GEOVUOKSI HANKE. Sisällöt ja sisältöjen esiin tuominen näyttelyssä Minna Kähtävä-Marttinen 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOVUOKSI HANKE. Sisällöt ja sisältöjen esiin tuominen näyttelyssä Minna Kähtävä-Marttinen 2014"

Transkriptio

1 GEOVUOKSI HANKE Sisällöt ja sisältöjen esiin tuominen näyttelyssä Minna Kähtävä-Marttinen 2014 Hipaise näyttöä! Uusien teknologioiden käyttö näyttelyissä Elina Mankki 2014

2 Kannen kuva: Luontokeskus Haltia. Kuva Minna Kähtävä-Marttinen.

3 1 Sisällöt ja sisältöjen esiin tuominen näyttelyssä Minna Kähtävä-Marttinen SISÄLLYS: 1. Sisällöt ovat osa globaalia kauppaa 2 2. Sisältöjen esiin tuomisen periaatteita kansainvälisellä tasolla 3 3. Mihin sisältöjen esiintuonnissa pyritään? Sisältöjen esiin- 4 tuomisen tavoitteet 4. Sisältöjen esiin tuomisen tavat 5 5. Sisältöprosessi 6 6. Sisältökokonaisuuksien kokoaminen Vuoksen ja 7 eteläisen Saimaan alueelta 6.1. Geologia Luonto Ihminen Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteiden luominen 11 Vuoksen ja eteläisen Saimaan alueelta uusien teknologioiden esimerkkien kautta Lähteet

4 2 1. Sisällöt ovat osa globaalia kauppaa Sisällöt, niiden tuottaminen ja jakaminen eri medioiden kautta on tämän päivän keskeistä toimintaa monissa organisaatioissa ja yrityksissä. Sisältöprosessi ja sisältöstrategia ovat päivän sanoja. Sisältöjä myydään ja ostetaan. Kulttuuri- ja luonnonperintö, joita arvostetaan aitoina sisältöinä, ovat myös yhä vahvemmin osa globaaleja sisältötuotannon prosesseja; konkreettiset kohteet ja niiden ympärille kehitetyt tuotteet näkyvät matkailun megatrendeissä luonto- ja kulttuurimatkailun kasvuna. Luonnon- ja kulttuuriperinnön katsotaan kuuluvan kaikille, se on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, joka halutaan jättää tuleville sukupolville. Luonnon- ja kulttuuriperinnön katsotaan kuuluvan seuraavia asioita: Luonnonperintö Elottomat ja elolliset luonnonmuodostumat tai -muodostumaryhmät, jotka ovat esteettiseltä tai tieteelliseltä kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; geologiset ja fysiografiset muodostumat sekä tarkoin rajatut alueet, jotka ovat tieteen tai luonnonsuojelun kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaiden uhanalaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristönä; luonnontilaiset paikat tai tarkoin rajatut luonnonalueet, jotka ovat tieteen, luonnonsuojelun tai luonnonkauneuden kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita. Kulttuuriperintö Rakennusmuistomerkit: rakennustaiteen teokset, monumentaalisen veisto- ja maalaustaiteen teokset, arkeologiset kohteet tai rakennelmat, piirtokirjoitukset, luola-asumukset sekä muut kohteet, jotka ovat historian, taiteen tai tieteen kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; rakennusryhmät: erillisten tai toisiinsa liittyvien rakennusten ryhmät, jotka ovat arkkitehtuurinsa, yhtenäisyytensä tai maisemallisen sijaintinsa takia historian, taiteen tai tieteen kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; paikat: ihmisen taikka luonnon ja ihmisen yhteisesti luomat teokset sekä alueet mukaan lukien arkeologiset paikat, jotka ovat historialliselta, esteettiseltä, etnologiselta tai antropologiselta kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita. (Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta. Hyväksytty UNESCOn yleiskokouksen 17. istunnossa Pariisissa Suomen hallituksen ratifioima Julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjassa n:o 19/87). Luonnon- ja kulttuuriperinnön matkailullisessa esiin tuomisessa on omat haasteensa. Luonnon- ja kulttuuriperinnön sisältöjä tulee voida hyödyntää matkailullisesti tuotteistamalla, mutta samalla luonnon- ja kulttuuriperinnön kaupalliseen tuotteistamiseen kuuluu

5 3 velvoite toimia kestävällä tavalla näiden merkittävien sisältöjen ja niiden sisältämien arvojen säilymiseksi. Luonnon ja kulttuuriperinnön tuotteistamisessa ollaan tekemisessä myös ihmiselämän ja ihmisyhteisöjen kanssa monin tavoin: esimerkiksi luonnon- ja kulttuuriperintökohteet sijaitsevat usein asutuilla alueilla keskellä ihmisyhteisöjä, niiden käyttöön ja esille tuomiseen liittyy perinteestä tai eri toimijoiden taholta nousevia ristiriitaisia käytäntöjä tai odotuksia, ne voivat olla helposti tuhoutuvia, ne ovat erityyppisten tahojen omistamia ja niin edelleen. Luonto- ja kulttuurimatkailussa korostetaan kestävän kehityksen arvoja, mutta myös liiketaloudellista hyötyä ja oppimista esimerkiksi seuraavan kulttuurimatkailun määritelmän mukaisesti: "kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketaloudellisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuutta tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. (Suomen matkailustrategia vuoteen 2020, KTM 21/2006). 2. Sisältöjen esiin tuomisen periaatteita kansainvälisellä tasolla Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteita tulee katsoa kokonaisvaltaisesti osana sisältöjen ja ympäröivän yhteiskunnan ja maailman vuoropuhelua; sisältöjen esiintuomisen tavoitteena ei ole puhtaan faktatiedon esiin tuominen. Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteita voi tarkastella eri näkökulmista: asiakkaan näkökulmasta, sisältöjä esiin tuovan yhteisön tai organisaation näkökulmasta, alueen näkökulmasta, paikallisyhteisön näkökulmasta, suojelun näkökulmasta, tulon tai tieteellisen tiedon tuottamisen näkökulmasta ja niin edelleen. On huomattava, että luonnonperinnön ja kulttuuriperinnön sisällöt ovat osa toimivaa ja elävää yhteiskuntaa. Luonnon- ja kulttuuriperinnön kokonaisvaltaisen esiin tuomisessa on etenkin englanninkielisessä maailmassa käytössä 1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa kehitetty sisältöjen esiintuomisen malli, joka voitaisiin ehkä suomentaa elämysviestinnäksi (suomennos kirjoittajan). Metodi on käytössä esimerkiksi monissa UNESCOn maailmanperintökohteissa ja sen kautta kehitetään kohteiden sisältöjen esiintuontia seuraavat periaatteet huomioiden: sisällöt tulee tuoda esiin niin, että ne innostavat, herättävät ajattelemaan ja luovat kävijälle kokemuksen tai elämyksen. Sisältöjen esiin tuomisen tavan tulee lisätä kiinnostusta ja syvempää ymmärtämistä sisältöjä kohtaan. Samalla sisältöjen arvostus kasvaa.

6 4 sisältöjen esiin tuomisen tulee perustua huolelliseen monitieteiseen tutkimukseen ja sen tulee sisältää paikalliset kertomukset ja myytit sekä vaihtoehtoiset tieteelliset teoriat sisältöjen esiintuonnin tulee sisältää koulutukselliset, opetukselliset ja kulttuuriset tavoitteet, tavoitteena ei ole pelkästään kävijämäärän ja tulojen kasvu lapsille suunnattu sisältöjen esiin tuominen tulee olla suoraan lapsille tehty eikä tiivistelmä aikuisille tehdyistä sisällön esiin tuonneista sisältöjen esiin tuonti tulee rakentaa niin, että siihen voi rakentaa vaihtuvia teemoja ja sitä voi laajentaa helposti tarpeen mukaan paikallisten ihmisten tulee olla mukana sisältöjen esiintuomisen prosessissa, jotta sisältöjen esiintuominen on paikallisesti uskottavaa sisältöjen esiin tuomisessa tulee tunnistaa erilaiset yleisöt kulttuurisesti, demografisesti ja maantieteellisesti sisältöjen esiin tuonnin tapojen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Sisältöjen esiintuonnin tulee tukea paikallisyhteisöä, lisätä paikallisyhteisön tietoutta esimerkiksi koulutuksen kautta ja mahdollistaa uusia taloudellisen toiminnan tapoja paikallisyhteisölle sisältöjen esiintuominen ja sen vaikutukset pitää pystyä evaluoimaan, jotta toimintaa voidaan kehittää ja parantaa. Evaluointia tulee tehdä sekä yleisöpalautteen että asiantuntijoiden toimesta. (Managing Natural World Heritage, 2012, UNESCO/ICCROM/ICOMOS/IUCN). 3. Mihin sisältöjen esiintuonnissa pyritään? Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteet Sisältöjen esiin tuomiselle tulee määritellä tavoitteet. Sisältöjä esiin tuotaessa tulee pohtia esimerkiksi näyttelyä kokonaisvaltaisena kokemuksena tai elämyksenä ja määritellä sitä mihin pyritään sisältöjen esiin tuomisessa. Miten halutaan, että kävijä kokee näyttelyn, sen sisällöt ja sitä kautta koko alueen ja merkityksen ja itsensä ja toimintansa suhteessa ainutlaatuiseen kulttuuri- tai luonnonperintöön. Näyttelyn sisällöt ovat erikseen näyttämölle esille tuotu osa alueen erityisyyttä, ja alue on olemassa myös näyttelyn seinien ulkopuolella. Miten saadaan kävijä tutustumaan koko alueeseen ja sen ominaisuuksiin myös näyttelyn seinien ulkopuolella? Vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin tulee miettiä sisältöjen esiin tuomista suunniteltaessa: Mitä oivalluksia ja elämyksiä halutaan näyttelyn avulla synnyttää? Miten halutaan motivoida kävijää tutustumaan alueeseen itse näyttelyn ulkopuolella? Mitä halutaan että näyttelystä jää kävijälle mieleen? Mitä halutaan, että kävijä oppii näyttelystä? Miten kävijän käyttäytymistä halutaan muuttaa suhteessa esitettyihin sisältöihin tai

7 5 alueeseen, jossa sisällöt ovat? Mitä halutaan tuoda esille alueesta tai näyttelyn järjestävästä organisaatiosta näyttelyn sisältöjen kautta? Miten saadaan kävijä tulemaan uudestaan? Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteet tulee aina laatia tapauskohtaisesti ja sisältölähtöisesti ja tavoitteita tulee myös päivittää yhteiskunnan muuttumisen myötä. Tavalliset sisältöjen esiin tuomisen tavoitteet liittyvät usein alla oleviin aihepiireihin: halutaan tuottaa kävijälle myönteinen kokemus ja elämys sisältöihin liitetty oppimistavoite täyttyy (esimerkiksi koululaisryhmät) sisällön/ resurssin arvostus kasvaa sen ymmärtämisen myötä sisällöstä/ resurssista tulee yksi alueen vetovoimatekijöistä kävijämäärät kasvavat, alueelle tulee lisätuloa yrittäjät saavat lisätuloa sisältöä/ resurssia eri tavoin hyödyntämällä, uusia tuotteita tai palveluja syntyy alueen arvostus kasvaa sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteet jäävät ilmaan eikä näyttelyä tai sen sisältöjen esiin tuomista pystytä kehittämään tai parantamaan jos tavoitteiden pääsyä ei pystytä millään tavoin todentamaan ja seuraamaan. Samalla kun sisältöjen esiin tuomiselle määritellään halutut tavoitteet, samalla määritellään myös ne keinot, jolla tavoitteisiin pääsyä voidaan todentaa. 4. Sisältöjen esiin tuomisen tavat Sisältöjen tavoitteiden asettaminen heijastuu siihen millä tavoin ne tuodaan esiin. Perinteiset tekstit, kuvat ja elävä kuva ovat saaneet rinnalleen moniaistisuuden sisältöjen kokemisessa. Tuntoaistilla voi kosketella tai kokea asioita oman kehonsa kautta, hajuaisti tuo uusia viestejä ja vanhoja viestejä vuosien takaa ja ääni voi johdattaa kokonaan omanlaisiinsa äänimaailmoihin. Fyysinen tekeminen, sisältöjen pienennökset tai suurennokset ja näyttelyrakenteet osana sisältöjä tuovat uusia näkökulmia. Uusien teknologioiden käyttö on kuitenkin tuonut suurimman muutoksen. Uusien teknologian kautta on mahdollista nykypäivänä tehdä melkein mitä vain ja sisällöstä ja sen ominaisuuksista itsestään riippuu, millä tavoin sitä voidaan esitellä eri teknologioiden kautta. Uusien teknologioiden käyttö etenkin sisältöjen viestien viemisessä lapsille ja nuorille on tärkeää. Toisaalta on aina muistettava, että sisältöjä esiin tuotaessa mennään niiden ehdoilla, ei teknologian ehdoilla, ja että perinteinen sisältöjen kokeminen kehon kautta luo myös vahvoja kokemuksia.

8 6 5. Sisältöprosessi Sisältöjen esiintuonnin prosessi on jatkuva työ, joka pyörii eteenpäin pyörän tavoin: sisältöjen esiin tuominen rakennetaan, tavoitteisiin pääsyä evaluoidaan, evaluaation pohjalta tehdään korjaukset sisällön esiin tuomiseen, ja sisältöjä taas rakennetaan. Samalla eletään mukana yhteiskunnan kehityksessä ja tuodaan sisältöjen esittämiseen uusia ajankohtaisia näkökulmia tai kokonaan uusia teemoja. Sisällön esiintuominen on työtä, joka tuo esiin alueen sisimpiä merkityksiä ja arvoja, avaa niitä paikallisille, houkuttelee matkailijoita kokemaan aluetta ja mahdollistaa niihin liittyvää liiketoimintaa paikaillisille toimijoille. Sisältöprosessin etenemistä voi kuvata esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Miksi haluat tuoda sisältöjä esiin? Määrittele konkreettiset tavoitteet sille, miksi sisältöjä tuodaan esiin. Mihin sisältöjen esiin tuomisella pyritään? Samalla on määriteltävä ne evaluoinnin tavat, joilla tavoitteisiin pääsyä voi mitata. Mitä haluat tuoda esiin? Sisällöt ovat usein laajoja ja monisyisiä kokonaisuuksia. Mitä haluat tuoda sisällöistä ja niiden kautta esiin? Mitä haluat kertoa sisällöistä, alueesta, alueen ihmisistä tai muusta? Fyysisiä ominaisuuksia, tietoa, tarinoita? Keille tuot sisältöjä esiin? Kuka tai ketkä ovat asiakkaitasi? Mitkä ovat heidän kiinnostuksensa tai odotuksensa sisältöjä kohtaan? Keitä haluaisit asiakkaiksi? Miten, milloin ja missä sisällöt esitetään? Millä keinoin tuot kunkin sisällön parhaiten esiin, esiintuonnin tavat voivat vaikuttaa myös tavoitteisiin pääsyyn. Ovatko sisällöt osa tapahtumaa, virtuaalisesti aina saatavilla, ulkona polun varressa vai kaikkia näitä? Miten sisältöjen esiin tuomista evaluoidaan Miten tiedät, että olet päässyt tavoitteisiin? Miten korjaat toimintaasi, että pääset asetettuihin tavoitteisiin? (John Veverka 2011, Vol. 1, s.160. taulukkoa mukaellen kirjoittaja)

9 7 6. Sisältökokonaisuuksien kokoaminen Vuoksen ja eteläisen Saimaan alueelta Imatran ja sen lähialueen geologiaan, luontoon ja historiaan liittyvät perusilmiöt ovat Saimaa ja Vuoksi. Vuoksen syntyyn johtaneet tapahtumat, Vuoksen synty ja ihmisen asettuminen Vuoksen ja Saimaan vaikutuspiiriin on muovannut alueen elämän sellaiseksi kuin se nyt on. Vuoksi on se keskeinen ilmiö, jonka ympärille Imatran alueen kulttuuri on syntynyt. Näyttelyn rakentumisen keskeiseksi sisällöksi voidaan ajatella nykyisen Imatran alueen sisältöjen esiin tuomista, laajentaen esiin tuomisen tarpeen mukaan eteläisen Saimaan alueen sisältöjen esiin tuomiseen, Saimaan tarinan esittämiseen. Opastuskeskuksen / näyttelyn sisältökokonaisuudet rakentuvat alueen vahvuuksien varaan, jotka ovat alueen geologia, luonto ja historia. Kustakin osa-alueesta tuodaan esiin keskeiset ja kiinnostavat sisällöt, joista nostetaan esiin parhaiten aluetta kuvaavia ja elämyksellisiä kokonaisuuksia. Esiin nostettavat sisällöt valitaan kun lähdetään työstämään varsinaista näyttelykäsikirjoitusta ja sisältöjen konkreettinen esiintuontisuunnitelma valmistuu yhdessä varsinaisen käsikirjoituksen kanssa, mutta yleisellä tasolla näyttelyn keskeiset esiin tuotavat sisällöt ovat seuraavat: 6.1. Geologia Geologian keskeiset sisällöt ovat: Imatran alueen kallioperä ja kallioperän kehitysvaiheet Vuoksenlaakson kiillegneissit Vuoksenlaakson graniittiset kivet Imatran alueen maaperä Jäätikön vetäytyminen ja maaperämuodot De Geer moreenit Virtauskielekkeet ja Salpausselät Vesistövaiheet Maankohoaminen ja ylin ranta Baltian jääjärven pinnantasot Paikalliset jääjärvet Yoldiameri Itsenäisen Saimaan alkuvaiheet Suursaimaa Vuoksi (Remes Kaisa-Maria, Tervo Tapani ja Nenonen Jari 2013: Imatran geoinventointi).

10 Luonto Vuoksen ja Saimaan alueen merkittävimmät luontoelementit lajistohistorian ja nykyisen eliöstön kannalta muodostuvat kolmen ilmiön alle: Salpausselät ja muut jääkauden jäljet idän ja lännen rajalla Saimaan vesistöallas Vuoksenlaakso Suomesta Venäjälle Näiden suurten elementtien kokonaisuutta alueen luonnon esittelyssä voidaan tuoda esille seuraavan jaottelun mukaan: Jääkausi, eliöhistoria ja maantiede Jääkausi ja maiseman suuret piirteet Kalliot Vanhempi eliöhistoria Saimaannorppa Nuorempi eliöhistoria Salpausselät ja harjut Jääkausi ja maiseman pienemmät piirteet Kangasmetsät Salpausselkien ja harjujen paahderinteet Harjujen pienvedet Saimaa Saimaan pienet ja näkymättömät eliöt Hiekkarannat Saimaan kalasto Saimaan linnusto Arktika Vuoksi virtavetenä Vehreä Vuoksenlaakso Perinneympäristöt: kedot ja niityt Lehdot Luonnontilainen metsä Suot (Vitikainen Tiina, Jantunen Juha ja Saarinen Kimmo 2014, s.2-22).

11 9 Sisältöteema, Vuoksen geologia ja luonto Miten kaikkia alkoi ja missä nyt mennään? Miten kaikki alkoi? Kerrotaan Saimaan ja Vuoksen tarina elämyksellisillä tavoilla niiden syntyvaiheista lähtien. Aloitetaan alueen kallioperän synnystä ja siitä, miten viimeisin jääkausi muokkasi maaperän nykyiselleen. Erityisesti Vuoksen synty, siihen johtaneet tapahtumat ja sen vaikutukset Suomessa ja Venäjällä tuodaan esiin. Myös Imatran sijainti geologisten suurmuotojen (Salpausselkä, Vuoksi) keskipisteessä tuodaan esiin. Kerrotaan Vuoksenlaakson luonnosta ja sen kehityksestä ja Saimaan kehitysvaiheista ja jääkauden relikteistä. Tuodaan esiin alueen ominaispiirteitä: Imatran ja eteläisen Saimaan sijainti idän ja lännen rajapinnassa on muovannut myös luontoa ja ympäristöä. Karjalankannas on ollut luonnollinen kasvillisuuden ja eläimistön kulkutie kautta aikojen, ihmisellä on myös ollut vaikutusta luonnon muokkaajana ja alueen kaakkoisuus on myös oma lukunsa alueen eliöhistoriassa samoin kun tuhansien vuosien aikana tapahtuneet esimerkiksi ilmastomuutoksista johtuvat muutokset kasvistossa ja eläimistössä. Reunamuodostumat, harjualueet, reittivesistö, kalliopaljastumat, maankohoamisen nopeus ja laajuus sekä soistuminen leimaavat eliöstön elämän historiaa ja nykypäivää. Kerrontaa voi elävöittää esimerkiksi seuraavasti: Tehdään animaatio, simulaatio tai vuorovaikutteinen lyhytelokuva Vuoksen synnystä ja siihen johtaneista tapahtumista. Vuoksen puhkeaminen kerrotaan lapsille sopivan hahmon, vaikkapa pikku kuutin kautta, joka joutuu suureen seikkailuun Vuoksen syntyessä. tehdään animaatio/simulaatio siitä, miten kasvillisuus ja eläimet saapuivat jään paljaaksi jättämälle maalle ja miten kasvillisuus ja järvivaiheet, kuten lehtimetsät ja kuusimetsät kasveineen ja eläimistöineen vaihtelivat alueella eri ilmastokausina. Kohde-esimerkkinä Lammassaari, Salpausselän delta-alue Ihminen Ihminen saapui eteläisen Saimaan alueelle jääkauden jälkeen. Asutus alkoi pienimuotoisena. Ihminen sopeutti toimintansa sekä geologian että luonnon muokkaamaan ympäristöön ja vaikutti myös omalta osaltaan alueen geologiaan ja luontoon. Vuoksen alueen ja eteläisen Saimaan alueen historia ja kulttuurihistoria on aihepiireiltään ja sisällöltään erittäin monimuotoinen ja runsas. Perusvireenä ihmisen historiaa alueella leimaa idän ja lännen valtapiirien rajalla eläminen sekä geologia- ja luonnonoloista nousevat elinkeinot ja näistä versova monimuotoinen kulttuuri ja historia. Näyttelyssä historiasisältöjä voidaan tuoda esiin väljästi alueen kronologisessa kehyksessä esimerkiksi seuraavasti:

12 10 Historiakronologia Esi- ja varhaishistoria : sotakaudesta Stolbovan rauhaan : Stolbovan rauhasta Uudenkaupungin rauhaan : Uudenkaupungin rauhasta Vanhan Suomen liittämiseen : Autonominen Suomen suuriruhtinaskunta : Itsenäisen Suomen aika (Julkunen, Jutta 2014: Vuoksen historia osana eteläisen Saimaan historiaa, s.1-30). Vaihtoehtoisesti on mahdollista tarkastella ihmisen elämää Saimaan ja Vuoksen vaikutuspiirissä erilaisten muutosten jatkumona suhteessa geologian ja luonnon rajapintoihin ja pohtia eri rajapinnoilla tapahtuvia muutoksia ja niiden keskinäistä vaikutusta alueen elämään eri aikoina. Erilaisia muutoksia tai muita rajapintoja voi hahmottaa eri tavoin; esimerkiksi ilmaston- ja ympäristönmuutokset, Vuoksen puhkeaminen, geologia ja luonto osana rajaa ja geopolitiikkaa. Myös nykyilmiöitä tulee voida käsitellä suhteessa menneisyyden ilmiöihin ja tapahtumiin. Sisältöteemoja, Imatran alue: Imatran ihmisiä: elämää kivikaudelta tehtaisiin Kerrotaan ihmisen saapumisesta ja ihmisten elämästä Imatralla elämyksellisesti paikkansa pitävän tutkimustiedon pohjalta. Valitaan ne kulttuurin osa-alueet, jotka halutaan tuoda esiin ja valitaan sopivat aihealueista sopivat esimerkit, tarinat ja henkilöt, joiden elämän kautta elämä Imatralla avautuu parhaiten. Lapsille asian voi esitellä eri tavoin elävöittäen: esimerkiksi kivikauden Lammassaaren perhe tapaa Ritikanrannan tehdastyöläisten perheen ja mitä sitten tapahtuu. Imatrankoskelle oli pakko päästä Suomen nykymuotoinen matkailu alkoi Imatrankoskelta ja Imatrankoski oli kävijämäärältään Suomen suurin matkailukohde 1890-luvulla. Kerrotaan Imatrankoskeen liittyvä matkailuhistoria elämyksellisesti paikkansa pitävän tutkimustiedon pohjalta ja hyödynnetään sopivia henkilöitä ja paikallisia tarinoita. Muun sisällön ohessa kävijöille voi tarjota esimerkiksi mahdollisuutta huvitella Imatrankoskella 1800-luvun lopun tapaan erilaisten pelillisten simulaatioiden kautta: Imatrankosken voi ylittää vaijerin varassa roikkuvassa pajukorissa kuohuvan kosken yllä, kosken ääni, joka kuului peninkulmien päähän pauhaa osana elämystä. Mahdollisesti vettä roiskahtaa ylityksen aikana Kalastajille ja muille innokkaille tarjotaan mahdollisuus narrata elämänsä lohi Vuoksesta. Simulaatiopeli. Useampi pelaaja voi pelata yhtä aikaa, jolloin toinen pelaaja voin napata lohen nenän edestä.

13 11 Lapsille tarjotaan mahdollisuus ylittää Imatrankoski vaijeria pitkin nuorallakävelijä Rudolf Blondinin tyttären, 9-vuotiaan Antonian esimerkin mukaisesti. Simulaatiopeli. Sisältöteemoja, Imatra ja Saimaa: Vuoksi virtaa sekä idässä että lännessä Kerrotaan mitä kaikkea historian aikana Vuoksen varrella ja läheisellä Saimaan alueella on tapahtunut. Kerrotaan elämästä Saimaan ja Vuoksen rannoilla, idän ja lännen kulttuuripiirien rajalla ja siitä, mitä raja on tarkoittanut ja tarkoittaa nykypäivänä. Valitaan sopivat tapahtumat, aikajaksot ja henkilöt, joiden kautta idän ja lännen rajalla eläminen avautuu parhaiten. Peilataan alueen geopolitiikkaan sekä historian että ajankohtaisten asioiden kautta. Lapsille esitettynä Vuoksi voi olla kertova päähenkilö, joka tuo muististaan esiin erilaisia tapahtumia, ihmisiä ja ilmiöitä. Simulaatiopelien kautta on mahdollistua osallistua eri aikojen tapahtumiin ja ehkä muuttaa historiaa? 6.4.Sisältöjen esiin tuomisen tavoitteiden luominen Vuoksen ja eteläisen Saimaan alueelta uusien teknologioiden esimerkkien kautta Alueen geologia-, luonto- ja historiasisältöjen esiintuonnin tavoitteet tulee pohtia eri toimijoiden, kuten sisältöjen asiantuntijoiden, markkinoijien ja paikallisten toimijoiden näkökulmasta suhteessa siihen, miten ja millä tavoin sisältöjä lähdetään tuomaan esiin. Sisältöjen esiin tuomisen perustavoitteiden tulee liittyä positiiviseen kävijäkokemukseen, alueen arvostuksen nousuun, sisältöjen nousuun alueen vetovoimatekijäksi sekä taloudellisiin tavoitteisiin, esimerkiksi lipputulotavoitteeseen tai siihen, miten paljon esimerkiksi simulaatio- ja www-sisällöt saavat kävijöitä tai miten paljon esimerkiksi sisällöistä tehtäviä mobiilisovelluksia käytetään. Sisältöjen esiin tuominen uusien teknologioiden kautta vaikuttaa merkittävästi sisältöjen esiin tuontitapoihin ja siihen, miten ne ovat yleisön saatavilla ja siihen, miten niistä on mahdollista saada matkailutuloa. Onkin perusteltua ennen sisältötavoitteiden ja evaluaatiokeinojen kiveen kirjaamista tutustua tarkemmin uusiin teknologioihin ja niihin mahdollisuuksiin, joita uudet teknologiat voivat tuoda Vuoksen ja Saimaan alueen geologia-, luonto ja (kulttuuri) historian esiin tuomisessa ja lähteä rakentamaan näyttelyn varsinaista käsikirjoitusta sähköisten ja virtuaalisten medioiden näkökulmasta.

14 12 Lähteet: Julkunen, Jutta 2014: Vuoksen historia osana eteläisen Saimaan historiaa. Raportti. Kähtävä-Marttinen, Minna 2008: Elämyksiä kulttuuriperinnöstä. Johdatus arkeologiaan. Tampere. Remes Kaisa-Maria, TervoTapani ja Jari Nenonen 2013: Imatran geoinventointi. GTK. Raportti. Veverka, John, 2011: Interpretive Master Planning. Volume 1. Edinburgh. Veverka, John, 2011: Interpretive Master Planning. Volume 2. Edinburgh. Vitikainen Tiina, Jantunen Juha ja Saarinen Kimmo 2014: Luontonäyttelyn sisältötiivistelmä ja aineistot. Yleiskuvaus Etelä-Karjalan luonnosta sisältäen Venäjänpuoleisen Vuoksen luontoaiheet. Allergia- ja Ympäristöinstituutti. Raportti. Verkkosivut: Managing Natural World Heritage, 2012, UNESCO/ICCROM/ICOMOS/IUCN. World Heritage Resource Manual. Suomen matkailustrategia vuoteen 2020, KTM 21/2006

15 1 Hipaise näyttöä! Uusien teknologioiden käyttö näyttelyissä Elina Mankki SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Museoiden mobiilipalveluista 3 3. Seinätön museo -hanke 4 4. Esimerkkejä erilaisista mobiilipalveluista ja äänioppaista 6 5. Esimerkkejä ulkomaisten museoiden mobiilisovelluksista 9 6. QR-koodit ja NFC-tunnisteet opasteina Museoiden (mobiili)pelejä Lisättyä todellisuutta Moniaistisuutta uusien teknologioiden avulla Esimerkkejä moniaistisista näyttelyistä Multimediaa näyttelyissä ja museoissa Todellisuuden jäljittelyä ja virtuaalisuutta Esimerkkejä virtuaalisuudesta suomalaisissa museoissa Simulaattoreita suomalaisissa museoissa esimerkkejä Simulaattoreita ulkomaisissa museoissa esimerkkejä D- ja 4D-teattereita ja planetaarioita museoissa ja tiedekeskuksissa IMAX-elokuvia ja -teattereita museoissa ja tiedekeskuksissa Sisätilapaikannus & älykäs museo Lopuksi 35 Lähteet 37

16 2 1. Johdanto Tämä on katsaus uusien teknologioiden käyttöön näyttelyissä, tehty osana Imatran kaupungin hallinnoimaa GeoVuoksi-hanketta loppuvuonna Katsaus sisältää internetistä koottua tietoa ja esimerkkejä siitä, miten eri näyttelyissä, museoissa ja tiedekeskuksissa käytetään hyväksi uutta teknologiaa sisältöjen esiintuomisessa. GeoVuoksi-hankkeen tavoitteena on Vuoksen luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten parantaminen ja kulttuuriympäristön kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. GeoVuoksi-hankkeen yhtenä toimenpiteenä kootaan Vuoksen ja Eteläisen Saimaan alueen geologia-, historia- ja luontosisältöjä ja tehdään suunnitelmia sisältöjen esiintuomisesta näyttelyn muodossa. Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Kaakkois-Suomen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Imatran kaupunki. Uudet teknologiat mahdollistavat sisältöjen esiintuomisen näyttelyissä perinteisiä keinoja monipuolisemmin. Niillä voidaan täydentää perinteistä näyttelytekniikkaa, jota ovat esimerkiksi seinille ja seinäkkeisiin sijoitetut kuvat ja tekstit sekä vitriineihin sijoitetut esineet. Uusien teknologioiden avulla näyttelykäyntikokemusta voidaan rikastuttaa, saada elämyksellisemmäksi, opettavaisemmaksi ja saavutettavammaksi. Näyttelyistä löytyy nykyisin mobiiliteknologiaa, QR-koodeja, digitaalisuutta, virtuaalisuutta, lisättyä todellisuutta, 3D-teknologiaa, 4D-elämyksiä ja niin edelleen. Mahdollisuuksia uusien teknologioiden käyttöön on paljon. Museoalan trendejä tällä hetkellä, puhuttaessa uusista teknologioista, näyttävät olevan erityisesti mobiilipalvelut ja moniaistiset kokemukset. Ne ovat myös tämän katsauksen keskeistä sisältöä, kuten myös todellisuuden jäljittely. Esimerkkitapauksiksi tähän katsaukseen on poimittu erilaisia näyttelyitä Suomesta ja ulkomailta. Mukana on monia museoita, kulttuurihistoriallisia ja taidemuseoita, mutta myös luonto- ja tiedekeskuksia. Esimerkkitapausten kautta tämä tarjoaa vinkkejä ja näkökulmaa näyttelyiden suunnitteluun, varsinkin jos tarkoituksena on hyödyntää uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Alaviitteet ovat internetosoitteita, jotka on katsottu joulukuussa Muutamia verkosta lainattuja ajatuksia aiheesta: Teknologian avulla taideteoksia voi katsoa, ymmärtää, kokea ja tuntea uudella tavalla - jopa astua teoksen sisään. 1 How do you extend the museum experience? By creating a virtual component. 2 1 Suomen museoliitto, Näyttelysuunnittelu ja uudet teknologiat -seminaari,

17 3 Museonäyttelyissä kohtaavat nykyään sulassa sovussa aidot esineet, äänimaisemat, kosketusnäytöillä toimivat esitykset, digitaaliset esitykset ja niiden uudet keholliset käyttöliittymät. Monista näyttelyistä löytyy esimerkkejä siitä, miten digitaalinen sisältö liitetään luovasti fyysisiin käyttöliittymiin. 3 Koskaan ennen museot eivät ole päässeet yhtä lähelle kävijöitä kuin nyt heidän taskuihinsa, valmiina kertomaan hyviä tarinoita näyttöä hipaistaessa Museoiden mobiilipalveluista Mobile is the buzzword of the museum field in Mobiili on muotisana museokentällä Mobiilipalvelu on langattomasti tarjottava verkkopalvelu, jota käytetään yleensä älypuhelimilla tai tablettitietokoneilla. Suomalaisissa museoissa mobiilipalvelut ovat erittäin ajankohtaisia vuonna Erilaisia mobiilipalveluita on käytössä monessa museossa, monessa niitä parhaillaan tehdään ja monessa tehtäisiin, jos olisi resursseja. Museokentällä ajatellaan, että mobiililaite on tulevaisuuden formaatti. Näyttelytekstin lukeminen omalta älypuhelimelta tulee olemaan yhtä luonnollista kuin sen lukeminen Internetistä tai esitteestä. Sisältöä pitää tuottaa sillä formaatilla, mikä tavoittaa yleisön. 6 Mobiilipalvelut lisäävät museon tai näyttelyn saavutettavuutta ja tavoittavat uusia käyttäjäryhmiä. Asiakkaiden oman, taskussa kannettavan teknologian hyödyntäminen on museoille ja näyttelyille valtava mahdollisuus: mobiilipalvelussa ei tarvitse investoida laitteisiin vaan ainoastaan sisältöihin. Vasta viime aikoina tähän mahdollisuuteen on enemmälti tartuttu, kansainvälisesti vertailtuna hiukan jälkijunassa. 7 Viime vuosina Suomen museokentälle putkahti monta uutta mobiilipalvelua muun muassa Seinätön museo -hankkeen johdosta. 8 Mobiilipalveluiden ajankohtaisuudesta suomalaisissa museoissa ja näyttelyissä kertoo sekin, että aiheesta tehtiin vuonna 2014 opinnäytetöitä. Annina Koskiola tutki Tukholman yliopistoon tekemässään pro gradussaan Mobile solutions and the museum experience mobiiliteknologian hyödyntämistä suomalaisissa museoissa ja yleisön suhtautumista mobiiliteknologiaan. 9 Mari Numminen tarkasteli Humanistisen 2 The Field Museum, Chicago, USA, 3 Kimmo Antila, Postimuseon johtaja, 4 Suomen museoliitto, Seinätön museo, 5 Annina Koskiola, 2014,

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

Suunnitteilla Saimaa Geopark Saimaa geomatkailukohteeksi -valmisteluhanke

Suunnitteilla Saimaa Geopark Saimaa geomatkailukohteeksi -valmisteluhanke Suunnitteilla Saimaa Geopark Saimaa geomatkailukohteeksi -valmisteluhanke Geologian ja Suomen luonnon päivä 27.8.2016 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa

Lisätiedot

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan.

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan. Mobiilit luontorastit 4. 6.lk Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: 4 6.lk Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: luonnossa

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ

BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ BKOOL LANSEERAA ONE N, EDULLISIMMAN HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ Mukana entistä kehittyneempi polkemisen tunne ja sisäänrakennettu simulaattori Madrid (4.8.2015), Bkool, interaktiivista

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

instituutti kulttuurimatkailu

instituutti kulttuurimatkailu Pohjoisen kulttuuri-instituutti instituutti kulttuurimatkailu Veli-Pekka Räty projektipäällikkö Lapin matkailuparlamentti, Suomu 30.9.2010 Eväitä kulttuurimatkailun kehittämiseen Pohjoisen kulttuuri-instituutti

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes 1 POHJOIS-KARJALA Geologisia vahvuuksia: Aluetta ei vielä rajattu, useita mahdollisia kohteita; Arkeeinen/ proterotsooinen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2017 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU

SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA-MUSEO BUNKKERIMUSEO SALPAPOLKU SALPALINJA Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen puolustusaseman linnoittamista jatkettiin

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Mikä on NFC kameroissa?

Mikä on NFC kameroissa? Mikä on NFC kameroissa? Jos olet ollut ostamassa (video)kameraa äskettäin, olet luultavasti nähnyt termin NFC. Kyseessä on Near Field Communication (lähiluku) ominaisuus. Videokerhon kerhoiltaan 22.11.2016

Lisätiedot

Varpaisjärven kotiseutumuseon QR-koodi -suunnistus

Varpaisjärven kotiseutumuseon QR-koodi -suunnistus Varpaisjärven kotiseutumuseon QR-koodi -suunnistus Museosta löytyy numeroituja QR-koodeja, jotka muodostavat suunnistuksen. Suunnistuksessa koodit käydään numerojärjestyksessä läpi ja vastataan kysymyksiin.

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Wikipedia Recent Changes Map Valtakunnalliset museopäivät, Inari 26.5.2016 Heikki Kastemaa Mitä tein Raahessa lauantaina? Luettelo Raahen patsaista ja

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua ARea 13 -seminaari Tampere 1.10.2013 Joanna Kalalahti joanna.kalalahti@uta.fi AVO2-hanke & 3DM-osahanke http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2 ESR-rahoitteinen

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland Professori Kari Tanskanen,

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN KOULUTUS 14.1.2012 TORNIO ANNI WALLENIUS Suomen Kotiseutuliitto valtakunnallinen keskusjärjestö perustettu 1949 Jäsenet:

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori

Megatrendianalyysi. Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Megatrendianalyysi Hypermedian jatko-opintoseminaari Elisa Vuori Yleistä Megatrendianalyysi on tulevaisuudentutkimuksen menetelmä Foreseeing Extrapolation - Time series /trend-forecasting (May 1996, s.

Lisätiedot

Vesa Laulumaa ja Satu Koivisto Museovirasto/SKAIK projekti

Vesa Laulumaa ja Satu Koivisto Museovirasto/SKAIK projekti Kokemuksia yksityismetsien inventoinnista Kyrönmaalla Vesa Laulumaa ja Satu Koivisto Museovirasto/SKAIK projekti SKAIK PROJEKTI Skogens Kulturarv i Kvarkenregionen EU hanke, Botnia Atlantica ohjelma Kyrönmaan

Lisätiedot

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Jos et voi voittaa heitä, liity heihin Pelikulttuuri on yhä enenevässä määrin läsnä yhteiskunnassamme. Tietokonepelejä pelataan jokaisessa kodissa tietokoneella,

Lisätiedot

FinRelax Akatemia

FinRelax Akatemia FinRelax Akatemia 8.1.2016 Suomen luontokeskus Haltia Riikka Laatikainen Visit Espoo Visit Espoo Leisure Events Incentives Conferences Meetings Espoo Marketing Oy Visit Espoo Espoo Innovation Garden Omistajuus:

Lisätiedot

Liikkuminen ja digitaalisuus opetuksessa

Liikkuminen ja digitaalisuus opetuksessa Liikkuminen ja digitaalisuus opetuksessa 9.4.2016 Katariina Autio, LitM, hankepäällikkö, Smart Moves -hanke Tampereen Urheilulääkäriasema, UKK-instituutti Taukoliikunta: FightSchool https://www.youtube.com/watch?v=4

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine,

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016 Geomedia ja nuorten elämismaailma MARKUS JUNE 05, Amazing race - GoogleEarth-pohjalla seikkaillaan ympäri maailmaa Ensiksi google earth perusjuttuja. Tavallisiin karttoihin verattuna ongelmia, esim. GE

Lisätiedot

Kuulokoje, joka avaa maailmasi

Kuulokoje, joka avaa maailmasi Kuulokoje, joka avaa maailmasi Perinteinen teknologia Uusi teknologia keskittyy yhteen puhujaan ja vaimentaa kaikki muut puhujat avaa äänimaiseman, johon mahtuu useita puhujia Luultavasti tiedät tunteen.

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Löylyä lissää Maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Peurunka, 20.3.2013 Muokkaa alaotsikon

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot