Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan"

Transkriptio

1 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan Toimittaneet Pirjo Järvelä ja Markku Tinnilä Digitaalisen median raportti 1/00

2 Elektronisesta kaupasta eliiketoimintaan LTT-Tutkimus Oy Elektronisen kaupan instituutti Pirjo Järvelä Jukka Kallio Juha Laine Jyri Loikkanen Anu Raijas Mika Raulas Lauri M.J. Saarinen Timo Saarinen Markku Tinnilä Virpi Kristiina Tuunainen Ari P.J. Vepsäläinen Anssi Öörni Digitaalisen median raportti 1/2000 Helsinki 2000

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat kaksi miljardia markkaa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 60 teknologiaohjelmaa. ISSN x ISBN Kansi: LM&CO Kannen kuva: Leena Kumpulainen Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, Sipoo 2000

4 Esipuhe E-logs projektin toinen vaihe, E-logs II on Tekesin ja 20 yrityksen rahoittama tutkimusprojekti. Sen on toteuttanut Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) omistaman LTT Tutkimus Oy:n Elektronisen Kaupan Instituutti (EKI) lokakuun 1998 ja huhtikuun 2000 välisenä aikana. E-logs tutkimusprojektin tarkoituksena on ollut jatkaa elektronisen kaupankäynnin tutkimusta liiketaloudellisesta näkökulmasta. Tutkimusryhmä haluaa esittää kiitoksensa Tekesille ja osallistuneille yrityksille niiden täydestä tuesta sekä tutkimusprojektin käynnistämisessä että läpiviennissä. Tutkimusprojektin johtoryhmässä ovat työskennelleet Marja Erola (Tekes), toimitusjohtaja Matti Pulkkinen (LTT-Tutkimus), professori Timo Saarinen (Hkkk, projektin vastuullinen johtaja), professori Ari Vepsäläinen (Hkkk), sekä edustaja kustakin osallistuneesta yrityksestä. Johtoryhmän sihteerinä on toiminut projektipäällikkö, KTT Markku Tinnilä (EKI, Suomen Akatemia). Johtoryhmä on antanut täyden tukensa projektille ja edesauttanut merkittävästi tutkimuksen onnistumista sen kaikissa vaiheissa. Projektin toimintaan on myös aktiivisesti osallistunut laaja joukko yritysten edustajia asiantuntijaryhmissä, joissa esitetyt näkökulmat ja käytännön kokemukset ovat suuresti edistäneet tutkimusta. Tämän lisäksi projektin empiiristen osien toteuttamista ovat edistäneet useat tahot, samoin saatuja tuloksia ja kehitettyjä malleja ovat kommentoineet monet henkilöt. Tutkimusryhmä esittääkin heille kaikille lämpimät kiitoksensa. Toivomme, että tämä tutkimus antaa lukijalle kuvan elektronisen kaupankäynnin tämän hetkisestä kehitysvaiheesta ja avaa ikkunan tulevaisuuden elektroniseen verkostotalouteen. Helsingissä 17. huhtikuuta 2000 Markku Tinnilä KTT, projektipäällikkö

5 Tiivistelmä E-logs-projektin toisen vaiheen tavoitteena on ollut tutkia elektronisen kaupankäynnin kehittymistä useasta eri näkökulmasta. Projektin aikana ekauppa on monilla tutkimuksen kohdealueilla siirtynyt kokeiluvaiheesta todelliseen kaupankäyntiin. Tämä siirtymävaihe on edelleen käynnissä, kuten voidaan huomata ekaupan medioissa saamasta huomiosta. Vaikka monilla alueilla kuluttajat ovat oppineet käyttämään verkkoa erityisesti tiedon hankintaan, ovat kaupan volyymit edelleen suhteellisen vähäisiä, mutta nopeassa kasvussa. Kiihkeästä rytmistä johtuen monet tarjottavista palveluista ovat edelleen keskeneräisiä ja monilta osin puutteellisesti toisiinsa integroituja. Meneillään olevaa tilannetta voidaan kuvata siirtymävaiheena ekaupasta eliiketoimintaan. Raportin englanninkielinen nimi first steps - second thoughts - third parties kuvastaa tämän hetken tilannetta elektronisessa kaupassa. Ensimmäiset askeleet elektronisen kaupan kehittämiseksi on jo otettu, mutta käytännössä on osoittautunut, ettei ekauppa ole ongelmatonta. Tämän vuoksi monilla tahoilla on jouduttu miettimään asioita uudestaan (second thoughts) ja kehittämään uusia ratkaisumalleja. Kolmanneksi on havaittu, ettei ekaupan kaikkien osapuolten kannata kehittää ja rakentaa omia ratkaisuja, vaan tehtäviä voidaan ulkoistaa, siirtää ja verkottaa kolmansien osapuolten haltuun. Tässä tutkimuksessa luodaan ensin katsaus elektronisen kaupan tulevaisuuden näkymiin ja sen aiheuttamien vaikutusten perusteisiin. ekauppa tulee monilla tavoin muuttamaan liiketoiminnan ja toimialojen rakenteita, ja tässä raportissa analysoidaan syitä ja perusteita erilaisille kehitystrendeille. Koska tavoitteena on tarkastella elektronisen kaupan vaikutusta kaupankäyntiin yleisellä tasolla, olemme ottaneet esiin erilaisia teemoja, joita demonstroimme esimerkkien avulla eri toimialoilla. Tällaisia teemoja ovat mm. kuluttajan ostoprosessiin liittyvät muutokset ja uuden elektronisen jakelutien aiheuttamat kanavakonfliktit olemassa olevien kanavien kanssa. Näitä teemoja analysoidaan käyttämällä hyväksi Elektronisen kaupan instituutin (EKI) tutkijoiden kehittämiä malleja, kuten Palvelustrategia malli, jonka avulla voidaan tutkia palvelujen, palveluprosessien ja -kanavien muutosta. Asiakaskanavien mallia, Palveluindeksiä ja elektronisen kaupan kehitysaskelia kuvaavia S-käyriä on käytetty empiiristen tutkimusten viitekehyksinä ja analysoitaessa ekaupan kehitystä. Projektissa kehitetyllä elektronisen kaupankäynnin palveluindeksillä pyritään jäsentämään elektronisen kaupankäynnin osa-alueita ja selvittämään verkkokaupan tilannetta eri toimialoilla. Palveluindeksi on tutkimusmenetelmä vakiomuotoisen informaation keräämiseksi, analysoimiseksi ja raportoimiseksi elektronisesta kaupankäynnistä. Palveluindeksin avulla voidaan selvittää, millaisia ja missä laajuudessa yritykset tarjoavat www- ja muita sähköisiä palveluita asiakkailleen Internetissä. Indeksi tuottaa tietoa nimenomaan liiketoimintaan liittyvien verkkopalveluiden määrästä, eli siitä kuinka runsaasti liiketoiminnan eri osa-alueilla on verkkopalveluita. Indeksin avulla voidaan seurata jonkin toimialan elektronisen kaupankäynnin kehittymistä ja verrata alan yrityksiä toimialan muiden toimijoiden elektronisiin palveluihin. ekauppaa on projektissa tutkittu useilla erityyppisillä toimialoilla, kuten päivittäis- ja erikoistavarakaupassa sekä palveluissa. Tarkastelun tavoitteena on kunkin toimialan kehityksen analysoinnin lisäksi vetää yleisempiä johtopäätöksiä ekaupan ja verkon palveluiden ja toiminnan kehityksestä em. teemojen avulla.

6 Tutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät empiirisiin analyyseihin kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta tutkituilla toimialoilla ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin tulevista liiketoimintamalleista ja rakenteellisista muutoksista. Päivittäistavarakaupan tutkimuksissa havaittiin, että elektronisen kaupan asiakkailla ostoskorit ovat suuremmat kuin perinteisesti ja ostotiheys on selvästi alhaisempi kuin fyysisessä kaupoissa asioivilla. Yllättävää oli sen sijaan se, että kuluttajat ostavat kaikkia tuoteryhmiä tämän kanavan kautta, myös tuoretuotteita ja pakasteita, joiden on uskottu sopivan heikosti nykyisiin kuljetusratkaisuihin. Samoin analyyseissa havaittiin, että nykyisten palvelujen käyttäjistä valtaosa on suhteellisen hyvätuloisia perheitä, joissa on pieniä lapsia. Näille kuluttajille tällaisen palvelun lisäarvo on suuri, koska heillä on muita paremmat mahdollisuudet olla kotona ottamassa vastaan toimituksia. Sen sijaan muille kuluttajaryhmille nykyiset ratkaisut sopivat heikommin. Voidaan siis todeta, että elektronisen päivittäistavarakaupan eriytyminen palvelemaan erilaisia kuluttajaryhmiä on vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Toisaalta pitkälle automatisoidut rutiinit puuttuvat, toisaalta ylivertaiseen palveluun perustuvat mallit odottavat vielä esiinmarssiaan. Valtaosa elektronisista päivittäistavarakaupoista toimii tällä hetkellä fyysisen myymälän yhteydessä ja tämän johdosta toiminnassa tukeudutaan tällä hetkellä liikaa perinteiseen kaupan malliin. Erikoistavarakaupassa elektronisen kuluttajakaupan osalta autokaupassa havaittiin, että edes edistykselliset kuluttajat eivät ole ainakaan vielä halukkaita ostamaan tai tilaamaan autoa verkon kautta. Yhtenä syynä tähän on todennäköisesti käyttökokemusten puuttuminen, sillä elektronisen autokaupan tarjonta on tällä hetkellä Suomessa keskittynyt informaation välitykseen. Sen sijaan tuotetiedon hankinta tuottaa selvää lisäarvoa kuluttajille samoin autoiluun liittyvät huoltopalvelut ja muut oheispalvelut. Ilmeisesti autokaupassa tulevaisuuden verkkoratkaisujen kannattaa keskittyä tukemaan juuri näitä ostamiseen liittyviä osa-alueita ja syventää palvelua niiden osalta samalla huolehtien yhteistoiminnasta fyysisten autokauppojen kanssa varmistaen autojen koeajot, luovutukset yms. palvelut, joita ei verkkoon ole mahdollista viedä. Vaatekaupassa tilanne muistuttaa autokauppaa, kaupankäynti ei monessa tapauksessa ole tärkeimpänä tavoitteena verkkopalvelujen kehittämisessä. Tällä hetkellä vaatekaupan tarjonta painottuu informaation välitykseen, mm. tuotekuvastojen siirtämiseen verkkoon. Brandien merkitys on vaatekaupassa, autokaupan ohella kaikkein tärkein. Tällöin brandin vahvistaminen on useissa tapauksissa asetettu strategiseksi päätavoitteeksi. Tämän mukaisesti valikoimien ja mallistojen laajuuteen nähden vain osa tuotteista on siirretty verkkoon. Kanavakonflikti olemassa olevan jakelukanavan kanssa on tärkeimpiä syitä suppeampaan verkkomallistoon. Varsinaisen kaupankäynnin kasvaessa voidaan olettaa vaatekaupassa tapahtuvan samanlaisen kehityksen kuin matkailupalveluissakin toistuvien rutiiniostojen siirtyessä verkkoon. Matkailupalvelujen tutkimuksissa havaittiin, että verkon kautta ostettaessa kuluttaja ei saa palvelua halvemmalla kuin perinteistä kanavaa käytettäessä. Hintojen vaihtelukaan ei ole pienentynyt elektronisen kanavan ansiosta, eikä verkon kautta löydetä tietoja yhtään sen nopeammin kuin perinteisten kanavien kautta. Eli elektroninen kanava ei ole tehostanut markkinoiden toimintaa kuten on ennustettu, ainakaan vielä. Suurin syy tähän on tuotetiedon esittämiseen liittyvät ongelmat verkossa. Useissa tapauksissa verkon kautta ei saada riittävästi tietoa, tai jos sitä saadaan se ei ole vertailukelpoista muiden vaihtoehtojen kanssa. Johtopäätöksenä matkailupalveluiden tutkimuksista voidaan todeta, että yksittäisten tuotteiden, kuten kahden kohteen välisen lentolipun tai yksittäisen hotellivarauksen voidaan uskoa sopivan verkkoon kohtuullisen hyvin ja tuovan markkinoille lisää tehokkuutta ja halvempia hintoja. Tämä kuitenkin perustuu useimmiten suoramyyntiin palvelun tuottajalta asiakkaalle. Sen sijaan monimutkaisemmissa palveluissa säilyy edelleen tarve välittäjäorganisaatioiden kuten matkatoimistojen käytölle. Silloin tunnettu bran-

7 di ja jatkuvaan asiakassuhteeseen perustuva palvelu tiedon välittämisessä, matkailuun liittyvässä neuvonnassa ja toimeksiantojen toteuttamisessa tulevat olemaan nykyteknologiaan verrattuna edelleen ylivertaisia. Tutkimuksen tulosten perusteella tehtiin kaksi yleistä johtopäätöstä. Jatkossa on kaksi osa-aluetta jotka tulevat muovaamaan voimakkaasti verkkokaupan kehitystä. Asiakassuhteen ja asiakasrajapinnan hallinta tulevat olemaan keskeisiä menestystekijöitä tulevaisuudessa. Toinen keskeinen tekijä on aidon monikanavaliiketoiminnan hallinta. Kyse on silloin erilaisten liityntäteknologioiden, kuten pc, mobiilipuhelin ja digitaalinen TV, hallinnasta, mutta myös erilaisten asiakaskanavien ja markkinamekanismien hallinnasta. Tässä tutkimuksessa on kehitetty yleinen malli, jonka avulla voidaan ymmärtää näiden uusien liiketoimintamallien logiikka ja eri toimijoiden roolit. Eri toimialoilla suoritetun empiirisen tutkimuksen ja käytettävän teoreettisen viitekehyksen, Asiakaskanavien mallin, avulla johdetaan joukko väitteitä, teesejä, elektronisen kaupankäynnin kehityksen haasteista ja edellytyksistä. Haasteet liittyvät siirtymiseen teknologiaratkaisujen ja kävijämäärien korostamisesta, uusien verkottuneiden toimintatapojen ja hyötypalvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

8 Summary The objective of the second stage of the E-logs project has been to study the development of the electronic commerce from several viewpoints. During the project electronic commerce has moved in many areas from an experimental phase towards real commerce. This transitional stage is still ongoing, as we may notice from the attention electronic commerce has received in media. Even though in many areas the consumers have learned to use the Internet, particularly for search of information, the volumes of the trade are still relatively small, but growing rapidly. Due to a fast pace of development many services are still incomplete and in many respects poorly integrated. The present stage can be described as the transitional stage from electronic commerce to electronic business. The English name of the report first steps - second thoughts - third parties reflects the situation in the electronic commerce today. The first steps in electronic commerce have already been taken, but in practice there are still many unsolved problems. Consequently, in many cases there is a need for second thoughts for the direction of development and call for new solutions. Thirdly, it has been noticed that it is not practical for all players to develop and build own solutions, as many tasks can be outsourced, transferred and networked to third parties. In this study we first present an overview of electronic commerce, its future potential and analyse some changes due to it. Electronic commerce will change the structures, value chains and delivery channels in many ways. In this report, the reasons and background to different development trends are analysed. As the objective of the study is to examine the effect of the electronic commerce on the commerce at a general level, we have chosen different themes to demonstrate the development trends. The themes include changes in the consumer s buying process and the channel conflicts between the existing channels and the new electronic distribution channels. These themes are analysed by utilising the models developed by the researchers of the Electronic Commerce Institute (ECI). One of these models is the Service Process Analysis matrix, which can be used to analyse changes in services, service processes and service channels. The Model of Customer Channels, the Service Index and the S-Curves describing the development of the electronic commerce, have been used as frameworks of the empirical studies and in the analysis of the development of e-commerce. The Service Index, developed in this project, facilitates the analysis of the development of e-commerce within different industries. The Service Index can be used to follow the development of the electronic commerce in a specific industry and to compare the electronic services of companies with the other actors of the industry. The stage and development of e-commerce has been studied in the project in grocery shopping, and speciality trade (cars and clothing), as well as in services. In addition to the analysis of the development of each industry, the objective of the study is to draw more general conclusions from the development of services and of the operation of the electronic commerce with the help of the aforementioned frameworks and models. On the basis of the results of this study two general conclusions were drawn. In the future there will be two sectors which will shape strongly the development of the e- commerce. The management of the customer relationship and the customer interface will be crucial in e-commerce. The other focal point will the management of multiple access technologies in a multiple channel business. This includes the management of different interface technologies, such as a PC, mobile telephone and digital TV, but also the management of the different customer channels and market mechanisms. In this study we have developed the general model which can be used

9 to understand the logic behind these new business models and the different actors roles. Finally, based on the empirical studies of different industries, and theoretical frameworks developed, we present some theses of the challenges and preconditions of the development of e-commerce. Most of the challenges are connected to the transitional stage; instead of emphasising the technological solutions and the number of visitors, we should focus on developing customer-oriented value-adding services.

10 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä Summary 1 Johdanto Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimuksen toteutus ja tulosaineistot Elektronisesta kaupasta elektroniseen liiketoimintaan Asiakaskanavien malli Tutkimuksen teemat ja näkökulmat Elektronisen kaupan palvelut Tarjottavien palveluiden muutos Verkkopalvelujen tarjonnan kehittyminen Ennusteita ekaupan kasvusta missä vaiheessa ekaupankäynti on? Palveluindeksi tarjonnan ja muutoksen mittarina Päivittäistavarakaupan elektronisten palvelujen kehitys Erikoistavarakaupan palvelut verkossa auto- ja vaatekauppa Palvelut ja niiden muutos ekaupan vaikutuksesta Ostaminen elektronisessa kaupassa case päivittäistavarat Yhteenveto Tiedon hankinta ja ostoprosessi elektronisessa kaupassa Päivittäistavaroiden ostoprosessi Internetissä Auton ostoprosessi Internetissä Matkailupalvelujen etsiminen Internetissä Sopimuksen tekoprosessi Sopimus Internet-kaupassa Sopimuksentekoprosessi elektronisessa kaupassa esimerkkinä Amazon.com Direktiivi yhtenäistää sopimuksentekokäytäntöjä Ostoprosessi ja tiedon hankinta ekaupassa Liiketoimintamallit, arvoketjut ja elektronisen kaupankäynnin toimintaympäristö Liiketoimintamallit ja prosessit Nykyiset ekaupan liiketoimintamallit Portaalien liiketoimintamallit Prosessien muutos siirryttäessä ekaupasta eliiketoimintaan eliiketoimintamallien kehitys...73

11 5.2 Arvoketjujen ja asiakaskanavien muutokset Arvoketjujen muutos- miten elektroninen kauppa muuttaa arvoketjuja Kanavakonfliktit muuttuvissa arvoketjuissa Arvoketjujen ja roolien muutokset matkailupalveluissa Palvelinpohjainen menetelmä Selainpohjainen menetelmä Rekisteröityminen Rakenteelliset mittarit Lainvalinta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa Kuluttajamarkkinoiden maantieteellinen laajentuminen Lainvalinta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa Lainvalintamallit ekaupasta everkostotalouteen haasteet ja esteet Elektronisen kaupan nykytilanne suuret odotukset ja tulevaisuuden lupaukset ekaupan keskeneräiset palvelut Teesejä elektronisesta kaupasta Elektronisen kaupan monikanava-malli Lähdeaineisto Digitaalisen median raportteja...113

12 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat Elektronisen kaupan instituutissa toteutetaan E-logs-tutkimusprojektin toista vaihetta (I vaihe valmistui 09/1998) elektronisen kaupankäynnin liiketaloudellisesta perustasta, teknisistä mahdollisuuksista ja kuluttajien tarpeista. Projektin toisessa osassa, E-logs II:ssa, tutkitaan palveluntarjoajien liiketoiminnan kehittymistä ja eri kuluttajaryhmien ostokäyttäytymistä elektronisessa kaupassa. Tarkastelu käsittää arvoketjun eri vaiheet, mm. logististen toimintojen koko tilaus-toimitusketjun tuottajalta kuluttajalle. Empiirisen tutkimuksen kohteina olivat päivittäistavaroiden, erikoistavaroiden ja palveluiden verkkokauppa. Erityisteemana tarkastellaan kuluttajansuojaa ja markkinoinnin muutoksia sekä tuonti- että vientivetoisten kaupan alojen toimintaedellytysten edistämiseksi. Lisäksi kehitetään elektronisen kaupankäynnin seurantaa palveluindeksin avulla. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät E-logs II -tutkimuksen kohteena on ollut päivittäistavarakauppa, erikoistavarakauppa (erityisesti auto- ja vaatekauppa) ja verkkopalvelut (erityisesti matkailupalvelut) sekä niitä sääntelevä lainsäädäntö. Tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida tietotekniikan, tietoverkkojen ja tietojärjestelmien mahdollisuuksia tuottaa toisaalta käyttäjälle lisäarvoa ja toisaalta tehostaa kaupan logistisia toimintoja ja muuttaa kaupan palvelurakennetta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut: tutkimusten avulla seurata palvelun tarjoajien liiketoiminnan, liiketoimintamallien ja -prosessien kehittymistä tutkia eri kuluttaja- ja asiakasryhmien ostokäyttäytymistä elektronisessa kaupassa laajentaa logististen toimintojen tarkastelu koskemaan tilaus-toimitusketjun ja arvoketjujen muutoksia laajentaa analyyseja erilaisissa tuoteryhmissä; päivittäistavarat, erikoistavarat ja palvelut tarkastella kuluttajasuojaa, elektronisen kaupan sääntelyä ja markkinoinnin muutoksia sekä tuonti- että vientivetoisten kaupan alojen toimintaedellytysten edistämiseksi. kehittää elektronisen kaupan, erityisesti kävijäja kauppapaikkojen transaktioiden, seurantaa eri tyyppisissä elektronisen kaupan sovellutuksissa kehitettävän palveluindeksin avulla. Päivittäistavarakaupan tutkimuksessa on tarkasteltu kuluttajan ja toimittajan välistä suhdetta ja pt-kaupan palvelujen kehittymistä. Lisäksi on paneuduttu kuluttajan ja kaupan näkökulmista edelleen seuraaviin kysymyksiin: miten muodostetaan tehokkaat markkinointi- ja tilausprosessit eri kuluttajaryhmille, miten voidaan käyttää tilaus-/toimitusrutiinien standardoitumista tai erilaistamista kilpailuedun lähteenä, miten kauppapalvelut ja toimintamallit kehittyvät elektronisen kaupankäynnin eri vaiheissa, ja miten toteutetaan tehokkaat toimitusratkaisut noutopiste- ja kuljetuspalvelujen avulla. Erikoistavarakaupan osalta on valittu kaksi erilaista toimialaa: kohteena ovat olleet autokauppa ja vaatekauppa. Autokaupassa kyse on ensisijaisesti siitä, mikä tulee olemaan perinteisten toimitus- ja arvoketjujen ja verkkokaupan palvelujen tehtävä- ja roolijako kuluttajakaupassa. Vaatekaupassa taas kyse on markkinoinnin ja jakelun toteuttamisesta verkkokaupan avulla. Vaatekauppa on hyvä esimerkki toimialasta jossa voidaan toimia hyvin eri tyyppisillä liiketoimintamalleilla, joita voidaan joko kokonaisuudessaan tai osittain siirtää verkkoon. Merkkitavara (brandi) markkinoinnissa uusi myyntikanava, elekt- 1

13 roninen kauppapaikka, voi antaa uusia mahdollisuuksia rakentaa toimivia markkinointi- ja jakelukanavia uusille markkinoille, joihin perinteisiä kanavia myöten ei ole päästy. Verkkokaupassa on myös mahdollista toteuttaa monipuolisen tuotetiedon levittäminen, brandin luominen, erilaisten mallien ja värien kokeilu ja muita ostopäätöstä helpottavia palveluja. Monet palvelut soveltuvat hyvin verkkokauppaan. Erityisesti silloin kun palvelu voidaan tuottaa ja jaella tai jopa kuluttaa verkon kautta. Palvelut ovat saavuttaneetkin nopeasti markkinoita verkossa, esimerkkinä vaikkapa matkailupalvelujen myynti. Tutkimuksen tässä osassa on selvitetty palvelujen verkkokaupan tarjontaa, sen taustalla olevia liiketoimintamalleja ja -prosesseja, analysoitu verkon tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja uhkia arvoketjun toimijoiden osalta. Palvelujen alueella tutkimuksen teemat ovat olleet palveluprosessien uudelleen muotoutuminen ja divergoituminen, palvelujen etsintä, palvelun kokoaminen portaaleihin, tiedon etsintä verkosta mm. agenttien avulla ja lisäarvopalvelujen tuottaminen verkossa ja fyysisen kanavan kautta. Elektronisen kaupan sääntelyn osalta projektissa selvitetään kuluttajasopimuksiin, kuluttajamarkkinointiin ja yksityisyyden suojaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Kuluttajasopimusten osalta keskitytään ensi vaiheessa kulutustavaroiden verkkokauppaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Kuluttajamarkkinoinnin osalta selvitetään ensisijaisesti uusien elektronisten markkinointimenetelmien aiheuttamia markkinointioikeudellisia ongelmia. Kuluttajiin kohdistuvien kaupallisten transaktioiden siirtyminen maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin tulee johtamaan kuluttajansuojaoikeuden laajamittaiseen kansainväliseen harmonisointiin. Elektronisen kaupankäynnin tulevaisuutta on tutkittu asiakaskanavamallin avulla. Tavoitteena on ollut kuvata eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tutkimuksen loppuun on koottu eri osatutkimusten perusteella syntyneitä yleisiä johtopäätöksiä elektronisen kaupan haasteista ja tulevista toteutustavoista. 1.3 Tutkimuksen toteutus ja tulosaineistot E-logs II on Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) ja yritysten rahoittama tutkimusprojekti. Sen on toteuttanut Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) omistaman LTT Tutkimus Oy:n Elektronisen Kaupan Instituutti (EKI) lokakuun 1998 ja huhtikuun 2000 välisenä aikana. Tutkimusprojekti on luonteeltaan ollut eri toimialojen sähköisen kaupankäynnin perus- ja soveltavaa tutkimusta ja on siten kiinnostanut useita eri tyyppisiä ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä ja toimialayhteisöjä. Tutkimuksen kolmannen vaiheen kohteena on monikanavaympäristössä tapahtuva liiketoiminta ja projekti toteutetaan toukokuun alusta 2000 alkaen. Tutkimukseen ovat osallistuneet seuraavat yritykset aakkosjärjestyksessä (suluissa projektin johtoryhmän jäsenet): Alma Media Oyj (Raimo Mäkilä), Cap Gemini Oy (Jarmo Nykänen), Ericsson Oy (Jarkko Penttilä), Fortum Oyj (Maiju Vuorinen), Helkama-Auto Oy (Matti Suomi), Helsingin Puhelin Oyj (Mikko Noponen), Helsingin Sanomat/Sanoma Oy (Caroline Lilius), IBM Oy (Seppo Haanperä), ICL-Data Oy(Esa Tihilä), Kesko Oyj (Matti Laamanen), Ketjuetu Oy T& E(Kari Räihä), Merita Rahoitus Oy (Pekka Rissa), Nokia Corporation (Jukka Nihtilä), Novo Group (Martti Ala-Härkönen), SOK (Harri Mönkkönen), Sonera Oyj (Veikko Hara), Suomen Autoalan Tietopalveluverkko Oy (Mikael Teerilahti), Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry (Matti Järventie), Tieto Corporation Oyj (Juhani Strömberg), TJ-Group (Olli Heikkilä). E-logs II -tutkimuksen projektipäällikkönä on toiminut KTT Markku Tinnilä. Päätoimisina tutkijoina ovat työskennelleet KTM Pirjo Järvelä, KTM Jukka Kallio, KTM Sanni Kuusela, OTT Juha Laine, KTM Jyri Loikkanen, KTM Cary Maisala, MMT Anu Raijas, KTL Mika Raulas, VTL Lauri Saarinen ja KTT Virpi Tuunainen. KTL:t Markku Salimäki ja Anssi Öörni, KTM:t Katariina Kemppainen, Juha Koikkalainen, Arto Turunen, tradenomi Hanna Mikkonen ja kyo:t Juha Barck, Maija Haapa-aho, Sanni Nevalainen, 2

14 Kai Nyman, Kaisa Pohjanvirta, Mikko Tarkkala ja Katariina Tuokkola, ovat myöskin osallistuneet tutkimuksen eri osien toteuttamiseen. Asiantuntijatehtävissä sekä aktiivisina tutkimusryhmän jäseninä ja ohjaajina ovat toimineet professori KTT Timo Saarinen ja professori Ph.D. Ari Vepsäläinen. Tämä raportti on laajemmalle yleisölle suunnattu yhteenveto alla luetelluista tutkimusraporteista, joista osa on julkaistu tutkimusraportteina, tutkimusseminaareissa, konferensseissa tai tieteellisissä julkaisuissa. Julkaisut ja tulosaineistot 1. Barck, J. & Raulas, M. & Turunen, A. (2000). Autokauppa verkossa. Julkaisematon työpaperi. 2. Haapa-aho, M. & Tuokkola, K. & Pohjanvirta, K. & Raulas, M. & Salimäki, M. (2000). Vaatekauppa Internetissä. Julkaisematon työpaperi. 3. Impola H. & Köykkä S. & Nyman K. & Valento T. (1998). Electronic Grocery Stores and their services on the Internet. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 4. Järvelä P. & Loikkanen J. (1999). Matkatoimistojen, matkanjärjestäjien sekä kuljetuspalveluiden tarjoajien www-palveluiden nykytila-analyysi. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 5. Järvelä, P., Kallio, J. Tinnilä, M. & Varonen, A-P. (1999). Elektronisen kaupan vaikutukset matkatoimistojen palveluprosesseihin. Yritysraportti. Elektronisen kaupan instituutti. 6. Järvelä, P. & Raulas, M. (2000). Verkkomainonta Suomessa. Tutkimusraportti. Suomen verkkomediayhdistys & LTT-Tutkimus Oy. 7. Järvelä, P. & Tinnilä, M. (2000). Matkailupalvelut verkossa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 8. Kallio, J. & Kemppainen, K. & Tarkkala, M. & Tinnilä, M. (2000). New Distribution Models in Electronic Grocery Shopping. Ilmestyy LTT- Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 9. Kuusela, S. & Maisala, C. & Saarinen, L. (1999). Elektronisen kaupankäynnin palveluindeksi - viitekehys ja tutkimusmenetelmä. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 10. Laine, J. (1998). Kuluttajansuojasta kansainvälisessä verkkokaupassa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 11. Laine, J. & Raulas, M. & Saarinen, L.M.J. (2000). Portaalien liiketoimintamallit. Julkaisematon työpaperi. 12. Loikkanen, J. & Raulas, M. (2000). Portaalien kauppapaikat liiketoimintamalleina kiristyvässä kilpailutilanteessa. Julkaisematon työpaperi. 13. Mikkonen, H. (2000). Suomalaisten hotellien www-palveluiden nykytila-analyysi. Haaga Instituutti. Lopputyö. 14. Nyman, K. & Raijas, A. (2000). Electronic Grocery Stores Evaluation of the Websites. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 15. Raijas, A. (2000). Päivittäistavaroiden ostaminen elektronisessa ja perinteisessä kaupassa. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 16. Raijas, A. & Raulas, M. & Peltola, T. (2000). Internetin käyttö auton ostoprosessissa. Julkaisematon työpaperi, käsikirjoitus saatavilla kirjoittajilta. 17. Saarinen, L. (1998). Kuluttaja kirjanostajana. Ilmestynyt LTT-Tutkimus Oy:n julkaisusarjassa. 18. Tuunainen, V.K. (1999). Different Models of Electronic Commerce Integration of Value Chains and Business Processes. Helsinki School of Economics and Business Administration doctoral dissertation, A-153, Tuunainen, V.K. (2000). Consumer-oriented E-business in the Apparel Industry. Julkaisematon työpaperi. 20. Öörni, A. (2000). Matkailupalvelujen etsiminen Internetissä. Tutkimusraportti. Helsingin kauppakorkeakoulu. Artikkelit, kirjat, konferenssijulkaisut ja tutkielmat 1. Farhoomand, A.F., Tuunainen, V.K. & Yee, L.W. (2000), Barriers to Global Electronic Commerce: A Cross-Country Study of Hong Kong and Finland, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, vol. 10, No.1, 2000, pp Haapanen, M. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Jakelu 2020, Asiakkaan läpimurto. Toimittanut Anu Bask. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä Hautanen, K. (1999). Elektronisen päivittäistavarakaupan lähilogistiikka. HKKK Pro gradu. 3

15 4. Heikkilä, J & Laine, J. (2000). Sähköisen kaupankäynnin direktiivi oikeudellisia innovaatioita ja merkittäviä periaatteita, Business.fi. 1/ Heikkilä, J. Tsalgatidou, A., Veijalainen, J. and Laine, J. (1999). Requirements for Electronic Transactions in a Mobile Computing Environment. 6. Heikkilä J., Kallio, J., Saarinen, T., Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (2000). Entrepreneurial Opportunities Created by Electronic Grocery Shopping, Electronic Markets -International Journal of Electronic Markets (forthcoming). 7. Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (1999), Electronic Grocery Shopping Any Business Opportunities For Entrepreneurs?, in Pries-Heje, J., Ciborra, C., Kautz, K., Valor, J., Christiaanse, E., Avison, D., & Heje, C. (Eds.) Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems, , Copenhagen, Denmark, Volume III, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1999), EC of groceries for elderly and disabled -Comparison of alternative service models, Information Technology and People, Vol. 12, No. 4, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. Salmi, H. & Tuunainen, V.K. (1999), Entrepreneurial Opportunities Created by Electronic Grocery Shopping, in Klein, S., Gricar, J. and Pucihar, A. (Eds.), Proceedings of the 12th Bled Electronic Commerce Conference, Global Networked Organizations, Bled, Slovenia, June 7-9, 1999, Volume 1: Research, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Analysis of Expectations of Electronic Grocery Shopping for Potential Customer Segments. Australian Journal of Information Systems, Special Issue, 1998, pp Heikkilä, J., Kallio, J., Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Grocery Shopping for the Elderly and Disabled: Finnish EC Experiments. Electronic Markets - International Journal of Electronic Markets 07/98, pp Järvelä, P. (1999) Matkatoimiston palveluprosessit ja niiden uudelleen muotoutuminen elektronisessa kaupankäynnissä. HKKK pro-gradu. 13. Järvelä, P. & Loikkanen, J. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. (1999). Obstacles to proliferation of electronic commerce analysis of Finnish travel industry. IRIS 22 Conference, Keuruu, Finland, August 7 to August 10, Järvelä, P. & Loikkanen, J. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. (1999). Business Models for Electronic Commerce in the Travel Services. Information Technology and Tourism. Vol 2.pp , Kallio, J. & Kemppainen, K. (1999). Driving Forces for Electronic Grocery Shopping Industry Analysis in Finland. Proceedings of the second electronic grocery shopping (EGS) workshop. The 20 th Anniversary International conference on Information Systems (ICIS) in Charlotte, North Carolina, USA, December 15, Kallio, J., Saarinen, T., Tinnilä, M., & Tuunainen, V.K. (2000). Business Models for Electronic Commerce - Analysis of Grocery Retailing Industry, 8th European Conference on Information Systems (ECIS 2000), , Vienna, Austria (forthcoming). 17. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Vepsäläinen, A.P.J. (2000). Measurement of Divergent Delivery Processes. Submitted to the International Journal of Logistics Management. 18. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Business Models for Electronic Commerce Analysis of Grocery Retailing Industry. Accepted to ECIS 2000 Conference. 19. Kallio, J. & Saarinen, T. & Tinnilä, M. & Tuunainen, V.K. & Vepsäläinen, A.P.J. (1999). Alternative Strategies for Electronic Commerce Model of Customer Channels. Second International Conference on Telecommunications and Electronic Commerce (ICTEC), October 6-8, Nashville, Tennessee, USA, pp Kallio J., Saarinen T, Salo S., Tinnilä M and Vepsäläinen A.P.J., (1999). Drivers and Tracers of Business Process Changes. Journal of Strategic Information Systems Kuusela, S. & Maisala, G. & Saarinen, L. & Tinnilä, M. (1999). EC Service Index, in: Klein, S., Gricar,J., and Pucihar, A. (Editors), Global Networked Organisations proceedings of the Twelft International Bled Electronic Commerce conference, Bled, Slovenia, June 7-9, vol. 1,pp Keil, M., Tan, B.C.Y., Wei, K-K., Saarinen, T., Tuunainen, V.K. & Wassenaar, A. (1999). A Cross Cultural Study on Escalation of commitment Behavior in Software Projects. MIS Quarterly. 23. Koikkalainen, H. (1999). Electronic Commerce in Finnish Clothing SMES- Business-to-business Commerce and Exports. HKKK Pro gradu. 4

16 24. Kuusela, S. (1999. Palveluindeksi elektronisen kaupankäynnin palveluiden tutkimusmenetelmänä. HKKK Pro gradu. 25. Laine, J. (2000). Verkkokaupasta tietoyhteiskunnan palvelu. Suoran vuosikirja Laine, J. (2000). Lainvalinnasta kansainvälisissä kuluttajasopimuksissa. JFT Loikkanen, J. (2000). Travel Industry and Electronic Commerce Web services and Portals as business models in consumer services. HKKK Pro gradu. 28. Nevalainen, S. (2000). Kuluttajan ostokäyttäytyminen elektronisessa päivittäistavarakaupassa. HKKK Pro gradu. 29. Peffers K. and Saarinen T., (1999). Inferences from a Study of Senior Bank Executives on Evaluation of Information System Investments. Journal of Organizational Computing. 30. Peffers, K. & Tuunainen, V.K. (1998). Expectations and Impacts of a Global Information System: the Case of a Global bank from Hong Kong. Journal of Global Information Technology Management, 1998, 1:4, pp Peltola, T Internetin käyttö auton ostoprosesesissa. HKKK Pro gradu. 32. Saarinen, T. (2000). Mihin elektroninen kauppa on menossa Suomessa? Hetkyn tietosanomat, Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys Ry:n jäsenlehti. 1/2000. s Saarinen, T. & Tuunainen, V.K. (1998). Research Challenges in Electronic Commerce. Scandinavian Journal of Information Systems, 1998, 10(1&2), pp Tinnilä, M. (1999). Efficient Service Processes in Electronic Commerce, in Larsson, E. and Paulsson, U. (Editors), Building New Bridges in Logistics, Proceedings of the 11 th Annual conference for Nordic Researchers in Logistics, Nofoma 99, Lund, Sweden, June 15-16, pp Turunen, A Sähköiset palvelut autokaupassa ja asiakassuhteiden kehittyminen. HKKK Pro Gradu. 36. Tuunainen, V.K. (edit.) (2000), Proceedings of The Second Electronic Grocery Shopping (EGS) Workshop, Helsinki Shool of Economics and Business Administration Working Papers W-237, Tuunainen, V.K. (1998). Opportunities of Effective Integration of EDI for Small Businesses in the Automotive Industry, Information & Management, 1998, 36:6, pp

17 2 Elektronisesta kaupasta elektroniseen liiketoimintaan Raportin englanninkielinen nimi First steps - second thoughts - third parties kuvastaa tämän hetken tilannetta elektronisessa kaupassa. Ensimmäiset askeleet elektronisen kaupan kehittämiseksi on jo otettu, mutta käytännössä on osoittautunut, ettei se ole ongelmatonta. Tämän vuoksi monilla tahoilla on jouduttu miettimään asioita uudestaan (second thoughts) ja kehittämään uusia ratkaisumalleja. Kolmanneksi on havaittu, ettei elektronisen kaupan kaikkien osapuolten kannata kehittää ja rakentaa omia ratkaisuja, vaan tehtäviä voidaan ulkoistaa, siirtää ja verkottaa kolmansien osapuolten haltuun. Haasteet, joita elektroninen kaupankäynti on jo nykyisessä kehitysvaiheessaan asettanut palvelujen tarjoajille, ovat aiheuttaneet merkittäviä mullistuksia sekä yrityksissä, työmarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla. Todellinen muutos ja mullistus on kuitenkin vielä edessä. Digitaalitalous on edennyt vaiheeseen, jossa yksittäisiä elektronisen kaupan ratkaisuja on tarjolla sekä kuluttajille että yritysasiakkaille. Valtavirta kaupankäynnissä tapahtuu kuitenkin vielä perinteisissä kanavissa ja verkkokauppa on erillinen kokeilu näiden rinnalla. Molemmat kauppatyypit elävät rinnakkain ja niiden prosessit ovat erillisiä, samoin asiakassuhteet. 2.1 Missä olet, minne menet elektroninen kauppa? Verkkokauppa ei ole kasvanut oletetusti, ei globaalisti, eikä myöskään Suomessa. Syystäkin on ihmetelty, mikä on syynä tähän odotettua hitaampaan kehitykseen. Selityksenä voi olla tehottomuus ekaupassa, mutta myös se, että suuri osa tarjolla olevista sähköisistä palveluista tyydyttää vain Internetin käytöstä innostuneiden edelläkävijä kuluttajien tarpeita. Muiden kuluttajien ostokäyttäytyminen, varsinkin jokapäiväisten rutiinihankintojen osalta, muuttuu ennakoitua hitaammin. II I Elektroninen verkostotalous Elektroninen kauppa Yksittäisten toimintojen integrointi Kuva 1. Digitaalitalouden kehitys. Elektroninen liiketoiminta Koko yrityksen toimintojen integrointi Yrityksen, asiakkaiden, hankkijoiden ja partnerien toimintojen integrointi 7

18 Monella toimialalla ollaan edelleen kehityksen ensimmäisessä vaiheessa, ekaupassa, jossa rakennetaan erillisiä elektronisen kaupan sovelluksia ja palveluja, lähtien liikkeelle verkkonäkyvyydestä, päätyen tilausjärjestelmiin. Tällaiset yritykset tulevat usein volyymien kasvaessa kriisiin huomatessaan miten työlääksi tilausten taustalla olevien liiketoiminta- ja palveluprosessien hoitaminen tulee, ja miten vaikeata asiakkaita on kohdella kerta-asiakkaina ilman tosiaikaisesti käytössä olevia asiakastietoja. Tässä kehitysvaiheessa myös hintakilpailuun tähtäävät rakenteet ja palvelut, kuten portaalit ja huutokaupat, alkavat nostaa päätään. Jotta palvelut saadaan asiakkaille välitettyä tehokkaasti ja asiakkaan tarpeet tyydyttävästi, edellytetään, että koko yrityksen toiminta ja prosessit on viritetty toteuttamaan saadut palvelupyynnöt. Tehokas toiminta vaatii yrityksen tietojärjestelmien teknistä integrointia ja pysyviä, kiinteitä asiakassuhteita (vaihe II; kuva 1). eliiketoiminta-vaiheessa palvelujen tarjoajat pyrkivät integroimaan omia sisäisiä ydin- ja palveluprosessejaan sähköisiin palveluihin. Asiakkaisiin pyritään luomaan kiinteät ja pysyvät suhteet. Tämä vaihe, vaikka se tehostaakin tuotteiden ja palvelujen kauppaa, ei välttämättä lähde asiakkaiden tarpeista. ekaupan etuinahan on mainittu muun muassa laajemmat valikoimat, vertailu eri tarjontalähteiden välillä ja kilpailun kautta syntyvä hintaetu. Tässä kehitysvaiheessa integroidaan yrityksen järjestelmiä, taataan näin ajantasaisen ja kattavan informaation hyväksikäyttö asiakkaan palvelemisessa ja yhdistetään elektroninen kauppa yhteen normaalin liiketoiminnan kanssa. Jotkut suomalaisyrityksetkin ovat jo tässä kehitysvaiheessa, jossa keskeistä ovat brandin ja asiakkuuksien kehittäminen. Näyttääkin siltä, että avoimet tietoverkot, uudet teknologiat olla yhteydessä niihin, ja palvelujen tarjonnan kasvu sysäävät liikkeelle yrityksen ja sen partnereiden muodostaman verkoston tarpeen rakentaa tarjontansa siten, että asiakas voi helposti saavuttaa laajemman palveluvalikoiman uhraamatta itse merkittävästi aikaa niiden koordinointiin. Tätä vaihetta voitaisiin kutsua everkostotaloudeksi. Se asettaa haasteita tuotteiden ja palvelujen tuottajille, mutta erityisiä vaatimuksia se aiheuttaa uuden talouden rakentajille, jotka osallistuvat sekä tietoverkkojen että sitä tukevien fyysisten palvelujen rakentamiseen. Tällaisessa everkostotaloudessa yritykset ulkoistavat prosessejaan. Esimerkiksi tuotteiden jakelu annetaan ulkopuolisten toimijoiden tehtäväksi ja koordinoitavaksi. Vastaavia palveluja on tälläkin hetkellä olemassa, mutta niitä ei ole juurikaan standardoitu. Syntyy siis erilaisia protokollia, teknisten protokollien, platformien ja standien, lisäksi myös palveluun liittyviä protokollia. Tällaisessa ympäristössä verkostoituneet yritykset voivat tarjota asiakkaille palveluja yleisesti tunnetuilla ehdoilla, jolloin kuluttajien ei tarvitse käyttää aikaa jokaiseen ostokseen liittyviin toimitus- ym. ehtoihin. Asiakassuhde voi myös siirtyä kauppiaalta asiakkaalle. Asiakas tai hänen valitsemansa infomediary hallinnoi omaa ostoprofiiliaan ja luovuttaa niitä ostotapahtumassa tuotteiden ja palvelujen toimittajien käyttöön. Asiakastiedon kontrolli on siis kuluttajalla, jolloin vältetään elektronista kauppaa nykyisin vaivaava luottamuspula ja säilytetään kuluttajan yksityisyyden suoja ilman monimutkaisia kontrollijärjestelmiä. Tässä vaiheessa yritykset hajauttavat toimintojaan ja ulkoistavat suurelta osin muun kuin omaan ydinosaamiseensa liittyvän toiminnan. Tällöin syntyy partneriverkosto, joka yhdessä tuottaa asiakkaan haluaman palvelun. Kuluttajalle muutos näkyy siinä, että yhä useammin asiakkuus ei olekaan enää yksittäisten kauppiaitten tai palveluntarjoajien hallussa, vaan uusien verkkovälittäjien, kuluttajayhteisöjen tai asiakkaan itsensä hallinnassa. Tällöin tulee mahdolliseksi palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti, eikä vain yhden tuotteen tai palvelun näkökulmasta. Se merkitsee uusien asiakkuuskonseptien, hovitilauspalvelujen ja hovitoimittajien syntyä, jotka yhdistävät meille erilliset tilaus- ja palveluvirrat sekä koordinoivat kuljetuksia, mahdollistaen tehokkaan kokonaisuuden. Uudessa elektronisessa verkostotaloudessa riittää vielä rakentamista. Kehityksessä ollaan vasta alkuvaiheessa ja muutosprosessista tulee varmasti pitkä. Eri toimialoilla kehityksen tämän- 8

19 Kuva 2. Elektronisen kaupan kehitysvaiheet. hetkinen vaihe vaihtelee. Verkkoteknologian, tietotekniikan ja ohjelmistojen tuottajille riittää tulevaisuudessa haasteita, uusien tuotteiden ja niiden uusien sukupolvien kehittämisessä, tuotannossa ja jakelussa. Sen sijaan kaupalle ja erilaisille kaupan arvoketjussa toimiville yrityksille verkkokauppa tuo myös mukanaan monia uhkia ja riskejä. Toisaalta ne perinteiset toimijat, jotka oivaltavat uudet tuulet ajoissa, voivat menestyä myös uudessa taloudessa. Muutos elektronisen kaupan kokeiluvaiheesta everkostotalouteen tulee vaikuttamaan usealla eri tasolla yritysten toimintaan. Ensinnäkin Internet-talouden infrastruktuuri- ja sovellustasoille tulee paljon töitä; nopeiden yhteyksien, useiden yhteydenottokanavien ja erilaisten asiakassovellutusten määrä tulee kasvamaan nopeasti. On muistettava, että Internetin levinneisyydestä huolimatta suurella osalla kuluttajista ei vielä sitä ole käytössään, tai käyttö on liian hidasta jokapäiväiseen käyttöön. Näin ollen joudutaan jatkossakin investoimaan infrastruktuurin rakentamiseen, päätelaitteiden lisäksi. Erilaisten asiakassovellutusten standardointi on lapsenkengissään, joten niiden kirjo tulee nopeasti kasvamaan. Esimerkkinä tästä ovat vaikkapa ripeästi laajenevat mobiilipalvelut, joihin syntyy päivittäin uusia sovellutuksia. Tämän tyyppisessä taloudessa toimiminen tuo välittäjä- ja kaupankäyntitasoilla perinteisille toimijoille suuria uhkia tai muutoksia, uusille yrittäjille paljon mahdollisuuksia. Monilla toimialoilla, kuten matkailussa, nopeimmin kasvavia yrityksiä ovatkin olleet toimialan ulkopuoliset pelurit, kuten Expedia Travel. Näillä yrityksillä ei ole rasitteena toimialan vanhoja rakenteita, palvelurasitteita tai konttoriverkostoja, vaan ne ovat voineet puhtaalta pöydältä rakentaa haluamansa palvelutarjonnan. Keskittyminen tiettyihin asiakassegmentteihin onnistuu myös uusilta yrittäjiltä helpommin tai ainakin tekee markkinoille tulon helpommaksi. Toisaalta näiltä yrityksiltä puuttuu usein toimialan substanssiosaamista, jota on hankittu yritysostojen avulla. Tällaisessa kilpailutilanteessa vanhoilla toimijoilla on vaihtoehtoisia uhkakuvia. Lisääntyvä hintakilpailu ja suorempi jakelutie vievät hintaherkät asiakkaat, verkossa tarjottavat segmentoidut palvelut saattavat karsia suppeita (ja tuottoisia) asiakasryhmiä, uutuuden viehätys ohjaa monia kokeilemaan uusia palveluja jne. Toisaalta oman verkkopalvelun rakentaminen johtaa helposti kanavakonfliktiin, jolloin kannibalisoidaan omaa olemassa olevaa jakelukanavaa tai astutaan omien asiakkaiden varpaille yritettäessä myydä suoraan loppuasiakkaille. ekauppa-vaiheessa kaikki yritykset rakentavat omia kauppapaikka-, jakelutie- ja palvelusovellutuksiaan. Jatkossa eliiketoiminnan ja everkostotalouden vaiheissa yritystoiminnassa keskittyminen ydinosaamiseen nousee tärkeäksi. On olennaista valita oma rooli arvoketjussa ja saavuttaa siinä skaalaetuja. 9

20 Konsulteille, kouluttajille ja tutkijoille edessä oleva aika on kiireistä. Erityisesti kehityksen kolmannessa vaiheessa, verkostotalouden aikana, tarvitaan paljon näkemyksiä kehityksen suunnasta, mutta myös sellaisia tahoja, jotka voivat neutraalisti auttaa verkoston jäseniä pääsemään yhteisymmärrykseen kaikille hyödyllisestä kehityssuunnasta. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa, että asiakkaat saavat lisäarvoa tästä kehityksestä. Jo useiden aikaisempien teknologisten innovaatioiden kohdalla on huomattu, että ne tuovat usein selkeää lisäarvoa, joka kuitenkin yleensä vain väliaikaisesti pysyy alan yritysten kilpailuedun lähteenä. Toimintamallin kopiointi on nopeaa, ja kun kaikki toimivat samalla lailla ovat hyödyt yleensä siirtyneet asiakkaille esimerkiksi alempina hintoina, parempana laatuna tai nopeampina toimituksina. Liiketoiminnan globaali muutos. Elektronisen kaupan lisäksi liiketoimintaa muokkaavia tekijöitä ovat maailmanlaajuisesti: Markkina-alueiden yhdentyminen Teknologian kehittyminen Globaalit skaalaedut ja yhteydet. Eri markkina-alueilla kuluttajien tarpeet ja kulutustottumukset ovat lähentyneet toisiaan. Globaalit brandit ovat monilla alueilla syrjäyttäneet paikalliset merkkituotteet ja vallanneet dominoivan markkina-aseman. Teknologian kehittyminen on alentanut kustannuksia sekä tuotannossa että jakelussa. Lisäksi globaalissa toiminnassa skaalaedut ovat nykyisin huomattavia. Tuotteiden kustannusrakenteessa on viime vuosikymmeninä tapahtunut huomattavia muutoksia. Aiemmin suorat tuotantokustannukset, ts. palkat ja raaka-aineet, olivat merkittävin erä. Nykyisin tuotekehitys ja markkinoille lanseerauskustannukset ylittävät näiden arvon. Äärimmäisenä esimerkkinä ovat tietokoneiden prosessorit, joiden kehityskustannukset ovat miljardeja US-dollareita, ja jokainen uusi tuote vaatii miljardien arvoisen tehtaan, mutta itse prosessorin suorat tuotantokustannukset ovat joitain dollareita. Samanlainen trendi on havaittavissa esimerkiksi autoissa. Näitä astronomisia tuotteen lanseeraukseen ja kehittämiseen liittyviä kustannuksia voidaan hyväksyä ainoastaan globaaleille markkinoille tarkoitettujen tuotteiden osalta. $200 Merirahti/tn Puhelu 3 min $ Kuva 3. Rahtikustannusten kehitys. (FORTUNE Nov. 22, 1999) Yhteys, toisin sanoen tietoliikenne, kustannukset ovat eräs radikaaleimmin laskeneista kustannuksista. Kuvassa 3 näkyvät rahti- ja puhelukustannusten kehitys muutaman vuosikymmenen aikana. Vastaavia kehityskulkuja tunnetaan elektroniikan alueella runsaasti. Liiketoiminnan kehittyminen ja uuden teknologian hyväksikäyttö on nopeutunut jatkuvasti Postimyynti 200 vuotta postin yleistymisen jälkeen Puhelinmyynti 70 vuotta puhelimen jälkeen Ostoskanavat 30 vuotta TV:n jälkeen Verkkokauppa 3 vuotta Internetin jälkeen Mobiilitilaus 6 viikkoa WAPin jälkeen Postimyynti kehittyi USA:ssa 200 vuotta sen jälkeen kun kirjeiden lähettäminen tuli tavallisten kansalaisten ulottuville. Puhelinmyynti kehittyi merkittäväksi tekijäksi noin 70 vuotta itse puhelimen käyttöönoton jälkeen. Vaikka televisiotoiminta on ainakin USA:ssa ollut mainosrahoitteista alusta alkaen, ovat varsinaiset ostoskanavat lanseerattu 30 vuotta television laajan käyttöönoton jälkeen. Kuten tunnettua, Internet kehittyi tieteelliseen käyttöön yliopistojen välillä tarkoitetusta verkosta kaupalliseen käyttöön suhteellisen pian Internetin varsinaisen läpimurron jälkeen. Sen sijaan mobiilitilaussovellutukset lanseerattiin lähes samanaikaisesti WAP-tekno- 10

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Belt and Road Initiative (OBOR)

Belt and Road Initiative (OBOR) Belt and Road Initiative (OBOR) Enright, Scott & Associates on tehnyt selvityksen aiheesta Tekesille ja tämän esityksen materiaali perustuu suurelta osin Michael Enrightin taustamateriaaliin. 26.1.2016

Lisätiedot

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra

Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina. Janne Peljo Sitra Globaalit megatrendit biotalouden kasvun ajureina Janne Peljo Sitra 5.10.2016 5 + 1 tärkeää Sitrasta 1. Eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle 2. Riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2009. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Tilinpäätös 2009 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Projektin yhteenveto Jari Shemeikka Projektin osatehtäväkokonaisuudet Pientalokaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Verkko ei siivitä kauppaa maailmalle

Verkko ei siivitä kauppaa maailmalle Verkko ei siivitä kauppaa maailmalle Suomalainen verkkokauppa ei ole kasvanut ulkomaille, mutta kansainväliset kilpailijat menestyvät Suomessa. Virpi Tuunainen & Markku Tinnilä Verkkokaupalla (myös internetkauppa,

Lisätiedot

ebooks in the libraries ebib trial and results

ebooks in the libraries ebib trial and results ebooks in the libraries ebib trial and results Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto, Olli Nurmi VTT 1 Research questions How to create, distribute and use ebooks in Finnish public libraries? What are suitable

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Kauppa osana monikanavaista verkostoa Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Sähköisen liiketoiminnan muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja kaupan toimintamalleihin 2 Sähköinen vallankumous asioinnissa

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Venäjän Cross-Border Verkkokauppa. FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjän Cross-Border Verkkokauppa. FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän Cross-Border Verkkokauppa FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Flying Lynx Oy on uudenlainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia sähköisiä myyntikanavaratkaisuja

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista.

Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista. Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista. Sosiaalinen media 2015 & Flockler 18.3.2015 Markkinoinnin automaatio 15.4.2015 Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta

Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta SHAPE Media tapaustutkimus osana SHAPE hanketta Minna Nors, Hanna Pihkola, Maija Federley ja Katri Behm SHAPE koordinaattori Heidi Korhonen,

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot Erkki Ruuska BuildForum Oy Sähköinen kaupan tilanne rakennusalalla Lähtökohdat suotuisat Visio2010 Lukuisat kehityshankkeet (Vera,..) Yritysten omat toteutukset

Lisätiedot

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info

Paneelitoiminta osana arviointiprosessia. Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info Paneelitoiminta osana arviointiprosessia Tuomo Suortti Strategiset tutkimusavaukset info 28.1.2014 Paneeliarviointi osana strategisten tutkimusavausehdotusten arviointiprosessia Tekes pyytää suosituksen

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot