Otsikko Sivu 102 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 102 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika klo 13:00-15:41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien 5 viranhaltijapäätökset 104 Poikkeamislupa Poikkeamislupa Poikkeamislupa Poikkeamislupa Poikkeamislupa Maa-ainestaksan päivittäminen Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen Ympäristösihteerin koulutus Rakennuslupa Poikkeamislupa

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Granroth Aaro puheenjohtaja Jauhojärvi Pirkko 1. varapuheenjohtaja Poti Jukka 2. varapuheenjohtaja Kumpulainen Hannu jäsen Lepola Sauli jäsen Mäkitalo Jussi jäsen Vanhatalo Leena jäsen Vuomajärvi Liisa jäsen Ovaskainen Ahti kunnanhallituksen edustaja Niska Matti esittelijä/sihteeri , 112 Wäli Piippa esittelijä/sihteeri , 113 Poissa Mäntymaa Vuokko jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Käsittelyjärjestys :t , 113, Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Vuomajärvi ja Jukka Poti. Allekirjoitukset Aaro Granroth Piippa Wäli Matti Niska Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kittilässä Liisa Vuomajärvi Jukka Poti Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Matti Niska Rakennustarkastaja

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle /02.02/2017 RakYmplk Lupapisteen kautta hakemuksia on tullut vireille noin 40 % ( tilanne 10/2017). Lupapisteen kautta tulevien hakemusten määrä ja pa peris ten hakemusten siirtäminen lupapisteen kautta käsiteltäväksi nostaa Lupapisteen käyttöasteen lähelle sataa prosenttia. Sähköinen van ho jen rakennuslupien arkistointi on aloitettu 2017 ja jatkuu vuonna Rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja taksaa tarkistetaan vuoden 2018 aikana. Rakennusjärjestys val mis tel laan Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme raken nus tar kas ta jaa ja toimistosihteeri ja talousarviossa on esitetty mää rä ai kai nen työntekijä.arvio vuoden 2018 rakentamisen määrän kas vus ta, sähköisen arkistoinnin jatkumisesta ja erilaisten ra ken tami seen liittyvien rekistereiden ylläpitämisestä vaatii lisähenkilöstöä ra ken nus val von taan Ympäristövalvonnan talousarviossa on perusteena muutetut ja ajanta sais te tut taksat, elokuussa hyväksytty Ympäristövalvonnan suun nitel ma sekä näkyvissä olevat muutokset ympäristövalvonnan työssä. Ympäristölupien määrä kasvaa, rekisteröityjen valvontakohteiden mää rä kasvaa ja maa-ainesalueet suuntautuvat yhä enemmän kallio alueil le sora-alueiden pohjavesisuojelun tiukentuessa. Maa-ai neslu pien määrä vähenee ja keskittyy suurempiin alueisiin. Kunnan ympäristövalvonnalle ohjautuva työmäärä kasvaa. Ym pä ristö val von ta on aliresurssoitu, joka tuli ilmi valvontasuunnitelmaa laadit taes sa. Resurssi (2017: 0,78 HTV) on tavoitteena nostaa yhteen ko ko ai kai seen ja mahdollisesti suunnittelukaudella yli yhden, ta voittee na on 1,5 HTV. Laskennallisesti kunnan ympäristövalvonnan hen ki lös tö tulisi mitoittaa 30-40:lle valvottavalle kohteelle 1 HTV, jolloin suunnitelmalliseen valvontaan jäisi aikaa YSL 167 mukaisesti. Kit ti läs sä tämä tarkoittaisi 2,0-2,4 HTV osoittamista ym pä ris tö valvon taan. Lisääntyvä valvonta kattaa pääosan kuluista val von ta maksu jen kautta ja hyödyttää kuntalaisia parantuneena viihtyisyytenä ja puh taam pa na ja monimuotoisempana asuinympäristönä. Talousarviovuonna erityistavoitteena on pienvesien ja vaelluskalojen suo je lun ja arseenipitoisten maa-ainesten käsittelyn mahdollisten hait to jen vähentäminen ja tiedotus.ympäristövalvonnan seudullinen yh teis työ on vireillä talousarviovuonna ja suunnittelukaudella. Vuodelle 2018 arvioidut ympäristövalvonnan tulot perustuvat val vonta suun ni tel maan, joka hyväksyttiin talousarviosta poiketen vasta loppu vuo des ta eli valvontatuloja ei syntynytkään vuodelta 2017, mutta ne siirtyvät vuodelle 2018.

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennustarkastaja: Esitän, että lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen. Lautakunta hyväksyi päivitetyn talousarvioehdotuksen. Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana. Liitteet Liite 1 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2018

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset RakYmplk Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset Rakennustarkastaja: Lautakunta merkitsee tiedoksi tehdyt päätökset. Esitys hyväksyttiin. Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana. Liitteet Liite 2 Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Poikkeamislupa / /2017 RakYmplk Kittilän rekisterikylään tilalle Latva-Utsu Rno 27:220 haetaan lupaa saa da poiketa MRL 58 :n sää dök sis tä. Poikkeamista haetaan asema kaa van määräämästä ker ros kor keu des ta ja rakennuksen kat tokal te vuu des ta. Tila muodostaa Utsuvaarassa korttelin 804 tontin 3 osoit tees sa Kin nas tie 3, Sirk ka. Ha ke mus on tullut vi reil le Hakija on kuullut tiloja Norppa Rno 27:166, Kuutti Rno 27:165, Loma-Kin nes Rno 27:228 ja Rukkanen, 27:172. Huomautuksia ei ole jätetty. Rakennustarkastaja: Kortteli 804 on vapaa - ajan asuinrakennusten kortteli. Ase ma kaa vamää räyk sis sä rakennuksen kattokaltevuus on 1:2 ( noin 27 astetta) ja rakennuksen kerroskorkeus on ½ k I 1/3 jossa alleviivaus tarkoit taa ehdottomasti käytettävää ker ros kor keut ta. Poikkeamista haetaan keskeneräiseen rakennukseen jossa ra kennus työt on keskeytetty. Keskeytyksen perusteena on ollut ra ken tami nen myönnetyn rakennusluvan 152/2015 vastaisesti. Rakennus on runkovaiheessa vesikaton alla. Keskeneräinen rakennus on kella ril li nen yksikerroksinen rakennus jonka kattokaltevuus on noin 19 as tet ta. Rakennuksen julkisivu ei olennaisesti poikkea ympäröivästä ra kennus kan nas ta matalamman kerrostason ja kattokaltevuuden joh dosta. Rakennuksen kerrosmäärän ja kattokaltevuuden muuttaminen ase ma kaa van mukaiseksi johtaisi rakennusoikeuden huomattavaan ylit ty mi seen. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa asemakaavan toteutumiselle. Hakija on esittänyt hakemuksensa perusteeksi erityisiä syitä. Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen asemakaavan mää rää mäs tä kerrosluvusta ja kattokaltevuudesta. Sovelletut oikeusohjeet MRL 58, MRL 172 Esitys hyväksyttiin. Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana.

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Poikkeamislupa / /2017 RakYmplk Kelontekemän rekisterikylään tilalle Kujalahti Rno 15:25 haetaan raken nus- ja ympäristölautakunnalta lupaa poiketa MRL 72 :n määräyk sis tä ja ra ken taa 55 m²:n lomarakennus, 10 m²:n sau na ra kennus ja 20 m² talousrakennus Kelontekemäjärven rantaan. Ti lan koko on 2490 m² ja sillä on rantaviivaa noin 45 metriä. Tila on rekisteröity Ha ke mus on tullut vireille Hakija on kuullut tiloja Takalo Rno 15:23 ja Keloranta Rno 15:16. Muistutuksia ei ole jätetty. Rakennustarkastaja: Alueella ei ole rakentamiseen oikeuttavaa asema- tai yleiskaavaa. Emätilaksi laskettavalla tilalla Takalo Rno 15:6 (X) on kuusi loh ko tilaa Kelontekemäjärven rannalla ja viisi niistä on rakennettu. Loh ko tiloil la on ran ta vii vaa yh teen sä 850 metriä ja maa - alueiden muodon ja ran ta - alueen rakennuskelpoisuuden arvioinnin perusteella on mitoi tus ran ta vii vaa 330 metriä. Nykyinen mitoitus viidellä ra ken nuspai kal la on noin 15 as/km ja jos kaikille lohkotiloille sallitaan ra ken tami nen niin to del li nen mitoitus olisi noin 18 as/km. Kyseisen emätilan lohkotilalle haettiin poikkeamislupaa Lapin Ym päris tö kes kuk sel ta. Ympäristökeskus hylkäsi hakemuksen , pää tös LAP-2004-L Hyl käyk sen perusteena oli emä ti la kohtai sen rakentamismitoituksen nou se minen niin korkeaksi ettei sellais ta pääsääntöisesti pystytä kaa voi tuk sel la kaan saavuttamaan. Poik kea mi sen edellytykset eivät ole lainsäädännössä muuttuneet ky sei sen päätöksen jälkeen. Suunniteltu rakennushanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja aluei den käytön muulle järjestämiselle eikä ole tasapuolinen eri emä ti lo jen kesken. Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa. Pe rustee na hylkäykselle on korkea rakentamismitoitus ja maanomistajien ta sa puo li nen kohtelun vaatimus eri emätilojen kesken. Sovelletut oikeusohjeet MRL 72, MRL 172 Esitys hyväksyttiin. Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana.

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Poikkeamislupa / /2017 RakYmplk Sirkan rekisterikylään tilalle Tunturinlaita 4 Rno 35:107 haetaan lupaa saa da poiketa MRL 58 :n sää dök sis tä siten, että neljännen ker rok sen huoneistoa C11 laajennetaan ullakkotiloihin ja laa jen nuksen myötä kaavan sallima rakennusoikeus ylittyy. Poikkeamista haetaan korttelin 1158 ton til le 3 osoitteessa Laaksotie 3, Sirk ka. Ha ke mus on tullut vi reil le Hakija on kuullut tiloja Tunturinlaita 1 Rno 35:102, Tunturinlaita 2 Rno 35:105. Hakija omistaa tilan Tunturinlaita 5 ja muut ympäröivät alu eet omistaa Kittilän kunta. Huomautuksia ei ole jätetty. Rakennustarkastaja: Korttelin 1158 tontti 3 on loma - asuntojen korttelialuetta ( RA -1 ) Ton til la on rakenteilla 12 huoneiston rakennus jonka huoneistoon C11 haetaan 51 m²: suuruista laajennusta ullakkotiloihin. Rakennusoikeus on asemakaavan mukaan 920 m². Ra ken nus lu valla oikeutta on käytetty 913 m² (seinävahvuus 250 mm). Suun ni tel lun laajennuksen johdosta rakennusoikeus ylittyy 44 m². Suunniteltu laajennus ei muuta rakennuksen harjakorkeutta eikä muo toa ja julkisivuun tulee muutosta vain parvekkeen ja ovi- sekä ikku na - aukotuksien osalta. Hakija omistaa korttelin 1158 tontin 4 joten korttelin kokonaisrakennusoikeus ei ylity. Suunniteltu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle ei kä johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen. Hakija on esittänyt hakemuksensa perusteeksi erityisiä syitä. Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Sovelletut oikeusohjeet MRL 58, MRL 172 Esitys hyväksyttiin. Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana.

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Poikkeamislupa / /2017 RakYmplk Kittilän rekisterikylän tilalle KUMPARE Rno 21:150 haetaan lupaa poi ke ta ase ma kaa van määräyksistä ( MRL 58 ) 34 huo neis toi sen hoivarakennuksen rakentamiselle Kittilän kirkonkylän kort te liin 409 tontille 2. Tontti si jait see osoitteessa Valtatie 12, Kit ti lä. Rakennusoikeutta kort te lis sa on 1560 m². Hakemus on tullut vi reil le Hakija on kuullut tiloja Pohjola Rno 21:7 ja Vanhakumpare Rno 21 :159. Molemmat tilat ovat jättäneet hankkeesta huomautuksen. Haki ja on antanut vastineensa huomautuksiin. Tilan Kumpu Rno 21:153 omistaa hakija ja tilan Sireeni Rno 21:146 omis taa Kittilän kunta. Rakennustarkastaja: Kirkonkylän asemakaavassa tontti sijoittuu AL- kortteliin eli asuin, liike ja toimistorakentamisen kortteliin. Tontilla on rakennusoikeutta noin 1560 m². Suunniteltu hanke poikkeaa ase ma kaa vas ta rakennuksen käyttötarkoituksen suhteen ja ylittää vä häi sel tä osin rakennusalueen rajan tontin Rantatien puoleisella osal la. Tontti sijoittuu Valtatien varteen ja tontin läpi on tieyhteys ase makaa vas sa Rantatien varressa olevalle tilalle Vanhakumpare Rno 21:159. Tie ei ole rasitetie eikä siitä ole käyttöoikeusmerkintää tilan kiin teis tö re kis te ri ot tees sa. Hankkeeseen ryhtyvä on esittänyt asema ku vas sa muutetun liittymäpaikan ja muutetun kulkuyhteyden kiinteistölle siihen asti kunnes Rantatietä rakennetaan joko Kir ja tien tai Koulupolun suunnasta kyseiselle kiinteistölle. Tontilla kulkee vesi- ja viemärilinja joka on siirrettävä rakentamisen yh tey des sä. Hankkeeseen ryhtyvä on tietoinen linjoista. Suunniteltu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympä ris tö vai ku tuk sia. Hakija on esittänyt erityisiä syitä hakemuksensa perusteeksi. Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Sovelletut oikeusohjeet MRL 58, MRL 171, MRL 172. Esitys hyväksyttiin.

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana.

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Poikkeamislupa / /2017 RakYmplk Sirkan rekisterikylään tilalle Saraniemi Rno 6:137 haetaan lupaa poike ta Akanrovan alu een asemakaavan määräyksistä (MRL 58 ) siten, että tilalle rakennettaisiin 15 m²:n talousrakennus ja 9 m²:n sauna ra ken nus. Poikkeamista haetaan tontin rakennusten määrään ja ra ken nuk sen sijoittamiseen osittain rakennusalan ulkopuolelle. Poikkea mis ha ke mus kos kee kort te lin 1013 tont tia 5,osoitteessa Hillakaa ri 7, Sirk ka. Ton tin ko ko on 2121 m². Hakemus on tullut vi reil le Hakija on kuullut kortteleiden 1013 tonttia 4 (Tyrni Rno 6:173) ja 1012 tont tia 3 (Kuhula Rno 6:154). Muistutuksia ei ole jätetty. Rakennustarkastaja: Suunniteltu rakennus poikkeaa asemakaavasta rakennusten määrän sekä sijainnin osalta. Ton til la on asuinrakennus ja kaksi ta lousra ken nus ta, kerrosala yhteensä 253 m². Rakennusoikeutta on 350 m². Haet tu poik kea mi nen ei yli tä sallit tua ra ken nusoikeutta. Ase makaa va mää räys ten mu kaan ton tilla saa olla enin tään kak si ra kennusta. Ha kija esittää, että saisi sijoittaa saunarakennuksen kahden metrin pää hän kun nan omistamasta puistoalueen rajasta. Tilalle on haettu ja saatu aiemmin poikkeamislupa ta lous ra ken nuksen ra ken ta mi sel le kahden metrin päähän kunnan omistamasta puis to alu ees ta. Rakennus on toteutettu toimenpideluvalla Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle ( MRL 172 ). Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. Sovelletut oikeusohjeet MRL 58, MRL 172. Esitys hyväksyttiin. Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana.

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Maa-ainestaksan päivittäminen 228/ /2017 RakYmplk Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tar kas ta mi ses ta ja päätöksistä sekä ottamistoiminnan valvonnasta ja muis ta viranomaistehtäviä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on vel vol li nen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 :n sekä maankäyt tö- ja rakennuslain (132/99) 145 :n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Kittilän hallintosäännön mukaan taksat valmistelee rakennus- ja ympä ris tö lau ta kun ta ja ne vahvistaa kunnanvaltuusto. Edellinen Kittilän kunnan maa-ainestaksa on tullut voimaan Yleisen kustannustason nousun vuoksi maa-ainestaksaa on päi vi tetty. Maksuihin on tehty 0-20 %:n korotuksia. Ympäristösihteeri: Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy, ja edelleen esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi liit teen mukaisen maa-ainestaksan. Kokoukseen kutsuttiin asiantuntijaksi rakennustarkastaja Pekka Nyman klo Hannu Kumpulainen esitti, että maa-ainestaksaan ei tehdä muutoksia, vaan voimassaoleva maa-ainestaksa säilyy ennallaan. Pirkko Jauhojärvi kannatti esitystä. Hannu Kumpulaisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja samalla päätettiin, että maa-ainestaksan päivitystarve arvioidaan ensi vuonna uudestaan. Liitteet Liite 3 Maa-ainestaksa 2017

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen / /2017 RakYmplk Ympäristönsuojelulain (86/2000) 105 :n mukaan ym pä ris tön suo jelu lain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on vesilaissa (587/2011) VL 18:12 ja jä te lais sa (646/2011) JL 144. Kittilän hallintosäännön mukaan taksat valmistelee rakennus- ja ympä ris tö lau ta kun ta ja ne vahvistaa kunnanvaltuusto. Edellinen Kittilän kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sen taksa on tul lut voimaan Yleisen kustannustason nousun vuoksi ym pä ris tön suo je lu vi ran omaisen taksaa ja maksutaulukkoa on päivitetty. Maksuihin on tehty pääsään töi ses ti 0-40 %:n korotuksia. Taksan sisältöä on päivitetty mm. seu raa vas ti: Pykälä 2: Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn uusi omakus tan nus ar vo on 54 tunnilta (edellinen omakustannusarvo oli 53 tunnilta) Pykälän 10: kohta 1: Lisättiin maksuun vakuuden hyväksymistä koske van asian käsittelystä perittävään maksuun vähimmäismäärä. Ym pä ris tö suo je lu lain 199 :n mukaisen vakuuden hyväksymistä kos ke van asian käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 10 % kyseis tä toimintaa koskevasta 3 :n mukaisesta maksusta, kuitenkin vä hin tään 500 euroa Pykälän 10: kohta 2: Aloittamisoikeuden hyväksymisestä ennen lupa pää tök sen lainvoimaisuutta perittävän lisämaksun perusteita muutet tiin niin että tasasumman sijaan lisämaksu on 10 % kyseistä toimin taa koskevasta 3 :n mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 500 euroa. Aikaisemmin maksu oli 250. MAKSUTAULUKKO: Olemassa oleviin maksuihin tulee muutoksia lähinnä yleisimmin käytet ty jen maksujen osalta. Kohtaan Eläinsuojat ja kalankasvatus on li sät ty uusi luvitettava toiminta koiratarha ja sen ympäristöluvan mak su on Ympäristösihteeri: Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy, ja edelleen esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi liit teen mukaisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan.

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Hannu Kumpulainen esitti, että ympäristönsuojeluviranomaisen taksan sisältö käydään yksityiskohtaisesti läpi ja taksa palautetaan valmisteluun, jossa huomioidaan lautakunnan tarkistusja lisäselvityspyynnöt. Pirkko Jauhojärvi kannatti esitystä. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kumpulaisen esityksen. Liitteet Liite 4 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2017

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristösihteerin koulutus RakYmplk Ympäristöhallitus järjestää lokakuussa 2017 kaksi koulutusta Ou lussa on Kaivosten ympäristönsuojelupäivät ja on Ympäristö- ja vesilupapäivät. Kaivosten ympäristösuojelupäivillä teemoina ovat mm. ajankohtaiset asiat liittyen kaivosten ympäristövaikutusten arviointiin, hallintaan ja lu pa me net te lyyn, jätteiden luokitteluun ja hallintaan sekä kaivosten sul ke mi seen. Ympäristö- ja vesilupapäivillä käsitellään mm. YVA- ja lu pa me net tely jen viranomaisyhteistyötä, kalatalousmaksuja ja velvoitteita, korkeimman hallinto-oikeuden ja Vaa san hallinto-oikeuden viimeaikaisia oikeuskäytäntöjä, sähköistä asioin tia sekä suolapäästöjen merkitystä vesistöissämme. Näillä koulutuspäivillä ei ole osanottomaksua. Ympäristösihteeri: Esitän, että Kaivosten ympäristönsuojelupäiville osallistuu ym pä ristö sih tee ri ja Ympäristö- ja vesilupapäiville osallistuu sekä ym pä ris tösih tee ri että rakennustarkastaja Pekka Nyman. Puheenjohtaja ilmoitti, että ympäristösihteeri on puheenjohtajan luvalla osallistunut Kaivosten ympäristönsuojelupäiville Oulussa Ympäristösihteeri muutti esitystään siten että koulutuksiin lisätään Poliisiammattikorkeakoulun järjestämä Ympäristörikostorjunnan koulutus, joka järjestetään seminaarimuotoisena Rovaniemellä marraskuussa 2017 kerran ja vuoden 2018 aikana kolme kertaa.koulutuksessa ei ole osallistumismaksua. Koulutukseen osallistuu ympäristösihteeri ja rakennustarkastaja Pekka Nyman. Esitys hyväksyttiin.

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennuslupa / /2017 RakYmplk Könkään rekisterikylään tilan Arctic Forest Rno 16:21 vuokra - alueelle haetaan lu paa rakentaa matkaviestitukiasema joka sisältää 9 m²:n suuruisen laitetilan ja 72 metriä korkean harustetun ristikkomaston. Vuokra - alueen koko on noin 3000 m² ja se sijaitsee Inarintien itäpuolella osoitteessa Nilimaantie 19, Kön gäs. Rakennustarkastaja: Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan laitetilan ja maston rakentamiselle rakennuslupaesityksen mu kai sin määräyk sin ja ehdoin. Esitys hyväksyttiin. Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana. Liitteet Liite 5 Rakennuslupa

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Poikkeamislupa / /2017 RakYmplk Könkään rekisterikylään tilalle Aittosenjärvi Rno 5:21 haetaan ra kennus- ja ympäristölautakunnalta lupaa poiketa MRL 72 :n mää räyksis tä ja ra ken taa 60 m²:n lomarakennus, 20 m²:n sau na ra ken nus ja 20 m² talousrakennus Kapsajoen rantaan. Ti lan koko on noin 48,3 heh taa ria ja sillä on rantaviivaa noin 1300 metriä. Tila on rekisteröity Ha ke mus on tullut vireille Hakija on kuullut tilaa Hirvisalo Rno 20:13 ja ra ken nus val von ta vi ranomai nen on kuullut tiloja Kuusikangas Rno 20:15, Kotalahti Rno 27:20, Vasikkalahti Rno 27:5, Männistö Rno ja Kittilän valtionmaa IV Rno 13:1. Muistutuksia ei ole jätetty. Ympäristösihteeri: Alueella ei ole rakentamiseen oikeuttavaa asema- tai yleiskaavaa. Emätilaksi laskettavalla tilalla Kokko Rno 5:7 (X) on kaksi loh ko ti laa Kap sa jo en rannalla ja toinen niistä on rakennettu. Loh ko ti loil la on ran ta vii vaa yh teen sä 1480 metriä ja vesistön koon ja ran ta - alueen ra ken nus kel poi suu den arvioinnin perusteella on mi toi tus ran ta vii vaa 315 metriä. Nykyinen mitoitus yhdellä ra ken nus pai kal la on 3,17 as/km ja jos molemmille lohkotiloille sallitaan ra ken ta mi nen niin todel li nen mitoitus olisi 6,35 as/km. Hakijan asemakuvassa esittämän korkeustiedon mukaan ra ken nuspaik ka on riittävän korkealla huomioiden Kapsajoen vuosittaiset veden kor keu den vaihtelut. Rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta omi nai suuk sil taan MRL 116 :n rakennuspaikalle asetetut vaa ti mukset. Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai aluei den käytön muulle järjestämiselle eikä johda merkittävään raken ta mi seen. Esitän,että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. Sovelletut oikeusohjeet MRL 72, MRL 116, MRL 172. Rakennustarkastajan ollessa esteellinen käsiteltävässä asiassa, esittelijänä toimi ympäristösihteeri. Esitys hyväksyttiin.

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 102, 103, 110 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 109, 111 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: KITTILÄN KUNTA Rakennus- ja ympäristllautakunta Valtatie KITTILÄ s-posti: Pykälät: 109, 111 Oikaisuvaatimuksen ohjeet ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä VALITUSOSOITUS

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/ Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Viranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Postiosoite: PL 189, OULU Fax: , s-posti: Kunnallisvalitus, pykälät : Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113 Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI Fax: , s-posti: Pykälät : Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lasketa lukuun. Valitusasiakirjojen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitetta va postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit taa. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäin päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasia kirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti

Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen. 4 eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta/vasu-raportti KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 06.02.2012 klo 10:00-12:10 Paikka Kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Esittelijän määrääminen ympäristöterveysjaoston kokoukseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot