiset askeleet elektronisen kaupan kehittämiseksi on jo otettu, mutta käytännössä on osoittautunut, ettei ekauppa ole ongelmatonta. Tämän vuoksi monilla tahoilla on jouduttu miettimään asioita uudestaan (second thoughts) ja kehittämään uusia ratkaisumalleja. Kolmanneksi on havaittu, ettei ekaupan kaikkien osapuolten kannata kehittää ja rakentaa omia ratkaisuja, vaan tehtäviä voidaan ulkoistaa, siirtää ja verkottaa kolmansien osapuolten haltuun. Tässä tutkimuksessa luodaan ensin katsaus elektronisen kaupan tulevaisuuden näkymiin ja sen aiheuttamien vaikutusten perusteisiin. ekauppa tulee monilla tavoin muuttamaan liiketoiminnan ja toimialojen rakenteita, ja tässä raportissa analysoidaan syitä ja perusteita erilaisille kehitystrendeille. Koska tavoitteena on tarkastella elektronisen kaupan vaikutusta kaupankäyntiin yleisellä tasolla, olemme ottaneet esiin erilaisia teemoja, joita demonstroimme esimerkkien avulla eri toimialoilla. Tällaisia teemoja ovat mm. kuluttajan ostoprosessiin liittyvät muutokset ja uuden elektronisen jakelutien aiheuttamat kanavakonfliktit olemassa olevien kanavien kanssa. Näitä teemoja analysoidaan käyttämällä hyväksi Elektronisen kaupan instituutin (EKI) tutkijoiden kehittämiä malleja, kuten Palvelustrategia malli, jonka avulla voidaan tutkia palvelujen, palveluprosessien ja -kanavien muutosta. Asiakaskanavien mallia, Palveluindeksiä ja elektronisen kaupan kehitysaskelia kuvaavia S-käyriä on käytetty empiiristen tutkimusten viitekehyksinä ja analysoitaessa ekaupan kehitystä. Projektissa kehitetyllä elektronisen kaupankäynnin palveluindeksillä pyritään jäsentämään elektronisen kaupankäynnin osa-alueita ja selvittämään verkkokaupan tilannetta eri toimialoilla. Palveluindeksi on tutkimusmenetelmä vakiomuotoisen informaation keräämiseksi, analysoimiseksi ja raportoimiseksi elektronisesta kaupankäynnistä. Palveluindeksin avulla voidaan selvittää, millaisia ja missä laajuudessa yritykset tarjoavat www- ja muita sähköisiä palveluita asiakkailleen Internetissä. Indeksi tuottaa tietoa nimenomaan liiketoimintaan liittyvien verkkopalveluiden määrästä, eli siitä kuinka runsaasti liiketoiminnan eri osa-alueilla on verkkopalveluita. Indeksin avulla voidaan seurata jonkin toimialan elektronisen kaupankäynnin kehittymistä ja verrata alan yrityksiä toimialan muiden toimijoiden elektronisiin palveluihin. ekauppaa on projektissa tutkittu useilla erityyppisillä toimialoilla, kuten päivittäis- ja erikoistavarakaupassa sekä palveluissa. Tarkastelun tavoitteena on kunkin toimialan kehityksen analysoinnin lisäksi vetää yleisempiä johtopäätöksiä ekaupan ja verkon palveluiden ja toiminnan kehityksestä em. teemojen avulla.

6 Tutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät empiirisiin analyyseihin kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta tutkituilla toimialoilla ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin tulevista liiketoimintamalleista ja rakenteellisista muutoksista. Päivittäistavarakaupan tutkimuksissa havaittiin, että elektronisen kaupan asiakkailla ostoskorit ovat suuremmat kuin perinteisesti ja ostotiheys on selvästi alhaisempi kuin fyysisessä kaupoissa asioivilla. Yllättävää oli sen sijaan se, että kuluttajat ostavat kaikkia tuoteryhmiä tämän kanavan kautta, myös tuoretuotteita ja pakasteita, joiden on uskottu sopivan heikosti nykyisiin kuljetusratkaisuihin. Samoin analyyseissa havaittiin, että nykyisten palvelujen käyttäjistä valtaosa on suhteellisen hyvätuloisia perheitä, joissa on pieniä lapsia. Näille kuluttajille tällaisen palvelun lisäarvo on suuri, koska heillä on muita paremmat mahdollisuudet olla kotona ottamassa vastaan toimituksia. Sen sijaan muille kuluttajaryhmille nykyiset ratkaisut sopivat heikommin. Voidaan siis todeta, että elektronisen päivittäistavarakaupan eriytyminen palvelemaan erilaisia kuluttajaryhmiä on vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Toisaalta pitkälle automatisoidut rutiinit puuttuvat, toisaalta ylivertaiseen palveluun perustuvat mallit odottavat vielä esiinmarssiaan. Valtaosa elektronisista päivittäistavarakaupoista toimii tällä hetkellä fyysisen myymälän yhteydessä ja tämän johdosta toiminnassa tukeudutaan tällä hetkellä liikaa perinteiseen kaupan malliin. Erikoistavarakaupassa elektronisen kuluttajakaupan osalta autokaupassa havaittiin, että edes edistykselliset kuluttajat eivät ole ainakaan vielä halukkaita ostamaan tai tilaamaan autoa verkon kautta. Yhtenä syynä tähän on todennäköisesti käyttökokemusten puuttuminen, sillä elektronisen autokaupan tarjonta on tällä hetkellä Suomessa keskittynyt informaation välitykseen. Sen sijaan tuotetiedon hankinta tuottaa selvää lisäarvoa kuluttajille samoin autoiluun liittyvät huoltopalvelut ja muut oheispalvelut. Ilmeisesti autokaupassa tulevaisuuden verkkoratkaisujen kannattaa keskittyä tukemaan juuri näitä ostamiseen liittyviä osa-alueita ja syventää palvelua niiden osalta samalla huolehtien yhteistoiminnasta fyysisten autokauppojen kanssa varmistaen autojen koeajot, luovutukset yms. palvelut, joita ei verkkoon ole mahdollista viedä. Vaatekaupassa tilanne muistuttaa autokauppaa, kaupankäynti ei monessa tapauksessa ole tärkeimpänä tavoitteena verkkopalvelujen kehittämisessä. Tällä hetkellä vaatekaupan tarjonta painottuu informaation välitykseen, mm. tuotekuvastojen siirtämiseen verkkoon. Brandien merkitys on vaatekaupassa, autokaupan ohella kaikkein tärkein. Tällöin brandin vahvistaminen on useissa tapauksissa asetettu strategiseksi päätavoitteeksi. Tämän mukaisesti valikoimien ja mallistojen laajuuteen nähden vain osa tuotteista on siirretty verkkoon. Kanavakonflikti olemassa olevan jakelukanavan kanssa on tärkeimpiä syitä suppeampaan verkkomallistoon. Varsinaisen kaupankäynnin kasvaessa voidaan olettaa vaatekaupassa tapahtuvan samanlaisen kehityksen kuin matkailupalveluissakin toistuvien rutiiniostojen siirtyessä verkkoon. Matkailupalvelujen tutkimuksissa havaittiin, että verkon kautta ostettaessa kuluttaja ei saa palvelua halvemmalla kuin perinteistä kanavaa käytettäessä. Hintojen vaihtelukaan ei ole pienentynyt elektronisen kanavan ansiosta, eikä verkon kautta löydetä tietoja yhtään sen nopeammin kuin perinteisten kanavien kautta. Eli elektroninen kanava ei ole tehostanut markkinoiden toimintaa kuten on ennustettu, ainakaan vielä. Suurin syy tähän on tuotetiedon esittämiseen liittyvät ongelmat verkossa. Useissa tapauksissa verkon kautta ei saada riittävästi tietoa, tai jos sitä saadaan se ei ole vertailukelpoista muiden vaihtoehtojen kanssa. Johtopäätöksenä matkailupalveluiden tutkimuksista voidaan todeta, että yksittäisten tuotteiden, kuten kahden kohteen välisen lentolipun tai yksittäisen hotellivarauksen voidaan uskoa sopivan verkkoon kohtuullisen hyvin ja tuovan markkinoille lisää tehokkuutta ja halvempia hintoja. Tämä kuitenkin perustuu useimmiten suoramyyntiin palvelun tuottajalta asiakkaalle. Sen sijaan monimutkaisemmissa palveluissa säilyy edelleen tarve välittäjäorganisaatioiden kuten matkatoimistojen käytölle. Silloin tunnettu bran-

7 di ja jatkuvaan asiakassuhteeseen perustuva palvelu tiedon välittämisessä, matkailuun liittyvässä neuvonnassa ja toimeksiantojen toteuttamisessa tulevat olemaan nykyteknologiaan verrattuna edelleen ylivertaisia. Tutkimuksen tulosten perusteella tehtiin kaksi yleistä johtopäätöstä. Jatkossa on kaksi osa-aluetta jotka tulevat muovaamaan voimakkaasti verkkokaupan kehitystä. Asiakassuhteen ja asiakasrajapinnan hallinta tulevat olemaan keskeisiä menestystekijöitä tulevaisuudessa. Toinen keskeinen tekijä on aidon monikanavaliiketoiminnan hallinta. Kyse on silloin erilaisten liityntäteknologioiden, kuten pc, mobiilipuhelin ja digitaalinen TV, hallinnasta, mutta myös erilaisten asiakaskanavien ja markkinamekanismien hallinnasta. Tässä tutkimuksessa on kehitetty yleinen malli, jonka avulla voidaan ymmärtää näiden uusien liiketoimintamallien logiikka ja eri toimijoiden roolit. Eri toimialoilla suoritetun empiirisen tutkimuksen ja käytettävän teoreettisen viitekehyksen, Asiakaskanavien mallin, avulla johdetaan joukko väitteitä, teesejä, elektronisen kaupankäynnin kehityksen haasteista ja edellytyksistä. Haasteet liittyvät siirtymiseen teknologiaratkaisujen ja kävijämäärien korostamisesta, uusien verkottuneiden toimintatapojen ja hyötypalvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

8 Summary The objective of the second stage of the E-logs project has been to study the development of the electronic commerce from several viewpoints. During the project electronic commerce has moved in many areas from an experimental phase towards real commerce. This transitional stage is still ongoing, as we may notice from the attention electronic commerce has received in media. Even though in many areas the consumers have learned to use the Internet, particularly for search of information, the volumes of the trade are still relatively small, but growing rapidly. Due to a fast pace of development many services are still incomplete and in many respects poorly integrated. The present stage can be described as the transitional stage from electronic commerce to electronic business. The English name of the report first steps - second thoughts - third parties reflects the situation in the electronic commerce today. The first steps in electronic commerce have already been taken, but in practice there are still many unsolved problems. Consequently, in many cases there is a need for second thoughts for the direction of development and call for new solutions. Thirdly, it has been noticed that it is not practical for all players to develop and build own solutions, as many tasks can be outsourced, transferred and networked to third parties. In this study we first present an overview of electronic commerce, its future potential and analyse some changes due to it. Electronic commerce will change the structures, value chains and delivery channels in many ways. In this report, the reasons and background to different development trends are analysed. As the objective of the study is to examine the effect of the electronic commerce on the commerce at a general level, we have chosen different themes to demonstrate the development trends. The themes include changes in the consumer s buying process and the channel conflicts between the existing channels and the new electronic distribution channels. These themes are analysed by utilising the models developed by the researchers of the Electronic Commerce Institute (ECI). One of these models is the Service Process Analysis matrix, which can be used to analyse changes in services, service processes and service channels. The Model of Customer Channels, the Service Index and the S-Curves describing the development of the electronic commerce, have been used as frameworks of the empirical studies and in the analysis of the development of e-commerce. The Service Index, developed in this project, facilitates the analysis of the development of e-commerce within different industries. The Service Index can be used to follow the development of the electronic commerce in a specific industry and to compare the electronic services of companies with the other actors of the industry. The stage and development of e-commerce has been studied in the project in grocery shopping, and speciality trade (cars and clothing), as well as in services. In addition to the analysis of the development of each industry, the objective of the study is to draw more general conclusions from the development of services and of the operation of the electronic commerce with the help of the aforementioned frameworks and models. On the basis of the results of this study two general conclusions were drawn. In the future there will be two sectors which will shape strongly the development of the e- commerce. The management of the customer relationship and the customer interface will be crucial in e-commerce. The other focal point will the management of multiple access technologies in a multiple channel business. This includes the management of different interface technologies, such as a PC, mobile telephone and digital TV, but also the management of the different customer channels and market mechanisms. In this study we have developed the general model which can be used

9 to understand the logic behind these new business models and the different actors roles. Finally, based on the empirical studies of different industries, and theoretical frameworks developed, we present some theses of the challenges and preconditions of the development of e-commerce. Most of the challenges are connected to the transitional stage; instead of emphasising the technological solutions and the number of visitors, we should focus on developing customer-oriented value-adding services.

10 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä Summary 1 Johdanto Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen toteutus ja tulosaineistot Elektronisesta kaupasta elektroniseen liiketoimintaan Asiakaskanavien malli Tutkimuksen teemat ja näkökulmat Elektronisen kaupan palvelut Tarjottavien palveluiden muutos Verkkopalvelujen tarjonnan kehittyminen Ennusteita ekaupan kasvusta missä vaiheessa ekaupankäynti on? Palveluindeksi tarjonnan ja muutoksen mittarina Päivittäistavarakaupan elektronisten palvelujen kehitys Erikoistavarakaupan palvelut verkossa auto- ja vaatekauppa Palvelut ja niiden muutos ekaupan vaikutuksesta Ostaminen elektronisessa kaupassa case päivittäistavarat Yhteenveto Tiedon hankinta ja ostoprosessi elektronisessa kaupassa Päivittäistavaroiden ostoprosessi Internetissä Auton ostoprosessi Internetissä Matkailupalvelujen etsiminen Internetissä Sopimuksen tekoprosessi Sopimus Internet-kaupassa Sopimuksentekoprosessi elektronisessa kaupassa esimerkkinä Amazon.com Direktiivi yhtenäistää sopimuksentekokäytäntöjä Ostoprosessi ja tiedon hankinta ekaupassa Liiketoimintamallit, arvoketjut ja elektronisen kaupankäynnin toimintaympäristö Liiketoimintamallit ja prosessit Nykyiset ekaupan liiketoimintamallit Portaalien liiketoimintamallit Prosessien muutos siirryttäessä ekaupasta eliiketoimintaan eliiketoimintamallien kehitys...73

11 5.2 Arvoketjujen ja asiakaskanavien muutokset Arvoketjujen muutos- miten elektroninen kauppa muuttaa arvoketjuja Kanavakonfliktit muuttuvissa arvoketjuissa Arvoketjujen ja roolien muutokset matkailupalveluissa Palvelinpohjainen menetelmä Selainpohjainen menetelmä Rekisteröityminen Rakenteelliset mittarit Lainvalinta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa Kuluttajamarkkinoiden maantieteellinen laajentuminen Lainvalinta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa Lainvalintamallit ekaupasta everkostotalouteen haasteet ja esteet Elektronisen kaupan nykytilanne suuret odotukset ja tulevaisuuden lupaukset ekaupan keskeneräiset palvelut Teesejä elektronisesta kaupasta Elektronisen kaupan monikanava-malli Lähdeaineisto Digitaalisen median raportteja...113

12 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat Elektronisen kaupan instituutissa toteutetaan E-logs-tutkimusprojektin toista vaihetta (I vaihe valmistui 09/1998) elektronisen kaupankäynnin liiketaloudellisesta perustasta, teknisistä mahdollisuuksista ja kuluttajien tarpeista. Projektin toisessa osassa, E-logs II:ssa, tutkitaan palveluntarjoajien liiketoiminnan kehittymistä ja eri kuluttajaryhmien ostokäyttäytymistä elektronisessa kaupassa. Tarkastelu käsittää arvoketjun eri vaiheet, mm. logististen toimintojen koko tilaus-toimitusketjun tuottajalta kuluttajalle. Empiirisen tutkimuksen kohteina olivat päivittäistavaroiden, erikoistavaroiden ja palveluiden verkkokauppa. Erityisteemana tarkastellaan kuluttajansuojaa ja markkinoinnin muutoksia sekä tuonti- että vientivetoisten kaupan alojen toimintaedellytysten edistämiseksi. Lisäksi kehitetään elektronisen kaupankäynnin seurantaa palveluindeksin avulla. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät E-logs II -tutkimuksen kohteena on ollut päivittäistavarakauppa, erikoistavarakauppa (erityisesti auto- ja vaatekauppa) ja verkkopalvelut (erityisesti matkailupalvelut) sekä niitä sääntelevä lainsäädäntö. Tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida tietotekniikan, tietoverkkojen ja tietojärjestelmien mahdollisuuksia tuottaa toisaalta käyttäjälle lisäarvoa ja toisaalta tehostaa kaupan logistisia toimintoja ja muuttaa kaupan palvelurakennetta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut: tutkimusten avulla seurata palvelun tarjoajien liiketoiminnan, liiketoimintamallien ja -prosessien kehittymistä tutkia eri kuluttaja- ja asiakasryhmien ostokäyttäytymistä elektronisessa kaupassa laajentaa logististen toimintojen tarkastelu koskemaan tilaus-toimitusketjun ja arvoketjujen muutoksia laajentaa analyyseja erilaisissa tuoteryhmissä; päivittäistavarat, erikoistavarat ja palvelut tarkastella kuluttajasuojaa, elektronisen kaupan sääntelyä ja markkinoinnin muutoksia sekä tuonti- että vientivetoisten kaupan alojen toimintaedellytysten edistämiseksi. kehittää elektronisen kaupan, erityisesti kävijäja kauppapaikkojen transaktioiden, seurantaa eri tyyppisissä elektronisen kaupan sovellutuksissa kehitettävän palveluindeksin avulla. Päivittäistavarakaupan tutkimuksessa on tarkasteltu kuluttajan ja toimittajan välistä suhdetta ja pt-kaupan palvelujen kehittymistä. Lisäksi on paneuduttu kuluttajan ja kaupan näkökulmista edelleen seuraaviin kysymyksiin: miten muodostetaan tehokkaat markkinointi- ja tilausprosessit eri kuluttajaryhmille, miten voidaan käyttää tilaus-/toimitusrutiinien standardoitumista tai erilaistamista kilpailuedun lähteenä, miten kauppapalvelut ja toimintamallit kehittyvät elektronisen kaupankäynnin eri vaiheissa, ja miten toteutetaan tehokkaat toimitusratkaisut noutopiste- ja kuljetuspalvelujen avulla. Erikoistavarakaupan osalta on valittu kaksi erilaista toimialaa: kohteena ovat olleet autokauppa ja vaatekauppa. Autokaupassa kyse on ensisijaisesti siitä, mikä tulee olemaan perinteisten toimitus- ja arvoketjujen ja verkkokaupan palvelujen tehtävä- ja roolijako kuluttajakaupassa. Vaatekaupassa taas kyse on markkinoinnin ja jakelun toteuttamisesta verkkokaupan avulla. Vaatekauppa on hyvä esimerkki toimialasta jossa voidaan toimia hyvin eri tyyppisillä liiketoimintamalleilla, joita voidaan joko kokonaisuudessaan tai osittain siirtää verkkoon. Merkkitavara (brandi) markkinoinnissa uusi myyntikanava, elekt- 1

13 roninen kauppapaikka, voi antaa uusia mahdollisuuksia rakentaa toimivia markkinointi- ja jakelukanavia uusille markkinoille, joihin perinteisiä kanavia myöten ei ole päästy. Verkkokaupassa on myös mahdollista toteuttaa monipuolisen tuotetiedon levittäminen, brandin luominen, erilaisten mallien ja värien kokeilu ja muita ostopäätöstä helpottavia palveluja. Monet palvelut soveltuvat hyvin verkkokauppaan. Erityisesti silloin kun palvelu voidaan tuottaa ja jaella tai jopa kuluttaa verkon kautta. Palvelut ovat saavuttaneetkin nopeasti markkinoita verkossa, esimerkkinä vaikkapa matkailupalvelujen myynti. Tutkimuksen tässä osassa on selvitetty palvelujen verkkokaupan tarjontaa, sen taustalla olevia liiketoimintamalleja ja -prosesseja, analysoitu verkon tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja uhkia arvoketjun toimijoiden osalta. Palvelujen alueella tutkimuksen teemat ovat olleet palveluprosessien uudelleen muotoutuminen ja divergoituminen, palvelujen etsintä, palvelun kokoaminen portaaleihin, tiedon etsintä verkosta mm. agenttien avulla ja lisäarvopalvelujen tuottaminen verkossa ja fyysisen kanavan kautta. Elektronisen kaupan sääntelyn osalta projektissa selvitetään kuluttajasopimuksiin, kuluttajamarkkinointiin ja yksityisyyden suojaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Kuluttajasopimusten osalta keskitytään ensi vaiheessa kulutustavaroiden verkkokauppaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Kuluttajamarkkinoinnin osalta selvitetään ensisijaisesti uusien elektronisten markkinointimenetelmien aiheuttamia markkinointioikeudellisia ongelmia. Kuluttajiin kohdistuvien kaupallisten transaktioiden siirtyminen maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin tulee johtamaan kuluttajansuojaoikeuden laajamittaiseen kansainväliseen harmonisointiin. Elektronisen kaupankäynnin tulevaisuutta on tutkittu asiakaskanavamallin avulla. Tavoitteena on ollut kuvata eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tutkimuksen loppuun on koottu eri osatutkimusten perusteella syntyneitä yleisiä johtopäätöksiä elektronisen kaupan haasteista ja tulevista toteutustavoista. 1.3 Tutkimuksen toteutus ja tulosaineistot E-logs II on Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) ja yritysten rahoittama tutkimusprojekti. Sen on toteuttanut Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) omistaman LTT Tutkimus Oy:n Elektronisen Kaupan Instituutti (EKI) lokakuun 1998 ja huhtikuun 2000 välisenä aikana. Tutkimusprojekti on luonteeltaan ollut eri toimialojen sähköisen kaupankäynnin perus- ja soveltavaa tutkimusta ja on siten kiinnostanut useita eri tyyppisiä ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä ja toimialayhteisöjä. Tutkimuksen kolmannen vaiheen kohteena on monikanavaympäristössä tapahtuva liiketoiminta ja projekti toteutetaan toukokuun alusta 2000 alkaen. Tutkimukseen ovat osallistuneet seuraavat yritykset aakkosjärjestyksessä (suluissa projektin johtoryhmän jäsenet): Alma Media Oyj (Raimo Mäkilä), Cap Gemini Oy (Jarmo Nykänen), Ericsson Oy (Jarkko Penttilä), Fortum Oyj (Maiju Vuorinen), Helkama-Auto Oy (Matti Suomi), Helsingin Puhelin Oyj (Mikko Noponen), Helsingin Sanomat/Sanoma Oy (Caroline Lilius), IBM Oy (Seppo Haanperä), ICL-Data Oy(Esa Tihilä), Kesko Oyj (Matti Laamanen), Ketjuetu Oy T& E(Kari Räihä), Merita Rahoitus Oy (Pekka Rissa), Nokia Corporation (Jukka Nihtilä), Novo Group (Martti Ala-Härkönen), SOK (Harri Mönkkönen), Sonera Oyj (Veikko Hara), Suomen Autoalan Tietopalveluverkko Oy (Mikael Teerilahti), Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry (Matti Järventie), Tieto Corporation Oyj (Juhani Strömberg), TJ-Group (Olli Heikkilä). E-logs II -tutkimuksen projektipäällikkönä on toiminut KTT Markku Tinnilä. Päätoimisina tutkijoina ovat työskennelleet KTM Pirjo Järvelä, KTM Jukka Kallio, KTM Sanni Kuusela, OTT Juha Laine, KTM Jyri Loikkanen, KTM Cary Maisala, MMT Anu Raijas, KTL Mika Raulas, VTL Lauri Saarinen ja KTT Virpi Tuunainen. KTL:t Markku Salimäki ja Anssi Öörni, KTM:t Katariina Kemppainen, Juha Koikkalainen, Arto Turunen, tradenomi Hanna Mikkonen ja kyo:t Juha Barck, Maija Haapa-aho, Sanni Nevalainen, 2

14 Kai Nyman, Kaisa Pohjanvirta, Mikko Tarkkala ja Katariina Tuokkola, ovat myöskin osallistuneet tutkimuksen eri osien toteuttamiseen. Asiantuntijatehtävissä sekä aktiivisina tutkimusryhmän jäseninä ja ohjaajina ovat toimineet professori KTT Timo Saarinen ja professori Ph.D. Ari Vepsäläinen. Tämä raportti on laajemmalle yleisölle suunnattu yhteenveto alla luetelluista tutkimusraporteista, joista osa on julkaistu tutkimusraportteina, tutkimusseminaareissa, konferensseissa tai tieteellisissä julkaisuissa. Julkaisut ja tulosaineistot 1. Barck, J. & Raulas, M. & Turunen, A. (2000). Autokauppa verkossa. Julkaisematon työpaperi. 2. Haapa-aho, M. & Tuokkola, K. & Pohjanvirta, K. & Raulas, M. & Salimäki, M. (2000). Vaatekauppa Internetissä. Julkaisematon työpaperi. 3. Impola H. & Köykkä S. & Nyman K. & Valento T. (1998). Electronic Grocery Stores and their services on the Internet. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 4. Järvelä P. & Loikkanen J. (1999). Matkatoimistojen, matkanjärjestäjien sekä kuljetuspalveluiden tarjoajien www-palveluiden nykytila-analyysi. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 5. Järvelä, P., Kallio, J. Tinnilä, M. & Varonen, A-P. (1999). Elektronisen kaupan vaikutukset matkatoimistojen palveluprosesseihin. Yritysraportti. Elektronisen kaupan instituutti. 6. Järvelä, P. & Raulas, M. (2000). Verkkomainonta Suomessa. Tutkimusraportti. Suomen verkkomediayhdistys & LTT-Tutkimus Oy. 7. Järvelä, P. & Tinnilä, M. (2000). Matkailupalvelut verkossa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 8. Kallio, J. & Kemppainen, K. & Tarkkala, M. & Tinnilä, M. (2000). New Distribution Models in Electronic Grocery Shopping. Ilmestyy LTT- Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 9. Kuusela, S. & Maisala, C. & Saarinen, L. (1999). Elektronisen kaupankäynnin palveluindeksi - viitekehys ja tutkimusmenetelmä. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 10. Laine, J. (1998). Kuluttajansuojasta kansainvälisessä verkkokaupassa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 11. Laine, J. & Raulas, M. & Saarinen, L.M.J. (2000). Portaalien liiketoimintamallit. Julkaisematon työpaperi. 12. Loikkanen, J. & Raulas, M. (2000). Portaalien kauppapaikat liiketoimintamalleina kiristyvässä kilpailutilanteessa. Julkaisematon työpaperi. 13. Mikkonen, H. (2000). Suomalaisten hotellien www-palveluiden nykytila-analyysi. Haaga Instituutti. Lopputyö. 14. Nyman, K. & Raijas, A. (2000). Electronic Grocery Stores Evaluation of the Websites. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 15. Raijas, A. (2000). Päivittäistavaroiden ostaminen elektronisessa ja perinteisessä kaupassa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 16. Raijas, A. & Raulas, M. & Peltola, T. (2000). Internetin käyttö auton ostoprosessissa. Julkaisematon työpaperi, käsikirjoitus saatavilla kirjoittajilta. 17. Saarinen, L. (1998). Kuluttaja kirjanostajana. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 18. Tuunainen, V.K. (1999). Different Models of Electronic Commerce Integration of Value Chains and Business Processes. Helsinki School of Economics and Business Administration doctoral dissertation, A-153, Tuunainen, V.K. (2000). Consumer-oriented E-business in the Apparel Industry. Julkaisematon työpaperi. 20. Öörni, A. (2000). Matkailupalvelujen etsiminen Internetissä. Tutkimusraportti. Helsingin kauppakorkeakoulu. Artikkelit, kirjat, konferenssijulkaisut ja tutkielmat 1. Farhoomand, A.F., Tuunainen, V.K. & Yee, L.W. (2000), Barriers to Global Electronic Commerce: A Cross-Country Study of Hong Kong and Finland, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, vol. 10, No.1, 2000, pp Haapanen, M. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Jakelu 2020, Asiakkaan läpimurto. Toimittanut Anu Bask. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä Hautanen, K. (1999). Elektronisen päivittäistavarakaupan lähilogistiikka. HKKK Pro gradu. 3

15 4. Heikkilä, J & Laine, J. (2000). Sähköisen kaupankäynnin direktiivi oikeudellisia innovaatioita ja merkittäviä periaatteita, Business.fi. 1/ Heikkilä, J. Tsalgatidou, A., Veijalainen, J. and Laine, J. (1999). Requirements for Electronic Transactions in a Mobile Computing Environment. 6. Heikkilä J., Kallio, J., Saarinen, T., Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (2000). Entrepreneurial Opportunities Created by Electronic Grocery Shopping, Electronic Markets -International Journal of Electronic Markets (forthcoming). 7. Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (1999), Electronic Grocery Shopping Any Business Opportunities For Entrepreneurs?, in Pries-Heje, J., Ciborra, C., Kautz, K., Valor, J., Christiaanse, E., Avison, D., & Heje, C. (Eds.) Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems, , Copenhagen, Denmark, Volume III, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1999), EC of groceries for elderly and disabled -Comparison of alternative service models, Information Technology and People, Vol. 12, No. 4, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (1999), Entrepreneurial Opportunities Created by Electronic Grocery Shopping, in Klein, S., Gricar, J. and Pucihar, A. (Eds.), Proceedings of the 12th Bled Electronic Commerce Conference, Global Networked Organizations, Bled, Slovenia, June 7-9, 1999, Volume 1: Research, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Analysis of Expectations of Electronic Grocery Shopping for Potential Customer Segments. Australian Journal of Information Systems, Special Issue, 1998, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Grocery Shopping for the Elderly and Disabled: Finnish EC Experiments. Electronic Markets - International Journal of Electronic Markets 07/98, pp Järvelä, P. (1999) Matkatoimiston palveluprosessit ja niiden uudelleen muotoutuminen elektronisessa kaupankäynnissä. HKKK pro-gradu. 13. Järvelä, P. & Loikkanen, J. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. (1999). Obstacles to proliferation of electronic commerce analysis of Finnish travel industry. IRIS 22 Conference, Keuruu, Finland, August 7 to August 10, Järvelä, P. & Loikkanen, J. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. (1999). Business Models for Electronic Commerce in the Travel Services. Information Technology and Tourism. Vol 2.pp , Kallio, J. & Kemppainen, K. (1999). Driving Forces for Electronic Grocery Shopping Industry Analysis in Finland. Proceedings of the second electronic grocery shopping (EGS) workshop. The 20 th Anniversary International conference on Information Systems (ICIS) in Charlotte, North Carolina, USA, December 15, Kallio, J., Saarinen, T., Tinnilä, M., & Tuunainen, V.K. (2000). Business Models for Electronic Commerce - Analysis of Grocery Retailing Industry, 8th European Conference on Information Systems (ECIS 2000), , Vienna, Austria (forthcoming). 17. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Vepsäläinen, A.P.J. (2000). Measurement of Divergent Delivery Processes. Submitted to the International Journal of Logistics Management. 18. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Business Models for Electronic Commerce Analysis of Grocery Retailing Industry. Accepted to ECIS 2000 Conference. 19. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Alternative Strategies for Electronic Commerce Model of Customer Channels. Second International Conference on Telecommunications and Electronic Commerce (ICTEC), October 6-8, Nashville, Tennessee, USA, pp Kallio J., Saarinen T, Salo S., Tinnilä M and Vepsäläinen A.P.J., (1999). Drivers and Tracers of Business Process Changes. Journal of Strategic Information Systems Kuusela, S. & Maisala, G. & Saarinen, L. & Tinnilä, M. (1999). EC Service Index, in: Klein, S., Gricar,J., and Pucihar, A. (Editors), Global Networked Organisations proceedings of the Twelft International Bled Electronic Commerce conference, Bled, Slovenia, June 7-9, vol. 1,pp Keil, M., Tan, B.C.Y., Wei, K-K., Saarinen, T., Tuunainen, V.K. & Wassenaar, A. (1999). A Cross Cultural Study on Escalation of commitment Behavior in Software Projects. MIS Quarterly. 23. Koikkalainen, H. (1999). Electronic Commerce in Finnish Clothing SMES- Business-to-business Commerce and Exports. HKKK Pro gradu. 4

16 24. Kuusela, S. (1999. Palveluindeksi elektronisen kaupankäynnin palveluiden tutkimusmenetelmänä. HKKK Pro gradu. 25. Laine, J. (2000). Verkkokaupasta tietoyhteiskunnan palvelu. Suoran vuosikirja Laine, J. (2000). Lainvalinnasta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa. JFT Loikkanen, J. (2000). Travel Industry and Electronic Commerce Web services and Portals as business models in consumer services. HKKK Pro gradu. 28. Nevalainen, S. (2000). Kuluttajan ostokäyttäytyminen elektronisessa päivittäistavarakaupassa. HKKK Pro gradu. 29. Peffers K. and Saarinen T., (1999). Inferences from a Study of Senior Bank Executives on Evaluation of Information System Investments. Journal of Organizational Computing. 30. Peffers, K. & Tuunainen, V.K. (1998). Expectations and Impacts of a Global Information System: the Case of a Global bank from Hong Kong. Journal of Global Information Technology Management, 1998, 1:4, pp Peltola, T Internetin käyttö auton ostoprosesesissa. HKKK Pro gradu. 32. Saarinen, T. (2000). Mihin elektroninen kauppa on menossa Suomessa? Hetkyn tietosanomat, Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys Ry:n jäsenlehti. 1/2000. s Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Research Challenges in Electronic Commerce. Scandinavian Journal of Information Systems, 1998, 10(1&2), pp Tinnilä, M. (1999). Efficient Service Processes in Electronic Commerce, in Larsson, E. and Paulsson, U. (Editors), Building New Bridges in Logistics, Proceedings of the 11 th Annual conference for Nordic Researchers in Logistics, Nofoma 99, Lund, Sweden, June 15-16, pp Turunen, A Sähköiset palvelut autokaupassa ja asiakassuhteiden kehittyminen. HKKK Pro Gradu. 36. Tuunainen, V.K. (edit.) (2000), Proceedings of The Second Electronic Grocery Shopping (EGS) Workshop, Helsinki Shool of Economics and Business Administration Working Papers W-237, Tuunainen, V.K. (1998). Opportunities of Effective Integration of EDI for Small Businesses in the Automotive Industry, Information & Management, 1998, 36:6, pp

17 2 Elektronisesta kaupasta elektroniseen liiketoimintaan Raportin englanninkielinen nimi First steps - second thoughts - third parties kuvastaa tämän hetken tilannetta elektronisessa kaupassa. Ensimmäiset askeleet elektronisen kaupan kehittämiseksi on jo otettu, mutta käytännössä on osoittautunut, ettei se ole ongelmatonta. Tämän vuoksi monilla tahoilla on jouduttu miettimään asioita uudestaan (second thoughts) ja kehittämään uusia ratkaisumalleja. Kolmanneksi on havaittu, ettei elektronisen kaupan kaikkien osapuolten kannata kehittää ja rakentaa omia ratkaisuja, vaan tehtäviä voidaan ulkoistaa, siirtää ja verkottaa kolmansien osapuolten haltuun. Haasteet, joita elektroninen kaupankäynti on jo nykyisessä kehitysvaiheessaan asettanut palvelujen tarjoajille, ovat aiheuttaneet merkittäviä mullistuksia sekä yrityksissä, työmarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla. Todellinen muutos ja mullistus on kuitenkin vielä edessä. Digitaalitalous on edennyt vaiheeseen, jossa yksittäisiä elektronisen kaupan ratkaisuja on tarjolla sekä kuluttajille että yritysasiakkaille. Valtavirta kaupankäynnissä tapahtuu kuitenkin vielä perinteisissä kanavissa ja verkkokauppa on erillinen kokeilu näiden rinnalla. Molemmat kauppatyypit elävät rinnakkain ja niiden prosessit ovat erillisiä, samoin asiakassuhteet. 2.1 Missä olet, minne menet elektroninen kauppa? Verkkokauppa ei ole kasvanut oletetusti, ei globaalisti, eikä myöskään Suomessa. Syystäkin on ihmetelty, mikä on syynä tähän odotettua hitaampaan kehitykseen. Selityksenä voi olla tehottomuus ekaupassa, mutta myös se, että suuri osa tarjolla olevista sähköisistä palveluista tyydyttää vain Internetin käytöstä innostuneiden edelläkävijä kuluttajien tarpeita. Muiden kuluttajien ostokäyttäytyminen, varsinkin jokapäiväisten rutiinihankintojen osalta, muuttuu ennakoitua hitaammin. II I Elektroninen verkostotalous Elektroninen kauppa Yksittäisten toimintojen integrointi Kuva 1. Digitaalitalouden kehitys. Elektroninen liiketoiminta Koko yrityksen toimintojen integrointi Yrityksen, asiakkaiden, hankkijoiden ja partnerien toimintojen integrointi 7

18 Monella toimialalla ollaan edelleen kehityksen ensimmäisessä vaiheessa, ekaupassa, jossa rakennetaan erillisiä elektronisen kaupan sovelluksia ja palveluja, lähtien liikkeelle verkkonäkyvyydestä, päätyen tilausjärjestelmiin. Tällaiset yritykset tulevat usein volyymien kasvaessa kriisiin huomatessaan miten työlääksi tilausten taustalla olevien liiketoiminta- ja palveluprosessien hoitaminen tulee, ja miten vaikeata asiakkaita on kohdella kerta-asiakkaina ilman tosiaikaisesti käytössä olevia asiakastietoja. Tässä kehitysvaiheessa myös hintakilpailuun tähtäävät rakenteet ja palvelut, kuten portaalit ja huutokaupat, alkavat nostaa päätään. Jotta palvelut saadaan asiakkaille välitettyä tehokkaasti ja asiakkaan tarpeet tyydyttävästi, edellytetään, että koko yrityksen toiminta ja prosessit on viritetty toteuttamaan saadut palvelupyynnöt. Tehokas toiminta vaatii yrityksen tietojärjestelmien teknistä integrointia ja pysyviä, kiinteitä asiakassuhteita (vaihe II; kuva 1). eliiketoiminta-vaiheessa palvelujen tarjoajat pyrkivät integroimaan omia sisäisiä ydin- ja palveluprosessejaan sähköisiin palveluihin. Asiakkaisiin pyritään luomaan kiinteät ja pysyvät suhteet. Tämä vaihe, vaikka se tehostaakin tuotteiden ja palvelujen kauppaa, ei välttämättä lähde asiakkaiden tarpeista. ekaupan etuinahan on mainittu muun muassa laajemmat valikoimat, vertailu eri tarjontalähteiden välillä ja kilpailun kautta syntyvä hintaetu. Tässä kehitysvaiheessa integroidaan yrityksen järjestelmiä, taataan näin ajantasaisen ja kattavan informaation hyväksikäyttö asiakkaan palvelemisessa ja yhdistetään elektroninen kauppa yhteen normaalin liiketoiminnan kanssa. Jotkut suomalaisyrityksetkin ovat jo tässä kehitysvaiheessa, jossa keskeistä ovat brandin ja asiakkuuksien kehittäminen. Näyttääkin siltä, että avoimet tietoverkot, uudet teknologiat olla yhteydessä niihin, ja palvelujen tarjonnan kasvu sysäävät liikkeelle yrityksen ja sen partnereiden muodostaman verkoston tarpeen rakentaa tarjontansa siten, että asiakas voi helposti saavuttaa laajemman palveluvalikoiman uhraamatta itse merkittävästi aikaa niiden koordinointiin. Tätä vaihetta voitaisiin kutsua everkostotaloudeksi. Se asettaa haasteita tuotteiden ja palvelujen tuottajille, mutta erityisiä vaatimuksia se aiheuttaa uuden talouden rakentajille, jotka osallistuvat sekä tietoverkkojen että sitä tukevien fyysisten palvelujen rakentamiseen. Tällaisessa everkostotaloudessa yritykset ulkoistavat prosessejaan. Esimerkiksi tuotteiden jakelu annetaan ulkopuolisten toimijoiden tehtäväksi ja koordinoitavaksi. Vastaavia palveluja on tälläkin hetkellä olemassa, mutta niitä ei ole juurikaan standardoitu. Syntyy siis erilaisia protokollia, teknisten protokollien, platformien ja standien, lisäksi myös palveluun liittyviä protokollia. Tällaisessa ympäristössä verkostoituneet yritykset voivat tarjota asiakkaille palveluja yleisesti tunnetuilla ehdoilla, jolloin kuluttajien ei tarvitse käyttää aikaa jokaiseen ostokseen liittyviin toimitus- ym. ehtoihin. Asiakassuhde voi myös siirtyä kauppiaalta asiakkaalle. Asiakas tai hänen valitsemansa infomediary hallinnoi omaa ostoprofiiliaan ja luovuttaa niitä ostotapahtumassa tuotteiden ja palvelujen toimittajien käyttöön. Asiakastiedon kontrolli on siis kuluttajalla, jolloin vältetään elektronista kauppaa nykyisin vaivaava luottamuspula ja säilytetään kuluttajan yksityisyyden suoja ilman monimutkaisia kontrollijärjestelmiä. Tässä vaiheessa yritykset hajauttavat toimintojaan ja ulkoistavat suurelta osin muun kuin omaan ydinosaamiseensa liittyvän toiminnan. Tällöin syntyy partneriverkosto, joka yhdessä tuottaa asiakkaan haluaman palvelun. Kuluttajalle muutos näkyy siinä, että yhä useammin asiakkuus ei olekaan enää yksittäisten kauppiaitten tai palveluntarjoajien hallussa, vaan uusien verkkovälittäjien, kuluttajayhteisöjen tai asiakkaan itsensä hallinnassa. Tällöin tulee mahdolliseksi palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti, eikä vain yhden tuotteen tai palvelun näkökulmasta. Se merkitsee uusien asiakkuuskonseptien, hovitilauspalvelujen ja hovitoimittajien syntyä, jotka yhdistävät meille erilliset tilaus- ja palveluvirrat sekä koordinoivat kuljetuksia, mahdollistaen tehokkaan kokonaisuuden. Uudessa elektronisessa verkostotaloudessa riittää vielä rakentamista. Kehityksessä ollaan vasta alkuvaiheessa ja muutosprosessista tulee varmasti pitkä. Eri toimialoilla kehityksen tämän- 8

19 Kuva 2. Elektronisen kaupan kehitysvaiheet. hetkinen vaihe vaihtelee. Verkkoteknologian, tietotekniikan ja ohjelmistojen tuottajille riittää tulevaisuudessa haasteita, uusien tuotteiden ja niiden uusien sukupolvien kehittämisessä, tuotannossa ja jakelussa. Sen sijaan kaupalle ja erilaisille kaupan arvoketjussa toimiville yrityksille verkkokauppa tuo myös mukanaan monia uhkia ja riskejä. Toisaalta ne perinteiset toimijat, jotka oivaltavat uudet tuulet ajoissa, voivat menestyä myös uudessa taloudessa. Muutos elektronisen kaupan kokeiluvaiheesta everkostotalouteen tulee vaikuttamaan usealla eri tasolla yritysten toimintaan. Ensinnäkin Internet-talouden infrastruktuuri- ja sovellustasoille tulee paljon töitä; nopeiden yhteyksien, useiden yhteydenottokanavien ja erilaisten asiakassovellutusten määrä tulee kasvamaan nopeasti. On muistettava, että Internetin levinneisyydestä huolimatta suurella osalla kuluttajista ei vielä sitä ole käytössään, tai käyttö on liian hidasta jokapäiväiseen käyttöön. Näin ollen joudutaan jatkossakin investoimaan infrastruktuurin rakentamiseen, päätelaitteiden lisäksi. Erilaisten asiakassovellutusten standardointi on lapsenkengissään, joten niiden kirjo tulee nopeasti kasvamaan. Esimerkkinä tästä ovat vaikkapa ripeästi laajenevat mobiilipalvelut, joihin syntyy päivittäin uusia sovellutuksia. Tämän tyyppisessä taloudessa toimiminen tuo välittäjä- ja kaupankäyntitasoilla perinteisille toimijoille suuria uhkia tai muutoksia, uusille yrittäjille paljon mahdollisuuksia. Monilla toimialoilla, kuten matkailussa, nopeimmin kasvavia yrityksiä ovatkin olleet toimialan ulkopuoliset pelurit, kuten Expedia Travel. Näillä yrityksillä ei ole rasitteena toimialan vanhoja rakenteita, palvelurasitteita tai konttoriverkostoja, vaan ne ovat voineet puhtaalta pöydältä rakentaa haluamansa palvelutarjonnan. Keskittyminen tiettyihin asiakassegmentteihin onnistuu myös uusilta yrittäjiltä helpommin tai ainakin tekee markkinoille tulon helpommaksi. Toisaalta näiltä yrityksiltä puuttuu usein toimialan substanssiosaamista, jota on hankittu yritysostojen avulla. Tällaisessa kilpailutilanteessa vanhoilla toimijoilla on vaihtoehtoisia uhkakuvia. Lisääntyvä hintakilpailu ja suorempi jakelutie vievät hintaherkät asiakkaat, verkossa tarjottavat segmentoidut palvelut saattavat karsia suppeita (ja tuottoisia) asiakasryhmiä, uutuuden viehätys ohjaa monia kokeilemaan uusia palveluja jne. Toisaalta oman verkkopalvelun rakentaminen johtaa helposti kanavakonfliktiin, jolloin kannibalisoidaan omaa olemassa olevaa jakelukanavaa tai astutaan omien asiakkaiden varpaille yritettäessä myydä suoraan loppuasiakkaille. ekauppa-vaiheessa kaikki yritykset rakentavat omia kauppapaikka-, jakelutie- ja palvelusovellutuksiaan. Jatkossa eliiketoiminnan ja everkostotalouden vaiheissa yritystoiminnassa keskittyminen ydinosaamiseen nousee tärkeäksi. On olennaista valita oma rooli arvoketjussa ja saavuttaa siinä skaalaetuja. 9

20 Konsulteille, kouluttajille ja tutkijoille edessä oleva aika on kiireistä. Erityisesti kehityksen kolmannessa vaiheessa, verkostotalouden aikana, tarvitaan paljon näkemyksiä kehityksen suunnasta, mutta myös sellaisia tahoja, jotka voivat neutraalisti auttaa verkoston jäseniä pääsemään yhteisymmärrykseen kaikille hyödyllisestä kehityssuunnasta. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa, että asiakkaat saavat lisäarvoa tästä kehityksestä. Jo useiden aikaisempien teknologisten innovaatioiden kohdalla on huomattu, että ne tuovat usein selkeää lisäarvoa, joka kuitenkin yleensä vain väliaikaisesti pysyy alan yritysten kilpailuedun lähteenä. Toimintamallin kopiointi on nopeaa, ja kun kaikki toimivat samalla lailla ovat hyödyt yleensä siirtyneet asiakkaille esimerkiksi alempina hintoina, parempana laatuna tai nopeampina toimituksina. Liiketoiminnan globaali muutos. Elektronisen kaupan lisäksi liiketoimintaa muokkaavia tekijöitä ovat maailmanlaajuisesti: Markkina-alueiden yhdentyminen Teknologian kehittyminen Globaalit skaalaedut ja yhteydet. Eri markkina-alueilla kuluttajien tarpeet ja kulutustottumukset ovat lähentyneet toisiaan. Globaalit brandit ovat monilla alueilla syrjäyttäneet paikalliset merkkituotteet ja vallanneet dominoivan markkina-aseman. Teknologian kehittyminen on alentanut kustannuksia sekä tuotannossa että jakelussa. Lisäksi globaalissa toiminnassa skaalaedut ovat nykyisin huomattavia. Tuotteiden kustannusrakenteessa on viime vuosikymmeninä tapahtunut huomattavia muutoksia. Aiemmin suorat tuotantokustannukset, ts. palkat ja raaka-aineet, olivat merkittävin erä. Nykyisin tuotekehitys ja markkinoille lanseerauskustannukset ylittävät näiden arvon. Äärimmäisenä esimerkkinä ovat tietokoneiden prosessorit, joiden kehityskustannukset ovat miljardeja US-dollareita, ja jokainen uusi tuote vaatii miljardien arvoisen tehtaan, mutta itse prosessorin suorat tuotantokustannukset ovat joitain dollareita. Samanlainen trendi on havaittavissa esimerkiksi autoissa. Näitä astronomisia tuotteen lanseeraukseen ja kehittämiseen liittyviä kustannuksia voidaan hyväksyä ainoastaan globaaleille markkinoille tarkoitettujen tuotteiden osalta. $200 Merirahti/tn Puhelu 3 min $ Kuva 3. Rahtikustannusten kehitys. (FORTUNE Nov. 22, 1999) Yhteys, toisin sanoen tietoliikenne, kustannukset ovat eräs radikaaleimmin laskeneista kustannuksista. Kuvassa 3 näkyvät rahti- ja puhelukustannusten kehitys muutaman vuosikymmenen aikana. Vastaavia kehityskulkuja tunnetaan elektroniikan alueella runsaasti. Liiketoiminnan kehittyminen ja uuden teknologian hyväksikäyttö on nopeutunut jatkuvasti Postimyynti 200 vuotta postin yleistymisen jälkeen Puhelinmyynti 70 vuotta puhelimen jälkeen Ostoskanavat 30 vuotta TV:n jälkeen Verkkokauppa 3 vuotta Internetin jälkeen Mobiilitilaus 6 viikkoa WAPin jälkeen Postimyynti kehittyi USA:ssa 200 vuotta sen jälkeen kun kirjeiden lähettäminen tuli tavallisten kansalaisten ulottuville. Puhelinmyynti kehittyi merkittäväksi tekijäksi noin 70 vuotta itse puhelimen käyttöönoton jälkeen. Vaikka televisiotoiminta on ainakin USA:ssa ollut mainosrahoitteista alusta alkaen, ovat varsinaiset ostoskanavat lanseerattu 30 vuotta television laajan käyttöönoton jälkeen. Kuten tunnettua, Internet kehittyi tieteelliseen käyttöön yliopistojen välillä tarkoitetusta verkosta kaupalliseen käyttöön suhteellisen pian Internetin varsinaisen läpimurron jälkeen. Sen sijaan mobiilitilaussovellutukset lanseerattiin lähes samanaikaisesti WAP-tekno- 10

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson F-Secure Oyj Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtaja Christian Fredrikson Protecting the irreplaceable f-secure.com 3.4. 2013 Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2012 3. Tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Kehittyvä ostokäyttäytyminen: SMART SHOPPING

Kehittyvä ostokäyttäytyminen: SMART SHOPPING Kehittyvä ostokäyttäytyminen: Monikanavainen Kauppa Monikanavaisuus esiintyy kuluttajan ostoprosessin joka vaiheessa. Myymälä ekauppa mkauppa Puhelinmyynti Catalogit / Postimyynti KAUPPA Myymälä Noutovarasto

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy 23.11.2016 Isot globaalit muutokset ja valtasiirtymät Teollisuuden työpaikat siirtyneet Kiinaan Kasvun keskukset

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

DIGITAALISEN. Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN

DIGITAALISEN. Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN DIGITAALISEN Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN VERKOSTOJEN JOHTAMINEN KOHTI DIGIAIKAA Digitalist Network Rome Advisors Terve Media Verkossa Media Darwin -ryhmä PHS -ryhmä Intervisio

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Business paja. Pekka Kess,

Business paja. Pekka Kess, Business paja Pekka Kess, 10.5.2017 1 9.5.2017 Osmo Kauppila & Pekka Kess / University of Oulu Liiketoimintamalli Liietoimintamalli Arvolupauksessa (value proposition) on kysymys siitä, kuinka asiakkaat

Lisätiedot

Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla.

Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla. WE CARE AND IT MATTERS Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla. Teleforum-seminaari 12.3.2013 Hanna Kivelä ANDERS INNO Sähköisen liiketoiminnan ammattilainen

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Belt and Road Initiative (OBOR)

Belt and Road Initiative (OBOR) Belt and Road Initiative (OBOR) Enright, Scott & Associates on tehnyt selvityksen aiheesta Tekesille ja tämän esityksen materiaali perustuu suurelta osin Michael Enrightin taustamateriaaliin. 26.1.2016

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012 F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Christian Fredrikson 3. huhtikuuta 2012 Protecting the irreplaceable f-secure.com Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2011 3.

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Iskun sisältö Mitä Tekes tarjoaa Tekesin ohjelmat työkaluna Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Comptel Oyj, Helsinki 24.7.2002. Comptel Oyj. Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2002 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA

Comptel Oyj, Helsinki 24.7.2002. Comptel Oyj. Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2002 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Oyj, Helsinki 24.7.2002 Comptel Oyj Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2002 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2002 Markkinoiden kehittyminen Q2/2002 Mediaattorimarkkinat edelleen

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan. Mistä on kysymys?

Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan. Mistä on kysymys? Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto, 20.9.2004 Mistä on kysymys? Elektronisessa kaupankäynnissä tilaus välittyy elektronisessa muodossa asiakkaalta myyjälle (Kallio

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Cloud, Convergence, Ubiquity ja muita uudissanoja - ICT toimialan näkymät 2011

Cloud, Convergence, Ubiquity ja muita uudissanoja - ICT toimialan näkymät 2011 Cloud, Convergence, Ubiquity ja muita uudissanoja - ICT toimialan näkymät 2011 Tietotekniikka-aamiainen 15.3.2011 Scandic Hotel Tampere Finpro Ry Kimmo Pekari seniorikonsultti Agenda 1. Lyhyt Finpro esittely

Lisätiedot

Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta

Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta 20.10.2011 Sonja Lätti sonja.latti@aalto.fi 4D-Space -projekti, Aalto-yliopisto Esityksen rakenne Aihepiiriin liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä ISO 9001 -sertifioitu Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä TNS Gallup Oy Huhtikuu 2010 Digital Consumers Online 2010 Consumers Online kertoo tiivistetysti viimeisimmät tiedot suomalaisten

Lisätiedot

"Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa"

Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa "Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa" Liiketoimintaa verkossa -seminaari 25.11.2010 Visa Palonen SOK / S-Verkkopalvelut Oy 1 Liiketoimintaa verkossa Suomen verkkokauppa 2010 Palvelut 5,444

Lisätiedot

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 JUKKA RINNEVAARA CEO Disclaimer This presentation is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1 (7) Palvelualusta Palvelualusta. Palvelukuvaus. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Posti Oy

Palvelukuvaus 1 (7) Palvelualusta Palvelualusta. Palvelukuvaus. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Posti Oy Palvelukuvaus 1 (7) Palvelukuvaus Palvelukuvaus 2 (7) Sisällysluettelo 1... 3 2 n käyttäminen... 3 3 ssa myytävät tuotteet... 4 3.1 Palvelutuotteet... 4 3.2 Tavaratuotteet... 4 3.3 Elintarvikkeet (viileä

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Autoalan murros vauhdissa. Jussi-Pekka Laakso Krios Business Consulting Oy

Autoalan murros vauhdissa. Jussi-Pekka Laakso Krios Business Consulting Oy Autoalan murros vauhdissa Jussi-Pekka Laakso Krios Business Consulting Oy Autoalan skenaariot 2030 Teknologiset muutokset tapahtuvat nopeasti Kuluttajien asenteet ja käyttäytyminen muuttuvat hitaasti Kuluttajien

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa.

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. Verkkokaupan tilanne Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. 65 %:lla suomalaisista on käytössään älypuhelin. Suomalaisista kuluttajista 45 % tekee verkko-ostoksia. Vuonna

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina Janne Peljo Sitra 5.10.2016 5 + 1 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri,

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio

Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio A Basware Presentation Avoimen verkon strategia laskutietojen välittämisessä Avoin verkko yhdistää myyjät ja ostajat globaalisti Verkkolaskun evoluutio ja revoluutio Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Pekka Ollikainen Tekes 24.1.2013 Messukeskus, Helsinki http://www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM1071384v2 Oppimisratkaisut ohjelma 2011-2015 Ohjelman

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

MediaMark- ja NextMediahankkeiden

MediaMark- ja NextMediahankkeiden MediaMark- ja NextMediahankkeiden satoa 06.03.2012 Korjaamo Elina Koivisto Antti Sihvonen Viime vuoden löydöksiä Kuluttaja Innovaatiot Performanssi Kuluttajan arki Tutkimusta vaihtelevissa kuluttajaryhmissä

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

ELO-Seminaari 24.11.2005

ELO-Seminaari 24.11.2005 H E L S I N G I N K A U P P A K O R K E A K O U L U H E L S I N K I S C H O O L O F E C O N O M I C S ELO-Seminaari 24.11.2005 Sami Sarpola, Tutkija Liiketoiminnan teknologian laitos Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot