146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993"

Transkriptio

1 146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Esitellään: So Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys n:o 99 Toivomusaloitteet n:ot , 175, 179, 182,191,196,204,205,207,213,217,219, 238, 239, 241, 248,260,264 sekä / 1991 vp ja 45, 47, 53, 55, 56, 58 sekä 61/ 1992 vp Hallintovaliokunnan mietintö n:o 20 2) Ehdotus laiksi yritystuesta oooooooooooooo 4341 Hallituksen esitys n:o 100 Talousvaliokunnan mietintö n:o 45 6) Hallituksen esitys n:o 283 laiksi tont- So tien myymisestä Kesko Oy:lle oooooooooooooooooo ) Hallituksen esitys n:o 284laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista oo 00 ooooooooo ooooo ooooo ) Hallituksen esitys n:o 285 laiksi kuntien yhdistymisavustuksista ja laiksi kuntien valtionosuuslain 35 :n väliaikaisesta muuttamisesta ) Hallituksen esitys n:o 286 ammattitutkintoja koskevaksi lainsäädännöksi oooo 10) Hallituksen esitys n:o 2871aiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ooo oo oo ) Ehdotukset laeiksi yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hallituksen esitys n:o 255 Hallintovaliokunnan mietintö n:o 21 4) Ehdotus laiksi valtionosuutta saavista kansanopistoista ooo oooooo 0 Ooo oooooooooo Hallituksen esitys n:o 110 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 21 5) Ehdotus laiksi oppisopimuskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 0 oooooo 4343 Hallituksen esitys n:o 200 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 22 Pöydällepanoa varten esitellään: 11) Lakivaliokunnan mietintö n:o 23 hallituksen esityksestä laiksi hovioikeuden päätösvaltaisen kokoonpanon väliaikaisesta muuttamisesta (HE 140) ) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 18 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä, asetus mainitun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta sekä asetus mainitun asetuksen muuttamisesta (A 5, A 7 jaa 9) ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Y

2 Keskiviikkona S. 13) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 19 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä (A 8) ) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 61 hallituksen esityksenjohdosta laeiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista sekä leimaverolain 97 a :n, kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 3 :n ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta (HE 199) ) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 42 hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 25 :n poikkeuksellisesta soveltamisesta (HE 233) ) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 43 hallituksen esityksestä laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994 (HE 248) ) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 44 hallituksen esityksestä laiksi työntekijäin eläkelain 9 :n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994 sekä laiksi työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 24 7) ) Talousvaliokunnan mietintö n:o 46 hallituksen esityksestä laeiksi kaupparekisterilain sekä toiminimilain 1 :n muuttamisesta (HE 246) ) Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 11 hallituksen esityksestä laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 277).... Puhetta johtaa toinen varapuhemies Pesälä. Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi edustajat Aho E., Alho, Andersson, Anttila S-L., Antvuori, Biaudet, Donner, Hiltunen, Hurskainen, Juhantalo, Jurva, Kanerva, Kauppinen,, Kuuskoski, Lahikainen, Lahtinen, Laivoranta, Lamminen, Laukkanen V., Leppänen P., Lindqvist, Lindroos, Lipponen, Luttinen, Markkula, Morri, Mäkelä, Norrback, Ranta, Rehn E., Rehn 0., Riihijärvi, Rinne, Roos J., Saapunki, Salolainen, Suhonen, Törnqvist, Viinanen, Vuoristo ja Väyrynen. 11moitusasia: Lomanpyynnöt Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä yksityisasioiden vuoksi ed. Hiltunen, tästä ja huomisesta päivästä virkatehtävien vuoksi ed. Ukkola sekä tämän kuun 26 päivään sairauden vuoksi ed. Riihijärvi ja virkatehtävien vuoksi ed. Tiuri. Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 1) Ehdotukset laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta Toinen käsittely Hallituksen esitys n:o 99 Toivomusaloitteet n:ot , 175, 179, 182, 191, 196, 204, 205, 207, 213, 217, 219, 238, 239, 241, 248, 260, 264 ja /1991 vp sekä 45, 47, 53, 55, 56, 58 ja 61/1992 vp Hallintovaliokunnan mietintö n:o 20 T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen Yleiskeskustelu: Ed. V ä i s t ö : Herra puhemies! Lakiehdotuksen valiokuntakäsittelyssä tähän esitykseen eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä lisättiin 13 :ään uusi 2 momentti. Tämä momentti kuuluu seuraavasti: "Jollei rakennuslain 18 :n 3 momentissa tarkoitetulla seutukaava-alueella ole maakunnan liittoa 30 päivänä kesäkuuta 1994, valtioneuvosto voi, mikäli viisi kuudesosaa alueen kunnista sitä esittää, alueen muita kuntia kuultuaan määrätä maakunnan liiton perustettavaksi."

3 Alueiden kehittäminen 4339 Ennen kyseisen momentin lisäämistä sen säätämisjärjestystä koskeva kysymys pyrittiin mahdollisimman tarkoin selvittämään. Sittemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että ehdotettu säännös saattaa loukata hallitusmuodon 51 :n 2 momentissa säädettyä kunnallishallinnon institutionaalista suojaa. Edellä todetusta johtuen tulen lakiehdotuksen yksityiskohtaisessa käsittelyssä ehdottamaan kyseisen momentin poistamista. Ed. V e h k a o j a : Arvoisa puhemies! Nyt, kun käymme hallituksen esityksen n:o 99 yksityiskohtaiseen käsittelyyn, haluan esiintuoda muutaman seikan, jotta tulisi selväksi edustajille, mikä ero esimerkiksi on ed. Saarion 2 :ään esittämien muutosten ja itse tekemieni muutosten välillä. II vastalauseen mukaista käsittelyä tietysti toivon tälle ja tulen esittämään, mutta tulen esittämään yksityiskohtaisessa käsittelyssä muutosesityksiä ainoastaan pykäliin 2, 9 ja 13. Nyt haluan tähdentää 2 :n kohdalta eräitä seikkoja. Ed. Saario esittää valiokunnan mietinnöstä poiketen, että seutukaavoituskytkentää ei tähän tulisi tai se jätettäisiin vapaaehtoiseksi. Tältä osin olen omassa esityksessäni samaa mieltä, mutta 2 :ään olen omassa esityksessäni lisännyt momentin,jossa todetaan, että kunta voi ollajäsenenä useammassa aluekehitysviranomaisessa eli äsken mainitussa kuntayhtymässä. Tämä momenttilisäys on varmasti tärkeä niiden alueiden kannalta, jotka sijoittuvat maakunnallisten liittojen välialueille. Olennaista ei ole se, saadaanko olla jäsenenä useammassa edunvalvontaa hatjoittavassa maakunnan liitossa, vaan olennaista on se, voidaanko olla jäsenenä useammassa aluekehitysviranomaisen tehtävää hoitavassa maakunnan liitossa. Vasta tätä kautta voi syntyä kyseiselle kunnalle oikeus sijoittua myös niihin ohjelmasopimuksiin, jotka kaikkein kiinteimmällä ja sitovimmalla tavalla voivat antaa yksittäiselle kunnalle mahdollisuuksia päästä hankkeidensa kanssa ohjelmiin, joissa rahoituksena on kunnan ulkopuolista rahaa. Tämä siitä syystä on tärkeä lisäysehdotus. 2 :n viimeinen esittämäni momentti koskee yhteistyön horisontaalista velvoitusta kuntien ja valtion kaikkien viranomaisten kesken. 9 :ssä tekemäni muutosehdotus lieventäisi valiokunnan kantaa, jossa lähdettiin jopa neuvottelupakkoa esittämään valtion sektoriviranomaisille niissä tapauksissa, jos aikoo poiketa maakunnan liiton aluekehitysviranomaisen kannasta näissä kysymyksissä. Lausunnon antamisella on hallinnon kielessä vakiintunut sisältö, eikä sitä tarvitse muuttaa toivomuksella neuvottelupakosta tai vaatimuksilla. Viimein 13 :ssä kysymys on siitä, että laki tulisi voimaan vain määräaikaisesti, mikä on kaiken kaikkiaan ollutkin lain alkuperäinen tarkoitus. Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi. Eduskunta ryhtyy ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen 1 hyväksytään keskustelutta. 2 Ed. S a a r i o : Herra puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä saisi sen muodon, joka on IV vastalauseessa. Ed. E n e s t a m : Herra puhemies! Kannatan ed. Saarion tekemää ehdotusta. Ed. V e h k a o j a : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 saa sen muodon kuin II vastalauseessa on esitetty. Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Kannatan ed. Vehkaojan tekemää ehdotusta. on ed. Saario ed. Enestamin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin IV vastalauseen Ed. Vehkaoja on ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen Toinen varapuhemies: Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Menettelytapa hyväksytään.

4 Keskiviikkona Äänestykset ja päätös: 1) Äänestys ed. Saarion ja ed. Vehkaojan ehdotusten välillä. Ed. Saarion ehdotus "jaa", ed. Vehkaojan ehdotus "ei". Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on anl);ettu 81 jaa-ja 23 ei-ääntä, 53 tyhjää; poissa 42. (Aän. 1) Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Saarion ehdotuksen. 2) Äänestys ed. Saarion ehdotuksesta mietintöä vastaan. Mietintö "jaa", ed. Saarion ehdotus "ei". Toinen varapuhemies: Äänestyk St;!.ssä on annettu 113 jaa-ja 45 ei-ääntä; poissa 41. (Aän. 2) 3-8 hyväksytään keskustelutta. 9 Ed. V e h k a o j a : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä II vastalauseessa on esitetty. Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Kannatan ed. Vehkaojan ehdotusta. on ed. Vehkaoja ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen Äänestys ja päätös: Mietintö "jaa", ed. Vehkaojan ehdotus "ei". Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on an~~ttu 124 jaa-ja 22 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 41. (Aän. 3) hyväksytään keskustelutta. 13 Ed. V ä i s t ö : Herra puhemies! Ehdotan, että valiokunnan mietintöön sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen 13 :n 2 momentti poistettaisiin. Ed. U r p i 1 a i n e n : Herra puhemies! Kannatan ed. Väistön tekemää ehdotusta. Ed. V e h k a o j a : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 13 saa sen muodon kuin II vastalauseessa on esitetty, mikä tarkoittaa, että se sisältää myöskin tämän ed. Väistön ehdotuksen. Ed. V i s t b a c k a : Herra puhemies! Kannatan ed. Vehkaojan ehdotusta. on ed. Väistö ed. Urpilaisen kannattamana ehdottanut, että 2 momentti poistettaisiin. Ed. Vehkaoja ed. Vistbackan kannattamana on ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen Toinen varapuhemies: Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin on äänestettävä niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Menettelytapa hyväksytään. Äänestykset ja päätös: 1) Äänestys ed. Väistön ja ed. Vehkaojan ehdotusten välillä. Ed. Väistön ehdotus "jaa", ed. Vehkaojan ehdotus "ei". Toinen varapuhe m i e s : Äänestyks~.ssä on annettu 130 jaa-ja 27 ei-ääntä; poissa 42. (Aän. 4) Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Väistön ehdotuksen.

5 Kansanopistot ) Äänestys ed. Väistön ehdotuksesta mietintöä vastaan. Mietintö "jaa", ed. Väistön ehdotus "ei". T o i ne n varapuhemies : Äänestyksessä.. on annettu 1 jaa-äänija 155 ei-ääntä; poissa 43. (Aän. 5) Eduskunta on hyväksynyt ed. Väistön ehdotuksen. Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta toisen lakiehdotuksen 3, 7, 8, 11 ja 12, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Koska hallintovaliokunnan mietintöä ei ole muuttamattomana hyväksytty, asia lähetetään suureen valiokuntaan. Poisto päiväjärjestyksestä T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia. 3) Ehdotukset laeiksi yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Toinen käsittely Hallituksen esitys n:o 255 Hallintovaliokunnan mietintö n:o 21 T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen Yleiskeskustelua ei synny. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta!.lakiehdotuksen 1 ja 2, 2. lakiehdotuksen 1 ja 2, voimaantulosäännös, 3. lakiehdotuksen 1 ja 2, voimaantulosäännös, 4. lakiehdotuksen 2, 5, 6 ja 13, voimaantulosäännös, 5. lakiehdotuksen 3, 5 ja 16, voimaantulosäännös, 6. lakiehdotuksen 19 a, voimaantulosäännös, 7. lakiehdotuksen 19, voimaantulosäännös, 8. lakiehdotuksen 25, voimaantulosäännös, 9. lakiehdotuksen 5, voimaantulosäännös, JO. lakiehdotuksen 16, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä 11. lakiehdotuksen 8, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan päättyneeksi. 4) Ehdotus laiksi valtionosuutta saavista kansanopistoista Toinen käsittely Hallituksen esitys n:o 110 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 21 T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen Yleiskeskustelua ei synny. Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen 1 hyväksytään keskustelutta. 2 Ed. Gustafsson: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 saisi sen muodon kuin mietintöön liitetyssä vastalauseessa on, jonka mukaan mm. valtioneuvosto voisi ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa ylläpitämisluvan, jos sivistystarpeen pysyvät muutokset sitä edellyttävät. Emme hyväksy mitään "erityisen painavia syitä" tai "muita syitä", jotka johtavat aina mieli valtaan.

6 Keskiviikkona Toinen varapuhe m i e s (koputtaa): Yleiskeskustelu on päättynyt! Ed. A s t a 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta. on ed. Gustafsson ed. Astalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen Aänestys ja päätös: Mietintö "jaa", ed. Gustafssonin ehdotus "ei". Toinen varapuhemies: Äänestyks~ssä on annettu 88 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 44. (Aän. 6) 11uvun otsikko, 3-5, 2 luvun otsikko, 6-8, 3 luvun otsikko sekä 9 ja 10 hyväksytään keskustelutta. 11 Ed. G u s t a f s s o n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 11 saisi sen muodon kuin mietintöön liitetyssä vastalauseessa on esitetty. Ed. A s t a 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta. on ed. Gustafsson ed. Astalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen Aänestys ja päätös: Mietintö "jaa", ed. Gustafssonin ehdotus "ei". Toinen varapuhemies : Äänestyks~_ssä on annettu 88 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 45. (Aän. 7) 12 ja 13, 4luvun otsikko, 14 ja 15, 5 luvun otsikko, 16-22, 6 luvun otsikko, 23-25, 7 luvun otsikko sekä 26 ja 27 hyväksytään keskustelutta. 28 Ed. G u s t a f s s o n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 28 saisi sen muodon kuin mietintöön liitetyssä vastalauseessa on esitetty. Ed. A s t a 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta. on ed. Gustafsson ed. Astalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen Aänestys ja päätös: Mietintö "jaa", ed. Gustafssonin ehdotus "ei". T o i ne n varapuhemies : Äänestyks~.ssä on annettu 88 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 44. (Aän. 8) 29 Ed. G u s t a f s s o n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 29 saisi sen muodon kuin vastalauseessa on esitetty. Ed. A s t a 1 a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

7 Oppisopimuskoulutus 4343 on ed. Gustafsson ed. Astalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin vastalauseen Aänestys ja päätös: Mietintö "jaa", ed. Gustafssonin ehdotus "ei". Toinen varapuhemies: Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 44. (Ään. 9) 30 ja 31, 8luvun otsikko,johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta. Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi. 5) Ehdotus laiksi oppisopimuskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Toinen käsittely Hallituksen esitys n:o 200 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 22 T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen Yleiskeskustelua ei synny. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta 15-18, 5 luvun otsikko, 19 aja 22, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan päättyneeksi. Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan: 6) Hallituksen esitys n:o 283laiksi tonttien myymisestä Kesko Oy:lle 7) Hallituksen esitys n:o 284Iaiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista hallintovaliokun taan: 8) Hallituksen esitys n:o 285laiksi kuntien yhdistymisavustuksista ja laiksi kuntien valtionosuuslain 35 :n väliaikaisesta muuttamisesta sivistysvaliokuntaan: 9) Hallituksen esitys n:o 286 ammattitutkintoja koskevaksi lainsäädännöksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan: 10) Hallituksen esitys n:o 287 laiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomenna torstaina pidettävään varsinaiseen täysistuntoon: 11) Lakivaliokunnan mietintö n:o 23 (HE 140) 12) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 18 (A 5, A 7 jaa 9) 13) Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 19 (A 8) 14) Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 61 (HE 199) 15) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 42 (HE233) 16) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 43 (HE 248) 17) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 44 (HE247) 18) Talousvaliokunnan mietintö n:o 46 (HE 246) 19) Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 11 (HE 277)

8 Keskiviikkona T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona kello 14. Täysistunto lopetetaan kello Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.......................... 7726 Hallituksen esitys 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 17.55 Päiväjärjestys Ilmoituksia : 1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 8 :n säännöksiin vuonna 1994... 4908 Hallituksen esitys

Lisätiedot

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: S. 5) Ehdotukset työmarkkinatukea koskeviksi laeiksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta... 4866

Lisätiedot

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 kello 2 Päiväjärjestys Ilmoituksia l) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun

Lisätiedot

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen

Lisätiedot

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 kello 21.45 Päiväjärjestys S. 5) Ehdotukset metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 1453 Ilmoituksia Hallituksen esitys n:o 300/1992 vp Lakialoite

Lisätiedot

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 4) Hallituksen esitys laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain I ja 2 :n

Lisätiedot

45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995

45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995 45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995 kello 20030 Päiväjärjestys 6) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 :n muuttamisesta 0 Ooo 00000 0 1102 Ilmoituksia Ehdotukset eräiden lakiehdotusten

Lisätiedot

84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992

84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992 84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: S. 6) Ehdotus laiksi Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron

Lisätiedot

25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993

25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993 Päiväjärjestys 25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993 kello 13 5) Ehdotus laiksi kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 11 :n 8 momentin kumoamisesta... 685 s. Ilmoituksia Ainoa käsittely:

Lisätiedot

116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995

116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995 116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995 kello 0.20 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta......

Lisätiedot

129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992

129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992 129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: S. 5) Ehdotus laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 :n muuttamisesta... 3783 Hallituksen esitys n:o 175

Lisätiedot

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 kello 21.50 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotus laiksi tasavallan presidentin palkkiosta.......................... 4697 Hallituksen esitys

Lisätiedot

151. Perjantaina 26 päivänä marraskuuta 1993

151. Perjantaina 26 päivänä marraskuuta 1993 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 151. Perjantaina 26 päivänä marraskuuta 1993 1) Ehdotus laiksi rikoslain muuttamisesta... 4464 Hallituksen esitys n:o 180/1992 vp Lakivaliokunnan mietintö n:o

Lisätiedot

81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993

81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993 81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993 Päiväjärjestys Ilmoituksia : kello 18.55 S. Hallituksen esitys n:o 81 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8 6) Ehdotukset laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

132. Töstaina 29 päivänä marraskuuta 1994

132. Töstaina 29 päivänä marraskuuta 1994 132. Töstaina 29 päivänä marraskuuta 1994 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotus laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998

112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998 112. Perjantaina 25 päivänä syyskuuta 1998 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali... 4404 2) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali....

Lisätiedot

199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995

199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995 199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ympäristövaliokunnan ehdotuksesta eduskunnan lausunnoksi asuntopolitiikkaa

Lisätiedot

179. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1992

179. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1992 179. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1992 Päiväjärjestys kello 14 Toinen käsittely: s. Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Seppäsen ym. pankkituen käytön valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 PTK 77/2010 vp 77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 kello 10.02 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen

Lisätiedot

118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990

118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990 118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: Siv. 1) Ehdotukset laeiksi työsopimuslain, vuosilomalain 3 : n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta..............

Lisätiedot

95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999

95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999 PTK 95/1999 vp 95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun

Lisätiedot

69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992

69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992 1) Ehdotus laiksi maaseutuelinkeinolain muuttamisesta... 2100 Hallituksen esitys n:o 51 Maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

14. Tiistaina 10 päivänä maaliskuuta 1992

14. Tiistaina 10 päivänä maaliskuuta 1992 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 14. Tiistaina 10 päivänä maaliskuuta 1992 1) Ehdotukset laiksi pakkokeinolain 1 ja 2 luvun muuttamisesta ja laiksi rikoslain 28 luvun 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998

165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998 165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998 kello 18 Päiväjärjestys Mietintöjen pöydällepano 6) Hallituksen esitys laiksi kehitys-! 1 m o i t u k s i a alueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

55. Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 1992

55. Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 1992 Hallituksen esitys n:o 11 Talousvaliokunnan mietintö n:o 18 55. Perjantaina 8 päivänä toukokuuta 1992 3) Ehdotus laiksi tuotevastuuseen sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 105/2006 vp Keskiviikko 24.1.2007 kello 10.00-11.30 Läsnä pj. Eero Lämsä /kesk vpj. Harry Wallin /sd jäs. Nils-Anders Granvik /r Pertti Hemmilä /kok Matti Kauppila

Lisätiedot

189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999

189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999 189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali 7373 2) Valiokuntien täydennysvaalit.... 3) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan

Lisätiedot

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen)

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen) VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 29/2006 vp Tiistai 6.6.2006 kello 12.00-12.40 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993

121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993 121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen S. 4) Ehdotukset laiksi tieliikennelain 66 ja 67 :n ja tieliikennelain 4 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2003 vp Perjantai 13.6.2003 kello 11.30-13.00 Läsnä pj. vpj. jäs. Liisa Jaakonsaari /sd Mari Kiviniemi /kesk Ulla Anttila /vihr Jouni Backman /sd Kauko Juhantalo /kesk

Lisätiedot

92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007

92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007 PTK 92/2007 vp 92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen

Lisätiedot

143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996

143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996 143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys vuoden 1997 veroasteikkolaiksi................. 4537 Hallituksen esitys 1 04/1996

Lisätiedot

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 108/2006 vp Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 Läsnä pj. Jukka Gustafsson /sd vpj. Anne Holmlund /kok 1 3, 5 6 jäs. Sari Essayah /kd 1 3 Susanna Haapoja /kesk

Lisätiedot

kello ) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1992 (K 9) - I käsittely jatkuu. Prof. Rosasin lausunto.

kello ) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1992 (K 9) - I käsittely jatkuu. Prof. Rosasin lausunto. Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 84 tiistaina 9.11.1993 kello 10-00 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HE 257 laiksi Metsähallituksesta - Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998

79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998 79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä

Lisätiedot

166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997

166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997 166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.......... 5672 Hallituksen

Lisätiedot

Ulla-Maj Wideroos /r vjäs. Kari Tolvanen /kok Anu Urpalainen /kok sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos

Ulla-Maj Wideroos /r vjäs. Kari Tolvanen /kok Anu Urpalainen /kok sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 57/2013 vp Tiistai 18.6.2013 kello 18.00-19.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

172. Perjantaina 13 päivänä tammikuuta 1995

172. Perjantaina 13 päivänä tammikuuta 1995 172. Perjantaina 13 päivänä tammikuuta 1995 kello 13 Päiväjärjestys 9) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1993 (K 11)... 6677 Ilmoituksia Vaaleja: 1) Tarkistajain täydennysvaali......

Lisätiedot

70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996

70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996 70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996 kello 21.10 Päiväjärjestys Puhetta johtaa puhemies Uosukainen. Ilmoituksia Toinen käsittely Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka

Lisätiedot

32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994

32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994 32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 6) Ehdotus laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä............ 802 Hallituksen esitys

Lisätiedot

99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988

99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988 99. Perjantaina 14 päivänä lokakuuta 1988 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely: 1) Kertomus niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta

Lisätiedot

124. Maanantaina 13 päivänä tammikuuta 1992

124. Maanantaina 13 päivänä tammikuuta 1992 124. Maanantaina 13 päivänä tammikuuta 1992 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely: S. 1) Ehdotus valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992...... 4376 Hallituksen esitys n:o 57 Raha-asia-aloitteet

Lisätiedot

164. Tiistaina 20 päivänä joulukuuta 1994

164. Tiistaina 20 päivänä joulukuuta 1994 164. Tiistaina 20 päivänä joulukuuta 1994 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain säännöksiin vuonna 1995... 6178 Hallituksen

Lisätiedot

64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995

64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995 64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995 kello 16.30 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laeiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä

Lisätiedot

136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000

136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000 PTK 136/2000 vp 136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain... 4463 Hallituksen esitys HE 140/2000 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö

Lisätiedot

142. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1988

142. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1988 142. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1988 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset eräiksi esitutkintaja pakkokeinolainsäädäntöön liittyviksi laeiksi.... Hallituksen esitys

Lisätiedot

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 PTK 6/2000 vp 6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali... 143 2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2011 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2013 vp Perjantai 31.5.2013 kello 11.00 12.30 Läsnä pj. Raija Vahasalo /kok vpj. Inkeri Kerola /kesk jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (4 osittain, 5 8 ) Ritva Elomaa /ps

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Tiistai kello ,

Tiistai kello , VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 54/2004 vp Tiistai 14.12.2004 kello 10.00 11.25, 11.35 11.45 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Jyri Häkämies /kok Kyösti

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

139. Keskiviikkona 7 päivänä joulukuuta 1994

139. Keskiviikkona 7 päivänä joulukuuta 1994 139. Keskiviikkona 7 päivänä joulukuuta 1994 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi ennakkoperintälain ja arvonlisäverolain 1 :n muuttamisesta... 5711 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan.

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 48/2005 vp Tiistai 14.6.2005 kello 12.00 14.00 Läsnä pj. Kaarina Dromberg /kok vpj. Säde Tahvanainen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Hanna-Leena Hemming /kok Sinikka Hurskainen

Lisätiedot

73. Tiistaina 9 päivänä kesäkuuta 1981

73. Tiistaina 9 päivänä kesäkuuta 1981 73. Tiistaina 9 päivänä kesäkuuta 1981 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotus laiksi vientitakuulain muuttamisesta.... A s i a k i r j a t : Suuren valiokunnan mietintö n:o 70;

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön HE 58/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

149. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996

149. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 149. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 kello 18 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta... 4744 Hallituksen esitys 219/1996

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö vp StVM 29/1996 vp- HE 189/1996 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 2911996 vp Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on 22 päivänä

Lisätiedot

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 83/2010 vp Keskiviikko 10.11.2010 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd Thomas Blomqvist

Lisätiedot

87. Torstaina 11 päivänä kesäkuuta 1998

87. Torstaina 11 päivänä kesäkuuta 1998 87. Torstaina 11 päivänä kesäkuuta 1998 kello 18 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi......................... 3290 Hallituksen esitys

Lisätiedot

17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988

17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988 17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988 kello 15.30 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamista koskeviksi laeiksi.... Hallituksen

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

127. Keskiviikkona 23 päivänä marraskuuta 1994

127. Keskiviikkona 23 päivänä marraskuuta 1994 127. Keskiviikkona 23 päivänä marraskuuta 1994 kello 20.15 Päiväjärjestys Ilmoituksia : l) Ehdotukset alkoholilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi...... 5350 Hallituksen esitys n:o 119 Lakialoitteet

Lisätiedot

15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990

15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990 15. Perjantaina 2 päivänä maaliskuuta 1990 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja: Siv. 1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit..................................... 492 Esitellään: 5) Hallituksen esitys

Lisätiedot

131. PERJANTAINA 27. LOKAKUUTA 2000

131. PERJANTAINA 27. LOKAKUUTA 2000 PTK 131/2000 vp 131. PERJANTAINA 27. LOKAKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit 0 0 00 0 0 00 0 0 00 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

155. Perjantaina 20 päivänä marraskuuta 1992

155. Perjantaina 20 päivänä marraskuuta 1992 155. Perjantaina 20 päivänä marraskuuta 1992 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja: S. 5) Ehdotus laiksi Liettuan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 2/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan

Lisätiedot

122. Tiistaina 26 päivänä lokakuuta 1993

122. Tiistaina 26 päivänä lokakuuta 1993 122. Tiistaina 26 päivänä lokakuuta 1993 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: S. 5) Ehdotus laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 :n muuttamisesta.................

Lisätiedot

101. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 1999

101. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 1999 PTK 101/1999 vp 101. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 1999 kello 23.45 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys laiksi nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3396 Hallituksen esitys

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2012 vp Keskiviikko 28.11.2012 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars

Lisätiedot

127. Torstaina 16 päivänä tammikuuta 1992

127. Torstaina 16 päivänä tammikuuta 1992 127. Torstaina 16 päivänä tammikuuta 1992 Päiväjärjestys kello 12 5) Ehdotus laiksi poliisin hallinnosta.. 4776 s. Ilmoituksia Ainoa käsittely: s. Mainittu vuoden 1990 vp:ltä lepäämässä oleva lakiehdotus

Lisätiedot

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 234 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 83 27.10.2015 Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 19.10.2015

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 4/2006 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 :n muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kansanedustajien poissaoloihin

Lisätiedot

139. Tiistaina 16 päivänä marraskuuta 1993

139. Tiistaina 16 päivänä marraskuuta 1993 139. Tiistaina 16 päivänä marraskuuta 1993 Päiväjärjestys Ilmoituksia kello 15.25 6) Ehdotus laiksi väestönsuojelulain muuttamisesta......................................... 4088 Hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995

16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995 16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Lakialoite laiksi tuloverolain 101 :n muuttamisesta.................................... 418 Lakialoite

Lisätiedot

150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996

150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 kello 18.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta... 4751 Hallituksen esitys

Lisätiedot

150. Keskiviikkona 25 päivänä marraskuuta 1998

150. Keskiviikkona 25 päivänä marraskuuta 1998 150. Keskiviikkona 25 päivänä marraskuuta 1998 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia 5) Hallituksen esitys laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

138. Maanantaina 5 päivänä joulukuuta 1994

138. Maanantaina 5 päivänä joulukuuta 1994 138. Maanantaina 5 päivänä joulukuuta 1994 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi hovioikeuslain 5 :n ja käräjäoikeuslain muuttamisesta.. 5677 Hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

193. Tiistaina 7 päivänä helmikuuta 1995

193. Tiistaina 7 päivänä helmikuuta 1995 193. Tiistaina 7 päivänä helmikuuta 1995 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Helteen ym. välikysymyksestä n:o 8 hallituksen harjoittamasta työllisyyspolitiikasta.................

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

85. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1991

85. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1991 Päiväjärjestys Ilmoituksia 85. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1991 kello 13 Mainittu, vuoden 1990 vp:ltä lepäämässä oleva lakiehdotus (HE 11211990 vp) Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2002 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä joulukuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot