Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille"

Transkriptio

1 ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma

2

3 ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN , ISBN (verkkojulkaisu) ArviD-julkaisuja 04/2005 Helsinki 2005

4

5 Helsinki 2005Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Pirjo Silveri, Tmi Painosmeri Tukiryhmä: Maija Puomila ja Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto; Marjukka Saarijärvi, LVM; Pekka Nykänen, JP-Epstar Oy Julkaisun nimi Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Julkaisun laji Opas Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Tiivistelmä Liikenne- ja viestintäministeriön ja Kuluttajaviraston yhteistyössä teettämä käytännönläheinen opas on tarkoitettu digitelevisioon maksullisia palveluja suunnitteleville ja tuottaville. Tavoitteena on kertoa kuluttajansuojan näkökohdista ja opastaa palveluntarjoajia ottamaan kaupankäyntiin liittyvät pelisäännöt huomioon jo sovellusten suunnitteluvaiheessa. Opas auttaa palveluntarjoajaa hahmottamaan kuluttaja-asioiden kokonaisuutta, merkitystä ja hyötyä omalle liiketoiminnalle sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan lisäpalvelun televisioympäristössä niin, että se tiedoiltaan ja toiminnallisuuksiltaan tukee käyttäjän prosessia. Oppaassa käydään läpi kuluttajakauppaan ja etämyyntiin liittyviä periaatteita, jotka koskevat mm. hintojen ja muiden ostopäätöksen tueksi annettavien tietojen ilmoittamista, tilausehtoja, maksamista, virhetilanteiden hoitamista sekä alaikäisen asemaa markkinoilla. Lopussa on kuvattu muutamia esimerkkipalveluja ja esitelty niihin oppaassa käsiteltyjä, kuluttajansuojaan liittyviä näkökulmia. Keväällä 2005 digitelevision vuorovaikutteiset kaupalliset palvelut elävät vielä voimasta kehitysvaihetta. Tätä ArviD-julkaisusarjassa painettua opasta päivitetään tarpeen mukaan sähköisenä versiona Kuluttajaviraston verkkosivuilla (www.kuluttajavirasto.fi). Avainsanat (asiasanat) kuluttajansuoja, etämyynti, hinta, maksaminen, sopimusehdot, alaikäinen, reklamaatio, asiakaspalvelu Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ArviD-julkaisuja 04/2005 Kokonaissivumäärä Jakaja JP-Epstar Oy Kieli suomi ISBN , (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä Kieli suomi Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö

6 Utgivare PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum Författare (uppgifter on organet: organts namn, ordförande, sekreterare) Pirjo Silveri, Tmi Painosmeri Tukiryhmä: Maija Puomila ja Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto; Marjukka Saarijärvi, LVM; Pekka Nykänen, JP-Epstar Oy Publikation (även den finska titeln) Synpunkter till konsumenthandeln i digi-tv Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Referat Typ av publikation Guide Uppdragsgivare Kommunikationsministeriet Datum för tillsättandet av organet Denna praktiskt hållna handbok, som producerats på uppdrag av kommunikationsministeriet och Konsumentverket, är närmast avsedd för dem som planerar och producerar betaltjänster för digital television. Avsikten är att informera om konsumentskyddssynpunkter och att hjälpa tjänsteproducenterna att beakta de spelregler som gäller i branschen, redan när verksamheten planeras. Boken skall hjälpa tjänsteproducenterna gestalta den helhet som konsumentfrågorna bildar samt dessa frågors betydelse och nytta för affärsverksamheten, likaså förmå tjänsteproducenterna att planera och realisera sina tilläggstjänster i televisionsmiljö så att de med sin information och sina funktioner är till stöd för användarna. I guiden ingår en genomgång av principerna för konsumentköp och distansförsäljning, bl.a. om de uppgifter till stöd för köpbeslutet som måste uppges, beträffande priserna, beställningsvillkoren, betalningssättet, proceduren i händelse av fel samt allt som gäller minderårigas ställning på marknaden. Som avslutning ges en beskrivning av några exempelfall, med hänvisningar till vissa konsumentskyddssynpunkter av det slag som nämnts tidigare i boken. De interaktiva kommersiella tjänsterna som från och med våren 2005 kommer att finnas i digital-tv genomgår fortfarande en stark utvecklingsfas. Denna handbok som utges i tryckt form i serien ArviD, kommer vid behov senare att uppdateras och finns då tillgänglig på Konsumentverkets webbplats (www.kuluttajavirasto.fi). Nyckelord Konsumentskydd, distansförsäljning, marknadsföring, pris, betalning, avtalsvillkor, minderårig, reklamation, kundtjänst Övriga uppgifter Series namn och nummer ArviD publikationer 04/2005 Sidoantal Språk finska Distribution JP-Epstar Oy ISBN , (www publikation) Sidoantal Språk finska Förlag Kommunikationsministeriet

7 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Pirjo Silveri, Tmi Painosmeri Tukiryhmä: Maija Puomila ja Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto; Marjukka Saarijärvi, LVM; Pekka Nykänen, JP-Epstar Oy Type of publication Guide Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Perspectives to Consumer Sales and Consumer Protection in Digi-TV Abstract The Ministry of Transport and Communications and the Consumer Agency have put together a practical manual for people who are involved in planning and producing paid services for digital television. The goal is to address consumer protection issues and instruct service providers in how to take fair trade rules into account in planning work and later on. The manual should give service providers a better picture of consumer affairs and their significance as well as benefits for business. It should also help them plan and produce extra services in a television environment that support the user's process in terms of information and function. The manual outlines the principles that are meant to guide consumer trade and distance marketing. These regard such things as price marking and other information that people need when they make purchasing decisions, conditions concerning orders, payment, the handling of complaints and the position of minors. The manual concludes with examples of services and shows how the consumer protection points that are discussed in the manual relate to them. In spring 2005 interactive commercial services on digital TV are still in a stage of intense development. This manual, which is part of the ArviD publication series, will be updated as necessary in the Consumer Agency's online version at Keywords consumer protection, distance selling, marketing, price, payments, contract terms, minor, complaint, customer service Miscellaneous Serial Name and number ArviD publications 04/2005 Pages, total Distributed by JP-Epstar Ltd Language Finnish ISBN , (www publication) Pages, total Language Finnish Published by Ministry of Transport and Communications

8 Esipuhe Lähes jokaisessa tietoyhteiskuntaa koskevassa ohjelmassa ja julkilausumassa todetaan, että kuluttajien luottamuksen lisääminen on tärkeää. Yritysten ja julkisten palvelujen odotukset esimerkiksi digitelevisioon siirtymisen eduista toteutuvat vain, jos kansalaiset ja kuluttajat uskaltavat, haluavat ja osaavat alkaa käyttää niitä. Jotta kuluttajat uskaltaisivat käyttää uusia digitelevision ja muitakin sähköisiä palveluja ja jotta yritykset saataisiin parantamaan palvelujen luotettavuutta ja laatua on esimerkiksi tietojen antamisesta kuluttajille etukäteen säädetty aika yksityiskohtaisestikin, mm. kuluttajansuojalain etämyyntisäännöksissä ja laissa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa palvelujen suunnittelijoita tunnistamaan kuluttajansuojaan liittyvät näkökohdat, jotka omassa formaatissa kannattaa ottaa huomioon. On helpompaa ja halvempaa suunnitella nämä seikat mukaan palvelun prosessiin jo alusta lähtien kuin korjata puutteita jälkikäteen. Se on osa liiketoiminnan kehittämistä mutta myös keino minimoida taloudellisia riskejä. Tämä julkaisu ei ole lakiopas eikä se sisällä tyhjentäviä ohjeita siitä, kuinka esimerkiksi hintatietojen kertominen eri tilanteissa pitää toteuttaa. Se pyrkii antamaan kokonaiskuvan kuluttajansuojaan liittyvistä asioista ja näyttämään sen näkökulman, joka auttaa suunnittelemaan uusia palveluja lain vaatimukset täyttävällä tavalla. Lain vaatimukset ja kuluttajan tiedontarpeet ovat samat välineestä riippumatta. Nyt tarvitaan teknisiä ja konseptuaalisia innovaatioita siitä, kuinka kuluttajakaupan pelisääntöjä voidaan toteuttaa digitelevisioympäristössä. Hyvillä toteutuksilla voi olla myös vientiarvoa, sillä samanlainen haaste on edessä muissa maissa. Kuluttajakaupan säännöt ovat samantyyppisiä kaikissa OECD-maissa ja esimerkiksi EU:ssa niitä ollaan vähitellen yhtenäistämässä. Tämän oppaan on kirjoittanut toimittaja Pirjo Silveri. Työtä on ohjannut tukiryhmä, johon ovat kuuluneet tiedotusjohtaja Maija Puomila ja lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajavirastosta, neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä ohjelmakoordinaattori Pekka Nykänen JP-Epstar Oy:stä. Opas on helmikuussa 2004 käynnistyneen liikenne- ja viestintäministeriön digi-tvklusteriohjelman ArviD:n julkaisu. Painettua opasta päivitetään tarpeen mukaan sähköisenä versiona Kuluttajaviraston verkkosivuilla (www.kuluttajavirasto.fi). Helsingissä huhtikuussa 2005 Maija Puomila vi

9 Sisältö Esipuhe...vi Sisältö...vii 1 Johdanto Kuluttajansuoja on osa hyvää asiakaspalvelua Liiketoiminnan eri tyypit Maksullinen osallistuminen ohjelmassa - ajanvietekilpailussa tai chatissa Maksullisten ohjelmien tai kanavien katseluoikeuden myyminen Oman palvelun tai tuotteiden mainostaminen ja markkinointi televisiossa Tuotteiden ja palvelujen myynti tai välittäminen Etämyyntiä koskevista säännöksistä Ennakkotiedot Vastaanottoilmoitus ja vahvistus Peruutusoikeus Hinnan ja kustannusten ilmoittaminen Tilausehdot Rajoitukset Muut sopimusehdot Maksamiseen liittyviä kysymyksiä Maksutapojen turvallisuus Maksaminen ja kuluttajan oikeussuojakeinot Asiakkaiden neuvonta ja virhetilanteiden hoitaminen Opastaminen uuden tekniikan käyttöön Alaikäinen sopimuskumppanina Kokemuksia television mobiilipeleistä ja chateista Palvelun kaupallisen luonteen ja markkinoinnin tunnistettavuus...19 vii

10 11 Henkilötietojen kerääminen ja suoramarkkinointi Esimerkkejä LippuTV, Mix Media Ikääntyneiden ja vammaisten kotipalvelut, Oulun kaupunki Kotisivut, Lumi Interactive Personoitu ruutukaappaus, Infocast Lisätietoja ja hyödyllisiä linkkejä...30 viii

11 1 Johdanto Digitelevision uudet palvelut muuttavat televisiosuhdetta. Passiivisesta katsojasta tulee aktiivinen käyttäjä, kun hän voi eri tavoin ryhtyä osallistumaan ohjelman kulkuun äänestämään, valitsemaan, kilpailemaan, mutta myös tekemään tilauksia ja ostoksia. Katsojan rooli muuttuu kuluttajan rooliksi, kun hän voi suoraan tilata tai ostaa palveluja tai tavaroita television kautta. Myös tuottajan/toimittajan rooli muuttuu elinkeinonharjoittajaksi, kun hän välittää tai tarjoaa suoraan palveluja tai tavaroita ostettavaksi, ja silloin pitää tuntea kuluttajakaupan perussäännöt ja osata soveltaa niitä. Maksullisia palvelukonsepteja digitelevisioon suunnittelevat ja tuottavat ovat todennäköisesti tekniikan ja ohjelmanteon ammattilaisia. Sen sijaan kaupankäynnin säännöt saattavat olla heille vieraampia. Ne eivät ole monimutkaisia, mutta elleivät tekniset ratkaisut tue esimerkiksi katsojan tarvetta saada selkeästi tietoa hinnasta ja tilauksen muista ehdoista, palvelu tuskin menestyy. Kuluttajansuojalakia ei sovelleta julkisiin palveluihin, mutta kuluttajakaupan perusperiaatteiden tuntemisesta voi olla hyötyä myös julkishallinnolle, kun se suunnittelee palvelujen siirtämistä digitelevisioon. On myös tilanteita, joissa julkishallinto toimii elinkeinonharjoittajana. Televisiossa on ollut ennenkin mainoksia ja tv-shop-toimintaa, mutta kaupankäynti on tapahtunut muualla. Osa televisiokanavistakin on ollut maksullisia, mutta niiden katseluoikeus on hankittu ja maksettu muualla. Digitelevisio mahdollistaa ostopäätöksen tekemisen ja maksamisen suoraan televisioympäristössä. Silloin ostaja tarvitsee jo televisioruudulla tietoa paitsi hinnasta myös esimerkiksi toimitusajasta ja -tavasta, maksamisen turvallisuudesta ja peruutusoikeudesta. Tietoja ei kaikilta osin voi antaa samalla tavoin kuin fyysisessä kaupassa tai edes wwwsivuilla. Tilaa on vähemmän, eikä katsoja välttämättä voi palata alkuperäiseen kaupantekotilanteeseen. Silti kuluttajan tiedontarve on sama, välineestä riippumatta. Jos kuluttaja tilaa ja maksaa esimerkiksi oopperaliput digitelevision kautta, kuinka hän saa kuitin tai muun dokumentin siitä, mitä on tilannut ja maksanut? Miten hänen pitää menetellä, jos jokin tilausprosessissa ei onnistukaan? Minne voi ottaa yhteyttä, jos palvelun käytössä on ongelmia myöhään lauantai-iltana? Kyse ei ole ainoastaan siitä, että laki vaatii tai määrää. Yritykselle on hyötyä, kun se tietää, millaisia tietoja asiakas tarvitsee ostopäätöksiä tehdessään, ja kun se keksii niiden toteuttamiseksi digitelevision ympäristöön sopivan ratkaisun. 1

12 2 Kuluttajansuoja on osa hyvää asiakaspalvelua Sanoilla kuluttajansuoja tai kuluttajansuojalainsäädäntö voi olla niitä tuntemattomalle yritykselle pelottava kaiku. Turhaan, sillä kyse ei oikeastaan ole sen kummemmasta kuin hyvästä asiakaspalvelusta. Aina kun jossain myydään ja ostetaan, tehdään oikeudellisessa mielessä sopimus. Kuluttajansuojalainsäädäntö on suurelta osin sopimusoikeutta, jossa on pelisääntöjä kaupanteosta: markkinoinnista, ostajan tarvitsemista tiedoista, hintojen ilmoittamisesta, kaupan ehdoista, toimitusajoista, maksamisesta luotolla, virheiden korjaamisesta jne. Perussäännöt ovat samat riippumatta siitä, tehdäänkö kauppaa tavaratalossa, puhelimitse, verkossa tai digitelevisiossa. Niitä pitäisi vain osata soveltaa eri kanavissa ja välineissä. Pelkästään tervettä järkeä käyttämällä pääsee pitkälle. Haluaisitko itse olla oman palvelusi asiakas? Mitä kaikkea tahtoisit tuotteesta ja sen maksamisesta tietää? Miten palvelun tulisi mielestäsi toimia, jos olisit ostajan asemassa? Miten itse haluaisit saada palvelun tuottajaan yhteyden, ellei tuote olekaan sellainen kuin luulit tai et saa sitä luvatussa ajassa? Tärkeää on, että o markkinoinnissa luvatut asiat pitävät paikkansa eikä olennaisia asioita jätetä kertomatta o asiakas saa helposti kaiken tarvitsemansa tiedon itse tuotteesta tai palvelusta, hankinnan kokonaiskustannuksista, maksamistavasta, toimitusajasta ja muista ehdoista o tuote tai palvelu toimitetaan sovitusti o asiakas tietää, kenen kanssa hän tekee kauppaa ja tarvittaessa hän saa myyjään yhteyden o tiedustelut ja mahdolliset valitukset hoituvat asiallisesti. Kaikkea kaupankäyntiin liittyvää ei ole säädelty laeissa. On paljon sellaista, mikä yksinkertaisesti kuuluu hyviin liiketapoihin tai eettisesti ja moraalisesti hyväksyttäviin toimintamalleihin. Siksi sen sijaan, että kysyttäisiin, onko jokin sallittua tai kiellettyä, yrityksen on usein hedelmällisempää miettiä, onko askarruttava asia asiakassuhteen kannalta kannattavaa. 2

13 Kuluttajanäkökulman huomioon ottaminen o vaikuttaa myös palvelun helppokäyttöisyyteen ja kuluttajan kokemukseen helppokäyttöisyydestä; esimerkiksi kun tilausprosessi on selkeä ja sisältää kaikki olennaiset tiedot o lisää kuluttajan luottamusta palvelun toimintavarmuuteen o vähentää tarvetta käyttää voimavaroja reklamaatioiden käsittelyyn o on osa yrityksen maineenhallintaa. 3

14 3 Liiketoiminnan eri tyypit Emme vielä tiedä, minkälaisia uusia kaupallisia sovelluksia digitelevisio synnyttää. Niitä on vaikea edes kuvitella. Tällä hetkellä voidaan tunnistaa ainakin seuraavanlaisia liiketoiminnan muotoja, joissa kuluttajansuojan vaatimukset ovat erityyppisiä: 3.1 Maksullinen osallistuminen ohjelmassa - ajanvietekilpailussa tai chatissa Näitä toteutuksia on televisiossa runsaasti. Katsojat voivat yleensä tekstiviestein osallistua äänestyksiin, kilpailuihin, peleihin tai chat-keskusteluihin. Olennaista on tällöin kertoa tekstiviestin hinta selkeästi. Jos osallistuminen edellyttää useita tekstiviestejä, ruudussa on kerrottava myös, kuinka paljon tyypillinen kierros tai mukanaolo yhteensä maksaa. Moraalinen näkökulma liittyy lapsille suunnattuihin ohjelmatyyppeihin. Monet vanhemmat ovat närkästyneet osallistumisen kalleudesta ja pitäneet formaatteja vain keinona rahastaa lapsia. Yritykset voivat vedota siihen, että vanhemmat vastaavat lastensa matkapuhelimen käytöstä, mutta se ei poista vanhempien paheksuntaa. Alaikäiset ovat voineet käyttää matkapuhelinta puheluiden lisäksi myös tuotteiden ostamiseen ilman huoltajan suostumusta. Tämän on mahdollistanut liittymäsopimusten ehto, jonka mukaan liittymän omistaja eikä siis alaikäinen haltija vastaa aina kaikista liittymän käytöstä syntyneistä kuluista. Ehdon mukaan liittymänhaltija maksaa näin ollen myös mobiiliostoksista, niiden tekijästä tai suuruudesta riippumatta. Kuluttajaasiamiehen mukaan ehtoa voidaankin nykytilanteessa pitää kohtuuttomana. Mobiilimaksamisen tekniset menetelmät eivät vielä ole kehittyneet sellaisiksi, että alaikäisten mahdollisuus tehdä vain tavanomaisia tai merkitykseltään vähäisiä ostoksia olisi voitu ottaa huomioon. Mobiilimaksamisessa pitäisi noudattaa samoja pelisääntöjä kuin muussakin alaikäisten kaupankäynnissä. Lisätietoja mobiilimaksamisesta o Kuluttaja-asiamiehen ohjeet: Alaikäiset, markkinointi ja ostokset o Kuluttajansuoja-lehti 4/2004, artikkeli Lasten vanhemmilta tullut paljon yhteydenottoja, television mobiilipeliohjelmissa rikotaan lakia ja pelisääntöjä, > Kuluttajansuojalehti > Arkisto > lehdestä poimittua > 4/

15 3.2 Maksullisten ohjelmien tai kanavien katseluoikeuden myyminen Perinteisesti katsoja on tottunut maksamaan televisiomaksun ja sen lisäksi kiinteän kuukausi- tai kausimaksun erikseen hankkimistaan kanavapaketeista (esim. Canal+, MTV3:n Hockey Night tai F1-ohjelmat). Kun erilaisten maksullisten, kuukausi-, kausi- tai viikkoveloitukseen perustuvien palvelupakettien tarjoaminen nyt helpottuu, sekä tarjonta että kysyntä todennäköisesti huomattavasti vilkastuvat. Maksullisten ohjelmien tai kanavien lähettäminen onnistuu jatkossa myös kertatilausperusteisesti. Kuluttaja tilaa esimerkiksi haluamansa elokuvan haluamanaan aikana tai maksaa tietyn lisähinnan siitä, että pääsee kotisohvallaan reaaliajassa seuraamaan itseään kiinnostavaa urheilukilpailua tai jonkun megatähden konserttia maailmalla. Näissä tilanteissa kuluttajakaupan pelisääntöjen kannalta olennaista on hintojen ilmoittaminen ja sopimusehtojen muutostilanteet, esimerkiksi kun kanavapaketin kokoonpano muuttuu tai jos yksittäistä kanavaa ei enää voikaan hankkia erikseen vaan samalla pitäisi hankkia kokonainen paketti. Toistaiseksi voimassaolevien, pitkäaikaisten sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen saattaa olla ajankohtaista jossain vaiheessa. Tärkeää on, että sopimusehdoissa on kerrottu, miten muutoksia tehdään, miten niistä tiedotetaan ja miten kuluttaja voi halutessaan päättää sopimuksen. Kuluttajansuojalaki edellyttää, että nämä ehdot ovat kuluttajan kannalta kohtuullisia. Se, millä perusteella yritys voi muuttaa sopimusta ja millaisia muutosoikeusehtoja hän voi käyttää, riippuu sopimustyypistä. Toistaiseksi voimassa olevia ja muita pitkäkestoisia sopimuksia koskevat osittain eri säännöt kuin kertasopimuksia ja määräaikaisia sopimuksia. Lisätietoja sopimusten muuttamisesta: o > Yritykselle > Sopimusehdot > Sopimusehtojen muutokset 3.3 Oman palvelun tai tuotteiden mainostaminen ja markkinointi televisiossa Mainoksia televisiossa on ollut jo vanhastaan, ja mainostajat, mainonnan tekijät ja mainostilaa myyvät kanavat ovat tottuneet ottamaan huomioon kuluttajansuojalain markkinointisäännökset. Niiden ydin on se, etteivät mainokset saa olla sopimattomia tai hyvän tavan vastaisia eivätkä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia. Jos mainoksessa on esillä yksilöity tuote, sen hinta on kerrottava. Mainoksen on erotuttava mainokseksi. Tv- ja radiolainsäädännössä sekä televisiokanavien omissa eettisissä ohjeissa on lisäksi säännöksiä mm. mainosten sijoittamispaikasta ja -ajasta. 5

16 Digitelevisio tuo mukanaan uudenlaisia formaatteja. Jos niiden yhteydessä tai sisällä on markkinointia, sitä koskevat samat markkinoinnin säännökset kuin muuallakin. Myös mainostilaa välittävällä yrityksellä on osavastuu markkinoinnin sisällöstä ja lainmukaisuudesta. 3.4 Tuotteiden ja palvelujen myynti tai välittäminen Tuotteiden myyntiä on harjoitettu televisiossa lähinnä vain erityisten tv-shop-ohjelmien tai tv-kanavien kautta. Digitelevisio tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia myydä ja välittää tuotteita ja palveluja, varsinkin kun maksamistavat ja paluukanava kehittyvät. Kun tähän mennessä televisiomainos on johtanut kaupan tekoon myöhemmin jossain muualla, tulevaisuudessa hankinta on mahdollista tehdä saman tien. Mainoksesta katsojan polku voi johtaa tilaamisen ja maksamisen prosessiin. Tällöin palvelun tarjoajaan kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Katsojalle on tarjottava paitsi mahdollisuus ostaa tuote myös kaikki riittävät tiedot tuotteen ominaisuuksista, hinnasta, tilauksen ehdoista jne. Myyjä on vastuussa myös itse tuotteesta, ja silloin on varauduttava takuuseen, lakisääteiseen virhevastuuseen ja reklamaatioihin liittyviin kysymyksiin. Koska televisiossa myyjä ja ostaja eivät kohtaa kasvokkain, kyse on etämyynnistä, jota koskevat erityissäännökset pitää tuntea. 6

17 4 Etämyyntiä koskevista säännöksistä Digitelevision välityksellä tapahtuva kaupankäynti on etämyyntiä. Siihen sovelletaan sekä kuluttajansuojalain etämyyntisäännöksiä että lakia tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta. Etämyyntiin liittyy omia pelisääntöjä mm. ennakkotietojen antamisesta, vastaanottoilmoituksesta, vahvistuksesta ja peruuttamisoikeudesta. Soveltamiseen vaikuttaa myös tavaran tai palvelun luonne. Kahden viikon peruutusoikeus ei ymmärrettävästi koske esimerkiksi pilaantuvia elintarvikkeita. 4.1 Ennakkotiedot Jotta kuluttajat uskaltaisivat käyttää uusia sähköisiä palveluja, on esimerkiksi tietojen antamisesta nykyään säädetty aika yksityiskohtaisestikin. Tiedot yrityksestä ja palvelun sisällöstä ovat tärkeitä kuluttajan luottamuksen saavuttamiseksi. Internetissä kohtaa edelleen useita verkkopalveluja, joiden ylläpitäjästä on vaikea saada käsitystä. Ei ole kerrottu, kuka tai mikä yritys on palvelun takana, missä maassa se toimii ja miten siihen voi saada yhteyden. Harva kuluttaja uskaltaa ostaa mitään tällaisesta palvelusta, vaikka sen tuotteet olisivatkin hyviä ja luotettavia. Riittävien tietojen antaminen uusissa viestimissä on tietysti myös tekninen haaste. Tietoa ei voi kaikissa välineissä antaa samalla tavoin kuin fyysisessä kaupassa tai edes www-sivuilla. Silti kuluttajan tiedontarve on sama ja yrityksen tarve vakuuttaa asiakkaat omasta luotettavuudestaan on sama. Yrityksen yhteystietojen lisäksi kuluttajalle on ennen tilauksen tekemistä kerrottava myös mm. tuotteen tai palvelun pääominaisuudet sekä hinta, toimituskulut ja maksuehdot ja toimitusta tai sopimuksen täyttämistä koskevat muut ehdot. Nämä tiedot on annettava käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla, selkeästi, ymmärrettävästi ja niin, että tietojen kaupallinen tarkoitus käy selvästi ilmi. Laki tietoyhteiskunnan palveluista edellyttää myös, että kuluttajan saatavilla on tieto sopimuksen teon teknisistä vaiheista. Palvelun tarjoajan on asetettava palvelun vastaanottajan käyttöön asianmukaiset, tehokkaat ja helppokäyttöiset tekniset keinot, joiden avulla vastaanottaja voi tunnistaa ja korjata syöttövirheet ennen tilauksen tekemistä. Palvelun tarjoajan on myös toimitettava sopimusehdot palvelun vastaanottajan saataville siten, että vastaanottaja voi tallentaa ja toisintaa ne. 7

18 4.2 Vastaanottoilmoitus ja vahvistus Tärkeimmistä sopimuksen sisältöä koskevista tiedoista pitää lähettää asiakkaalle vahvistus mahdollisimman pian kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tietoja ei voi yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät kuluttajan saatavilla. Lisäksi on hyvä kertoa vielä kerran, milloin tavara/palvelu lähetetään ja milloin se todennäköisesti saapuu asiakkaalle. Vahvistuksessa on lisäksi oltava ohjeet peruuttamisoikeuden käyttämistä varten sekä tieto siitä, jos peruuttamisoikeutta ei ole (ks. laista poikkeukset). Joissain tapauksissa vahvistusta ei tarvitse lähettää. Tällaisia poikkeuksia ovat esimerkiksi puhelimitse toimitettavat uutis-, sää- ja ajanvietepalvelut, jotka veloitetaan puhelinlaskussa. Vahvistusta ei myöskään tarvitse toimittaa, jos laissa edellytetyt tiedot on annettu asiakkaalle jo ennen sopimuksen tekemistä kirjeitse tai sähköisesti niin, että tietoja ei voi yksipuolisesti muuttaa ja ne säilyvät asiakkaan saatavilla. 4.3 Peruutusoikeus Pääsääntöisesti kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntikauppa 14 päivän kuluessa. Poikkeuksia ovat mm. nopeasti pilaantuvat tuotteet, ns. sinetöidyt tuotteet joiden sinetti on avattu (esimerkiksi cd-levyt), mittatilaustuotteet, majoitus- ja kuljetuspalvelut, vapaa-ajan viettoon liittyvät palvelut ja lehtitilaukset. Nämä poikkeustilanteet, joissa kuluttajalla ei ole lakisääteistä peruuttamisoikeutta, on lueteltu tyhjentävästi kuluttajansuojalain 6 luvun 7 ja 16 :ssä. Peruutusoikeudesta on kerrottava ja sen tekemiseen on annettava ohjeet vahvistuksessa. Jos peruutusoikeutta ei ole, sen puuttumisesta on mainittava, sillä kuluttajat yleisesti tietävät ja odottavat, että etämyyntiin kuuluu peruutusoikeus. Lisätietoja etämyynnistä mm. o kuluttajansuojalain 6. luku o laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002) o Kuluttaja-asiamiehen ohjeet: Verkkokauppiaan ohje, > Yritykselle> Verkkokauppa ja etämyynti o valmismatkalaki (1079/1994) o laki valmismatkaliikkeistä (1080/1994) o kuluttajansuojalain 10. luku (aikaosuusasunnot). 8

19 5 Hinnan ja kustannusten ilmoittaminen Ennen kuin kuluttaja tilaa tai ostaa mitään, hänelle on kerrottava tuotteen myyntihinta. Hinta on esitettävä kokonaishintana, joka sisältää verot ja toimituskulut. Jos toimituskulut määräytyvät tilausmäärän, painon tai muun vastaavan mukaan, on ilmoitettava selvästi, ettei toimituskuluja ole mukana hinnassa. Jos palvelu toimii kauppana, josta voi samalla kertaa ostaa useita tuotteita, on syytä huolehtia, että asiakas näkee ostoksia valitessaan valmiiksi yhteenlasketun kokonaishinnan, joka päivittyy sitä mukaa kun hän poimii tuotteita ostoskoriin ja valitsee toimitustavan. Asiakkaan pitää myöhemminkin pystyä vaivatta tarkistamaan ostostensa kokonaishinta. Jos tavaran hinta perustuu mitattavaan yksikköön, siitä on kerrottava myyntihinnan myös yksikköhinta (esim. kilo-, litra- tai metrihinta). Hinta on ilmoitettava myös mainoksessa ja muussa markkinoinnissa, jos siinä esitetään yksilöity tuote. Kun kyseessä on maksullinen osallistuminen tekstiviestillä esim. äänestykseen, täytyy ruudussa kertoa yksittäisen tekstiviestin hinta. Jos osallistuminen esimerkiksi johonkin peliin edellyttää useita tekstiviestejä, ruudussa on kerrottava myös, kuinka paljon tyypillinen osallistuminen yhteensä maksaa. Tarkempia ohjeita hinnan ilmoittamisesta sekä alennus- ja tarjoushintojen esittämisestä: o kuluttajansuojalaki 6:13 : Ennakkotiedot etämyynnissä ja pykälän 3 kohdan yksityiskohtaiset perustelut (Hallituksen esitys 79/2000) o asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa, 4, Tietojen antaminen eräissä tapauksissa o Kuluttaja-asiamiehen ohjeet: Hinnat esille selkeästi, Hintailmaisut markkinointikeinona sekä Alaikäiset, markkinointi ja ostokset (erityisesti mobiilipalvelut). 9

20 6 Tilausehdot 6.1 Rajoitukset Jos kaupantekoon liittyy mitä tahansa rajoituksia, niistä pitää kertoa hyvissä ajoin ei vasta sitten, kun asiakas on nähnyt vaivaa ja täyttänyt ostoskorinsa. Asiakkaan on hyvä saada tietää esimerkiksi tuotekohtaisista osto- tai aikarajoituksista selvästi tuotteen yhteydessä. On myös syytä kertoa, jos toimitusaika pitenee siksi, ettei kauppias toimita tuotetta suoraan varastosta, vaan tilaa sen muualta. 6.2 Muut sopimusehdot Viimeistään silloin kun asiakas siirtyy tekemään sopimusta, hänen on saatava tietoonsa myös o toimitustavat, -ehdot ja -aika o maksuehdot ja -tavat o sopimuksen vähimmäiskestoaika, jos asiakkaalle tarjotaan jatkuvaa tai toistuvaa toimitusta o irtisanomisehto, jos sopimus tehdään toistaiseksi tai vuotta pidemmäksi aikaa o asiakkaan oikeus peruuttaa kauppa ja peruuttamisohjeet. Jos peruuttamisoikeutta ei ole, se pitää kertoa. o tuotteen mahdolliset takuu- ja huoltoehdot. Takuuehdoissa on mainittava, ettei takuu rajoita kuluttajalle suoraan kuluttajansuojalain perusteella kuuluvia oikeuksia, jos tuotteessa on virhe. Kaikki kauppasopimuksen ehdot pitää koota keskitetysti yhteen paikkaan, oman yksiselitteisen otsikkonsa alle. Tärkeää on, ettei asiakas voi sivuuttaa ehtoja vahingossa ja että prosessi ohjaa hänet hyväksymään ehdot erikseen ennen kuin hän pääsee etenemään tilauksen vahvistusvaiheeseen. Lisätietoa kerrottavista tiedoista ja tilausehdoista: o Kuluttaja-asiamiehen ohjeet: Lakisääteinen virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa 10

21 o kuluttajansuojalaki 6:13 : Ennakkotiedot etämyynnissä ja pykälän 4-8 kohtien yksityiskohtaiset perustelut (Hallituksen esitys 79/2000) o laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 9 o OECD:n suositus ohjeiksi kuluttajansuojasta sähköisessä kaupankäynnissä: kohta IIIC, Kaupanteosta annettavat tiedot. 11

22 7 Maksamiseen liittyviä kysymyksiä 7.1 Maksutapojen turvallisuus Perinteisesti maksamisen turvallisuudella tarkoitetaan tietoliikenneyhteyksien teknistä toimintavarmuutta. Onkin tärkeää, että kuluttajakaupassa käytetäänkin nimenomaan vain riittävästi testattuja ja tietoturvaltaan suojattuja yhteyksiä. Suomalaiset ovat tottuneita käyttämään verkkopankkia ja luottamus maksujen siirtämiseen verkkopankin ja luottokortin tunnusten avulla suojatussa ympäristössä on pääsääntöisesti hyvä. Turvallisuuteen liittyy myös maksajan oikeusturvaan ja taloudelliseen turvallisuuteen liittyviä näkökulmia. Esimerkiksi matkapuhelinta ei voida tästä näkökulmasta pitää erityisen turvallisena maksuvälineenä. Se olisi turvallisempi, jos matkapuhelimen käytön maksamiseen voisi estää ja/tai avata esimerkiksi erityisellä koodilla tai tunnuksella. Käytännössä matkapuhelinta voi käyttää kuin luottokorttia. Kortin käyttäjän asema on turvattu esimerkiksi tilanteessa, jossa kortti varastetaan. Samoin luottokorttilasku on selkeästi eritelty, ja kuluttaja voi siitä tarkistaa, mitä hän ostanut, keneltä ja mihin hintaan. Vastaavanlaisia käytäntöjä olisi tarpeen kehittää myös matkapuhelimiin ja matkapuhelimien laskuihin. ArviD-ohjelma on teettänyt tunnistamisesta ja maksamisesta erillisen selvityksen, minkä vuoksi tässä ei käsitellä aihetta tarkemmin. Tavoitteena on kehittää ja määrittää erityisesti digitelevisioon sopivia, turvallisia maksutapoja. Raportissa todetaan, että palveluja rakentaminen vaatii aina tuekseen mm. kuluttajansuojalainsäädännön huomioonottamisen. 7.2 Maksaminen ja kuluttajan oikeussuojakeinot Maksamiseen liittyy kuitenkin muitakin kysymyksiä, jotka vaikuttavat kuluttajien luottamukseen ja sitä kautta haluun ja kykyyn asioida tai hankkia palveluja sähköisesti. Esimerkiksi kuluttajan oikeussuojakeinot ongelmatilanteissa on sidottu maksamiseen. Jos tilattu tuote ei tulekaan sovittuna aikana tai jos tuotteessa on jokin vika, kuluttaja voi o pidättyä maksamisesta tai o vaatia maksun palautusta. Maksutapaan liittyvillä järjestelyillä onkin suuri merkitys kuluttajille juuri etämyynnissä. Tavaratalossahan asiakas voi nähdä, kokeilla ja tarkastaa tavaran, ennen kuin hän maksaa sen. Silloin hän tietää, mitä ostaa ja saa sen heti. 12

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Mobiilimaksu. Palveluesittely

Mobiilimaksu. Palveluesittely Mobiilimaksu Palveluesittely Operaattoreiden yhteinen http://www.mobiilimaksuinfo.fi/ 2 Elisan, TeliaSoneran ja DNA:n yhteinen Mobiilimaksu Selkeä ja muista maksutavoista erottuva maksutapa kuluttaja tietää

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI Clover Shop Pro 3 ja Clover Shop Ultrapro 1 -verkkokauppaohjelmistoissa www.clovershop.com Clover Shop on Apilaratas Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeus

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisällysluettelo 1. Oikeus sukututkimusrekisterin perustamiseen 2. Mistä tiedot sukututkimukseen

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano Yleiset myyntiehdot Sisältö Pätevyys Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset Hinnat ja toimituskulut Toimitus Omistuksenpidätys Vastuu ja takuu Maksaminen Tietosuoja Myyjäyrityksen tiedot

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET GTIN-KOODISÄÄNNÖKSET

KANSAINVÄLISET GTIN-KOODISÄÄNNÖKSET KANSAINVÄLISET -KOODISÄÄNNÖKSET 1 Kansainväliset -koodisäännökset Kansainväliset -koodisäännökset määrittelevät yhtenäiset säännöt, milloin vähittäistuotteelle/lajitelmalle tai kuljetuspakkaukselle on

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa 1 Sisältö Kontaktiin kirjautuminen ja asiointitunnukset Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat Roolit Postisen tilauskanavassa Tilauspolku: Tilaajan tiedot

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv.

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv. Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä Täältä tulen: Kilpailu- ja kuluttajaviraston organisaatio Pääjohtaja Markkinatutkimusyksikkö Hallintoyksikkö

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle Versio 1.4 Syyskuu 2010 KauppiasExtranet 2(16) Sisältö 1 Yleistä KauppiasExtranet:sta... 3 2 KauppiasExtranetin toiminnallisuus... 3 2.1 Kirjautuminen... 3 2.2

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

TILAUSVIHKO. Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika:

TILAUSVIHKO.  Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika: TILAUSVIHKO Nimi: Käyttäjätunnus: Salasana: Myyntiaika: www.gutz.fi NÄIN SE TOIMII 1. KERÄÄ TILAUKSET Nyt on aika kerätä tilaukset, tilausvihkon, kuvaston ja kotisivun avulla. Ole huolellinen ja repäise

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Castrén & Snellman

Tietosuoja-asetus. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Castrén & Snellman Tietosuoja-asetus Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 20.10.2016 1 If your shop assistant was an app? Kuvasitaatti: https://www.theguardian.com/technology/2015/jan/12/shopkeeperspermissions-apps-smartphone-privacy

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen

VERKKOKAUPPA. TeamProg Jarkko Muhonen 1 VERKKOKAUPPA TeamProg Jarkko Muhonen VERKKOKAUPPAFAKTAA 2 Kaikista 15-79-vuotiaista suomalaisista 75% (eli 3 178 000 henkilöä) on joskus ostanut jonkin tuotteen tai palvelun verkosta. Verkkokaupan arvo

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot