SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA"

Transkriptio

1 SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA - KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Arja Lamminkangas Sari Vitikka OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, Ii Puh (08) Faksi (08)

2 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN VÄESTÖN KEHITYS OULUNKAAREN KUNNAT JA NIIDEN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALAITERATKAISUJEN JA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA Avopalvelut Asumispalvelut Laitostoiminta TOIMINTOJEN TULOKSELLISUUSVERTAILU Tuloksellisuuden määrittely Panosten ja tuotosten suhde Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi TURVATEKNOLOGIAN KEHITTÄMISTARPEET YHTEENVETO KOKONAISRATKAISUJEN POHJAKSI LÄHTEET KUVIOLUETTELO Kuvio 1. Oulunkaaren kuntien väestökehitys vuosina Kuvio 2. Oulunkaaren kuntien väestö ikäryhmittäin... 7 Kuvio 3. Pudasjärven kylät Kuvio 4. Turvapuhelinjärjestelmien vertailu Kuvio 5. Seutukunnallinen turvapuhelinjärjestelmämalli TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Oulukaaren kuntien toimintayksiköt Taulukko 2. Oulunkaaren kuntien turvapuhelinjärjestelmät Taulukko 3. Yhteenveto asumispalveluista Taulukko 4. Yhteenveto toimintayksikköjen turvajärjestelmistä Taulukko 5. Yhteenveto turvapuhelinjärjestelmien kustannuksista Taulukko 6. Kulunvalvonnan ostopalvelu- ja hankintakulut Taulukko 7. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi toimintamalleittain Taulukko 8. Kuntien uudistustarpeet ja tulevaisuudentoiveet... 42

3 2 1 TIIVISTELMÄ Oulunkaaren seutukunnassa on nopeasti ikääntyvä väestö ja sen asukkaat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Pitkät välimatkat sivukyliltä kuntakeskuksiin rasittavat osaltaan palvelujen saatavuutta ja asettavat erityisesti vanhuspalveluiden järjestämiselle haasteita seutukunnassa. Väestöennusteen mukaan kaikki Oulukaaren kunnat tulevat tarvitsemaan vanhusten kotihoitoa, palveluasumista ja hoivahoitoa. Kuntien sisällä niin kotona asumisen turvallisuuteen kuin palvelutoimintaan liittyvä turvallisuus ja käytettävissä oleva teknologia on erilaista ja on syntynyt tarve tuottaa toimivia ratkaisuja yhteisiin tarpeisiin. Selvitystä on lähdetty tekemään Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella (Hucco) hankkeen kautta ottamalla tarkastelun kohteeksi palvelualueiden olemassa olevat turvateknologiaratkaisut avohuollossa, palveluasumisyksiköissä ja laitosolosuhteissa. Nykytilanteen tarkastelussa suurimmat erot löytyvät kuntien tavoissa hyödyntää turvapuhelinjärjestelmiä. Seutukunnan turvapuhelinjärjestelmien omakustanne- ja vuokrausmalleja on vertailtu niiden kustannusvaikuttavuuden ja toimivuuden kautta. Tavoitteena vertailulla on ollut etsiä yhteisiä, toimivia ratkaisuja jo olemassa olevien tueksi sekä löytää mahdolliset uudistus- ja muutostarpeet. Samalla selvityksessä tehdään näkyväksi uusille turvalaiteratkaisuille asetetut vaateet. Kustannukset avopalveluiden turvalaitejärjestelmistä muodostuvat Iin ja Vaalan omakustannemallissa hälytysten vastaanoton henkilöstökuluista, laitteiden hankinnasta, huollosta ja hälytysten tarkistuksista. Pudasjärven ja Utajärven vuokrausmallissa kuluja aiheutuu pääasiassa palvelun ostamisesta ja ylläpidosta. Tulojen ja menojen lisäksi on arvioitava välillisiä vaikutuksia, joita muun muassa ovat henkilökunnan perustoimintaan sisältyvät kulut, asiakkaan kokema turvallisuus, saatu apu sekä järjestelmän laiteyhteensopivuus että käyttöominaisuudet myös haja-asutusalueilla. Asumispalveluissa sekä laitosyksiköissä kulut syntyvät turvapalveluiden ostopalveluista sekä järjestelmien kertaluonteisista uudistustarpeista. Tuloja turvalaitejärjestelmistä kunnat saavat vain turvapuhelinjärjestelmien kuukausimaksuista tai hälytyskäynneistä. Kokonaisratkaisuna paras vaihtoehto seutukunnalliselle turvapuhelinjärjestelmälle on tuloksellisuuden näkökulmasta omakustanne- ja vuokrausmallia soveltaen avohuoltopainotteinen, seutukunnallinen sekamalli. Ostamalla hälytysten vastaanottopalvelu laitevuokrineen kunnille ei aiheudu palkkauskuluja eikä kustannuksia laitteiston uusimisesta. Palvelu voidaan ostaa joko alalla jo toimivilta valtakunnallisilta yrityksiltä tai paikalliselta yrittäjältä, jos halutaan hyödyntää olemassa olevat laitteet. Turvapuhelinjärjestelmä tarvitsee sekä osaajia, toimintavarmoja laitteita että järjestelmän, jossa se toimii haasteellisissakin olosuhteissa. Eniten kuluja aiheuttava toiminta on mahdollista ja kustannustehokasta ostaa, mutta osa toiminnasta kuten keskitetty turvajärjestelmän toiminnan asiantuntemus, seuranta, laiteasennukset ja tarvittava huolto on syytä säilyttää omana toimintana. Myös järjestelmän käytön kohdentaminen perustarkoitukseen vähentää toiminnallista kuormittavuutta.

