ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös"

Transkriptio

1

2 ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös ilolioloinen, Mondellosso pesivö loii. Tosin muuon Pioggion loodittuo pelo$usohielmon syntyi uusi, mitö ilmeisimmin elinvoimoinen sukupolvi, Colifornio Vintoge.

3 ryi Nälssä pltrtetssä on patlon samaa kuin atkuperäisessä, ytl 30 vuoata sitten esitet.,ysså ensimdätsessä Carrfof. nia Gl-mattissa. K <-ax'."t oto Guzin tehtaiden ylä lepäsivät raskaat pllvet vrelä muutama vuosi sltten. Vain kolmea vuosikymmentä a kaisemn-r n merkki menesty erinomaisen hwln, Ita iassa Como-Järven rantamilla tuotettrn arvostettuja moottor pyöriä. Sitä sukupolvea aikaisemmrn l\'loto Guzzijuh i voittoja moottor pyöräki pailu ssa ympär maailman. Kuudenkymmenen vuoden Jälkeen merkk ei enää kyennj,,t uudistumaan,la siitä alkoi p tkä, pieneneven tuotanton-räärien sekä taloude listen va keuksien värittämä luku. Juuri ennen Guzzin kotkan lopullista kynimistä pe astajaksi tuli April a, joka sitternmin loutui P aggion haltuun. Ioivo eliiii N/ande lo d Larion tehtaiden h storia luontuu 85 vuoden taa. Alkuperä nen, 1920 luvula rakennettu päärakennus palvelee yhä Moto Guzin toimintoja. Vuoren kupeessa suaitseva tontt on rakennettu vuosikymmenten a kana arvan tä)4een, ja monet rakennuksista ovat vuosikym meniä vanhola. Seinillä saattaa hava ta jälkiä toisen maailmansodan a kaisista tapahtumista, vanhan Ja korlatun luod nreiän sielä, kranaatinsirpaleen n rha seman jäljen toisaala. Jämäkät tehdasha lit sopisivat minkä tahansa menne stä vuosikymmenistä kertovan elokuvan lavasteiks. Tänä päivänä tehdassa ien tunnelmasta aist i uskon tulevaisuuteen. Se näkyy tan'l'rokkaana työskentelynä sekä Apr lian investointien ansiosta uudistuneena, modernien työstökoneiden kantana. Markkinointivåki panee parastaan tiiviiseen tahtiin esitel tävien uus en mali en kanssa. Colifornio dreoming Ens mmäinen N/loto Guzzi California 'malll esiteltilnjo 35 vuotta sitten, vuonna Se on pysy n)t ma istossa s itä lähtien, ja on o lut koko olemassaolonsa ajan Moto Guzzi -mallston tukeva k vlalka. Vuosikymmenten aikana tehd\,'t mu utokset ovat olleet peri- Uusi Californ a Vintage on tr - buutt mall n pitkälle h storlallela tärkeäle asema le. Se istuu täyde lisest Moto Guzz n tehtaiden

4 aan katse ee. Lahelta tai kaukaa. N/ aal pinta, laukku.jen sovitus, tuullsuojan ruostumattomasta teräksestä va m stetut kannatti met, yhdessäkään yks ty skohdassa ei ole moitteen sjaa. Brevo-sydön io muuto modernio Calforn a Vlntagen vierel ä voi hr,/ nkin va pua nosta gsiin tunnelm in, mutta tarkka huorni oitsija panee merkl e isokoko set, ke luvasti ki nn tetj,,t Brembon etularrlrle\,14 seka tetaspunosvahvlstetut larru etkut. Niita e ol ut 7o-luvu a. lvloottorin virityksessä on huomioitu tu evat Euro3-saastenorm t. Päälepäin se nakyy lähinnä sy interlkannen kahtena syt\4ystu ppana, mutta mootto rssa on palonk n uutta verrattuna vanholhin solohko-guzzeihin. ltse asiassa tämä uusi V2-moottori esiteti n jo vi me vuonna, Breva mal ssa. Syl nter kans pant in koko nalsuudessaan uuteen uskoon. Venttri ien seet t ja ohja met teht n kestävarnmästä materi' aalista, parempaa luotettavuutta haetti n pakoventt il en Nymonicseoksel a. Perinte sten, asbesti seko temassasta va m stettulen kannetivisteiden vaihtarrnen teräksisi n paransi syl nter kannen t ivi)'ttä sekä ämmön s irtymistå. N/länn stä karsitti n korkeutta ja painoa, k eftokanget ovat keve ämmät, joten moottor värisee vähemmän Ja vastaa herkemm n Kaasuun, T ukat päästönorrn t vaat vat tarkkaa polttoa neen annoste ua, ja s tä vastaavat kaksi lvlagnetl Marell n 40 mi istä polttoaineen suihkutuksen låppärunkoa la lambda anturita ohle ta saava elektron nen moottor nohjausjärlestelmä. Pakokaasulen oppupuhd stuksesta huoleht i kolm vaihekatalysaattori. Caifornia ma in moottonn luonteen v ime stelyssä vauhtpyöralä on iso rooll. Myös rroottorin ulkonåköä on vilme s telty tly in mukalseks, peninä yks ty skohtina vo ma n ta lmap iriin, näkymä tlro m eieen 70 uvu la tehdf e okuvat. N4us tanpuhuva, mata an vitav va nen muotoi u, mehevän muoto nen tankkl, isola pehmeä satu a, pin navanteet sekä h enosti kromatut lokasuojat mulstuttavat e avasti vuoden 1973 mallia Calforn a GT 850. Kroffr k itää pakoputk ssa la moottorin koplssa, lisävaloissa ja luku sissa suojaraudojssa, ventti ikannet ovat huolel isesti kiillotettua a umiinia..lärkevän matkapyörän p iteita lö,,tää isosta tuu suojasta, lalkola suojaavista tuulenohja m sta seka t\,ylikkäistä sivu auku sta. Aitoa Amerikkaa edustavat sokoko set Ja kalaudat sekä kaks pä nen vaih depo jln. N4uovosat on kars ttu min miln, t\4oto Guzz Calfornia V ntage valmrstetaan ardost raudasta. Jopa mittar sto valkuttaa ö).tyneen jostain pöllttynee tä hy lyitä. Rehell set, mekaanisestl toimivat matkam ttant sop vat tayde lisesti tähan pyörään, V ntagessa e tosiaankaan laa ka paamaan d g taa inä\,,ttolen lukerir a tar keloa. Ja soker na pohjalla on, nyky s- ten Moto Guzzien tapaan, huole inen vi meistey, losta om stala vo i o ta Joka kerran kun Guzzi Vain kelluvat Serie Oro-sarian Brefibo-iafiut patiastavat, etta kyseessä on 2ooo-tuvun moottoripyörä. Etuhaarukan iskun- ia p aluuva i men n u sta voi sääaää miereisekseen,

5 Naja saa hwän taan, m,ttta elheultita h r- lostaa samankaltaiselta. Veto on väkevää 1500 klerroksesta alkaen, ja 80 km/h nopeudessa moottorl kiertää rennosti 2000 kierrosta suurimma la va hteella. Slitä moottori 1ähtee luontevasu ohituks in, mutta tiukassa pai kassa loutuu hakemaan pienem pää vaihdetta kierroksen kohdalta alkaa reippaan vedon alue,la siitäylöspäin pe kkä pakoputkista purkautuva äänivalli saa ruei o olovor ol Nä n se pitää o la. Ei k ireitä, ei huolia, vain etkeää ajam sta. Samaa asennetta henkii Ca ifor nia Vintagen vakaus sekä hidas ohjaus. Pyörä on pa nava, mutta suhtee lsen alasjäävä painopiste tekee sitä helposti hal ittavan kunhan rnalttaa edetä ralrhaliseen tahtiin. Reippaanmassi \ mutka ajossa alotuntuma muut' tuu epämääräiseks, Calforn a Vintage me naa puskea mutka suoflks. Rauhall sesti, pyörää pakot tamatta alamala ongelmia e ilmene, elel selaiseksi ue jo satasen vauhdissa syntwiä, ajajan kypärää ravistavia pyörteitä. so, etuhaarukkaan ki nnltetty tulrlisuoja ei tormi parhaalla mahdol se a tavalla, sil ä vauht a nostettaessa 140 km/h tal suu rempaan nopeuteen, a kaa myos pyörän suuntavakaus kärsimään. Vonhoo io uullo polttoaineen suihkutuksen, rmukaulojen suojien muotoilun sekä vaihdepolkimen. Ajettavuuteen iitwät tekniset parannukset läävät lähes huomaamattomiksi. N istä tärkein on moderni yhdistelmäjarrujär jestelmä, mutta myös täysin säädettävä etujousitus parantaa ajettavuutta. Takalous tuksessa jousen esljännirys sekä paluuvai mennus ovat säädettäviä. Koskoon el muutluo soo t\/loto Guzzin iso ohkon käynn stäm nen tuntuu niin tutulta, että moottorin voisi kuvitella edustavan mitä tahansa vuos kymmentä. Peukalon painarnlnen herättåä starft firoottorin, joka i moittaa toim ntava miudestaan kuu uvala k lahduksel a. Sitten pyörä värähtåä jalkojen vä issä Mmikkääst puolelta toisele. Tyhjäkäynt tasaantuu saman tien, ja sylinterien työtahdit ehtii melkein laskemaan, loka tapauk sessa jokaisen voirnan sykäyksen runtee, Ca iforn a V ntagen moottorissa on jäljellä paljon s tä alkuvoima sta charmla, mikä on aina kuulunut lt4oto Guzzn voimanlähteisiin..juuri siinä p iee merkin viehätys, ja sksl Guzzikuskit poikkeuksetta vierastavat.lapani aisten moottorien pehmeyttä ja sovinna suutta. Ei uskois, että tärnä moottori polveutuu suoraan Brevasta, missä sama perusmoottori on v rltykseltään pehmeä, hilja nen ja ke\yesti kiertävä. California V ntagen moottorin a kuvoimalsuus nostaa hymyn m ehen kasvoi le. En tiedä mitä I\4oto Guzzin nsinöörit ovat teh neet uodakseen näin me levän koneen, mutta todennäkö sesti virityksen takana on joukko asl ansa osaavia, rrerkin h storian sekä miehekkjyden tlrntev a insi' nöörejä, Joiden vastuualueena on ollut polttoaineen suihkutuksen sekä moottor n ohlausjärleste - män viimeistely. V ntagen moottorissa on samaa fiilistä kuin alkuperäisessä Calfornia nal issa, se lopa kuu- Jos Moto Guzz onkin onnistu nut ta dokkaasti "vanhentamaan -' uuden, Brevasta peräisin olevan moottorin iuonteen, niin suoraan vanhemmista Ca fornia malleista polveutuva voimans ido edustaa toiminnoiltaan perinteitä. Nlistä huomaa lo ensimmäisel ä koe alolla muutanan, kuten äänek käästi ko ahtavan ykkösva hteen. Se sopii Cal forn an kalta sen cruiserin t),y iin, samoln kuin nopelssa vaihdoissa tahmealta tuntuva vaihteenslifro. lmeinen sly tahmeuteen enee painava vauhtipyörä, ninkä vuoksi moottorin kierrokset eivät ehd asettua sopiv ksi nopeissa vaihdoissa. Pitkittäin pyör vän kampiakse in la vauhtipyörän massan tuntee myös pyörää slvusuunnassa heiauttavana vo mana esimerkiks vålikaasula avitetuissa va hdoissa. Tähän

6 ominaisuuteen totuu Pian, eikä se haittaa ajam sta. Vo mansiirron viimeinen lenkki, teräks sen takahaarukan sisällä pyörlvä kardaaniakseli, edustaa edellisen mallrpo ven rakennetta. Se alheuttaa lievää kardaanihlssi i miötä k ihd),'tyksissä, toisin kuin uusimp en Guzzien CARC takahaarukka. Voolii miehen soryiinso Raavas, ka tarstaan seuraa arvostava mies tykästly todennäkö sesti Calfornia Vintageen. Erilaiset suorituskykyä tai sovinnaista e ämää ihailevat lhmiset tuskln Moto Guzzin uutuuden kanssa v ihtwät, sil ä jo PYörän massiivinen alotuntuma vol /^ untua joistaku sta hentomiel!- s stä ikävältä. Jos miehekäs tuntuma PUhut te ee, nlin Calfornia VintagelLa pääsee nauttimaan loistokkaast pehmustetusta satulasta ja ova lisesta, lsommallekin kave rille sopivasta ajoasennosta. Mittariston ja rellun kokoisen tuulisuojan näkymä herättää fliliksen kulkurien kunlnkaasta... Mlkä va n vahvistuu, kun pääsee nauttimaan skunvamennuksen mukavuudesta. ltaliala sille tlypillnen kovajousitus e ole s irtyn\,'t CalifornLa V ntageen. Onneksi. Yhdiste mäjarrut toimlvat hwin, mutta takajarrupolkimen slloitus voisi ola fiksumpi, nyt sita on vaikea öi{ää. Ehtoo lovotoo Llus California Vintage edustaa t ettylä l\4oto Guzzin piirteitå par haimmi laan, pyörässä on uonnetta jaettavaksi vaikka tusinalle japanialsele tuottee le. PYörää voi toki arvostela sitä, että se on iso, painava ja vanhana,kaisen o o nen. Asiaa tuntematon saattaa epäillä, ettei tehdas ole kyennyt parempaan. Väite on helppo kuitata anta' rnalla epäilijän alle iso Breva tai uusi Griso. Ne osoittavat Moto Guzin kywn rakentaa halu tessaan modernin, sivistyneen moottorlpyörän. Moto Guz halusituoda markkino lle nostalgiaa huokuvan, aidost n mensä Californ a Vlntage mukalsen Mekaaniset mittafit tuntwat ytettisen nostalg,isitta näinä digi' taatitekniikan päivi nä. Ytettisen pehmeä satula sekä pehmeästi toimiva iousilus var' rristavat matkustus mukavuuden- f iin istuvat, hwin suoiatut taukut kntunaavat Catfomia Vintage.mattin vatmiu.len pitkitte' kin rcissuitle. Hienosti viimeistel'ry}n Califonia VintaEeen ei Jää montaa cus' tomeista futtoa risävarustetta hankittavaksi. Moto Guzzi Colifornio Vintoge Moottorin tyyppi I lmajäähdlttel nen, nelitahtinen V2 moottori Sylinteritilavuus 1064 cm3 Venttiilikoneisto ohv 2 ventti liä / syllnteri Sylintelimitat 92x80mm Puristussuhde 9.8:1 llmoitettu teho 73 hv/ k/ min llmoitettu våäntö 94 Nm / k/ min Polttoaineen syöttö Magneti Marelll EFl, 2x 40 mm läppärunko Voimansiirto 5 vaihdetta, kuiva kakslle\4/ kltkin, kardaan Runko Kaksoiskehtogyppinen suurlujuusteräsputkirunko Etujousitus Teleskooppletuhaarukka, 45 mm ukuputket, iskun- la paluuvaimennuksen säädöt, 140 mm joustolilke Takaiousitus Keinuhaaruuka, kaksoisva! menumet, jousen esijänn tyksen ja paluuvainennuksen säätö, 96 mm joustoli ke Eturarru 2 x 320 mm le!}t, nelimäntäiset purlstimet, yhdistelmäjarru Takajarru 282 mm lew kaksimäntäinen puristin, yhd iste lrial a rru Renkaat Edessä 110/90-18, takana r4a/7 o-17 llmoitettu kuivapaino 263 kg Satulan korkeus 780 mm Akseliväli 1560 mm Tankin tilavuus 19 litraa Hinta Maahantuoja Moto ltalla Irn port puh. (o2)

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Isot Custommoottoripyöräastaan. Harley-Davidson VRSCA V-ROD Honda VTX 1800 Kawasaki VN 1500 Mean Streak Yamaha XV 1600 Wild Star

Isot Custommoottoripyöräastaan. Harley-Davidson VRSCA V-ROD Honda VTX 1800 Kawasaki VN 1500 Mean Streak Yamaha XV 1600 Wild Star net PDF -kopio Uusi luokka? 60 Tekniikan Maailma 13/2002 vertailu Vertailunelikon edessä Isot Custommoottoripyöräastaan haluaa mootto- joutuu miettimään pariin kertaan, mitä oikeripyörältä. Jos mielii

Lisätiedot

määrä yksityiskohtaista tietoa ovelta-ovelle kuljetukseen tarkoitetuista

määrä yksityiskohtaista tietoa ovelta-ovelle kuljetukseen tarkoitetuista Ensin oli TUB Vuonna 1935 Citroënilla huomattiin, että markkinoilla ei ollut tarjolla etuvetoista kantavuudeltaan 500 850 kg olevaa tavarankuljetusautoa. 500 kg kantavuuden osalta tyydyttiin kehittämään

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen Koski as. kyläyhdistys ry 1/2015 11.2.2015 KOSKEN KAIKU Hei kyla la inen Olemme taas saaneet nauttia talven riemuista, kelia on ollut joka la hto o n ja viela varmaan jotain ylla tyksia saadaan kokea,

Lisätiedot

Ammattiosaajan hyvä elämä

Ammattiosaajan hyvä elämä Frank Martela & Lauri Järvilehto Ammattiosaajan hyvä elämä Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi Teksti: Frank Martela ja Lauri Järvilehto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

Lisätiedot

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin Lehti Toyota-autoilijoille 2/2012 Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin Täysiverinen urheiluauto GT86 saapuu Suomeen AUTOILIJAN ASIALL A 12 24 6 18 30

Lisätiedot

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry 3/2012 Virma Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti Kuva: Pyry VIRIKKEEN JA MIELENMAJAN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYS Mielenmajan yhteystiedot...2 Pääkirjoitus..3 Ajatuksia SOSTEn päiviltä.......4 Näppärät näpit....

Lisätiedot

Vain Lauralle. Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009. Katri Kirkkopelto, Riitta Vira. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja

Vain Lauralle. Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009. Katri Kirkkopelto, Riitta Vira. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja Vain Lauralle Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja siitä, kuinka eräs kuvittajaksi haluava tutustui puistossa pieneen tyttöön Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009 Laura Valojärvi

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA Sisällysluettelo 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 30 34 37 38 41 42 44 45 46 47 Phuksikapteenin päiväkäsky Fuksimajurin tervehdys Oltermannin terveiset

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia? 1 MOOTTORIPYÖRÄILY SUOMESSA > > > > > 2 MOOTTORIPYÖRÄKANTA ON LÄHES KOLMINKERTAISTUNUT 2000-LUVUN AIKANA Vuonna 2000 noin 90 000 moottoripyörää

Lisätiedot

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla Nostaen & Taittaen 1 2003 Nostaen & Taittaen on Mesvac Oy:n asiakaslehti 2 Mesvac purjehtii menestyksen 4 myötätuulessa. Autotalo Laakkonen Espoon ovissa kevätruuhkaa 5 Logistiikkakeskus toimii vuorokauden

Lisätiedot

OSTROBOTNIA. Olipa kerran musiikki. Uruguayn itäinen valtakunta. Tuttua mutta vierasta. Den gyllene vardagens härliga små bekymmer

OSTROBOTNIA. Olipa kerran musiikki. Uruguayn itäinen valtakunta. Tuttua mutta vierasta. Den gyllene vardagens härliga små bekymmer OSTROBOTNIA Olipa kerran musiikki Uruguayn itäinen valtakunta Tuttua mutta vierasta Den gyllene vardagens härliga små bekymmer HELSINKI_HELSINGFORS 3 / 2004 OSTROBOTNIA HTTP://BOTTA.OSAKUNTA.FI/OSTRO

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Ajatelmia, erilaisista aiheista.

Ajatelmia, erilaisista aiheista. Ajatelmia, erilaisista aiheista. Tätä kokoelmaa voi hyödyntää monin eri tavoin, esim. 1) Tulosta ajatelmat joko aiheryhmittäin tai sekaisin, joko kaikki, tai ne jotka haluat. Tulosta ne värillisille papereille.

Lisätiedot

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI 10 vuotta1 LETKU & LAASTARI Sisällysluettelo Kansikuva: Kurisjärven VPK:n uusi paloaseman vihkiäistilaisuus

Lisätiedot