Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar."

Transkriptio

1 Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på / av...15 Grundmanövrering...17 Tekniska data...19 Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Läs noga denna bruksanvisning innan apparaten tas i bruk och bevara den för framtida referens.

2 Viktiga säkerhetsföreskrifter Svenska VARNING 1) Utsätt inte enheten för dropp eller stänk för att förhindra att den skadas, vilket kan resultera i brand eller stötar. Placera inte vätskebehållare (blomvaser, koppar, smink el. dyl.) ovanpå anläggningen (och ej heller på hyllor el.dyl. ovanför.) Placera inga öppna amkällor som till exempel tända ljus på/ovanför enheten. 2) För att förhindra elstötar skall du inte ta bort monitorhöljet. Det nns inga invändiga delar du själv kan reparera. Låt kvali cerad servicepersonal ta hand om alla servicearbeten. 3) Tag inte bort nätkabelkontaktens jordningsstift. Denna monitor har en tre-stifts nätkabelkontakt av jordningstyp. Denna kontakt passar endast i ett växelströrmsuttag av jordningstyp. Detta är en säkrhetsegenskap. Om du inte kan sätta in kontakten i uttaget, skall du kontakta en elektriker. Fördärva inte syftet med denna jordningskontakt. 4) För att förhindra elstötar bör du försäkra att jordstiftet på nätkabelns kontakt är ordentligt anslutet. OBSERVERA Denna utrustning är till för användning i miljöer som är relativt fria från elektromagnetiska fält. Om denna utrustning används nära källor för kraftiga elektromagnetiska fält eller där elektriska störningar kan lägga sig över ingångssignalerna, kan det leda till att bild och ljud börjar svaja eller till att interferensstörningar uppträder. För att undvika att denna utrustning skadas på något vis, skall den hållas på avstånd från källor som alstrar kraftiga elektromagnetiska fält. Apparaten skall anslutas till jordat uttag Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-tv nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-tv nät galvanisk isolator nnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. Angående varumärken VGA är ett varumärke tillhörande International Business Machines Corporation. Macintosh är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Inc., USA. SVGA, XGA, SXGA och UXGA är registrerade varumärken tillhörande Video Electronics Standard Association. Övriga varumärken respekteras till fullo även om ingen speciell notering om företag eller produkter har gjorts. HDMI, HDMI-logon och High-De nition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. RealD 3D är ett varumärke som tillhör RealD. 2 Anm. Låt inte stillbilder visas under längre tidsperioder, eftersom det kan orsaka en permanent bildkvarhållning på plasmaskärmen. Sådana stillbilder är t.ex. logotyper, videospel, datorbilder, teletext och bilder som visas i formatet 4:3.

3 Säkerhetsföreskrifter VARNING Iordningsställande Den Plasmaskärm skall endast användas i kombination med följande tillbehör som köpes separat. Om du använder monitorn tillsammans med andra tillbehör som köpes separat, kan den bli instabilt installerad och då personskador uppstå. (Samtliga nedanstående tillbehör tillverkas av Panasonic Corporation.) Svenska Bottenplatta... TY-ST65P20 Flyttbart stativ för skärm... TY-ST65PF1 Fäste för väggupphängning (vinklat)... TY-WK65PR20 BNC uttagsplatta för Dual Video... TY-FB9BD HD-SDI-uttagsplatta... TY-FB9HD HD-SDI-uttagsplatta med ljud... TY-FB10HD Dual Link HD-SDI-uttagsplatta... TY-FB11DHD Dubbel HDMI-uttagsplatta... TY-FB10HMD DVI-D uttagsplatta... TY-FB11DD AV-uttagslåda... TY-TB10AV 3D IR-SÄNDAREN... TY-3D30TRW 3D-glasögon... TY-EW3D3SE, TY-EW3D3ME, TY-EW3D3LE Elektronisk penna för interaktiv plasmaskärm... TY-TPEN1PBW Trådlös modul... ET-WM200E Be alltid en kvali cerad tekniker att utföra iordningsställandet. Små delar kan utgöra kvävningsrisk om de av olyckshändelse sväljs. Håll små delar borta från små barn. Släng bort små delar och andra föremål som inte behövs, inklusive förpackningen och plastpåsar/ark vilket utgör en kvävningsrisk om barn leker med dem. Placera inte plasmaskärmen på en lutande eller ostadig yta, och se till så att plasmaskärmen inte hänger över sin bottenplatta. Den plasmaskärm kan falla ned eller välta omkull. Lägg inte något ovanpå den plasmaskärm. Om vatten spills över den plasmaskärm eller om främmande föremål kommer in i den, kan en kortslutning bli följden och detta kan leda till brand eller elstötar. Rådfråga din lokala Panasonic-återförsäljare, om något främmande föremål kommer in i den plasmaskärm. Måste transporteras stående! Transport av apparaten med bildskärmen riktad uppåt eller neråt kan skada apparatens interna elektronik. Man får inte förhindra ventilation genom att täcka över ventilationsöppningar med föremål som tidningar, dukar och gardiner. För tillräcklig ventilering; Om du använder bottenplattan (separat tillbehör) måste du lämna ett fritt utrymme på 10 cm eller mer över, till vänster och höger, samt 7 cm bakom, och håll avståndet mellan skärmens underdel och golvytan. Följ de anvisningar som ges om du använder någon annan uppsättningsmetod. (Om det inte nns några angivelser i installationshandledningen om vilka mått som ska gälla bör du lämna 10 cm eller mer fritt utrymme över, under, till höger och till vänster om enheten, samt 7 cm eller mer bakom den.) Vid installation av plasmaskärmen vertikalt; Vrid upp strömbrytaren för riktning uppåt när du installerar plasmaskärmen vertikalt. Ställ in Display orientation till Portrait i menyn Setup. 3

4 Säkerhetsföreskrifter Vid användning av den plasmaskärm Den plasmaskärm är konstruerad för att drivas med växelström V, 50/60 Hz. Svenska Täck inte över ventilationshålen. Om du gör det kan den plasmaskärm överhettas, vilket kan leda till brand eller andra skador på monitorn. Stick inte in några främmande föremål i den plasmaskärm. Sätt inte in några metallföremål eller lättantändliga föremål i ventilationshålen och tappa inte sådana saker på den plasmaskärm, därför att detta kan leda till brand eller elstötar. Tag inte bort monitorhöljet och modi era inte monitorn på något sätt. Inne i den plasmaskärm nns det höga spänningar, som kan orsaka allvarliga elstötar, Kontakta din lokala Panasonicåterförsäljare för alla inspektioner, justeringar och reparationsarbeten. Säkerställ lätt tillgång till kabelns stickkontakt. Apparater som är konstruerade i enlighet med klass I ska anslutas till ett uttag med skyddande jordanslutning. Använd inte någon annan nätsladd än den som medföljer enheten. Att använda någon annan sladd kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Sätt in nätkabelns kontakt ordentligt så långt det går. Om kontakten inte sätts in så långt det går, kan hetta alstras och detta kan leda till brand. Om kontakten är skadad eller om uttagets platta sitter lös, ska de inte användas. Fatta inte tag i nätkabelns kontakt med våta händer. Om du gör det kan elstötar uppstå. Gör inte något som kan skada nätkabeln. Fatta i kontakten, inte i själva nätkabeln, när den lossas från vägguttaget. Skada inte nätkabeln, ändra den inte på något sätt, placera inga tunga föremål ovanpå den, värm inte den, placera den inte nära heta föremål, vrid eller böj den inte för mycket och dra inte i den. Om du gör det kan brand eller elstötar uppstå. Om nätkabeln skadas, ska du låta din lokala Panasonic-återförsäljare reparera den. Om du inte skall använda den plasmaskärm under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. För att förhindra att en eventuell brand sprider sig skall alltid levande ljus eller andra öppna lågor hållas väl åtskilda från denna produkt. Om problem uppstår under användning Om ett problem uppstår (t.ex. ingen bild eller inget ljud), eller om rök eller en onormal lukt börjar strömma ut från den plasmaskärm, skall du omedelbart lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Om du fortsätter att använda den breda plasma-monitorn i sådana situationer, kan resultatet bli brand eller elstötar. När du har kontrollerat att rök inte längre tränger ut från monitorn, skall du kontakta din lokala Panasonicåterförsäljare så att nödvändiga reparationer kan utföras. Att själv reparera den breda plasma-monitorn är mycket farligt och skall aldrig göras. Lossa nätkabelns kontakt omedelbart om vatten eller främmande föremål kommer in i den breda plasmamonitorn, om monitorn tappas i golvet eller om monitorhöljet skadas. En kortslutning kan uppstå och detta kan leda till brand. Kontakta din lokala Panasonic-återförsäljare för alla reparationer som kan bli nödvändiga. 4

5 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Vid användning av den plasmaskärm Sätt inte dina händer, ansiktet eller några föremål nära den plasmaskärm ventilationsöppningar. Upphettad luft strömmar ut från ventilationshålen och den plasmaskärm ovansida blir het. Sätt inte dina händer, ansiktet eller värmekänsliga föremål nära denna öppning. Annars kan resultatet bli brännskador eller deformering. Svenska Var noga med att lossa alla kablar innan den plasmaskärm skall yttas. Om den plasmaskärm yttas medan några kablar fortfarande är anslutna, kan kablarna skadas och detta kan resultera i brand eller elstötar. För säkerhets skull skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget innan du påbörjar någon rengöring. Om detta inte görs kan resultatet bli elstötar. Rengör nätkabeln regelbundet, så att den inte blir övertäckt av damm. Om damm samlas på nätkabelns kontakt, kan resultatet bli att luftfuktighet samlas och skadar isoleringen så att brand uppstår. Drag ut nätkabelns kontakt från vägguttaget och torka av kontakten med en torr duk. Bränn eller öppna inte batterier. Batterier får inte utsättas för extrem värme, som från sol, brand eller liknande. Denna plasmaskärm avger infraröda strålar och kan därför påverka annan kommunikationsutrustning som använder sig av infraröda strålar. Håll därför annan infraröd utrustning borta från direkt eller indirekt ljus som avges av plasmaskärmen. Rengöring och skötsel Monitorns framsida har specialbehandlats. Torka av framsidan varsamt och använd endast den medföljande polerduken eller en mjuk luddfri duk. Om ytan är särskilt smutsig bör du torka av den med en mjuk luddfri tygduk, som har doppats i vatten eller en lösning med rengöringsmedel utspätt 100 gånger, och torka sedan av ytan jämnt med en torr tygduk av samma typ, tills ytan är torr. Repa eller slå inte mot framsaidans yta med naglarna eller andra hårda föremål. Om du gör det kan ytan skadas. Dessutom ska du undvika att ytan kommer i kontakt med lätt yktiga lösningsmedel som t.ex. insektsspray, lösbubgsnedek lösningsmedel och thinner. Annars kan ytans kvalitets nish skadas. Om monitorhöljet blir smutsigt, ska det torkas av med en mjuk och torr duk. Om monitorhöljet är mycket smutsigt, ska du doppa duken i vatten som har en liten mängd neutralt diskmedel och vrida ur duken ordentligt. Använd duken för att rengöra monitorhöljet och torka därefter torrt med en torr duk. Se till så att inget diskmedel kommer i direkt kontakt med den breda plasma-monitorns yta. Om vattendroppar kommer in i monitorn, kan driftstörningar bli resultatet. Undvik kontakt med lätt yktiga substanser som t.ex. insektsspray, lösningsmedel och thinner. Annars kan monitorhöljets yt nish påverkas negativt eller ytterskiktet agna av. Dessutom ska höljet inte vara i kontakt någon längre tid med föremål tillverkade av gummi eller PVC. 5

6 Säkerhetsföreskrifter Svenska Säkerhetsanvisningar för 3D VARNING Små delar 3D-glasögon innehåller små delar (batteri och särskilt band, o.s.v.) och måste hållas utom räckhåll för små barn för att undvika att de sväljer delarna. Demontering 3D-glasögonen får inte demonteras eller modi eras. OBSERVERA Läs dessa instruktioner noggrant för att se på 3D-bilder på ett säkert och bekvämt sätt. Används för kommersiell tillämpning och offentlig visning Någon ansvarig bör ansvarsfullt förmedla användaren försiktighetsåtgärder vid användning av 3D-glasögon. 3D-glasögon (säljs separat) Tappa inte 3D-glasögonen, utsätt dem inte för tryck och kliv inte på dem. Var försiktig med ramens spetsar när du sätter på 3D-glasögonen. Var försiktig att inte klämma ngret i gängdelen på 3D-glasögonen. Var extra uppmärksam när barn använder 3D-glasögon. Som riktlinje bör 3D-glasögon inte användas av barn yngre än 5 till 6 år. Alla barn måste övervakas av föräldrar eller förmyndare som ska säkerställa deras hälsa och säkerhet när de använder 3D-glasögon. 6

7 Säkerhetsföreskrifter Visa 3D-innehåll Material för 3D-visning omfattar kommersiellt tillgängliga Blu-ray-skivor, 3D-sändningar osv. När du förbereder ditt eget 3D-material, se till att det produceras på rätt sätt. Använd inte 3D-glasögonen om du är överkänslig mot ljus, har hjärtproblem eller andra medicinska tillstånd. Sluta använda 3D-glasögonen omedelbart om du känner dig trött, om du mår illa eller om du upplever någon annan obehaglig känsla. Ta en lämplig paus när du har sett en 3D- lm. Ta en paus på mellan 30 och 60 minuter när du har visat 3D-innehåll på interaktiva enheter som 3D-spel eller datorer. Var försiktig att inte slå till plasmaskärmen eller andra människor oavsiktligt. När du använder 3D-glasögon kan du missbedöma avståndet mellan användare och skärm. 3D-glasögon får endast användas när du visar 3D-innehåll. Om du inte tittar på skärmen ett tag när du visar 3D-bilder kan 3D-glasögonen stängas av automatiskt. Om du lider av synproblem (kort- / långsynt, astigmatism, skillnader på vänster och höger öga), ska du se till att korrigera din syn innan du använder 3D-glasögonen. Sluta använda 3D-glasögonen om du tydligt ser dubbla bilder när du visar 3D-innehåll. Använd inte 3D-glasögon på ett avstånd som är mindre än det rekommenderade avståndet. Håll minst det rekommenderade avståndet från skärmen vid visning (3 gånger skärmens faktiska höjd). Rekommenderat visningsavstånd: 2,4 m När skärmens övre och nedre område är svarta, som i lmer, ska du se på skärmen från ett avstånd som är 3 gånger längre bort än den verkliga bildens höjd. (Detta betyder att avståndet blir mindre än det rekommenderade avståndet ovan.) Svenska Använda 3D-glasögon (säljs separat) Innan du använder 3D-glasögon ska du kontrollera att det inte nns några föremål som kan gå sönder i närheten av användaren för att undvika materiella skador och personskador. Ta av 3D-glasögonen innan du rör dig omkring för att undvika fall eller personskador. Använd endast 3D-glasögonen för det avsedda syftet och inget annat. Använd inte 3D-glasögon i höga temperaturer. Använd inte 3D-glasögonen om de är fysiskt skadade. Använd inte några enheter som sänder ut infraröda signaler i närheten av 3D-glasögonen eftersom detta kan leda till att 3D-glasögonen fungerar på fel sätt. Använd inte några enheter (mobiltelefoner, sändare) som sänder ut starka elektromagnetiska vågor i närheten av 3D-glasögonen eftersom det kan få dem att sluta fungera. Sluta använda 3D-glasögon omedelbart om ett fel inträffar. Sluta använda 3D-glasögonen omedelbart om du upplever rödhet, smärta eller hudirritation omkring näsan eller tinningarna. I sällsynta fall kan materialen som används i 3D-glasögonen orsaka en allergisk reaktion. 7

8 Säkerhetsföreskrifter Användning av elektronisk penna Svenska VARNING! Skyddsåtgärder vid användning Ändra inte enheten och modi era inte någon del. Ändring eller modi ering kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kvävningsrisk Håll pennspetsen, adaptern för den elektroniska pennan och batteriet utom räckhåll från barn för att förhindra att de sväljer dem. Batteri Använd endast speci cerad batterityp. Användning av felaktig batterityp kan orsaka överhettning/förbränning eller läckage av batterisyra. Se till att batteriet sätts in med korrekt polaritet (+/-), visas på batterihållaren. Felaktigt installerade batterier kan spricka eller läcka, vilket resulterar i skador. Använd inte skadade batterier. Användning av skadade batterier kan resultera i läckage. Elektronisk penna Använd inte produkten i närheten av medicinsk utrustning. (Ta inte med den till operationsrum, intensivvårdsavdelningar, intensivvårdsenheter osv.) Elektromagnetiska vågor som genereras av denna enhet kan påverka utrustning och kan orsaka felfunktioner hos utrustningen. Använd inte produkten i närheten av automatiska dörrar, rökdetektorer och annan automatisk styrutrustning. Elektromagnetiska vågor som genereras av denna enhet kan påverka utrustning och kan orsaka felfunktioner hos utrustningen. Använd minst 22 cm från pacemakers. Elektromagnetiska vågor som genereras av denna enhet kan påverka driften hos pacemakers. OBSERVERA Ta ut batterierna när enheten inte ska användas under en längre tid. Annars kan batterierna läcka. Använd inte läckande batterier. Batteriet får inte kortslutas, värmas, brytas sönder eller kastas i eld, eftersom det kan leda till att batteriet läcker, genererar värme eller spricker. När du slänger batteriet, täck batterikontakterna med isolering(t.ex. tejp). Direktkontakt med andra batterier kan resultera i läckage, brand eller explosion. Löd inte på batteriet eftersom det kan resultera i att batteriet läcker, genererar värme eller spricker. Ta ut förbrukade batterier omedelbart för att undvika batteriläckage. Undvik att få batterivätskan i ögon, hud eller kläder, eftersom detta kan resultera i irritation eller skada. Om detta inträffar, gnugga inte det utsatta området, och skölj riktligt med rent vatten. 8

9 Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder Alla ändringar eller modi eringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens behörighet att använda enheten. Om batteriets användning Om ett batteri används felaktigt kan det läcka och orsaka korrosion av enheten, eller så kan det spricka. För att förhindra detta, följ alltid nedanstående försiktighetsåtgärd. Om den elektroniska pennan upphör att fungera på grund av att batteriet tagit slut, ta omedelbart ut batteriet och kassera den enligt lokala föreskrifter. Om ett uttjänt batteri lämnas i den elektroniska pennan kan resultera i läckage. Övrig information Anmärkningar om användning Användning av elektronisk penna och adapter för elektronisk penna i närheten av elektriska apparater kan orsaka störningar. Flytta den från elektriska apparater som t.ex. TV-apparater, radioapparater, trådlösa telefoner eller trådlösa enheter. MEDICINSKT Rådfråga tillverkaren av alla personliga medicinska enheter, t.ex. tillverkaren av pacemakers, för att fastställa om de är tillräckligt skärmade från extern RF-energi (radiofrekvens). (Enheten drivs i frekvensområdet 2,405 GHz till 2,480 GHz och uteffekten är 1 milliwatt.) Använd inte enheten i sjukvårdsinrättningar om det nns föreskrifter anslagna i området som upplyser dig om det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för extern RFenergi (radiofrekvens). Svenska Inget ansvar kommer att vidtas av vårt företag när det gäller följderna av utrustningens användning och/eller skada. 9

10 Tillbehör Medföljande tillbehör Svenska Bruksanvisning Kontrollera att du har de tillbehör som visas DVD-ROM med programvara 1 elite Panaboard software elite Panaboard book Bruksanvisning Skärmfunktioner Nätverksåtgärder Användning av elektronisk penna Programvarulicenser GNU GENERAL PUBLIC LICENSE GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Fjärrkontroll N2QAYB Batterier för fjärrkontrollen (R6 (UM3) storlek 2) Nätkabel Klämma 1 TMME289 Ferritkärna 2 J0KG Använd ferritkärnor I enlighet med EMCstandarden. (se sidan 14) Elektronisk penna set Laddningskabel 2 2m Adapter för elektronisk penna 1 Uppladdningsbart AAA Ni-MHbatteri 2 Elektronisk penna 2 Pennspets (extra) 2 N5EDZ The supplied rechargeable battery is only for this electronic pen. When replacing the rechargeable battery, replace it with a commercially available rechargeable AAA Ni- MH battery. (HHR-4MVE) Pennhållare 2 N2FZ TKKL5543 Förvara den extra pennspetsen tillsammans med denna bruksanvisning. Om användning av DVD-ROM-skivan För att förhindra skada på DVD-ROM-skivan: Rör eller skriv inte på skivans yta. Lämna inte skivan utanför skyddsfodralet. Lämna inte skivan i direkt solljus eller i närheten av värmekällor. Placera inga tunga föremål ovanpå skivfodralet och tappa det inte i golvet. För att rengöra skivan, håll skivan i kanterna och torka från mitten till kanterna med en torr, mjuk tygduk. 10

11 Tillbehör Fjärrkontrollens batterier Två batterier av storlek R6 krävs. 1. Drag tillbaka och håll haken, och öppna sedan batterilocket. 2. Sätt i batterier observera korrekt polaritet (+ och -). Storlek R6 (UM3) 3. Sätt tillbaka locket. Svenska Praktiskt tips: Vid itigt bruk av fjärrkontrollen bör du använda alkaliska batterier då dessa har längre livslängd. Att observera angående batterier Felaktig isättning av batterierna kan orsaka läckage och korrosion som kan skada fjärrkontrollen. Kassering av batterier ska ske på ett miljövänligt sätt. Observera noga följande punker: 1. Du bör alltid byta båda batterierna samtidigt. Sätt alltid i två nya batterier. 2. Blanda inte ett gammalt och ett nytt batteri. 3. Blanda inte olika batterityper (t.ex. Zink Carbon med Alkaline ). 4. Försök aldrig att ladda, kortsluta, plocka isär, värma eller bränna förbrukade batterier. 5. Batterierna behöver troligen bytas när manövreringen börjar bli instabil eller då fjärrkontrollen inte längre kan styra plasmaskärmen. 6. Bränn eller öppna inte batterier. 7. Batterier får inte utsättas för extrem värme, som från sol, brand eller liknande. 11

12 Anslutningar Högtalaranslutning Svenska Obs: Använd 8 /10 W högtalare. 1 2 Röd Svart Sätt i kabeln medan du trycker på spaken. Röd Svart Släpp upp spaken. Nätsladd och fästband, kabelfästen Att fästa nätkabeln Dra ur elsladden Sätt i elsladden i skärmen. Stick i elsladden tills det klickar. Anm. Se till att nätkabeln är låst både på vänster och höger sida. Dra ur elsladden genom att trycka på de två knopparna. Anm. Se absolut till att du drar ur nätkabeln ur vägguttaget först när du ska koppla ur nätkabeln. Använda klämman Säkra lösa kablar med klämman enligt behov. Anm. En kabelklämma inkluderas med enheten. Vid säkring av kablar på tre positioner, köp separat kabelklämma. 1 Montera klämman hål Gör så här för att ta bort från enheten: lås 2 Bunta ihop kablarna Gör så här för att lossa: För in klämman in ett hå. Håll låsen på båda sidorna intryckta hakar För in spetsen I hakarna knopp Håll knoppen intryckt 12

13 Anslutningar Video equipment connection Ingångarna är på plasmaskärmens undersida. SERIAL: Kontrollera plasmaskärmen genom att ansluta till PC 3D IR TRANSMITTER: Anslut sändaren för 3D IR-SÄNDARE (extra tillbehör). Svenska SLOT: Terminalkort (valbara tillbehör) ingångsöppning (se sidan 3) Anm. Uttaget på höger sida är för terminalkort med en bredd på 2-öppningar. Terminalkortet med en bredd på 1-öppning fungerar inte när det installeras i uttaget på höger sida. (8Ω,20W[10W+10W]) AV IN (VIDEO): Ingång för kompositvideo COMPONENT/RGB IN: Ingång för komponent-/rgbvideo DVI-D IN: DVI-D-ingång PC IN: Anslutning till PC-ingång Anslut till videoingång för PC eller enhet med utgång Y, PB(CB) och PR(CR). AV IN (HDMI): HDMI-ingång Anslut till videoutrustning såsom VCR- eller DVD-spelare. WIRELESS MODULE, LAN: Se sidan 14 13

14 Anslutningar Exempel på nätverksanslutning (Wired LAN) DATOR Skärm (huvudenhet, baksida) Svenska Mindre än 10 cm Nätverkskabel (medföljer ej) Ferritkärna (medföljer) Ferritkärna (medföljer) Mindre än 10 cm Installera ferritkärnan Open Dra tillbaka ikarna (på två ställen) Linda runt kabeln två varv Tryck igenom kabeln och stäng Hubb eller bredbandsrouter Anm. Se till att bredbandsroutern eller hubben stöder 10BASE-T/100BASE-TX. För att ansluta en enhet med 100BASE-TX, använd en kategori 5 nätverkskabel. Att vidröra nätverksuttaget med en statiskt laddad hand (kropp) kan förorsaka skador på grund av urladdningen. Vidrör inte nätverksuttaget eller någon metalldel på nätverkskabeln. För anslutningsanvisningar, kontakta din nätverksadministratör. Anslutning av trådlös modul (trådlöst nätverk) För att använda den trådlösa funktionen är den trådlösa modulen (ET-WM200E) (säljs separat) nödvändig. Vid anslutning av den trådlösa modulen till skärmen, ta bort skydds lmen och locket. Anslutningsanvisning Håll den trådlösa modulen med LED-lampan på den närmaste sidan och anslut den till den trådlösa modulens anslutningsterminal. (8Ω,20W[10W+10W]) Anm. Anslut inte någon annan enhet än den trådlösa modulen (ET-WM200E). Vid användning av elektronisk penna Om den elektroniska pennan används med den trådlösa modulen (ET-WM200E) ansluten kan det resultera i felfunktioner för den elektroniska pennan på grund av till exempel radiostörningar. I sådana fall, ställ in Wireless Lan på Off innan du använder den elektroniska pennan. (se Bruksanvisning, Nätverksåtgärder ) ET-WM200 LED 14

15 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Att slå strömmen på / av Anslut nätkabeln till plasmaskärmen. Svenska Anslutning till ett vägguttag Anm. Formen på nätkontakten kan variera mellan olika länder. Den typ som visas till höger är kanske inte typen som medföljer din apparat. Se absolut till att du drar ur nätkabeln ur vägguttaget först när du ska koppla ur nätkabeln. Driftindikator Tryck in strömbrytaren på plasmaskärmen för att slå på den. Driftindikator: Grön [Starta nätverket] Det tar en stund innan nätverket startats efter det att strömmen har slagits på. Under denna tid är Network Setup i menyn Setup gråmarkerad och kan inte ställas in. Fjärrkontrollsensor Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att slå av plasmaskärmen. Driftindikator: Röd (beredskapsläge) Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att slå på plasmaskärmen. Driftindikator: Grön Stäng av plasmaskärmens ström genom att på enheten trycka på brytaren när plasmaskärmen är påslagen eller i beredskapsläget (standby). Anm. När strömbesparingsfunktionen är aktiverad blir driftsindikatorn Orange i avslaget läge. 15

16 Att slå strömmen på/av När enheten sätts på för första gången Svenska Följande skärm visas när enheten sätts på för första gången. Välj punkterna med fjärrkontrollen. Knapparna på enheten kan inte användas. OSD Language (bildskärmsspråk) Day/Time/Setup (inställning av dag/tid) Display orientation (bildskärmensriktning) OSD Language English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) Select Set Day/Time Setup Time MON 99:99 Set Day MON Time 99:99 Day/Time Setup Time MON 99:99 Set Day TUE Time 10:00 Display orientation Landscape Portrait 1 Välj språk. 2 Ställ in. 1 Välj Day eller Time. 2 Ställ in Day eller Time. 1 Välj Set. 2 Ställ in. 1 För vertikal installation väljer du Portrait. 2 Ställ in. Anm. När punkterna väl är inställda kommer dessa skärmar inte att visas när enheten sätts på nästa gång. Efter inställning kan punkterna ändras på följande menyer. OSD Language Day/Time Setup Display orientation Varningsmeddelande när enheten slås på Följande meddelande kan visas enheten slås på: 3D säkerhetsåtgärder When 3D images will be viewed by unspeci ed number of people or used for commercial applications, someone in authority should convey the following precautions. These precautions should be followed in the home as well. 3D Viewing/ 3D Content/ Viewing distance/ 3D Eyewear recommendations - To enjoy 3D images safely and comfortably, please read the Operating Instructions fully. Aktivera 3D Safety Precautions om du levererar 3D-bilder till ospeci cerad publik i affärssyfte eller andra ändamål. Om 3D Function i 3D Settings är inställt på On visas ett varningsmeddelande varje gång enheten slås på. Försiktighetsåtgärder No activity power off No activity power off is enabled. Om No activity power off i setup-menyn är inställd på Enable visas ett varningsmeddelande varje gång strömmen slås PÅ. Visningen av dessa meddelanden kan ställas in i följande meny: Menyn Options 3D Safety Precautions Power On Message 16

17 Grundmanövrering Huvudenhet Fjärrkontrollsensor Justering av ljudnivån Volym upp + ned När menyskärmen visas: + : tryck för att ytta markören uppåt : tryck för att ytta markören nedåt Svenska INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Införing / Bildformatknapp Huvud-strömbrytare Driftindikator Driftindikatorn tänds. Avstängd-OFF... Indikatorn släckt (Enheten förbrukar en viss mängd ström så länge nätkabeln är ansluten till ett vägguttag.) Standby... Röd Orange (När Slot power är inställt på On.) Menyskärm på / av (MENU) Vart tryck på MENU ändrar menyskärmen. Normal skärm Picture (Bild) Setup Sound (Ljud) Pos./Size (Position/storlek) knappen INPUT (Val av ingångssignal) Orange (Beroende på typen av funktionskort som installerats när ström tillförs till kortplatsen) Orange (När Control I/F Select är inställd på LAN eller WEB Control är inställt på On. Se Bruksanvisning, Nätverksåtgärder ) Påslagen-ON... Grön PC Power management (DPMS)... Orange (Med PC-ingångssignal.) När den här funktionen är inställd till On, fungerar den under följande tillstånd för att slå på eller stänga av strömmen automatiskt. När inga bilder (sync signal) spåras under ca 30 sekunder vid DVI-signalingång: Stängs strömmen av (standby); strömindikatorn lyser orange. När bilder (sync signal) därefter upptäcks: Strömmen slås på; strömindikatorn lyser grönt. DVI-D Power management...orange (Med DVI-ingångssignal.) No activity power off...röd Enheten slås av när ingen insignal uppträder. När denna är inställd på Enable slås enhetens strömförsörjning av 10 minuter efter det att inga insignaler sänds ut. 17

18 Grundmanövrering Svenska Fjärrkontroll Verkställningsknapp (ACTION) Tryck på denna för att utföra val och justeringar. Bildformatknapp (ASPECT) Tryck på denna för att visa menyn ASPECT. Strömbrytare Plasmaskärmen måste först anslutas till ett vägguttag och därefter skall strömbrytaren tryckas in (se sidan 15). Tryck på den här knappen för att sätta på plasmaskärmen från beredskapsläget. Tryck på knappen igen för att stänga av plasmaskärmen och låta den övergå till beredskapsläget. POS./SIZE-knapp Knapp för avslagstimer (OFF TIMER) Plasmaskärmen kan förinställas för omkoppling till beredskapsläget efter en viss tid. Inställningen ändras till 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter och 0 minuter (avstägd Off timer) varje gång knappen trycks in. 30 min 60 min 90 min 0 min (Avbryt) Off timer 3 min börjar blinka på monitorskärmen när tre minuter återstår. Funktionen för Off timer stängs av om det blir strömavbrott. AUTO SETUP-knapp Justerar automatiskt skärmens position/storlek. Uppställningsknapp (SET UP) Knapp för val av bildinställning (PICTURE) Avskärning av ljud på / av Tryck på knappen för att tillfälligt stänga av ljudet. Tryck på nytt för att återställa ljudet. Ljudet återställs också när strömmen slås av eller volymnivån ändras. Knappen N Positionsknappar (POSITION) Ingångsväljare (INPUT) Tryck för att välja ingångssignal sekventiellt. ECO MODE (ECO) Tryck för att ändra ECO MODE inställningsstatus. FUNKTIONS-knappar (FUNCTION) Ljudknapp (SOUND) Justering av ljudnivån Tryck in ljudnivåknappen upp + eller ned för att höja respektive sänka ljudnivån. Knappen R Tryck på knappen R för att återgå till föregående menyskärm. Knappen RECALL Tryck på knappen RECALL för att se hur monitorn är inställd. 1 Ingångsetikett 2 Funktion för bildförhållande När 3D-bilder visas Ljudingång Pro lnamn Använda NANODRIFT Saver 3 Pekpennans läge On/Off 4 Off timer Off timer-indikatorn visas endast när Off timer har ställts in. 5 Klockvisning PC 3D 4:3 COMPONENT Memory name: MEMORY2 NANODRIFT 1 2 Touch-Pen On :00 Off timer 90min 4 Digital Zoom 18

19 Tekniska data TH-65PB1E Nätspänning Växelström V, 50/60 Hz Effektförbrukning Vanlig användning 510 W Förbrukning i beredskapsläge 0,5 W Avstängt läge 0,3 W Plasmaskärm Driftmetod Växelströmstyp 65 tum, bildförhållande 16:9 Bildskärmens storlek mm (B) 806 mm (H) mm (diagonal) (Antal buildpunkter) (1.920 (B) (H)) [ punkter] Omgivningsförhållanden Temperatur 0 C - 40 C Luftfuktighet 20 % - 80 % Signaler som kan användas Färgsystem NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Modi erad NTSC Avsökningsformat 525 (480) / 60i 60p, 625 (575) / 50i 50p, 750 (720) / 60p 50p, 1125 (1080) / 60i 60p 50i 50p 24p 25p 30p 24sF, 1250 (1080) / 50i Persondatorsignaler VGA, SVGA, XGA,SXGA, UXGA (komprimerad) Horisontell avsökningsfrekvens khz Vertikal avsökningsfrekvens Hz Anslutningsuttag AV IN VIDEO BNC 1,0 Vp-p (75 ) AUDIO L-R RCA-stiftuttag 2 0,5 Vrms, Delad med COMPONENT/RGB IN HDMI TYPE A-anslutning COMPONENT/RGB IN Y/G PB/CB/B PR/CR/R AUDIO L-R BNC BNC BNC RCA-stiftuttag 2 med sync 1,0 Vp-p (75 ) 0,7 Vp-p (75 ) 0,7 Vp-p (75 ) 0,5 Vrms, Delad med VIDEO DVI-D IN PC IN AUDIO DVI-D 24-stift Skydd av innehåll Stereo mini jack (M3) 1 Högdensitet Mini D-sub 15-stift Kompatibel med DVI Revision 1.0 Kompatibel med HDCP 1.1 0,5 Vrms, Delad med PC IN Y eller G med sync 1,0 Vp-p (75 ) Y eller G utan sync 0,7 Vp-p (75 ) PB/CB/B: 0,7 Vp-p (75 ) PR/CR/R: 0,7 Vp-p (75 ) HD/VD: 1,0 5,0 Vp-p (hög impedans) 0,5 Vrms, Delad med DVI-D IN AUDIO Stereominiuttag (M3) 1 SERIAL Extern kontrollterminal D-sub 9-stift RS-232C-kompatibel 3D IR TRANSMITTER för 3D IR-SÄNDARE (TY-3D30TRW) 3D SHUTTER OUT M3-uttag 1 DC 8V OUT Center plus, för EIAJ-kontakt 4 mm WIRELESS MODULE för trådlös modul (ET-WM200E) LAN RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, kompatibel med PJLink EXT SP 8, 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) Mått (S H D) mm 925 mm 99 mm Massa (Vikt) ca. 60,0 kg netto (enbart huvudenhet) Anm. Utförande och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Angivna massa och mått är ungefärliga. Denna utrustning överensstämmer med de EMC-standards som anges här nedan. EN55022, EN55024, EN , EN Elektronisk penna Typ Elektronisk penna Överföringssystem 2,4 GHz radioöverföring Strömkälla Uppladdningsbart AAA Ni-MH-batteri 1 eller AAA alkaliskt batteri (LR03) 1 Yttre mått (L H) 198,5 mm 22,1 mm Vikt Cirka 40 g (inklusive medföljande uppladdningsbart batteri) Drifttid Cirka 4 tim. (uppladdningsbart AAA Ni-MH-batteri) Cirka 4 tim. (AAA alkaliskt batteri) Laddningstid Cirka 4 tim. (uppladdningsbart AAA Ni-MH-batteri) Svenska 19

20 Svenska Information för användare om hopsamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/ EC och 2006/66/EC. När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig avfallshantering. För mer information om uppsamling och återvinning av gamla produkter och batterier, var god kontakta din kommun, din avfallshanterare eller det försäljningsställe där du köpte din artikel. Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser. För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information. [Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering. Notering till batterisymbolen (nedtill, två symbolexempel): Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall iakttar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien. Interaktiv plasmaskärm Försäkran om överensstämmelse (DoC) Härmed intygar Panasonic Corporation att denna skärm är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG, direktiv 2004/108/ EG, direktiv 2006/95/EG och rådets rekommendation 1999/519/EG. Om du vill ha en kopia av den ursprungliga försäkran om överensstämmelse, gå till följande webbplats: Auktoriserad representant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Ägarens anteckningar Modellnumret och serienumret för denna produkt nns på monitorns baksida. Du bör skriva upp serienumret på angiven plats här nedan och spara bruksanvisningen plus kvittot från affären som ett permanent bevis på ditt inköp, om monitorn blir stulen eller förloras på något sätt, samt i garantisyfte. Modellnummer Serienummer TQB0E2297F-G Webbplats : Panasonic Corporation 2012 Tryckt i Tjeckiska republiken

Bruksanvisning Högde nitions plasmaskärm TH-42PF50E TH-50PF50E. Svenska. Norsk. Suomi

Bruksanvisning Högde nitions plasmaskärm TH-42PF50E TH-50PF50E. Svenska. Norsk. Suomi Svenska Norsk Suomi Modellnummer TH-42PF50E TH-50PF50E Bruksanvisning Högde nitions plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...8 Anslutningar...9 Att slå

Lisätiedot

Bruksanvisning LCD-bildskärm med pekskärm (för företag) TH-80LFB70E. Svenska. Norsk. Suomi

Bruksanvisning LCD-bildskärm med pekskärm (för företag) TH-80LFB70E. Svenska. Norsk. Suomi Svenska Norsk Modellnummer TH-80LFB70E Suomi Bruksanvisning LCD-bildskärm med pekskärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...7 Anslutningar...9

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Innehåll. Bruksanvisning LCD-bildskärm med pekskärm (för företag) TH-50LFB70E TH-65LFB70E. Svenska. Norsk. Suomi

Innehåll. Bruksanvisning LCD-bildskärm med pekskärm (för företag) TH-50LFB70E TH-65LFB70E. Svenska. Norsk. Suomi Svenska Norsk Suomi Modellnummer TH-50LFB70E TH-65LFB70E Bruksanvisning LCD-bildskärm med pekskärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...7 Anslutningar...10

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ

Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ Huom! 1. Kytke laite pois päältä, ennen kuin kiinnität tai irrotat näytön. 2. Älä käännä näyttöä ympäri. KÄYTTÖ 1. Kytke laite päälle kääntämällä virtakytkintä. Virranilmaisin syttyy. Kytkin toimii nyt

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W TRÅDLÖST HÖGTALARSYSTEM TRÅDLØST HØJTTALERSYSTEM LANGATON KAIUTINJÄRJESTELMÄ Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions

Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Kylskåp Kjøleskap Jääkaappi Køleskab Refrigerador SSM 1350 SSM 1350 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Läs den här bruksanvisningen först! Kära kund! Vi hoppas att produkten, som har producerats

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Bruksanvisningar. FULL HD LCD-skärm För företagsanvändning. Modellnr. TH-55LFV70W. Svenska. Suomi Norsk. CD-ROM-skivan.

Bruksanvisningar. FULL HD LCD-skärm För företagsanvändning. Modellnr. TH-55LFV70W. Svenska. Suomi Norsk. CD-ROM-skivan. Svenska Suomi Norsk Bruksanvisningar FULL HD LCD-skärm För företagsanvändning Modellnr. TH-55LFV70W CD-ROM-skivan. Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Medföljande

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1)

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1) 4-096-367-32 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver.

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200510 Bruksanvisningen Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

T Storybook Rhymes. s Rimbok. L6699

T Storybook Rhymes. s Rimbok.  L6699 L6699 T Storybook Rhymes Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä siinä on tärkeää tietoa. Leluun tarvitaan kolme AAA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Siihen tarvitaan

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1)

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1) 4-096-790-31 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Switch to the next running PC [Ctrl + Shift + 1] Switch to PC 1 [Ctrl + Shift + 2] Switch to PC 2 [Ctrl + Shift + S]

Switch to the next running PC [Ctrl + Shift + 1] Switch to PC 1 [Ctrl + Shift + 2] Switch to PC 2 [Ctrl + Shift + S] 38-2525 Switch -omkopplare -omkobler -kytkin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model/Modell/Malli: 2180-1826 Ver. 200711 www.clasohlson.com ENGLISH Switch, article number 38-2525 Please read the entire instruction

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 3.5 hdd Nr/Nro: 32-6650 Modell/Malli: BF-2003 USB 2.0 -kotelo 3.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Modell/Malli: VC-4806ES Nr/Nro: 34-4562 Ver. 001-200604 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SCART-växel SCART-veksler SCART-kytkin Ver. 001-000 Modell/Malli: Welkin AV-2000E Nr/Nro: 38-2191 SVENSKA SCART-växel Art.nr 38-2191, modell Welkin AV-2000E Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri 38-1479 Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: NB-30 Ver. 200801 www.clasohlson.com ENGLISH Wireless Optical Mouse art. nr:

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot