Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma"

Transkriptio

1 1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016 Sastamala ja Punkalaidun

2 2 1. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAUSTAA LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA LASTEN JA NUORTEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT Neuvolapalvelut Perheohjaus Varhaiskasvatus Päivähoito Yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki Esiopetus Perusopetus ja toisen asteen koulutus Oppilas- ja opiskelijahuolto Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta Opiskelijahuoltoryhmät Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Kodin ja koulun yhteistyö Tukioppilastoiminta Oppilaskuntatyö Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Nuorisovaltuusto Liikuntapalvelut Sosiaalityön palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Lastensuojelu Perheoikeudelliset palvelut Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki Vammaispalvelut Sosiaalipäivystys ja kriisityö Perheneuvonta, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria Lasten puheterapia, toiminta- ja fysioterapia sekä suun terveydenhuolto Sovittelutoiminta ja velkaneuvonta LASTENSUOJELUN NYKYTILANTEEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUN STRATEGINEN SUUNTA JA SUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEKSI Kaupungin strategia ja perhepalveluverkosto... 29

3 3 5.2 Lastensuojelun toimintaperiaatteet Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kehittämisehdotukset SUUNNITELMAN TOTEUTUS JA SEURANTA... 36

4 4 1. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAUSTAA Vuoden 2008 alusta voimaan tuleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. (LSL 417/2007, 12) Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista lastensuojelun tarpeesta kunnassa lastensuojeluun varattavista voimavaroista lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattava myös: opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata, johtaa ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelma antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille kokonaiskäsityksen lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukemista sekä lasten ja nuorten palveluja. Lastensuojelu ei ole vain lastensuojeluviranomaisten toimintaa, vaan koskettaa laajasti eri viranomaisia. Lasten hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet tulee sisällyttää kuntastrategiaan. Suunnitelmassa kunnan tulee osoittaa, kuinka palvelut järjestetään ja resursoidaan. Suunnitelma osoittaa suuntaviivat lasten ja nuorten palveluiden kehittämiselle. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekeminen käynnistyi Sastamalassa vuonna 2009, mutta työ jäi kesken. Suunnitelman tekemistä jatkettiin vuonna 2014 monialaisena yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kasvu- ja kulttuuri -ydinprosessin viranhaltijoiden kesken.

5 5 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelulain (417/2007, 2 ) mukaan lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään. Lastensuojelulain mukaan lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, mutta sen lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. (Lastensuojelulaki 417/2007, 3 ja 3 a ) Osana lastensuojelun suunnitelmaa työryhmä pyysi kentän näkemyksiä Sastamalan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta ja palveluista. Kysely lähetettiin terveydenhoitajille kouluun ja neuvolaan, opinto-ohjaajille, erityisopettajille, nuorisotyöntekijöille, liikuntapalveluihin, etsiville nuorisotyöntekijöille, poliisille, koulun sosiaalityöntekijöille, ja toisen asteen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen. Kyselyn vastaukset on koottu taulukoihin 1 ja 2. Taulukoissa on yhdistetty samaan teemaan liittyviä vastauksia. Taulukko 1: Sastamalan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi Hyvää/mikä toimii Lapset yleisesti ottaen terveitä, pitkäaikaissairauksia vain vähän Päihteiden käyttö ja esillä olo näyttäisi vähentyneen Nuoret ovat avoimia ja kertovat iloistaan, suruistaan ja ongelmistaan. Nuoret eivät pelkää leimautumista vaan uskaltavat kertoa totuuden Nuoret hakevat avoimesti apua ongelmiinsa Perheet käyvät neuvolassa ja pääsääntöisesti arki sujuu. Perheissä näkyy kasvamista ja muutosta positiiviseen suuntaan Vanhemmat ovat löytäneet perheohjauksen Huolenaiheita muutostarpeita ja Merkittävästi lisääntyneet nuorten mielenterveysongelmat päihdeongelmien lisääntyminen (monipäihdekäyttö), kannabis perheiden elämänhallinnan ongelmat Lasten ja nuorten passiivisuus ja liikkumattomuus. Valtakunnallisesti vain alle puolet nuorista liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Sastamalassa tilanne on valtakunnan tasoinen. Ylipainoiset lapset, perheiden sitouttaminen muutokseen haasteena Lasten ja nuorten liiallinen istuminen Perheiden arjen hallinta Varttuneemmat nuoret eivät saa TE-toimistosta henkilökohtaista palvelua Pitkään sairauslomalla oleville nuorille tai kuntoutustuen saajille ei ole tarjota kuntoutusmuotona päivittäistä toimintaa Heikot vanhemmuuden taidot pikkuvauvojen kanssa Lastensuojeluasiaksi eskaloituneet eroriidat Perheiden omien verkostojen puute/niitä hyödyntämättä jättäminen Huoltajien välinpitämättömyys lapsien tekemisiä kohtaan, ei haluta pitää yhteyttä kouluun

6 6 Erityislasten tukeminen, erityislasten perheiden tukeminen Nuoret eivät harrasta, käyttävät paljon aikaa hengailuun Yliseksuaalinen käytös Näköalattomuus Tavoittamattomat nuoret Riittämätön uni ja vuorokausirytmit sekaisin Taulukko 2: Sastamalan palvelut lapsille, nuorille ja perheille Hyvää/mikä toimii Liikuntaohjelmat. Terveysliikuntaohjelma ja lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelma. Tavoitteena liikunnallisempi koulupäivä, välkkäri-toiminta Reuna-alueiden neuvolapalvelut ja nuorisotilat Perheohjaus Etsivä nuorisotyö Perusopetuksen kouluissa hyvät ja toimivat ennalta ehkäisevän puuttumisen mallit esim. kiusaamiseen Kaikki opiskelijat pääsevät ammatilliseen koulutukseen Laajat terveystarkastukset, perhetyö ja ryhmämuotoiset nuorten elämänhallinta tapaamiset Ammatillisissa oppilaitoksissa on käytettävissä lain edellyttämät psykologi- ja kuraattoripalvelut aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto Kätsän tukitalo Nuorisotyön kohtaamiset nuorten kanssa talotyön ulkopuolella osallisuuteen liittyvissä hankkeissa Nuorisotyön yhteistyö koulujen kanssa mm. ryhmäytys ja päihdevalistukset Äitiysneuvolan ja lastenneuvolan tiivis yhteistyö ja ennakoiva työ Neuvoloiden tiivis yhteistyö ja ennakoiva työ Palvelusetelit VAS:n nuorisopsykiatrian poliklinikalle pääsee melko nopeasti hoitoon Kouluterveydenhoito: laajat terveystarkastukset VALMA- ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus aloitettu Huolenaiheita ja muutostarpeita Sastamalassa toimitaan erillään, omissa pisteissä. Jatkumo varhaislapsuudesta nuoruuteen Koulupsykologien työpanos kouluihin erityisesti nuorten kohdalla tällä hetkellä riittämätön Liian vähän koulukuraattorin resurssia Perheneuvolan jonotusajat ovat liian pitkät Erityisperheiden ja lasten pitäminen neuvolapalveluiden piirissä Perheohjauksen jalkauttaminen vauvaperheisiin 10-luokan puuttuminen Ammatillisista kouluista puuttuu edelleen lain edellyttämät kuraattorija psykologipalvelut Nuorten neuvonta konkreettisella tasolla nuorten itsenäistyessä Peruskoulun ennaltaehkäisevään tukeen resursoiminen

7 7 (resurssiopettaja, konsultaatio-opettaja) Lasten ja nuorten kasvuoloja ja hyvinvoinnin tilaa on kuvattu tarkemmin liitteessä1 (hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuosilta ), liitteessä 2 (Kouluterveyskysely 2013, Sastamalan kuntaraportti) sekä liitteessä 3 (Kouluterveyskysely 2013, Punkalaitumen kuntaraportti)

8 8 3. LASTEN JA NUORTEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi) tuottaa Sastamalan ja Punkalaitumen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 3.1 Neuvolapalvelut Sastamalan yhteistoiminta-alueella on kuusi neuvolan toimipistettä: Kiikoinen, Mouhijärvi, Suodenniemi, Vammala, Äetsä ja Punkalaidun. Ehkäisyneuvola tarjoaa palveluita kaikille alle 50-vuotiaille naisille ja sterilisaatiota haluaville miehille. Ehkäisyneuvolan tarkoituksena on ohjata ja tukea terveyteen, seurusteluun ja sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa. Tärkeää on löytää jokaiselle tarkoituksenmukainen ehkäisykeino sekä vähentää keskeytysten määrää. Tavoitteena on myös ehkäistä sukupuolitauteja. Tarvittaessa annetaan tukea ja neuvoa myös raskauden keskeytyksessä. Koululaisten ja opiskelijoiden ehkäisyneuvonta tapahtuu oman kouluterveydenhoitajan vastaanotoilla. Äitiysneuvolassa huolehditaan äidin, sikiön ja vastasyntyneen sekä perheen hyvinvoinnista ja tuetaan vanhemmuuteen valmistautumisessa. Tavoitteena on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy ja varhainen toteaminen sekä tarvittaessa hoitoon ohjaaminen. Perhevalmennusta tarjotaan kaikille raskaana oleville. Perhevalmennusta on 7 kertaa ja se toteutetaan moniammatillisena työnä. Raskaana oleva päihteiden käyttäjä ohjataan Sastamalan päihdeklinikalle. Tarvittaessa hänet voidaan lähettää myös Tays:n päihdeyksikköön. Lastenneuvolassa tehdään neuvola-asetuksen mukaiset määräaikaistarkastukset. Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajat terveystarkastukset 4kk:n, 18 kk:n ja 4 v:n iässä. Laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan molemmat vanhemmat. Huolen herätessä asiakkaat ohjataan matalalla kynnyksellä joko uudelle neuvolakäynnille, perheohjaajalle tai lastensuojeluun. Vastasyntyneiden lasten päihdeäitien hoito on yleensä aloitettu jo äitiysneuvolassa. Hoito jatkuu lastenneuvolassa hoitosuunnitelman mukaan. Jos äitiä ei ole ohjattu äitiysneuvolasta päihdeklinikalle, tehdään ohjaus tarvittaessa lastenneuvolasta Perheohjaus Perheohjaus on ennaltaehkäisevää perhetyötä perheisiin, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria. Perheohjaaja auttaa perheitä silloin, kun lapsen tai nuoren arjessa on huolenaiheita, joiden ratkaisemiseen perheen omat keinot eivät tunnu riittävän. Tavoitteena on, että perheohjaus on nopeaa (odotusaika enintään 1-2 viikkoa) matalan kynnyksen palvelua. Perheohjauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi: arjenhallinnan ja vapaa-ajan sujuvuuden lisääminen vuorokausirytmin vakiinnuttaminen koulupoissaolojen vähentäminen sosiaalisten pulmien ratkominen yhteistyössä nuoren kanssa perheen sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen

9 9 Yhteydenotto voi tulla nuorelta, vanhemmilta tai heidän luvallaan esim. opettajalta, koulun sosiaalityöntekijältä, terveydenhoitajalta tai joltain muulta toimijalta nuoren verkostosta. Perheohjaaja voi tavata nuorta ja vanhempia yhdessä ja erikseen perheen kotona tai sovitusti muualla. Perheohjauksen tavoitteena on auttaa perheitä varhaisessa vaiheessa ennen sosiaalisten ongelmien syventymistä, ja näin myös vähentää asiakkuuksia raskaissa erityispalveluissa kuten lastensuojelussa. Perheohjauksen profiloitumista koko kunnan lapsiperheiden käytettävänä olevaksi peruspalveluksi korostettiin siirtämällä perheohjaajat alkaen perusterveydenhuollon alaisuuteen. Asiakkuudesta ei jää merkintää rekisteriin. Perheohjauksen asiakastyö tilastoidaan vaikuttavuuden havainnoimiseksi. 3.2 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten koteja kasvatustehtävässä ja yhdessä vanhempien kanssa edistää lapsen tasapainoista kehitystä. Päivähoitolain mukaan jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus kunnan järjestämään päivähoitopaikkaan. Vanhemmat voivat järjestää hoidon myös itse hoitamalla lasta itse kotona, jolloin heillä on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Päivähoidon voi järjestää myös käyttämällä yksityistä päivähoitoa, jolloin perheillä on oikeus yksityisen hoidon tukeen. Varhaiskasvatuksen suunnittelua ja toimintaa ohjaa moniportainen varhaiskasvatussuunnitelma: 1. Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 2. Päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma, joka on samalla yksikön konkreettinen toimintasuunnitelma 3. Henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle Päivähoito Perhepäivähoito on osa kunnallista päivähoitoa. Ohjatussa perhepäivähoidossa hoitaja toimii omassa kodissaan ja on työsuhteessa kaupunkiin. Perhepäivähoitajalla voi olla ryhmässään kokopäiväisesti enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi hoitoryhmässä voi olla osapäivähoidossa oleva lapsi. Perhepäivähoitajia on Sastamalassa noin 60. Punkalaitumella kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on 8. Päiväkotihoitoa on Sastamalassa tarjolla 12 eri yksikössä (liite 4) eri puolilla kaupunkia. Punkalaitumella on yksi päiväkoti. Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi tai kolme ryhmäperhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä kaupungin järjestämissä tiloissa. Ryhmässä voi olla yhtä hoitajaa kohti kokopäivähoidossa neljä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva lapsi. Sastamalassa on kolme ryhmäperhepäiväkotia: Harjukadun, Suodenniemen, ja Varilan ryhmäperhepäiväkodit. Punkalaitumella toimii yksi ryhmäperhepäiväkoti, joka toimii perhepäivähoidon varahoitoryhmänä, jossa on kirjoilla muutama oma lapsi. Pääsääntöisesti ryhmässä hoidetaan kotona työskentelevien hoitajien lapsia hoitajien vapaapäivinä ja loma-aikoina.

10 10 Vuorohoitoa järjestetään Sastamalassa kahdessa eri päiväkodissa. Häijään päiväkodissa hoitoa on tarjolla ympäri vuorokauden ja Keskustan päiväkodissa joka päivä klo Viikolla tapahtuvaa aamuhoitoa ja iltahoitoa järjestetään jonkin verran myös perhepäivähoidossa. Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen päivähoito on tarkoitettu lapsille, joilla on poikkeava-aikainen päivähoidon tarve molempien huoltajien vuorotyöstä tai ammatillisesta opiskelusta johtuen. Punkalaitumella päiväkoti tarjoaa vuorohoitoa arkipäivisin n. klo Viikonloppuhoidon tarve on ollut vähäistä. v alusta viikonloppuhoito on järjestetty perhepäivähoidossa erityisjärjestelyin. Erityispäivähoito on osa erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuksen kokonaisuutta ja esiopetusta. Lasten ohjattu päivähoito voi omalta osaltaan ennaltaehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä viivästymiä ja häiriöitä. Erityisen tuen tarvetta lapsille saattavat aiheuttaa esimerkiksi viivästynyt puheenkehitys, tunneelämään tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet, aistivammat, pitkäaikaiset sairaudet jne. Erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoito on Sastamalassa järjestetty päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Tarvittaessa ryhmässä toimii avustaja. Sastamalan varhaiskasvatuksessa toimii kaksi kiertävää lastentarhanopettajaa, keltoa, jotka käyvät säännöllisesti päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitokodeissa. Keltot seuraavat ja osallistuvat eri lapsiryhmien toimintaan sekä keskustelevat lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvistä asioista päivähoidon henkilökunnan kanssa. Keltot osallistuvat myös lasten vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Keskusteluissa vanhempien ja henkilökunnan kanssa mm. pohditaan keinoja, joilla tuetaan lapsen arkipäivän sujumista ja mahdollista tarvetta kääntyä muiden asiantuntijoiden puoleen. Yksilöllisen tuen suunnittelemista ja toteuttamista varten laaditaan kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille erityisen tuen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja muiden lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelma tarkistetaan säännöllisesti puolen vuoden välein. Punkalaitumella erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoito on pääsääntöisesti järjestetty päiväkodilla. Tarvittaessa ryhmässä on myös avustaja. Päivähoidossa ei ole omaa erityislastentarhanopettajaa, mutta esiopetuksessa toimiva erityislastentarhanopettaja käy myös päiväkodilla muutaman tunnin viikossa, ja tarvittaessa myös perhepäivähoitajan kotona, mikäli perhepäivähoitoon on sijoitettu erityistä tukea tarvitseva lapsi. Erityislastentarhanopettaja antaa yksilöllistä ohjausta lapsille, keskustelee lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvistä asioista henkilökunnan kanssa ja osallistuu lasten kuntoutussuunnitelmien laadintaan Yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tukeen on oikeus kaikilla päivähoidon valintaoikeuden piirissä olevilla lapsilla, mikäli perhe ei valitse kunnallista päivähoitoa tai kotihoidon tukea. Sastamalassa yksityisen hoidon tukeen maksetaan Sastamala -lisää. Tuki maksetaan yksityiselle päivähoitopalvelun tuottajalle tai perheen palkkaamalle hoitajalle. Hoitaja ei voi olla saman kotitalouden jäsen. Yksityiset tukihakemukset hyväksytään päivähoitotoimistossa, jonka jälkeen Kela maksaa tuet palvelun tuottajille kerran kuukaudessa. Kaupunki maksaa

11 11 yksityisen hoidon tuen kustannukset Kela:lle kuukausittain maksettujen tukien suuruisina. Yksityisen hoidon kuntalisän saamisen ehtona on, että hoito on kokopäiväistä ja hoidon tarve on yli 25 h viikossa. Yksityistä päivähoitoa Sastamalassa antavat yksityiset perhepäivähoitajat, Säveltuulen päiväkoti ja englanninkielinen päiväkoti. Kaupunki hyväksyy kodin yksityistä perhepäivätoimintaa varten ja myös valvoo tätä toimintaa sekä pitää rekisteriä yksityisistä perhepäivähoitokodeista. Yksityisten päiväkotien valvonta kuluu myös kaupungille. Punkalaitumella ei ole yksityisen hoidon kuntalisää eikä yksityisiä päiväkoteja tai yksityisiä perhepäivähoitajia. Lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle tai yksityisen hoidon tuelle. Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheeseen kuuluu alle 3-vuotias lapsi. Kotihoidon tukea haetaan Kela:sta, joka antaa myös tietoja kotihoidon tukeen liittyvissä asioissa. Kela laskuttaa maksamansa lasten hoidontuet kunnalta kuukausittain Esiopetus Esiopetusta annetaan 700 tuntia vuodessa, 20 tuntia viikossa. Osallistuminen esiopetukseen on maksutonta ja alkaen velvoittavaa. Koulujen tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä oleville lapsille järjestetään aamu- ja iltapäivähoito joko koululla tai koulun välittömässä läheisyydessä klo välisenä aikana (koulupäivinä). Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on esiopetukseen osallistuvilla lapsilla, mikäli matka kotoa kaupungin osoittamaan esiopetusta antavaan yksikköön on yli 3 kilometriä. Punkalaitumella esiopetusta annetaan Keskuskoulun ja Pohjoisseudun koulun tiloissa, joissa molemmissa on yksi esiopetusryhmä. Molemmilla kouluilla on myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. 3.3 Perusopetus ja toisen asteen koulutus Perusopetusta annetaan Sastamalassa 16 koulussa. Koulut sekä ala- ja yläkoulujen ryhmäkoot lukuvuonna on lueteltu liitteessä 5. Punkalaitumella perusopetusta annetaan vuosiluokille 1-6 Keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla. 7-9 luokkien perusopetus tapahtuu Punkalaitumen Yhteiskoululla. Toisen asteen opetusta on Punkalaitumella tarjolla yhteiskoulun tiloissa toimivalla lukiolla. Sastamalassa annetaan nuorille ja aikuisille suunnattua lukiokoulutusta tällä hetkellä Vammalan lukiossa, Mouhijärven lukiossa ja Äetsän Sarkia-lukiossa. Nämä lukiot muodostavat Sastamalan verkostolukion. Vammalan lukiolla on ammattilukiotoimintaa Sastamalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen toisen asteen kanssa. Kaikissa verkostolukion lukioissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä EU-rahoitteisten projektien muodossa. Toisen asteen ammatillista koulutusta Sastamalassa järjestää Sastamalan koulutuskuntayhtymä kolmessa oppilaitoksessa: Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa sekä Vammalan ammattikoulussa. Perusopetuksessa kolmiportaiseen tukeen kuuluvaa erityistä tukea Sastamalassa ja Punkalaitumella annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki

12 12 järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan. Erityisen tuen antaminen perustuu opetuksen järjestäjän tekemään kirjalliseen päätökseen, jossa tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esitai perusopetuksen aikana perusopetuslaissa säädetyllä tavalla. Lukiokoulutuksessa erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opinnot. Erityistä tukea saavat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden edellytykset opintoihin ovat heikentyneet vamman, sairauden tai vaikean elämäntilanteen vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat ne lukio-opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa määrätään. Jos opiskelijalla on kielenkehityksen häiriö, joka tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoiminen suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan välittömästi. Opiskelijalla tai hänen huoltajallaan on mahdollisuus hakea erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeisiin (lisäaika, kokeiden suorittaminen tietokoneella), mikäli heillä on todettu lukuvaikeus. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Sastamalassa 12 kaupungin omassa toimipisteessä: Häijää, Karkku, Kiikka, Marttila, Moiuhijärven yhteiskoulu, Muistola, Pehula, Stormi, Suodenniemi, Tyrväänkylä, Toukola ja Varila. Osassa toimipisteistä on vain iltapäivätoimintaa, osassa sekä aamu- että iltapäivätoimintaa. Punkalaitumella aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla. Lisäksi kesäkuun ajan on esi- ja 1-2-luokkien oppilaille tarkoitettua ohjattua leikkitoimintaa. Oppilaskerhotoiminta tukee perusopetuslain 47 :n mukaan perusopetuksen muuta toimintaa. Kunnat voivat järjestää sitä tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Valtion kerhotyön kehittämiseen osoitetuilla hankerahoilla on viime vuosina voitu tarjota oppilaskerhotyötä kaikille niille Sastamalan kouluille, jotka ovat halunneet järjestää kerhotyötä. Kerhotoimintaa on järjestetty myös erilaisten hankkeiden kautta, Kerhonohjaajina toimii opettajia, koulunkäyntiavustajia ja liikunnan ohjauksen ammattilaisia.

13 13 Punkalaitumella on järjestetty vuodesta 2008 alkaen opetushallituksen avustuksella toteutettua kerhotoimintaa kaikilla perusopetuksen kouluilla. Toimintaa ohjaa kerhotoiminnan koordinaattori. 3.4 Oppilas- ja opiskelijahuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Koulujen turvallisuussuunnitelmiin on kirjattu koulujen toimintaohjeet kriisitilanteissa sekä mm. mielenterveysohjelma ja päihdeohjelma. Sastamalan koulutuskuntayhtymässä on kirjallinen vuosittain päivitettävä kriisisuunnitelma ja päihdetoimintamalli. Suunnitelmat löytyvät sähköisessä muodossa Wilmasta ja niistä tiedotetaan vuosittain henkilökuntaa ja vanhempia Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta Keväällä 2015 koulun sosiaalityöntekijöille ja koulupsykologeille tehdyn kyselyn perusteella Oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisia määräaikoja pystytään pääosin noudattamaan. Näiden palveluiden kokonaistarve on kuitenkin suurempi. Valtaosa koulupsykologien työajasta menee oppilaiden oppimisvaikeuksiin liittyviin tutkimuksiin. Yksilö- ja ryhmäkohtaisen ohjauksen sekä oppilaiden yksilölliseen tukeen ja siten ennaltaehkäisevään työhön aikaa on vain niukasti. Koulun sosiaalityöntekijöiden tuottaman koulukuraattoripalvelun tarve on nykyistä suurempi. Työntekijää kohti olevia kouluyksiköitä on liikaa ja työn toimivassa organisoinnissa on välimatkojen ja runsaiden siirtymien vuoksi ongelmia. Lain mukaan koulupsykologien ja koulukuraattorien tehtäviin tulisi sisältyä myös koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoon osallistumista. Tähän mahdollisuuksia on puutteellisesti. Sekä koulun sosiaalityöntekijöiden että koulupsykologien palveluissa on ainakin yhden työntekijän lisätarve. Muuten opiskeluhuoltopalveluiden määrä on kohtuullinen. Opiskeluhuollon palvelut kuvataan seuraavissa alakohdissa. Sastamalan perusopetuksessa avustajapalveluiden määrä on kokonaisuudessa kohtuullisen hyvällä tasolla. Jokaisella koululla on vähintään yksi koulunkäyntiavustaja. Koulun koon ja sen järjestämien palvelujen mukaan koulunkäyntiavustajia voi olla useita. Pienryhmien opetuksen järjestäminen lisää yksittäisen koulun työntekijämäärää. Suuri osa koulunkäyntiavustajista työskentelee myös pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina.

14 14 Tukiopetuksen järjestämiseen ja antamiseen on Sastamalan perusopetuksessa laadittu yhteinen toimintamalli, jonka mukaan tukiopetusta ohjataan antamaan pedagogisin perustein oppilaiden tarpeista lähtien. Kouluille on osoitettu oppilasmäärään suhteutettu vuosittainen tuntimäärä tukiopetukseen. Tukiopetuksen antamista seurataan ja koordinoidaan. Erityisopetusta Sastamalassa annetaan kaikilla kouluilla osa-aikaisesti laaja-alaisena erityisopetuksena. Lisäksi kaikilla perusopetusalueilla toimii alueellinen pienryhmä. Kehitysvammaisten pienryhmäopetusta annetaan keskitetysti Muistolan koululla. Keväästä 2012 alkaen on lisäksi toiminut Kaukolan koululle sijoitettu hoidollis-pedagoginen tukiluokka erityisen vahvaa tukea tarvitseville oppilaille. Sen toiminta-ajatuksena on, että oppilas käy tukiluokalla sen pituisen jakson, kuin hän tarvitsee pystyäkseen palaamaan lähikouluun yleisopetuksen ryhmään tai pienryhmään. Vuoden 2016 alussa käynnistyi Sylvään koulun yhteyteen yläkoulun tukiluokka, johon oppilaat siirtyvät sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehdyllä päätöksellä että erityisen tuen päätöksellä. Yläkoulun tukiluokan tarkoituksena on saada sellaiset oppilaat opiskelun pariin, joiden koulunkäynti on katkennut lähes täysin. Tukiluokat voivat tietyissä tilanteissa korvata oppilaan sairaalajakson tukemalla ja kuntouttamalla häntä osana koulunkäyntiä. Sastamalassa Sylvään koululla on myös jopo-opetusta, jossa oppilaan opiskelumotivaatiota ja perusopetuksen suorittamista tuetaan järjestämällä opetus osittain työpaikoilla käytännön töissä Opiskelijahuoltoryhmät Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä on Sastamalan ja Punkalaitumen yhteinen. Ohjausryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuorisopalveluiden, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon edustajat sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja Punkalaitumen kunnan edustajat. Ohjausryhmää täydennetään tarvittaessa ja ohjausryhmä kuulee asiantuntijoita oppilashuoltoa suunnitellessaan ja koordinoidessaan. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Sastamalan kouluissa koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa koulun rehtori tai apulaisjohtaja. Koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään (KOR) kuuluu opettajaedustajan lisäksi oppilashuoltohenkilöstöä, erityisopetuksen edustaja ja tarvittaessa oppilaanohjauksen edustaja. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa muita koulun henkilöstön edustajia ja lasten ja

15 15 nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän (KOR) tehtävät ja toimintatavat määritellään koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa, joka tehdään Sastamalan kaupungin koulujen yhteisenä. Punkalaitumen jokaisella koululla toimii koulukohtainen oppilashuoltoryhmä, joka vastaa yhteisöllisen oppilashuollon toteutuksesta yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Lisäksi kouluissa toimivat pedagogiset tiimit, jotka vastaavat perusopetuslain mukaisesta toiminnasta, kuten kolmiportaisen tuen toteuttamisesta. Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitosten koulukohtaiseen ohjausryhmään kuuluu apulaisrehtori, koulutuspäälliköt, koulutusohjaajat, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajien edustaja Kosol, Tkto, Vak, opiskelijoiden edustajat Kosol, Tkto, Vak, terveydenhoitajat, psykologi ja vastaava kuraattori. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut Koulukuraattoripalveluista vastaavat koulun sosiaalityöntekijät. He kuuluvat kasvatuksen prosessiin (65 %, koulukuraattorin työ) ja perhe- ja sosiaalipalveluiden osaprosessiin (35 %, lastensuojelu). Sastamalassa on kaksi koulun sosiaalityöntekijää. Lisäksi yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä työskentelee yhden päivän viikossa Punkalaitumen alueen koulujen sosiaalityöntekijänä. Koulun sosiaalityöntekijän työ koostuu asiakastyöstä ja opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä. Koulun sosiaalityöntekijän tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta erilaisissa koulunkäyntiä, kotia, kaverisuhteita ja vapaa-aikaa koskevissa asioissa. Koulun sosiaalityöntekijä pyrkii edistämään koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä kehittämään yhteistoimintaa kouluyhteisössä työskentelevien kesken. Sastamalan koulutuskuntayhtymän Sastamalan oppilaitoksissa on nimetty Sastamalan kaupungin koulun sosiaalityöntekijä vastaavaksi kuraattoriksi. Vastaava kuraattori toimii tarvittaessa konsultaatioapuna lähinnä lastensuojeluun liittyvissä asiakastilanteissa sekä osallistuu esimerkiksi koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Sastamalan koulutuskuntayhtymän kolmessa Sastamalassa toimivassa oppilaitoksessa on kaksi kokoaikaista koulutusohjaajaa, jotka hoitavat kuraattorin työtehtävät osallistuen sekä yhteisölliseen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamiseen ja lisäksi ovat opiskelijoiden tukena opintojen etenemisessä ja ammatillisuuden saavuttamisessa. Sastamalan perusopetuksessa toimii kaksi koulupsykologia. Toimialue on jaettu siten, että toinen koulupsykologi työskentelee eteläisellä ja keskustan alueella Karkun, Kaukolan, Stormin, Muistolan, Marttilan, Varilan, Tyrväänkylän ja Sylvään kouluilla, ja toinen pohjoisella ja läntisellä alueella Kiikan, Keikyän, Pehulan, Äetsän, Suodenniemen, Häijään, Toukolan kouluilla sekä Mouhijärven yhteiskoulussa. Koulupsykologin työnkuvaan

16 16 sisältyy muun muassa oppimistutkimusten tekeminen, tukeminen tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmissa, erilaisten ryhmien ohjaaminen ja konsultointi. Koulupsykologi voi myös auttaa oppilasta esimerkiksi tunne-elämän kehityksen solmukohdissa sekä erilaisissa lasta koskettavissa kriisitilanteissa. Sastamalan lukiokoulutuksessa toimii koulupsykologi, joka on yhteinen Saskyn ja Punkalaitumen kanssa. Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista. Koulupsykologipalveluilla tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluvat nuorten, psyykkinen tukeminen sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelu, opettajien ja muun henkilöstön konsultointi, huoltajien ohjeistus ja neuvonta sekä moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö. Psykologi työskentelee yhden päivän viikossa Punkalaitumella, yhden päivän lukiossa ja kolme päivää ammattikoulussa Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaita ovat oppilaat, opiskelijat ja heidän perheensä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden edistäminen, terveyshaittojen ennaltaehkäisy ja sairauden hoito, psykososiaalinen arvio ja seuranta lapsen ja nuoren voinnista, käytöksestä ja toimintakyvystä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tekee yhteistyötä kouluyhteisön ja kodin kanssa. Kouluterveydenhoitaja ohjaa oppilaita tarvittaviin tutkimuksiin, hoitoon koululääkärille ja muihin terveydenhoidon toimipisteisiin. Kouluterveydenhoitaja pitää säännöllisiä vastaanottoja kouluilla ja suorittaa oppilaiden terveystarkastukset. Kouluterveydenhuoltoa tekeviä terveydenhoitajia on Sastamalan ja Punkalaitumen alueella yhteensä 10 Toisella asteella terveydenhoitaja pitää säännöllisiä vastaanottoja kouluilla ja tekee terveystarkastuksen opiskelijalle ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna. Opiskelijoille tehdään yksi lääkärintarkastus lukio-opintojen aikana. Koulutuskuntayhtymässä terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen opiskelijoille 1. opiskeluvuoden aikana. Lääkäri tekee terveystarkastuksen 2. opiskeluvuoden aikana, tarvittaessa jo 1. opiskeluvuoden aikana. Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan eri toimijoiden, kuten psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan, fysioterapeutin, suun terveydenhuollon tai ehkäisyneuvolan palveluihin. Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee myös ilman ajanvarausta. Terveydenhoitaja on myös päivittäin tavoitettavissa puhelimitse Kodin ja koulun yhteistyö Sastamalassa kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmissa määritellään konkreettisesti yhteistyön toteuttaminen. Vähimmäisvaatimuksena on tavata huoltajat oppilasta ja hänen lähikouluaan koskevissa asioissa lukuvuosittain. Sastamalassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osaprosesseissa on luotu käytännöt kodin ja koulun yhteistyölle. Sastamalan kouluilla toimii aktiivisia vanhempainyhdistyksiä, joiden toiminta tukee koulun toimintaa ja opetus- sekä kasvatustavoitteita. Yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat tarvittaessa huoltajien edustajina erilaisissa koulun työryhmissä. Vanhempainyhdistykset

17 17 käyttävät usein keräämiään varoja mm. oppilasstipendeihin, kouluviihtyvyyttä lisääviin hankintoihin (mm. pelit, kirjat) sekä erilaisiin retkiin. Sastamalan lukioissa vanhempainillat ovat keskeinen kodin ja koulun yhteistyömuoto. Jokaisessa lukiossa järjestetään huoltajille mahdollisuus tavata lukion opettajakunta vähintään kerran lukuvuodessa. Vammalan lukiossa toimii lisäksi kaikille avoin kannatusyhdistys. Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa opiskeluhuoltoa. Kodilla on keskeinen merkitys nuoren arjen ja opiskelun tukemisessa. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen yleisiin ohjeistuksiin ja käytänteisiin. Kotiväeniltoja järjestetään lukuvuosittain (ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille). Tilaisuudessa opiskelijoilla ja huoltajilla on mahdollisuus tutustua oppilaitoksen henkilöstöön, asuntolatoimintaan sekä oppilaitoksen työtiloihin sekä keskustella henkilökunnan kanssa. Huoltajille järjestetään mahdollisuus keskustella nuorensa opiskelusta ja siihen vaikuttavista asioista tarvittaessa muulloinkin. Ryhmänohjaajat ovat yhteydessä opiskelijan huoltajiin ja tiedottavat opiskelijan opintojen etenemisestä huoltajalle puhelimitse, kirjallisesti tai sähköisesti (wilma -järjestelmän avulla) Tukioppilastoiminta Tukioppilas on vapaaehtoinen nuori, joka on saanut tukioppilastoimintaan tarvittavan koulutuksen. Tukioppilas on tavallinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita nuoria. Tukioppilaat ovat yläkoulun oppilaita. Tukioppilastoiminta on Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) kehittämää toimintaa. Sastamalan kaikilla yläkouluilla on tukioppilastoimintaa. Koulujen tukioppilastoiminnassa on omia erityispiirteitään, mutta yleisesti tukioppilaat edistävät kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä ja toimivat erilaisissa tilanteissa välittäjinä. Punkalaitumen Yhteiskoulun tukioppilaina toimivat 8-9 -luokkien oppilaita ja heitä ohjaa opinto-ohjaaja. Myös Vammalan lukiossa ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa on opiskelijatutor-toimintaa. Tutorit osallistuvat uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen. He osallistuvat myös oppilaitoksen markkinointiin. Tutorit saavat erillisen koulutuksen tutortoimintaan Oppilaskuntatyö Kaikissa Sastamalan ja Punkalaitumen perusopetuksen koulussa toimii oppilaskunta ohjaavine opettajineen. Oppilaskuntatoiminta on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja on koulupäivän aikana tapahtuvaa toimintaa. Kaikissa Sastamalan lukiossa toimii opiskelijakunta. Kaikki opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen. Opiskelijakunnalle nimetään lukuvuosittain ohjaava opettaja, joka koordinoi toimintaa ja tekee yhteistyötä nuorisopalveluiden edustajan kanssa. Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa toimii Sastamalassa kaksi opiskelijakuntaa, toinen Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa ja toinen yhteisesti Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja Vammalan ammattikoululla. Opiskelijakuntatoiminta on oleellinen foorumi kehittää, toteuttaa ja arvioida yhteisölliseen

18 18 opiskelijahuoltoon liittyvää toimintaa. Opiskelijakunta toteuttaa erilaisia hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyviä tapahtumia, tuo opiskelijoiden ääntä kuuluviin, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja kyselyihin sekä pitää huolta opiskelijayhteisöstä. 3.5 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuorisotyö Nuorisotyö on kasvatustyötä, joka huomioi lapset, nuoret ja heidän kehitysasteensa, hyvinvointinsa ja turvallisuutensa kaikessa toiminnassaan. Sen keskeisimmät tehtävät ovat lasten ja nuorten kehityksen ja elämänhallinnan tukeminen mm. järjestämällä virikkeellistä toimintaa sekä pyrkii tavoitteellisesti aktivoimaan nuoria vaikuttamaan nuorien elämänpiiriin liittyviin asioihin. Sastamalassa nuorisotyötä tekevät koulutetut ammattitaitoiset nuorisotyöntekijät. Nuorisopalvelut järjestetään lähipalveluina ja toiminnan painopisteenä on lapsille ja nuorille kohdistetut palvelut. Nuorisolain mukaan nuorisotyön asiakkaita ovat kaikki alle 29-vuotiaat nuoret. Sastamalan nuorisotoiminnan painopisteenä ovat 7-19-vuotiaat lapset ja nuoret. Nuorisotyön osalta Sastamalan kaupunki on jaettu kolmeen toiminnalliseen alueeseen: eteläinen alue (keskustan ja Karkun alueet), läntinen alue (Kiikan, Keikyän ja Kiikoisten alueet) sekä pohjoinen alue (Mouhijärven ja Suodenniemen alueet). Nuorisotoimintaan sisältyvät mm. nuorisotilojen avoin toiminta, kerhotoiminta, leiritoiminta, retket ja tapahtumat. Nuorisopalveluiden kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvatusta tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhot kokoontuvat säännöllisesti viikoittain, koulujen loma-aikoja lukuun ottamatta. Jokaisessa kerhossa ohjaajana toimii aikuinen, koulutettu ohjaaja. Lasten ja nuorten tiedotus ja neuvonta tapahtuu pääasiassa internetin kautta minkä ohella käytetään hyväksi myös koulujen ja nuorisotilojen kautta jaettavaa informaatiot. Sastamalan kaupungin nuorten internetsivuilta löytyy kattavasti tietolähteiden linkkejä nuorta askarruttaviin asioihin eri aihealueilta. Nuorten omia sivuja kehitetään edelleen vuoden 2016 aikana. Punkalaitumella nuorisotyö on vapaa-aikatoimen yhteydessä. Nuorisolle on olemassa torin laidalla nuorisotila nurkkaputka, joka on avoinna kahtena iltana viikossa, keskiviikkona ja perjantaina. Lisäksi kirjaston tiloja on kehitetty nuorille sopivammaksi oman nuorisonurkkauksen myötä. Lisäksi työttömille nuorille on nuorten työpaja, jossa aktivoidaan nuoria pysymään toimintakykyisinä kuntalaisina ja kansalaisina. Punkalaitumen vapaa-aikatoimen puolesta koulukeskuksen liikuntahallilla toimii tällä hetkellä kaksi viikoittaista palloilukerhoa ja toimintaa on tarkoitus monipuolistaa lisäämällä eri alakoulun ikäluokille tarkoitetut kiipeilykerhot myös kerran viikossa tapahtuvaksi. Lisäksi kunta tarjoaa kuvataidetta ja draamaa kerhon vuotiaille kerran viikossa. Lukion pojilla on myös oma salibandykerhonsa ja yläkoulun ja lukion tytöillä tanssikerho kerran viikossa. Punkalaitumen nuorisoa informoidaan yhteisen facebook -ryhmän sekä nuorisotilaan ja kouluille jaettavien mainos/ infolehtisten tai julisteiden avulla. Myös Nuorisovaltuusto pyrkii jakamaan tietoa ikätovereilleen. Lisäksi tärkeimmät informaatiot jaetaan kaikille nähtäväksi kerran viikossa ilmestyvässä paikallissanomassa.

19 Erityisnuorisotyö Sastamalassa erityisnuorisotyö muodostuu päihdekasvatuksesta, etsivästä nuorisotyöstä ja koulu-, nivelvaihe- sekä verkostoyhteistyöstä. Päihdekasvatusta tarjotaan vuosittain kaikille 6. luokkalaisille. Nivelvaihetyöhön sisältyy nuorisotyön osalta koululaisten ryhmäyttäminen vuosittain lasten siirtyessä alakoulusta yläkouluun. Lisäksi yläkoululaisille on järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa Camera Obscura päihdevalistusta. Etsivä nuorisotyö on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Työllä pyritään viime kädessä ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Etsivällä nuorisotyöllä on tarkoitus parantaa nykyistä paremmin palvelujen saavutettavuutta erityisesti niille nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää Sastamalan ja Punkalaitumen alueen alle 29- vuotiaita, peruskoulunsa päättäneitä nuoria, jotka ovat jääneet tai vaarassa jäädä koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen heille tarkoitetut julkisen sektorin palvelut. Etsivä nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää erityisnuorisotyötä ja se kohdistetaan niihin nuoriin, jotka ovat vaarassa pudota koulutusjärjestelmästä ja ovat syrjäytymisuhan alaisia. Etsivän työn tavoitteena on myös löytää jo koulutusjärjestelmästä tai työmarkkinoilta pudonneet nuoret sekä tarjota mielekästä vapaa-aikaan liittyvää toimintaa ohjaamalla erilaisten harrastusten pariin. Nuoret ohjataan heidän kasvuaan ja itsenäistymistään tukevien palvelujen piiriin ja heitä tuetaan sekä motivoidaan koulutukseen ja työmarkkinoille hakeutumisessa. Tavoitteena on mahdollistaa nuoren eteneminen elämässään mahdollisia esteitä poistamalla, mikä vaatii joskus paljon tukea mm. nuoren arjenhallinnantaitojen vahvistamisessa. Työskentelyn lähtökohtana on nuoren oma arvio tuen tarpeestaan. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin. Etsivää nuorisotyötä toteuttaa Sastamalassa ja Punkalaitumella kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Etsivän nuorisotyön toimipiste on sijoitettu työllisyyspalveluiden yhteyteen ja nuorilla on näin mahdollisuus saada moniammatillinen tuki henkilökohtaisten jatkopolkujen suunnitteluun. Etsivä nuorisotyö ei ole sidottu toimipisteen sijaitsemispaikkaan vaan nuoria kohdataan erilaisissa paikoissa Sastamalan ja Punkalaitumen alueella. Nuorille ja muille kiinnostuneille järjestetään asiointi mahdollisuus myös ilta-aikaan Nuorisovaltuusto Sastamalan nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla 21 jäsentä. Nuorille on varattu alueellisesti kiintiöt: pohjoinen alue 4 edustajaa, eteläinen alue 12 edustajaa ja läntinen alue 5 edustajaa. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan yhdeksänjäsenisen nuorisohallituksen ja nuorisohallitus keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat vuotiaita nuoria. Sen toimintakausi on yleensä kaksi vuotta, nuorisovaltuusto voi päättää toimikauden pituuden ennen vaaleja. Nuorisovaltuusto toimii asiantuntijaelimenä nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja ja tekee esityksiä ja aloitteita. Sen tavoitteena on järjestää tapahtumia nuorilla ja tukea alueneuvostojen ja nuorisotalojen toimintaa. Nuorisovaltuustolla on määräraha nuorisopalvelujen talousarviossa. Nuorisovaltuuston toimintaa koordinoi ja ohjaa vastaava nuorisotyöntekijä.

20 20 Nuorisovaltuusto valitsee vuosittain edustajansa kaupungin päättäviin elimiin. Nuorisovaltuuston valitsemilla edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja johtokuntien kokouksissa (ks. Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman taustaselvitys, 54-60). Punkalaitumella käynnistyi uudelleen nuorisovaltuustotoiminta syksyllä Valtuustossa on 5 jäsentä ja heillä on mahdollisuus osallistua kunnan päättävien elinten kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden tehtävänä on kaupunkilaisten liikuntatottumusten ylläpito ja liikuntamyönteisten asenteiden herättäminen, aktiivisten liikuntaharrastusten kehittäminen järjestämällä riittävät ja tarkoituksenmukaiset harrastusmahdollisuudet kaikille kuntalaisille, liikunnanohjaus- ja tiedotustoiminnan järjestäminen sekä yhteistyöprojektien toteuttaminen yhteistyössä paikallisten liikuntajärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Näkyvänä tehtävänä on myös paikallisen urheiluseuratoiminnan tukeminen sekä liikuntapaikkojen hoito, kunnossapito ja rakentaminen. Lisäksi liikuntapalvelut vastaa erityisryhmien liikunnanohjauksesta, urheilukerhotoiminnasta ja uimaopetuksesta. Sastamalan kaupungin liikuntapalvelut järjestää monipuolista ohjattua toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille, ikääntyville ja ikäihmisille. Terveysliikuntaohjelmassa sekä lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelmassa pääpainona on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelma (liikkuva koulu) on käynnissä kaikissa kaupungin perusopetuksen kouluissa. Liikuntapalvelut järjestää ympäri vuoden monipuolisia liikuntakampanjoita sekä liikuntatapahtumia yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Monet järjestöt ja seurat järjestävät kaupungin ohella monipuolista harrastus- ja liikuntatoimintaa kaiken ikäisille kaupunkilaisille. Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös kaupungin henkilöstön liikuntatoiminnan järjestäminen yhteistyössä kaupungin muiden prosessien kanssa. Järjestetyn liikuntatoiminnan tavoitteena on henkilöstön terveyden, hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen parantaminen. Kaupungin liikuntaohjelmassa on mm. ohjattua liikuntatoimintaa (kuntosalitoiminta, juoksukoulu, kuntosalistarttikurssi), liikuntaneuvontatoimintaa, kuntotestaustoimintaa sekä henkilökohtaista ohjaustoimintaa. Liikuntapalvelut järjestää myös erilaisia liikuntaseminaareja ja -tapahtumia sekä liikunta- ja kuntokampanjoita. TYKY-toiminnan kokonaisvastuu on henkilöstöhallinnolla ja liikuntapalvelut toimii käytännössä yhtenä palvelun tuottajana. Sastamalan kaupungin nettisivuilta on linkkejä sekä kaupungin tarjoamiin palveluihin että järjestöjen ja seurojen järjestämiin palveluihin. Liikuntapalvelut löytyvät myös facebookista. Myös Sastamalan koulutuskuntayhtymä järjestää opiskelijoille ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja neuvoo käyttämään paikkakunnalla järjestettäviä harrastusmahdollisuuksia Punkalaitumen kunnan ulko- ja sisäliikuntapaikat ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Harjoitus- ja kilpailuvuoroja voi hakea erillisellä lomakkeella vapaa-aikatoimelta ja järjestöt, yhteisöt sekä seurat saavat tilat käyttöönsä maksutta. Kunta pitää yllä liikuntahallia, Porttikallion ulkourheilu- ja hiihtokeskusta, kaukaloita, Vartiolan urheilu- ja pallokenttiä,

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä Opetushallituksen antamien esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (4/011/2014 ja 5/011/2014)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto Hallituksen esitykset annettu 6.6.2013 Oppilas- ja opiskelijahuolto Janne Öberg HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilasja opiskelijahuoltoa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan 1.8.2014 Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa 28.11.2014 OPH koulutustilaisuus Uudistuva esiopetus kasvatus- ja opetuspäällikkö Pia Kola-Torvinen Tampere Oppilas-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta 20.6.2016 1 Kaustisen opiskeluhuollon strategia Opiskeluhuollon lähtökohdat Kaustisen kunnan opiskeluhuollon strategia lähtee Oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (6) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot