Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus"

Transkriptio

1 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus

2 TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN (nid.) ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Myynti: Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti Tilausnumero Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, Helsinki PL 200, Helsinki Puh Faksi

3 Sisältö 1 Tililuettelon laadintaperiaatteet Johdanto Tilijärjestelmä Tililuettelo Sisäiset erät Alv-erittelyn vaatimukset Konsernitilinpäätöksen edellyttämät eliminointi- ja oikaisukirjaukset Selvittelytilit Oikaisukirjaukset Tuloslaskelman tilit Myyntituotot Yleistä myyntituotoista Liiketoiminnan myyntituotot Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Tilastoinnin lisätarpeet Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset taseyksiköille Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Tilastoinnin lisätarpeet Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Korkotuotot

4 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Muut rahoitustuotot Rahoituskulut Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron muutokset Varausten muutokset Rahastojen muutokset Tasetilit Pysyvät vastaavat Yleistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjaamisessa [2012] Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Toimeksiantojen varat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä ja alijäämä Tilikauden ylijäämä ja alijäämä Oman pääoman erien väliset siirrot Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Tilit...67 Liitteet Liite 1: Esimerkkejä tilikoodista Liite 2: Kaavio arvonalentumisen esittämisestä Liite 3: Rahastoja koskevia kirjausesimerkkejä Liite 4: Tilastokohtaiset kirjaukset yhteistoiminta-alueilla

5 1 Tililuettelon laadintaperiaatteet 1.1 Johdanto Suomen Kuntaliitto antaa oheisen suosituksen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisen kirjanpidon tililuettelomalliksi. Tililuetteloon on rakenteeltaan ollut samanlainen alkaen. Suositusta on tarkistettu edellisen kerran vuonna Tähän tililuettelomalliin on tehty edellä mainitun tarkistuksen jälkeen tulleet kuntajaoston yleisohjeiden, lainsäädännön, tilastoinnin yms. tarvittavat muutokset. Tililuettelomalli on tarkoitettu auttamaan tuloslaskelman tilien sekä tasetilien nimeämisessä ja numeroinnissa. Tililuettelossa on otettu huomioon tuloslaskelma- ja tasekaavojen edellyttämät ryhmittelyt sekä taloustilaston menoja tulolajiluokitukset. Niitä yksilöidymmät tilinimikkeet samoin kuin mallin tilinumerointi kokonaisuudessaan ovat ohjeellisia. Kunta ja kuntayhtymä voi poiketa niistä, milloin sen tietotarpeet tai kirjanpidon tietojärjestelmä sitä edellyttävät. Tavoitteena kuitenkin on, että Suomen Kuntaliiton antamasta tililuettelosta muodostuisi mahdollisimman pitkälle yhtenäinen luokitusmalli kuntien ja kuntayhtymien ulkoiseen kirjanpitoon. Tarkistettu tililuettelomalli on sovellettavissa välittömästi. [2012] Jäljempänä suosituksessa kunnalla tarkoitetaan myös kuntayhtymää, ellei toisin ole sanottu. 1.2 Tilijärjestelmä Tilijärjestelmän muodostavat tilipuitteet ja kirjaussuunnitelma. Tilipuitteet sisältävät: tililuettelon kirjalliset ohjeet siitä, mitä liiketapahtumia kullekin tilille kirjataan selostuksen tilien välisestä yhteydestä liiketapahtumia kirjattaessa ja tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjaussuunnitelma kattaa selvityksen kirjausten teknisestä suorittamisesta. Kirjaussuunnitelmaan kuuluu: luettelo kirjanpidossa käytetyistä kirjanpitokirjoista kirjanpitokirjojen muotoa koskeva selvitys selvitys siitä, miten siirrot peruskirjoista pääkirjaan suoritetaan selvitys kirjausten suorittamisessa käytettävistä apuvälineistä ja menetelmistä selostus tositelajeista (tositesarjoista) ja tositteiden käsittelystä sekä siitä, missä järjestyksessä ja miten ne arkistoidaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että kunnalla on kirjallisessa muodossa kultakin tilikaudelta tililuettelo ja kirjaussuunnitelman osalta kirjanpitokirjojen ja tositelajien luettelot sekä tieto niiden säilyttämistavoista (KPL 3:8 ). Koska kirjanpitolain 2:10.1 :ään sisältyy vaatimus, jonka mukaan kirjanpitoaineisto on säilytettävä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta, edellyttää tämä käytännössä laajempaakin 5

6 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille dokumentointia. Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätöksen kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä (nro 47/1998 menetelmäpäätös). Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä ja aineistoista Sen tarkoituksena on määritellä kirjanpidon perustana toimivia tositteita ja niiden sisältöä hyvän kirjanpitotavan täsmentämiseksi, ohjeistaa kirjanpidon laadinnassa käytettäviä menetelmiä sekä kirjanpitoaineiston säilyttämistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon 99/ edellä mainitun yleisohjeen soveltamisesta kunnissa ja kuntayhtymissä. [2012] 1.3 Tililuettelo Kirjanpitolain 2:2.2 :n mukaan kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön (tililuettelo). Koska tililuettelo on laadittava kultakin tilikaudelta, se on varustettava käyttöaikaa koskevin merkinnöin. Käyttöaikamerkintä voidaan tehdä esimerkiksi siten, että avattaessa tililuetteloon uusi tili sen perustiedoksi annetaan avauspäivämäärä tai mikäli järjestelmään voidaan ilmoittaa ensimmäinen käyttöpäivämäärä, merkitään se avauspäiväksi. Jos tili poistetaan käytöstä, sitä ei voida poistaa rekisteristä ennen tilikauden päättymistä, vaan tilille annetaan käyttökielto tietystä päivämäärästä lähtien. Kirjanpitolain 2:10.1 :n mukaan tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Erilaisille tapahtumille on oltava omat tilinsä. Sekatilit, joille kirjattaisiin menoja ja tuloja, eivät ole asianmukaisia. Tulon ja menon erotuksen kirjausta nettoperusteisesti ei sallita. Erityyppisillä maksuvälineillä tulee olla omat tilinsä (esim. saamisilla, pankkitileillä ja käteisellä). Jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Tilin sisältöä voidaan kuitenkin muuttaa toiminnan kehityksen aiheuttamien muutosten, parannettuun tilijärjestelmään siirtymisen tai muun erityisen syyn vuoksi. Tilien muutokset tulisi tehdä tilikausien taitteessa. Kirjausketjun aukottomuus tositteesta tilinpäätökseen (audit trail) on voitava vaikeuksitta todeta. Tililuettelo voi sisältää myös tilejä, joille ei kirjata ulkoisia liiketapahtumia ja joita ei sisällytetä tilinpäätökseen. Tällaisia tilejä ovat mm. talousarvion seurantaa tai kustannuslaskentaa varten avatut, sisäisten erien tilit taikka huollettavien varoja koskevat tilit tai palkkakirjanpidon aputilit, jotka on sisällytetty tililuetteloon liikekirjanpidon ulkoisina tileinä. Tarkastettavuuden varmistamiseksi liikekirjanpitoon kuulumattomaan tiliin kannattaa tililuettelossa tehdä merkintä, että sitä ei käytetä ulkoisessa kirjanpidossa. Kunnan laskenta- ja tilijärjestelmä tulee laatia kunkin kunnan johtamistarpeista lähtien siten, että kirjanpito tuottaa kunnan johtamisen ja päätöksenteon kannalta olennaista tietoa. Esimerkiksi opetustoimessa saattaa olla tarpeen eritellä mm. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tileittäin melko tarkastikin (koulukirjat, koulutarvikkeet jne.). Sen sijaan tämä jaottelu ei välttämättä sovellu jonkin toisen toimialan tarpeisiin, jossa erittelytarve kohdistuu eri asioihin. Tilinumerointi Kuntaliiton antaman tililuettelomallin tilinumerointi on suositus, jonka mukaan meno- ja tulolajit sekä tasetilit esitetään nelimerkkisellä tunnisteella. Lisäerittelyä varten voidaan ottaa käyttöön alatunniste. Tilinumeroinnin välyksissä on pyritty ottamaan huomioon mahdollinen lisäerittelytarve kulu- ja tuottolajeissa sekä tase-erissä. 6

7 Kirjauskoodi Kirjauskoodi muodostuu ulkoisen kirjanpidon tilinumerosta ja sisäisen laskennan kirjaustunnisteista. Sisäisen laskennan kirjaustunnisteiden avulla kunnan taloustapahtumia luokitellaan esimerkiksi vastuuyksiköittäin, tehtävittäin, hankkeittain, työkohteittain ja tuotteittain. Talousarvion rakenneosalle, talousarvion sitovuustasolle, taloustapahtuman vastapuolelle sekä alv-ryhmälle voidaan kirjanpitosovelluksesta riippuen antaa oma kirjaustunniste. Esimerkkejä kirjauskoodeista on liitteessä 1. Taloustilaston luokitus Tililuettelomalliin on yhdistetty Tilastokeskuksen taloustilaston meno- ja tulolajiluokitus, joten näiden osalta ei laadita enää erillistä julkaisua. Sen sijaan taloustilaston tehtäväluokitus on laadittu erillisenä. Tililuettelomallissa on otettu huomioon Tilastokeskuksen taloustilaston meno- ja tulolajiluokitus. Taloustilaston ns. sektoriluokitus (valtio, kunnat, kuntayhtymät ja muut) myyntituloissa, tuissa ja avustuksissa sekä asiakaspalvelujen ostoissa saadaan joko kirjauskoodin vastapuolitunnisteella tai avaamalla em. tuotto- ja kululajeihin sektoriluokitusta varten erillistilit. [2012] 1.4 Sisäiset erät Talousarvioseuranta ja mm. liiketoiminnan eriyttäminen edellyttävät, että kulu- ja tuottotileille sekä tasetileille kirjataan tilikauden aikana kunnan kirjanpidossa myös sisäisiä liiketapahtumia. Kunnan tilinpäätöksessä sisäiset erät on kuitenkin eliminoitava tuloslaskelmasta ja taseesta. Sisäisiä menoja ja tuloja ovat sisäisten suoritteiden ostot ja myynnit ja sisäiset vuokrat, sisäiset katteet, ns. vyörytyserät sekä laskennalliset korot ja poistot. Sisäisiin tulo- tai menoeriin luetaan myös esimerkiksi kunnallisen liikelaitoksen ja kunnan väliset sisäiset korot, peruspääoman tuotto ja toiminta- ja rahoitusavustukset liikelaitokselle. Sisäisiä menoja tai tuloja eivät sen sijaan ole esimerkiksi tulon- tai menonsiirrot, aktivoitavat menot (siirretään esimerkiksi osa käyttötalouteen kirjatuista menoista investointikohteelle), valmistus omaan käyttöön, varastojen muutokset tai rahasto- ja varaussiirrot (esimerkiksi investointivaraussiirrot, poistoerokirjaukset). Sisäinen laskutus ja sisäiset vuokrat Sisäisen laskutuksen menoihin ja tuloihin sekä sisäisiin vuokriin liitetään seuraavat tunnuspiirteet: sisäinen laskutus ja sisäiset vuokrat sisältyvät talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon sisäisten suoritteiden laskutus perustuu ennalta sovittuun siirtohintaan ostajahallintokunta voi vaikuttaa laskutettavien suoritteiden määrään. Sisäisille menoille ja tuloille avataan kirjanpidossa erillistilit tai erillään pito ulkoisista liiketapahtumista toteutetaan kirjauskoodiin otettavalla vastapuolitunnisteella. Vyörytyserät Vyörytetyt menot ja tulot ovat kustannuslaskennallisia eriä, jotka on keskitetysti kohdistettu 7

8 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille kunnan eri tehtäville laskennallisen jakoperusteen mukaan. Vyörytettäviin eriin liitetään seuraavat tunnuspiirteet: vyörytettävät menot tai tulot eivät sisälly talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon vyörytettävät menot kohdistetaan tehtäville jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten perusteella määrätystä tehtävästä vastaava hallintokunta ei välittömästi voi vaikuttaa sille vyörytettyjen kustannusten määrään. Vyörytyseriä ei kustannuslaskennallisina erinä tulisi kirjata ulkoisen kirjanpidon tileille. Tarvittaessa vyörytettävät erät selvitetään kirjanpidon ulkopuolella. Mikäli vyörytyseriä sisällytetään laskutuksiin tai tilityksiin tai ilmoitetaan Tilastokeskukselle, tulisi niiden laskennan perustua ulkoisen kirjanpidon realisoituneisiin liiketapahtumiin. Laskennallinen poisto ja korko Käyttöomaisuuden laskennallinen poisto ja korko ovat pääomakustannuslaskennan eriä. Niitä ei tulisi kirjata kunnan ulkoiseen kirjanpitoon. Laskennallisiin pääomakustannuksiin ei oteta määrärahaa eikä vastaavaa tuloarviota talousarvioon. Mikäli ne esitetään tehtäväkohtaisena perustelutietona talousarviossa, tiedot saadaan esim. pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpidosta. [2012] Kirjanpitoon merkittyihin sisäisiin vuokriin ja muihin sisäisiin laskutuksiin saattaa sisältyä laskennallista korkoa ja poistoa, jotka kuitenkin eliminoituvat samalla, kun em. sisäiset erät, ja niiden lisäksi mahdollinen aktivoitu sisäinen kate eliminoidaan tilinpäätöksessä. Sisäiset tase-erät Sisäisiä tase-eriä kirjataan kunnan kirjanpidossa silloin, kun kunnalla on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö (kuntalain mukaisesti perustettu kunnan tai kuntayhtymän liikelaitos, muu taseyksikkö tai rahasto taseyksikkönä) tai pysyvien tai vaihtuvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoon sisältyy sisäistä katetta. Eriytetyn taseyksikön ja kunnan keskuskirjanpidon välisiä sisäisiä tase-eriä varten varataan tililuettelossa erilliset tilit. Sisäisten ostovelkojen ja myyntisaamisten eliminointi tilinpäätöksessä voidaan tehdä myös vastapuolitunnisteen tai reskontrien avulla. [2012] Eliminoitavia sisäisiä tase-eriä ovat kunnan ja siitä kirjanpidollisesti eriytetyn taseyksikön väliset saamiset ja velat sekä peruspääomasijoitus taseyksikköön tai peruspääoman palautus taseyksiköltä. Myös pysyvien tai vaihtuvien vastaavien hyödykkeisiin sisältyvät sisäiset katteet ja niistä tehdyt poistot on eliminoitava yhdisteltäessä taseyksikön tilinpäätös kunnan tilinpäätökseen [2012]. Sisäistä katetta voi syntyä sekä kunnassa itse valmistetun hyödykkeen osalta että alun perin ulkoa hankitun hyödykkeen osalta. Jos esimerkiksi kunta luovuttaa taseyksikölle hyödykkeen korkeampaan hintaan kuin sen hankintameno on, syntyy sisäistä katetta, joka tulee eliminoida. Realisointiperiaatteen mukaan ainoastaan realisoituneet menot ja tulot merkitään kirjanpitoon. Esimerkiksi itse valmistetun pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoon voidaan aktivoida vain sellaisia menoja, jotka maksetaan ulkopuoliselle. Kirjanpitovelvollisen sisäisiä veloituksia tai oman työvoiman vaihtoehtoisia tuottomahdollisuuksia ei miltään osin voida merkitä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä hankintamenon lisäykseksi. Nämä reali- 8

9 sointiperiaatteen mukaiset periaatteet sisältyvät KILAn lausuntoon 1373/ [2012] Pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoon ei voida lukea esimerkiksi myynnin, markkinoinnin tai yleishallinnon kuluja tai näiden laskennallisia osuuksia. Edellä mainitut menot merkitään tuloslaskelmaan vuosikuluiksi. [2012] Pysyviin vastaaviin kirjattuja sisäisiä katteita varten on tarkoituksenmukaista avata taseerien mukaiset sisäisten katteiden tilit [2012]. 1.5 Alv-erittelyn vaatimukset Arvonlisäverokäsittelyn vaatimat erittelyt verottajaa varten tulee saada suoraan pääkirjanpidosta. Myyntejä ja ostoja koskevat alv-kirjaukset on pyrittävä tekemään osakirjanpitokohtaisina päiväkirjayhteenvetoina siten, ettei yksittäistä tositetta kirjata erikseen alv-tilille. Erotettavuuden, täsmäytettävyyden ja tarkastettavuuden varmistamiseksi myynnit on pääkirjanpidossa jaettava eri tileille verokantojen ja muiden arvonlisäveron erittelytarpeiden mukaan. Alv-ilmoituksessa ilmoitetaan myynnin arvonlisävero verokannoittain jaoteltuna. Tämä voidaan laskea myyntitilien saldojen avulla alv-laskelmassa, jolloin myynnistä suoritettava vero voidaan kirjata yhdelle pääkirjatilille. [2012] Rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron tietoina tarvitaan erikseen rakentamispalvelujen myynnit, rakentamispalvelujen ostot sekä vero rakentamispalvelujen ostoista. EU-myynneistä ja ostoista tarvitaan erikseen tiedot: tavaroiden myynnit muihin EUmaihin, palveluiden myynnit muihin EU-maihin, tavaraostot muista EU-maista, palvelujen ostot muista EU-maista, vero tavaraostoista muista EU-maista sekä vero palveluostoista muista EU-maista. [2012] Myös eri verokantojen perusteella saatavat vähennykset ostoista voidaan eritellä eri pääkirjatileille, vaikka nettokirjausperiaatetta käytettäessä tällaisten tapahtumien kirjaaminen samalle menotilille johtaakin yleensä riittävään erotettavuuteen, mikäli tapahtumat kirjataan kirjanpitoon yhdistelemättä tällaisia liiketapahtumia keskenään ennen kirjaamista. Vientiin on tällöin sisällytettävä tieto, jonka perusteella verokanta voidaan jälkikäteen vaivattomasti selvittää. Kirjattaessa arvonlisävero bruttomenettelyllä tililuetteloon varataan tilitettävän arvonlisäveron määrään vaikuttavia tuloja ja menoja sekä tarvittaessa niiden oikaisueriä varten omat tilinsä, joiden avulla nämä erät pidetään erillään muuten samanlajisista, mutta veron määrään vaikuttamattomista tuloista, menoista ja niiden oikaisueristä. Sekä brutto- että nettokirjausmenettelyä sovellettaessa on suotavaa, että tililuetteloon varataan rahoitustilien ryhmään erikseen tilit myynnistä suoritettavan arvonlisäveron velaksi kirjaamista ja ostojen sisältämän vähennyskelpoisen tai palautuskelpoisen arvonlisäveron saamiseksi kirjaamista varten. Tilikauden päättyessä arvonlisäverovelka ja -saaminen yhdistetään ja taseeseen merkitään vain niiden erotus (joko muihin velkoihin tai muihin saamisiin). Pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero vähennetään ennen hankintamenon merkitsemistä kirjanpitoon lukuun ottamatta arvonlisäverolain 114 ja 130 :ssä säädettyjä poikkeuksia. Oman käytön ja vähennysrajoitusten alaisen toiminnan ostoihin sisältyvä arvonlisävero kirjataan kyseisen tavaran tai palvelun kululajiin. Ellei arvon- 1 KILA 1373/ Hankintamenoa ei ole opiskelijoiden suorittamasta työstä ulkopuolisilta laskutettava hinta, vaan ainoastaan työstä aiheutuneet muuttuvat menot ja osuus kiinteistä menoista, jos niiden määrä hankintamenoon nähden on olennainen. Kirjanpitovelvollinen voi tehdä sisäisiä veloituksia sisäisen laskennan tarkoituksia varten. - - Tällaiset sisäiset veloitukset eivät kuitenkaan ole liiketapahtumia ja ne on pidettävä selkeästi erillään liikekirjanpidosta. 9

10 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille lisäveroa (esim. omasta käytöstä tai luontoisetuateriasta maksettavaa arvonlisäveroa) voida kohdistaa ko. palvelun tai tavaran kululajiin, se voidaan kirjata muihin kuluihin. Arvonlisäveron kirjaamisesta on kirjanpitolautakunta antanut yleisohjeen [2012] Vakuutusyhtiöt ovat arvonlisäverolainsäädännön uudistuksen jälkeen muuttaneet korvauskäytäntöään. Arvonlisäveron palautusjärjestelmän vuoksi vakuutusyhtiöt ovat vähentäneet kunnalle maksettavasta vakuutuskorvauksesta arvonlisäveron määrän. Jos vakuutusyhtiö esimerkiksi maksaa suoraan kunnan vahingoittuneen auton korjaamisesta aiheutuneen laskun, niin vakuutusyhtiöt ovat yleensä maksaneet vain nettosumman korjaamon laskusta ja lähettäneet arvonlisäveron osuudesta laskun kunnalle. Arvonlisäveron osuus kirjataan kunnassa palautuskelpoisen arvonlisäveron saamiseksi, ellei kyseessä ole palautusrajoitteinen toiminta. 1.6 Konsernitilinpäätöksen edellyttämät eliminointija oikaisukirjaukset Kunnan ja sen tytäryhteisöjen muodostamaan konserniin kuuluvien yhteisöjen väliset liiketapahtumat voidaan kunnan kirjanpidossa kirjata erillistileille, joilta eliminointi- ja oikaisukirjaukset voidaan konsernitilinpäätöksessä tehdä. Mikäli yksittäisten, keskinäisten saatava- ja velkaerien lukumäärä ei ole suuri, voidaan kirjanpitoon avata tytäryhteisö-, kuntayhtymä- ja osakkuusyhteisökohtaiset saatava- ja velkatilit. Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet, lainasaamiset ja muut saamiset, vaihtuvien vastaavien myyntisaamiset, lainasaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset sekä taseen Vastattavaa -puolella olevat saadut ennakot, ostovelat, muut velat ja siirtovelat tulee eritellä taseen liitetiedoissa seuraavasti: sijoitukset/ saamiset/ velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille. Keskinäisten saatavien ja velkojen sekä keskinäisen omistuksen eliminoinnissa voidaan käyttää hyväksi myös osto- ja myyntireskontria tai taseerittelyjä tai vastapuolitunnistetta. Konsernitilinpäätökseen laadittavassa tuloslaskelmassa eliminoinnit suoritetaan erillistilien tai vastapuolitunnisteen avulla. 1.7 Selvittelytilit Osakirjanpitojen kuten reskontra- ja palkkakirjanpitojen sekä pääkirjanpidon väliset täsmäytykset hoidetaan selvittelytilien avulla. Menojen selvittelytili on tililuettelomallissa sijoitettu rahoitusomaisuuden ryhmään muihin saamisiin ja tulojen selvittelytili muihin lyhytaikaisiin velkoihin. 1.8 Oikaisukirjaukset Jos aikaisempien tilikausien kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä havaitaan virhe tai laskentakäytäntöä muutetaan, oikaisukirjaukset tulee tehdä sen tilikauden kirjanpidossa, jolloin virhe havaitaan. [2012] Aikaisempia tilikausia koskevien tilinpäätösperiaatteiden muutokset sekä olennaisten virheiden oikaisut tehdään oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä oikaisemalla. Vähäiset, aikaisemmille kausille kuuluvat erät merkitään tuloslaskelmassa ja taseessa nimikettään vastaavaan erään. Olennaisia virheiden oikaisuja ei siten enää tehdä tulosvaikutteisesti vaan takautuvasti. Oikaisuja tehtäessä tulee ottaa huomioon olennaisuuden periaate (ks. mm. kirjanpitolautakunnan lausunto 2005/1750). Kuluvan tilikauden tiedossa olevat 10

11 virheet on korjattava aina tulosvaikutteisesti. Jaksotuksesta aiheutuvat erot eivät ole tässä tarkoitettuja virheitä, ei myöskään pakollisen varauksen arviointierot. (Ks. tarkemmin Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta 2010, s. 7, ja Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 2006, s. 6. [2012] 11

12 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille 2 Tuloslaskelman tilit 2.1 Myyntituotot Yleistä myyntituotoista Myyntituottoihin kirjataan tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan. Kunnan liiketoiminnan (mm. vesi-, energia-, jätehuolto-, liikenne-, satamalaitos, kanttiini, pesula, autokoulu yms. liikeluontoinen toiminta) suoritteista perimät korvaukset merkitään kuitenkin myyntituottoihin riippumatta siitä, kattavatko ne tuotantokustannukset. Tuloslaskelmaan merkitään vain ulkoiset myyntitulot. Sisäinen myynti pidetään erillään eliminointia varten erillistileillä tai vastapuolitunnisteen avulla. Myyntituotto kirjataan suoritteen luovutusajankohdan mukaan. Myyntituotoista ja maksutuotoista vähennetään myynnin oikaisuerät, joita ovat: myynnin perusteella määräytyvät välilliset verot, kuten arvonlisäverot ja muut vastaavat myynnin perusteella määräytyvät verot myyntiin välittömästi liittyvät vuosi-, käteis- ym. alennukset ja hyvitykset. Lisäksi myyntiin liittyvät valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssierot voidaan oikaista, kuten kirjanpitolautakunnan voimassa olevassa ulkomaanrahan määräisten erien kirjanpitokäsittelyä koskevassa yleisohjeessa esitetään. Muut myyntiin liittyvät oikaisuerät, kuten esimerkiksi myyntisaamisten luottotappiot ja muut myynnin oikaisuerät sekä välilliset verot, jotka eivät perustu välittömästi myynnin määrään, kuten valmisteverot, vähennetään tuloslaskelmassa muina kuluina. Myyntiin liittyvistä kulueristä myyntirahteja ja myyntiprovisioita ei käsitellä oikaisueränä vaan ne kirjataan luonteensa mukaiseen kululajiin. Myyntituotot on eriteltävä alv-verokantojen ( alkaen 23 %, 13 %, 9 %, 0-verokanta, veroton, tavaroiden myynnit muihin EU-maihin, palveluiden myynnit muihin EU-maihin, vero rakentamispalvelun ostoista) mukaisesti. Kirjanpito-ohjelmasta riippuen kutakin alv-verokantaa varten avataan tulolajikohtainen oma tili tai erittely tehdään kirjauskoodin alv-tunnisteella. [2012] Taloustilaston sektorierittely tuottolajeittain eli Myyntituotot valtiolta, Myyntituotot kunnilta, Myyntituotot kuntayhtymiltä ja Myyntituotot muilta (esimerkiksi yrityksiltä, seurakunnilta, säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä) sekä sisäiset myyntitulot toteutetaan joko avaamalla niitä varten omat tilit tai erittely tehdään vastapuolitunnisteen avulla. [2012] Myyntituloja valtiolta ovat edellä olevan myyntitulojen määrittelyn mukaiset valtiolta saadut myyntitulot. Tällaisia ovat muun muassa ns. täyden korvauksen periaatteella maksettavat korvaukset kuten lääkäreiden tutkimus- ja koulutuskorvaukset, varusmiesten, siviilipalvelusmiesten ja vankien sairaanhoitokorvaukset, korvaukset pakolaisista aiheutuneista menoista, valtiokonttorin korvaukset sotilasvammalakiin perustuen, lomituspalvelukorvaukset, asiakaskohtaisen velkaneuvonnan korvaukset, korvaus edunvalvontapalveluiden tuottamisesta (virkaholhous), ammattikoulutuksen yksikköhintarahoitus valtiolta (vain 12

13 kuntayhtymän tulona, ei kunnassa), sekä muut korvaukset, joiden tarkoituksena on kattaa kaikki kustannukset. Lisäksi liiketoiminnan myyntitulot valtion virastoilta ja laitoksilta kuuluvat myyntituloihin valtiolta kuten myös mahdolliset muut suoritteiden myyntitulot valtiolta. Kansaneläkelaitos luokitellaan sosiaaliturvarahastoksi, joten se ei kuulu sektoriin valtio. [2012] Myyntituloja kunnilta ovat muun muassa jäsenkuntien korvaukset kuntayhtymälle, muut yhteistoimintakorvaukset, oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset sekä muiden palvelujen tai suoritteiden myynnistä saadut myyntitulot toisilta kunnilta. Myyntituloja muilta ovat myyntitulot yrityksiltä, seurakunnilta, säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä, myös Kelalta. Myyntituloja ovat myös henkilöstön maksamat ateriakorvaukset sekä kansanterveyslain :n 8 kohdassa tarkoitetun yrittäjän tai omaa työtä tekevän maksamat työterveyshuoltomaksut sekä sairausvakuutuslain 29.2 :n perusteella Kansaneläkelaitoksen maksama korvaus kunnalle työterveyshuoltopalveluksien kustannuksista, jonka Kansaneläkelaitos olisi velvollinen suorittamaan vastaavana korvauksena yrittäjälle tai omaa työtään tekevälle (ei kunnan/kuntayhtymän työnantajana oman henkilöstönsä työterveyshuollon järjestämisen korvauksia, jotka kuuluvat tulolajiin Tuet ja avustukset). [2012] Sisäisiä myyntituloja ovat myyntitulot kunnan toiselta tehtävältä tai yksiköltä mukaan lukien myyntitulot kunnan omalta liikelaitokselta Liiketoiminnan myyntituotot Liiketoiminnan tuotot kirjataan myyntituottoihin. Myyntituottoihin merkitään liittymismaksut, jotka eivät ole takaisin palautettavia. Tässä tililuettelomallissa esitetty liiketoiminnan tuottolajiluokitus on korvattavissa vastuuyksikkö- tai tehtäväluokituksella, jolloin tuottolajeiksi riittänee suoritteiden myyntituotot ja liittymismaksutuotot Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta Yksikköhintarahoitus valtiolta (opetustoimintaa harjoittavassa kuntayhtymässä) [2012] Opetustoimintaa harjoittavan kuntayhtymän (ammattikoulutuksen ammattikorkeakoulun ja lukion) käyttökustannuksiin saama yksikköhintarahoitus (mukaan lukien rahoitus oppisopimuskoulutukseen), joka kuntayhtymässä kirjataan tälle tilille [2012]. Sen sijaan oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset (esim. järjestävä kuntayhtymä maksaa kunnalle) kirjataan muihin myyntituottoihin. [2012] Oppisopimuskoulutuksesta aiheutuvat kulut, kuten myös oppisopimuskoulutukseen kuuluvan koulutuksen (esim. tietopuolinen koulutus) osto muilta koulutuspalveluiden tuottajilta, kirjataan asianomaisen tehtävän asianomaisille kululajeille. [2012] Valtion korvaus koulutuksesta ja tutkimusrahoitus yliopistolliselle sairaalalle [2012] Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritettava korvaus lääkäri- tai hammaslääkärikoulutuksesta ja tutkimustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Tarvittaessa koulutuskorvauksille ja tutkimusrahoitukselle voidaan avata eri tilit. [2012] 13

14 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Valtion korvaus koulutuksesta muulle terveydenhuollon yksikölle [2012] Muulle kuin yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle tai terveydenhuollon toimintayksikölle suoritettava korvaus lääkärikoulutuksesta ja terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin [2012]. Lomituspalvelukorvaukset Lomituspalvelukorvauksiin kirjataan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen suorittamat lomituspalvelujen hallinnon ja lomitustoiminnan valtionkorvaukset. Eläinlääkintähuollon valvontakorvaus [2012] Kunnalle eläinlääkintähuoltolainsäädännön nojalla valvontatehtävistä maksettava korvaus, jonka aluehallintovirasto maksaa kunnalle laskutusta vastaan. [2012] Kotikuntakorvaukset valtiolta Kotikuntakorvauksia valtiolta ovat kotikuntaa vailla olevasta oppilaasta valtion maksama korvaus sekä Ahvenanmaan maakunnassa kotipaikan omaavan kotikuntakorvaus valtiolta. [2012] Kotoututumislain perusteella maksettavat korvaukset Tähän kuuluvat kotoutumislain (1386/2010) perusteella maksettavat korvaukset, sekä todellisten kustannusten mukaan maksettavat että laskennalliset korvaukset. Laskennallista korvausta maksetaan kuntaan osoittamisesta, ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Erilaiset korvaukset voidaan eritellä eri tileille seurannan tarpeen mukaan. [2012] Muut korvaukset Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottamisesta valtion oikeusaputoimiston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle maksetut korvaukset sekä valtion maksama presidentin- ja eduskuntavaalien vaalikustannusten korvaus kirjataan kohtaan Muut korvaukset [2012]. Kuluttajaviraston korvaus kunnalle talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä kirjataan kohtaan Muut korvaukset. Korvaus maksetaan ELY-keskuksen kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvauksiin kirjataan esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulot kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kuukausittaisesta maksuerittelystä sekä mahdolliset kunnan toiselta kunnalta saamat kuntien keskinäiseen sopimukseen perustuvat niitä täydentävät kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvauksiin kirjataan myös kuntayhtymän muulta kunnalta kuin jäsenkunnalta saamat korvaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, joiden tuottaminen ei perustu kuntien keskinäiseen sopimukseen yhteistoiminnasta. [2012] Uuden kotikunnan kotikuntalain muutoksen perusteella aikaisemmalta kotikunnalta perimiä kotikuntakorvaustuloja on perusteltua seurata kirjanpidossa erillisellä tilillä, esimerkiksi Kotikuntakorvaukset aikaisemmalta kotikunnalta tai käyttäen muuta tilirakenteen tunnistetta erotteluun. Jos uusi kotikunta on järjestänyt palvelun kuntayhtymästä ja kun- 14

15 tayhtymä laskuttaa suoraan entistä kotikuntaa, myös tämän kuntayhtymän on perusteltua kirjata tällaiset myyntituotot tässä esitetyllä tavalla. [2012] Kotikuntakorvauksina kirjataan myös muulta kuin jäsenkunnalta tai toiselta sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä saatavat korvaukset potilaalle järjestetystä hoidosta (TerveydenhuoltoL 58 ) 2 [2012]. Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet kuntayhtymälle Korvaus, jonka kuntayhtymän jäsenkunta maksaa suoritemäärään tai sijaissuoritemäärään (esimerkiksi asukasmäärään) perustuvan laskutuksen mukaisena kuntayhtymälle, merkitään kuntayhtymän kirjanpitoon jäsenkunnan korvauksena tai maksuosuutena. Jäsenkunnan korvauksena kirjataan myös erikoissairaanhoitopiirin kuntayhtymän erikseen perimät ylisuurten hoitokustannusten tasausmaksut. Kuntayhtymän investointien rahoituksen osalta tulisi perussopimuksessa sopia riittävän yksityiskohtaisesti siitä, miten jäsenkunnan maksuosuus kuntayhtymän investointiin käsitellään. Jäsenkunta voi osallistua investoinnin hankintamenon kattamiseen tulorahoituksella, rahoitusosuudella tai pääomasijoituksella. 3 Tulorahoituksella osallistuminen tarkoittaa sitä, että jäsenkunnan maksuosuus sisällytetään kuntayhtymän myymien palvelujen hintoihin. Rahoitusosuudella osallistuminen tarkoittaa sitä, että jäsenkunnan maksuosuus vähennetään kuntayhtymässä rahoitusosuutena käyttöomaisuuden hankintamenosta (rahoitusavustus). Investointien jäsenkuntaosuuksien vähentäminen hankintamenosta edellyttää jäsenkuntien sopimusta, koska jäsenkuntien pääomarahoitus kuntayhtymään ei näin tule otetuksi huomioon jaettaessa kuntayhtymän peruspääomaa jäsenkuntien osuuksiin. Käytännössä yleisin menettely on, että jäsenkunnat osallistuvat investoinnin rahoittamiseen pääomasijoituksella, joka merkitään jäsenkunnassa kuntayhtymäosuuden lisäykseksi. Jos kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan vieraalla pääomalla, tulisi perussopimuksessa sopia tällöin myös siitä, osallistuvatko jäsenkunnat vieraan pääoman takaisinmaksun rahoitukseen pääomasijoituksin vai sisällytetäänkö takaisinmaksun kustannukset esimerkiksi palvelujen hintoihin. (Perussopimukseen liittyviä taloutta koskevia määräyksiä on tarkasteltu mm. Suomen Kuntaliiton yleiskirjeessä nro 20/1999) [2012]. Muut yhteistoimintakorvaukset Muihin yhteistoimintakorvauksiin kirjataan kuntalain 76 :n tarkoittaman sopimusperusteisen yhteistoiminnan perusteella kunnan toiselta kunnalta saamat korvaukset kuten vastuukunnan (isäntäkunnan) saamat korvaukset sopimuskunnalta sopimuksen mukaisesta toiminnasta [2012]. 2 Ks. Kuntaliiton yleiskirje 30/80/2011 Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen kuntalaskutus [2012]. 3 Vaihtoehtoiset menetelmät perustuvat kuntajaoston lausuntoon nro 15/1997. Vaihtoehtoiset menetelmät ovat: 1. Jäsenkunnan maksuosuus sisällytetään kuntayhtymän myymien palvelujen hintoihin. 2. Jäsenkunnan maksuosuus käsitellään avustuksena tuloslaskelmaosassa. 3. Jäsenkunnan maksuosuus vähennetään rahoitusosuutena käyttöomaisuuden hankintamenosta (rahoitusavustus). 4. Jäsenkunnan maksuosuus käsitellään pääomasijoituksena. 15

16 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Muut suoritteiden myyntituotot Työterveyshuollon myyntituotot [2012] Työterveyshuollon myyntituloihin kirjataan kunnan tai kuntayhtymän perimät korvaukset työterveyshuollon palveluista. Myyntituottoihin kirjataan myös Kansaneläkelaitoksen kautta saadut korvaukset yrittäjille (mm. maatalousyrittäjät) ja muille omaa työtään tekeville tuotetuista työterveyshuoltopalveluista, joissa kokonaiskorvaus jakaantuu sairausvakuutuslain 29 a :n tarkoittamalla tavalla puoliksi Kansaneläkelaitoksen ja yrittäjän kesken. Koska yrittäjän työterveyshuollosta aiheutuvista kustannuksista Kansaneläkelaitos maksaa sairausvakuutuslain mukaan 50 % tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään perustuen, saattaa terveyskeskukselle aiheutunut kustannus olla suurempi kuin 50 %. Työterveyshuollon palveluista tulisi laskuttaa todelliset palveluista aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä sekä työpaikkakäynneistä että muusta työterveyshuoltolain mukaisesta toiminnasta. [2012] Kunnan tai kuntayhtymän oman henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä saadut korvaukset Kansaneläkelaitokselta kirjataan sen sijaan tulolajiin Tuet ja avustukset [2012]. Muut myyntituotot Muihin myyntituottoihin kirjataan muut kuin edellä eri myyntituottoihin luetellut erät, esimerkiksi oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset, henkilöstön maksamat ateriakorvaukset, muut tuotot muun muassa tavaroiden ja palveluiden myynnistä (esimerkiksi täyskustannuskorvaus pakollisista vakuutuksista, korvaukset hammasteknisistä kuluista, kunta myy vuosikuluiksi kirjattuja hyödykkeitä tms.) [2012]. 2.2 Maksutuotot Maksutuotot ovat asiakasmaksuja ja muita maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Usein maksujen perusteista säädetään laissa tai asetuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksut, esimerkiksi poliklinikka- ja hoitopäivämaksut (ei korvaukset hammasteknisistä kuluista, jotka ovat myyntituloja) sekä päivystysmaksut, sosiaalitoimen erilaiset sosiaalipalvelumaksut, lukukausimaksut, suunnittelu- ja mittaustoimen maksut, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (esimerkiksi toimenpidelupa-, purkamis- ja maisematyölupamaksut), pysäköintimaksut ja lomituspalvelumaksut. [2012] Maksutuottoja eivät sen sijaan ole esimerkiksi henkilöstöltä tai muilta asiakkailta aterioista perittävät korvaukset, asiakkailta perityt korvaukset oppilastöistä taikka maksullisesta palvelutoiminnasta, vaikka niistä käytettäisiinkin puhekielessä nimitystä maksut ja vaikka peritty korvaus ei kattaisi tuotantokustannuksia. Tämäntyyppiset korvaukset ovat myyntituloja (ks. edellä Yleistä myyntituloista). [2012] Taloustilastossa maksutuotoista kerätään erikseen seuraavat tiedot: [2012] Perusterveydenhuollon (pl. hammashuolto) avohoidon lääkäripalvelujen maksut vuosi-, käynti- ja päivystysmaksut (Asiakasmaksu A 7 ) [2012] Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksut Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksut [2012] Rakennusvalvonta-/rakennustarkastusmaksut 16

17 Pysäköintimaksut Lomituspalvelumaksut. Maksutuotot eritellään alv-verokantojen ja muiden tarvittavien erittelytarpeiden (alv 23 %, 13 %, 9 %, 0-verokanta, veroton) mukaisesti. Kirjanpito-ohjelmasta riippuen kutakin alv-verokantaa varten avataan tulolajikohtainen oma tili tai erittely tehdään kirjauskoodin alv-tunnisteella. [2012] 2.3 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä eivätkä rahoitusosuutta investointimenoon. Tukiin ja avustuksiin kuuluvia korvauksia ovat mm. valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin, työllistämistuki, yhdistymisavustukset, maakunnan kehittämisraha, EU-tuki kunnan omaan käyttötalouden kehittämisprojektiin ja korvaukset Kansaneläkelaitokselta sairaankuljetuksesta. Sen sijaan kuntayhtymän ylläpitämän kansanopiston ammatilliseen peruskoulutukseen tai lukiokoulutukseen saama, yksikköhintaan perustuva valtionrahoitus kirjataan myyntituottoihin. Tukiin ja avustuksiin (muilta) kirjataan myös Kansaneläkelaitoksen maksama koulumatkatuki ylläpitäjälle silloin, kun ylläpitäjä on järjestänyt lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kuljetuksen. [2012] Lisäksi tukiin ja avustuksiin kirjataan koulujen ja päiväkotien maidon hintatuki silloin, kun kunta itse hakee ja saa sen suoraan tuloksi. Sen sijaan meijerin hyvittämää tukea ei kirjata kunnan tuloksi, vaan menot kirjataan nettona elintarvikkeiden ostoihin. Taloustilastossa tuet ja avustukset on eriteltävä ryhmiin: Työllistämistuet Muut tuet ja avustukset valtiolta Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta Tuet ja avustukset muilta. Tukiin ja avustuksiin Euroopan Unionilta kuuluvat ainoastaan suoraan Euroopan Unionilta saadut tuet ja avustukset. Valtion välittämät tuet ja avustukset kuuluvat kohtaan Muut tuet ja avustukset valtiolta. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki muut valtionosuudet ja avustukset paitsi ne, jotka kirjataan kunnan tuloslaskelmassa suoraan kohtaan Valtionosuudet tai kuntayhtymässä kohtaan Myyntituotot (täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta). Muihin tukiin ja avustuksiin (valtiolta) kirjataan mm. seuraavat hakemuksesta myönnettävät valtionavustukset: ryhmäkokojen pienentämisen avustukset, kansainvälistymisen koordinointihankkeiden, oppimisympäristöjen kehittämisen, perusopetuksen laadun parantamisen (koulun kerhotoiminnan kehittäminen, tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen, monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisöissä, romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen ja vieraiden kielten opetuksen kehittäminen), vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisen valtionavustukset sekä taiteen perusopetuksen opetustuntikohtainen ja harkinnanvarainen valtionavustus, keskus- ja maakuntakirjastoille myönnetyt valtionavustukset, kulttuuri- ja taidelaitoksille myönnetyt valtionavustukset. Samoin vapaan sivistystyön kehit- 17

18 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille tämis- ja ylimääräiset avustukset ja opintosetelityppiset avustukset kuuluvat muihin tukiin ja avustuksiin (valtiolta). [2012] Valtion pakolaisten vastaanotosta maksama kotoutumislain (1386/2010) mukainen laskennallinen korvaus on myyntituottoihin kuuluva täyden korvauksen periaatteella maksettava korvaus valtiolta, ei avustus. [2012] Muihin tukiin ja avustuksiin (muilta) kirjataan mm. Kansaneläkelaitoksen korvaukset kunnalle oman henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä sekä kuntayhtymän jäsenkunnalta erikseen perimät maksuosuudet lainan korkoon. [2012] Muihin tukiin ja avustuksiin (valtiolta) kirjataan myös kuntayhtymän valtiolta saama osuus tai avustus, joka ei ole täyden korvauksen mukaista yksikköhintarahoitusta. Tällaista avustusta on mm. kuntayhtymän ylläpitämän kansanopiston saama 57 %:n valtionosuus käyttökustannuksiin. 2.4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyvät mm. vuokratuotot, jotka voidaan esittää myös omalla rivillään tuloslaskelmassa, mikäli niiden määrä toimintatuotoissa on olennainen. Ulkoiset ja sisäiset vuokratuotot on eriteltävä erillistileillä tai vastapuolitunnisteella. Vuokratuotoissa edellytetään seuraavaa alv-erittelyä: Rakennusten vuokratuotot, alv 23 % [2012] Rakennusten vuokratuotot, veroton Maa- ja vesialueiden vuokratuotot, alv 23 % [2012] Maa- ja vesialueiden vuokratuotot, veroton Muut vuokratuotot, alv 23 % [2011] Muut vuokratuotot, veroton. Tilastoinnissa edellytetään vuokratuottojen erittelyä seuraavasti: Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut vuokratuotot. Vuokratuottojen yhteismäärästä tulee eritellä sisäiset vuokratuotot. Asuntojen vuokriin kirjataan vuokratulot asunnoista. Tähän kirjataan myös mm. henkilöstön asuntojen vuokrat. Muihin vuokratuottoihin kirjataan vuokratulot muista kuin asunnoista, muista rakennuksista ja maa- ja vesialueista eli mm. koneiden ja kaluston vuokratuotot Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyvät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot, esimerkiksi pysäköintivirhemaksut, toimeentulotuen takaisinperinnän tuotot, erikseen Perustoimeentulotuen takaisinperintä sekä Tarveharkintaisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen takaisinperintä, sekä kirjaston myöhästymismaksut. [2012] Muissa toimintatuotoissa esitetään myös olennaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. 18

19 Nämä myyntivoitot on eriteltävä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vähäiset käyttöomaisuuden myyntivoitot esitetään tuloslaskelmassa poistojen oikaisuina. Satunnaisina tuottoina esitetään olennaiset myyntivoitot silloin, kun kunta luopuu kokonaan toiminnasta, jossa käyttöomaisuutta on käytetty. Yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää koskevia henkilöstökorvauksia ei kirjata muihin tuottoihin vaan ne käsitellään henkilöstökulujen (palkkojen ja palkkioiden) menonvähennyksinä. Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuen oppilaalta peritty omavastuu kirjataan muihin toimintatuottoihin. Muita toimintatuottoja voivat olla lisäksi esimerkiksi vahingosta johtuvat vakuutus- tai muut korvaukset. (Henkilöstökorvaukset käsitellään kuitenkin tiliryhmän palkat ja palkkiot menonoikaisuna.) 2.5 Valmistevarastojen muutos Valmistevarastojen muutos esitetään tuloslaskelmassa siten, että toimintatuottojen jälkeen esitetään tuottoja lisäävänä eränä keskeneräisten töiden ja valmiiden tuotteiden varastojen lisäys ja tuottoja vähentävänä eränä niiden vähennys. Valmistevaraston muutoksen ottaminen kunnan tuloslaskelmaan tulee kysymykseen lähinnä myytäväksi tarkoitettujen tonttien ja liiketoiminnan keskeneräisten töiden kohdalla. 2.6 Valmistus omaan käyttöön Omaan käyttöön valmistettavan aktivoitavan käyttöomaisuuden arvo esitetään tuloslaskelmassa toimintatuottojen jälkeen omana nimikkeenään valmistus omaan käyttöön. Valmistus omaan käyttöön on tuloslaskelman oikaisua, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tilikauden tulokseen eliminoidaan silloin, kun käyttöomaisuuden valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin. Tätä menettelyä pidetään ensisijaisena tapana. Oman käytön valmistuksen määrään ja taseeseen aktivoitavan käyttöomaisuuden hankintamenoon ei voi sisältyä olennaisia sisäisiä katteita. Toisena vaihtoehtona kuntajaoston yleisohjeessa on, että valmistus omaan käyttöön voidaan käsitellä myös siten, että tuloslaskelmaan kirjattuihin menoihin ei sisällytetä aktivoitavien pysyvien vastaavien hyödykkeen valmistusmenoja. Oman käytön osuus käsitellään menonsiirtona siten, että osuus vähennetään tuloslaskelmaan kirjatuista menoista ja aktivoidaan pysyviin vastaaviin. Tällöin mm. tuloslaskelman henkilöstökulut eivät sisällä aktivoituja henkilöstömenoja. Menonsiirtomenettelyssä tuloslaskelmassa ei käytetä toimintatuottojen jälkeen erää Valmistus omaan käyttöön. [2012] Kunta voi hankkia pysyvien vastaavien hyödykkeitä joko rakentamalla itse tai rakennuttaa sen ulkopuolisella urakoitsijalla taikka ostaa jo olemassa olevan valmiin hyödykkeen. Kuntajaoston lausunnossa 101/2011 on annettu tarkemmat ohjeet omaan käyttöön valmistuksen käsittelystä, kun pysyvien vastaavien hyödykkeitä hankitaan omajohtoisesti rakentamalla, rakennuttamalla, tai ostamalla valmiina. [2012] 2.7 Tilastoinnin lisätarpeet Toimintatulot yhteensä Taloustilastossa kerätään erikseen tiedot: Toimintatulot yhteensä sekä edellä mainituista erikseen Sisäiset tulot yhteensä. Sisäisiä tuloja ovat toimintatuloihin sisältyvät sisäiset tulot kunnan muilta toimintayksiköiltä ml. tulot kunnan tase yksiköiltä. 19

20 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Talousarvioseuranta ja liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttävät, että meno- ja tulotileille kirjataan tilikauden aikana kunnan kirjanpidossa myös sisäisiä liiketapahtumia. Kunnan tilinpäätöksessä sisäiset erät on kuitenkin eliminoitava tuloslaskelmasta ja taseesta. Sisäisten erien eliminointitarve on otettava huomioon ulkoisessa tilikartassa tai sisäisessä kirjaustunnisteessa. Niiden avulla myös tilastoon saadaan eriteltyä toimintatuloihin sisältyvien sisäisten tulojen yhteismäärä. [2012] Lisäksi taloustilastossa kerätään seuraavat tiedot: Vyörytyserät Ellei menoja ole kohdennettu eri tehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan menonsiirtoina tai sisäisenä laskutuksena, kustannusten vyöryttäminen on tarpeen mm. kustannuslaskennan ja hinnoittelun, kuntien välisen vertailtavuuden parantamiseksi ja valtionosuustehtävien oikean valtionosuuspohjan selvittämistä varten. Taloustilaston tuloerittelyissä kerätään vyörytystuloista erikseen vyörytysvuokrat ja erikseen muut vyörytystulot. [2012] Vyörytetyt menot ja tulot ovat kustannuslaskennallisia eriä, jotka on keskitetysti kohdistettu kunnan eri tehtäville laskennallisen jakoperusteen mukaan. Vyörytyseriä on tarkemmin selostettu tililuettelomallin alkuosassa, kohdassa sisäiset erät. Muut laskennalliset tulot Muita laskennallisia tuloja ovat tulot, jotka eivät ole sisäisen laskutuksen tuloja ja joita ei lueta talousarvion tuloarvioon sisältyväksi tuloksi. 2.8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot sisältävät palkat ja palkkiot, ansionmenetyksestä maksetut korvaukset sekä muut ennakonpidätyksen alaiset kustannusten korvaukset, joista maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksut. Myös ennakonpidätyksen alaiset luottamushenkilöiden palkkiot, vaikka niistä ei makseta eläkevakuutus- eikä sosiaaliturvamaksuja, ennakonpidätyksen alaiset päivärahat ja siviilipalvelusmiehille maksetut päivärahat. Eläke- ja sosiaaliturvamaksujen täsmäytysten helpottamiseksi tällaiset erät on perusteltua erottaa maksettujen palkkojen ja palkkioiden ryhmässä omille alatileilleen tai erottaa muulla tunnisteella. Siviilipalvelusmiehistä aiheutuneet muut kustannukset kuin päivärahat kirjataan ao. kululajeihin eli esimerkiksi matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspalveluihin jne. Palkkoihin ei lueta esimerkiksi omaishoidon tukea (joka on avustusta kotitalouksille) eikä perhehoitajien palkkioita (jotka kirjataan asiakaspalvelujen ostoihin muilta). [2012] Palkkojen erittely voidaan tehdä pääkirjatilien sijasta palkkakirjanpidossa. Tuloslaskelman liitetiedoissa on ilmoitettava tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, jollei niitä ole eritelty tuloslaskelmassa (KPA 2:8 ). Luontoisedut Luontoisetujen raha-arvoja ei merkitä menonsiirtoina eikä muinakaan liiketapahtumina ulkoiseen kirjanpitoon eikä taloustilaston toimintamenoihin eikä toimintatuloihin. Luontoiseduista on kuitenkin tehtävä merkinnät ennakkoperintälain tarkoittamalla tavalla 20

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien tililuettelo

JHS XXX Kuntien tililuettelo JHS XXX Kuntien tililuettelo Versio: luonnos palautekierrosta varten / 4.9.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Viittaukset... 4 4 Termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 1 - Tilastokeskus 2. Yhteyshenkilön tiedot Vastaajien määrä: 1 3. Suositusluonnoksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...5 2 Soveltamisala...6 3 Viittaukset...6 4 Termit ja lyhenteet...7 4.1 Lyhenteet...7

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Viittaukset... 4 4 Termit ja lyhenteet... 5 4.1

Lisätiedot

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 68 3.5.2005 Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta 1 Lausuntopyyntö Kainuun hallintokokeilusta

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo

Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen JHSjaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien tililuettelo sekä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot