Työpajojen rahoitusseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014"

Transkriptio

1 Työpajojen rahoitusseminaari MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE Helsinki

2 Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat yleensä hakea yritykset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeus kelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät. Valtiosta riippumattomille järjestöille ja kansalaisjärjestöille on tarjolla runsaasti EUrahoitusta, koska ne toimivat voittoa tavoittelematta monilla sellaisilla aloilla, joilla myös EU toimii. EU-tuen edellytyksenä hankkeille on aina myös omarahoitus / kansallinen rahoitus, eli valtion, kuntien ja projekteihin osallistuvien yritysten, järjestöjen ja organisaatioiden rahoitus, joka vaihtelee rahoitusmuodoittain. EU:lla on erilaisia tiedotusverkostoja ja -toimipisteitä, joiden tehtävänä on tarjota tarvitsemiasi tietoja. Oma yhteyspisteesi määräytyy sen mukaan, millaisesta hankkeesta ja rahoituksesta on kysymys. Lisää vastuullisista viranomaisista seuraavilla sivuilla rahoitusinstrumenteittain. Rahoittavat viranomaiset käynnistävät avoimia hakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisevat hakuja koskevia ilmoituksia. Seuraa rahoittavien viranomaisten tiedotusta ja tutustu tarkempiin hakupainotuksiin. Hyvän rakennerahastohankkeen ohjeet: millainen-hanke-voi-saada-rahoitusta-#.u_3alfk75of Voit etsiä rahoitusta myös aloittain: grants_fi.htm Sinun Eurooppasi, EU-rahoituksen hakeminen -ohje: youreurope/business/funding-grants/ access-to-finance/index_fi.htm EU:n avustusten hakumenettely selostetaan kuhunkin ohjelmaan liittyvässä ehdotuspyynnössä.

3 Tarkistuslista 6 avainkysymystä Seuraaviin kysymyksiin vastaamalla saat selville omaa kehitysideaasi parhaiten tukevan rahoitusmahdollisuuden. 1. Olenko hakukelpoinen hakija ohjelmaan/rahoitukseen? 2. Onko miettimäni kehittämiskohde ja menetelmä rahoituskelpoinen ko. Ohjelmassa? 3. Sopiiko rahoitusinstrumentti aikatauluuni? 4. Millaista taloudellista tukea voin saada? 5. Keitä muita projektissa on mukana? 6. Voinko hakea rahoitusta alueeltani? Rakennerahasto-ohjelmat on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelmaasiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat toimintalinjoittain. Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä edellytyksiä toteuttaa hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen. Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan ja ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin esim. rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. Valtaosa rakennerahastojen rahoituksesta kanavoituu ELY-keskusten kautta. ESR-rahoitusta hallinnoivat ELY-keskukset ja EAKR-rahoitusta maakuntien liitot yhdessä ELY-keskusten kanssa. Ota yhteyttä oman alueesi tai paikkakuntasi rakennerahastoista vastaaviin viranomaisiin. Maakuntien liitot ELY-keskukset

4 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Leader-Rahoitus Leader sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä elämän- laadun ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä elinkeinojen parantamiseksi. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen % kuluista. Tuen haku on jatkuva. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader- ryhmistä. EU:n ohjelmakaudella Leader-rahoitusta voivat hakea yhdistykset, yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee osua paikallisen kehittämisohjelman raameihin. Kilpailutilanteen vuoksi tuettavien toimialojen ulkopuolelle jäävät vähittäiskauppa, koneurakointi ja liikennöinti. Rahoittajaviranomainen: alueesi ELY- keskus tai paikallinen Leader-ryhmä Lisätietoja: Alueellisen yhteistyön ohjelmat EAY-tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla. Se on jatkoa kaudella toteutetulle EAY- tavoitteelle ja edellisillä ohjelmakausilla toteutetulle INTERREGyhteisöaloitteelle. ENI-ohjelmilla sen sijaan tuetaan EU:n ulkorajat ylittävää, Venäjälle ja Valko-Venäjälle suuntautuvaa yhteistyötä. Kaudella Suomi osallistuu yhdeksään EAY-ohjelmaan. Euroopan alueellinen yhteistyö (European Territorial cooperation, ETC) tunnetaan myös nimellä INTERREG. Botnia-Atlantica (Suomi-Ruotsi-Norja)

5 Ohjelman tavoitteena on vahvistettu itä-länsi -ulottuvuus ja osallistuminen pitkällä aikavälillä integroinnin ja yhteistoiminnan lisäämiseen voimakkaamman kasvun ja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi Botnia- Atlantica alueella. Kasvua aikaansaadaan alueella kehittämällä alueiden osaamista ja rajat ylittäviä toimintoja. Saavutettavuutta ja rajat ylittävää yhteistyötä aikaansaadaan parantamalla liikenneyhteyksiä ja ympäristöyhteistyötä. Ohjelman tavoite toteutetaan kahden strategian avulla Alueiden välinen yhteenkuuluvuus lujitetaan liikenneyhteyksiä, luonto- ja kulttuuriympäristöä ja ihmisten välisiä yhteyksiä kehittämällä. Elinkeinoelämän, tekniikan ja yhteiskuntakehityksen osaamista ja kilpailukykyä edistävät innovatiiviset voimat vahvistetaan rajat ylittävän yhteistyön kautta. Ohjelmassa nostetaan esille kuusi teemaa, joihin sisältyy erilaisia toimintoja hankkeille. Teemat ovat ympäristö, liikenne, yhteenkuuluvuus, osaaminen, elinkeinoelämä ja yhteiskunta. Ohjelman arvopohja on kestävä kehitys. Tämä tarkoittaa että kaikki päätökset tehdään tasapuolisesti niin että taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön vaikuttavia seurauksia katsotaan pitkällä aikavälillä. Yksittäistapauksissa yksi tai kaksi näistä kolmesta perspektiivistä painottuu voimakkaammin lyhyellä aikavälillä Ohjelmasisältö: https//www.rakennerahastot.fi/documents/10179/42248/botnia- Atlantica _fi.pdf/7f15a f9f-8ef0-0ca869cdc599 Ohjelman kotisivu: Hallintoviranomainen: Länsstyrelsen i Västerbotten, SE UMEÅ Sihteeristö Suomessa: Pohjanmaan liitto, Ulf

6 INTERREG Nord- Pohjoinen Ohjelman tavoitteena on valtakunnan rajojen ylittävän yhteistyön kautta tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjelma-alueella. Ohjelman rahoitusta myönnetään hankkeille, joissa on toteuttaja vähintään kahdesta maasta. Jos hankkeessa on toteuttajia kaikista kolmesta maasta, se katsotaan hankkeelle eduksi. Ensimmäinen hakukierros aukeaa 15.tammikuuta 2015 ja se sulkeutuu 28.helmikuuta Lisätietoja hakumenettelystä tulee olemaan sivuilla. Ohjelman kotisivu: Kansallinen sihteeristö Lapin liitto: Anna-Mari Auniola puh: , Pohjoinen Periferia ja Arktinen Nothern Perhiphery and Arctic Programme Pohjoinen periferia ohjelma tukee Euroopan syrjäisten alueiden taloudellista, kestävää kehitystä hankerahoituksella, jota hakija voi saada enintään 60 % hankekustannuksista. Ohjelma-alueeseen kuuluu maakuntia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista sekä Islanti, Grönlanti ja Färsaaret kokonaisuudessaan. Ohjelmalla on kaksi painopistettä, joihin liittyviin hankkeisiin rahoitusta myönnetään: Innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehittäminen syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla Luonnonvarojen ja paikkakuntien kestävän kehityksen edistäminen Pohjoinen periferia ohjelman hakuehtoja Tukea voivat hakea yksityiset ja julkiset organisaatiot. Hankkeessa pitää olla toimijoita vähintään kolmesta ohjelma-alueen valtiosta. Sen sisällön pitää toteuttaa ohjelman painopisteitä ja muu kansallinen rahoitus olla varmistettu jo ennen hakemuksen jättämistä. Kansallista vastinrahoitusta myöntävät muun muassa TEM ja maakuntaliitot. Hanke voi olla suuruudeltaan euroa.

7 Hakuajoista ilmoitetaan erikseen. Pohjoisen periferian valmisteluhanke Pohjoisen periferian hakemuksen valmisteluhankkeeseen vaaditaan toimijoita vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Sillä vahvistetaan hankekumppanuutta, muotoillaan ja viimeistellään hankesuunnitelmaa sekä sovitaan käytännön toteutuksesta. Hakukierrokset: Ensimmäinen päätökset Toinen /2015 päätökset 6/2015 Kolmas 8/ /2015 päätökset 12/2015 Valmisteluhankehakemuksia voi jättää kun komissio on hyväksynyt ohjelma-asiakirjan. Ohjelman kotisivu: Ohjelmasihteeristö Kansallinen kontaktipiste: Lapin Liitto, Paula Mikkola, Central Baltic Programme Keskisen itämeren ohjelma Central Baltic on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta. EESTI - Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Lõuna-Eesti SUOMI - Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Ahvenanmaa LATVIA - Kurzeme, Riga, Pieriga, Vidzeme, Zemgale RUOTSI- Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland, Örebro Uudenmaan liitto hallinnoi ohjelma- kaudella Central Baltic -kontaktipistettä, joka tiedottaa ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja edistää sen toteutumista. Kontaktipiste toimii osana liiton EU-palvelua. Ohjelman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisena toimii Varsinais- Suomen liitto. Ohjelman muut kontaktipisteet sijaitsevat Virossa (Tallinna), Latviassa (Riika), Ruotsissa (Norrköping ja Tukholma) sekä Ahvenanmaalla. Yhteisrahoitusosuudet: 75 % Suomi, Ahvenanmaa, Ruotsi

8 85 % Eesti ja Latvia Central Baltic -ohjelman teemat: Taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen Lisää innovatiivisia ja tietointensiivisiä yrityksiä Lisää yrittäjähenkisiä nuoria Pk-yritysten uusille markkinoille kohdentuvan viennin lisääminen Yhteisten varojen kestävä käyttö Luonnon ja kulttuurivarojen kehittäminen kestäviksi matkailukohteiksi Kestävä meri- ja rannikkoalue- suunnittelu Kaupunkisuunnittelun kehittäminen Itämereen päätyvien ravinteiden, haitallisten aineiden sekä myrkkyjen vähentäminen Saavutettavuuden parantaminen Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantaminen Piensatamien palveluiden kehittäminen liikkuvuuden ja matkailun edistämiseksi Osaava ja osallistava keskisen Itämeren alue Yhteisöllisyyden lisääminen Kohdennetun ammattikoulutuksen ja -ohjelmien lisääminen keskisen Itämeren alueella Ensimmäinen haku avautuu ja sulkeutuu Toinen haku avautuu 24.8 ja sulkeutuu Ohjelman kotisivu: Ohjelmasihteeristö: Uudenmaan liitto ERASMUS+ Erasmus+ -ohjelma kokoaa yhteen koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät toimet EU:ssa ja sen kumppanimaissa. Ohjelma yhdistää EU-ohjelmakaudelta tutut Elinikäisen oppimisen ohjelman, EU:n ja kolmansien maiden väliset yhteistyöohjelmat, nuorisotoimintaohjelman sekä uudet urheilulle suunnatut toiminnot yhdeksi ohjelmaksi. Ohjelmasta myönnetään tukea kolmentyyppisiin avaintoimiin: Yksilöiden oppimis- ja liikkuvuusmahdollisuudet EU:ssa ja sen ulkopuolella Innovatiivisten käytänteiden kehittämistä ja käyttöä edistävä yhteistyö oppilaitosten, nuorisojärjestöjen, yritysten, paikallis- ja alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kesken Politiikkalinjausten uudistaminen ja koordinointi

9 Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on edistää oppilaitosten ja nuorisosektorin kansainvälistymistä ja parantaa osallistujien avaintaitoja, osaamista sekä taitojen työmarkkinavastaavuutta. Ohjelmalla tuetaan koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista, edistetään tutkintojen tunnustamista koskevaa yhteistyötä sekä tuetaan nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Suomessa valtaosaa ohjelman toiminnoista hallinnoi kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Lisäksi ohjelmaan kuuluu Euroopan tasolla toteutettavia toimintoja kuten korkeakoulujen ja yritysten yhteiset Knowledge Alliance - ja ammatilliselle koulutukselle suunnatut Sector Skills Alliance verkostohankkeet; Capacity Building -hankkeet, jotka keskittyvät kolmansien maiden kanssa tehtäviin yhteistyö- ja liikkuvuustoimiin sekä yhteiset maisteriohjelmat, joita hallinnoi keskitetysti koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Brysselissä. Ohjelman kotisivu: Tiedotus ja neuvonta Suomessa: Kansalaisten Eurooppa (Europe for Citizens) Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon ja Euroopan unionin kehittämiseen. Ohjelman tavoitteena on edistää tietämystä Euroopan historiasta, suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä parantaa eurooppalaisten toimielimien ja osallistujamaiden kansalaisten, kuntien ja kansalaisjärjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta. Hankkeisiin voivat osallistua paikalliset ja alueelliset viranomaiset ajatushautomot erilaiset järjestöt (ammatti- kulttuuri-, nuoriso-, liikuntajärjestöt) koulutus- ja tutkimusjärjestöt Ohjelman kotisivu: Tiedotus ja neuvonta suomessa:

10 Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston hankeapurahojen tärkein myöntämisperuste on se, että hanke hyödyttää Pohjoismaita ja itsehallintoalueita. Hankkeen on siis tuotettava pohjoismaista hyötyä. Vuosittain toteutetaan noin 500 hanketta. Pohjoismaisesta budjetista rahoitettavissa hankkeissa on ennen kaikkea varmistettava niiden pohjoismainen hyödyllisyys. Pohjoismaisen hyödyn periaate määrää sen, mikä toiminta toteutetaan yhteispohjoismaisessa ohjauksessa ja mikä kansallisesti. Kaiken pohjoismaisen toiminnan lähtökohtana on oltava se, että toiminta toteutettaisiin muuten kansallisesti, mutta yhteispohjoismaiset ratkaisut mahdollistavat huomattavat myönteiset vaikutukset toiminta ilmentää ja kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta toiminta lisää Pohjoismaiden osaamista ja kilpailukykyä. Hankkeen pohjoismaista hyödyllisyyttä arvioidaan hakemuksessa yleisluonteisten kysymysten avulla. Hankkeen on täytettävä yksi tai useampi pohjoismaisen hyödyn kriteeri. Hakijan on vastattava kysymyksiin tarkasti, sillä hankkeen tuottama pohjoismainen hyöty on apurahan ratkaiseva myöntämisperuste. Jos kysymyksiin ei ole vastattu, hakemusta ei käsitellä. Yleisluonteisten kysymysten lisäksi hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon alakohtaiset painopisteet. Ministerineuvoston kaikki sektorit laativat toimintaansa koskevia suunnitelmia ja ohjelmia, jotka ovat kyseisen alan pohjoismaisen yhteistyön poliittisia tahdonilmauksia. Siten onkin luontevaa, että pohjoismaisin varoin rahoitettavien hankkeiden on vastattava myös näitä painopistealueita. Nordplus Liikkuvuus Verkostot Hankkeet Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutusohjelma. Nordplus koostuu viidestä osa-ohjelmasta, joilla on eri kohderyhmät esiopetuksesta korkeakoulutukseen.

11 Ohjelmasta tuetaan liikkuvuutta, hankkeita ja verkostoja, ja se on avoin kouluille, oppilaitoksille, organisaatioille ja muille koulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimijoille. Nordplus kattaa viisi Pohjoismaata, Ahvenanmaan, Färsaaret ja Grönlannin sekä Viron, Latvian ja Liettuan. Nordplus-ohjelman osaohjelmat ovat Nordplus Horisontal Nordplus Junior (koulut) Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Voksen Nordplus Pohjoismaiset kielet Kussakin Pohjoismaassa on oma Nordplus-toimisto, jotka kaikki vastaavat yhdestä osaohjelmasta sekä yhteisvastuullisesti muista ohjelmista. Hakuaika päättyy vuosittain 1. helmikuuta. Lisätietoja, hakuohjeet sekä kansallisten Nordplus-toimistojen yhteystiedot saa Nordplusin sivustosta

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Pohjoismainen yhteistyö. pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö. pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö pohjoismainen yhteistyö NORDISK MILJØMÆRKNING pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina 2011 ANP 2010:790 ISBN 978-92-893-2177-8

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot