Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet"

Transkriptio

1 Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta Käyttökohteita Tuotteiden kehittäminen ja parantaminen Strateginen suunnittelu Poliittinen päätöksenteko Markkinointi Muu Diplomityö Laura Korhonen 2010 Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Lahden seudulla ilmastonmuutoksen näkökulmasta

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Laura Korhonen Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Lahden seudulla ilmastonmuutoksen näkökulmasta Diplomityö sivua, 14 kuvaa, 17 taulukkoa ja 4 liitettä Tarkastajat: Professori Risto Soukka Käyttöpäällikkö Hemmo Takala Hakusanat: kaukolämmitys, voimalaitos, ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästö, elinkaariarviointi Keywords: district heating, power plant, climate change, greenhouse gas emission, life cycle assessment Tämä diplomityö on tehty Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksen IMMU hankkeeseen. Teoriaosassa tarkastellaan kaukolämmityksen nykytilannetta ja sen tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Työssä on tarkasteltu Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitosalueen kehittämismahdollisuuksia vuosina 2012 ja Vertailukohtana käytetään nykytilannetta vuoden 2009 tiedoilla. Työssä on selvitetty voimalaitosalueen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden muutoksia mahdollisten uusien voimalaitosinvestointien myötä. Vuonna 2012 alueelle rakennetaan kiinteää polttoainetta käyttävä kaasutusvoimalaitos jolloin nykyisen laitoksen käyttö ja samalla kivihiilen käyttö vähenee huomattavasti. Tässä työssä vuoden 2016 skenaariossa alueelle ajatellaan rakennettavan kolmas voimalaitos, maakaasukäyttöinen kaasukombiturbiini. Tarkasteluissa energiantuotantomäärien oletetaan pysyvän nykytilanteen suuruisina. Työssä tarkasteltujen skenaarioiden perusteella alueen yhdistetyn kaukolämmön ja sähköntuotannon (CHP) päästöjä voitaisiin vähentää vuonna 2012 noin 20 % ja vuonna 2016 noin 30 % nykytilanteesta. Esitettyjen investointien riskinä on sopivan polttoaineen saatavuus ja riittävyys. Lisäksi työssä tarkasteltiin kaasutusvoimalaitoksen ja kaasukombiturbiinin takaisinmaksuaikoja. Kierrätyspolttoaineen hinnan kallistuminen hinnasta 5 /MWh hintaan 15 /MWh vaikutti kaasutusvoimalaitoksen takaisinmaksuaikaan yhdeksällä vuodella. Kaasukombiturbiinin takaisinmaksuaika piteni tämän hetkiseen maakaasun hintaan 27 /MWh verrattuna päästöoikeuden lisäkustannus 6 /MWh huomioiden kahdeksan vuotta. Takaisinmaksuaikaan vaikuttaa muun muassa polttoaineen hinta ja laitoksen huipunkäyttöaika.

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Degree Programme in Environmental Technology Laura Korhonen Development opportunities of centralized production of heat in Lahti region from climate change point of view Master s thesis pages, 14 figures, 17 tables and 4 appendices Examiners: Professor Risto Soukka Production manager Hemmo Takala Instructor: Production manager Hemmo Takala Keywords: district heating, power plant, climate change, greenhouse gas emission, life cycle assessment This master s thesis was made to Aalto University School of Science and Technology Lahti Center s IMMU project. The theory part studies the present situation of district heating and its associate factors forward. This research examines Lahti Energy Ltd s Kymijärvi power plant area s development opportunities in 2012 and The above two scenarios are compared respectively with the situation in This study examines power plant area s life cycle greenhouse gas emissions and their variety due to new power plant investments. In 2012 the area will establish a new gasification power plant using solid fuel. Meanwhile the usage of the present power plant and hard coal reduces notably. In scenario 2016, the area will consist of three plants; third one will be gasification combine turbine using natural gas. In this study, the amount of energy production stays at the same level. On the ground of scenarios examined in this study, area s combusted heat and power (CHP) greenhouse gases could be reduced in 2012 around 20 % and in 2016 around 30 % comparing present situation. The investment poses a risk of fuel availability and adequacy. The research also illustrates prepayment periods of gasification power plant and gas combine turbine. Variable price of REF from 5 /MWh to 15 /MWh causes increase of prepayment period for nine years. With 6 /MWh emission trading extra price, the repayment period of natural gas combine turbine became eight years longer than in present natural gas price 27 /MWh. Prepayment period depends on criteria, for example the price of fuel and utilization period of maximum load of power plant.

4 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLI JA LYHENNELUETTELO 1 Johdanto Työn tausta Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä sopimuksia ja strategioita Työn tavoitteet ja rajaukset Työn rakenne KESKITETTY LÄMMÖNTUOTANTO JA SEN...11 KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA Kaukolämmitys Suomessa Kaukolämmityksen SWOT analyysi Kaukolämmitys vuonna Kaukolämmityksen potentiaali Tuotannolliset tehostamismahdollisuudet Tuotantoteknologiat Energialähteet Energiatehokkuus Hiilidioksidin talteenotto ja loppusijoitus Kaukojäähdytys Jäähdytyksen tarve Jäähdytystekniikat Kaukolämpöverkon laajentaminen Hajautettu lämmöntuotanto keskitetyn tukena KAUKOLÄMMITYKSEN TULEVAISUUTEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Lainsäädännölliset näkökulmat Maankäyttö ja rakennuslaki Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Suomen rakentamismääräyskokoelma IE direktiivi Energiataloudelliset näkökulmat Polttoaineen saatavuus ja laatu Logistiikka ja varastointi Polttoainekustannuksia Päästökauppa Energiaverotus Vero ja investointituet TUTKIMUSMENETELMÄ KAUKOLÄMMITYS LAHDEN SEUDULLA Lahti Energia Oy Kymijärven voimalaitos...41

5 5.2.1 Käytettävät polttoaineet Päästöt Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Uusi kaasutusvoimalaitos Skenaariot Yleistä Vuosi Vuosi Vuosi Tulokset ja niiden tarkastelu Vuosi Vuosi Vuosi Herkkyystarkastelu Johtopäätökset ja yhteenveto...54 Lähteet...56 LIITTEET Liite 1. Lohkokaaviot Liite 2. Inventaarioanalyysi Liite 3. Hyödynjakomenetelmä Liite 4. Takaisinmaksulaskelmat

6 SYMBOLI JA LYHENNELUETTELO Symbolit ja alaindeksit F evaihtoehtoisen sähkön erillistuotannon polttoainekulutus (lauhdetuotanto) F h vaihtoehtoisen lämmön erillistuotannon polttoainekulutus (vesikattila) F e laskennallinen sähkön polttoaineiden kulutus yhteistuotannossa F h laskennallinen lämmön polttoaineiden kulutus yhteistuotannossa Fpolttoaineiden kulutus yhteistuotannossa E e tuotettu sähkö yhteistuotannossa E h tuotettu lämpö yhteistuotannossa e sähkön erillistuotannon hyötysuhde (39 %) h lämmön erillistuotannon hyötysuhde (90 %) m 3 nnormikuutio Yhdisteet CH 4 metaani COhiilimonoksidi CO 2 hiilidioksidi NO x typen yhdisteet NO 2 typpidioksidi N 2 Odityppioksidi eli typpioksiduuli eli ilokaasu O 3 otsoni SO 2 rikkidioksidi Lyhenteet BATBest Available Techniques, paras käytettävissä oleva tekniikka CCS Carbon Capture and Storage, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi CHPCombined heat and power, yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto CO 2 ekv.hiilidioksidiekvivalentti COP Coefficient of performance, lämpökerroin GWP 100 Global warming potential, globaalisen lämmityspotentiaalin kerroin, CO 2 =1 HFCFluorihiilivety IPCCIntergovernmental Panel on Climate Change, YK:n hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli LCA Life Cycle Assessment, elinkaariarviointi LCILife Cycle Inventory Analysis, inventaarioanalyysi LCIALife Cycle Impact Assessment, vaikutusarviointi MRLMaankäyttö ja rakennuslaki /132 PFCPerfluorihiilivety POKKevyt polttoöljy PORRaskas polttoöljy REFRecovered fuel, syntypaikkalajitellusta ja erilliskerätystä kuivajätteestä valmistettu polttoaine, kierrätyspolttoaine SFSSuomen standardisoimisliitto SWOTStrengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet sekä uhat

7 UNFCCCUnited Nations Framework Convention on Climate Change, YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus VOCVolatile organic compounds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet VTTValtion teknillinen tutkimuskeskus

8 1 Johdanto 1.1 Työn tausta Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisen toiminnan seurauksena voimistunutta kasvihuoneilmiötä. Ilmastonmuutosta aiheuttavat varsinaiset kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO 2 ), metaani (CH 4 ), dityppioksidi (N 2 O) ja halogenoidut hiilivedyt eli F kaasut (yhteinen nimitys HFCyhdisteille (fluorihiilivedyille) ja PCF yhdisteille (perfluorihiilivedyille) ja rikkiheksafluoridille.) Välillisiä kasvihuonekaasuja ovat haihtuvat hiilivedyt (VOC), typen oksidit (NO x ) ja hiilimonoksidi (CO), koska ne muodostavat otsonia (O 3 ). Hiilidioksidia pidetään merkittävimpänä ilmastonmuutosta voimistavana tekijänä ja sen merkittävin päästölähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö. (Antikainen et al. 2007, 42.) Kasvihuonekaasujen lisääntyvät pitoisuudet vähentävät maapallolta avaruuteen poistuvaa lämpö eli infrapunasäteilyä, mutta eivät vaikuta avaruudesta maapallolle tulevaan säteilyn määrään. Tästä aiheutuu epätasapaino maapallolle tulevan ja sieltä lähtevän säteilyn välille. Tätä kutsutaan säteilypakotteeksi, joka tarkoittaa nettomuutosta säteilytaseessa (säteilyepätasapaino). Säteilypakotetta kuvataan tehona maapallon pinta alaa kohden (W/m 2 ). (Ilmatieteen laitos 2009.) Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma ja päästöjen vähentämiseen pyritään erilaisin keinoin. Tällaisia keinoja ja niiden yhdistelmiä ovat muun muassa energiansäästö, uusiutuvien energialähteiden käyttö sekä tehokas hiilidioksidin talteenotto sekä loppusijoitusteknologia. Näiden teknologioiden laaja alainen hyötykäyttö edellyttää taloudellisten ohjauskeinojen, kuten verotuksen ja päästökaupan, käyttöönottoa. (Hirvonen 2009, 5.) Ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä sopimuksia ja strategioita YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (United Nations Framework Convention On Climate Change, UNFCCC) eli niin sanottu ilmastosopimus on tärkein ilmastonmuutokseen liittyvistä sopimuksista ja se astui voimaan vuonna Suomi ratifioi sopimuksen samana vuonna. Sopimuksen perimmäinen tavoite on vakauttaa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet vaarattomalle tasolle. (Valtion ympäristöhallinto 2009a.) Kioton pöytäkirja on ilmastosopimusta täsmentävä ja oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus. Se laadittiin vuonna 1997 ja tuli voimaan vuonna Suomi ja muut EU maat ratifioivat sopimuksen vuonna Pöytäkirja velvoittaa teollisuusmaita vähentämään kuuden kasvihuonekaasun päästöjä yhteensä 5,2 % verrattuna vuoden 1990 tasoon vuosien aikana. Kioton pöytäkirja velvoittaa Euroopan unionin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 päästötasosta yhteensä 8 %. Vähennysvelvoite on jaettu jäsenmaiden kesken ja Suomen osuutena on vähentää päästöjä kahdeksan prosentin verran. (Valtion ympäristöhallinto 2009a.) Euroopan unionin joulukuussa 2008 hyväksymä ilmasto ja energiapaketti asettaa unionille yksipuolisen tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 % vuoden 1990 tasoon verrattuna 7

9 vuoteen 2020 mennessä. EU:n kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2020 mennessä ovat kaikkiaan: päästöjä vähennettävä 20 %:lla, uusiutuvan energian osuus nostettava 20 %:iin, biopolttoaineiden osuutta lisättävä 10 %:iin liikenteen polttoaineista ja energiatehokkuutta lisättävä 20 %:lla. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2010.) Kansallisesti Suomessa tehdään monenlaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Valtioneuvosto hyväksyi uuden kansallisen pitkän aikavälin energia ja ilmastostrategian, jonka sisältö pohjautuu EU:n ilmasto ja energiapaketin uusille tavoitteille. Strategiassa otetaan kantaa tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Kioton pöytäkirjan ja Euroopan komission Suomelle edellyttämät tavoitteet päästöjen vähentämisen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta voidaan toteuttaa. (Valtioneuvosto 2008, 4.) Suomen Kuntaliitto on julkaissut linjaukset kuntien ilmastonsuojelutyölle Ilmastotavoitteiden toteuttamisessa samoin kuin ilmastonmuutokseen varautumisessa kunnilla on oma tärkeä roolinsa ja vastuunsa. (Suomen kuntaliitto 2010.) Alueelliset ja paikalliset strategiat ja sopimukset Lahden seudun ympäristöstrategian mukaan kasvihuonekaasupäästöjen tulisi olla vuonna 2015 vuoden 1990 tasolla. Hämeen ympäristöstrategiassa tähdätään kasvihuonekaasujen 20 %:n päästövähennykseen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lahden kaupungin uudessa strategiassa (hyväksytty ) päästövähennystavoite on 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tällä hetkellä Lahden kasvihuonekaasupäästöt ovat 17 % suuremmat kuin vuonna Hollolan ja Nastolan päästöt ovat noin 17 % Lahden päästöistä. Hollola Lahti Nastola alueen päästöt kattavat noin 2 % koko Suomen päästöistä. Vuonna 2005 Suomen päästöt olivat Kasvener laskentaohjelmalla laskettuna CO 2 ekvivalenttitonnia. (Lahden kaupunki tekninen ja ympäristötoimiala 2009.) Hollolan, Lahden ja Nastolan ilmasto ohjelmalla pyritään löytämään paikallisesti toteutettavia keinoja, joilla edellä mainittujen strategioiden tavoitteet pystyttäisiin toteuttamaan. Ohjelma keskittyy kaupungin ja kuntien omilla päätöksillä, toiminnalla ja ohjauksella toteutettavissa oleviin toimiin. Erityisenä selvityksen kohteena ovat kaupungin ja kuntien eniten päästöjä aiheuttavat toiminnot sekä keskittyminen energian kulutuksen pienentämiseen. (Lahden kaupunki tekninen ja ympäristötoimiala 2009.) Lahden kaupunki oli ensimmäisten kaupunkien joukossa valmistelemassa työ ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimusta, joka liittyy EU:n energiapalveludirektiivin toteuttamiseen kansallisella tasolla. Sopimus solmittiin vuonna 2008 ja sen ensisijaisena tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla Lisäksi sopimus pitää sisällään toimintasuunnitelman laatimisen energiankäytön tehostamiseksi. (Lahden kaupunki tekninen ja ympäristötoimiala 2009.) Lahden kaupunki osallistuu myös kuntien ilmastonsuojelukampanjaan. Siinä kunnat kartoittavat alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja tekevät niistä kehitysennusteen sekä asettavat omat päästöjen vähentämistavoitteensa. Lisäksi kunnat voivat tehdä ilmastonmuutokseen varautumis ja sopeutumissuunnitelman, tosin Lahdessa näitä ei ole vielä toteutettu. (Lahden kaupunki tekninen ja ympäristötoimiala 2009.) 8

10 1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset Tämä työ on tehty Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksen IMMUhankkeeseen Lahti Energia Oy:n tilauksesta. IMMUn tavoitteena on selvittää alueellisia konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja eräs hankkeen merkittävistä tavoitteista on Lahden seudullisen ilmasto ohjelman tekeminen ja kehittäminen. IMMU hanke on kolmevuotinen ( ) ja sen rahoittajina toimii Euroopan aluekehitysrahasto, Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala, Lahti Energia Oy sekä Päijät Hämeen Jätehuolto Oy. (Aalto yliopisto Lahden keskus 2009.) Tuotantoperusteiset päästöt tarkoittavat kasvihuonekaasupäästöjä, jotka on tuotettu kunnan rajojen sisällä. Tuotantoperusteisia päästöjä ovat teollisuuden energiantuotannon, rakennusten erillislämmityksen, teollisuusprosessien, maatalouden, kaatopaikkojen ja jäteveden puhdistuksen päästöt. Tuotantoperusteisiin päästöihin ei sisälly sähköntuonnin päästöjä. Kulutusperusteisiin päästöihin lasketaan tuotantoperusteiset päästöt ja alueelle tuotavan sähkön tuotannossa syntyneet päästöt. Hiilidioksidiekvivalentissa (CO 2 ekv.) kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset on muutettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta sadan vuoden tarkastelujaksolla. Tonni metaania (CH 4 ) vastaa 21 tonnia hiilidioksidia ja tonni typpioksiduulia (N 2 O) vastaa 310 tonnia hiilidioksidia. Vuonna 2006 Lahden kulutusperusteiset hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduulipäästöt CO 2 ekvivalenttitonneiksi muutettuna olivat t. Kasvihuonekaasupäästöistä 40 % oli peräisin rakennusten lämmityksestä, 32 % muusta sähkön käytöstä, 13 % liikenteen päästöistä, 10 % työkoneiden käytöstä ja 5 % jätehuollosta. Lahdessa kaukolämmön osuus kasvihuonekaasupäästöistä on noin 30 %, Nastolassa 10 % ja Hollolassa 2 %. Lahden kaupungin maankäytön tavoitteena on muun muassa yhdyskuntien energiankulutuksen vähentäminen, jota kaukolämmitysasteen nostaminen tukee. (Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala 2009.) Vuonna 2006 Lahden tuotantoperusteiset päästöt olivat noin t CO 2 ekv (kuva 1). Lahdessa tuotantoperusteiset päästöt ovat hieman kulutusperusteisia suuremmat, mutta koska Lahdessa tuotetaan lähes saman verran energiaa kuin kulutetaan, eivät tuotanto ja kulutusperusteiset päästöt poikkea toisistaan merkittävästi. (Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala 2009.) 9

11 Kuva 1. Lahden tuotantoperusteiset kasvihuonekaasupäästöt (Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala 2009) Vuonna 2008 Lahden typenoksidipäästöistä (yhteensä vajaat 2000 t) 63 % oli peräisin Lahti Energia Oy:ltä. Typenoksidipäästöistä 56 % oli peräisin Kymijärven voimalaitoksesta. Hiukkaspäästöistä, jotka olivat yhteensä noin 75 tonnia, 33 % aiheutui Lahti Energia Oy:ltä josta 31 % Kymijärven voimalaitoksesta. Rikkidioksidipäästöt olivat 1065 tonnia ja niistä pääosa aiheutui Lahti Energia Oy:n Kymijärven tuotannosta. (Autio & Kaasalainen 2009, ) Tässä työssä selvitetään ja pohditaan energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaalia kuntatasolla. Tarkastelussa huomioidaan erityisesti kaukolämmön tuotantoon käytetty polttoaine, tuotantotekniikka ja tuotantoyksikön koko. Työssä käsitellään ainoastaan Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitosta ja siihen liittyviä sovelluksia, joten lämpölaitokset sekä vara ja huippuvoimalaitokset rajataan tarkastelun ulkopuolelle. Työssä lasketaan Kymijärven voimalaitosalueen kasvihuonekaasupäästöt kolmessa eri skenaariossa, joita kuvaavat nykytilanne vuoden 2009 tiedoilla sekä tilanteet vuosina 2012 sekä Kaukolämmön merkitykseen ilmastonmuutoksen kannalta vaikuttaa moni asia, kuten tuotantoon käytetty polttoaine, polttoaineen saatavuus ja siihen liittyvä logistiikka, tuotannon energiatehokkuus ja tekniikka, käyttövarmuus sekä varastointi. Kaukolämmön etuina ovat perinteisesti olleet sähkön ja lämmön yhteistuotannon hyvä hyötysuhde, toimitusvarmuus, helppokäyttöisyys ja päästöjen hallinta etenkin isoissa voimalaitoksissa. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi on huomioitava myös muut päästöt ilmaan, kuten pienhiukkaset, jotka vaikuttavat paikalliseen ilmanlaatuun. Kaukolämpöalan toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Vuoteen 2020 mennessä kansainvälisesti ja kansallisesti tähdätään merkittävään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen. (Energiateollisuus ry 2008, 1.) 10

12 1.3 Työn rakenne Työ etenee teoriaosan ja tutkimusmenetelmän esittelemisen kautta skenaariotarkasteluun ja sen tulosten esittelyyn. Luvussa kaksi esitellään kaukolämmityksen tilanne Suomessa sekä kaukolämmityksen kehittämismahdollisuuksia. Luvussa kolme käsitellään kaukolämmityksen tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä lainsäädännöllisestä ja energiataloudellisesta näkökulmasta. Luvussa neljä käsitellään työn tutkimusmenetelmä sekä elinkaarimallintamiseen liittyviä perusasioita ja termejä. Luvussa viisi esitellään kaukolämmitys Lahden seudulla. Siinä kerrotaan lyhyesti työn kohteena olevasta Lahti Energia Oy:stä ja sen Kymijärven voimalaitoksesta. Luvussa kuusi esitellään laskennassa käytetyt teoriaosan pohjalta laaditut skenaariot. Luvussa seitsemän esitetään ja tarkastellaan skenaarioiden tuloksia. Työn lopuksi esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Työn tekstiosan jälkeen tulevat työssä viitatut viitteet. 2 KESKITETTY LÄMMÖNTUOTANTO JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA 2.1 Kaukolämmitys Suomessa Kaukolämmitys tarkoittaa rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen tarvittavan lämmön keskitettyä tuotantoa ja julkista jakelua verkon välityksellä asiakkaina oleville kiinteistöille. Kaukolämmitystoiminta toteutetaan tyypillisesti liiketoiminnan muodossa. (Energiateollisuus ry 2006, 25.) Kaukolämpö on maamme rakennuskannan yleisin lämmitystapa sekä energialla että lämmitettävällä pinta alalla mitattuna. Se on luonnollinen ja varma lämmitysmuoto. Suomessa kaukolämpöä on ollut 1950 luvun alusta lähtien ja nykyään sitä on lähes kaikissa kaupungeissa ja taajamissa. (Energiateollisuus ry 2009a.) Kaukolämmitys on sitä taloudellisempaa, mitä tiheämmin rakennettu alue on ja mitä suurempia rakennukset ovat. Asuinkerrostaloista lähes 95 % on kaukolämmitettyjä. Myös valtaosa julkisista ja liikerakennuksista ovat kaukolämmitettyjä, kun taas omakotitaloista on kaukolämmitettyjä runsas 6 % lämmitysenergiasta. Uusien omakotitalojen lämmönlähdevalinnoissa kaukolämmön osuus on noin 15 %. Lisäksi viime vuosina arviolta öljylämmitteistä asuntoa on siirtynyt kaukolämpöön. Pientalojen osalta yleistymistä rajoittavat jakeluverkon investointikustannukset ja häviöt, joiden vuoksi kaukolämpöä ei yleensä kannata jaella haja asutusalueilla. Kaukolämmön markkinaosuus on suurimmissa kaupungeissa yli 90 %. (Energiateollisuus ry 2009a.) Aluelämmitys taas on yleensä pienempimuotoista keskitettyä lämmön tuotantoa ja jakelua yksityiseen tai esimerkiksi tuotantoyhtymän osakkaiden omaan käyttöön, mutta toimintaan ei liity 11

13 liiketoimintaa. Tuotanto ja jakelutekniikka voi olla kaukolämmityksen kaltaista. (Energiateollisuus ry 2006, 25.) Kaukolämpöä tuotetaan sekä yhdessä sähkön kanssa lämmitysvoimalaitoksissa (Combined heat and power eli CHP) että lämpökeskuksissa pelkästään lämpönä (Energiateollisuus ry 2009a). Nykyisin tärkeimpiä sähkön ja lämmön yhteistuotantotekniikoita ovat suuret ja keskikokoiset, lähinnä hiilen ja turpeen käyttöön pohjautuvat höyryturbiinivoimalaitokset sekä kaasukombiturbiinilaitokset, joissa jätelämpö hyödynnetään vielä höyryturbiinissa lisäsähkön tuottamiseen (Vehviläinen et al. 2007, 7). Tuotanto tapahtuu paikkakuntakohtaisesti vaihtoehtoisilla polttoaineilla, joita ovat muun muassa maakaasu, hiili, turve, öljy, puu ja puutähde sekä muut uusiutuvat energialähteet, kuten biokaasu. Myös teollisuuden ylijäämälämpöä käytetään hyödyksi kaukolämmityksessä. Tuotannossa otetaan huomioon kokonaistaloudellisuus ja ympäristövaikutukset. (Energiateollisuus ry 2009a.) Yhteistuotantolaitoksissa kaukolämmöstä tuotetaan noin ¾. Loput tuotetaan lämpökeskuksissa. Lämpökeskuksia on tuotantorakenteeltaan kahdenlaisia: sellaisia, jotka käyvät lähes täydellä teholla mahdollisimman pitkään, sekä huippu ja varalämpökeskuksia, joita käytetään energian tuottamiseen vain kovimmilla pakkasilla tai satunnaisesti varatehona. (Energiateollisuus ry 2009a.) Peruslämpöä tuottava lämpökeskus käy ympäri vuoden huoltoseisokkeja lukuun ottamatta. Sen polttoaineena käytetään maakaasua, kivihiiltä, turvetta ja puuta. Koska huippu ja varavoimalaitosten on oltava toimintavarmoja, mutta investointina edullisia, niiden polttoaineena käytetään helposti varastoitavaa öljyä. (Energiateollisuus ry 2009a.) Asiakkaille kaukolämpö siirretään kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avulla. Menojohdon kuuma ( C) vesi luovuttaa asiakkaan lämmönsiirtimen välityksellä lämpöä talon lämmitys ja lämpimän käyttöveden verkkoihin. Kaukolämpövesi ei kierrä talojen lämmitys ja käyttövesiverkoissa. Asiakkailta tuotantolaitoksiin palaavan veden lämpötila vaihtelee C välillä. (Energiateollisuus ry 2009a.) Kaukolämmityksen SWOT analyysi Syyskuussa 2008 Energiateollisuus ry julkaisi kaukolämpöalan strategian, joka sisälsi niin sanotun SWOT analyysin (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). SWOT analyysissä kirjataan ylös analysoidun asian sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat (taulukko 1). 12

14 Taulukko 1. Kaukolämpöalan SWOT analyysi (Energiateollisuus ry 2008,15, muokattu) Vahvuudet Heikkoudet Energiatehokkuus (yhteistuotanto) Alan itsetyytyväisyys Ympäristöystävällisyys Paikallisuus (pienet resurssit) Asiakkaiden kannalta helppoa ja Toiminnan staattisuus mukavaa (ei edellytä asiakaskohtaista käyttö ja huoltotyötä) Omistaja konservatiivinen (vähäistä riskinottoa) Asiakastyytyväisyys huippu, hyvä Pääomavaltaisuus imago Pieni T&K panostus Kilpailukykyinen ja vakaa hinta Kaukolämmön tiedottaminen on Toimitusvarmuus liian vaatimatonta ja ujoa, Paikallisuus (olosuhteiden hallinta) teknokraattista Monipuolinen polttoaine valikoima, joustavuus Mahdollisuudet Lämpömarkkinoiden markkinajohtaja, laaja asiakaskunta Yhteistuotanto (kaukolämpö ja kylmä, sähkö, höyry jne.) Teollisuuden sekundäärilämmön hyödyntäminen Palvelutuotanto (avaimet käteen, etäluenta ja valvontapalvelut) Etäluenta mahdollistaa eri tariffit (kysyntähuippujen hallinta) Teknologian vientimahdollisuus Tekniikan kehittäminen (jakeluverkko, asiakaslaitteet, mittaus, tuotanto) Kaukolämmöllä on mahdollisuus tulla trendikkääksi Hyvien sisäolosuhteiden mahdollistaja Henkilöstön sukupolven vaihto Uhat EU:n tietämättömyys kaukolämmöstä Keskittämiseen liittyvä riski Sähkölämmitys kaukolämpötalossa Kilpailevat lämmitysmuodot Matalaenergiarakentaminen Ilmaston lämpeneminen Polttoainehuollon pettäminen Polttoainelogistiikan pettäminen Virheinvestoinnit ja riskiinvestoinnit Päätösympäristön lyhytnäköisyys Viranomaisvalvonta (kohtuuttoman tiukka tuottosäännöstely) Päästö ja ympäristövaatimusten arvaamattomuus Kaukolämmityksen kilpailukykyyn vaikuttaa suuria investointeja vaativa jakeluverkko ja sen suuruus suhteessa toimitettuun tehoon sekä suuret kulutusvaihtelut vuodenaikojen välillä. Kaukolämmitys ei sovellu harvaan rakennetuille alueille, sillä verkoston hajautuessa siirtohäviöt kasvavat. Uhkatekijöinä nähdään epäterve kilpailu ja sääntely sekä rahoituksen puute ja kalleus. (Energiateollisuus ry 2006, ) Vehviläinen et. al. vuonna 2007 julkaiseman raportin mukaan alan yritykset voivat pitää yhteistuotannon esteinä yhteiskunnan tukitoimien riittämättömyyttä tai liian rajoittavaa säätelyä omasta näkökulmastaan. Esteinä voidaan kokea myös ympäristönormien tiukentuminen, epäsuotuisat poliittiset linjaukset sekä polttoaineiden hintaan ja saatavuuteen liittyvät tekijät. Korkea sähkön hinta vaikuttaa epäedullisesti sähkön lämmitystapavalintaan ja toisaalta lisää yhteistuotannon sähköstä saatavaa arvoa (Vehviläinen et al. 2007, 45). Tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi kaukolämmön kannalta on muodostumassa se, että kaikkia päästöjä 13

15 on kustannustehokkaampaa rajoittaa keskitetyssä järjestelmässä kuin hajautetussa talokohtaisessa lämmityksessä. (Energiateollisuus ry 2006, 26.) Kaukolämpöverkko voi tulevaisuudessa toimia myös enenevässä määrin lämmönsiirtokanavana interaktiivisten rakennusten välillä, jolloin esimerkiksi aurinkoenergialla lämpöä yli oman tarpeensa tuottavat rakennukset voivat luovuttaa ylimääräistä lämpöä kaukolämpöverkkoon (Honkapuro et al. 2009, 34 35). Ilmaston lämpenemisen myötä kaukolämmityksen kysyntä tullee vähenemään 2020 luvulla. Kaukolämpöyritysten tulee varautua tähän ja energiatehokkuuden kasvuun rakennuskannassa. Uutta, investoinneiltaan kevyempää kaukolämpöteknologiaa on kyettävä kehittämään pienenevän lämmön kysynnän olosuhteisiin. (Vehviläinen et al. 2007, 28.) Rakennusten ominaisenergiankulutuksen pienentyessä häviöiden osuus kokonaisenergiasta kasvaa. Kaukolämpöverkon häviöt ovat keskimäärin 9 % kulutetusta energiasta, jonka vuoksi kaukolämmön energiatehokas hyödyntäminen vaatii riittävän tiheän asiakaskunnan. Siirtohäviöitä on kuitenkin mahdollista pienentää parantamalla siirtoputkien lämmöneristystä, jota ei ole kuitenkaan toistaiseksi nähty kustannustehokkaana ratkaisuna. Lämpöhäviöitä voidaan myös pienentää pudottamalla kaukolämpöveden lämpötilaa ja painetta. (Honkapuro et al. 2009, 35.) Rakennuksen lämmitysmuotoa valittaessa energian hinta on luonnollisesti merkittävässä asemassa. Vaihtoehtoja tarkasteltaessa tulee kuitenkin energiakustannusten lisäksi kiinnittää huomiota koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Niitä ovat järjestelmän investointikustannusten lisäksi käyttö, huolto ja uusintakustannukset. (Energiateollisuus ry 2010a.) Matalaenergiataloissa on muun energiankulutuksen ohella pienennetty rakennusten lämmitykseen tarvittavan energian osuutta merkittävästi, nykyisillä ratkaisuilla jopa noin 70 % tällä hetkellä vallitsevasta normaalitasosta. Matalaenergiatalojen määrän oletetaan Suomessa kasvavan siten, että vuoteen 2030 mennessä yli puolet uusista rakennettavista asuinrakennuksista on matalaenergiataloja. VTT:n tekemän tarkastelun perusteella kaukolämpöjärjestelmän kilpailukyky matalaenergiataloissa saattaa nykyisenkaltaisella hinnoittelurakenteella ja perinteisellä patteriverkkojakelulla olla korkeiden investointikustannusten vuoksi heikko. Lämmitysjärjestelmävalinnassa tulisikin ottaa huomioon kustannusten lisäksi myös muita tekijöitä, kuten palvelukyky. (Klobut et al. 2009, 5.) Kaukolämmitys vuonna 2009 Vuonna 2009 kaukolämpöenergiaa myytiin Suomessa 31,3 TWh ja kaukolämmön keskihinta veroineen oli 5,62 snt/kwh. Kaukolämmön kulutus jakautui seuraavasti: asuminen 56 %, teollisuus 10 % ja muu 34 %. Kaukolämmitettyjä taloja oli vuoden lopussa 1,2 miljoonaa, asukkaina oli noin 2,6 miljoonaa suomalaista ja kaukolämmön markkinaosuus oli 47 %. Kaukolämpöä tuotettiin 34,2 TWh, josta yhteistuotantona 73 % ja erillistuotantona 27 %. (Energiateollisuus ry 2010b.) Kuvassa 2 esitetään kaukolämmityksen markkinaosuudet asuin ja palvelurakennuksissa Suomessa vuonna Vuonna 2008 uusia kaukolämpöasiakkaita tuli 5700 kpl. 14

16 Lähde: Tilastokeskus Lämmityksen hyötyenergia, 2008 kaukolämpö 47,4 % muu 1,4 % raskas polttoöljy 1,4 % puu 13,5 % sähkö 15,1 % kevyt polttoöljy 11,8 % lämpöpumppu 9,4 % Kuva 2. Kaukolämmityksen markkinaosuudet asuin ja palvelurakennuksissa Suomessa vuonna (Tilastokeskus 2010, Energiateollisuus ry 2010b) Vuonna 2009 kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytettiin polttoaine energiaa yhteensä 57,8 TWh. Polttoaineet jakautuivat kuvan 3 mukaisesti. Kaukolämmön tuotannon keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 218 g/kwh. (Energiateollisuus ry 2010b.) Uusiutuvat 14 % Öljy 7 % Muut 2 % Kivihiili 26 % Turve 16 % Maakaasu 35 % Kuva 3. CHP polttoaineet vuonna 2009 (Energiateollisuus ry 2010b) Energianlähteistä maakaasun osuus on Etelä Suomessa muuta maata suurempi. Itä ja Pohjois Suomessa puolestaan turpeen sekä puun ja muiden kiinteiden biomassojen osuus on suurempi. (Vehviläinen et al. 2007, 41.) Kaukolämmityksen potentiaali Vehviläinen et. al. vuoden 2007 selvityksen mukainen kaukolämmön kysynnän kehitys on koottu taulukkoon 2. Selvityksessä käytetty taustaskenaario on laadittu aiempien selvitysten ja nykyisten poliittisten linjausten perusteella. Sen mukaan kaukolämmön kulutus kasvaisi noin 2 TWh 15

17 (31,6 TWh) vuoteen 2020 mennessä, mutta kääntyisi pian sen jälkeen loivaan laskuun siten, että vuonna 2050 kaukolämmön myynti olisi jo nykytasoa (2005: 29,8 TWh) alhaisempi (29 TWh). Syynä kulutuksen laskuun olisivat ilmaston lämpeneminen sekä rakennuskannan energiatehokkuuden parantuminen. Vuonna 2020 kaukolämmön arvioidaan kattavan noin 50 % kaikesta rakennusten lämmityksestä (Hirvonen 2009, 19). Energiateollisuus ry:n vuonna 2009 julkaiseman raportin mukaan kaukolämmön tarve ilman verkostohäviöitä on TWh vuonna Kaukolämmön osuus rakennusten lämmitykseen käytettävästä hyötyenergiasta kasvaa nykyisestä 44 prosentista 56 prosenttiin. Taulukko 2. Kaukolämmön kysynnän kehitys taustaskenaarion, kaukolämpöalan toimijoiden, KTM:n WMskenaarion ja VTT:n Energy Visions 2030 selvityksen mukaisesti [TWh] Taustaskenaario Alan toimijoiden näkemys KTM:n WM VTT Energy Visions 2030 skenaario ,8 29,8 29, ,3 32,6 30, ,6 33,8 31, ,6 34,9 32, ,1 36,5 30,5 36, ,2 37, ,0 38,4 Vehviläinen et al selvityksen mukaisesti kaukolämpöyritykset puolestaan arvioivat kaukolämmön kulutuksen merkittävästi taustaskenaariota suuremmaksi eli vuodelle 2020 noin 35 TWh ja vuodelle 2050 noin 38 TWh. Erot taustaskenaarioon selittynevät lähinnä ilmastonmuutokseen ja rakennuskannan energiatehokkuuden kehitykseen liittyvien oletusten eroista. Yhteistuotannon kasvun osalta toiminnanharjoittajat taas olivat taustaskenaariota jonkin verran varovaisempia, vuonna 2020 vajaat 17 TWh ja vuonna 2050 noin 18 TWh. Rakennuskannan ominaiskulutuksen kehitys vaikuttaa kaukolämmön kysyntään. Taustaskenaariossa ominaislämmönkulutus alenee keskimäärin 0,75 % vuosivauhdilla, hitaan alenemisen skenaariossa keskimäärin 0,38 % ja nopean 1,13 %:n vuosivauhdilla. (Vehviläinen et al. 2007, 50.) Rakennusten lämmitykseen käytettävän energiamäärän muutoksiin vaikuttavat rakennusten lämmitettävä pinta ala, eristystaso, käytettävä lämmitysjärjestelmä ja sen hyötysuhde, ulkoilman lämpötila sekä rakennuksessa käytettävistä sähkölaitteista saatava lämpö (Energiateollisuus ry 2009b, 35). Mikäli ilmaston lämpeneminen etenee YK:n asettaman kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) esittämien skenaarioiden kuvaamalla tavalla, vähenee rakennusten lämmitystarve Suomessa noin 12 % vuoteen 2030 ja noin 16 % vuoteen 2050 mennessä. Myös energiatehokkuuden lisääminen vaikuttaa rakennusten lämmitystarvetta pienentävästi uudisrakentamisen ja korjaustoimien myötä. Matalaenergiatalojen lisääntyvä rakentaminen johtaisi investointivaltaisten lämmitysmuotojen kuten kaukolämmityksen suhteellisen kilpailukyvyn heikkenemiseen. (Vehviläinen et al. 2007, 55.) Kaukolämpöyrittäjien mukaan kaukolämmön yhteiskunnallinen merkitys kaupunkialueilla kasvaa tulevaisuudessa. Lämmön tuotanto, sekä erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotanto, voidaan keskittää yhteen tai muutamaan paikkaan. Näin ympäristöhaitat, kuten emissiot, pöly ja melu voidaan minimoida ja tulevaisuudessa poistaa kokonaan. Ilman laadun parantumisen johdosta 16

18 terveyshyödyt yhteiskunnalle ovat ilmeiset. Polttoaineen kuljetukset voidaan keskittää muutamaan energian tuotantopisteeseen ja kuljetuksesta aiheutuvat haitat voidaan estää varsinkin asutusalueilla. (Energiateollisuus ry 2006, 564.) 2.2 Tuotannolliset tehostamismahdollisuudet Kaukolämmityksellä ja varsinkin lämmön ja sähkön yhteistuotannolla on keskeinen rooli ympäristökuormituksen vähentämisessä ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamisessa. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto katsotaan EU:n piirissä merkittävimmäksi yksittäiseksi keinoksi vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä. Yhteistuotanto on erillistuotantoon verrattuna noin 30 % energiatehokkaampaa. Hiilidioksidipäästöjen vähennyksenä tämä vastaa noin 350 kg/mwh. (Energiateollisuus ry 2006, 27.) Tuotantoteknologioiden keinoin voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää kahdella eri tavalla, joko korvaamalla osa tai kaikki tuotantolaitoksessa käytettävä kivihiili polttoaineella, jonka ominaishiilidioksidipäästö on matalampi tai parantamalla polttolaitoksen hyötysuhdetta prosessiteknisin menetelmin. (Ritonummi et al.2004, 49.) Energiateollisuus ry:n vuonna 2009 julkaiseman Haasteista mahdollisuuksiin raportin mukaan Energiateollisuuden tavoitteena on hiilineutraali sähkön ja kaukolämmön tuotanto vuonna Tähän päästään vähentämällä päästöjä kauttaaltaan sekä korvaamalla sähköllä ja kaukolämmöllä niitä toimintoja, joista aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä Tuotantoteknologiat Kaukolämpöyritysten arvion mukaan uusien investointien tuotantoteknologian jakauma olisi kuvan 4 mukainen. Perinteiset tuotantoteknologiat, kaasukombiturbiinit, vastapainehöyryturbiinit ja väliottolauhdutusturbiinit näyttävät kaukolämpöyritysten mukaan säilyttävän suhteelliset osuutensa varsin hyvin. Polttomoottorien marginaalisen osuuden arvioidaan kasvavan maltillisesti vuoteen 2050 asti. (Vehviläinen et al. 2007, 34.) 17

19 Kuva 4. Kaukolämpöyritysten arvio uusissa laitoksissa lämpöenergian tuotantoon käytettyjen tuotantoteknologioiden osuuksista vuoteen 2020 asti. (Vehviläinen et al. 2007) Maakaasua energialähteenä käytettäessä tuotantoteknologiaksi arvioidaan valittavan kaasukombiturbiini (Vehviläinen et al. 2007). Kaasuturbiinin toiminta perustuu siihen, että kylmän ilman puristaminen paineesta 1 paineeseen 2 vaatii paljon vähemmän työtä kuin kuuma kaasu luovuttaa paisuessaan paineesta 2 paineeseen 1. Yksinkertaisen kaasuturbiinivoimalan pääosat ovat kompressori, polttokammio, turbiini ja generaattori. (Larjola 2008.) Kombiprosessi on kaasuturbiini ja höyryvoimalaitosprosessin yhdistelmä, jossa kaasuturbiinilta tulevat pakokaasut johdetaan lämmönvaihtimeen. Lämmönvaihtimessa kuuma pakokaasujen lämpöenergia höyrystää veden, joka johdetaan höyryturbiiniin (kuva 5). (Honkapuro et al. 2009,107.) 18

20 Kuva 5. Kombivoimalaitoksen periaatekaavio (Huhtinen et al. 1997) Kombivoimalaitoksen etuna pelkkään höyryturbiiniprosessiin verrattuna on korkea rakennussuhde, jonka ansiosta kombivoimalaitos on usein edullisempi tuotantolaitos kuin kiinteää polttoainetta käyttävä lämmitysvoimalaitos huolimatta kiinteän polttoaineen kaasua edullisemmasta energiahinnasta (Energiateollisuus ry 2006, 30). Väliottolauhdutusturbiinit keskittyvät lähinnä isoihin laitoskokoihin ja suurin osa investoinneista ajatellaan toteutettavan vastapainehöyryturbiineilla (Vehviläinen et al. 2007, 37). Väliottolauhdelaitos on vastapainevoimalaitos, jossa osa turbiinin läpi kulkevasta höyrystä otetaan väliotoista prosessihöyryksi tai kaukolämmön tuotantoon, ja loppuun asti paisunut höyry ohjataan lauhduttimeen. Tällöin voimalaitoksella voidaan tuottaa yhteistuotannolla sähköä ja lämpöä sekä lisäksi lauhdesähköä. Normaalissa käyttötilanteessa merkittävä osa höyrystä otetaan väliotoista joko kaukolämmön tuotantoon tai prosessihöyryksi. (Honkapuro et. al. 2009, 106.) Muista tuotantoteknologioista polttomoottoreilla on marginaalinen osuus (Vehviläinen et al. 2007, 37). Polttomoottorin toiminnan tarkoituksena on muuttaa lämpöenergiaa mekaaniseksi energiaksi. Ensin puristetaan ilma tai ilma ja polttoaineseos ympäristöään suurempaan paineeseen. Puristuksen jälkeen kaasun energiasisältöä lisätään polttamalla siinä tarkoitukseen sopivaa polttoainetta. Kohoavan lämpötilan ansiosta kaasu pyrkii laajenemaan puristusvaiheen lähtöarvoa suurempaan tilavuuteen, jolloin sillä laajetessaan on kyky tehdä mekaanista työtä enemmän kuin mitä kaasun puristusvaiheeseen sen hyväksi on käytetty. (Larjola 2008.) Uusien teknologioiden, kuten mikroturbiinien, polttokennojen ja orgaanisten Rankine prosessien arvioidaan tulevan käyttöön pienillä osuuksilla vuosien 2030 ja 2050 välillä (Vehviläinen et al. 2007, 38). Mikroturbiineilla tarkoitetaan yleensä teholtaan kw olevia kaasuturbiineja (Vartiainen et al. 2002, 19). Polttokenno on laite, jossa polttoaineen kemiallinen energia muunnetaan suoraan sähköksi. Yleisimmin polttoaineena on vety, jota voidaan tuottaa esim. maakaasusta reformoimalla. Tule 19

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma pro gradu -tutkielma Jukka Väkeväinen 3.3.2005

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot