Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija: Juho Häkkinen Ohjaaja: Heikki Karjaluoto/Aarne Töllinen

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Juho Henrik Häkkinen Työn nimi Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Oppiaine Työn laji Markkinointi Aika Syyskuu 2011 Tiivistelmä Abstract Seminaarityö Sivumäärä 54 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten valitut B2B- yritykset hyödyntävät sosiaalisen median tunnetuimpia sovelluksia. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr ja yritysten kotisivut. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yleisesti muitakin sovelluksia, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain edellä mainittuihin. Tutkielmassa pyrittiin yhdistämään markkinointitieteen aikaisempaa digitaalisen markkinointiviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteitä käsittelevää tutkimusta asiakkuussuhdehallinta-ajattelua käsittelevään tutkimukseen. Tutkielman tarkoitus on antaa käsitys, millä tasolla valittujen B2B-yritysten digitaalinen markkinointiviestintä on sosiaalisen median hyödyntämisen suhteen. Empiirinen aineisto kerättiin toimialabenchmarking -selvityksen avulla keväällä Selvityksessä käytiin läpi kahdentoista valitun B2B-yrityksen läsnäoloa, aktiivisuutta ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa selvisi, että valitut yritykset käyttävät vaihtelevasti tunnetuimpia B2Ctoimialalla käytettyjä sosiaalisen median sovelluksia osana digitaalista markkinointiviestintäänsä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että tutkituista yrityksistä neljä oli selvästi muita aktiivisempia sosiaalisissa medioissa. Aktiivisimmat yritykset olivat Wärtsilä, Caterpillar, Siemens Energy sekä ABB. Yrityksen koolla ja aktiivisuustasolla oli havaittavissa selkeä yhteys. Asiasanat digitaalinen markkinointiviestintä, sosiaalinen media, toimintatutkimus, benchmarking, Säilytyspaikka: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ii

3 SISÄLLYS ABSTRAKTI 1. JOHDANTO JOHDATUS AIHEESEEN TUTKIMUKSEN TAVOITE JA ONGELMAT TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET TUTKIMUKSEN RAKENNE SOSIAALINEN MEDIA OSANA DIGITAALISTA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ SOSIAALISEN MEDIAN MÄÄRITTELY JA TUNNUSPIIRTEET SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYT JA ONGELMAT SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTUS ASIAKKUUKSIEN HALLINTA-AJATTELUUN SOSIAALISEN MEDIAN SUOSITUIMMAT SOVELLUKSET Facebook Twitter Youtube LinkedIn Flickr Kotisivut TUTKIMUSSTRATEGIA TULOKSET FACEBOOK TWITTER YOUTUBE LINKEDIN FLICKR KOTISIVUT YHTEENVETOTAULUKKO JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIELMAN JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIELMAN LUOTETTAVUUS JATKOTUTKIMUSAIHEET LÄHTEET iii

4 1. JOHDANTO Johdantoluvun tarkoituksena on paneutua tutkielman aihealueeseen. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään aihetta yleisellä tasolla ja hahmotetaan aiheen ajankohtaisuutta. Sosiaalinen media -käsite on kohtuullisen uusi, ja siis hyvin ajankohtainen digitaaliseen markkinointiin liittyen. Toisessa alaluvussa käydään läpi tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat. Kolmannessa alaluvussa perehdytään tutkielman keskeisimpiin käsitteisiin. Viimeisessä alaluvussa käsitellään tutkimuksen rakennetta ja esitellään kuvaus tutkimuksesta. Tutkielman lopuksi johtopäätösosuudessa pyritään kuvaamaan miten eri yritykset hyödyntävät tunnetuimpia sosiaalisen median sovelluksia Johdatus aiheeseen Sosiaalinen media kiinnostaa yrityksiä siinä määrin, että yli puolet markkinointi-, viestintä- ja markkinatutkimusammattilaisista pitää sosiaalista media kiinnostavana ja uskoo sen mahdollisuuksiin (Mainostajien Liitto 2010). Toisaalta sosiaalisen median merkitys ei ole yrityksille vielä täysin selkeä. Tätä kuvaa se, että Mainostajien Liiton tutkimuksen mukaan 49 % vastaajista kokivat sosiaalisen median ei lainkaan tärkeänä (12 %) tai ei juurikaan tärkeänä (37 %). Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median strategia on olemassa noin joka viidennellä yrityksellä ja puolet tutkimukseen osallistuneista sanoo sen olevan suunnitteilla. Edellä mainitun tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että yritykset hakevat vielä uomiaan sosiaalisen median suhteen. Viestintätoimisto Manifeston ja SHL:n kesäkuussa 2011 julkaistun kyselyn perusteella valtaosa B2C-yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa rekrytoinnissa ja uskoo, että sosiaalisen median merkitys kasvaa rekrytoinnissa tulevaisuudessa. (Manifesto 2011) Manifeston (2011) kyselyn perusteella yritykset seuraavat mitä niistä kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa. Yritykset ovat mukana sosiaalisessa mediassa tukeakseen työnantajamielikuvaa ja etsiäkseen potentiaalisia työntekijöitä. 17 % prosenttia kyselyyn vastaajista ilmoittaa toteuttavansa rekrytointikampanjasta version myös sosiaaliseen mediaan. Vastaajat pitävät edelleen perinteisiä kanavia, kuten omia verkkosivujaan, rekrytointipalveluja ja sanomalehtiä, tärkeinä kanavina työpaikkailmoituksille rekrytointimarkkinoilla. 1

5 Perinteiset markkinointiviestinnän keinot, kuten televisio, radio ja lehdet tulevat varmasti säilymään jatkossakin markkinoijien työkaluina, mutta pelkästään ne eivät riitä tulevaisuudessa. Sosiaalisen median voidaan siis nähdä muuttaneen markkinointiviestinnän perinteisiä käytäntöjä (Eid et al. 2006; Palmer & Koenig-Lewis 2009; Rowley 2001). Markkinoijien on erityisesti huomioitava Internetin välityksellä tapahtuvat toimet, joilla voidaan vaikuttaa päivittäiseen liiketoimintaan (Eid et al. 2006). Aalto University Executive Educationin digitaalisen viestinnän ja asiakkuuksien johtamisen foorumin DiViA julkaiseman Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimuksen mukaan sosiaalisen median, kuten blogien ja yhteisöjen hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa kasvaa edelleen merkittävästi. (Divia 2011) Tukevimman jalansijan ovat saaneet kolmansien osapuolien yhteisöt. Yritysten omiin yhteisöihin ja blogeihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta, mutta näiden toteuttaminen on selvästi hankalampaa. Suosituimpia digitaalisia markkinointikanavia ovat edelleen yritysten omat verkkopalvelut, sähköposti ja hakukonemarkkinointi. (Divia 2011). Digibarometri tutkimuksen mukaan yritykset käyttävät ja hyödyntävät sosiaalista mediaa riippuen toimialasta. Yrityksille tuotteitaan tai palveluitaan myyvät yritykset käyttävät sosiaalista mediaa ja ylipäätään digitaalisia kanavia huomattavasti vähemmän hyväkseen kuin kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset (Divia 2011). Tämän perusteella voidaan ajatella, että B2B-puolella on hyödynnettävää potentiaalia, joka on tämän tutkielman kannalta varsin mielenkiintoista. Digibarometri tutkimukseen vastanneet kokivat suositummiksi digitaalisen markkinoinnin muodoiksi oman verkkopalvelun, hakukonemarkkinoinnin, sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, suoramainonnan ja verkkomainonnan. Tutkijat Mohammed ym. (2004) ja Karjaluoto (2010) näkevät myös, että digitaalinen media tuskin tulee syrjäyttämään kokonaan perinteisiä medioita. On todennäköistä, että uudet digitaalisen median työkalut tulevat toimimaan rinnakkain perinteisten keinojen kanssa. Näin on ainakin Manifeston (2011) tekemän tutkimuksen perusteella käynyt. Edellisen perusteella voidaan arvioida, että yritykset toimialasta riippumatta ovat kiinnostuneita sosiaalisesta mediasta. Jotta sosiaalinen media ei jäädä teoria-tasolla irralliseksi, tarkastellaan tässä seminaarityössä sosiaalista mediaa osana digitaalista markkinointiviestintää. 2

6 Tässä seminaarityössä on käytetty kvalitatiivista tutkimusstrategiaa. Lähestymistapaa voidaan pitää toimintatutkimuksellisena. Toimintatutkimukseen voidaan aineistoa mukaan kerätä mm. kyselyillä, haastatteluilla, havainnoimalla (Hirsjärvi ym. 2005, 181). Havainnointia voi tehdä monella tapaa riippuen tutkittavasta asiasta tai kohteesta. Tässä tutkimuksessa havainnointi on benchmarkingselvitys siitä, miten valitut B2B-yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa. Benchmarkingselvityksessä selvitetään yritysten toimia sosiaalisessa mediassa: millaista on viestintä, kenelle se on suunnattu, millaisista asioista yritykset haluavat viestiä. Tarkoituksena on saada käsitys siitä, että mikä sosiaalisen median valtavirtasovellusten käyttötarkoitus B2Cyritysten markkinointiviestinnässä Tutkimuksen tavoite ja ongelmat Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten valitut B2B-teollisuusyritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa osana markkinointiviestintää. Tarkasteltavien yrityksien joukossa on sekä monella toimialalla toimivia suuryrityksiä että pienempiä pörssissä noteerattuja yrityksiä. Yhteistä näille yrityksille, että ne tuottavat laitteistoja, koneita, moottoreita ja palveluita, joita käytetään energian tuotannossa ja käytössä. Tutkimuksen tavoitetta lähestytään päätutkimusongelman ja kahden alatutkimusongelman avulla. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat B2Cliiketoiminnassa onnistuneesti käytetyt valtavirran sovellukset: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn Flickr ja yritysten kotisivut. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yleisesti muitakin sovelluksia, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain edellä mainittuihin. Päätutkimusongelmana on selvittää, miten valitut B2B -yritykset hyödyntävät digitaalista markkinointiviestintää, erityisesti sosiaalisen median valtavirran sovelluksia. Tutkimuksen ensimmäisenä alatutkimusongelmana on selvittää mitä sosiaalisen median valtavirran sovelluksia yritykset käyttävät. Tutkimuksen toisena alatutkimusongelmana on saada käsitys millaista yritysten tuottama sisältö ja viestintä on sosiaalisissa medioissa Tutkimuksen keskeiset käsitteet Markkinointiviestintä voidaan yleisesti nähdä kaikkina niinä toimina, joilla yritys tiedottaa asiakkaita tuotteista tai palveluista. Usein tiedottaminen muuttuu enem- 3

7 mänkin asiakkaiden muistuttamiseksi yrityksen, tuotteen tai brandin olemassaolosta (Kotler & Keller 2009, s. 163). Karjaluodon (2010, s.11) mukaan markkinointiviestinnän tavoitteena on viestiä markkinoille yrityksen palveluista ja tuotteista. Digitaalisella markkinointiviestinnällä tarkoitetaan Internetin ja muiden interaktiivisten kanavien käyttöä ja hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Englanninkielinen kirjallisuus ja yritykset käyttävät digitaalisesta markkinoinnista usein lyhennettä DMC, ja sillä tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkea digitaalisessa muodossa tai mediassa tehtyä markkinointiviestintää. (Karjaluoto 2010, s.13). Internetmarkkinointi on edellä esitellyn digitaalisen markkinointiviestinnän yksi osaalue. Kun yritys markkinoi tuotteitaan tai palveluitaan Internetin välityksellä, on kyse Internetmarkkinoinnista (Karjaluoto 2010, s. 13). Internetmarkkinointi voidaan jakaa seuraavasti: hakukoneoptimointi, verkkoseminaarit, internetmainonta, sosiaalinen media, sähköposti, mainospelit ja viraalimarkkinointi (Karjaluoto 2010, s. 13). Sosiaalisessa mediassa tuotetaan sisältöä yhteisöllisesti. Sosiaalisessa mediassa sisällön jakaminen on mutkatonta, ja usein viestit on suunnattu useammalle kuin yhdelle henkilölle. Perinteisissä massamedioissa sisältöjen tuottajat ja vastaanottajat ovat olleet eri tahoja. Sosiaalisessa mediassa sen sijaan yksittäinen kuluttaja voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä (Partanen 2009, s.33). Benchmarking voidaan ymmärtää vertailujohtamiseksi tai esimerkiksi parhaiden käytäntöjen oppimis- ja kehittämisprosessiksi. Fong ym. (1998) mukaan benchmarking nähdään työkaluna tai tekniikkana suorituskyvyn tai yrityksen prosessien kehittämisessä. Benchmarkingprosessit voidaan kahteen ryhmään: kilpailijabenchmarking ja toimialabenchmarking (Fong ym. (1998). Kotler ym. (2008, 985) mukaan benchmarkingilla voidaan havainnollistaa eroavaisuuksia kohdeorganisaation ja toimialan muiden toimijoiden prosesseissa ja suorituskyvyssä. Uusi media -käsitettä on käytetty vuosina synonyyminä sosiaaliselle medialle. Sittemmin uusi media -käsitteen käyttö on tullut tarpeettomaksi (Töllinen 2010). Hennig-Thurau ym. (2010) mainitsevat uudeksi mediaksi Facebookin, YouTuben ja Twitterin. Uudelle medialle on tunnusomaista, että kuluttajat saavat aktiivisen otteen yrityksistä. He pystyvät tavoittamaan yrityksen ja ovat toisaalta tavoitettavissa milloin vaan ja missä vaan. 4

8 CRM = Customer relantionship management. Suomennettuna eräs käännös voisi olla asiakkuuksien hallinta. Asiakkuuksien hallinnassa on tarkoitus ymmärtää asiakkaita ja pyrkiä luomaan kestäviä asiakassuhteita samalla pyrkimällä luomaan lisäarvoa asiakkaille. WOM (Word-of-mouth) Suusanallinen viestintä. Kuluttajien keskenään käymää viestintää esimerkiksi yrityksestä, sen tuotteista tai brändistä (Hennig-Thurau ym. 2010). Suusanallisen viestinnän laajuus ja merkitys ovat kasvaneet sosiaalisen median kasvun myötä. ewom (Electric word-of-mouth) Suusanallista viestintää, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Tunnusomaista ewom:lle on, että tietoon pääsee milloin tahansa käsiksi esimerkiksi mobiilipäätelaitteilla (Hennig-Thurau ym. 2004) Tutkimuksen rakenne Tutkielma koostuu viidestä luvusta. Ensimmäinen luku on johdantoluku. Toisessa luvussa käsitellään digitaalisen markkinointiviestintään teorioita, jotka liittyvät tutkielman aihepiiriin. Kolmannessa luvussa perehdytään käytettyyn tutkimusmenetelmään. Neljännessä luvussa esitellään tutkimustuloksia. Viimeisessä luvussa on esitelty johtopäätökset. Tutkielman rakenne on esitelty kuviossa 1. Luku 1: JOHDANTO Johdatus aiheeseen, tutkimuksen tavoite, ongelmat ja keskeiset käsitteet Luku 2: SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalisen media: määrittely, tunnuspiirteet, hyödyt ja ongelmat, vaikutus asiakkuuksien hallinta-ajatteluun, suosituimmat sovellukset Luku 3: TUTKIMUSSTRATEGIA Toimintatutkimus; Benchmarking Luku 4: TULOKSET Miten valitut yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa Wärtsilä, MAN Diesel, Catepillar, GE Jenbacher, Rolls-Royce, Mitsubishi Heavy Industries, Goltens, Hyundai Heavy Industries (HHI), Siemens Energy, ABB, Doosan Engine, STX Luku 5: JOHTOPÄÄTÖKSET KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne. 5

9 Johdantoluvussa on tarkoitus perehdyttää lukija tutkimukseen aiheeseen, esitellä tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat sekä käsitellä keskeiset käsitteet. Toisessa luvussa käsitellään työn kannalta keskeisiä markkinointitieteen teorioita. Seminaarityön laajuuden puitteissa teoriaosuus on pyritty pitämään kohtuullisen tiiviinä. Toisen luvun ensimmäisessä alaluvussa kuvataan digitaalista markkinointiviestintää ja sen ominaispiirteitä. Toisessa alaluvussa perehdytään sosiaalisen median käsitteeseen ja määritellään sosiaalisen median käsitettä. Kolmannessa alaluvussa pohditaan sosiaalisen median hyötyjä ja haasteita. Neljännessä alaluvussa keskitytään teorioihin, jotka vaikuttavat sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Toisen luvun viimeisessä alaluvussa tutustutaan sosiaalisen median suosituimpiin sovelluksiin. Kolmas luku käsittelee tutkielmassa käytettyä tutkimusstrategiaa. Tarkoituksena selventää varsinkin toimintatutkimuksen olemusta sekä benchmarkingia aineistonkeruumenetelmänä. Neljännessä kuvussa esitellään valittuja B2B-yrityksiä tarkastelevan benchmarking-selvityksen tuloksia. Viimeisessä eli viidennessä luvussa käsitellään tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä. Lisäksi arvioidaan tutkimustyön rajoitteita ja luotettavuutta sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 6

10 2. SOSIAALINEN MEDIA OSANA DIGITAALISTA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ Tutkielman puitteissa sosiaalista mediaa ei ole mielekästä käsitellä erillisenä ilmiönä vaan osana digitaalista markkinointia ja markkinointiviestintää, koska sosiaalinen media on vain yksi osa markkinointiviestintää. Toisekseen sosiaalisen median kirjallisuus ei ole irrallinen vaan tutkimukset ovat yleensä osa laajempaa markkinointitieteen tutkimusta. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään edellä mainittuja käsitteitä. Toisessa ja kolmannessa alaluvussa perehdytään sosiaalisen mediaan. Neljännessä eli viimeisessä alaluvussa kuvataan tutkielman keskeisimmät teoriamallit. Keskeisimpinä teoriamalleina esitellään kaksi mallia, jotka vaikuttavat yritysten asiakkuuksien hallinta-ajatteluun (kuviot 2 ja 3) Digitaalinen markkinointiviestintä Karjaluodon (2010, s. 13) mukaan digitaalinen markkinointiviestintä tarkoittaa uusien markkinointiviestinnän digitaalisten muotojen ja medioiden, kuten Internetin, mobiilimedian ja muiden interaktiivisten kanavien hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Digitaalisen markkinoinnin muodoista tunnetuimpia ovat sähköinen suoramarkkinointi (mm. sähköposti ja tekstiviesti) ja Internetmainonta, joka kattaa yrityksen verkkosivut, kampanjasivustot, verkkomainonnan, kuten bannerit ja hakukonemarkkinoinnin. Edellisiä vähemmän tunnetuimpia ovat mm. viraalimarkkinointi, mainospelit, mobiilimarkkinointi, sosiaalinen media, interaktiivinen televisio ja verkkoseminaarit. (Karjaluoto 2010, s. 14) 2.2. Sosiaalisen median määrittely ja tunnuspiirteet Sosiaalisena mediana tarkoitetaan Internetissä tapahtuvaa viestintää, jossa viestijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Sosiaalisessa mediassa sisältöä tuotetaan yhteisöllisesti. Tästä hyvä esimerkki on Wikipedia. Sosiaalisessa mediassa sisällön jakaminen on vaivatonta ja nopeaa. Usein viestit on suunnattu useammalle kuin yhdelle henkilölle. Perinteisissä massamedioissa sisältöjen tuottajat ja vastaanottajat ovat olleet eri tahoja. Sosiaalisessa mediassa sen sijaan yksittäinen kuluttaja voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä (Partanen 2009, s.33). 7

11 Kuten aiemmin on todettu, on sosiaalinen media vain yksi Internetmarkkinoinnin osa-alue. Kuitenkin vertailtaessa sosiaalista mediaa perinteiseen mediaan nousee muutama tärkeä eroavaisuus esille. Perinteisessä mediassa näkyvyyden kustannus on suuri, kun taas digitaalisessa mediassa pieni. Viestintä digitaalisessa mediassa on kahdensuuntaista, kun perinteinen media toimii vain yhdensuuntaisesti. Ehkä suurin ero perinteisen median ja digitaalisen median välillä on vuorovaikutteisuus. Parhaimmillaan sosiaalinen media toimii vuorovaikutteisuuden mahdollistajana esimerkiksi yrityksen ja kuluttajan välillä. (Rowley 2004) 2.3. Sosiaalisen median hyödyt ja ongelmat Sosiaalisen median eräs merkittävimmistä hyödyistä on viestinnän ja mainonnan kohdennettavuus. Esimerkiksi Facebookissa yrityksen tilapäivitys näkyy yrityksen fanien Facebookin etusivulla ja siis ne, jotka ovat jollain tavoin kiinnostuneita yrityksestä, saavat tietoa yrityksestä. Kuten luvussa 2.2 todettiin, mainonta digitaalisessa mediassa on usein huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi perinteisessä mediassa näkyvyyden ostaminen (Karjaluoto 2010, s. 108, 113). Puhuttaessa perinteisistä medioista, tarkoitetaan yleensä mm. televisiota, radiota, printtimediaa, ulkomainontaa sekä erilaisia hakemistoja. Haasteena esimerkiksi televisio ja radiomainonnassa ovat ns. hukkakontaktit (Karjaluoto 2010, s.108). Perinteisissä massamedioissa mainosaikaa ja -tilaa myydään tavallisesti peiton perusteella (esimerkiksi kuinka monta kotitaloutta printtimainos tavoittaa). Kuitenkaan suuri peitto ei välttämättä takaa viestin vastaanottajan kiinnostusta vaan johtaa edellä mainittuihin hukkakontakteihin. Kolmantena merkittävänä sosiaalisen median hyötynä voidaan nähdä vuorovaikutteisuuden mahdollistaminen (Bonsón ym. 2010). Monet yritykset tavoittelevat tilannetta, jossa yrityksen ympärille saadaan hype tai pöhinä (eng. buzz). Tavoitteena siis, että yrityksen nykyiset ja mahdolliset uudet asiakkaat keskustelisivat jossakin sosiaalisessa mediassa ja loisivat sisältöä ja jakaisivat kokemuksia yrityksestä. Postman (2009) mukaan sosiaalisen median käyttö voi johtaa lisääntyneeseen läpinäkyvyyteen ja välittömyyteen ja mahdollistaa kuluttajien osallistumisen suoraan sisällön tuottamiseen, kommentoimiseen. Yritysten näkökulmasta sosiaalisella medialla on myös varjopuolia. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä voi olla hallitsematonta. Tämä tarkoittaa, että yritys ei voi juurikaan vaikuttaa siihen, mitä siitä kirjoitetaan. Sosiaalinen media lisää tietyllä 8

12 tavalla kuluttajien valtaa. Voidaan ajatella, että kuluttajat pystyvät päättämään keiden kanssa haluavat olla tekemisessä (Contantidines ym. 2008). Näin ollen ne pystyvät tahtoessaan välttämään tietyn yrityksen tiedottamista tehokkaasti, mikäli kokevat yrityksen vastenmieliseksi tai ei-kiinnostavaksi Sosiaalisen median vaikutus asiakkuuksien hallinta-ajatteluun Uusi tai sosiaalinen media on vaikuttanut merkittävästi asiakkuuksien hallintaajatteluun. Kuviossa 2. on esitelty flipperi -viitekehys (Hennig-Thurau ym. 2010). Viitekehyksen tarkoituksena on havainnollistaa sosiaalisen median vaikutusta yrityksen asiakassuhdeajatteluun. Viitekehyksen luojat ovat sen avulla pyrkineet auttamaan liikkeenjohtajia ja tutkijoita ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä. Lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta sen suhteen, miten uutta mediaa tulisi hyödyntää asiakkuuksien hallinnassa sekä miten asiakkaiden aktiivisuutta ja tekoja tullisi mitata tehokkaasti. PERINTEINEN MEDIA lehdistö (F) (I) Yritys-asiakas-suhde (J) (E) YRITYS/ BRÄNDI (K) (A) (D) Informaatio ja palvelut MARKKINOINTI TOIMET tuote, hinta, promootio, paikka SUHTEEN TUOTOKSET ostot UUSI MEDIA (B) (C) Teknologiat KULUTTAJA (G) Suhtautuminen brändiä kohtaan Suhtautuminen uutta mediaa kohtaan (H) Uuden median vaikutus brändiin MUUT KULUTTAJAT vaikutukset ja käyttäytyminen KUVIO 2 Flipperi -viitekehys. Uuden median vaikutus asiakassuhteisiin (Mukaillen Hennig-Thurau 2010) Kuviossa 2. esitetyn viitekehyksen mukaan perinteisesti yritykset ovat pyrkineet vaikuttamaan asiakassuhteisiin markkinointitoimenpiteiden, kuten kanta- 9

13 asiakasohjelmien kautta (nuoli A). Kuluttajat on nähty yksipuolisena median ja yrityksen viestien vastaanottajana. Sosiaalinen media on tarjonnut uuden väylän lähestyä ja osallistaa asiakkaita (nuoli K). Toisaalta kuluttajilla on äärimmäisen hieno mahdollisuus tuottaa esimerkiksi vertailuja tai vaikkapa parodioita yrityksestä, sen tuotteista tai kampanjoista sosiaaliseen mediaan, josta taas valtamediat voivat nostaa niitä keskusteluohjelmiin tms. (nuolet G ja J). Mielenkiintoista on myös, mikä on sosiaalisen median vaikutus asiakkaan kokemaan yrityksen brändiin (nuoli H). Viitekehys kuvaa hyvin yritysten vallan vähenemistä, ja toisaalta vallan siirtymistä kuluttajille. Lisäksi viitekehys auttaa selventämään kompleksisuuden kasvamista Miten yritys hallitsee sosiaalisen median ja sen mukana tuomat muutokset markkinointiin ja markkinointiviestintään liittyen. Sosiaalisen median hyödyntämisen tarkoituksena voidaan nähdä Bonsón et al. (2010) mukaan lisäaskeleena yritysten Internetin välityksellä tehtävässä raportoinnissa. Bonsón ym. (2008) mukaan yrityskoko ja yrityksen mahdollisuudet kehittää esimerkiksi ww-sivujen laadukkuutta ja toiminnallisuutta korreloivat keskenään. Gallego ym. (2009) mainitsee, että organisaation kokoa on usein käytetty selittävänä tekijänä yrityksen tarjoaman tiedon määrää mitattaessa. YRITYS DIALOGI Yrityksen tarjoama informaatio Analyysit, kommentit, mielipiteet, palaute, arvostelut, äänestykset Investoijat Viranomaiset Asiakkaat Työntekijät Johtajat Yritys Ekologit Toimittajat Analyytikot KUVIO 3 Yritysdialogi mukaillen (Bonsón ym. 2010). Kuviossa 3. on kuvattu sosiaalisen median vaikutusta yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Viitekehys korostaa sosiaalisen median lisänneen yrityksen ja asiakkaiden niin kuin muidenkin sidosryhmien välistä läpinäkyvyyttä, viestinnän muuttumista 10

14 monimutkaisemmaksi sekä lisänneen asiakkaiden valtaa. Benson ym. (2010) mukaan vuorovaikutus yrityksen ja sen sidosryhmien kanssa kasvaa yrityskoon kasvaessa Sosiaalisen median suosituimmat sovellukset Seuraavaksi käsitellään lyhyesti sosiaalisen median suosituimpia sovelluksia. Erilaisia sosiaalisen median sovelluksia käyttää päivittäin satoja miljoonia ihmisiä. Google on hiljattain lanseerannut uuden sosiaalisen median. Google+ -palvelu on toiminnoiltaan ja ulkonäöltään hyvin Facebookin kaltainen. Edellä mainittua palvelua ei kuitenkaan huomioida tässä tutkielmassa, koska se on palveluna varsin uusi, eikä ole vielä avoin yrityksille. Sosiaalisen median suosituimpina sovelluksina voidaan (Zarella 2009, s. 54) mukaan pitää erilaisia blogeja, mikroblogeja (Twitter), Facebookia, MySpacea LinkedInia sekä YouTubea ja Flickeria. Facebook, MySpace ja LinkedIn korostavat selvästi verkostoitumista. Sen sijaan YouTube ja Flickr korostavat enemmän mediasisältöjen jakamista Facebook Facebook on tällä hetkellä maailman suurin yksittäinen sosiaalinen media. Rekisteröityneitä käyttäjä arvioidaan olevan noin 700 miljoonaa (Helsingin Sanomat 2011). Facebookin suosion takana lienee käytön helppous, monipuolisuus ja se tosiasia, että niin moni käyttää kyseistä sosiaalista mediaa. Facebookin käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, jonka seurauksena syntyy käyttäjäprofiili. Tämän jälkeen käyttäjä voi mm. verkottua muiden käyttäjien kanssa, jakaa (media)sisältöä ja keskustella reaaliaikaisesti. Sivuston käyttäjämääristä on vaihtelevia arvioita, sillä yhtiö ei julkaise aktiivisten käyttäjätiliensä lukumäärää Twitter Twitter on niin sanottu mikroblogipalvelu. Twitterissä käyttäjä voi julkaista maksimissaan kerrallaan 140 merkin mittaisen miniviestin (eng. tweet). Twitter vaatii Facebookin tapaan kirjautumisen. Tämän jälkeen käyttäjä saa Twitter-sivun ja - profiilin. Ideana Twitterissä on, että käyttäjät seurailevat toisia käyttäjiä, jolloin seurattavien kirjoittamat mikroviestit näkyvät seurailijoiden Twitter-sivulla. Voidaankin kaiketi sanoa, että yrityksen näkökulmasta tavoiteltavaa on, että yrityksen Twitter-profiilia seuraisi mahdollisimman moni. Twitterillä arvioitiin maaliskuussa 2011 olevan jo hieman yli 200 miljoonaa käyttäjää (Shiels 2011). 11

15 Twitterin seuratuin henkilö on amerikkalainen laulaja Lady Gaga. Gagaa seuraa melkein 13 miljoonaa ihmistä (Twitter 2011) Youtube YouTube on sosiaalinen media, jossa tarkoituksena on mediasisällön jakaminen. Käytännössä media tarkoittaa video- ja ääniklippejä. YouTubesta voi katsoa muiden sinne lataamaa sisältöä, eikä sisällön katsominen edellytä rekisteröitymistä palveluun. Sen sijaan mikäli käyttäjää haluaa ladata YouTubeen sisältöä, täytyy palveluun kirjautua. Kun palveluun on kirjautunut, pystyy sinne siis luomaan omia kanavia sekä muun muassa kommentoimaan muiden sisältöä. YouTubeen ladattiin loppu vuonna 2011 joka minuutti 35 tuntia videomateriaalia (Tietokone 2010) LinkedIn LinkedIn on ammatillista ulottuvuutta korostava sosiaalinen media. LinkedIn vaatii kirjautumisen, jonka seurauksena käyttäjä saa tilin/profiilin. LinkedIn-palvelussa tarkoitus on verkottua muiden käyttäjien kanssa ja rakentaa ikään kuin oma verkosto. Eniten kiinnostavin asia kavereissa on, että missä nämä ovat töissä ja mikä on heidän tittelinsä. Yritysten näkökulmasta LinkedIn on hyvä rekrytointikanava Flickr Flickr palvelu on tarkoitettu ennen kaikkea kuvien, mutta myös videosisällön jakamiseen. Palvelussa voi myös arvostella muiden käyttäjien mediasisältöä. Flickr on edellisiin sosiaalisiin medioihin verrattuna vähemmän tunnettu. Flickr:n mukaan sivustolla oli viisi miljardia kuvaa syyskuussa 2010 (Flickr 2010). Flickr:n eräänä vahvuutena voidaan nähdä se seikka, että tunnetuimmat hakukoneet sisällyttävät Flickr-tilien kuvat hakutuloksiinsa Kotisivut Lähes kaikilla vähänkään isommilla yrityksillä on kotisivut. Kotisivujen suhteen voi arvioida monta asiaa, kuten toimivuutta, visuaalisuutta tai informaatioarvoa. Niin ikään kotisivujen olemassaolon tarkoitus on eri yrityksille erilainen. Kotisivujen voidaan ajatella kuitenkin olevan eräänlainen yrityksen elektroninen käyntikortti. Kotisivut on myös oiva tapa ohjata kävijä sosiaaliseen mediaan esimerkiksi Facebookin jaa tai osallistu -linkkien avulla. Kotisivuilta on mahdollista saada paljon 12

16 tietoa vierailijoista. Esimerkiksi voidaan tutkia, että toteutuuko haluttu konversio tai mikä on tietyn kampanjan vaikutus liikenteeseen sivuilla tai seurata mistä vierailijat tulevat sivuille. Tänä päivänä hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi ovat monelle yritykselle perustyökaluja. 13

17 3. TUTKIMUSSTRATEGIA Tyypillisimpinä tutkimusstrategioina voidaan Hirsjärvi ym. (2005, s. 123) mukaan nähdä kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Tässä tutkielmassa käytetty tutkimusstrategia on tapaustutkimus. Toimintatutkimus voidaan nähdä kvalitatiivisen (laadullisen) tutkimuksen lähestymistapana. Näin ollen tämän tutkielman lähestymistapaa voidaan pitää toimintatutkimuksellisena. Toimintatutkimukseen aineistoa voidaan kerätä mm. kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoimalla (Hirsjärvi ym. 2005, 181). Havainnointia voidaan tehdä monella tapaa riippuen tutkittavasta asiasta tai kohteesta. Tässä tutkimuksessa havainnointi on benchmarkingselvitys siitä, miten valitut B2Byritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa. Tutkielmaa varten tehtiin benchmarkingselvitys, jossa käytiin läpi kahdentoista valitun B2B-yrityksen läsnäoloa, aktiivisuutta ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Taulukkoon 1. on koottu yhteen tärkeimmät tunnusluvut kunkin sosiaalisen median käytön osalta. Taulukossa 3. (Luku 4.7) on esitelty tarkemmin selvityksen tuloksia. Taulukko 1. toimii enemmän määrällisenä havaintodatana. Taulukko 3. edustaa enemmän laadullista näkökulmaa. Selvityksen aineisto kerättiin väliseltä ajalta. Aineisto kerättiin perehtymällä jokaisen tutkimuskohteena olevan yrityksen Facebookin, Twitterin, YouTuben, LinkedInin, ja Flickr:n välityksellä. 14

18 4. TULOKSET Tässä luvussa esitellään empiirisen aineiston tutkimustuloksia. TAULUKKO 1 Empiirisen aineiston yhteenvetotaulukko Facebook Twitter YouTube LinkedIn Flickr Kotisivut Tykkää Löydettävyys Tweetit Seuraajat * Videot Lataukset Tilaajat Seuraajat ** Kuvia Linkitys Wärtsilä 1594 hyvä Fb, Twit, YT, Flickr, RSS MAN Diesel 587 heikko Caterpillar hyvä Fb, Twit, YT, RSS GE Jenbacher Rolls-Royce RSS MHI Goltens HHI Siemens Energy Twit, YT ABB hyvä US 273 MEDIA POWER 17 MARINE Twit, FB, LI, STX * Seuraajilla tarkoitetaan yrityksen virallisena pidetyn Twitter-tilin seuraajia. ** Seuraajilla tarkoitetaan yrityksen virallisena pidetyn LinkedIn-profiilin seuraajia. 15

19 4.1. Facebook Facebookia tarkasteltaessa tavoite oli kartoittaa valittujen B2B-yritysten virallista toimintaa Facebookissa. Eräänlaiseksi haasteeksi muodostui löytää kohdeyrityksen virallinen Facebook-sivusto. Facebook on täynnä erilaisia ryhmiä toiset virallisia ja taas toiset vähemmän virallisia. Tutkielmassa keskityttiin yrityksen virallisena pidettyihin Facebook-sivuihin, jotka oli toteutettu sivutekniikalla (page). Esimerkiksi Caterpillarin työntekijöiden on mahdollista luoda Caterpillarin epävirallinen ryhmäsivusto. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että mikäli yritykset ovat läsnä Facebookissa, olisi virallisille Facebook-sivuille linkitys yrityksen kotisivuilla. KUVA 1 Facebook-haku MAN Diesel -hakusanalla 16

20 Facebook-sivuja lähdettiin etsimään Googlella sekä Facebookin hakutoiminnolla. On todennäköistä, että mikäli henkilö haluaa olla yrityksen kaveri Facebookissa, tämä menee Facebookiin ja etsii sivuston omalla halutoiminnolla. Kuten aiemmin todettiin virallisen sivuston löytäminen voi olla vaikeahkoa, joten Facebook-profiilin linkittäminen kotisivuihin helpottaa profiilin löytämistä. KUVA 2 Googlen hakutulos MAN Diesel Facebook haulle Facebook-sivujen laatua arvioitiin tutkimalla sivusta tykkäävien fanien lukumäärää, sisällön määrää, sekä yrityksen aktiivisuutta sekä seinäjulkaisuiden määrää. Siitä, kertooko tykkääjien määrä sivujen laadusta tai siitä, että tykkääjät kokisivat Facbooksivut erityisen hienoksi tai hyödyllisiksi, voidaan tietysti olla montaa eri mieltä. Yksi mielenkiintoisemmista kysymyksistä oli, että onko Facebook-sivu vain yksisuuntainen tiedotuskanava vai aito sosiaalinen media, jossa viestintä vuorovai- 17

21 Tykkäävien fanien määrä kutteista. Voidaan todeta, että 12 tutkimuksen kohteena olleista yrityksistä, kolmen yrityksen Facebook-sivuja voidaan pitää edellä mainittujen kriteereiden nojalla arvioituna laadukkaana. FACEBOOK Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar ABB KUVA 3 Tykkäävien fanien määrä Facebookissa ( ) Kuvassa 3. on tykkäävien fanien määrä Facebookissa. Ensinnäkin voidaan havaita, että kohdeyrityksistä vain neljällä oli Facebook-sivut, jotka katsottiin viralliseksi, ja jotka oli yhdistettävissä kohdeyritykseen (linkitys www-sivuilta). Toisekseen havaitaan, että fanien määrissä on todella isoja eroja. Caterpillarin korkea fanimäärä selittynee osaksi sillä, että tuotemerkki toimii myös kuluttajamarkkinoilla tarjoten esimerkiksi vaatteita ja jalkineita. Caterpillarin Facebook-sivuilla keskustelu oli tarkastelujaksolla painottunut kuitenkin enemmän B2B-tuotteiden ympärille. Seuraavaksi tarkastellaan hiukan tarkemmin niiden yritysten Facebook-sivuja, joilla ensinnäkin oli ylipäätään Facebook-sivut ja toisekseen niitä, joilla oli aktiivista toimintaa. 18

22 Wärtsilä Corporation Wärtsilä Corporation FB-seinä ( ) JULKAISU LIKE MUIDEN JULKAISU KUVA 4 Tapahtumat Wärtsilä Corporationin seinällä Wärtsilän Facebook-sivu oli selkeästi löydettävissä Facebookin hakutoiminnalla. Sivu on tehty niin sanotulla sivu-tekniikalla. Kuvassa 6. on havainnollistettu pylväsdiagrammin muodossa Wärtsilän aktiivisuutta. Wärtsilän sivulla oli tilapäivityksiä lähes päivittäin. Tarkasteluaikajaksolla ( ) oli yhteensä 52 julkaisua, joita oli tykätty 740 kertaa, joka tarkoitti, että yhä julkaisua kohden keskimäärin oli 14 tykkäystä. Ilmoitukset olivat tyypillisesti tiedotuksia uusista tilauksista, avoimista työpaikoista ja tapahtumista, kuten konferensseista ja messuista. Viestintä Wärtsilän seinällä oli melko yksisuuntaista. Tyypillisesti viestintä etenee siten, että Wärtsilä Corporation julkaisee seinällään jotain josta fanit tykkäävät. Jonkin verran fanit kirjoittavat Wärtsilän seinälle, esittävät kysymyksiä ja lisäävät kuvia, mutta sitä ei tarkasteluaikajaksolla ( ) tapahtunut aivan päivittäin. Wärtsilä kommentoi varsin nopeasti yritykselle esitettyihin kysymyksiin ja fanien seinäkirjoituksiin, pääsääntöisesti samana työpäivänä, viimeistään seuraavana työpäivänä. Pienenä yksityiskohtana voidaan mainita, että Wärtsilä oli jaksanut tykätä kommenteista, kuten: I love Wärtsilä. 19

23 KUVA 5. Wärtsilälle esitetty kysymys Facebookissa Kuvassa 5. ja 6. on havainnollistettu Wärtsilän lyhyttä vastausaikaa sille esityksiin. Facebook-seinälle fanit kirjoittavat kysymyksiä työpaikoista ja tuotteista. Niihin on vastattu nopeasti ja kysymykset on ohjattu yrityksen virallisille kotisivuille. Tämän ohjauksen voidaan olettaa toimivan hyvin, mutta täyttä varmuutta ei ole ilman kotisivuilta saatavaa dataa liikenteestä. KUVA 6 Wärtsilän reagoi nopeasti sille esitettyihin kysymyksiin 20

24 MAN Diesel Facebookista löytyy MAN Dieselin -sivu. Seinällä on satunnaisia kirjoituksia. Noin kerran kuussa on seinälle tykkääjä kirjoittanut jotain. MAN Dieselin läsnäolo ei ole kovinkaan aktiivista: Yhtään kirjoitusta ei ole MAN Diesel kirjoittanut. KUVA 7 MAN Diesel Facebook-sivu Tarkastelun kohteena yrityksistä muun muassa MAN Dieselillä on juuri se ongelma, että Facebook-sivujen virallisuudesta ei voi olla aivan sataprosenttisen varma. Tämän takia Facebook-sivujen linkittäminen kotisivuihin olisi tärkeää. Caterpillar Caterpillarilla on runsaasti faneja: ( ).Catepillar kirjoittelee seinälle useamman kerran viikossa, jos ei aivan päivittäin. Poiketen esimerkiksi Wärtsilästä, Caterpillar johdattaa Facebook-sivulla kävijöitä voimakkaammin erilaisiin blogeihin. Caterpillarin sivulla fanit käyvät melko paljon keskustelua, mutta keskustelua seuraamalla saa käsityksen, että Caterpillar ei ole erityisen aktiivinen kuitenkaan kommentoimaan keskustelua. 21

25 KUVA 8 Caterpillar ohjaa keskustelua blogeihin KUVA 9 Oltwodogs-nimimerkin (Kevin Benz) kirjoittamia blogeja 22

26 Caterpillarin tuotevalikoima on melko laaja kattaen mm. vaatteet, kengät, maansiirtokoneet ja moottorit. Tästä johtuen myös Caterpillarin seinäpäivitykset kattavat monenlaisia aihepiirejä. Catepillar tiedottaa Facebook-sivullaan mm. erilaisista konferensseista, messuista, työpaikoista ja nimityksistä. Lisäksi kuvia yrityksen tuotteista löytyy melko paljon. Myös joitakin videoita on ladattu Facebookiin. KUVA 10 Maaliskuu-toukokuu 2011 eniten kommentoitu kirjoitus Caterpillarin FB-seinä ( ) JULKAISUJEN LKM. LIKE/JULKAISU KOMMENTTIA/ JULKAISU KUVA 11 Julkaisut Catepillarin Facebook-seinällä Kuvassa 11. ja taulukossa 2. on havainnollistettu Caterpillarin seinän tapahtumia. Julkaisuja oli tarkasteluajanjaksolla yhteensä 68, tykkäyksiä 4344 ja kommentteja 502. Keskimäärin yhtä julkaisua kohden oli 64 tykkäystä ja seitsemän kommenttia. Tästä saadaan hiukan kuvaa Catepillarin Facebook-sivun tapahtumien määrästä lukujen varjossa. TAULUKKO 2 Catepillarin Facebook-tilastoa ( ) JULKAISUJEN LKM. YHT. 68 TYKKÄYKSET YHT KOMMENTIT YHT. 502 TYKKÄYS/JULKAISU KESKIM. 64 KOMMENTTIA/JULKAISU KESKIM. 7 23

27 Caterpillarin Facebook-profiilista löytyy myös Keskustelut -osio. Tässä osiossa ei kuitenkaan kovinkaan paljon ollut keskusteluaiheista (noin 12). Lisäksi huomion arvoista oli huomata, että osallistuminen näihin keskusteluihin oli todella passiivista. Yhdessä viestiketjussa oli yhdestä neljään kommenttia. Yksi keskustelu oli aloitettu Caterpillarin toimesta, loput olivat fanien aloittamia. Eräs asia, joka aiheutti hiukan harmaita hiuksia, oli Facebook-haku. Facebookin hakutoiminnon haut Cat ja Caterpillar tuottivat erilaisia tuloksia. Tämä ongelma ei ole kovin suuri, mutta yritysten kannattaisi pyrkiä välttämään tällaisia ongelmia ja ainakin olla tietoisia niistä. KUVA 12 Facebook hakutulokset: Cat ja Caterpillar Kuvassa 12. punaisella olevassa kehyksessä on Caterpillarin virallinen profiili. Voidaan kuitenkin olettaa, että mikäli henkilö haluaa olla Caterpillarin fani, tämä toteuttaa haun sanalla Caterpillar, jolloin virallinen sivu jää löytämättä. Virallinen sivu löytyy siis Cat -haulla. Kaiken kaikkiaan Caterpillarin seinästä voidaan kuitenkin sanoa, että se sisältää hyvää kahdensuuntaista vuorovaikutusta. Rolls-Royce Rolls-Roycella ei ollut linkkiä sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin. Rolls-Royce Marine ja Rolls-Royce Marine eivät tuottaneet Facebook-haulla tuloksia, jotka olisivat olleet yhdistettävissä yritykseen. ABB ABB:n Facebook-profiili löytyy Facebookin hakutoiminnolla. ABB on suuri konserni, jolla liiketoimintaa globaalisti eri toimialoilla. Tällöin voi olla järkevää, että yrityksel- 24

28 lä useampia profiileja (Kuva 15). Tässä tutkielmassa keskityttiin nimenomaan ABB koko konsernin Facebook-profiiliin. KUVA 13 ABB:n konsernin Facebook-profiileja ABB:n seinällä on tilapäivityksiä useamman kerran viikossa. ABB julkaisee seinällään mm. videoita tuotteista, teknologioista ja yrityksestä, uutisia kaupoista ja voitetuista tarjouskilpailuista. ABB:lle tulee kysymyksiä työpaikoista (Kuva 14). KUVA 14 ABB:lle esitetty työpaikkakysymys ABB vastailee nopeasti kyselyhin ja ohjaa tällöin kyselijöitä yrityksen www-sivuille. Vastaukset on annettu yleensä samana päivänä. Kysymyksiin on vastattu ABB:n nimellä tai esimerkiksi HR-vastaavan toimesta. ABB:n seinän kirjoituksista suurin osa tulee yrityksen toimesta, eikä sisällön tuottajana ole fanit. Fanit kirjoittelevat melko paljon kommentteja, joita Kuvassa 15. on havainnollistettu. 25

29 KUVA 15 ABB:n työntekijöiden kirjoituksia ABB:n seinälle Pienenä yksityiskohtana ABB:n profiilista voidaan nostaa esille vasemmalla valikossa oleva YouTube videos -valikko, josta klikkaamalla tulee näkyviin ABB:n YouTube-videot Facebook-ulkoasussa (Kuva 16.). KUVA 16 YouTube videoiden linkitys Facebook-profiiliin Esimerkki Facebookin käytöstä sisäiseen viestintään löytyy Japanin maanjäristyksiin liittyen. Tällaista viestintää ei löytynyt muilta yrityksiltä. Tällaisella viestinnällä voi olla positiivista vaikutusta yrityskuvaan. ABB:llä oli keskustelut-osiossa kaiken kaikkiaan kymmenen keskusteluaihetta. Keskustelu oli jonkin verran aktiivisempaa kuin esimerkiksi Caterpillarin keskusteluosiossa. Keskustelu oli fanien toimesta aloitettu, mikä positiivinen asia. 26

30 KUVA 17 Sisäistä viestintää 4.2. Twitter Tutkielman kohteena olleiden yritysten aktiivisuutta Twitterissä selvitettiin Twitterin Find People -toiminnon avulla. Googlen haut johtivat suurin piirtein samoihin blogeihin. Linkitykset Twitter-tiliin löytyi Wärtsilän, Caterpillarin, ABB:n ja Siemensin kotisivuilta. Twitter-analyysin tarkoituksena oli hahmottaa kuinka aktiivisia valitut yritykset ovat ja mistä yritykset tiedottavat Twitterisssä. Lisäksi tarkasteltiin millaisia tilejä yrityksillä on käytössä. Twitterin suhteen voidaan seuraajien määrä pitää yhtenä kiinnostavimmista tutkittavista asioista. Seuraajien Twitter-seinälle päivittyy automaattisesti seurattavien päivityksistä. Voidaan siis ajatella, että mitä useampi seuraaja sitä suurempi määrä lukee tilapäivityksiä. Toisaalta myös seurattavien määrään olisi tärkeää kiinnittää huomiota. Voidaan ajatella, että seuraaminen kertoo yrityksen halusta kuunnella kuluttajia ja faneja. Yrityksen kuunteleminen on osoitus viestinnän muuttumista pois pelkästään pushviestinnästä. Lisäksi voidaan todeta, että seuraajien reaktioiden (kuten reweets ja replys) selvittäminen olisi erittäin mielenkiintoista, jotta saataisiin kokonaiskuva viestinnän vuorovaikutteisuudesta. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutteisuuden tarkempi selvittäminen ei kuitenkaan ollut mahdollista. Twitterin nopea kehitys globaaliksi sosiaaliseksi mediaksi ennustaa sille tulevaisuudessa merkittävää roolia digitaalisena viestintä- markkinointikanavana. Twitter 27

31 mahdollistaa tarkastelluista medioista yksinkertaisimman vuorovaikutteisen tavan tiedottaa asioista ja ilmiöistä. (Töllinen 2010, s.63) Tarkasteltavista yrityksistä viidellä oli selkeä virallinen Twitter-tili. Nämä yritykset on mainittu kuvassa 20. Kuvan 20. luvut ovat toukokuun viimeiseltä viikolta Caterpillar ja Siemens Energy erottautuvat tässä tarkastelussa selkeästi Tweettien ja seuraajien määrällä mitattuna. Muiden yritysten suhteen ei löytynyt sellaisia Twittertilejä, jotka olisi voinut arvioida yrityksen virallisiksi tileiksi ja ottaa tarkasteluun. TWITTER Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar Siemens Energy ABB_US ABB_MEDIA Tweets Followers KUVA 18Yritysten Tweets ja Followers -määrät Seuraavaksi on tarkasteltu hiukan tarkemmin muutamien yritysten toimintaa Twitterissä. Tarkasteluajankohta oli toukokuun viimeinen viikko Wärtsilä Wärtsilä on Twitterissä erittäin aktiivinen. Tweettejä tulee päivittäin: työpaikkailmoituksia, ilmoituksia kaupoista jne. Wärtsilä seuraa noin 200 toimijaa, joten Wärtsilän seinälle päivityksiä seurattavien päivityksistä. Wärtsilää seuraa noin 700 toimijaa. Wärtsilältä löytyy lisäksi WärtsiläCareer -tili. Tänne päivittyy siis Wärtsilä Corporationin uudet avoimet työpaikat. Lisäksi käyttäjän Wärtsilä Careers -infolaatikon vieressä on linkki Wärtsilän www-sivuille, joissa tarkempi kuvaus avoimista työpaikoista. 28

32 Caterpillar Caterpillar on Wärtsilän tapaan aktiivinen Twitterissä Tweettejä on päivittäin. Caterpillarilla on runsaasti seuraajia (yli kymmenentuhatta). Tweettejä on mm. messuista, uusista tuotteista, rahoitustarjouksista, osavuosikatsauksien julkaisemisesta, linkkejä mm. www-sivujen kuvapankkiin, tuotelanseerauksista, lehdistötiedotteista. Yksi mielenkiintoisemmista tweeteistä oli: Rostockin tehtaalla työskennelty viisisataa päivää ilman työtapaturmia. Eräs seikka, mikä kiinnittää huomion, on seurattavien alhainen lukumäärä. KUVA 19 Caterpillarin Twitter-tili Tämä voi johtua monesta asiasta. Kenties Caterpillar ei halua niinkään kuunnella kuluttajia Twitterissä vaan haluaa pitää sen tarkoituksella enemmän yksisuuntaisena viestintäkanavana. Mikäli seurattavia paljon, voi käydä niin, että seinälle ilmestyy monenlaisia päivityksiä, ja tätä Caterpillar haluaa välttää. GE Jenbacher General Electric -emoyhtiöllä on Twitter-tili. Mutta Twitterissä ei löydy sellaista tiliä, joka olisi yhdistettävissä GE Jenbacher- yritykseen. Tässä tutkielmassa juuri GE Jenbacher oli tarkasteltavien yritysten joukossa. Ja toisaalta GE on niin suuri yritys, että sen ottaminen tähän tarkasteluun ei ollut tutkimuksen toteuttamisen raameissa mahdollista. Rolls-Royce Twitteristä ei löydy käyttäjäprofiilia, joka olisi yhdistettävissä Rolls-Roycen merenkulku tai energia -toimialoihin. Rolls-Royce on sekä Facebookissa että Twitterissä aktiivinen B2C-puolella, erityisesti autoihin liittyen. 29

33 KUVA 20 Rolls-Royce -haun tulokset Hyundai Heavy Industries HHI Europe löytyi Twitteristä. Mutta HHI Europe kaupittelee lähinnä kaivinkoneita, nostureita ja trukkeja. KUVA 21 Twitter-haku HHI Siemens Energy Siemens-haulla löytyy Twitteristä yritykseen liitettävää Twitter-tiliä. Tämä voi olla hiukan ongelmallista. Mikäli tilejä on liikaa, seuraajan voi olla vaikea löytää haluamaansa tiliä. Siemens Energy on otettu tähän tarkasteluun mukaan (Kuva 24). Twitter-tili. Jos vertailee Siemens Energyn seurattavien/seuraajien suhdetta Caterpillariin, on se Siemenssillä selkeästi suurempi. Siemens seuraa lähes 3000 Twitter-tilin omistajaa. Siemens toimii niin ikään aktiivisesti. Siemensin tweetit ovat hyvin samoista aiheista kuin Caterpillarilla. 30

34 KUVA 22 Siemens Energyn Twitter-tili ABB ABB:llä on useampia Twitter-tilejä käytössä. Tähän tarkasteluun otettiin mukaan kaksi tiliä. Kun yritys toimii monella toimialalla, on varmasti järkevää operoida monella tilillä. Yrityksen kannattaisi kuitenkin tehdä tiedon etsijälle tai fanille selväksi, että mikä on kunkin tilin tarkoitus ja minkä toimialan tweettejä mistäkin tililtä löytyy. KUVA 23 ABB Twiterissä ABB:llä on Tweettejä päivittäin. Tweettejä on hyvin laidasta laitaan: Konferenssikutsuja, videoita, myyntihenkisiä artikkeleita ABB:n tuotteista, ilmoituksia kaupoista jne. Tarkasteltaessa ABB:n seuraajia, voi mainita, että seuraajat ovat sekä toisia yrityksiä että yksityisiä henkilöitä. Se ketä yksityiset henkilöt edustavat on vaikea arvioida lyhyehköllä tutkimisella. 31

35 määrä Doosan Engine ja STX KUVA 24 Doosan Engine ja STX -hakutulokset Doosan Engine ja STX -yritysten Twitter-haut eivät tuottaneet 100 % varmuudella tiliä, joka olisi pystytty päättelemään viralliseksi yrityksen Twitter-tiliksi YouTube Yritysten aktiivisuutta ja niiden tapaa toimia ja olla esillä YouTubessa selvitettiin YouTuben hakutoiminnon avulla. Kuten aiemmin mainittiin Facebookin yhteydessä, yrityksiä voi toki etsiä sosiaalisesta mediasta Googlen avulla, mutta YouTuben-haku lienee se tapa, jolla videoiden etsijä lähtee tekemään edimmäisenä hakuja. Tämän oletuksen perusteella YouTuben-haku oli se, mitä käytettiin tässä tutkielmassa YOUTUBE Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar GE Jenbacher Siemens Energy ABB_Power ABB_Marine Videot Tilaajat KUVA 25 Yritysten videoiden ja tilaajien määrä YouTubessa ( ) Selvityksen kahdestatoista yrityksestä kuudella on virallista videosisältöä YouTubevideopalvelussa. Viralliseksi sisällöksi katsottiin tässä selvityksessä selvästi yrityksestä ja sen tuotteista kertovat videot, jotka on yrityksen toimesta ladattu YouTubeen. Käytännössä, kun YouTube-palveluun kirjautuu, saa oman videokanavan (channel). Näitä kanavia tutkittiin seuraavaksi. 32

36 määrä Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar YOUTUBE GE Jenbacher Siemens Energy ABB_Power ABB_Marine Lataukset KUVA 26 Yritysten videoiden kokonaislatausmäärä YouTubessa ( ) YouTubeen ladattujen videoiden määrä vaihteli melko paljon yrityksestä riippuen (Kuva 25). Käytännössä tämä tarkoitti, että videoiden määrät vaihtelivat muutamasta kymmenestä muutamaan tuhanteen. Hajontaa oli siis varsin paljon. Myös latauksien määrässä oli suurta vaihtelua (Kuva 26). Wärtsilä wartsilacorp Wärtsilältä löytyy videoita noin 70. Videoita oli mm. uusista voimaloista, moottoreista ja laivoista, siis yrityksen tuotteista. Videot olivat huolellisesti tehtyjä, ja niissä oli tiiviissä paketissa paljon tietoa esimerkiksi voimaprojektin elinkaaresta tai yrityksen historiasta. Myös ympäristöasioita oli nostettu videoissa esille. Caterpillar Caterpillar Inc Caterpillarilla useita satoja videoita. Videoita oli monelta toimialalta ja eri tuotteista. Videoiden paljous oli ehkä jopa pieni ongelma, niin paljon videoita oli ladattu. Caterpillarin YouTube-profiilissa oli esitetty muitakin saman yhtiön YouTubekanavia (Kuva 27). KUVA 27. Caterpillarin YouTube-kanavat. 33

37 MAN Diesel MANGroupTV MAN Dieseliltä löytyi enimmäkseen imagomainontaa. Lisäksi oli muutamia videoita, joissa yrityksen edustaja puhui konferenssissa sekä muutamia HR-osaston rekrytointivideoita. Rolls-Royce YouTubessa haettaessa hakusanalla Rolls-Royce löytyy ainoastaan lataaja RollsRoyceMotorCars. Rolls-Royce marine ja Rolls-Royce energy halusanat eivät anna hakutulosta, joka olisi yhdistettävissä Rolls-Roycen energia- tai moottorinvalmistukseen Hyundai Heavy Industries Hyundai Heavy Industries -haulla löytyy lataaja, jonka takana on emoyhtiön tytäryhtiö Hyundai Heavy Industries Europe, joka valmistaa kaivureita, kuormureita ja trukkeja. Näin ollen edellä mainittu lataaja ei edusta Wärtsilän kilpailijaa. Siemens Energy Siemens on valtava yritys, joka toimii varsin monella toimialalla. Siemens - hakusanalla löytyy ensimmäisten hakutulosten joukossa käyttäjä Siemens. Siemens on viisaasti jaotellut konsernin toimintaa pienempiin kategorioihin. Climate change and energy supply -liiketominnan voidaan katsoa kilpailevan Wärtsilän kanssa. Videoita oli runsaasti ja Siemensin videoiden laatu oli hyvää kuten muillakin yrityksillä. 34

38 KUVA 28 Näkymä käyttäjän Siemensin Youtube-kanavasta ABB ABB on Siemensin tapaan jaotellut YouTubessa liiketoimintaansa erilaisiin kategorioihin. Kanavat ABB Marine ja ABB Power edustavat toimialoja, jotka kilpailevat Wärtsilän kanssa, joten videoiden määrää ja sisältöä on mielekästä arvioida niissä kategorioissa. 35

39 KUVA 29 Näkymä käyttäjän ABB Youtube-kanavasta STX STX:n Youtube-kanavaa etsiessä on hiukan hankaluuksia löytää kanava, joka olisi varmasti yhdistettävissä STX-yritykseen. STXEuropepresents -niminen kanava löytyy (2 videota, latausta, tilaajia 22). Niin ikään löytyy STXOSVAS niminen kanava. (Videot 5, lataukset 9687, tilaajat 5). Mutta näiden virallisuudesta ei voi olla varma. Selvityksen mukaan kahdestatoista kohdeyrityksestä puolella oli siis YouTubessa videoita. Kaikkia voidaan pitää melko aktiivisina. Yritykset ovat ladanneet YouTubepalveluun monenlaisia videoita. Yleisempiä ovat erilaiset yrityksen esittelyvideot, tuotteista kertovat videot ja rekrytointivideot. Osa tutkimusjoukon yrityksistä on hyödyntänyt YouTubeen ladattuja videoita myös kotisivullaan ja Facebookissa. 36

40 seuraajien määrä Kuitenkaan kaikki yritykset eivät ole yhdistäneet sosiaalisten medioiden videosisältöä eri sosiaalisten medioiden välillä LINKEDIN Wärtsilä MAN Diesel Caterpillar GE Jenbacher Rolls-Royce LinkedIn 1419 MHI Goltens HHI Siemens Energy ABB STX 539 Seuraajat KUVA 30 Yritysten seuraajien määrä LinkedIn-palvelussa Kuvassa 30. on esitelty eri toimijoiden LinkedIn-profiilin seuraajien määrä LinkedInpalvelussa. Kuvasta tulee huomata, että Goltens pitää sisällään Goltens Vietnam - käyttäjän seuraajien määrän. ABB pitää sisällään ABB-konsernin LinkedIn-tilin seuraajien määrän. STX suhteen tarkoitetaan STX Europe profiilia. Kuva 31 ABB-konserni LnkedIn-palvelussa 4.5. FLICKR Flickr-palvelun suhteen tutkittiin kuvien määrään. Flickr-palvelu ei jostain syystä ole kiinnostanut tarkasteltavia yrityksiä. Vain kolmen yrityksen kuvia löytyy Flickrpalvelusta. Tämä selittynee kenties sillä, että yrityksillä on mahdollisuus laittaa kuvia 37

41 Mediasisällön määrä sidosryhmien saataville esimerkiksi kotisivuille. Usealla yrityksellä löytyykin kotisivuilta jonkinlainen kuvapankki. Lisäksi voidaan mainita, että Facebook on äärimmäisen hyvä kanava kuvien jakamiseen. Flickr on ehkäpä vähemmän tunnettu ja käytetty kuin Facebook, joten sitä ei välttämättä koeta tarpeelliseksi Flickr Wärtsilä GE Jenbacher ABB KUVA 32 Flickr-palvelussa ladatun mediasisällön määrä 4.6. KOTISIVUT Kotisivujen tarkastelun tarkoituksena oli hahmottaa, millä tavoin eri yritykset korostavat kotisivuillaan sosiaalisessa mediassa mukanaoloaan. Wärtsilän, Caterpillarin, ABB:n sekä Siemens Energyn kotisuilla oli selkeästi linkitys sosiaaliseen mediaan. Edellä mainittujen yritysten (pois lukien ABB), kotisivuilta löytyi linkitys Twitteriin, Facebookiin ja YouTubeen. Siemens Energy on rakentanut sivustolleen erillisen sosiaalisen median sivun, jossa esitellään kaikki yrityksen sosiaalisen median muodot (Kuva 33). 38

42 KUVA 33 Siemens Energyn kotisivujen social media -sisäsivu Siemens Energyn lisäksi muilla tutkimusjoukon yrityksillä ei ole kotisivuillaan erillistä sosiaalisen median sisäsivua. Yleisemmin käytetty tapa linkittää sosiaalinen media kotisivuihin on valmiit linkkipainikkeet (Kuva 34). KUVA 34 Yleisemmin käytettyjä linkkipainikkeita Linkkipainikkeiden takana on vaihtoehtoisesti osallistu -linkki (eng. subscribe), joka esimerkiksi Facebookissa tarkoittaa tykkää - toimintoa. Tällöin kävijä pääsee yrityksen varsinaiseen sosiaalisen median sisältöön käsiksi. Jaa -linkki (eng.share) tarkoittaa, että kävijä vain julkaisee löytämänsä sisällön omalla seinällään, mutta ei varsinaisesti pääse kommentoimaan sosiaalista mediaa. RSS-syötteet eivät välttämättä kuulu sosiaaliseen mediaan yhdensuunteisen vuorovaikutuksen vuoksi. Tässä tutkielmassa on kuitenkin tarkasteltu kotisivujen osalta, että ovatko RSS-syötteet olleet käytössä. RSS-syötteet tarkoittavat, että kävijä voi tilata uusimmat uutiset koskien tiettyä yritystä. 39

43 KUVA 35 Wärtsilän RSS-syötteet voi tilata eri liiketoiminta-aluetta koskien KUVA 36 Wärtsilän RSS-syötteet Yritykset STX ja Hyundai Heavy industries eivät olleet linkittäneet ollenkaan sosiaalista mediaa kotisivuihinsa. STX:llä (www.stxeurope.com) on kuitenkin media center -osio, josta löytyy kuvia ja videoita yrityksestä ja sen tuotteista. Hyundailla (http://english.hhi.co.kr/business/engine.asp) on kuvagalleria, josta on ladattavissa kuvia. 40

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo

Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta. Johanna Uusitalo Sosiaalinen media rekrytoinneissa näkemyksiä maailmalta Johanna Uusitalo xkcd.com Työnhaku Yhdysvalloissa Valtava markkina TOP 3 rekrytointikanavat (syyskuu 2010): careerbuilder.com (14 M uniikkia kävijää

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan. Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010

Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan. Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010 Digitaalinen markkinointi vuonna 2010 Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan Digibarometri-tutkimuksen tuloksia 4.3.2010 DIGITAALINEN MARKKINOINTI AIKUISTUMISEN KYNNYKSELLÄ Digitaalisen markkinoinnin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013 DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI 2013 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2013 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimus tehtiin nyt yhdeksättä kertaa. Tutkimus on tehty joka

Lisätiedot

Viestinnän muutosten jalkautus

Viestinnän muutosten jalkautus Viestinnän muutosten jalkautus Ponnistus Ryhmän käyttäytyminen Yksilön käyttäytyminen Asenne Tieto Aika Viestintästrategia Suomen Akatemiassa Akatemia viestii aktiivisesti tutkijoille ja tiedeyhteisöllä

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

BeKnown Facebookissa. Näin luot käyttäjätilin. Työpaikat-välilehti. Profiilin hyödyntäminen

BeKnown Facebookissa. Näin luot käyttäjätilin. Työpaikat-välilehti. Profiilin hyödyntäminen BeKnown Facebookissa Näin luot käyttäjätilin Työpaikat-välilehti Profiilin hyödyntäminen BeKnown Facebookissa Kaksi suurta yhdessä Facebook on maailman suurin sosiaalinen verkosto, johon kuuluu yli 900

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Sisältö Facebook ja sen käyttö Suomessa Yrityksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri -tutkimus tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimus on tehty

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

TWITTER. itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014. Marika Siniaalto Grapevine Media Oy

TWITTER. itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014. Marika Siniaalto Grapevine Media Oy TWITTER itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014 Marika Siniaalto Grapevine Media Oy TERVETULOA! YHTEYSTIEDOT Marika Siniaalto Grapevine Media Oy p. 045 674 4768 marika.siniaalto@grapevine.fi @MarikaSiniaalto Grapevine

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BAROMETRI Digitaalisen markkinoinnin barometri 2012 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri tutkimus tehtiin nyt kahdeksatta kertaa. Tutkimus on tehty joka vuosi

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS WWW.DIGISURFFARI.FI Kävijöiden eteneminen digitaalista palvelupolkua pitkin 1. Kävijä näkee mainoksen verkossa. 2. Kävijä tulee mainoksesta laskeutumissivulle. 3.

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Jan Södersved, BirdLife Suomi ry Viestintätyöpaja 14.11.2015 Viestintää Verkkosivut Esitteet Lehdet ja muut julkaisut Sähköpostilistat Mediatiedotus

Lisätiedot

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!!

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Riikka Räisänen Projektipäällikkö, digitaalinen markkinointi Google AdWords Qualified riikka.raisanen@verkkoasema.fi +358 40 195 8650 Valitse sinun yrityksellesi

Lisätiedot

http://fi.wikipedia.org/wiki/rakennerahas to http://fi.wikipedia.org/wiki/tem Christina Forsgård

http://fi.wikipedia.org/wiki/rakennerahas to http://fi.wikipedia.org/wiki/tem Christina Forsgård Sosiaalinen media - mikä se on, mihin sitä käytetään? - viestintä ja vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa - sosiaalinen media ja rakennerahastoviestintä Christina Forsgård Yhteisöllinen eli sosiaalinen

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi.

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. MAINEENHALLINTA KUNTOON SOSIAALISESSA MEDIASSA. OSALLISTU JA JOHDA KESKUSTELUA BRÄNDISI YMPÄRILLÄ.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Sosiaalinen Media = SoMe

Sosiaalinen Media = SoMe Sosiaalinen Media = SoMe Digityöpaja, 28.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana kolmessa

Lisätiedot

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa 8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa Liinamaaria Hakola Tekesin Liideri Aktivaattori Mkhmarketing CC BY 2.0 Asiakasrajapinnassa Yrityskuvan rakentaminen Sisäinen hyödyntäminen Fiksumpaa kommunikointia

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia

Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia Digitaalinen markkinointi vuonna 2011 Yhteisöt keräävät vauhtia Digibarometritutkimuksen tuloksia 16.2.2011 DIGITAALINEN MARKKINOINTI TASAISEMMALLE KASVU-URALLE Vuonna 2009 nähty loikka digitaalisen markkinoinnin

Lisätiedot

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Museoliiton tiedottajapäivät Kotka 18-19.9.2008 Sirpa Stenström, verkkoviestintäsuunnittelija Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut Tampereen kaupunki Mitä

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa,

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, Some, mainonta ja kuluttajuus, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, 7.6.2017. Gradu (#materialismionnellisuus Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen) Käsittelee nuorten

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot