Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus"

Transkriptio

1 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus

2 TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN (nid.) ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Myynti: Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti Tilausnumero Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, Helsinki PL 200, Helsinki Puh Faksi

3 Sisältö 1 Tililuettelon laadintaperiaatteet Johdanto Tilijärjestelmä Tililuettelo Sisäiset erät Alv-erittelyn vaatimukset Konsernitilinpäätöksen edellyttämät eliminointi- ja oikaisukirjaukset Selvittelytilit Oikaisukirjaukset Tuloslaskelman tilit Myyntituotot Yleistä myyntituotoista Liiketoiminnan myyntituotot Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Tilastoinnin lisätarpeet Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset taseyksiköille Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Tilastoinnin lisätarpeet Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot Korkotuotot

4 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Muut rahoitustuotot Rahoituskulut Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron muutokset Varausten muutokset Rahastojen muutokset Tasetilit Pysyvät vastaavat Yleistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjaamisessa [2012] Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Toimeksiantojen varat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä ja alijäämä Tilikauden ylijäämä ja alijäämä Oman pääoman erien väliset siirrot Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Tilit...67 Liitteet Liite 1: Esimerkkejä tilikoodista Liite 2: Kaavio arvonalentumisen esittämisestä Liite 3: Rahastoja koskevia kirjausesimerkkejä Liite 4: Tilastokohtaiset kirjaukset yhteistoiminta-alueilla

5 1 Tililuettelon laadintaperiaatteet 1.1 Johdanto Suomen Kuntaliitto antaa oheisen suosituksen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisen kirjanpidon tililuettelomalliksi. Tililuetteloon on rakenteeltaan ollut samanlainen alkaen. Suositusta on tarkistettu edellisen kerran vuonna Tähän tililuettelomalliin on tehty edellä mainitun tarkistuksen jälkeen tulleet kuntajaoston yleisohjeiden, lainsäädännön, tilastoinnin yms. tarvittavat muutokset. Tililuettelomalli on tarkoitettu auttamaan tuloslaskelman tilien sekä tasetilien nimeämisessä ja numeroinnissa. Tililuettelossa on otettu huomioon tuloslaskelma- ja tasekaavojen edellyttämät ryhmittelyt sekä taloustilaston menoja tulolajiluokitukset. Niitä yksilöidymmät tilinimikkeet samoin kuin mallin tilinumerointi kokonaisuudessaan ovat ohjeellisia. Kunta ja kuntayhtymä voi poiketa niistä, milloin sen tietotarpeet tai kirjanpidon tietojärjestelmä sitä edellyttävät. Tavoitteena kuitenkin on, että Suomen Kuntaliiton antamasta tililuettelosta muodostuisi mahdollisimman pitkälle yhtenäinen luokitusmalli kuntien ja kuntayhtymien ulkoiseen kirjanpitoon. Tarkistettu tililuettelomalli on sovellettavissa välittömästi. [2012] Jäljempänä suosituksessa kunnalla tarkoitetaan myös kuntayhtymää, ellei toisin ole sanottu. 1.2 Tilijärjestelmä Tilijärjestelmän muodostavat tilipuitteet ja kirjaussuunnitelma. Tilipuitteet sisältävät: tililuettelon kirjalliset ohjeet siitä, mitä liiketapahtumia kullekin tilille kirjataan selostuksen tilien välisestä yhteydestä liiketapahtumia kirjattaessa ja tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjaussuunnitelma kattaa selvityksen kirjausten teknisestä suorittamisesta. Kirjaussuunnitelmaan kuuluu: luettelo kirjanpidossa käytetyistä kirjanpitokirjoista kirjanpitokirjojen muotoa koskeva selvitys selvitys siitä, miten siirrot peruskirjoista pääkirjaan suoritetaan selvitys kirjausten suorittamisessa käytettävistä apuvälineistä ja menetelmistä selostus tositelajeista (tositesarjoista) ja tositteiden käsittelystä sekä siitä, missä järjestyksessä ja miten ne arkistoidaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että kunnalla on kirjallisessa muodossa kultakin tilikaudelta tililuettelo ja kirjaussuunnitelman osalta kirjanpitokirjojen ja tositelajien luettelot sekä tieto niiden säilyttämistavoista (KPL 3:8 ). Koska kirjanpitolain 2:10.1 :ään sisältyy vaatimus, jonka mukaan kirjanpitoaineisto on säilytettävä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta, edellyttää tämä käytännössä laajempaakin 5

6 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille dokumentointia. Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätöksen kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä (nro 47/1998 menetelmäpäätös). Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä ja aineistoista Sen tarkoituksena on määritellä kirjanpidon perustana toimivia tositteita ja niiden sisältöä hyvän kirjanpitotavan täsmentämiseksi, ohjeistaa kirjanpidon laadinnassa käytettäviä menetelmiä sekä kirjanpitoaineiston säilyttämistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon 99/ edellä mainitun yleisohjeen soveltamisesta kunnissa ja kuntayhtymissä. [2012] 1.3 Tililuettelo Kirjanpitolain 2:2.2 :n mukaan kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön (tililuettelo). Koska tililuettelo on laadittava kultakin tilikaudelta, se on varustettava käyttöaikaa koskevin merkinnöin. Käyttöaikamerkintä voidaan tehdä esimerkiksi siten, että avattaessa tililuetteloon uusi tili sen perustiedoksi annetaan avauspäivämäärä tai mikäli järjestelmään voidaan ilmoittaa ensimmäinen käyttöpäivämäärä, merkitään se avauspäiväksi. Jos tili poistetaan käytöstä, sitä ei voida poistaa rekisteristä ennen tilikauden päättymistä, vaan tilille annetaan käyttökielto tietystä päivämäärästä lähtien. Kirjanpitolain 2:10.1 :n mukaan tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Erilaisille tapahtumille on oltava omat tilinsä. Sekatilit, joille kirjattaisiin menoja ja tuloja, eivät ole asianmukaisia. Tulon ja menon erotuksen kirjausta nettoperusteisesti ei sallita. Erityyppisillä maksuvälineillä tulee olla omat tilinsä (esim. saamisilla, pankkitileillä ja käteisellä). Jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Tilin sisältöä voidaan kuitenkin muuttaa toiminnan kehityksen aiheuttamien muutosten, parannettuun tilijärjestelmään siirtymisen tai muun erityisen syyn vuoksi. Tilien muutokset tulisi tehdä tilikausien taitteessa. Kirjausketjun aukottomuus tositteesta tilinpäätökseen (audit trail) on voitava vaikeuksitta todeta. Tililuettelo voi sisältää myös tilejä, joille ei kirjata ulkoisia liiketapahtumia ja joita ei sisällytetä tilinpäätökseen. Tällaisia tilejä ovat mm. talousarvion seurantaa tai kustannuslaskentaa varten avatut, sisäisten erien tilit taikka huollettavien varoja koskevat tilit tai palkkakirjanpidon aputilit, jotka on sisällytetty tililuetteloon liikekirjanpidon ulkoisina tileinä. Tarkastettavuuden varmistamiseksi liikekirjanpitoon kuulumattomaan tiliin kannattaa tililuettelossa tehdä merkintä, että sitä ei käytetä ulkoisessa kirjanpidossa. Kunnan laskenta- ja tilijärjestelmä tulee laatia kunkin kunnan johtamistarpeista lähtien siten, että kirjanpito tuottaa kunnan johtamisen ja päätöksenteon kannalta olennaista tietoa. Esimerkiksi opetustoimessa saattaa olla tarpeen eritellä mm. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tileittäin melko tarkastikin (koulukirjat, koulutarvikkeet jne.). Sen sijaan tämä jaottelu ei välttämättä sovellu jonkin toisen toimialan tarpeisiin, jossa erittelytarve kohdistuu eri asioihin. Tilinumerointi Kuntaliiton antaman tililuettelomallin tilinumerointi on suositus, jonka mukaan meno- ja tulolajit sekä tasetilit esitetään nelimerkkisellä tunnisteella. Lisäerittelyä varten voidaan ottaa käyttöön alatunniste. Tilinumeroinnin välyksissä on pyritty ottamaan huomioon mahdollinen lisäerittelytarve kulu- ja tuottolajeissa sekä tase-erissä. 6

7 Kirjauskoodi Kirjauskoodi muodostuu ulkoisen kirjanpidon tilinumerosta ja sisäisen laskennan kirjaustunnisteista. Sisäisen laskennan kirjaustunnisteiden avulla kunnan taloustapahtumia luokitellaan esimerkiksi vastuuyksiköittäin, tehtävittäin, hankkeittain, työkohteittain ja tuotteittain. Talousarvion rakenneosalle, talousarvion sitovuustasolle, taloustapahtuman vastapuolelle sekä alv-ryhmälle voidaan kirjanpitosovelluksesta riippuen antaa oma kirjaustunniste. Esimerkkejä kirjauskoodeista on liitteessä 1. Taloustilaston luokitus Tililuettelomalliin on yhdistetty Tilastokeskuksen taloustilaston meno- ja tulolajiluokitus, joten näiden osalta ei laadita enää erillistä julkaisua. Sen sijaan taloustilaston tehtäväluokitus on laadittu erillisenä. Tililuettelomallissa on otettu huomioon Tilastokeskuksen taloustilaston meno- ja tulolajiluokitus. Taloustilaston ns. sektoriluokitus (valtio, kunnat, kuntayhtymät ja muut) myyntituloissa, tuissa ja avustuksissa sekä asiakaspalvelujen ostoissa saadaan joko kirjauskoodin vastapuolitunnisteella tai avaamalla em. tuotto- ja kululajeihin sektoriluokitusta varten erillistilit. [2012] 1.4 Sisäiset erät Talousarvioseuranta ja mm. liiketoiminnan eriyttäminen edellyttävät, että kulu- ja tuottotileille sekä tasetileille kirjataan tilikauden aikana kunnan kirjanpidossa myös sisäisiä liiketapahtumia. Kunnan tilinpäätöksessä sisäiset erät on kuitenkin eliminoitava tuloslaskelmasta ja taseesta. Sisäisiä menoja ja tuloja ovat sisäisten suoritteiden ostot ja myynnit ja sisäiset vuokrat, sisäiset katteet, ns. vyörytyserät sekä laskennalliset korot ja poistot. Sisäisiin tulo- tai menoeriin luetaan myös esimerkiksi kunnallisen liikelaitoksen ja kunnan väliset sisäiset korot, peruspääoman tuotto ja toiminta- ja rahoitusavustukset liikelaitokselle. Sisäisiä menoja tai tuloja eivät sen sijaan ole esimerkiksi tulon- tai menonsiirrot, aktivoitavat menot (siirretään esimerkiksi osa käyttötalouteen kirjatuista menoista investointikohteelle), valmistus omaan käyttöön, varastojen muutokset tai rahasto- ja varaussiirrot (esimerkiksi investointivaraussiirrot, poistoerokirjaukset). Sisäinen laskutus ja sisäiset vuokrat Sisäisen laskutuksen menoihin ja tuloihin sekä sisäisiin vuokriin liitetään seuraavat tunnuspiirteet: sisäinen laskutus ja sisäiset vuokrat sisältyvät talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon sisäisten suoritteiden laskutus perustuu ennalta sovittuun siirtohintaan ostajahallintokunta voi vaikuttaa laskutettavien suoritteiden määrään. Sisäisille menoille ja tuloille avataan kirjanpidossa erillistilit tai erillään pito ulkoisista liiketapahtumista toteutetaan kirjauskoodiin otettavalla vastapuolitunnisteella. Vyörytyserät Vyörytetyt menot ja tulot ovat kustannuslaskennallisia eriä, jotka on keskitetysti kohdistettu 7

8 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille kunnan eri tehtäville laskennallisen jakoperusteen mukaan. Vyörytettäviin eriin liitetään seuraavat tunnuspiirteet: vyörytettävät menot tai tulot eivät sisälly talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon vyörytettävät menot kohdistetaan tehtäville jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten perusteella määrätystä tehtävästä vastaava hallintokunta ei välittömästi voi vaikuttaa sille vyörytettyjen kustannusten määrään. Vyörytyseriä ei kustannuslaskennallisina erinä tulisi kirjata ulkoisen kirjanpidon tileille. Tarvittaessa vyörytettävät erät selvitetään kirjanpidon ulkopuolella. Mikäli vyörytyseriä sisällytetään laskutuksiin tai tilityksiin tai ilmoitetaan Tilastokeskukselle, tulisi niiden laskennan perustua ulkoisen kirjanpidon realisoituneisiin liiketapahtumiin. Laskennallinen poisto ja korko Käyttöomaisuuden laskennallinen poisto ja korko ovat pääomakustannuslaskennan eriä. Niitä ei tulisi kirjata kunnan ulkoiseen kirjanpitoon. Laskennallisiin pääomakustannuksiin ei oteta määrärahaa eikä vastaavaa tuloarviota talousarvioon. Mikäli ne esitetään tehtäväkohtaisena perustelutietona talousarviossa, tiedot saadaan esim. pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpidosta. [2012] Kirjanpitoon merkittyihin sisäisiin vuokriin ja muihin sisäisiin laskutuksiin saattaa sisältyä laskennallista korkoa ja poistoa, jotka kuitenkin eliminoituvat samalla, kun em. sisäiset erät, ja niiden lisäksi mahdollinen aktivoitu sisäinen kate eliminoidaan tilinpäätöksessä. Sisäiset tase-erät Sisäisiä tase-eriä kirjataan kunnan kirjanpidossa silloin, kun kunnalla on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö (kuntalain mukaisesti perustettu kunnan tai kuntayhtymän liikelaitos, muu taseyksikkö tai rahasto taseyksikkönä) tai pysyvien tai vaihtuvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoon sisältyy sisäistä katetta. Eriytetyn taseyksikön ja kunnan keskuskirjanpidon välisiä sisäisiä tase-eriä varten varataan tililuettelossa erilliset tilit. Sisäisten ostovelkojen ja myyntisaamisten eliminointi tilinpäätöksessä voidaan tehdä myös vastapuolitunnisteen tai reskontrien avulla. [2012] Eliminoitavia sisäisiä tase-eriä ovat kunnan ja siitä kirjanpidollisesti eriytetyn taseyksikön väliset saamiset ja velat sekä peruspääomasijoitus taseyksikköön tai peruspääoman palautus taseyksiköltä. Myös pysyvien tai vaihtuvien vastaavien hyödykkeisiin sisältyvät sisäiset katteet ja niistä tehdyt poistot on eliminoitava yhdisteltäessä taseyksikön tilinpäätös kunnan tilinpäätökseen [2012]. Sisäistä katetta voi syntyä sekä kunnassa itse valmistetun hyödykkeen osalta että alun perin ulkoa hankitun hyödykkeen osalta. Jos esimerkiksi kunta luovuttaa taseyksikölle hyödykkeen korkeampaan hintaan kuin sen hankintameno on, syntyy sisäistä katetta, joka tulee eliminoida. Realisointiperiaatteen mukaan ainoastaan realisoituneet menot ja tulot merkitään kirjanpitoon. Esimerkiksi itse valmistetun pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoon voidaan aktivoida vain sellaisia menoja, jotka maksetaan ulkopuoliselle. Kirjanpitovelvollisen sisäisiä veloituksia tai oman työvoiman vaihtoehtoisia tuottomahdollisuuksia ei miltään osin voida merkitä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä hankintamenon lisäykseksi. Nämä reali- 8

9 sointiperiaatteen mukaiset periaatteet sisältyvät KILAn lausuntoon 1373/ [2012] Pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoon ei voida lukea esimerkiksi myynnin, markkinoinnin tai yleishallinnon kuluja tai näiden laskennallisia osuuksia. Edellä mainitut menot merkitään tuloslaskelmaan vuosikuluiksi. [2012] Pysyviin vastaaviin kirjattuja sisäisiä katteita varten on tarkoituksenmukaista avata taseerien mukaiset sisäisten katteiden tilit [2012]. 1.5 Alv-erittelyn vaatimukset Arvonlisäverokäsittelyn vaatimat erittelyt verottajaa varten tulee saada suoraan pääkirjanpidosta. Myyntejä ja ostoja koskevat alv-kirjaukset on pyrittävä tekemään osakirjanpitokohtaisina päiväkirjayhteenvetoina siten, ettei yksittäistä tositetta kirjata erikseen alv-tilille. Erotettavuuden, täsmäytettävyyden ja tarkastettavuuden varmistamiseksi myynnit on pääkirjanpidossa jaettava eri tileille verokantojen ja muiden arvonlisäveron erittelytarpeiden mukaan. Alv-ilmoituksessa ilmoitetaan myynnin arvonlisävero verokannoittain jaoteltuna. Tämä voidaan laskea myyntitilien saldojen avulla alv-laskelmassa, jolloin myynnistä suoritettava vero voidaan kirjata yhdelle pääkirjatilille. [2012] Rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron tietoina tarvitaan erikseen rakentamispalvelujen myynnit, rakentamispalvelujen ostot sekä vero rakentamispalvelujen ostoista. EU-myynneistä ja ostoista tarvitaan erikseen tiedot: tavaroiden myynnit muihin EUmaihin, palveluiden myynnit muihin EU-maihin, tavaraostot muista EU-maista, palvelujen ostot muista EU-maista, vero tavaraostoista muista EU-maista sekä vero palveluostoista muista EU-maista. [2012] Myös eri verokantojen perusteella saatavat vähennykset ostoista voidaan eritellä eri pääkirjatileille, vaikka nettokirjausperiaatetta käytettäessä tällaisten tapahtumien kirjaaminen samalle menotilille johtaakin yleensä riittävään erotettavuuteen, mikäli tapahtumat kirjataan kirjanpitoon yhdistelemättä tällaisia liiketapahtumia keskenään ennen kirjaamista. Vientiin on tällöin sisällytettävä tieto, jonka perusteella verokanta voidaan jälkikäteen vaivattomasti selvittää. Kirjattaessa arvonlisävero bruttomenettelyllä tililuetteloon varataan tilitettävän arvonlisäveron määrään vaikuttavia tuloja ja menoja sekä tarvittaessa niiden oikaisueriä varten omat tilinsä, joiden avulla nämä erät pidetään erillään muuten samanlajisista, mutta veron määrään vaikuttamattomista tuloista, menoista ja niiden oikaisueristä. Sekä brutto- että nettokirjausmenettelyä sovellettaessa on suotavaa, että tililuetteloon varataan rahoitustilien ryhmään erikseen tilit myynnistä suoritettavan arvonlisäveron velaksi kirjaamista ja ostojen sisältämän vähennyskelpoisen tai palautuskelpoisen arvonlisäveron saamiseksi kirjaamista varten. Tilikauden päättyessä arvonlisäverovelka ja -saaminen yhdistetään ja taseeseen merkitään vain niiden erotus (joko muihin velkoihin tai muihin saamisiin). Pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero vähennetään ennen hankintamenon merkitsemistä kirjanpitoon lukuun ottamatta arvonlisäverolain 114 ja 130 :ssä säädettyjä poikkeuksia. Oman käytön ja vähennysrajoitusten alaisen toiminnan ostoihin sisältyvä arvonlisävero kirjataan kyseisen tavaran tai palvelun kululajiin. Ellei arvon- 1 KILA 1373/ Hankintamenoa ei ole opiskelijoiden suorittamasta työstä ulkopuolisilta laskutettava hinta, vaan ainoastaan työstä aiheutuneet muuttuvat menot ja osuus kiinteistä menoista, jos niiden määrä hankintamenoon nähden on olennainen. Kirjanpitovelvollinen voi tehdä sisäisiä veloituksia sisäisen laskennan tarkoituksia varten. - - Tällaiset sisäiset veloitukset eivät kuitenkaan ole liiketapahtumia ja ne on pidettävä selkeästi erillään liikekirjanpidosta. 9

10 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille lisäveroa (esim. omasta käytöstä tai luontoisetuateriasta maksettavaa arvonlisäveroa) voida kohdistaa ko. palvelun tai tavaran kululajiin, se voidaan kirjata muihin kuluihin. Arvonlisäveron kirjaamisesta on kirjanpitolautakunta antanut yleisohjeen [2012] Vakuutusyhtiöt ovat arvonlisäverolainsäädännön uudistuksen jälkeen muuttaneet korvauskäytäntöään. Arvonlisäveron palautusjärjestelmän vuoksi vakuutusyhtiöt ovat vähentäneet kunnalle maksettavasta vakuutuskorvauksesta arvonlisäveron määrän. Jos vakuutusyhtiö esimerkiksi maksaa suoraan kunnan vahingoittuneen auton korjaamisesta aiheutuneen laskun, niin vakuutusyhtiöt ovat yleensä maksaneet vain nettosumman korjaamon laskusta ja lähettäneet arvonlisäveron osuudesta laskun kunnalle. Arvonlisäveron osuus kirjataan kunnassa palautuskelpoisen arvonlisäveron saamiseksi, ellei kyseessä ole palautusrajoitteinen toiminta. 1.6 Konsernitilinpäätöksen edellyttämät eliminointija oikaisukirjaukset Kunnan ja sen tytäryhteisöjen muodostamaan konserniin kuuluvien yhteisöjen väliset liiketapahtumat voidaan kunnan kirjanpidossa kirjata erillistileille, joilta eliminointi- ja oikaisukirjaukset voidaan konsernitilinpäätöksessä tehdä. Mikäli yksittäisten, keskinäisten saatava- ja velkaerien lukumäärä ei ole suuri, voidaan kirjanpitoon avata tytäryhteisö-, kuntayhtymä- ja osakkuusyhteisökohtaiset saatava- ja velkatilit. Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet, lainasaamiset ja muut saamiset, vaihtuvien vastaavien myyntisaamiset, lainasaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset sekä taseen Vastattavaa -puolella olevat saadut ennakot, ostovelat, muut velat ja siirtovelat tulee eritellä taseen liitetiedoissa seuraavasti: sijoitukset/ saamiset/ velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille. Keskinäisten saatavien ja velkojen sekä keskinäisen omistuksen eliminoinnissa voidaan käyttää hyväksi myös osto- ja myyntireskontria tai taseerittelyjä tai vastapuolitunnistetta. Konsernitilinpäätökseen laadittavassa tuloslaskelmassa eliminoinnit suoritetaan erillistilien tai vastapuolitunnisteen avulla. 1.7 Selvittelytilit Osakirjanpitojen kuten reskontra- ja palkkakirjanpitojen sekä pääkirjanpidon väliset täsmäytykset hoidetaan selvittelytilien avulla. Menojen selvittelytili on tililuettelomallissa sijoitettu rahoitusomaisuuden ryhmään muihin saamisiin ja tulojen selvittelytili muihin lyhytaikaisiin velkoihin. 1.8 Oikaisukirjaukset Jos aikaisempien tilikausien kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä havaitaan virhe tai laskentakäytäntöä muutetaan, oikaisukirjaukset tulee tehdä sen tilikauden kirjanpidossa, jolloin virhe havaitaan. [2012] Aikaisempia tilikausia koskevien tilinpäätösperiaatteiden muutokset sekä olennaisten virheiden oikaisut tehdään oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä oikaisemalla. Vähäiset, aikaisemmille kausille kuuluvat erät merkitään tuloslaskelmassa ja taseessa nimikettään vastaavaan erään. Olennaisia virheiden oikaisuja ei siten enää tehdä tulosvaikutteisesti vaan takautuvasti. Oikaisuja tehtäessä tulee ottaa huomioon olennaisuuden periaate (ks. mm. kirjanpitolautakunnan lausunto 2005/1750). Kuluvan tilikauden tiedossa olevat 10

11 virheet on korjattava aina tulosvaikutteisesti. Jaksotuksesta aiheutuvat erot eivät ole tässä tarkoitettuja virheitä, ei myöskään pakollisen varauksen arviointierot. (Ks. tarkemmin Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta 2010, s. 7, ja Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 2006, s. 6. [2012] 11

12 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille 2 Tuloslaskelman tilit 2.1 Myyntituotot Yleistä myyntituotoista Myyntituottoihin kirjataan tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan. Kunnan liiketoiminnan (mm. vesi-, energia-, jätehuolto-, liikenne-, satamalaitos, kanttiini, pesula, autokoulu yms. liikeluontoinen toiminta) suoritteista perimät korvaukset merkitään kuitenkin myyntituottoihin riippumatta siitä, kattavatko ne tuotantokustannukset. Tuloslaskelmaan merkitään vain ulkoiset myyntitulot. Sisäinen myynti pidetään erillään eliminointia varten erillistileillä tai vastapuolitunnisteen avulla. Myyntituotto kirjataan suoritteen luovutusajankohdan mukaan. Myyntituotoista ja maksutuotoista vähennetään myynnin oikaisuerät, joita ovat: myynnin perusteella määräytyvät välilliset verot, kuten arvonlisäverot ja muut vastaavat myynnin perusteella määräytyvät verot myyntiin välittömästi liittyvät vuosi-, käteis- ym. alennukset ja hyvitykset. Lisäksi myyntiin liittyvät valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssierot voidaan oikaista, kuten kirjanpitolautakunnan voimassa olevassa ulkomaanrahan määräisten erien kirjanpitokäsittelyä koskevassa yleisohjeessa esitetään. Muut myyntiin liittyvät oikaisuerät, kuten esimerkiksi myyntisaamisten luottotappiot ja muut myynnin oikaisuerät sekä välilliset verot, jotka eivät perustu välittömästi myynnin määrään, kuten valmisteverot, vähennetään tuloslaskelmassa muina kuluina. Myyntiin liittyvistä kulueristä myyntirahteja ja myyntiprovisioita ei käsitellä oikaisueränä vaan ne kirjataan luonteensa mukaiseen kululajiin. Myyntituotot on eriteltävä alv-verokantojen ( alkaen 23 %, 13 %, 9 %, 0-verokanta, veroton, tavaroiden myynnit muihin EU-maihin, palveluiden myynnit muihin EU-maihin, vero rakentamispalvelun ostoista) mukaisesti. Kirjanpito-ohjelmasta riippuen kutakin alv-verokantaa varten avataan tulolajikohtainen oma tili tai erittely tehdään kirjauskoodin alv-tunnisteella. [2012] Taloustilaston sektorierittely tuottolajeittain eli Myyntituotot valtiolta, Myyntituotot kunnilta, Myyntituotot kuntayhtymiltä ja Myyntituotot muilta (esimerkiksi yrityksiltä, seurakunnilta, säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä) sekä sisäiset myyntitulot toteutetaan joko avaamalla niitä varten omat tilit tai erittely tehdään vastapuolitunnisteen avulla. [2012] Myyntituloja valtiolta ovat edellä olevan myyntitulojen määrittelyn mukaiset valtiolta saadut myyntitulot. Tällaisia ovat muun muassa ns. täyden korvauksen periaatteella maksettavat korvaukset kuten lääkäreiden tutkimus- ja koulutuskorvaukset, varusmiesten, siviilipalvelusmiesten ja vankien sairaanhoitokorvaukset, korvaukset pakolaisista aiheutuneista menoista, valtiokonttorin korvaukset sotilasvammalakiin perustuen, lomituspalvelukorvaukset, asiakaskohtaisen velkaneuvonnan korvaukset, korvaus edunvalvontapalveluiden tuottamisesta (virkaholhous), ammattikoulutuksen yksikköhintarahoitus valtiolta (vain 12

13 kuntayhtymän tulona, ei kunnassa), sekä muut korvaukset, joiden tarkoituksena on kattaa kaikki kustannukset. Lisäksi liiketoiminnan myyntitulot valtion virastoilta ja laitoksilta kuuluvat myyntituloihin valtiolta kuten myös mahdolliset muut suoritteiden myyntitulot valtiolta. Kansaneläkelaitos luokitellaan sosiaaliturvarahastoksi, joten se ei kuulu sektoriin valtio. [2012] Myyntituloja kunnilta ovat muun muassa jäsenkuntien korvaukset kuntayhtymälle, muut yhteistoimintakorvaukset, oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset sekä muiden palvelujen tai suoritteiden myynnistä saadut myyntitulot toisilta kunnilta. Myyntituloja muilta ovat myyntitulot yrityksiltä, seurakunnilta, säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä, myös Kelalta. Myyntituloja ovat myös henkilöstön maksamat ateriakorvaukset sekä kansanterveyslain :n 8 kohdassa tarkoitetun yrittäjän tai omaa työtä tekevän maksamat työterveyshuoltomaksut sekä sairausvakuutuslain 29.2 :n perusteella Kansaneläkelaitoksen maksama korvaus kunnalle työterveyshuoltopalveluksien kustannuksista, jonka Kansaneläkelaitos olisi velvollinen suorittamaan vastaavana korvauksena yrittäjälle tai omaa työtään tekevälle (ei kunnan/kuntayhtymän työnantajana oman henkilöstönsä työterveyshuollon järjestämisen korvauksia, jotka kuuluvat tulolajiin Tuet ja avustukset). [2012] Sisäisiä myyntituloja ovat myyntitulot kunnan toiselta tehtävältä tai yksiköltä mukaan lukien myyntitulot kunnan omalta liikelaitokselta Liiketoiminnan myyntituotot Liiketoiminnan tuotot kirjataan myyntituottoihin. Myyntituottoihin merkitään liittymismaksut, jotka eivät ole takaisin palautettavia. Tässä tililuettelomallissa esitetty liiketoiminnan tuottolajiluokitus on korvattavissa vastuuyksikkö- tai tehtäväluokituksella, jolloin tuottolajeiksi riittänee suoritteiden myyntituotot ja liittymismaksutuotot Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta Yksikköhintarahoitus valtiolta (opetustoimintaa harjoittavassa kuntayhtymässä) [2012] Opetustoimintaa harjoittavan kuntayhtymän (ammattikoulutuksen ammattikorkeakoulun ja lukion) käyttökustannuksiin saama yksikköhintarahoitus (mukaan lukien rahoitus oppisopimuskoulutukseen), joka kuntayhtymässä kirjataan tälle tilille [2012]. Sen sijaan oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset (esim. järjestävä kuntayhtymä maksaa kunnalle) kirjataan muihin myyntituottoihin. [2012] Oppisopimuskoulutuksesta aiheutuvat kulut, kuten myös oppisopimuskoulutukseen kuuluvan koulutuksen (esim. tietopuolinen koulutus) osto muilta koulutuspalveluiden tuottajilta, kirjataan asianomaisen tehtävän asianomaisille kululajeille. [2012] Valtion korvaus koulutuksesta ja tutkimusrahoitus yliopistolliselle sairaalalle [2012] Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritettava korvaus lääkäri- tai hammaslääkärikoulutuksesta ja tutkimustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Tarvittaessa koulutuskorvauksille ja tutkimusrahoitukselle voidaan avata eri tilit. [2012] 13

14 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Valtion korvaus koulutuksesta muulle terveydenhuollon yksikölle [2012] Muulle kuin yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle tai terveydenhuollon toimintayksikölle suoritettava korvaus lääkärikoulutuksesta ja terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin [2012]. Lomituspalvelukorvaukset Lomituspalvelukorvauksiin kirjataan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen suorittamat lomituspalvelujen hallinnon ja lomitustoiminnan valtionkorvaukset. Eläinlääkintähuollon valvontakorvaus [2012] Kunnalle eläinlääkintähuoltolainsäädännön nojalla valvontatehtävistä maksettava korvaus, jonka aluehallintovirasto maksaa kunnalle laskutusta vastaan. [2012] Kotikuntakorvaukset valtiolta Kotikuntakorvauksia valtiolta ovat kotikuntaa vailla olevasta oppilaasta valtion maksama korvaus sekä Ahvenanmaan maakunnassa kotipaikan omaavan kotikuntakorvaus valtiolta. [2012] Kotoututumislain perusteella maksettavat korvaukset Tähän kuuluvat kotoutumislain (1386/2010) perusteella maksettavat korvaukset, sekä todellisten kustannusten mukaan maksettavat että laskennalliset korvaukset. Laskennallista korvausta maksetaan kuntaan osoittamisesta, ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Erilaiset korvaukset voidaan eritellä eri tileille seurannan tarpeen mukaan. [2012] Muut korvaukset Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottamisesta valtion oikeusaputoimiston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle maksetut korvaukset sekä valtion maksama presidentin- ja eduskuntavaalien vaalikustannusten korvaus kirjataan kohtaan Muut korvaukset [2012]. Kuluttajaviraston korvaus kunnalle talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä kirjataan kohtaan Muut korvaukset. Korvaus maksetaan ELY-keskuksen kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvauksiin kirjataan esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulot kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kuukausittaisesta maksuerittelystä sekä mahdolliset kunnan toiselta kunnalta saamat kuntien keskinäiseen sopimukseen perustuvat niitä täydentävät kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvauksiin kirjataan myös kuntayhtymän muulta kunnalta kuin jäsenkunnalta saamat korvaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, joiden tuottaminen ei perustu kuntien keskinäiseen sopimukseen yhteistoiminnasta. [2012] Uuden kotikunnan kotikuntalain muutoksen perusteella aikaisemmalta kotikunnalta perimiä kotikuntakorvaustuloja on perusteltua seurata kirjanpidossa erillisellä tilillä, esimerkiksi Kotikuntakorvaukset aikaisemmalta kotikunnalta tai käyttäen muuta tilirakenteen tunnistetta erotteluun. Jos uusi kotikunta on järjestänyt palvelun kuntayhtymästä ja kun- 14

15 tayhtymä laskuttaa suoraan entistä kotikuntaa, myös tämän kuntayhtymän on perusteltua kirjata tällaiset myyntituotot tässä esitetyllä tavalla. [2012] Kotikuntakorvauksina kirjataan myös muulta kuin jäsenkunnalta tai toiselta sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä saatavat korvaukset potilaalle järjestetystä hoidosta (TerveydenhuoltoL 58 ) 2 [2012]. Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet kuntayhtymälle Korvaus, jonka kuntayhtymän jäsenkunta maksaa suoritemäärään tai sijaissuoritemäärään (esimerkiksi asukasmäärään) perustuvan laskutuksen mukaisena kuntayhtymälle, merkitään kuntayhtymän kirjanpitoon jäsenkunnan korvauksena tai maksuosuutena. Jäsenkunnan korvauksena kirjataan myös erikoissairaanhoitopiirin kuntayhtymän erikseen perimät ylisuurten hoitokustannusten tasausmaksut. Kuntayhtymän investointien rahoituksen osalta tulisi perussopimuksessa sopia riittävän yksityiskohtaisesti siitä, miten jäsenkunnan maksuosuus kuntayhtymän investointiin käsitellään. Jäsenkunta voi osallistua investoinnin hankintamenon kattamiseen tulorahoituksella, rahoitusosuudella tai pääomasijoituksella. 3 Tulorahoituksella osallistuminen tarkoittaa sitä, että jäsenkunnan maksuosuus sisällytetään kuntayhtymän myymien palvelujen hintoihin. Rahoitusosuudella osallistuminen tarkoittaa sitä, että jäsenkunnan maksuosuus vähennetään kuntayhtymässä rahoitusosuutena käyttöomaisuuden hankintamenosta (rahoitusavustus). Investointien jäsenkuntaosuuksien vähentäminen hankintamenosta edellyttää jäsenkuntien sopimusta, koska jäsenkuntien pääomarahoitus kuntayhtymään ei näin tule otetuksi huomioon jaettaessa kuntayhtymän peruspääomaa jäsenkuntien osuuksiin. Käytännössä yleisin menettely on, että jäsenkunnat osallistuvat investoinnin rahoittamiseen pääomasijoituksella, joka merkitään jäsenkunnassa kuntayhtymäosuuden lisäykseksi. Jos kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan vieraalla pääomalla, tulisi perussopimuksessa sopia tällöin myös siitä, osallistuvatko jäsenkunnat vieraan pääoman takaisinmaksun rahoitukseen pääomasijoituksin vai sisällytetäänkö takaisinmaksun kustannukset esimerkiksi palvelujen hintoihin. (Perussopimukseen liittyviä taloutta koskevia määräyksiä on tarkasteltu mm. Suomen Kuntaliiton yleiskirjeessä nro 20/1999) [2012]. Muut yhteistoimintakorvaukset Muihin yhteistoimintakorvauksiin kirjataan kuntalain 76 :n tarkoittaman sopimusperusteisen yhteistoiminnan perusteella kunnan toiselta kunnalta saamat korvaukset kuten vastuukunnan (isäntäkunnan) saamat korvaukset sopimuskunnalta sopimuksen mukaisesta toiminnasta [2012]. 2 Ks. Kuntaliiton yleiskirje 30/80/2011 Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen kuntalaskutus [2012]. 3 Vaihtoehtoiset menetelmät perustuvat kuntajaoston lausuntoon nro 15/1997. Vaihtoehtoiset menetelmät ovat: 1. Jäsenkunnan maksuosuus sisällytetään kuntayhtymän myymien palvelujen hintoihin. 2. Jäsenkunnan maksuosuus käsitellään avustuksena tuloslaskelmaosassa. 3. Jäsenkunnan maksuosuus vähennetään rahoitusosuutena käyttöomaisuuden hankintamenosta (rahoitusavustus). 4. Jäsenkunnan maksuosuus käsitellään pääomasijoituksena. 15

16 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Muut suoritteiden myyntituotot Työterveyshuollon myyntituotot [2012] Työterveyshuollon myyntituloihin kirjataan kunnan tai kuntayhtymän perimät korvaukset työterveyshuollon palveluista. Myyntituottoihin kirjataan myös Kansaneläkelaitoksen kautta saadut korvaukset yrittäjille (mm. maatalousyrittäjät) ja muille omaa työtään tekeville tuotetuista työterveyshuoltopalveluista, joissa kokonaiskorvaus jakaantuu sairausvakuutuslain 29 a :n tarkoittamalla tavalla puoliksi Kansaneläkelaitoksen ja yrittäjän kesken. Koska yrittäjän työterveyshuollosta aiheutuvista kustannuksista Kansaneläkelaitos maksaa sairausvakuutuslain mukaan 50 % tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään perustuen, saattaa terveyskeskukselle aiheutunut kustannus olla suurempi kuin 50 %. Työterveyshuollon palveluista tulisi laskuttaa todelliset palveluista aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä sekä työpaikkakäynneistä että muusta työterveyshuoltolain mukaisesta toiminnasta. [2012] Kunnan tai kuntayhtymän oman henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä saadut korvaukset Kansaneläkelaitokselta kirjataan sen sijaan tulolajiin Tuet ja avustukset [2012]. Muut myyntituotot Muihin myyntituottoihin kirjataan muut kuin edellä eri myyntituottoihin luetellut erät, esimerkiksi oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset, henkilöstön maksamat ateriakorvaukset, muut tuotot muun muassa tavaroiden ja palveluiden myynnistä (esimerkiksi täyskustannuskorvaus pakollisista vakuutuksista, korvaukset hammasteknisistä kuluista, kunta myy vuosikuluiksi kirjattuja hyödykkeitä tms.) [2012]. 2.2 Maksutuotot Maksutuotot ovat asiakasmaksuja ja muita maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Usein maksujen perusteista säädetään laissa tai asetuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksut, esimerkiksi poliklinikka- ja hoitopäivämaksut (ei korvaukset hammasteknisistä kuluista, jotka ovat myyntituloja) sekä päivystysmaksut, sosiaalitoimen erilaiset sosiaalipalvelumaksut, lukukausimaksut, suunnittelu- ja mittaustoimen maksut, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (esimerkiksi toimenpidelupa-, purkamis- ja maisematyölupamaksut), pysäköintimaksut ja lomituspalvelumaksut. [2012] Maksutuottoja eivät sen sijaan ole esimerkiksi henkilöstöltä tai muilta asiakkailta aterioista perittävät korvaukset, asiakkailta perityt korvaukset oppilastöistä taikka maksullisesta palvelutoiminnasta, vaikka niistä käytettäisiinkin puhekielessä nimitystä maksut ja vaikka peritty korvaus ei kattaisi tuotantokustannuksia. Tämäntyyppiset korvaukset ovat myyntituloja (ks. edellä Yleistä myyntituloista). [2012] Taloustilastossa maksutuotoista kerätään erikseen seuraavat tiedot: [2012] Perusterveydenhuollon (pl. hammashuolto) avohoidon lääkäripalvelujen maksut vuosi-, käynti- ja päivystysmaksut (Asiakasmaksu A 7 ) [2012] Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksut Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksut [2012] Rakennusvalvonta-/rakennustarkastusmaksut 16

17 Pysäköintimaksut Lomituspalvelumaksut. Maksutuotot eritellään alv-verokantojen ja muiden tarvittavien erittelytarpeiden (alv 23 %, 13 %, 9 %, 0-verokanta, veroton) mukaisesti. Kirjanpito-ohjelmasta riippuen kutakin alv-verokantaa varten avataan tulolajikohtainen oma tili tai erittely tehdään kirjauskoodin alv-tunnisteella. [2012] 2.3 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä eivätkä rahoitusosuutta investointimenoon. Tukiin ja avustuksiin kuuluvia korvauksia ovat mm. valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin, työllistämistuki, yhdistymisavustukset, maakunnan kehittämisraha, EU-tuki kunnan omaan käyttötalouden kehittämisprojektiin ja korvaukset Kansaneläkelaitokselta sairaankuljetuksesta. Sen sijaan kuntayhtymän ylläpitämän kansanopiston ammatilliseen peruskoulutukseen tai lukiokoulutukseen saama, yksikköhintaan perustuva valtionrahoitus kirjataan myyntituottoihin. Tukiin ja avustuksiin (muilta) kirjataan myös Kansaneläkelaitoksen maksama koulumatkatuki ylläpitäjälle silloin, kun ylläpitäjä on järjestänyt lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kuljetuksen. [2012] Lisäksi tukiin ja avustuksiin kirjataan koulujen ja päiväkotien maidon hintatuki silloin, kun kunta itse hakee ja saa sen suoraan tuloksi. Sen sijaan meijerin hyvittämää tukea ei kirjata kunnan tuloksi, vaan menot kirjataan nettona elintarvikkeiden ostoihin. Taloustilastossa tuet ja avustukset on eriteltävä ryhmiin: Työllistämistuet Muut tuet ja avustukset valtiolta Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta Tuet ja avustukset muilta. Tukiin ja avustuksiin Euroopan Unionilta kuuluvat ainoastaan suoraan Euroopan Unionilta saadut tuet ja avustukset. Valtion välittämät tuet ja avustukset kuuluvat kohtaan Muut tuet ja avustukset valtiolta. Muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta merkitään kaikki muut valtionosuudet ja avustukset paitsi ne, jotka kirjataan kunnan tuloslaskelmassa suoraan kohtaan Valtionosuudet tai kuntayhtymässä kohtaan Myyntituotot (täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta). Muihin tukiin ja avustuksiin (valtiolta) kirjataan mm. seuraavat hakemuksesta myönnettävät valtionavustukset: ryhmäkokojen pienentämisen avustukset, kansainvälistymisen koordinointihankkeiden, oppimisympäristöjen kehittämisen, perusopetuksen laadun parantamisen (koulun kerhotoiminnan kehittäminen, tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen, monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisöissä, romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen ja vieraiden kielten opetuksen kehittäminen), vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisen valtionavustukset sekä taiteen perusopetuksen opetustuntikohtainen ja harkinnanvarainen valtionavustus, keskus- ja maakuntakirjastoille myönnetyt valtionavustukset, kulttuuri- ja taidelaitoksille myönnetyt valtionavustukset. Samoin vapaan sivistystyön kehit- 17

18 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille tämis- ja ylimääräiset avustukset ja opintosetelityppiset avustukset kuuluvat muihin tukiin ja avustuksiin (valtiolta). [2012] Valtion pakolaisten vastaanotosta maksama kotoutumislain (1386/2010) mukainen laskennallinen korvaus on myyntituottoihin kuuluva täyden korvauksen periaatteella maksettava korvaus valtiolta, ei avustus. [2012] Muihin tukiin ja avustuksiin (muilta) kirjataan mm. Kansaneläkelaitoksen korvaukset kunnalle oman henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä sekä kuntayhtymän jäsenkunnalta erikseen perimät maksuosuudet lainan korkoon. [2012] Muihin tukiin ja avustuksiin (valtiolta) kirjataan myös kuntayhtymän valtiolta saama osuus tai avustus, joka ei ole täyden korvauksen mukaista yksikköhintarahoitusta. Tällaista avustusta on mm. kuntayhtymän ylläpitämän kansanopiston saama 57 %:n valtionosuus käyttökustannuksiin. 2.4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyvät mm. vuokratuotot, jotka voidaan esittää myös omalla rivillään tuloslaskelmassa, mikäli niiden määrä toimintatuotoissa on olennainen. Ulkoiset ja sisäiset vuokratuotot on eriteltävä erillistileillä tai vastapuolitunnisteella. Vuokratuotoissa edellytetään seuraavaa alv-erittelyä: Rakennusten vuokratuotot, alv 23 % [2012] Rakennusten vuokratuotot, veroton Maa- ja vesialueiden vuokratuotot, alv 23 % [2012] Maa- ja vesialueiden vuokratuotot, veroton Muut vuokratuotot, alv 23 % [2011] Muut vuokratuotot, veroton. Tilastoinnissa edellytetään vuokratuottojen erittelyä seuraavasti: Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut vuokratuotot. Vuokratuottojen yhteismäärästä tulee eritellä sisäiset vuokratuotot. Asuntojen vuokriin kirjataan vuokratulot asunnoista. Tähän kirjataan myös mm. henkilöstön asuntojen vuokrat. Muihin vuokratuottoihin kirjataan vuokratulot muista kuin asunnoista, muista rakennuksista ja maa- ja vesialueista eli mm. koneiden ja kaluston vuokratuotot Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisältyvät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot, esimerkiksi pysäköintivirhemaksut, toimeentulotuen takaisinperinnän tuotot, erikseen Perustoimeentulotuen takaisinperintä sekä Tarveharkintaisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen takaisinperintä, sekä kirjaston myöhästymismaksut. [2012] Muissa toimintatuotoissa esitetään myös olennaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. 18

19 Nämä myyntivoitot on eriteltävä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vähäiset käyttöomaisuuden myyntivoitot esitetään tuloslaskelmassa poistojen oikaisuina. Satunnaisina tuottoina esitetään olennaiset myyntivoitot silloin, kun kunta luopuu kokonaan toiminnasta, jossa käyttöomaisuutta on käytetty. Yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää koskevia henkilöstökorvauksia ei kirjata muihin tuottoihin vaan ne käsitellään henkilöstökulujen (palkkojen ja palkkioiden) menonvähennyksinä. Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuen oppilaalta peritty omavastuu kirjataan muihin toimintatuottoihin. Muita toimintatuottoja voivat olla lisäksi esimerkiksi vahingosta johtuvat vakuutus- tai muut korvaukset. (Henkilöstökorvaukset käsitellään kuitenkin tiliryhmän palkat ja palkkiot menonoikaisuna.) 2.5 Valmistevarastojen muutos Valmistevarastojen muutos esitetään tuloslaskelmassa siten, että toimintatuottojen jälkeen esitetään tuottoja lisäävänä eränä keskeneräisten töiden ja valmiiden tuotteiden varastojen lisäys ja tuottoja vähentävänä eränä niiden vähennys. Valmistevaraston muutoksen ottaminen kunnan tuloslaskelmaan tulee kysymykseen lähinnä myytäväksi tarkoitettujen tonttien ja liiketoiminnan keskeneräisten töiden kohdalla. 2.6 Valmistus omaan käyttöön Omaan käyttöön valmistettavan aktivoitavan käyttöomaisuuden arvo esitetään tuloslaskelmassa toimintatuottojen jälkeen omana nimikkeenään valmistus omaan käyttöön. Valmistus omaan käyttöön on tuloslaskelman oikaisua, jolla omaan käyttöön valmistuksen vaikutus tilikauden tulokseen eliminoidaan silloin, kun käyttöomaisuuden valmistuksen menoja sisältyy tuloslaskelman menoihin. Tätä menettelyä pidetään ensisijaisena tapana. Oman käytön valmistuksen määrään ja taseeseen aktivoitavan käyttöomaisuuden hankintamenoon ei voi sisältyä olennaisia sisäisiä katteita. Toisena vaihtoehtona kuntajaoston yleisohjeessa on, että valmistus omaan käyttöön voidaan käsitellä myös siten, että tuloslaskelmaan kirjattuihin menoihin ei sisällytetä aktivoitavien pysyvien vastaavien hyödykkeen valmistusmenoja. Oman käytön osuus käsitellään menonsiirtona siten, että osuus vähennetään tuloslaskelmaan kirjatuista menoista ja aktivoidaan pysyviin vastaaviin. Tällöin mm. tuloslaskelman henkilöstökulut eivät sisällä aktivoituja henkilöstömenoja. Menonsiirtomenettelyssä tuloslaskelmassa ei käytetä toimintatuottojen jälkeen erää Valmistus omaan käyttöön. [2012] Kunta voi hankkia pysyvien vastaavien hyödykkeitä joko rakentamalla itse tai rakennuttaa sen ulkopuolisella urakoitsijalla taikka ostaa jo olemassa olevan valmiin hyödykkeen. Kuntajaoston lausunnossa 101/2011 on annettu tarkemmat ohjeet omaan käyttöön valmistuksen käsittelystä, kun pysyvien vastaavien hyödykkeitä hankitaan omajohtoisesti rakentamalla, rakennuttamalla, tai ostamalla valmiina. [2012] 2.7 Tilastoinnin lisätarpeet Toimintatulot yhteensä Taloustilastossa kerätään erikseen tiedot: Toimintatulot yhteensä sekä edellä mainituista erikseen Sisäiset tulot yhteensä. Sisäisiä tuloja ovat toimintatuloihin sisältyvät sisäiset tulot kunnan muilta toimintayksiköiltä ml. tulot kunnan tase yksiköiltä. 19

20 Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Talousarvioseuranta ja liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttävät, että meno- ja tulotileille kirjataan tilikauden aikana kunnan kirjanpidossa myös sisäisiä liiketapahtumia. Kunnan tilinpäätöksessä sisäiset erät on kuitenkin eliminoitava tuloslaskelmasta ja taseesta. Sisäisten erien eliminointitarve on otettava huomioon ulkoisessa tilikartassa tai sisäisessä kirjaustunnisteessa. Niiden avulla myös tilastoon saadaan eriteltyä toimintatuloihin sisältyvien sisäisten tulojen yhteismäärä. [2012] Lisäksi taloustilastossa kerätään seuraavat tiedot: Vyörytyserät Ellei menoja ole kohdennettu eri tehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan menonsiirtoina tai sisäisenä laskutuksena, kustannusten vyöryttäminen on tarpeen mm. kustannuslaskennan ja hinnoittelun, kuntien välisen vertailtavuuden parantamiseksi ja valtionosuustehtävien oikean valtionosuuspohjan selvittämistä varten. Taloustilaston tuloerittelyissä kerätään vyörytystuloista erikseen vyörytysvuokrat ja erikseen muut vyörytystulot. [2012] Vyörytetyt menot ja tulot ovat kustannuslaskennallisia eriä, jotka on keskitetysti kohdistettu kunnan eri tehtäville laskennallisen jakoperusteen mukaan. Vyörytyseriä on tarkemmin selostettu tililuettelomallin alkuosassa, kohdassa sisäiset erät. Muut laskennalliset tulot Muita laskennallisia tuloja ovat tulot, jotka eivät ole sisäisen laskutuksen tuloja ja joita ei lueta talousarvion tuloarvioon sisältyväksi tuloksi. 2.8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot sisältävät palkat ja palkkiot, ansionmenetyksestä maksetut korvaukset sekä muut ennakonpidätyksen alaiset kustannusten korvaukset, joista maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksut. Myös ennakonpidätyksen alaiset luottamushenkilöiden palkkiot, vaikka niistä ei makseta eläkevakuutus- eikä sosiaaliturvamaksuja, ennakonpidätyksen alaiset päivärahat ja siviilipalvelusmiehille maksetut päivärahat. Eläke- ja sosiaaliturvamaksujen täsmäytysten helpottamiseksi tällaiset erät on perusteltua erottaa maksettujen palkkojen ja palkkioiden ryhmässä omille alatileilleen tai erottaa muulla tunnisteella. Siviilipalvelusmiehistä aiheutuneet muut kustannukset kuin päivärahat kirjataan ao. kululajeihin eli esimerkiksi matkakorvaukset Matkustus- ja kuljetuspalveluihin jne. Palkkoihin ei lueta esimerkiksi omaishoidon tukea (joka on avustusta kotitalouksille) eikä perhehoitajien palkkioita (jotka kirjataan asiakaspalvelujen ostoihin muilta). [2012] Palkkojen erittely voidaan tehdä pääkirjatilien sijasta palkkakirjanpidossa. Tuloslaskelman liitetiedoissa on ilmoitettava tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, jollei niitä ole eritelty tuloslaskelmassa (KPA 2:8 ). Luontoisedut Luontoisetujen raha-arvoja ei merkitä menonsiirtoina eikä muinakaan liiketapahtumina ulkoiseen kirjanpitoon eikä taloustilaston toimintamenoihin eikä toimintatuloihin. Luontoiseduista on kuitenkin tehtävä merkinnät ennakkoperintälain tarkoittamalla tavalla 20

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien tililuettelo

JHS XXX Kuntien tililuettelo JHS XXX Kuntien tililuettelo Versio: luonnos palautekierrosta varten / 4.9.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Viittaukset... 4 4 Termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 1 - Tilastokeskus 2. Yhteyshenkilön tiedot Vastaajien määrä: 1 3. Suositusluonnoksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot