Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry haki alun perin kolmea pilottihanketta palvelukeskusmalleiksi. Kaikkiaan kymmenen erilaista hanketta hyväksyttiin piloteiksi Valo ry:n hallituksessa. Syksyllä 2014 aloittaneet pilottihankkeet ovat hyvin erilaisia, parin lajin tai alueen yhteistyön kehittämisestä laajempiin kokonaisuuksiin, joissa on mukana urheiluakatemioita ja urheiluopistoja sekä lajiliittojen alueorganisaatiota. Piloteilla haetaan yhteistyömalleja urheilijan ja liikkujan polun tukemiseen. Helsingin ja Turun ympäristöt jatkavat kehitystyötä Metropoli-alueina. Lapin osalta palvelu- ja osaamiskeskus yhteistyötä suunnitellaan mm. Maarit Toivolan Lapin Ammattikorkeakoulun ylempi amk jatko-opiskelun opinnäytetyössä. Pilottihankkeiden ja mm. opinnäytetyön tuloksien pohjalta syksyllä 2015 Lapin Liikunta ry muiden toimijoiden ohella tekee omat päätökset eri toimintamallien sopivuudesta oman alueensa liikunnan edistämiseksi. Liikuntalakiuudistus on edennyt jo päätöstenteko vaiheeseen. Uudistettu laki astunee voimaan Lokakuussa 2014 on vielä tarkentumatta yksiselitteinen tekstimuoto valtionapukelpoisten järjestöjen kohdalta. 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille 3 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Strategian mukaan Lapin Liikunta johtaa, vaikuttaa, kehittää ja palvelee. Olemme arvostettu ja johtava maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija. Osallistumme ja vaikutamme valmistelu- ja päätöksentekovaiheessa maakunnalliseen järjestöstrategiaohjelmatyöhön ja vaikutamme siihen, että liikunta tulee kuntastrategioissa keskeiseksi osaksi kuntien hyvinvointipalveluja. 1

2 SPORTTI LAPPI Lapsi- ja nuorisoliikunta - liikkuminen on keskeinen osa lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä - liikunnasta ja urheilusta lapsille ja nuorille läpi elämän kantavia elämyksiä perusta liikunnalliselle elämäntavalle MITTARI: luokkalaisten oppilaiden liikuntaharrastuksen määrä (Kouluterveystutkimus) LIIKKUVA LAPPI Työikäisten terveysliikunta ja urheilu - liikunta lisää lappilaisten työikäisten terveyttä - työikäisten lappilaisten liikuntaharrastus lisääntyy - terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä kasvaa MITTARI: lappilaisen aikuisväestön liikuntaharrastuksen määrä ja sairastavuuden kehitys (sairastavuusindeksi) IKILIIKKUVA LAPPI Ikääntyvien terveysliikunta - liikunta tuottaa ikäihmisille fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä ylläpitää heidän toimintakykyään - terveyttä edistävällä tavalla liikkuvien määrä kasvaa MITTARI: yli 65-vuotiaiden lappilaisten liikuntaharrastuksen määrä ja heidän toimintakykynsä kehitys 2

3 4 SPORTTI LAPPI SPORTTILEIRI Lasten liikuntaleiri järjestetään Lapin Urheiluopistolla Leiri on avoin kaikille lappilaisille 7-12-vuotiaille tytöille ja pojille. Leirillä liikutaan monipuolisesti eri ympäristöissä ja kokeillaan erilaisia liikuntalajeja. Osallistujat voivat valita yleisleirin, hiihdon lajileirin tai Soveltavan Sporttileirin, joka on tarkoitettu erityistukea tarvitseville lapsille. Lapin Liikunta järjestää leirin yhteistyössä Lapin Urheiluopiston ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa. Vuoden 2015 Sporttileirille kutsumme mukaan myös uusia lajileirivaihtoehtoja hiihdon lisäksi. Osanottotavoitteena on noin 250 leiriläistä. LIIKUNTAKERHOTOIMINTA Liikuntakerhotoimintaa levitetään kouluihin paikallisten urheiluseurojen, järjestöjen, yhdistysten, opistojen ja Lapin urheiluakatemian kautta. Yhteistyö kunnan ja erityisesti kerhokoordinaattorin kanssa helpottaa uusien toteutusmallien kokeilua. Liikuntakerhotoiminnan ohjaajakoulutusten tavoite on 5 tilaisuutta ja noin 75 osallistujaa. LIIKUNTAKERHOTOIMINNAN IDEAMYLLYT Ideamyllyjä järjestetään kuntakohtaisesti. Mukaan kutsutaan alueen koulutoimijat, paikalliset seurat, muut järjestöt, kunnan koulu-, liikunta- ja opetustoimi sekä seurakunta ja kerhotoiminnan alueelliset verkostot. Liikuntakerhotoiminnan ideamyllyjen tavoite kolme tilaisuutta ja noin 30 osallistujaa. LIIKKUVA KOULU Koululaisten fyysisen aktiivisuuden suositukset jalkautetaan peruskouluihin viemällä hyvät käytännöt kentälle. Välkkäri -koulutuksessa lapset ja nuoret saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikkumaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Tavoite 10 tilaisuutta ja 150 osallistujaa. Järkkää tapahtuma! -koulutus on tarkoitettu vuotiaille nuorille. Nuoret pääsevät koulutuksen jälkeen toteuttamaan liikuntatapahtuman omassa koulussa tai urheiluseurassa. Tavoite 3 tilaisuutta ja 45 osallistujaa. Opettajien virikekoulutuksella tarjoamme runsaasti käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Koulutusta tarjotaan toteutettavaksi Veso-koulutuksen yhteyteen. Tavoite 3 tilaisuutta ja 90 osallistujaa. Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden tuki on kasvanut viime vuosina. Hankkeiden tavoitteena on aktiivisempi koulupäivä. Lapin Liikunnan tukitoimet kohdentuvat erityisesti tukea saaneisiin hankekuntiin ja -kouluihin. 3

4 Innostamme ja autamme yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa uusia, mukaan haluavia kuntia, suunnittelutyössä koulupäivän liikunnallistamiseksi. Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön lähtökohtana ovat kunnan ja koulun omat tarpeet ja toiveet. Tuemme hankekoulujen kehittämistyötä mentoriverkoston avulla. Toteutamme Aluehallintoviraston kanssa yhdessä alueellisia seminaareja ja tilaisuuksia eri teemoihin liittyen. LIIKUNTAA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN Tavoitteena on liikunnan määrän ja laadun lisääminen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tarjoamme kunnille Liikkuva iltapäivä kehittämisprosessin ohjaajakoulutusta. Prosessin tavoitteena on lisätä liikettä ja ulkoilua apip-toiminnassa. Koordinaattorin ja palveluntuottajien palaverissa mietitään kuntakohtaista yhteistyötä ja liikunnan sisältöalueen laadun kehittämistä. Ohjaajakoulutuksissa rakennetaan ryhmäkohtaiset liikkumissuunnitelmat, jossa palveluntuottajat ja ohjaajat sopivat omat pienet askeleet päivittäisen liikkeen lisäämiseksi. Ohjaajat saavat perusteluja, ratkaisuja ja vinkkejä arjen tilanteisiin sekä apua uudenlaiseen liikkumisen suunnitteluun yhdessä lasten ja ohjaajien kanssa. Tavoitteena on saada kahden kunnan alueella kehittämisprosessit käyntiin. LIIKKUVA PÄIVÄHOITO Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten päivittäisen liikunnan määrä suositusten mukaiselle tasolle ja tukea varhaiskasvattajien työtä liikuntakasvatuksen toteutuksessa sekä innostaa lasten vanhemmat liikkumaan lastensa kanssa. Päivähoidon henkilökunta on avainasemassa lasten liikunnan mahdollistajana ja tukijana. Toimintamuotoina käytämme viestintää ja koulutuksia. Koulutusten tavoitteena on antaa eväitä koko työyksikön toimintaan sekä lasten vanhempien kohtaamiseen. Koulutustavoite 2 tilaisuutta ja 40 osallistujaa. 4

5 5 LIIKKUVA LAPPI AIKUISVÄESTÖN TERVEYSLIIKUNTA Lapin terveysliikunnan kehittämistoiminnassa pyritään tukemaan ja aktivoimaan aikuisväestön kunto- ja terveysliikuntapalveluja tuottavien tahojen toimintaa sekä lisäämään ihmisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia terveyttä edistävän liikunnan toteutukseen yksilötasolla. Lapin Liikunta ry:n tarjoamat alueellisen kehittämisen koulutus-, konsultointi- ja muut tukipalvelut hajautetaan resurssien puitteissa kuntakohtaisesti Lapin maakunnan 21 kunnan alueelle. Hankkeessa pyritään aktiivisessa ja aloitteellisessa yhteistyössä vahvistamaan kuntien liikuntatoimen roolia sekä poikkihallinnollista yhteistyötä kunnan terveystoimen kanssa kunto- ja terveysliikunnan toteutuksessa. Keskeisenä yhteistyökumppanina toimii Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma, joka tukee ja aktivoi aikuisväestön terveysliikunnan kehittämistyötä valtakunnallisesti. Maakunnan tasolla keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat alueen ammatilliset oppilaitokset sekä Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Työikäisten henkilöiden osuus Lapin väestöstä pienenee kuluvan vuosikymmenen aikana. Työikäisten osuus väestöstä laskee noin 58 %:iin. Työikäisen väestön terveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä sekä ennenaikaisen eläköitymisen vähentämisessä toimenpiteet kohdennetaan suositusten ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien henkilöiden liikuntaan aktivoimiseen. Työikäisten liikunnan edistämisen keskeisenä toimintamuotona toimii SuomiMies seikkailee -tapahtumakiertue. Tapahtumien erityisenä tavoitteena on terveytensä kannalta vähän liikkuvien miesten tavoittaminen. Myös naiset ja erityisryhmiin kuuluvat henkilöt voivat osallistua tapahtumiin. SuomiMiehen terveyskuntotestien ympärille rakennetaan paikallistason resursseja ja osaamista hyödyntäen laajempi terveyden edistämisen tapahtuma. Tapahtumat sisältävät terveyskuntotestien lisäksi mm. lajiesittelyjä, terveysmittauksia, liikuntatoimen sekä kansalaisopiston ja yritysten liikuntapalvelujen esittelyä. Lapin Liikunta ry toimii tapahtumien aloitteellisena organisoijana olemalla aktiivisessa kontaktissa eri toimijoihin alue- ja paikallistasolla. Kuntakohtaiset tapahtumat toteutetaan yhteistyössä kunnan liikunta- ja terveystoimen, Lapin urheiluopiston (liikunnanohjauksen perustutkinto, Rovaniemi) ja Pohjois- Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa. Verkostomuotoisen toiminnan yhteistyökumppaneina toimivat myös kansaterveysjärjestöt, kansalaisopistot ja urheiluseurat sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset. SuomiMies seikkailee -tapahtumia järjestetään vuoden 2015 aikana 5 kpl, joissa osallistujia 600 työikäistä henkilöä. Tapahtumakiertueen toteuttamista varten haetaan Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kehittämishanketukea. Työyhteisöjen henkilöstöliikunnan edistämiseksi toteutetaan työyhteisökohtaisia ja kuntakohtaisia laajempia henkilöstöliikunnan informaatiotilaisuuksia. Tilaisuuksien tarkoituksena on lisätä tietoa ja näkemystä henkilöstöliikunnan merkityksestä ja toteutuksesta. 5

6 Tilaisuuksissa selvitetään myös työyhteisöiden kiinnostusta henkilöstöliikunnan toteutukseen sekä kartoitetaan henkilöstöliikunnan nykytilaa. Tavoitteena on löytää henkilöstöliikunnasta kiinnostuneita työyhteisöjä, joiden kanssa voidaan edetä jatkotoimenpiteisiin. Henkilöstöliikunnan edistämisen toteutuksessa kumppanuutta kartoitetaan sekä Kunnossa Kaiken Ikää - ohjelman että Lapin Ely-keskuksen kanssa. Lapin Liikunta ry:n edustaja on mukana Lapin Ely-keskuksen koordinoimassa Työelämä hankkeen alueverkoston työryhmässä. Työelämä hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa kuudessa vuodessa. Sen perusajatus on, että Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Henkilöstöliikunnan kuntakohtaisia informaatiotilaisuuksia järjestetään kolmen kunnan alueella ja pienimuotoisemmin 15 yksittäisessä työyhteisössä. Vähän liikkuvien henkilöiden liikunnan edistämistoiminnassa tarvitaan vaikuttavuusnäyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä, niiden käyttöönoton aktivointia ja tukea. Kuntatasolla liikunta- ja terveystoimen sekä työterveyshuoltopalveluja tarjoavien toimijoiden yhteistyöhön perustuva vähän liikkuvat henkilöt tavoittava ja liikuntaan ohjaava liikuntapalveluketju -malli ja sen sisään rakennetun henkilökohtaiseen ohjaukseen perustuva liikuntaneuvontapalvelu ovat yksi tehokkaimpia tapoja vähän liikkuvien henkilöiden tavoittamiseksi ja liikuntaan ohjaamiseksi. Toimintamallilla pyritään tavoittamaan ja ohjaamaan liikunnasta hyötyviä henkilöitä kuntotestaustapahtumista, terveyskeskuksen tai työterveyshuollon vastaanotolta henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan, oman liikkumisen aktivointiin sekä paikallisten liikuntapalveluiden käyttäjiksi. Liikuntapalveluketjumallin ja liikuntaneuvontapalveluiden käyttöönottoa Lapin alueella edistetään toimintamallien ja niiden toteutuksessa hyödynnettävissä olevien taloudellisten tukimahdollisuuksien ja koulutustarjonnan esittelyn sekä hyvien käytäntöjen levittämisen keinoin. Toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa kuntatason eri toimijoiden yhteistyö, osaaminen ja toiminnalliset roolit ovat keskiössä. Liikuntapalveluketjun ja liikuntaneuvontapalvelun edistämiseen liittyviä tilaisuuksia järjestetään 4 kunnan alueella yhteistyössä kuntien poikkihallinnollisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmien kanssa. Liikuntaneuvontaan liittyvää koulutusta järjestetään yhteistyössä Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelman kanssa. Tavoitteena on toteuttaa 2 koulutusta. 6

7 6 IKILIIKKUVA LAPPI Ikääntyvän väestön terveyttä ja toimintakykyä tukevan liikunnan edistämisen osuus tulee kasvamaan harraste- ja terveysliikunnan toiminnassa. Lapin väestökehitystä tarkasteltaessa yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa vuosikymmenen aikana yli neljännekseen. Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen kotona asumisen tukemisessa liikunnalla on merkittävä asema. Ikääntyvän yli 65 -vuotiaan väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi kehitetään Kunnon Mummola -toimintamallia. Liikkuvaan palvelutuotanto -ajatteluun perustuva säännöllisin väliajoin toteutettava tapahtumapohjainen toimintamalli tarjoaa mahdollisuuden oman toimintakyvyn tarkasteluun liikkumiskyvyn ja kaatumisriskin kartoituksen näkökulmasta. Paikallistasolle kuntiin ja kyliin vietävissä Kunnon Mummola -tapahtumissa on tarjolla toimintakykyä arvioivia testejä ja mittauksia, ravitsemustietoutta ja terveysmittauksia sekä tietoa liikunnan toimintakykyä tukevista vaikutuksista ja liikunnan toteutusmahdollisuuksista. Kunnon Mummola -tapahtumien toteutuksessa ja erityisesti kehittämistyössä hyödynnetään alueellista verkosto-osaamista. Keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat Lapin Urheiluopisto (Liikunnan ammattitutkinto, Rovaniemi) ja Lapin ammattikorkeakoulu (Geronomikoulutus, Kemi). Kunnon Mummola tapahtumia järjestetään vuoden 2015 aikana 6 kpl, joissa osallistujia 250 henkilöä. 7 SEURATOIMINTA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Lapin Liikunta tarjoaa toiminta-alueellaan 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutusta urheiluseurojen valmentajille. Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta tarjotaan seuroille erillisinä moduuleina, tai kokonaisena 1. tason koulutuksena. Kahdestatoista koulutuksesta muodostuva VOK 1 -perusrunko pohjautuu Valon luoman kansallisen VOK:in perusteisiin ja sen kokonaislaajuus on 50 tuntia. VOK 1 -koulutus koostuu 12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä oppimistehtävistä. Lisäksi koulutukseen osallistuja suorittaa mahdolliset lajiliiton edellyttämät lajiopinnot, joista jokaisen koulutukseen osallistuvan lajin kanssa sovitaan erikseen. Tavoite 10 koulutusta ja 100 osallistujaa. SEURAJOHDON JA SEURATOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Seuroissa toimii n vapaaehtoista toimijaa. Näistä n toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja. Seurajohdolle on koulutusta oman osaamisen kehittämiseksi. Hyvä seuran hallinto Hyvän seuran verotus Hyvän seuran viestintä Ihmisten johtaminen hyvässä seurassa Urheilun johtaminen hyvässä seurassa Tavoite 10 koulutusta ja 50 osallistujaa. 7

8 SEURATOIMINNAN VARAINHANKINTAMAHDOLLISUUKSIA Lumilyhty Arpa Arpoja myyvät paikalliset urheiluseurat ja -joukkueet, koululuokat sekä yhdistykset. Arpojen myyntiaika on VALO ry:n Urheilun Unelma-arpa on uusi urheilun arpa ja se on tarkoitettu kaikkien lajien seurojen varainhankintaan. Entistä pidempi myyntiaika parantaa seurojen ympärivuotista varainhankintaa. Verkkokumppanuudella rahaa urheiluseuratyöhön Pelaamalla Veikkauksen pelejä oman seuran nettisivujen kautta, saa seura sopimuksen mukaiset palkkiot. ANTIDOPINGTILAISUUDET Suomessa antidopingtoiminnan organisoinnista vastaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry. Antidopingvalistuksen osa-alueet esiintyvät luonnollisena osana aluejärjestön valmentaja- ja ohjaajakoulutuksessa. 2-3 tunnin koulutuskokonaisuuksiin on sisällytetty luontevasti tietoa puhtaasta urheilusta ja urheilun eettisistä arvovalinnoista. (Koulutusmoduulit: Kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu ja liikunnallinen elämäntapa). 8 HALLINTO JA TALOUS TALOUSHALLINTO Lapin Liikunta ry tarjoaa jäsenistölleen taloushallinto- ja toimistopalveluja. Palvelusopimuksia on yli 20:n järjestön tai yhteisön kanssa. Vuoden 2015 talousarvion loppusumma on n euroa. Oman toiminnan tuotolla ja varainhankinnalla summasta katetaan n euroa. Valtionapu on vuodet ollut euroa. n. 5 % summaan Vuodelle 2014 valtionapu pieneni HUOMIONOSOITUKSET Lapin Liikunta ry palkitsee vuosittain lappilaisen vuoden liikuttajan Lapin Liikuntapalkinnolla ja ikiliikkujan Elämänurapalkinnolla. Lapin Liikunta ry:n ansiomerkkejä voi hakea ympäri vuoden joko yhteisön juhliin tai henkilökohtaisten merkkipäivien yhteydessä. Merkkisäännöt ja hakulomake ovat / materiaalisalkussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä ansiomerkkejä haetaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Lomakkeet OKM:n ansiomerkkeihin löytyvät osoitteesta 8

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 15.12.2014 Sisällysluettelo JUDOKERHON HALLINTO 2015 JA SEURAJOHTAMINEN... 4 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2015... 4 Judokerhon hallitus

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot