Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu"

Transkriptio

1 VTT YHDYSKUNTATEKNIIKKA Tutkimusraportti 558/2000 Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu LINTU-projektin osaraportti 4 Tapio, Juha VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000

2 Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu LINTU-projektin osaraportti 4 Tapio, Juha VTT Yhdyskuntatekniikka Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat Tutkimusraportti 558/2000 Espoo, 2000

3 Tapio, Juha Liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämisohjelman kotisivu. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Yhdyskuntatekniikka, Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat, Tutkimusraportti 558/ s. + liitt. 27 s. UDK Avainsanat Liikenneturvallisuus, Internet Tiivistelmä Liikenneturvallisuuden pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehittämisohjelman suunnittelun tueksi perustettiin Internetiin ohjelman kotisivu, jolla suunnittelun taustaa, tavoitteita, keskeisiä periaatteita sekä tuloksia esitellään asiasta kiinnostuneille. Sivulla on mahdollisuus myös palautteen lähettämiseen suunnittelutyön tekijöille. Tiedotustehtävän lisäksi sivulla kerättiin laajan mielipidetiedustelun avulla tietoa t&kohjelman suunnittelijoiden käyttöön. Mielipidetiedustelu suunnattiin liikenne-, kuljetus ja autoalalla toimiville sekä laajalle sidosryhmien joukolle. Vastaajat luokiteltiin taustatietojensa perusteella kahteen ryhmään: liikenne-, kuljetus- tai autoalalla toimivat vastaajat sekä muulla alalla toimivat vastaajat. Kolmantena ryhmänä tarkasteltiin erikseen yli km/v ajavia vastaajia tai muuten alalla käytännön tehtävissä toimivia vastaajia (esim. poliisit, tien rakennus tai kunnossapitotehtävissä toimivat). Muutamien kysymysten osalta voitiin tehdä vertailua myös perinteisin menetelmin toteutettuun kansalaisten mielipiteitä kartoittaneeseen kyselyyn. Internetissä toteutetun mielipidetiedustelun tulosten perusteella liikenneturvallisuus nousi kaikissa vastaajaryhmissä tärkeimmäksi liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitealueeksi. Myös kansalaiskyselyssä liikenneturvallisuuden arvostus oli korkea. olivat alan ammattilaisia ja muita vastaajaryhmiä taipuvaisempia mieltämään liikenneonnettomuudet luonnolliseksi osaksi liikennejärjestelmää. Syyksi tähän arvioidaan tiedon puutetta. Parantamalla kansalaisten tietämystä käytettävissä olevista liikenneturvallisuutta parantavista menetelmistä ja niiden tehokkuudesta on mahdollista lisätä heidän poliitikoille ja päätöksentekijöille esittämiään vaatimuksia ja siten edistää toimenpiteiden toteuttamista. Myös turvallisuutta edistävien laitteiden hyväksyntä on helpompaa, jos niillä saavutetut hyödyt esitellään perustellusti. Kyselyssä ylinopeuden estävän laitteen hyväksyntä kasvoi, kun vastaajille kerrottiin mahdollisesti saavutettavien hyötyjen suuruusluokka. Suurin osa vastaajista kaikissa ryhmissä oli valmis ottamaan Ruotsissa valtiopäivien hyväksymän liikenneturvallisuustyön virallisen periaateohjelman ns. nollavision käyttöön myös Suomessa. Sen mukaan kenenkään ei pitäisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenneonnettomuuksissa. 3

4 Turvallisuuden käyttöä kilpailutekijänä kuljetusten markkinoinnissa olisi mielipidetiedustelun vastauksien perusteella mahdollista lisätä. Yli puolet kaikissa vastaajaryhmissä valitsisi mieluummin turvallisen kuljetuksen kuin nopean ja halvan kuljetuksen. Liikenteen merkitys turvattomuuden tunnetta aiheuttavana tekijänä vaatii lisäselvityksiä. Noin joka kolmas vastaajista piti sitä asuinalueellaan suurimpana turvattomuuden tunnetta aiheuttavana tekijänä, osuus oli sama myös asuinalueen ulkopuolista turvallisuutta arvioitaessa. Pienillä paikkakunnilla liikenteen aiheuttama turvattomuuden tunne koettiin muita alueita voimakkaampana. Merkittävimpinä liikenneturvallisuutta parantavina aihealueina pidettiin Internetkyselyyn vastanneiden keskuudessa kouluissa tapahtuvaa liikennekasvatusta sekä kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämistä. pitivät merkittävimpinä alueina poliisin liikennevalvonnan lisäämistä, liikennekasvatuksen lisäämistä sekä automaattisen liikennevalvonnan lisäämistä. Internetkyselyssä automaattinen liikenteen valvonta oli selkeästi vähemmän kannatettua kuin kansalaiskyselyssä. Suurimpina ongelmina pidettiin kaikissa vastaajaryhmissä alkoholin ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamista sekä autoilijoita, jotka eivät noudata liikennesääntöjä. Tutkimuksen kohdentamisessa nähtiin olevan parantamisen varaa. Vain puolet alalla toimivista koki liikenneturvallisuustutkimuksen kohdistuvan oikeisiin asioihin. Miltei kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että nykytietämystä ei riittävässä määrin ole sovellettu käytäntöön. Syyksi tähän nähtiin mm. poliitikkojen ja päätöksentekijöiden haluttomuus toteuttaa autoilun vapauksia rajoittavia toimenpiteitä, liikenneturvallisuuden saama vähäinen huomio valtakunnan politiikassa, kansalaisten vastustus sekä asiantuntijoiden erimielisyys toteutettavien toimien suhteen. Lisäksi vastuunjakoa liikenneturvallisuuden parantamisesta tulisi vastausten perusteella kehittää ja selkeyttää. Missään vastaajaryhmässä liikenneturvallisuustoimien ei uskottu hidastavan maan taloudellista kehitystä. Sen sijaan liikenneturvallisuuteen panostetut varat uskottiin saatavan takaisin säästyneinä sairaanhoitokuluina ja vähentyneinä työstä poissaoloina. Kaikkien vastaajaryhmien mielestä henkilövahinko-onnettomuuksien määrää pitäisi vähentää 20 vuodessa keskimäärin 60 % nykytasosta. Todellisuudessa vastaajat uskoivat saavutettavan noin kolmanneksen vähenemän. Yhtä suureen vähenemään uskottiin päästävän jo viidessä vuodessa, jos nykyisin tiedossa olevat menetelmät otettaisiin käyttöön. 4

5 Tapio, Juha Liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämisohjelman kotisivu. [Homepage for Traffic Safety R&D program.] Technical Research Centre of Finland, Communities and Infrastructure, Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat, Tutkimusraportti 558/ p. + apps. 27 p. UDK Keywords Traffic safety, Internet Abstract To promote the ideas of transparency and explicitness of a planning process a web page for the Long Term Traffic Safety R&D Program was created. Basic tasks of the web page was to present background information and results of the planning process as well as carry out surveys and receive feed back for the persons in duty. Respondents to the survey were divided in two groups; professionals in transportation and related fields and others. A professional could be anyone whose professional decision impacts on road safety (transport planners, traffic engineers, traffic police, community planners, roadway administrators, training and licensing officials for example). Third group consists of respondents who drive over km/year or work in transportation related field (e.q. road building and maintenance, traffic police). Few statements and questions were compared also with public opinion survey carried out by the Central Organisation for Traffic Safety in Finland. All respondents set a highest value for traffic safety when comparing it with other official objectives of transportation system. Citizens have more fatalistic attitude for traffic accidents than professionals. They were more predisposed to believe that traffic accidents are part of the transportation system. One reason for this could be the lack of knowledge concerning traffic safety measures and their effects. If citizens knew more, they would demand decision-makers and politicians to implement traffic safety measures. Being aware of the safety effects will also increase general acceptance when implementing safety measures. In the survey the acceptance of a speed limiting device increased after respondents gain information of the safety effects. Most of the respondents would accept the vision zero approach for the Finnish traffic safety vision. According to it no one should die or get severe injures in traffic accidents. According to survey in marketing of transport services the safety could be utilised more. More than a half of the respondents would choose a safety transportation rather than fast and cheap one. Traffic was quite notable cause for feelings of insecurity in residential areas. About one third of the respondents named it as the main reason for insecurity, the proportion was equal when asking the main reason for insecurity outside the residential area. Respon- 5

6 dents living in areas less than inhabitants or in rural areas find traffic as a main reason more often than others. The most important areas to promote traffic safety according to Internet survey are traffic education in schools and management of bicycle and pedestrian traffic. According to public opinion survey the most important areas are traffic control by police officers, traffic education and automatic traffic control. In Internet survey the automatic traffic control was distinctly less popular than in public opinion survey. Drunken driving and intoxicated driving were the most serious problems in all respondent categories. Also drivers who don t obey traffic regulations were experienced as a problem. Research activities on traffic safety domain should be more focused on relevant subjects. Only half of the respondents agreed on the statement that present situation is good enough. Almost two thirds of the respondents thought that knowledge and know how in traffic safety domain is not implemented actively. For instance unwillingness of politicians and decision makers to carry through measures which might be unpopular among the motorists, traffic safety is not a popular item in political level, citizens are against traffic safety measures and experts disagrees with effective measures were suggested as reasons for this. In addition distribution of liabilities should be more explicit. The respondents didn t agree on statement that traffic safety measures could be harmful for national economy. On the contrary they believed the expenses would be paid back by the savings in medical treatment expenses and absenteeism. According to survey the number of personal injuries or fatal accidents should be decreased on the average 60 % during the next 20 years. In real terms they believed that reduction of one third is probable. As big reduction would be possible to reach in five years, if present knowledge was utilised and implemented actively. 6

7 Alkusanat Keväällä 1999 Liikenneministeriö yhteistyössä Ajoneuvohallintokeskuksen, Tielaitoksen sekä VTT Yhdyskuntatekniikan kanssa käynnisti liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelman (LINTU) laatimisen. Työn koordinoinnista vastasi VTT Yhdyskuntatekniikka. Työn tavoitteena oli laatia ehdotus tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaksi, jonka tavoitevuosi on Ohjelma sisältää ehdotukset merkittävistä tutkimus- ja kehittämistarpeista eri alueilla sekä suosituksia ohjelman toteuttamisperiaatteista, rahoituksesta ja hallinnasta ja siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Työn tuloksena julkaistiin 14 osaraporttia sekä yhteenvetoraportti. Osaraportit kokonaisuudessaan on saatavissa työn internet-sivuilta (www.vtt.fi/yki/srs). Työn projektiryhmään kuuluivat työn tilaajaorganisaatioista Ove Knekt Ajoneuvohallintokeskuksesta, Jarmo Hirsto ja Anneli Tanttu Liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Saara Toivonen Tielaitoksesta. VTT Yhdyskuntatekniikasta projektiryhmään kuuluivat Matti Roine (toukokuuhun 2000 asti), Harri Peltola (elokuusta 1999 alkaen) sekä Juha Tapio. Edellä mainittujen lisäksi työn suunnitteluun osallistui merkittävällä panoksella David Zaidel. Työtä ja sen edistymistä esiteltiin sen eri vaiheissa laajasta sidosryhmästä koostuvalle seurantaryhmälle, joka kokoontui työn kuluessa neljä kertaa. Liikenneturvallisuuden pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehittämisohjelman suunnittelussa noudatettiin avoimen ja läpinäkyvän suunnittelun periaatteita. Tätä tukemaan perustettiin ohjelman suunnittelulle oma kotisivu Internetiin. Sivun välityksellä levitettiin tietoa suunnittelun etenemisestä sekä kartoitettiin alan ammattilaisten ja sidosryhmien mielipiteitä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Sivulla kerättiin myös palautetta ohjelman suunnittelijoille. Sivun sisällöllisestä toteutuksesta vastasivat VTT Yhdyskuntatekniikassa Juha Tapio, David Zaidel ja Harri Peltola, teknisestä toteutuksesta Pekka Kulmala ja Janne Kulmala. Mielipidetiedustelun analysoinnin tekivät Juha Tapio ja Otto Kärki, joista ensin mainittu on myös kirjoittanut tämän raportin. Kiitokset kaikille eri tavoin työhön osallistuneille, mielipidetiedusteluihin vastanneille ja palautetta antaneille henkilöille. Espoo Juha Tapio 7

8 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...3 ABSTRACT...5 ALKUSANAT JOHDANTO LINTU KOTISIVUN KUVAUS Kotisivun tausta ja tavoitteet Kotisivun rakenne ja toiminta Mielipidetiedustelun toteutus Ongelmat kotisivun toiminnassa MIELIPIDETIEDUSTELUN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Vastanneiden taustatietoja Mielipiteet vastaajaryhmittäin Vastaajien asenteita ja arvostuksia kartoittaneet väittämät Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä Vastaajien näkemykset liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitealueista Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisista aiheista Vastaajien näkemykset tutkimuksen kohdentumisesta, toimenpiteiden toteuttamisesta ja määrällistä tavoitteista Vastaajien omat ehdotukset liikenneturvallisuuden parantamiseksi PÄÄTELMIÄ JA SUOSITUKSIA KOTISIVUKOKEILUSTA YHTEENVETO MIELIPIDETIEDUSTELUN TULOKSISTA...32 LÄHDELUETTELO

9 LIITTEET Liite A: Liite B: Liite C: Liite D: Liite E: Liite F: Vastaajien asenteita ja arvostuksia kartoittaneet väittämät Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä Vastaajien näkemykset liikennejärjestelmän tavoitealueiden merkityksestä Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisista aiheista Vastaajien näkemykset tutkimuksen kohdentumisesta, toimenpiteiden toteuttamisesta ja määrällistä tavoitteista Vastaajien omat ehdotukset liikenneturvallisuuden parantamiseksi 10

10 1 Johdanto Liikenneturvallisuuden pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehittämisohjelman (LINTU) suunnittelun keskeisiin periaatteisiin kuului mahdollisimman laajapohjainen ja avoin vuoropuhelu alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kesken. Tämän periaatteen toteutumista edistämään T&K-ohjelmalle perustettiin Internetiin oma kotisivu, jolla ohjelman suunnittelun taustaa, tavoitteita ja keskeisiä periaatteita esiteltiin asiasta kiinnostuneille. Suunnittelutyön etenemisen myötä sivulle kerättiin myös eri osakokonaisuuksien tuloksia sekä tarjottiin mahdollisuus palautteen lähettämiseen suunnittelutyön tekijöille. Tiedotustehtävän lisäksi sivulla pyrittiin laajan mielipidetiedustelun avulla keräämään tietoa T&K-ohjelman suunnittelijoiden käyttöön. Mielipidetiedustelu suunnattiin liikenne-, kuljetus ja autoalalla toimiville sekä laajalle sidosryhmien joukolle. Myös mielipidetiedustelun, kuten koko web-sivun, tarkoituksena oli toimia kaksisuuntaisesti. Tiedonkeruutehtävän lisäksi se informoi vastaajia liikenneturvallisuuden kannalta keskeisistä asioista ja esitteli liikenneturvallisuuden parantamisen aihealueita. Pyrkimyksenä oli pitää T&K-ohjelman suunnittelu avoimena, läpinäkyvänä prosessina ja motivoida muitakin kuin asiantuntijoita osallistumaan ohjelman tekoon sekä avoimeen keskusteluun liikenneturvallisuuskysymyksistä. Tämän tyyppisen Internetissä toteutetun mielipidetiedustelun tuloksia ei saa yleistää koskemaan ns. kansalaismielipidettä, koska kaikilla kansalaisilla ei ole pääsyä Internetiin. Kysely ei myöskään ole edustava satunnaisotos kohderyhmästään vaan on oletettavaa, että vastausten jakauma on enemmän tai vähemmän vinoutunut; liikenneturvallisuusasioista kiinnostuneet ovat yliedustettuina. Kysely on ymmärrettävä uuden tekniikan avulla toteutetuksi pilotti -luonteiseksi kokeiluksi, jota tulee jatkossa vielä kehittää. Tässä raportissa esitellään web-sivun (LINTU-kotisivu) toteutus ja tavoitteet. Lisäksi tarkastellaan mielipidetiedustelun tuloksia sekä saatuja käytännön kokemuksia ja jatkokehittelytarpeita. 11

11 2 LINTU-kotisivun kuvaus 2.1 Kotisivun tausta ja tavoitteet LINTU-ohjelman kotisivun perusajatuksena oli toimia vuorovaikutteisesti ohjelman suunnittelusta vastaavien tahojen ja muiden liikenne-, kuljetus- ja autoalalla toimivien sekä alan sidosryhmien välillä. Sen avulla välitettiin tietoa T&K-ohjelman suunnittelusta, tavoitteista, eri vaiheiden etenemisestä ja tuloksista. Tiedonvälitystehtävän lisäksi sillä myös kerättiin tietoa suunnittelutyön tueksi. Yleisenä pyrkimyksenä oli edistää ohjelman suunnittelun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asettamalla suunnittelutyön peruslähtökohdat, tavoitteet ja tulokset yleisesti kommentoitaviksi ja mahdollistamalla suora palaute ohjelman laatijoille pyrittiin edistämään lopputuloksena syntyvän liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämisohjelman yleistä hyväksyttävyyttä. Liikennejärjestelmän suunnittelun perusteena olevan tiedon levittäminen suuren yleisön keskuuteen sekä tehdyistä suunnitelmista järjestetyt julkiset keskustelutilaisuudet on havaittu hyviksi toimintamalleiksi liikennesuunnittelussa. Alankomaissa liikennejärjestelmän kehittämistä koskeva strategiasuunnitelma (SVV-II) herätti enemmän keskustelua kuin mikään muu valtakunnan politiikkaan liittyvä suunnitelma aikaisemmin. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen tehty tutkimus osoitti, että melkein jokainen oli tietoinen suunnitelman pääpiirteistä, ja että käytännössä suunnitelman saama tuki kansalaisten keskuudessa oli suurempi kuin poliitikot osasivat odottaa./1,2/ 2.2 Kotisivun rakenne ja toiminta LINTU-kotisivun käyttäjien oletettiin koostuvan Internetin käytön osaamisen suhteen erilaisista henkilöistä. Kotisivun rakenne pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman yksinkertaiseksi noudattaen kotisivujen yleisiä toimintaperiaatteita. Käyttöohjeita annettiin myös sähköpostiviesteissä, joita käyttäjille lähetettiin. Kotisivu koostui T&K-ohjelman suunnittelun esittelyosasta sekä mielipidetiedusteluosasta. Ohjelman suunnittelun esittelysivulle kerättiin tietoa suunnittelun etenemisestä ja tuloksista sekä annettiin mahdollisuus palautteen lähettämiseen suunnitelman tekijöille. Mielipidetiedustelu -sivu toteutettiin yksinkertaisena rasti ruutuun tyyppisenä lomakkeena. Muutamissa kohdin vastaajilta pyydettiin omia ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tekeillä olevasta liikenneturvallisuuden pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehittämisohjelmasta, sille perustetusta kotisivusta sekä kotisivulla olevasta mielipidetiedustelusta tiedotettiin sähköpostitse mahdollisimman laajasti liikenne-, kuljetus- ja autoalalla työskenteleville sekä eri sidosryhmille. Tätä varten kerättiin laaja sähköpostiosoitteisto. 12

12 Osoitteiston runkona käytettiin liikenneministeriön jakelulistaa, jota täydennettiin mahdollisuuksien mukaan. Osoitteita kerättiin taulukossa 1 esitetyiltä tahoilta. Taulukko 1. Ryhmät, joilta sähköpostiosoitteita kerättiin. Tielaitos, Ajoneuvohallintokeskus, VTT, Liikenneturva Liikenneministeriö Muut ministeriöt EU:ssa toimivia suomalaisia virkamiehiä Poliisi Konsultit Kunnat, kaupungit Yliopistot, korkeakoulut, muut tutkimuslaitokset, Tekes Liikenneministeriön T&K koordinaattorit Liikenneministeriön T&K tukiryhmä Maakuntaliitot Lääninhallitukset Kansanedustajat Liitot, yhdistykset Tiedotusvälineet, toimittajat Yritykset, kaupungit, YTV, VALT Osoitteita kerättiin yhteensä n kpl. Sähköpostiviestin saaneita pyydettiin vielä välittämään viestiä eteen päin omissa organisaatioissaan. Tämän lisäksi sähköpostitiedote välitettiin Tielaitoksen ja VTT:n sisäiseen verkkoon, jotka sisältävät yhteensä n sähköpostiosoitetta. Valitusta menettelytavasta johtuen sähköpostiviestin saaneiden tarkkaa lukumäärää ei ole mahdollista määrittää. Mielipidetiedustelun tulosten tulkinnan kannalta olisi ollut parempi, jos potentiaalisten vastaajien joukko olisi rajattu tarkemmin. Koska tarkoituksena kuitenkin oli tarjota mahdollisimman monelle liikenneturvallisuudesta kiinnostuneelle vaikutusmahdollisuus sekä myös jakaa tietoa ohjelman suunnittelusta ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, tässä vaiheessa jakelu haluttiin tehdä mahdollisimman laajana. Sen sijaan, että vastaajapopulaatio olisi rajattu etukäteen, pyrittiin vastaajia luokittelemaan taustatietoja selvittävällä kysymysosiolla. 2.3 Mielipidetiedustelun toteutus Mielipidetiedustelu toteutettiin Internetissä rasti ruutuun periaatteella täytettävän lomakkeen avulla. Täytettyään kyselylomakkeen vastaaja lähetti sen lähetä -nappia hiirellä klikkaamalla VTT Yhdyskuntatekniikkaan, jossa vastaus tallentui automaattisesti vastaustiedostoon. Vastaaja saattoi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteensa, mikäli halusi jatkossa olla yhteydessä T&K-ohjelman tekijöihin. Kysely oli avoinna Internetissä syyskuussa 1999 kaksi viikkoa. Kysely koostui kuudesta kysymyssarjasta: Vastaajien taustatiedot (kysymykset 1-18). Vastaajien liikenneturvallisuutta koskevat asenteet ja arvostukset (kysymykset 19-34). 13

13 Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä (kysymys 35 a-x). Vastaajien näkemykset liikennejärjestelmän tavoitealueiden merkityksestä (kysymys 36 a-p). Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisista aiheista (kysymys 37 a-bb). Vastaajien (erityisesti liikenne-, kuljetus- tai autoalalla toimivien) näkemykset liikenneturvallisuustutkimuksen kohdentumisesta, toimenpiteiden toteuttamisesta ja tavoitteista (kysymykset 38-53). Kussakin kysymyksessä / väittämässä vastaajalle annettiin mahdollisuus pisteyttää mielipiteensä asteikolla Poikkeuksena tähän olivat kysymykset, joihin vastattiin joko kirjallisesti tai rastittamalla prosenttiluku (10 %, 20 %,,100 %). Kysymyssarjojen esittelyissä sekä itse kysymyksissä / väittämissä pyrittiin tietoisesti yksinkertaiseen sanamuotoon ja välttämään alan sisäistä terminologiaa, koska vastauksia pyydettiin myös laajalta sidosryhmäjoukolta, joka ei välttämättä ole tottunut alalla käytettäviin termeihin. Esimerkiksi kysymyssarja, jonka päämääränä oli selvittää vastaajien näkemyksiä liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä ja T&K-toiminnan suuntaamisesta esiteltiin seuraavasti: Seuraavassa listassa esitetään liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä aihealueita. Onko aihealueiden tarjoamia mahdollisuuksia liikenneturvallisuustyössä mielestänne hyödynnetty riittävästi vai tulisiko joihinkin alueisiin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja joihinkin nykyistä vähemmän. Internetissä toteutetun mielipidetiedustelun tuloksia ei saa yleistää koskemaan ns. kansalaismielipidettä, koska kaikilla kansalaisilla ei ole pääsyä internetiin. Kysely ei myöskään ole edustava satunnaisotos kohderyhmästään vaan on oletettavaa, että vastausten jakauma on enemmän tai vähemmän vinoutunut; liikenneturvallisuusasioista kiinnostuneet ovat yliedustettuina. Tässä vaiheessa mielipidetiedustelu on ymmärrettävä uudella tekniikalla toteutetuksi pilotti -luonteiseksi kokeiluksi, joka vaatii vielä jatkokehittelyä. Muutamia nyt Internetissä toteutetun mielipidetiedustelun kysymyksiä / väittämiä sisällytettiin syksyn 1999 aikana Liikenneturvan toteuttamaan kansalaismielipiteitä kartoittaneeseen kyselyyn. Näin ollen joidenkin kysymysten / väittämien osalta on mahdollista tehdä vertailua myös perinteisin keinoin mahdollisimman edustavasti selvitettyihin kansalaismielipiteisiin. 14

14 2.4 Ongelmat kotisivun toiminnassa Työn pilottiluonteesta johtuen eteen tuli myös muutamia ongelmia. Kotisivun tiedotustehtävä hoitui ilman teknisiä ongelmia. Sen sijaan mielipidetiedustelun toteutus kärsi joistakin tekniikkavaikeuksista. Merkittävin ongelma oli vastaajien sähköpostiohjelmien moninaisuus. Lähetetty sähköposti ei auennut vastaanottajan ohjelmassa välttämättä niin kuin etukäteen ajateltiin: Sähköpostiviestin sisältämät muotoilut (tekstin värjääminen, alleviivaaminen, tummentaminen) aiheuttivat ongelmia. Jotkut sähköpostiohjelmat vastaanottivat normaalisti lähetetyn viestin liitetiedostona, jota vastaanottaja ei saanut avattua. Ongelmien laajuutta ei tässä yhteydessä pystytty arvioimaan. Muutama aktiivinen vastaanottaja ilmoitti havaitsemistaan ongelmista viestin perille tulossa. Joillakin vastaanottajilla oli ongelmia Internetissä olevan kyselylomakkeen täyttämisessä. Näytössä ollut lomake saattoi yllättäen hajota kesken täyttämisen. Myöskään tämän ongelman laajuutta ei tässä yhteydessä pystytty arvioimaan. Eräänä mahdollisena syynä pidettiin mielipidetiedustelun pituutta, jonka seurauksena etenkin vanhemmille tietokoneille saattoi aiheutua kapasiteettiongelmia. 15

15 3 Mielipidetiedustelun tulokset ja tulosten tarkastelu 3.1 Vastanneiden taustatietoja Vastauksia saatiin yhteensä 579 kpl, vastaajista 33 % oli naisia ja 67 % miehiä. Suurin osa (80 %) vastaajista ilmoitti työskentelevänsä julkisen sektorin palveluksessa (valtio 70 %, kunnat 10 %), yksityisellä sektorilla työskenteli 8 %, etujärjestöissä 2 % ja jossain muualla 10 %. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan työllisistä n. 30 % työskentelee julkisella sektorilla ja n. 70 % yksityisellä sektorilla./3/ Julkisella sektorilla työskentelevistä n. 20 % työskentelee valtion ja n. 80 % kuntien palveluksessa./3/ Vastauksissa painottuvat siten selkeästi julkisella sektorilla työskentelevät ja niissä etenkin valtion palveluksessa olevat. Tämä johtuu sähköpostiosoitteiston painottumisesta Tielaitoksen ja VTT:n henkilökuntaan. 24 % vastaajista asui yli asukkaan kaupungin keskusta-alueella, 32 % asui yli asukkaan lähiössä, 12 % pienemmän kaupungin keskusta-alueella, 13 % pienemmän kaupungin lähiössä, 12 % kyläkeskuksessa ja 7 % maaseudulla. Vuotta 1998 koskevien väestötilastojen mukaan n. 30 % maamme väestöstä asui yli asukkaan kaupungeissa, joten suurten kaupunkien asukkaat olivat selvästi ylipainotettuina vastaajapopulaatiossa./3/ Yksi prosentti vastaajista ilmoitti olleensa itse osallisena loukkaantumiseen johtaneessa liikenneonnettomuudessa viimeisen vuoden aikana. 5 %:lla vastaajista joku lähiomainen oli ollut osallisena loukkaantumiseen johtaneessa liikenneonnettomuudessa. Taulukossa 2 esitetään vastaajien jakautuminen työtehtävien suhteen. Suurimpina yksittäisinä ryhminä ovat johto/talous/hallintotehtävissä toimivat, liikenne-, kuljetus tai autoalan tutkimustehtävissä toimivat, liikennesuunnittelutehtävissä toimivat, liikenneväylien kunnossapidossa tai rakentamisessa toimivat sekä jollain muulla tekniikan alalla toimivat vastaajat. 16

16 Taulukko 2. Vastaajien jakauma työtehtävien suhteen. Vastaajien lukumäärä ja jakauma Lkm % Jokin muu tekniikan ala Johto-/talous-/hallintotehtävät Liikenneväylien kunnossapito / rakentaminen Liikennesuunnittelu 53 9 Liikenne-, kuljetus tai ajoneuvoalan tutkimustyö 39 7 Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu 19 3 Liikennealan koulutus, turvallisuuteen liittyvä tiedotus 18 3 Poliisin kenttätyö 15 3 Opetus- ja sivistystoimi 11 2 Kuljetustyö 8 1 Ympäristösuunnittelu 6 1 Poliisin johtotehtävät 5 1 Auto- tai liikennealan toimittaja 4 1 Edunvalvonta / järjestötyö 4 1 Liikenne- ja kuljetuspalveluiden tuottaminen (kuljetusyritykset jne.) 3 1 Kuljetusten ja logistiikan suunnittelu 2 0 Sosiaalitoimi 2 0,3 Oikeus ja lainsäädäntö 1 0,2 Elinkeino- ja aluekehitys 1 0,2 Muun alan toimittaja 1 0,2 Autoteollisuus / autoiluun liittyvien turvalaitteiden valmistus 0 0 Terveydenhoito 0 0 Kansanedustaja 0 0 Liikenne- ja kuljetuspalveluiden tilaaminen (teollisuus, kauppa jne.) 0 0 Jokin muu

17 3.2 Mielipiteet vastaajaryhmittäin Mielipidetiedustelun tulosten lähempää tarkastelua varten aineisto jaettiin ryhmiin vastaajien taustatietoja kartoittaneiden kysymysten perusteella. Kysymyksen 1 Toimitteko liikenne-, kuljetus- tai autoalalla? (tutkimus, suunnittelu, tuotanto, kuljetukset, koulutus, liikkuva poliisi) perusteella vastaajat jaettiin kahteen ryhmään; alalla toimivat ja muu ala. Vastaajista 49 % (284 kpl) ilmoitti toimivansa liikenne-, kuljetus- tai autoalalla ja 51 % (295 kpl) ilmoitti työskentelevänsä jollain muulla alalla. Kolmannen lähemmän tarkastelun kohteeksi valitun ryhmän muodostivat paljon ajavat (yli km/v) sekä työnsä puolesta liikennealalla käytännön tasolla toimivat vastaajat (työtehtäväksi ilmoitettu kunnossapito, rakentaminen, poliisin kenttätyö tai kuljetustyö). Ryhmään kuului kaikkiaan 153 vastaajaa. Tämän lisäksi vertailussa esitetään Liikenneturvan kansalaismielipiteitä kartoittaneen kyselyn vastaukset siltä osin kuin kysymykset olivat vertailukelpoisia. Kansalaismielipiteitä käsitellään yksityiskohtaisemmin LINTU-projektin osaraportissa 9 Kansalaisten mielipide liikkumisesta ja turvallisuudesta. /4/ Vastauksien jakaumat vastaajaryhmittäin esitetään liitteissä A-E. Jakaumat on väittämien osalta luokiteltu siten, että mielipiteet 1-4, mielipiteet 5 ja 6 sekä mielipiteet 7-10 muodostavat kukin oman luokkansa. Osalle vastauksista on laskettu keskiarvot, mikäli ne soveltuvat analysointiin luokittelua paremmin Vastaajien asenteita ja arvostuksia kartoittaneet väittämät Kysymyssarja esiteltiin seuraavasti: Tiedustelemme mielipiteitänne eräistä liikenneturvallisuuteen liittyvistä väittämistä. Niihin ei ole olemassa ns. oikeita vastauksia. Olemme kiinnostuneita omista henkilökohtaisista mielipiteistänne, emme virallisista näkökannoista. Ryhmään kuului yhteensä 16 kysymystä tai väittämää, jotka vastausjakaumineen esitetään liitteessä A. Vastausasteikko oli 1-10, missä 1 tarkoitti täysin eri mieltä ja 10 täysin samaa mieltä. Kaikissa vastaajaryhmissä, myös Liikenneturvan kansalaiskyselyssä, turvallista liikkumista pidettiin tärkeänä. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavia liikenneonnettomuuksia ei saisi tapahtua lainkaan. Internetkyselyssä kaikista vastaajaryhmistä yli 70 % oli sitä mieltä, että turvallisuuden pitäisi olla tärkein näkökohta liikennejärjestelmää kehitettäessä. Kansalaiskyselyssä tätä mieltä oli yli 80 % vastaajista. /4/ Merkille pantavaa oli, että kansalaiset halusivat Internet-kyselyyn vastanneita voimakkaammin parempaa liikenneturvallisuutta. He olivat kuitenkin muita taipuvaisempia hyväksymään liikenneonnettomuudet osana liikennejärjestelmää./4/ Yli 60 % Internet- 18

18 kyselyyn vastanneista oli eri mieltä väitteestä Mielestäni on väistämätöntä, että liikkumisen ja autoistumisen seurauksena myös onnettomuuksien määrä kasvaa. Kansalaisista tämän väitteen kiisti vain 30 % vastanneista. /4/ Sama ilmiö toistui väittämän Mielestäni onnettomuudet ovat osa liikennejärjestelmää tavallaan ne ovat hinta, joka liikkumisen vapaudesta on maksettava. Internet-kyselyyn vastanneista yli 70 % piti väitettä vääränä, kansalaisista väitteen kiisti hivenen alle puolet/4/. Tämä antaa aiheen olettaa, että lisäämällä kansalaisten tietoisuutta eri tyyppisistä liikenneturvallisuustoimista ja niiden vaikutuksista on mahdollista lisätä kansalaisten suunnasta tulevia vaatimuksia paremmasta liikenneturvallisuudesta ja sitä kautta synnyttää paineita toimenpiteisiin myös poliittisten päätöstentekijöiden keskuudessa. Muiden vastaajien asenteita ja arvostuksia kartoittaneiden väitteiden osalta ei ole mahdollista tehdä vertailua kansalaiskyselyyn, koska Liikenneturvan toteuttamaan kyselyyn voitiin liittää vain rajallinen määrä Internet-kyselyn kanssa samoja kysymyksiä. Suurin osa Internet-kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Ruotsissa valtiopäivien hyväksymä liikenneturvallisuustyön virallinen periaateohjelma, jonka mukaan kenenkään ei pitäisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenneonnettomuuksissa, tulisi ottaa käyttöön myös Suomessa. Jakauma oli samanlainen kaikissa vastaajaryhmissä. Turvallisuuden käyttöä kilpailutekijänä kuljetusten markkinoinnissa on vastausten perusteella mahdollista lisätä. Yli puolet kaikissa vastaajaryhmissä valitsisi mieluummin turvallisen kuljetuksen kuin nopeamman ja halvemman kuljetuksen Enemmistö kaikissa vastaajaryhmissä piti alkolukon (juopuneena ajon estävä laite) asentamista rattijuoppoudesta kiinni jääneen autoon hyväksyttävänä liikenneturvallisuustoimenpiteenä. Myös ylinopeudella ajamisen estävän laitteen hyväksyntä oli yllättävän korkealla. Alalla toimivista 51,1 % olisi valmis ottamaan laitteen omaan autoonsa, vastaava lukema muulla alalla toimivien osalta oli 42 % ja paljon ajavien osalta 37,5 %. Tietoisuus laitteen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen lisäsi hyväksyttävyyttä. Liikennettä pidettiin melkoisen suurena turvattomuuden tunnetta aiheuttavana tekijänä. Noin joka kolmas vastaajista piti sitä asuinalueensa suurimpana turvattomuuden tunnetta aiheuttavana tekijänä. Niin ikään kolmannes vastaajista piti liikennettä asuinalueensa ulkopuolella suurimpana turvattomuuden tunnetta aiheuttavana, taulukko 3. Liikenteen merkitys turvattomuuden tunnetta aiheuttavana tekijänä vaihtelee luonnollisesti sen mukaan, missä määrin muita turvattomuustekijöitä alueella esiintyy. 19

19 Taulukko 3. Liikenteen kokeminen turvattomuuden tunnetta aiheuttavana tekijänä vastaajan asuinpaikan mukaan. Asuinalue Suurin turvattomuuden tunnetta aiheuttava tekijä asuinalueellani Suurin turvattomuuden tunnetta aiheuttava tekijä asuinalueeni ulkopuolella Maaseutu 51 % 41 % Kyläkeskus 36 % 37 % Alle as. kaupungin keskusta-alue 36 % 38 % Yli as. kaupungin lähiö 34 % 37 % Yli as. kaupungin keskustaalue 27 % 30 % Alle as. kaupungin lähiö 26 % 31 % Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä Kysymyssarja esiteltiin seuraavasti: Seuraavassa listassa esitetään liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä aihealueita. Onko aihealueiden tarjoamia mahdollisuuksia liikenneturvallisuustyössä mielestänne hyödynnetty riittävästi vai tulisiko joihinkin alueisiin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja joihinkin nykyistä vähemmän? Vastausasteikko oli 1-10, missä 1 tarkoitti selkeästi vähemmän huomiota ja 10 selkeästi enemmän huomiota. Aihealueita oli kaikkiaan 24 kpl (lista ei sisällä kaikkia mahdollisia aihealueita). Taulukossa 4 esitetään aihealueille vastausten perustella lasketut pistekeskiarvot vastaajaryhmittäin. Yhdellekään esitetyistä aihealueista ei keskiarvotarkastelussa todettu kohdistettavan nykyisin liikaa huomioita. Liitteessä B esitetään mielipiteiden jakautuminen vastaajaryhmittäin luokiteltuna siten, että mielipiteet 1-4 kuuluvat luokkaan vähemmän huomiota, mielipiteet 5 ja 6 luokkaan nykytaso sopiva ja 7-10 luokkaan enemmän huomiota. 20

20 Taulukko 4. Liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkitys eri vastaajaryhmissä. A B C Kouluissa tapahtuva liikennekasvatus. 8,7 8,1 8,6 Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen (väylät, käytön kannustimet, risteämiset 8,4 8,5 8,1 moottoriajoneuvojen kanssa yms.). Taajamien turvallisuuden parantaminen. 8,0 7,6 7,8 Pitkämatkaisten tavarakuljetusten optimointi (rautatie vai maantie, tyhjänä ajon minimointi). 7,9 7,9 7,9 Liikenne- ja autovakuutusten muokkaaminen paremmin turvallisuustavoitteita edistäväksi 7,8 7,5 7,9 (kuljettajakohtaiset bonukset, aiheuttajan maksuosuuden kasvattaminen yms.). Autokannan uudistumisen nopeuttaminen. 7,6 7,5 7,9 Poliisin liikenteenvalvonta kentällä 7,6 7,3 7,5 Julkisen liikenteen käytön edistäminen taajamissa. 7,6 7,6 7,0 Turvallisuuden asema liikennepolitiikan tavoitteistossa. 7,6 7,2 7,3 Kaupunkien ja muiden asutuskeskusten sisäisen jakeluliikenteen kehittäminen. 7,5 7,3 7,4 Kuljettajakoulutuksen kehittäminen. 7,5 7,1 7,4 Taajamien ulkopuolisen tieverkon parantaminen. 7,4 7,0 7,7 Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen ja kampanjointi. 7,4 6,8 7,2 Liikenteen ajantasainen tiedottaminen (ruuhkat, tietyöt, onnettomuudet yms.) ja 7,4 7,6 7,6 ohjaus Onnettomuuden uhrien hoitoon saamisen nopeuttaminen 7,3 7,3 7,5 Taloudellinen ohjaus (liikenteen hinnoittelu, työsuhdeautot, kimppakyyti, autoverotus 7,2 7,0 6,9 yms.). Julkisen liikenteen käytön edistäminen kaupunkien välisillä matkoilla. 7,2 7,2 7,1 Lainsäädännölliset toimet (rangaistukset liikennerikkomuksista, rengasmääräykset, 7,1 7,0 7,0 raskaiden ajoneuvojen ajoajat, lääkärintarkastuksessa havaitut ajokyvyn puutteet ja lääkärin vaitiolovelvollisuus, julkisen liikenteen luvat yms.). Turvallisempien ajoneuvojen kehittäminen. 7,1 7,0 7,3 Julkisen liikenteen käytön edistäminen maaseudulla. 6,8 7,0 6,8 Automaattinen liikenteenvalvonta (nopeudenvalvontakamerat yms.) 6,8 6,1 5,8 Kuljettajia koskevan säännöstön uudistaminen ja valvonta. 6,8 6,7 6,7 Ajoneuvojen kuntoa koskevien säännösten uudistaminen ja valvonnan tehostaminen 6,7 6,7 6,7 (esim. tievarsitarkastukset). Taajamien yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. 6,3 5,3 5,5 A= alalla toimivat, B= muulla alalla, C= yli km/v ajavat tai alalla käytännön tasolla toimivat Internet-kyselyssä kaikki vastaajaryhmät halusivat enemmän huomiota kohdistettavaksi kouluissa tapahtuvaan liikennekasvatukseen sekä kevyenliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Liikenneturvan toteuttamassa kansalaiskyselyssä sen sijaan tärkeimmiksi keinoiksi lisätä liikenneturvallisuutta arvioitiin poliisin liikennevalvonnan lisääminen, liikennekasvatuksen lisääminen ja kehittäminen, automaattisen liikenteenvalvonnan lisääminen sekä lainsäädännön kehittäminen./4/ Vähiten merkityksellisiksi koettiin Internet-kyselyssä taajamien yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Kansalaiskyselyssä puolestaan vähiten merkitykselliseksi koettiin pitkämatkaisten tavarankuljetusten optimointi./4/ 21

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät

Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät » 2007 2013,. ENPI CBC project Cross-Border Road Traffic Safety SE653 " SE653 Konferenssi: Tieliikenneturvallisuuspäivät 13.-14.2.2013 Paikka: Hotelli Radisson Blu Royal, Aika: 13.-14.2.2013 Kielet: venäjä,

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KANSALAISET, PÄÄTTÄJÄT, LIIKENNETURVALLISUUS JA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI

KANSALAISET, PÄÄTTÄJÄT, LIIKENNETURVALLISUUS JA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI KANSALAISET, PÄÄTTÄJÄT, LIIKENNETURVALLISUUS JA PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI Kati Hernetkoski, Esko Keskinen, Mika Hatakka ja Ville Pitkänen Turun yliopisto Psykologian laitos Poliittinen historia, Eduskuntatutkimuksen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin. Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 2016

Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin. Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 2016 Suhtautuminen itseohjautuviin autoihin Liikenneturva ja Kantar TNS Oy 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Kantar

Lisätiedot

Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus. Vaihtoehtoiset toimenpiteet katsastukselle

Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus. Vaihtoehtoiset toimenpiteet katsastukselle Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus Vaihtoehtoiset toimenpiteet katsastukselle Tausta Komission ehdotus ns. liikennekelpoisuus-paketti, sisälsi mm. moottoripyörien katsastusvelvollisuuden Suomessa

Lisätiedot

Visiot, skenaariot ja politiikat

Visiot, skenaariot ja politiikat VTT YHDYSKUNTATEKNIIKKA Tutkimusraportti 557/2000 Visiot, skenaariot ja politiikat LINTU-projektin osaraportti 3 Matti Roine VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 Visiot, skenaariot ja politiikat

Lisätiedot

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel PÄIHTEET JA LIIKENNE EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel 15.5.2008 Liikenneonnettomuuksista Maailmassa Yli kaksi miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN TARKASTELUTYÖKALU, ONHA hankkeen esittely. Harri Peltola, Riikka Rajamäki, Mikko Virkkunen

ONNETTOMUUKSIEN TARKASTELUTYÖKALU, ONHA hankkeen esittely. Harri Peltola, Riikka Rajamäki, Mikko Virkkunen ONNETTOMUUKSIEN TARKASTELUTYÖKALU, ONHA hankkeen esittely Harri Peltola, Riikka Rajamäki, Mikko Virkkunen Hanke on toteutettu Turvallinen liikenne 2025 tutkimusohjelmassa. Ohjelman nykyisiä jäseniä ovat:

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

osana liikennejärjestelmää

osana liikennejärjestelmää Tieliikenne osana liikennejärjestelmää Osastonjohtaja Sami Mynttinen Aina voi tapahtua 2 Liikennejärjestelmä ja tieliikenne Määritelmä Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT - Pistenopeusvalvonta - Alennettu puuttumiskynnys - Keskinopeusvalvonta 2 Automaatti-valvonnalla olevat tiejaksot

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

ebooks in the libraries ebib trial and results

ebooks in the libraries ebib trial and results ebooks in the libraries ebib trial and results Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto, Olli Nurmi VTT 1 Research questions How to create, distribute and use ebooks in Finnish public libraries? What are suitable

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot