ESITYSLISTA 58/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. Perjantai kello Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYSLISTA 58/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. Perjantai kello Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 58/1999 vp Perjantai kello Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 139/1999 vp ulkoasiainhallintolaiksi Jatkettu I käsittely Kuultavina: lainsäädäntöneuvos Sami Manninen, oikeusministeriö professori Mikael Hiden professori Veli-Pekka Viljanen Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. Esitellään luonnos. Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen käsittely 4. HE 145/1999 vp laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta Jatkettu 1 käsittely Merkitään saapuneeksi valtioneuvoston kanslian selvitys valtioneuvoston ohjesäännön muutoksista. 5. PNE1/1999 vp uudeksi eduskunnan työjärjestykseksi Jatkettu I käsittely Kuultavina: professori Martin Scheinin professori Veli-Pekka Viljanen Päätetään asian jatkokäsittelystä. 6. LA 117/1999 vp edustajanpalkkiosta annetun lain 2 ;n muuttamisesta - Riitta Uosukainen /kokym. Jatkettu I käsittely Kuultavina: professori Martin Scheinin ESITYSLISTA 58/1999 vp professori Veli-Pekka Viljanen Päätetään asian jatkokäsittelystä. 1(2)

2 7. HE 98/1999 vp valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta Jatkettu I käsittely Kuultavina: professori Martin Scheinin professori Veli-Pekka Viljanen Päätetään asian jatkokäsittelystä. 8. Muut asiat 9. Seuraava kokous Seuraava kokous on keskiviikkona klo (2)

3 Perustuslakivaliokunnalle Pyydettynä lausuntona puhemiesneuvoston ehdotuksesta uudeksi eduskunnan työjärjestykseksi (PNE 1/1999 vp), lakialoitteesta laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 2 :n muuttamisesta (LA 117/1999 vp) ja hallituksen esityksestä valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvien eräiden lakien muuttamisesta (HE 98/1999 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. Eduskunnan työjärjestys 20. Pidän epäselvänä 1 momenttiin ehdotettua säännöstä, jonka mukaan eduskunta-aloite "on perusteltava lyhyesti". Sanamuodon mukaan säännös velvoittaa perustelemaan aloitteen, mutta ehdotuksen perustelut antavat mielikuvan siitä, että perustelujen laajuutta haluttaisiin rajoittaa. Ehdotan, että momentin toinen virke kuuluisi: "Aloite on perusteltava asian edellyttämässä laajuudessa." Mielestäni 3 momentin säännös aloitteen ensimmäisen allekirjoittajan oikeudesta peruuttaa eduskunta-aloite on epäonnistunut, ainakin jos peruuttamisen ajankohtaa ei millään tavoin säännellä. Eräs mahdollisuus olisi tukeutua perustuslain 71 :n säännökseen siten, että valiokunnan annettua asiassa mietinnön aloitetta ei voisi lainkaan peruuttaa tai että sen voisivat peruuttaa vain kaikki allekirjoittajat yhdessä. 27. Mielestäni 4 momentista tulisi poistaa edellytys, jonka mukaan kunkin edustajan tekemien kirjallisten kysymysten määrän rajoittaminen edellyttäisi "erityisiä syitä". Pidän

4 parempana että asia on puhemiesneuvoston ja eduskunnan vapaassa harkinnassa kuin että päätökselle olisi etsittävä "erityisiä" syitä. 30. Säännös saattaisi olla tarpeen laatia yleisempään muotoon, koska voi osoittautua tarpeelliseksi järjestää muidenkin perustuslain 96 :n 1 momentin piiriin kuluvien Euroopan unionin asioiden eduskuntakäsittely kuin mitä 2 momentissa tarkoitettu valtioneuvoston kirjelmä kattaa. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki saattaa jossakin tapauksessa valmistella säädöstä, joka 96 :n 1 momentin mukaan kuuluu eduskunnan toimivaltaan, mutta jota ei ole asianmukaista tai mielekästä panna eduskunnassa vireille valtioneuvoston kirjelmällä momentissa olisi parempi käyttää sanaa "yleisohjeita" kuin "ohjeita" sen selventämiseksi, että kukin valiokunta kuitenkin itse päättää käsiteltävinään olevien asioiden järjestyksen. 37. Säännöksessä olisi mielestäni parempi mainita saamelaiskäräjät nimeltä kuin käyttää ehdotettua monikollista ilmaisua ("saamelaisten edustajille"), joka luo mielikuvan useamman erillisen saamelaistahon säännönmukaisesta kuulemisesta. 43. Perustuslain 12 :n 2 momentin vuoksi on syytä olla pidättyväinen eduskunta-asiakirjojen säätämisessä salassa pidettäviksi, olkoonkin että perustuslain 50 :n 2 momentti sallii säätää työjärjestyksellä valiokunta-asiakirjojen salassapidosta ja myös oikeuttaa valiokunnan yksittäisellä päätöksellä päättämään salassapidosta. Ehdotan, että delegoinnilta vaikuttava 3 momentin 3 virke poistetaan. Tämä merkitsisi sitä, että valiokunnan yksittäistapauksellinen salassapitopäätös olisi aina perustettava suoraan perustuslakiin. Samoin tulisi poistaa delegoinnilta vaikuttava 5 momentti. 66. Ehdotan, että 2 momentti laadittaisiin sellaiseen muotoon, ettei se anna mielikuvaa jonka mukaan ulkopuolisten (täysistuntoyleisön) oikeusasemaa voitaisiin säännellä eduskunnan työjärjestyksellä. Esimerkiksi: "Puhemies valvoo, että eduskunnan yleisöparvella täysistuntoa seuraavat eivät estä tai häiritse täysistunnon kulkua. Järjestyksen palauttamiseksi puhemies voi määrätä parvet tyhjennettäviksi." Muuta. Työjärjestykseen saattaisi olla tarpeen ottaa perussäännös tiedotusvälineiden edustautumisesta ja toiminnasta eduskunnassa. Jos pidetään tarpeellisena, että jokin eduskunnan toimielin voisi evätä tietyn toimittajan tai tiedotusvälineen toimintaoikeudet eduskunnassa näiden raportoinnin sisältöön liittyvin perustein, asiaan tulisi suhtautua perustuslain 12 :ssä turvatun sananvapauden rajoituksena ja siksi säätää siitä perusoikeusrajoitusten hyväksyttävyyden ehdot täyttävällä lailla. Lakialoite ja hallituksen esitys Minulla ei ole huomautettavaa. Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

5 Veli-Pekka Viljanen 1. PNE 1/1999 vp UUDEKSI EDUSKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 2. HE 98/1999 vp EDUSKUNNAN VALITSIJAMIESTEN LAKKAUTTAMISESTA AIHEUTUVASTA ERÄIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA 3. LA 117/1999 vp LAIKSI EDUSTAJANPALKKIOSTA ANNETUN LAIN 2 :n MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 3J Eduskunnan työjärjestys Suomen perustuslain 52 :n mukaan eduskunnan työjärjestyksessä annetaan tarkempia säännöksiä valtiopäivillä noudatettavasta menettelystä sekä eduskunnan toimielimistä ja eduskuntatyöstä. Työjärjestys hyväksytään täysistunnossa lakiehdotuksen käsittelystä säädetyssä järjestyksessä ja julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Useissa perustuslain säännöksissä on yksittäisiä viittauksia eduskunnan työjärjestykseen ja siinä säädettäviin asioihin (ks , 39-41, 45-46, 50, 72 ja 83 ). Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä annetun lain (732/1999) 7 :n mukaan eduskunta voi puhemiesneuvoston ehdotuksesta ja lakiehdotuksen käsittelystä valtiopäiväjärjestyksessä säädetyssä järjestyksessä hyväksyä perustuslain 52 :n 1 momentissa tarkoitetun eduskunnan työjärjestyksen ennen perustuslain voimaantuloa. Työjärjestys ei kuitenkaan voi tulla voimaan ennen perustuslain voimaantuloa. Käsiteltävänä oleva työjärjestysehdotus on annettu juuri perustuslain voimaantulojärjestelyistä annetun lain 7 :n nojalla. Olen osallistunut eduskunnan työjärjestysehdotuksen valmisteluun sekä Eduskunnan työjärjestys työryhmän että Eduskunnan työjärjestys tarkistustyöryhmän jäsenenä. Tämän vuoksi minulla ei enää tässä yhteydessä ole huomauttamista työjärjestysehdotukseen kokonaisuutena eikä sen keskeisiin sisältöratkaisuihin. Käsitykseni mukaan työjärjestysehdotus tarjoaa yhdessä uuden perustuslain kanssa eduskuntatyölle hyvin toimivan, nykypäivän vaatimuksia vastaavan säädösperustan. Samalla työjärjestysehdotus sisältää erinäisiä

6 eduskuntatyön kehittämisehdotuksia Jotka toteutuessaan selvästi parantaisivat eduskunnan toimintaedellytyksiä. Säädösteknisesti en ole löytänyt ehdotuksesta huomautettavaa. Tarkemman käsittelyn alaiseksi otan edellä mainituista syistä vain kaksi kysymystä: Työjärjestysehdotuksen 7 merkitsisi vähäisiä muutoksia voimassa olevaan valiokuntajärjestelmään. Työasiainvaliokunta muutettaisiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnaksi. Tältä osin kyse olisi vain valiokunnan nimen tarkistamisesta, joten asiaan ei liity valtiosääntöisiä ongelmia. Toisaalta tässä yhteydessä on syytä korostaa, ettei tasa-arvokysymysten nostaminen kyseisen valiokunnan nimeen saa hämärtää sitä seikkaa, että tasa-arvokysymykset ovat ennen muuta osa perusoikeusjärjestelmää (perustuslain 6 ), ja tältä osin keskeinen vastuu perustuslain asettamien tasa-arvovaatimusten noudattamisen valvonnassa on eduskunnan sisällä perustuslakivaliokunnalla. Pidän tärkeänä, ettei tasa-arvoulottuvuutta eduskuntatyössä liiaksi eristetä perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudesta, vaan korostetaan nimenomaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon luonnetta julkista valtaa sen kaikissa toiminnoissa velvoittavana perusoikeutena. Periaatteellisesti merkittävämpi muutos on tulevaisuusvaliokunnan lisääminen pysyvien erikoisvaliokuntien luetteloon. Ehdotuksen perusteluissa viitataan tältä osin siihen seikkaan, että tulevaisuusvaliokunta on toiminut tilapäisenä valiokuntana vuodesta 1993 alkaen (ks. s. 8). Valtiosääntöoikeudellista estettä tulevaisuusvaliokunnan muuttamisesta pysyväksi valiokunnaksi ei ole olemassa. Toisaalta tulevaisuusvaliokunnan tosiasiallinen vakiintuminen osaksi eduskunnan valiokuntajärjestelmää ei edellytä välttämättä pysyvän valiokunnan luonteen antamista asianomaiselle valiokunnalle. Luonteeltaan tulevaisuusvaliokunta poikkeaa selvästi muista pysyvistä erikoisvaliokunnista. Sen tehtäviin ei normaalisti kuulu esimerkiksi lainsäädäntöehdotusten valmistelevaa käsittelemistä. Se ei myöskään samalla tavoin kuin muut valiokunnat noudata ministeriövastaavuusperiaatetta. Tulevaisuusvaliokunnan muuttaminen pysyväksi merkitsisi muun muassa, että sen jäsenmäärä määräytyisi suoraan eduskunnan työjärjestyksen 8 :n perusteella (17 jäsentä + 9 varajäsentä). Tässä suhteessa valiokunnan säilyttäminen luonteeltaan tilapäisenä valiokuntana jättäisi enemmän liikkumavaraa. Korostan kuitenkin, että kysymys on tarkoituksenmukaisuusharkinnasta ja siitä, onko tulevaisuusvaliokunnalle samanlainen pysyvä tarve kuin nykyisille pysyville erikoisvaliokunnille. Työjärjestysehdotuksen 38 :n 2 momentin mukaan asiaa valmistelevasti käsittelevän valiokunnan on pyydettävä perustuslakivaliokunnan lausunto, jos lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä. Säännös liittyy läheisesti

7 perustuslain 74 :ään, jonka mukaan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Pidän ehdotettua säännöstä periaatteellisesti erittäin merkittävänä ja kannatettavana uudistuksena. Se on omiaan lisäämään lakien säätämisvaiheen perustuslakivalvonnan kattavuutta, mitä on voitu pitää nykyisen lakien perustuslainmukaisuuden ennakkovalvontajärjestelmän kritiikille alttiina kohtana. Ennakkovalvonnan kattavuuden merkitystä on omiaan korostamaan myös uuden perustuslain 106. Jotta se säilyisi tarkoituksensa mukaan eräänlaisena varalla olevana viimekätisenä varmistuksena oikeudenkäynnin lopputuloksen perustuslainmukaisuuden takaamiseksi, edellytetään, että lakien säätämisvaiheessa perustuslakikontrolli muodostuu mahdollisimman aukottomaksi. Huolellisella lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden säätämisvaiheen valvonnalla eduskunta pystyy osaltaan minimoimaan 106 :n soveltamistarpeen tuomioistuimissa. Ehdotettu säännös on siis käsitykseni mukaan tärkeä ja suorastaan välttämätön, mutta se ei ehkä ole riittävä osoittamaan niitä perustuslakiasioihin liittyviä kysymyksiä, jotka tulisi saattaa kaikissa tapauksissa perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi. Pidän ensinnäkin tärkeänä, että vastaisuudessa kaikkien perustuslain säätämistä tai muuttamista tarkoittavien ehdotusten valmisteleva käsittely keskittyy perustuslakivaliokuntaan. Aikaisemmin perustuslakia on saatettu muuttaa muun valiokunnan valmistelevan käsittelyn pohjalta, jolloin perustuslakivaliokunta on yleensä antanut tosin asiasta lausuntonsa. Poikkeuksellisesti perustuslakia on meillä muutettu myös kokonaan ilman perustuslakivaliokunnan myötävaikutusta. Näin tapahtui viimeksi vuonna 1995, jolloin sekä hallitusmuotoa että valtiopäiväjärjestystä muutettiin rikoslain uudistamisen yhteydessä ( /1995). Perustuslakivaliokunnan ohittamisen seurauksena perustuslakiin sisällytettiin tuolloin muun muassa suora pykäläviittaus alemmanasteiseen lainsäädäntöön (VJ 5 ), mitä voidaan pitää yleisten perustuslain kirjoit-tamisperiaatteiden vastaisena. Nähdäkseni uuden perustuslain osalta tulisi omaksua kanta, että sitä voidaan muuttaa vain perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Vastaava periaate olisi nähdäkseni omaksuttava eduskunnan työjärjestyksen muutoksiin nähden. Perustuslain yhtenäisyyden ylläpitäminen edellyttää mielestäni sitä, että sen muutokset toteutetaan aina valtiosään-töisten näkökohtien ja arvioden perusteella, eikä liitännäisenä kysymyksenä jonkin aineellisen lain käsittelyn yhteydessä. Mielestäni olisi aiheellista ottaa työjärjestyksen 32 :ään nimenomainen säännös, jonka mukaan ehdotukset perustuslain tai eduskunnan työjärjestyksen säätämisestä tai muuttamisesta lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan.

8 Toinen ongelma liittyy perustuslain 73 :ään sisältyvään mahdollisuuteen edelleen säätää ns. poikkeuslakeja. Poikkeuslakeja on meillä säädetty tähän saakka myös ilman perustuslakivaliokunnan myötävaikutusta. Työjärjestysehdotuksen 38 :n 2 momenttikaan ei velvoita perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimiseen, jos lakiehdotuksen poikkeuslakiluonne on selvä. Nähdäkseni perustuslain 73 :n poikkeuslaeille asettama rajatun poikkeuksen vaatimus, samoin kuin perustuslakiuudistuksen esitöissä omaksuttu poikkeuslakien välttämisen periaate (ks. erityisesti PeVM 10/1998 vp, s ) edellyttää nimenomaan sitä, että perustuslakivaliokunta aina pääsee arvioimaan, (1) miltä osin laki todella on poikkeuslaki ja mistä perustuslain säännöksistä se merkitsee poikkeusta, (2) onko kyse rajatusta poikkeuksesta; ja (3) voitaisiinko poikkeuslain säätäminen välttää esimerkiksi lakiin tehtävin tekstimuutoksin. Nähdäkseni vastaisuudessa poikkeuslakeja ei tulisi voida säätää ilman, että perustuslakivaliokunta on antanut lakiehdotuksesta lausuntonsa. Ehdotankin harkittavaksi, että työjärjestykseen (joko 32 :n tai 38 :n yhteyteen) otettaisiin säännös, jonka mukaan lakiehdotuksesta on aina hankittava perustuslakivaliokunnan lausunto, jos sen katsotaan merkitsevän perustuslain 73 :ssä tarkoitettua poikkeusta perustuslaista. Eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuva eräiden lakien muuttaminen Perustuslakiuudistuksen yhteydessä lakkautettaisiin eduskunnan valitsijamies -instituutio. Perustuslain 37 :n 2 momentin mukaan eduskunta toimittaa itse valiokuntien ja muiden toimielinten vaalit. Jollei eduskunta ole vaalista yksimielinen, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viittä erityislakia, joissa valintamenettely on perustunut osittain valitsijamiesten toimittamalle vaalille. Tältä osin lakien muuttaminen samanaikaisesti uuden perustuslain kanssa on välttämätöntä. Hallituksen esityksessä on rajoituttu vain muodollisiin muutoksiin, jotka välittömästi johtuvat valitsijamies-instituution lakkauttamisesta. Esityksen 1. lakiehdotuksessa kiinnittää huomiota, että laki sisältää 7 päivän määräajan, jonka kuluessa jäsenet Pohjoismaiden neuvostoon on valittava. Käsitykseni mukaan tällainen määräaika laissa on tarpeeton ja poikkeaa muiden vastaavien säännösten kirjoittamistavasta. Siten 1. lakiehdotuksen 1 ;stä voitaisiin tässä yhteydessä harkita poistettavaksi myös sanat "seitsemän päivän kuluessa niiden avaamisesta". 3. Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 2 :n muuttamisesta Edustajanpalkkion menettämisen perusteista säädetään nykyisin valtiopäiväjärjestyksen 17 :ssä, jossa ensisijaiseksi sanktioksi edustajantoimen hoitamisen laiminlyönnistä asetetaan edustajanpalkkion menettäminen joko kokonaan tai osittain. Uuteen perustuslakiin ei enää sisälly tällaista sanktiota, vaan

9 perustuslain 28 :n 3 momentissa säädetään ainoastaan edellytyksistä, joilla edustajantoimen hoitamisen laiminlyönnistä voi seurata erottaminen edustajantoimesta joko kokonaan tai määräajaksi. Perustuslakiuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä todettiin, että valtiopäiväjärjestyksen säännökset edustajanpalkkion menettämisestä ehdotetaan siirrettäviksi edustajanpalkkiota koskevaan lakiin, jossa voitaisiin säätää kansanedustajan palkkion menettämisestä myös sellaisen laiminlyönnin perusteella, joka ei johtaisi perustuslain 28 :n 3 momentin mukaiseen erottamismenettelyyn (HE 1/1998 vp, s. 84). Lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus vastaisi tätä perustuslakiuudistuksen esitöissä esitettyä uudistuksen tausta-ajatusta. Nähdäkseni aloitteeseen sisältyvä lakiehdotus on hyväksyttävissä sellaisenaan.

Esityslista 5/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

Esityslista 5/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 14.2.1997 klo 9.45 Esityslista 5/1997 vp 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 262/1996 vp laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten

Lisätiedot

HE 98/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta

HE 98/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta HE 98/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle eduskunnan valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2011 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 4/2006 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 :n muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kansanedustajien poissaoloihin

Lisätiedot

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle.

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 21/2002 vp Tiistai 12.3.2002 kello 10.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. U 7/2002 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rasismin ja muukalaisvihan vastainen

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.......................... 7726 Hallituksen esitys 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

HE 50/1998 vp laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Jatkettu I käsittely Merkitään saapuneeksi OTT Johanna Niemi-Kiesiläisen kirjallinen lausunto.

HE 50/1998 vp laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Jatkettu I käsittely Merkitään saapuneeksi OTT Johanna Niemi-Kiesiläisen kirjallinen lausunto. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Keskiviikko 3.6.1998 klo 10.00 Esityslista 56/1998 vp 1. 2. 3. Nimenhuuto Päätösvaltaisuus 4. 5. 6. 7. 8. HE 50/1998 vp laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Jatkettu I käsittely

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992. klo 9.00

Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992. klo 9.00 Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992 klo 9.00 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HB 77 laiksi työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta - Eduskunnan lausuntopäätös - I käsittely.

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Puhemiesneuvoston ehdotus uudeksi eduskunnan työjärjestykseksi

Puhemiesneuvoston ehdotus uudeksi eduskunnan työjärjestykseksi PNE 1/1999 vp Puhemiesneuvoston ehdotus uudeksi eduskunnan työjärjestykseksi EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunta on hyväksynyt ja tasavallan presidentti on vahvistanut Suomen perustuslain, joka

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto Juha Lavapuro 6.10.2016 Kirjallinen lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 72/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp Lakialoite laiksi eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 18 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona 26.5.1993 1 ) 2 kello 10.00 Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 63 laiksi rangaistusmääräysmenettelystä 1a eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Ilmoitetaan

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3.

Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3. Perustuslain tulkinnasta perustuslakivaliokunnan käytännön valossa Professori Veli-Pekka Viljanen Perustuslakivaliokunnan kutsuseminaari 2.3.2017 Perustuslain tulkinnan erityispiirteitä Perustuslakitulkinnan

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Eduskunnan puolustusvaliokunnalle

Eduskunnan puolustusvaliokunnalle ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeuspalvelu OIK-01 Päivi Kaukoranta LAUSUNTO 15.02.2017 HEL7M0515-3 Eduskunnan puolustusvaliokunnalle Viite Asia Hallituksen esitykset 72/2016 vp, 94/2016 vp ja HE 107/2016 vp Ulkoasianministeriön

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 155 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisä maksettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

kello ) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1992 (K 9) - I käsittely jatkuu. Prof. Rosasin lausunto.

kello ) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1992 (K 9) - I käsittely jatkuu. Prof. Rosasin lausunto. Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 84 tiistaina 9.11.1993 kello 10-00 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HE 257 laiksi Metsähallituksesta - Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2006 vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2006 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2006 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 :n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 69/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

HE 147/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain 17 :n muuttamisesta

HE 147/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain 17 :n muuttamisesta HE 147/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuultavina: professori Martin Scheinin professori Veli-Pekka Viljanen Päätetään asian jatkokäsittelystä.

Kuultavina: professori Martin Scheinin professori Veli-Pekka Viljanen Päätetään asian jatkokäsittelystä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 58/1999 vp Perjantai 3.12.1999 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 139/1999 vp ulkoasiainhallintolaiksi Jatkettu I käsittely Kuultavina: lainsäädäntöneuvos

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Eduskunnasta pyydettiin tarkempia tilastotietoja kirjallisten kysymysten vastausajoista.

Eduskunnasta pyydettiin tarkempia tilastotietoja kirjallisten kysymysten vastausajoista. PÄÄTÖS 29.03.2017 Dnro OKV/7/50/2016 Valtioneuvoston kanslia 1/5 ASIA Kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin vastaaminen ASIAN VIREILLETULO Oikeuskanslerin vuoden 2015 vuosikertomuksen eduskuntakäsittelyn

Lisätiedot

tarkasteltavaksi turvallisuuden edistämistä yleisellä paikalla

tarkasteltavaksi turvallisuuden edistämistä yleisellä paikalla 1 Mikael Hidén PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 17.2.2016 KELLO 9.30 HE 1/16 vp laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 :n muuttamisesta Esityksen keskeisiä asioita

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 78/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalain voimaanpanolakiin

Lisätiedot

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen HE 168/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirlckokunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 117 perjantaina kello 8.30

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 117 perjantaina kello 8.30 Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 117 perjantaina 11.12.1992 kello 8.30 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HE 343 laiksi valtion eläkelain muuttamisesta Valtiovarainministeriön kirjelmä. Asiantuntijoiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. professori Veli-Pekka Viljanen

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. professori Veli-Pekka Viljanen ESITYSLISTA 79/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Keskiviikko 2.10.2002 kello 09.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot