Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar."

Transkriptio

1 Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på / av...15 Grundmanövrering...17 Tekniska data...19 Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Läs noga denna bruksanvisning innan apparaten tas i bruk och bevara den för framtida referens.

2 Viktiga säkerhetsföreskrifter Svenska VARNING 1) Utsätt inte enheten för dropp eller stänk för att förhindra att den skadas, vilket kan resultera i brand eller stötar. Placera inte vätskebehållare (blomvaser, koppar, smink el. dyl.) ovanpå anläggningen (och ej heller på hyllor el.dyl. ovanför.) Placera inga öppna amkällor som till exempel tända ljus på/ovanför enheten. 2) För att förhindra elstötar skall du inte ta bort monitorhöljet. Det nns inga invändiga delar du själv kan reparera. Låt kvali cerad servicepersonal ta hand om alla servicearbeten. 3) Tag inte bort nätkabelkontaktens jordningsstift. Denna monitor har en tre-stifts nätkabelkontakt av jordningstyp. Denna kontakt passar endast i ett växelströrmsuttag av jordningstyp. Detta är en säkrhetsegenskap. Om du inte kan sätta in kontakten i uttaget, skall du kontakta en elektriker. Fördärva inte syftet med denna jordningskontakt. 4) För att förhindra elstötar bör du försäkra att jordstiftet på nätkabelns kontakt är ordentligt anslutet. OBSERVERA Denna utrustning är till för användning i miljöer som är relativt fria från elektromagnetiska fält. Om denna utrustning används nära källor för kraftiga elektromagnetiska fält eller där elektriska störningar kan lägga sig över ingångssignalerna, kan det leda till att bild och ljud börjar svaja eller till att interferensstörningar uppträder. För att undvika att denna utrustning skadas på något vis, skall den hållas på avstånd från källor som alstrar kraftiga elektromagnetiska fält. Apparaten skall anslutas till jordat uttag Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-tv nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-tv nät galvanisk isolator nnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. Angående varumärken VGA är ett varumärke tillhörande International Business Machines Corporation. Macintosh är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Inc., USA. SVGA, XGA, SXGA och UXGA är registrerade varumärken tillhörande Video Electronics Standard Association. Övriga varumärken respekteras till fullo även om ingen speciell notering om företag eller produkter har gjorts. HDMI, HDMI-logon och High-De nition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. RealD 3D är ett varumärke som tillhör RealD. 2 Anm. Låt inte stillbilder visas under längre tidsperioder, eftersom det kan orsaka en permanent bildkvarhållning på plasmaskärmen. Sådana stillbilder är t.ex. logotyper, videospel, datorbilder, teletext och bilder som visas i formatet 4:3.

3 Säkerhetsföreskrifter VARNING Iordningsställande Den Plasmaskärm skall endast användas i kombination med följande tillbehör som köpes separat. Om du använder monitorn tillsammans med andra tillbehör som köpes separat, kan den bli instabilt installerad och då personskador uppstå. (Samtliga nedanstående tillbehör tillverkas av Panasonic Corporation.) Svenska Bottenplatta... TY-ST65P20 Flyttbart stativ för skärm... TY-ST65PF1 Fäste för väggupphängning (vinklat)... TY-WK65PR20 BNC uttagsplatta för Dual Video... TY-FB9BD HD-SDI-uttagsplatta... TY-FB9HD HD-SDI-uttagsplatta med ljud... TY-FB10HD Dual Link HD-SDI-uttagsplatta... TY-FB11DHD Dubbel HDMI-uttagsplatta... TY-FB10HMD DVI-D uttagsplatta... TY-FB11DD AV-uttagslåda... TY-TB10AV 3D IR-SÄNDAREN... TY-3D30TRW 3D-glasögon... TY-EW3D3SE, TY-EW3D3ME, TY-EW3D3LE Elektronisk penna för interaktiv plasmaskärm... TY-TPEN1PBW Trådlös modul... ET-WM200E Be alltid en kvali cerad tekniker att utföra iordningsställandet. Små delar kan utgöra kvävningsrisk om de av olyckshändelse sväljs. Håll små delar borta från små barn. Släng bort små delar och andra föremål som inte behövs, inklusive förpackningen och plastpåsar/ark vilket utgör en kvävningsrisk om barn leker med dem. Placera inte plasmaskärmen på en lutande eller ostadig yta, och se till så att plasmaskärmen inte hänger över sin bottenplatta. Den plasmaskärm kan falla ned eller välta omkull. Lägg inte något ovanpå den plasmaskärm. Om vatten spills över den plasmaskärm eller om främmande föremål kommer in i den, kan en kortslutning bli följden och detta kan leda till brand eller elstötar. Rådfråga din lokala Panasonic-återförsäljare, om något främmande föremål kommer in i den plasmaskärm. Måste transporteras stående! Transport av apparaten med bildskärmen riktad uppåt eller neråt kan skada apparatens interna elektronik. Man får inte förhindra ventilation genom att täcka över ventilationsöppningar med föremål som tidningar, dukar och gardiner. För tillräcklig ventilering; Om du använder bottenplattan (separat tillbehör) måste du lämna ett fritt utrymme på 10 cm eller mer över, till vänster och höger, samt 7 cm bakom, och håll avståndet mellan skärmens underdel och golvytan. Följ de anvisningar som ges om du använder någon annan uppsättningsmetod. (Om det inte nns några angivelser i installationshandledningen om vilka mått som ska gälla bör du lämna 10 cm eller mer fritt utrymme över, under, till höger och till vänster om enheten, samt 7 cm eller mer bakom den.) Vid installation av plasmaskärmen vertikalt; Vrid upp strömbrytaren för riktning uppåt när du installerar plasmaskärmen vertikalt. Ställ in Display orientation till Portrait i menyn Setup. 3

4 Säkerhetsföreskrifter Vid användning av den plasmaskärm Den plasmaskärm är konstruerad för att drivas med växelström V, 50/60 Hz. Svenska Täck inte över ventilationshålen. Om du gör det kan den plasmaskärm överhettas, vilket kan leda till brand eller andra skador på monitorn. Stick inte in några främmande föremål i den plasmaskärm. Sätt inte in några metallföremål eller lättantändliga föremål i ventilationshålen och tappa inte sådana saker på den plasmaskärm, därför att detta kan leda till brand eller elstötar. Tag inte bort monitorhöljet och modi era inte monitorn på något sätt. Inne i den plasmaskärm nns det höga spänningar, som kan orsaka allvarliga elstötar, Kontakta din lokala Panasonicåterförsäljare för alla inspektioner, justeringar och reparationsarbeten. Säkerställ lätt tillgång till kabelns stickkontakt. Apparater som är konstruerade i enlighet med klass I ska anslutas till ett uttag med skyddande jordanslutning. Använd inte någon annan nätsladd än den som medföljer enheten. Att använda någon annan sladd kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Sätt in nätkabelns kontakt ordentligt så långt det går. Om kontakten inte sätts in så långt det går, kan hetta alstras och detta kan leda till brand. Om kontakten är skadad eller om uttagets platta sitter lös, ska de inte användas. Fatta inte tag i nätkabelns kontakt med våta händer. Om du gör det kan elstötar uppstå. Gör inte något som kan skada nätkabeln. Fatta i kontakten, inte i själva nätkabeln, när den lossas från vägguttaget. Skada inte nätkabeln, ändra den inte på något sätt, placera inga tunga föremål ovanpå den, värm inte den, placera den inte nära heta föremål, vrid eller böj den inte för mycket och dra inte i den. Om du gör det kan brand eller elstötar uppstå. Om nätkabeln skadas, ska du låta din lokala Panasonic-återförsäljare reparera den. Om du inte skall använda den plasmaskärm under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. För att förhindra att en eventuell brand sprider sig skall alltid levande ljus eller andra öppna lågor hållas väl åtskilda från denna produkt. Om problem uppstår under användning Om ett problem uppstår (t.ex. ingen bild eller inget ljud), eller om rök eller en onormal lukt börjar strömma ut från den plasmaskärm, skall du omedelbart lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Om du fortsätter att använda den breda plasma-monitorn i sådana situationer, kan resultatet bli brand eller elstötar. När du har kontrollerat att rök inte längre tränger ut från monitorn, skall du kontakta din lokala Panasonicåterförsäljare så att nödvändiga reparationer kan utföras. Att själv reparera den breda plasma-monitorn är mycket farligt och skall aldrig göras. Lossa nätkabelns kontakt omedelbart om vatten eller främmande föremål kommer in i den breda plasmamonitorn, om monitorn tappas i golvet eller om monitorhöljet skadas. En kortslutning kan uppstå och detta kan leda till brand. Kontakta din lokala Panasonic-återförsäljare för alla reparationer som kan bli nödvändiga. 4

5 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Vid användning av den plasmaskärm Sätt inte dina händer, ansiktet eller några föremål nära den plasmaskärm ventilationsöppningar. Upphettad luft strömmar ut från ventilationshålen och den plasmaskärm ovansida blir het. Sätt inte dina händer, ansiktet eller värmekänsliga föremål nära denna öppning. Annars kan resultatet bli brännskador eller deformering. Svenska Var noga med att lossa alla kablar innan den plasmaskärm skall yttas. Om den plasmaskärm yttas medan några kablar fortfarande är anslutna, kan kablarna skadas och detta kan resultera i brand eller elstötar. För säkerhets skull skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget innan du påbörjar någon rengöring. Om detta inte görs kan resultatet bli elstötar. Rengör nätkabeln regelbundet, så att den inte blir övertäckt av damm. Om damm samlas på nätkabelns kontakt, kan resultatet bli att luftfuktighet samlas och skadar isoleringen så att brand uppstår. Drag ut nätkabelns kontakt från vägguttaget och torka av kontakten med en torr duk. Bränn eller öppna inte batterier. Batterier får inte utsättas för extrem värme, som från sol, brand eller liknande. Denna plasmaskärm avger infraröda strålar och kan därför påverka annan kommunikationsutrustning som använder sig av infraröda strålar. Håll därför annan infraröd utrustning borta från direkt eller indirekt ljus som avges av plasmaskärmen. Rengöring och skötsel Monitorns framsida har specialbehandlats. Torka av framsidan varsamt och använd endast den medföljande polerduken eller en mjuk luddfri duk. Om ytan är särskilt smutsig bör du torka av den med en mjuk luddfri tygduk, som har doppats i vatten eller en lösning med rengöringsmedel utspätt 100 gånger, och torka sedan av ytan jämnt med en torr tygduk av samma typ, tills ytan är torr. Repa eller slå inte mot framsaidans yta med naglarna eller andra hårda föremål. Om du gör det kan ytan skadas. Dessutom ska du undvika att ytan kommer i kontakt med lätt yktiga lösningsmedel som t.ex. insektsspray, lösbubgsnedek lösningsmedel och thinner. Annars kan ytans kvalitets nish skadas. Om monitorhöljet blir smutsigt, ska det torkas av med en mjuk och torr duk. Om monitorhöljet är mycket smutsigt, ska du doppa duken i vatten som har en liten mängd neutralt diskmedel och vrida ur duken ordentligt. Använd duken för att rengöra monitorhöljet och torka därefter torrt med en torr duk. Se till så att inget diskmedel kommer i direkt kontakt med den breda plasma-monitorns yta. Om vattendroppar kommer in i monitorn, kan driftstörningar bli resultatet. Undvik kontakt med lätt yktiga substanser som t.ex. insektsspray, lösningsmedel och thinner. Annars kan monitorhöljets yt nish påverkas negativt eller ytterskiktet agna av. Dessutom ska höljet inte vara i kontakt någon längre tid med föremål tillverkade av gummi eller PVC. 5

6 Säkerhetsföreskrifter Svenska Säkerhetsanvisningar för 3D VARNING Små delar 3D-glasögon innehåller små delar (batteri och särskilt band, o.s.v.) och måste hållas utom räckhåll för små barn för att undvika att de sväljer delarna. Demontering 3D-glasögonen får inte demonteras eller modi eras. OBSERVERA Läs dessa instruktioner noggrant för att se på 3D-bilder på ett säkert och bekvämt sätt. Används för kommersiell tillämpning och offentlig visning Någon ansvarig bör ansvarsfullt förmedla användaren försiktighetsåtgärder vid användning av 3D-glasögon. 3D-glasögon (säljs separat) Tappa inte 3D-glasögonen, utsätt dem inte för tryck och kliv inte på dem. Var försiktig med ramens spetsar när du sätter på 3D-glasögonen. Var försiktig att inte klämma ngret i gängdelen på 3D-glasögonen. Var extra uppmärksam när barn använder 3D-glasögon. Som riktlinje bör 3D-glasögon inte användas av barn yngre än 5 till 6 år. Alla barn måste övervakas av föräldrar eller förmyndare som ska säkerställa deras hälsa och säkerhet när de använder 3D-glasögon. 6

7 Säkerhetsföreskrifter Visa 3D-innehåll Material för 3D-visning omfattar kommersiellt tillgängliga Blu-ray-skivor, 3D-sändningar osv. När du förbereder ditt eget 3D-material, se till att det produceras på rätt sätt. Använd inte 3D-glasögonen om du är överkänslig mot ljus, har hjärtproblem eller andra medicinska tillstånd. Sluta använda 3D-glasögonen omedelbart om du känner dig trött, om du mår illa eller om du upplever någon annan obehaglig känsla. Ta en lämplig paus när du har sett en 3D- lm. Ta en paus på mellan 30 och 60 minuter när du har visat 3D-innehåll på interaktiva enheter som 3D-spel eller datorer. Var försiktig att inte slå till plasmaskärmen eller andra människor oavsiktligt. När du använder 3D-glasögon kan du missbedöma avståndet mellan användare och skärm. 3D-glasögon får endast användas när du visar 3D-innehåll. Om du inte tittar på skärmen ett tag när du visar 3D-bilder kan 3D-glasögonen stängas av automatiskt. Om du lider av synproblem (kort- / långsynt, astigmatism, skillnader på vänster och höger öga), ska du se till att korrigera din syn innan du använder 3D-glasögonen. Sluta använda 3D-glasögonen om du tydligt ser dubbla bilder när du visar 3D-innehåll. Använd inte 3D-glasögon på ett avstånd som är mindre än det rekommenderade avståndet. Håll minst det rekommenderade avståndet från skärmen vid visning (3 gånger skärmens faktiska höjd). Rekommenderat visningsavstånd: 2,4 m När skärmens övre och nedre område är svarta, som i lmer, ska du se på skärmen från ett avstånd som är 3 gånger längre bort än den verkliga bildens höjd. (Detta betyder att avståndet blir mindre än det rekommenderade avståndet ovan.) Svenska Använda 3D-glasögon (säljs separat) Innan du använder 3D-glasögon ska du kontrollera att det inte nns några föremål som kan gå sönder i närheten av användaren för att undvika materiella skador och personskador. Ta av 3D-glasögonen innan du rör dig omkring för att undvika fall eller personskador. Använd endast 3D-glasögonen för det avsedda syftet och inget annat. Använd inte 3D-glasögon i höga temperaturer. Använd inte 3D-glasögonen om de är fysiskt skadade. Använd inte några enheter som sänder ut infraröda signaler i närheten av 3D-glasögonen eftersom detta kan leda till att 3D-glasögonen fungerar på fel sätt. Använd inte några enheter (mobiltelefoner, sändare) som sänder ut starka elektromagnetiska vågor i närheten av 3D-glasögonen eftersom det kan få dem att sluta fungera. Sluta använda 3D-glasögon omedelbart om ett fel inträffar. Sluta använda 3D-glasögonen omedelbart om du upplever rödhet, smärta eller hudirritation omkring näsan eller tinningarna. I sällsynta fall kan materialen som används i 3D-glasögonen orsaka en allergisk reaktion. 7

8 Säkerhetsföreskrifter Användning av elektronisk penna Svenska VARNING! Skyddsåtgärder vid användning Ändra inte enheten och modi era inte någon del. Ändring eller modi ering kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kvävningsrisk Håll pennspetsen, adaptern för den elektroniska pennan och batteriet utom räckhåll från barn för att förhindra att de sväljer dem. Batteri Använd endast speci cerad batterityp. Användning av felaktig batterityp kan orsaka överhettning/förbränning eller läckage av batterisyra. Se till att batteriet sätts in med korrekt polaritet (+/-), visas på batterihållaren. Felaktigt installerade batterier kan spricka eller läcka, vilket resulterar i skador. Använd inte skadade batterier. Användning av skadade batterier kan resultera i läckage. Elektronisk penna Använd inte produkten i närheten av medicinsk utrustning. (Ta inte med den till operationsrum, intensivvårdsavdelningar, intensivvårdsenheter osv.) Elektromagnetiska vågor som genereras av denna enhet kan påverka utrustning och kan orsaka felfunktioner hos utrustningen. Använd inte produkten i närheten av automatiska dörrar, rökdetektorer och annan automatisk styrutrustning. Elektromagnetiska vågor som genereras av denna enhet kan påverka utrustning och kan orsaka felfunktioner hos utrustningen. Använd minst 22 cm från pacemakers. Elektromagnetiska vågor som genereras av denna enhet kan påverka driften hos pacemakers. OBSERVERA Ta ut batterierna när enheten inte ska användas under en längre tid. Annars kan batterierna läcka. Använd inte läckande batterier. Batteriet får inte kortslutas, värmas, brytas sönder eller kastas i eld, eftersom det kan leda till att batteriet läcker, genererar värme eller spricker. När du slänger batteriet, täck batterikontakterna med isolering(t.ex. tejp). Direktkontakt med andra batterier kan resultera i läckage, brand eller explosion. Löd inte på batteriet eftersom det kan resultera i att batteriet läcker, genererar värme eller spricker. Ta ut förbrukade batterier omedelbart för att undvika batteriläckage. Undvik att få batterivätskan i ögon, hud eller kläder, eftersom detta kan resultera i irritation eller skada. Om detta inträffar, gnugga inte det utsatta området, och skölj riktligt med rent vatten. 8

9 Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder Alla ändringar eller modi eringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens behörighet att använda enheten. Om batteriets användning Om ett batteri används felaktigt kan det läcka och orsaka korrosion av enheten, eller så kan det spricka. För att förhindra detta, följ alltid nedanstående försiktighetsåtgärd. Om den elektroniska pennan upphör att fungera på grund av att batteriet tagit slut, ta omedelbart ut batteriet och kassera den enligt lokala föreskrifter. Om ett uttjänt batteri lämnas i den elektroniska pennan kan resultera i läckage. Övrig information Anmärkningar om användning Användning av elektronisk penna och adapter för elektronisk penna i närheten av elektriska apparater kan orsaka störningar. Flytta den från elektriska apparater som t.ex. TV-apparater, radioapparater, trådlösa telefoner eller trådlösa enheter. MEDICINSKT Rådfråga tillverkaren av alla personliga medicinska enheter, t.ex. tillverkaren av pacemakers, för att fastställa om de är tillräckligt skärmade från extern RF-energi (radiofrekvens). (Enheten drivs i frekvensområdet 2,405 GHz till 2,480 GHz och uteffekten är 1 milliwatt.) Använd inte enheten i sjukvårdsinrättningar om det nns föreskrifter anslagna i området som upplyser dig om det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för extern RFenergi (radiofrekvens). Svenska Inget ansvar kommer att vidtas av vårt företag när det gäller följderna av utrustningens användning och/eller skada. 9

10 Tillbehör Medföljande tillbehör Svenska Bruksanvisning Kontrollera att du har de tillbehör som visas DVD-ROM med programvara 1 elite Panaboard software elite Panaboard book Bruksanvisning Skärmfunktioner Nätverksåtgärder Användning av elektronisk penna Programvarulicenser GNU GENERAL PUBLIC LICENSE GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Fjärrkontroll N2QAYB Batterier för fjärrkontrollen (R6 (UM3) storlek 2) Nätkabel Klämma 1 TMME289 Ferritkärna 2 J0KG Använd ferritkärnor I enlighet med EMCstandarden. (se sidan 14) Elektronisk penna set Laddningskabel 2 2m Adapter för elektronisk penna 1 Uppladdningsbart AAA Ni-MHbatteri 2 Elektronisk penna 2 Pennspets (extra) 2 N5EDZ The supplied rechargeable battery is only for this electronic pen. When replacing the rechargeable battery, replace it with a commercially available rechargeable AAA Ni- MH battery. (HHR-4MVE) Pennhållare 2 N2FZ TKKL5543 Förvara den extra pennspetsen tillsammans med denna bruksanvisning. Om användning av DVD-ROM-skivan För att förhindra skada på DVD-ROM-skivan: Rör eller skriv inte på skivans yta. Lämna inte skivan utanför skyddsfodralet. Lämna inte skivan i direkt solljus eller i närheten av värmekällor. Placera inga tunga föremål ovanpå skivfodralet och tappa det inte i golvet. För att rengöra skivan, håll skivan i kanterna och torka från mitten till kanterna med en torr, mjuk tygduk. 10

11 Tillbehör Fjärrkontrollens batterier Två batterier av storlek R6 krävs. 1. Drag tillbaka och håll haken, och öppna sedan batterilocket. 2. Sätt i batterier observera korrekt polaritet (+ och -). Storlek R6 (UM3) 3. Sätt tillbaka locket. Svenska Praktiskt tips: Vid itigt bruk av fjärrkontrollen bör du använda alkaliska batterier då dessa har längre livslängd. Att observera angående batterier Felaktig isättning av batterierna kan orsaka läckage och korrosion som kan skada fjärrkontrollen. Kassering av batterier ska ske på ett miljövänligt sätt. Observera noga följande punker: 1. Du bör alltid byta båda batterierna samtidigt. Sätt alltid i två nya batterier. 2. Blanda inte ett gammalt och ett nytt batteri. 3. Blanda inte olika batterityper (t.ex. Zink Carbon med Alkaline ). 4. Försök aldrig att ladda, kortsluta, plocka isär, värma eller bränna förbrukade batterier. 5. Batterierna behöver troligen bytas när manövreringen börjar bli instabil eller då fjärrkontrollen inte längre kan styra plasmaskärmen. 6. Bränn eller öppna inte batterier. 7. Batterier får inte utsättas för extrem värme, som från sol, brand eller liknande. 11

12 Anslutningar Högtalaranslutning Svenska Obs: Använd 8 /10 W högtalare. 1 2 Röd Svart Sätt i kabeln medan du trycker på spaken. Röd Svart Släpp upp spaken. Nätsladd och fästband, kabelfästen Att fästa nätkabeln Dra ur elsladden Sätt i elsladden i skärmen. Stick i elsladden tills det klickar. Anm. Se till att nätkabeln är låst både på vänster och höger sida. Dra ur elsladden genom att trycka på de två knopparna. Anm. Se absolut till att du drar ur nätkabeln ur vägguttaget först när du ska koppla ur nätkabeln. Använda klämman Säkra lösa kablar med klämman enligt behov. Anm. En kabelklämma inkluderas med enheten. Vid säkring av kablar på tre positioner, köp separat kabelklämma. 1 Montera klämman hål Gör så här för att ta bort från enheten: lås 2 Bunta ihop kablarna Gör så här för att lossa: För in klämman in ett hå. Håll låsen på båda sidorna intryckta hakar För in spetsen I hakarna knopp Håll knoppen intryckt 12

13 Anslutningar Video equipment connection Ingångarna är på plasmaskärmens undersida. SERIAL: Kontrollera plasmaskärmen genom att ansluta till PC 3D IR TRANSMITTER: Anslut sändaren för 3D IR-SÄNDARE (extra tillbehör). Svenska SLOT: Terminalkort (valbara tillbehör) ingångsöppning (se sidan 3) Anm. Uttaget på höger sida är för terminalkort med en bredd på 2-öppningar. Terminalkortet med en bredd på 1-öppning fungerar inte när det installeras i uttaget på höger sida. (8Ω,20W[10W+10W]) AV IN (VIDEO): Ingång för kompositvideo COMPONENT/RGB IN: Ingång för komponent-/rgbvideo DVI-D IN: DVI-D-ingång PC IN: Anslutning till PC-ingång Anslut till videoingång för PC eller enhet med utgång Y, PB(CB) och PR(CR). AV IN (HDMI): HDMI-ingång Anslut till videoutrustning såsom VCR- eller DVD-spelare. WIRELESS MODULE, LAN: Se sidan 14 13

14 Anslutningar Exempel på nätverksanslutning (Wired LAN) DATOR Skärm (huvudenhet, baksida) Svenska Mindre än 10 cm Nätverkskabel (medföljer ej) Ferritkärna (medföljer) Ferritkärna (medföljer) Mindre än 10 cm Installera ferritkärnan Open Dra tillbaka ikarna (på två ställen) Linda runt kabeln två varv Tryck igenom kabeln och stäng Hubb eller bredbandsrouter Anm. Se till att bredbandsroutern eller hubben stöder 10BASE-T/100BASE-TX. För att ansluta en enhet med 100BASE-TX, använd en kategori 5 nätverkskabel. Att vidröra nätverksuttaget med en statiskt laddad hand (kropp) kan förorsaka skador på grund av urladdningen. Vidrör inte nätverksuttaget eller någon metalldel på nätverkskabeln. För anslutningsanvisningar, kontakta din nätverksadministratör. Anslutning av trådlös modul (trådlöst nätverk) För att använda den trådlösa funktionen är den trådlösa modulen (ET-WM200E) (säljs separat) nödvändig. Vid anslutning av den trådlösa modulen till skärmen, ta bort skydds lmen och locket. Anslutningsanvisning Håll den trådlösa modulen med LED-lampan på den närmaste sidan och anslut den till den trådlösa modulens anslutningsterminal. (8Ω,20W[10W+10W]) Anm. Anslut inte någon annan enhet än den trådlösa modulen (ET-WM200E). Vid användning av elektronisk penna Om den elektroniska pennan används med den trådlösa modulen (ET-WM200E) ansluten kan det resultera i felfunktioner för den elektroniska pennan på grund av till exempel radiostörningar. I sådana fall, ställ in Wireless Lan på Off innan du använder den elektroniska pennan. (se Bruksanvisning, Nätverksåtgärder ) ET-WM200 LED 14

15 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Att slå strömmen på / av Anslut nätkabeln till plasmaskärmen. Svenska Anslutning till ett vägguttag Anm. Formen på nätkontakten kan variera mellan olika länder. Den typ som visas till höger är kanske inte typen som medföljer din apparat. Se absolut till att du drar ur nätkabeln ur vägguttaget först när du ska koppla ur nätkabeln. Driftindikator Tryck in strömbrytaren på plasmaskärmen för att slå på den. Driftindikator: Grön [Starta nätverket] Det tar en stund innan nätverket startats efter det att strömmen har slagits på. Under denna tid är Network Setup i menyn Setup gråmarkerad och kan inte ställas in. Fjärrkontrollsensor Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att slå av plasmaskärmen. Driftindikator: Röd (beredskapsläge) Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att slå på plasmaskärmen. Driftindikator: Grön Stäng av plasmaskärmens ström genom att på enheten trycka på brytaren när plasmaskärmen är påslagen eller i beredskapsläget (standby). Anm. När strömbesparingsfunktionen är aktiverad blir driftsindikatorn Orange i avslaget läge. 15

16 Att slå strömmen på/av När enheten sätts på för första gången Svenska Följande skärm visas när enheten sätts på för första gången. Välj punkterna med fjärrkontrollen. Knapparna på enheten kan inte användas. OSD Language (bildskärmsspråk) Day/Time/Setup (inställning av dag/tid) Display orientation (bildskärmensriktning) OSD Language English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) Select Set Day/Time Setup Time MON 99:99 Set Day MON Time 99:99 Day/Time Setup Time MON 99:99 Set Day TUE Time 10:00 Display orientation Landscape Portrait 1 Välj språk. 2 Ställ in. 1 Välj Day eller Time. 2 Ställ in Day eller Time. 1 Välj Set. 2 Ställ in. 1 För vertikal installation väljer du Portrait. 2 Ställ in. Anm. När punkterna väl är inställda kommer dessa skärmar inte att visas när enheten sätts på nästa gång. Efter inställning kan punkterna ändras på följande menyer. OSD Language Day/Time Setup Display orientation Varningsmeddelande när enheten slås på Följande meddelande kan visas enheten slås på: 3D säkerhetsåtgärder When 3D images will be viewed by unspeci ed number of people or used for commercial applications, someone in authority should convey the following precautions. These precautions should be followed in the home as well. 3D Viewing/ 3D Content/ Viewing distance/ 3D Eyewear recommendations - To enjoy 3D images safely and comfortably, please read the Operating Instructions fully. Aktivera 3D Safety Precautions om du levererar 3D-bilder till ospeci cerad publik i affärssyfte eller andra ändamål. Om 3D Function i 3D Settings är inställt på On visas ett varningsmeddelande varje gång enheten slås på. Försiktighetsåtgärder No activity power off No activity power off is enabled. Om No activity power off i setup-menyn är inställd på Enable visas ett varningsmeddelande varje gång strömmen slås PÅ. Visningen av dessa meddelanden kan ställas in i följande meny: Menyn Options 3D Safety Precautions Power On Message 16

17 Grundmanövrering Huvudenhet Fjärrkontrollsensor Justering av ljudnivån Volym upp + ned När menyskärmen visas: + : tryck för att ytta markören uppåt : tryck för att ytta markören nedåt Svenska INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Införing / Bildformatknapp Huvud-strömbrytare Driftindikator Driftindikatorn tänds. Avstängd-OFF... Indikatorn släckt (Enheten förbrukar en viss mängd ström så länge nätkabeln är ansluten till ett vägguttag.) Standby... Röd Orange (När Slot power är inställt på On.) Menyskärm på / av (MENU) Vart tryck på MENU ändrar menyskärmen. Normal skärm Picture (Bild) Setup Sound (Ljud) Pos./Size (Position/storlek) knappen INPUT (Val av ingångssignal) Orange (Beroende på typen av funktionskort som installerats när ström tillförs till kortplatsen) Orange (När Control I/F Select är inställd på LAN eller WEB Control är inställt på On. Se Bruksanvisning, Nätverksåtgärder ) Påslagen-ON... Grön PC Power management (DPMS)... Orange (Med PC-ingångssignal.) När den här funktionen är inställd till On, fungerar den under följande tillstånd för att slå på eller stänga av strömmen automatiskt. När inga bilder (sync signal) spåras under ca 30 sekunder vid DVI-signalingång: Stängs strömmen av (standby); strömindikatorn lyser orange. När bilder (sync signal) därefter upptäcks: Strömmen slås på; strömindikatorn lyser grönt. DVI-D Power management...orange (Med DVI-ingångssignal.) No activity power off...röd Enheten slås av när ingen insignal uppträder. När denna är inställd på Enable slås enhetens strömförsörjning av 10 minuter efter det att inga insignaler sänds ut. 17

18 Grundmanövrering Svenska Fjärrkontroll Verkställningsknapp (ACTION) Tryck på denna för att utföra val och justeringar. Bildformatknapp (ASPECT) Tryck på denna för att visa menyn ASPECT. Strömbrytare Plasmaskärmen måste först anslutas till ett vägguttag och därefter skall strömbrytaren tryckas in (se sidan 15). Tryck på den här knappen för att sätta på plasmaskärmen från beredskapsläget. Tryck på knappen igen för att stänga av plasmaskärmen och låta den övergå till beredskapsläget. POS./SIZE-knapp Knapp för avslagstimer (OFF TIMER) Plasmaskärmen kan förinställas för omkoppling till beredskapsläget efter en viss tid. Inställningen ändras till 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter och 0 minuter (avstägd Off timer) varje gång knappen trycks in. 30 min 60 min 90 min 0 min (Avbryt) Off timer 3 min börjar blinka på monitorskärmen när tre minuter återstår. Funktionen för Off timer stängs av om det blir strömavbrott. AUTO SETUP-knapp Justerar automatiskt skärmens position/storlek. Uppställningsknapp (SET UP) Knapp för val av bildinställning (PICTURE) Avskärning av ljud på / av Tryck på knappen för att tillfälligt stänga av ljudet. Tryck på nytt för att återställa ljudet. Ljudet återställs också när strömmen slås av eller volymnivån ändras. Knappen N Positionsknappar (POSITION) Ingångsväljare (INPUT) Tryck för att välja ingångssignal sekventiellt. ECO MODE (ECO) Tryck för att ändra ECO MODE inställningsstatus. FUNKTIONS-knappar (FUNCTION) Ljudknapp (SOUND) Justering av ljudnivån Tryck in ljudnivåknappen upp + eller ned för att höja respektive sänka ljudnivån. Knappen R Tryck på knappen R för att återgå till föregående menyskärm. Knappen RECALL Tryck på knappen RECALL för att se hur monitorn är inställd. 1 Ingångsetikett 2 Funktion för bildförhållande När 3D-bilder visas Ljudingång Pro lnamn Använda NANODRIFT Saver 3 Pekpennans läge On/Off 4 Off timer Off timer-indikatorn visas endast när Off timer har ställts in. 5 Klockvisning PC 3D 4:3 COMPONENT Memory name: MEMORY2 NANODRIFT 1 2 Touch-Pen On :00 Off timer 90min 4 Digital Zoom 18

19 Tekniska data TH-65PB1E Nätspänning Växelström V, 50/60 Hz Effektförbrukning Vanlig användning 510 W Förbrukning i beredskapsläge 0,5 W Avstängt läge 0,3 W Plasmaskärm Driftmetod Växelströmstyp 65 tum, bildförhållande 16:9 Bildskärmens storlek mm (B) 806 mm (H) mm (diagonal) (Antal buildpunkter) (1.920 (B) (H)) [ punkter] Omgivningsförhållanden Temperatur 0 C - 40 C Luftfuktighet 20 % - 80 % Signaler som kan användas Färgsystem NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Modi erad NTSC Avsökningsformat 525 (480) / 60i 60p, 625 (575) / 50i 50p, 750 (720) / 60p 50p, 1125 (1080) / 60i 60p 50i 50p 24p 25p 30p 24sF, 1250 (1080) / 50i Persondatorsignaler VGA, SVGA, XGA,SXGA, UXGA (komprimerad) Horisontell avsökningsfrekvens khz Vertikal avsökningsfrekvens Hz Anslutningsuttag AV IN VIDEO BNC 1,0 Vp-p (75 ) AUDIO L-R RCA-stiftuttag 2 0,5 Vrms, Delad med COMPONENT/RGB IN HDMI TYPE A-anslutning COMPONENT/RGB IN Y/G PB/CB/B PR/CR/R AUDIO L-R BNC BNC BNC RCA-stiftuttag 2 med sync 1,0 Vp-p (75 ) 0,7 Vp-p (75 ) 0,7 Vp-p (75 ) 0,5 Vrms, Delad med VIDEO DVI-D IN PC IN AUDIO DVI-D 24-stift Skydd av innehåll Stereo mini jack (M3) 1 Högdensitet Mini D-sub 15-stift Kompatibel med DVI Revision 1.0 Kompatibel med HDCP 1.1 0,5 Vrms, Delad med PC IN Y eller G med sync 1,0 Vp-p (75 ) Y eller G utan sync 0,7 Vp-p (75 ) PB/CB/B: 0,7 Vp-p (75 ) PR/CR/R: 0,7 Vp-p (75 ) HD/VD: 1,0 5,0 Vp-p (hög impedans) 0,5 Vrms, Delad med DVI-D IN AUDIO Stereominiuttag (M3) 1 SERIAL Extern kontrollterminal D-sub 9-stift RS-232C-kompatibel 3D IR TRANSMITTER för 3D IR-SÄNDARE (TY-3D30TRW) 3D SHUTTER OUT M3-uttag 1 DC 8V OUT Center plus, för EIAJ-kontakt 4 mm WIRELESS MODULE för trådlös modul (ET-WM200E) LAN RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, kompatibel med PJLink EXT SP 8, 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) Mått (S H D) mm 925 mm 99 mm Massa (Vikt) ca. 60,0 kg netto (enbart huvudenhet) Anm. Utförande och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Angivna massa och mått är ungefärliga. Denna utrustning överensstämmer med de EMC-standards som anges här nedan. EN55022, EN55024, EN , EN Elektronisk penna Typ Elektronisk penna Överföringssystem 2,4 GHz radioöverföring Strömkälla Uppladdningsbart AAA Ni-MH-batteri 1 eller AAA alkaliskt batteri (LR03) 1 Yttre mått (L H) 198,5 mm 22,1 mm Vikt Cirka 40 g (inklusive medföljande uppladdningsbart batteri) Drifttid Cirka 4 tim. (uppladdningsbart AAA Ni-MH-batteri) Cirka 4 tim. (AAA alkaliskt batteri) Laddningstid Cirka 4 tim. (uppladdningsbart AAA Ni-MH-batteri) Svenska 19

20 Svenska Information för användare om hopsamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/ EC och 2006/66/EC. När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig avfallshantering. För mer information om uppsamling och återvinning av gamla produkter och batterier, var god kontakta din kommun, din avfallshanterare eller det försäljningsställe där du köpte din artikel. Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser. För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information. [Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering. Notering till batterisymbolen (nedtill, två symbolexempel): Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall iakttar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien. Interaktiv plasmaskärm Försäkran om överensstämmelse (DoC) Härmed intygar Panasonic Corporation att denna skärm är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG, direktiv 2004/108/ EG, direktiv 2006/95/EG och rådets rekommendation 1999/519/EG. Om du vill ha en kopia av den ursprungliga försäkran om överensstämmelse, gå till följande webbplats: Auktoriserad representant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Ägarens anteckningar Modellnumret och serienumret för denna produkt nns på monitorns baksida. Du bör skriva upp serienumret på angiven plats här nedan och spara bruksanvisningen plus kvittot från affären som ett permanent bevis på ditt inköp, om monitorn blir stulen eller förloras på något sätt, samt i garantisyfte. Modellnummer Serienummer TQB0E2297F-G Webbplats : Panasonic Corporation 2012 Tryckt i Tjeckiska republiken

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 50 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk.

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA Brukerveiledning For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. 1.Produkt illustrasjon 2.Produktegenskaper PTC varme-element Lavt lydnivå

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

IDL 70. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 70. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 70 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot