Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014"

Transkriptio

1 Rahalaitokset Vuosikatsaus Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö.3.1

2 Sisällys 1 Yhteenveto Rahalaitosten yhteenlaskettu tase 3 Lainat ja arvopaperisaamiset Lainat kotitalouksille Asuntolainat Kulutusluotot 1 3. Yrityslainat Lainat kotimaisille yrityksille Lainat kotimaisille asuntoyhteisöille Luottolaitokset kasvattivat osakesijoituksiaan 17 Talletukset ja muu varainhankinta.1 Yleisön talletukset.1.1 Kotitalouksien talletukset 1. Muu varainhankinta Raportoijajoukko ja sen muutokset Liite 1. Kuviot Päätoimittaja Harri Kuussaari Työryhmä Peter Halonen Elisabeth Hintikka Johanna Honkanen Katja Kelloniemi Jaakko Suni Essi Tamminen Anne Turkkila ISSN-L 3-83 ISSN 3-83 Tiedustelut Johanna Honkanen bof.fi Anne Turkkila Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL 1 Puhelin Y-tunnus HELSINKI Faksi (9) Kotipaikka Helsinki

3 Kuvioluettelo Kuvio 1. Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase 7 Kuvio. Kotitalouksien ja yritysten lainojen vuosimuutos Suomessa ja euroalueella, 1 kk:n liukuva keskiarvo 8 Kuvio 3. Kotitalouksien ja yritysten talletusten vuosimuutos Suomessa ja euroalueella, 1 kk:n liukuva keskiarvo 9 Kuvio. Kotitalouksien lainakanta suhteessa yleisön lainakantaan 11 Kuvio. Kotitalouksien lainakannan vuosikasvu Suomessa ja euroalueella 1 Kuvio. Asuntolainakannan vuosikasvu Suomessa ja euroalueella 1 Kuvio 7. Uusien asuntolainojen korkosidonnaisuudet 13 Kuvio 8. Uusien asuntolainasopimusten keskikorko Suomessa ja euroalueella 13 Kuvio 9. Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali 1 Kuvio 1. Kotitalouksien kulutusluottojen kanta ja keskikorko 1 Kuvio 11. Yrityslainojen vuosikasvu Suomessa ja euromaissa 1 Kuvio 1. Yrityslainakanta 1 Kuvio 13. Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa 17 Kuvio 1. Luottalaitosten velkojen rakenne Kuvio 1. Yleisön talletukset sektoreittain Kuvio 1. Yleisön talletuskannan vuosikasvumuutokset sektoreittain 1 Kuvio 17. Kotitalouksien talletuskannan vuosikasvu 1 Kuvio 18. Kotitalouksien kaikkien talletusten kanta Kuvio 19. Kotitalouksien määräaikasitalletukset Kuvio. Uusien määräaikaistalletusten korot, kotitaloudet Kuvio 1. Joukkolainat maturiteeteittain vuosina Kuvio. Rahalaitosten määrä euroalueella vuoden 1 lopussa Kuvio 3. Suomen rahalaitosten (pl. Suomen Pankki) yhteenlaskettu tase Kuvio. Yleisön lainakanta sektoreittain Kuvio. Asuntolainojen kanta ja keskikorko Kuvio. Asuntolainakannan jakauma viitekoron mukaan Kuvio 7. Asuntolainakannan keskikorko viitekoron mukaan Kuvio 8. Uusien nostettujen asuntolainojen määrä ja keskikorko Kuvio 9. Kotitalouksien kulutusluottojen kanta ja keskikorko 7 Kuvio 3. Opintolainakanta ja keskikorko 7 Kuvio 31. Uudet, yli 1 milj. euron yrityslainasopimukset vuosina Kuvio 3. Koron kiinnitysajaltaan enintään 1 vuodeksi sidottujen uusien yrityslainasopimusten keskikorot lainan koon mukaan 7 Kuvio 33. Asuntoyhteisöjen lainakanta ja osuus luottolaitosten yrityslainakannasta 7 Kuvio 3. Elinkeinoharjoittajien lainakanta toimialoittain 7 Kuvio 3. Yleisön talletusten vuosikasvu ja keskikorko 8 Kuvio 3. Yleisön talletuskannan keskikorot viitekoron mukaan 8 Kuvio 37. Kotitalouksien talletusten keskikorkoja Suomessa ja euroalueella 8 Kuvio 38. Suomalaisten yritysten talletuskannan vuosikasvu vaateittain 8

4 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Rahalaitosten (pl. Suomen Pankki) yhteenlaskettu tase, milj euroa 1 Taulukko. Luottolaitosten arvopaperisijoitukset vuosina Taulukko 3. Vuoden 1 aikana toimintansa Suomessa aloittaneet rahalaitokset Taulukko. Vuoden 1 aikana fuusioituneet rahalaitokset (pl. rahamarkkinarahastot) Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL 1 Puhelin Y-tunnus HELSINKI Faksi (9) Kotipaikka Helsinki

5 .3.1 R AH AL AI T O K SE T 1 Yhteenveto Lainojen kysyntä pankeista heikentyi vuonna 1. Lainamarkkinoiden kehitys oli Suomessa silti vahvempaa kuin useimmissa muissa euromaissa ja sekä kotitalouksien että yritysten lainakannat kasvoivat lainojen kysynnän vähenemisestä huolimatta. Huono talouden tilanne, kotitalouksien heikentynyt luottamus oman talouden tulevaisuuteen ja asuntokaupan hiljeneminen hidastuttivat asuntolainakannan kasvua. Alhainen korkotaso ja asuntolainojen korkomarginaalien hienoinen supistuminenkaan vuoden 1 aikana eivät piristäneet asuntokauppaa. Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu oli sen sijaan nopeaa vuonna 1. Käytännössä asuntoyhteisöjen velkaantuminen on rinnasteista kotitalouksien asuntolainan ottamiselle ja heijastaa korjausrakentamisen aktiivisuutta. Vaisun taloudellisen kehityksen aikana peruskorjauksia rahoitetaan enemmän yhtiölainoilla, mikä lisää kotitalouksien velkataakkaa. Toinen asuntoyhteisöjen lainakannan kasvuvauhtia selittävä tekijä on, että uudisrakennuskohteiden yhtiölainojen velkaosuus on usein hyvin suuri. Pankkien suomalaisille yrityksille myöntämien lainojen kanta kasvoi tasaisesti. Kuten edeltävinäkin vuosina, uusia yrityslainoja otettiin vuonna 1 lähinnä rahoituksen uudelleenjärjestelyihin ja käyttöpääomatarpeisiin. Investointeihin lainoja otettiin edelleen vaisusti. Yritykset eivät vuonna 1 lisänneet myöskään suoraan markkinoilta haettavaa velkakirjarahoitusta. Pankkien arvopaperisijoituksissa lyhytaikaisten velkapapereiden osuus kasvoi selvästi vuoden 1 aikana. Sääntelyn muutokset edellyttävät pankeilta aiempaa enemmän korkealaatuisia likvidejä varoja, ns. maksuvalmiusvaatimuksen kautta. Lyhytaikaisten velkapapereiden ohella vaatimukset täyttäviä instrumentteja ovat valtioiden liikkeeseen laskemat velkapaperi, katetut joukkovelkakirjat sekä hyvän luottoluokituksen yrityspaperit. Vaikka maksuvalmiusvaatimus tulee täysimääräisenä voimaan vasta vuonna 18, pankit pyrkivät täyttämään tulevat vaatimukset jo ennakkoon. Pankkien varainhankinnassa yleisön talletusten osuus supistui hieman edellisvuotiseen verrattuna. Kotitalouksien määräaikaistalletusten suosio vähentyi, ja talletuksia siirrettiin määräaikaisista sitoumuksista yön yli -talletuksiin. Epävarmassa taloustilanteessa rahoitusvarallisuus halutaan pitää likvidissä muodossa. Koska talletuskorot ovat erittäin alhaiset, kotitalouksien sijoituksia suuntautuu myös sijoitusrahastoihin ja osakkeisiin, joista on mahdollista saada parempaa tuottoa kuin talletuksista. Luottolaitosten liikkeeseen laskemien velkakirjojen kanta kasvoi vuoden 1 aikana. Joukkovelkakirjojen määrän lisääntymisen taustalla on pankkien varautuminen tuleviin sääntelyn muutoksiin. Pysyvän varainhankinnan vaatimuksella pyritään välttämään liiallista rakenteellista rahoitusriskiä, joka syntyy saamisten ja velkojen eriaikaisesta erääntymisestä. Vaatimus edellyttää, että pankilla on riittävän paljon pysyvää varainhankintaa (pitkäaikaiset määräaikaistalletukset ja velkapaperit) suhteessa antolainauksen maturiteettiin ja määrän. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 1

6 R AH AL AI T O K SET.3.1 Rahalaitosten yhteenlaskettu tase Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase kasvoi vuoden 1 aikana runsaat 1. 1 Taustalla oli pääosin johdannaisten tasearvon kasvu, joka johtuu pitkien markkinakorkojen laskusta. Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase oli vuoden 1 lopussa 79 mrd. euroa, mikä oli mrd. euroa eli runsaat 1 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tase alkoi pienentyä vuonna 1, ja väheneminen jatkui vielä vuoden 1 ensimmäisten kuukausien ajan. Toukokuussa vuosimuutoksessa on havaittavissa käänne positiiviseksi. Taseen saamisia kasvattivat johdannaisten ( mrd. euroa) lisäksi myös muiden saamisten muut erät (7 mrd. euroa), mikä johtui johdannaisiin liittyvien vakuustalletusten kasvusta. Taseen velkapuolella lisääntyivät vastaavasti luottolaitosten liikkeeseen laskemat velkapaperit (8 mrd. euroa). EKP:n neuvosto päätti kesällä 1 luotonantoa tukevista toimista, joista yhdeksi rahapolitiikan välineeksi ilmoitettiin kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO). Operaatioiden tavoitteena on edistää pankkien lainanantoa ja tätä kautta edesauttaa talouden elpymistä. Operaatiot alkoivat elokuussa 1 ja jatkuvat vuoteen 1 saakka. Pankeilla, jotka toimivat rahapolitiikan vastapuolina, on mahdollisuus halutessaan osallistua näihin operaatioihin. Vuoden 1 loppuun mennessä operaatioiden vaikutus Suomen rahalaitosten taseeseen oli vähäinen. Vuoden 1 lopussa rahalaitoksilla oli johdannaisia sekä taseen saamis- että velkapuolella noin 11 mrd. euron edestä. Taseessa olevat johdannaiset ovat pääasiassa korkojohdannaisia, joiden markkinaarvo muuttuu korkojen muutosten myötä. Johdannaisten tase-arvon kasvun taustalla olikin suurelta osin pitkien markkinakorkojen lasku vuoden 1 aikana. Suomen rahalaitosten osuus euroalueen rahalaitosten yhteenlasketusta taseesta pysyi vajaassa prosentissa vuonna 1. Ranska ja Saksa kattoivat molemmat yhteenlasketusta taseesta noin neljänneksen, Italia 13 ja Espanja 1. Kaikkiaan euroalueen yhteenlaskettu tase oli vuoden 1 lopussa mrd. euroa. Euroalueen yhteenlasketun taseen vuosimuutos on ollut vuoden 1 marraskuusta alkaen negatiiviinen. Joulukuussa vuosikasvussa tapahtui kuitenkin käänne positiiviseen suuntaan, ja yhteenlaskettu tase kasvoi 1, edellisvuodesta. Euromaista erityisesti ns. GIIPS-maissa yhteenlaskettu tase kehittyi edelleen heikosti. Näissä maissa taseet supistuivat koko vuoden ajan. 1 Rahalaitossektoriin (pl. Suomen Pankki) kuuluvat Suomessa toimivat luottolaitokset ja rahamarkkinarahastot. Rahamarkkinarahastojen osuus yhteenlasketusta taseesta pieneni vuonna 1 ja oli vuoden lopussa, prosenttiyksikköä. Rahamarkkinarahastojen kehitystä käydään tarkemmin läpi Sijoitusrahastot-vuosikatsauksessa. Suomessa johdannaissopimukset kirjataan taseeseen markkina-arvon mukaisina saamis- tai velkapuolelle sen mukaan, onko arvo positiivinen (saaminen) tai negatiivinen (velka). Rahalaitosten johdannaissopimusten kanta on yleensä nettomääräisesti lähellä nollaa, koska pankit pyrkivät suojaamaan asiakkaidensa kanssa tekemänsä johdannaissopimukset vastakkaisella positiolla Vuosikatsaus 1 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

7 .3.1 R AH AL AI T O K SET Kuvio 1. Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase Thousands 8 Rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet Kiinteä omaisuus Arvopaperit Muut saamiset Saamiset euroalueen ulkopuolelta Lainat euroalueelle Mrd. euroa Oma pääoma ja varaukset Liikkeeseen lasketut velkapaperit Muut velat Velat euroalueen ulkopuolelle Talletukset euroalueelle Kotitalouksien ja yritysten lainakanta kasvaa Suomessa nopeammin kuin muualla euroalueella Suomen rahalaitosten saamisista lainat euroalueelle lähinnä Suomeen olivat taseen saamispuolen suurin erä. Lainat kattoivat lähes puolet kaikista saamisista. Euroalueelle myönnettyjen lainojen määrä kääntyi vuoden 1 aikana hienoiseen kasvuun noin kaksi vuotta jatkuneen pienenemisen jälkeen. Vuoden 1 3 Vuosimuutokset lasketaan rahalaitostilastoissa virtatiedoista, jotka saadaan, kun kantatietojen muutoksesta poistetaan ajanjakson aikana kantaan vaikuttavat muut muutokset, kuten hinnanmuutokset, arvonalentumiset sekä luokitusmuutokset. Luokitusmuutoksia syntyy esimerkiksi sektori- ja vaadeluokitusten muutoksista, rahalaitossektorin rakenteen muuttumisesta ja kirjanpitokäytäntöjen muutoksista. Virtatiedot kuvaavat siis pankin tekemiä taloustoimia ajanjakson ailopussa lainakanta oli 3 suurempi kuin edellisvuoden lopussa. 3 Kotitalouslainat kattoivat lainakannasta noin ja yrityslainat runsaan neljänneksen. Tammikuussa 1 otettiin käyttöön uuden kansatalouden tilinpitojärjestelmän mukainen (EKT1) sektoriluokitus ja tässä yhteydessä valtaosa raportoijista siirtyi käyttämään Tilastokeskuksen ajantasaista yritysrekisteriä. Muutoksen myötä paljon yrityksiä siirtyi tilastoissa sektoreihin muut rahoituslaitokset sekä julkana. Virtatiedoista laskettu vuosimuutos kuvaa siten puhtaiden taloustoimien vaikutusta kantaan. Vuoden 1 alussa rahalaitostilastoissa otettiin käyttöön uusi sektoriluokitus, jonka myötä useat vaateista siirtyivät sektorista toiseen. Näin ollen virtatiedoista laskettu vuosimuutos ei vastaa kahden ajankohdan kannasta laskettua muutosta. Tilastokeskus (1): Sektoriluokitus 1. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 1 7

8 R AH AL AI T O K SET.3.1 kisyhteisöt. Lisäksi yrityssektorin sisällä tehtiin runsaasti yritysten uudelleenluokituksia, kuten siirtoja varsinaisista yrityksistä asuntoyhteisöihin. Kotitalouslainojen vuosikasvu hidastui vuoden 1 aikana ja oli vuoden lopussa vajaat. Yritysten ja asuntoyhteisöjen yhteenlasketun lainakannan kasvu hidastui niin ikään hieman vuoden aikana ja oli vuoden lopussa noin. Kasvua ylläpiti ennen kaikkea asuntoyhteisöjen lainakannan lisääntyminen. Muille rahoituslaitoksille myönnettyjen lainojen voimakas kasvu jatkui, joskin selvästi aiempaa hitaammin. Tämä johtui näiden laitosten kanssa tehtyjen reposopimusten määrän kasvun hidastumisesta. Euroalueella muille kuin rahalaitoksille ja julkisyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta pieneni edelleen vuoden 1 aikana, joskin hitaammin kuin edellisvuonna: joulukuussa lainakanta supistui,. Kotitalouksien lainakannan vuosikasvu on pysytellyt nollan tuntumassa kolmen vuoden ajan. Vuoden 1 aikana lainakanta pieneni hienoisesti ja oli joulukuussa,3 pienempi kuin vuotta aiemmin. Yritysten lainakanta kasvoi Suomessa nopeammin (,9 joulukuussa 1) kuin useammassa muussa euroalueen maassa. Vuoden 1 aikana koko euroalueen yrityslainojen vuosimuutos oli negatiivinen; joulukuussa 1,3. Vuoden lopussa vain Luxemburgin ja Maltan yrityslainojen vuosikasvu oli nopeampi kuin Suomen. Kuvio. Kotitalouksien ja yritysten lainojen vuosimuutos Suomessa ja euroalueella, 1 kk:n liukuva keskiarvo 1 1 Suomi: yritykset (ml. asuntoyhteisöt) Euroalue: yritykset Kotitalouksien talletukset kasvavat muualla euroalueella nopeammin kuin Suomessa, yritysten hitaammin Talletukset ovat luottolaitosten tärkein varainhankinnan erä. Euroalueelta Suomen luottolaitoksiin tehdyt talletukset kattavat kolmanneksen yhteenlasketun taseen velkapuolesta. Euroalueen ulkopuolelta luottolaitoksiin tehtyjen talletusten osuus on runsas viidennes yhteenlasketusta taseesta. Suuri osa talletuksista on kuitenkin rahalaitosten välisiä. Esimerkiksi luottoyhteisöjen talletukset ovat pääosin emoyhtiöltä saatua rahoitusta, sillä luottoyhteisöt eivät saa vastaanottaa yleisön talletuksia. Suomi: kotitaloudet Euroalue: kotitaloudet Lähteet: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki. Euroalueen yleisön talletuskannan vuosikasvu Suomen rahalaitoksissa hidastui vuonna 1 lähes prosenttiyksikköä ja jäi, prosenttiin joulukuussa. Muiden rahoituslaitosten talletuskanta jatkoi kasvuaan, joskin hitaammin kuin aikaisemmin. Tämä johtui reposopimusten kasvun hidastumisesta, kuten taseen saamispuolellakin. Reposopimus eli takaisinostosopimus on järjestely, jossa arvopapereita myytäessä myyjälle syntyy velvoite ostaa arvopaperit tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana. 8 Vuosikatsaus 1 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

9 .3.1 R AH AL AI T O K SET Suomen rahalaitoksiin tehdyistä yleisön talletuksista suurin osa on kotitalouksien tekemiä. Näistä talletuksista pääosa on suomalaisten kotitalouksien käyttelytilejä ja määräaikaistalletuksia. Kotitalouksien talletuskanta alkoi supistua hienoisesti vuonna 13, ja sama trendi jatkui vuoden 1 aikana. Vuoden lopussa kotitalouksien talletuskanta oli prosentin pienempi kuin edellisvuoden lopussa. Yritysten talletuskannan kasvu hidastui voimakkaasti vuonna 13, mutta nopeutui jälleen vuonna 1 vuosikasvun vaihdellessa 1 prosentin molemmin puolin. Yritysten talletuskannan taustalla on reposopimusten tuntuva lisääntyminen. Koko euroalueen yleisön talletuskanta lisääntyi runsaan prosentin vuoden 1 aikana. Yleisön talletukset ovat euroalueella kehittyneet vaatimattomasti jo useamman vuoden ajan; vuosikasvu on vuodesta 11 alkaen pysynyt alle 3 prosentissa. Ainoastaan Virossa ja Maltalla yleisön talletukset lisääntyivät nopeammin kuin Suomessa. Epävarmuuden lisääntyminen Kreikassa tammikuussa pidettyjen parlamenttivaalien alla näkyi joulukuussa Kreikan rahalaitosten yleisön talletuskannan noin 3 prosentin vähenemisenä. Kuvio 3. Kotitalouksien ja yritysten talletusten vuosimuutos Suomessa ja euroalueella, 1 kk:n liukuva keskiarvo 1 1 Suomi: yritykset Euroalue: yritykset Suomi: kotitaloudet Euroalue: kotitaloudet Lähteet: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki. Suomalaisilla rahalaitoksilla ei ollut vuonna 1 vaikeuksia saada markkinaehtoista rahoitusta. Liikkeeseen laskettujen velkapapereiden määrä, joka on toinen merkittävä varainhankinnan erä, lisääntyi keskimäärin runsaaseen prosenttiin edellisvuoden runsaasta prosentista. Muualla euroalueella rahalaitosten velkakirjalainakanta jatkoi sen sijaan supistumistaan: vuoden lopussa liikkeeseen laskettu kanta oli lähes 8 pienempi kuin edellisvuoden lopussa. Markkinaehtoisen rahoituksen tarvetta vähensivät pankkien pyrkimykset sopeuttaa taseitaan heikkoon taloustilanteeseen. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 1 9

10 R AH AL AI T O K SET.3.1 Taulukko 1. Rahalaitosten (pl. Suomen Pankki) yhteenlaskettu tase 1, milj euroa Saamiset Luottolaitokset Rahamarkkinarahastot Yhteensä Lainat euroalueelle Muut arvopaperit kuin osakkeet, euroalueella olevien liikkeeseen laskemat Osakkeet ja osuudet, euroalueella olevien liikkeeseen laskemat Saamiset euroalueen ulkopuolelta Kiinteä omaisuus Muut saamiset Yhteensä Velat Talletukset euroalueelta Liikkeeseen lasketut velkapaperit, euroalueella olevien hallussa olevat Rahamarkkinarahasto-osuudet, euroalueella olevien hallussa olevat Oma pääoma Velat euroalueen ulkopuolelle Muut velat Yhteensä ) Johdannaiset sisältyvät eriin muut saamiset ja muut velat 1 Vuosikatsaus 1 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

11 .3.1 R AH AL AI T O K SET 3 Lainat ja arvopaperisaamiset Suomen rahalaitosten euroalueen yleisölle myöntäminen euromääräisten lainojen kanta oli vuoden 1 lopussa 1 mrd. euroa. Lainojen vuosikasvu hidastui vuoden mittaan selvästi ja oli,1 joulukuussa 1. Yritysten ja kotitalouksien lainakantojen kasvu jatkui, joskin asuntolainoissa hitaampana kuin aiemmin. Yleisön lainakantaan luetaan mukaan lainat kotitalouksille, yrityksille ja julkisyhteisöille sekä lainat vakuutusyhtiöille ja muille rahoituslaitoksille kuin rahalaitoksille. Suurin osa Suomen rahalaitosten yleisölle myöntämien lainojen kannasta muodostuu lainoista kotitalouksille. Vuoden 1 lopussa yleisön lainakannasta eli 119 mrd. euroa oli kotitalouslainoja. Osuus pysyi lähes samana kuin vuonna 13. Tätä ennen kotitalouslainojen osuus oli pitkään noin prosentin tuntumassa. Kuvio. Kotitalouksien lainakanta suhteessa yleisön lainakantaan Kotitalouksien lainakanta suhteessa yleisön lainakantaan Suomen rahalaitosten yleisölle myöntämien lainojen kokonaiskanta, mukaan lukien valuuttamääräiset sekä euroalueen ulkopuolelle myönnetyt lainat, oli mrd. euroa vuoden 1 lopussa. Lainakannan kasvu edellisvuotisesta oli 1 mrd. euroa. Koko yleisön lainakannasta Suomeen myönnettyjen lainojen osuus oli 8, muihin euromaihin myönnettyjen lainojen osuus ja euroalueen ulkopuolisten maiden osuus 1. Lainakannan rakenne on muuttunut viime vuosina, ja syy tähän on vuonna 11 alkanut repo-ostojen voimakas kasvu. Reposopimukset erityisesti vakuutuslaitosten ja keskusvastapuolien 7 kanssa yleistyivät. Ennen vuotta 11 rahalaitokset tekivät reposopimuksia pääasiassa suoraan muiden rahalaitosten kanssa. Lainakannasta muita kun euromääräisiä lainoja oli vuoden 1 lopussa 1. Valuuttalainojen osuus on viime vuosina kasvanut samanaikaisesti reposopimusten lisääntymisen myötä. Ruotsin ja Tanskan kruunun määräiset lainat kattoivat 9 valuuttalainoista. 3.1 Lainat kotitalouksille Repo-osto eli takaisinostosopimus on järjestely, jossa arvopapereita myytäessä myyjälle syntyy velvollisuus ostaa arvopaperit takaisin tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana. Suomessa repo-ostojen Suomen rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten lainojen kanta oli vuoden 1 lopussa 119 mrd. euroa. Kotitalouksien lainakanta jatkoi kasvuaan, mutta kasvuvauhti hidastui vuoden takaisesta. Vaikka Suomessa kotitalouksien lainakannan kasvuvauhti onkin hidastunut, on se euroalueeseen verratkasvu johtuu yhden pankin organisatorisista ratkaisuista, jotka keskittävät tiettyjä markkinatoimintoja Suomeen. 7 Keskusvastapuolet kuuluvat sektoriin muut rahoituslaitokset. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 1 11

12 R AH AL AI T O K SET.3.1 tuna ollut nopeampaa. Euroalueella kotitalouksien lainakanta supistui joulukuussa 1 edellisvuodesta, kun vastaavasti Suomessa kotitalouksien lainakanta kasvoi 1,9. Kuvio. Kotitalouksien lainakannan vuosikasvu Suomessa ja euroalueella Kuvio. Asuntolainakannan vuosikasvu Suomessa ja euroalueella 1 1 Suomi Portugali Espanja Euroalue Saksa 8 Suomi Euroalue Euroalue (pl. arvopaperistetut lainat) Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki Lähde: Euroopan keskuspankki Asuntolainat Suomen rahalaitosten myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta oli 9 mrd. euroa joulukuussa 1. Alkuvuodesta 1 asuntolainojen kasvuvauhti oli tasaista, mutta hiipui loppuvuotta kohden. Kannan vuosikasvu hidastui 1,7 prosenttiin. Hidastumisesta huolimatta vuosikasvu säilyi edelleen nopeampana kuin euroalueella, jossa keskimääräinen kasvuvauhti vuonna 1 pysyi nollan prosentin tuntumassa. Euroalueen asuntolainojen kasvuvauhtia hillitsivät suurten maiden, kuten Espanjan, Portugalin ja Ranskan, vaatimattomat kasvulukemat. Ranskan vuosikasvuun vaikutti merkittävästi toukokuussa 1 toteutettu asuntolainojen arvopaperistaminen, jossa asuntolainoja siirrettiin Ranskan rahalaitosten taseista euroalueen ulkopuolelle. Tämä asuntolainojen arvopaperistaminen näkyy selvänä tasomuutoksena koko euroalueen aikasarjassa. 8 Uudet nostot sisältävät raportointijakson aikana nostetut uudet lainat. Uusilla sopimuksilla tarkoitetaan uusien liiketoimien lisäksi uudelleen neuvoteltuja sopimuksia riippumatta siitä, nostetaanko Vuonna 1 suomalaiset kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1 mrd. euron edestä eli keskimäärin 1, mrd. euroa kuukaudessa. Uusia asuntolainasopimuksia 8 solmittiin yhteensä 17 mrd. euron arvosta, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuonna 13. Viime vuosina lainojen kysynnän hidastumiseen on vaikuttanut jo pidempään jatkunut taloudellinen epävarmuus. Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometrin (IV/1) mukaan pankinjohtajat arvioivat kotitalouksien luotonkysynnän pysyvän myös lähitulevaisuudessa laimeana. Asuntolainamarkkinoiden hiljaisuudesta huolimatta, kotitaloudet ovat kuitenkin velkaantuneet lisää. Tätä selittää osaltaan se, että osa asuntoosakeyhtiöiden kautta otetusta lainasta, jolla rahoitetaan esimerkiksi korjausrakentamista, on itse asiassa kotitalouksien lainaa. Kotitaloudet maksavat tätä lainaa pois usein rahoitusvastikkeen muodossa. 9 Suomessa kotitaloudet sitovat asuntolainansa pääasiassa euriborkorkoihin. Vuonna 1 kaikista asuntolainasopimuksista 9 sidottiin euriborkorkoihin. Kun Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoa ja talletuskorkoa ennätysalhaiselle tasolle vuonna 1, heilaina raportointijakson aikana. 9 Tilastokeskus, Rahoitustilinpito. 1 Vuosikatsaus 1 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

13 .3.1 R AH AL AI T O K SET jastui tämä välittömästi näitä korkoja seuraaviin euriborkorkoihin ja tätä kautta kotitalouksien asuntolainakorkoihin. Matala korkotaso onkin pitänyt markkinakorkoihin asuntolainansa sitoneiden kotitalouksien korkomenot pieninä. Uusien euriborsidonnaisisten asuntolainojen eniten käytetty koronkiinnitysaika on edelleen 1 kuukautta. Joulukuussa 1 euriborsidonnaisista asuntolainoista 3 prosentissa korko kiinnitettiin 1 kuukaudeksi. Seuraavaksi yleisin (3 ) koronkiinnitysaika euriboreissa oli kuusi kuukautta. Osaltaan johtuen matalista markkinakoroista, pankit eivät ole juurikaan viimeisen kahden vuoden aikana myöntäneet yhden kuukauden euriboriin sidottua asuntolainaa. Koska lyhimmät euriborkorot ovat lähellä nollaa, jää pankkien saamat korkotuotot vähäisiksi, jos tätä ei ole otettu huomioon esimerkiksi asiakkaan lainamarginaalissa. Kolmen kuukauden euriboriin sidotut asuntolainat ovat myös vähentyneet selvästi: vuonna 1 niihin sidottiin noin euriborsidonnaisista asuntolainoista, kun edellisenä vuonna osuus oli 7. Kuvio 7. Uusien asuntolainojen korkosidonnaisuudet 1 8 Euriborsidonnaiset Primesidonnaiset Kiinteäkorkoiset Muut korot Kiinteiden korkojen sekä primekorkojen osuus asuntolainoissa pysyi vuonna 1 pienenä eli prosentissa kuukaudesta riippuen. Joulukuussa 1 kiinteäkorkoisten asuntolainojen osuus oli 3,8 ja primekorkoisten osuus,. Suomessa uusien asuntolainasopimusten keskikorko oli 1, joulukuussa 1, kun se oli euroalueella,8. Lainojen korkoihin vaikuttavat sovellettavat viitekorot, joiden käyttö vaihtelee maittain. Suomessa asuntolainoja sidotaan suhteellisesti enemmän vaihtuviin korkoihin, joiden kiinnitysaika on lyhyt. Useissa euroalueen maissa asuntolainoja sidotaan puolestaan kiinteisiin, useaksi vuodeksi kiinnitettyihin korkoihin. Kuvio 8. Uusien asuntolainasopimusten keskikorko Suomessa ja euroalueella 3 1 Uusien asuntolainasopimusten keskikorko Suomessa Uusien asuntolainasopimusten keskikorko euroalueella EKP:n ohjauskorko 1 kk:n euriborkorko Lähteet: Euroopan keskuspankki, Reuters ja Suomen Pankki. Suomen luottolaitosten uusien asuntolainojen keskimääräinen laskennallinen korkomarginaali 1 oli 1, joulukuussa 1. Korkomarginaali supistui hienoisesti vuoden 1 aikana. Asuntolainojen korkomarginaalit ovat kuitenkin selvästi suuremmat kuin vielä 11, jolloin marginaali oli keskimäärin,7 prosenttiyksikön tuntumassa. 1 Laskennallinen korkomarginaali on uuden nostetun asuntolainan sovitun vuosikoron ja viitekoron erotus. Luottolaitokset eivät raportoi korkomarginaaleja koskevia tietoja Suomen Pankille, vaan laskennallinen korkomarginaali perustuu Suomen Pankin laskelmiin. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 1 13

14 R AH AL AI T O K SET.3.1 Kuvio 9. Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali, 1, Laskennallinen korkomarginaali 1 kk euribor, yleisin viitekorko,, 1,,8. Vuosimuutos suureni selvästi vuoden 13 lopun, prosentista. Kulutusluottojen kannan keskikorko nousi hieman vuodesta 13 ja oli joulukuussa,7. Kuvio 1. Kotitalouksien kulutusluottojen kanta ja keskikorko 1 1,,,, Lähde: Suomen Pankin laskelmat. Finanssialan Keskusliiton raportin 11 mukaan asuntovelallisilla on asuntolainaa keskimäärin 89 euroa, kun sitä vuotta aiemmin oli 89 euroa. Asuntolainamäärien kehitys on ollut varsin erilaista alueellisesti. Pääkaupunkiseudulla asuntolainamäärät ovat kasvaneet kevään 13 tilanteeseen verrattuna, kun taas muualla Suomessa lainamäärät ovat pienentyneet. Asuntojen hintojen kalleuden myötä myös pääkaupunkiseudulla asuvien asuntolainamäärät ovat suuremmat kuin muualla maassa asuvien lainamäärät. Vuonna 1 pääkaupunkiseudulla asuvalla oli asuntolainaa keskimäärin 11 7 euroa, missä oli kasvua edellisestä vuodesta,7. Muualla Suomessa keskimääräinen asuntolaina on tällä hetkellä 8 euroa, ja lainamäärä on pienentynyt etenkin maaseutukunnissa. Viimeisen kahden vuoden aikana otettujen asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on 1,9 vuotta Kulutusluotot Suomen luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli 13, mrd. euroa joulukuussa 1, mikä on, mrd. euroa enemmän kuin edellisvuoden lopussa. Kulutusluottojen vuosimuutos oli Thousands Kanta (vasen asteikko) Keskikorko (oikea asteikko) 1 Mrd. euroa Pankkien myöntämät kulutusluotot kattavat kotitalouksien kaikista kulutusluotoista lähes 9. Myös muut, ilman luottolaitoslupaa toimivat rahoituslaitokset myöntävät kotitalouksille kulutusluottoja etenkin autokaupan rahoitusta varten. Tilastokeskuksen mukaan kotimaisista luotonantajista muiden rahoituslaitosten (pl. vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt) kotitalouksille myöntämien luottojen kanta oli mrd. euroa syyskuun 1 lopussa. Kulutusluottojen osuus tästä oli 9. Vuoden 1 lopussa kulutusluottokannasta kolmasosa oli tili- ja korttiluottoja. Nämä luotot ovat tarvittaessa käytettävissä ennalta sovittuun luottorajaan saakka. Tili- ja korttiluottojen kanta oli vuoden 1 lopussa, mrd. euroa, ja tästä 1 oli luottokortteihin liitettyjä korottomia maksuaikalainoja. Pidennettyjen, yleensä korollisten luottokorttiluottojen osuus oli noin ja tililuottojen osuus 1. Osuudet ovat säilyneet ennallaan verrattuna edellisen vuoden tilan- 11 Finanssialan Keskusliitto (kevät 1) Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. 1 Vuosikatsaus 1 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

15 .3.1 R AH AL AI T O K SET teeseen. Tili- ja korttiluottokannan keskikorko oli vuoden lopussa,7, kun se edellisvuoden lopussa oli,8. Tili- ja korttiluotot ovat pääosin vakuudettomia. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien muiden lainojen kanta oli joulukuun lopussa 1 mrd. euroa. Muiden lainojen vuosikasvu nopeutui prosentin tuntumaan. Keskikorko oli muissa lainoissa joulukuun lopussa,. Lainat muihin käyttötarkoituksiin kattavat opintolainat, lainat vapaa-ajanasuntoja ja elinkeinon harjoittamista varten sekä muut lainat, jotka ovat esimerkiksi sijoituslainoja. Suurin alaerä muissa lainoissa ovat lainat elinkeinon harjoittamista varten. Elinkeinonharjoittajien lainakanta oli, mrd. euroa ja lainakannan keskikorko,. Suurin osa (yli 8 ) elinkeinoharjoittajien lainoista oli myönnetty maa- ja metsätaloutta harjoittaville kotitalouksille lopussa 71 mrd. euroa. Tämä on alle koko euroalueen yrityslainakannasta. Talouden epävarmuus ja Suomen talouden heikko suhdannekehitys näkyvät yrityslainakannan maltillisena kasvuna, mutta kun verrataan tilannetta euroalueeseen ja muihin euromaihin, on Suomen yrityslainakannan kehitys ollut hyvä. Kun euroalueella yrityslainakannan vuosikasvu oli negatiivinen koko vuoden 1, oli se Suomessa koko vuoden positiivinen ja joulukuussa kasvuvauhti oli,9. Vaikka yrityksille myönnettyjen lainojen kasvuvauhti säilyi Suomessa vuoden 1 aikana positiivisena, vauhti kuitenkin hidastui. Yrityslainakannan kehittymisessä on eroja euromaiden välillä. Esimerkiksi vuonna 1 Portugalissa yrityslainakanta supistui 7,, kun taas Ranskassa yrityslainakanta kasvoi,9 prosentin vuosivauhtia. 3. Yrityslainat Yrityslainakannan kasvuvauhti oli Suomessa koko vuoden positiivinen ja verrattuna valtaosaan euromaista yrityslainakanta kasvoi nopeasti. Suomessa yritysten maksama lainarahan hinta oli lähellä euroalueen keskitasoa. Kuitenkin pienemmissä lainoissa Suomessa yritykset maksoivat matalampaa korkoa lainastaan verrattuna muihin euromaihin. Suuremmat, yli 1 milj. euron lainat, olivat samoissa hinnoissa kuin euroalueella keskimäärin. Talouden epävarmuus heijastui kuitenkin yritysten lainankysyntään, joka jäi heikommaksi kuin aiempina vuosina. Suomen luottolaitosten euroalueen yrityksille ja asuntoyhteisille myöntämien lainojen kokonaiskanta, mukaan lukien valuuttamääräiset lainat, oli vuoden 1 Vahvinta kasvu oli vuoden 1 lopussa Suomessa, Maltassa ja Luxemburgissa. Euroalueen yrityslainakannan vuosikasvu painui negatiiviseksi jo vuonna 1, kun Italian, Portugalin, Espanjan ja Ranskan kasvulukemat heikkenivät merkittävästi. Kuvio 11. Yrityslainojen vuosikasvu Suomessa ja euromaissa Euroalue Suomi Portugali Ranska Itävalta Saksa Lähteet: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki. Suomessa yritysten maksama lainarahan hinta on lähellä euroalueen keskitasoa, kun tarkastellaan kaikkia yrityslainoja. Joulukuussa uusien yrityslainasopimusten keskikorko oli Suomessa, ja euroalueella,. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 1 1

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Viitekorkojen merkitys lainanottajalle

Viitekorkojen merkitys lainanottajalle 9.5.008 Asuntolainat ovat Suomessa valtaosin vaihtuvakorkoisia, joten niiden korot nousevat ja laskevat yleisen korkotason mukana. Euriborsidonnaisten lainojen korot riippuvat euroalueen rahamarkkinoiden

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2007 Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet nopeammin kuin velat Pankkien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat edelleen vuoden 2007 alkuneljänneksellä Listautuneet

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2006 Pankkikonsernien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Saksan kiinteistörahastomarkkinoilla ongelmia Suomalaisista osakkeista

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Asuntolainamarkkinakatsaus

Asuntolainamarkkinakatsaus FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Elina Salminen SISÄLLYS Asuntolainamarkkinat Suomessa terveellä pohjalla... 1 Suomessa asuntolainojen kasvu nopeampaa kuin Euroopassa keskimäärin...

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Kulutusluottoselvitys

Kulutusluottoselvitys 14.12.21 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. KULUTUSLUOTTO KÄSITTEENÄ 2 2. ERI KULUTUSLUOTTOMUODOT 2 3. KULUTUSLUOTTOJEN MÄÄRITTELY TILASTOISSA 3 4. KULUTUSLUOTOT

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 29.4.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014 Ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot