Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu"

Transkriptio

1 VTT YHDYSKUNTATEKNIIKKA Tutkimusraportti 558/2000 Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu LINTU-projektin osaraportti 4 Tapio, Juha VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000

2 Liikenneturvallisuuden tutkimusja kehittämisohjelman kotisivu LINTU-projektin osaraportti 4 Tapio, Juha VTT Yhdyskuntatekniikka Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat Tutkimusraportti 558/2000 Espoo, 2000

3 Tapio, Juha Liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämisohjelman kotisivu. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Yhdyskuntatekniikka, Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat, Tutkimusraportti 558/ s. + liitt. 27 s. UDK Avainsanat Liikenneturvallisuus, Internet Tiivistelmä Liikenneturvallisuuden pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehittämisohjelman suunnittelun tueksi perustettiin Internetiin ohjelman kotisivu, jolla suunnittelun taustaa, tavoitteita, keskeisiä periaatteita sekä tuloksia esitellään asiasta kiinnostuneille. Sivulla on mahdollisuus myös palautteen lähettämiseen suunnittelutyön tekijöille. Tiedotustehtävän lisäksi sivulla kerättiin laajan mielipidetiedustelun avulla tietoa t&kohjelman suunnittelijoiden käyttöön. Mielipidetiedustelu suunnattiin liikenne-, kuljetus ja autoalalla toimiville sekä laajalle sidosryhmien joukolle. Vastaajat luokiteltiin taustatietojensa perusteella kahteen ryhmään: liikenne-, kuljetus- tai autoalalla toimivat vastaajat sekä muulla alalla toimivat vastaajat. Kolmantena ryhmänä tarkasteltiin erikseen yli km/v ajavia vastaajia tai muuten alalla käytännön tehtävissä toimivia vastaajia (esim. poliisit, tien rakennus tai kunnossapitotehtävissä toimivat). Muutamien kysymysten osalta voitiin tehdä vertailua myös perinteisin menetelmin toteutettuun kansalaisten mielipiteitä kartoittaneeseen kyselyyn. Internetissä toteutetun mielipidetiedustelun tulosten perusteella liikenneturvallisuus nousi kaikissa vastaajaryhmissä tärkeimmäksi liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitealueeksi. Myös kansalaiskyselyssä liikenneturvallisuuden arvostus oli korkea. olivat alan ammattilaisia ja muita vastaajaryhmiä taipuvaisempia mieltämään liikenneonnettomuudet luonnolliseksi osaksi liikennejärjestelmää. Syyksi tähän arvioidaan tiedon puutetta. Parantamalla kansalaisten tietämystä käytettävissä olevista liikenneturvallisuutta parantavista menetelmistä ja niiden tehokkuudesta on mahdollista lisätä heidän poliitikoille ja päätöksentekijöille esittämiään vaatimuksia ja siten edistää toimenpiteiden toteuttamista. Myös turvallisuutta edistävien laitteiden hyväksyntä on helpompaa, jos niillä saavutetut hyödyt esitellään perustellusti. Kyselyssä ylinopeuden estävän laitteen hyväksyntä kasvoi, kun vastaajille kerrottiin mahdollisesti saavutettavien hyötyjen suuruusluokka. Suurin osa vastaajista kaikissa ryhmissä oli valmis ottamaan Ruotsissa valtiopäivien hyväksymän liikenneturvallisuustyön virallisen periaateohjelman ns. nollavision käyttöön myös Suomessa. Sen mukaan kenenkään ei pitäisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenneonnettomuuksissa. 3

4 Turvallisuuden käyttöä kilpailutekijänä kuljetusten markkinoinnissa olisi mielipidetiedustelun vastauksien perusteella mahdollista lisätä. Yli puolet kaikissa vastaajaryhmissä valitsisi mieluummin turvallisen kuljetuksen kuin nopean ja halvan kuljetuksen. Liikenteen merkitys turvattomuuden tunnetta aiheuttavana tekijänä vaatii lisäselvityksiä. Noin joka kolmas vastaajista piti sitä asuinalueellaan suurimpana turvattomuuden tunnetta aiheuttavana tekijänä, osuus oli sama myös asuinalueen ulkopuolista turvallisuutta arvioitaessa. Pienillä paikkakunnilla liikenteen aiheuttama turvattomuuden tunne koettiin muita alueita voimakkaampana. Merkittävimpinä liikenneturvallisuutta parantavina aihealueina pidettiin Internetkyselyyn vastanneiden keskuudessa kouluissa tapahtuvaa liikennekasvatusta sekä kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämistä. pitivät merkittävimpinä alueina poliisin liikennevalvonnan lisäämistä, liikennekasvatuksen lisäämistä sekä automaattisen liikennevalvonnan lisäämistä. Internetkyselyssä automaattinen liikenteen valvonta oli selkeästi vähemmän kannatettua kuin kansalaiskyselyssä. Suurimpina ongelmina pidettiin kaikissa vastaajaryhmissä alkoholin ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamista sekä autoilijoita, jotka eivät noudata liikennesääntöjä. Tutkimuksen kohdentamisessa nähtiin olevan parantamisen varaa. Vain puolet alalla toimivista koki liikenneturvallisuustutkimuksen kohdistuvan oikeisiin asioihin. Miltei kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että nykytietämystä ei riittävässä määrin ole sovellettu käytäntöön. Syyksi tähän nähtiin mm. poliitikkojen ja päätöksentekijöiden haluttomuus toteuttaa autoilun vapauksia rajoittavia toimenpiteitä, liikenneturvallisuuden saama vähäinen huomio valtakunnan politiikassa, kansalaisten vastustus sekä asiantuntijoiden erimielisyys toteutettavien toimien suhteen. Lisäksi vastuunjakoa liikenneturvallisuuden parantamisesta tulisi vastausten perusteella kehittää ja selkeyttää. Missään vastaajaryhmässä liikenneturvallisuustoimien ei uskottu hidastavan maan taloudellista kehitystä. Sen sijaan liikenneturvallisuuteen panostetut varat uskottiin saatavan takaisin säästyneinä sairaanhoitokuluina ja vähentyneinä työstä poissaoloina. Kaikkien vastaajaryhmien mielestä henkilövahinko-onnettomuuksien määrää pitäisi vähentää 20 vuodessa keskimäärin 60 % nykytasosta. Todellisuudessa vastaajat uskoivat saavutettavan noin kolmanneksen vähenemän. Yhtä suureen vähenemään uskottiin päästävän jo viidessä vuodessa, jos nykyisin tiedossa olevat menetelmät otettaisiin käyttöön. 4

5 Tapio, Juha Liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämisohjelman kotisivu. [Homepage for Traffic Safety R&D program.] Technical Research Centre of Finland, Communities and Infrastructure, Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat, Tutkimusraportti 558/ p. + apps. 27 p. UDK Keywords Traffic safety, Internet Abstract To promote the ideas of transparency and explicitness of a planning process a web page for the Long Term Traffic Safety R&D Program was created. Basic tasks of the web page was to present background information and results of the planning process as well as carry out surveys and receive feed back for the persons in duty. Respondents to the survey were divided in two groups; professionals in transportation and related fields and others. A professional could be anyone whose professional decision impacts on road safety (transport planners, traffic engineers, traffic police, community planners, roadway administrators, training and licensing officials for example). Third group consists of respondents who drive over km/year or work in transportation related field (e.q. road building and maintenance, traffic police). Few statements and questions were compared also with public opinion survey carried out by the Central Organisation for Traffic Safety in Finland. All respondents set a highest value for traffic safety when comparing it with other official objectives of transportation system. Citizens have more fatalistic attitude for traffic accidents than professionals. They were more predisposed to believe that traffic accidents are part of the transportation system. One reason for this could be the lack of knowledge concerning traffic safety measures and their effects. If citizens knew more, they would demand decision-makers and politicians to implement traffic safety measures. Being aware of the safety effects will also increase general acceptance when implementing safety measures. In the survey the acceptance of a speed limiting device increased after respondents gain information of the safety effects. Most of the respondents would accept the vision zero approach for the Finnish traffic safety vision. According to it no one should die or get severe injures in traffic accidents. According to survey in marketing of transport services the safety could be utilised more. More than a half of the respondents would choose a safety transportation rather than fast and cheap one. Traffic was quite notable cause for feelings of insecurity in residential areas. About one third of the respondents named it as the main reason for insecurity, the proportion was equal when asking the main reason for insecurity outside the residential area. Respon- 5

6 dents living in areas less than inhabitants or in rural areas find traffic as a main reason more often than others. The most important areas to promote traffic safety according to Internet survey are traffic education in schools and management of bicycle and pedestrian traffic. According to public opinion survey the most important areas are traffic control by police officers, traffic education and automatic traffic control. In Internet survey the automatic traffic control was distinctly less popular than in public opinion survey. Drunken driving and intoxicated driving were the most serious problems in all respondent categories. Also drivers who don t obey traffic regulations were experienced as a problem. Research activities on traffic safety domain should be more focused on relevant subjects. Only half of the respondents agreed on the statement that present situation is good enough. Almost two thirds of the respondents thought that knowledge and know how in traffic safety domain is not implemented actively. For instance unwillingness of politicians and decision makers to carry through measures which might be unpopular among the motorists, traffic safety is not a popular item in political level, citizens are against traffic safety measures and experts disagrees with effective measures were suggested as reasons for this. In addition distribution of liabilities should be more explicit. The respondents didn t agree on statement that traffic safety measures could be harmful for national economy. On the contrary they believed the expenses would be paid back by the savings in medical treatment expenses and absenteeism. According to survey the number of personal injuries or fatal accidents should be decreased on the average 60 % during the next 20 years. In real terms they believed that reduction of one third is probable. As big reduction would be possible to reach in five years, if present knowledge was utilised and implemented actively. 6

7 Alkusanat Keväällä 1999 Liikenneministeriö yhteistyössä Ajoneuvohallintokeskuksen, Tielaitoksen sekä VTT Yhdyskuntatekniikan kanssa käynnisti liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelman (LINTU) laatimisen. Työn koordinoinnista vastasi VTT Yhdyskuntatekniikka. Työn tavoitteena oli laatia ehdotus tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaksi, jonka tavoitevuosi on Ohjelma sisältää ehdotukset merkittävistä tutkimus- ja kehittämistarpeista eri alueilla sekä suosituksia ohjelman toteuttamisperiaatteista, rahoituksesta ja hallinnasta ja siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Työn tuloksena julkaistiin 14 osaraporttia sekä yhteenvetoraportti. Osaraportit kokonaisuudessaan on saatavissa työn internet-sivuilta (www.vtt.fi/yki/srs). Työn projektiryhmään kuuluivat työn tilaajaorganisaatioista Ove Knekt Ajoneuvohallintokeskuksesta, Jarmo Hirsto ja Anneli Tanttu Liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Saara Toivonen Tielaitoksesta. VTT Yhdyskuntatekniikasta projektiryhmään kuuluivat Matti Roine (toukokuuhun 2000 asti), Harri Peltola (elokuusta 1999 alkaen) sekä Juha Tapio. Edellä mainittujen lisäksi työn suunnitteluun osallistui merkittävällä panoksella David Zaidel. Työtä ja sen edistymistä esiteltiin sen eri vaiheissa laajasta sidosryhmästä koostuvalle seurantaryhmälle, joka kokoontui työn kuluessa neljä kertaa. Liikenneturvallisuuden pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehittämisohjelman suunnittelussa noudatettiin avoimen ja läpinäkyvän suunnittelun periaatteita. Tätä tukemaan perustettiin ohjelman suunnittelulle oma kotisivu Internetiin. Sivun välityksellä levitettiin tietoa suunnittelun etenemisestä sekä kartoitettiin alan ammattilaisten ja sidosryhmien mielipiteitä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Sivulla kerättiin myös palautetta ohjelman suunnittelijoille. Sivun sisällöllisestä toteutuksesta vastasivat VTT Yhdyskuntatekniikassa Juha Tapio, David Zaidel ja Harri Peltola, teknisestä toteutuksesta Pekka Kulmala ja Janne Kulmala. Mielipidetiedustelun analysoinnin tekivät Juha Tapio ja Otto Kärki, joista ensin mainittu on myös kirjoittanut tämän raportin. Kiitokset kaikille eri tavoin työhön osallistuneille, mielipidetiedusteluihin vastanneille ja palautetta antaneille henkilöille. Espoo Juha Tapio 7

8 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...3 ABSTRACT...5 ALKUSANAT JOHDANTO LINTU KOTISIVUN KUVAUS Kotisivun tausta ja tavoitteet Kotisivun rakenne ja toiminta Mielipidetiedustelun toteutus Ongelmat kotisivun toiminnassa MIELIPIDETIEDUSTELUN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Vastanneiden taustatietoja Mielipiteet vastaajaryhmittäin Vastaajien asenteita ja arvostuksia kartoittaneet väittämät Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä Vastaajien näkemykset liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitealueista Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisista aiheista Vastaajien näkemykset tutkimuksen kohdentumisesta, toimenpiteiden toteuttamisesta ja määrällistä tavoitteista Vastaajien omat ehdotukset liikenneturvallisuuden parantamiseksi PÄÄTELMIÄ JA SUOSITUKSIA KOTISIVUKOKEILUSTA YHTEENVETO MIELIPIDETIEDUSTELUN TULOKSISTA...32 LÄHDELUETTELO

9 LIITTEET Liite A: Liite B: Liite C: Liite D: Liite E: Liite F: Vastaajien asenteita ja arvostuksia kartoittaneet väittämät Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä Vastaajien näkemykset liikennejärjestelmän tavoitealueiden merkityksestä Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisista aiheista Vastaajien näkemykset tutkimuksen kohdentumisesta, toimenpiteiden toteuttamisesta ja määrällistä tavoitteista Vastaajien omat ehdotukset liikenneturvallisuuden parantamiseksi 10

10 1 Johdanto Liikenneturvallisuuden pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehittämisohjelman (LINTU) suunnittelun keskeisiin periaatteisiin kuului mahdollisimman laajapohjainen ja avoin vuoropuhelu alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kesken. Tämän periaatteen toteutumista edistämään T&K-ohjelmalle perustettiin Internetiin oma kotisivu, jolla ohjelman suunnittelun taustaa, tavoitteita ja keskeisiä periaatteita esiteltiin asiasta kiinnostuneille. Suunnittelutyön etenemisen myötä sivulle kerättiin myös eri osakokonaisuuksien tuloksia sekä tarjottiin mahdollisuus palautteen lähettämiseen suunnittelutyön tekijöille. Tiedotustehtävän lisäksi sivulla pyrittiin laajan mielipidetiedustelun avulla keräämään tietoa T&K-ohjelman suunnittelijoiden käyttöön. Mielipidetiedustelu suunnattiin liikenne-, kuljetus ja autoalalla toimiville sekä laajalle sidosryhmien joukolle. Myös mielipidetiedustelun, kuten koko web-sivun, tarkoituksena oli toimia kaksisuuntaisesti. Tiedonkeruutehtävän lisäksi se informoi vastaajia liikenneturvallisuuden kannalta keskeisistä asioista ja esitteli liikenneturvallisuuden parantamisen aihealueita. Pyrkimyksenä oli pitää T&K-ohjelman suunnittelu avoimena, läpinäkyvänä prosessina ja motivoida muitakin kuin asiantuntijoita osallistumaan ohjelman tekoon sekä avoimeen keskusteluun liikenneturvallisuuskysymyksistä. Tämän tyyppisen Internetissä toteutetun mielipidetiedustelun tuloksia ei saa yleistää koskemaan ns. kansalaismielipidettä, koska kaikilla kansalaisilla ei ole pääsyä Internetiin. Kysely ei myöskään ole edustava satunnaisotos kohderyhmästään vaan on oletettavaa, että vastausten jakauma on enemmän tai vähemmän vinoutunut; liikenneturvallisuusasioista kiinnostuneet ovat yliedustettuina. Kysely on ymmärrettävä uuden tekniikan avulla toteutetuksi pilotti -luonteiseksi kokeiluksi, jota tulee jatkossa vielä kehittää. Tässä raportissa esitellään web-sivun (LINTU-kotisivu) toteutus ja tavoitteet. Lisäksi tarkastellaan mielipidetiedustelun tuloksia sekä saatuja käytännön kokemuksia ja jatkokehittelytarpeita. 11

11 2 LINTU-kotisivun kuvaus 2.1 Kotisivun tausta ja tavoitteet LINTU-ohjelman kotisivun perusajatuksena oli toimia vuorovaikutteisesti ohjelman suunnittelusta vastaavien tahojen ja muiden liikenne-, kuljetus- ja autoalalla toimivien sekä alan sidosryhmien välillä. Sen avulla välitettiin tietoa T&K-ohjelman suunnittelusta, tavoitteista, eri vaiheiden etenemisestä ja tuloksista. Tiedonvälitystehtävän lisäksi sillä myös kerättiin tietoa suunnittelutyön tueksi. Yleisenä pyrkimyksenä oli edistää ohjelman suunnittelun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asettamalla suunnittelutyön peruslähtökohdat, tavoitteet ja tulokset yleisesti kommentoitaviksi ja mahdollistamalla suora palaute ohjelman laatijoille pyrittiin edistämään lopputuloksena syntyvän liikenneturvallisuuden tutkimus- ja kehittämisohjelman yleistä hyväksyttävyyttä. Liikennejärjestelmän suunnittelun perusteena olevan tiedon levittäminen suuren yleisön keskuuteen sekä tehdyistä suunnitelmista järjestetyt julkiset keskustelutilaisuudet on havaittu hyviksi toimintamalleiksi liikennesuunnittelussa. Alankomaissa liikennejärjestelmän kehittämistä koskeva strategiasuunnitelma (SVV-II) herätti enemmän keskustelua kuin mikään muu valtakunnan politiikkaan liittyvä suunnitelma aikaisemmin. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen tehty tutkimus osoitti, että melkein jokainen oli tietoinen suunnitelman pääpiirteistä, ja että käytännössä suunnitelman saama tuki kansalaisten keskuudessa oli suurempi kuin poliitikot osasivat odottaa./1,2/ 2.2 Kotisivun rakenne ja toiminta LINTU-kotisivun käyttäjien oletettiin koostuvan Internetin käytön osaamisen suhteen erilaisista henkilöistä. Kotisivun rakenne pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman yksinkertaiseksi noudattaen kotisivujen yleisiä toimintaperiaatteita. Käyttöohjeita annettiin myös sähköpostiviesteissä, joita käyttäjille lähetettiin. Kotisivu koostui T&K-ohjelman suunnittelun esittelyosasta sekä mielipidetiedusteluosasta. Ohjelman suunnittelun esittelysivulle kerättiin tietoa suunnittelun etenemisestä ja tuloksista sekä annettiin mahdollisuus palautteen lähettämiseen suunnitelman tekijöille. Mielipidetiedustelu -sivu toteutettiin yksinkertaisena rasti ruutuun tyyppisenä lomakkeena. Muutamissa kohdin vastaajilta pyydettiin omia ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tekeillä olevasta liikenneturvallisuuden pitkän tähtäimen tutkimus- ja kehittämisohjelmasta, sille perustetusta kotisivusta sekä kotisivulla olevasta mielipidetiedustelusta tiedotettiin sähköpostitse mahdollisimman laajasti liikenne-, kuljetus- ja autoalalla työskenteleville sekä eri sidosryhmille. Tätä varten kerättiin laaja sähköpostiosoitteisto. 12

12 Osoitteiston runkona käytettiin liikenneministeriön jakelulistaa, jota täydennettiin mahdollisuuksien mukaan. Osoitteita kerättiin taulukossa 1 esitetyiltä tahoilta. Taulukko 1. Ryhmät, joilta sähköpostiosoitteita kerättiin. Tielaitos, Ajoneuvohallintokeskus, VTT, Liikenneturva Liikenneministeriö Muut ministeriöt EU:ssa toimivia suomalaisia virkamiehiä Poliisi Konsultit Kunnat, kaupungit Yliopistot, korkeakoulut, muut tutkimuslaitokset, Tekes Liikenneministeriön T&K koordinaattorit Liikenneministeriön T&K tukiryhmä Maakuntaliitot Lääninhallitukset Kansanedustajat Liitot, yhdistykset Tiedotusvälineet, toimittajat Yritykset, kaupungit, YTV, VALT Osoitteita kerättiin yhteensä n kpl. Sähköpostiviestin saaneita pyydettiin vielä välittämään viestiä eteen päin omissa organisaatioissaan. Tämän lisäksi sähköpostitiedote välitettiin Tielaitoksen ja VTT:n sisäiseen verkkoon, jotka sisältävät yhteensä n sähköpostiosoitetta. Valitusta menettelytavasta johtuen sähköpostiviestin saaneiden tarkkaa lukumäärää ei ole mahdollista määrittää. Mielipidetiedustelun tulosten tulkinnan kannalta olisi ollut parempi, jos potentiaalisten vastaajien joukko olisi rajattu tarkemmin. Koska tarkoituksena kuitenkin oli tarjota mahdollisimman monelle liikenneturvallisuudesta kiinnostuneelle vaikutusmahdollisuus sekä myös jakaa tietoa ohjelman suunnittelusta ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, tässä vaiheessa jakelu haluttiin tehdä mahdollisimman laajana. Sen sijaan, että vastaajapopulaatio olisi rajattu etukäteen, pyrittiin vastaajia luokittelemaan taustatietoja selvittävällä kysymysosiolla. 2.3 Mielipidetiedustelun toteutus Mielipidetiedustelu toteutettiin Internetissä rasti ruutuun periaatteella täytettävän lomakkeen avulla. Täytettyään kyselylomakkeen vastaaja lähetti sen lähetä -nappia hiirellä klikkaamalla VTT Yhdyskuntatekniikkaan, jossa vastaus tallentui automaattisesti vastaustiedostoon. Vastaaja saattoi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteensa, mikäli halusi jatkossa olla yhteydessä T&K-ohjelman tekijöihin. Kysely oli avoinna Internetissä syyskuussa 1999 kaksi viikkoa. Kysely koostui kuudesta kysymyssarjasta: Vastaajien taustatiedot (kysymykset 1-18). Vastaajien liikenneturvallisuutta koskevat asenteet ja arvostukset (kysymykset 19-34). 13

13 Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä (kysymys 35 a-x). Vastaajien näkemykset liikennejärjestelmän tavoitealueiden merkityksestä (kysymys 36 a-p). Vastaajien näkemykset liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisista aiheista (kysymys 37 a-bb). Vastaajien (erityisesti liikenne-, kuljetus- tai autoalalla toimivien) näkemykset liikenneturvallisuustutkimuksen kohdentumisesta, toimenpiteiden toteuttamisesta ja tavoitteista (kysymykset 38-53). Kussakin kysymyksessä / väittämässä vastaajalle annettiin mahdollisuus pisteyttää mielipiteensä asteikolla Poikkeuksena tähän olivat kysymykset, joihin vastattiin joko kirjallisesti tai rastittamalla prosenttiluku (10 %, 20 %,,100 %). Kysymyssarjojen esittelyissä sekä itse kysymyksissä / väittämissä pyrittiin tietoisesti yksinkertaiseen sanamuotoon ja välttämään alan sisäistä terminologiaa, koska vastauksia pyydettiin myös laajalta sidosryhmäjoukolta, joka ei välttämättä ole tottunut alalla käytettäviin termeihin. Esimerkiksi kysymyssarja, jonka päämääränä oli selvittää vastaajien näkemyksiä liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvien aihealueiden merkityksestä ja T&K-toiminnan suuntaamisesta esiteltiin seuraavasti: Seuraavassa listassa esitetään liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä aihealueita. Onko aihealueiden tarjoamia mahdollisuuksia liikenneturvallisuustyössä mielestänne hyödynnetty riittävästi vai tulisiko joihinkin alueisiin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja joihinkin nykyistä vähemmän. Internetissä toteutetun mielipidetiedustelun tuloksia ei saa yleistää koskemaan ns. kansalaismielipidettä, koska kaikilla kansalaisilla ei ole pääsyä internetiin. Kysely ei myöskään ole edustava satunnaisotos kohderyhmästään vaan on oletettavaa, että vastausten jakauma on enemmän tai vähemmän vinoutunut; liikenneturvallisuusasioista kiinnostuneet ovat yliedustettuina. Tässä vaiheessa mielipidetiedustelu on ymmärrettävä uudella tekniikalla toteutetuksi pilotti -luonteiseksi kokeiluksi, joka vaatii vielä jatkokehittelyä. Muutamia nyt Internetissä toteutetun mielipidetiedustelun kysymyksiä / väittämiä sisällytettiin syksyn 1999 aikana Liikenneturvan toteuttamaan kansalaismielipiteitä kartoittaneeseen kyselyyn. Näin ollen joidenkin kysymysten / väittämien osalta on mahdollista tehdä vertailua myös perinteisin keinoin mahdollisimman edustavasti selvitettyihin kansalaismielipiteisiin. 14

14 2.4 Ongelmat kotisivun toiminnassa Työn pilottiluonteesta johtuen eteen tuli myös muutamia ongelmia. Kotisivun tiedotustehtävä hoitui ilman teknisiä ongelmia. Sen sijaan mielipidetiedustelun toteutus kärsi joistakin tekniikkavaikeuksista. Merkittävin ongelma oli vastaajien sähköpostiohjelmien moninaisuus. Lähetetty sähköposti ei auennut vastaanottajan ohjelmassa välttämättä niin kuin etukäteen ajateltiin: Sähköpostiviestin sisältämät muotoilut (tekstin värjääminen, alleviivaaminen, tummentaminen) aiheuttivat ongelmia. Jotkut sähköpostiohjelmat vastaanottivat normaalisti lähetetyn viestin liitetiedostona, jota vastaanottaja ei saanut avattua. Ongelmien laajuutta ei tässä yhteydessä pystytty arvioimaan. Muutama aktiivinen vastaanottaja ilmoitti havaitsemistaan ongelmista viestin perille tulossa. Joillakin vastaanottajilla oli ongelmia Internetissä olevan kyselylomakkeen täyttämisessä. Näytössä ollut lomake saattoi yllättäen hajota kesken täyttämisen. Myöskään tämän ongelman laajuutta ei tässä yhteydessä pystytty arvioimaan. Eräänä mahdollisena syynä pidettiin mielipidetiedustelun pituutta, jonka seurauksena etenkin vanhemmille tietokoneille saattoi aiheutua kapasiteettiongelmia. 15

15 3 Mielipidetiedustelun tulokset ja tulosten tarkastelu 3.1 Vastanneiden taustatietoja Vastauksia saatiin yhteensä 579 kpl, vastaajista 33 % oli naisia ja 67 % miehiä. Suurin osa (80 %) vastaajista ilmoitti työskentelevänsä julkisen sektorin palveluksessa (valtio 70 %, kunnat 10 %), yksityisellä sektorilla työskenteli 8 %, etujärjestöissä 2 % ja jossain muualla 10 %. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan työllisistä n. 30 % työskentelee julkisella sektorilla ja n. 70 % yksityisellä sektorilla./3/ Julkisella sektorilla työskentelevistä n. 20 % työskentelee valtion ja n. 80 % kuntien palveluksessa./3/ Vastauksissa painottuvat siten selkeästi julkisella sektorilla työskentelevät ja niissä etenkin valtion palveluksessa olevat. Tämä johtuu sähköpostiosoitteiston painottumisesta Tielaitoksen ja VTT:n henkilökuntaan. 24 % vastaajista asui yli asukkaan kaupungin keskusta-alueella, 32 % asui yli asukkaan lähiössä, 12 % pienemmän kaupungin keskusta-alueella, 13 % pienemmän kaupungin lähiössä, 12 % kyläkeskuksessa ja 7 % maaseudulla. Vuotta 1998 koskevien väestötilastojen mukaan n. 30 % maamme väestöstä asui yli asukkaan kaupungeissa, joten suurten kaupunkien asukkaat olivat selvästi ylipainotettuina vastaajapopulaatiossa./3/ Yksi prosentti vastaajista ilmoitti olleensa itse osallisena loukkaantumiseen johtaneessa liikenneonnettomuudessa viimeisen vuoden aikana. 5 %:lla vastaajista joku lähiomainen oli ollut osallisena loukkaantumiseen johtaneessa liikenneonnettomuudessa. Taulukossa 2 esitetään vastaajien jakautuminen työtehtävien suhteen. Suurimpina yksittäisinä ryhminä ovat johto/talous/hallintotehtävissä toimivat, liikenne-, kuljetus tai autoalan tutkimustehtävissä toimivat, liikennesuunnittelutehtävissä toimivat, liikenneväylien kunnossapidossa tai rakentamisessa toimivat sekä jollain muulla tekniikan alalla toimivat vastaajat. 16

16 Taulukko 2. Vastaajien jakauma työtehtävien suhteen. Vastaajien lukumäärä ja jakauma Lkm % Jokin muu tekniikan ala Johto-/talous-/hallintotehtävät Liikenneväylien kunnossapito / rakentaminen Liikennesuunnittelu 53 9 Liikenne-, kuljetus tai ajoneuvoalan tutkimustyö 39 7 Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu 19 3 Liikennealan koulutus, turvallisuuteen liittyvä tiedotus 18 3 Poliisin kenttätyö 15 3 Opetus- ja sivistystoimi 11 2 Kuljetustyö 8 1 Ympäristösuunnittelu 6 1 Poliisin johtotehtävät 5 1 Auto- tai liikennealan toimittaja 4 1 Edunvalvonta / järjestötyö 4 1 Liikenne- ja kuljetuspalveluiden tuottaminen (kuljetusyritykset jne.) 3 1 Kuljetusten ja logistiikan suunnittelu 2 0 Sosiaalitoimi 2 0,3 Oikeus ja lainsäädäntö 1 0,2 Elinkeino- ja aluekehitys 1 0,2 Muun alan toimittaja 1 0,2 Autoteollisuus / autoiluun liittyvien turvalaitteiden valmistus 0 0 Terveydenhoito 0 0 Kansanedustaja 0 0 Liikenne- ja kuljetuspalveluiden tilaaminen (teollisuus, kauppa jne.) 0 0 Jokin muu

17 3.2 Mielipiteet vastaajaryhmittäin Mielipidetiedustelun tulosten lähempää tarkastelua varten aineisto jaettiin ryhmiin vastaajien taustatietoja kartoittaneiden kysymysten perusteella. Kysymyksen 1 Toimitteko liikenne-, kuljetus- tai autoalalla? (tutkimus, suunnittelu, tuotanto, kuljetukset, koulutus, liikkuva poliisi) perusteella vastaajat jaettiin kahteen ryhmään; alalla toimivat ja muu ala. Vastaajista 49 % (284 kpl) ilmoitti toimivansa liikenne-, kuljetus- tai autoalalla ja 51 % (295 kpl) ilmoitti työskentelevänsä jollain muulla alalla. Kolmannen lähemmän tarkastelun kohteeksi valitun ryhmän muodostivat paljon ajavat (yli km/v) sekä työnsä puolesta liikennealalla käytännön tasolla toimivat vastaajat (työtehtäväksi ilmoitettu kunnossapito, rakentaminen, poliisin kenttätyö tai kuljetustyö). Ryhmään kuului kaikkiaan 153 vastaajaa. Tämän lisäksi vertailussa esitetään Liikenneturvan kansalaismielipiteitä kartoittaneen kyselyn vastaukset siltä osin kuin kysymykset olivat vertailukelpoisia. Kansalaismielipiteitä käsitellään yksityiskohtaisemmin LINTU-projektin osaraportissa 9 Kansalaisten mielipide liikkumisesta ja turvallisuudesta. /4/ Vastauksien jakaumat vastaajaryhmittäin esitetään liitteissä A-E. Jakaumat on väittämien osalta luokiteltu siten, että mielipiteet 1-4, mielipiteet 5 ja 6 sekä mielipiteet 7-10 muodostavat kukin oman luokkansa. Osalle vastauksista on laskettu keskiarvot, mikäli ne soveltuvat analysointiin luokittelua paremmin Vastaajien asenteita ja arvostuksia kartoittaneet väittämät Kysymyssarja esiteltiin seuraavasti: Tiedustelemme mielipiteitänne eräistä liikenneturvallisuuteen liittyvistä väittämistä. Niihin ei ole olemassa ns. oikeita vastauksia. Olemme kiinnostuneita omista henkilökohtaisista mielipiteistänne, emme virallisista näkökannoista. Ryhmään kuului yhteensä 16 kysymystä tai väittämää, jotka vastausjakaumineen esitetään liitteessä A. Vastausasteikko oli 1-10, missä 1 tarkoitti täysin eri mieltä ja 10 täysin samaa mieltä. Kaikissa vastaajaryhmissä, myös Liikenneturvan kansalaiskyselyssä, turvallista liikkumista pidettiin tärkeänä. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavia liikenneonnettomuuksia ei saisi tapahtua lainkaan. Internetkyselyssä kaikista vastaajaryhmistä yli 70 % oli sitä mieltä, että turvallisuuden pitäisi olla tärkein näkökohta liikennejärjestelmää kehitettäessä. Kansalaiskyselyssä tätä mieltä oli yli 80 % vastaajista. /4/ Merkille pantavaa oli, että kansalaiset halusivat Internet-kyselyyn vastanneita voimakkaammin parempaa liikenneturvallisuutta. He olivat kuitenkin muita taipuvaisempia hyväksymään liikenneonnettomuudet osana liikennejärjestelmää./4/ Yli 60 % Internet- 18

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2005

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Huvia, hyötyä vai työtä?

Huvia, hyötyä vai työtä? Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä Sanna Peltonen, Tommi Siljamäki, Miia Lammi TAIDE + MUOTOILU +

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

Aloittelijasta mestariksi Pyöräilyn kasvuun vaikuttavat toimenpiteet eurooppalaisissa kaupungeissa

Aloittelijasta mestariksi Pyöräilyn kasvuun vaikuttavat toimenpiteet eurooppalaisissa kaupungeissa Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1205 Tampere University of Technology. Publication 1205 Kalle Vaismaa Aloittelijasta mestariksi Pyöräilyn kasvuun vaikuttavat toimenpiteet eurooppalaisissa kaupungeissa

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Tiehallinto

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta -neuvoston kokouksessa

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 4 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä Esitutkimus Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma VTT TECHNOLOGY 4 Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot