Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan"

Transkriptio

1 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Toimittaneet Pirjo Järvelä ja Markku Tinnilä Digitaalisen median raportti 1/00

2 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan LTT-Tutkimus Oy Elektronisen kaupan instituutti Pirjo Järvelä Jukka Kallio Juha Laine Jyri Loikkanen Anu Raijas Mika Raulas Lauri M.J. Saarinen Timo Saarinen Markku Tinnilä Virpi Kristiina Tuunainen Ari P.J. Vepsäläinen Anssi Öörni Digitaalisen median raportti 1/2000 Helsinki 2000

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat kaksi miljardia markkaa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 60 teknologiaohjelmaa. ISSN x ISBN Kansi: LM&CO Kannen kuva: Leena Kumpulainen Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, Sipoo 2000

4 Esipuhe E-logs projektin toinen vaihe, E-logs II on Tekesin ja 20 yrityksen rahoittama tutkimusprojekti. Sen on toteuttanut Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) omistaman LTT Tutkimus Oy:n Elektronisen Kaupan Instituutti (EKI) lokakuun 1998 ja huhtikuun 2000 välisenä aikana. E-logs tutkimusprojektin tarkoituksena on ollut jatkaa elektronisen kaupankäynnin tutkimusta liiketaloudellisesta näkökulmasta. Tutkimusryhmä haluaa esittää kiitoksensa Tekesille ja osallistuneille yrityksille niiden täydestä tuesta sekä tutkimusprojektin käynnistämisessä että läpiviennissä. Tutkimusprojektin johtoryhmässä ovat työskennelleet Marja Erola (Tekes), toimitusjohtaja Matti Pulkkinen (LTT-Tutkimus), professori Timo Saarinen (Hkkk, projektin vastuullinen johtaja), professori Ari Vepsäläinen (Hkkk), sekä edustaja kustakin osallistuneesta yrityksestä. Johtoryhmän sihteerinä on toiminut projektipäällikkö, KTT Markku Tinnilä (EKI, Suomen Akatemia). Johtoryhmä on antanut täyden tukensa projektille ja edesauttanut merkittävästi tutkimuksen onnistumista sen kaikissa vaiheissa. Projektin toimintaan on myös aktiivisesti osallistunut laaja joukko yritysten edustajia asiantuntijaryhmissä, joissa esitetyt näkökulmat ja käytännön kokemukset ovat suuresti edistäneet tutkimusta. Tämän lisäksi projektin empiiristen osien toteuttamista ovat edistäneet useat tahot, samoin saatuja tuloksia ja kehitettyjä malleja ovat kommentoineet monet henkilöt. Tutkimusryhmä esittääkin heille kaikille lämpimät kiitoksensa. Toivomme, että tämä tutkimus antaa lukijalle kuvan elektronisen kaupankäynnin tämän hetkisestä kehitysvaiheesta ja avaa ikkunan tulevaisuuden elektroniseen verkostotalouteen. Helsingissä 17. huhtikuuta 2000 Markku Tinnilä KTT, projektipäällikkö

5 Tiivistelmä E-logs-projektin toisen vaiheen tavoitteena on ollut tutkia elektronisen kaupankäynnin kehittymistä useasta eri näkökulmasta. Projektin aikana ekauppa on monilla tutkimuksen kohdealueilla siirtynyt kokeiluvaiheesta todelliseen kaupankäyntiin. Tämä siirtymävaihe on edelleen käynnissä, kuten voidaan huomata ekaupan medioissa saamasta huomiosta. Vaikka monilla alueilla kuluttajat ovat oppineet käyttämään verkkoa erityisesti tiedon hankintaan, ovat kaupan volyymit edelleen suhteellisen vähäisiä, mutta nopeassa kasvussa. Kiihkeästä rytmistä johtuen monet tarjottavista palveluista ovat edelleen keskeneräisiä ja monilta osin puutteellisesti toisiinsa integroituja. Meneillään olevaa tilannetta voidaan kuvata siirtymävaiheena ekaupasta eliiketoimintaan. Raportin englanninkielinen nimi first steps - second thoughts - third parties kuvastaa tämän hetken tilannetta elektronisessa kaupassa. Ensimmäiset askeleet elektronisen kaupan kehittämiseksi on jo otettu, mutta käytännössä on osoittautunut, ettei ekauppa ole ongelmatonta. Tämän vuoksi monilla tahoilla on jouduttu miettimään asioita uudestaan (second thoughts) ja kehittämään uusia ratkaisumalleja. Kolmanneksi on havaittu, ettei ekaupan kaikkien osapuolten kannata kehittää ja rakentaa omia ratkaisuja, vaan tehtäviä voidaan ulkoistaa, siirtää ja verkottaa kolmansien osapuolten haltuun. Tässä tutkimuksessa luodaan ensin katsaus elektronisen kaupan tulevaisuuden näkymiin ja sen aiheuttamien vaikutusten perusteisiin. ekauppa tulee monilla tavoin muuttamaan liiketoiminnan ja toimialojen rakenteita, ja tässä raportissa analysoidaan syitä ja perusteita erilaisille kehitystrendeille. Koska tavoitteena on tarkastella elektronisen kaupan vaikutusta kaupankäyntiin yleisellä tasolla, olemme ottaneet esiin erilaisia teemoja, joita demonstroimme esimerkkien avulla eri toimialoilla. Tällaisia teemoja ovat mm. kuluttajan ostoprosessiin liittyvät muutokset ja uuden elektronisen jakelutien aiheuttamat kanavakonfliktit olemassa olevien kanavien kanssa. Näitä teemoja analysoidaan käyttämällä hyväksi Elektronisen kaupan instituutin (EKI) tutkijoiden kehittämiä malleja, kuten Palvelustrategia malli, jonka avulla voidaan tutkia palvelujen, palveluprosessien ja -kanavien muutosta. Asiakaskanavien mallia, Palveluindeksiä ja elektronisen kaupan kehitysaskelia kuvaavia S-käyriä on käytetty empiiristen tutkimusten viitekehyksinä ja analysoitaessa ekaupan kehitystä. Projektissa kehitetyllä elektronisen kaupankäynnin palveluindeksillä pyritään jäsentämään elektronisen kaupankäynnin osa-alueita ja selvittämään verkkokaupan tilannetta eri toimialoilla. Palveluindeksi on tutkimusmenetelmä vakiomuotoisen informaation keräämiseksi, analysoimiseksi ja raportoimiseksi elektronisesta kaupankäynnistä. Palveluindeksin avulla voidaan selvittää, millaisia ja missä laajuudessa yritykset tarjoavat www- ja muita sähköisiä palveluita asiakkailleen Internetissä. Indeksi tuottaa tietoa nimenomaan liiketoimintaan liittyvien verkkopalveluiden määrästä, eli siitä kuinka runsaasti liiketoiminnan eri osa-alueilla on verkkopalveluita. Indeksin avulla voidaan seurata jonkin toimialan elektronisen kaupankäynnin kehittymistä ja verrata alan yrityksiä toimialan muiden toimijoiden elektronisiin palveluihin. ekauppaa on projektissa tutkittu useilla erityyppisillä toimialoilla, kuten päivittäis- ja erikoistavarakaupassa sekä palveluissa. Tarkastelun tavoitteena on kunkin toimialan kehityksen analysoinnin lisäksi vetää yleisempiä johtopäätöksiä ekaupan ja verkon palveluiden ja toiminnan kehityksestä em. teemojen avulla.

6 Tutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät empiirisiin analyyseihin kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta tutkituilla toimialoilla ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin tulevista liiketoimintamalleista ja rakenteellisista muutoksista. Päivittäistavarakaupan tutkimuksissa havaittiin, että elektronisen kaupan asiakkailla ostoskorit ovat suuremmat kuin perinteisesti ja ostotiheys on selvästi alhaisempi kuin fyysisessä kaupoissa asioivilla. Yllättävää oli sen sijaan se, että kuluttajat ostavat kaikkia tuoteryhmiä tämän kanavan kautta, myös tuoretuotteita ja pakasteita, joiden on uskottu sopivan heikosti nykyisiin kuljetusratkaisuihin. Samoin analyyseissa havaittiin, että nykyisten palvelujen käyttäjistä valtaosa on suhteellisen hyvätuloisia perheitä, joissa on pieniä lapsia. Näille kuluttajille tällaisen palvelun lisäarvo on suuri, koska heillä on muita paremmat mahdollisuudet olla kotona ottamassa vastaan toimituksia. Sen sijaan muille kuluttajaryhmille nykyiset ratkaisut sopivat heikommin. Voidaan siis todeta, että elektronisen päivittäistavarakaupan eriytyminen palvelemaan erilaisia kuluttajaryhmiä on vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Toisaalta pitkälle automatisoidut rutiinit puuttuvat, toisaalta ylivertaiseen palveluun perustuvat mallit odottavat vielä esiinmarssiaan. Valtaosa elektronisista päivittäistavarakaupoista toimii tällä hetkellä fyysisen myymälän yhteydessä ja tämän johdosta toiminnassa tukeudutaan tällä hetkellä liikaa perinteiseen kaupan malliin. Erikoistavarakaupassa elektronisen kuluttajakaupan osalta autokaupassa havaittiin, että edes edistykselliset kuluttajat eivät ole ainakaan vielä halukkaita ostamaan tai tilaamaan autoa verkon kautta. Yhtenä syynä tähän on todennäköisesti käyttökokemusten puuttuminen, sillä elektronisen autokaupan tarjonta on tällä hetkellä Suomessa keskittynyt informaation välitykseen. Sen sijaan tuotetiedon hankinta tuottaa selvää lisäarvoa kuluttajille samoin autoiluun liittyvät huoltopalvelut ja muut oheispalvelut. Ilmeisesti autokaupassa tulevaisuuden verkkoratkaisujen kannattaa keskittyä tukemaan juuri näitä ostamiseen liittyviä osa-alueita ja syventää palvelua niiden osalta samalla huolehtien yhteistoiminnasta fyysisten autokauppojen kanssa varmistaen autojen koeajot, luovutukset yms. palvelut, joita ei verkkoon ole mahdollista viedä. Vaatekaupassa tilanne muistuttaa autokauppaa, kaupankäynti ei monessa tapauksessa ole tärkeimpänä tavoitteena verkkopalvelujen kehittämisessä. Tällä hetkellä vaatekaupan tarjonta painottuu informaation välitykseen, mm. tuotekuvastojen siirtämiseen verkkoon. Brandien merkitys on vaatekaupassa, autokaupan ohella kaikkein tärkein. Tällöin brandin vahvistaminen on useissa tapauksissa asetettu strategiseksi päätavoitteeksi. Tämän mukaisesti valikoimien ja mallistojen laajuuteen nähden vain osa tuotteista on siirretty verkkoon. Kanavakonflikti olemassa olevan jakelukanavan kanssa on tärkeimpiä syitä suppeampaan verkkomallistoon. Varsinaisen kaupankäynnin kasvaessa voidaan olettaa vaatekaupassa tapahtuvan samanlaisen kehityksen kuin matkailupalveluissakin toistuvien rutiiniostojen siirtyessä verkkoon. Matkailupalvelujen tutkimuksissa havaittiin, että verkon kautta ostettaessa kuluttaja ei saa palvelua halvemmalla kuin perinteistä kanavaa käytettäessä. Hintojen vaihtelukaan ei ole pienentynyt elektronisen kanavan ansiosta, eikä verkon kautta löydetä tietoja yhtään sen nopeammin kuin perinteisten kanavien kautta. Eli elektroninen kanava ei ole tehostanut markkinoiden toimintaa kuten on ennustettu, ainakaan vielä. Suurin syy tähän on tuotetiedon esittämiseen liittyvät ongelmat verkossa. Useissa tapauksissa verkon kautta ei saada riittävästi tietoa, tai jos sitä saadaan se ei ole vertailukelpoista muiden vaihtoehtojen kanssa. Johtopäätöksenä matkailupalveluiden tutkimuksista voidaan todeta, että yksittäisten tuotteiden, kuten kahden kohteen välisen lentolipun tai yksittäisen hotellivarauksen voidaan uskoa sopivan verkkoon kohtuullisen hyvin ja tuovan markkinoille lisää tehokkuutta ja halvempia hintoja. Tämä kuitenkin perustuu useimmiten suoramyyntiin palvelun tuottajalta asiakkaalle. Sen sijaan monimutkaisemmissa palveluissa säilyy edelleen tarve välittäjäorganisaatioiden kuten matkatoimistojen käytölle. Silloin tunnettu bran-

7 di ja jatkuvaan asiakassuhteeseen perustuva palvelu tiedon välittämisessä, matkailuun liittyvässä neuvonnassa ja toimeksiantojen toteuttamisessa tulevat olemaan nykyteknologiaan verrattuna edelleen ylivertaisia. Tutkimuksen tulosten perusteella tehtiin kaksi yleistä johtopäätöstä. Jatkossa on kaksi osa-aluetta jotka tulevat muovaamaan voimakkaasti verkkokaupan kehitystä. Asiakassuhteen ja asiakasrajapinnan hallinta tulevat olemaan keskeisiä menestystekijöitä tulevaisuudessa. Toinen keskeinen tekijä on aidon monikanavaliiketoiminnan hallinta. Kyse on silloin erilaisten liityntäteknologioiden, kuten pc, mobiilipuhelin ja digitaalinen TV, hallinnasta, mutta myös erilaisten asiakaskanavien ja markkinamekanismien hallinnasta. Tässä tutkimuksessa on kehitetty yleinen malli, jonka avulla voidaan ymmärtää näiden uusien liiketoimintamallien logiikka ja eri toimijoiden roolit. Eri toimialoilla suoritetun empiirisen tutkimuksen ja käytettävän teoreettisen viitekehyksen, Asiakaskanavien mallin, avulla johdetaan joukko väitteitä, teesejä, elektronisen kaupankäynnin kehityksen haasteista ja edellytyksistä. Haasteet liittyvät siirtymiseen teknologiaratkaisujen ja kävijämäärien korostamisesta, uusien verkottuneiden toimintatapojen ja hyötypalvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

8 Summary The objective of the second stage of the E-logs project has been to study the development of the electronic commerce from several viewpoints. During the project electronic commerce has moved in many areas from an experimental phase towards real commerce. This transitional stage is still ongoing, as we may notice from the attention electronic commerce has received in media. Even though in many areas the consumers have learned to use the Internet, particularly for search of information, the volumes of the trade are still relatively small, but growing rapidly. Due to a fast pace of development many services are still incomplete and in many respects poorly integrated. The present stage can be described as the transitional stage from electronic commerce to electronic business. The English name of the report first steps - second thoughts - third parties reflects the situation in the electronic commerce today. The first steps in electronic commerce have already been taken, but in practice there are still many unsolved problems. Consequently, in many cases there is a need for second thoughts for the direction of development and call for new solutions. Thirdly, it has been noticed that it is not practical for all players to develop and build own solutions, as many tasks can be outsourced, transferred and networked to third parties. In this study we first present an overview of electronic commerce, its future potential and analyse some changes due to it. Electronic commerce will change the structures, value chains and delivery channels in many ways. In this report, the reasons and background to different development trends are analysed. As the objective of the study is to examine the effect of the electronic commerce on the commerce at a general level, we have chosen different themes to demonstrate the development trends. The themes include changes in the consumer s buying process and the channel conflicts between the existing channels and the new electronic distribution channels. These themes are analysed by utilising the models developed by the researchers of the Electronic Commerce Institute (ECI). One of these models is the Service Process Analysis matrix, which can be used to analyse changes in services, service processes and service channels. The Model of Customer Channels, the Service Index and the S-Curves describing the development of the electronic commerce, have been used as frameworks of the empirical studies and in the analysis of the development of e-commerce. The Service Index, developed in this project, facilitates the analysis of the development of e-commerce within different industries. The Service Index can be used to follow the development of the electronic commerce in a specific industry and to compare the electronic services of companies with the other actors of the industry. The stage and development of e-commerce has been studied in the project in grocery shopping, and speciality trade (cars and clothing), as well as in services. In addition to the analysis of the development of each industry, the objective of the study is to draw more general conclusions from the development of services and of the operation of the electronic commerce with the help of the aforementioned frameworks and models. On the basis of the results of this study two general conclusions were drawn. In the future there will be two sectors which will shape strongly the development of the e- commerce. The management of the customer relationship and the customer interface will be crucial in e-commerce. The other focal point will the management of multiple access technologies in a multiple channel business. This includes the management of different interface technologies, such as a PC, mobile telephone and digital TV, but also the management of the different customer channels and market mechanisms. In this study we have developed the general model which can be used

9 to understand the logic behind these new business models and the different actors roles. Finally, based on the empirical studies of different industries, and theoretical frameworks developed, we present some theses of the challenges and preconditions of the development of e-commerce. Most of the challenges are connected to the transitional stage; instead of emphasising the technological solutions and the number of visitors, we should focus on developing customer-oriented value-adding services.

10 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä Summary 1 Johdanto Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen toteutus ja tulosaineistot Elektronisesta kaupasta elektroniseen liiketoimintaan Asiakaskanavien malli Tutkimuksen teemat ja näkökulmat Elektronisen kaupan palvelut Tarjottavien palveluiden muutos Verkkopalvelujen tarjonnan kehittyminen Ennusteita ekaupan kasvusta missä vaiheessa ekaupankäynti on? Palveluindeksi tarjonnan ja muutoksen mittarina Päivittäistavarakaupan elektronisten palvelujen kehitys Erikoistavarakaupan palvelut verkossa auto- ja vaatekauppa Palvelut ja niiden muutos ekaupan vaikutuksesta Ostaminen elektronisessa kaupassa case päivittäistavarat Yhteenveto Tiedon hankinta ja ostoprosessi elektronisessa kaupassa Päivittäistavaroiden ostoprosessi Internetissä Auton ostoprosessi Internetissä Matkailupalvelujen etsiminen Internetissä Sopimuksen tekoprosessi Sopimus Internet-kaupassa Sopimuksentekoprosessi elektronisessa kaupassa esimerkkinä Amazon.com Direktiivi yhtenäistää sopimuksentekokäytäntöjä Ostoprosessi ja tiedon hankinta ekaupassa Liiketoimintamallit, arvoketjut ja elektronisen kaupankäynnin toimintaympäristö Liiketoimintamallit ja prosessit Nykyiset ekaupan liiketoimintamallit Portaalien liiketoimintamallit Prosessien muutos siirryttäessä ekaupasta eliiketoimintaan eliiketoimintamallien kehitys...73

11 5.2 Arvoketjujen ja asiakaskanavien muutokset Arvoketjujen muutos- miten elektroninen kauppa muuttaa arvoketjuja Kanavakonfliktit muuttuvissa arvoketjuissa Arvoketjujen ja roolien muutokset matkailupalveluissa Palvelinpohjainen menetelmä Selainpohjainen menetelmä Rekisteröityminen Rakenteelliset mittarit Lainvalinta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa Kuluttajamarkkinoiden maantieteellinen laajentuminen Lainvalinta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa Lainvalintamallit ekaupasta everkostotalouteen haasteet ja esteet Elektronisen kaupan nykytilanne suuret odotukset ja tulevaisuuden lupaukset ekaupan keskeneräiset palvelut Teesejä elektronisesta kaupasta Elektronisen kaupan monikanava-malli Lähdeaineisto Digitaalisen median raportteja...113

12 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat Elektronisen kaupan instituutissa toteutetaan E-logs-tutkimusprojektin toista vaihetta (I vaihe valmistui 09/1998) elektronisen kaupankäynnin liiketaloudellisesta perustasta, teknisistä mahdollisuuksista ja kuluttajien tarpeista. Projektin toisessa osassa, E-logs II:ssa, tutkitaan palveluntarjoajien liiketoiminnan kehittymistä ja eri kuluttajaryhmien ostokäyttäytymistä elektronisessa kaupassa. Tarkastelu käsittää arvoketjun eri vaiheet, mm. logististen toimintojen koko tilaus-toimitusketjun tuottajalta kuluttajalle. Empiirisen tutkimuksen kohteina olivat päivittäistavaroiden, erikoistavaroiden ja palveluiden verkkokauppa. Erityisteemana tarkastellaan kuluttajansuojaa ja markkinoinnin muutoksia sekä tuonti- että vientivetoisten kaupan alojen toimintaedellytysten edistämiseksi. Lisäksi kehitetään elektronisen kaupankäynnin seurantaa palveluindeksin avulla. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät E-logs II -tutkimuksen kohteena on ollut päivittäistavarakauppa, erikoistavarakauppa (erityisesti auto- ja vaatekauppa) ja verkkopalvelut (erityisesti matkailupalvelut) sekä niitä sääntelevä lainsäädäntö. Tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida tietotekniikan, tietoverkkojen ja tietojärjestelmien mahdollisuuksia tuottaa toisaalta käyttäjälle lisäarvoa ja toisaalta tehostaa kaupan logistisia toimintoja ja muuttaa kaupan palvelurakennetta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut: tutkimusten avulla seurata palvelun tarjoajien liiketoiminnan, liiketoimintamallien ja -prosessien kehittymistä tutkia eri kuluttaja- ja asiakasryhmien ostokäyttäytymistä elektronisessa kaupassa laajentaa logististen toimintojen tarkastelu koskemaan tilaus-toimitusketjun ja arvoketjujen muutoksia laajentaa analyyseja erilaisissa tuoteryhmissä; päivittäistavarat, erikoistavarat ja palvelut tarkastella kuluttajasuojaa, elektronisen kaupan sääntelyä ja markkinoinnin muutoksia sekä tuonti- että vientivetoisten kaupan alojen toimintaedellytysten edistämiseksi. kehittää elektronisen kaupan, erityisesti kävijäja kauppapaikkojen transaktioiden, seurantaa eri tyyppisissä elektronisen kaupan sovellutuksissa kehitettävän palveluindeksin avulla. Päivittäistavarakaupan tutkimuksessa on tarkasteltu kuluttajan ja toimittajan välistä suhdetta ja pt-kaupan palvelujen kehittymistä. Lisäksi on paneuduttu kuluttajan ja kaupan näkökulmista edelleen seuraaviin kysymyksiin: miten muodostetaan tehokkaat markkinointi- ja tilausprosessit eri kuluttajaryhmille, miten voidaan käyttää tilaus-/toimitusrutiinien standardoitumista tai erilaistamista kilpailuedun lähteenä, miten kauppapalvelut ja toimintamallit kehittyvät elektronisen kaupankäynnin eri vaiheissa, ja miten toteutetaan tehokkaat toimitusratkaisut noutopiste- ja kuljetuspalvelujen avulla. Erikoistavarakaupan osalta on valittu kaksi erilaista toimialaa: kohteena ovat olleet autokauppa ja vaatekauppa. Autokaupassa kyse on ensisijaisesti siitä, mikä tulee olemaan perinteisten toimitus- ja arvoketjujen ja verkkokaupan palvelujen tehtävä- ja roolijako kuluttajakaupassa. Vaatekaupassa taas kyse on markkinoinnin ja jakelun toteuttamisesta verkkokaupan avulla. Vaatekauppa on hyvä esimerkki toimialasta jossa voidaan toimia hyvin eri tyyppisillä liiketoimintamalleilla, joita voidaan joko kokonaisuudessaan tai osittain siirtää verkkoon. Merkkitavara (brandi) markkinoinnissa uusi myyntikanava, elekt- 1

13 roninen kauppapaikka, voi antaa uusia mahdollisuuksia rakentaa toimivia markkinointi- ja jakelukanavia uusille markkinoille, joihin perinteisiä kanavia myöten ei ole päästy. Verkkokaupassa on myös mahdollista toteuttaa monipuolisen tuotetiedon levittäminen, brandin luominen, erilaisten mallien ja värien kokeilu ja muita ostopäätöstä helpottavia palveluja. Monet palvelut soveltuvat hyvin verkkokauppaan. Erityisesti silloin kun palvelu voidaan tuottaa ja jaella tai jopa kuluttaa verkon kautta. Palvelut ovat saavuttaneetkin nopeasti markkinoita verkossa, esimerkkinä vaikkapa matkailupalvelujen myynti. Tutkimuksen tässä osassa on selvitetty palvelujen verkkokaupan tarjontaa, sen taustalla olevia liiketoimintamalleja ja -prosesseja, analysoitu verkon tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja uhkia arvoketjun toimijoiden osalta. Palvelujen alueella tutkimuksen teemat ovat olleet palveluprosessien uudelleen muotoutuminen ja divergoituminen, palvelujen etsintä, palvelun kokoaminen portaaleihin, tiedon etsintä verkosta mm. agenttien avulla ja lisäarvopalvelujen tuottaminen verkossa ja fyysisen kanavan kautta. Elektronisen kaupan sääntelyn osalta projektissa selvitetään kuluttajasopimuksiin, kuluttajamarkkinointiin ja yksityisyyden suojaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Kuluttajasopimusten osalta keskitytään ensi vaiheessa kulutustavaroiden verkkokauppaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Kuluttajamarkkinoinnin osalta selvitetään ensisijaisesti uusien elektronisten markkinointimenetelmien aiheuttamia markkinointioikeudellisia ongelmia. Kuluttajiin kohdistuvien kaupallisten transaktioiden siirtyminen maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin tulee johtamaan kuluttajansuojaoikeuden laajamittaiseen kansainväliseen harmonisointiin. Elektronisen kaupankäynnin tulevaisuutta on tutkittu asiakaskanavamallin avulla. Tavoitteena on ollut kuvata eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tutkimuksen loppuun on koottu eri osatutkimusten perusteella syntyneitä yleisiä johtopäätöksiä elektronisen kaupan haasteista ja tulevista toteutustavoista. 1.3 Tutkimuksen toteutus ja tulosaineistot E-logs II on Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) ja yritysten rahoittama tutkimusprojekti. Sen on toteuttanut Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) omistaman LTT Tutkimus Oy:n Elektronisen Kaupan Instituutti (EKI) lokakuun 1998 ja huhtikuun 2000 välisenä aikana. Tutkimusprojekti on luonteeltaan ollut eri toimialojen sähköisen kaupankäynnin perus- ja soveltavaa tutkimusta ja on siten kiinnostanut useita eri tyyppisiä ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä ja toimialayhteisöjä. Tutkimuksen kolmannen vaiheen kohteena on monikanavaympäristössä tapahtuva liiketoiminta ja projekti toteutetaan toukokuun alusta 2000 alkaen. Tutkimukseen ovat osallistuneet seuraavat yritykset aakkosjärjestyksessä (suluissa projektin johtoryhmän jäsenet): Alma Media Oyj (Raimo Mäkilä), Cap Gemini Oy (Jarmo Nykänen), Ericsson Oy (Jarkko Penttilä), Fortum Oyj (Maiju Vuorinen), Helkama-Auto Oy (Matti Suomi), Helsingin Puhelin Oyj (Mikko Noponen), Helsingin Sanomat/Sanoma Oy (Caroline Lilius), IBM Oy (Seppo Haanperä), ICL-Data Oy(Esa Tihilä), Kesko Oyj (Matti Laamanen), Ketjuetu Oy T& E(Kari Räihä), Merita Rahoitus Oy (Pekka Rissa), Nokia Corporation (Jukka Nihtilä), Novo Group (Martti Ala-Härkönen), SOK (Harri Mönkkönen), Sonera Oyj (Veikko Hara), Suomen Autoalan Tietopalveluverkko Oy (Mikael Teerilahti), Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry (Matti Järventie), Tieto Corporation Oyj (Juhani Strömberg), TJ-Group (Olli Heikkilä). E-logs II -tutkimuksen projektipäällikkönä on toiminut KTT Markku Tinnilä. Päätoimisina tutkijoina ovat työskennelleet KTM Pirjo Järvelä, KTM Jukka Kallio, KTM Sanni Kuusela, OTT Juha Laine, KTM Jyri Loikkanen, KTM Cary Maisala, MMT Anu Raijas, KTL Mika Raulas, VTL Lauri Saarinen ja KTT Virpi Tuunainen. KTL:t Markku Salimäki ja Anssi Öörni, KTM:t Katariina Kemppainen, Juha Koikkalainen, Arto Turunen, tradenomi Hanna Mikkonen ja kyo:t Juha Barck, Maija Haapa-aho, Sanni Nevalainen, 2

14 Kai Nyman, Kaisa Pohjanvirta, Mikko Tarkkala ja Katariina Tuokkola, ovat myöskin osallistuneet tutkimuksen eri osien toteuttamiseen. Asiantuntijatehtävissä sekä aktiivisina tutkimusryhmän jäseninä ja ohjaajina ovat toimineet professori KTT Timo Saarinen ja professori Ph.D. Ari Vepsäläinen. Tämä raportti on laajemmalle yleisölle suunnattu yhteenveto alla luetelluista tutkimusraporteista, joista osa on julkaistu tutkimusraportteina, tutkimusseminaareissa, konferensseissa tai tieteellisissä julkaisuissa. Julkaisut ja tulosaineistot 1. Barck, J. & Raulas, M. & Turunen, A. (2000). Autokauppa verkossa. Julkaisematon työpaperi. 2. Haapa-aho, M. & Tuokkola, K. & Pohjanvirta, K. & Raulas, M. & Salimäki, M. (2000). Vaatekauppa Internetissä. Julkaisematon työpaperi. 3. Impola H. & Köykkä S. & Nyman K. & Valento T. (1998). Electronic Grocery Stores and their services on the Internet. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 4. Järvelä P. & Loikkanen J. (1999). Matkatoimistojen, matkanjärjestäjien sekä kuljetuspalveluiden tarjoajien www-palveluiden nykytila-analyysi. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 5. Järvelä, P., Kallio, J. Tinnilä, M. & Varonen, A-P. (1999). Elektronisen kaupan vaikutukset matkatoimistojen palveluprosesseihin. Yritysraportti. Elektronisen kaupan instituutti. 6. Järvelä, P. & Raulas, M. (2000). Verkkomainonta Suomessa. Tutkimusraportti. Suomen verkkomediayhdistys & LTT-Tutkimus Oy. 7. Järvelä, P. & Tinnilä, M. (2000). Matkailupalvelut verkossa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 8. Kallio, J. & Kemppainen, K. & Tarkkala, M. & Tinnilä, M. (2000). New Distribution Models in Electronic Grocery Shopping. Ilmestyy LTT- Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 9. Kuusela, S. & Maisala, C. & Saarinen, L. (1999). Elektronisen kaupankäynnin palveluindeksi - viitekehys ja tutkimusmenetelmä. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 10. Laine, J. (1998). Kuluttajansuojasta kansainvälisessä verkkokaupassa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 11. Laine, J. & Raulas, M. & Saarinen, L.M.J. (2000). Portaalien liiketoimintamallit. Julkaisematon työpaperi. 12. Loikkanen, J. & Raulas, M. (2000). Portaalien kauppapaikat liiketoimintamalleina kiristyvässä kilpailutilanteessa. Julkaisematon työpaperi. 13. Mikkonen, H. (2000). Suomalaisten hotellien www-palveluiden nykytila-analyysi. Haaga Instituutti. Lopputyö. 14. Nyman, K. & Raijas, A. (2000). Electronic Grocery Stores Evaluation of the Websites. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 15. Raijas, A. (2000). Päivittäistavaroiden ostaminen elektronisessa ja perinteisessä kaupassa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 16. Raijas, A. & Raulas, M. & Peltola, T. (2000). Internetin käyttö auton ostoprosessissa. Julkaisematon työpaperi, käsikirjoitus saatavilla kirjoittajilta. 17. Saarinen, L. (1998). Kuluttaja kirjanostajana. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 18. Tuunainen, V.K. (1999). Different Models of Electronic Commerce Integration of Value Chains and Business Processes. Helsinki School of Economics and Business Administration doctoral dissertation, A-153, Tuunainen, V.K. (2000). Consumer-oriented E-business in the Apparel Industry. Julkaisematon työpaperi. 20. Öörni, A. (2000). Matkailupalvelujen etsiminen Internetissä. Tutkimusraportti. Helsingin kauppakorkeakoulu. Artikkelit, kirjat, konferenssijulkaisut ja tutkielmat 1. Farhoomand, A.F., Tuunainen, V.K. & Yee, L.W. (2000), Barriers to Global Electronic Commerce: A Cross-Country Study of Hong Kong and Finland, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, vol. 10, No.1, 2000, pp Haapanen, M. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Jakelu 2020, Asiakkaan läpimurto. Toimittanut Anu Bask. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä Hautanen, K. (1999). Elektronisen päivittäistavarakaupan lähilogistiikka. HKKK Pro gradu. 3

15 4. Heikkilä, J & Laine, J. (2000). Sähköisen kaupankäynnin direktiivi oikeudellisia innovaatioita ja merkittäviä periaatteita, Business.fi. 1/ Heikkilä, J. Tsalgatidou, A., Veijalainen, J. and Laine, J. (1999). Requirements for Electronic Transactions in a Mobile Computing Environment. 6. Heikkilä J., Kallio, J., Saarinen, T., Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (2000). Entrepreneurial Opportunities Created by Electronic Grocery Shopping, Electronic Markets -International Journal of Electronic Markets (forthcoming). 7. Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (1999), Electronic Grocery Shopping Any Business Opportunities For Entrepreneurs?, in Pries-Heje, J., Ciborra, C., Kautz, K., Valor, J., Christiaanse, E., Avison, D., & Heje, C. (Eds.) Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems, , Copenhagen, Denmark, Volume III, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1999), EC of groceries for elderly and disabled -Comparison of alternative service models, Information Technology and People, Vol. 12, No. 4, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (1999), Entrepreneurial Opportunities Created by Electronic Grocery Shopping, in Klein, S., Gricar, J. and Pucihar, A. (Eds.), Proceedings of the 12th Bled Electronic Commerce Conference, Global Networked Organizations, Bled, Slovenia, June 7-9, 1999, Volume 1: Research, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Analysis of Expectations of Electronic Grocery Shopping for Potential Customer Segments. Australian Journal of Information Systems, Special Issue, 1998, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Grocery Shopping for the Elderly and Disabled: Finnish EC Experiments. Electronic Markets - International Journal of Electronic Markets 07/98, pp Järvelä, P. (1999) Matkatoimiston palveluprosessit ja niiden uudelleen muotoutuminen elektronisessa kaupankäynnissä. HKKK pro-gradu. 13. Järvelä, P. & Loikkanen, J. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. (1999). Obstacles to proliferation of electronic commerce analysis of Finnish travel industry. IRIS 22 Conference, Keuruu, Finland, August 7 to August 10, Järvelä, P. & Loikkanen, J. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. (1999). Business Models for Electronic Commerce in the Travel Services. Information Technology and Tourism. Vol 2.pp , Kallio, J. & Kemppainen, K. (1999). Driving Forces for Electronic Grocery Shopping Industry Analysis in Finland. Proceedings of the second electronic grocery shopping (EGS) workshop. The 20 th Anniversary International conference on Information Systems (ICIS) in Charlotte, North Carolina, USA, December 15, Kallio, J., Saarinen, T., Tinnilä, M., & Tuunainen, V.K. (2000). Business Models for Electronic Commerce - Analysis of Grocery Retailing Industry, 8th European Conference on Information Systems (ECIS 2000), , Vienna, Austria (forthcoming). 17. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Vepsäläinen, A.P.J. (2000). Measurement of Divergent Delivery Processes. Submitted to the International Journal of Logistics Management. 18. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Business Models for Electronic Commerce Analysis of Grocery Retailing Industry. Accepted to ECIS 2000 Conference. 19. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Alternative Strategies for Electronic Commerce Model of Customer Channels. Second International Conference on Telecommunications and Electronic Commerce (ICTEC), October 6-8, Nashville, Tennessee, USA, pp Kallio J., Saarinen T, Salo S., Tinnilä M and Vepsäläinen A.P.J., (1999). Drivers and Tracers of Business Process Changes. Journal of Strategic Information Systems Kuusela, S. & Maisala, G. & Saarinen, L. & Tinnilä, M. (1999). EC Service Index, in: Klein, S., Gricar,J., and Pucihar, A. (Editors), Global Networked Organisations proceedings of the Twelft International Bled Electronic Commerce conference, Bled, Slovenia, June 7-9, vol. 1,pp Keil, M., Tan, B.C.Y., Wei, K-K., Saarinen, T., Tuunainen, V.K. & Wassenaar, A. (1999). A Cross Cultural Study on Escalation of commitment Behavior in Software Projects. MIS Quarterly. 23. Koikkalainen, H. (1999). Electronic Commerce in Finnish Clothing SMES- Business-to-business Commerce and Exports. HKKK Pro gradu. 4

16 24. Kuusela, S. (1999. Palveluindeksi elektronisen kaupankäynnin palveluiden tutkimusmenetelmänä. HKKK Pro gradu. 25. Laine, J. (2000). Verkkokaupasta tietoyhteiskunnan palvelu. Suoran vuosikirja Laine, J. (2000). Lainvalinnasta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa. JFT Loikkanen, J. (2000). Travel Industry and Electronic Commerce Web services and Portals as business models in consumer services. HKKK Pro gradu. 28. Nevalainen, S. (2000). Kuluttajan ostokäyttäytyminen elektronisessa päivittäistavarakaupassa. HKKK Pro gradu. 29. Peffers K. and Saarinen T., (1999). Inferences from a Study of Senior Bank Executives on Evaluation of Information System Investments. Journal of Organizational Computing. 30. Peffers, K. & Tuunainen, V.K. (1998). Expectations and Impacts of a Global Information System: the Case of a Global bank from Hong Kong. Journal of Global Information Technology Management, 1998, 1:4, pp Peltola, T Internetin käyttö auton ostoprosesesissa. HKKK Pro gradu. 32. Saarinen, T. (2000). Mihin elektroninen kauppa on menossa Suomessa? Hetkyn tietosanomat, Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys Ry:n jäsenlehti. 1/2000. s Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Research Challenges in Electronic Commerce. Scandinavian Journal of Information Systems, 1998, 10(1&2), pp Tinnilä, M. (1999). Efficient Service Processes in Electronic Commerce, in Larsson, E. and Paulsson, U. (Editors), Building New Bridges in Logistics, Proceedings of the 11 th Annual conference for Nordic Researchers in Logistics, Nofoma 99, Lund, Sweden, June 15-16, pp Turunen, A Sähköiset palvelut autokaupassa ja asiakassuhteiden kehittyminen. HKKK Pro Gradu. 36. Tuunainen, V.K. (edit.) (2000), Proceedings of The Second Electronic Grocery Shopping (EGS) Workshop, Helsinki Shool of Economics and Business Administration Working Papers W-237, Tuunainen, V.K. (1998). Opportunities of Effective Integration of EDI for Small Businesses in the Automotive Industry, Information & Management, 1998, 36:6, pp

17 2 Elektronisesta kaupasta elektroniseen liiketoimintaan Raportin englanninkielinen nimi First steps - second thoughts - third parties kuvastaa tämän hetken tilannetta elektronisessa kaupassa. Ensimmäiset askeleet elektronisen kaupan kehittämiseksi on jo otettu, mutta käytännössä on osoittautunut, ettei se ole ongelmatonta. Tämän vuoksi monilla tahoilla on jouduttu miettimään asioita uudestaan (second thoughts) ja kehittämään uusia ratkaisumalleja. Kolmanneksi on havaittu, ettei elektronisen kaupan kaikkien osapuolten kannata kehittää ja rakentaa omia ratkaisuja, vaan tehtäviä voidaan ulkoistaa, siirtää ja verkottaa kolmansien osapuolten haltuun. Haasteet, joita elektroninen kaupankäynti on jo nykyisessä kehitysvaiheessaan asettanut palvelujen tarjoajille, ovat aiheuttaneet merkittäviä mullistuksia sekä yrityksissä, työmarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla. Todellinen muutos ja mullistus on kuitenkin vielä edessä. Digitaalitalous on edennyt vaiheeseen, jossa yksittäisiä elektronisen kaupan ratkaisuja on tarjolla sekä kuluttajille että yritysasiakkaille. Valtavirta kaupankäynnissä tapahtuu kuitenkin vielä perinteisissä kanavissa ja verkkokauppa on erillinen kokeilu näiden rinnalla. Molemmat kauppatyypit elävät rinnakkain ja niiden prosessit ovat erillisiä, samoin asiakassuhteet. 2.1 Missä olet, minne menet elektroninen kauppa? Verkkokauppa ei ole kasvanut oletetusti, ei globaalisti, eikä myöskään Suomessa. Syystäkin on ihmetelty, mikä on syynä tähän odotettua hitaampaan kehitykseen. Selityksenä voi olla tehottomuus ekaupassa, mutta myös se, että suuri osa tarjolla olevista sähköisistä palveluista tyydyttää vain Internetin käytöstä innostuneiden edelläkävijä kuluttajien tarpeita. Muiden kuluttajien ostokäyttäytyminen, varsinkin jokapäiväisten rutiinihankintojen osalta, muuttuu ennakoitua hitaammin. II I Elektroninen verkostotalous Elektroninen kauppa Yksittäisten toimintojen integrointi Kuva 1. Digitaalitalouden kehitys. Elektroninen liiketoiminta Koko yrityksen toimintojen integrointi Yrityksen, asiakkaiden, hankkijoiden ja partnerien toimintojen integrointi 7

18 Monella toimialalla ollaan edelleen kehityksen ensimmäisessä vaiheessa, ekaupassa, jossa rakennetaan erillisiä elektronisen kaupan sovelluksia ja palveluja, lähtien liikkeelle verkkonäkyvyydestä, päätyen tilausjärjestelmiin. Tällaiset yritykset tulevat usein volyymien kasvaessa kriisiin huomatessaan miten työlääksi tilausten taustalla olevien liiketoiminta- ja palveluprosessien hoitaminen tulee, ja miten vaikeata asiakkaita on kohdella kerta-asiakkaina ilman tosiaikaisesti käytössä olevia asiakastietoja. Tässä kehitysvaiheessa myös hintakilpailuun tähtäävät rakenteet ja palvelut, kuten portaalit ja huutokaupat, alkavat nostaa päätään. Jotta palvelut saadaan asiakkaille välitettyä tehokkaasti ja asiakkaan tarpeet tyydyttävästi, edellytetään, että koko yrityksen toiminta ja prosessit on viritetty toteuttamaan saadut palvelupyynnöt. Tehokas toiminta vaatii yrityksen tietojärjestelmien teknistä integrointia ja pysyviä, kiinteitä asiakassuhteita (vaihe II; kuva 1). eliiketoiminta-vaiheessa palvelujen tarjoajat pyrkivät integroimaan omia sisäisiä ydin- ja palveluprosessejaan sähköisiin palveluihin. Asiakkaisiin pyritään luomaan kiinteät ja pysyvät suhteet. Tämä vaihe, vaikka se tehostaakin tuotteiden ja palvelujen kauppaa, ei välttämättä lähde asiakkaiden tarpeista. ekaupan etuinahan on mainittu muun muassa laajemmat valikoimat, vertailu eri tarjontalähteiden välillä ja kilpailun kautta syntyvä hintaetu. Tässä kehitysvaiheessa integroidaan yrityksen järjestelmiä, taataan näin ajantasaisen ja kattavan informaation hyväksikäyttö asiakkaan palvelemisessa ja yhdistetään elektroninen kauppa yhteen normaalin liiketoiminnan kanssa. Jotkut suomalaisyrityksetkin ovat jo tässä kehitysvaiheessa, jossa keskeistä ovat brandin ja asiakkuuksien kehittäminen. Näyttääkin siltä, että avoimet tietoverkot, uudet teknologiat olla yhteydessä niihin, ja palvelujen tarjonnan kasvu sysäävät liikkeelle yrityksen ja sen partnereiden muodostaman verkoston tarpeen rakentaa tarjontansa siten, että asiakas voi helposti saavuttaa laajemman palveluvalikoiman uhraamatta itse merkittävästi aikaa niiden koordinointiin. Tätä vaihetta voitaisiin kutsua everkostotaloudeksi. Se asettaa haasteita tuotteiden ja palvelujen tuottajille, mutta erityisiä vaatimuksia se aiheuttaa uuden talouden rakentajille, jotka osallistuvat sekä tietoverkkojen että sitä tukevien fyysisten palvelujen rakentamiseen. Tällaisessa everkostotaloudessa yritykset ulkoistavat prosessejaan. Esimerkiksi tuotteiden jakelu annetaan ulkopuolisten toimijoiden tehtäväksi ja koordinoitavaksi. Vastaavia palveluja on tälläkin hetkellä olemassa, mutta niitä ei ole juurikaan standardoitu. Syntyy siis erilaisia protokollia, teknisten protokollien, platformien ja standien, lisäksi myös palveluun liittyviä protokollia. Tällaisessa ympäristössä verkostoituneet yritykset voivat tarjota asiakkaille palveluja yleisesti tunnetuilla ehdoilla, jolloin kuluttajien ei tarvitse käyttää aikaa jokaiseen ostokseen liittyviin toimitus- ym. ehtoihin. Asiakassuhde voi myös siirtyä kauppiaalta asiakkaalle. Asiakas tai hänen valitsemansa infomediary hallinnoi omaa ostoprofiiliaan ja luovuttaa niitä ostotapahtumassa tuotteiden ja palvelujen toimittajien käyttöön. Asiakastiedon kontrolli on siis kuluttajalla, jolloin vältetään elektronista kauppaa nykyisin vaivaava luottamuspula ja säilytetään kuluttajan yksityisyyden suoja ilman monimutkaisia kontrollijärjestelmiä. Tässä vaiheessa yritykset hajauttavat toimintojaan ja ulkoistavat suurelta osin muun kuin omaan ydinosaamiseensa liittyvän toiminnan. Tällöin syntyy partneriverkosto, joka yhdessä tuottaa asiakkaan haluaman palvelun. Kuluttajalle muutos näkyy siinä, että yhä useammin asiakkuus ei olekaan enää yksittäisten kauppiaitten tai palveluntarjoajien hallussa, vaan uusien verkkovälittäjien, kuluttajayhteisöjen tai asiakkaan itsensä hallinnassa. Tällöin tulee mahdolliseksi palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti, eikä vain yhden tuotteen tai palvelun näkökulmasta. Se merkitsee uusien asiakkuuskonseptien, hovitilauspalvelujen ja hovitoimittajien syntyä, jotka yhdistävät meille erilliset tilaus- ja palveluvirrat sekä koordinoivat kuljetuksia, mahdollistaen tehokkaan kokonaisuuden. Uudessa elektronisessa verkostotaloudessa riittää vielä rakentamista. Kehityksessä ollaan vasta alkuvaiheessa ja muutosprosessista tulee varmasti pitkä. Eri toimialoilla kehityksen tämän- 8

19 Kuva 2. Elektronisen kaupan kehitysvaiheet. hetkinen vaihe vaihtelee. Verkkoteknologian, tietotekniikan ja ohjelmistojen tuottajille riittää tulevaisuudessa haasteita, uusien tuotteiden ja niiden uusien sukupolvien kehittämisessä, tuotannossa ja jakelussa. Sen sijaan kaupalle ja erilaisille kaupan arvoketjussa toimiville yrityksille verkkokauppa tuo myös mukanaan monia uhkia ja riskejä. Toisaalta ne perinteiset toimijat, jotka oivaltavat uudet tuulet ajoissa, voivat menestyä myös uudessa taloudessa. Muutos elektronisen kaupan kokeiluvaiheesta everkostotalouteen tulee vaikuttamaan usealla eri tasolla yritysten toimintaan. Ensinnäkin Internet-talouden infrastruktuuri- ja sovellustasoille tulee paljon töitä; nopeiden yhteyksien, useiden yhteydenottokanavien ja erilaisten asiakassovellutusten määrä tulee kasvamaan nopeasti. On muistettava, että Internetin levinneisyydestä huolimatta suurella osalla kuluttajista ei vielä sitä ole käytössään, tai käyttö on liian hidasta jokapäiväiseen käyttöön. Näin ollen joudutaan jatkossakin investoimaan infrastruktuurin rakentamiseen, päätelaitteiden lisäksi. Erilaisten asiakassovellutusten standardointi on lapsenkengissään, joten niiden kirjo tulee nopeasti kasvamaan. Esimerkkinä tästä ovat vaikkapa ripeästi laajenevat mobiilipalvelut, joihin syntyy päivittäin uusia sovellutuksia. Tämän tyyppisessä taloudessa toimiminen tuo välittäjä- ja kaupankäyntitasoilla perinteisille toimijoille suuria uhkia tai muutoksia, uusille yrittäjille paljon mahdollisuuksia. Monilla toimialoilla, kuten matkailussa, nopeimmin kasvavia yrityksiä ovatkin olleet toimialan ulkopuoliset pelurit, kuten Expedia Travel. Näillä yrityksillä ei ole rasitteena toimialan vanhoja rakenteita, palvelurasitteita tai konttoriverkostoja, vaan ne ovat voineet puhtaalta pöydältä rakentaa haluamansa palvelutarjonnan. Keskittyminen tiettyihin asiakassegmentteihin onnistuu myös uusilta yrittäjiltä helpommin tai ainakin tekee markkinoille tulon helpommaksi. Toisaalta näiltä yrityksiltä puuttuu usein toimialan substanssiosaamista, jota on hankittu yritysostojen avulla. Tällaisessa kilpailutilanteessa vanhoilla toimijoilla on vaihtoehtoisia uhkakuvia. Lisääntyvä hintakilpailu ja suorempi jakelutie vievät hintaherkät asiakkaat, verkossa tarjottavat segmentoidut palvelut saattavat karsia suppeita (ja tuottoisia) asiakasryhmiä, uutuuden viehätys ohjaa monia kokeilemaan uusia palveluja jne. Toisaalta oman verkkopalvelun rakentaminen johtaa helposti kanavakonfliktiin, jolloin kannibalisoidaan omaa olemassa olevaa jakelukanavaa tai astutaan omien asiakkaiden varpaille yritettäessä myydä suoraan loppuasiakkaille. ekauppa-vaiheessa kaikki yritykset rakentavat omia kauppapaikka-, jakelutie- ja palvelusovellutuksiaan. Jatkossa eliiketoiminnan ja everkostotalouden vaiheissa yritystoiminnassa keskittyminen ydinosaamiseen nousee tärkeäksi. On olennaista valita oma rooli arvoketjussa ja saavuttaa siinä skaalaetuja. 9

20 Konsulteille, kouluttajille ja tutkijoille edessä oleva aika on kiireistä. Erityisesti kehityksen kolmannessa vaiheessa, verkostotalouden aikana, tarvitaan paljon näkemyksiä kehityksen suunnasta, mutta myös sellaisia tahoja, jotka voivat neutraalisti auttaa verkoston jäseniä pääsemään yhteisymmärrykseen kaikille hyödyllisestä kehityssuunnasta. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa, että asiakkaat saavat lisäarvoa tästä kehityksestä. Jo useiden aikaisempien teknologisten innovaatioiden kohdalla on huomattu, että ne tuovat usein selkeää lisäarvoa, joka kuitenkin yleensä vain väliaikaisesti pysyy alan yritysten kilpailuedun lähteenä. Toimintamallin kopiointi on nopeaa, ja kun kaikki toimivat samalla lailla ovat hyödyt yleensä siirtyneet asiakkaille esimerkiksi alempina hintoina, parempana laatuna tai nopeampina toimituksina. Liiketoiminnan globaali muutos. Elektronisen kaupan lisäksi liiketoimintaa muokkaavia tekijöitä ovat maailmanlaajuisesti: Markkina-alueiden yhdentyminen Teknologian kehittyminen Globaalit skaalaedut ja yhteydet. Eri markkina-alueilla kuluttajien tarpeet ja kulutustottumukset ovat lähentyneet toisiaan. Globaalit brandit ovat monilla alueilla syrjäyttäneet paikalliset merkkituotteet ja vallanneet dominoivan markkina-aseman. Teknologian kehittyminen on alentanut kustannuksia sekä tuotannossa että jakelussa. Lisäksi globaalissa toiminnassa skaalaedut ovat nykyisin huomattavia. Tuotteiden kustannusrakenteessa on viime vuosikymmeninä tapahtunut huomattavia muutoksia. Aiemmin suorat tuotantokustannukset, ts. palkat ja raaka-aineet, olivat merkittävin erä. Nykyisin tuotekehitys ja markkinoille lanseerauskustannukset ylittävät näiden arvon. Äärimmäisenä esimerkkinä ovat tietokoneiden prosessorit, joiden kehityskustannukset ovat miljardeja US-dollareita, ja jokainen uusi tuote vaatii miljardien arvoisen tehtaan, mutta itse prosessorin suorat tuotantokustannukset ovat joitain dollareita. Samanlainen trendi on havaittavissa esimerkiksi autoissa. Näitä astronomisia tuotteen lanseeraukseen ja kehittämiseen liittyviä kustannuksia voidaan hyväksyä ainoastaan globaaleille markkinoille tarkoitettujen tuotteiden osalta. $200 Merirahti/tn Puhelu 3 min $ Kuva 3. Rahtikustannusten kehitys. (FORTUNE Nov. 22, 1999) Yhteys, toisin sanoen tietoliikenne, kustannukset ovat eräs radikaaleimmin laskeneista kustannuksista. Kuvassa 3 näkyvät rahti- ja puhelukustannusten kehitys muutaman vuosikymmenen aikana. Vastaavia kehityskulkuja tunnetaan elektroniikan alueella runsaasti. Liiketoiminnan kehittyminen ja uuden teknologian hyväksikäyttö on nopeutunut jatkuvasti Postimyynti 200 vuotta postin yleistymisen jälkeen Puhelinmyynti 70 vuotta puhelimen jälkeen Ostoskanavat 30 vuotta TV:n jälkeen Verkkokauppa 3 vuotta Internetin jälkeen Mobiilitilaus 6 viikkoa WAPin jälkeen Postimyynti kehittyi USA:ssa 200 vuotta sen jälkeen kun kirjeiden lähettäminen tuli tavallisten kansalaisten ulottuville. Puhelinmyynti kehittyi merkittäväksi tekijäksi noin 70 vuotta itse puhelimen käyttöönoton jälkeen. Vaikka televisiotoiminta on ainakin USA:ssa ollut mainosrahoitteista alusta alkaen, ovat varsinaiset ostoskanavat lanseerattu 30 vuotta television laajan käyttöönoton jälkeen. Kuten tunnettua, Internet kehittyi tieteelliseen käyttöön yliopistojen välillä tarkoitetusta verkosta kaupalliseen käyttöön suhteellisen pian Internetin varsinaisen läpimurron jälkeen. Sen sijaan mobiilitilaussovellutukset lanseerattiin lähes samanaikaisesti WAP-tekno- 10

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Hynninen, Saara Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Kiviniemi 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet

AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet TUTKIMUSRAPORTTI 190 Marko Torkkeli, Olli-Pekka Hilmola, Pekka Salmi, Sari Viskari, Hannu Käki, Mikko Ahonen ja Sam Inkinen AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet Lappeenrannan

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä 8 5 4 V T T J U L K A I S U J A Jari Kettunen & Magnus Simons Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä Teknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa Applikaatiotalouden tilanne ja kehitys Suomessa Julkaisuja 7/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 4 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108 Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ISBN 978-951-38-7169-7 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot