Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: Liite Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden toteutuma Oikaisuvaatimus/kh90-92 Kuntatalous- ja hallitusohjelma Ilmoitusasiat Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastus Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä pito nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa elokuun 30.päivänä klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 153 TALOUDEN TOTEUTUMA K.hall 92 Talouden toteutuma puolivuotistilanteessa osoittaa, että toimintakulut ovat 3,1 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Suurista menoryhmistä henkilöstökulut ovat kasvaneet 2,8 % ja palvelujen ostot ovat vastaavasti 8,1 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Verotulojen tilitykset ovat olleet ovat olleet n.15 % suuremmat kuin Tilitysjärjestelmässä ei vuonna 2010 oltu huomioitu vuoden 2009 erittäin hyvää kuntakohtaista kasvua. Vuodelle 2011 jako-osuutta on kasvatettu ja kun näyttää, että vuoden 2010 maksuunpantavasta vero jää vuotta 2009 pienemmäksi, tullaan kunnalta perimään marraskuun maksuunpanotilityksestä ennakkotiedon mukaan n eruoa takaisin eur Muutos % Toimintatuotot ,5 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tavarat Toimintakulut yhteensä ,1 Verotulot ,8 Valtionosuudet ,3 Vuosikate Vertailtaessa toteutumaa kuluvan vuoden talousarvioon, voidaan meno- ja tulopuolen arvioida pysyvän talousarvion raamissa edellytyksellä että loppuvuonna ei tapahdu olennaista muutosta menokehityksessä. Kunnalliserotulojen toteutuma riippuu loppuvuoden tilityskehityksestä ja ne jäävät mahdollisesti alle arvioidun. Valtionosuudet ovat talousarviossa arvioitu n. 140 teur. pienemmiksi kuin kunnalle tilitetään. Talousarvioon verrattuna luvut ovat: TA 30.6 Tot% Toimintatuotot ,7 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tavarat ,8 Toimintakulut yhteensä ,7 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,3 Vuosikate Tilikauden tulos

3 154 Liitteenä vertailut yksityiskohtaisemmin Päätösehdotus: Esitetään kunnanvaltuustolle tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti

4 155 OIKAISUVAATIMUS HAILUODON KUNNANHALLITUKSELLE JA KUNTALAISALOITE K.hall 93 Hailuodon kunnanhallitukselle on jätetty oikaisuvaatimus koskien kunnanhallituksen pykäliä 90, 91 ja 92 uudelleenkäsittelyä, jääviyskysymyksiä sekä asian päättämisen viemistä kunnanvaltuustolle. Lisäksi kirjelmässä oli valtuustoaloite yhteis infotilaisuuden järjestämisestä ennen valtuustokäsittelyä ko. asiasta ja ko. pykälien valtuustokäsittelystä. Oikaisuvaatimus esitetään tämän pykälän liitteenä. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevat pykälät esitetään alla. KAUPPAKIRJAN MUUTOS K.hall90 Kunnanhallituksen 35 :n mukaisesti nimeämät edustajat ovat neuvotelleet alla lueteltujen sopimusten mukaisen neuvotteluratkaisun. Neuvotteluratkaisu muodostuu seuraavista sopimuksista: Luotsiaseman kauppakirjaluonnos (kunta / Oulun Seudun Setlementti Ry), maanvuokraussopimusluonnos (kunta/syötekeskus Oy), yhteistoimintasopimusluonnos (Kunta Oulun Seudun Setlementti Ry/Syötekeskus Oy) sekä vuokraussitoumus (kunta/ Rantasumpun lomamökit Oy), jotka täydennettynä Rantasumpun Lomamökit Oy:n vuokraussitoumuksella muodostavat neuvotteluratkaisukokonaisuuden. Edellä mainitusta käsitellään tässä pykälässä Nk. Luotsiaseman RN 1:0 nimistä tilaa koskevan kauppakirjaluonnos. Neuvottelujen ja muodostetun kokonaisuuden toissijaisena tavoitteena kh 35 :n tavoitteiden lisäksi on kohdentaa kunkin sopimuksen sisältö koskemaan yksiselitteisesti sopimuksenalaista kokonaisuutta ja aluetta sekä käsittelemään myös mahdolliset velvoitteet, jotka kohdentuvat ko. alueeseen, samassa sopimuksessa edellä mainitun periaatteen mukaisesti. Sopimuskokonaisuuden keskeinen muutos on, että nk. Luotsihotellin kaupasta poistetaan rakentamisvelvoite ja siirretään se pääpiirteissään neuvottelutulosta vastaavin muutoksin Sumpun alueen määräalojen vuokrasopimusluonnokseen. Toinen keskeinen muutos on rakentamisvelvoitteen jakaminen osatavoitteisiin sekä rakentamisvelvoitteen laiminlyömisen nostaminen maanvuokrasopimuksen yksipuolisen purkamisen perusteeksi. Päätösehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle tämän pykälään liitteenä esitettävän kauppakirjan ja sen muutoksen hyväksymistä.

5 156 Hyväksyttiin yksimielisesti. YHTEISTOIMINTASOPIMUS K.hall91 Kh 35 :n mukaisesti käytyjen neuvottelujen perusteella on laadittu Luotsiaseman kauppakirjan sekä Sumpun alueen vuokrasopimuksen muodostama kokonaisuus. Tässä pykälässä sovittavassa yhteistoimintasopimusluonnoksessa käsitellään ja eritellään mitätöitävät sopimukset erityisesti aiesopimukset sekä niiden tilalle laadittavat sopimukset. Päätösehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle tämän pykälään liitteenä esitettävän yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Hyväksyttiin yksimielisesti SOVINTOSOPIMUS K.hall 92 K.hall35 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä Hailuodon kunta on antanut ( )toimeksiannnon Pro Juridica Oy:lle selvittää ja analysoida Hailuodon kunnan ja OSS:n väliset sopimukset sekä selvittää niiden asettamat molemminpuoliset velvoitteet. Selvitys on vielä keskeneräinen mutta sen ohessa on noussut muutamia kiireellisiä asioita, jotka on vietävä toimeksi pantavaksi kuluvan kuukauden aikana. Palautuskanne Hailuodon kunnan (myyjä) ja Oulun Seudun Setlementti ry:n (ostaja) välillä on tehty kiinteistökauppa koskien noin 0,12 hehtaarin suuruista määräalaa Hailuodon kunnassa Marjaniemen Lunastusyksiköissä sijaitsevasta Marjaniemen luotsiasema RN:o 1:0 nimisestä tilasta (määräalatunnus M602). Kauppahinta on ollut euroa ja se on maksettu. Kiinteistön kauppa liittyy Hailuodon kunnan ja Oulun Seudun Setlementti ry:n välillä solmittuun aiesopimukseen. Kauppakirjassa on purkava ehto, jonka mukaan: Mikäli OSS/Syötekeskus Oy tai näiden konsernin osa ei ole toteuttanut vuokrasopimuksella Yhteinen alue nimisestä tilasta RN:o Hailuodon kunnan vuokraamalle noin 8 hehtaarin määräalalle

6 157 aiesopimuksessa mainittuja majoitustiloja mennessä, on Hailuodon kunnalla oikeus purkaa tämä kauppa. Kanne kiinteistön palauttamiseksi myyjälle on pantava vireille 3 kuukauden kuluttua ehdon voimassaolon päättymisestä. Kauppakirjassa ehdon voimassaolo on merkitty päättyväksi Näin ollen kanne kiinteistön palauttamiseksi myyjälle on pantava vireille viimeistään Luonnos palautuskanteesta esitetään tämän pykälän liitteenä. Liite 6. Päätösehdotus: Esitetään, että kunnanhallitus nimeää asiaa neuvottelemaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtajan ja antaa toimeksiannon palautuskanteen jättämisestä asianajotoimisto Pro Juridica Oy:lle. Lisäksi esitetään, että Hailuodon kunnan ja Oulun Seudun Setlementti ry:n välillä käydään neuvotteluja asian ratkaisemisesta. Asiassa korostetaan, että kanne on nostettu, koska kanteen jättämiselle varattu määräaika päättyy ja kunnan puolesta halutaan pitää asia neuvoteltavissa kunnes asiaan saadaan sovinnollinen ratkaisu. Mikäli Oulun Setlementti ry:n kanssa päästään Hailuodon kuntaa tyydyttävään ratkaisuun, tullaan kiinteistön palautuskanne peruuttamaan. Hyväksyttiin yksimielisesti K.hall 92 Kh 35 mukaisesti Hailuodon kunta on jättänyt maanvuokraussopimukseen liittyvän vaatimukset menettelyn korjaamiseksi ja jakomerkin ,7 hehtaarin määräalasta (lomaosakehotelli) sekä 6,3 hehtaarin määräalasta (leirintäalue) tilasta sekä nostanut (OK 5:2 :n mukaisen riita asian) kiinteistön palautuskanteenkoskien kiinteistökauppaa noin 0,12 hehtaarin määräalasta Marjaniemen Luotsiasema nimisestä tilasta M602. Asian käsittelyä on jatkettu kh 35 :n päätöksen mukaisesti neuvotellen saavuttaen tämän pykälän liitteenä olevan sovintosopimusluonnoksen. Päätösehdotus: Lisäksi esitetään, että Hailuodon kunta hyväksyy liitteenä esitetyn sovintosopimuksen ja sen sisällön. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 93 Päätösehdotus: ( ) vastaa oikaisuvaatimukseen seuraavasti:

7 158 - Kyseessä on voimassa olevan, lainvoimaisen ja osapuolia sitovan kauppakirjan muutos ( 90) sekä uusia laadittavia sopimuksia ( 91 ja 92). Hailuodon kunnan johtosäännön kohdan mukaisesti kunnanhallituksen toimivaltaan sisältyy tehdä kunnan puolesta sopimukset, sitoumukset ja muut oikeustoimet, jollei tässä toimintasäännössä tai laissa ole toisin määrätty. - Asian käsittely on suoritettu avoimesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Asiasta on tiedotettu kunnan www-sivuilla, ilmoitustaululla sekä erikseen Hailuodon kunnan kuntatiedotteessa. - Neuvottelijoilla ei ole esteellisyyttä. Hallintolain 27 ja 28 mukaisesti: 27 Esteellisyys Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa. 28 Esteellisyysperusteet Virkamies on esteellinen: 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai

8 159 laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. - Edellä mainituin perustein esitetään, että kunnanhallitus toteaa oikaisuvaatimuksen 90, 91 ja 92 osalta aiheettomaksi ja asian loppuun käsitellyksi ja esittää ko. päätöstä valtuustolle tiedoksi annettavaksi. - Tämän lisäksi oikaisuvaatimuksessa esitettiin huomioitavaksi oletettavasti Luotsiasema nimisen tilaan liittyvä panttaussitoumus. Panttaussitoumukseen liittyen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tuodaan tiedoksi, allekirjoituspäivämäärä laadittu panttaussitoumus, jossa Oulun Seudun Setlementti on kiinnittänyt kiinteistöön , Hailuoto / 72, Lunastusyksikkö/871, Marjaniemen Luotsiasema RN:O 1:0, määrä euroa. Edellä mainitusta on jälkipanttaussopimuksella kunnan saataviksi kirjattu euroa. Tämän lisäksi Oulun Seudun Setlementti on päivätyllä sopimuksella sitoutunut vaadittaessa korvaamaan Hailuodon kunnalle kaiken sen, minkä Hailuodon kunta antamansa takaussitoumuksen perusteella on suorittanut pääoman, koron, viivästyskoron, kulujen ja mahdollisen kurssitappion muodossa. Hailuodon kunnan takaussitoumus on annettu Oulun Seudun Setlementti Ry:n OKO Pankki Oyj:ltä nostaman lainan vakuudeksi. Kuntalaisaloitteet Kuntalain 28 :n mukaisesti kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Kunnanhallitukselle osoitettuun oikaisuvaatimukseen oli sisällytetty kuntalaisaloitteeksi tulkittavia vaatimuksia. Näitä olivat yleis- ja infotilaisuuden järjestäminen ja kunnanhallituksen 90, 91 ja 92 pykälien vieminen valtuustokäsittelyyn. esittää yllä esitettyihin perusteluihin ja kunnanvaltuuston päätökseen kv vedoten, ettei kunnanvaltuusto ota asiaa käsiteltäväksi. hyväksyi päätösehdotuksen ja täydensi sitä yksimielisesti siten, että kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi, että järjestetään sopimusasioihin liittyvä tiedotustilaisuus. Annetaan asia kunnanjohtajalle toimeksi pantavaksi.

9 160 Asian käsittelyyn eivät osallistuneet Maarit Parrila sekä Hannu Haapala esteellisyysperusteen nojalla. Ko. henkilöt eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja poistuivat kokoustilasta ennen pykälän käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän ajan pöytäkirjaa piti Ari Nurkkala. totesi, että muita esteellisiä asian käsittelyyn liittyen ei ole.

10 161 KUNTATALOUS JA HALLITUSOHJELMA K.hall 94 Uuden hallituksen ohjelmassa on merkittäviä linjauksia koskien lähivuosien kuntapolitiikkaa ja hallinnon kehittämistä. Hallitus aikoo ohjelmansa mukaisesti edistää kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä uudistamalla kunta- ja palvelurakenteet, vahvistamalla kuntien tulopohjaa, parantamalla kunnallisen toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä rajoittamalla kuntien tehtävien laajentamista. Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Kuntauudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla. Kuntarakenteen eheytyessä ja vahvistuessa tarve kuntien välisille yhteistoimintarakenteille vähenee. Hallitus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen vuoden 2011 loppuun mennessä. Annettava laki korvaa voimassa olevan puitelain. Sote -järjestämislain ja muiden sektorilakien valmistelu sovitetaan yhteen valtakunnalliseen kuntauudistukseen sekä aikataulullisesti että sisällöllisesti. Henkilöstön asema muutosprosessissa turvataan nykylainsäädännön tasoisena. Uusi hallitusohjelma sisältää merkittäviä kuntatalouteen vaikuttavia muutoksia. Kuntien valtionosuuksiin tehdään 631 miljoonan euron leikkaukset vuositasolla. Tavoitteena on, että kunnat selviytyisivät tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan. Kuntien yhteisövero-osuus maksetaan vuosina 2012 ja 2013 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna (kolme edellistä vuotta 10 prosenttiyksiköllä korotettuna). Kunnallisverotuksen verovähennyksiä kompensoidaan kuntakohtaisesti pääasiassa verojärjestelmän kautta. Hallitus tähtää siihen, että kiinteistöveron osuus kuntien verotuloista kasvaa vaalikauden aikana. Samalla kiinteistövero siirretään verotulojen tasauksen ulkopuolelle. Uudistus hyödyttää erityisesti suuria kaupunkeja ja voimalaitossekä mökkikuntia. Oulun asema ei juurikaan muutu. Häviäjiä puolestaan ovat kunnat, joissa ei ole voimalaitoksia, mökkejä ja joissa on muutenkin alhaiset asukaskohtaiset verotulot. Kuntaliitto on ollut hallitusohjelman kirjauksista huolissaan, erityisesti esitetyistä kuntien tehtävien lisäyksistä ja tulojen leikkauksista, mikä lisää kunnissa paineita kiristää sekä kunnallis- että kiinteistöverotusta, vaikka hallitus toisaalla onkin sitoutunut siihen, ettei tuloverotusta nosteta. Talouden tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa, mutta on selvää, että Hailuodon kunnan talouden liikkumavara on uuden hallitusohjelman myötä entisestään kaventumassa. Kunnan lisääntyvät palvelu- ja investointitarpeet edellyttävät palvelutuotanto- ja toimintatapojen sekä kiinteistömassan tehokkuuden jatkuvaa ja kriittistä tarkastelua. Rahoitusvajetta joudutaan korjaamaan paitsi talout-

11 162 ta ja toimintaa kehittämällä ja tulopohjaa lisäämällä myös veroja kiristämällä, maksuja korottamalla ja käyttötalousmenoja sekä investointeja hillitsemällä. Päätösesitys: merkitsee hallitusohjelman kuntalinjaukset tiedoksi ja antaa ne edelleen lautakunnille tiedoksi annettavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

12 163 ILMOITUSASIAT K.hall 95 1) Kiinteistönluovutusilmoitukset 10 kpl 2) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen: Ranta-Perunla 27:31 3) Lapin Yliopisto: Sopimus projektin rahoitukseen osallistumisesta 4) Pohjois-Suomen yritysverotoimisto: verotuspäätös, ei maksua 5) Ilmoitussopimus: Veteraanin joulu 6) Pohjois-Suomen Sotilaspiirin esikunta: Kutsunnat 2011, Aikalisä- toimintamalli vuoden 2011 kutsunnoissa 7) Viranhaltijapäätökset kunnanjohtaja: -vuosiloma-aikamuutos 4 kpl, vuosilomapäätös 2 kpl, Hailuodon matkailuhankkeen projektipäällikön valinta, kaupustelu- ja kerjääminen kielto, asukasvalinta- osaaikaeläkepäätös, lyhtyaikaisen talletuksen tekeminen, etuosto-oikeuden käyttämättäjättäminen, etuosto-oikeuden käyttämättäjättäminen(kunnansihteeri),lausunto kansanopistokoulutuksen tarpeesta Hailuodossa 8) Raahen kaupunki: Talous- ja velkaneuvonnan varainkäyttö 9) Sosiaali- ja terveysministeriö: Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoidon järjestäminen, perhepäivähoitajat ja työaikalaki 10) Ympäristöministeriö: Hailuodon ja Oulunsalon välisen merialueen osayleiskaavan valtionavustushakemus: Kielteinen päätös 11) Työ- ja elinkeinoministeriö: Korvauksen myöntäminen kuntouttavaan työtoimintaan 12) Purkukauppakirja Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 164 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TARKASTUS K.hall 96 Oulun maakunta-arkisto on helmikuussa lähettänyt kertomuksen asiakirjahallinnonja arkistotoimen tarkastuksesta. Tarkastuksessa on todettu, että arkistonmuodostussuunnitelma on pahasti vanhentunut, samoin kuin arkistosääntö. Lisäksi arkistossa on paljon seulomatonta aineistoa, suojelusuunnitelmissa ja henkilörekisterissä on puutteita. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelu- ja kehittämisvastuullista ei ole nimetty. Ensimmäinen vaihe asiassa on uuden arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen, jonka pohjalta voidaan esimerkiksi asiakirjojen systemaattinen hävittämistyö aloittaa. Kolme henkilöä kävi keväällä maakunta-arkiston koulutuksessa muutaman päivän peruskoulutuksessa, mutta tuolla ajalla ei vielä valmiuksia arkistonmuodostussuunnitelman laatimiseen saada. Etenemistapana on suunniteltu seuraavaa: - laaditaan sopimus arkistonmuodostussuunnitelman laatimisesta sähköiseen muotoon sekä entisen suunnitelman mukaisen suunnitelman päättämisestä Henkilöstötieto Paloniemi Oy:n kesken - arkiston siivousta ja järjestelyä tehdään omin voimin, tarvittaessa käytetään myös ulkopuolista järjestämispalvelua - selvitetään ja korjataan arkistoon liittyviä teknisiä seikkoja - hankitaan mahdollinen asianhallintaohjelma - tehdään tarvittaessa yhteistyötä ympäristökuntien kanssa - nimetään osastoittain arkistovastaavat Tarkastuskertomus liitteenä 2. Päätösehdotus: - Merkitään tiedoksi tarkastuskertomus ja hyväksytään yllä mainittu kehittämistie. - Nimetään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelu- ja kehittämisvastuulliseksi kunnansihteeri. Hyväksyttiin yksimielisesti

14 165 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS K.hall 97 Kuullaan kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin ja valmisteilla oleviin asioihin. Kuultiin selostus ajankohtaisista ja valmisteilla olevista asioista

15 166 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 92, 94, 95, 96, 97 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät:93, HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päätty-mistä. Pvm: Hailuodossa

16 167 Tiedoksianto asianosaiselle 1) Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot