Valtiontuki SA (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/ ja 25 artiklan, jotka koskevat salassapitovelvollisuutta, nojalla. Poistetut kohdat on merkitty seuraavasti: [ ]. JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke Euroopan komissio ilmoittaa Suomelle, että tutkittuaan Suomen viranomaisten toimittamat edellä mainittua asiaa koskevat tiedot komissio on päättänyt olla vastustamatta ilmoitettua tukitoimenpidettä. I. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat ilmoitusta edeltävän yhteydenpidon jälkeen 16. lokakuuta 2014 päivätyllä sähköisellä ilmoituksella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä SEUT-sopimus, 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti merituulivoiman kokeiluhankkeesta Suomessa. Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Euroopan komissio, B-1049 Bryssel, Belgia Puhelin: (+32-2)

2 II. TOIMENPITEEN KUVAUS Ilmoitetun hankkeen tausta ja tavoitteet 2. Ilmoitetulla hankkeella demonstroidaan merituulipuiston rakentamista ja käyttöä Suomen arktisissa olosuhteissa. Tarkoituksena on saada hyödyllistä kokemusta ja osaamista äärimmäisissä olosuhteissa (esim. matala lämpötila ja suuri ilmankosteus sekä meren jäätyminen talvella) toteutetusta kokeiluhankkeesta. 3. Suomen viranomaisten mukaan kansallinen energia- ja ilmastostrategia edellyttää merituulivoiman laajempaa käyttöönottoa, jotta voidaan saavuttaa 9 TWh:n tuotantotavoite tuulivoimalle vuodelle Uusiutuvan energian kansallisen toimintasuunnitelman mukaan Suomessa ei ole tarkoitus lisätä merituulivoiman käyttöä merkittävästi vuotta 2020 koskevien eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 4. Suomen valtio myöntää suunnitteilla olevalle merituulipuistolle 20 miljoonaa euroa investointitukea sekä toimintatukea tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksettavan syöttötariffin muodossa. 5. Suomen viranomaiset ovat korostaneet, että hankkeen riskit ovat merkittävät verrattuna muilla ilmastovyöhykkeillä toimiviin merituulipuistoihin. Riskit liittyvät esimerkiksi jään ja matalan lämpötilan vaikutuksiin. Tuensaajat 6. Tuensaaja valitaan avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailumenettely käynnistettiin 27. kesäkuuta 2013, ja hakemukset oli jätettävä viimeistään 30. syyskuuta Kaikkiaan viisi yritystä jätti yhteensä kuusi hakemusta. Kaikki kuusi hakemusta läpäisivät esikarsintavaiheen ja pääsivät valinnan toiseen vaiheeseen. 7. Kaikki viisi tarjouskilpailuun osallistuvaa yritystä ovat itsenäisiä yksiköitä, joilla on useita osakkaita. Yritysten omistusrakenne esitetään taulukossa 1. 2

3 Taulukko 1: Tarjouskilpailuun osallistuvien viiden yrityksen omistusrakenne (Lähde: Suomen viranomaiset) Yritys Osakkaat Pääosakkaat (osuus > 10 %) Muut osakkaat (osuus < 10 %) Rajakiiri Oy EPV Energia Oy (60,2 %), Oy Katternö Kraft Ab (19,9 %), Outokumpu Oyj (18,71 %) Rautaruukki Oyj (1,19 %) Propel Voima Oy ja Lumituuli Oy Vakka-Suomen Voima Oy (35 %), Rauman Energia Oy (20 %), Keravan Energia Oy (15 %), Etelä-Savon Energia Oy (15 %), Oulun Seudun Sähkö (15 %) Yrityksellä on yli tuhat osakasta: yksityishenkilöitä, yrityksiä, yhdistyksiä ja Lumijoen kunta Innopower Oy (2 hanketta) Kymppivoima Oy (32,81 %), Oulun kaupunki (18,37 %), Suomen Voima Oy (11,82 %) EPV Energia Oy (9,78 %), Haukiputaan Sähköosuuskunta (< 10 %), Iin Energia Oy (< 10 %), Kemin Energia Oy (< 10 %), Kemira Oyj (< 10 %), Kokkolan kaupunki (< 10 %), Metsä Board Oyj (< 10 %), Myllykoski Oyj (< 10 %), Oy Perhonjoki Ab (< 10 %), Porin kaupunki (< 10 %), Rantakairan Sähkö Oy (< 10 %), UPM-Kymmene Oyj (< 10 %), Vantaan Energia (< 10 %), Yli-Iin Sähkö Oy (< 10 %) Mervento Oy Suomen Merituuli Oy Suomen Hyötytuuli Oy VNT Management Oy (33,44 %), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (19,62 %), Vaasan Sähkö (12,74 %), Martti Ala-Vainio (10,09 %) EPV Energia Oy (50 %), Helsingin Energia (50 %) Helsingin Energia (12,5 %), Jyväskylän Energia Oy (12,5 %), Lahti Energia Oy (12,5 %), Lappeenrannan Energia Oy (12,5 %), Pori Energia Oy (12,5 %), Tampereen sähkölaitos (12,5 %), Turku Energia Oy (12,5 %), Vantaan Energia Oy (12,5 %) AC Cleantech Growth Fund I Holding AB (7,57 %), EPV Energia Oy (7,56 %), Patrik Holm (4,14 %), Soldino Oy (3,64 %), yrityksen oma henkilöstö (1,20 %) 3

4 8. Hakemusten arviointi perustuu julkaistuihin kriteereihin, jotka koskevat merituulivoiman rakentamisen, käytön ja huollon edistämistä Suomen olosuhteissa sekä hankkeen taloudellista ja yleistä elinkelpoisuutta. Kriteereitä ovat muun muassa seuraavat: hankkeen vaikutukset merituulivoimaan liittyvän uuden teknologian kaupallistamiseen ja käyttöönoton edistämiseen; hankkeeseen sisältyvän uuden teknologian merkitys merituulivoiman edistämisen kannalta Suomessa; hankkeeseen sisältyvän uuden teknologian kaupallistamismahdollisuudet; hankkeen monistettavuus Suomen meri- ja tuulioloihin; hankkeesta saatavan kokemuksen ja osaamisen jaettavuus; hankkeen kustannustehokkuus; hankkeen perusteella tuotettavan tuulisähkön määrä vuodessa; hyväksyttävä riskitaso liittyen hankkeen rahoitukseen sekä hakijan taloudellisiin ja toiminnallisiin edellytyksiin toteuttaa hanke; hankkeen toteuttamisaikataulu. 9. Suomen viranomaisten tarkoituksena on valita tuensaaja vuoden 2014 lopulla. Talousarvio, tuki-intensiteetti ja kesto 10. Suomen vuoden 2014 talousarviossa osoitettiin 20 miljoonaa euroa merituulivoiman kokeiluhankkeelle myönnettävään investointitukeen. 11. Hankkeelle myönnetään myös syöttötariffi enintään 12 vuoden ajaksi. Syöttötariffi lasketaan kolmen kuukauden välein. Laskelma perustuu tuotetun sähkön määrään sekä tavoitehinnan (83,5 euroa/mwh) ja sähkön markkinahinnan kolmen kuukauden keskiarvon erotukseen. 12. Tarjouskilpailumenettelyyn osallistuvat hankkeet eroavat toisistaan mm. seuraavien seikkojen osalta: teknologia, tuottavuus, tuotantokyky, sijainti ja etäisyys rannasta. Tukikelpoisen laitoksen on oltava täysin uusi. Syöttötariffin saamiseksi laitoksen nimellistehon on oltava vähintään 500 kva (n. 0,5 MW). Muita tehoa koskevia vaatimuksia ei ole. Yksi menettelyn arviointikriteereistä on laitoksen koko (tuotantokapasiteetissa mitattuna). 13. Sähkön enimmäistuotanto niinä 12 vuotena, joina syöttötariffia voidaan maksaa, määritellään hallinnollisella päätöksellä. Liiallisten korvausten välttämiseksi Suomen viranomaiset määrittelevät sähköntuotannon enimmäismäärän, jonka ylittävälle tuotannolle ei makseta syöttötariffia. 14. Jos sähkön markkinahinta laskee alle 30 euroon megawattitunnilta, syöttötariffia alennetaan. Tukea ei makseta, jos sähkön hinta on negatiivinen. Tuensaajaan sovelletaan tavanomaisia tasehallintavelvoitteita. 4

5 15. Tuensaajan on myytävä tuottamansa sähkö markkinoille, ja sähkö mitataan sähköverkon haltijan mittareilla. Tuensaaja saa tästä myynnistä tuloa. Tukea ei myönnetä, jos sähköä ei voida myydä markkinoille. 16. Suomen viranomaiset vahvistavat hakemusten alustavan arvioinnin perusteella, että hankkeen sisäinen tuottoaste on joka tapauksessa enintään 11 prosenttia. Sisäisen tuottoasteen laskennassa otettiin huomioon sekä investointituki että syöttötariffi. 17. Koska tuensaaja valitaan vasta vuoden 2014 lopulla, investointituen tuki-intensiteettiä ei ole mahdollista laskea tarkasti tässä vaiheessa. Kansallinen sääntelykehys 18. Investointituen oikeusperustat ovat Valtionavustuslaki (688/2001) ja Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012). Investointituen myöntämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 19. Syöttötariffin oikeusperusta on Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010). Lakia ollaan muuttamassa merituulivoiman kokeiluhankkeiden huomioon ottamiseksi. Syöttötariffia hallinnoi Energiavirasto, kun taas työ- ja elinkeinoministeriö vastaa tukijärjestelmän yleisestä ohjauksesta, valvonnasta ja kehittämisestä. 20. Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että tukitoimenpide rahoitetaan valtion talousarviosta. III. ARVIOINTI Valtiontuen olemassaolo 21. SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuki, jonka jäsenvaltio on myöntänyt tai joka on myönnetty valtion varoista 22. Tuensaaja saa Suomen valtiolta tukea sähköntuotantoon. Ilmoitettu toimenpide edistää sähköntuotantoa valitun tuensaajan käyttämässä merituulivoimalassa. Sähköllä käydään laajasti kauppaa jäsenvaltioiden kesken, ja sen vuoksi toimenpide vääristää todennäköisesti sähkömarkkinoilla käytävää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Näin ollen ilmoitettu toimenpide on SEUT-sopimuksen 107 artiklassa tarkoitettua valtiontukea. Sääntöjenmukaisuus 5

6 23. Hankkeesta on tarkoitus tehdä lopullinen päätös vuoden 2014 lopulla. Tästä syystä Suomen viranomaiset eivät ole panneet tukea täytäntöön ennen komission lopullista päätöstä. Suomi on näin ollen noudattanut SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanokieltoa. Soveltuvuus sisämarkkinoille ympäristönsuojelu- ja energiatukea koskevien suuntaviivojen nojalla 24. Komissio toteaa, että ilmoitetun tukitoimenpiteen tavoitteena on edistää sähköntuotantoa uusiutuvista energialähteistä, nimittäin merituulivoimasta. Koska kyse on uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukemisesta, ilmoitettu tukitoimenpide kuuluu valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina annettujen suuntaviivojen 1, jäljempänä suuntaviivat, soveltamisalaan. Komissio on tästä syystä arvioinut ilmoitettua tukitoimenpidettä suuntaviivojen 3.2 jaksossa esitettyjen, sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevien yleisten säännösten perusteella sekä uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle myönnettävän toimintatuen soveltuvuuskriteerien (suuntaviivojen ja jakso) perusteella, kuten suuntaviivoissa edellytetään erikseen ilmoitettavien investointitukien (119 kohta) ja erikseen ilmoitettavien toimintatukien (120 kohta) osalta. Yhteisen edun mukainen tavoite 25. Ilmoitetun tukitoimenpiteen tavoitteena on auttaa Suomea saavuttamaan unionin EU strategiassaan asettamat ilmastonmuutosta ja kestävää energiataloutta koskevat pitkän aikavälin tavoitteet. Hanke laajentaa tarjolla olevien uusiutuvaa energiaa koskevien teknologioiden kirjoa ja auttaa siten Suomea monipuolistamaan energiapalettiaan. Suomi on suuntaviivojen 30 ja 31 kohdan mukaisesti määritellyt tukitoimenpiteen tavoitteen. Se on selvittänyt, millä tavoin toimenpiteen voidaan odottaa edistävän kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiajärjestelmän turvaamista. 26. Komissio katsoo, että ilmoitetun tukitoimenpiteen tavoitteena on yhteisen edun mukainen tavoite SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Valtiontuen tarve, asianmukainen väline ja kannustava vaikutus 27. Komissio toteaa suuntaviivojen 107 kohdassa, että tietyin edellytyksin valtiontuki voi olla tarkoituksenmukainen väline, jolla tuetaan unionin tavoitteiden ja vastaavien kansallisten tavoitteiden saavuttamista. 28. Jotta jäsenvaltiot voisivat saavuttaa tavoitteensa EU:n vuosiin 2020 ja 2030 ulottuvien tavoitteiden mukaisesti, komissio olettaa suuntaviivojen 108 ja 116 kohdan mukaan valtiontuen myöntämisen olevan periaatteessa tarkoituksenmukainen väline edistämään energian tuottamista uusiutuvista lähteistä. 1 EUVL C 200,

7 29. Kannustavasta vaikutuksesta on suuntaviivojen 49 kohdan mukaisesti kyse, jos tuki saa tuensaajan muuttamaan toimintatapaansa yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi, eikä tuensaaja tekisi sitä ilman tukea. 30. Komissio toteaa, että ilmoitettu hanke ei ilman tukea olisi rahoituksellisesti elinkelpoinen, sillä sähkön tuottaminen kokeiluvoimalassa maksaa paljon sähkön odotettua markkinahintaa enemmän. Suomen viranomaiset ovat huomauttaneet tästä, että merituulivoimalan tuotantokustannukset ovat karkeasti arvioituna kolminkertaiset sähkön tämänhetkiseen tukkuhintaan verrattuna. Merituulivoima ei voi ilman tukea kilpailla muista lähteistä tuotetun sähkön kanssa, joten hankkeen kokonaistuottoaste olisi negatiivinen. Näin ollen tuensaaja voi tuen ansiosta muuttaa toimintatapaansa ja investoida ilmoitettuun merituulihankkeeseen. 31. Komissio toteaa lisäksi, että arktisten alueiden merituulivoiman markkinat ovat rajalliset. Yksityiset yritykset eivät todennäköisesti investoi tarvittavan teknologian kehittämiseen ilman selkeää poliittista tukea. Suomen puolestaan on vakuututtava siitä, että teknologia on elinkelpoista ja kustannukset hyväksyttäviä, ennen kuin se sitoutuu tukemaan voimalan käyttöönottoa. Ilman poliittista tukea ja kokeiluhankkeelle myönnettävää tukea olisi epätodennäköistä, että kehittäminen voitaisiin rahoittaa pelkästään yksityisellä T&Krahoituksella. 32. Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että hakijoiden oli menettelyn aikana toimitettava useita hakemuksia. Komissio toteaa, että ilmoitetussa tukitoimenpiteessä on noudatettu suuntaviivojen 51 kohdassa asetettua velvoitetta käyttää tukihakemuslomaketta. Komissio toteaa lisäksi, että hakemus toimitettiin ennen hanketta koskevan työskentelyn aloittamista. 33. Näin ollen komissio katsoo, että ilmoitetulle hankkeelle myönnettävä tuki on tarpeellinen, se myönnetään asianmukaisella välineellä ja se tuottaa tarvittavan kannustavan vaikutuksen yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oikeasuhteisuus 34. Suuntaviivojen 69 kohdan mukaan ympäristötuki katsotaan oikeasuhteiseksi, jos tuen määrä tuensaajaa kohti on rajattu vähimmäismäärään, joka on tarpeen, jotta voidaan saavuttaa asetettu ympäristönsuojelutavoite. 35. Komissio arvioi tuen suhteellisuutta suuntaviivojen jakson (toimintatuki) sekä ja 3.2 jakson (investointituki) säännösten mukaisesti. 36. Suuntaviivojen 124 kohdan mukaisesti toimintatuki maksetaan muuttuvana palkkiona sähkön viitehinnan lisäksi. Kuten 11 kohdassa edellä kuvataan, palkkio muodostuu hallinnollisesti määritellyn hinnan (83,5 euroa/mwh) ja sähkön viitehinnan kolmen kuukauden keskiarvon erotuksesta. 37. Kuten 17 kohdassa edellä todetaan, hankkeen investointituen intensiteetti ei ole tiedossa, koska lopullista tuensaajaa ei ole valittu. Suuntaviivojen 80 kohdan mukaan tukimäärä voi 7

8 kuitenkin kattaa 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos tuki myönnetään tarjouskilpailumenettelyssä selkeiden, avointen ja syrjimättömien kriteerien perusteella. 38. Toimenpiteen tavoitteita erityisesti tavoitetta saada kokemusta merituulivoimalan rakentamisesta, käytöstä ja huollosta arktisissa olosuhteissa ei voida arvioida määrällisesti ainoastaan sähköntuotannon kulujen perusteella. Tästä syystä 8 kohdassa edellä kuvattuun menettelyyn sisältyy muitakin valintakriteerejä kuin matalimmat kustannukset tuotettua megawattituntia kohden. On odotettavissa, että menettelyssä valitaan edellä esitettyjen tavoitteiden kannalta hyödyllisin hanke. 39. Menettelyn valintakriteereitä ovat muun muassa seuraavat: kriteerit, jotka liittyvät merituulivoiman käyttöön ja huoltoon Suomen olosuhteissa (esim. teknologinen innovointi, monistettavuuteen ja kaupallistamiseen liittyvät mahdollisuudet), taloudellinen elinkelpoisuus ja kustannustehokkuus (tuotetun tuulisähkön määrä, kustannustehokkuus, toteuttamisaikataulu jne.). 40. Komissio katsoo, että tämä menettely takaa hintaan nähden parhaan mahdollisen hankkeen valinnan. Komissio toteaa erityisesti, että toimitettujen tietojen perusteella tarjouskilpailumenettely toteutetaan selkeästi, syrjimättömästi ja avoimesti. Lisäksi menettelyyn osallistuvat yritykset, jotka kuvataan taulukossa 1, vaikuttavat olevan itsenäisiä yksiköitä. 41. Komissio päättelee Suomen viranomaisten tarjouskilpailumenettelystä toimittamien tietojen perusteella, että tämän päätöksen kohteena olevan menettelyn voidaan katsoa olevan suuntaviivojen 80 kohdan säännösten mukainen tarjouskilpailumenettely. 42. Kuten 16 kohdassa mainitaan, Suomen viranomaiset ovat todenneet, että hankkeen sisäinen tuottoaste ei ylitä 11:tä prosenttia riippumatta siitä, mille hakemukselle tuki myönnetään. Suuntaviivojen 129 kohdan säännösten mukaisesti sisäinen tuottoaste lasketaan ottaen huomioon sekä investointi- että toimintatuki. Tämä katto estää joka tapauksessa liialliset korvaukset. Muille komission hyväksymille merituulihankkeille myönnetty sisäinen tuottoaste on ollut samantasoinen. Esimerkiksi asiassa SA (Walney Offshore Wind Farm) arvioitu tuottoaste on [ ], asiassa SA (Hornsea Offshore Wind Farm) [ ] ja asiassa SA (Beatrice Offshore Wind Farm) [ ]. Komissio arvioi hiljattain näille (Yhdistyneen kuningaskunnan) hankkeille myönnettyä tukea ja totesi sen olevan yhteensopiva SEUT-sopimuksen 107 artiklan kanssa. Komissio toteaa, että tämän päätöksen kohteena olevaan hankkeeseen liittyvät riskit ovat huomattavasti suuremmat kuin tavanomaisessa merituulipuistossa, joten korkeampi tuottoaste saattaa olla perusteltu. 43. Edellä todetun perusteella komissio katsoo, että ilmoitetulle hankkeelle myönnetty tuki on oikeasuhteista. Kilpailun vääristyminen ja tasapainotesti 8

9 44. Suuntaviivojen 90 kohdan mukaan komissio katsoo, että ympäristötarkoituksiin myönnettävä tuki suosii jo luonteensa perusteella ympäristöystävällisiä tuotteita ja teknologioita muiden, enemmän pilaantumista aiheuttavien kustannuksella. Lisäksi tuen vaikutusta ei periaatteessa pidetä kilpailun kohtuuttomana vääristymisenä, koska se on kytköksissä tuen nimenomaiseen tavoitteeseen. 45. Komissio toteaa lisäksi, että kokeiluhankkeessa tuotettu sähkö muodostaa vain murtoosan 2 Suomen sähkömarkkinoista. Näin ollen komissio katsoo, että ilmoitettu hanke ei vaikuttaisi merkittävästi kilpailuun Suomen sähköntuotantomarkkinoilla. 46. Kuten 14 kohdassa edellä kuvataan, tukea ei makseta, jos sähkön hinta on negatiivinen, ja tuensaajaan sovelletaan tavanomaisia tasehallintavelvoitteita. 47. Kuten 15 kohdassa edellä kuvataan, tuensaaja myy tuottamansa sähkön markkinoille. 48. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä sähkömarkkinoiden vääristyminen kannustamalla käyttämään tuulipuistoa markkinasignaalien mukaisesti. 49. Kuten 8 kohdasta edellä käy ilmi, tarjouskilpailumenettelyn arviointikriteereihin kuuluu suunnitelma hankkeesta saatujen kokemusten jakamisesta. On kuitenkin todennäköistä, että tuensaajalle kertyy tekijänoikeuksia ja siten kilpailuetua. Avoin tarjouskilpailumenettely minimoi kilpailun vääristymisen, koska siinä valitaan tavoitteen saavuttamisen kannalta edullisin tarjous. 50. Tästä syystä komissio katsoo, että uusiutuvien energialähteiden tukemiseen myönnettävällä tuella ei ole kohtuuttomia kilpailua ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia, joten kokonaisvaikutus on myönteinen. Päätelmä toimenpiteen soveltuvuudesta sisämarkkinoille 51. Komissio katsoo edellä esitetyn perusteella, että ilmoitetulla tukitoimenpiteellä pyritään saavuttamaan yhteisen edun mukainen tavoite tarpeellisella ja oikeasuhteisella tavalla ja että tuki tästä syystä soveltuu suuntaviivojen perusteella sisämarkkinoille. IV. PÄÄTELMÄT 52. Komissio on edellä esitetyn arvioinnin perusteella päättänyt katsoa, että ilmoitettu tukitoimenpide soveltuu sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti. 53. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että hyväksytte kirjeen julkistamisen kokonaisuudessaan kolmansille osapuolille ja sen julkaisemisen todistusvoimaisella kielellä osoitteessa 2 Arvioiden mukaan huomattavasti alle 0,5 prosenttia. 9

10 Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Registry B-1049 BRUSSELS Faksi: (+32-2) Kaikessa kirjeenvaihdossa on mainittava asian nimi ja numero. Kunnioittavasti Komission puolesta Komission jäsen 10

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Kokemuksia kilpailutuksesta, merituulivoiman demohanke. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund TEM

Kokemuksia kilpailutuksesta, merituulivoiman demohanke. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund TEM Kokemuksia kilpailutuksesta, merituulivoiman demohanke Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Pekka Grönlund TEM 24.1.2017 Merituulivoimapotentiaali BASREC 2012: Analysis of conditions for Wind Power in

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko

Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Hallitusneuvos Anja Liukko Energia- ja ilmastostrategian jatkotyö tuulivoiman osalta Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Hallitusneuvos Anja Liukko Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030: Tuet teollisen

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille

Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.03.2011 K(2011)1951 lopullinen Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille Arvoisa ulkoministeri, 1.

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 Asia: N59/2008 Suomi Lämmityksessä ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäville biopolttoaineille myönnettävä verovapaus Arvoisa Herra ulkoministeri,

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle

Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15.03.2011 K(2011)1750 lopullinen Asia: Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä

Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Valtiontuet syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen esteenä Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät Laskentatoimen asiantuntija Outi Vilén Esityksen sisältö Valtiontuet tuotantotukilaissa

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Tuotantotukilain muutokset

Tuotantotukilain muutokset Tuotantotukilain muutokset Anja Liukko hallitusneuvos Syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivät 27.11.2012 Tuulivoimarakentamisen tukijärjestelmä Syöttötariffi (= tavoitehinta sähkön 3 kk markkinahinta)

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

Tarja Virkkunen VALTIONEUVOSTON ASETUS PÄÄSTÖKAUPASTA JOHTUVIEN EPÄSUORIEN KUSTANNUSTEN KOMPEN- SOINNISTA

Tarja Virkkunen VALTIONEUVOSTON ASETUS PÄÄSTÖKAUPASTA JOHTUVIEN EPÄSUORIEN KUSTANNUSTEN KOMPEN- SOINNISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Ylitarkastaja Muistio Tarja Virkkunen 18.5.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS PÄÄSTÖKAUPASTA JOHTUVIEN EPÄSUORIEN KUSTANNUSTEN KOMPEN- SOINNISTA YLEISPERUSTELUT 1.1 Nykytila Päästökauppa

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anja Liukko LAUSUNTO HE 30/2015 vp

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anja Liukko LAUSUNTO HE 30/2015 vp TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anja Liukko LAUSUNTO HE 30/2015 vp 20.10.2015 VALTION TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016: ENERGIAPOLITIIKKA (32.60) Energiapolitiikan tavoitteiden toteutuminen Energiapolitiikan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Case EPV Tuuli: Suomen suurimmat tuulivoimalaitokset Tornioon. Tomi Mäkipelto johtaja, strateginen kehitys EPV Energia Oy

Case EPV Tuuli: Suomen suurimmat tuulivoimalaitokset Tornioon. Tomi Mäkipelto johtaja, strateginen kehitys EPV Energia Oy Case EPV Tuuli: Suomen suurimmat tuulivoimalaitokset Tornioon Tomi Mäkipelto johtaja, strateginen kehitys EPV Energia Oy 1 Esityksen sisältö EPV Energia Oy ja tuulienergiaohjelma Rajakiiri Oy:n Tornion

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtiontuki N 370/2009 Suomi St1 Oy:lle myönnetty biopolttoainetta koskeva verovapautus

Valtiontuki N 370/2009 Suomi St1 Oy:lle myönnetty biopolttoainetta koskeva verovapautus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel K (2009) 8497 Asia: Valtiontuki N 370/2009 Suomi St1 Oy:lle myönnetty biopolttoainetta koskeva verovapautus Arvoisa ministeri Euroopan komissio on arvioinut Suomen viranomaisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011

TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA. Urpo Hassinen 25.2.2011 TUULIVOIMA JA KANSALLINEN TUKIPOLITIIKKA Urpo Hassinen 25.2.2011 www.biomas.fi UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ KOKO ENERGIANTUOTANNOSTA 2005 JA TAVOITTEET 2020 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Eurooppa Suomi Pohjois-

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot