MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 Loimaan kaupunki MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ Työryhmän ehdotukset 2015

2 1. Työryhmän toimeksianto Jyvällä tulevaisuudesta Loimaan kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan markkinoinnin suunnitteluryhmän. Hallitus valitsi luottamushenkilöjäseniksi kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jarmo Rasin, kaupunginhallituksen jäsen Olavi Suomisen ja kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vuolteen. Kaupunginjohtaja nimesi päätöksellään jäseniksi kehittämisjohtaja Matti Tunkkarin ja yritysneuvoja Marianna Pajulan. Puheenjohtajaksi määrättiin Jarmo Rasi. Ryhmälle annettiin seuraavat tehtävät: Työryhmän tehtävänä on valmistella Loimaan Linja strategiaan pohjautuva kaupungin markkinointisuunnitelma ja siihen perustuvat toimenpide-esitykset vuosille sekä tehdä alustava ehdotus ulkoisen markkinoinnin ja tonttimyynnin uudelleen organisoinnista. Työryhmään ovat kuuluneet: Jarmo Rasi Sanna Vuolle Olavi Suominen Marianna Pajula Anna-Maija Lassila Matti Tunkkari Selina Rajamäki Emma Tuominen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kutsuttu jäsen jäsen mediaopiskelija, LSKKY mediaopiskelija, LSKKY 1.1. Työryhmän kokoontumiset Työryhmä on kokoontunut viisi (5) kertaa, joista viimeinen kerta keskittyi työryhmän ehdotuksia koskevan muistion sisällön viimeistelyyn. Työn kestäessä järjestettiin erillinen avoin kuulemistilaisuus, joka oli kuudes tilaisuus. Työryhmällä on ollut käytettävissä keskeinen tieto ensimmäisen kuntaliitoksen jälkeen vuonna 2005 ja sen jälkeen vuosittain toteutetuista markkinointitoimenpiteistä. Markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi kaupunki teetti vuonna 2008 VTT Timo Arolla selvityksen muuttoliikkees- 2

3 tä. Selvitystä täydennettiin vuonna 2009 yhdistämällä aineistoon liitoskuntien tiedot. Toimikunnalla on ollut käytettävissä tai tutustuttavana kuntamarkkinointiin liittyviä pro gradu -töitä ja muita vastaavia selvityksiä. Työryhmä järjesti kaupunginvaltuuston kokoustilassa yleisen Ideat esiin - kuulemistilaisuuden, jossa alustivat Johanna Vainio Varsinais Suomen Yrittäjät/ YES, puheenjohtaja Martti K. Koskinen Loimaan kauppa ja palvelut - yhdistyksestä sekä lehtori Jaakko Haltia Turun ammattikorkeakoulusta. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä. Tilaisuus äänitettiin ja anti purettiin sekä nauhalta että työryhmän jäsenten toimesta. Tulokset on liitetty työryhmän aineistoon. Työryhmä totesi olevan luontevaa, että se valmistelee tämän työn ohessa valtuustoaloitetta, jossa esitetään tervehdystaulujen uusimista pääteiden varsilla. 2. Työryhmän soveltamat työskentelytavat osallisuus ja kuuleminen Työryhmä kutsui toiseen kokoukseen asiantuntijoiksi Turun ammattikorkeakoulun lehtori Jaakko Haltian ja Loimaan kauppa ja palvelut r.y:n puheenjohtaja Martti K. Koskisen ja säännölliseksi asiantuntijaksi ensimmäisessä kokouksessa Anna-Maija Lassilan. Työryhmä järjesti kaupunginvaltuuston kokoustilassa kuulemistilaisuuden, jossa alustivat aluepäällikkö Johanna Vainio Varsinais-Suomen yrittäjät/yes, puheenjohtaja Martti K. Koskinen Loimaan kauppa ja palvelut - yhdistyksestä ja lehtori Jaakko Haltia Turun ammattikorkeakoulusta. Työryhmä on kuullut tonttimarkkinoinnin toteuttamisesta tekninen johtaja Jaana Kootaa ja suunnittelupäällikkö Rauno Ahtista. Neljännen kokouksen yhteydessä kuultiin seutukunnallisessa yrittäjyyskasvatushankkeessa työharjoittelussa olleita nuoria, jotka myös esittelivät ajatuksiaan työryhmälle. Kuntaliitoksen 2009 jälkeen Loimaan kaupungin markkinoinnin vastuu oli tulevaisuuslautakunnalla. Lautakunta oli hyväksynyt vuosittain markkinoinnin kuntamarkkinoinnin toteuttamissuunnitelman. Lautakunnan toiminta ei jatkunut vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen, jolloin markkinointia koskevista linjauksista ja toimenpiteistä on päättänyt kaupunginhallitus. 3

4 3. Työn aikana esille nousseet ajatukset käyttöön Markkinoinnin taustamateriaali koostuu seuraavista yleisötilaisuudessa ja työryhmän muussa työskentelyssä esiin nousseista ajatuksista ja lähtökohdista: Muuttajan myönteisiä kokemuksia ja asumisen edullinen hintataso Perhe, luonto, vesi, puhtaus, rauha Paikkakunnalle muuttaneiden myönteisten kokemusten käyttäminen Positiivista ilmettä, tarinaa asumisesta ja sen edullisuudesta Imagon nostoon nuoret ja oppilaitokset Loimaalla on paljon palveluita ja ne ovat lähellä Muualta muuttaneiden asukkaiden positiiviset kommentit: tontit, työpaikat, laadukkaat koulut, mukavat ihmiset, hyvät palvelut, symppis paikka. kuinka hyvin meillä asiat ovatkaan Loimaalla on mukavia ihmisiä Me loimaalaiset olemme rehellisiä Loimaalla on tuote kunnossa Markkinointia tulee hoitaa luovasti ja mielellään huumorilla Loimaalla on helppoa elää ja asua Markkinoinnissa tartuttava hetkeen Loimaalla menestyviä yrityksiä ja työpaikat olleet turvattuja Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Loimaalla on hyvä yrittää ja Loimaalla on hyvä työntekijöiden asua. Sujuvan asumisen ja asioinnin Loimaa Tuoda esille Loimaan edullinen sijainti ja hyvät yhteydet Helsinki, Tampere, Turku Palveluita, joita Loimaalta ei saa ovat tunnin kahden tunnin päässä 4. Markkinoinnin kohdentaminen ja teemat Vuodesta 2005 alkaen keskeisin kaupungin markkinoinnin teema on ollut Loimaa asuinpaikkana. Tavoite on ollut kääntää laskeva asukasluku positiiviseen suuntaan. Loimaa on saanut viime vuodet ulkomailta muuttovoittoa, joka on riittänyt kattamaan pitkälti maassamuuton jonkin verran negatiivisen luvun. Loimaan ongelma on syntyneisyyden ja kuolleisuuden negatiivinen suhde. Aiemmin kappaleessa 1. todettiin VTT Timo Aron selvitys, joka kattoi myös muuttoliikkeen suunnat ja ikärakenteen. Loimaalle töihin sukkuloivien ryhmä on tilastojen mukaan kooltaan noin henkilöä. Vastaava määrä sukkuloi Loimaalta muualle töihin. Loimaalle töihin tulevilla on kaupungissa työpaikka, jota voidaan pitää merkittävänä kiinnittymisenä paikkakunnalle. Yrityksiltä eri yhteyksissä saatu palau- 4

5 te nostaa esiin sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden paikkakuntaan kiinnittymisen merkityksen. Pari vuotta jatkuneen pidemmän työmatkan kulkeminen aiheuttaa kokemuksen mukaan työnnön, jonka takia asianomainen siirtyy muualle töihin ja yritys joutuu aloittamaan uuden rekrytointiprosessin. Myöhemmin toimenpiteissä käsitellään tarkemmin tonttimarkkinoinnin uudistettua toimintamallia. Loimaan markkinoinnin kohderyhmät ja teemat Työryhmä totesi useammassa yhteydessä sisäisen työn merkityksen. Menestyvien palloiluseurojen ja julkisuudessa esillä olevien merkittävien yritysten viesti Loimaasta on hyvin yhdensuuntainen. Perustellusti voidaan puhua ydinviestistä, joka kertoo paikkakunnasta hyvin samalla tavalla, mutta joka ei ole missään tapauksessa ulkokohtainen mainostoimiston muokkaama mainoslause. Em. pohjalta luontevat kohderyhmä- ja teemavalinnat ovat: - loimaalaiset asukkaat, Loimaalle sijoittuvat yritykset ja palveluyritykset - Loimaalle jo sukkuloivat henkilöt - Loimaa asuinpaikkana 5. Työryhmän toimenpide-ehdotukset Työryhmä on päätynyt esittämään seuraavissa kappaleissa esitetyt toimenpiteet, joiden tarkemmasta toteuttamisesta päättää tarvittaessa kaupunginhallitus Prosessi ja toteutustavat Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho/ Huomiot toteuttaja Markkinoinnin - - kehittämisjohtaja/ yhteistyö vuosikello 2015 yritysneuvoja Yhteistyö LSKKY: - - kehittämisjohtaja, pitkäjänteisyys media-alan koulutusalan kanssa Loimaan Kauppala, Trival, vastuuopettajat Seurantatilaisuudet/ lkm 200 markkinointiryhmän 2 kokousta 5

6 avoin palaute- ja kehittämistilaisuus Markkinointitoimien päivitys Loimaa- henki ja kuva Loimaasta, ydinviesti Markkinointityöryhmän vakinaistaminen puheenjohtaja markkinointiryhmän puheenjohtaja, työryhmä, kehittämisjohtaja näkyvyys, tv, lehdet, Somer (sosiaalinen media) ryhmät kh, valtuusto, luottamushenkilöt, yritykset, seurat, kuntalaiset kh vuodessa syksy 2015 yhteinen ydinviesti Loimaasta Linjapäätös kaupungin ja yritysten messuyhteistyöstä Markkinointiviestintäkoulutus luottamushenkilöille ja viranhaltijoille - - kh syksy 2015 tilaisuudet lkm hallintopalvelukeskus vuosittain Kaupunki käyttää muutoinkin johtamisen välineenä vuosikelloa. Tässä vuosikello sitoo yhteen eri toimijoiden toimintaa samansuuntaiseksi, jolla voidaan sekä paremmin johtaa toimintaa, että tiedetään myös vastuutahot ja tulevat aikataulut. Kaupungin vuoden 2013 lopussa teettämä selvitys näkyvyydestä Loimaan kaupunki ja Hurrikaani Loimaa ja Loimaa Bisons osoittivat selkeästi millä tasolla kaupungin ja toisaalta kahden huippuseuran näkyvyys on. Sekä Varsinais-Suomen yrittäjien ja OP -ryhmän maakuntakatsaus 2015, että Elinkeinoelämän keskusliiton tuore selvitys ovat antaneet tuoreen ja hyvän kuvan kaupungin yritysilmapiiristä. Loimaalla on viime vuosilta erinomaisia esimerkkejä miten ydinviesti on toiminut, kun asialla ovat olleet sekä menestyvät yritykset että palloiluseurat. Näkyvyyttä on mahdollista saada vastaavalla tavalla muilla elämänaloilla. Eräät periaatteet on syytä linjata etukäteen. Työryhmä näkee messuyhteistyön yritysten kanssa mahdollisena ja toivottavana mutta tämä edellyttää, että periaatteet on käsitelty ja hyväksytty etukäteen. Miten esimerkiksi kaupunki voi osallistua jollain tavoin yrityksen varsinkin muualla Suomessa tapahtuvaan messuosallistumiseen? Ja vastaavasti miten kaupunki voi ottaa muita toimijoita mukaan osastolleen vaikkapa OKRA:aan, Turun rakentajamessuille tai Tampereen ASTA- messuille. 6

7 5.2. Kaupunkiympäristön ilme ja siisteys Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho / toteuttaja Tuloväylien vt 9 ymplan katselmusmiehet, ja mt 213 ilme toteu- paremmaksi tus tekninen ja Poistettavat vanhat mainostaulut, vt 9 levike etelässä, Sarkan pihassa ja Pahkapirtti Loimaan-portin taulujen poisto Liikuntahallin tulosnäytön uusinta, selvitys LED-näytöstä ymp.palvelukeskus 500 kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus 200 kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus kh taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä syksyllä 2015 Huomiot vuosittainen katselmus ja toimenpiteet pitkäjänteisesti Sarka haluaa levikkeen ja pihalla olevan, poistettavaksi jää vain Pahkapirtin liittymässä oleva taulu 2 kpl molemmin puolin eteläistä siltaa selvitystyö alkanut, vuoden 2016 investointimeno Tuloväyliltä voidaan työryhmän käsityksen esityksen mukaan poistaa kolme (3) perinteistä karttapohjalla Loimaata esittelevää taulua. Suomen maatalousmuseo on kiinnostunut ottamaan käyttöön kaksi (2) taulua, jotka se teippaa uudelleen. Poistettavaksi jäisi Pahkapirtin liittymän lähellä oleva taulu. Työryhmä käsitteli tässä yhteydessä kylttejä koskevan aloitteen, jonka perusteella esitettävät toimenpiteet on käsitelty jäljempänä. Kaupunkiympäristön ilmeeseen on tarve kiinnittää huomiota myös em. tuloväylien ulkopuolella erityisesti paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä esim. läpikulku- tai asiointimatkoilla. Vuodesta 2012 alkaen Heimolinnassa, torilla, kaupungintalolla ja Sarkassa on ollut käytössä touko-elokuun välisenä aikana kesäliputus, jossa liput ovat Heimolinnassa olleet sinipohjaisia ja muualla valkopohjaisia sanalla Loimaa ja lehtilogolla varustettuja. Liikuntahallin tulosnäyttö on tullut käyttöikänsä päähän ja se on uusittava. Syksyyn mennessä laaditaan talousarviokäsittelyä varten selvitys korvaavasta hankinnasta. Käytännössä selvitetään onko, ja millä kustannuksilla tulosnäyttötaulu korvattavissa LED-tekniikkaan perustuvalla taululla, jossa olisi mahdollisuus ajaa myös lyhyitä mainosvideoita. Selvitys pitää sisällään mainostulojen jakamisen perusteet kaupungin ja seurojen välillä. Mahdollisuudesta hyötyisivät sekä seurat peli- 7

8 tapahtuman kehittämisen ja mainosmyynnin kautta että kaupunki, joka saisi kanavan ja mahdollisuuden omien kaupunkia esittelevien videoleikkeiden näyttämiseen. 5.3 Kotisivut, esittelyvideo, videoleikkeet ja sosiaalinen media Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho/ toteuttaja Kotisivujen uudistaminen käynti lkm n kehittämisjohtaja, palvelukeskukset Ylläpidon koulutus ja vastustus palvelukeskussissa Sosiaalinen me dia (some) ohjeet sisältö - kehittämisjohtaja, hallintopalvelukeskus, kukin palvelukeskus Huomiot tavoite 5/ / kh kevät 2015 Some koulutus hallintopalvelukeskus, kehittämisjohtaja Kaupungin esittelyvideoryhmä kh, markkinointi- Videoleikkeiden lkm kehittämisjohtaja tuottaminen koordinoi kaupungin pitkäjänteisesti puolella, Trival, eri tilanteissa Loimaan kauppa ja käytettäväksi, palvelut ry., yritykset kotisivut, facebook, messut, muu käyttö syksy 2015 tavoite 8/2015 tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus työssäoppimisjaksoilla, LSKKY, Trival, kaupunki Kotisivut ovat keskeinen osa kaupungin esilläoloa, jossa kukin käytössä oleva kanava tukee osaltaan kokonaisuutta. Kotisivu-uudistus on menossa ja tavoiteaikataulu on saada työ valmiiksi toukokuussa Internetin käyttö on muuttunut aivan oleellisesti viimeisten vuosien aikana. Tällä hetkellä Suomessa kotisivujen käytöstä jo noin puolet tapahtuu älykännyköillä ja tableteilla. Uudistuksessa varaudutaan mobiililaitteiden käytön aiheuttamiin teknisiin ja toiminnan sisältöä koskeviin muutoksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi sisällön automaattinen palstoittaminen kännykkänäytöissä. Uudistuksessa otetaan huomioon tonttimyynnin edistäminen ja parannetaan tonttien esittelyä käyttäen esimerkiksi videoleikkeitä, joista on muussa yhteydessä saatu jo hyviä kokemuksia vuonna Kaupungin pääsivujen ohella ovat useat yksiköt toteuttaneet omia erillisiä kotisivuja. Kaikkiaan näitä kotisivuja on tiedossa 17, joista Trivalin tuottamia tai sen ohjelmilla tehtyjä on 13 ja neljä (4) muiden tuottajien. Näitä sivuja uudistus ei varsinaisesti koske, mutta niiden ilmeen kehittämiseen tarjotaan opiskelija-apua sikäli kun ne on tehty 8

9 Trivalin yhteistyössä. Kotisivuille sijoitetaan soveliaisiin paikkoihin linkit, joita klikkaamalla Loimaan kaupungin alueella tarjolla oleva asunto-osaketarjonta ja omakotitarjonta tulevat listana esiin. Kahden linkin avulla saadaan koko tarjonta näkyviin. Oman tonttitarjonnan esittelyä parannetaan joko kuvien tai tarjolla olevia alueita esittelevien videoleikkeiden avulla. Kaupungin kaltaisessa laajassa palveluorganisaatiossa tulee esille kotisivujen tietojen ylläpidon merkitys. Palvelukeskusten edellytetään tässä vaiheessa vastuuhenkilöt jokaisen sisältösivun kohdalle, jotta sisältö päivitetään. Hallintopalvelukeskus järjestää yhteisen ylläpidon koulutuksen. Sosiaalisessa mediassa kaupunki on ollut mukana Facebookissa huhtikuusta Lisäksi käytössä on toimialakohtaisia sivuja. Facebookissa Vesihovilla on (26.2.) eniten tykkääjiä ja Loimaan kaupungin sivuilla 799. Kaikilla kaupungin eri sivuilla on tiedotuksellinen merkitys, mutta markkinoinnin kannalta erityinen merkitys on Vesihovin sivuilla. Sosiaalisen median käytöstä on perusteltua antaa ohje jossa todetaan mm. mediat, joissa kaupunki on mukana ja ne viranhaltijat ja työntekijät joilla on oikeus työaikana ja työtehtäviin liittyen olla mukana sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä muissa sosiaalisissa medioissa kaupunki ei ole esillä omalla nimellään. Lähinnä on harkittu Twitterin käyttöä, mutta tähän ei ole vielä lähdetty. Sosiaalinen media tällä hetkellä täydentää kaupungin viestinnän kokonaisuutta julkaisujen tilastoseurannan perusteella. Kaupunkia esittelevää muutaman minuutin uutta esittelyvideota on toivottu. Vuoden 2005 kuntaliitoksen jälkeen tehty video on vanhentunut. Vuonna talvella kehittämisjohtaja ideoi lyhyiden videoleikkeiden teon. Niitä tuotettiin Loimaan ammatti- ja aikuisopiston mediaassistenttiopiskelijoiden työssäoppimisjakson aikana. Kaupungin ja Vesihovin käyttöön tuotettiin kolme (3), yksi (1) Sarkalle ja 29 Loimaan kauppa- ja palvelut yhdistyksen jäsenyrityksille. Matkakeskuksen asemakaavamuutokseen liittyen tehtiin sähköistä minihelikopteria käyttäen lyhyt alueen havainnevideo. YouTubessa avattiin Loimaan kaupungille oma kanava, josta videot ovat katsottavissa ja linkitettävissä. Kaupunki käytti leikkeistä tehtyä koostetta OKRA 2014 näyttelyssä kaupungin osastolla. Näitä leikkeitä voidaan käyttää mainostarkoituksessa, julkaista facebookissa, eri kotisivuilla tai jakaa edelleen. 9

10 5.4. Vuoden 2015 toimenpiteet asuinpaikkamarkkinoinnissa Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho/ toteuttaja Sisääntulovävy- 4 kpl kh, kehittämislien nykyisten yht. johtaja taulujen sisällön uusiminen, yksi iso taulu ja 3 pientä Uudet taulut teiden varsille Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen netissä ja radiossa Ilmoitukset, joita on lähinnä paikallisissa julkaisuissa Alastaro Golf - väylämainos Kotipaikka Loimaa - lehti Asuinpaikkaesitteen tuottaminen 1 kpl kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus näyttökerta (cpm), klikkaukset lkm, kuulijapeitto ilmestymiskerta/v jakomäärä kpl kh, kehittämisjohtaja Huomiot kh:n hyväksymä teksti/lause, nyt Biisonitaulu vt 9 varressa takaisin omaan käyttöön mitat 3440 mm x 2260 mm, yhden kohteen hinta n , toinen ks. ylinnä Oikotie.fi ja Auran Aallot Pakollinen, seurat, yhdistykset, paikalliset tapahtumat, toteuttaa seurayhteistyötä kh kh ei esitetä julkaistavaksi 2015, määräraha ei riitä tähän kh, kehittämisjohtaja ja tekninen johtaja liittyy jäljempänä olevaan tonttimyynnin uudistamiseen Sisääntuloväylien varrella on kolme Tervetuloa Loimaalle - taulua, joiden tauluosan sisältö esitetään uusittavaksi. Vt 9 varressa pohjoispuolella olevan taulun sisältö esitetään uusittavaksi. Näiden neljän taulun graafinen ilme on jatkossa ohjeen mukainen, mutta kh:n tulee tehdä päätös niiden sisältämästä lauseesta tai viestistä. Vt 9 varteen liki ydinkeskustaa kaupungin omistamille 10

11 alueille esitetään sijoitettavaksi yksi (1) uusi mainostaulu, jonka sisältö on yhdenmukainen em. uusittavien taulujen kanssa. Uusien muiden teidenvarsille sijoitettavaksi esitettyjen taulujen osalta esitetään, että kaupunginhallitus tekee asiassa päätöksen, kun syksyllä käsitellään vuoden 2016 talousarvion investointimäärärahoja, markkinoinnin määrärahoja ja vuoden 2016 markkinoinnin toteuttamissuunnitelmaa. Näille tauluille on hankittava kullekin vuokraamalla sijoituspaikka, koska kaupunki ei omista esitetyillä sijoituspaikoilla kaupungin rajoilla maata. Sijoittamiselle on haettava ELY- keskuksen lupa (Hämeen ELY- keskus käsittelee luvat valtakunnallisesti) Tonttimarkkinoinnin uudistaminen Työryhmän yhtenä tehtävänä oli tehdä ehdotus tonttimarkkinoinnin uudelleen organisoimisesta. Esityksen tarkoitus ei ole jättää pois yleistä kohdentamatonta mainontaa, vaan ottaa käyttöön selkeästi uusi kohdennettu lähestymistapa. Loimaalle töihin päivittäin sukkuloivia on n henkilöä. Tutkimusten mukaan paikkakunnalle muuton taustalla on joko oma tai puolison kytkös paikkakuntaan. Voimakas tekijä on syntymäkotikunta. Toinen merkittävä asia on työpaikka paikkakunnalla. Edellä mainitulla ryhmällä ( sukkuloivat ) on keskeinen side olemassa Loimaaseen ja tämä ryhmä on perustelua ottaa kohteeksi siten, että heitä palveltaisiin yksilöllisesti sijoittumisratkaisun aikaansaamiseksi. Maistraatista saadun tiedon mukaan väestötietojärjestelmä ei sisällä työpaikkatietoa, joka olisi yhteystietona edelleen hankittavissa kaupungin käyttöön. Siksi on tarpeen lähestyä asiaa muutoin. Keskeinen yhteistyökumppani olisivat loimaalaiset yritykset. Lähestyminen voidaan jatkossa tehdä myös siten, että asia otetaan huomioon jo rekrytointivaiheessa. Kun työpaikkoja tulee avoimeksi, voidaan niitä seurata työhallinnon sivuilla ja mahdollisesti lähestyä ko. työnantajaa jo tässä vaiheessa pyynnöllä, että yritys antaisi kaupungin toimittaman tiedotepaketin valituksi tulleelle työntekijälle tapauksessa jossa valittu ei asu Loimaalla. Toinen mahdollisuus on lähestyä asiaa suurimpien yritysten kautta, jotka kuitenkin työllistävät myös merkittävästi ei-loimaalaisia. Vastaavasti kuin edellä kaupunki pyytäisi yritykseltä, että se 11

12 toimittaisi tiedotepaketin edelleen jo palveluksessa oleville ei-loimaalaisille. Jatkossa materiaali tulisi jaettavaksi rekrytoinnin tapahduttua. ammattimaisesti valmistettu materiaali (esim. kansio, jonka sisällä esitemateriaali, pieni lahja, joka voi olla esim. vapaalippu Taidetalolle, Vesihoviin tai kärkiseurojen peliin ja ehkä jotain muuta Loimaa - materiaalia) materiaalin sisältää yhteyshenkilön tai henkilöiden (max. 2) yhteystiedot em. henkilöt valmistelevat kysyjän esittämien toiveiden perusteella muutaman tonttivaihtoehdon esitettäväksi tarkemmin materiaalissa on mukana tiedot loimaalaisista kiinteistövälittäjistä Edellä on varauduttu materiaalin tuottamiseen kohdassa Vuosi 2016 Vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus viimeistään linjaa rahoituskehyksen tässä käsiteltyihin toimenpiteisiin. Loimaa yritysten sijoittumispaikkana (B to B) näkökulma tulee tällöin myös tarkasteltavaksi. Tämän alueen markkinoinnissa käytettävät keinot ja mediavalinnat ovat suhteellisesti kalliimpia kuin muu markkinointi. Esimerkkinä on Kauppalehden tai muun vastaavan alan julkaisun liite, joita alueet ja paikkakunnat ovat käyttäneet. Esille nousee kysymys ovatko suurimmat yritykset valmiita yhteistyöhön ja onko niillä toisaalta intressiä asiaan? Muualla näin on tapahtunut, esimerkkinä vaikkapa Seinäjoen vuosia kestänyt Komia teemalla tapahtunut laaja yhteismarkkinointi. Vuoden 2016 asioita Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho/ Huomiot Yleisilme, siisteys, radan varsi, tulotiet edelleen kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Teiden varsien uudet taulut kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus hinnat edellä OKRA 2016 kh, kehittämis- 12

13 messut Muu messu osallistuminen Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttamisen tavat Loimaa sanan käytön lisääminen, Loimaan moottorirata, Loimaa Golf, Loimaa halli jne. johtaja kh kh kh yritykset itse päättävät Yrityskolmion varoista on kustannettu seudullinen matkailukartta, joka tehdään yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa vielä vuonna 2016, mutta sen jälkeinen tilanne on avoin. Samoin maakunnallinen osallistuminen, miten toimitaan Visit Turun (ent. Turku Touring) kanssa. Käytännössä vaihtoehtoa vastaavalle, laajalle ja eri kieliversiot kattavalle näkyvyydelle ei ole. 7. Työ jatkuu Työryhmä suhtautuu työhönsä realistisesti; varsinaisesti mitään uutta markkinoinnin osalta emme ole keksineet, vaan pikemminkin olemme koonneet yhteen ja päivittäneet markkinointiin liittyviä ajatuksia. Järjestämämme yleisötilaisuuden myönteisen hengen perusteella voimme todeta, että kansallisesti ja kansainvälisesti haastavasta tilanteesta huolimatta Loimaalla ja Loimaan seudulla on kaikki menestymisen edellytykset. Työryhmämme suhtautuu työhönsä myös positiivisella sarkasmilla; parhaat ideat löytynevät työryhmän työn julkistamisen jälkeen saatavasta palautteesta. Tämä palaute huomioidaan syksyllä 2015 tehtävän markkinointisuunnitelman päivityksen yhteydessä. 13

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Anu Ojala Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot