AMMATTIALOJEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KUVAUKSET 16 AMMATTIALASTA, NIIDEN TYÖLLISYYSNÄKYMISTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIALOJEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KUVAUKSET 16 AMMATTIALASTA, NIIDEN TYÖLLISYYSNÄKYMISTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA"

Transkriptio

1 AMMATTIALOJEN NÄKYMÄT KUVAUKSET 16 AMMATTIALASTA, NIIDEN TYÖLLISYYSNÄKYMISTÄ SEKÄ OSAAMISTARPEISTA

2 ELINTARVIKETEOLLISUUS Elintarviketeollisuus on kuluttajien ja suurtalouksien elintarvikkeiden valmistaja. Peruselintarviketeollisuuden lisäksi alaan kuuluvat lihanjalostus sekä leipomo-, juoma- ja meijeriteollisuus. Elintarviketeollisuuden yksiköt ovat usein merkittäviä työllistäjiä toimintapaikkakunnillaan. AMMATIT Elintarviketyöntekijä Prosessinhoitaja (esim. valmisruoka-, makeis-, myllytai juomateollisuudessa) Leipuri, leipomotyöntekijä Laborantit (esim. meijeriteollisuudessa) Pakkaajat TOIMIALANÄKYMÄT Valmistusmenetelmät ja työtehtävät muuttuvat entisestään teknisen kehityksen, automatisoinnin ja tuotannon tehostamisen myötä. Raskaat työtehtävät vähenevät, kun taas tuotantoprosessien ohjaaminen ja tuotannon valvonta tehtävät yleistyvät.

3 ENERGIA-ALA Energiatoimialan yritykset harjoittavat sähkön ja lämmön tuotantoa, energiaraaka-aineen hankintaa ja jalostusta, energian siirtoa, jakelua ja verkon rakentamista, laitteiden valmistusta ja asentamista sekä ylläpitopalvelujen myyntiä. ETSITYIMMÄT AMMATTILAISET Sähkö- ja laiteasentajat LVI-asentajat ja suunnittelijat Sähkö- ja automaatiosuunnittelijat Insinöörit ja diplomi-insinöörit (esim. sähkötekniikka, kone, automaatio, materiaali) Tutkijat (esim. fysiikka, kemia, sähkövoima, materiaali, energia ja prosessi) Asiantuntijakonsultit TOIMIALANÄKYMÄT Tulevaisuuden mahdollisuutena nähdään erityisesti kestävän energian ratkaisut. Toimintaympäristöä muuttaa merkittävällä tavalla ilmastonsuojelu, kasvava energiankulutus ja fossiilisten energialähteiden niukkeneminen.

4 HYVINVOINTI Hyvinvointialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja ovat mm. sairaala- ja lääkäripalvelut, hammashoito, fysioterapia, laboratorio- ja Röntgentutkimukset, lasten, vanhusten ja vammaisten hoito sekä kotipalvelut. Laajasti ottaen hyvinvointialaan voidaan lukea kuuluvan myo s liikunnan ja urheilun parissa työskentelevät. ETSITYIMMÄT AMMATTILAISET La a ka rit Sairaanhoitajat Hammasla a ka rit ja suuhygienistit Laḧihoitajat Farmaseutit Perus-, lasten- ja kodinhoitajat Liikunnanohjaajat ja kuntouttajat AMMATIT Kuntoutuksenohjaajat Bioanalyytikot Ro ntgenhoitajat, apuva lineja apuneuvoteknikot Sosionomit ja sosiaalityo ntekija t Puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ravitsemusterapeutit Terveydenhoitajat KASVAA Terveyden- ja sosiaalihuollon johto- ja hallintotehtävät Terveyskasvatus

5 ICT Suuren osan ICT-alaa muodostavat ohjelmistoja konsultointiyritykset. Toinen laaja osa on digitaalinen viestintä, mobiilimedia, televiestintä, digitaalinen televisio sekä Blu-ray ja 3D-tallenteet. AMMATIT Tuottaja käsikirjoittaja/ sisällöntuottaja Graafinen suunnittelija pelisuunnittelija ja käyttöliittymäsuunnittelija Konsultti Tekninen suunnittelija Open source osaaja Ohjelmistosuunnittelijat TOIMIALANÄKYMÄT Alan yritykset ovat keskittyneet etenkin pääkaupunkiseudulle. Ala näyttää kasvavan ja sulautuvan muihin toimialoihin. Yritysrakenteet ja työnkuvat tulevat muuttumaan. Moniosaajuuden myötä katoaa osa avustavista työnkuvista. ICT:n merkitys korostuu palveluna.

6 JOHTO- JA ASIANTUNTIJATYÖ Liike-elämän palvelut ovat johto- ja asiantuntijatyön suurimpia työllistäjiä. Liike-elämän palveluihin kuuluu mm. ohjelmisto- ja tietoala, tutkimus- ja kehittämispalvelut, lainopillinen ja taloudellinen konsultointi, tekniset palvelut, mainos- ja viestintäpalvelut sekä henkilöstöpalvelut. AMMATIT Johto- ja asiantuntijatehtävät kaikilla toimialoilla TOIMIALANÄKYMÄT Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän asiantuntijoita. Uusien tuotteiden, palveluiden ja prosessien luominen ja kaupallistaminen lisääntyy entisestään, kun yritykset keskittyvät ydintoimintoihinsa ulkoistaen muita toimintojaan.

7 KAUPPA Kaupan ala on myynti- ja palvelutyötä. Siihen kuuluvat tukku- ja vähittäiskauppa, suoramyynti ja ostotyö sekä muut tavaroiden myyntiin liittyvät palvelut. Kaupan alalla työskennellään myös markkinoinnin, rahoituksen, laskentatoimen, matkailun, pankki- ja vakuutustoiminnan sekä henkilöstöhallinnon parissa. ETSITYIMMÄT AMMATTILAISET Myyntiedustustyö ja myyntineuvottelijat Pätevät asiakaspalvelijat Myynnin ja taloushallinnon asiantuntijat Myyjät, palvelumyyjät sekä erikoismyyjät AMMATIT Tuonti- ja vientipäälliköt sekä tuonti- ja vientimyyjät Kauppiaat, myymäläpäälliköt Liiketoiminnan, palveluiden ja johtamisen asiantuntijat Tuoteryhmäasiantuntijat Tilausvastaavat Palveluesimiehet Ostajat Taloushallinnon työntekijät Yrittäjät

8 LOGISTIIKKA JA KULJETUS Logistiikka on materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaa. Alan ytimen muodostavat palveluntarjoajat (kuljetus-, varastointi- ja terminaalipalvelut sekä informaatiologistiikka) sekä logistiikan ja kuljetuksen tukialat (esim. ajoneuvot, lastinkäsittely, vuokraus ja pakkausteollisuus). KASVAA Logistiikan asiantuntijatehtävät Eri teollisuuden alojen, kaupan ja palvelualojen logistiikkaosaajat Varastointiin liittyvät tehtävät Ammattitaitoiset ja motivoituneet ajoneuvojen kuljettajat KOHTALAISTA Lastaus-, purku-, keräily-, lajittelu ja selvittelytyö sekä kuljetukset Maarakennuskoneiden kuljettajat

9 MATKAILU Matkailun avaintoimialoja ovat perhe-, työ- ja kulttuurimatkailu. Yleisimpiä työtehtäviä ovat matkapalvelujen esittely ja myynti, asiakkaiden neuvonta ja opastaminen. Majoitus- ja ravitsemisala kuuluu matkailualaan. KASVAA Ohjelmapalvelujen tuottajat Tapahtumajärjestäjät Markkinoijat Matkatoimistovirkailijat Hotelli- ja ravintola-ala: majoitus- ja ravitsemuspalvelujen tuottajat, kokit ja tarjoilijat sekä hotellivirkailijat VAIKEAA Matkailuasiamiehet ja sihteerit Matkailun kehittäjä ja matkailun edistäjä (julkinen sektori) TOIMIALANÄKYMÄT Alalla on paljon kausiluonteisia työpaikkoja. Seniori- ja hyvinvointimatkailun arvioidaan lisääntyvän samoin kuin elämyshakuisuuden ja räätälöityjen matkojen kysynnän.

10 METSÄ Metsäala käy läpi suurta rakennemuutosta. Alan elinkeinorakenne muuttuu perinteisestä metsäteollisuudesta yhä monimuotoisemmaksi. Arvioiden mukaan tulevaisuuden metsäteollisuuden tuotannon arvosta puolet tulee uudenlaisista tuotteista ja palveluista. HETKITTÄIN PULAA Ammattitaitoiset metsäkoneen ja puutavaraauton kuljettajat VAIKEAA Metsurit Perinteisen metsäteollisuuden ammatit AMMATIT Vuoropäälliköt ja hankintaesimiehet Myynti- ja markkinointihenkilöstö Logistiikkaosaajat ja kuljettajat Prosessiautomaatio-osaajat Tutkijat, tuotekehittelijät Metsänhoitajat Puutuoteosaajat

11 MUOVI- JA KUMITEOLLISUUS Muoviteollisuuteen kuuluu muovituotteiden, profiilien ja -pakkausten sekä rakentamiseen tarvittavien muovituotteiden valmistus. Kumiteollisuutta on renkaiden ja niiden pinnoituksen sekä muiden kumituotteiden valmistus. Alaan luetaan myös muovi- ja kumituotteiden kierrätys. AMMATIT Kumituotevalmistajat Muovituotevalmistajat Materiaalitekniikan insinöörit Tutkijat Tuotekehittelijät Markkinoinnin ja myynnin osaajat OSAAMISALUEET Mm. tietotekniikan osaaminen, suunnittelutyökalujen tehostaminen sekä kansainvälisten asiakas- ja toimittajayhteyksien hallinta. Tulevaisuuden avaintuotteita ovat mm. älykkyyttä sisältävät, funktionaaliset ja lääketieteelliset tuotteet, hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyvät tuotteet, hybridituotteet, turvallisuus- ja puolustusvälineet sekä koneiden ja laitteiden komponentit.

12 OPETUS- JA KASVATUSALA Opettajat työskentelevät esiopetuksessa, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja aikuiskoulutusyksiköissä sekä kansalais- ja työväenopistoissa. Lisäksi kasvatusalalla toimii mm. erityisopettajia, oppilaanohjaajia, koulunkäyntiavustajia sekä hallintohenkilökuntaa. KASVAA Lastentarhanopettajat, luokanopettajat (esiopetus) Luokanopettajat, aineopettajat, rehtorit (perusopetus) Lehtorit, tuntiopettajat, rehtorit (ammatillinen koulutus) Professorit, lehtorit, assistentit ja yliopettajat (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) Erityisopettajat, oppilaan- /opinto-ohjaajat Erityislastentarhanopettajat OSAAMISALUEET Oppimiseen opettaminen, tietoyhteiskuntataidot, verkkopedagogiikka,tietotekniikkaosaaminen, aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen, sosiaalikasvatus, monikulttuurisuus ja koulutuksen kansainvälistyminen sekä eettisten kysymysten pohdinta.

13 PANKKI-, VAKUUTUS- JA RAHOITUSALA Pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan työpaikkoja ovat mm. pankit, pankkiiriliikkeet, pörssit, vakuutusyhtiöt, konsulttitoimistot ja suuryritykset. HEIKKENEMÄSSÄ Käteisen rahan käsittelytehtävät konttoreissa KASVAA Asiantuntijat, esimiehet, vaativaa toimistotyötä tekevät Yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvä työ Rahoitusala (sijoutusneuvojat, analyytikot, meklarit)

14 RAKENTAMINEN Kiinteistö- ja rakennusala koostuu toimijoista, jotka rakentavat ja tuottavat mm. asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilat ja rakennukset, liikenneverkon, erilaiset ympäristörakenteet sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon. ETSITYIMMÄT AMMATTILAISET Isännöitsijät, kiinteistöhuolto miehet, siivoojat Korjausrakentajat Kiinteistö- ja rakennusalan perusosaajat (esim. talonrakentaminen, putki- ja sähköasennustyöt, maalaustyöt) Korkeakoulutetut rakennetekniikkaan suuntautuneet osaajat Suunnittelutehtävät, rakennustuotanto, tutkimusja kehitystehtävät sekä valvonta AMMATIT Rakentamisen ja talotekniikan työnjohto Talonrakentamisen ammattilaiset (esim. muurari, ja kirvesmies) Talotekniikka-asentajat (esim. putkiasentaja) Moniosaajat erityisesti korjaushankkeisiin Rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit Vientiosaajat

15 TAIDE- JA KULTTUURIALA Taide- ja kulttuurialoihin kuuluvat mm. taideteollinen suunnittelu ja muotoilu, teatteri- ja elokuvaohjaus sekä kirjastot, arkistot ja museot. Laajasti määriteltynä kulttuurialoiksi luetaan myös mm. kustannustoiminta, radio-, elokuva ja televisiotoiminta, musiikki ja äänitteet, taide- ja antiikkikauppa, valokuvaus, mainonta sekä sanoma- ja aikakauslehtituotanto ja jakelu. KASVAA Arkkitehtuuri- ja taideteollinen suunnittelu ja muotoilu Tv- ja radiotyö Elokuvien ja videoiden tuotanto ja jakelu Mainonta Peliohjelmistoala Tapahtumatuotanto HEIKKENEMÄSSÄ Esittävät taiteet Kulttuuripalvelut Kulttuuriperinnön ala VAIKEAA Käsi- ja taideteollisuusala Viestinnän, kuvataiteen ja tanssin ala

16 TEKNOLOGIATEOLLISUUS Pirkanmaa on Suomen johtavia teknologiateollisuuden (kone- ja metalliteollisuus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä metallien jalostus) keskittymiä. ETSITYIMMÄT AMMATTILAISET Koneenasentajat Myyntityö Konepaja- ja metallituotteiden kokooja Luokkahitsaajat, hitsaajat ja levyseppähitsaajat KOHTALAISTA Korkeasti koulutetut osaajat Myynti- ja vientipäälliköt Suunnitteluinsinöörit Tuotekehittäjät AMMATIT Automaatioasentajat CNC-koneistajat, koneistajat, kielitaitoiset vientiasentajat ja huoltohenkilöt Sähkö- ja automaatio- sekä kone- ja metalliteollisuuden osaamista yhdistävät ammattilaiset Johtotason ja asiantuntijatason ammattilaiset

17 YMPÄRISTÖALA Ympäristötoimialaan sisältyy mm. ilman, maaperän, veden ja jätehuollon ympäristösuojelutuotteet ja -palvelut, ympäristö teknologia sekä alan koulutus ja tutkimus. HYVÄT TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Diplomi-insinöörit ja insinöörit (esim. ympäristöteknologia) Ympäristömääräysten tuntijat ja ympäristölakimiehet Jätehuollon kuljettajat, jätteiden kierrätys ja uusiokäyttö sekä jätehuoltoneuvojat VAIKEAA Hydrologit, hydrobiologit Meteorologit AMMATIT Mikrobiologit ja vesihuollon laitoshenkilökunta Erikoistuneet ympäristösuunnittelijat Myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspäälliköt Konsulttiyritysten ja liiketoiminnan johtajat

18 TIESITKÖ, ETTÄ PIRKANMAALLA JÄÄ ELÄKKEELLE JOKA VUOSI HENKILÖÄ? HEISTÄ TULEVAISUUDESSA ENITEN TARVITAAN AMMATTILAISIA NÄIHIN TEHTÄVIIN: 900 TERVEYDENHUOLLOSTA 450 KAUPAN ALALTA 440 LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN ALALTA 410 METALLITUOTTEIDEN, KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUKSESTA 380 KOULUTUKSESTA 320 RAKENNUSALALTA Foredata 2010 SAIRAANHOITAJAT JA LÄHIHOITAJAT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT KAUPPIAAT JA MYYJÄT TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT YHTEISKUNNALLISEN ALAN JA TALOUDEN ASIANTUNTIJAT OPETTAJAT SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJAT RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020

19

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

AMMATTILUOKITUS 2005

AMMATTILUOKITUS 2005 AMMATTILUOKITUS 2005 TYÖMINISTERIÖ Työnvälitys ja työvoiman rekrytointi -tiimi OHJE 11.2.2005 AMMATTILUOKITUKSEN SOVELTAMISOHJE Sisällys: 1. Johdanto...1 2. Miksi ja mihin Pohjoismaista ammattiluokitusta

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen henkilöstön ammattikoodit (B9, B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattiosaajaksi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Sosiaali- ja terveysalan Hammastekniikan Lääkealan Kauneudenhoitoalan Hiusalan Liikunnanohjauksen Sosiaali-,

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Mitä reittiä tutkintoon ja ammattiin? Mikä on AMK? Ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluja yliopistojen rinnalla Opinnoissa yhdistetään teoriaa

Lisätiedot

ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA. Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys

ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA. Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys ARJA HAAPAKORPI JUSSI ONNISMAA Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 41/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä. 30.11.2011

Lisätiedot

Opo-materiaalia selkosuomeksi

Opo-materiaalia selkosuomeksi Opo-materiaalia selkosuomeksi AMMA-projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. SAATTEEKSI Edessäsi oleva materiaali on syntynyt käytännön tarpeisiin. Amma -projektin puitteissa, vuosina 2004

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot