MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 Loimaan kaupunki MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ Työryhmän ehdotukset 2015

2 1. Työryhmän toimeksianto Jyvällä tulevaisuudesta Loimaan kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan markkinoinnin suunnitteluryhmän. Hallitus valitsi luottamushenkilöjäseniksi kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jarmo Rasin, kaupunginhallituksen jäsen Olavi Suomisen ja kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vuolteen. Kaupunginjohtaja nimesi päätöksellään jäseniksi kehittämisjohtaja Matti Tunkkarin ja yritysneuvoja Marianna Pajulan. Puheenjohtajaksi määrättiin Jarmo Rasi. Ryhmälle annettiin seuraavat tehtävät: Työryhmän tehtävänä on valmistella Loimaan Linja strategiaan pohjautuva kaupungin markkinointisuunnitelma ja siihen perustuvat toimenpide-esitykset vuosille sekä tehdä alustava ehdotus ulkoisen markkinoinnin ja tonttimyynnin uudelleen organisoinnista. Työryhmään ovat kuuluneet: Jarmo Rasi Sanna Vuolle Olavi Suominen Marianna Pajula Anna-Maija Lassila Matti Tunkkari Selina Rajamäki Emma Tuominen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kutsuttu jäsen jäsen mediaopiskelija, LSKKY mediaopiskelija, LSKKY 1.1. Työryhmän kokoontumiset Työryhmä on kokoontunut viisi (5) kertaa, joista viimeinen kerta keskittyi työryhmän ehdotuksia koskevan muistion sisällön viimeistelyyn. Työn kestäessä järjestettiin erillinen avoin kuulemistilaisuus, joka oli kuudes tilaisuus. Työryhmällä on ollut käytettävissä keskeinen tieto ensimmäisen kuntaliitoksen jälkeen vuonna 2005 ja sen jälkeen vuosittain toteutetuista markkinointitoimenpiteistä. Markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi kaupunki teetti vuonna 2008 VTT Timo Arolla selvityksen muuttoliikkees- 2

3 tä. Selvitystä täydennettiin vuonna 2009 yhdistämällä aineistoon liitoskuntien tiedot. Toimikunnalla on ollut käytettävissä tai tutustuttavana kuntamarkkinointiin liittyviä pro gradu -töitä ja muita vastaavia selvityksiä. Työryhmä järjesti kaupunginvaltuuston kokoustilassa yleisen Ideat esiin - kuulemistilaisuuden, jossa alustivat Johanna Vainio Varsinais Suomen Yrittäjät/ YES, puheenjohtaja Martti K. Koskinen Loimaan kauppa ja palvelut - yhdistyksestä sekä lehtori Jaakko Haltia Turun ammattikorkeakoulusta. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä. Tilaisuus äänitettiin ja anti purettiin sekä nauhalta että työryhmän jäsenten toimesta. Tulokset on liitetty työryhmän aineistoon. Työryhmä totesi olevan luontevaa, että se valmistelee tämän työn ohessa valtuustoaloitetta, jossa esitetään tervehdystaulujen uusimista pääteiden varsilla. 2. Työryhmän soveltamat työskentelytavat osallisuus ja kuuleminen Työryhmä kutsui toiseen kokoukseen asiantuntijoiksi Turun ammattikorkeakoulun lehtori Jaakko Haltian ja Loimaan kauppa ja palvelut r.y:n puheenjohtaja Martti K. Koskisen ja säännölliseksi asiantuntijaksi ensimmäisessä kokouksessa Anna-Maija Lassilan. Työryhmä järjesti kaupunginvaltuuston kokoustilassa kuulemistilaisuuden, jossa alustivat aluepäällikkö Johanna Vainio Varsinais-Suomen yrittäjät/yes, puheenjohtaja Martti K. Koskinen Loimaan kauppa ja palvelut - yhdistyksestä ja lehtori Jaakko Haltia Turun ammattikorkeakoulusta. Työryhmä on kuullut tonttimarkkinoinnin toteuttamisesta tekninen johtaja Jaana Kootaa ja suunnittelupäällikkö Rauno Ahtista. Neljännen kokouksen yhteydessä kuultiin seutukunnallisessa yrittäjyyskasvatushankkeessa työharjoittelussa olleita nuoria, jotka myös esittelivät ajatuksiaan työryhmälle. Kuntaliitoksen 2009 jälkeen Loimaan kaupungin markkinoinnin vastuu oli tulevaisuuslautakunnalla. Lautakunta oli hyväksynyt vuosittain markkinoinnin kuntamarkkinoinnin toteuttamissuunnitelman. Lautakunnan toiminta ei jatkunut vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen, jolloin markkinointia koskevista linjauksista ja toimenpiteistä on päättänyt kaupunginhallitus. 3

4 3. Työn aikana esille nousseet ajatukset käyttöön Markkinoinnin taustamateriaali koostuu seuraavista yleisötilaisuudessa ja työryhmän muussa työskentelyssä esiin nousseista ajatuksista ja lähtökohdista: Muuttajan myönteisiä kokemuksia ja asumisen edullinen hintataso Perhe, luonto, vesi, puhtaus, rauha Paikkakunnalle muuttaneiden myönteisten kokemusten käyttäminen Positiivista ilmettä, tarinaa asumisesta ja sen edullisuudesta Imagon nostoon nuoret ja oppilaitokset Loimaalla on paljon palveluita ja ne ovat lähellä Muualta muuttaneiden asukkaiden positiiviset kommentit: tontit, työpaikat, laadukkaat koulut, mukavat ihmiset, hyvät palvelut, symppis paikka. kuinka hyvin meillä asiat ovatkaan Loimaalla on mukavia ihmisiä Me loimaalaiset olemme rehellisiä Loimaalla on tuote kunnossa Markkinointia tulee hoitaa luovasti ja mielellään huumorilla Loimaalla on helppoa elää ja asua Markkinoinnissa tartuttava hetkeen Loimaalla menestyviä yrityksiä ja työpaikat olleet turvattuja Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Loimaalla on hyvä yrittää ja Loimaalla on hyvä työntekijöiden asua. Sujuvan asumisen ja asioinnin Loimaa Tuoda esille Loimaan edullinen sijainti ja hyvät yhteydet Helsinki, Tampere, Turku Palveluita, joita Loimaalta ei saa ovat tunnin kahden tunnin päässä 4. Markkinoinnin kohdentaminen ja teemat Vuodesta 2005 alkaen keskeisin kaupungin markkinoinnin teema on ollut Loimaa asuinpaikkana. Tavoite on ollut kääntää laskeva asukasluku positiiviseen suuntaan. Loimaa on saanut viime vuodet ulkomailta muuttovoittoa, joka on riittänyt kattamaan pitkälti maassamuuton jonkin verran negatiivisen luvun. Loimaan ongelma on syntyneisyyden ja kuolleisuuden negatiivinen suhde. Aiemmin kappaleessa 1. todettiin VTT Timo Aron selvitys, joka kattoi myös muuttoliikkeen suunnat ja ikärakenteen. Loimaalle töihin sukkuloivien ryhmä on tilastojen mukaan kooltaan noin henkilöä. Vastaava määrä sukkuloi Loimaalta muualle töihin. Loimaalle töihin tulevilla on kaupungissa työpaikka, jota voidaan pitää merkittävänä kiinnittymisenä paikkakunnalle. Yrityksiltä eri yhteyksissä saatu palau- 4

5 te nostaa esiin sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden paikkakuntaan kiinnittymisen merkityksen. Pari vuotta jatkuneen pidemmän työmatkan kulkeminen aiheuttaa kokemuksen mukaan työnnön, jonka takia asianomainen siirtyy muualle töihin ja yritys joutuu aloittamaan uuden rekrytointiprosessin. Myöhemmin toimenpiteissä käsitellään tarkemmin tonttimarkkinoinnin uudistettua toimintamallia. Loimaan markkinoinnin kohderyhmät ja teemat Työryhmä totesi useammassa yhteydessä sisäisen työn merkityksen. Menestyvien palloiluseurojen ja julkisuudessa esillä olevien merkittävien yritysten viesti Loimaasta on hyvin yhdensuuntainen. Perustellusti voidaan puhua ydinviestistä, joka kertoo paikkakunnasta hyvin samalla tavalla, mutta joka ei ole missään tapauksessa ulkokohtainen mainostoimiston muokkaama mainoslause. Em. pohjalta luontevat kohderyhmä- ja teemavalinnat ovat: - loimaalaiset asukkaat, Loimaalle sijoittuvat yritykset ja palveluyritykset - Loimaalle jo sukkuloivat henkilöt - Loimaa asuinpaikkana 5. Työryhmän toimenpide-ehdotukset Työryhmä on päätynyt esittämään seuraavissa kappaleissa esitetyt toimenpiteet, joiden tarkemmasta toteuttamisesta päättää tarvittaessa kaupunginhallitus Prosessi ja toteutustavat Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho/ Huomiot toteuttaja Markkinoinnin - - kehittämisjohtaja/ yhteistyö vuosikello 2015 yritysneuvoja Yhteistyö LSKKY: - - kehittämisjohtaja, pitkäjänteisyys media-alan koulutusalan kanssa Loimaan Kauppala, Trival, vastuuopettajat Seurantatilaisuudet/ lkm 200 markkinointiryhmän 2 kokousta 5

6 avoin palaute- ja kehittämistilaisuus Markkinointitoimien päivitys Loimaa- henki ja kuva Loimaasta, ydinviesti Markkinointityöryhmän vakinaistaminen puheenjohtaja markkinointiryhmän puheenjohtaja, työryhmä, kehittämisjohtaja näkyvyys, tv, lehdet, Somer (sosiaalinen media) ryhmät kh, valtuusto, luottamushenkilöt, yritykset, seurat, kuntalaiset kh vuodessa syksy 2015 yhteinen ydinviesti Loimaasta Linjapäätös kaupungin ja yritysten messuyhteistyöstä Markkinointiviestintäkoulutus luottamushenkilöille ja viranhaltijoille - - kh syksy 2015 tilaisuudet lkm hallintopalvelukeskus vuosittain Kaupunki käyttää muutoinkin johtamisen välineenä vuosikelloa. Tässä vuosikello sitoo yhteen eri toimijoiden toimintaa samansuuntaiseksi, jolla voidaan sekä paremmin johtaa toimintaa, että tiedetään myös vastuutahot ja tulevat aikataulut. Kaupungin vuoden 2013 lopussa teettämä selvitys näkyvyydestä Loimaan kaupunki ja Hurrikaani Loimaa ja Loimaa Bisons osoittivat selkeästi millä tasolla kaupungin ja toisaalta kahden huippuseuran näkyvyys on. Sekä Varsinais-Suomen yrittäjien ja OP -ryhmän maakuntakatsaus 2015, että Elinkeinoelämän keskusliiton tuore selvitys ovat antaneet tuoreen ja hyvän kuvan kaupungin yritysilmapiiristä. Loimaalla on viime vuosilta erinomaisia esimerkkejä miten ydinviesti on toiminut, kun asialla ovat olleet sekä menestyvät yritykset että palloiluseurat. Näkyvyyttä on mahdollista saada vastaavalla tavalla muilla elämänaloilla. Eräät periaatteet on syytä linjata etukäteen. Työryhmä näkee messuyhteistyön yritysten kanssa mahdollisena ja toivottavana mutta tämä edellyttää, että periaatteet on käsitelty ja hyväksytty etukäteen. Miten esimerkiksi kaupunki voi osallistua jollain tavoin yrityksen varsinkin muualla Suomessa tapahtuvaan messuosallistumiseen? Ja vastaavasti miten kaupunki voi ottaa muita toimijoita mukaan osastolleen vaikkapa OKRA:aan, Turun rakentajamessuille tai Tampereen ASTA- messuille. 6

7 5.2. Kaupunkiympäristön ilme ja siisteys Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho / toteuttaja Tuloväylien vt 9 ymplan katselmusmiehet, ja mt 213 ilme toteu- paremmaksi tus tekninen ja Poistettavat vanhat mainostaulut, vt 9 levike etelässä, Sarkan pihassa ja Pahkapirtti Loimaan-portin taulujen poisto Liikuntahallin tulosnäytön uusinta, selvitys LED-näytöstä ymp.palvelukeskus 500 kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus 200 kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus kh taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä syksyllä 2015 Huomiot vuosittainen katselmus ja toimenpiteet pitkäjänteisesti Sarka haluaa levikkeen ja pihalla olevan, poistettavaksi jää vain Pahkapirtin liittymässä oleva taulu 2 kpl molemmin puolin eteläistä siltaa selvitystyö alkanut, vuoden 2016 investointimeno Tuloväyliltä voidaan työryhmän käsityksen esityksen mukaan poistaa kolme (3) perinteistä karttapohjalla Loimaata esittelevää taulua. Suomen maatalousmuseo on kiinnostunut ottamaan käyttöön kaksi (2) taulua, jotka se teippaa uudelleen. Poistettavaksi jäisi Pahkapirtin liittymän lähellä oleva taulu. Työryhmä käsitteli tässä yhteydessä kylttejä koskevan aloitteen, jonka perusteella esitettävät toimenpiteet on käsitelty jäljempänä. Kaupunkiympäristön ilmeeseen on tarve kiinnittää huomiota myös em. tuloväylien ulkopuolella erityisesti paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä esim. läpikulku- tai asiointimatkoilla. Vuodesta 2012 alkaen Heimolinnassa, torilla, kaupungintalolla ja Sarkassa on ollut käytössä touko-elokuun välisenä aikana kesäliputus, jossa liput ovat Heimolinnassa olleet sinipohjaisia ja muualla valkopohjaisia sanalla Loimaa ja lehtilogolla varustettuja. Liikuntahallin tulosnäyttö on tullut käyttöikänsä päähän ja se on uusittava. Syksyyn mennessä laaditaan talousarviokäsittelyä varten selvitys korvaavasta hankinnasta. Käytännössä selvitetään onko, ja millä kustannuksilla tulosnäyttötaulu korvattavissa LED-tekniikkaan perustuvalla taululla, jossa olisi mahdollisuus ajaa myös lyhyitä mainosvideoita. Selvitys pitää sisällään mainostulojen jakamisen perusteet kaupungin ja seurojen välillä. Mahdollisuudesta hyötyisivät sekä seurat peli- 7

8 tapahtuman kehittämisen ja mainosmyynnin kautta että kaupunki, joka saisi kanavan ja mahdollisuuden omien kaupunkia esittelevien videoleikkeiden näyttämiseen. 5.3 Kotisivut, esittelyvideo, videoleikkeet ja sosiaalinen media Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho/ toteuttaja Kotisivujen uudistaminen käynti lkm n kehittämisjohtaja, palvelukeskukset Ylläpidon koulutus ja vastustus palvelukeskussissa Sosiaalinen me dia (some) ohjeet sisältö - kehittämisjohtaja, hallintopalvelukeskus, kukin palvelukeskus Huomiot tavoite 5/ / kh kevät 2015 Some koulutus hallintopalvelukeskus, kehittämisjohtaja Kaupungin esittelyvideoryhmä kh, markkinointi- Videoleikkeiden lkm kehittämisjohtaja tuottaminen koordinoi kaupungin pitkäjänteisesti puolella, Trival, eri tilanteissa Loimaan kauppa ja käytettäväksi, palvelut ry., yritykset kotisivut, facebook, messut, muu käyttö syksy 2015 tavoite 8/2015 tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus työssäoppimisjaksoilla, LSKKY, Trival, kaupunki Kotisivut ovat keskeinen osa kaupungin esilläoloa, jossa kukin käytössä oleva kanava tukee osaltaan kokonaisuutta. Kotisivu-uudistus on menossa ja tavoiteaikataulu on saada työ valmiiksi toukokuussa Internetin käyttö on muuttunut aivan oleellisesti viimeisten vuosien aikana. Tällä hetkellä Suomessa kotisivujen käytöstä jo noin puolet tapahtuu älykännyköillä ja tableteilla. Uudistuksessa varaudutaan mobiililaitteiden käytön aiheuttamiin teknisiin ja toiminnan sisältöä koskeviin muutoksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi sisällön automaattinen palstoittaminen kännykkänäytöissä. Uudistuksessa otetaan huomioon tonttimyynnin edistäminen ja parannetaan tonttien esittelyä käyttäen esimerkiksi videoleikkeitä, joista on muussa yhteydessä saatu jo hyviä kokemuksia vuonna Kaupungin pääsivujen ohella ovat useat yksiköt toteuttaneet omia erillisiä kotisivuja. Kaikkiaan näitä kotisivuja on tiedossa 17, joista Trivalin tuottamia tai sen ohjelmilla tehtyjä on 13 ja neljä (4) muiden tuottajien. Näitä sivuja uudistus ei varsinaisesti koske, mutta niiden ilmeen kehittämiseen tarjotaan opiskelija-apua sikäli kun ne on tehty 8

9 Trivalin yhteistyössä. Kotisivuille sijoitetaan soveliaisiin paikkoihin linkit, joita klikkaamalla Loimaan kaupungin alueella tarjolla oleva asunto-osaketarjonta ja omakotitarjonta tulevat listana esiin. Kahden linkin avulla saadaan koko tarjonta näkyviin. Oman tonttitarjonnan esittelyä parannetaan joko kuvien tai tarjolla olevia alueita esittelevien videoleikkeiden avulla. Kaupungin kaltaisessa laajassa palveluorganisaatiossa tulee esille kotisivujen tietojen ylläpidon merkitys. Palvelukeskusten edellytetään tässä vaiheessa vastuuhenkilöt jokaisen sisältösivun kohdalle, jotta sisältö päivitetään. Hallintopalvelukeskus järjestää yhteisen ylläpidon koulutuksen. Sosiaalisessa mediassa kaupunki on ollut mukana Facebookissa huhtikuusta Lisäksi käytössä on toimialakohtaisia sivuja. Facebookissa Vesihovilla on (26.2.) eniten tykkääjiä ja Loimaan kaupungin sivuilla 799. Kaikilla kaupungin eri sivuilla on tiedotuksellinen merkitys, mutta markkinoinnin kannalta erityinen merkitys on Vesihovin sivuilla. Sosiaalisen median käytöstä on perusteltua antaa ohje jossa todetaan mm. mediat, joissa kaupunki on mukana ja ne viranhaltijat ja työntekijät joilla on oikeus työaikana ja työtehtäviin liittyen olla mukana sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä muissa sosiaalisissa medioissa kaupunki ei ole esillä omalla nimellään. Lähinnä on harkittu Twitterin käyttöä, mutta tähän ei ole vielä lähdetty. Sosiaalinen media tällä hetkellä täydentää kaupungin viestinnän kokonaisuutta julkaisujen tilastoseurannan perusteella. Kaupunkia esittelevää muutaman minuutin uutta esittelyvideota on toivottu. Vuoden 2005 kuntaliitoksen jälkeen tehty video on vanhentunut. Vuonna talvella kehittämisjohtaja ideoi lyhyiden videoleikkeiden teon. Niitä tuotettiin Loimaan ammatti- ja aikuisopiston mediaassistenttiopiskelijoiden työssäoppimisjakson aikana. Kaupungin ja Vesihovin käyttöön tuotettiin kolme (3), yksi (1) Sarkalle ja 29 Loimaan kauppa- ja palvelut yhdistyksen jäsenyrityksille. Matkakeskuksen asemakaavamuutokseen liittyen tehtiin sähköistä minihelikopteria käyttäen lyhyt alueen havainnevideo. YouTubessa avattiin Loimaan kaupungille oma kanava, josta videot ovat katsottavissa ja linkitettävissä. Kaupunki käytti leikkeistä tehtyä koostetta OKRA 2014 näyttelyssä kaupungin osastolla. Näitä leikkeitä voidaan käyttää mainostarkoituksessa, julkaista facebookissa, eri kotisivuilla tai jakaa edelleen. 9

10 5.4. Vuoden 2015 toimenpiteet asuinpaikkamarkkinoinnissa Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho/ toteuttaja Sisääntulovävy- 4 kpl kh, kehittämislien nykyisten yht. johtaja taulujen sisällön uusiminen, yksi iso taulu ja 3 pientä Uudet taulut teiden varsille Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen netissä ja radiossa Ilmoitukset, joita on lähinnä paikallisissa julkaisuissa Alastaro Golf - väylämainos Kotipaikka Loimaa - lehti Asuinpaikkaesitteen tuottaminen 1 kpl kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus näyttökerta (cpm), klikkaukset lkm, kuulijapeitto ilmestymiskerta/v jakomäärä kpl kh, kehittämisjohtaja Huomiot kh:n hyväksymä teksti/lause, nyt Biisonitaulu vt 9 varressa takaisin omaan käyttöön mitat 3440 mm x 2260 mm, yhden kohteen hinta n , toinen ks. ylinnä Oikotie.fi ja Auran Aallot Pakollinen, seurat, yhdistykset, paikalliset tapahtumat, toteuttaa seurayhteistyötä kh kh ei esitetä julkaistavaksi 2015, määräraha ei riitä tähän kh, kehittämisjohtaja ja tekninen johtaja liittyy jäljempänä olevaan tonttimyynnin uudistamiseen Sisääntuloväylien varrella on kolme Tervetuloa Loimaalle - taulua, joiden tauluosan sisältö esitetään uusittavaksi. Vt 9 varressa pohjoispuolella olevan taulun sisältö esitetään uusittavaksi. Näiden neljän taulun graafinen ilme on jatkossa ohjeen mukainen, mutta kh:n tulee tehdä päätös niiden sisältämästä lauseesta tai viestistä. Vt 9 varteen liki ydinkeskustaa kaupungin omistamille 10

11 alueille esitetään sijoitettavaksi yksi (1) uusi mainostaulu, jonka sisältö on yhdenmukainen em. uusittavien taulujen kanssa. Uusien muiden teidenvarsille sijoitettavaksi esitettyjen taulujen osalta esitetään, että kaupunginhallitus tekee asiassa päätöksen, kun syksyllä käsitellään vuoden 2016 talousarvion investointimäärärahoja, markkinoinnin määrärahoja ja vuoden 2016 markkinoinnin toteuttamissuunnitelmaa. Näille tauluille on hankittava kullekin vuokraamalla sijoituspaikka, koska kaupunki ei omista esitetyillä sijoituspaikoilla kaupungin rajoilla maata. Sijoittamiselle on haettava ELY- keskuksen lupa (Hämeen ELY- keskus käsittelee luvat valtakunnallisesti) Tonttimarkkinoinnin uudistaminen Työryhmän yhtenä tehtävänä oli tehdä ehdotus tonttimarkkinoinnin uudelleen organisoimisesta. Esityksen tarkoitus ei ole jättää pois yleistä kohdentamatonta mainontaa, vaan ottaa käyttöön selkeästi uusi kohdennettu lähestymistapa. Loimaalle töihin päivittäin sukkuloivia on n henkilöä. Tutkimusten mukaan paikkakunnalle muuton taustalla on joko oma tai puolison kytkös paikkakuntaan. Voimakas tekijä on syntymäkotikunta. Toinen merkittävä asia on työpaikka paikkakunnalla. Edellä mainitulla ryhmällä ( sukkuloivat ) on keskeinen side olemassa Loimaaseen ja tämä ryhmä on perustelua ottaa kohteeksi siten, että heitä palveltaisiin yksilöllisesti sijoittumisratkaisun aikaansaamiseksi. Maistraatista saadun tiedon mukaan väestötietojärjestelmä ei sisällä työpaikkatietoa, joka olisi yhteystietona edelleen hankittavissa kaupungin käyttöön. Siksi on tarpeen lähestyä asiaa muutoin. Keskeinen yhteistyökumppani olisivat loimaalaiset yritykset. Lähestyminen voidaan jatkossa tehdä myös siten, että asia otetaan huomioon jo rekrytointivaiheessa. Kun työpaikkoja tulee avoimeksi, voidaan niitä seurata työhallinnon sivuilla ja mahdollisesti lähestyä ko. työnantajaa jo tässä vaiheessa pyynnöllä, että yritys antaisi kaupungin toimittaman tiedotepaketin valituksi tulleelle työntekijälle tapauksessa jossa valittu ei asu Loimaalla. Toinen mahdollisuus on lähestyä asiaa suurimpien yritysten kautta, jotka kuitenkin työllistävät myös merkittävästi ei-loimaalaisia. Vastaavasti kuin edellä kaupunki pyytäisi yritykseltä, että se 11

12 toimittaisi tiedotepaketin edelleen jo palveluksessa oleville ei-loimaalaisille. Jatkossa materiaali tulisi jaettavaksi rekrytoinnin tapahduttua. ammattimaisesti valmistettu materiaali (esim. kansio, jonka sisällä esitemateriaali, pieni lahja, joka voi olla esim. vapaalippu Taidetalolle, Vesihoviin tai kärkiseurojen peliin ja ehkä jotain muuta Loimaa - materiaalia) materiaalin sisältää yhteyshenkilön tai henkilöiden (max. 2) yhteystiedot em. henkilöt valmistelevat kysyjän esittämien toiveiden perusteella muutaman tonttivaihtoehdon esitettäväksi tarkemmin materiaalissa on mukana tiedot loimaalaisista kiinteistövälittäjistä Edellä on varauduttu materiaalin tuottamiseen kohdassa Vuosi 2016 Vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus viimeistään linjaa rahoituskehyksen tässä käsiteltyihin toimenpiteisiin. Loimaa yritysten sijoittumispaikkana (B to B) näkökulma tulee tällöin myös tarkasteltavaksi. Tämän alueen markkinoinnissa käytettävät keinot ja mediavalinnat ovat suhteellisesti kalliimpia kuin muu markkinointi. Esimerkkinä on Kauppalehden tai muun vastaavan alan julkaisun liite, joita alueet ja paikkakunnat ovat käyttäneet. Esille nousee kysymys ovatko suurimmat yritykset valmiita yhteistyöhön ja onko niillä toisaalta intressiä asiaan? Muualla näin on tapahtunut, esimerkkinä vaikkapa Seinäjoen vuosia kestänyt Komia teemalla tapahtunut laaja yhteismarkkinointi. Vuoden 2016 asioita Toimenpide Mittari Hinta Vastuutaho/ Huomiot Yleisilme, siisteys, radan varsi, tulotiet edelleen kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Teiden varsien uudet taulut kh, tekninen ja ympäristöpalvelukeskus hinnat edellä OKRA 2016 kh, kehittämis- 12

13 messut Muu messu osallistuminen Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttamisen tavat Loimaa sanan käytön lisääminen, Loimaan moottorirata, Loimaa Golf, Loimaa halli jne. johtaja kh kh kh yritykset itse päättävät Yrityskolmion varoista on kustannettu seudullinen matkailukartta, joka tehdään yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa vielä vuonna 2016, mutta sen jälkeinen tilanne on avoin. Samoin maakunnallinen osallistuminen, miten toimitaan Visit Turun (ent. Turku Touring) kanssa. Käytännössä vaihtoehtoa vastaavalle, laajalle ja eri kieliversiot kattavalle näkyvyydelle ei ole. 7. Työ jatkuu Työryhmä suhtautuu työhönsä realistisesti; varsinaisesti mitään uutta markkinoinnin osalta emme ole keksineet, vaan pikemminkin olemme koonneet yhteen ja päivittäneet markkinointiin liittyviä ajatuksia. Järjestämämme yleisötilaisuuden myönteisen hengen perusteella voimme todeta, että kansallisesti ja kansainvälisesti haastavasta tilanteesta huolimatta Loimaalla ja Loimaan seudulla on kaikki menestymisen edellytykset. Työryhmämme suhtautuu työhönsä myös positiivisella sarkasmilla; parhaat ideat löytynevät työryhmän työn julkistamisen jälkeen saatavasta palautteesta. Tämä palaute huomioidaan syksyllä 2015 tehtävän markkinointisuunnitelman päivityksen yhteydessä. 13

Tiivis yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä on tämän muistion lopussa liitteenä.

Tiivis yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä on tämän muistion lopussa liitteenä. LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA MARKKINOINTISUUNNITTELU - TYÖRYHMÄ Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 17.00 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä: Jarmo Rasi pj Sanna Vuolle jäsen Olavi Suominen jäsen

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Häme markkinointi 2.0. Päättäjätilaisuus 22.02.2010

Häme markkinointi 2.0. Päättäjätilaisuus 22.02.2010 Häme markkinointi 2.0 Päättäjätilaisuus 22.02.2010 AGENDA 08.30 Aamukahvi 08.50 Avauspuheenvuoro Maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen 09.00 Häme-markkinointi uudella vuosikymmenellä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Laskuttajan viestintäaineisto > Kirje laskuttajalta kuluttajalle

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA 1/4. 1. Kunnan elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle 2014 ja maksatusasiat

POLVIJÄRVEN KUNTA 1/4. 1. Kunnan elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle 2014 ja maksatusasiat POLVIJÄRVEN KUNTA 1/4 HYVÄ YRITTÄJÄ AJANKOHTAISTA ELINKEINOTOIMESTA 05.03.2014 1. Kunnan elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle 2014 ja maksatusasiat Polvijärven kunnan vuoden 2014

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Olipa yhdistyksen asia, kohderyhmä tai kanava mikä tahansa, viestinnässä keskeistä on yhdenmukaisuus: - yhtenäisyys

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 6 / 2009 29 Kokousaika 30.06.2009 klo 9.00 9.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA?

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? (Päivitetty 10.8.2015) MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia, joita emme ole ennen nähneet tai edes kuvitelleet.

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Yrityspalvelun henkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu kehittämisjohtajan johdolla ja ao. työntekijöiden kanssa.

Yrityspalvelun henkilöiden tehtäväkuvaukset on laadittu kehittämisjohtajan johdolla ja ao. työntekijöiden kanssa. Kaupunginhallitus 462 16.12.2013 Kaupunginhallitus 4 13.01.2014 Kaupunginhallitus 41 10.02.2014 Kaupunginhallitus 56 03.03.2014 Yrityspalvelun henkilöstön palkat 267/14.01.00/2013 Kh 16.12.2013 462 Valmistelija:

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1. 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 659/10.03.01/2012 Kaupunginhallitus 136 7.5.2012 Valtuusto 71 21.5.2012 92 Valtuustoaloite puistokummitoiminnan käynnistämisestä Espoossa (Pöydälle 21.5.2012) Valmistelijat

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

KYLÄTALOT VARSINAIS-SUOMESSA

KYLÄTALOT VARSINAIS-SUOMESSA KYLÄTALOT VARSINAIS-SUOMESSA Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset Kysely keväällä

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN

TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN TILANNEKATSAUS KUNTALIITOKSEN TOTEUTUMISEEN JA NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 2.2.2011 Helvi Walli, Ari Vaitiniemi, Henna Lempiäinen NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Toimikunnan toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 8540 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Välinehuollon tutkintotoimikunnan linjaukset välinehuoltoalan perustutkinnon järjestämissopimuksissa ja tutkintotilaisuuksissa

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2016

Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Kaupunginhallitus 14.3.2016 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki / Kaupunginhallitus 14.3.2016 Viestintäsuunnitelma 2016 Viestintää yhteisin periaattein Ylöjärven kaupungin viestintää

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 34 18.04.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 39 09.05.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 5 23.01.2012 Kaupunginhallitus 50 30.01.2012 Kaupunginvaltuusto 5 13.02.2012 KH

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset:

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset: Vapaa-aikalautakunta 31 28.04.2015 Vapaa-aikalautakunta 44 27.05.2015 Kulttuuripalvelujen vuoden 2015 avustukset Vapla 28.04.2015 31 Valmistelija: kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, puh. 02 761 1210 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

LHJ Oy osakaskuntien seminaari Loimaalla 21.11.2014

LHJ Oy osakaskuntien seminaari Loimaalla 21.11.2014 Jari Rantala Ajankohtaista marraskuussa 2014 LHJ Oy osakaskuntien seminaari Loimaalla VISIO 2020 +++ Loimaa on sujuvan elämän kotikaupunki ja yrityksille kasvun paikan tarjoava asiointi-ja palvelukeskus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x)

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 5 / 2009 24 Kokousaika 23.06.2009 klo 9.00 10.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot