TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

2

3 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

4 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki 2009

5 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Oikeusministeriö Talousyksikkö Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2008 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; talousarvion toteutumalaskelman; tuotto- ja kululaskelman; taseen; ja liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tilinpäätös Muut tiedot OM 2/013/2009 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2009:8 Kokonaissivumäärä 200 Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

6

7 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Justitieministeriet Ekonomienheten Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Bokslut för räkenskapsverket 150 (justitieministeriet) för år 2008, Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2008 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets veksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna; utfallskalkyl för budgeten; intäkts- och kostnadskalkyl; balansräkning; och noter. Nyckelord Bokslut för räkenskapsverket (TV 150) Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 2/013/2009 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2009:8 Sidoantal 200 Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (häft.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

8

9 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Ahvenanmaata koskevat asiat Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusapuohjaus Kuluttajariitalautakunta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUIMET Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen...78

10 1.2.5 ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Konkurssiasiamiehen toimisto Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen SYYTTÄJÄT Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET LIITE A LIITE B LIITE C LIITE D LIITE E LIITE F LIITE G LIITE H Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, kustannuskehitys, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat Kuluttajariitalautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset Virastojen henkilöstövoimavarat...180

11 11 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Hallitusohjelman mukaisesti suomalaisen demokratian syventämiseksi valmisteltiin toimikunnassa eduskuntavaalien vaalijärjestelmän suhteellisuuden ja alueellisen yhtäläisyyden parantamista sekä eräiden vaaliajankohtien muuttamista koskeva ehdotus. Vaali- ja puoluerahoitustyöryhmä aloitti työskentelyn. Hallitusohjelman mukaisesti toteutettiin kunnallisvaaleissa sähköisen äänestyksen kokeilu kolmessa kunnassa. Kokeilussa oli ongelmia, jotka paljolti osoittautuivat hankehallinnan puutteiksi. Oikeusministeriö tekee sähköisen äänestyksen kokeilusta kokonaisselvityksen vuonna 2009 ja jatkokehitystyö linjataan tämän pohjalta. Tuomioistuimissa toiminta pääpiirteissään vastasi asetettuja tavoitteita. Ruuhkautuneiden tuomioistuimien tilannetta voitiin jossain määrin helpottaa määräaikaisilla lisäresursseilla. Käräjäoikeusverkoston uudistamisen päälinjat vahvistettiin ja kiinteistöjen kirjaamisasioiden maanmittauslaitokselle siirtämisen valmistelu eteni jo varsin yksityiskohtaiselle tasolle. Käräjäoikeuksien toimitilojen järjestäminen toimintaa parhaalla tavalla tukeviksi jatkuu vielä pitkälle ensi vuosikymmenelle. Tuomioistuimissa on hyvin tuloksin kiinnitetty erityistä huomiota vanhoihin, yli vuoden vireillä olleisiin asioihin. Tavoitteena oli myös lyhentää asioiden kokonaiskestoa, minkä vuoksi tietojen poimintaa eri tietojärjestelmistä ollaan kehittämässä ja tarvittava raportointi asioiden kokonaiskestosta esitutkinnasta lopullisen tuomion antamiseen saadaan aikaiseksi vuoden 2009 aikana. Monissa rikoslajeissa poliisin tietoon tulleiden tekojen määrä lisääntyi vuonna 2007, mutta kääntyi taas laskuun vuonna Merkittävin muutos viime vuosina on ollut varkauksien väheneminen lähes kolmanneksella. Suhteessa väkilukuun Suomessa tapahtuu henkirikoksia enemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Vuosien 2007 ja 2008 henkirikoslukuja nostavat osaltaan Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat. Valtioneuvoston asettamien tutkintalautakuntien selvitysten pohjalta tullaan hallituksessa ja eri toimialoilla tekemään perinpohjaiset analyysit ja johtopäätökset sekä käynnistämään välittömien toimenpiteitten lisäksi myös pitkän aikavälin ennaltaehkäisevät toimet. Kriminaalipolitiikassa erityisenä tavoitteena oli naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen. Rikoksentorjuntaneuvosto on toteuttanut väkivallan vähentämisohjelmaa, jonka tulokset ovat arviointivaiheessa. Naisten kokema katu- ja lähisuhdeväkivalta on vähentynyt selvästi aikavälillä , mutta naisten kokema työpaikkaväkivalta on lisääntynyt selvästi. Lapsiin kohdistettu kuritusväkivalta on nopeasti ja johdonmukaisesti vähentynyt. Lapset ja alle 25-vuotiaat nuoret joutuvat useammin vammoja aiheuttavan väkivallan kohteeksi kuin vanhemmat ikäluokat. Kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskon jatkunut vankimäärän kasvu kääntyi laskuun vuoden 2005 jälkeen ja vankien määrä väheni vuosina Vankeusvankien määrä on alentunut rikosten määrän vähenemisen ja lainmuutosten seurauksena. Sakkovankien määrää on vähennetty muuttamalla sakon muuntamista koskevia säännöksiä. Nuorisorangaistuksen käyttö on edelleen ollut vähäistä. Rangaistusten täytäntöönpanossa vuosi 2008 oli määrärahakehykseen sopeuttamisen vuosi. Virkoja jouduttiin pitämään avoimina ja hankintoja lykättiin. Tästä huolimatta vuoteen 2005 verrattuna Vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan määrä suhteessa vankien määrään on kasvanut (vuonna htv/100 vankia, vuonna htv/100 vankia). Valmisteltiin Vankeinhoitolaitoksen lähivuosien ja pidemmän aikavälin rakenteellisia ja muita kehittämistoimia, joilla kyetään vastaamaan vankeuslain asettamiin toiminnallisiin haasteisiin ja jatkuvasti ahdistaviin kustannuspaineisiin. Kehit-

12 12 tämistoimenpiteet linjattiin hallituksen iltakoulussa tammikuussa Rangaistusvankeja saatiin aktivoitua toimintaan hieman edellistä vuotta enemmän, mutta tavoitteeseen ei vielä päästy. Toiminta- ja päihdeohjelmien osuutta ei voitu kasvattaa asetettujen tavoitteiden mukaiselle tasolle muun muassa ohjaajapulan vuoksi. Syyttäjälaitos pystyi selvästi vähentämään pitkään syyteharkinnassa olleiden asioiden määrää, vaikkakaan tavoitteita ei täysin saavutettu. Keskimääräinen syyteharkinta-aika piteni, mikä johtui pääosin aikaisempien vuosien aikana syntyneestä rästistä ja voimavarojen kohdentamisesta nimenomaan vanhimpien asioiden ratkaisemiseen. Vuonna 2008 alkanut maailmantalouden näkymien jyrkkä heikentyminen lisännee maksuhäiriöiden ja ulosottovelallisten määrää. Talouskriisin vaikutus näkyy ulosottolaitoksessa kuitenkin viiveellä vuoden 2008 toimintaan yleisellä talouskehityksellä ei vielä ollut vaikutusta. Syksyllä 2008 oli kuitenkin välttämätöntä käynnistää valmistelu, jolla varmistetaan, että kaikki mahdolliset keinot ovat käytettävissä ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja ylivelkatilanteiden hoitamiseksi. Ulosoton erikoisperinnän vahvistamiseen talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastustamiseksi ei toistaiseksi ole ollut riittäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Erikoisperinnän vuotuiset tulokset vaihtelevat 10 miljoonasta eurosta 25 miljoonaan euroon. Tehokkaasti toimivalla erikoisperinnällä voidaan paitsi ennalta ehkäistä ja paljastaa talousrikollisuutta ja harmaata taloutta myös tulouttaa huomattavia euromääriä velkojille. Yksi suurista velkojista on valtio veronsaajana.

13 YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEL- LISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on kirjoitettu kursiivilla ja niiden saavuttamiseksi asetetut toiminnalliset tavoitteet ja aikaan saadut tulokset on sisennetty. Tavoitteen jälkeen on sulkuihin merkitty tavoitteen toteutumisesta vastaavat osastot ja yksiköt (LAVO = lainvalmisteluosasto, OHO = oikeushallinto-osasto, KPO = kriminaalipoliittinen osasto, HALY = hallintoyksikkö, TALY = talousyksikkö, KVY = kansainvälinen yksikkö, VY = viestintäyksikkö, THY = tietohallintoyksikkö, STY = sisäisen tarkastuksen yksikkö). Demokratia, perus- ja ihmisoikeudet ja Euroopan oikeudellinen kehittäminen Vahvistetaan vaalijärjestelmän suhteellisuutta ja lisätään kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia. Valmistellaan ehdotus vaalijärjestelmän uudistamisesta. (LAVO, HALY). Toteutuma: Vaalialuetoimikunta luovutti mietintönsä huhtikuussa 2008, minkä jälkeen mietintö lähettiin lausunnolle. Asia on jatkovalmistelussa. Varaudutaan asettamaan hanke vaali- ja puoluerahoituksen kehittämiseksi. (HALY) Toteutuma: Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2008 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset vaali- ja puoluerahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Toimikunnan määräaika on Kehitetään hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä edistetään kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. (HALY, LAVO) Toteutuma: Yhdistyslain tarkistamistyöryhmä luovutti kesäkuussa 2008 mietintönsä, josta järjestettiin kuulemistilaisuus syyskuussa, minkä jälkeen mietintö lähetettiin lausunnolle. Asia on jatkovalmistelussa. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEssa on ensimmäisen toimintavuoden aikana käynnistetty järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin, verotukseen, osallisuuteen, yleishyödyllisiin palveluihin sekä tutkimukseen liittyvää valmistelutyötä sekä laadittu neuvottelukunnan visio suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta vuonna Käynnistetään eduskunnalle 2009 annettavan demokratiapoliittisen asiakirjan valmistelu. (HALY) Toteutuma: Ministeriöiden demokratiaverkostossa sekä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn työryhmässä on valmisteltu asiakirjaan sisältyviä osa-alueita tavoitteena, että asiakirjan ensimmäinen luonnos olisi valmiina maalis-huhtikuussa Turvataan kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien sekä hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen. Selvitetään ja arvioidaan perustuslain toimivuutta ja kehittämistarvetta. Perustuslain mahdollista muuttamista varten asetetaan parlamentaarinen ohjausryhmä. (LAVO) Toteutuma: Perustuslaki työryhmä luovutti muistionsa lokakuussa Valtio-

14 14 neuvosto asetti komitean valmistelemaan tarpeelliset muutokset Suomen perustuslakiin työryhmän muistion pohjalta. Komitean toimikausi päättyy Jatketaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksen valmistelua. (LAVO) Toteutuma: Yhdenvertaisuustoimikunta jätti välimietintönsä tammikuussa Toimikunnan toimikausi päättyy Uudistetaan valmiuslainsäädäntö. (LAVO) Toteutuma: HE 3/2008 vp valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle helmikuussa Esityksen eduskuntakäsittely jatkuu. Jatketaan ihmisoikeuspoliittisen selonteon kotimaisen osuuden valmistelua. (LAVO) Toteutuma: Ulkoasiainministeriö on päävastuussa selonteon kokonaisvalmistelusta ja kansainvälisen osuuden sisällöstä. Oikeusministeriö puolestaan vastaa kotimaisen osuuden valmistelun yhteensovittamisesta valtioneuvoston piirissä. Oikeusministeriö järjesti sekä keväällä että syksyllä 2008 useita kokouksia, joissa ministeriöiden yhdyshenkilöiden kanssa keskusteltiin selonteon kotimaisen osuuden sisällöstä ja rakenteesta sekä määriteltiin valmisteluvastuut. Selonteko annetaan eduskunnalle elokuussa Toteutetaan hallinnon kuulemiskäytäntöjen kehittämishanke yhteistyössä VM:n kanssa. (HALY) Toteutuma: Hallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittäminen - hankkeessa (HAVU) on laadittu suunnittelumalli ministeriöille kansalaisjärjestöstrategioiden laatimiseksi, valmisteltu ohjeistusta, opasmateriaalia ja mittareita kuulemisen ja kansalaisvuorovaikutuksen toteutukseen ja arviointiin. Hankkeessa on lisäksi evaluoitu paremman sääntelyn lainsäädäntöhankkeiden kuulemiskäytännöt sekä konkretisoitu Sähköisen kuulemisen II-vaiheen kehittämishankkeen esityksiä muun muassa vuorovaikutussuunnittelijaverkoston rakentamisesta ministeriöihin. Hankkeen määräaika päättyy Valmistellaan maaliskuussa 2009 annettava valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta. (HALY) Toteutuma: Kertomus annetaan maaliskuussa Euroopan unionin osalta tavoitteena on yhtenäinen, toimintakykyinen ja avoimesti toimiva unioni. Osallistutaan EU:n uudistussopimuksen voimaansaattamiseen Suomessa. (LAVO) Toteutuma: Kertomusvuonna on osallistuttu Lissabonin sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen (HE 23/2008) valmisteluun. EU:n asiakirjojen julkisuutta koskevan ns. avoimuusasetuksen muuttamista koskeva ehdotus tullee vireille vuoden 2008 alussa. Pyritään varmistamaan, että asetusta kehitetään avoimuutta lisäävään suuntaan. (LAVO) Toteutuma: Komissio antoi ehdotuksen asetuksen uudelleen laatimiseksi huhtikuussa Ehdotetut muutokset eivät kaikilta osin lisäisi avoimuutta, minkä vuoksi neuvotteluissa on pyritty vaikuttamaan muihin jäsenvaltioihin ja Euroopan parlamenttiin, jotta haitallisimmat muutosehdotukset saataisiin torjuttua. Oikeusministeriö järjesti joulukuussa 2008 yhdessä eduskunnan kanssa Brysselissä seminaarin ehdotuksesta. Vaikutetaan paremman sääntelyn kehittämiseen EU:ssa. Painopistealueena yhteistyössä KTM:n (nykyisin TEM) kanssa on säädösehdotusten vaikutusarviointien tehostaminen ja yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentäminen. (LAVO) Toteu-

15 15 tuma: Yhteistyötä paremman sääntelyn kehittämiseksi EU:ssa on jatkettu työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Säädösvalmistelun laatu ja kansalaisten oikeussuhteet Säädösvalmisteluympäristöä ja lakien selkeyttä parannetaan kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Valmistellaan ja toimeenpannaan paremman sääntelyn ministeriryhmän ja neuvottelukunnan linjauksia paremman sääntelyn toteuttamiseksi. Toteutetaan näitä linjauksia erityisesti hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyvissä OM:n hankkeissa. Edistetään uusien vaikutusarviointiohjeiden noudattamista. (LAVO) Toteutuma: Lainsäädäntösuunnitelman arviointia hallituskauden puolivälissä on valmisteltu paremman sääntelyn ministerityöryhmän ja neuvottelukunnan linjausten mukaisesti. Vuoden 2008 alussa asetettu valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä on jatkanut ministeriöiden välistä yhteistyötä valtioneuvoston hyvän säädösvalmistelukulttuurin luomiseksi. Vaikutusten arvioinnin tukemiseksi on järjestetty koulutusta ja perustettu vaikutusten arvioinnin asiantuntijajaosto. Valtioneuvoston verkkopalvelu Senaattoriin on perustettu säädösvalmisteluosio, joka sisältää tietoa ja ohjeita säädösvalmistelijoille. Laintarkastuksen kattavuustavoite on, että hallituksen lakiesityksistä vähintään 80 prosenttia ja valtioneuvoston asetuksista vähintään 70 prosenttia tarkastetaan. Tarkastuksen joutuisuustavoite on keskimäärin 10 työpäivää. (LAVO). Toteutuma: Tarkastustoimisto tarkasti 402 esitys- ja asetusehdotusta, joihin yhteensä sisältyi 697 säädösehdotusta ja pykälää. Vuoden 2008 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista tarkastettiin 84,6 prosenttia sekä laeista, tasavallan presidentin asetuksista ja valtioneuvoston asetuksista yhteensä 64,5 prosenttia. Tarkastuksen keskimääräinen kesto oli kaksi viikkoa eli 10 työpäivää. Valmistellaan HE säädöskokoelmalain uudistamisesta autenttisen sähköisen säädöskokoelman toteuttamiseksi, HE (HALY, THY) Toteutuma: HE:n valmistelut ovat edenneet osana valtioneuvoston Päättäjien tietojärjestelmän uudistamishanketta. HE valmistuu vuoden 2009 lokakuuhun mennessä. Parannetaan kiinteistönvaihdannan sujuvuutta, yksinkertaistetaan luotonantoa ja alennetaan kiinteistönvaihdannan kustannuksia siirtymällä sähköisiin vaihdantamenettelyihin. Jatketaan sähköistä kiinteistönvaihdantaa ja sähköistä panttikirjaa koskevan lainsäädännön valmistelua, kun se on mahdollista ottaen huomioon järjestelmän rakentamisessa valittavat tietotekniset ratkaisut, järjestelmän rahoittaminen ja kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto oikeuslaitokselta Maanmittauslaitokselle. (OHO, LAVO) Toteutuma: Kirjaamisasioiden siirto oikeuslaitokselta Maanmittauslaitokselle toteutunee vuoden 2010 alusta. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa ja sähköistä panttikirjaa koskevan lainsäädännön jatkovalmistelu on aloitettu.

16 Selvitetään avoliitossa elävien yhteiseen kotitalouteen liittyvää sääntelytarvetta. Oikeusturva 16 Perheoikeuden alalla valmistellaan HE lapseksiottamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta, mukaan lukien nais- ja miesparien oikeus perheen sisäiseen adoptioon (LAVO). Toteutuma: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta (HE 198/2008 vp) annettiin eduskunnalle Valmistellaan HE eräistä säännöksistä avoliittojen erotilanteita varten. (LAVO) Toteutuma: Oikeusministeriön kesäkuussa 2008 asettama työryhmä luovutti mietintönsä, joka on lausunnolla. Oikeusturvapolitiikan yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on oikeusoloiltaan ennustettava yhteiskunta, jonka jäsenten oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat yhdenvertaisella tavalla. Tavoitteena on, että oikeudensaantimahdollisuudet toteutuvat joutuisasti ja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että oikeuslaitosta kohtaan tunnettu luottamus nousee 70 prosenttiin edellisen mittauksen 66 prosentista. Tavoitteena on lyhentää jonotus- ja käsittelyaikoja, vähentää tuomioistuimissa yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrää sekä supistaa alueelliset käsittelyaikaerot hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa enintään neljään kuukauteen vuonna Valmistellaan käräjäoikeusverkoston uudistamista 25 maakunnallisen käräjäoikeuden ja muutamien niitä tukevien sivukanslioiden varaan. (OHO) Toteutuma: Käräjäoikeuksien tuomiopiirien kehittämistä selvittänyt työryhmä päätyi esittämään maakuntapohjaista käräjäoikeusverkostoa, joka muodostuisi 25 käräjäoikeudesta. Ministeriössä viimeisteltiin asetus käräjäoikeuksien lukumäärästä ja valtioneuvoston asetus annettiin Sen mukaan käräjäoikeuksia on lukien 27. Valmistellaan 8 14 oikeusaputoimiston hallinnollista yhdistämistä vuodesta 2009 alkaen. (OHO) Toteutuma: Vuoden 2009 aikana yhdistyy hallinnollisesti 18 oikeusaputoimistoa. Varaudutaan toimeenpanemaan eräiden Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen asioiden kuten autoveroa ja muuta välillistä veroa koskevan muutoksenhaun, hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin. (OHO) Toteutuma: Laki autoverolain muuttamisesta (267/2008) tuli voimaan Lain muutoksen myötä autoveroasioita koskevat valitukset ohjautuvat nyt kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Resursseja kohdennetaan suuriin ja ruuhkaisiin tuomioistuimiin. (OHO) Toteutuma: Voimavaroja on kohdennettu suuriin ja ruuhkaisiin tuomioistuimiin. Erityisesti pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksiin on kohdennettu lisähenkilöstöä. Valmistellaan käräjäoikeuksien lautamiesjärjestelmän uudistamista. (LAVO, OHO) Toteutuma: Annettiin kesäkuussa hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 85/2008 vp). Lakiesitys hyväksyttiin ja lait tulivat voimaan Käräjäoikeuksien tulosneuvotteluissa on arvioitu lautamieskokoonpanojen käytön vähentymisen vaikutuksia.

17 17 Riidattomia saatavia koskevien asioiden käsittelyä tehostetaan luomalla sähköisen asioinnin palvelut ja sähköinen täytäntöönpanoperuste sekä selvitetään riidattomia saatavia koskevien asioiden käsittelyn organisointi käräjäoikeuksissa. (OHO, THY, LA- VO) Toteutuma: Asetettiin työryhmä laatimaan ehdotus tiedoksiantojen tehostamiseksi oikeudenkäynneissä erityisesti riidattomissa velkomusasioissa. Työryhmän määräaika päättyy Asetettiin myös työryhmä laatimaan ehdotus riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittämiseksi. Työryhmä antaa ehdotuksen HE:ksi toukokuussa Työryhmän määräaika päättyy Valmistellaan kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtoa Maanmittauslaitokselle. (OHO, LAVO) Toteutuma: Siirtoa koskeva valmistelu on edennyt pitkälle vuoden 2008 aikana. Hovioikeuksien toiminnan tehostamiseksi annetaan HE hovioikeuksissa noudatettavaksi muutoksenhakulupajärjestelmäksi. (LAVO) Toteutuma: Toimikunta antoi mietintönsä oikeusministeriölle Siinä ehdotetaan otettavaksi käyttöön jatkokäsittelylupajärjestelmä. Mietinnöstä järjestettiin laaja lausuntokierros ja saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmä. HE:n antaminen on siirretty vuoden 2009 puolelle. Jatketaan hallinnon oikaisuvaatimusmenettelyn kehittämistä oikeusturvakeinona. Osana uudistusta, jolla kehitetään hallintolainkäytön oikeuskeinoja ja menettelyä koskevaa sääntelyä, valmistellaan ehdotus oikeussuojan takeista tilanteissa, joissa hallintoviranomainen on laiminlyönyt hallintopäätöksen tekemisen. (LAVO, OHO) Toteutuma: Oikaisuvaatimustoimikunta luovutti mietintönsä marraskuussa Mietintö on lausunnolla. Hallintolainkäyttötoimikunnan ns. passiivisuustyöryhmä jätti ehdotuksensa syyskuussa Mietinnöstä saadun lausuntopalautteen pohjalta päätetään jatkotoimista. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta kehitetään todellinen eurooppalainen oikeusalue, jossa kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan yhtenäisin perustein. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön. Siviiliasioissa tavoitteina ovat selkeät ratkaisut oikeussuhteisiin sovellettavasta laista ja rikosasioissa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen. Vaikutetaan oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön kehittämiseen Haagin ohjelman kauden päätyttyä (ns. Post-Haag-prosessi). (LAVO) Toteutuma: Oikeusministeriö on osallistunut aktiivisesti EU:ssa tapahtuvaan lainsäädäntötyöhön. Neuvottelujen tuloksena EU:n neuvosto on vuoden aikana hyväksynyt seuraavat säädökset: - direktiivi sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa - uusi kulutusluottodirektiivi, joka helpottaa luottojen tarjoamista yli rajojen - Rooma I-asetus, jolla yhdenmukaistetaan sopimusvelvoitteita koskevia lainvalintasääntöjä siviili- ja kauppaoikeuden alalla - direktiivi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin Lokakuussa 2008 saatiin EU:ssa päätökseen neuvottelut asetusehdotuksesta, jolla tehostetaan elatusapujen perintää EU-maiden välillä. Koko vuoden 2008 ajan pyrittiin löytämään ratkaisuja ns. Rooma III-asetuksesta, joka koskee tuomioistuimen toimivaltaa ja sovellettavaa lakia avioeroasioissa.

18 18 Joukko rikosoikeudellisen yhteistyön tehostamiseen tähtääviä instrumentteja hyväksyttiin vuoden 2008 aikana lopullisesti. Näitä ovat: - puitepäätös aikaisempien tuomioiden huomioonottamisesta rikosprosessissa - puitepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta - puitepäätös ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten tunnustamisesta ja valvonnasta - puitepäätös eurooppalaisesta täytäntöönpanomääräyksestä - puitepäätös todisteiden luovuttamisesta - päätös terrorismipuitepäätöksen täydentämisestä - puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan torjunnasta - päätös Eurojustin vahvistamisesta Myös puitepäätös henkilötietojen suojasta poliisi- ja rikosoikeudellisessa yhteistyössä hyväksyttiin. Oikeusministeriö on osallistunut aktiivisesti ns. Post-Haag-prosessiin eli tulevan Tukholman ohjelman valmisteluun. Ensimmäinen asiakirja Suomen tavoitteiksi laadittiin alkuvuonna Syksyllä oikeusministeriö viimeisteli keskeiset tavoitteensa Tukholman ohjelmaan ja sitä kautta myös vuonna 2009 nimitettävän komission ohjelmaan vaikuttamiseksi. Tavoitteena on myös lyhentää asioiden kokonaiskestoa tehostamalla seurantaa käsittelyn kaikissa vaiheissa alkaen esitutkinnasta ja mukaan lukien syyteharkinta sekä tuomioistuinkäsittely. Luodaan tarvittavat raportit kokonaiskäsittelyajan seuraamiseksi yhdenmukaisin perustein yleisissä tuomioistuimissa. (OHO, THY) Toteutuma: Kokonaiskäsittelyaikaa kuvaavia tietoja on lisätty asianhallintajärjestelmiin ja tilastotietokantaan. Kyseisten tietojen raportointimahdollisuuksia kehitetään edelleen. Kehitetään tuomioistuinten toimintaa kuvaavia mittareita siten, että ne paremmin kuvaisivat muun muassa tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden edellyttämää työmäärää ja vaikeusastetta. (OHO) Toteutuma: Oikeusministeriön asettama yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistä pohtiva työryhmä arvioi järjestelmien kehittämistarpeita muun muassa tietojen siirtämiseksi eri asianhallintajärjestelmien välillä. Keskeisenä tehtävänä on myös laatia työmäärää kuvaavat mittarit. Työryhmän määräaika päättyy Mittareiden taustatekijöiden luotettavuuden lisäämiseksi tilastotietokantaan on määritelty raportteja, joiden perusteella käräjäoikeudet voivat tarkistaa diaarissa mahdollisesti olevia epäloogisia merkintöjä. Syyttäjälaitoksen tulostavoitteissa vuodelle 2008 painotetaan pitkään (yli 6 kk, yli 12 kk) syyteharkinnassa viipyneiden asioiden määrän vähentämistä ja syyteharkintaaikojen valtakunnallista yhdenmukaisuutta. (KPO) Toteutuma: Syyttäjälaitoksen keskeisenä tavoitteena oli suorittaa syyteharkinta joutuisasti ja yhdenvertaisesti koko valtakunnassa. Vuoden 2008 tulossopimuksessa kiinnitettiin huomio erityisesti yli 6 kk ja yli 12 kk syyteharkinnassa olleiden asioiden määriin. Asetettuihin joutuisuustavoitteisiin ei päästy, vaikka avoinna olevien juttujen määrä saatiin vähenemään. Pääasiallisena syynä tähän oli aikaisempina vuosina syntynyt rästi.

19 19 Istuntojen peruuntumista tuomioistuimissa seurataan ja seuranta otetaan osaksi tulosohjausta ja koulutustoimintaa. (OHO, THY) Toteutuma: Käräjäoikeuksille on asetettu istuntojen peruuntumista koskevia tavoitteita. Vakuutusoikeuden ruuhkaantumisesta ja pitkistä käsittelyajoista kansalaisille aiheutuvia ongelmia vähennetään. Kehitetään mm. esittelymenettelyjä ja muita toimintatapoja vakuutusoikeudessa. (OHO) Toteutuma: Vakuutusoikeuden toiminnan kehittämiseksi asetettiin työryhmä , jonka toimikausi päättyy kesäkuussa Muut oikeusturvapolitiikan tuotos- ja laadunhallintatavoitteet: Annetaan HE maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtämisestä hallinto-oikeuksiin, mikäli siirrosta aiheutuviin kustannuksiin saadaan rahoitus. (LAVO, OHO) Toteutuma: Keskusteluja on jatkettu, mutta uudistukseen ei ole saatu rahoitusta. Selvitetään hallintolainkäytön puolella sähköisten järjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittämistä. (OHO, THY) Toteutuma: On asetettu hallintotuomioistuinten asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin kehittämistä selvittävä työryhmä. Työryhmän määräaika päättyy vuoden 2009 lopussa. Valmistellaan ehdotus julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Asiaa valmistellut työryhmä luovutti periaatemietintönsä lokakuussa 2008, minkä jälkeen ehdotus on ollut lausunnolla. Valmistelua on jatkettu mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. Annetaan HE oikeusapulain muuttamisesta, jotta oikeusapua olisi mahdollista hakea myös sähköisesti. Tarkistetaan valtioneuvoston asetusta oikeusavusta, oikeusavun palkkioperusteita sekä kehitetään sähköistä asiointia. (OHO, LAVO) Toteutuma: Elokuussa 2008 annettiin hallituksen esitys oikeusapulain muuttamisesta (HE 103/2008 vp). Lakiesitys hyväksyttiin ja laki tulee voimaan Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (290/2008) tuli voimaan Käynnistetään valmistelu oikeudellisia palveluja tarjoavien henkilöiden kelpoisuusehdoista. (OHO, LAVO) Toteutuma: Asetettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Työryhmän määräaika päättyy Valmistellaan yleisten edunvalvontapalvelujen siirtäminen oikeusaputoimistoihin vuoden 2009 alusta. (OHO) Toteutuma: Yleisen edunvalvonnan järjestäminen siirtyi vuoden 2009 alusta lukien 42 oikeusaputoimiston tehtäväksi. Järjestetään Oikeusrekisterikeskuksessa rikosoikeudellisista seuraamuksista aiheutuvien saamisten seuranta. (OHO) Toteutuma: Täytäntöönpanojärjestelmän raportointiosuus on saatu valmiiksi vuonna Seurataan hallinto-oikeuksien suoriutumista huostaanottoasioiden käsittelyssä. (OHO) Toteutuma: Uuden lastensuojelulain ja huostaanottoasioiden seuranta on järjestetty

20 Kriminaalipolitiikka 20 asianhallintajärjestelmällä sekä hallinto-oikeuksiin suunnatulla internetpohjaisella kyselyllä. Selvitetään tuomioistuinharjoittelun kehittämisvaihtoehtoja. (OHO) Toteutuma: Työryhmä on selvittänyt asiaa ja antaa kehittämisehdotukset vuoden 2009 alkupuolella. Käynnistetään selvitystyö tuomioistuinhallinnon uudelleen järjestämisestä. (OHO) Toteutuma: Ministeriön toimeksiannosta vuoden 2008 lopussa valmistui muistio tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon kehittämisestä. Jatkotoimista päätetään vuoden 2009 alkupuolella. Käynnistetään yleisiä tuomioistuimia ja alueellisia hallinto-oikeuksia koskevien organisaatiolakien uudistaminen. (OHO) Toteutuma: Asiaa selvitetään työryhmässä, jonka määräaika päättyy vuoden 2009 lopussa. Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on rikollisuuden ja siitä aiheutuvien haittojen ja kustannusten vähentäminen. Oikeusministeriön hallinnonalalla erityisiä painopistealueita ovat väkivaltarikollisuuden ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä rikosvastuun nykyistä joutuisampi toteuttaminen. Tavoitteena on, että vuonna 2006 toteutetussa kansallisessa uhritutkimuksessa havaittu suomalaisten kokeman väkivallan ja toisaalta väkivallan uhriksi joutumisen pelon vähentyminen jatkuu. Vuoteen 2011 ulottuu tavoite vähentää ensikertaisten vankien vankilaan palaamisprosenttia 32:een vuoden :stä. Väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi toteutetaan valtion viranomaisten, kuntien ja muiden tahojen laaja-alaisena yhteistyönä väkivallan vähentämisohjelmaa ja edistetään paikallista turvallisuussuunnittelua. Toimeenpanossa painotetaan erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä. (KPO) Toteutuma: Rikoksentorjuntaneuvosto on toteuttanut väkivallan vähentämisohjelmaa, jonka tulokset ovat arviointivaiheessa. Vuositasolla muutokset ovat pieniä, eikä vuosittaisia tietoja ole saatavissa. Uhritutkimusten mukaan väkivaltaa kokeneiden osuudet vuotiaassa väestössä ovat vähentyneet aikavälillä Naisten kokema katu- ja lähisuhdeväkivalta on vähentynyt selvästi aikavälillä , mutta naisten kokema työpaikkaväkivalta on lisääntynyt selvästi. Lapsiin kohdistettu kuritusväkivalta on nopeasti ja johdonmukaisesti vähentynyt. Sen sijaan 12 vuotta täyttäneisiin lapsiin ja alle 25 vuotiaisiin nuoriin kohdistuu muuta väkivaltaa enemmän kuin vanhempiin ikäryhmiin. Rikoksen uhreille suunnattujen tukitoimien vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi valmistellaan ehdotus toimenpideohjelmaksi. (KPO) Toteutuma: Rikosuhripäivystyksen toiminnan valtakunnallistamisen rahoitusta koskeva esitys valmisteltiin kehysvalmisteluja varten. Toimintaohjelman valmisteleminen käynnistyy, kun meneillään olevasta uhrin asemaa koskevasta tutkimuksesta aletaan saada tietoa. Rikosasiain käsittelyketjun tehokkuuden parantamiseksi valmistellaan rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyt yhdistämällä uusi summaarinen menettely. (LAVO) Toteutuma: Jatkettiin valmistelua työryhmän mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. HE:n antaminen on siirretty vuodelle 2009.

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2005 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3. Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3. Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3 Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3 Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat 1 I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat tavoitteet... 2 3.1. RAKE I... 2 3.2. RAKE II... 3 4.

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia Opetusministeriö Nuoriso Undervisningsministeriet Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia Oikeuksista on vähän käyttöä ihmisille, jos he eivät tiedä niistä Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen

Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen JULKAISU 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5 Suomalaiset osallistujina Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen

Lisätiedot