Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017"

Transkriptio

1 KUNTAJOHTAMINEN eurot Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova TULOSLASKELMA Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut kulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Toiminta-ajatus Kuntajohtaminen -tulosalueen keskeisenä tehtävänä on kunnan ja kuntakonsernin strategisten linjausten toteuttaminen, toteuttamisen ohjaus ja seuranta kuntaorganisaation kaikilla tasoilla, sekä kuntien välinen yhteistyö. Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, luottamuselinten päätökset, kunnan strategiset linjaukset, talousarvio, taloussuunnitelma, henkilöstösuunnitelma, hallintosääntö ja muut edellisiä täydentävät ohjeet ja niiden tavoitteet. Toiminta-ajatuksen voi kiteyttää kuntalain 1 3 momentin säädökseen kunta pyrkii edistämään asukkaittensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

2 KUNTAJOHTAMINEN Sitovat tavoitteet Erityisenä tavoitteena tulosalueella on vuonna 2014 kuntatalouden kokonaisuuden hallinta ja sitä kautta terve kuntatalous Euran kunnan toiminnassa, sekä kuntarakenneuudistuksen ja soteratkaisutn valmistelu syksyllä 203 tehtyjen linjaratkaisujen mukaisesti. Tavoite Mittari Tavoitetaso Euran kunnan strategian uudistaminen Valtuusto käsitellyt strategian 10/2015. Strategian toimeenpano koko kuntakonsernissa. Henkilöstön perehdyttäminen ja sitouttaminen käynnistynyt 11/2015. Talouden vakauttaminen osana vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanoa Organisaation ja toimintakulttuurin kehittäminen muuttunutta toimintaympäristöä vastaavasti Kuntarakenneuudistus Sote-uudistus Euran keskusta-alueen osayleiskaava Tuloksellisuuden arviointi osavuosikatsauksessa ja talouskatsauksissa. Hallintosäännön toimeenpano lukien. Rauma-Eura- selvitykset valmiit 1/2015. Vaihtoehtojen vertailu 3/2015. Valmistelutyö Satakunnan kuntien yhteistyönä 6/2015. Kaavatyön eteneminen ohjelman mukaisesti. Vuoden 2015 menokehys 76,6 milj. euroa. Vuosikate 1,3 milj. euroa. Henkilötyövuosien määrä enintään 855 HTV. Palkkamäärärahat yhteensä 28,3 milj.euroa. Työnjaon ja tehtäväkuvien tarkistaminen toiminnallisten ja taloudellisten tulosten saavuttamiseksi. Valtuuston päätös Euran kuntarakenneratkaisusta 5/2015. Euran kunnan päätös sotetoteuttamisorganisaatiosta ja sotepalvelutavoitteista 11/2015 Yleiskaavan hyväksyminen valtuustossa 12/2015. Perustelut ja informaatio Kuntajohtaminen -tulosalue vastaa pääsääntöisesti niistä tehtävistä ja palveluista, joita ei ole sisällytetty kunnan muiden tulosalueiden tehtäviin. Kuntajohtaminen -tulosalue sisältää seuraavat palvelutuotannosta vastaavat vastuualueet: johtaminen ja tukipalvelut, elinkeinot ja kehittäminen, maaseutupalvelut, hallintopalvelut, ruokapalvelut ja talouspalvelut. Nämä puolestaan muodostavat yksityiskohtaisempia tilikartan mukaisia tulosyksiköitä ja kustannuspaikkoja.

3 KUNTAJOHTAMINEN Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Hallinto 10 12,2 Elinkeinot ja kehittäminen 2 2 Talous ja tietohallinto 10 10,3 Ruokapalvelut 33,8 38,11 Maaseutupalvelut 5,75 6,0 Yhteensä 61,5 68,4 Kuntajohtamisen tulosalueen menoihin sisältyy kaavoitus, henkilöstöhallintoon sisältyvät luottamusmiesten palkkiot ja eräitä muita tehtäviä. Koko tulosalueen henkilötyövuosien määrä on 68,4. Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto Talousjohtaja Kari Rupponen

4 Kuntajohtaminen Toiminta-ajatus Kuntajohtaminen -vastuualueen toiminnallinen ajatus on perusteiltaan osiltaan yhtenevä kuntajohtaminen -tulosalueen kanssa. Vastuualue on toiminnallisesti yleisvastuualue, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti kunnan strategisten tavoitteiden ja linjausten toteuttaminen. Kuntajohtaminen -vastuualue sisältää kunnan luottamuselimistä valtuuston, hallituksen, henkilöstöjaoston ja tarkastuslautakunnan määrärahat. Lisäksi vastuualue sisältää henkilöstöjaoston ja kunnan yleisjohdon määrärahavaraukset. Toiminnallisesti vastuualue sisältää myös maankäytön, kaavoituksen, pelastustoimen, seudullisen yhteistyön kuin myös eri sidosryhmien välisen yhteistyön määrärahavaraukset. Sitovat tavoitteet Kuntajohtaminen -vastuualueen sitovat tavoitteet ovat yhtenevät ja päällekkäiset kuntajohtaminen - tulosalueen tavoitteiden kanssa. Edellisten lisäksi vastuualueen sitovina tavoitteina ovat: Tavoite Mittari Tavoitetaso Asuntotuotanto Hankkeiden määrä Tavoitteena saada vireille yksi merkittävä asuntotuotantohanke Tonttien myynti Myydyt tontit Rakentamiseen soveltuvia erilaisia tontteja tulee olla luovutettavissa noin viiden vuoden kysyntää vastaava määrä Uudet kaavat Hyväksytty kaavoitusohjelma Toteutetaan kaavoitusohjelmaa Kunnan omaisuuden myynti Kiinteistöt, osakkeet myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite euroa vuonna 2015 Käräjämäki-hankkeen eteneminen Suunniteltu aikataulu kevät v. Toteutuu suunnitellusti 2016 Konsernihallinto Konsernitavoitteet Tavoitteiden toteuttaminen Perustelut ja informaatio Päätoiminen henkilöstö Kpl Hlötyövuodet Huom Päätoiminen henkilöstö 2,0 2,0 Kaavoitus 0,9 Osa teknisen toimen henkilöstön palkkakuluista maksetaan kaavoituskustannuksista Muu henkilöstö 1,0 Kiinteistöverotuksen määräaikainen selvitystyö

5 Kuntajohtaminen Kuntajohtaminen vastuualueen tehtävänä on osaltaan vastata käytännön tasolla Euran kunnan palvelutarjonnan yhteensovittamisesta, konserniohjauksesta, puhevallan käytöstä, kunnan tavoitteiden saavuttamisesta ja ylikunnallisesta yhteistyöstä valtuuston ja kunnanhallituksen johdolla. Merkittävimmät yksittäiset määrärahat vastuualueella ovat seuraavat: TA 2015 (1000 ) - Satakunnan pelastuslaitoksen menot Kunnan metsänmyynnin tulot (puun myynti) Käyttöomaisuuden myyntivoitot (tontit, metsäalueet, osakkeet) Maanvuokratulot Erilaiset toiminta- yms. avustukset ja osuudet muun muassa: Pyhäjärvi-instituutti, Pyhäjärven suojeluohjelma, Pyhäjärviseudun kehittämisyhdistys, kylätoiminta, aluekeskus- ja seutuyhteistyö, kolmannen sektorin avustukset, Panelia-Halli Oy, pienet yhdistymisavustukset Satakuntaliiton maksuosuus TA 2014 (1000 ) Satakunnan pelastuslaitos on jaettu neljään toiminta-alueeseen (Pori, Rauma, Pohjois-Satakunta ja Kaakkois-Satakunta) ja kolmeen päivystysalueeseen (karhukunnat, Ala-Satakunta ja Pohjoissatakunta). Ala-Satakunnan päivystysalueen keskus on Eurassa ja siihen kuuluvat Eura, Eurajoki, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Rauma ja Säkylä. Euran kunnan alueella ovat voimassa olevat palokuntien ja pelastuslaitoksen väliset sopimukset Euran, Kauttuan, Hinnerjoen, Honkilahden, Kiukaisten, Panelian ja Länsi-Euran palokuntien välillä. Lisäksi pelastuslaitos vastaa sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesta ensihoito- ja ensivastetoiminnasta. Talous eurot Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen

6 Elinkeinot ja kehittäminen Elinkeinotoimen tarkoituksena on luoda yritystoiminnalle kilpailukykyiset toimintaedellytykset sekä yhteistyöllä eri tahojen kesken yhteisenä tavoitteena säilyttää ja voimistaa alueen yritystoimintaa ja sen myötä alueen hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Teollisuuden ja teollisuutta palvelevan Palaute yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilttämisohjelmia Laaditaan yrityskohtaisia kehittaedellytysten yritystoiminnan toimin- parantaminen liittyen sähköiseen markkinointiin ja yrityksen palvelun/tuotannon digitalisointiin. Järjestetään yrityskohtaista sparrausta ja koulutusta myynnin tehostamiseksi. Avataan yhteistyökumppanien kanssa yrityksille mahdollisuuksia Erikoiskauppojen liiketoiminnan vahvistaminen. Onnistuneilla yritysten omistajanvaihdoksilla varmistetaan hyvien yritysten jatkuminen Eurassa. Kauppiailta saatava palaute. Omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten palaute. kansainvälistyä. Tehdään kauppiasyrittäjien kanssa yhteinen markkinointikampanja keväällä Hyödynnetään Satakunnan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdosneuvontaa ostamalla palvelua euralaisten yritysten käyttöön. Yritystoiminnan lisääminen Uusien yritysten perustaminen Sadan asiakkaan kanssa yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää neuvontaa; asiakkaat Pyhäjärviseudulta. ÄRM aluepäätöksen hyödyntäminen Yritystukien määrä ÄRM-tukien yrityskohtainen neuvonta. Perustelut ja informaatio Päätoiminen henkilöstö Kpl Hlötyövuodet Huom Henkilöstö 2,0 2,0 Henkilökunta muodostuu yrityskehittäjästä ja yritysneuvojasta. Elinkeinoyksikön toimitilat sijaitsevat yritystalossa Kauttuan keskuksessa. Elinkeinoyksikkö huolehtii elinkeinojen kehittämis-ja neuvontatehtävistä yhteistyösopimuksen perusteella myös Köyliön ja Säkylän kuntien osalta. Köyliön kunta on maksanut Euran kunnalle

7 Elinkeinot ja kehittäminen vuonna 2014 korvausta euroa ja Säkylän kunta euroa. Palvelun myynti tullee jatkumaan myös vuonna Euran kunta on ollut mukana Satakunnan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdosneuvonta-hankkeessa. Satakunnan Yrittäjät tulee jatkamaan omistajanvaihdosneuvontaa myös vuonna Varaudutaan olemaan mukana myös vuonna 2015 Satakunnan Yrittäjien omistajanvaihdosneuvontatyössä. Euran maksuosuus vuodelle 2015 on 3100 euroa. Eura on yksi Suomen teollistuneimpia kuntia, jonka alueella toimii useita merkittäviä teollisia ja teollisuutta palvelevia yrityksiä. Elinkeinopalvelut tulee yhdessä yritysten kanssa tekemään kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan, että myös jatkossa Eurassa on hyviä teollisuusyrityksiä. Kehittämisen kohteena ovat yritysten tietotekniikan, verkostoitumisen, kansainvälistymisen ja myynnin parantaminen. Vuoden 2014 aikana on selvitetty erikoiskauppojen muuttunutta markkinatilannetta yhdessä kauppiaiden kanssa. Saatuja tietoja hyödyntäen tehdään vuonna 2015 markkinointikampanja yhdessä kauppiaiden kanssa. Vuonna 2015 elinkeinotiimi pitää kolme kokousta, joihin tulee edustajat kunnasta, yrittäjäyhdistyksestä, kauppiailta ja teollisuudesta. Elinkeinotoimi osallistuu myös matkailun markkinointiin ja kehittämiseen sekä kuntamarkkinointiin sovittavan työnjaon mukaisesti. Talous eurot Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Yrityskehittäjä Harri Virén

8 Maaseutupalvelut Toiminta-ajatus Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Maaseututoimen tavoitteena on tukihakemusten käsittely siten, että maksatukset voidaan suorittaa ajallaan. Käsittelyaika ja määräajat maksajavirastosopimuksen mukaisesti Kaikki maksatukset tapahtuvat ajallaan Perustelut ja informaatio Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Henkilöstö 7,75 7,75 Maaseutupalvelut hoitaa tehtyjen sopimusten perusteella vuonna 2015 samaa seitsemän kunnan ja kaupungin aluetta kuin vuonna ( Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä) Aktiivitilojen lukumäärä alueella oli yhteensä Kustannukset jaetaan tilojen lukumäärän suhteessa. Euran osuus kustannuksista on 29,6 %. Henkilöstönä tulee työskentelemään 1 maaseutupäällikkö, 3,75 maaseutuasiamiestä (1 virka 75 %) ja toimistosihteeri. Euran kunta on solminut Maaseutuviraston kanssa maksajavirastosopimuksen, jossa on määritetty vaatimukset koskien maaseutupalveluiden henkilöstöä, tietotekniikkaa, tietoliikennettä, tehtäviä ja niiden sijaisuuksien järjestelyjä, arkistointia jne. Sopimus uusitaan ajantasaistetuksi lainsäädännön muuttumisen vuoksi vuonna 2015.Toimitaan näiden ehtojen mukaan ja pyritään toiminnassa hyvään laatuun ja palveluun. Tukijärjestelmät muuttuvat vuoden 2015 alusta CAP ohjelman mukaisiksi. Tästä aiheutuu runsaasti koulutus- ja neuvontatyötä sekä hakemusten käsittelyyn muutoksia. Talous eurot Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Maaseutupäällikkö Mikko Suominen

9 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 26 Toiminta-ajatus Hallinto- ja henkilöstöpalvelut- vastuualueen keskeisenä tehtävänä on huolehtia valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanotehtävistä. Hallinto- ja henkilöstöpalveluille kuuluvat myös kunnanhallituksen henkilöstöjaoston sekä yhteistyötoimikunnan valmistelevat ja täytäntööpanevat tehtävät. Vastuualue huolehtii yleisen henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja täytäntöönpanotehtävistä. Luottamushenkilöelimistä myös keskusvaalilautakunta kuuluu hallintopalveluiden vastuualueeseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vastata valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämiseen liittyvistä käytännön tehtävistä. Vastuualue tuottaa koko organisaatiolle keskitetysti asianhallintaan ja arkistointiin liittyviä tukipalveluja sekä henkilöstöhallintoon ja viestintään liittyviä muita palveluja. Kunnan tiedotustoiminnan koordinointi, kuntamarkkinointi ja matkailutehtävien yleisvastuu kuuluvat vastuualueen tehtäviin. Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toimistohenkilökunnan johtamisen Toteutunut organisointi Oikein mitoitettu palvelutaso ja organisoinnin jousta- voittaminen Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen Sähköisesti lähetetyt kokouskutsut ja esityslistat Menettelyyn on siirrytty vastuutoimielinten osalta Jatkuva tehtävä: Hallinnon prosessien Prosessien kuvaus ja toimenpide- Hallintoprosessien sujuvuus toimivuuden arviointi ehdotukset Henkilöstön kehittäminen / Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Laadittu suunnitelma Tulosalueiden kanssa yhteisesti laadittu ssuunnitelma laatiminen Jatkuva tehtävä: Työhyvinvoin- Työhyvinvoinnin tilan kartoittami- Toistettu arviointi ja vertailu edel- nin edistäminen Kuntakuvaan vaikuttava onnistunut viestintä nen Kunnan tiedotuslehden laatiminen 3 krt/vuodessa Matkailun painopistealueiden sisällöllinen määrittäminen liseen vuoteen Kuntalaisten tavoittaminen ja heille tiedottaminen lehden avulla Matkailuun liittyvien suunnitelmien tekeminen / mahdollisten hankkeiden toteuttaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa Perustelut ja informaatio

10 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 27 Hallinnon prosessien osalta tietopalvelun prosessissa kootaan koko kunnan laajuisesti toimistotyötä tekevät henkilöt ja selvitetään/organisoidaan henkilöstön käyttö kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Myös hallinnon muita prosesseja tarkastellaan resurssien mahdollistamalla tavalla. Viestinnän osalta pyritään vaikuttamaan myönteisesti Euran kunnan kuntakuvaan. Vuoden 2015 vaalit hoidetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilöstö Päätoiminen Osa-aikainen Yhteensä Hallinto 7 1,1 8,1 Osa työsuojeluvaltuutetun palkkauksesta maksetaan vastuualueen kuluista Henkilöstö Henkilöstön määrä Tulosalue vakituiset määräaikaiset työllistetyt muut yhteensä Kuntajohtaminen Perusturvapalvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Yhteensä Henkilöstösuunnitelma 2015 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan ja päivitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstön kehittämisen painopistealueena jatketaan vuonna 2015 henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa mainittuja työhyvinvointi- ja työyhteisötaidot- teemoja. Henkilöstön määrä on kasvanut erityisesti vuoden 2014 aikana merkittävällä tavalla. Henkilöstösuunnittelun määrällisenä painopisteenä on kaikilla tulosalueilla tavoitella vuoden 2012 lopun tilannetta. Kunnan nykyisen henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja osaamisen kasvattaminen organisaation tarvitsemalla tavalla on lähtökohtana laadullisten henkilöstöpoliittisten toimintojen osalta. Tulosalueilta pyydetään suunnitelma henkilöstön oikeasta kohdentumisesta palvelujen vaatimalla tavalla. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on yhteydessä sekä toiminnallisiin että taloudellisiin re-

11 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 28 sursseihin. Nykyisen henkilöstön osaamista uudelleen kohdentamalla tulee ratkaista henkilöstötarpeet, eikä lisäämällä henkilöstön määrää. Vuotta 2015 koskeva tavoite on, että tilapäistä henkilökuntaa palkataan vain poikkeustilanteissa. Vuosilomien osalta on kehitettävä käytännöt sijaisten käytön pienentämiseksi, varahenkilöjärjestelmän käyttämisen äkillisiin poissaoloihin, suunnitelmallisen ja joustavan työvuorojen suunnittelun yms. käytäntöjen kautta edellytetään sijaisten käytön ja sijaismäärärahojen käytön vähentymistä vuonna 2015 ja sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönoton kautta pyritään tehostamaan käsittelyä. Henkilöstöasiat ratkaisteen erillisellä päätöksenteolla talousarviovuoden aikana riippumatta siitä, mitä tulosalueen talousarviotekstissä lukee. Henkilöstöasioiden riskienhallinta 1. Organisaation tarvitsema osaaminen: Henkilöstöpoliittinen ohjelma, ohjelman toteuttamissuunnitelma ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, yhteistoiminta 2. Taloudellinen: Talousarvio, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, yhteistoiminta 3. Tietoturva: Tietoturvaohjeet 4. Työturvallisuus: Työsuojelun toimintaohjelma, työturvallisuusohjeet, suojaohjeet, läheltä pititilanteiden käsittely, yhteistoiminta 5. Työhyvinvointi: Työhyvinvointikysely, eri tason toimenpiteet (henkilö itse, esimies, tulosalue, koko kunta), työterveyshuolto, tyhy-toiminta (kattaen kuntokortit, liikuntailtapäivät, ryhmät jne.), yhteistoiminta 6. Sairastuminen ja poissaolot: Varhaisen tuen ja paluun ohjelma, yhteistoiminta Talous eurot Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

12 Ruokapalvelut Toiminta-ajatus Tulosyksikkö huolehtii koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhusten hoitolaitosten ateriapalvelusta. Ateriamyynti on pääsääntöisesti sisäistä myyntiä. Ulkoista ateriapalvelua tarjotaan yksityisille päiväkodeille. Ruokapalvelu tehostaa toimintaansa keittiöiden toimintamuutosten kautta. Valmistuskeittiöitä on tällä hetkellä yhdeksän. Keskiarvohinta (kaikki yksiköt) suoritteelle v oli 3,56, vuodelle ,63 ja vuodelle ,62 /ateria. Vuoden 2015 keskiarvohinta on 3,65. Valtuuston hyväksymän ruokapalvelun kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti keittiöiden toimintamuutokset jatkuvat siten, että syksyllä 2015 (uuden lukuvuoden alusta) Panelian koulun keittiö jatkaa toimintaansa palvelukeittiönä. Panelian koulun keittiön laitteistus on osittain vanhaa eikä täytä tämän päivän vaatimuksia omavalvonnallisesti eikä ympäristövaikutuksiltaan. Valmistuskeittiönä jatkaminen edellyttää keittiön laitekannan (arviolta euroa) uusimista, mikä summa ei vielä sisällä rakennuskuluja. Palvelukeittiön toiminnan hoitamiseen riittäisi yksi henkilötyövuosi, nykyisen valmistuskeittiön 1,5 henkilötyövuoden sijasta. Tulosalueen sisäinen valvonta toteutetaan valtuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti. Vastuualueen olennaisista sisäisen valvonnan huomioista raportoidaan tarvittaessa välittömästi tai huomiot ja toimenpiteet kirjataan toimintakertomukseen. Tulosalueen keskeisimmät riskit ja niiden hallitsemiseksi määritellyt toimenpiteet ovat vuoden 2015 talousarviossa seuraavat: - Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen ohjeistus löytyy keittiöiden omavalvontakansioista. - Talousveden mahdolliset käyttökiellot häiriötilanteissa toiminta vesihuoltolaitoksen varautumis- ja erikoistilannesuunnitelmien mukaisesti. Perustelut ja informaatio Tavoite Mittari Tavoitetaso Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Toteutuneet koulutukset Kaksi koulutusta, eri ryhmille tai koko henkilökunnalle Ruokapalvelun kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet Toteutuneet keittiöiden toimintamuutokset Oikein kohdennetut ruokapalvelut kilpailukykyiseen hintaan

13 Ruokapalvelut Ruokapalveluyksikön suoritehinnat ja valmistettujen aterioiden määrät (valmistetut ateriat sisältävät sisäiset ja ulkoiset ateriat yhteensä) YKSIKKÖ Á-hinta 2013 Á-hinta 2014 Á-hinta 2015 valm. ater valm. ater (arvio) valm. ater (arvio) Terveyskeskus 3,60 4,15 4, Jokimutka 3,85 3,90 3, (Kirkonkylän keskuskeittiö) Käräjämäen päiväkoti 3,20 3,40 3, Kauttuan päiväkoti 3,01 3,00 3,10 (Kauttuan koulu keskuskeittiö) - - Euran yhteiskoululukio 2,90 3,30 3, Kauttuan koulu 3,01 3,00 3, (Honkilahden koulu Hinnerjoen koulu 4,10 4,00 4,05 keskuskeittiö) - - Honkilahden koulu 4,10 4,00 4, Kirkonkylän koulu 3,65 3,40 3, Kiukaisten yhteiskoulu 3,60 3,55 3, (Kiukaisten yk. Kiukaisten koulu 3,60 3,55 3,65 keskuskeittiö) - - Panelian koulu 4,00 3,55 3, (Panelian keittiö elok. -15 Kiukaisten yk:n keskuskeittiöön) Henkilöstö Päätoiminen Henkilötyövuodet Huom Ruokapalvelut 33,8 38,11 Mukana myös sijaiset ja tilapäinen henkilöstö Talous eurot Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Ruokapalvelupäällikkö Arja Jussila

14 Talous Toiminta-ajatus Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Vuoden 2015 talousarvioohjeiden valmistelu Valmisteluohjeet Valmisteluohjeissa huomioidaan taloussuunnitelman kehys ja mahdolliset kuntarakenteen tai sote-alueen muutoksesta Tilinpäätöksen analysointi ja arviointikertomuksen havainnoista johdettujen toimenpiteiden täytäntöönpano Perustelut ja informaatio Tilinpäätöksen arviointikertomus Kertomuksen johdosta tehdyt /tehtävät toimenpiteet annettavat ohjeet Arviointikertomuksen perusteella hallintokunnissa tehtyjen/tehtävien toimenpiteiden raportointi hallitukselle ja valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Talous 8 8,3 Palkkamäärärahoissa on varauduttu satunnaisiin sijaisuuksiin sairauslomien ym. vuoksi (hlötyövuosia 0,3) Tietohallinto 2 2 Yhteensä 10 10,3 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu alkaa huhtikuussa, kun vuoden 2014 tilinpäätös on valmistunut. Talousarvion valmistelun lähtökohtana on vuoden 2015 talousarvion ensimmäinen suunnitelmavuosi suhteutettuna vuoden 2014 tilinpäätökseen. Talousarviovalmistelu käynnistetään valtuuston asettamilla strategiatavoitteilla ja kehysten valmistelulla. Valtuuston vahvistamat kehykset ovat tulosalueiden talousarvioiden valmistelun pohja. Tilinpäätökseen liittyvien raporttien ja niissä esitettyjen havaintojen analysointi kunnanhallituksessa ja hallintokunnissa. Kunkin vuoden tilinpäätöstä koskevat raportit käsitellään vastaavalla tavalla ja valtuustolle esitetään raportti toimenpiteistä, jotka tilinpäätöskertomusten johdosta on toteutettu tai toteutetaan. Tietohallinnon osuutta IT-hankinnoissa vahvistetaan siten, että ohjelmistohankinnoista on ennen tarjouspyyntövaihetta hankittava tietohallinnolta selvitys teknisistä vaatimuksista, jotta voidaan varmistaa hankittavan ohjelmiston on yhteensopivuus kunnan muun IT kokonaisuuden kanssa. Uudistettu riskien arviointi- ja hallintamalli on otettu pääosin käyttöön vuoden 2014 lopulla siten, että kullakin tulosalueella on nimetty tärkeimmät riskit ja jonkin verran arvioitu niitä toiemnpiteitä, joita riskien hallitsemiseksi on tehtävä.

15 Talous Taloushallinnon suurimmat riskit kohdistuvat lähivuosina kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseen ja tietohallinnon osalta tietoturvallisuuteen. Vastuualueen talous menoista maksetaan valtion perimät verotuskustannukset, jotka ovat vuonna 2015, verohallituksen ennakkotiedon mukaan, euroa. Talous eurot Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Talousjohtaja Kari Rupponen

16 PERUSTURVAPALVELUT eurot Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova TULOSLASKELMA Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut kulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan keskeisenä tehtävänä on sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Perusturvalautakunta vastaa lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmia. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja palveluiden sekä hoitomuotojen vaikuttavuus. Perusteluosio on tiivis kuvaus perusturvalautakunnan toimialalla vuonna 2015 toteutettavaksi esitettävistä toimenpiteistä. Perustelut sisältävät myös kuvauksen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Numeerisesta osasta käy ilmi tulosalueen kokonaisuus ulkoisten tulojen, menojen ja neton osalta sekä samat tiedot vastuualuekohtaisesti.

17 PERUSTURVAPALVELUT Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Perusturvan tulosalueen sisäinen valvonta toteutetaan valtuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti. Vastuualueen esimiesten on raportoitava havaitsemistaan olennaisista sisäisen valvonnan huomioista tarvittaessa välittömästi ja raportoitava sisäiseen valvontaan liittyvistä huomioista ja toimenpiteistä toimintakertomuksessa. Perusturvan tulosalueen keskeisimmät riskit on määritelty vuoden 2014 aikana aloitetulla riskienhallintaohjelmalla. Keskeisimpien riskien hallitsemiseksi on määritelty ohjelmaan kirjatut toimenpiteet. Tulosalueen keskeisimmät riskit ja niiden hallitsemiseksi määritellyt toimenpiteet ovat vuoden 2015 talousarviossa seuraavat: Riskit Toimitilojen peruskorjauksesta johtuen on haasteellista suunnitella palvelutuotantoa samalla tavalla kuin normaalitilanteessa. Mikäli rakennusprojekti ei etene suunnitellulla aikataululla, joudutaan hankkimaan väistötiloja ennakoitua enemmän. Hallintatoimi/tavoite: Perusturvajohtaja ja johtava hoitaja osallistuvat säännöllisesti rakennustoimikuntaan ja työmaakokouksiin, joissa aikataulu päivitetään. Kehitettäessä työprosesseja esim. hoitoketjuja tieto ei kulje moniin eri hoitoyksiköihin riittävästi tai tieto muuttuu matkan aikana. Hallintatoimi/tavoite: Huolehditaan täydennyskoulutuksen keinoin siitä, että hoitavalla taholla on pääsy ja tarvittava osaaminen potilaan/asiakkaan hoitoon, koska työvuorosuunnittelussa ei aina pystytä varautumaan erilaisiin potilaisiin. Mahdollisimman laaja osaaminen minimoi riskiä, että työvuorossa olevalla sairaanhoitajalla ei olisi hoitotoimenpiteisiin vaadittavia lupia. Perusturvan eri vastuualueilla tapahtuva kehittäminen haastaa aikaisemmat toimintamallit ja henkilökunnan työkyky ja työmotivaatio voi heikentyä muutostilanteessa. Hallintatoimi/tavoite: Kehittäminen ei kohdistu yksilötasoon voimakkaasti vaan pääasiassa kehittämisen painopiste on työyhteisötasolla ja työprosesseissa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja kuntarakennelain mukaiset valmistelut ovat kesken. Päätöksentekoa joudutaan tekemään osittain epävarmoilla tiedoilla.

18 PERUSTURVAPALVELUT Hallintatoimi/tavoite: Päätöksentekoa joudutaan tekemään osittain epävarmoilla tiedoilla. Tärkeää on osata hyödyntää kustannustehokkaasti lähipalveluja varten rakennettu infrastruktuuri uusissa järjestämiskokonaisuuksissa. Kustannuskorvausvastuu lastensuojelun sijaishuollon kustannuksista voi tulla kunnalle useamman vuoden takaakin, jos hallinto-oikeus ratkaisee asian niin. Hallintatoimi/tavoite: Huolehditaan, että myös Euran kunta hakee hallinto-oikeudelta vastaavissa tilanteissa korvausta muilta kunnilta. Kehittämistyöhön ei saada mukaan avainyhteistyökumppaneita riittävästi tai he jopa jarruttavat perusturvan näkökulmasta välttämätöntä kehittämistyötä. Hallintatoimi/tavoite: Työskennellään sen eteen, että nähtäisiin kehittämistarve samalla tavalla. Jatketaan suunnitelmallisesti lautakunnan asettamien toimintalinjojen työstämistä yhteistyökumppaneiden kanssa. Huolehditaan riittävästä vuorovaikutuksesta ja lisätään tarvittaessa perusteluja. Valmiussuunnitelmassa ja kaikkien toimipaikkojen pelastussuunnitelmissa on todettu turvallisuuteen liittyvät riskit. Toimitilojen turvallisuusaste nousee terveyskeskuksen remontin myötä ja uusi avainjärjestelmä turvaa kulunvalvontaa. Hallintatoimi/tavoite: Terveydenhuollossa remontin keskellä toimiminen edellyttää pelastussuunnitelmien päivitystä remontin eri vaiheissa. Sairaalabakteerin leviäminen terveyskeskussairaalaan tai asumispalveluihin. Hallintatoimi/tavoite: Remontti asettaa haasteista aseptiikan toteuttamiselle, koska yhden hengen huoneita on vain muutama. Asiaan kiinnitetään erittäin suurta huomiota ja toistaiseksi tilanne on erinomainen. Koko tulosalueesta vastaava: Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

19 3000 Perusturvaltk hallinto ja talous Toiminta-ajatus 36 Perusturvalautakunnan hallinnon keskeisenä tavoitteena on toiminnan johtaminen siten, että palvelutarpeisiin reagoidaan oikea-aikaisesti ja optimaalisilla menetelmillä. Keskeistä on onnistua ongelmien ennaltaehkäisyssä ja palvelujen kohdistamisessa riittävän varhaiseen vaiheeseen, jolloin keinovalikoima on suurempi, ennuste on parempi ja ihmisillä itsellään on voimavaroja tilanteen parantamiseen. Perusturvan tulosalue tarvitsee onnistuneeseen lopputulokseen pääsemisessä runsaasti ylisektorista yhteistyötä, kunnan koko hyvinvointipalvelujärjestelmän tukea ja yhteistyötä myös seutukunnallisesti ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Hallinnon tehtävänä on myös vastata valtakunnallisen sote-palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosta yhteistyössä kuntajohdon kanssa sekä huolehtia Käräjämäki-hankkeen sekä muiden hankkeiden toteutumisesta ja seurannasta. Vuoden 2015 aikana valmistuvat terveydenhuoltolain, vanhuspalvelulain ja lastensuojelulain tarkoittamat hyvinvointisuunnitelmat. Ne ovat hyödynnettävissä koko kunnan hyvinvointikertomuksen työstämisessä. Päätoiminen henkilöstö Päätoiminen Henkilötyövuodet Huom Hallinto 10,85 10,85 Perusterveydenhuolto ,47 Tilapäistä ja määräaikaista henkilöstöä 26,47 htv Vanhusten- ja vammaishuolto 162,23 208,24 Tilapäistä ja määräaikaista henkilöstöä htv 46,01 Sosiaalityö 9 16,65 Tilapäistä henkilöstöä 7,65 htv Yhteensä 275,08 355,21 Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan kehittäminen yhteiseksi kokonaisuudeksi. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mukaisen palvelutuotannon järjestäminen talousarvioon Yhteiset toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit. Organisaatiorakenne tarkistetettu palvelutar- Yhteistoiminta-alueen valmistelu Käräjämäki-hankkeen aikana palvelutuotannon onnistunut organisointi väistötiloissa varatuilla määrärahoilla. Sote-uudistuksen valmistelu/vaihtoehtojen hahmottaminen kuntayhteistyönä ja koko maakunnan välisenä yhteistyönä. Palvelutuotannon järjestäminen väistöistä huolimatta lain edellyttämällä tavalla peiden edellyttämällä tavalla Sote-uudistuksen valmistelut etenevät poliittisten päätösten edellyttämällä tavalla ja sovittavalla aikataululla. Väistöt suunnitellaan siten, että Käräjämäki-hanke voi edetä aikataulussaan ja hankinta-arvo ei ylity perusturvan tulosalueen toiminnan johdosta.

20 3000 Perusturvaltk hallinto ja talous 37 Perustelut ja informaatio Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy vuoden 2017 alusta KELA:lle. Eurassa perustoimeentulotuen käsittely ja päätöksien tekeminen on edelleen ollut sosiaalityöntekijän/ sosiaaliohjaajan tekemää työtä. Aikuissosiaalityön sisältöjä on kuitenkin uudistettava. Sosiaalityön painopistettä on siirrettävä elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukemiseen, kuntouttavan työtoiminnan koordinointiin ja sen sisältöjen suunnitteluun sekä nuorten aktivoimiseen ja ryhmämuotoiseen yhteisösosiaalityöhön. Yhteistyössä sosiaalityön vastuualueen kanssa hallinnon vastuualueella toteutetaan toimistosihteereiden työjärjestelyjä siten, että merkittävä osa perustoimeentulotuen käsittelystä voidaan siirtää toimistosihteereille ns. etuuskäsittelyyn. Asia huomioidaan hallintosääntöä muutottaessa. Kahden seuraavan vuoden aikana ohjataan ja valmennetaan toimeentulotuen asiakkaita uuteen KELA:lle tunnusomaiseen etuuksien käsittelytapaan. Selvitetään mahdollisuudet yhdistää lautakunnan esityslista- ja pöytäkirjavalmistusta tekstinkäsittelytehtävän (ei sisällön tuotannon) osalta jonkin toisen hallinnonalan kanssa yhteisesti toteutettavaksi. Taustalla vaikuttaa loppuvuonna tapahtuva toimistosihteerin eläköityminen. Järjestely olisi välivaiheen malli ennen sote- uudistuksen voimaantuloa. Näin kuitenkin vältyttäisiin yhden toimistosihteerin perehdyttämiseltä tähän lyhytaikaiseen tehtäväkuvaan. Hallinnon vastuualueen palkkamäärärahoista on poistettu vanhustyön ohjaajan palkan osa, koska tämän työpanos ja siten myös määrärahavaraus sisältyy vanhusten asumispalveluyksiköiden lähiesimiestehtävään. Hallinnon vastuualueelle on lisätty keskitettyä henkilöstöhallintoa (mm. työvuorosuunnittelu) tekevän osastonhoitajan palkka. Vanhuspalveluiden kehittämisasiantuntijan palkka on poistettu hallinnosta. Työpanos kohdistuu alkuvuoden ajan terveyskeskussairaalaan, jonne palkkamääräraha on siirretty. Määräaikainen kehittämisasiantuntijan työsuhde päättyy eläköitymisestä johtuen 4/2015. Kehittämistoiminnasta Kehittämistoiminnasta laaditaan loppuraportti, johon sisällytetään jatkokehittämisen kannalta olennaiset teemat. Vanhuspalveluiden kehittämistoimintaa jatketaan tämän jälkeen lähiesimiesten ja muun henkilöstön yhteistyönä. Atk-kustannuksiin on sisällytetty perhekohtaisen ohjausjärjestelmän hankinta, joka mahdollistaa uudentyyppisen yhteydenpidon asiakasperheen ja eri palveluntuottajien välillä. Hankinta on sisällytetty hallintoon, koska se on käyttöönotettavissa myös mm. vanhuspalveluissa vanhuskohtaisten palvelusuunnitelmien laadinnan ja tiedonsiirron välineeksi. Euran Perhekeskus on osallistunut järjestelmän tuotekehitykseen syksyn 2014 aikana.

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Raportti: Palvelutuotannon riskit

Raportti: Palvelutuotannon riskit Raportti: Palvelutuotannon riskit Tyyppi: Arviointiraportti Moduuli: RISK - Palvelutuotannon riskit Useita tarkastelukohteita Tulostettu: 22.11.2016 Suodattimet: Ei käytössä 1/28 Tarkastelukohteet > Euran

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot