TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

2

3 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

4 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki 2009

5 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Oikeusministeriö Talousyksikkö Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2008 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; talousarvion toteutumalaskelman; tuotto- ja kululaskelman; taseen; ja liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tilinpäätös Muut tiedot OM 2/013/2009 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2009:8 Kokonaissivumäärä 200 Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

6

7 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Justitieministeriet Ekonomienheten Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Bokslut för räkenskapsverket 150 (justitieministeriet) för år 2008, Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2008 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets veksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna; utfallskalkyl för budgeten; intäkts- och kostnadskalkyl; balansräkning; och noter. Nyckelord Bokslut för räkenskapsverket (TV 150) Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 2/013/2009 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2009:8 Sidoantal 200 Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (häft.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

8

9 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Ahvenanmaata koskevat asiat Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusapuohjaus Kuluttajariitalautakunta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUIMET Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen...78

10 1.2.5 ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Konkurssiasiamiehen toimisto Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen SYYTTÄJÄT Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET LIITE A LIITE B LIITE C LIITE D LIITE E LIITE F LIITE G LIITE H Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, kustannuskehitys, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat Kuluttajariitalautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset Virastojen henkilöstövoimavarat...180

11 11 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Hallitusohjelman mukaisesti suomalaisen demokratian syventämiseksi valmisteltiin toimikunnassa eduskuntavaalien vaalijärjestelmän suhteellisuuden ja alueellisen yhtäläisyyden parantamista sekä eräiden vaaliajankohtien muuttamista koskeva ehdotus. Vaali- ja puoluerahoitustyöryhmä aloitti työskentelyn. Hallitusohjelman mukaisesti toteutettiin kunnallisvaaleissa sähköisen äänestyksen kokeilu kolmessa kunnassa. Kokeilussa oli ongelmia, jotka paljolti osoittautuivat hankehallinnan puutteiksi. Oikeusministeriö tekee sähköisen äänestyksen kokeilusta kokonaisselvityksen vuonna 2009 ja jatkokehitystyö linjataan tämän pohjalta. Tuomioistuimissa toiminta pääpiirteissään vastasi asetettuja tavoitteita. Ruuhkautuneiden tuomioistuimien tilannetta voitiin jossain määrin helpottaa määräaikaisilla lisäresursseilla. Käräjäoikeusverkoston uudistamisen päälinjat vahvistettiin ja kiinteistöjen kirjaamisasioiden maanmittauslaitokselle siirtämisen valmistelu eteni jo varsin yksityiskohtaiselle tasolle. Käräjäoikeuksien toimitilojen järjestäminen toimintaa parhaalla tavalla tukeviksi jatkuu vielä pitkälle ensi vuosikymmenelle. Tuomioistuimissa on hyvin tuloksin kiinnitetty erityistä huomiota vanhoihin, yli vuoden vireillä olleisiin asioihin. Tavoitteena oli myös lyhentää asioiden kokonaiskestoa, minkä vuoksi tietojen poimintaa eri tietojärjestelmistä ollaan kehittämässä ja tarvittava raportointi asioiden kokonaiskestosta esitutkinnasta lopullisen tuomion antamiseen saadaan aikaiseksi vuoden 2009 aikana. Monissa rikoslajeissa poliisin tietoon tulleiden tekojen määrä lisääntyi vuonna 2007, mutta kääntyi taas laskuun vuonna Merkittävin muutos viime vuosina on ollut varkauksien väheneminen lähes kolmanneksella. Suhteessa väkilukuun Suomessa tapahtuu henkirikoksia enemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Vuosien 2007 ja 2008 henkirikoslukuja nostavat osaltaan Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat. Valtioneuvoston asettamien tutkintalautakuntien selvitysten pohjalta tullaan hallituksessa ja eri toimialoilla tekemään perinpohjaiset analyysit ja johtopäätökset sekä käynnistämään välittömien toimenpiteitten lisäksi myös pitkän aikavälin ennaltaehkäisevät toimet. Kriminaalipolitiikassa erityisenä tavoitteena oli naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen. Rikoksentorjuntaneuvosto on toteuttanut väkivallan vähentämisohjelmaa, jonka tulokset ovat arviointivaiheessa. Naisten kokema katu- ja lähisuhdeväkivalta on vähentynyt selvästi aikavälillä , mutta naisten kokema työpaikkaväkivalta on lisääntynyt selvästi. Lapsiin kohdistettu kuritusväkivalta on nopeasti ja johdonmukaisesti vähentynyt. Lapset ja alle 25-vuotiaat nuoret joutuvat useammin vammoja aiheuttavan väkivallan kohteeksi kuin vanhemmat ikäluokat. Kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskon jatkunut vankimäärän kasvu kääntyi laskuun vuoden 2005 jälkeen ja vankien määrä väheni vuosina Vankeusvankien määrä on alentunut rikosten määrän vähenemisen ja lainmuutosten seurauksena. Sakkovankien määrää on vähennetty muuttamalla sakon muuntamista koskevia säännöksiä. Nuorisorangaistuksen käyttö on edelleen ollut vähäistä. Rangaistusten täytäntöönpanossa vuosi 2008 oli määrärahakehykseen sopeuttamisen vuosi. Virkoja jouduttiin pitämään avoimina ja hankintoja lykättiin. Tästä huolimatta vuoteen 2005 verrattuna Vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan määrä suhteessa vankien määrään on kasvanut (vuonna htv/100 vankia, vuonna htv/100 vankia). Valmisteltiin Vankeinhoitolaitoksen lähivuosien ja pidemmän aikavälin rakenteellisia ja muita kehittämistoimia, joilla kyetään vastaamaan vankeuslain asettamiin toiminnallisiin haasteisiin ja jatkuvasti ahdistaviin kustannuspaineisiin. Kehit-

12 12 tämistoimenpiteet linjattiin hallituksen iltakoulussa tammikuussa Rangaistusvankeja saatiin aktivoitua toimintaan hieman edellistä vuotta enemmän, mutta tavoitteeseen ei vielä päästy. Toiminta- ja päihdeohjelmien osuutta ei voitu kasvattaa asetettujen tavoitteiden mukaiselle tasolle muun muassa ohjaajapulan vuoksi. Syyttäjälaitos pystyi selvästi vähentämään pitkään syyteharkinnassa olleiden asioiden määrää, vaikkakaan tavoitteita ei täysin saavutettu. Keskimääräinen syyteharkinta-aika piteni, mikä johtui pääosin aikaisempien vuosien aikana syntyneestä rästistä ja voimavarojen kohdentamisesta nimenomaan vanhimpien asioiden ratkaisemiseen. Vuonna 2008 alkanut maailmantalouden näkymien jyrkkä heikentyminen lisännee maksuhäiriöiden ja ulosottovelallisten määrää. Talouskriisin vaikutus näkyy ulosottolaitoksessa kuitenkin viiveellä vuoden 2008 toimintaan yleisellä talouskehityksellä ei vielä ollut vaikutusta. Syksyllä 2008 oli kuitenkin välttämätöntä käynnistää valmistelu, jolla varmistetaan, että kaikki mahdolliset keinot ovat käytettävissä ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja ylivelkatilanteiden hoitamiseksi. Ulosoton erikoisperinnän vahvistamiseen talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastustamiseksi ei toistaiseksi ole ollut riittäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Erikoisperinnän vuotuiset tulokset vaihtelevat 10 miljoonasta eurosta 25 miljoonaan euroon. Tehokkaasti toimivalla erikoisperinnällä voidaan paitsi ennalta ehkäistä ja paljastaa talousrikollisuutta ja harmaata taloutta myös tulouttaa huomattavia euromääriä velkojille. Yksi suurista velkojista on valtio veronsaajana.

13 YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEL- LISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on kirjoitettu kursiivilla ja niiden saavuttamiseksi asetetut toiminnalliset tavoitteet ja aikaan saadut tulokset on sisennetty. Tavoitteen jälkeen on sulkuihin merkitty tavoitteen toteutumisesta vastaavat osastot ja yksiköt (LAVO = lainvalmisteluosasto, OHO = oikeushallinto-osasto, KPO = kriminaalipoliittinen osasto, HALY = hallintoyksikkö, TALY = talousyksikkö, KVY = kansainvälinen yksikkö, VY = viestintäyksikkö, THY = tietohallintoyksikkö, STY = sisäisen tarkastuksen yksikkö). Demokratia, perus- ja ihmisoikeudet ja Euroopan oikeudellinen kehittäminen Vahvistetaan vaalijärjestelmän suhteellisuutta ja lisätään kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia. Valmistellaan ehdotus vaalijärjestelmän uudistamisesta. (LAVO, HALY). Toteutuma: Vaalialuetoimikunta luovutti mietintönsä huhtikuussa 2008, minkä jälkeen mietintö lähettiin lausunnolle. Asia on jatkovalmistelussa. Varaudutaan asettamaan hanke vaali- ja puoluerahoituksen kehittämiseksi. (HALY) Toteutuma: Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2008 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset vaali- ja puoluerahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Toimikunnan määräaika on Kehitetään hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä edistetään kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. (HALY, LAVO) Toteutuma: Yhdistyslain tarkistamistyöryhmä luovutti kesäkuussa 2008 mietintönsä, josta järjestettiin kuulemistilaisuus syyskuussa, minkä jälkeen mietintö lähetettiin lausunnolle. Asia on jatkovalmistelussa. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEssa on ensimmäisen toimintavuoden aikana käynnistetty järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin, verotukseen, osallisuuteen, yleishyödyllisiin palveluihin sekä tutkimukseen liittyvää valmistelutyötä sekä laadittu neuvottelukunnan visio suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta vuonna Käynnistetään eduskunnalle 2009 annettavan demokratiapoliittisen asiakirjan valmistelu. (HALY) Toteutuma: Ministeriöiden demokratiaverkostossa sekä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn työryhmässä on valmisteltu asiakirjaan sisältyviä osa-alueita tavoitteena, että asiakirjan ensimmäinen luonnos olisi valmiina maalis-huhtikuussa Turvataan kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien sekä hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen. Selvitetään ja arvioidaan perustuslain toimivuutta ja kehittämistarvetta. Perustuslain mahdollista muuttamista varten asetetaan parlamentaarinen ohjausryhmä. (LAVO) Toteutuma: Perustuslaki työryhmä luovutti muistionsa lokakuussa Valtio-

14 14 neuvosto asetti komitean valmistelemaan tarpeelliset muutokset Suomen perustuslakiin työryhmän muistion pohjalta. Komitean toimikausi päättyy Jatketaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksen valmistelua. (LAVO) Toteutuma: Yhdenvertaisuustoimikunta jätti välimietintönsä tammikuussa Toimikunnan toimikausi päättyy Uudistetaan valmiuslainsäädäntö. (LAVO) Toteutuma: HE 3/2008 vp valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle helmikuussa Esityksen eduskuntakäsittely jatkuu. Jatketaan ihmisoikeuspoliittisen selonteon kotimaisen osuuden valmistelua. (LAVO) Toteutuma: Ulkoasiainministeriö on päävastuussa selonteon kokonaisvalmistelusta ja kansainvälisen osuuden sisällöstä. Oikeusministeriö puolestaan vastaa kotimaisen osuuden valmistelun yhteensovittamisesta valtioneuvoston piirissä. Oikeusministeriö järjesti sekä keväällä että syksyllä 2008 useita kokouksia, joissa ministeriöiden yhdyshenkilöiden kanssa keskusteltiin selonteon kotimaisen osuuden sisällöstä ja rakenteesta sekä määriteltiin valmisteluvastuut. Selonteko annetaan eduskunnalle elokuussa Toteutetaan hallinnon kuulemiskäytäntöjen kehittämishanke yhteistyössä VM:n kanssa. (HALY) Toteutuma: Hallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittäminen - hankkeessa (HAVU) on laadittu suunnittelumalli ministeriöille kansalaisjärjestöstrategioiden laatimiseksi, valmisteltu ohjeistusta, opasmateriaalia ja mittareita kuulemisen ja kansalaisvuorovaikutuksen toteutukseen ja arviointiin. Hankkeessa on lisäksi evaluoitu paremman sääntelyn lainsäädäntöhankkeiden kuulemiskäytännöt sekä konkretisoitu Sähköisen kuulemisen II-vaiheen kehittämishankkeen esityksiä muun muassa vuorovaikutussuunnittelijaverkoston rakentamisesta ministeriöihin. Hankkeen määräaika päättyy Valmistellaan maaliskuussa 2009 annettava valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta. (HALY) Toteutuma: Kertomus annetaan maaliskuussa Euroopan unionin osalta tavoitteena on yhtenäinen, toimintakykyinen ja avoimesti toimiva unioni. Osallistutaan EU:n uudistussopimuksen voimaansaattamiseen Suomessa. (LAVO) Toteutuma: Kertomusvuonna on osallistuttu Lissabonin sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen (HE 23/2008) valmisteluun. EU:n asiakirjojen julkisuutta koskevan ns. avoimuusasetuksen muuttamista koskeva ehdotus tullee vireille vuoden 2008 alussa. Pyritään varmistamaan, että asetusta kehitetään avoimuutta lisäävään suuntaan. (LAVO) Toteutuma: Komissio antoi ehdotuksen asetuksen uudelleen laatimiseksi huhtikuussa Ehdotetut muutokset eivät kaikilta osin lisäisi avoimuutta, minkä vuoksi neuvotteluissa on pyritty vaikuttamaan muihin jäsenvaltioihin ja Euroopan parlamenttiin, jotta haitallisimmat muutosehdotukset saataisiin torjuttua. Oikeusministeriö järjesti joulukuussa 2008 yhdessä eduskunnan kanssa Brysselissä seminaarin ehdotuksesta. Vaikutetaan paremman sääntelyn kehittämiseen EU:ssa. Painopistealueena yhteistyössä KTM:n (nykyisin TEM) kanssa on säädösehdotusten vaikutusarviointien tehostaminen ja yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentäminen. (LAVO) Toteu-

15 15 tuma: Yhteistyötä paremman sääntelyn kehittämiseksi EU:ssa on jatkettu työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Säädösvalmistelun laatu ja kansalaisten oikeussuhteet Säädösvalmisteluympäristöä ja lakien selkeyttä parannetaan kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Valmistellaan ja toimeenpannaan paremman sääntelyn ministeriryhmän ja neuvottelukunnan linjauksia paremman sääntelyn toteuttamiseksi. Toteutetaan näitä linjauksia erityisesti hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyvissä OM:n hankkeissa. Edistetään uusien vaikutusarviointiohjeiden noudattamista. (LAVO) Toteutuma: Lainsäädäntösuunnitelman arviointia hallituskauden puolivälissä on valmisteltu paremman sääntelyn ministerityöryhmän ja neuvottelukunnan linjausten mukaisesti. Vuoden 2008 alussa asetettu valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä on jatkanut ministeriöiden välistä yhteistyötä valtioneuvoston hyvän säädösvalmistelukulttuurin luomiseksi. Vaikutusten arvioinnin tukemiseksi on järjestetty koulutusta ja perustettu vaikutusten arvioinnin asiantuntijajaosto. Valtioneuvoston verkkopalvelu Senaattoriin on perustettu säädösvalmisteluosio, joka sisältää tietoa ja ohjeita säädösvalmistelijoille. Laintarkastuksen kattavuustavoite on, että hallituksen lakiesityksistä vähintään 80 prosenttia ja valtioneuvoston asetuksista vähintään 70 prosenttia tarkastetaan. Tarkastuksen joutuisuustavoite on keskimäärin 10 työpäivää. (LAVO). Toteutuma: Tarkastustoimisto tarkasti 402 esitys- ja asetusehdotusta, joihin yhteensä sisältyi 697 säädösehdotusta ja pykälää. Vuoden 2008 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista tarkastettiin 84,6 prosenttia sekä laeista, tasavallan presidentin asetuksista ja valtioneuvoston asetuksista yhteensä 64,5 prosenttia. Tarkastuksen keskimääräinen kesto oli kaksi viikkoa eli 10 työpäivää. Valmistellaan HE säädöskokoelmalain uudistamisesta autenttisen sähköisen säädöskokoelman toteuttamiseksi, HE (HALY, THY) Toteutuma: HE:n valmistelut ovat edenneet osana valtioneuvoston Päättäjien tietojärjestelmän uudistamishanketta. HE valmistuu vuoden 2009 lokakuuhun mennessä. Parannetaan kiinteistönvaihdannan sujuvuutta, yksinkertaistetaan luotonantoa ja alennetaan kiinteistönvaihdannan kustannuksia siirtymällä sähköisiin vaihdantamenettelyihin. Jatketaan sähköistä kiinteistönvaihdantaa ja sähköistä panttikirjaa koskevan lainsäädännön valmistelua, kun se on mahdollista ottaen huomioon järjestelmän rakentamisessa valittavat tietotekniset ratkaisut, järjestelmän rahoittaminen ja kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto oikeuslaitokselta Maanmittauslaitokselle. (OHO, LAVO) Toteutuma: Kirjaamisasioiden siirto oikeuslaitokselta Maanmittauslaitokselle toteutunee vuoden 2010 alusta. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa ja sähköistä panttikirjaa koskevan lainsäädännön jatkovalmistelu on aloitettu.

16 Selvitetään avoliitossa elävien yhteiseen kotitalouteen liittyvää sääntelytarvetta. Oikeusturva 16 Perheoikeuden alalla valmistellaan HE lapseksiottamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta, mukaan lukien nais- ja miesparien oikeus perheen sisäiseen adoptioon (LAVO). Toteutuma: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta (HE 198/2008 vp) annettiin eduskunnalle Valmistellaan HE eräistä säännöksistä avoliittojen erotilanteita varten. (LAVO) Toteutuma: Oikeusministeriön kesäkuussa 2008 asettama työryhmä luovutti mietintönsä, joka on lausunnolla. Oikeusturvapolitiikan yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on oikeusoloiltaan ennustettava yhteiskunta, jonka jäsenten oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat yhdenvertaisella tavalla. Tavoitteena on, että oikeudensaantimahdollisuudet toteutuvat joutuisasti ja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että oikeuslaitosta kohtaan tunnettu luottamus nousee 70 prosenttiin edellisen mittauksen 66 prosentista. Tavoitteena on lyhentää jonotus- ja käsittelyaikoja, vähentää tuomioistuimissa yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrää sekä supistaa alueelliset käsittelyaikaerot hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa enintään neljään kuukauteen vuonna Valmistellaan käräjäoikeusverkoston uudistamista 25 maakunnallisen käräjäoikeuden ja muutamien niitä tukevien sivukanslioiden varaan. (OHO) Toteutuma: Käräjäoikeuksien tuomiopiirien kehittämistä selvittänyt työryhmä päätyi esittämään maakuntapohjaista käräjäoikeusverkostoa, joka muodostuisi 25 käräjäoikeudesta. Ministeriössä viimeisteltiin asetus käräjäoikeuksien lukumäärästä ja valtioneuvoston asetus annettiin Sen mukaan käräjäoikeuksia on lukien 27. Valmistellaan 8 14 oikeusaputoimiston hallinnollista yhdistämistä vuodesta 2009 alkaen. (OHO) Toteutuma: Vuoden 2009 aikana yhdistyy hallinnollisesti 18 oikeusaputoimistoa. Varaudutaan toimeenpanemaan eräiden Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen asioiden kuten autoveroa ja muuta välillistä veroa koskevan muutoksenhaun, hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin. (OHO) Toteutuma: Laki autoverolain muuttamisesta (267/2008) tuli voimaan Lain muutoksen myötä autoveroasioita koskevat valitukset ohjautuvat nyt kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Resursseja kohdennetaan suuriin ja ruuhkaisiin tuomioistuimiin. (OHO) Toteutuma: Voimavaroja on kohdennettu suuriin ja ruuhkaisiin tuomioistuimiin. Erityisesti pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksiin on kohdennettu lisähenkilöstöä. Valmistellaan käräjäoikeuksien lautamiesjärjestelmän uudistamista. (LAVO, OHO) Toteutuma: Annettiin kesäkuussa hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 85/2008 vp). Lakiesitys hyväksyttiin ja lait tulivat voimaan Käräjäoikeuksien tulosneuvotteluissa on arvioitu lautamieskokoonpanojen käytön vähentymisen vaikutuksia.

17 17 Riidattomia saatavia koskevien asioiden käsittelyä tehostetaan luomalla sähköisen asioinnin palvelut ja sähköinen täytäntöönpanoperuste sekä selvitetään riidattomia saatavia koskevien asioiden käsittelyn organisointi käräjäoikeuksissa. (OHO, THY, LA- VO) Toteutuma: Asetettiin työryhmä laatimaan ehdotus tiedoksiantojen tehostamiseksi oikeudenkäynneissä erityisesti riidattomissa velkomusasioissa. Työryhmän määräaika päättyy Asetettiin myös työryhmä laatimaan ehdotus riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittämiseksi. Työryhmä antaa ehdotuksen HE:ksi toukokuussa Työryhmän määräaika päättyy Valmistellaan kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtoa Maanmittauslaitokselle. (OHO, LAVO) Toteutuma: Siirtoa koskeva valmistelu on edennyt pitkälle vuoden 2008 aikana. Hovioikeuksien toiminnan tehostamiseksi annetaan HE hovioikeuksissa noudatettavaksi muutoksenhakulupajärjestelmäksi. (LAVO) Toteutuma: Toimikunta antoi mietintönsä oikeusministeriölle Siinä ehdotetaan otettavaksi käyttöön jatkokäsittelylupajärjestelmä. Mietinnöstä järjestettiin laaja lausuntokierros ja saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmä. HE:n antaminen on siirretty vuoden 2009 puolelle. Jatketaan hallinnon oikaisuvaatimusmenettelyn kehittämistä oikeusturvakeinona. Osana uudistusta, jolla kehitetään hallintolainkäytön oikeuskeinoja ja menettelyä koskevaa sääntelyä, valmistellaan ehdotus oikeussuojan takeista tilanteissa, joissa hallintoviranomainen on laiminlyönyt hallintopäätöksen tekemisen. (LAVO, OHO) Toteutuma: Oikaisuvaatimustoimikunta luovutti mietintönsä marraskuussa Mietintö on lausunnolla. Hallintolainkäyttötoimikunnan ns. passiivisuustyöryhmä jätti ehdotuksensa syyskuussa Mietinnöstä saadun lausuntopalautteen pohjalta päätetään jatkotoimista. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta kehitetään todellinen eurooppalainen oikeusalue, jossa kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan yhtenäisin perustein. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön. Siviiliasioissa tavoitteina ovat selkeät ratkaisut oikeussuhteisiin sovellettavasta laista ja rikosasioissa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen. Vaikutetaan oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön kehittämiseen Haagin ohjelman kauden päätyttyä (ns. Post-Haag-prosessi). (LAVO) Toteutuma: Oikeusministeriö on osallistunut aktiivisesti EU:ssa tapahtuvaan lainsäädäntötyöhön. Neuvottelujen tuloksena EU:n neuvosto on vuoden aikana hyväksynyt seuraavat säädökset: - direktiivi sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa - uusi kulutusluottodirektiivi, joka helpottaa luottojen tarjoamista yli rajojen - Rooma I-asetus, jolla yhdenmukaistetaan sopimusvelvoitteita koskevia lainvalintasääntöjä siviili- ja kauppaoikeuden alalla - direktiivi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin Lokakuussa 2008 saatiin EU:ssa päätökseen neuvottelut asetusehdotuksesta, jolla tehostetaan elatusapujen perintää EU-maiden välillä. Koko vuoden 2008 ajan pyrittiin löytämään ratkaisuja ns. Rooma III-asetuksesta, joka koskee tuomioistuimen toimivaltaa ja sovellettavaa lakia avioeroasioissa.

18 18 Joukko rikosoikeudellisen yhteistyön tehostamiseen tähtääviä instrumentteja hyväksyttiin vuoden 2008 aikana lopullisesti. Näitä ovat: - puitepäätös aikaisempien tuomioiden huomioonottamisesta rikosprosessissa - puitepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta - puitepäätös ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten tunnustamisesta ja valvonnasta - puitepäätös eurooppalaisesta täytäntöönpanomääräyksestä - puitepäätös todisteiden luovuttamisesta - päätös terrorismipuitepäätöksen täydentämisestä - puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan torjunnasta - päätös Eurojustin vahvistamisesta Myös puitepäätös henkilötietojen suojasta poliisi- ja rikosoikeudellisessa yhteistyössä hyväksyttiin. Oikeusministeriö on osallistunut aktiivisesti ns. Post-Haag-prosessiin eli tulevan Tukholman ohjelman valmisteluun. Ensimmäinen asiakirja Suomen tavoitteiksi laadittiin alkuvuonna Syksyllä oikeusministeriö viimeisteli keskeiset tavoitteensa Tukholman ohjelmaan ja sitä kautta myös vuonna 2009 nimitettävän komission ohjelmaan vaikuttamiseksi. Tavoitteena on myös lyhentää asioiden kokonaiskestoa tehostamalla seurantaa käsittelyn kaikissa vaiheissa alkaen esitutkinnasta ja mukaan lukien syyteharkinta sekä tuomioistuinkäsittely. Luodaan tarvittavat raportit kokonaiskäsittelyajan seuraamiseksi yhdenmukaisin perustein yleisissä tuomioistuimissa. (OHO, THY) Toteutuma: Kokonaiskäsittelyaikaa kuvaavia tietoja on lisätty asianhallintajärjestelmiin ja tilastotietokantaan. Kyseisten tietojen raportointimahdollisuuksia kehitetään edelleen. Kehitetään tuomioistuinten toimintaa kuvaavia mittareita siten, että ne paremmin kuvaisivat muun muassa tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden edellyttämää työmäärää ja vaikeusastetta. (OHO) Toteutuma: Oikeusministeriön asettama yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistä pohtiva työryhmä arvioi järjestelmien kehittämistarpeita muun muassa tietojen siirtämiseksi eri asianhallintajärjestelmien välillä. Keskeisenä tehtävänä on myös laatia työmäärää kuvaavat mittarit. Työryhmän määräaika päättyy Mittareiden taustatekijöiden luotettavuuden lisäämiseksi tilastotietokantaan on määritelty raportteja, joiden perusteella käräjäoikeudet voivat tarkistaa diaarissa mahdollisesti olevia epäloogisia merkintöjä. Syyttäjälaitoksen tulostavoitteissa vuodelle 2008 painotetaan pitkään (yli 6 kk, yli 12 kk) syyteharkinnassa viipyneiden asioiden määrän vähentämistä ja syyteharkintaaikojen valtakunnallista yhdenmukaisuutta. (KPO) Toteutuma: Syyttäjälaitoksen keskeisenä tavoitteena oli suorittaa syyteharkinta joutuisasti ja yhdenvertaisesti koko valtakunnassa. Vuoden 2008 tulossopimuksessa kiinnitettiin huomio erityisesti yli 6 kk ja yli 12 kk syyteharkinnassa olleiden asioiden määriin. Asetettuihin joutuisuustavoitteisiin ei päästy, vaikka avoinna olevien juttujen määrä saatiin vähenemään. Pääasiallisena syynä tähän oli aikaisempina vuosina syntynyt rästi.

19 19 Istuntojen peruuntumista tuomioistuimissa seurataan ja seuranta otetaan osaksi tulosohjausta ja koulutustoimintaa. (OHO, THY) Toteutuma: Käräjäoikeuksille on asetettu istuntojen peruuntumista koskevia tavoitteita. Vakuutusoikeuden ruuhkaantumisesta ja pitkistä käsittelyajoista kansalaisille aiheutuvia ongelmia vähennetään. Kehitetään mm. esittelymenettelyjä ja muita toimintatapoja vakuutusoikeudessa. (OHO) Toteutuma: Vakuutusoikeuden toiminnan kehittämiseksi asetettiin työryhmä , jonka toimikausi päättyy kesäkuussa Muut oikeusturvapolitiikan tuotos- ja laadunhallintatavoitteet: Annetaan HE maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtämisestä hallinto-oikeuksiin, mikäli siirrosta aiheutuviin kustannuksiin saadaan rahoitus. (LAVO, OHO) Toteutuma: Keskusteluja on jatkettu, mutta uudistukseen ei ole saatu rahoitusta. Selvitetään hallintolainkäytön puolella sähköisten järjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittämistä. (OHO, THY) Toteutuma: On asetettu hallintotuomioistuinten asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin kehittämistä selvittävä työryhmä. Työryhmän määräaika päättyy vuoden 2009 lopussa. Valmistellaan ehdotus julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Asiaa valmistellut työryhmä luovutti periaatemietintönsä lokakuussa 2008, minkä jälkeen ehdotus on ollut lausunnolla. Valmistelua on jatkettu mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. Annetaan HE oikeusapulain muuttamisesta, jotta oikeusapua olisi mahdollista hakea myös sähköisesti. Tarkistetaan valtioneuvoston asetusta oikeusavusta, oikeusavun palkkioperusteita sekä kehitetään sähköistä asiointia. (OHO, LAVO) Toteutuma: Elokuussa 2008 annettiin hallituksen esitys oikeusapulain muuttamisesta (HE 103/2008 vp). Lakiesitys hyväksyttiin ja laki tulee voimaan Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (290/2008) tuli voimaan Käynnistetään valmistelu oikeudellisia palveluja tarjoavien henkilöiden kelpoisuusehdoista. (OHO, LAVO) Toteutuma: Asetettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Työryhmän määräaika päättyy Valmistellaan yleisten edunvalvontapalvelujen siirtäminen oikeusaputoimistoihin vuoden 2009 alusta. (OHO) Toteutuma: Yleisen edunvalvonnan järjestäminen siirtyi vuoden 2009 alusta lukien 42 oikeusaputoimiston tehtäväksi. Järjestetään Oikeusrekisterikeskuksessa rikosoikeudellisista seuraamuksista aiheutuvien saamisten seuranta. (OHO) Toteutuma: Täytäntöönpanojärjestelmän raportointiosuus on saatu valmiiksi vuonna Seurataan hallinto-oikeuksien suoriutumista huostaanottoasioiden käsittelyssä. (OHO) Toteutuma: Uuden lastensuojelulain ja huostaanottoasioiden seuranta on järjestetty

20 Kriminaalipolitiikka 20 asianhallintajärjestelmällä sekä hallinto-oikeuksiin suunnatulla internetpohjaisella kyselyllä. Selvitetään tuomioistuinharjoittelun kehittämisvaihtoehtoja. (OHO) Toteutuma: Työryhmä on selvittänyt asiaa ja antaa kehittämisehdotukset vuoden 2009 alkupuolella. Käynnistetään selvitystyö tuomioistuinhallinnon uudelleen järjestämisestä. (OHO) Toteutuma: Ministeriön toimeksiannosta vuoden 2008 lopussa valmistui muistio tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon kehittämisestä. Jatkotoimista päätetään vuoden 2009 alkupuolella. Käynnistetään yleisiä tuomioistuimia ja alueellisia hallinto-oikeuksia koskevien organisaatiolakien uudistaminen. (OHO) Toteutuma: Asiaa selvitetään työryhmässä, jonka määräaika päättyy vuoden 2009 lopussa. Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on rikollisuuden ja siitä aiheutuvien haittojen ja kustannusten vähentäminen. Oikeusministeriön hallinnonalalla erityisiä painopistealueita ovat väkivaltarikollisuuden ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä rikosvastuun nykyistä joutuisampi toteuttaminen. Tavoitteena on, että vuonna 2006 toteutetussa kansallisessa uhritutkimuksessa havaittu suomalaisten kokeman väkivallan ja toisaalta väkivallan uhriksi joutumisen pelon vähentyminen jatkuu. Vuoteen 2011 ulottuu tavoite vähentää ensikertaisten vankien vankilaan palaamisprosenttia 32:een vuoden :stä. Väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi toteutetaan valtion viranomaisten, kuntien ja muiden tahojen laaja-alaisena yhteistyönä väkivallan vähentämisohjelmaa ja edistetään paikallista turvallisuussuunnittelua. Toimeenpanossa painotetaan erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä. (KPO) Toteutuma: Rikoksentorjuntaneuvosto on toteuttanut väkivallan vähentämisohjelmaa, jonka tulokset ovat arviointivaiheessa. Vuositasolla muutokset ovat pieniä, eikä vuosittaisia tietoja ole saatavissa. Uhritutkimusten mukaan väkivaltaa kokeneiden osuudet vuotiaassa väestössä ovat vähentyneet aikavälillä Naisten kokema katu- ja lähisuhdeväkivalta on vähentynyt selvästi aikavälillä , mutta naisten kokema työpaikkaväkivalta on lisääntynyt selvästi. Lapsiin kohdistettu kuritusväkivalta on nopeasti ja johdonmukaisesti vähentynyt. Sen sijaan 12 vuotta täyttäneisiin lapsiin ja alle 25 vuotiaisiin nuoriin kohdistuu muuta väkivaltaa enemmän kuin vanhempiin ikäryhmiin. Rikoksen uhreille suunnattujen tukitoimien vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi valmistellaan ehdotus toimenpideohjelmaksi. (KPO) Toteutuma: Rikosuhripäivystyksen toiminnan valtakunnallistamisen rahoitusta koskeva esitys valmisteltiin kehysvalmisteluja varten. Toimintaohjelman valmisteleminen käynnistyy, kun meneillään olevasta uhrin asemaa koskevasta tutkimuksesta aletaan saada tietoa. Rikosasiain käsittelyketjun tehokkuuden parantamiseksi valmistellaan rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyt yhdistämällä uusi summaarinen menettely. (LAVO) Toteutuma: Jatkettiin valmistelua työryhmän mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. HE:n antaminen on siirretty vuodelle 2009.

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014 21.12.2009 Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014 1. Toimintaympäristön muutokset Kansainvälinen talouskriisi vaikuttaa Suomenkin reaalitalouteen kansainvälisen

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015. 365/2015 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015. 365/2015 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 365/2015 Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta annettu Helsingissä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010) 1 1. Rekisterin pitäjä Nimi Oikeusrekisterikeskus Postiosoite Postinumero Puhelin PL 157 13101 HÄMEENLINNA 029 56 65631 Sähköpostiosoite oikeusrekisterikeskus(a)om.fi 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA 1 (5) Seppo Tiitinen Eduskunnan pääsihteeri Hallintotuomioistuinpäivä 15.11.2004 PUHERUNKO LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA Lainsäädäntövalta uuden perustuslain mukaan

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:9 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:5 Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 Osio 1 Säädösvalmistelu 1. Valtioneuvoston hankerekisteri www.hare.vn.fi : Hae työsopimuslain valmistelua koskevia tietoja 2. Hae kaikki sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa

Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Väkivallan vähentämisohjelma Suomessa Minna Piispa Oikeusministeriö rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Päihdetiedotusseminaari, Bad Ems, Saksa, 7-10.9.2006 Sisältö Ohjelman lähtökohdat Suomalaisen väkivallan

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan toimintaympäristö Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Oikeudellisilla kysymyksillä on yhä useammin kansainvälisiä ja ylikansallisia liittymiä. Samalla oikeussääntely

Lisätiedot