4 3 2 JOHDANTO Oulunkaaren seutukunta on kuuden Oulun ympäristökunnan muodostama kuntayhtymä. Jäsenkunnat ovat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala ja Yli-Ii. Ii ja Kuivaniemi yhdistyivät Iin kunnaksi ja Yli-Ii on liittymässä Ouluun Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen muodostavat niin ollen Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kunnat. Yhteistoiminta-alue muodostuu kansanterveyslain edellyttämistä perusterveydenhuollon tasoista terveydenhuollon palveluista ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Sosiaalihuollon palveluista mukana ovat kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot päivähoitoa lukuun ottamatta. Päivähoito on kuntien itsenäisesti järjestämää toimintaa. (Esitys Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta ) Maantieteellisiä palvelualueita on kolme: 1) Ii 2) Pudasjärvi ja 3) Utajärvi-Vaala. Toiminnalliset palvelualat ovat 1) perhepalvelut, 2) terveyspalvelut ja 3) vanhuspalvelut. Tavoitteena on järjestää yhteistoiminta-alueen palvelut kuntalaisille samansuuntaisesti kaikkien kuntien sisällä. Lähipalvelut, eli kuntalaisten usein tarvitsemat palvelut, järjestetään yhtä kattavasti kuin tälläkin hetkellä eri alueilla. Yhteiset palvelut puolestaan ovat sellaisia, joita kuntalaiset eivät tarvitse päivittäin. Yhteistoiminta-alueen kustannusten jaossa noudatetaan niin sanottua sekamallia, jossa jokaisen kunnan omalla alueella tapahtuva ja pääasiassa omien kuntalaisten käyttämä palvelutuotanto maksetaan suoraan kunkin kunnan toimesta. (Esitys Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta ) Valtakunnallisen Paras -lainsäädännön yksi keskeinen tavoite on ollut terveyden ja sosiaalihuollon toimintaprosessien tehostaminen sekä uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto. Ajatuksena on, että nykyistä suuremmilla organisaatioilla olisi tähän paremmat mahdollisuudet kuin nykyisillä toimijoilla, joiden resurssit eivät riitä tehokkaaseen kehitystoimintaan. Oulunkaaren seutukunta on panostanut kehitystoimintaan viime vuosien aikana useiden hankkeiden kautta. Niillä avulla on kyetty tehostamaan toimintaa. Samalla on rakennettu pohjaa tulevalle sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueelle sekä kuntapalvelutoimistolle. (Esitys Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta )

5 4 Seutukunnan alueella on nopeasti ikääntyvä väestö ja asukkaat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Pitkät välimatkat sivukyliltä kuntakeskuksiin rasittavat osaltaan palvelujen saatavuutta ja asettavat eritoten vanhuspalveluiden järjestämiselle haasteita seutukunnassa. Vuoteen 2025 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa seutukunnassa noin 1000 henkilöllä. Väestöennusteen mukaan kaikki kunnat tulevat tarvitsemaan vanhusten kotihoitoa, palveluasumista ja hoivahoitoa ja nämä palvelut halutaan säilyttää kunnissa lähipalveluina. Palveluyksikköön sijoittaminen tehdään ensisijaisesti asiakkaan oman asuinkunnan alueelle. Vanhusten tulisi niin halutessaan saada asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon valtakunnallinen tavoite on, että vuoteen 2012 mennessä prosenttia yli 75-vuotiaista vanhuksista asuisi kotona ja 30 prosenttia heistä olisi kotihoidon palvelujen piirissä. Omais- ja vuorohoidolla on merkittävä osuus vanhusten kotona asumisen jatkuvuuden turvaamisessa. Lähipalveluja taas ovat muun muassa erilaiset asumispalvelut ja hoivahoito sekä kotihoito, joka sisältää kotisairaanhoidon, päivätoiminnan ja tukipalveluita. Vanhuspalveluiden yhteisiä palveluja ovat muun muassa veteraaniasiamies, muistipoliklinikka, geriatrin palvelut, päihde- ja neurologisten asiakkaiden hoito- ja kuntoutusyksikkö, yöpartiot, omaishoidon tuen arviointi, asumispalvelujen koordinointi ja palvelusetelien käyttö. (Esitys Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta ) Edellä kuvatuista syistä johtuen on myös herännyt tarve tarkastella alueen teknologisia järjestelmiä ikääntyvien kuntalaisten turvallisten asumis- ja toimintaympäristöjen suhteen. Kuntien sisällä niin kotona asumisen turvallisuuteen kuin palvelutoimintaan liittyvä turvallisuus ja käytettävissä oleva teknologia on erilaista ja on syntynyt tarve tuottaa toimivia ratkaisuja yhteisiin tarpeisiin. Tässä raportissa tarkastellaankin Oulunkaaren kuntien turvalaiteratkaisuja sekä tämän hetkisen tilanteen että tulevaisuuden tarpeiden kautta. Selvitystä on lähdetty tekemään Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella (Hucco) hankkeen kautta ottamalla tarkastelun kohteeksi palvelualueiden olemassa olevat turvateknologiaratkaisut avohuollossa,

6 5 palveluasumisyksiköissä ja laitosolosuhteissa. Tarkastelu on jaoteltu eri palveluntuotantomallien mukaisesti. Avohuollossa tämä tarkoittaa turvapuhelimien, niihin saatavien lisälaitteiden tarkennusta sekä hälytyspolkujen näkyviksi tekemistä. Asumispalveluiden ja laitoshuollon osalta on tarkasteltu hoitajille tarkoitettuja turvajärjestelmiä, potilaiden/asiakkaiden kutsujärjestelmiä sekä erilaisia kulunvalvontaan liittyviä ratkaisuja. Laitosolosuhteina selvityksessä tarkoitetaan sosiaali- ja terveystoimen yksiköitä, joissa tarjotaan erilaisia hoivan tai muun huolenpidon palveluita sekä tilapäisiin että pitempiaikaisiin tarpeisiin. Selvityksessä on vertailtu edellä kuvattuja järjestelmiä niiden kustannusvaikuttavuuden ja toimivuuden kautta. Tavoitteena vertailulla on ollut etsiä yhteisiä, toimivia ratkaisuja jo olemassa ratkaisuja tukeviksi sekä löytää mahdolliset uudistus- ja muutostarpeet. Niin ollen selvityksessä tehdään näkyväksi uusille turvalaiteratkaisuille asetetut vaateet.

7 6 3 OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN VÄESTÖN KEHITYS Oulunkaaren seutukunnassa on yhteensä noin asukasta. Asukasmäärältään suurin kunta on Ii, jossa asuu 9200 asukasta. Pienin kunta on Ouluun siirtymässä oleva Yli-Ii noin 2000 asukkaallaan. Seutukunnan kokonaisväkiluku on laskenut vuodesta 1995 alkaen. Seutukunnan maapinta-ala on yhteensä ,5 neliökilometriä. Kuvioon 2 on kuvattu Oulunkaaren seutukuntien väestön kehitys. Kuviosta voi todeta, että Iin osalta väestönkehitys on noususuuntainen. Pudasjärvellä väestö on laskusuunnassa. Vaalassa ja Utajärvellä suurta muutos väkilukuun ei ole odotettavissa lähivuosina. Molemmissa väkiluku hiukan laskee ja samalla kunnat lähestyvät toisiaan väkiluvun kokonaismäärässä asukasluku Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuvio 1. Oulunkaaren kuntien väestökehitys vuosina Kuvioon 3 puolestaan on havainnollistettu väestö ikäryhmittäin Oulunkaaren kunnissa. Asukkaiden kokonaismäärää on verrattu vuonna 2010 oletettuun lasten ja nuorten, aikuisikäisten ja eläkeikäisten määriin. Kuviossa näkyy erikseen myös yli 75-vuotiaiden

8 7 osuus asukasluvuista kunnittain. Yli 75-vuotiaiden katsotaan olevan kotiin annettavien palveluiden ja terveyspalveluiden käytön kannalta niin sanotusti riskiryhmää. Tarve muun muassa tukipalveluihin kasvaa tässä iässä. (vrt. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten laatusuositukset 2008.) Väestö asukasmäärä Yhteensä yli 65 v yli 75 v 0 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuvio 2. Oulunkaaren kuntien väestö ikäryhmittäin Iissä väestön kehitys nuorempien ikäluokkien kohdalla on voimakkainta. Koko Iin väkiluvusta alle 20-vuotiaiden osuus on noin 31 prosenttia. Vastaavasti yli 65- vuotiaiden osuus jää arviossa vajaaseen 16 prosenttiin. Pudasjärvellä väestö ikääntyy voimakkaimmin. Yli 65-vuotiaiden määrän on arvioitu olevan vuonna 2010 noin 22,5 prosenttia. Eläkeikäisten määrä on lähes yhtä suuri kuin nuorimman väestöryhmän (23,7 %). Utajärvellä taas väestörakenne jakaantuu tasaisesti kaikkiin väestöryhmiin työikäisten määrä ollessa suurin väestöryhmä. Nuorimman väestöryhmän osuus (lähes 26 %) on suurempi kuin yli 65-vuotiaiden osuus on (22 %). Vaalassa eläkeikäisten osuus (26,5%) on lasten ja nuorten lukumäärää suurempi (22,5%). Edelleen vanhimpia ikäluokkia verrattaessa yli 75-vuotiaiden osuus koko Vaalan väkiluvusta on yli 13 prosenttia. Utajärvellä määrä jää noin 11,3 prosenttiin, Pudasjärvellä 10,5 prosenttiin sekä Iissä 7,7 prosenttiin. Lukujen perusteella voidaan siis olettaa, että Vaalassa väestö ikääntyy voimakkaasti suhteessa muuhun väkimäärään. Iäkkäidenkin joukossa suurimmat ikäluokat ovat vahvasti edustettuina. Kaikissa kunnissa noin puolet eläkeikäisistä kuuluu yli 75-vuotiaiden ryhmään.

9 8 4 OULUNKAAREN KUNNAT JA NIIDEN TOIMINTAYKSIKÖT Iin kunta (1595,35 km 2 ) sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Perämeren rannalla noin 40km Oulusta pohjoiseen mentäessä. Asukkaita Iissä oli 2009 alussa Rajanaapureita ovat Haukipudas, Yli-Ii, Simo, Ranua ja Pudasjärvi. Kunnan läpi virtaa eteläosassa yksi Pohjois-Pohjanmaan suurimmista joista, Iijoki ja pohjois-osassa taas kalaisa Kuivajoki. Iin Hamina on jo 1300-luvulla tunnettu markkinapaikka, jossa talot ovat vieri vieressä, kahden kiemurtelevan kujan, ylä- ja alakadun, varrella. Ii perustettiin v ja paikkakunnalla on ollut teollisuutta jo 1700-luvulta lähtien. (Iin kunnan kotisivut 2009.) Iin ja Kuivaniemen kunnat perustivat uuden Iin kunnan. Tällöin Oijärvestä tuli jälleen osa Iin kuntaa, josta se oli 1924 eronnut liittyäkseen Kuivaniemen kuntaan. Puun uitosta, kalastuksesta ja tervasta elinkeinonsa saaneesta kauppapaikasta on kehittynyt voimakkaasti uuteen innovaatioon perustuvan teollisuuden keskus. Ii tarjoaa asukkailleen ja vierailleen puhtaan ympäristön, upeat joki- ja merimaisemat ja rauhaisan paikan elää. Monipuolinen luonto runsaine vesistöineen luo mainiot puitteet vaikkapa ulkoiluun, marjastukseen, metsästykseen, kelkkailuun, veneilyyn ja kalastukseen. (Iin kunnan kotisivut 2009.) Iissä sosiaali- ja terveystoimen yksiköt ovat sijoittuneet kahteen keskukseen eli Iihin ja Kuivaniemelle vanhan kuntajaon perusteella. Kuivaniemellä kotihoito, mielenterveysja päihdetyön toimintakeskus sekä terveys-, asumis- ja hoivapalvelut ovat saman katon alla sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa keskellä Asemakylää. Varsinainen sosiaalitoimi keskittyy Kuivaniemitalolle. Myös vammaishuollon toimintakeskus sijaitsee Asemakylän läheisyydessä. Iissä sosiaalitoimen tilat ovat kunnantalolla joen rannalla. Terveysasema taas sijaitsee Yli-Iihin menevän tien varrella. Terveysaseman yhteydessä toimii akuuttisairaanhoidosta vastaava 20-paikkainen hoito-osasto. Keskimääräinen hoitoaika on vajaat kaksi viikkoa. Iin hoito-osasto keskittyy hyvätasoisen kuntouttavan ja omatoimisuutta tukevan hoidon antamiseen. Hoito-osastolla ei hoideta pitkäaikaista

10 9 hoivaa tarvitsevia potilaita, mutta samalla alueella toimii 21 paikkainen hoivakoti ja 6- paikkainen tuetun palveluasumisen yksikkö. Kuivaniemen hoivakoti puolestaan on 20-paikkainen laitosyksikkö. Samoissa tiloissa toimii tuetun palveluasumisen yksikkö, joka käsittää 14 asuinhuoneistoa. Hoivaosaston asiakkaille tehdään pitkäaikaispäätös ja asiakkaiden Rava-arvo on vähintään 3,5. Kaikkien tuettujen palveluasumismuotojen Rava-arvo on vähintään 2,5. Iin hoivaosastolla ja palveluasumisen yksikössä on vakinaisia hoitajia 16, joista 3 on sairaanhoitajia. Kuivaniemen hoivakodissa ja palveluasunnoilla hoitajia on 19, joista 3 sairaanhoitajaa sekä 1 määräaikainen hoitaja ylipaikkojen vuoksi. Ikäihmisille erilaisia tukipalveluita ja harrastusmahdollisuuksia tarjoava Avopalvelukeskus Nikkari sijaitsee noin kilometrin päässä varsinaisesta kuntakeskuksesta itään. Iissä kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty ja yhdistetyn kotihoidon Iin alueen toimipaikka on Nikkarissa. Henkilökuntaa koko kotihoidossa on Iin kahdessa tiimissä (Itä- ja Länsitiimi) yhteensä 22 ja Kuivaniemen (Pohjois-Iin tiimi) tiimissä 5. Kotihoidon toiminnasta vastaa kotihoidonohjaaja. Jokaisessa tiimissä on yhdestä kahteen sairaanhoitajaa sekä lähihoitajia. Kotihoidon asiakkaiden hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään apuna Rava-mittaristoa. Rava-arvo on vähintään 1,5. Muistihoitajan vastaanotto on myös Nikkarissa maanantaisin. Avopalvelukeskuksessa toimii myös ympärivuorokautista hoitoa tarjoava 14-paikkainen tuetun palveluasumisen yksikkö Suokukkakoti, jossa tämän selvityksen tekohetkellä asukkaita on 15, koska yksikössä asuu yksi pariskunta. Suokukkakodilla on henkilökuntaa 7 hoitajaa, joista 1 on sairaanhoitaja ja samalla tiimivastaava sekä Suokukkakodilla että Emmintuvassa. Vuorohoitoyksikkö Emmintupa tarjoaa 8 ympärivuorokautista intervallihoidon paikkaa. Emmintuvassa hoitajia on neljä tiimivastaavan hoitajan lisäksi. Emmintupa toimii Iin Hoivakodin yhteydessä. Avopalvelukeskus Nikkarin läheisyydessä sijaitsee myös vammaishuollon asumispalveluita tarjoava 12-paikkainen Kaarikoti. Kaarikoti siirtyi Iin Palvelusäätiöltä kunnan hallinnointiin vuonna Hiljakotiin, joka tällä hetkellä on tyhjänä, suunnitellaan ryhmäasumisyksikköä. Muita perhepalveluiden vammaishuollon ja mielenterveyskuntoutujien toimintayksiköitä ovat Iin työhönvalmennusyksikkö ja

11 10 päivätoimintakeskus, Kuivaniemen toimintakeskus sekä Iissä toimiva tuettuja asumispalveluita tarjoava Aseman tukiasuntola. Tukiasuntola muodostuu kolmen asukkaan ryhmäkodista ja kahdesta huoneistosta. Asukkaita on yhteensä 7. Asuntolasta vastaa asuntolanhoitaja kotihoidon henkilöstön tuella. Lisäksi Iin alueella toimii yksityisiä tukipalveluidentuottajia sekä hoitokoteja vanhuksille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja lapsille. Palveluseteliyrittäjiä toimii alueella 8. Vammaishuollon asumispalveluita tarjoavat Laaksokoti Oijärvellä ja Saarenkoti Kuivaniemellä. Mielenterveyskuntoutujille asumispalveluita on tarjolla Iin Palvelukodissa. Vanhuksille yksityisiä palveluita tarjoavat Kartanonväen palvelukoti ja Kotiranta Olhavassa. Iissä toimii myös lastenhuollon asumisyksikkö Arjen avaimet. Pudasjärven kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koillisosassa Iijoen keskijuoksulla. Pudasjärvi on Suomen toiseksi laajin kaupunki. Sen kokonaispinta-ala on 5 867,09 km 2, josta maapinta-ala on 5 638,02 km 2 ja vesipinta-ala on 229,07 km 2. Naapurikuntia ovat pohjoisessa Ranua ja Posio, idässä Taivalkoski ja Suomussalmi, etelässä Puolanka ja Utajärvi sekä lännessä Oulu, Yli-Ii ja Ii. (Pudasjärven kotisivut 2009.) Asukkaita koko kaupungin alueella on Pudasjärven kaupungin alue jakaantuu 15 osa-alueeseen, kylään, jotka jakaantuvat edelleen pienempiin yksiköihin (kuvio 3). Kuvion 3 kyliä voisi nykyisin kutsua kaupunginosiksi. Noin puolet kaupungin väestöstä asuu näillä haja-asutusalueilla. Pudasjärven kylien ominaispiirteisiin kuuluu suuri vapaa-ajan asutuksen määrä. (Pudasjärven kotisivut 2009.) Pudasjärvellä sosiaali- ja terveystoimen yksiköt ovat sijoittuneet kuntakeskukseen pääosin lähelle toisiaan. Vanhusten- ja vammaishuollon asumispalveluyksiköitä on laajemmalla alueella kuntakeskusta. Terveyskeskuksen sairaala sijaitsee aivan kuntakeskuksen ytimessä. Sairaalassa on 52 potilaspaikkaa, joista 22 on varattu pitkäaikaispotilaille ja 30 äkillisesti sairastuneille potilaille. Kuvio 3. Pudasjärven kylät

12 11 Osastolla on sisätautipotilaita ja kirurgisia potilaita, usein jatkohoidossa erilaisten toimenpiteiden jälkeen. Psykiatristen potilaiden hoito toteutetaan yhteistyössä mielenterveystoimiston kanssa. Päihteiden väärinkäyttäjiä on lyhytaikaisessa selviämishoidossa. Asiakkaat tulevat joko kotoa tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidon piiristä. Sairaalan Toivola- ja Ainola -osastoilla potilaat odottavat jatkohoitopaikkaa asumispalveluyksiköihin ja Helmikotiin. Terveyskeskuksessa toimii myös päivystyspoliklinikka joka päivä klo välisenä aikana. Klo jälkeen vuodeosaston yövuorossa oleva sairaanhoitaja ottaa asiakkaat vastaan, arvioi tilannetta ja ohjaa jatkotoimenpiteisiin joko suoraan päivystävän lääkärin vastaanotolle tai odottamaan omaa vuoroa. Vanhusten Palvelukeskus sijaitsee lähellä terveyskeskusta ja vanhustentaloja. Palvelukeskuksessa on eläkeläisillä ja yli 65-vuotiailla mahdollisuus ruokailla edullisesti, lukea päivän lehdet sekä käyttää yleistä nettipistettä. Seniorineuvola on Palvelukeskuksessa tiistaisin ja tällöin terveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. Kotihoidon toimintatilat sijaitsevat Palvelukeskuksessa. Kotihoito sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon, omaishoidon, yöpartiotoiminnan ja tukipalveluja pudasjärveläisille ikäihmisille. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, jota on mahdollista saada sekä keskustaajamassa että sivukylillä, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointipalvelu, pyykkipalvelu ja Palvelukeskuksessa avustettuna saunominen. Vuorohoitoyksikkö Lakkari taas on vanhusten palvelukeskuksen yhteydessä toimiva 13 -paikkainen vuorotteluhoitoa antava yksikkö. Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa viihtyisässä kodinomaisessa ympäristössä. Vanhusten asumispalveluja tuotetaan Pudasjärvellä Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Pudasjärven Validia-palvelujen toimesta ja he tuottavat vanhusten tehostettua asumispalvelua kolmessa yksikössä: Honkakodilla, Tuohikodilla ja Pirinpuistossa. Yksiköt toimivat kaupungin hallinnoimissa tiloissa Iijoen rannalla; Honkakoti ja Tuohikoti keskustassa sekä Pirinpuisto Parkkilantien varrella noin 7 km keskustasta. Kussakin yksikössä on asukasta. Lisäksi vanhusten asumispalvelua tuottaa Kultarinki Hoivapalvelut Oy, tämä asumisyksikkö tarjoaa tehostettua asumispalvelua 13 asukkaalle.

13 12 Pudasjärven vanhainkoti, Helmikoti sijaitsee mäntymetsikössä, Kivari-joen rannalla, Rovaniemen tien varrella, 5km kaupungin keskustaajamasta. Helmikoti on 64- paikkainen vanhainkoti, jossa tarjotaan ympärivuorokautista asumista, hoivaa ja hoitoa. Helmikodissa on kuusi pienempää yksikköä: 10-paikkainen dementiayksikkö Rauhala, 11-paikkainen Pihlaja, 11-paikkainen Kanerva, 11-paikkainen Kataja, 10-paikkainen Karpalo ja 11-paikkainen Hilla. Helmikoti on osa Pudasjärven kaupungin porrastettua vanhusten huoltoa. Neli-Iikkala tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille ja se sijaitsee kuntakeskuksessa, Palvelukeskuksen vieressä. Talossa on yhdeksän asukaspaikkaa, joista kaksi on itsenäisen asumisen harjoitteluyksiöitä. Henkilökunta on työssä kahdessa vuorossa päivittäin klo Lisäksi Neli-Iikkalassa järjestetään päivätoimintaa kahtena päivänä viikossa. Päivätoiminta on tarkoitettu omassa, tukiasunnossa tai vanhempien luona asuville mielenterveyskuntoutujille. Neli-Iikkalan toimintaan kuuluu myös tukiasuntotoiminta. Rimmin palvelukoti sijaitsee keskustan tuntumassa Rimminkankaalla ja tarjoaa kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille asumispalveluita. Yksikössä toimii tuetun asumisen solu viidelle asukkaalle sekä intervallihuone ja harjoitteluasunto opiskelijoille. Henkilökunta on töissä kahdessa vuorossa, päivittäin klo Asuntolasta hoidetaan myös neljän tukiasunnon asukkaiden selviytymistä. He saavat tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja neuvontaa henkilökunnalta. Lisäksi yksikössä ovat autetun asumisen solut ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tässä osassa on 16 vakituista asukasta ja kaksi paikkaa intervallihoitoa varten esimerkiksi huoltajan loman ajaksi. Utajärven kunta sijaitsee noin 60km etäisyydellä Oulusta ja sen naapurikuntia ovat Muhos, Pudasjärvi, Ylikiiminki, Puolanka ja Vaala. Asukkaita kunnassa oli 2009 alussa Alueella on ollut asutusta jo kivikaudella, mutta kunnan varsinaiseksi perustamisvuodeksi katsotaan vuosi Pinta-alaa alueella on 1736,23 km², josta 63,67 km² on vesistöjä. Rokuan laaja Natura-alue ja sen ympäristöjärjestelmä takaavat loistavat puitteet virkistäytymiselle ja rentoutumiselle. Utajärvellä voi nauttia myös Oulujoesta ja Kiiminkijoesta sekä laajoista suojelu- ja erämaa-alueista. (Utajärven kotisivut 2009.)

14 13 Myös Utajärvellä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa on keskitetty palvelukeskukseen. Palvelukeskus Suvituulessa toimii terveyskeskuksen alainen 15- paikkainen akuuttiosasto sekä samansuuruinen vuodeosasto pitkäaikaispotilaille. Edelleen tiloissa toimii päihdehuolto, fysioterapia ja kiinteistöhuolto. Kotona asuvien intervallijaksot hoituvat myös Suvituulessa. Samoissa tiloissa tai Suvituulen läheisyydessä toimivat kotihoidon ja tukipalveluiden yksiköt sekä ryhmäkodit. Kotihoidon 10 työntekijän henkilökunta muodostuu yhdestä sairaanhoitajasta ja viidestä lähi- tai perushoitajasta. Lisäksi kotihoitoon kuuluu kotipalveluautonkuljettaja sekä päivätoiminnan ja kotihoidon yhteinen perushoitaja. Solunvetämistehtävät kuuluvat avokuntoutusohjaajan tehtäviin. Asumispalveluita tarjoavat kolme ryhmäkotia sekä asumisyksikkö: 9-paikkainen Metsola, 14-paikkaineen Emmilä sekä 9-paikkainen Pääskylä. Jokaisella ryhmäkodilla on omat vastuualueet kunkin kodin läheisyydessä, jonne ryhmäkodin henkilökunta tarjoaa kotihoidon palvelut. Henkilökuntaa yksiköissä on Metsolassa 5, Emmilässä 7 ja Pääskylässä 6, joista yhdellä on solunvetäjän tehtävät. Työ tapahtuu kahdessa vuorossa. Öisin turvahälytykset ohjautuvat vuodeosastolle potilashälytysjärjestelmään. Alueella toimii myös kuuden asukkaan yhteisökoti Berttala, jonne kotihoito antaa palveluita tarpeen mukaan 3-6 kertaan päivässä. Hoitotyön tavoitteena on tarjota ryhmäkotien asukkaille hoivaa ja hoitoa aina viimeiseen saakka. Näin ollen hoitoisuudelle ei ole asetettu rajoitteita, joiden vuoksi asiakas joutuisi tilanteen niin vaatiessa siirtymään enemmän hoitoa vaativien hoitoyksikköön. Siirankartano puolestaan on vammaishuollon toimintayksikkö, joka sijaitsee noin puolen kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Tiloissa toimii työhönvalmennusyksikkö sekä eritasoisia asumisyksiköitä. Yövalvontaa vaativille asukkaille asumispalveluita tarjoaa samassa yhteydessä 7-paikkainen ryhmäkoti Sympaatti. Henkilökuntaa ryhmäkodilla on 12 vakituista hoitajaa, joista kukaan ei ole sairaanhoitajaa vaan asukkaat käyttävät tavanomaisia terveyspalveluita. Siirankamari taas on 6-paikkainen, ohjattu asumisyksikkö. Lisäksi Siirankartanon yhteydessä on erillisiä kaksioita ja yksiköitä itsenäiseen tukiasumiseen.

15 14 Vaalan kunta sijaitsee Kainuun maakunnassa ja kunnan keskustaajama levittäytyy Oulujärven rannalle Oulujoen niskalla. Matkaa Ouluun ja Kajaaniin kertyy molempiin 90km. Asukkaita Vaalassa on ja pinta-alaltaan kunta on 1765 km2 laaja. (Vaalan kotisivut 2009.) Vaalan terveyspalvelut sisältävät perusterveydenhuollon avopalvelut (vastaanotto, laboratorio, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, neuvolat, mielenterveystyö), hammashuollon, erikoissairaanhoidon ja sairaankuljetuksen. Terveyspalveluiden hoitotyön organisointia kehitetään yhdessä Utajärven kanssa. Terveyskeskuksessa on 3 terveyskeskuslääkärin virkaa, lisäksi yhteinen johtava lääkäri Utajärven kunnan kanssa. Päivittäin yksi lääkäri päivystää. Sairaanhoitaja arvioi päivystystarpeen ja sen kiireellisyyden. Sairaanhoitaja ohjaa, neuvoo tai ottaa vastaan terveyskeskussairaalassa asiakkaita aina kun terveyskeskuksen poliklinikka on suljettu. Terveyskeskussairaala sijaitsee Vaalan keskustaajamassa Oulujärven rannalla. Sairaalassa on 35 potilaspaikkaa. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, kuntohoitaja sekä laitosapulaisia. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuolto, asiointipalvelu, turvapuhelin lisälaitteineen ja siivouspalvelu ja omaishoidontuki. Vaalan Palvelutalosäätiö ry järjestää päivätoimintaa tiistaisin Suopursun palvelukeskuksessa. Päivä on tarkoitettu henkilölle, jotka tarvitsevat apua henkilökohtaisessa hoidossaan. Palvelupäivänä on mahdollisuus saunomiseen, ruokailuun, vaatehuoltoon ja viriketoimintaan. Päivätoiminta on maksullista. Tehostettua asumispalvelua on Muistiyksikkö Pelakuussa, joka sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä. Lisäksi Suopursun palvelukeskuksessa ja Hoivakoti Suvannossa tarjotaan tehostettua asumispalvelua. Hoivakoti Suvannossa palvelut ovat ostopalveluna. Oulunkaaren kuntien toimintayksiköiden yhteenveto on taulukossa 1. Taulukkoon on koottu sekä vammaishuollon että vanhustenhuollon toimintayksiköt eri palvelutoiminnoissa. Lisäksi taulukosta 1 käy selville pääpiirteittäin kuntien alueella toimivat yksityiset asumispalveluyksiköt. Taulukkoon on merkitty kirjainlyhenteellä

16 15 Vahu vanhustenhuollon yksiköt ja lyhenteellä Vamhu vammaishuollon toimintayksiköt. Lastenhuollon toimintayksikköä kuvaa lyhenne Lh. Asumispalveluiden toimintayksiköihin on myös liitetty yksikön henkilökunnan läsnäoloa ilmoittava aika kunnallisten toimintayksiköiden osalta. Taulukko 1. Oulukaaren kuntien toimintayksiköt Ii Avopalvelut Asumispalvelut Laitospalvelut Avopalvelukeskus Hoito-osasto (akuutti) Nikkari Kotihoito Päivätoiminta Emmintupa (24h Vahu) Suokukkakoti (24h Vahu) Kuivaniemen palveluasunnot (24h Vahu) Kaarikoti (24h Vamhu) Aseman tukiasuntola (8-16 Vamhu) Laaksokoti (yksit. Vamhu) Kotiranta (yksit. Vahu) Kartanonväki (yksit. Vahu) Iin Palvelukoti (yksit. MTT) Saarenkoti (yksit. Vamhu) Arjen Avaimet (yksit. Lh) Hoivaosastot (pitkäaikaisosasto) Pudasjärvi Vanhusten palvelukeskus Kotihoito Rimmin palvelukoti (24h Vamhu) Neli-Iikkala (7-21 Vamhu) Tuohikoti (yksit. Vahu) Honkakoti (yksit. Vahu) Pirinpuisto (yksit. Vahu) Ainola- Toivola (pitkäaikaisosasto) Akuuttiosasto (tk) Helmikoti Utajärvi Palvelukeskus Suvituuli Kotihoito Päivätoiminta Metsola (7-21 Vahu) Emmilä (7-21 Vahu) Pääskylä (7-21 Vahu) Berttala (yhteisökoti Vahu) Sympaatti (24h Vamhu) Siirankamari (8-16 Vamhu) Akuuttiosasto Vuodeosasto Vaala Palvelukeskus Suopursu Kotihoito Palvelupäivä Kotiranta (7-20 Vamhu) Muistiyksikkö Pelakuu (24h Vahu) Palvelukeskus Suopursu ( Vahu) Hoivakoti Suvanto (ostopalvelu Vahu) Terveyskeskussairaala

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 1 LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 Kaija Muhonen Sari Koistinen 3.5.2016 2 SISÄLLYS 1. Ravatar mittarin esittely 3 2.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas 27.4.2009 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013

Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013 Simon kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016

PALVELUHINNASTO 2016 PALVELUHINNASTO 2016 Hinnat ovat voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Palveluohjaus ja neuvonta: Palvelut vanhuksille: 040 769 8615 Palvelut vammaisille: 050 375

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Liite 1 (7) Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.6.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Mehiläinen Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Vire Care Oy:ssä.

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot