TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

2

3 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

4 ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeusministeriö Helsinki 2009

5 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Oikeusministeriö Talousyksikkö Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Tilinpäätösasiakirjat Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 Julkaisun osat Tiivistelmä Tilivirasto 150:n tilinpäätös vuodelta 2008 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; talousarvion toteutumalaskelman; tuotto- ja kululaskelman; taseen; ja liitetiedot. Avainsanat: (asiasanat) Tilinpäätös Muut tiedot OM 2/013/2009 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2009:8 Kokonaissivumäärä 200 Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

6

7 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Justitieministeriet Ekonomienheten Utgivningsdatum Typ av publikation Bokslutshandlingar Uppdragsgivare Justitieministeriet Datum då organet tillsattes Publikation (även den finska titeln) Bokslut för räkenskapsverket 150 (justitieministeriet) för år 2008, Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 Publikationens delar Referat Bokslutet för räkenskapsverket 150 för år 2008 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets veksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna; utfallskalkyl för budgeten; intäkts- och kostnadskalkyl; balansräkning; och noter. Nyckelord Bokslut för räkenskapsverket (TV 150) Övriga uppgifter (Oskari- och HARE-numren, andra referensnumren) JM 2/013/2009 Seriens namn och nummer Justitieministeriet, Verksamhet och förvaltning 2009:8 Sidoantal 200 Distribution Justitieministeriet Språk finska ISSN Pris Förlag Justitieministeriet ISBN (häft.) (PDF) Sekretessgrad offentlig

8

9 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Ahvenanmaata koskevat asiat Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon palvelukeskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Oikeusapuohjaus Kuluttajariitalautakunta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUIMET Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen...78

10 1.2.5 ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Konkurssiasiamiehen toimisto Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen SYYTTÄJÄT Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ SEKÄ TAKAISINPERINNÄSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET LIITE A LIITE B LIITE C LIITE D LIITE E LIITE F LIITE G LIITE H Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, kustannuskehitys, tuottavuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat Kuluttajariitalautakuntaan saapuneet ja sen ratkaisemat valitukset Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen Ulosottopiirien tulostavoitteiden toteutuminen ja kustannukset Virastojen henkilöstövoimavarat...180

11 11 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Hallitusohjelman mukaisesti suomalaisen demokratian syventämiseksi valmisteltiin toimikunnassa eduskuntavaalien vaalijärjestelmän suhteellisuuden ja alueellisen yhtäläisyyden parantamista sekä eräiden vaaliajankohtien muuttamista koskeva ehdotus. Vaali- ja puoluerahoitustyöryhmä aloitti työskentelyn. Hallitusohjelman mukaisesti toteutettiin kunnallisvaaleissa sähköisen äänestyksen kokeilu kolmessa kunnassa. Kokeilussa oli ongelmia, jotka paljolti osoittautuivat hankehallinnan puutteiksi. Oikeusministeriö tekee sähköisen äänestyksen kokeilusta kokonaisselvityksen vuonna 2009 ja jatkokehitystyö linjataan tämän pohjalta. Tuomioistuimissa toiminta pääpiirteissään vastasi asetettuja tavoitteita. Ruuhkautuneiden tuomioistuimien tilannetta voitiin jossain määrin helpottaa määräaikaisilla lisäresursseilla. Käräjäoikeusverkoston uudistamisen päälinjat vahvistettiin ja kiinteistöjen kirjaamisasioiden maanmittauslaitokselle siirtämisen valmistelu eteni jo varsin yksityiskohtaiselle tasolle. Käräjäoikeuksien toimitilojen järjestäminen toimintaa parhaalla tavalla tukeviksi jatkuu vielä pitkälle ensi vuosikymmenelle. Tuomioistuimissa on hyvin tuloksin kiinnitetty erityistä huomiota vanhoihin, yli vuoden vireillä olleisiin asioihin. Tavoitteena oli myös lyhentää asioiden kokonaiskestoa, minkä vuoksi tietojen poimintaa eri tietojärjestelmistä ollaan kehittämässä ja tarvittava raportointi asioiden kokonaiskestosta esitutkinnasta lopullisen tuomion antamiseen saadaan aikaiseksi vuoden 2009 aikana. Monissa rikoslajeissa poliisin tietoon tulleiden tekojen määrä lisääntyi vuonna 2007, mutta kääntyi taas laskuun vuonna Merkittävin muutos viime vuosina on ollut varkauksien väheneminen lähes kolmanneksella. Suhteessa väkilukuun Suomessa tapahtuu henkirikoksia enemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Vuosien 2007 ja 2008 henkirikoslukuja nostavat osaltaan Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat. Valtioneuvoston asettamien tutkintalautakuntien selvitysten pohjalta tullaan hallituksessa ja eri toimialoilla tekemään perinpohjaiset analyysit ja johtopäätökset sekä käynnistämään välittömien toimenpiteitten lisäksi myös pitkän aikavälin ennaltaehkäisevät toimet. Kriminaalipolitiikassa erityisenä tavoitteena oli naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen. Rikoksentorjuntaneuvosto on toteuttanut väkivallan vähentämisohjelmaa, jonka tulokset ovat arviointivaiheessa. Naisten kokema katu- ja lähisuhdeväkivalta on vähentynyt selvästi aikavälillä , mutta naisten kokema työpaikkaväkivalta on lisääntynyt selvästi. Lapsiin kohdistettu kuritusväkivalta on nopeasti ja johdonmukaisesti vähentynyt. Lapset ja alle 25-vuotiaat nuoret joutuvat useammin vammoja aiheuttavan väkivallan kohteeksi kuin vanhemmat ikäluokat. Kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskon jatkunut vankimäärän kasvu kääntyi laskuun vuoden 2005 jälkeen ja vankien määrä väheni vuosina Vankeusvankien määrä on alentunut rikosten määrän vähenemisen ja lainmuutosten seurauksena. Sakkovankien määrää on vähennetty muuttamalla sakon muuntamista koskevia säännöksiä. Nuorisorangaistuksen käyttö on edelleen ollut vähäistä. Rangaistusten täytäntöönpanossa vuosi 2008 oli määrärahakehykseen sopeuttamisen vuosi. Virkoja jouduttiin pitämään avoimina ja hankintoja lykättiin. Tästä huolimatta vuoteen 2005 verrattuna Vankeinhoitolaitoksen henkilökunnan määrä suhteessa vankien määrään on kasvanut (vuonna htv/100 vankia, vuonna htv/100 vankia). Valmisteltiin Vankeinhoitolaitoksen lähivuosien ja pidemmän aikavälin rakenteellisia ja muita kehittämistoimia, joilla kyetään vastaamaan vankeuslain asettamiin toiminnallisiin haasteisiin ja jatkuvasti ahdistaviin kustannuspaineisiin. Kehit-

12 12 tämistoimenpiteet linjattiin hallituksen iltakoulussa tammikuussa Rangaistusvankeja saatiin aktivoitua toimintaan hieman edellistä vuotta enemmän, mutta tavoitteeseen ei vielä päästy. Toiminta- ja päihdeohjelmien osuutta ei voitu kasvattaa asetettujen tavoitteiden mukaiselle tasolle muun muassa ohjaajapulan vuoksi. Syyttäjälaitos pystyi selvästi vähentämään pitkään syyteharkinnassa olleiden asioiden määrää, vaikkakaan tavoitteita ei täysin saavutettu. Keskimääräinen syyteharkinta-aika piteni, mikä johtui pääosin aikaisempien vuosien aikana syntyneestä rästistä ja voimavarojen kohdentamisesta nimenomaan vanhimpien asioiden ratkaisemiseen. Vuonna 2008 alkanut maailmantalouden näkymien jyrkkä heikentyminen lisännee maksuhäiriöiden ja ulosottovelallisten määrää. Talouskriisin vaikutus näkyy ulosottolaitoksessa kuitenkin viiveellä vuoden 2008 toimintaan yleisellä talouskehityksellä ei vielä ollut vaikutusta. Syksyllä 2008 oli kuitenkin välttämätöntä käynnistää valmistelu, jolla varmistetaan, että kaikki mahdolliset keinot ovat käytettävissä ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja ylivelkatilanteiden hoitamiseksi. Ulosoton erikoisperinnän vahvistamiseen talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastustamiseksi ei toistaiseksi ole ollut riittäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Erikoisperinnän vuotuiset tulokset vaihtelevat 10 miljoonasta eurosta 25 miljoonaan euroon. Tehokkaasti toimivalla erikoisperinnällä voidaan paitsi ennalta ehkäistä ja paljastaa talousrikollisuutta ja harmaata taloutta myös tulouttaa huomattavia euromääriä velkojille. Yksi suurista velkojista on valtio veronsaajana.

13 YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEL- LISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on kirjoitettu kursiivilla ja niiden saavuttamiseksi asetetut toiminnalliset tavoitteet ja aikaan saadut tulokset on sisennetty. Tavoitteen jälkeen on sulkuihin merkitty tavoitteen toteutumisesta vastaavat osastot ja yksiköt (LAVO = lainvalmisteluosasto, OHO = oikeushallinto-osasto, KPO = kriminaalipoliittinen osasto, HALY = hallintoyksikkö, TALY = talousyksikkö, KVY = kansainvälinen yksikkö, VY = viestintäyksikkö, THY = tietohallintoyksikkö, STY = sisäisen tarkastuksen yksikkö). Demokratia, perus- ja ihmisoikeudet ja Euroopan oikeudellinen kehittäminen Vahvistetaan vaalijärjestelmän suhteellisuutta ja lisätään kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia. Valmistellaan ehdotus vaalijärjestelmän uudistamisesta. (LAVO, HALY). Toteutuma: Vaalialuetoimikunta luovutti mietintönsä huhtikuussa 2008, minkä jälkeen mietintö lähettiin lausunnolle. Asia on jatkovalmistelussa. Varaudutaan asettamaan hanke vaali- ja puoluerahoituksen kehittämiseksi. (HALY) Toteutuma: Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2008 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset vaali- ja puoluerahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Toimikunnan määräaika on Kehitetään hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä edistetään kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. (HALY, LAVO) Toteutuma: Yhdistyslain tarkistamistyöryhmä luovutti kesäkuussa 2008 mietintönsä, josta järjestettiin kuulemistilaisuus syyskuussa, minkä jälkeen mietintö lähetettiin lausunnolle. Asia on jatkovalmistelussa. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEssa on ensimmäisen toimintavuoden aikana käynnistetty järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin, verotukseen, osallisuuteen, yleishyödyllisiin palveluihin sekä tutkimukseen liittyvää valmistelutyötä sekä laadittu neuvottelukunnan visio suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta vuonna Käynnistetään eduskunnalle 2009 annettavan demokratiapoliittisen asiakirjan valmistelu. (HALY) Toteutuma: Ministeriöiden demokratiaverkostossa sekä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn työryhmässä on valmisteltu asiakirjaan sisältyviä osa-alueita tavoitteena, että asiakirjan ensimmäinen luonnos olisi valmiina maalis-huhtikuussa Turvataan kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien sekä hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen. Selvitetään ja arvioidaan perustuslain toimivuutta ja kehittämistarvetta. Perustuslain mahdollista muuttamista varten asetetaan parlamentaarinen ohjausryhmä. (LAVO) Toteutuma: Perustuslaki työryhmä luovutti muistionsa lokakuussa Valtio-

14 14 neuvosto asetti komitean valmistelemaan tarpeelliset muutokset Suomen perustuslakiin työryhmän muistion pohjalta. Komitean toimikausi päättyy Jatketaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksen valmistelua. (LAVO) Toteutuma: Yhdenvertaisuustoimikunta jätti välimietintönsä tammikuussa Toimikunnan toimikausi päättyy Uudistetaan valmiuslainsäädäntö. (LAVO) Toteutuma: HE 3/2008 vp valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle helmikuussa Esityksen eduskuntakäsittely jatkuu. Jatketaan ihmisoikeuspoliittisen selonteon kotimaisen osuuden valmistelua. (LAVO) Toteutuma: Ulkoasiainministeriö on päävastuussa selonteon kokonaisvalmistelusta ja kansainvälisen osuuden sisällöstä. Oikeusministeriö puolestaan vastaa kotimaisen osuuden valmistelun yhteensovittamisesta valtioneuvoston piirissä. Oikeusministeriö järjesti sekä keväällä että syksyllä 2008 useita kokouksia, joissa ministeriöiden yhdyshenkilöiden kanssa keskusteltiin selonteon kotimaisen osuuden sisällöstä ja rakenteesta sekä määriteltiin valmisteluvastuut. Selonteko annetaan eduskunnalle elokuussa Toteutetaan hallinnon kuulemiskäytäntöjen kehittämishanke yhteistyössä VM:n kanssa. (HALY) Toteutuma: Hallinnon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittäminen - hankkeessa (HAVU) on laadittu suunnittelumalli ministeriöille kansalaisjärjestöstrategioiden laatimiseksi, valmisteltu ohjeistusta, opasmateriaalia ja mittareita kuulemisen ja kansalaisvuorovaikutuksen toteutukseen ja arviointiin. Hankkeessa on lisäksi evaluoitu paremman sääntelyn lainsäädäntöhankkeiden kuulemiskäytännöt sekä konkretisoitu Sähköisen kuulemisen II-vaiheen kehittämishankkeen esityksiä muun muassa vuorovaikutussuunnittelijaverkoston rakentamisesta ministeriöihin. Hankkeen määräaika päättyy Valmistellaan maaliskuussa 2009 annettava valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta. (HALY) Toteutuma: Kertomus annetaan maaliskuussa Euroopan unionin osalta tavoitteena on yhtenäinen, toimintakykyinen ja avoimesti toimiva unioni. Osallistutaan EU:n uudistussopimuksen voimaansaattamiseen Suomessa. (LAVO) Toteutuma: Kertomusvuonna on osallistuttu Lissabonin sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen (HE 23/2008) valmisteluun. EU:n asiakirjojen julkisuutta koskevan ns. avoimuusasetuksen muuttamista koskeva ehdotus tullee vireille vuoden 2008 alussa. Pyritään varmistamaan, että asetusta kehitetään avoimuutta lisäävään suuntaan. (LAVO) Toteutuma: Komissio antoi ehdotuksen asetuksen uudelleen laatimiseksi huhtikuussa Ehdotetut muutokset eivät kaikilta osin lisäisi avoimuutta, minkä vuoksi neuvotteluissa on pyritty vaikuttamaan muihin jäsenvaltioihin ja Euroopan parlamenttiin, jotta haitallisimmat muutosehdotukset saataisiin torjuttua. Oikeusministeriö järjesti joulukuussa 2008 yhdessä eduskunnan kanssa Brysselissä seminaarin ehdotuksesta. Vaikutetaan paremman sääntelyn kehittämiseen EU:ssa. Painopistealueena yhteistyössä KTM:n (nykyisin TEM) kanssa on säädösehdotusten vaikutusarviointien tehostaminen ja yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentäminen. (LAVO) Toteu-

15 15 tuma: Yhteistyötä paremman sääntelyn kehittämiseksi EU:ssa on jatkettu työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Säädösvalmistelun laatu ja kansalaisten oikeussuhteet Säädösvalmisteluympäristöä ja lakien selkeyttä parannetaan kansalaisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Valmistellaan ja toimeenpannaan paremman sääntelyn ministeriryhmän ja neuvottelukunnan linjauksia paremman sääntelyn toteuttamiseksi. Toteutetaan näitä linjauksia erityisesti hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyvissä OM:n hankkeissa. Edistetään uusien vaikutusarviointiohjeiden noudattamista. (LAVO) Toteutuma: Lainsäädäntösuunnitelman arviointia hallituskauden puolivälissä on valmisteltu paremman sääntelyn ministerityöryhmän ja neuvottelukunnan linjausten mukaisesti. Vuoden 2008 alussa asetettu valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä on jatkanut ministeriöiden välistä yhteistyötä valtioneuvoston hyvän säädösvalmistelukulttuurin luomiseksi. Vaikutusten arvioinnin tukemiseksi on järjestetty koulutusta ja perustettu vaikutusten arvioinnin asiantuntijajaosto. Valtioneuvoston verkkopalvelu Senaattoriin on perustettu säädösvalmisteluosio, joka sisältää tietoa ja ohjeita säädösvalmistelijoille. Laintarkastuksen kattavuustavoite on, että hallituksen lakiesityksistä vähintään 80 prosenttia ja valtioneuvoston asetuksista vähintään 70 prosenttia tarkastetaan. Tarkastuksen joutuisuustavoite on keskimäärin 10 työpäivää. (LAVO). Toteutuma: Tarkastustoimisto tarkasti 402 esitys- ja asetusehdotusta, joihin yhteensä sisältyi 697 säädösehdotusta ja pykälää. Vuoden 2008 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista tarkastettiin 84,6 prosenttia sekä laeista, tasavallan presidentin asetuksista ja valtioneuvoston asetuksista yhteensä 64,5 prosenttia. Tarkastuksen keskimääräinen kesto oli kaksi viikkoa eli 10 työpäivää. Valmistellaan HE säädöskokoelmalain uudistamisesta autenttisen sähköisen säädöskokoelman toteuttamiseksi, HE (HALY, THY) Toteutuma: HE:n valmistelut ovat edenneet osana valtioneuvoston Päättäjien tietojärjestelmän uudistamishanketta. HE valmistuu vuoden 2009 lokakuuhun mennessä. Parannetaan kiinteistönvaihdannan sujuvuutta, yksinkertaistetaan luotonantoa ja alennetaan kiinteistönvaihdannan kustannuksia siirtymällä sähköisiin vaihdantamenettelyihin. Jatketaan sähköistä kiinteistönvaihdantaa ja sähköistä panttikirjaa koskevan lainsäädännön valmistelua, kun se on mahdollista ottaen huomioon järjestelmän rakentamisessa valittavat tietotekniset ratkaisut, järjestelmän rahoittaminen ja kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto oikeuslaitokselta Maanmittauslaitokselle. (OHO, LAVO) Toteutuma: Kirjaamisasioiden siirto oikeuslaitokselta Maanmittauslaitokselle toteutunee vuoden 2010 alusta. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa ja sähköistä panttikirjaa koskevan lainsäädännön jatkovalmistelu on aloitettu.

16 Selvitetään avoliitossa elävien yhteiseen kotitalouteen liittyvää sääntelytarvetta. Oikeusturva 16 Perheoikeuden alalla valmistellaan HE lapseksiottamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta, mukaan lukien nais- ja miesparien oikeus perheen sisäiseen adoptioon (LAVO). Toteutuma: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta (HE 198/2008 vp) annettiin eduskunnalle Valmistellaan HE eräistä säännöksistä avoliittojen erotilanteita varten. (LAVO) Toteutuma: Oikeusministeriön kesäkuussa 2008 asettama työryhmä luovutti mietintönsä, joka on lausunnolla. Oikeusturvapolitiikan yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on oikeusoloiltaan ennustettava yhteiskunta, jonka jäsenten oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat yhdenvertaisella tavalla. Tavoitteena on, että oikeudensaantimahdollisuudet toteutuvat joutuisasti ja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että oikeuslaitosta kohtaan tunnettu luottamus nousee 70 prosenttiin edellisen mittauksen 66 prosentista. Tavoitteena on lyhentää jonotus- ja käsittelyaikoja, vähentää tuomioistuimissa yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrää sekä supistaa alueelliset käsittelyaikaerot hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa enintään neljään kuukauteen vuonna Valmistellaan käräjäoikeusverkoston uudistamista 25 maakunnallisen käräjäoikeuden ja muutamien niitä tukevien sivukanslioiden varaan. (OHO) Toteutuma: Käräjäoikeuksien tuomiopiirien kehittämistä selvittänyt työryhmä päätyi esittämään maakuntapohjaista käräjäoikeusverkostoa, joka muodostuisi 25 käräjäoikeudesta. Ministeriössä viimeisteltiin asetus käräjäoikeuksien lukumäärästä ja valtioneuvoston asetus annettiin Sen mukaan käräjäoikeuksia on lukien 27. Valmistellaan 8 14 oikeusaputoimiston hallinnollista yhdistämistä vuodesta 2009 alkaen. (OHO) Toteutuma: Vuoden 2009 aikana yhdistyy hallinnollisesti 18 oikeusaputoimistoa. Varaudutaan toimeenpanemaan eräiden Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen asioiden kuten autoveroa ja muuta välillistä veroa koskevan muutoksenhaun, hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin. (OHO) Toteutuma: Laki autoverolain muuttamisesta (267/2008) tuli voimaan Lain muutoksen myötä autoveroasioita koskevat valitukset ohjautuvat nyt kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Resursseja kohdennetaan suuriin ja ruuhkaisiin tuomioistuimiin. (OHO) Toteutuma: Voimavaroja on kohdennettu suuriin ja ruuhkaisiin tuomioistuimiin. Erityisesti pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksiin on kohdennettu lisähenkilöstöä. Valmistellaan käräjäoikeuksien lautamiesjärjestelmän uudistamista. (LAVO, OHO) Toteutuma: Annettiin kesäkuussa hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 85/2008 vp). Lakiesitys hyväksyttiin ja lait tulivat voimaan Käräjäoikeuksien tulosneuvotteluissa on arvioitu lautamieskokoonpanojen käytön vähentymisen vaikutuksia.

17 17 Riidattomia saatavia koskevien asioiden käsittelyä tehostetaan luomalla sähköisen asioinnin palvelut ja sähköinen täytäntöönpanoperuste sekä selvitetään riidattomia saatavia koskevien asioiden käsittelyn organisointi käräjäoikeuksissa. (OHO, THY, LA- VO) Toteutuma: Asetettiin työryhmä laatimaan ehdotus tiedoksiantojen tehostamiseksi oikeudenkäynneissä erityisesti riidattomissa velkomusasioissa. Työryhmän määräaika päättyy Asetettiin myös työryhmä laatimaan ehdotus riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittämiseksi. Työryhmä antaa ehdotuksen HE:ksi toukokuussa Työryhmän määräaika päättyy Valmistellaan kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtoa Maanmittauslaitokselle. (OHO, LAVO) Toteutuma: Siirtoa koskeva valmistelu on edennyt pitkälle vuoden 2008 aikana. Hovioikeuksien toiminnan tehostamiseksi annetaan HE hovioikeuksissa noudatettavaksi muutoksenhakulupajärjestelmäksi. (LAVO) Toteutuma: Toimikunta antoi mietintönsä oikeusministeriölle Siinä ehdotetaan otettavaksi käyttöön jatkokäsittelylupajärjestelmä. Mietinnöstä järjestettiin laaja lausuntokierros ja saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmä. HE:n antaminen on siirretty vuoden 2009 puolelle. Jatketaan hallinnon oikaisuvaatimusmenettelyn kehittämistä oikeusturvakeinona. Osana uudistusta, jolla kehitetään hallintolainkäytön oikeuskeinoja ja menettelyä koskevaa sääntelyä, valmistellaan ehdotus oikeussuojan takeista tilanteissa, joissa hallintoviranomainen on laiminlyönyt hallintopäätöksen tekemisen. (LAVO, OHO) Toteutuma: Oikaisuvaatimustoimikunta luovutti mietintönsä marraskuussa Mietintö on lausunnolla. Hallintolainkäyttötoimikunnan ns. passiivisuustyöryhmä jätti ehdotuksensa syyskuussa Mietinnöstä saadun lausuntopalautteen pohjalta päätetään jatkotoimista. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta kehitetään todellinen eurooppalainen oikeusalue, jossa kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan yhtenäisin perustein. Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön. Siviiliasioissa tavoitteina ovat selkeät ratkaisut oikeussuhteisiin sovellettavasta laista ja rikosasioissa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen. Vaikutetaan oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön kehittämiseen Haagin ohjelman kauden päätyttyä (ns. Post-Haag-prosessi). (LAVO) Toteutuma: Oikeusministeriö on osallistunut aktiivisesti EU:ssa tapahtuvaan lainsäädäntötyöhön. Neuvottelujen tuloksena EU:n neuvosto on vuoden aikana hyväksynyt seuraavat säädökset: - direktiivi sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa - uusi kulutusluottodirektiivi, joka helpottaa luottojen tarjoamista yli rajojen - Rooma I-asetus, jolla yhdenmukaistetaan sopimusvelvoitteita koskevia lainvalintasääntöjä siviili- ja kauppaoikeuden alalla - direktiivi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin Lokakuussa 2008 saatiin EU:ssa päätökseen neuvottelut asetusehdotuksesta, jolla tehostetaan elatusapujen perintää EU-maiden välillä. Koko vuoden 2008 ajan pyrittiin löytämään ratkaisuja ns. Rooma III-asetuksesta, joka koskee tuomioistuimen toimivaltaa ja sovellettavaa lakia avioeroasioissa.

18 18 Joukko rikosoikeudellisen yhteistyön tehostamiseen tähtääviä instrumentteja hyväksyttiin vuoden 2008 aikana lopullisesti. Näitä ovat: - puitepäätös aikaisempien tuomioiden huomioonottamisesta rikosprosessissa - puitepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta - puitepäätös ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten tunnustamisesta ja valvonnasta - puitepäätös eurooppalaisesta täytäntöönpanomääräyksestä - puitepäätös todisteiden luovuttamisesta - päätös terrorismipuitepäätöksen täydentämisestä - puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan torjunnasta - päätös Eurojustin vahvistamisesta Myös puitepäätös henkilötietojen suojasta poliisi- ja rikosoikeudellisessa yhteistyössä hyväksyttiin. Oikeusministeriö on osallistunut aktiivisesti ns. Post-Haag-prosessiin eli tulevan Tukholman ohjelman valmisteluun. Ensimmäinen asiakirja Suomen tavoitteiksi laadittiin alkuvuonna Syksyllä oikeusministeriö viimeisteli keskeiset tavoitteensa Tukholman ohjelmaan ja sitä kautta myös vuonna 2009 nimitettävän komission ohjelmaan vaikuttamiseksi. Tavoitteena on myös lyhentää asioiden kokonaiskestoa tehostamalla seurantaa käsittelyn kaikissa vaiheissa alkaen esitutkinnasta ja mukaan lukien syyteharkinta sekä tuomioistuinkäsittely. Luodaan tarvittavat raportit kokonaiskäsittelyajan seuraamiseksi yhdenmukaisin perustein yleisissä tuomioistuimissa. (OHO, THY) Toteutuma: Kokonaiskäsittelyaikaa kuvaavia tietoja on lisätty asianhallintajärjestelmiin ja tilastotietokantaan. Kyseisten tietojen raportointimahdollisuuksia kehitetään edelleen. Kehitetään tuomioistuinten toimintaa kuvaavia mittareita siten, että ne paremmin kuvaisivat muun muassa tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden edellyttämää työmäärää ja vaikeusastetta. (OHO) Toteutuma: Oikeusministeriön asettama yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistä pohtiva työryhmä arvioi järjestelmien kehittämistarpeita muun muassa tietojen siirtämiseksi eri asianhallintajärjestelmien välillä. Keskeisenä tehtävänä on myös laatia työmäärää kuvaavat mittarit. Työryhmän määräaika päättyy Mittareiden taustatekijöiden luotettavuuden lisäämiseksi tilastotietokantaan on määritelty raportteja, joiden perusteella käräjäoikeudet voivat tarkistaa diaarissa mahdollisesti olevia epäloogisia merkintöjä. Syyttäjälaitoksen tulostavoitteissa vuodelle 2008 painotetaan pitkään (yli 6 kk, yli 12 kk) syyteharkinnassa viipyneiden asioiden määrän vähentämistä ja syyteharkintaaikojen valtakunnallista yhdenmukaisuutta. (KPO) Toteutuma: Syyttäjälaitoksen keskeisenä tavoitteena oli suorittaa syyteharkinta joutuisasti ja yhdenvertaisesti koko valtakunnassa. Vuoden 2008 tulossopimuksessa kiinnitettiin huomio erityisesti yli 6 kk ja yli 12 kk syyteharkinnassa olleiden asioiden määriin. Asetettuihin joutuisuustavoitteisiin ei päästy, vaikka avoinna olevien juttujen määrä saatiin vähenemään. Pääasiallisena syynä tähän oli aikaisempina vuosina syntynyt rästi.

19 19 Istuntojen peruuntumista tuomioistuimissa seurataan ja seuranta otetaan osaksi tulosohjausta ja koulutustoimintaa. (OHO, THY) Toteutuma: Käräjäoikeuksille on asetettu istuntojen peruuntumista koskevia tavoitteita. Vakuutusoikeuden ruuhkaantumisesta ja pitkistä käsittelyajoista kansalaisille aiheutuvia ongelmia vähennetään. Kehitetään mm. esittelymenettelyjä ja muita toimintatapoja vakuutusoikeudessa. (OHO) Toteutuma: Vakuutusoikeuden toiminnan kehittämiseksi asetettiin työryhmä , jonka toimikausi päättyy kesäkuussa Muut oikeusturvapolitiikan tuotos- ja laadunhallintatavoitteet: Annetaan HE maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtämisestä hallinto-oikeuksiin, mikäli siirrosta aiheutuviin kustannuksiin saadaan rahoitus. (LAVO, OHO) Toteutuma: Keskusteluja on jatkettu, mutta uudistukseen ei ole saatu rahoitusta. Selvitetään hallintolainkäytön puolella sähköisten järjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittämistä. (OHO, THY) Toteutuma: On asetettu hallintotuomioistuinten asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin kehittämistä selvittävä työryhmä. Työryhmän määräaika päättyy vuoden 2009 lopussa. Valmistellaan ehdotus julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamisesta. (LAVO) Toteutuma: Asiaa valmistellut työryhmä luovutti periaatemietintönsä lokakuussa 2008, minkä jälkeen ehdotus on ollut lausunnolla. Valmistelua on jatkettu mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. Annetaan HE oikeusapulain muuttamisesta, jotta oikeusapua olisi mahdollista hakea myös sähköisesti. Tarkistetaan valtioneuvoston asetusta oikeusavusta, oikeusavun palkkioperusteita sekä kehitetään sähköistä asiointia. (OHO, LAVO) Toteutuma: Elokuussa 2008 annettiin hallituksen esitys oikeusapulain muuttamisesta (HE 103/2008 vp). Lakiesitys hyväksyttiin ja laki tulee voimaan Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (290/2008) tuli voimaan Käynnistetään valmistelu oikeudellisia palveluja tarjoavien henkilöiden kelpoisuusehdoista. (OHO, LAVO) Toteutuma: Asetettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Työryhmän määräaika päättyy Valmistellaan yleisten edunvalvontapalvelujen siirtäminen oikeusaputoimistoihin vuoden 2009 alusta. (OHO) Toteutuma: Yleisen edunvalvonnan järjestäminen siirtyi vuoden 2009 alusta lukien 42 oikeusaputoimiston tehtäväksi. Järjestetään Oikeusrekisterikeskuksessa rikosoikeudellisista seuraamuksista aiheutuvien saamisten seuranta. (OHO) Toteutuma: Täytäntöönpanojärjestelmän raportointiosuus on saatu valmiiksi vuonna Seurataan hallinto-oikeuksien suoriutumista huostaanottoasioiden käsittelyssä. (OHO) Toteutuma: Uuden lastensuojelulain ja huostaanottoasioiden seuranta on järjestetty

20 Kriminaalipolitiikka 20 asianhallintajärjestelmällä sekä hallinto-oikeuksiin suunnatulla internetpohjaisella kyselyllä. Selvitetään tuomioistuinharjoittelun kehittämisvaihtoehtoja. (OHO) Toteutuma: Työryhmä on selvittänyt asiaa ja antaa kehittämisehdotukset vuoden 2009 alkupuolella. Käynnistetään selvitystyö tuomioistuinhallinnon uudelleen järjestämisestä. (OHO) Toteutuma: Ministeriön toimeksiannosta vuoden 2008 lopussa valmistui muistio tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon kehittämisestä. Jatkotoimista päätetään vuoden 2009 alkupuolella. Käynnistetään yleisiä tuomioistuimia ja alueellisia hallinto-oikeuksia koskevien organisaatiolakien uudistaminen. (OHO) Toteutuma: Asiaa selvitetään työryhmässä, jonka määräaika päättyy vuoden 2009 lopussa. Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on rikollisuuden ja siitä aiheutuvien haittojen ja kustannusten vähentäminen. Oikeusministeriön hallinnonalalla erityisiä painopistealueita ovat väkivaltarikollisuuden ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä rikosvastuun nykyistä joutuisampi toteuttaminen. Tavoitteena on, että vuonna 2006 toteutetussa kansallisessa uhritutkimuksessa havaittu suomalaisten kokeman väkivallan ja toisaalta väkivallan uhriksi joutumisen pelon vähentyminen jatkuu. Vuoteen 2011 ulottuu tavoite vähentää ensikertaisten vankien vankilaan palaamisprosenttia 32:een vuoden :stä. Väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi toteutetaan valtion viranomaisten, kuntien ja muiden tahojen laaja-alaisena yhteistyönä väkivallan vähentämisohjelmaa ja edistetään paikallista turvallisuussuunnittelua. Toimeenpanossa painotetaan erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä. (KPO) Toteutuma: Rikoksentorjuntaneuvosto on toteuttanut väkivallan vähentämisohjelmaa, jonka tulokset ovat arviointivaiheessa. Vuositasolla muutokset ovat pieniä, eikä vuosittaisia tietoja ole saatavissa. Uhritutkimusten mukaan väkivaltaa kokeneiden osuudet vuotiaassa väestössä ovat vähentyneet aikavälillä Naisten kokema katu- ja lähisuhdeväkivalta on vähentynyt selvästi aikavälillä , mutta naisten kokema työpaikkaväkivalta on lisääntynyt selvästi. Lapsiin kohdistettu kuritusväkivalta on nopeasti ja johdonmukaisesti vähentynyt. Sen sijaan 12 vuotta täyttäneisiin lapsiin ja alle 25 vuotiaisiin nuoriin kohdistuu muuta väkivaltaa enemmän kuin vanhempiin ikäryhmiin. Rikoksen uhreille suunnattujen tukitoimien vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi valmistellaan ehdotus toimenpideohjelmaksi. (KPO) Toteutuma: Rikosuhripäivystyksen toiminnan valtakunnallistamisen rahoitusta koskeva esitys valmisteltiin kehysvalmisteluja varten. Toimintaohjelman valmisteleminen käynnistyy, kun meneillään olevasta uhrin asemaa koskevasta tutkimuksesta aletaan saada tietoa. Rikosasiain käsittelyketjun tehokkuuden parantamiseksi valmistellaan rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyt yhdistämällä uusi summaarinen menettely. (LAVO) Toteutuma: Jatkettiin valmistelua työryhmän mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. HE:n antaminen on siirretty vuodelle 2009.

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23. Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:23 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus - projektin loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista.

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00578 BO Liinamaa Armi(VM) 12.09.2014 JULKINEN Suuri valiokunta Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015. 365/2015 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015. 365/2015 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 365/2015 Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta annettu Helsingissä

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUS- JA IHMISOIKEUSYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOSTA 1 Yleistä Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014 21.12.2009 Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011 2014 1. Toimintaympäristön muutokset Kansainvälinen talouskriisi vaikuttaa Suomenkin reaalitalouteen kansainvälisen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet 2008 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet 2008 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 :n sekä tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE

OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 22.5.2017 Oikeusministeriö Talousjohtaja Tapio Laamanen Eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot