Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija: Juho Häkkinen Ohjaaja: Heikki Karjaluoto/Aarne Töllinen

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Juho Henrik Häkkinen Työn nimi Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Oppiaine Työn laji Markkinointi Aika Syyskuu 2011 Tiivistelmä Abstract Seminaarityö Sivumäärä 54 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten valitut B2B- yritykset hyödyntävät sosiaalisen median tunnetuimpia sovelluksia. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr ja yritysten kotisivut. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yleisesti muitakin sovelluksia, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain edellä mainittuihin. Tutkielmassa pyrittiin yhdistämään markkinointitieteen aikaisempaa digitaalisen markkinointiviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteitä käsittelevää tutkimusta asiakkuussuhdehallinta-ajattelua käsittelevään tutkimukseen. Tutkielman tarkoitus on antaa käsitys, millä tasolla valittujen B2B-yritysten digitaalinen markkinointiviestintä on sosiaalisen median hyödyntämisen suhteen. Empiirinen aineisto kerättiin toimialabenchmarking -selvityksen avulla keväällä Selvityksessä käytiin läpi kahdentoista valitun B2B-yrityksen läsnäoloa, aktiivisuutta ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa selvisi, että valitut yritykset käyttävät vaihtelevasti tunnetuimpia B2Ctoimialalla käytettyjä sosiaalisen median sovelluksia osana digitaalista markkinointiviestintäänsä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että tutkituista yrityksistä neljä oli selvästi muita aktiivisempia sosiaalisissa medioissa. Aktiivisimmat yritykset olivat Wärtsilä, Caterpillar, Siemens Energy sekä ABB. Yrityksen koolla ja aktiivisuustasolla oli havaittavissa selkeä yhteys. Asiasanat digitaalinen markkinointiviestintä, sosiaalinen media, toimintatutkimus, benchmarking, Säilytyspaikka: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ii

3 SISÄLLYS ABSTRAKTI 1. JOHDANTO JOHDATUS AIHEESEEN TUTKIMUKSEN TAVOITE JA ONGELMAT TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET TUTKIMUKSEN RAKENNE SOSIAALINEN MEDIA OSANA DIGITAALISTA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ SOSIAALISEN MEDIAN MÄÄRITTELY JA TUNNUSPIIRTEET SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYT JA ONGELMAT SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTUS ASIAKKUUKSIEN HALLINTA-AJATTELUUN SOSIAALISEN MEDIAN SUOSITUIMMAT SOVELLUKSET Facebook Twitter Youtube LinkedIn Flickr Kotisivut TUTKIMUSSTRATEGIA TULOKSET FACEBOOK TWITTER YOUTUBE LINKEDIN FLICKR KOTISIVUT YHTEENVETOTAULUKKO JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIELMAN JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIELMAN LUOTETTAVUUS JATKOTUTKIMUSAIHEET LÄHTEET iii

4 1. JOHDANTO Johdantoluvun tarkoituksena on paneutua tutkielman aihealueeseen. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään aihetta yleisellä tasolla ja hahmotetaan aiheen ajankohtaisuutta. Sosiaalinen media -käsite on kohtuullisen uusi, ja siis hyvin ajankohtainen digitaaliseen markkinointiin liittyen. Toisessa alaluvussa käydään läpi tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat. Kolmannessa alaluvussa perehdytään tutkielman keskeisimpiin käsitteisiin. Viimeisessä alaluvussa käsitellään tutkimuksen rakennetta ja esitellään kuvaus tutkimuksesta. Tutkielman lopuksi johtopäätösosuudessa pyritään kuvaamaan miten eri yritykset hyödyntävät tunnetuimpia sosiaalisen median sovelluksia Johdatus aiheeseen Sosiaalinen media kiinnostaa yrityksiä siinä määrin, että yli puolet markkinointi-, viestintä- ja markkinatutkimusammattilaisista pitää sosiaalista media kiinnostavana ja uskoo sen mahdollisuuksiin (Mainostajien Liitto 2010). Toisaalta sosiaalisen median merkitys ei ole yrityksille vielä täysin selkeä. Tätä kuvaa se, että Mainostajien Liiton tutkimuksen mukaan 49 % vastaajista kokivat sosiaalisen median ei lainkaan tärkeänä (12 %) tai ei juurikaan tärkeänä (37 %). Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median strategia on olemassa noin joka viidennellä yrityksellä ja puolet tutkimukseen osallistuneista sanoo sen olevan suunnitteilla. Edellä mainitun tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että yritykset hakevat vielä uomiaan sosiaalisen median suhteen. Viestintätoimisto Manifeston ja SHL:n kesäkuussa 2011 julkaistun kyselyn perusteella valtaosa B2C-yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa rekrytoinnissa ja uskoo, että sosiaalisen median merkitys kasvaa rekrytoinnissa tulevaisuudessa. (Manifesto 2011) Manifeston (2011) kyselyn perusteella yritykset seuraavat mitä niistä kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa. Yritykset ovat mukana sosiaalisessa mediassa tukeakseen työnantajamielikuvaa ja etsiäkseen potentiaalisia työntekijöitä. 17 % prosenttia kyselyyn vastaajista ilmoittaa toteuttavansa rekrytointikampanjasta version myös sosiaaliseen mediaan. Vastaajat pitävät edelleen perinteisiä kanavia, kuten omia verkkosivujaan, rekrytointipalveluja ja sanomalehtiä, tärkeinä kanavina työpaikkailmoituksille rekrytointimarkkinoilla. 1

5 Perinteiset markkinointiviestinnän keinot, kuten televisio, radio ja lehdet tulevat varmasti säilymään jatkossakin markkinoijien työkaluina, mutta pelkästään ne eivät riitä tulevaisuudessa. Sosiaalisen median voidaan siis nähdä muuttaneen markkinointiviestinnän perinteisiä käytäntöjä (Eid et al. 2006; Palmer & Koenig-Lewis 2009; Rowley 2001). Markkinoijien on erityisesti huomioitava Internetin välityksellä tapahtuvat toimet, joilla voidaan vaikuttaa päivittäiseen liiketoimintaan (Eid et al. 2006). Aalto University Executive Educationin digitaalisen viestinnän ja asiakkuuksien johtamisen foorumin DiViA julkaiseman Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimuksen mukaan sosiaalisen median, kuten blogien ja yhteisöjen hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa kasvaa edelleen merkittävästi. (Divia 2011) Tukevimman jalansijan ovat saaneet kolmansien osapuolien yhteisöt. Yritysten omiin yhteisöihin ja blogeihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta, mutta näiden toteuttaminen on selvästi hankalampaa. Suosituimpia digitaalisia markkinointikanavia ovat edelleen yritysten omat verkkopalvelut, sähköposti ja hakukonemarkkinointi. (Divia 2011). Digibarometri tutkimuksen mukaan yritykset käyttävät ja hyödyntävät sosiaalista mediaa riippuen toimialasta. Yrityksille tuotteitaan tai palveluitaan myyvät yritykset käyttävät sosiaalista mediaa ja ylipäätään digitaalisia kanavia huomattavasti vähemmän hyväkseen kuin kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset (Divia 2011). Tämän perusteella voidaan ajatella, että B2B-puolella on hyödynnettävää potentiaalia, joka on tämän tutkielman kannalta varsin mielenkiintoista. Digibarometri tutkimukseen vastanneet kokivat suositummiksi digitaalisen markkinoinnin muodoiksi oman verkkopalvelun, hakukonemarkkinoinnin, sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, suoramainonnan ja verkkomainonnan. Tutkijat Mohammed ym. (2004) ja Karjaluoto (2010) näkevät myös, että digitaalinen media tuskin tulee syrjäyttämään kokonaan perinteisiä medioita. On todennäköistä, että uudet digitaalisen median työkalut tulevat toimimaan rinnakkain perinteisten keinojen kanssa. Näin on ainakin Manifeston (2011) tekemän tutkimuksen perusteella käynyt. Edellisen perusteella voidaan arvioida, että yritykset toimialasta riippumatta ovat kiinnostuneita sosiaalisesta mediasta. Jotta sosiaalinen media ei jäädä teoria-tasolla irralliseksi, tarkastellaan tässä seminaarityössä sosiaalista mediaa osana digitaalista markkinointiviestintää. 2

6 Tässä seminaarityössä on käytetty kvalitatiivista tutkimusstrategiaa. Lähestymistapaa voidaan pitää toimintatutkimuksellisena. Toimintatutkimukseen voidaan aineistoa mukaan kerätä mm. kyselyillä, haastatteluilla, havainnoimalla (Hirsjärvi ym. 2005, 181). Havainnointia voi tehdä monella tapaa riippuen tutkittavasta asiasta tai kohteesta. Tässä tutkimuksessa havainnointi on benchmarkingselvitys siitä, miten valitut B2B-yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa. Benchmarkingselvityksessä selvitetään yritysten toimia sosiaalisessa mediassa: millaista on viestintä, kenelle se on suunnattu, millaisista asioista yritykset haluavat viestiä. Tarkoituksena on saada käsitys siitä, että mikä sosiaalisen median valtavirtasovellusten käyttötarkoitus B2Cyritysten markkinointiviestinnässä Tutkimuksen tavoite ja ongelmat Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten valitut B2B-teollisuusyritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa osana markkinointiviestintää. Tarkasteltavien yrityksien joukossa on sekä monella toimialalla toimivia suuryrityksiä että pienempiä pörssissä noteerattuja yrityksiä. Yhteistä näille yrityksille, että ne tuottavat laitteistoja, koneita, moottoreita ja palveluita, joita käytetään energian tuotannossa ja käytössä. Tutkimuksen tavoitetta lähestytään päätutkimusongelman ja kahden alatutkimusongelman avulla. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat B2Cliiketoiminnassa onnistuneesti käytetyt valtavirran sovellukset: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn Flickr ja yritysten kotisivut. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yleisesti muitakin sovelluksia, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain edellä mainittuihin. Päätutkimusongelmana on selvittää, miten valitut B2B -yritykset hyödyntävät digitaalista markkinointiviestintää, erityisesti sosiaalisen median valtavirran sovelluksia. Tutkimuksen ensimmäisenä alatutkimusongelmana on selvittää mitä sosiaalisen median valtavirran sovelluksia yritykset käyttävät. Tutkimuksen toisena alatutkimusongelmana on saada käsitys millaista yritysten tuottama sisältö ja viestintä on sosiaalisissa medioissa Tutkimuksen keskeiset käsitteet Markkinointiviestintä voidaan yleisesti nähdä kaikkina niinä toimina, joilla yritys tiedottaa asiakkaita tuotteista tai palveluista. Usein tiedottaminen muuttuu enem- 3

7 mänkin asiakkaiden muistuttamiseksi yrityksen, tuotteen tai brandin olemassaolosta (Kotler & Keller 2009, s. 163). Karjaluodon (2010, s.11) mukaan markkinointiviestinnän tavoitteena on viestiä markkinoille yrityksen palveluista ja tuotteista. Digitaalisella markkinointiviestinnällä tarkoitetaan Internetin ja muiden interaktiivisten kanavien käyttöä ja hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Englanninkielinen kirjallisuus ja yritykset käyttävät digitaalisesta markkinoinnista usein lyhennettä DMC, ja sillä tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkea digitaalisessa muodossa tai mediassa tehtyä markkinointiviestintää. (Karjaluoto 2010, s.13). Internetmarkkinointi on edellä esitellyn digitaalisen markkinointiviestinnän yksi osaalue. Kun yritys markkinoi tuotteitaan tai palveluitaan Internetin välityksellä, on kyse Internetmarkkinoinnista (Karjaluoto 2010, s. 13). Internetmarkkinointi voidaan jakaa seuraavasti: hakukoneoptimointi, verkkoseminaarit, internetmainonta, sosiaalinen media, sähköposti, mainospelit ja viraalimarkkinointi (Karjaluoto 2010, s. 13). Sosiaalisessa mediassa tuotetaan sisältöä yhteisöllisesti. Sosiaalisessa mediassa sisällön jakaminen on mutkatonta, ja usein viestit on suunnattu useammalle kuin yhdelle henkilölle. Perinteisissä massamedioissa sisältöjen tuottajat ja vastaanottajat ovat olleet eri tahoja. Sosiaalisessa mediassa sen sijaan yksittäinen kuluttaja voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä (Partanen 2009, s.33). Benchmarking voidaan ymmärtää vertailujohtamiseksi tai esimerkiksi parhaiden käytäntöjen oppimis- ja kehittämisprosessiksi. Fong ym. (1998) mukaan benchmarking nähdään työkaluna tai tekniikkana suorituskyvyn tai yrityksen prosessien kehittämisessä. Benchmarkingprosessit voidaan kahteen ryhmään: kilpailijabenchmarking ja toimialabenchmarking (Fong ym. (1998). Kotler ym. (2008, 985) mukaan benchmarkingilla voidaan havainnollistaa eroavaisuuksia kohdeorganisaation ja toimialan muiden toimijoiden prosesseissa ja suorituskyvyssä. Uusi media -käsitettä on käytetty vuosina synonyyminä sosiaaliselle medialle. Sittemmin uusi media -käsitteen käyttö on tullut tarpeettomaksi (Töllinen 2010). Hennig-Thurau ym. (2010) mainitsevat uudeksi mediaksi Facebookin, YouTuben ja Twitterin. Uudelle medialle on tunnusomaista, että kuluttajat saavat aktiivisen otteen yrityksistä. He pystyvät tavoittamaan yrityksen ja ovat toisaalta tavoitettavissa milloin vaan ja missä vaan. 4

8 CRM = Customer relantionship management. Suomennettuna eräs käännös voisi olla asiakkuuksien hallinta. Asiakkuuksien hallinnassa on tarkoitus ymmärtää asiakkaita ja pyrkiä luomaan kestäviä asiakassuhteita samalla pyrkimällä luomaan lisäarvoa asiakkaille. WOM (Word-of-mouth) Suusanallinen viestintä. Kuluttajien keskenään käymää viestintää esimerkiksi yrityksestä, sen tuotteista tai brändistä (Hennig-Thurau ym. 2010). Suusanallisen viestinnän laajuus ja merkitys ovat kasvaneet sosiaalisen median kasvun myötä. ewom (Electric word-of-mouth) Suusanallista viestintää, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Tunnusomaista ewom:lle on, että tietoon pääsee milloin tahansa käsiksi esimerkiksi mobiilipäätelaitteilla (Hennig-Thurau ym. 2004) Tutkimuksen rakenne Tutkielma koostuu viidestä luvusta. Ensimmäinen luku on johdantoluku. Toisessa luvussa käsitellään digitaalisen markkinointiviestintään teorioita, jotka liittyvät tutkielman aihepiiriin. Kolmannessa luvussa perehdytään käytettyyn tutkimusmenetelmään. Neljännessä luvussa esitellään tutkimustuloksia. Viimeisessä luvussa on esitelty johtopäätökset. Tutkielman rakenne on esitelty kuviossa 1. Luku 1: JOHDANTO Johdatus aiheeseen, tutkimuksen tavoite, ongelmat ja keskeiset käsitteet Luku 2: SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalisen media: määrittely, tunnuspiirteet, hyödyt ja ongelmat, vaikutus asiakkuuksien hallinta-ajatteluun, suosituimmat sovellukset Luku 3: TUTKIMUSSTRATEGIA Toimintatutkimus; Benchmarking Luku 4: TULOKSET Miten valitut yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa Wärtsilä, MAN Diesel, Catepillar, GE Jenbacher, Rolls-Royce, Mitsubishi Heavy Industries, Goltens, Hyundai Heavy Industries (HHI), Siemens Energy, ABB, Doosan Engine, STX Luku 5: JOHTOPÄÄTÖKSET KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne. 5

9 Johdantoluvussa on tarkoitus perehdyttää lukija tutkimukseen aiheeseen, esitellä tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat sekä käsitellä keskeiset käsitteet. Toisessa luvussa käsitellään työn kannalta keskeisiä markkinointitieteen teorioita. Seminaarityön laajuuden puitteissa teoriaosuus on pyritty pitämään kohtuullisen tiiviinä. Toisen luvun ensimmäisessä alaluvussa kuvataan digitaalista markkinointiviestintää ja sen ominaispiirteitä. Toisessa alaluvussa perehdytään sosiaalisen median käsitteeseen ja määritellään sosiaalisen median käsitettä. Kolmannessa alaluvussa pohditaan sosiaalisen median hyötyjä ja haasteita. Neljännessä alaluvussa keskitytään teorioihin, jotka vaikuttavat sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Toisen luvun viimeisessä alaluvussa tutustutaan sosiaalisen median suosituimpiin sovelluksiin. Kolmas luku käsittelee tutkielmassa käytettyä tutkimusstrategiaa. Tarkoituksena selventää varsinkin toimintatutkimuksen olemusta sekä benchmarkingia aineistonkeruumenetelmänä. Neljännessä kuvussa esitellään valittuja B2B-yrityksiä tarkastelevan benchmarking-selvityksen tuloksia. Viimeisessä eli viidennessä luvussa käsitellään tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä. Lisäksi arvioidaan tutkimustyön rajoitteita ja luotettavuutta sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 6

10 2. SOSIAALINEN MEDIA OSANA DIGITAALISTA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ Tutkielman puitteissa sosiaalista mediaa ei ole mielekästä käsitellä erillisenä ilmiönä vaan osana digitaalista markkinointia ja markkinointiviestintää, koska sosiaalinen media on vain yksi osa markkinointiviestintää. Toisekseen sosiaalisen median kirjallisuus ei ole irrallinen vaan tutkimukset ovat yleensä osa laajempaa markkinointitieteen tutkimusta. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään edellä mainittuja käsitteitä. Toisessa ja kolmannessa alaluvussa perehdytään sosiaalisen mediaan. Neljännessä eli viimeisessä alaluvussa kuvataan tutkielman keskeisimmät teoriamallit. Keskeisimpinä teoriamalleina esitellään kaksi mallia, jotka vaikuttavat yritysten asiakkuuksien hallinta-ajatteluun (kuviot 2 ja 3) Digitaalinen markkinointiviestintä Karjaluodon (2010, s. 13) mukaan digitaalinen markkinointiviestintä tarkoittaa uusien markkinointiviestinnän digitaalisten muotojen ja medioiden, kuten Internetin, mobiilimedian ja muiden interaktiivisten kanavien hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Digitaalisen markkinoinnin muodoista tunnetuimpia ovat sähköinen suoramarkkinointi (mm. sähköposti ja tekstiviesti) ja Internetmainonta, joka kattaa yrityksen verkkosivut, kampanjasivustot, verkkomainonnan, kuten bannerit ja hakukonemarkkinoinnin. Edellisiä vähemmän tunnetuimpia ovat mm. viraalimarkkinointi, mainospelit, mobiilimarkkinointi, sosiaalinen media, interaktiivinen televisio ja verkkoseminaarit. (Karjaluoto 2010, s. 14) 2.2. Sosiaalisen median määrittely ja tunnuspiirteet Sosiaalisena mediana tarkoitetaan Internetissä tapahtuvaa viestintää, jossa viestijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Sosiaalisessa mediassa sisältöä tuotetaan yhteisöllisesti. Tästä hyvä esimerkki on Wikipedia. Sosiaalisessa mediassa sisällön jakaminen on vaivatonta ja nopeaa. Usein viestit on suunnattu useammalle kuin yhdelle henkilölle. Perinteisissä massamedioissa sisältöjen tuottajat ja vastaanottajat ovat olleet eri tahoja. Sosiaalisessa mediassa sen sijaan yksittäinen kuluttaja voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä (Partanen 2009, s.33). 7

11 Kuten aiemmin on todettu, on sosiaalinen media vain yksi Internetmarkkinoinnin osa-alue. Kuitenkin vertailtaessa sosiaalista mediaa perinteiseen mediaan nousee muutama tärkeä eroavaisuus esille. Perinteisessä mediassa näkyvyyden kustannus on suuri, kun taas digitaalisessa mediassa pieni. Viestintä digitaalisessa mediassa on kahdensuuntaista, kun perinteinen media toimii vain yhdensuuntaisesti. Ehkä suurin ero perinteisen median ja digitaalisen median välillä on vuorovaikutteisuus. Parhaimmillaan sosiaalinen media toimii vuorovaikutteisuuden mahdollistajana esimerkiksi yrityksen ja kuluttajan välillä. (Rowley 2004) 2.3. Sosiaalisen median hyödyt ja ongelmat Sosiaalisen median eräs merkittävimmistä hyödyistä on viestinnän ja mainonnan kohdennettavuus. Esimerkiksi Facebookissa yrityksen tilapäivitys näkyy yrityksen fanien Facebookin etusivulla ja siis ne, jotka ovat jollain tavoin kiinnostuneita yrityksestä, saavat tietoa yrityksestä. Kuten luvussa 2.2 todettiin, mainonta digitaalisessa mediassa on usein huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi perinteisessä mediassa näkyvyyden ostaminen (Karjaluoto 2010, s. 108, 113). Puhuttaessa perinteisistä medioista, tarkoitetaan yleensä mm. televisiota, radiota, printtimediaa, ulkomainontaa sekä erilaisia hakemistoja. Haasteena esimerkiksi televisio ja radiomainonnassa ovat ns. hukkakontaktit (Karjaluoto 2010, s.108). Perinteisissä massamedioissa mainosaikaa ja -tilaa myydään tavallisesti peiton perusteella (esimerkiksi kuinka monta kotitaloutta printtimainos tavoittaa). Kuitenkaan suuri peitto ei välttämättä takaa viestin vastaanottajan kiinnostusta vaan johtaa edellä mainittuihin hukkakontakteihin. Kolmantena merkittävänä sosiaalisen median hyötynä voidaan nähdä vuorovaikutteisuuden mahdollistaminen (Bonsón ym. 2010). Monet yritykset tavoittelevat tilannetta, jossa yrityksen ympärille saadaan hype tai pöhinä (eng. buzz). Tavoitteena siis, että yrityksen nykyiset ja mahdolliset uudet asiakkaat keskustelisivat jossakin sosiaalisessa mediassa ja loisivat sisältöä ja jakaisivat kokemuksia yrityksestä. Postman (2009) mukaan sosiaalisen median käyttö voi johtaa lisääntyneeseen läpinäkyvyyteen ja välittömyyteen ja mahdollistaa kuluttajien osallistumisen suoraan sisällön tuottamiseen, kommentoimiseen. Yritysten näkökulmasta sosiaalisella medialla on myös varjopuolia. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä voi olla hallitsematonta. Tämä tarkoittaa, että yritys ei voi juurikaan vaikuttaa siihen, mitä siitä kirjoitetaan. Sosiaalinen media lisää tietyllä 8

12 tavalla kuluttajien valtaa. Voidaan ajatella, että kuluttajat pystyvät päättämään keiden kanssa haluavat olla tekemisessä (Contantidines ym. 2008). Näin ollen ne pystyvät tahtoessaan välttämään tietyn yrityksen tiedottamista tehokkaasti, mikäli kokevat yrityksen vastenmieliseksi tai ei-kiinnostavaksi Sosiaalisen median vaikutus asiakkuuksien hallinta-ajatteluun Uusi tai sosiaalinen media on vaikuttanut merkittävästi asiakkuuksien hallintaajatteluun. Kuviossa 2. on esitelty flipperi -viitekehys (Hennig-Thurau ym. 2010). Viitekehyksen tarkoituksena on havainnollistaa sosiaalisen median vaikutusta yrityksen asiakassuhdeajatteluun. Viitekehyksen luojat ovat sen avulla pyrkineet auttamaan liikkeenjohtajia ja tutkijoita ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä. Lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta sen suhteen, miten uutta mediaa tulisi hyödyntää asiakkuuksien hallinnassa sekä miten asiakkaiden aktiivisuutta ja tekoja tullisi mitata tehokkaasti. PERINTEINEN MEDIA lehdistö (F) (I) Yritys-asiakas-suhde (J) (E) YRITYS/ BRÄNDI (K) (A) (D) Informaatio ja palvelut MARKKINOINTI TOIMET tuote, hinta, promootio, paikka SUHTEEN TUOTOKSET ostot UUSI MEDIA (B) (C) Teknologiat KULUTTAJA (G) Suhtautuminen brändiä kohtaan Suhtautuminen uutta mediaa kohtaan (H) Uuden median vaikutus brändiin MUUT KULUTTAJAT vaikutukset ja käyttäytyminen KUVIO 2 Flipperi -viitekehys. Uuden median vaikutus asiakassuhteisiin (Mukaillen Hennig-Thurau 2010) Kuviossa 2. esitetyn viitekehyksen mukaan perinteisesti yritykset ovat pyrkineet vaikuttamaan asiakassuhteisiin markkinointitoimenpiteiden, kuten kanta- 9

13 asiakasohjelmien kautta (nuoli A). Kuluttajat on nähty yksipuolisena median ja yrityksen viestien vastaanottajana. Sosiaalinen media on tarjonnut uuden väylän lähestyä ja osallistaa asiakkaita (nuoli K). Toisaalta kuluttajilla on äärimmäisen hieno mahdollisuus tuottaa esimerkiksi vertailuja tai vaikkapa parodioita yrityksestä, sen tuotteista tai kampanjoista sosiaaliseen mediaan, josta taas valtamediat voivat nostaa niitä keskusteluohjelmiin tms. (nuolet G ja J). Mielenkiintoista on myös, mikä on sosiaalisen median vaikutus asiakkaan kokemaan yrityksen brändiin (nuoli H). Viitekehys kuvaa hyvin yritysten vallan vähenemistä, ja toisaalta vallan siirtymistä kuluttajille. Lisäksi viitekehys auttaa selventämään kompleksisuuden kasvamista Miten yritys hallitsee sosiaalisen median ja sen mukana tuomat muutokset markkinointiin ja markkinointiviestintään liittyen. Sosiaalisen median hyödyntämisen tarkoituksena voidaan nähdä Bonsón et al. (2010) mukaan lisäaskeleena yritysten Internetin välityksellä tehtävässä raportoinnissa. Bonsón ym. (2008) mukaan yrityskoko ja yrityksen mahdollisuudet kehittää esimerkiksi ww-sivujen laadukkuutta ja toiminnallisuutta korreloivat keskenään. Gallego ym. (2009) mainitsee, että organisaation kokoa on usein käytetty selittävänä tekijänä yrityksen tarjoaman tiedon määrää mitattaessa. YRITYS DIALOGI Yrityksen tarjoama informaatio Analyysit, kommentit, mielipiteet, palaute, arvostelut, äänestykset Investoijat Viranomaiset Asiakkaat Työntekijät Johtajat Yritys Ekologit Toimittajat Analyytikot KUVIO 3 Yritysdialogi mukaillen (Bonsón ym. 2010). Kuviossa 3. on kuvattu sosiaalisen median vaikutusta yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Viitekehys korostaa sosiaalisen median lisänneen yrityksen ja asiakkaiden niin kuin muidenkin sidosryhmien välistä läpinäkyvyyttä, viestinnän muuttumista 10

14 monimutkaisemmaksi sekä lisänneen asiakkaiden valtaa. Benson ym. (2010) mukaan vuorovaikutus yrityksen ja sen sidosryhmien kanssa kasvaa yrityskoon kasvaessa Sosiaalisen median suosituimmat sovellukset Seuraavaksi käsitellään lyhyesti sosiaalisen median suosituimpia sovelluksia. Erilaisia sosiaalisen median sovelluksia käyttää päivittäin satoja miljoonia ihmisiä. Google on hiljattain lanseerannut uuden sosiaalisen median. Google+ -palvelu on toiminnoiltaan ja ulkonäöltään hyvin Facebookin kaltainen. Edellä mainittua palvelua ei kuitenkaan huomioida tässä tutkielmassa, koska se on palveluna varsin uusi, eikä ole vielä avoin yrityksille. Sosiaalisen median suosituimpina sovelluksina voidaan (Zarella 2009, s. 54) mukaan pitää erilaisia blogeja, mikroblogeja (Twitter), Facebookia, MySpacea LinkedInia sekä YouTubea ja Flickeria. Facebook, MySpace ja LinkedIn korostavat selvästi verkostoitumista. Sen sijaan YouTube ja Flickr korostavat enemmän mediasisältöjen jakamista Facebook Facebook on tällä hetkellä maailman suurin yksittäinen sosiaalinen media. Rekisteröityneitä käyttäjä arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa (Helsingin Sanomat 2011). Facebookin suosion takana lienee käytön helppous, monipuolisuus ja se tosiasia, että niin moni käyttää kyseistä sosiaalista mediaa. Facebookin käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, jonka seurauksena syntyy käyttäjäprofiili. Tämän jälkeen käyttäjä voi mm. verkottua muiden käyttäjien kanssa, jakaa (media)sisältöä ja keskustella reaaliaikaisesti. Sivuston käyttäjämääristä on vaihtelevia arvioita, sillä yhtiö ei julkaise aktiivisten käyttäjätiliensä lukumäärää Twitter Twitter on niin sanottu mikroblogipalvelu. Twitterissä käyttäjä voi julkaista maksimissaan kerrallaan 140 merkin mittaisen miniviestin (eng. tweet). Twitter vaatii Facebookin tapaan kirjautumisen. Tämän jälkeen käyttäjä saa Twitter-sivun ja - profiilin. Ideana Twitterissä on, että käyttäjät seurailevat toisia käyttäjiä, jolloin seurattavien kirjoittamat mikroviestit näkyvät seurailijoiden Twitter-sivulla. Voidaankin kaiketi sanoa, että yrityksen näkökulmasta tavoiteltavaa on, että yrityksen Twitter-profiilia seuraisi mahdollisimman moni. Twitterillä arvioitiin maaliskuussa 2011 olevan jo hieman yli 200 miljoonaa käyttäjää (Shiels 2011). 11

15 Twitterin seuratuin henkilö on amerikkalainen laulaja Lady Gaga. Gagaa seuraa melkein 13 miljoonaa ihmistä (Twitter 2011) Youtube YouTube on sosiaalinen media, jossa tarkoituksena on mediasisällön jakaminen. Käytännössä media tarkoittaa video- ja ääniklippejä. YouTubesta voi katsoa muiden sinne lataamaa sisältöä, eikä sisällön katsominen edellytä rekisteröitymistä palveluun. Sen sijaan mikäli käyttäjää haluaa ladata YouTubeen sisältöä, täytyy palveluun kirjautua. Kun palveluun on kirjautunut, pystyy sinne siis luomaan omia kanavia sekä muun muassa kommentoimaan muiden sisältöä. YouTubeen ladattiin loppu vuonna 2011 joka minuutti 35 tuntia videomateriaalia (Tietokone 2010) LinkedIn LinkedIn on ammatillista ulottuvuutta korostava sosiaalinen media. LinkedIn vaatii kirjautumisen, jonka seurauksena käyttäjä saa tilin/profiilin. LinkedIn-palvelussa tarkoitus on verkottua muiden käyttäjien kanssa ja rakentaa ikään kuin oma verkosto. Eniten kiinnostavin asia kavereissa on, että missä nämä ovat töissä ja mikä on heidän tittelinsä. Yritysten näkökulmasta LinkedIn on hyvä rekrytointikanava Flickr Flickr palvelu on tarkoitettu ennen kaikkea kuvien, mutta myös videosisällön jakamiseen. Palvelussa voi myös arvostella muiden käyttäjien mediasisältöä. Flickr on edellisiin sosiaalisiin medioihin verrattuna vähemmän tunnettu. Flickr:n mukaan sivustolla oli viisi miljardia kuvaa syyskuussa 2010 (Flickr 2010). Flickr:n eräänä vahvuutena voidaan nähdä se seikka, että tunnetuimmat hakukoneet sisällyttävät Flickr-tilien kuvat hakutuloksiinsa Kotisivut Lähes kaikilla vähänkään isommilla yrityksillä on kotisivut. Kotisivujen suhteen voi arvioida monta asiaa, kuten toimivuutta, visuaalisuutta tai informaatioarvoa. Niin ikään kotisivujen olemassaolon tarkoitus on eri yrityksille erilainen. Kotisivujen voidaan ajatella kuitenkin olevan eräänlainen yrityksen elektroninen käyntikortti. Kotisivut on myös oiva tapa ohjata kävijä sosiaaliseen mediaan esimerkiksi Facebookin jaa tai osallistu -linkkien avulla. Kotisivuilta on mahdollista saada paljon 12

16 tietoa vierailijoista. Esimerkiksi voidaan tutkia, että toteutuuko haluttu konversio tai mikä on tietyn kampanjan vaikutus liikenteeseen sivuilla tai seurata mistä vierailijat tulevat sivuille. Tänä päivänä hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi ovat monelle yritykselle perustyökaluja. 13

17 3. TUTKIMUSSTRATEGIA Tyypillisimpinä tutkimusstrategioina voidaan Hirsjärvi ym. (2005, s. 123) mukaan nähdä kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Tässä tutkielmassa käytetty tutkimusstrategia on tapaustutkimus. Toimintatutkimus voidaan nähdä kvalitatiivisen (laadullisen) tutkimuksen lähestymistapana. Näin ollen tämän tutkielman lähestymistapaa voidaan pitää toimintatutkimuksellisena. Toimintatutkimukseen aineistoa voidaan kerätä mm. kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoimalla (Hirsjärvi ym. 2005, 181). Havainnointia voidaan tehdä monella tapaa riippuen tutkittavasta asiasta tai kohteesta. Tässä tutkimuksessa havainnointi on benchmarkingselvitys siitä, miten valitut B2Byritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa. Tutkielmaa varten tehtiin benchmarkingselvitys, jossa käytiin läpi kahdentoista valitun B2B-yrityksen läsnäoloa, aktiivisuutta ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Taulukkoon 1. on koottu yhteen tärkeimmät tunnusluvut kunkin sosiaalisen median käytön osalta. Taulukossa 3. (Luku 4.7) on esitelty tarkemmin selvityksen tuloksia. Taulukko 1. toimii enemmän määrällisenä havaintodatana. Taulukko 3. edustaa enemmän laadullista näkökulmaa. Selvityksen aineisto kerättiin väliseltä ajalta. Aineisto kerättiin perehtymällä jokaisen tutkimuskohteena olevan yrityksen Facebookin, Twitterin, YouTuben, LinkedInin, ja Flickr:n välityksellä. 14

18 4. TULOKSET Tässä luvussa esitellään empiirisen aineiston tutkimustuloksia. TAULUKKO 1 Empiirisen aineiston yhteenvetotaulukko Facebook Twitter YouTube LinkedIn Flickr Kotisivut Tykkää Löydettävyys Tweetit Seuraajat * Videot Lataukset Tilaajat Seuraajat ** Kuvia Linkitys Wärtsilä 1594 hyvä Fb, Twit, YT, Flickr, RSS MAN Diesel 587 heikko Caterpillar hyvä Fb, Twit, YT, RSS GE Jenbacher Rolls-Royce RSS MHI Goltens HHI Siemens Energy Twit, YT ABB hyvä US 273 MEDIA POWER 17 MARINE Twit, FB, LI, STX * Seuraajilla tarkoitetaan yrityksen virallisena pidetyn Twitter-tilin seuraajia. ** Seuraajilla tarkoitetaan yrityksen virallisena pidetyn LinkedIn-profiilin seuraajia. 15

19 4.1. Facebook Facebookia tarkasteltaessa tavoite oli kartoittaa valittujen B2B-yritysten virallista toimintaa Facebookissa. Eräänlaiseksi haasteeksi muodostui löytää kohdeyrityksen virallinen Facebook-sivusto. Facebook on täynnä erilaisia ryhmiä toiset virallisia ja taas toiset vähemmän virallisia. Tutkielmassa keskityttiin yrityksen virallisena pidettyihin Facebook-sivuihin, jotka oli toteutettu sivutekniikalla (page). Esimerkiksi Caterpillarin työntekijöiden on mahdollista luoda Caterpillarin epävirallinen ryhmäsivusto. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että mikäli yritykset ovat läsnä Facebookissa, olisi virallisille Facebook-sivuille linkitys yrityksen kotisivuilla. KUVA 1 Facebook-haku MAN Diesel -hakusanalla 16

20 Facebook-sivuja lähdettiin etsimään Googlella sekä Facebookin hakutoiminnolla. On todennäköistä, että mikäli henkilö haluaa olla yrityksen kaveri Facebookissa, tämä menee Facebookiin ja etsii sivuston omalla halutoiminnolla. Kuten aiemmin todettiin virallisen sivuston löytäminen voi olla vaikeahkoa, joten Facebook-profiilin linkittäminen kotisivuihin helpottaa profiilin löytämistä. KUVA 2 Googlen hakutulos MAN Diesel Facebook haulle Facebook-sivujen laatua arvioitiin tutkimalla sivusta tykkäävien fanien lukumäärää, sisällön määrää, sekä yrityksen aktiivisuutta sekä seinäjulkaisuiden määrää. Siitä, kertooko tykkääjien määrä sivujen laadusta tai siitä, että tykkääjät kokisivat Facbooksivut erityisen hienoksi tai hyödyllisiksi, voidaan tietysti olla montaa eri mieltä. Yksi mielenkiintoisemmista kysymyksistä oli, että onko Facebook-sivu vain yksisuuntainen tiedotuskanava vai aito sosiaalinen media, jossa viestintä vuorovai- 17

21 Tykkäävien fanien määrä kutteista. Voidaan todeta, että 12 tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä, kolmen yrityksen Facebook-sivuja voidaan pitää edellä mainittujen kriteereiden nojalla arvioituna laadukkaana. FACEBOOK Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar ABB KUVA 3 Tykkäävien fanien määrä Facebookissa ( ) Kuvassa 3. on tykkäävien fanien määrä Facebookissa. Ensinnäkin voidaan havaita, että kohdeyrityksistä vain neljällä oli Facebook-sivut, jotka katsottiin viralliseksi, ja jotka oli yhdistettävissä kohdeyritykseen (linkitys www-sivuilta). Toisekseen havaitaan, että fanien määrissä on todella isoja eroja. Caterpillarin korkea fanimäärä selittynee osaksi sillä, että tuotemerkki toimii myös kuluttajamarkkinoilla tarjoten esimerkiksi vaatteita ja jalkineita. Caterpillarin Facebook-sivuilla keskustelu oli tarkastelujaksolla painottunut kuitenkin enemmän B2B-tuotteiden ympärille. Seuraavaksi tarkastellaan hiukan tarkemmin niiden yritysten Facebook-sivuja, joilla ensinnäkin oli ylipäätään Facebook-sivut ja toisekseen niitä, joilla oli aktiivista toimintaa. 18

22 Wärtsilä Corporation Wärtsilä Corporation FB-seinä ( ) JULKAISU LIKE MUIDEN JULKAISU KUVA 4 Tapahtumat Wärtsilä Corporationin seinällä Wärtsilän Facebook-sivu oli selkeästi löydettävissä Facebookin hakutoiminnalla. Sivu on tehty niin sanotulla sivu-tekniikalla. Kuvassa 6. on havainnollistettu pylväsdiagrammin muodossa Wärtsilän aktiivisuutta. Wärtsilän sivulla oli tilapäivityksiä lähes päivittäin. Tarkasteluaikajaksolla ( ) oli yhteensä 52 julkaisua, joita oli tykätty 740 kertaa, joka tarkoitti, että yhä julkaisua kohden keskimäärin oli 14 tykkäystä. Ilmoitukset olivat tyypillisesti tiedotuksia uusista tilauksista, avoimista työpaikoista ja tapahtumista, kuten konferensseista ja messuista. Viestintä Wärtsilän seinällä oli melko yksisuuntaista. Tyypillisesti viestintä etenee siten, että Wärtsilä Corporation julkaisee seinällään jotain josta fanit tykkäävät. Jonkin verran fanit kirjoittavat Wärtsilän seinälle, esittävät kysymyksiä ja lisäävät kuvia, mutta sitä ei tarkasteluaikajaksolla ( ) tapahtunut aivan päivittäin. Wärtsilä kommentoi varsin nopeasti yritykselle esitettyihin kysymyksiin ja fanien seinäkirjoituksiin, pääsääntöisesti samana työpäivänä, viimeistään seuraavana työpäivänä. Pienenä yksityiskohtana voidaan mainita, että Wärtsilä oli jaksanut tykätä kommenteista, kuten: I love Wärtsilä. 19

23 KUVA 5. Wärtsilälle esitetty kysymys Facebookissa Kuvassa 5. ja 6. on havainnollistettu Wärtsilän lyhyttä vastausaikaa sille esityksiin. Facebook-seinälle fanit kirjoittavat kysymyksiä työpaikoista ja tuotteista. Niihin on vastattu nopeasti ja kysymykset on ohjattu yrityksen virallisille kotisivuille. Tämän ohjauksen voidaan olettaa toimivan hyvin, mutta täyttä varmuutta ei ole ilman kotisivuilta saatavaa dataa liikenteestä. KUVA 6 Wärtsilän reagoi nopeasti sille esitettyihin kysymyksiin 20

24 MAN Diesel Facebookista löytyy MAN Dieselin -sivu. Seinällä on satunnaisia kirjoituksia. Noin kerran kuussa on seinälle tykkääjä kirjoittanut jotain. MAN Dieselin läsnäolo ei ole kovinkaan aktiivista: Yhtään kirjoitusta ei ole MAN Diesel kirjoittanut. KUVA 7 MAN Diesel Facebook-sivu Tarkastelun kohteena yrityksistä muun muassa MAN Dieselillä on juuri se ongelma, että Facebook-sivujen virallisuudesta ei voi olla aivan sataprosenttisen varma. Tämän takia Facebook-sivujen linkittäminen kotisivuihin olisi tärkeää. Caterpillar Caterpillarilla on runsaasti faneja: ( ).Catepillar kirjoittelee seinälle useamman kerran viikossa, jos ei aivan päivittäin. Poiketen esimerkiksi Wärtsilästä, Caterpillar johdattaa Facebook-sivulla kävijöitä voimakkaammin erilaisiin blogeihin. Caterpillarin sivulla fanit käyvät melko paljon keskustelua, mutta keskustelua seuraamalla saa käsityksen, että Caterpillar ei ole erityisen aktiivinen kuitenkaan kommentoimaan keskustelua. 21

25 KUVA 8 Caterpillar ohjaa keskustelua blogeihin KUVA 9 Oltwodogs-nimimerkin (Kevin Benz) kirjoittamia blogeja 22

26 Caterpillarin tuotevalikoima on melko laaja kattaen mm. vaatteet, kengät, maansiirtokoneet ja moottorit. Tästä johtuen myös Caterpillarin seinäpäivitykset kattavat monenlaisia aihepiirejä. Catepillar tiedottaa Facebook-sivullaan mm. erilaisista konferensseista, messuista, työpaikoista ja nimityksistä. Lisäksi kuvia yrityksen tuotteista löytyy melko paljon. Myös joitakin videoita on ladattu Facebookiin. KUVA 10 Maaliskuu-toukokuu 2011 eniten kommentoitu kirjoitus Caterpillarin FB-seinä ( ) JULKAISUJEN LKM. LIKE/JULKAISU KOMMENTTIA/ JULKAISU KUVA 11 Julkaisut Catepillarin Facebook-seinällä Kuvassa 11. ja taulukossa 2. on havainnollistettu Caterpillarin seinän tapahtumia. Julkaisuja oli tarkasteluajanjaksolla yhteensä 68, tykkäyksiä 4344 ja kommentteja 502. Keskimäärin yhtä julkaisua kohden oli 64 tykkäystä ja seitsemän kommenttia. Tästä saadaan hiukan kuvaa Catepillarin Facebook-sivun tapahtumien määrästä lukujen varjossa. TAULUKKO 2 Catepillarin Facebook-tilastoa ( ) JULKAISUJEN LKM. YHT. 68 TYKKÄYKSET YHT KOMMENTIT YHT. 502 TYKKÄYS/JULKAISU KESKIM. 64 KOMMENTTIA/JULKAISU KESKIM. 7 23

27 Caterpillarin Facebook-profiilista löytyy myös Keskustelut -osio. Tässä osiossa ei kuitenkaan kovinkaan paljon ollut keskusteluaiheista (noin 12). Lisäksi huomion arvoista oli huomata, että osallistuminen näihin keskusteluihin oli todella passiivista. Yhdessä viestiketjussa oli yhdestä neljään kommenttia. Yksi keskustelu oli aloitettu Caterpillarin toimesta, loput olivat fanien aloittamia. Eräs asia, joka aiheutti hiukan harmaita hiuksia, oli Facebook-haku. Facebookin hakutoiminnon haut Cat ja Caterpillar tuottivat erilaisia tuloksia. Tämä ongelma ei ole kovin suuri, mutta yritysten kannattaisi pyrkiä välttämään tällaisia ongelmia ja ainakin olla tietoisia niistä. KUVA 12 Facebook hakutulokset: Cat ja Caterpillar Kuvassa 12. punaisella olevassa kehyksessä on Caterpillarin virallinen profiili. Voidaan kuitenkin olettaa, että mikäli henkilö haluaa olla Caterpillarin fani, tämä toteuttaa haun sanalla Caterpillar, jolloin virallinen sivu jää löytämättä. Virallinen sivu löytyy siis Cat -haulla. Kaiken kaikkiaan Caterpillarin seinästä voidaan kuitenkin sanoa, että se sisältää hyvää kahdensuuntaista vuorovaikutusta. Rolls-Royce Rolls-Roycella ei ollut linkkiä sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin. Rolls-Royce Marine ja Rolls-Royce Marine eivät tuottaneet Facebook-haulla tuloksia, jotka olisivat olleet yhdistettävissä yritykseen. ABB ABB:n Facebook-profiili löytyy Facebookin hakutoiminnolla. ABB on suuri konserni, jolla liiketoimintaa globaalisti eri toimialoilla. Tällöin voi olla järkevää, että yrityksel- 24

28 lä useampia profiileja (Kuva 15). Tässä tutkielmassa keskityttiin nimenomaan ABB koko konsernin Facebook-profiiliin. KUVA 13 ABB:n konsernin Facebook-profiileja ABB:n seinällä on tilapäivityksiä useamman kerran viikossa. ABB julkaisee seinällään mm. videoita tuotteista, teknologioista ja yrityksestä, uutisia kaupoista ja voitetuista tarjouskilpailuista. ABB:lle tulee kysymyksiä työpaikoista (Kuva 14). KUVA 14 ABB:lle esitetty työpaikkakysymys ABB vastailee nopeasti kyselyhin ja ohjaa tällöin kyselijöitä yrityksen www-sivuille. Vastaukset on annettu yleensä samana päivänä. Kysymyksiin on vastattu ABB:n nimellä tai esimerkiksi HR-vastaavan toimesta. ABB:n seinän kirjoituksista suurin osa tulee yrityksen toimesta, eikä sisällön tuottajana ole fanit. Fanit kirjoittelevat melko paljon kommentteja, joita Kuvassa 15. on havainnollistettu. 25

29 KUVA 15 ABB:n työntekijöiden kirjoituksia ABB:n seinälle Pienenä yksityiskohtana ABB:n profiilista voidaan nostaa esille vasemmalla valikossa oleva YouTube videos -valikko, josta klikkaamalla tulee näkyviin ABB:n YouTube-videot Facebook-ulkoasussa (Kuva 16.). KUVA 16 YouTube videoiden linkitys Facebook-profiiliin Esimerkki Facebookin käytöstä sisäiseen viestintään löytyy Japanin maanjäristyksiin liittyen. Tällaista viestintää ei löytynyt muilta yrityksiltä. Tällaisella viestinnällä voi olla positiivista vaikutusta yrityskuvaan. ABB:llä oli keskustelut-osiossa kaiken kaikkiaan kymmenen keskusteluaihetta. Keskustelu oli jonkin verran aktiivisempaa kuin esimerkiksi Caterpillarin keskusteluosiossa. Keskustelu oli fanien toimesta aloitettu, mikä positiivinen asia. 26

30 KUVA 17 Sisäistä viestintää 4.2. Twitter Tutkielman kohteena olleiden yritysten aktiivisuutta Twitterissä selvitettiin Twitterin Find People -toiminnon avulla. Googlen haut johtivat suurin piirtein samoihin blogeihin. Linkitykset Twitter-tiliin löytyi Wärtsilän, Caterpillarin, ABB:n ja Siemensin kotisivuilta. Twitter-analyysin tarkoituksena oli hahmottaa kuinka aktiivisia valitut yritykset ovat ja mistä yritykset tiedottavat Twitterisssä. Lisäksi tarkasteltiin millaisia tilejä yrityksillä on käytössä. Twitterin suhteen voidaan seuraajien määrä pitää yhtenä kiinnostavimmista tutkittavista asioista. Seuraajien Twitter-seinälle päivittyy automaattisesti seurattavien päivityksistä. Voidaan siis ajatella, että mitä useampi seuraaja sitä suurempi määrä lukee tilapäivityksiä. Toisaalta myös seurattavien määrään olisi tärkeää kiinnittää huomiota. Voidaan ajatella, että seuraaminen kertoo yrityksen halusta kuunnella kuluttajia ja faneja. Yrityksen kuunteleminen on osoitus viestinnän muuttumista pois pelkästään pushviestinnästä. Lisäksi voidaan todeta, että seuraajien reaktioiden (kuten reweets ja replys) selvittäminen olisi erittäin mielenkiintoista, jotta saataisiin kokonaiskuva viestinnän vuorovaikutteisuudesta. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutteisuuden tarkempi selvittäminen ei kuitenkaan ollut mahdollista. Twitterin nopea kehitys globaaliksi sosiaaliseksi mediaksi ennustaa sille tulevaisuudessa merkittävää roolia digitaalisena viestintä- markkinointikanavana. Twitter 27

31 mahdollistaa tarkastelluista medioista yksinkertaisimman vuorovaikutteisen tavan tiedottaa asioista ja ilmiöistä. (Töllinen 2010, s.63) Tarkasteltavista yrityksistä viidellä oli selkeä virallinen Twitter-tili. Nämä yritykset on mainittu kuvassa 20. Kuvan 20. luvut ovat toukokuun viimeiseltä viikolta Caterpillar ja Siemens Energy erottautuvat tässä tarkastelussa selkeästi Tweettien ja seuraajien määrällä mitattuna. Muiden yritysten suhteen ei löytynyt sellaisia Twittertilejä, jotka olisi voinut arvioida yrityksen virallisiksi tileiksi ja ottaa tarkasteluun. TWITTER Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar Siemens Energy ABB_US ABB_MEDIA Tweets Followers KUVA 18Yritysten Tweets ja Followers -määrät Seuraavaksi on tarkasteltu hiukan tarkemmin muutamien yritysten toimintaa Twitterissä. Tarkasteluajankohta oli toukokuun viimeinen viikko Wärtsilä Wärtsilä on Twitterissä erittäin aktiivinen. Tweettejä tulee päivittäin: työpaikkailmoituksia, ilmoituksia kaupoista jne. Wärtsilä seuraa noin 200 toimijaa, joten Wärtsilän seinälle päivityksiä seurattavien päivityksistä. Wärtsilää seuraa noin 700 toimijaa. Wärtsilältä löytyy lisäksi WärtsiläCareer -tili. Tänne päivittyy siis Wärtsilä Corporationin uudet avoimet työpaikat. Lisäksi käyttäjän Wärtsilä Careers -infolaatikon vieressä on linkki Wärtsilän www-sivuille, joissa tarkempi kuvaus avoimista työpaikoista. 28

32 Caterpillar Caterpillar on Wärtsilän tapaan aktiivinen Twitterissä Tweettejä on päivittäin. Caterpillarilla on runsaasti seuraajia (yli kymmenentuhatta). Tweettejä on mm. messuista, uusista tuotteista, rahoitustarjouksista, osavuosikatsauksien julkaisemisesta, linkkejä mm. www-sivujen kuvapankkiin, tuotelanseerauksista, lehdistötiedotteista. Yksi mielenkiintoisemmista tweeteistä oli: Rostockin tehtaalla työskennelty viisisataa päivää ilman työtapaturmia. Eräs seikka, mikä kiinnittää huomion, on seurattavien alhainen lukumäärä. KUVA 19 Caterpillarin Twitter-tili Tämä voi johtua monesta asiasta. Kenties Caterpillar ei halua niinkään kuunnella kuluttajia Twitterissä vaan haluaa pitää sen tarkoituksella enemmän yksisuuntaisena viestintäkanavana. Mikäli seurattavia paljon, voi käydä niin, että seinälle ilmestyy monenlaisia päivityksiä, ja tätä Caterpillar haluaa välttää. GE Jenbacher General Electric -emoyhtiöllä on Twitter-tili. Mutta Twitterissä ei löydy sellaista tiliä, joka olisi yhdistettävissä GE Jenbacher- yritykseen. Tässä tutkielmassa juuri GE Jenbacher oli tarkasteltavien yritysten joukossa. Ja toisaalta GE on niin suuri yritys, että sen ottaminen tähän tarkasteluun ei ollut tutkimuksen toteuttamisen raameissa mahdollista. Rolls-Royce Twitteristä ei löydy käyttäjäprofiilia, joka olisi yhdistettävissä Rolls-Roycen merenkulku tai energia -toimialoihin. Rolls-Royce on sekä Facebookissa että Twitterissä aktiivinen B2C-puolella, erityisesti autoihin liittyen. 29

33 KUVA 20 Rolls-Royce -haun tulokset Hyundai Heavy Industries HHI Europe löytyi Twitteristä. Mutta HHI Europe kaupittelee lähinnä kaivinkoneita, nostureita ja trukkeja. KUVA 21 Twitter-haku HHI Siemens Energy Siemens-haulla löytyy Twitteristä yritykseen liitettävää Twitter-tiliä. Tämä voi olla hiukan ongelmallista. Mikäli tilejä on liikaa, seuraajan voi olla vaikea löytää haluamaansa tiliä. Siemens Energy on otettu tähän tarkasteluun mukaan (Kuva 24). Twitter-tili. Jos vertailee Siemens Energyn seurattavien/seuraajien suhdetta Caterpillariin, on se Siemenssillä selkeästi suurempi. Siemens seuraa lähes 3000 Twitter-tilin omistajaa. Siemens toimii niin ikään aktiivisesti. Siemensin tweetit ovat hyvin samoista aiheista kuin Caterpillarilla. 30

34 KUVA 22 Siemens Energyn Twitter-tili ABB ABB:llä on useampia Twitter-tilejä käytössä. Tähän tarkasteluun otettiin mukaan kaksi tiliä. Kun yritys toimii monella toimialalla, on varmasti järkevää operoida monella tilillä. Yrityksen kannattaisi kuitenkin tehdä tiedon etsijälle tai fanille selväksi, että mikä on kunkin tilin tarkoitus ja minkä toimialan tweettejä mistäkin tililtä löytyy. KUVA 23 ABB Twiterissä ABB:llä on Tweettejä päivittäin. Tweettejä on hyvin laidasta laitaan: Konferenssikutsuja, videoita, myyntihenkisiä artikkeleita ABB:n tuotteista, ilmoituksia kaupoista jne. Tarkasteltaessa ABB:n seuraajia, voi mainita, että seuraajat ovat sekä toisia yrityksiä että yksityisiä henkilöitä. Se ketä yksityiset henkilöt edustavat on vaikea arvioida lyhyehköllä tutkimisella. 31

35 määrä Doosan Engine ja STX KUVA 24 Doosan Engine ja STX -hakutulokset Doosan Engine ja STX -yritysten Twitter-haut eivät tuottaneet 100 % varmuudella tiliä, joka olisi pystytty päättelemään viralliseksi yrityksen Twitter-tiliksi YouTube Yritysten aktiivisuutta ja niiden tapaa toimia ja olla esillä YouTubessa selvitettiin YouTuben hakutoiminnon avulla. Kuten aiemmin mainittiin Facebookin yhteydessä, yrityksiä voi toki etsiä sosiaalisesta mediasta Googlen avulla, mutta YouTuben-haku lienee se tapa, jolla videoiden etsijä lähtee tekemään edimmäisenä hakuja. Tämän oletuksen perusteella YouTuben-haku oli se, mitä käytettiin tässä tutkielmassa YOUTUBE Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar GE Jenbacher Siemens Energy ABB_Power ABB_Marine Videot Tilaajat KUVA 25 Yritysten videoiden ja tilaajien määrä YouTubessa ( ) Selvityksen kahdestatoista yrityksestä kuudella on virallista videosisältöä YouTubevideopalvelussa. Viralliseksi sisällöksi katsottiin tässä selvityksessä selvästi yrityksestä ja sen tuotteista kertovat videot, jotka on yrityksen toimesta ladattu YouTubeen. Käytännössä, kun YouTube-palveluun kirjautuu, saa oman videokanavan (channel). Näitä kanavia tutkittiin seuraavaksi. 32

36 määrä Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar YOUTUBE GE Jenbacher Siemens Energy ABB_Power ABB_Marine Lataukset KUVA 26 Yritysten videoiden kokonaislatausmäärä YouTubessa ( ) YouTubeen ladattujen videoiden määrä vaihteli melko paljon yrityksestä riippuen (Kuva 25). Käytännössä tämä tarkoitti, että videoiden määrät vaihtelivat muutamasta kymmenestä muutamaan tuhanteen. Hajontaa oli siis varsin paljon. Myös latauksien määrässä oli suurta vaihtelua (Kuva 26). Wärtsilä wartsilacorp Wärtsilältä löytyy videoita noin 70. Videoita oli mm. uusista voimaloista, moottoreista ja laivoista, siis yrityksen tuotteista. Videot olivat huolellisesti tehtyjä, ja niissä oli tiiviissä paketissa paljon tietoa esimerkiksi voimaprojektin elinkaaresta tai yrityksen historiasta. Myös ympäristöasioita oli nostettu videoissa esille. Caterpillar Caterpillar Inc Caterpillarilla useita satoja videoita. Videoita oli monelta toimialalta ja eri tuotteista. Videoiden paljous oli ehkä jopa pieni ongelma, niin paljon videoita oli ladattu. Caterpillarin YouTube-profiilissa oli esitetty muitakin saman yhtiön YouTubekanavia (Kuva 27). KUVA 27. Caterpillarin YouTube-kanavat. 33

37 MAN Diesel MANGroupTV MAN Dieseliltä löytyi enimmäkseen imagomainontaa. Lisäksi oli muutamia videoita, joissa yrityksen edustaja puhui konferenssissa sekä muutamia HR-osaston rekrytointivideoita. Rolls-Royce YouTubessa haettaessa hakusanalla Rolls-Royce löytyy ainoastaan lataaja RollsRoyceMotorCars. Rolls-Royce marine ja Rolls-Royce energy halusanat eivät anna hakutulosta, joka olisi yhdistettävissä Rolls-Roycen energia- tai moottorinvalmistukseen Hyundai Heavy Industries Hyundai Heavy Industries -haulla löytyy lataaja, jonka takana on emoyhtiön tytäryhtiö Hyundai Heavy Industries Europe, joka valmistaa kaivureita, kuormureita ja trukkeja. Näin ollen edellä mainittu lataaja ei edusta Wärtsilän kilpailijaa. Siemens Energy Siemens on valtava yritys, joka toimii varsin monella toimialalla. Siemens - hakusanalla löytyy ensimmäisten hakutulosten joukossa käyttäjä Siemens. Siemens on viisaasti jaotellut konsernin toimintaa pienempiin kategorioihin. Climate change and energy supply -liiketominnan voidaan katsoa kilpailevan Wärtsilän kanssa. Videoita oli runsaasti ja Siemensin videoiden laatu oli hyvää kuten muillakin yrityksillä. 34

38 KUVA 28 Näkymä käyttäjän Siemensin Youtube-kanavasta ABB ABB on Siemensin tapaan jaotellut YouTubessa liiketoimintaansa erilaisiin kategorioihin. Kanavat ABB Marine ja ABB Power edustavat toimialoja, jotka kilpailevat Wärtsilän kanssa, joten videoiden määrää ja sisältöä on mielekästä arvioida niissä kategorioissa. 35

39 KUVA 29 Näkymä käyttäjän ABB Youtube-kanavasta STX STX:n Youtube-kanavaa etsiessä on hiukan hankaluuksia löytää kanava, joka olisi varmasti yhdistettävissä STX-yritykseen. STXEuropepresents -niminen kanava löytyy (2 videota, latausta, tilaajia 22). Niin ikään löytyy STXOSVAS niminen kanava. (Videot 5, lataukset 9687, tilaajat 5). Mutta näiden virallisuudesta ei voi olla varma. Selvityksen mukaan kahdestatoista kohdeyrityksestä puolella oli siis YouTubessa videoita. Kaikkia voidaan pitää melko aktiivisina. Yritykset ovat ladanneet YouTubepalveluun monenlaisia videoita. Yleisempiä ovat erilaiset yrityksen esittelyvideot, tuotteista kertovat videot ja rekrytointivideot. Osa tutkimusjoukon yrityksistä on hyödyntänyt YouTubeen ladattuja videoita myös kotisivullaan ja Facebookissa. 36

40 seuraajien määrä Kuitenkaan kaikki yritykset eivät ole yhdistäneet sosiaalisten medioiden videosisältöä eri sosiaalisten medioiden välillä LINKEDIN Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar GE Jenbacher Rolls-Royce LinkedIn 1419 MHI Goltens HHI Siemens Energy ABB STX 539 Seuraajat KUVA 30 Yritysten seuraajien määrä LinkedIn-palvelussa Kuvassa 30. on esitelty eri toimijoiden LinkedIn-profiilin seuraajien määrä LinkedInpalvelussa. Kuvasta tulee huomata, että Goltens pitää sisällään Goltens Vietnam - käyttäjän seuraajien määrän. ABB pitää sisällään ABB-konsernin LinkedIn-tilin seuraajien määrän. STX suhteen tarkoitetaan STX Europe profiilia. Kuva 31 ABB-konserni LnkedIn-palvelussa 4.5. FLICKR Flickr-palvelun suhteen tutkittiin kuvien määrään. Flickr-palvelu ei jostain syystä ole kiinnostanut tarkasteltavia yrityksiä. Vain kolmen yrityksen kuvia löytyy Flickrpalvelusta. Tämä selittynee kenties sillä, että yrityksillä on mahdollisuus laittaa kuvia 37

41 Mediasisällön määrä sidosryhmien saataville esimerkiksi kotisivuille. Usealla yrityksellä löytyykin kotisivuilta jonkinlainen kuvapankki. Lisäksi voidaan mainita, että Facebook on äärimmäisen hyvä kanava kuvien jakamiseen. Flickr on ehkäpä vähemmän tunnettu ja käytetty kuin Facebook, joten sitä ei välttämättä koeta tarpeelliseksi Flickr Wärtsilä GE Jenbacher ABB KUVA 32 Flickr-palvelussa ladatun mediasisällön määrä 4.6. KOTISIVUT Kotisivujen tarkastelun tarkoituksena oli hahmottaa, millä tavoin eri yritykset korostavat kotisivuillaan sosiaalisessa mediassa mukanaoloaan. Wärtsilän, Caterpillarin, ABB:n sekä Siemens Energyn kotisuilla oli selkeästi linkitys sosiaaliseen mediaan. Edellä mainittujen yritysten (pois lukien ABB), kotisivuilta löytyi linkitys Twitteriin, Facebookiin ja YouTubeen. Siemens Energy on rakentanut sivustolleen erillisen sosiaalisen median sivun, jossa esitellään kaikki yrityksen sosiaalisen median muodot (Kuva 33). 38

42 KUVA 33 Siemens Energyn kotisivujen social media -sisäsivu Siemens Energyn lisäksi muilla tutkimusjoukon yrityksillä ei ole kotisivuillaan erillistä sosiaalisen median sisäsivua. Yleisemmin käytetty tapa linkittää sosiaalinen media kotisivuihin on valmiit linkkipainikkeet (Kuva 34). KUVA 34 Yleisemmin käytettyjä linkkipainikkeita Linkkipainikkeiden takana on vaihtoehtoisesti osallistu -linkki (eng. subscribe), joka esimerkiksi Facebookissa tarkoittaa tykkää - toimintoa. Tällöin kävijä pääsee yrityksen varsinaiseen sosiaalisen median sisältöön käsiksi. Jaa -linkki (eng.share) tarkoittaa, että kävijä vain julkaisee löytämänsä sisällön omalla seinällään, mutta ei varsinaisesti pääse kommentoimaan sosiaalista mediaa. RSS-syötteet eivät välttämättä kuulu sosiaaliseen mediaan yhdensuunteisen vuorovaikutuksen vuoksi. Tässä tutkielmassa on kuitenkin tarkasteltu kotisivujen osalta, että ovatko RSS-syötteet olleet käytössä. RSS-syötteet tarkoittavat, että kävijä voi tilata uusimmat uutiset koskien tiettyä yritystä. 39

43 KUVA 35 Wärtsilän RSS-syötteet voi tilata eri liiketoiminta-aluetta koskien KUVA 36 Wärtsilän RSS-syötteet Yritykset STX ja Hyundai Heavy industries eivät olleet linkittäneet ollenkaan sosiaalista mediaa kotisivuihinsa. STX:llä (www.stxeurope.com) on kuitenkin media center -osio, josta löytyy kuvia ja videoita yrityksestä ja sen tuotteista. Hyundailla (http://english.hhi.co.kr/business/engine.asp) on kuvagalleria, josta on ladattavissa kuvia. 40

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA YRITYS OY AJATUS JARI JUSSILA HANNU KÄRKKÄINEN JANI MULTASUO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO ELMO ALLÉN SONJA ANTTILA ANTTI ISOKANGAS ALI CONSULTING OY SISÄLLYS

Lisätiedot

KULUTTAJIEN SUHTAUTUMINEN MAINONTAAN VIRTUAALIYHTEISÖSSÄ Tutkimus Facebook-yhteisöstä

KULUTTAJIEN SUHTAUTUMINEN MAINONTAAN VIRTUAALIYHTEISÖSSÄ Tutkimus Facebook-yhteisöstä KULUTTAJIEN SUHTAUTUMINEN MAINONTAAN VIRTUAALIYHTEISÖSSÄ Tutkimus Facebook-yhteisöstä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Virkkala 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Jyri Rasinmäki Elina Koivisto Joulukuu, 2011 Kirjoittajasta Jyri Rasinmäki on mediakulttuurin ja viestinnän

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot