Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija: Juho Häkkinen Ohjaaja: Heikki Karjaluoto/Aarne Töllinen

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Juho Henrik Häkkinen Työn nimi Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Oppiaine Työn laji Markkinointi Aika Syyskuu 2011 Tiivistelmä Abstract Seminaarityö Sivumäärä 54 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten valitut B2B- yritykset hyödyntävät sosiaalisen median tunnetuimpia sovelluksia. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr ja yritysten kotisivut. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yleisesti muitakin sovelluksia, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain edellä mainittuihin. Tutkielmassa pyrittiin yhdistämään markkinointitieteen aikaisempaa digitaalisen markkinointiviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteitä käsittelevää tutkimusta asiakkuussuhdehallinta-ajattelua käsittelevään tutkimukseen. Tutkielman tarkoitus on antaa käsitys, millä tasolla valittujen B2B-yritysten digitaalinen markkinointiviestintä on sosiaalisen median hyödyntämisen suhteen. Empiirinen aineisto kerättiin toimialabenchmarking -selvityksen avulla keväällä Selvityksessä käytiin läpi kahdentoista valitun B2B-yrityksen läsnäoloa, aktiivisuutta ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa selvisi, että valitut yritykset käyttävät vaihtelevasti tunnetuimpia B2Ctoimialalla käytettyjä sosiaalisen median sovelluksia osana digitaalista markkinointiviestintäänsä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että tutkituista yrityksistä neljä oli selvästi muita aktiivisempia sosiaalisissa medioissa. Aktiivisimmat yritykset olivat Wärtsilä, Caterpillar, Siemens Energy sekä ABB. Yrityksen koolla ja aktiivisuustasolla oli havaittavissa selkeä yhteys. Asiasanat digitaalinen markkinointiviestintä, sosiaalinen media, toimintatutkimus, benchmarking, Säilytyspaikka: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ii

3 SISÄLLYS ABSTRAKTI 1. JOHDANTO JOHDATUS AIHEESEEN TUTKIMUKSEN TAVOITE JA ONGELMAT TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET TUTKIMUKSEN RAKENNE SOSIAALINEN MEDIA OSANA DIGITAALISTA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ SOSIAALISEN MEDIAN MÄÄRITTELY JA TUNNUSPIIRTEET SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYT JA ONGELMAT SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTUS ASIAKKUUKSIEN HALLINTA-AJATTELUUN SOSIAALISEN MEDIAN SUOSITUIMMAT SOVELLUKSET Facebook Twitter Youtube LinkedIn Flickr Kotisivut TUTKIMUSSTRATEGIA TULOKSET FACEBOOK TWITTER YOUTUBE LINKEDIN FLICKR KOTISIVUT YHTEENVETOTAULUKKO JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIELMAN JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIELMAN LUOTETTAVUUS JATKOTUTKIMUSAIHEET LÄHTEET iii

4 1. JOHDANTO Johdantoluvun tarkoituksena on paneutua tutkielman aihealueeseen. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään aihetta yleisellä tasolla ja hahmotetaan aiheen ajankohtaisuutta. Sosiaalinen media -käsite on kohtuullisen uusi, ja siis hyvin ajankohtainen digitaaliseen markkinointiin liittyen. Toisessa alaluvussa käydään läpi tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat. Kolmannessa alaluvussa perehdytään tutkielman keskeisimpiin käsitteisiin. Viimeisessä alaluvussa käsitellään tutkimuksen rakennetta ja esitellään kuvaus tutkimuksesta. Tutkielman lopuksi johtopäätösosuudessa pyritään kuvaamaan miten eri yritykset hyödyntävät tunnetuimpia sosiaalisen median sovelluksia Johdatus aiheeseen Sosiaalinen media kiinnostaa yrityksiä siinä määrin, että yli puolet markkinointi-, viestintä- ja markkinatutkimusammattilaisista pitää sosiaalista media kiinnostavana ja uskoo sen mahdollisuuksiin (Mainostajien Liitto 2010). Toisaalta sosiaalisen median merkitys ei ole yrityksille vielä täysin selkeä. Tätä kuvaa se, että Mainostajien Liiton tutkimuksen mukaan 49 % vastaajista kokivat sosiaalisen median ei lainkaan tärkeänä (12 %) tai ei juurikaan tärkeänä (37 %). Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median strategia on olemassa noin joka viidennellä yrityksellä ja puolet tutkimukseen osallistuneista sanoo sen olevan suunnitteilla. Edellä mainitun tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että yritykset hakevat vielä uomiaan sosiaalisen median suhteen. Viestintätoimisto Manifeston ja SHL:n kesäkuussa 2011 julkaistun kyselyn perusteella valtaosa B2C-yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa rekrytoinnissa ja uskoo, että sosiaalisen median merkitys kasvaa rekrytoinnissa tulevaisuudessa. (Manifesto 2011) Manifeston (2011) kyselyn perusteella yritykset seuraavat mitä niistä kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa. Yritykset ovat mukana sosiaalisessa mediassa tukeakseen työnantajamielikuvaa ja etsiäkseen potentiaalisia työntekijöitä. 17 % prosenttia kyselyyn vastaajista ilmoittaa toteuttavansa rekrytointikampanjasta version myös sosiaaliseen mediaan. Vastaajat pitävät edelleen perinteisiä kanavia, kuten omia verkkosivujaan, rekrytointipalveluja ja sanomalehtiä, tärkeinä kanavina työpaikkailmoituksille rekrytointimarkkinoilla. 1

5 Perinteiset markkinointiviestinnän keinot, kuten televisio, radio ja lehdet tulevat varmasti säilymään jatkossakin markkinoijien työkaluina, mutta pelkästään ne eivät riitä tulevaisuudessa. Sosiaalisen median voidaan siis nähdä muuttaneen markkinointiviestinnän perinteisiä käytäntöjä (Eid et al. 2006; Palmer & Koenig-Lewis 2009; Rowley 2001). Markkinoijien on erityisesti huomioitava Internetin välityksellä tapahtuvat toimet, joilla voidaan vaikuttaa päivittäiseen liiketoimintaan (Eid et al. 2006). Aalto University Executive Educationin digitaalisen viestinnän ja asiakkuuksien johtamisen foorumin DiViA julkaiseman Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimuksen mukaan sosiaalisen median, kuten blogien ja yhteisöjen hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa kasvaa edelleen merkittävästi. (Divia 2011) Tukevimman jalansijan ovat saaneet kolmansien osapuolien yhteisöt. Yritysten omiin yhteisöihin ja blogeihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta, mutta näiden toteuttaminen on selvästi hankalampaa. Suosituimpia digitaalisia markkinointikanavia ovat edelleen yritysten omat verkkopalvelut, sähköposti ja hakukonemarkkinointi. (Divia 2011). Digibarometri tutkimuksen mukaan yritykset käyttävät ja hyödyntävät sosiaalista mediaa riippuen toimialasta. Yrityksille tuotteitaan tai palveluitaan myyvät yritykset käyttävät sosiaalista mediaa ja ylipäätään digitaalisia kanavia huomattavasti vähemmän hyväkseen kuin kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset (Divia 2011). Tämän perusteella voidaan ajatella, että B2B-puolella on hyödynnettävää potentiaalia, joka on tämän tutkielman kannalta varsin mielenkiintoista. Digibarometri tutkimukseen vastanneet kokivat suositummiksi digitaalisen markkinoinnin muodoiksi oman verkkopalvelun, hakukonemarkkinoinnin, sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, suoramainonnan ja verkkomainonnan. Tutkijat Mohammed ym. (2004) ja Karjaluoto (2010) näkevät myös, että digitaalinen media tuskin tulee syrjäyttämään kokonaan perinteisiä medioita. On todennäköistä, että uudet digitaalisen median työkalut tulevat toimimaan rinnakkain perinteisten keinojen kanssa. Näin on ainakin Manifeston (2011) tekemän tutkimuksen perusteella käynyt. Edellisen perusteella voidaan arvioida, että yritykset toimialasta riippumatta ovat kiinnostuneita sosiaalisesta mediasta. Jotta sosiaalinen media ei jäädä teoria-tasolla irralliseksi, tarkastellaan tässä seminaarityössä sosiaalista mediaa osana digitaalista markkinointiviestintää. 2

6 Tässä seminaarityössä on käytetty kvalitatiivista tutkimusstrategiaa. Lähestymistapaa voidaan pitää toimintatutkimuksellisena. Toimintatutkimukseen voidaan aineistoa mukaan kerätä mm. kyselyillä, haastatteluilla, havainnoimalla (Hirsjärvi ym. 2005, 181). Havainnointia voi tehdä monella tapaa riippuen tutkittavasta asiasta tai kohteesta. Tässä tutkimuksessa havainnointi on benchmarkingselvitys siitä, miten valitut B2B-yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa. Benchmarkingselvityksessä selvitetään yritysten toimia sosiaalisessa mediassa: millaista on viestintä, kenelle se on suunnattu, millaisista asioista yritykset haluavat viestiä. Tarkoituksena on saada käsitys siitä, että mikä sosiaalisen median valtavirtasovellusten käyttötarkoitus B2Cyritysten markkinointiviestinnässä Tutkimuksen tavoite ja ongelmat Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten valitut B2B-teollisuusyritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa osana markkinointiviestintää. Tarkasteltavien yrityksien joukossa on sekä monella toimialalla toimivia suuryrityksiä että pienempiä pörssissä noteerattuja yrityksiä. Yhteistä näille yrityksille, että ne tuottavat laitteistoja, koneita, moottoreita ja palveluita, joita käytetään energian tuotannossa ja käytössä. Tutkimuksen tavoitetta lähestytään päätutkimusongelman ja kahden alatutkimusongelman avulla. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat B2Cliiketoiminnassa onnistuneesti käytetyt valtavirran sovellukset: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn Flickr ja yritysten kotisivut. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yleisesti muitakin sovelluksia, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain edellä mainittuihin. Päätutkimusongelmana on selvittää, miten valitut B2B -yritykset hyödyntävät digitaalista markkinointiviestintää, erityisesti sosiaalisen median valtavirran sovelluksia. Tutkimuksen ensimmäisenä alatutkimusongelmana on selvittää mitä sosiaalisen median valtavirran sovelluksia yritykset käyttävät. Tutkimuksen toisena alatutkimusongelmana on saada käsitys millaista yritysten tuottama sisältö ja viestintä on sosiaalisissa medioissa Tutkimuksen keskeiset käsitteet Markkinointiviestintä voidaan yleisesti nähdä kaikkina niinä toimina, joilla yritys tiedottaa asiakkaita tuotteista tai palveluista. Usein tiedottaminen muuttuu enem- 3

7 mänkin asiakkaiden muistuttamiseksi yrityksen, tuotteen tai brandin olemassaolosta (Kotler & Keller 2009, s. 163). Karjaluodon (2010, s.11) mukaan markkinointiviestinnän tavoitteena on viestiä markkinoille yrityksen palveluista ja tuotteista. Digitaalisella markkinointiviestinnällä tarkoitetaan Internetin ja muiden interaktiivisten kanavien käyttöä ja hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Englanninkielinen kirjallisuus ja yritykset käyttävät digitaalisesta markkinoinnista usein lyhennettä DMC, ja sillä tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkea digitaalisessa muodossa tai mediassa tehtyä markkinointiviestintää. (Karjaluoto 2010, s.13). Internetmarkkinointi on edellä esitellyn digitaalisen markkinointiviestinnän yksi osaalue. Kun yritys markkinoi tuotteitaan tai palveluitaan Internetin välityksellä, on kyse Internetmarkkinoinnista (Karjaluoto 2010, s. 13). Internetmarkkinointi voidaan jakaa seuraavasti: hakukoneoptimointi, verkkoseminaarit, internetmainonta, sosiaalinen media, sähköposti, mainospelit ja viraalimarkkinointi (Karjaluoto 2010, s. 13). Sosiaalisessa mediassa tuotetaan sisältöä yhteisöllisesti. Sosiaalisessa mediassa sisällön jakaminen on mutkatonta, ja usein viestit on suunnattu useammalle kuin yhdelle henkilölle. Perinteisissä massamedioissa sisältöjen tuottajat ja vastaanottajat ovat olleet eri tahoja. Sosiaalisessa mediassa sen sijaan yksittäinen kuluttaja voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä (Partanen 2009, s.33). Benchmarking voidaan ymmärtää vertailujohtamiseksi tai esimerkiksi parhaiden käytäntöjen oppimis- ja kehittämisprosessiksi. Fong ym. (1998) mukaan benchmarking nähdään työkaluna tai tekniikkana suorituskyvyn tai yrityksen prosessien kehittämisessä. Benchmarkingprosessit voidaan kahteen ryhmään: kilpailijabenchmarking ja toimialabenchmarking (Fong ym. (1998). Kotler ym. (2008, 985) mukaan benchmarkingilla voidaan havainnollistaa eroavaisuuksia kohdeorganisaation ja toimialan muiden toimijoiden prosesseissa ja suorituskyvyssä. Uusi media -käsitettä on käytetty vuosina synonyyminä sosiaaliselle medialle. Sittemmin uusi media -käsitteen käyttö on tullut tarpeettomaksi (Töllinen 2010). Hennig-Thurau ym. (2010) mainitsevat uudeksi mediaksi Facebookin, YouTuben ja Twitterin. Uudelle medialle on tunnusomaista, että kuluttajat saavat aktiivisen otteen yrityksistä. He pystyvät tavoittamaan yrityksen ja ovat toisaalta tavoitettavissa milloin vaan ja missä vaan. 4

8 CRM = Customer relantionship management. Suomennettuna eräs käännös voisi olla asiakkuuksien hallinta. Asiakkuuksien hallinnassa on tarkoitus ymmärtää asiakkaita ja pyrkiä luomaan kestäviä asiakassuhteita samalla pyrkimällä luomaan lisäarvoa asiakkaille. WOM (Word-of-mouth) Suusanallinen viestintä. Kuluttajien keskenään käymää viestintää esimerkiksi yrityksestä, sen tuotteista tai brändistä (Hennig-Thurau ym. 2010). Suusanallisen viestinnän laajuus ja merkitys ovat kasvaneet sosiaalisen median kasvun myötä. ewom (Electric word-of-mouth) Suusanallista viestintää, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Tunnusomaista ewom:lle on, että tietoon pääsee milloin tahansa käsiksi esimerkiksi mobiilipäätelaitteilla (Hennig-Thurau ym. 2004) Tutkimuksen rakenne Tutkielma koostuu viidestä luvusta. Ensimmäinen luku on johdantoluku. Toisessa luvussa käsitellään digitaalisen markkinointiviestintään teorioita, jotka liittyvät tutkielman aihepiiriin. Kolmannessa luvussa perehdytään käytettyyn tutkimusmenetelmään. Neljännessä luvussa esitellään tutkimustuloksia. Viimeisessä luvussa on esitelty johtopäätökset. Tutkielman rakenne on esitelty kuviossa 1. Luku 1: JOHDANTO Johdatus aiheeseen, tutkimuksen tavoite, ongelmat ja keskeiset käsitteet Luku 2: SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalisen media: määrittely, tunnuspiirteet, hyödyt ja ongelmat, vaikutus asiakkuuksien hallinta-ajatteluun, suosituimmat sovellukset Luku 3: TUTKIMUSSTRATEGIA Toimintatutkimus; Benchmarking Luku 4: TULOKSET Miten valitut yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa Wärtsilä, MAN Diesel, Catepillar, GE Jenbacher, Rolls-Royce, Mitsubishi Heavy Industries, Goltens, Hyundai Heavy Industries (HHI), Siemens Energy, ABB, Doosan Engine, STX Luku 5: JOHTOPÄÄTÖKSET KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne. 5

9 Johdantoluvussa on tarkoitus perehdyttää lukija tutkimukseen aiheeseen, esitellä tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat sekä käsitellä keskeiset käsitteet. Toisessa luvussa käsitellään työn kannalta keskeisiä markkinointitieteen teorioita. Seminaarityön laajuuden puitteissa teoriaosuus on pyritty pitämään kohtuullisen tiiviinä. Toisen luvun ensimmäisessä alaluvussa kuvataan digitaalista markkinointiviestintää ja sen ominaispiirteitä. Toisessa alaluvussa perehdytään sosiaalisen median käsitteeseen ja määritellään sosiaalisen median käsitettä. Kolmannessa alaluvussa pohditaan sosiaalisen median hyötyjä ja haasteita. Neljännessä alaluvussa keskitytään teorioihin, jotka vaikuttavat sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Toisen luvun viimeisessä alaluvussa tutustutaan sosiaalisen median suosituimpiin sovelluksiin. Kolmas luku käsittelee tutkielmassa käytettyä tutkimusstrategiaa. Tarkoituksena selventää varsinkin toimintatutkimuksen olemusta sekä benchmarkingia aineistonkeruumenetelmänä. Neljännessä kuvussa esitellään valittuja B2B-yrityksiä tarkastelevan benchmarking-selvityksen tuloksia. Viimeisessä eli viidennessä luvussa käsitellään tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä. Lisäksi arvioidaan tutkimustyön rajoitteita ja luotettavuutta sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 6

10 2. SOSIAALINEN MEDIA OSANA DIGITAALISTA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ Tutkielman puitteissa sosiaalista mediaa ei ole mielekästä käsitellä erillisenä ilmiönä vaan osana digitaalista markkinointia ja markkinointiviestintää, koska sosiaalinen media on vain yksi osa markkinointiviestintää. Toisekseen sosiaalisen median kirjallisuus ei ole irrallinen vaan tutkimukset ovat yleensä osa laajempaa markkinointitieteen tutkimusta. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään edellä mainittuja käsitteitä. Toisessa ja kolmannessa alaluvussa perehdytään sosiaalisen mediaan. Neljännessä eli viimeisessä alaluvussa kuvataan tutkielman keskeisimmät teoriamallit. Keskeisimpinä teoriamalleina esitellään kaksi mallia, jotka vaikuttavat yritysten asiakkuuksien hallinta-ajatteluun (kuviot 2 ja 3) Digitaalinen markkinointiviestintä Karjaluodon (2010, s. 13) mukaan digitaalinen markkinointiviestintä tarkoittaa uusien markkinointiviestinnän digitaalisten muotojen ja medioiden, kuten Internetin, mobiilimedian ja muiden interaktiivisten kanavien hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Digitaalisen markkinoinnin muodoista tunnetuimpia ovat sähköinen suoramarkkinointi (mm. sähköposti ja tekstiviesti) ja Internetmainonta, joka kattaa yrityksen verkkosivut, kampanjasivustot, verkkomainonnan, kuten bannerit ja hakukonemarkkinoinnin. Edellisiä vähemmän tunnetuimpia ovat mm. viraalimarkkinointi, mainospelit, mobiilimarkkinointi, sosiaalinen media, interaktiivinen televisio ja verkkoseminaarit. (Karjaluoto 2010, s. 14) 2.2. Sosiaalisen median määrittely ja tunnuspiirteet Sosiaalisena mediana tarkoitetaan Internetissä tapahtuvaa viestintää, jossa viestijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Sosiaalisessa mediassa sisältöä tuotetaan yhteisöllisesti. Tästä hyvä esimerkki on Wikipedia. Sosiaalisessa mediassa sisällön jakaminen on vaivatonta ja nopeaa. Usein viestit on suunnattu useammalle kuin yhdelle henkilölle. Perinteisissä massamedioissa sisältöjen tuottajat ja vastaanottajat ovat olleet eri tahoja. Sosiaalisessa mediassa sen sijaan yksittäinen kuluttaja voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä (Partanen 2009, s.33). 7

11 Kuten aiemmin on todettu, on sosiaalinen media vain yksi Internetmarkkinoinnin osa-alue. Kuitenkin vertailtaessa sosiaalista mediaa perinteiseen mediaan nousee muutama tärkeä eroavaisuus esille. Perinteisessä mediassa näkyvyyden kustannus on suuri, kun taas digitaalisessa mediassa pieni. Viestintä digitaalisessa mediassa on kahdensuuntaista, kun perinteinen media toimii vain yhdensuuntaisesti. Ehkä suurin ero perinteisen median ja digitaalisen median välillä on vuorovaikutteisuus. Parhaimmillaan sosiaalinen media toimii vuorovaikutteisuuden mahdollistajana esimerkiksi yrityksen ja kuluttajan välillä. (Rowley 2004) 2.3. Sosiaalisen median hyödyt ja ongelmat Sosiaalisen median eräs merkittävimmistä hyödyistä on viestinnän ja mainonnan kohdennettavuus. Esimerkiksi Facebookissa yrityksen tilapäivitys näkyy yrityksen fanien Facebookin etusivulla ja siis ne, jotka ovat jollain tavoin kiinnostuneita yrityksestä, saavat tietoa yrityksestä. Kuten luvussa 2.2 todettiin, mainonta digitaalisessa mediassa on usein huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi perinteisessä mediassa näkyvyyden ostaminen (Karjaluoto 2010, s. 108, 113). Puhuttaessa perinteisistä medioista, tarkoitetaan yleensä mm. televisiota, radiota, printtimediaa, ulkomainontaa sekä erilaisia hakemistoja. Haasteena esimerkiksi televisio ja radiomainonnassa ovat ns. hukkakontaktit (Karjaluoto 2010, s.108). Perinteisissä massamedioissa mainosaikaa ja -tilaa myydään tavallisesti peiton perusteella (esimerkiksi kuinka monta kotitaloutta printtimainos tavoittaa). Kuitenkaan suuri peitto ei välttämättä takaa viestin vastaanottajan kiinnostusta vaan johtaa edellä mainittuihin hukkakontakteihin. Kolmantena merkittävänä sosiaalisen median hyötynä voidaan nähdä vuorovaikutteisuuden mahdollistaminen (Bonsón ym. 2010). Monet yritykset tavoittelevat tilannetta, jossa yrityksen ympärille saadaan hype tai pöhinä (eng. buzz). Tavoitteena siis, että yrityksen nykyiset ja mahdolliset uudet asiakkaat keskustelisivat jossakin sosiaalisessa mediassa ja loisivat sisältöä ja jakaisivat kokemuksia yrityksestä. Postman (2009) mukaan sosiaalisen median käyttö voi johtaa lisääntyneeseen läpinäkyvyyteen ja välittömyyteen ja mahdollistaa kuluttajien osallistumisen suoraan sisällön tuottamiseen, kommentoimiseen. Yritysten näkökulmasta sosiaalisella medialla on myös varjopuolia. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä voi olla hallitsematonta. Tämä tarkoittaa, että yritys ei voi juurikaan vaikuttaa siihen, mitä siitä kirjoitetaan. Sosiaalinen media lisää tietyllä 8

12 tavalla kuluttajien valtaa. Voidaan ajatella, että kuluttajat pystyvät päättämään keiden kanssa haluavat olla tekemisessä (Contantidines ym. 2008). Näin ollen ne pystyvät tahtoessaan välttämään tietyn yrityksen tiedottamista tehokkaasti, mikäli kokevat yrityksen vastenmieliseksi tai ei-kiinnostavaksi Sosiaalisen median vaikutus asiakkuuksien hallinta-ajatteluun Uusi tai sosiaalinen media on vaikuttanut merkittävästi asiakkuuksien hallintaajatteluun. Kuviossa 2. on esitelty flipperi -viitekehys (Hennig-Thurau ym. 2010). Viitekehyksen tarkoituksena on havainnollistaa sosiaalisen median vaikutusta yrityksen asiakassuhdeajatteluun. Viitekehyksen luojat ovat sen avulla pyrkineet auttamaan liikkeenjohtajia ja tutkijoita ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä. Lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta sen suhteen, miten uutta mediaa tulisi hyödyntää asiakkuuksien hallinnassa sekä miten asiakkaiden aktiivisuutta ja tekoja tullisi mitata tehokkaasti. PERINTEINEN MEDIA lehdistö (F) (I) Yritys-asiakas-suhde (J) (E) YRITYS/ BRÄNDI (K) (A) (D) Informaatio ja palvelut MARKKINOINTI TOIMET tuote, hinta, promootio, paikka SUHTEEN TUOTOKSET ostot UUSI MEDIA (B) (C) Teknologiat KULUTTAJA (G) Suhtautuminen brändiä kohtaan Suhtautuminen uutta mediaa kohtaan (H) Uuden median vaikutus brändiin MUUT KULUTTAJAT vaikutukset ja käyttäytyminen KUVIO 2 Flipperi -viitekehys. Uuden median vaikutus asiakassuhteisiin (Mukaillen Hennig-Thurau 2010) Kuviossa 2. esitetyn viitekehyksen mukaan perinteisesti yritykset ovat pyrkineet vaikuttamaan asiakassuhteisiin markkinointitoimenpiteiden, kuten kanta- 9

13 asiakasohjelmien kautta (nuoli A). Kuluttajat on nähty yksipuolisena median ja yrityksen viestien vastaanottajana. Sosiaalinen media on tarjonnut uuden väylän lähestyä ja osallistaa asiakkaita (nuoli K). Toisaalta kuluttajilla on äärimmäisen hieno mahdollisuus tuottaa esimerkiksi vertailuja tai vaikkapa parodioita yrityksestä, sen tuotteista tai kampanjoista sosiaaliseen mediaan, josta taas valtamediat voivat nostaa niitä keskusteluohjelmiin tms. (nuolet G ja J). Mielenkiintoista on myös, mikä on sosiaalisen median vaikutus asiakkaan kokemaan yrityksen brändiin (nuoli H). Viitekehys kuvaa hyvin yritysten vallan vähenemistä, ja toisaalta vallan siirtymistä kuluttajille. Lisäksi viitekehys auttaa selventämään kompleksisuuden kasvamista Miten yritys hallitsee sosiaalisen median ja sen mukana tuomat muutokset markkinointiin ja markkinointiviestintään liittyen. Sosiaalisen median hyödyntämisen tarkoituksena voidaan nähdä Bonsón et al. (2010) mukaan lisäaskeleena yritysten Internetin välityksellä tehtävässä raportoinnissa. Bonsón ym. (2008) mukaan yrityskoko ja yrityksen mahdollisuudet kehittää esimerkiksi ww-sivujen laadukkuutta ja toiminnallisuutta korreloivat keskenään. Gallego ym. (2009) mainitsee, että organisaation kokoa on usein käytetty selittävänä tekijänä yrityksen tarjoaman tiedon määrää mitattaessa. YRITYS DIALOGI Yrityksen tarjoama informaatio Analyysit, kommentit, mielipiteet, palaute, arvostelut, äänestykset Investoijat Viranomaiset Asiakkaat Työntekijät Johtajat Yritys Ekologit Toimittajat Analyytikot KUVIO 3 Yritysdialogi mukaillen (Bonsón ym. 2010). Kuviossa 3. on kuvattu sosiaalisen median vaikutusta yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Viitekehys korostaa sosiaalisen median lisänneen yrityksen ja asiakkaiden niin kuin muidenkin sidosryhmien välistä läpinäkyvyyttä, viestinnän muuttumista 10

14 monimutkaisemmaksi sekä lisänneen asiakkaiden valtaa. Benson ym. (2010) mukaan vuorovaikutus yrityksen ja sen sidosryhmien kanssa kasvaa yrityskoon kasvaessa Sosiaalisen median suosituimmat sovellukset Seuraavaksi käsitellään lyhyesti sosiaalisen median suosituimpia sovelluksia. Erilaisia sosiaalisen median sovelluksia käyttää päivittäin satoja miljoonia ihmisiä. Google on hiljattain lanseerannut uuden sosiaalisen median. Google+ -palvelu on toiminnoiltaan ja ulkonäöltään hyvin Facebookin kaltainen. Edellä mainittua palvelua ei kuitenkaan huomioida tässä tutkielmassa, koska se on palveluna varsin uusi, eikä ole vielä avoin yrityksille. Sosiaalisen median suosituimpina sovelluksina voidaan (Zarella 2009, s. 54) mukaan pitää erilaisia blogeja, mikroblogeja (Twitter), Facebookia, MySpacea LinkedInia sekä YouTubea ja Flickeria. Facebook, MySpace ja LinkedIn korostavat selvästi verkostoitumista. Sen sijaan YouTube ja Flickr korostavat enemmän mediasisältöjen jakamista Facebook Facebook on tällä hetkellä maailman suurin yksittäinen sosiaalinen media. Rekisteröityneitä käyttäjä arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa (Helsingin Sanomat 2011). Facebookin suosion takana lienee käytön helppous, monipuolisuus ja se tosiasia, että niin moni käyttää kyseistä sosiaalista mediaa. Facebookin käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, jonka seurauksena syntyy käyttäjäprofiili. Tämän jälkeen käyttäjä voi mm. verkottua muiden käyttäjien kanssa, jakaa (media)sisältöä ja keskustella reaaliaikaisesti. Sivuston käyttäjämääristä on vaihtelevia arvioita, sillä yhtiö ei julkaise aktiivisten käyttäjätiliensä lukumäärää Twitter Twitter on niin sanottu mikroblogipalvelu. Twitterissä käyttäjä voi julkaista maksimissaan kerrallaan 140 merkin mittaisen miniviestin (eng. tweet). Twitter vaatii Facebookin tapaan kirjautumisen. Tämän jälkeen käyttäjä saa Twitter-sivun ja - profiilin. Ideana Twitterissä on, että käyttäjät seurailevat toisia käyttäjiä, jolloin seurattavien kirjoittamat mikroviestit näkyvät seurailijoiden Twitter-sivulla. Voidaankin kaiketi sanoa, että yrityksen näkökulmasta tavoiteltavaa on, että yrityksen Twitter-profiilia seuraisi mahdollisimman moni. Twitterillä arvioitiin maaliskuussa 2011 olevan jo hieman yli 200 miljoonaa käyttäjää (Shiels 2011). 11

15 Twitterin seuratuin henkilö on amerikkalainen laulaja Lady Gaga. Gagaa seuraa melkein 13 miljoonaa ihmistä (Twitter 2011) Youtube YouTube on sosiaalinen media, jossa tarkoituksena on mediasisällön jakaminen. Käytännössä media tarkoittaa video- ja ääniklippejä. YouTubesta voi katsoa muiden sinne lataamaa sisältöä, eikä sisällön katsominen edellytä rekisteröitymistä palveluun. Sen sijaan mikäli käyttäjää haluaa ladata YouTubeen sisältöä, täytyy palveluun kirjautua. Kun palveluun on kirjautunut, pystyy sinne siis luomaan omia kanavia sekä muun muassa kommentoimaan muiden sisältöä. YouTubeen ladattiin loppu vuonna 2011 joka minuutti 35 tuntia videomateriaalia (Tietokone 2010) LinkedIn LinkedIn on ammatillista ulottuvuutta korostava sosiaalinen media. LinkedIn vaatii kirjautumisen, jonka seurauksena käyttäjä saa tilin/profiilin. LinkedIn-palvelussa tarkoitus on verkottua muiden käyttäjien kanssa ja rakentaa ikään kuin oma verkosto. Eniten kiinnostavin asia kavereissa on, että missä nämä ovat töissä ja mikä on heidän tittelinsä. Yritysten näkökulmasta LinkedIn on hyvä rekrytointikanava Flickr Flickr palvelu on tarkoitettu ennen kaikkea kuvien, mutta myös videosisällön jakamiseen. Palvelussa voi myös arvostella muiden käyttäjien mediasisältöä. Flickr on edellisiin sosiaalisiin medioihin verrattuna vähemmän tunnettu. Flickr:n mukaan sivustolla oli viisi miljardia kuvaa syyskuussa 2010 (Flickr 2010). Flickr:n eräänä vahvuutena voidaan nähdä se seikka, että tunnetuimmat hakukoneet sisällyttävät Flickr-tilien kuvat hakutuloksiinsa Kotisivut Lähes kaikilla vähänkään isommilla yrityksillä on kotisivut. Kotisivujen suhteen voi arvioida monta asiaa, kuten toimivuutta, visuaalisuutta tai informaatioarvoa. Niin ikään kotisivujen olemassaolon tarkoitus on eri yrityksille erilainen. Kotisivujen voidaan ajatella kuitenkin olevan eräänlainen yrityksen elektroninen käyntikortti. Kotisivut on myös oiva tapa ohjata kävijä sosiaaliseen mediaan esimerkiksi Facebookin jaa tai osallistu -linkkien avulla. Kotisivuilta on mahdollista saada paljon 12

16 tietoa vierailijoista. Esimerkiksi voidaan tutkia, että toteutuuko haluttu konversio tai mikä on tietyn kampanjan vaikutus liikenteeseen sivuilla tai seurata mistä vierailijat tulevat sivuille. Tänä päivänä hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi ovat monelle yritykselle perustyökaluja. 13

17 3. TUTKIMUSSTRATEGIA Tyypillisimpinä tutkimusstrategioina voidaan Hirsjärvi ym. (2005, s. 123) mukaan nähdä kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Tässä tutkielmassa käytetty tutkimusstrategia on tapaustutkimus. Toimintatutkimus voidaan nähdä kvalitatiivisen (laadullisen) tutkimuksen lähestymistapana. Näin ollen tämän tutkielman lähestymistapaa voidaan pitää toimintatutkimuksellisena. Toimintatutkimukseen aineistoa voidaan kerätä mm. kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoimalla (Hirsjärvi ym. 2005, 181). Havainnointia voidaan tehdä monella tapaa riippuen tutkittavasta asiasta tai kohteesta. Tässä tutkimuksessa havainnointi on benchmarkingselvitys siitä, miten valitut B2Byritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa. Tutkielmaa varten tehtiin benchmarkingselvitys, jossa käytiin läpi kahdentoista valitun B2B-yrityksen läsnäoloa, aktiivisuutta ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Taulukkoon 1. on koottu yhteen tärkeimmät tunnusluvut kunkin sosiaalisen median käytön osalta. Taulukossa 3. (Luku 4.7) on esitelty tarkemmin selvityksen tuloksia. Taulukko 1. toimii enemmän määrällisenä havaintodatana. Taulukko 3. edustaa enemmän laadullista näkökulmaa. Selvityksen aineisto kerättiin väliseltä ajalta. Aineisto kerättiin perehtymällä jokaisen tutkimuskohteena olevan yrityksen Facebookin, Twitterin, YouTuben, LinkedInin, ja Flickr:n välityksellä. 14

18 4. TULOKSET Tässä luvussa esitellään empiirisen aineiston tutkimustuloksia. TAULUKKO 1 Empiirisen aineiston yhteenvetotaulukko Facebook Twitter YouTube LinkedIn Flickr Kotisivut Tykkää Löydettävyys Tweetit Seuraajat * Videot Lataukset Tilaajat Seuraajat ** Kuvia Linkitys Wärtsilä 1594 hyvä Fb, Twit, YT, Flickr, RSS MAN Diesel 587 heikko Caterpillar hyvä Fb, Twit, YT, RSS GE Jenbacher Rolls-Royce RSS MHI Goltens HHI Siemens Energy Twit, YT ABB hyvä US 273 MEDIA POWER 17 MARINE Twit, FB, LI, STX * Seuraajilla tarkoitetaan yrityksen virallisena pidetyn Twitter-tilin seuraajia. ** Seuraajilla tarkoitetaan yrityksen virallisena pidetyn LinkedIn-profiilin seuraajia. 15

19 4.1. Facebook Facebookia tarkasteltaessa tavoite oli kartoittaa valittujen B2B-yritysten virallista toimintaa Facebookissa. Eräänlaiseksi haasteeksi muodostui löytää kohdeyrityksen virallinen Facebook-sivusto. Facebook on täynnä erilaisia ryhmiä toiset virallisia ja taas toiset vähemmän virallisia. Tutkielmassa keskityttiin yrityksen virallisena pidettyihin Facebook-sivuihin, jotka oli toteutettu sivutekniikalla (page). Esimerkiksi Caterpillarin työntekijöiden on mahdollista luoda Caterpillarin epävirallinen ryhmäsivusto. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että mikäli yritykset ovat läsnä Facebookissa, olisi virallisille Facebook-sivuille linkitys yrityksen kotisivuilla. KUVA 1 Facebook-haku MAN Diesel -hakusanalla 16

20 Facebook-sivuja lähdettiin etsimään Googlella sekä Facebookin hakutoiminnolla. On todennäköistä, että mikäli henkilö haluaa olla yrityksen kaveri Facebookissa, tämä menee Facebookiin ja etsii sivuston omalla halutoiminnolla. Kuten aiemmin todettiin virallisen sivuston löytäminen voi olla vaikeahkoa, joten Facebook-profiilin linkittäminen kotisivuihin helpottaa profiilin löytämistä. KUVA 2 Googlen hakutulos MAN Diesel Facebook haulle Facebook-sivujen laatua arvioitiin tutkimalla sivusta tykkäävien fanien lukumäärää, sisällön määrää, sekä yrityksen aktiivisuutta sekä seinäjulkaisuiden määrää. Siitä, kertooko tykkääjien määrä sivujen laadusta tai siitä, että tykkääjät kokisivat Facbooksivut erityisen hienoksi tai hyödyllisiksi, voidaan tietysti olla montaa eri mieltä. Yksi mielenkiintoisemmista kysymyksistä oli, että onko Facebook-sivu vain yksisuuntainen tiedotuskanava vai aito sosiaalinen media, jossa viestintä vuorovai- 17

21 Tykkäävien fanien määrä kutteista. Voidaan todeta, että 12 tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä, kolmen yrityksen Facebook-sivuja voidaan pitää edellä mainittujen kriteereiden nojalla arvioituna laadukkaana. FACEBOOK Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar ABB KUVA 3 Tykkäävien fanien määrä Facebookissa ( ) Kuvassa 3. on tykkäävien fanien määrä Facebookissa. Ensinnäkin voidaan havaita, että kohdeyrityksistä vain neljällä oli Facebook-sivut, jotka katsottiin viralliseksi, ja jotka oli yhdistettävissä kohdeyritykseen (linkitys www-sivuilta). Toisekseen havaitaan, että fanien määrissä on todella isoja eroja. Caterpillarin korkea fanimäärä selittynee osaksi sillä, että tuotemerkki toimii myös kuluttajamarkkinoilla tarjoten esimerkiksi vaatteita ja jalkineita. Caterpillarin Facebook-sivuilla keskustelu oli tarkastelujaksolla painottunut kuitenkin enemmän B2B-tuotteiden ympärille. Seuraavaksi tarkastellaan hiukan tarkemmin niiden yritysten Facebook-sivuja, joilla ensinnäkin oli ylipäätään Facebook-sivut ja toisekseen niitä, joilla oli aktiivista toimintaa. 18

22 Wärtsilä Corporation Wärtsilä Corporation FB-seinä ( ) JULKAISU LIKE MUIDEN JULKAISU KUVA 4 Tapahtumat Wärtsilä Corporationin seinällä Wärtsilän Facebook-sivu oli selkeästi löydettävissä Facebookin hakutoiminnalla. Sivu on tehty niin sanotulla sivu-tekniikalla. Kuvassa 6. on havainnollistettu pylväsdiagrammin muodossa Wärtsilän aktiivisuutta. Wärtsilän sivulla oli tilapäivityksiä lähes päivittäin. Tarkasteluaikajaksolla ( ) oli yhteensä 52 julkaisua, joita oli tykätty 740 kertaa, joka tarkoitti, että yhä julkaisua kohden keskimäärin oli 14 tykkäystä. Ilmoitukset olivat tyypillisesti tiedotuksia uusista tilauksista, avoimista työpaikoista ja tapahtumista, kuten konferensseista ja messuista. Viestintä Wärtsilän seinällä oli melko yksisuuntaista. Tyypillisesti viestintä etenee siten, että Wärtsilä Corporation julkaisee seinällään jotain josta fanit tykkäävät. Jonkin verran fanit kirjoittavat Wärtsilän seinälle, esittävät kysymyksiä ja lisäävät kuvia, mutta sitä ei tarkasteluaikajaksolla ( ) tapahtunut aivan päivittäin. Wärtsilä kommentoi varsin nopeasti yritykselle esitettyihin kysymyksiin ja fanien seinäkirjoituksiin, pääsääntöisesti samana työpäivänä, viimeistään seuraavana työpäivänä. Pienenä yksityiskohtana voidaan mainita, että Wärtsilä oli jaksanut tykätä kommenteista, kuten: I love Wärtsilä. 19

23 KUVA 5. Wärtsilälle esitetty kysymys Facebookissa Kuvassa 5. ja 6. on havainnollistettu Wärtsilän lyhyttä vastausaikaa sille esityksiin. Facebook-seinälle fanit kirjoittavat kysymyksiä työpaikoista ja tuotteista. Niihin on vastattu nopeasti ja kysymykset on ohjattu yrityksen virallisille kotisivuille. Tämän ohjauksen voidaan olettaa toimivan hyvin, mutta täyttä varmuutta ei ole ilman kotisivuilta saatavaa dataa liikenteestä. KUVA 6 Wärtsilän reagoi nopeasti sille esitettyihin kysymyksiin 20

24 MAN Diesel Facebookista löytyy MAN Dieselin -sivu. Seinällä on satunnaisia kirjoituksia. Noin kerran kuussa on seinälle tykkääjä kirjoittanut jotain. MAN Dieselin läsnäolo ei ole kovinkaan aktiivista: Yhtään kirjoitusta ei ole MAN Diesel kirjoittanut. KUVA 7 MAN Diesel Facebook-sivu Tarkastelun kohteena yrityksistä muun muassa MAN Dieselillä on juuri se ongelma, että Facebook-sivujen virallisuudesta ei voi olla aivan sataprosenttisen varma. Tämän takia Facebook-sivujen linkittäminen kotisivuihin olisi tärkeää. Caterpillar Caterpillarilla on runsaasti faneja: ( ).Catepillar kirjoittelee seinälle useamman kerran viikossa, jos ei aivan päivittäin. Poiketen esimerkiksi Wärtsilästä, Caterpillar johdattaa Facebook-sivulla kävijöitä voimakkaammin erilaisiin blogeihin. Caterpillarin sivulla fanit käyvät melko paljon keskustelua, mutta keskustelua seuraamalla saa käsityksen, että Caterpillar ei ole erityisen aktiivinen kuitenkaan kommentoimaan keskustelua. 21

25 KUVA 8 Caterpillar ohjaa keskustelua blogeihin KUVA 9 Oltwodogs-nimimerkin (Kevin Benz) kirjoittamia blogeja 22

26 Caterpillarin tuotevalikoima on melko laaja kattaen mm. vaatteet, kengät, maansiirtokoneet ja moottorit. Tästä johtuen myös Caterpillarin seinäpäivitykset kattavat monenlaisia aihepiirejä. Catepillar tiedottaa Facebook-sivullaan mm. erilaisista konferensseista, messuista, työpaikoista ja nimityksistä. Lisäksi kuvia yrityksen tuotteista löytyy melko paljon. Myös joitakin videoita on ladattu Facebookiin. KUVA 10 Maaliskuu-toukokuu 2011 eniten kommentoitu kirjoitus Caterpillarin FB-seinä ( ) JULKAISUJEN LKM. LIKE/JULKAISU KOMMENTTIA/ JULKAISU KUVA 11 Julkaisut Catepillarin Facebook-seinällä Kuvassa 11. ja taulukossa 2. on havainnollistettu Caterpillarin seinän tapahtumia. Julkaisuja oli tarkasteluajanjaksolla yhteensä 68, tykkäyksiä 4344 ja kommentteja 502. Keskimäärin yhtä julkaisua kohden oli 64 tykkäystä ja seitsemän kommenttia. Tästä saadaan hiukan kuvaa Catepillarin Facebook-sivun tapahtumien määrästä lukujen varjossa. TAULUKKO 2 Catepillarin Facebook-tilastoa ( ) JULKAISUJEN LKM. YHT. 68 TYKKÄYKSET YHT KOMMENTIT YHT. 502 TYKKÄYS/JULKAISU KESKIM. 64 KOMMENTTIA/JULKAISU KESKIM. 7 23

27 Caterpillarin Facebook-profiilista löytyy myös Keskustelut -osio. Tässä osiossa ei kuitenkaan kovinkaan paljon ollut keskusteluaiheista (noin 12). Lisäksi huomion arvoista oli huomata, että osallistuminen näihin keskusteluihin oli todella passiivista. Yhdessä viestiketjussa oli yhdestä neljään kommenttia. Yksi keskustelu oli aloitettu Caterpillarin toimesta, loput olivat fanien aloittamia. Eräs asia, joka aiheutti hiukan harmaita hiuksia, oli Facebook-haku. Facebookin hakutoiminnon haut Cat ja Caterpillar tuottivat erilaisia tuloksia. Tämä ongelma ei ole kovin suuri, mutta yritysten kannattaisi pyrkiä välttämään tällaisia ongelmia ja ainakin olla tietoisia niistä. KUVA 12 Facebook hakutulokset: Cat ja Caterpillar Kuvassa 12. punaisella olevassa kehyksessä on Caterpillarin virallinen profiili. Voidaan kuitenkin olettaa, että mikäli henkilö haluaa olla Caterpillarin fani, tämä toteuttaa haun sanalla Caterpillar, jolloin virallinen sivu jää löytämättä. Virallinen sivu löytyy siis Cat -haulla. Kaiken kaikkiaan Caterpillarin seinästä voidaan kuitenkin sanoa, että se sisältää hyvää kahdensuuntaista vuorovaikutusta. Rolls-Royce Rolls-Roycella ei ollut linkkiä sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin. Rolls-Royce Marine ja Rolls-Royce Marine eivät tuottaneet Facebook-haulla tuloksia, jotka olisivat olleet yhdistettävissä yritykseen. ABB ABB:n Facebook-profiili löytyy Facebookin hakutoiminnolla. ABB on suuri konserni, jolla liiketoimintaa globaalisti eri toimialoilla. Tällöin voi olla järkevää, että yrityksel- 24

28 lä useampia profiileja (Kuva 15). Tässä tutkielmassa keskityttiin nimenomaan ABB koko konsernin Facebook-profiiliin. KUVA 13 ABB:n konsernin Facebook-profiileja ABB:n seinällä on tilapäivityksiä useamman kerran viikossa. ABB julkaisee seinällään mm. videoita tuotteista, teknologioista ja yrityksestä, uutisia kaupoista ja voitetuista tarjouskilpailuista. ABB:lle tulee kysymyksiä työpaikoista (Kuva 14). KUVA 14 ABB:lle esitetty työpaikkakysymys ABB vastailee nopeasti kyselyhin ja ohjaa tällöin kyselijöitä yrityksen www-sivuille. Vastaukset on annettu yleensä samana päivänä. Kysymyksiin on vastattu ABB:n nimellä tai esimerkiksi HR-vastaavan toimesta. ABB:n seinän kirjoituksista suurin osa tulee yrityksen toimesta, eikä sisällön tuottajana ole fanit. Fanit kirjoittelevat melko paljon kommentteja, joita Kuvassa 15. on havainnollistettu. 25

29 KUVA 15 ABB:n työntekijöiden kirjoituksia ABB:n seinälle Pienenä yksityiskohtana ABB:n profiilista voidaan nostaa esille vasemmalla valikossa oleva YouTube videos -valikko, josta klikkaamalla tulee näkyviin ABB:n YouTube-videot Facebook-ulkoasussa (Kuva 16.). KUVA 16 YouTube videoiden linkitys Facebook-profiiliin Esimerkki Facebookin käytöstä sisäiseen viestintään löytyy Japanin maanjäristyksiin liittyen. Tällaista viestintää ei löytynyt muilta yrityksiltä. Tällaisella viestinnällä voi olla positiivista vaikutusta yrityskuvaan. ABB:llä oli keskustelut-osiossa kaiken kaikkiaan kymmenen keskusteluaihetta. Keskustelu oli jonkin verran aktiivisempaa kuin esimerkiksi Caterpillarin keskusteluosiossa. Keskustelu oli fanien toimesta aloitettu, mikä positiivinen asia. 26

30 KUVA 17 Sisäistä viestintää 4.2. Twitter Tutkielman kohteena olleiden yritysten aktiivisuutta Twitterissä selvitettiin Twitterin Find People -toiminnon avulla. Googlen haut johtivat suurin piirtein samoihin blogeihin. Linkitykset Twitter-tiliin löytyi Wärtsilän, Caterpillarin, ABB:n ja Siemensin kotisivuilta. Twitter-analyysin tarkoituksena oli hahmottaa kuinka aktiivisia valitut yritykset ovat ja mistä yritykset tiedottavat Twitterisssä. Lisäksi tarkasteltiin millaisia tilejä yrityksillä on käytössä. Twitterin suhteen voidaan seuraajien määrä pitää yhtenä kiinnostavimmista tutkittavista asioista. Seuraajien Twitter-seinälle päivittyy automaattisesti seurattavien päivityksistä. Voidaan siis ajatella, että mitä useampi seuraaja sitä suurempi määrä lukee tilapäivityksiä. Toisaalta myös seurattavien määrään olisi tärkeää kiinnittää huomiota. Voidaan ajatella, että seuraaminen kertoo yrityksen halusta kuunnella kuluttajia ja faneja. Yrityksen kuunteleminen on osoitus viestinnän muuttumista pois pelkästään pushviestinnästä. Lisäksi voidaan todeta, että seuraajien reaktioiden (kuten reweets ja replys) selvittäminen olisi erittäin mielenkiintoista, jotta saataisiin kokonaiskuva viestinnän vuorovaikutteisuudesta. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutteisuuden tarkempi selvittäminen ei kuitenkaan ollut mahdollista. Twitterin nopea kehitys globaaliksi sosiaaliseksi mediaksi ennustaa sille tulevaisuudessa merkittävää roolia digitaalisena viestintä- markkinointikanavana. Twitter 27

31 mahdollistaa tarkastelluista medioista yksinkertaisimman vuorovaikutteisen tavan tiedottaa asioista ja ilmiöistä. (Töllinen 2010, s.63) Tarkasteltavista yrityksistä viidellä oli selkeä virallinen Twitter-tili. Nämä yritykset on mainittu kuvassa 20. Kuvan 20. luvut ovat toukokuun viimeiseltä viikolta Caterpillar ja Siemens Energy erottautuvat tässä tarkastelussa selkeästi Tweettien ja seuraajien määrällä mitattuna. Muiden yritysten suhteen ei löytynyt sellaisia Twittertilejä, jotka olisi voinut arvioida yrityksen virallisiksi tileiksi ja ottaa tarkasteluun. TWITTER Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar Siemens Energy ABB_US ABB_MEDIA Tweets Followers KUVA 18Yritysten Tweets ja Followers -määrät Seuraavaksi on tarkasteltu hiukan tarkemmin muutamien yritysten toimintaa Twitterissä. Tarkasteluajankohta oli toukokuun viimeinen viikko Wärtsilä Wärtsilä on Twitterissä erittäin aktiivinen. Tweettejä tulee päivittäin: työpaikkailmoituksia, ilmoituksia kaupoista jne. Wärtsilä seuraa noin 200 toimijaa, joten Wärtsilän seinälle päivityksiä seurattavien päivityksistä. Wärtsilää seuraa noin 700 toimijaa. Wärtsilältä löytyy lisäksi WärtsiläCareer -tili. Tänne päivittyy siis Wärtsilä Corporationin uudet avoimet työpaikat. Lisäksi käyttäjän Wärtsilä Careers -infolaatikon vieressä on linkki Wärtsilän www-sivuille, joissa tarkempi kuvaus avoimista työpaikoista. 28

32 Caterpillar Caterpillar on Wärtsilän tapaan aktiivinen Twitterissä Tweettejä on päivittäin. Caterpillarilla on runsaasti seuraajia (yli kymmenentuhatta). Tweettejä on mm. messuista, uusista tuotteista, rahoitustarjouksista, osavuosikatsauksien julkaisemisesta, linkkejä mm. www-sivujen kuvapankkiin, tuotelanseerauksista, lehdistötiedotteista. Yksi mielenkiintoisemmista tweeteistä oli: Rostockin tehtaalla työskennelty viisisataa päivää ilman työtapaturmia. Eräs seikka, mikä kiinnittää huomion, on seurattavien alhainen lukumäärä. KUVA 19 Caterpillarin Twitter-tili Tämä voi johtua monesta asiasta. Kenties Caterpillar ei halua niinkään kuunnella kuluttajia Twitterissä vaan haluaa pitää sen tarkoituksella enemmän yksisuuntaisena viestintäkanavana. Mikäli seurattavia paljon, voi käydä niin, että seinälle ilmestyy monenlaisia päivityksiä, ja tätä Caterpillar haluaa välttää. GE Jenbacher General Electric -emoyhtiöllä on Twitter-tili. Mutta Twitterissä ei löydy sellaista tiliä, joka olisi yhdistettävissä GE Jenbacher- yritykseen. Tässä tutkielmassa juuri GE Jenbacher oli tarkasteltavien yritysten joukossa. Ja toisaalta GE on niin suuri yritys, että sen ottaminen tähän tarkasteluun ei ollut tutkimuksen toteuttamisen raameissa mahdollista. Rolls-Royce Twitteristä ei löydy käyttäjäprofiilia, joka olisi yhdistettävissä Rolls-Roycen merenkulku tai energia -toimialoihin. Rolls-Royce on sekä Facebookissa että Twitterissä aktiivinen B2C-puolella, erityisesti autoihin liittyen. 29

33 KUVA 20 Rolls-Royce -haun tulokset Hyundai Heavy Industries HHI Europe löytyi Twitteristä. Mutta HHI Europe kaupittelee lähinnä kaivinkoneita, nostureita ja trukkeja. KUVA 21 Twitter-haku HHI Siemens Energy Siemens-haulla löytyy Twitteristä yritykseen liitettävää Twitter-tiliä. Tämä voi olla hiukan ongelmallista. Mikäli tilejä on liikaa, seuraajan voi olla vaikea löytää haluamaansa tiliä. Siemens Energy on otettu tähän tarkasteluun mukaan (Kuva 24). Twitter-tili. Jos vertailee Siemens Energyn seurattavien/seuraajien suhdetta Caterpillariin, on se Siemenssillä selkeästi suurempi. Siemens seuraa lähes 3000 Twitter-tilin omistajaa. Siemens toimii niin ikään aktiivisesti. Siemensin tweetit ovat hyvin samoista aiheista kuin Caterpillarilla. 30

34 KUVA 22 Siemens Energyn Twitter-tili ABB ABB:llä on useampia Twitter-tilejä käytössä. Tähän tarkasteluun otettiin mukaan kaksi tiliä. Kun yritys toimii monella toimialalla, on varmasti järkevää operoida monella tilillä. Yrityksen kannattaisi kuitenkin tehdä tiedon etsijälle tai fanille selväksi, että mikä on kunkin tilin tarkoitus ja minkä toimialan tweettejä mistäkin tililtä löytyy. KUVA 23 ABB Twiterissä ABB:llä on Tweettejä päivittäin. Tweettejä on hyvin laidasta laitaan: Konferenssikutsuja, videoita, myyntihenkisiä artikkeleita ABB:n tuotteista, ilmoituksia kaupoista jne. Tarkasteltaessa ABB:n seuraajia, voi mainita, että seuraajat ovat sekä toisia yrityksiä että yksityisiä henkilöitä. Se ketä yksityiset henkilöt edustavat on vaikea arvioida lyhyehköllä tutkimisella. 31

35 määrä Doosan Engine ja STX KUVA 24 Doosan Engine ja STX -hakutulokset Doosan Engine ja STX -yritysten Twitter-haut eivät tuottaneet 100 % varmuudella tiliä, joka olisi pystytty päättelemään viralliseksi yrityksen Twitter-tiliksi YouTube Yritysten aktiivisuutta ja niiden tapaa toimia ja olla esillä YouTubessa selvitettiin YouTuben hakutoiminnon avulla. Kuten aiemmin mainittiin Facebookin yhteydessä, yrityksiä voi toki etsiä sosiaalisesta mediasta Googlen avulla, mutta YouTuben-haku lienee se tapa, jolla videoiden etsijä lähtee tekemään edimmäisenä hakuja. Tämän oletuksen perusteella YouTuben-haku oli se, mitä käytettiin tässä tutkielmassa YOUTUBE Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar GE Jenbacher Siemens Energy ABB_Power ABB_Marine Videot Tilaajat KUVA 25 Yritysten videoiden ja tilaajien määrä YouTubessa ( ) Selvityksen kahdestatoista yrityksestä kuudella on virallista videosisältöä YouTubevideopalvelussa. Viralliseksi sisällöksi katsottiin tässä selvityksessä selvästi yrityksestä ja sen tuotteista kertovat videot, jotka on yrityksen toimesta ladattu YouTubeen. Käytännössä, kun YouTube-palveluun kirjautuu, saa oman videokanavan (channel). Näitä kanavia tutkittiin seuraavaksi. 32

36 määrä Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar YOUTUBE GE Jenbacher Siemens Energy ABB_Power ABB_Marine Lataukset KUVA 26 Yritysten videoiden kokonaislatausmäärä YouTubessa ( ) YouTubeen ladattujen videoiden määrä vaihteli melko paljon yrityksestä riippuen (Kuva 25). Käytännössä tämä tarkoitti, että videoiden määrät vaihtelivat muutamasta kymmenestä muutamaan tuhanteen. Hajontaa oli siis varsin paljon. Myös latauksien määrässä oli suurta vaihtelua (Kuva 26). Wärtsilä wartsilacorp Wärtsilältä löytyy videoita noin 70. Videoita oli mm. uusista voimaloista, moottoreista ja laivoista, siis yrityksen tuotteista. Videot olivat huolellisesti tehtyjä, ja niissä oli tiiviissä paketissa paljon tietoa esimerkiksi voimaprojektin elinkaaresta tai yrityksen historiasta. Myös ympäristöasioita oli nostettu videoissa esille. Caterpillar Caterpillar Inc Caterpillarilla useita satoja videoita. Videoita oli monelta toimialalta ja eri tuotteista. Videoiden paljous oli ehkä jopa pieni ongelma, niin paljon videoita oli ladattu. Caterpillarin YouTube-profiilissa oli esitetty muitakin saman yhtiön YouTubekanavia (Kuva 27). KUVA 27. Caterpillarin YouTube-kanavat. 33

37 MAN Diesel MANGroupTV MAN Dieseliltä löytyi enimmäkseen imagomainontaa. Lisäksi oli muutamia videoita, joissa yrityksen edustaja puhui konferenssissa sekä muutamia HR-osaston rekrytointivideoita. Rolls-Royce YouTubessa haettaessa hakusanalla Rolls-Royce löytyy ainoastaan lataaja RollsRoyceMotorCars. Rolls-Royce marine ja Rolls-Royce energy halusanat eivät anna hakutulosta, joka olisi yhdistettävissä Rolls-Roycen energia- tai moottorinvalmistukseen Hyundai Heavy Industries Hyundai Heavy Industries -haulla löytyy lataaja, jonka takana on emoyhtiön tytäryhtiö Hyundai Heavy Industries Europe, joka valmistaa kaivureita, kuormureita ja trukkeja. Näin ollen edellä mainittu lataaja ei edusta Wärtsilän kilpailijaa. Siemens Energy Siemens on valtava yritys, joka toimii varsin monella toimialalla. Siemens - hakusanalla löytyy ensimmäisten hakutulosten joukossa käyttäjä Siemens. Siemens on viisaasti jaotellut konsernin toimintaa pienempiin kategorioihin. Climate change and energy supply -liiketominnan voidaan katsoa kilpailevan Wärtsilän kanssa. Videoita oli runsaasti ja Siemensin videoiden laatu oli hyvää kuten muillakin yrityksillä. 34

38 KUVA 28 Näkymä käyttäjän Siemensin Youtube-kanavasta ABB ABB on Siemensin tapaan jaotellut YouTubessa liiketoimintaansa erilaisiin kategorioihin. Kanavat ABB Marine ja ABB Power edustavat toimialoja, jotka kilpailevat Wärtsilän kanssa, joten videoiden määrää ja sisältöä on mielekästä arvioida niissä kategorioissa. 35

39 KUVA 29 Näkymä käyttäjän ABB Youtube-kanavasta STX STX:n Youtube-kanavaa etsiessä on hiukan hankaluuksia löytää kanava, joka olisi varmasti yhdistettävissä STX-yritykseen. STXEuropepresents -niminen kanava löytyy (2 videota, latausta, tilaajia 22). Niin ikään löytyy STXOSVAS niminen kanava. (Videot 5, lataukset 9687, tilaajat 5). Mutta näiden virallisuudesta ei voi olla varma. Selvityksen mukaan kahdestatoista kohdeyrityksestä puolella oli siis YouTubessa videoita. Kaikkia voidaan pitää melko aktiivisina. Yritykset ovat ladanneet YouTubepalveluun monenlaisia videoita. Yleisempiä ovat erilaiset yrityksen esittelyvideot, tuotteista kertovat videot ja rekrytointivideot. Osa tutkimusjoukon yrityksistä on hyödyntänyt YouTubeen ladattuja videoita myös kotisivullaan ja Facebookissa. 36

40 seuraajien määrä Kuitenkaan kaikki yritykset eivät ole yhdistäneet sosiaalisten medioiden videosisältöä eri sosiaalisten medioiden välillä LINKEDIN Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar GE Jenbacher Rolls-Royce LinkedIn 1419 MHI Goltens HHI Siemens Energy ABB STX 539 Seuraajat KUVA 30 Yritysten seuraajien määrä LinkedIn-palvelussa Kuvassa 30. on esitelty eri toimijoiden LinkedIn-profiilin seuraajien määrä LinkedInpalvelussa. Kuvasta tulee huomata, että Goltens pitää sisällään Goltens Vietnam - käyttäjän seuraajien määrän. ABB pitää sisällään ABB-konsernin LinkedIn-tilin seuraajien määrän. STX suhteen tarkoitetaan STX Europe profiilia. Kuva 31 ABB-konserni LnkedIn-palvelussa 4.5. FLICKR Flickr-palvelun suhteen tutkittiin kuvien määrään. Flickr-palvelu ei jostain syystä ole kiinnostanut tarkasteltavia yrityksiä. Vain kolmen yrityksen kuvia löytyy Flickrpalvelusta. Tämä selittynee kenties sillä, että yrityksillä on mahdollisuus laittaa kuvia 37

41 Mediasisällön määrä sidosryhmien saataville esimerkiksi kotisivuille. Usealla yrityksellä löytyykin kotisivuilta jonkinlainen kuvapankki. Lisäksi voidaan mainita, että Facebook on äärimmäisen hyvä kanava kuvien jakamiseen. Flickr on ehkäpä vähemmän tunnettu ja käytetty kuin Facebook, joten sitä ei välttämättä koeta tarpeelliseksi Flickr Wärtsilä GE Jenbacher ABB KUVA 32 Flickr-palvelussa ladatun mediasisällön määrä 4.6. KOTISIVUT Kotisivujen tarkastelun tarkoituksena oli hahmottaa, millä tavoin eri yritykset korostavat kotisivuillaan sosiaalisessa mediassa mukanaoloaan. Wärtsilän, Caterpillarin, ABB:n sekä Siemens Energyn kotisuilla oli selkeästi linkitys sosiaaliseen mediaan. Edellä mainittujen yritysten (pois lukien ABB), kotisivuilta löytyi linkitys Twitteriin, Facebookiin ja YouTubeen. Siemens Energy on rakentanut sivustolleen erillisen sosiaalisen median sivun, jossa esitellään kaikki yrityksen sosiaalisen median muodot (Kuva 33). 38

42 KUVA 33 Siemens Energyn kotisivujen social media -sisäsivu Siemens Energyn lisäksi muilla tutkimusjoukon yrityksillä ei ole kotisivuillaan erillistä sosiaalisen median sisäsivua. Yleisemmin käytetty tapa linkittää sosiaalinen media kotisivuihin on valmiit linkkipainikkeet (Kuva 34). KUVA 34 Yleisemmin käytettyjä linkkipainikkeita Linkkipainikkeiden takana on vaihtoehtoisesti osallistu -linkki (eng. subscribe), joka esimerkiksi Facebookissa tarkoittaa tykkää - toimintoa. Tällöin kävijä pääsee yrityksen varsinaiseen sosiaalisen median sisältöön käsiksi. Jaa -linkki (eng.share) tarkoittaa, että kävijä vain julkaisee löytämänsä sisällön omalla seinällään, mutta ei varsinaisesti pääse kommentoimaan sosiaalista mediaa. RSS-syötteet eivät välttämättä kuulu sosiaaliseen mediaan yhdensuunteisen vuorovaikutuksen vuoksi. Tässä tutkielmassa on kuitenkin tarkasteltu kotisivujen osalta, että ovatko RSS-syötteet olleet käytössä. RSS-syötteet tarkoittavat, että kävijä voi tilata uusimmat uutiset koskien tiettyä yritystä. 39

43 KUVA 35 Wärtsilän RSS-syötteet voi tilata eri liiketoiminta-aluetta koskien KUVA 36 Wärtsilän RSS-syötteet Yritykset STX ja Hyundai Heavy industries eivät olleet linkittäneet ollenkaan sosiaalista mediaa kotisivuihinsa. STX:llä (www.stxeurope.com) on kuitenkin media center -osio, josta löytyy kuvia ja videoita yrityksestä ja sen tuotteista. Hyundailla (http://english.hhi.co.kr/business/engine.asp) on kuvagalleria, josta on ladattavissa kuvia. 40

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Työkalu vai elämäntapa? Päivi Hintsanen Coloria.net d:sgn 2010

Sosiaalinen media. Työkalu vai elämäntapa? Päivi Hintsanen Coloria.net d:sgn 2010 Sosiaalinen media Työkalu vai elämäntapa? 170210 facebook flickr WOMMA Blogi Yksi tai useampi kirjoittaja Vanhat tekstit säilyvät Tekstin lisäksi kuvia, videokuvaa tai ääntä Tunnusomaista ajan, linkityksen

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton koulutus yhdistysaktiiveille ti 31.5. klo 17.30-18.15 Mira Airola ja Anu Sauliala TÄNÄÄN OPITAAN! Työkaluja yhdistyksesi Facebook-sivujen

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan 1. Asiakkaasi voi helposti levittää sanaa ja suositella palveluitasi eteenpäin omassa verkostossaan. Aktiivi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki käyttävät jotakin some-palvelua vähintään viikottain. 2.

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

Tosipaikallinen verkkopalvelu

Tosipaikallinen verkkopalvelu Tosipaikallinen verkkopalvelu Palvelu siellä missä mekin Kaleva-konserni konsernin emoyhtiö perustettu vuonna 1907 Oulussa kustantaa sanoma- ja kaupunkilehtiä, tuottaa erilaisia sähköisiä palveluja sekä

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Matti Hirvonen. Mediashake

Matti Hirvonen. Mediashake Matti Hirvonen Mediashake Oy @mattihirvonen Ohjelma 1) Johdatus web-analytiikkaan 2) Google Analyticsin käyttöliittymän yleiskatsaus 3) Verkkosivuston liikenteen seuranta 4) Sisältöjen analysointi ja

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2 PLAY TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa 10.03.2016 v1.2 Jarmo Kivelä, projektikoordinaattori Käyttömahdollisuudet Linkkien jakaminen, muiden lähettämien

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä

Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä Anne Luotonen, Käytettävyyssuunnittelija, Kansalliskirjasto Käyntien määrä Päivittäin noin 4300 käyntiä, joista melkein puolet kansallisessa näkymässä Kansallisessa

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus Ole siellä missä yleisösi muista kohdistaa markkinointi Facebook aikuiset Instagram,

Lisätiedot

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Kertaprosessi 1. Sisältösuunnitelma

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot