SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA"

Transkriptio

1 SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA - KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Arja Lamminkangas Sari Vitikka OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, Ii Puh (08) Faksi (08)

2 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN VÄESTÖN KEHITYS OULUNKAAREN KUNNAT JA NIIDEN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALAITERATKAISUJEN JA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA Avopalvelut Asumispalvelut Laitostoiminta TOIMINTOJEN TULOKSELLISUUSVERTAILU Tuloksellisuuden määrittely Panosten ja tuotosten suhde Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi TURVATEKNOLOGIAN KEHITTÄMISTARPEET YHTEENVETO KOKONAISRATKAISUJEN POHJAKSI LÄHTEET KUVIOLUETTELO Kuvio 1. Oulunkaaren kuntien väestökehitys vuosina Kuvio 2. Oulunkaaren kuntien väestö ikäryhmittäin... 7 Kuvio 3. Pudasjärven kylät Kuvio 4. Turvapuhelinjärjestelmien vertailu Kuvio 5. Seutukunnallinen turvapuhelinjärjestelmämalli TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Oulukaaren kuntien toimintayksiköt Taulukko 2. Oulunkaaren kuntien turvapuhelinjärjestelmät Taulukko 3. Yhteenveto asumispalveluista Taulukko 4. Yhteenveto toimintayksikköjen turvajärjestelmistä Taulukko 5. Yhteenveto turvapuhelinjärjestelmien kustannuksista Taulukko 6. Kulunvalvonnan ostopalvelu- ja hankintakulut Taulukko 7. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi toimintamalleittain Taulukko 8. Kuntien uudistustarpeet ja tulevaisuudentoiveet... 42

3 2 1 TIIVISTELMÄ Oulunkaaren seutukunnassa on nopeasti ikääntyvä väestö ja sen asukkaat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Pitkät välimatkat sivukyliltä kuntakeskuksiin rasittavat osaltaan palvelujen saatavuutta ja asettavat erityisesti vanhuspalveluiden järjestämiselle haasteita seutukunnassa. Väestöennusteen mukaan kaikki Oulukaaren kunnat tulevat tarvitsemaan vanhusten kotihoitoa, palveluasumista ja hoivahoitoa. Kuntien sisällä niin kotona asumisen turvallisuuteen kuin palvelutoimintaan liittyvä turvallisuus ja käytettävissä oleva teknologia on erilaista ja on syntynyt tarve tuottaa toimivia ratkaisuja yhteisiin tarpeisiin. Selvitystä on lähdetty tekemään Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella (Hucco) hankkeen kautta ottamalla tarkastelun kohteeksi palvelualueiden olemassa olevat turvateknologiaratkaisut avohuollossa, palveluasumisyksiköissä ja laitosolosuhteissa. Nykytilanteen tarkastelussa suurimmat erot löytyvät kuntien tavoissa hyödyntää turvapuhelinjärjestelmiä. Seutukunnan turvapuhelinjärjestelmien omakustanne- ja vuokrausmalleja on vertailtu niiden kustannusvaikuttavuuden ja toimivuuden kautta. Tavoitteena vertailulla on ollut etsiä yhteisiä, toimivia ratkaisuja jo olemassa olevien tueksi sekä löytää mahdolliset uudistus- ja muutostarpeet. Samalla selvityksessä tehdään näkyväksi uusille turvalaiteratkaisuille asetetut vaateet. Kustannukset avopalveluiden turvalaitejärjestelmistä muodostuvat Iin ja Vaalan omakustannemallissa hälytysten vastaanoton henkilöstökuluista, laitteiden hankinnasta, huollosta ja hälytysten tarkistuksista. Pudasjärven ja Utajärven vuokrausmallissa kuluja aiheutuu pääasiassa palvelun ostamisesta ja ylläpidosta. Tulojen ja menojen lisäksi on arvioitava välillisiä vaikutuksia, joita muun muassa ovat henkilökunnan perustoimintaan sisältyvät kulut, asiakkaan kokema turvallisuus, saatu apu sekä järjestelmän laiteyhteensopivuus että käyttöominaisuudet myös haja-asutusalueilla. Asumispalveluissa sekä laitosyksiköissä kulut syntyvät turvapalveluiden ostopalveluista sekä järjestelmien kertaluonteisista uudistustarpeista. Tuloja turvalaitejärjestelmistä kunnat saavat vain turvapuhelinjärjestelmien kuukausimaksuista tai hälytyskäynneistä. Kokonaisratkaisuna paras vaihtoehto seutukunnalliselle turvapuhelinjärjestelmälle on tuloksellisuuden näkökulmasta omakustanne- ja vuokrausmallia soveltaen avohuoltopainotteinen, seutukunnallinen sekamalli. Ostamalla hälytysten vastaanottopalvelu laitevuokrineen kunnille ei aiheudu palkkauskuluja eikä kustannuksia laitteiston uusimisesta. Palvelu voidaan ostaa joko alalla jo toimivilta valtakunnallisilta yrityksiltä tai paikalliselta yrittäjältä, jos halutaan hyödyntää olemassa olevat laitteet. Turvapuhelinjärjestelmä tarvitsee sekä osaajia, toimintavarmoja laitteita että järjestelmän, jossa se toimii haasteellisissakin olosuhteissa. Eniten kuluja aiheuttava toiminta on mahdollista ja kustannustehokasta ostaa, mutta osa toiminnasta kuten keskitetty turvajärjestelmän toiminnan asiantuntemus, seuranta, laiteasennukset ja tarvittava huolto on syytä säilyttää omana toimintana. Myös järjestelmän käytön kohdentaminen perustarkoitukseen vähentää toiminnallista kuormittavuutta.

4 3 2 JOHDANTO Oulunkaaren seutukunta on kuuden Oulun ympäristökunnan muodostama kuntayhtymä. Jäsenkunnat ovat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala ja Yli-Ii. Ii ja Kuivaniemi yhdistyivät Iin kunnaksi ja Yli-Ii on liittymässä Ouluun Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen muodostavat niin ollen Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kunnat. Yhteistoiminta-alue muodostuu kansanterveyslain edellyttämistä perusterveydenhuollon tasoista terveydenhuollon palveluista ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Sosiaalihuollon palveluista mukana ovat kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot päivähoitoa lukuun ottamatta. Päivähoito on kuntien itsenäisesti järjestämää toimintaa. (Esitys Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta ) Maantieteellisiä palvelualueita on kolme: 1) Ii 2) Pudasjärvi ja 3) Utajärvi-Vaala. Toiminnalliset palvelualat ovat 1) perhepalvelut, 2) terveyspalvelut ja 3) vanhuspalvelut. Tavoitteena on järjestää yhteistoiminta-alueen palvelut kuntalaisille samansuuntaisesti kaikkien kuntien sisällä. Lähipalvelut, eli kuntalaisten usein tarvitsemat palvelut, järjestetään yhtä kattavasti kuin tälläkin hetkellä eri alueilla. Yhteiset palvelut puolestaan ovat sellaisia, joita kuntalaiset eivät tarvitse päivittäin. Yhteistoiminta-alueen kustannusten jaossa noudatetaan niin sanottua sekamallia, jossa jokaisen kunnan omalla alueella tapahtuva ja pääasiassa omien kuntalaisten käyttämä palvelutuotanto maksetaan suoraan kunkin kunnan toimesta. (Esitys Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta ) Valtakunnallisen Paras -lainsäädännön yksi keskeinen tavoite on ollut terveyden ja sosiaalihuollon toimintaprosessien tehostaminen sekä uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto. Ajatuksena on, että nykyistä suuremmilla organisaatioilla olisi tähän paremmat mahdollisuudet kuin nykyisillä toimijoilla, joiden resurssit eivät riitä tehokkaaseen kehitystoimintaan. Oulunkaaren seutukunta on panostanut kehitystoimintaan viime vuosien aikana useiden hankkeiden kautta. Niillä avulla on kyetty tehostamaan toimintaa. Samalla on rakennettu pohjaa tulevalle sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueelle sekä kuntapalvelutoimistolle. (Esitys Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta )

5 4 Seutukunnan alueella on nopeasti ikääntyvä väestö ja asukkaat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Pitkät välimatkat sivukyliltä kuntakeskuksiin rasittavat osaltaan palvelujen saatavuutta ja asettavat eritoten vanhuspalveluiden järjestämiselle haasteita seutukunnassa. Vuoteen 2025 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa seutukunnassa noin 1000 henkilöllä. Väestöennusteen mukaan kaikki kunnat tulevat tarvitsemaan vanhusten kotihoitoa, palveluasumista ja hoivahoitoa ja nämä palvelut halutaan säilyttää kunnissa lähipalveluina. Palveluyksikköön sijoittaminen tehdään ensisijaisesti asiakkaan oman asuinkunnan alueelle. Vanhusten tulisi niin halutessaan saada asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon valtakunnallinen tavoite on, että vuoteen 2012 mennessä prosenttia yli 75-vuotiaista vanhuksista asuisi kotona ja 30 prosenttia heistä olisi kotihoidon palvelujen piirissä. Omais- ja vuorohoidolla on merkittävä osuus vanhusten kotona asumisen jatkuvuuden turvaamisessa. Lähipalveluja taas ovat muun muassa erilaiset asumispalvelut ja hoivahoito sekä kotihoito, joka sisältää kotisairaanhoidon, päivätoiminnan ja tukipalveluita. Vanhuspalveluiden yhteisiä palveluja ovat muun muassa veteraaniasiamies, muistipoliklinikka, geriatrin palvelut, päihde- ja neurologisten asiakkaiden hoito- ja kuntoutusyksikkö, yöpartiot, omaishoidon tuen arviointi, asumispalvelujen koordinointi ja palvelusetelien käyttö. (Esitys Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta ) Edellä kuvatuista syistä johtuen on myös herännyt tarve tarkastella alueen teknologisia järjestelmiä ikääntyvien kuntalaisten turvallisten asumis- ja toimintaympäristöjen suhteen. Kuntien sisällä niin kotona asumisen turvallisuuteen kuin palvelutoimintaan liittyvä turvallisuus ja käytettävissä oleva teknologia on erilaista ja on syntynyt tarve tuottaa toimivia ratkaisuja yhteisiin tarpeisiin. Tässä raportissa tarkastellaankin Oulunkaaren kuntien turvalaiteratkaisuja sekä tämän hetkisen tilanteen että tulevaisuuden tarpeiden kautta. Selvitystä on lähdetty tekemään Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella (Hucco) hankkeen kautta ottamalla tarkastelun kohteeksi palvelualueiden olemassa olevat turvateknologiaratkaisut avohuollossa,

6 5 palveluasumisyksiköissä ja laitosolosuhteissa. Tarkastelu on jaoteltu eri palveluntuotantomallien mukaisesti. Avohuollossa tämä tarkoittaa turvapuhelimien, niihin saatavien lisälaitteiden tarkennusta sekä hälytyspolkujen näkyviksi tekemistä. Asumispalveluiden ja laitoshuollon osalta on tarkasteltu hoitajille tarkoitettuja turvajärjestelmiä, potilaiden/asiakkaiden kutsujärjestelmiä sekä erilaisia kulunvalvontaan liittyviä ratkaisuja. Laitosolosuhteina selvityksessä tarkoitetaan sosiaali- ja terveystoimen yksiköitä, joissa tarjotaan erilaisia hoivan tai muun huolenpidon palveluita sekä tilapäisiin että pitempiaikaisiin tarpeisiin. Selvityksessä on vertailtu edellä kuvattuja järjestelmiä niiden kustannusvaikuttavuuden ja toimivuuden kautta. Tavoitteena vertailulla on ollut etsiä yhteisiä, toimivia ratkaisuja jo olemassa ratkaisuja tukeviksi sekä löytää mahdolliset uudistus- ja muutostarpeet. Niin ollen selvityksessä tehdään näkyväksi uusille turvalaiteratkaisuille asetetut vaateet.

7 6 3 OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN VÄESTÖN KEHITYS Oulunkaaren seutukunnassa on yhteensä noin asukasta. Asukasmäärältään suurin kunta on Ii, jossa asuu 9200 asukasta. Pienin kunta on Ouluun siirtymässä oleva Yli-Ii noin 2000 asukkaallaan. Seutukunnan kokonaisväkiluku on laskenut vuodesta 1995 alkaen. Seutukunnan maapinta-ala on yhteensä ,5 neliökilometriä. Kuvioon 2 on kuvattu Oulunkaaren seutukuntien väestön kehitys. Kuviosta voi todeta, että Iin osalta väestönkehitys on noususuuntainen. Pudasjärvellä väestö on laskusuunnassa. Vaalassa ja Utajärvellä suurta muutos väkilukuun ei ole odotettavissa lähivuosina. Molemmissa väkiluku hiukan laskee ja samalla kunnat lähestyvät toisiaan väkiluvun kokonaismäärässä asukasluku Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuvio 1. Oulunkaaren kuntien väestökehitys vuosina Kuvioon 3 puolestaan on havainnollistettu väestö ikäryhmittäin Oulunkaaren kunnissa. Asukkaiden kokonaismäärää on verrattu vuonna 2010 oletettuun lasten ja nuorten, aikuisikäisten ja eläkeikäisten määriin. Kuviossa näkyy erikseen myös yli 75-vuotiaiden

8 7 osuus asukasluvuista kunnittain. Yli 75-vuotiaiden katsotaan olevan kotiin annettavien palveluiden ja terveyspalveluiden käytön kannalta niin sanotusti riskiryhmää. Tarve muun muassa tukipalveluihin kasvaa tässä iässä. (vrt. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten laatusuositukset 2008.) Väestö asukasmäärä Yhteensä yli 65 v yli 75 v 0 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Kuvio 2. Oulunkaaren kuntien väestö ikäryhmittäin Iissä väestön kehitys nuorempien ikäluokkien kohdalla on voimakkainta. Koko Iin väkiluvusta alle 20-vuotiaiden osuus on noin 31 prosenttia. Vastaavasti yli 65- vuotiaiden osuus jää arviossa vajaaseen 16 prosenttiin. Pudasjärvellä väestö ikääntyy voimakkaimmin. Yli 65-vuotiaiden määrän on arvioitu olevan vuonna 2010 noin 22,5 prosenttia. Eläkeikäisten määrä on lähes yhtä suuri kuin nuorimman väestöryhmän (23,7 %). Utajärvellä taas väestörakenne jakaantuu tasaisesti kaikkiin väestöryhmiin työikäisten määrä ollessa suurin väestöryhmä. Nuorimman väestöryhmän osuus (lähes 26 %) on suurempi kuin yli 65-vuotiaiden osuus on (22 %). Vaalassa eläkeikäisten osuus (26,5%) on lasten ja nuorten lukumäärää suurempi (22,5%). Edelleen vanhimpia ikäluokkia verrattaessa yli 75-vuotiaiden osuus koko Vaalan väkiluvusta on yli 13 prosenttia. Utajärvellä määrä jää noin 11,3 prosenttiin, Pudasjärvellä 10,5 prosenttiin sekä Iissä 7,7 prosenttiin. Lukujen perusteella voidaan siis olettaa, että Vaalassa väestö ikääntyy voimakkaasti suhteessa muuhun väkimäärään. Iäkkäidenkin joukossa suurimmat ikäluokat ovat vahvasti edustettuina. Kaikissa kunnissa noin puolet eläkeikäisistä kuuluu yli 75-vuotiaiden ryhmään.

9 8 4 OULUNKAAREN KUNNAT JA NIIDEN TOIMINTAYKSIKÖT Iin kunta (1595,35 km 2 ) sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Perämeren rannalla noin 40km Oulusta pohjoiseen mentäessä. Asukkaita Iissä oli 2009 alussa Rajanaapureita ovat Haukipudas, Yli-Ii, Simo, Ranua ja Pudasjärvi. Kunnan läpi virtaa eteläosassa yksi Pohjois-Pohjanmaan suurimmista joista, Iijoki ja pohjois-osassa taas kalaisa Kuivajoki. Iin Hamina on jo 1300-luvulla tunnettu markkinapaikka, jossa talot ovat vieri vieressä, kahden kiemurtelevan kujan, ylä- ja alakadun, varrella. Ii perustettiin v ja paikkakunnalla on ollut teollisuutta jo 1700-luvulta lähtien. (Iin kunnan kotisivut 2009.) Iin ja Kuivaniemen kunnat perustivat uuden Iin kunnan. Tällöin Oijärvestä tuli jälleen osa Iin kuntaa, josta se oli 1924 eronnut liittyäkseen Kuivaniemen kuntaan. Puun uitosta, kalastuksesta ja tervasta elinkeinonsa saaneesta kauppapaikasta on kehittynyt voimakkaasti uuteen innovaatioon perustuvan teollisuuden keskus. Ii tarjoaa asukkailleen ja vierailleen puhtaan ympäristön, upeat joki- ja merimaisemat ja rauhaisan paikan elää. Monipuolinen luonto runsaine vesistöineen luo mainiot puitteet vaikkapa ulkoiluun, marjastukseen, metsästykseen, kelkkailuun, veneilyyn ja kalastukseen. (Iin kunnan kotisivut 2009.) Iissä sosiaali- ja terveystoimen yksiköt ovat sijoittuneet kahteen keskukseen eli Iihin ja Kuivaniemelle vanhan kuntajaon perusteella. Kuivaniemellä kotihoito, mielenterveysja päihdetyön toimintakeskus sekä terveys-, asumis- ja hoivapalvelut ovat saman katon alla sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa keskellä Asemakylää. Varsinainen sosiaalitoimi keskittyy Kuivaniemitalolle. Myös vammaishuollon toimintakeskus sijaitsee Asemakylän läheisyydessä. Iissä sosiaalitoimen tilat ovat kunnantalolla joen rannalla. Terveysasema taas sijaitsee Yli-Iihin menevän tien varrella. Terveysaseman yhteydessä toimii akuuttisairaanhoidosta vastaava 20-paikkainen hoito-osasto. Keskimääräinen hoitoaika on vajaat kaksi viikkoa. Iin hoito-osasto keskittyy hyvätasoisen kuntouttavan ja omatoimisuutta tukevan hoidon antamiseen. Hoito-osastolla ei hoideta pitkäaikaista

10 9 hoivaa tarvitsevia potilaita, mutta samalla alueella toimii 21 paikkainen hoivakoti ja 6- paikkainen tuetun palveluasumisen yksikkö. Kuivaniemen hoivakoti puolestaan on 20-paikkainen laitosyksikkö. Samoissa tiloissa toimii tuetun palveluasumisen yksikkö, joka käsittää 14 asuinhuoneistoa. Hoivaosaston asiakkaille tehdään pitkäaikaispäätös ja asiakkaiden Rava-arvo on vähintään 3,5. Kaikkien tuettujen palveluasumismuotojen Rava-arvo on vähintään 2,5. Iin hoivaosastolla ja palveluasumisen yksikössä on vakinaisia hoitajia 16, joista 3 on sairaanhoitajia. Kuivaniemen hoivakodissa ja palveluasunnoilla hoitajia on 19, joista 3 sairaanhoitajaa sekä 1 määräaikainen hoitaja ylipaikkojen vuoksi. Ikäihmisille erilaisia tukipalveluita ja harrastusmahdollisuuksia tarjoava Avopalvelukeskus Nikkari sijaitsee noin kilometrin päässä varsinaisesta kuntakeskuksesta itään. Iissä kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty ja yhdistetyn kotihoidon Iin alueen toimipaikka on Nikkarissa. Henkilökuntaa koko kotihoidossa on Iin kahdessa tiimissä (Itä- ja Länsitiimi) yhteensä 22 ja Kuivaniemen (Pohjois-Iin tiimi) tiimissä 5. Kotihoidon toiminnasta vastaa kotihoidonohjaaja. Jokaisessa tiimissä on yhdestä kahteen sairaanhoitajaa sekä lähihoitajia. Kotihoidon asiakkaiden hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään apuna Rava-mittaristoa. Rava-arvo on vähintään 1,5. Muistihoitajan vastaanotto on myös Nikkarissa maanantaisin. Avopalvelukeskuksessa toimii myös ympärivuorokautista hoitoa tarjoava 14-paikkainen tuetun palveluasumisen yksikkö Suokukkakoti, jossa tämän selvityksen tekohetkellä asukkaita on 15, koska yksikössä asuu yksi pariskunta. Suokukkakodilla on henkilökuntaa 7 hoitajaa, joista 1 on sairaanhoitaja ja samalla tiimivastaava sekä Suokukkakodilla että Emmintuvassa. Vuorohoitoyksikkö Emmintupa tarjoaa 8 ympärivuorokautista intervallihoidon paikkaa. Emmintuvassa hoitajia on neljä tiimivastaavan hoitajan lisäksi. Emmintupa toimii Iin Hoivakodin yhteydessä. Avopalvelukeskus Nikkarin läheisyydessä sijaitsee myös vammaishuollon asumispalveluita tarjoava 12-paikkainen Kaarikoti. Kaarikoti siirtyi Iin Palvelusäätiöltä kunnan hallinnointiin vuonna Hiljakotiin, joka tällä hetkellä on tyhjänä, suunnitellaan ryhmäasumisyksikköä. Muita perhepalveluiden vammaishuollon ja mielenterveyskuntoutujien toimintayksiköitä ovat Iin työhönvalmennusyksikkö ja

11 10 päivätoimintakeskus, Kuivaniemen toimintakeskus sekä Iissä toimiva tuettuja asumispalveluita tarjoava Aseman tukiasuntola. Tukiasuntola muodostuu kolmen asukkaan ryhmäkodista ja kahdesta huoneistosta. Asukkaita on yhteensä 7. Asuntolasta vastaa asuntolanhoitaja kotihoidon henkilöstön tuella. Lisäksi Iin alueella toimii yksityisiä tukipalveluidentuottajia sekä hoitokoteja vanhuksille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja lapsille. Palveluseteliyrittäjiä toimii alueella 8. Vammaishuollon asumispalveluita tarjoavat Laaksokoti Oijärvellä ja Saarenkoti Kuivaniemellä. Mielenterveyskuntoutujille asumispalveluita on tarjolla Iin Palvelukodissa. Vanhuksille yksityisiä palveluita tarjoavat Kartanonväen palvelukoti ja Kotiranta Olhavassa. Iissä toimii myös lastenhuollon asumisyksikkö Arjen avaimet. Pudasjärven kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koillisosassa Iijoen keskijuoksulla. Pudasjärvi on Suomen toiseksi laajin kaupunki. Sen kokonaispinta-ala on 5 867,09 km 2, josta maapinta-ala on 5 638,02 km 2 ja vesipinta-ala on 229,07 km 2. Naapurikuntia ovat pohjoisessa Ranua ja Posio, idässä Taivalkoski ja Suomussalmi, etelässä Puolanka ja Utajärvi sekä lännessä Oulu, Yli-Ii ja Ii. (Pudasjärven kotisivut 2009.) Asukkaita koko kaupungin alueella on Pudasjärven kaupungin alue jakaantuu 15 osa-alueeseen, kylään, jotka jakaantuvat edelleen pienempiin yksiköihin (kuvio 3). Kuvion 3 kyliä voisi nykyisin kutsua kaupunginosiksi. Noin puolet kaupungin väestöstä asuu näillä haja-asutusalueilla. Pudasjärven kylien ominaispiirteisiin kuuluu suuri vapaa-ajan asutuksen määrä. (Pudasjärven kotisivut 2009.) Pudasjärvellä sosiaali- ja terveystoimen yksiköt ovat sijoittuneet kuntakeskukseen pääosin lähelle toisiaan. Vanhusten- ja vammaishuollon asumispalveluyksiköitä on laajemmalla alueella kuntakeskusta. Terveyskeskuksen sairaala sijaitsee aivan kuntakeskuksen ytimessä. Sairaalassa on 52 potilaspaikkaa, joista 22 on varattu pitkäaikaispotilaille ja 30 äkillisesti sairastuneille potilaille. Kuvio 3. Pudasjärven kylät

12 11 Osastolla on sisätautipotilaita ja kirurgisia potilaita, usein jatkohoidossa erilaisten toimenpiteiden jälkeen. Psykiatristen potilaiden hoito toteutetaan yhteistyössä mielenterveystoimiston kanssa. Päihteiden väärinkäyttäjiä on lyhytaikaisessa selviämishoidossa. Asiakkaat tulevat joko kotoa tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidon piiristä. Sairaalan Toivola- ja Ainola -osastoilla potilaat odottavat jatkohoitopaikkaa asumispalveluyksiköihin ja Helmikotiin. Terveyskeskuksessa toimii myös päivystyspoliklinikka joka päivä klo välisenä aikana. Klo jälkeen vuodeosaston yövuorossa oleva sairaanhoitaja ottaa asiakkaat vastaan, arvioi tilannetta ja ohjaa jatkotoimenpiteisiin joko suoraan päivystävän lääkärin vastaanotolle tai odottamaan omaa vuoroa. Vanhusten Palvelukeskus sijaitsee lähellä terveyskeskusta ja vanhustentaloja. Palvelukeskuksessa on eläkeläisillä ja yli 65-vuotiailla mahdollisuus ruokailla edullisesti, lukea päivän lehdet sekä käyttää yleistä nettipistettä. Seniorineuvola on Palvelukeskuksessa tiistaisin ja tällöin terveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta. Kotihoidon toimintatilat sijaitsevat Palvelukeskuksessa. Kotihoito sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon, omaishoidon, yöpartiotoiminnan ja tukipalveluja pudasjärveläisille ikäihmisille. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, jota on mahdollista saada sekä keskustaajamassa että sivukylillä, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointipalvelu, pyykkipalvelu ja Palvelukeskuksessa avustettuna saunominen. Vuorohoitoyksikkö Lakkari taas on vanhusten palvelukeskuksen yhteydessä toimiva 13 -paikkainen vuorotteluhoitoa antava yksikkö. Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa viihtyisässä kodinomaisessa ympäristössä. Vanhusten asumispalveluja tuotetaan Pudasjärvellä Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Pudasjärven Validia-palvelujen toimesta ja he tuottavat vanhusten tehostettua asumispalvelua kolmessa yksikössä: Honkakodilla, Tuohikodilla ja Pirinpuistossa. Yksiköt toimivat kaupungin hallinnoimissa tiloissa Iijoen rannalla; Honkakoti ja Tuohikoti keskustassa sekä Pirinpuisto Parkkilantien varrella noin 7 km keskustasta. Kussakin yksikössä on asukasta. Lisäksi vanhusten asumispalvelua tuottaa Kultarinki Hoivapalvelut Oy, tämä asumisyksikkö tarjoaa tehostettua asumispalvelua 13 asukkaalle.

13 12 Pudasjärven vanhainkoti, Helmikoti sijaitsee mäntymetsikössä, Kivari-joen rannalla, Rovaniemen tien varrella, 5km kaupungin keskustaajamasta. Helmikoti on 64- paikkainen vanhainkoti, jossa tarjotaan ympärivuorokautista asumista, hoivaa ja hoitoa. Helmikodissa on kuusi pienempää yksikköä: 10-paikkainen dementiayksikkö Rauhala, 11-paikkainen Pihlaja, 11-paikkainen Kanerva, 11-paikkainen Kataja, 10-paikkainen Karpalo ja 11-paikkainen Hilla. Helmikoti on osa Pudasjärven kaupungin porrastettua vanhusten huoltoa. Neli-Iikkala tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille ja se sijaitsee kuntakeskuksessa, Palvelukeskuksen vieressä. Talossa on yhdeksän asukaspaikkaa, joista kaksi on itsenäisen asumisen harjoitteluyksiöitä. Henkilökunta on työssä kahdessa vuorossa päivittäin klo Lisäksi Neli-Iikkalassa järjestetään päivätoimintaa kahtena päivänä viikossa. Päivätoiminta on tarkoitettu omassa, tukiasunnossa tai vanhempien luona asuville mielenterveyskuntoutujille. Neli-Iikkalan toimintaan kuuluu myös tukiasuntotoiminta. Rimmin palvelukoti sijaitsee keskustan tuntumassa Rimminkankaalla ja tarjoaa kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille asumispalveluita. Yksikössä toimii tuetun asumisen solu viidelle asukkaalle sekä intervallihuone ja harjoitteluasunto opiskelijoille. Henkilökunta on töissä kahdessa vuorossa, päivittäin klo Asuntolasta hoidetaan myös neljän tukiasunnon asukkaiden selviytymistä. He saavat tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja neuvontaa henkilökunnalta. Lisäksi yksikössä ovat autetun asumisen solut ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tässä osassa on 16 vakituista asukasta ja kaksi paikkaa intervallihoitoa varten esimerkiksi huoltajan loman ajaksi. Utajärven kunta sijaitsee noin 60km etäisyydellä Oulusta ja sen naapurikuntia ovat Muhos, Pudasjärvi, Ylikiiminki, Puolanka ja Vaala. Asukkaita kunnassa oli 2009 alussa Alueella on ollut asutusta jo kivikaudella, mutta kunnan varsinaiseksi perustamisvuodeksi katsotaan vuosi Pinta-alaa alueella on 1736,23 km², josta 63,67 km² on vesistöjä. Rokuan laaja Natura-alue ja sen ympäristöjärjestelmä takaavat loistavat puitteet virkistäytymiselle ja rentoutumiselle. Utajärvellä voi nauttia myös Oulujoesta ja Kiiminkijoesta sekä laajoista suojelu- ja erämaa-alueista. (Utajärven kotisivut 2009.)

14 13 Myös Utajärvellä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa on keskitetty palvelukeskukseen. Palvelukeskus Suvituulessa toimii terveyskeskuksen alainen 15- paikkainen akuuttiosasto sekä samansuuruinen vuodeosasto pitkäaikaispotilaille. Edelleen tiloissa toimii päihdehuolto, fysioterapia ja kiinteistöhuolto. Kotona asuvien intervallijaksot hoituvat myös Suvituulessa. Samoissa tiloissa tai Suvituulen läheisyydessä toimivat kotihoidon ja tukipalveluiden yksiköt sekä ryhmäkodit. Kotihoidon 10 työntekijän henkilökunta muodostuu yhdestä sairaanhoitajasta ja viidestä lähi- tai perushoitajasta. Lisäksi kotihoitoon kuuluu kotipalveluautonkuljettaja sekä päivätoiminnan ja kotihoidon yhteinen perushoitaja. Solunvetämistehtävät kuuluvat avokuntoutusohjaajan tehtäviin. Asumispalveluita tarjoavat kolme ryhmäkotia sekä asumisyksikkö: 9-paikkainen Metsola, 14-paikkaineen Emmilä sekä 9-paikkainen Pääskylä. Jokaisella ryhmäkodilla on omat vastuualueet kunkin kodin läheisyydessä, jonne ryhmäkodin henkilökunta tarjoaa kotihoidon palvelut. Henkilökuntaa yksiköissä on Metsolassa 5, Emmilässä 7 ja Pääskylässä 6, joista yhdellä on solunvetäjän tehtävät. Työ tapahtuu kahdessa vuorossa. Öisin turvahälytykset ohjautuvat vuodeosastolle potilashälytysjärjestelmään. Alueella toimii myös kuuden asukkaan yhteisökoti Berttala, jonne kotihoito antaa palveluita tarpeen mukaan 3-6 kertaan päivässä. Hoitotyön tavoitteena on tarjota ryhmäkotien asukkaille hoivaa ja hoitoa aina viimeiseen saakka. Näin ollen hoitoisuudelle ei ole asetettu rajoitteita, joiden vuoksi asiakas joutuisi tilanteen niin vaatiessa siirtymään enemmän hoitoa vaativien hoitoyksikköön. Siirankartano puolestaan on vammaishuollon toimintayksikkö, joka sijaitsee noin puolen kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Tiloissa toimii työhönvalmennusyksikkö sekä eritasoisia asumisyksiköitä. Yövalvontaa vaativille asukkaille asumispalveluita tarjoaa samassa yhteydessä 7-paikkainen ryhmäkoti Sympaatti. Henkilökuntaa ryhmäkodilla on 12 vakituista hoitajaa, joista kukaan ei ole sairaanhoitajaa vaan asukkaat käyttävät tavanomaisia terveyspalveluita. Siirankamari taas on 6-paikkainen, ohjattu asumisyksikkö. Lisäksi Siirankartanon yhteydessä on erillisiä kaksioita ja yksiköitä itsenäiseen tukiasumiseen.

15 14 Vaalan kunta sijaitsee Kainuun maakunnassa ja kunnan keskustaajama levittäytyy Oulujärven rannalle Oulujoen niskalla. Matkaa Ouluun ja Kajaaniin kertyy molempiin 90km. Asukkaita Vaalassa on ja pinta-alaltaan kunta on 1765 km2 laaja. (Vaalan kotisivut 2009.) Vaalan terveyspalvelut sisältävät perusterveydenhuollon avopalvelut (vastaanotto, laboratorio, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, neuvolat, mielenterveystyö), hammashuollon, erikoissairaanhoidon ja sairaankuljetuksen. Terveyspalveluiden hoitotyön organisointia kehitetään yhdessä Utajärven kanssa. Terveyskeskuksessa on 3 terveyskeskuslääkärin virkaa, lisäksi yhteinen johtava lääkäri Utajärven kunnan kanssa. Päivittäin yksi lääkäri päivystää. Sairaanhoitaja arvioi päivystystarpeen ja sen kiireellisyyden. Sairaanhoitaja ohjaa, neuvoo tai ottaa vastaan terveyskeskussairaalassa asiakkaita aina kun terveyskeskuksen poliklinikka on suljettu. Terveyskeskussairaala sijaitsee Vaalan keskustaajamassa Oulujärven rannalla. Sairaalassa on 35 potilaspaikkaa. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, kuntohoitaja sekä laitosapulaisia. Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuolto, asiointipalvelu, turvapuhelin lisälaitteineen ja siivouspalvelu ja omaishoidontuki. Vaalan Palvelutalosäätiö ry järjestää päivätoimintaa tiistaisin Suopursun palvelukeskuksessa. Päivä on tarkoitettu henkilölle, jotka tarvitsevat apua henkilökohtaisessa hoidossaan. Palvelupäivänä on mahdollisuus saunomiseen, ruokailuun, vaatehuoltoon ja viriketoimintaan. Päivätoiminta on maksullista. Tehostettua asumispalvelua on Muistiyksikkö Pelakuussa, joka sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä. Lisäksi Suopursun palvelukeskuksessa ja Hoivakoti Suvannossa tarjotaan tehostettua asumispalvelua. Hoivakoti Suvannossa palvelut ovat ostopalveluna. Oulunkaaren kuntien toimintayksiköiden yhteenveto on taulukossa 1. Taulukkoon on koottu sekä vammaishuollon että vanhustenhuollon toimintayksiköt eri palvelutoiminnoissa. Lisäksi taulukosta 1 käy selville pääpiirteittäin kuntien alueella toimivat yksityiset asumispalveluyksiköt. Taulukkoon on merkitty kirjainlyhenteellä

16 15 Vahu vanhustenhuollon yksiköt ja lyhenteellä Vamhu vammaishuollon toimintayksiköt. Lastenhuollon toimintayksikköä kuvaa lyhenne Lh. Asumispalveluiden toimintayksiköihin on myös liitetty yksikön henkilökunnan läsnäoloa ilmoittava aika kunnallisten toimintayksiköiden osalta. Taulukko 1. Oulukaaren kuntien toimintayksiköt Ii Avopalvelut Asumispalvelut Laitospalvelut Avopalvelukeskus Hoito-osasto (akuutti) Nikkari Kotihoito Päivätoiminta Emmintupa (24h Vahu) Suokukkakoti (24h Vahu) Kuivaniemen palveluasunnot (24h Vahu) Kaarikoti (24h Vamhu) Aseman tukiasuntola (8-16 Vamhu) Laaksokoti (yksit. Vamhu) Kotiranta (yksit. Vahu) Kartanonväki (yksit. Vahu) Iin Palvelukoti (yksit. MTT) Saarenkoti (yksit. Vamhu) Arjen Avaimet (yksit. Lh) Hoivaosastot (pitkäaikaisosasto) Pudasjärvi Vanhusten palvelukeskus Kotihoito Rimmin palvelukoti (24h Vamhu) Neli-Iikkala (7-21 Vamhu) Tuohikoti (yksit. Vahu) Honkakoti (yksit. Vahu) Pirinpuisto (yksit. Vahu) Ainola- Toivola (pitkäaikaisosasto) Akuuttiosasto (tk) Helmikoti Utajärvi Palvelukeskus Suvituuli Kotihoito Päivätoiminta Metsola (7-21 Vahu) Emmilä (7-21 Vahu) Pääskylä (7-21 Vahu) Berttala (yhteisökoti Vahu) Sympaatti (24h Vamhu) Siirankamari (8-16 Vamhu) Akuuttiosasto Vuodeosasto Vaala Palvelukeskus Suopursu Kotihoito Palvelupäivä Kotiranta (7-20 Vamhu) Muistiyksikkö Pelakuu (24h Vahu) Palvelukeskus Suopursu ( Vahu) Hoivakoti Suvanto (ostopalvelu Vahu) Terveyskeskussairaala

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Turvallisuutta kotiin. Turvapuhelin

Turvallisuutta kotiin. Turvapuhelin Turvallisuutta kotiin Turvapuhelin Turvapuhelin toimii näin Turvapuhelin on kaiutinpuhelin, joka koostuu kahdesta osasta: pääyksiköstä ja hälytysrannekkeesta, jonka voi kiinnittää ranteeseen tai ripustaa

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5)

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5) 1 (5) tark 200514 jm Päivitetty 5/2014 Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut Sauvosaarenkatu 25 2 (5) Kemin kaupungilla on omia palveluasumisen yksiköitä sekä näiden lisäksi kaupunki

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas 27.4.2009 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kuntien järjestämä sotainvalidien avo- ja laitoshoito Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

HOIVA (ALV 0 %) Yksittäiset käynnit laskutetaan alkavalta 15 minuutilta alla olevan taulukon mukaisesti:

HOIVA (ALV 0 %) Yksittäiset käynnit laskutetaan alkavalta 15 minuutilta alla olevan taulukon mukaisesti: Tuulensuun Palvelu Oy Huvilakatu 32, 32200 Loimaa p. 02 7637 5600 toimisto@tuulensuunpalvelukeskus.fi www.tuulensuunpalvelukeskus.fi TUULENSUUN PALVELU OY:N PALVELUHINNASTO RIVITALOJEN PALVELUSOPI- MUS

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL OY YRITYSESITTELY

ASCOM MIRATEL OY YRITYSESITTELY [ ASCOM MIRATEL] ASCOM MIRATEL OY YRITYSESITTELY 1 ASCOM MIRATEL YRITYSFAKTOJA Ascom on listattu Zurichin pörssissä ja sen pääkonttori sijaitsee Sveitsissä Yhtiöllä on tytäryhtiöitä 20 eri maassa ja henkilöstöä

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti 19.10.2017 1 Muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella Muun muassa: Maakunnan ei ole pakko yhtiöittää

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot