GEOVUOKSI HANKE. Sisällöt ja sisältöjen esiin tuominen näyttelyssä Minna Kähtävä-Marttinen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOVUOKSI HANKE. Sisällöt ja sisältöjen esiin tuominen näyttelyssä Minna Kähtävä-Marttinen 2014"

Transkriptio

1 GEOVUOKSI HANKE Sisällöt ja sisältöjen esiin tuominen näyttelyssä Minna Kähtävä-Marttinen 2014 Hipaise näyttöä! Uusien teknologioiden käyttö näyttelyissä Elina Mankki 2014

2 Kannen kuva: Luontokeskus Haltia. Kuva Minna Kähtävä-Marttinen.

3 1 Sisällöt ja sisältöjen esiin tuominen näyttelyssä Minna Kähtävä-Marttinen SISÄLLYS: 1. Sisällöt ovat osa globaalia kauppaa 2 2. Sisältöjen esiin tuomisen periaatteita kansainvälisellä tasolla 3 3. Mihin sisältöjen esiintuonnissa pyritään? Sisältöjen esiin- 4 tuomisen tavoitteet 4. Sisältöjen esiin tuomisen tavat 5 5. Sisältöprosessi 6 6. Sisältökokonaisuuksien kokoaminen Vuoksen ja 7 eteläisen Saimaan alueelta 6.1. Geologia Luonto Ihminen Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteiden luominen 11 Vuoksen ja eteläisen Saimaan alueelta uusien teknologioiden esimerkkien kautta Lähteet

4 2 1. Sisällöt ovat osa globaalia kauppaa Sisällöt, niiden tuottaminen ja jakaminen eri medioiden kautta on tämän päivän keskeistä toimintaa monissa organisaatioissa ja yrityksissä. Sisältöprosessi ja sisältöstrategia ovat päivän sanoja. Sisältöjä myydään ja ostetaan. Kulttuuri- ja luonnonperintö, joita arvostetaan aitoina sisältöinä, ovat myös yhä vahvemmin osa globaaleja sisältötuotannon prosesseja; konkreettiset kohteet ja niiden ympärille kehitetyt tuotteet näkyvät matkailun megatrendeissä luonto- ja kulttuurimatkailun kasvuna. Luonnon- ja kulttuuriperinnön katsotaan kuuluvan kaikille, se on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, joka halutaan jättää tuleville sukupolville. Luonnon- ja kulttuuriperinnön katsotaan kuuluvan seuraavia asioita: Luonnonperintö Elottomat ja elolliset luonnonmuodostumat tai -muodostumaryhmät, jotka ovat esteettiseltä tai tieteelliseltä kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; geologiset ja fysiografiset muodostumat sekä tarkoin rajatut alueet, jotka ovat tieteen tai luonnonsuojelun kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaiden uhanalaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristönä; luonnontilaiset paikat tai tarkoin rajatut luonnonalueet, jotka ovat tieteen, luonnonsuojelun tai luonnonkauneuden kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita. Kulttuuriperintö Rakennusmuistomerkit: rakennustaiteen teokset, monumentaalisen veisto- ja maalaustaiteen teokset, arkeologiset kohteet tai rakennelmat, piirtokirjoitukset, luola-asumukset sekä muut kohteet, jotka ovat historian, taiteen tai tieteen kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; rakennusryhmät: erillisten tai toisiinsa liittyvien rakennusten ryhmät, jotka ovat arkkitehtuurinsa, yhtenäisyytensä tai maisemallisen sijaintinsa takia historian, taiteen tai tieteen kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; paikat: ihmisen taikka luonnon ja ihmisen yhteisesti luomat teokset sekä alueet mukaan lukien arkeologiset paikat, jotka ovat historialliselta, esteettiseltä, etnologiselta tai antropologiselta kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita. (Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta. Hyväksytty UNESCOn yleiskokouksen 17. istunnossa Pariisissa Suomen hallituksen ratifioima Julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjassa n:o 19/87). Luonnon- ja kulttuuriperinnön matkailullisessa esiin tuomisessa on omat haasteensa. Luonnon- ja kulttuuriperinnön sisältöjä tulee voida hyödyntää matkailullisesti tuotteistamalla, mutta samalla luonnon- ja kulttuuriperinnön kaupalliseen tuotteistamiseen kuuluu

5 3 velvoite toimia kestävällä tavalla näiden merkittävien sisältöjen ja niiden sisältämien arvojen säilymiseksi. Luonnon ja kulttuuriperinnön tuotteistamisessa ollaan tekemisessä myös ihmiselämän ja ihmisyhteisöjen kanssa monin tavoin: esimerkiksi luonnon- ja kulttuuriperintökohteet sijaitsevat usein asutuilla alueilla keskellä ihmisyhteisöjä, niiden käyttöön ja esille tuomiseen liittyy perinteestä tai eri toimijoiden taholta nousevia ristiriitaisia käytäntöjä tai odotuksia, ne voivat olla helposti tuhoutuvia, ne ovat erityyppisten tahojen omistamia ja niin edelleen. Luonto- ja kulttuurimatkailussa korostetaan kestävän kehityksen arvoja, mutta myös liiketaloudellista hyötyä ja oppimista esimerkiksi seuraavan kulttuurimatkailun määritelmän mukaisesti: "kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketaloudellisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuutta tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. (Suomen matkailustrategia vuoteen 2020, KTM 21/2006). 2. Sisältöjen esiin tuomisen periaatteita kansainvälisellä tasolla Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteita tulee katsoa kokonaisvaltaisesti osana sisältöjen ja ympäröivän yhteiskunnan ja maailman vuoropuhelua; sisältöjen esiintuomisen tavoitteena ei ole puhtaan faktatiedon esiin tuominen. Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteita voi tarkastella eri näkökulmista: asiakkaan näkökulmasta, sisältöjä esiin tuovan yhteisön tai organisaation näkökulmasta, alueen näkökulmasta, paikallisyhteisön näkökulmasta, suojelun näkökulmasta, tulon tai tieteellisen tiedon tuottamisen näkökulmasta ja niin edelleen. On huomattava, että luonnonperinnön ja kulttuuriperinnön sisällöt ovat osa toimivaa ja elävää yhteiskuntaa. Luonnon- ja kulttuuriperinnön kokonaisvaltaisen esiin tuomisessa on etenkin englanninkielisessä maailmassa käytössä 1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa kehitetty sisältöjen esiintuomisen malli, joka voitaisiin ehkä suomentaa elämysviestinnäksi (suomennos kirjoittajan). Metodi on käytössä esimerkiksi monissa UNESCOn maailmanperintökohteissa ja sen kautta kehitetään kohteiden sisältöjen esiintuontia seuraavat periaatteet huomioiden: sisällöt tulee tuoda esiin niin, että ne innostavat, herättävät ajattelemaan ja luovat kävijälle kokemuksen tai elämyksen. Sisältöjen esiin tuomisen tavan tulee lisätä kiinnostusta ja syvempää ymmärtämistä sisältöjä kohtaan. Samalla sisältöjen arvostus kasvaa.

6 4 sisältöjen esiin tuomisen tulee perustua huolelliseen monitieteiseen tutkimukseen ja sen tulee sisältää paikalliset kertomukset ja myytit sekä vaihtoehtoiset tieteelliset teoriat sisältöjen esiintuonnin tulee sisältää koulutukselliset, opetukselliset ja kulttuuriset tavoitteet, tavoitteena ei ole pelkästään kävijämäärän ja tulojen kasvu lapsille suunnattu sisältöjen esiin tuominen tulee olla suoraan lapsille tehty eikä tiivistelmä aikuisille tehdyistä sisällön esiin tuonneista sisältöjen esiin tuonti tulee rakentaa niin, että siihen voi rakentaa vaihtuvia teemoja ja sitä voi laajentaa helposti tarpeen mukaan paikallisten ihmisten tulee olla mukana sisältöjen esiintuomisen prosessissa, jotta sisältöjen esiintuominen on paikallisesti uskottavaa sisältöjen esiin tuomisessa tulee tunnistaa erilaiset yleisöt kulttuurisesti, demografisesti ja maantieteellisesti sisältöjen esiin tuonnin tapojen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Sisältöjen esiintuonnin tulee tukea paikallisyhteisöä, lisätä paikallisyhteisön tietoutta esimerkiksi koulutuksen kautta ja mahdollistaa uusia taloudellisen toiminnan tapoja paikallisyhteisölle sisältöjen esiintuominen ja sen vaikutukset pitää pystyä evaluoimaan, jotta toimintaa voidaan kehittää ja parantaa. Evaluointia tulee tehdä sekä yleisöpalautteen että asiantuntijoiden toimesta. (Managing Natural World Heritage, 2012, UNESCO/ICCROM/ICOMOS/IUCN). 3. Mihin sisältöjen esiintuonnissa pyritään? Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteet Sisältöjen esiin tuomiselle tulee määritellä tavoitteet. Sisältöjä esiin tuotaessa tulee pohtia esimerkiksi näyttelyä kokonaisvaltaisena kokemuksena tai elämyksenä ja määritellä sitä mihin pyritään sisältöjen esiin tuomisessa. Miten halutaan, että kävijä kokee näyttelyn, sen sisällöt ja sitä kautta koko alueen ja merkityksen ja itsensä ja toimintansa suhteessa ainutlaatuiseen kulttuuri- tai luonnonperintöön. Näyttelyn sisällöt ovat erikseen näyttämölle esille tuotu osa alueen erityisyyttä, ja alue on olemassa myös näyttelyn seinien ulkopuolella. Miten saadaan kävijä tutustumaan koko alueeseen ja sen ominaisuuksiin myös näyttelyn seinien ulkopuolella? Vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin tulee miettiä sisältöjen esiin tuomista suunniteltaessa: Mitä oivalluksia ja elämyksiä halutaan näyttelyn avulla synnyttää? Miten halutaan motivoida kävijää tutustumaan alueeseen itse näyttelyn ulkopuolella? Mitä halutaan että näyttelystä jää kävijälle mieleen? Mitä halutaan, että kävijä oppii näyttelystä? Miten kävijän käyttäytymistä halutaan muuttaa suhteessa esitettyihin sisältöihin tai

7 5 alueeseen, jossa sisällöt ovat? Mitä halutaan tuoda esille alueesta tai näyttelyn järjestävästä organisaatiosta näyttelyn sisältöjen kautta? Miten saadaan kävijä tulemaan uudestaan? Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteet tulee aina laatia tapauskohtaisesti ja sisältölähtöisesti ja tavoitteita tulee myös päivittää yhteiskunnan muuttumisen myötä. Tavalliset sisältöjen esiin tuomisen tavoitteet liittyvät usein alla oleviin aihepiireihin: halutaan tuottaa kävijälle myönteinen kokemus ja elämys sisältöihin liitetty oppimistavoite täyttyy (esimerkiksi koululaisryhmät) sisällön/ resurssin arvostus kasvaa sen ymmärtämisen myötä sisällöstä/ resurssista tulee yksi alueen vetovoimatekijöistä kävijämäärät kasvavat, alueelle tulee lisätuloa yrittäjät saavat lisätuloa sisältöä/ resurssia eri tavoin hyödyntämällä, uusia tuotteita tai palveluja syntyy alueen arvostus kasvaa sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteet jäävät ilmaan eikä näyttelyä tai sen sisältöjen esiin tuomista pystytä kehittämään tai parantamaan jos tavoitteiden pääsyä ei pystytä millään tavoin todentamaan ja seuraamaan. Samalla kun sisältöjen esiin tuomiselle määritellään halutut tavoitteet, samalla määritellään myös ne keinot, jolla tavoitteisiin pääsyä voidaan todentaa. 4. Sisältöjen esiin tuomisen tavat Sisältöjen tavoitteiden asettaminen heijastuu siihen millä tavoin ne tuodaan esiin. Perinteiset tekstit, kuvat ja elävä kuva ovat saaneet rinnalleen moniaistisuuden sisältöjen kokemisessa. Tuntoaistilla voi kosketella tai kokea asioita oman kehonsa kautta, hajuaisti tuo uusia viestejä ja vanhoja viestejä vuosien takaa ja ääni voi johdattaa kokonaan omanlaisiinsa äänimaailmoihin. Fyysinen tekeminen, sisältöjen pienennökset tai suurennokset ja näyttelyrakenteet osana sisältöjä tuovat uusia näkökulmia. Uusien teknologioiden käyttö on kuitenkin tuonut suurimman muutoksen. Uusien teknologian kautta on mahdollista nykypäivänä tehdä melkein mitä vain ja sisällöstä ja sen ominaisuuksista itsestään riippuu, millä tavoin sitä voidaan esitellä eri teknologioiden kautta. Uusien teknologioiden käyttö etenkin sisältöjen viestien viemisessä lapsille ja nuorille on tärkeää. Toisaalta on aina muistettava, että sisältöjä esiin tuotaessa mennään niiden ehdoilla, ei teknologian ehdoilla, ja että perinteinen sisältöjen kokeminen kehon kautta luo myös vahvoja kokemuksia.

8 6 5. Sisältöprosessi Sisältöjen esiintuonnin prosessi on jatkuva työ, joka pyörii eteenpäin pyörän tavoin: sisältöjen esiin tuominen rakennetaan, tavoitteisiin pääsyä evaluoidaan, evaluaation pohjalta tehdään korjaukset sisällön esiin tuomiseen, ja sisältöjä taas rakennetaan. Samalla eletään mukana yhteiskunnan kehityksessä ja tuodaan sisältöjen esittämiseen uusia ajankohtaisia näkökulmia tai kokonaan uusia teemoja. Sisällön esiintuominen on työtä, joka tuo esiin alueen sisimpiä merkityksiä ja arvoja, avaa niitä paikallisille, houkuttelee matkailijoita kokemaan aluetta ja mahdollistaa niihin liittyvää liiketoimintaa paikaillisille toimijoille. Sisältöprosessin etenemistä voi kuvata esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Miksi haluat tuoda sisältöjä esiin? Määrittele konkreettiset tavoitteet sille, miksi sisältöjä tuodaan esiin. Mihin sisältöjen esiin tuomisella pyritään? Samalla on määriteltävä ne evaluoinnin tavat, joilla tavoitteisiin pääsyä voi mitata. Mitä haluat tuoda esiin? Sisällöt ovat usein laajoja ja monisyisiä kokonaisuuksia. Mitä haluat tuoda sisällöistä ja niiden kautta esiin? Mitä haluat kertoa sisällöistä, alueesta, alueen ihmisistä tai muusta? Fyysisiä ominaisuuksia, tietoa, tarinoita? Keille tuot sisältöjä esiin? Kuka tai ketkä ovat asiakkaitasi? Mitkä ovat heidän kiinnostuksensa tai odotuksensa sisältöjä kohtaan? Keitä haluaisit asiakkaiksi? Miten, milloin ja missä sisällöt esitetään? Millä keinoin tuot kunkin sisällön parhaiten esiin, esiintuonnin tavat voivat vaikuttaa myös tavoitteisiin pääsyyn. Ovatko sisällöt osa tapahtumaa, virtuaalisesti aina saatavilla, ulkona polun varressa vai kaikkia näitä? Miten sisältöjen esiin tuomista evaluoidaan Miten tiedät, että olet päässyt tavoitteisiin? Miten korjaat toimintaasi, että pääset asetettuihin tavoitteisiin? (John Veverka 2011, Vol. 1, s.160. taulukkoa mukaellen kirjoittaja)

9 7 6. Sisältökokonaisuuksien kokoaminen Vuoksen ja eteläisen Saimaan alueelta Imatran ja sen lähialueen geologiaan, luontoon ja historiaan liittyvät perusilmiöt ovat Saimaa ja Vuoksi. Vuoksen syntyyn johtaneet tapahtumat, Vuoksen synty ja ihmisen asettuminen Vuoksen ja Saimaan vaikutuspiiriin on muovannut alueen elämän sellaiseksi kuin se nyt on. Vuoksi on se keskeinen ilmiö, jonka ympärille Imatran alueen kulttuuri on syntynyt. Näyttelyn rakentumisen keskeiseksi sisällöksi voidaan ajatella nykyisen Imatran alueen sisältöjen esiin tuomista, laajentaen esiin tuomisen tarpeen mukaan eteläisen Saimaan alueen sisältöjen esiin tuomiseen, Saimaan tarinan esittämiseen. Opastuskeskuksen / näyttelyn sisältökokonaisuudet rakentuvat alueen vahvuuksien varaan, jotka ovat alueen geologia, luonto ja historia. Kustakin osa-alueesta tuodaan esiin keskeiset ja kiinnostavat sisällöt, joista nostetaan esiin parhaiten aluetta kuvaavia ja elämyksellisiä kokonaisuuksia. Esiin nostettavat sisällöt valitaan kun lähdetään työstämään varsinaista näyttelykäsikirjoitusta ja sisältöjen konkreettinen esiintuontisuunnitelma valmistuu yhdessä varsinaisen käsikirjoituksen kanssa, mutta yleisellä tasolla näyttelyn keskeiset esiin tuotavat sisällöt ovat seuraavat: 6.1. Geologia Geologian keskeiset sisällöt ovat: Imatran alueen kallioperä ja kallioperän kehitysvaiheet Vuoksenlaakson kiillegneissit Vuoksenlaakson graniittiset kivet Imatran alueen maaperä Jäätikön vetäytyminen ja maaperämuodot De Geer moreenit Virtauskielekkeet ja Salpausselät Vesistövaiheet Maankohoaminen ja ylin ranta Baltian jääjärven pinnantasot Paikalliset jääjärvet Yoldiameri Itsenäisen Saimaan alkuvaiheet Suursaimaa Vuoksi (Remes Kaisa-Maria, Tervo Tapani ja Nenonen Jari 2013: Imatran geoinventointi).

10 Luonto Vuoksen ja Saimaan alueen merkittävimmät luontoelementit lajistohistorian ja nykyisen eliöstön kannalta muodostuvat kolmen ilmiön alle: Salpausselät ja muut jääkauden jäljet idän ja lännen rajalla Saimaan vesistöallas Vuoksenlaakso Suomesta Venäjälle Näiden suurten elementtien kokonaisuutta alueen luonnon esittelyssä voidaan tuoda esille seuraavan jaottelun mukaan: Jääkausi, eliöhistoria ja maantiede Jääkausi ja maiseman suuret piirteet Kalliot Vanhempi eliöhistoria Saimaannorppa Nuorempi eliöhistoria Salpausselät ja harjut Jääkausi ja maiseman pienemmät piirteet Kangasmetsät Salpausselkien ja harjujen paahderinteet Harjujen pienvedet Saimaa Saimaan pienet ja näkymättömät eliöt Hiekkarannat Saimaan kalasto Saimaan linnusto Arktika Vuoksi virtavetenä Vehreä Vuoksenlaakso Perinneympäristöt: kedot ja niityt Lehdot Luonnontilainen metsä Suot (Vitikainen Tiina, Jantunen Juha ja Saarinen Kimmo 2014, s.2-22).

11 9 Sisältöteema, Vuoksen geologia ja luonto Miten kaikkia alkoi ja missä nyt mennään? Miten kaikki alkoi? Kerrotaan Saimaan ja Vuoksen tarina elämyksellisillä tavoilla niiden syntyvaiheista lähtien. Aloitetaan alueen kallioperän synnystä ja siitä, miten viimeisin jääkausi muokkasi maaperän nykyiselleen. Erityisesti Vuoksen synty, siihen johtaneet tapahtumat ja sen vaikutukset Suomessa ja Venäjällä tuodaan esiin. Myös Imatran sijainti geologisten suurmuotojen (Salpausselkä, Vuoksi) keskipisteessä tuodaan esiin. Kerrotaan Vuoksenlaakson luonnosta ja sen kehityksestä ja Saimaan kehitysvaiheista ja jääkauden relikteistä. Tuodaan esiin alueen ominaispiirteitä: Imatran ja eteläisen Saimaan sijainti idän ja lännen rajapinnassa on muovannut myös luontoa ja ympäristöä. Karjalankannas on ollut luonnollinen kasvillisuuden ja eläimistön kulkutie kautta aikojen, ihmisellä on myös ollut vaikutusta luonnon muokkaajana ja alueen kaakkoisuus on myös oma lukunsa alueen eliöhistoriassa samoin kun tuhansien vuosien aikana tapahtuneet esimerkiksi ilmastomuutoksista johtuvat muutokset kasvistossa ja eläimistössä. Reunamuodostumat, harjualueet, reittivesistö, kalliopaljastumat, maankohoamisen nopeus ja laajuus sekä soistuminen leimaavat eliöstön elämän historiaa ja nykypäivää. Kerrontaa voi elävöittää esimerkiksi seuraavasti: Tehdään animaatio, simulaatio tai vuorovaikutteinen lyhytelokuva Vuoksen synnystä ja siihen johtaneista tapahtumista. Vuoksen puhkeaminen kerrotaan lapsille sopivan hahmon, vaikkapa pikku kuutin kautta, joka joutuu suureen seikkailuun Vuoksen syntyessä. tehdään animaatio/simulaatio siitä, miten kasvillisuus ja eläimet saapuivat jään paljaaksi jättämälle maalle ja miten kasvillisuus ja järvivaiheet, kuten lehtimetsät ja kuusimetsät kasveineen ja eläimistöineen vaihtelivat alueella eri ilmastokausina. Kohde-esimerkkinä Lammassaari, Salpausselän delta-alue Ihminen Ihminen saapui eteläisen Saimaan alueelle jääkauden jälkeen. Asutus alkoi pienimuotoisena. Ihminen sopeutti toimintansa sekä geologian että luonnon muokkaamaan ympäristöön ja vaikutti myös omalta osaltaan alueen geologiaan ja luontoon. Vuoksen alueen ja eteläisen Saimaan alueen historia ja kulttuurihistoria on aihepiireiltään ja sisällöltään erittäin monimuotoinen ja runsas. Perusvireenä ihmisen historiaa alueella leimaa idän ja lännen valtapiirien rajalla eläminen sekä geologia- ja luonnonoloista nousevat elinkeinot ja näistä versova monimuotoinen kulttuuri ja historia. Näyttelyssä historiasisältöjä voidaan tuoda esiin väljästi alueen kronologisessa kehyksessä esimerkiksi seuraavasti:

12 10 Historiakronologia Esi- ja varhaishistoria : sotakaudesta Stolbovan rauhaan : Stolbovan rauhasta Uudenkaupungin rauhaan : Uudenkaupungin rauhasta Vanhan Suomen liittämiseen : Autonominen Suomen suuriruhtinaskunta : Itsenäisen Suomen aika (Julkunen, Jutta 2014: Vuoksen historia osana eteläisen Saimaan historiaa, s.1-30). Vaihtoehtoisesti on mahdollista tarkastella ihmisen elämää Saimaan ja Vuoksen vaikutuspiirissä erilaisten muutosten jatkumona suhteessa geologian ja luonnon rajapintoihin ja pohtia eri rajapinnoilla tapahtuvia muutoksia ja niiden keskinäistä vaikutusta alueen elämään eri aikoina. Erilaisia muutoksia tai muita rajapintoja voi hahmottaa eri tavoin; esimerkiksi ilmaston- ja ympäristönmuutokset, Vuoksen puhkeaminen, geologia ja luonto osana rajaa ja geopolitiikkaa. Myös nykyilmiöitä tulee voida käsitellä suhteessa menneisyyden ilmiöihin ja tapahtumiin. Sisältöteemoja, Imatran alue: Imatran ihmisiä: elämää kivikaudelta tehtaisiin Kerrotaan ihmisen saapumisesta ja ihmisten elämästä Imatralla elämyksellisesti paikkansa pitävän tutkimustiedon pohjalta. Valitaan ne kulttuurin osa-alueet, jotka halutaan tuoda esiin ja valitaan sopivat aihealueista sopivat esimerkit, tarinat ja henkilöt, joiden elämän kautta elämä Imatralla avautuu parhaiten. Lapsille asian voi esitellä eri tavoin elävöittäen: esimerkiksi kivikauden Lammassaaren perhe tapaa Ritikanrannan tehdastyöläisten perheen ja mitä sitten tapahtuu. Imatrankoskelle oli pakko päästä Suomen nykymuotoinen matkailu alkoi Imatrankoskelta ja Imatrankoski oli kävijämäärältään Suomen suurin matkailukohde 1890-luvulla. Kerrotaan Imatrankoskeen liittyvä matkailuhistoria elämyksellisesti paikkansa pitävän tutkimustiedon pohjalta ja hyödynnetään sopivia henkilöitä ja paikallisia tarinoita. Muun sisällön ohessa kävijöille voi tarjota esimerkiksi mahdollisuutta huvitella Imatrankoskella 1800-luvun lopun tapaan erilaisten pelillisten simulaatioiden kautta: Imatrankosken voi ylittää vaijerin varassa roikkuvassa pajukorissa kuohuvan kosken yllä, kosken ääni, joka kuului peninkulmien päähän pauhaa osana elämystä. Mahdollisesti vettä roiskahtaa ylityksen aikana Kalastajille ja muille innokkaille tarjotaan mahdollisuus narrata elämänsä lohi Vuoksesta. Simulaatiopeli. Useampi pelaaja voi pelata yhtä aikaa, jolloin toinen pelaaja voin napata lohen nenän edestä.

13 11 Lapsille tarjotaan mahdollisuus ylittää Imatrankoski vaijeria pitkin nuorallakävelijä Rudolf Blondinin tyttären, 9-vuotiaan Antonian esimerkin mukaisesti. Simulaatiopeli. Sisältöteemoja, Imatra ja Saimaa: Vuoksi virtaa sekä idässä että lännessä Kerrotaan mitä kaikkea historian aikana Vuoksen varrella ja läheisellä Saimaan alueella on tapahtunut. Kerrotaan elämästä Saimaan ja Vuoksen rannoilla, idän ja lännen kulttuuripiirien rajalla ja siitä, mitä raja on tarkoittanut ja tarkoittaa nykypäivänä. Valitaan sopivat tapahtumat, aikajaksot ja henkilöt, joiden kautta idän ja lännen rajalla eläminen avautuu parhaiten. Peilataan alueen geopolitiikkaan sekä historian että ajankohtaisten asioiden kautta. Lapsille esitettynä Vuoksi voi olla kertova päähenkilö, joka tuo muististaan esiin erilaisia tapahtumia, ihmisiä ja ilmiöitä. Simulaatiopelien kautta on mahdollistua osallistua eri aikojen tapahtumiin ja ehkä muuttaa historiaa? 6.4.Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteiden luominen Vuoksen ja eteläisen Saimaan alueelta uusien teknologioiden esimerkkien kautta Alueen geologia-, luonto- ja historiasisältöjen esiintuonnin tavoitteet tulee pohtia eri toimijoiden, kuten sisältöjen asiantuntijoiden, markkinoijien ja paikallisten toimijoiden näkökulmasta suhteessa siihen, miten ja millä tavoin sisältöjä lähdetään tuomaan esiin. Sisältöjen esiin tuomisen perustavoitteiden tulee liittyä positiiviseen kävijäkokemukseen, alueen arvostuksen nousuun, sisältöjen nousuun alueen vetovoimatekijäksi sekä taloudellisiin tavoitteisiin, esimerkiksi lipputulotavoitteeseen tai siihen, miten paljon esimerkiksi simulaatio- ja www-sisällöt saavat kävijöitä tai miten paljon esimerkiksi sisällöistä tehtäviä mobiilisovelluksia käytetään. Sisältöjen esiin tuominen uusien teknologioiden kautta vaikuttaa merkittävästi sisältöjen esiin tuontitapoihin ja siihen, miten ne ovat yleisön saatavilla ja siihen, miten niistä on mahdollista saada matkailutuloa. Onkin perusteltua ennen sisältötavoitteiden ja evaluaatiokeinojen kiveen kirjaamista tutustua tarkemmin uusiin teknologioihin ja niihin mahdollisuuksiin, joita uudet teknologiat voivat tuoda Vuoksen ja Saimaan alueen geologia-, luonto ja (kulttuuri) historian esiin tuomisessa ja lähteä rakentamaan näyttelyn varsinaista käsikirjoitusta sähköisten ja virtuaalisten medioiden näkökulmasta.

14 12 Lähteet: Julkunen, Jutta 2014: Vuoksen historia osana eteläisen Saimaan historiaa. Raportti. Kähtävä-Marttinen, Minna 2008: Elämyksiä kulttuuriperinnöstä. Johdatus arkeologiaan. Tampere. Remes Kaisa-Maria, TervoTapani ja Jari Nenonen 2013: Imatran geoinventointi. GTK. Raportti. Veverka, John, 2011: Interpretive Master Planning. Volume 1. Edinburgh. Veverka, John, 2011: Interpretive Master Planning. Volume 2. Edinburgh. Vitikainen Tiina, Jantunen Juha ja Saarinen Kimmo 2014: Luontonäyttelyn sisältötiivistelmä ja aineistot. Yleiskuvaus Etelä-Karjalan luonnosta sisältäen Venäjänpuoleisen Vuoksen luontoaiheet. Allergia- ja Ympäristöinstituutti. Raportti. Verkkosivut: Managing Natural World Heritage, 2012, UNESCO/ICCROM/ICOMOS/IUCN. World Heritage Resource Manual. Suomen matkailustrategia vuoteen 2020, KTM 21/2006

15 1 Hipaise näyttöä! Uusien teknologioiden käyttö näyttelyissä Elina Mankki SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Museoiden mobiilipalveluista 3 3. Seinätön museo -hanke 4 4. Esimerkkejä erilaisista mobiilipalveluista ja äänioppaista 6 5. Esimerkkejä ulkomaisten museoiden mobiilisovelluksista 9 6. QR-koodit ja NFC-tunnisteet opasteina Museoiden (mobiili)pelejä Lisättyä todellisuutta Moniaistisuutta uusien teknologioiden avulla Esimerkkejä moniaistisista näyttelyistä Multimediaa näyttelyissä ja museoissa Todellisuuden jäljittelyä ja virtuaalisuutta Esimerkkejä virtuaalisuudesta suomalaisissa museoissa Simulaattoreita suomalaisissa museoissa esimerkkejä Simulaattoreita ulkomaisissa museoissa esimerkkejä D- ja 4D-teattereita ja planetaarioita museoissa ja tiedekeskuksissa IMAX-elokuvia ja -teattereita museoissa ja tiedekeskuksissa Sisätilapaikannus & älykäs museo Lopuksi 35 Lähteet 37

16 2 1. Johdanto Tämä on katsaus uusien teknologioiden käyttöön näyttelyissä, tehty osana Imatran kaupungin hallinnoimaa GeoVuoksi-hanketta loppuvuonna Katsaus sisältää internetistä koottua tietoa ja esimerkkejä siitä, miten eri näyttelyissä, museoissa ja tiedekeskuksissa käytetään hyväksi uutta teknologiaa sisältöjen esiintuomisessa. GeoVuoksi-hankkeen tavoitteena on Vuoksen luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten parantaminen ja kulttuuriympäristön kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. GeoVuoksi-hankkeen yhtenä toimenpiteenä kootaan Vuoksen ja Eteläisen Saimaan alueen geologia-, historia- ja luontosisältöjä ja tehdään suunnitelmia sisältöjen esiintuomisesta näyttelyn muodossa. Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Kaakkois-Suomen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Imatran kaupunki. Uudet teknologiat mahdollistavat sisältöjen esiintuomisen näyttelyissä perinteisiä keinoja monipuolisemmin. Niillä voidaan täydentää perinteistä näyttelytekniikkaa, jota ovat esimerkiksi seinille ja seinäkkeisiin sijoitetut kuvat ja tekstit sekä vitriineihin sijoitetut esineet. Uusien teknologioiden avulla näyttelykäyntikokemusta voidaan rikastuttaa, saada elämyksellisemmäksi, opettavaisemmaksi ja saavutettavammaksi. Näyttelyistä löytyy nykyisin mobiiliteknologiaa, QR-koodeja, digitaalisuutta, virtuaalisuutta, lisättyä todellisuutta, 3D-teknologiaa, 4D-elämyksiä ja niin edelleen. Mahdollisuuksia uusien teknologioiden käyttöön on paljon. Museoalan trendejä tällä hetkellä, puhuttaessa uusista teknologioista, näyttävät olevan erityisesti mobiilipalvelut ja moniaistiset kokemukset. Ne ovat myös tämän katsauksen keskeistä sisältöä, kuten myös todellisuuden jäljittely. Esimerkkitapauksiksi tähän katsaukseen on poimittu erilaisia näyttelyitä Suomesta ja ulkomailta. Mukana on monia museoita, kulttuurihistoriallisia ja taidemuseoita, mutta myös luonto- ja tiedekeskuksia. Esimerkkitapausten kautta tämä tarjoaa vinkkejä ja näkökulmaa näyttelyiden suunnitteluun, varsinkin jos tarkoituksena on hyödyntää uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Alaviitteet ovat internetosoitteita, jotka on katsottu joulukuussa Muutamia verkosta lainattuja ajatuksia aiheesta: Teknologian avulla taideteoksia voi katsoa, ymmärtää, kokea ja tuntea uudella tavalla - jopa astua teoksen sisään. 1 How do you extend the museum experience? By creating a virtual component. 2 1 Suomen museoliitto, Näyttelysuunnittelu ja uudet teknologiat -seminaari,

17 3 Museonäyttelyissä kohtaavat nykyään sulassa sovussa aidot esineet, äänimaisemat, kosketusnäytöillä toimivat esitykset, digitaaliset esitykset ja niiden uudet keholliset käyttöliittymät. Monista näyttelyistä löytyy esimerkkejä siitä, miten digitaalinen sisältö liitetään luovasti fyysisiin käyttöliittymiin. 3 Koskaan ennen museot eivät ole päässeet yhtä lähelle kävijöitä kuin nyt heidän taskuihinsa, valmiina kertomaan hyviä tarinoita näyttöä hipaistaessa Museoiden mobiilipalveluista Mobile is the buzzword of the museum field in Mobiili on muotisana museokentällä Mobiilipalvelu on langattomasti tarjottava verkkopalvelu, jota käytetään yleensä älypuhelimilla tai tablettitietokoneilla. Suomalaisissa museoissa mobiilipalvelut ovat erittäin ajankohtaisia vuonna Erilaisia mobiilipalveluita on käytössä monessa museossa, monessa niitä parhaillaan tehdään ja monessa tehtäisiin, jos olisi resursseja. Museokentällä ajatellaan, että mobiililaite on tulevaisuuden formaatti. Näyttelytekstin lukeminen omalta älypuhelimelta tulee olemaan yhtä luonnollista kuin sen lukeminen Internetistä tai esitteestä. Sisältöä pitää tuottaa sillä formaatilla, mikä tavoittaa yleisön. 6 Mobiilipalvelut lisäävät museon tai näyttelyn saavutettavuutta ja tavoittavat uusia käyttäjäryhmiä. Asiakkaiden oman, taskussa kannettavan teknologian hyödyntäminen on museoille ja näyttelyille valtava mahdollisuus: mobiilipalvelussa ei tarvitse investoida laitteisiin vaan ainoastaan sisältöihin. Vasta viime aikoina tähän mahdollisuuteen on enemmälti tartuttu, kansainvälisesti vertailtuna hiukan jälkijunassa. 7 Viime vuosina Suomen museokentälle putkahti monta uutta mobiilipalvelua muun muassa Seinätön museo -hankkeen johdosta. 8 Mobiilipalveluiden ajankohtaisuudesta suomalaisissa museoissa ja näyttelyissä kertoo sekin, että aiheesta tehtiin vuonna 2014 opinnäytetöitä. Annina Koskiola tutki Tukholman yliopistoon tekemässään pro gradussaan Mobile solutions and the museum experience mobiiliteknologian hyödyntämistä suomalaisissa museoissa ja yleisön suhtautumista mobiiliteknologiaan. 9 Mari Numminen tarkasteli Humanistisen 2 The Field Museum, Chicago, USA, 3 Kimmo Antila, Postimuseon johtaja, 4 Suomen museoliitto, Seinätön museo, 5 Annina Koskiola, 2014,

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Annina Koskiola. Museoiden mobiiliratkaisut kävijöiden silmin

Annina Koskiola. Museoiden mobiiliratkaisut kävijöiden silmin Kuriositeettikabi.net 2014/2 Annina Koskiola Museoiden mobiiliratkaisut kävijöiden silmin Ei ole olemassa niin lyhyttä hetkeä tai sopimatonta paikkaa, ettei älypuhelimen ruutua voisi ainakin nopeasti vilkaista.

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: alakoulu Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: jokamiehen

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: yläkoulu Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa

Lisätiedot

Geomatkailu. Vulkaneifel Geopark, Germany

Geomatkailu. Vulkaneifel Geopark, Germany Vulkaneifel Geopark, Germany North Pennines A.O.N.B. Geopark, Geomatkailu UK Swabian Geopark Alps Harz, Geopark, Germany Germany Geomatkailu on osa maailmanlaajuisesti kasvavaa luontomatkailutrendiä Geomatkailussa

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

Suunnitteilla Saimaa Geopark Saimaa geomatkailukohteeksi -valmisteluhanke

Suunnitteilla Saimaa Geopark Saimaa geomatkailukohteeksi -valmisteluhanke Suunnitteilla Saimaa Geopark Saimaa geomatkailukohteeksi -valmisteluhanke Geologian ja Suomen luonnon päivä 27.8.2016 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan.

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan. Mobiilit luontorastit 4. 6.lk Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: 4 6.lk Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: luonnossa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija

Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija Jyväskylän kaupunginkirjasto Kirjastoiden ja kännyköiden monimutkainen suhde Tilastoja ja historiaa WAP1.0 vuonna 1998 Nokia Communicatorilla

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2015 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

Rakennamme mobiilipalveluja,

Rakennamme mobiilipalveluja, Rakennamme mobiilipalveluja, jotka tekevät ihmisten päivittäisestä kommunikoinnista ja asioinnista helpompaa ja hauskempaa ja jotka ovat helppoja ja kustannustehokkaita markkinoinnin ja asiakasviestinnän

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Rajupusu Leaderin kehittämishanke

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. - Arthur C Clarke Millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat? Internet

Lisätiedot

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Innostunut opas innostaa kävijää! (opettaja) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorum Imatra 17.11.2011 Liisa Hentinen Liisa Matkailun Hentinen, MEK edisämiskeskus 1 Matkailun globaalit päävetovoimatekijät - kulttuuri (laajasti

Lisätiedot

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism 2nd International Conference on Urban Marketing Cities by the Water: Images Real and Virtual Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism Soila Palviainen Esityksen sisältö: määrittelyjä

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ Mukana entistä kehittyneempi polkemisen tunne ja sisäänrakennettu simulaattori Madrid (4.8.2015), Bkool, interaktiivista

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa Etkot & Jatkot 3. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 4. Seuraa

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

instituutti kulttuurimatkailu

instituutti kulttuurimatkailu Pohjoisen kulttuuri-instituutti instituutti kulttuurimatkailu Veli-Pekka Räty projektipäällikkö Lapin matkailuparlamentti, Suomu 30.9.2010 Eväitä kulttuurimatkailun kehittämiseen Pohjoisen kulttuuri-instituutti

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan museo

Pohjois-Karjalan museo Venäjäteemoja 2014 Pohjois-Karjalan museo Karjala-sarja kevät ja kesä 2014 Pohjois-Karjalan museo partnerina kahdessa Karelian ENPI CBC hankkeessa, sitä kautta 2 valokuvanäyttelyä: Destination Karelia

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

Tulevaisuuden päätelaitteet

Tulevaisuuden päätelaitteet Tulevaisuuden päätelaitteet Kuka ne omistaa? Miten niitä hallitaan? Aki Antman Sulava Oy 2.11.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Erilaiset päätteet ja sähköinen työpöytä Kuka omistaa päätelaitteet?

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes 1 POHJOIS-KARJALA Geologisia vahvuuksia: Aluetta ei vielä rajattu, useita mahdollisia kohteita; Arkeeinen/ proterotsooinen

Lisätiedot

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto MATKAILUMARKKINOINTI Helsingin matkailubrändin 9 vahvuustekijää Idän ja lännen kohtaamispaikka > Nordic

Lisätiedot

Matkailureitit. Kolari 25.8. Ilkka Kauppinen

Matkailureitit. Kolari 25.8. Ilkka Kauppinen Matkailureitit Kolari 25.8 Ilkka Kauppinen Ohjelma nopeasti 10:00 Aloituskahvit ja tervetuloa 10:15 Pieni esittelykierros 10:30 Mitä odotamme ja mitkä ovat tavoitteemme matkailureitistä? 11:00 Miten rakennamme

Lisätiedot

Saimaa geomatkailukohteeksi-hanke Geologiset arvot ja inventoinnit Jari Nenonen & Kaisa-Maria Remes GTK

Saimaa geomatkailukohteeksi-hanke Geologiset arvot ja inventoinnit Jari Nenonen & Kaisa-Maria Remes GTK Saimaa geomatkailukohteeksi-hanke Geologiset arvot ja inventoinnit Jari Nenonen & Kaisa-Maria Remes GTK Geologiset inventoinnit / Nenonen & Remes 25.6.2015 1 Geologian tutkimuskeskus (GTK) Tukee alueellisia

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Saaristomuseo Pentala. Merellisen Espoon helmi

Saaristomuseo Pentala. Merellisen Espoon helmi Saaristomuseo Pentala Merellisen Espoon helmi Kehitämme menestyvää ja hyvinvoivaa Espoota. Tulevaisuuden Espoo on luova ja rohkea kulttuurikaupunki, joka tukee kestävää elämäntapaa ja uuden talouden toimintaa.

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Linnasta Linnaan - Castle to Castle

Linnasta Linnaan - Castle to Castle SOUTH-EAST FINLAND RUSSIA ENPI CBC 2007 2013 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Linnasta Linnaan - Castle to Castle Linnojen ja linnoitusten historian tuotteistaminen ja elävöittäminen Irina Lukkarinen

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Aikuisten museo. Aikuisten museo

Aikuisten museo. Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Aikuisten museo Johdatus päivän teemaan 15.12.2009 Kalle Kallio museonjohtaja Työväenmuseo Werstas Päivän ohjelma ennen lounasta 11.00-12.15 Miten kapitalismi ruostuttaa

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa 1. Lappeenranta 2006

Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa 1. Lappeenranta 2006 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa 1 Lappeenranta 2006 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 1 Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2006 Pohjakartat: Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Solomo tässä ja nyt. Marika Levomäki Turku Solomo työpaja 28.2.2013

Solomo tässä ja nyt. Marika Levomäki Turku Solomo työpaja 28.2.2013 Solomo tässä ja nyt Marika Levomäki Turku Solomo työpaja 28.2.2013 Tänään Mikä SoLoMo? Miksi SoLoMo? Miten SoLoMo? Esimerkkejä Mobiili kasvaa hurjaa vauhtia (lähde: TNS Gallup, eri selaimet / vko) 700

Lisätiedot

ERFARENHETER FRÅN SECOND LIFE YHDESSÄ OPPIMINEN ERILLÄÄN

ERFARENHETER FRÅN SECOND LIFE YHDESSÄ OPPIMINEN ERILLÄÄN ERFARENHETER FRÅN SECOND LIFE YHDESSÄ OPPIMINEN ERILLÄÄN Kim Holmberg -- Isto Huvila -- Nancy Pettersson -- Maria Sundström Informationsförvaltning / Öppna Universitetet SISÄLTÖ 1. Tutustutaan Second Lifeen

Lisätiedot

Vierailulla Vellamossa

Vierailulla Vellamossa Merikeskus Vellamo panostaa hyvään saavutettavuuteen ja viihtyisään ympäristöön 2009 sivu 2 / 13 Sisällys Johdanto...3 Viestintä ja saapuminen...3 Opasteet ja seinätekstit...5 Lainattavia apuvälineitä...7

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2017 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Art Pro

Etkot & Jatkot. Art Pro Etkot & Jatkot Art Pro Sisällys 1. Tervetuloa Kiasmaan 2. Taidetestaajien Kiasma-käynti 3. Etkot ja jatkot 4. Tutustu Kiasmaan 5. Yhteystiedot 1. Tervetuloa Kiasmaan Art Pro-käynnillä taidetestaajat tutustuvat

Lisätiedot

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen Bonwal Oy Palvelut: Digitaalisten tunnisteiden sisällönhallinta Asiakkuudenhallinta ja viestintä NFC teknologia Sovellukset, järjestelmät,

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita. Niiden hyödyntäminen vaikkapa ilmiöitä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Salpalinja-museo Bunkkerimuseo Salpapolku

Salpalinja-museo Bunkkerimuseo Salpapolku Salpalinja-museo Bunkkerimuseo Salpalinja Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin kesällä

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Koskaan ennen museot. Museoiden uudet mobiilimahdollisuudet 2.0. Hipaisemalla. hyviä tarinoita. reittejä voi toteuttaa ulko- ja sisätiloihin, lähelle

Koskaan ennen museot. Museoiden uudet mobiilimahdollisuudet 2.0. Hipaisemalla. hyviä tarinoita. reittejä voi toteuttaa ulko- ja sisätiloihin, lähelle 2.0 Museoiden uudet mobiilimahdollisuudet Hipaisemalla toimivat museooppaat kertovat hyviä tarinoita. Koskaan ennen museot eivät ole päässeet yhtä lähelle kävijöitä kuin nyt heidän taskuihinsa, valmiina

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Varpaisjärven kotiseutumuseon QR-koodi -suunnistus

Varpaisjärven kotiseutumuseon QR-koodi -suunnistus Varpaisjärven kotiseutumuseon QR-koodi -suunnistus Museosta löytyy numeroituja QR-koodeja, jotka muodostavat suunnistuksen. Suunnistuksessa koodit käydään numerojärjestyksessä läpi ja vastataan kysymyksiin.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa. Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori

ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa. Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori AINEETON KULTTUURIPERINTÖ "Aineettomalla kulttuuriperinnöllä" tarkoitetaan

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Lisätty todellisuus ja sen sovellukset: kiehtovaa visualisointia ja havainnollistamista

Lisätty todellisuus ja sen sovellukset: kiehtovaa visualisointia ja havainnollistamista This document is downloaded from the Digital Open Access Repository of VTT Title Lisätty todellisuus ja sen sovellukset: kiehtovaa visualisointia ja havainnollistamista Author(s) Siltanen, Sanni Citation

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Luku 21. Evoluution perusteet

Luku 21. Evoluution perusteet 1. Evoluutio käsitteenä a. Mitä käsite evoluutio tarkoittaa? b. Miten evoluutiota tapahtuu? c. Mitkä ovat evoluution päämääriä? 2. Evoluution todisteita Mitä seuraavat evoluution todisteet osoittavat evoluutiosta?

Lisätiedot

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi.

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. Olit sitten kuka tahansa, sinulla on aina uniikki ja arvokas

Lisätiedot

Kasvu ja kestävyys paikallisyhteisöjen ja luonnon vastaanottokyky muuttuvalla kalottialueella

Kasvu ja kestävyys paikallisyhteisöjen ja luonnon vastaanottokyky muuttuvalla kalottialueella Kasvu ja kestävyys paikallisyhteisöjen ja luonnon vastaanottokyky muuttuvalla kalottialueella Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot