Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys"

Transkriptio

1 Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys Launonen Tapani Leppäniemi Matti POEM, OAMK 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tavoitteet Sisältö- ja media-alan määritelmä kasvuselvityksessä. 3 2 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksessa mukana olevat yritykset 5 4 Liiketoiminta Tuotteet ja verkostot Liikevaihto Henkilöstö Kasvu Kasvuyritykset Kasvuyritysten liikevaihto Kasvuyritysten liikevaihto toimialoittain Kasvuyritysten henkilöstö Kasvuyritysten henkilöstö toimialoittain Vuoden 2002 jälkeen perustetut yritykset Sisältö- ja media-alan kasvu toimialoittain Kansainvälinen liiketoiminta 31 8 Yritysten kehittämistoiminta Liiketoiminnan kehittäminen Tuotekehitys Alueelliset kehityspalvelut 40 9 Yritysten näkemykset toimialan kehityksestä Yritysten kehityssuunnitelmat Alueen puuttuvat resurssit ja kehittäjäorganisaatiot Kehittäjäorganisaatioiden rooli toimialan kehityksessä yritysten näkökulmasta Yhteenveto 48 2

3 1 Johdanto 1.1 Tavoitteet Sisältö- ja media-alan kasvuselvityksen tavoitteena oli tunnistaa Oulun seudun sisältö- ja media-alan kasvuhakuiset yritykset ja toimialat, joilla on kansallisia ja kansainvälisiä menestysmahdollisuuksia. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, millä osa-alueilla kasvu on tapahtunut ja missä se on jatkossa mahdollista. Avainkysymyksiä olivat: Mitkä tekijät ovat edistäneet ja rajoittaneet yritysten kasvua ja kehittymistä? Miten yritykset saavuttavat vuodelle 2010 asetetut kasvutavoitteet? Mitkä ovat alueen puuttuvat resurssit, ja miten kehittäjäorganisaatioiden toimintaa voitaisiin jatkossa kehittää? Minkälaisia palveluita yritykset haluavat tulevaisuuden kärkihankkeilta? Tutkimuksessa selvitettiin, miten yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä on kehittynyt vuodesta 2002 lähtien sekä yritysten tavoitteet vuoteen Lisäksi tutkittiin muun muassa yritysten omistuspohjaa, liikevaihdon jakautumista alueellisesti, yritysten kehittämistoimintaan hankittuja rahoituksia, yritysverkostojen laajuutta sekä eri rahoitusmuotojen ja kehityspalvelujen toimivuutta. Samalla yrityksiltä kysyttiin kehitysideoita kehittäjäorganisaatioiden tulevaan toimintaan, palveluihin ja rooliin. 1.2 Sisältö- ja media-alan määritelmä kasvuselvityksessä Tutkimuksen pohjana on käytetty Media Forumin toiminnan aikana syntynyttä sisältö- ja media-alan yrityslistausta. Yritykset, jotka valittiin tutkimukseen, tuottavat sisältöjä ja käyttävät mediaa laajaalaisesti. Valittu lähestymistapa mahdollisti tutkimuksen laajentamisen ICT-rajapinnassa toimiviin ohjelmistotaloihin, jotka kokevat tekevänsä sisältö- ja media-alan osaamista vaativia ohjelmistoja. 3

4 2 Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin touko-lokakuussa 2007 haastattelemalla Oulun seudun sisältö- ja media-alan yrityksiä. Yhteyttä otettiin 221 yritykseen, joista 117 osallistui tutkimukseen. 60 yritystä kieltäytyi tutkimuksesta. Loppuja 44 yritystä ei tavoitettu haastatteluun. Ne olivat esimerkiksi muuttaneet pois Oulun seudulta tai lopettaneet toimintansa. Saadaksemme laajemman kuvan Oulun seudun sisältö- ja media-alan koosta, selvitimme Patenttija Rekisterihallituksesta niiden yritysten liikevaihtotiedot, joita emme tavoittaneet kyselyyn, mutta kuuluivat alkuperäiseen määritelmän mukaisesti tutkimuksen piiriin. Vuodelta 2002 varmennettuja tietoja saatiin 26 yrityksestä ja vuodelta 2006 tietoja saatiin 31 yrityksestä. Koska kaikkia alan yrityksiä ei haastateltu, tutkimus ei anna täydellistä kuvaa Oulun alueen sisältö- ja media-alan kokonaiskoosta. Sitä vastoin tutkimus tarjoaa suuntaviivoja, tavoitteita ja ennusteita alan lähemmälle tarkastelulle. Tutkimuksessa on pyritty tunnistamaan alan sisäisiä kehitystrendejä tutkimalla toimialojen välisiä eroja. Lisäksi yritysten liiketoimintaa on tarkasteltu erityisesti taloudellisen kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmasta. Tutkimuksessa mukana olevien yritysten valinnan pohjana oli Tilastokeskuksen toimialajako, joka sisältää elokuva- ja av-tuotannot, julkaisu- ja kustannustoiminnan, koulutuksen ja konsultoinnin, mainonnan ja markkinoinnin, multimedian, ohjelmistotuotannot sekä äänituotannot. Lisäksi tutkimukseen otettiin mukaan tapahtumajärjestäjät. Huomionarvoista on, että vaikka tutkimuksessa oli mukana ohjelmistotaloja, niin tutkimus ei tarkastele ohjelmistotuotantotoimialaa kokonaisuutena. Selvityksessä olivat mukana ainoastaan sisältö- ja media-alaan kuuluvat ohjelmistotalot. Tutkimus vahvisti ennakkoaavistuksen, että toimialaluokitukset ovat auttamattomasti vanhentuneita. Tutkimuksen alussa löytyi kaikkiaan 4-5 erilaista sisältö- ja media-alan toimialaluokitusta. Myös valtakunnallisella tasolla työstetään uutta sisältö- ja media-alan toimialaluokitusta, jonka toivotaan aikanaan ajantasaistavan myös Tilastokeskuksen toimialaluokitukset. Oman haasteensa tutkimukselle toi myös se tosiseikka, että käytännössä yritykset ilmoittavat Yritysrekisteriin useita eri toimialoja, koska yritykset a) toimivat aidosti usealla eri toimialalla tai b) määrittelevät alun perin toimialansa mahdollisimman laveasti, jottei rekisteritietoja tarvitse yritystoiminnan tarkentuessa tai muuttuessa päivittää. Näin säästyy ylimääräiseltä byrokratialta ja hintavilta muutosmaksuilta. 4

5 3 Tutkimuksessa mukana olevat yritykset Tutkimuksessa mukana olevat 117 yritystä sijaitsivat pääasiassa Oulussa. Kaikkiaan 104 yritystä ilmoitti kotikunnakseen Oulun. Loput 13 yritystä sijoittuivat Haukiputaalle (5 yritystä), Kempeleeseen (2), Oulunsaloon (2) sekä Iihin, Muhokselle, Raaheen ja Ylivieskaan (yksi yritys kustakin kunnasta). Lukumääräisesti tarkastellen yritystoiminta on kasvanut voimakkaimmin 2000-luvulla. Kuten kuvasta 1 ilmenee, yli puolet haastatelluista yrityksistä (60 yritystä) oli perustettu 2000-luvulla. Sisältö- ja mediaalan liiketoiminnan voi kuitenkin nähdä antaneen jo viime vuosikymmenellä selkeitä viitteitä esiinmarssistaan, sillä alalle perustettiin uutta liiketoimintaa tasaisesti joka vuosi läpi koko 1990-luvun. Tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että ennen 1990-lukua sisältö- ja media-alan liiketoiminta oli Oulun seudulla vielä vakiintumatonta ja uutta liiketoimintaa syntyi satunnaisesti. Ennen 1980-lukua Oulun seudun sisältö- ja media-ala rajoittui pääasiassa sanomalehtien kustannus- ja julkaisutoimintaan. Vasta 1980-luvulta voidaan tunnistaa ensimmäiset merkit sisältö- ja media-alan heräämisestä Oulun seudulla. Kuva 1. Yrityksen perustamisvuosi Yrityksen perustamisvuosi < Oulun seudun sisältö- ja media-alalla toimivien yritysten liiketoiminta on selvityksen perusteella varsin laaja-alaista. Huomionarvoista on, että 38 prosenttia yrityksistä (44 yritystä) ilmoitti toimivansa useammalla kuin yhdellä toimialalla. Keskimäärin yritykset ilmoittivat toimivansa 1,7 toimialalla. Kuten alla olevasta kuvasta 2 ilmenee, suurin yksittäinen toimiala oli mainonta- ja markkinointi. Kaikkiaan 51 yritystä ilmoitti toimivansa kyseisellä toimialalla. Toiseksi suurimmaksi toimialaksi osoittautui ohjelmistotuotanto (32 yritystä) ennen julkaisu- ja kustannustoimintaa (27 yritystä) sekä elokuva- ja av-tuotantoa (26 yritystä). Myös koulutusta ja konsultointia (20 yritystä), multimediatuotantoja (20 yritystä) sekä äänituotantoja (17 yritystä) harjoitti suhteellisen moni yritys. 5

6 Kuva 2. Yritykset toimialoittain Yritykset toimialoittain elokuva- ja avtuotannot Julkaisu- ja kustannus Koulutus- ja konsultointi Mainonta- ja markkinointi Multimedia Ohjelmistotuotannot Äänituotuotannot Sisältö- ja media-alan laajuuden selvittämiseksi, yrityksiä pyydettiin ilmoittamaan myös toimialasegmenttinsä. Yritykset raportoivat toimivansa keskimäärin 4 toimialasegmentillä. Suurin yksittäinen toimialasegmentti oli graafinen suunnittelu, jolla raportoi toimivansa 40 yritystä. WWWsivuja ilmoitti suunnittelevansa vajaat 1/3 yrityksistä (34 yritystä). Suunnilleen saman verran oli markkinointi- ja yritysviestintäpalveluita tarjoavia yrityksiä (35 yritystä). Lisäksi ohjelmointia (32 yritystä), sovellusten sisältösuunnittelua (31 yritystä) sekä valokuvausta (29 yritystä) harjoittavat yritykset olivat vahvasti edustettuina tutkimukseen haastateltujen yritysten joukossa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Oulun seudun sisältö- ja media-alan yrityksille on tunnusomaista, että niiden liiketoiminta on laaja-alaista, eikä keskittymistä tiettyyn selkeästi fokusoituun ydinosaamiseen ole tunnistettavissa. Tilanteeseen ovat johtaneet yhtäältä yritysten nopeasti muuttuva toimintaympäristö sekä toisaalta alan lyhyt historia ja vakiintumattomuus Oulun seudulla. Toisaalta kuten jo edellä todettiin, yllä olevia tilastoja vääristää myös se tosiasia, että yritystä rekisteröitäessä on helpompaa ja halvempaa ilmoittaa mahdollisimman laaja toimialamääritys, kuin maksaa jälkikäteen tapahtuvasta muutoksesta. 6

7 Kuva 3. Yritykset toimialasegmenteittäin Yritykset toimialasegmenteittäin Tuotantoyhtiöt Kalustovuokraus Tuotantopalvelut Lehtijulkaisut Nettiportaalit/palvelut Painotalot Kustantamot Tv-kanava Koulutus Konsultointi Markkinointi- ja yritysviestintä Valokuvaus WWW-sivusuunnittelu Graafinen suunnittelu Animaatiot Pelit 3D Digitaaliset tehosteet Sovelluksien sisältösuunnittelu Huom. kuvassa 3 tuotantoyhtiöt tarkoittaa AV- ja elokuvatuotantoyhtiöitä Ohjelmointi (toteutus) Testaus Tietoturva Ääni Musiikki Äänitehosteet Muu Selvityksen mukaan Oulun seudun sisältö- ja media-alan yritykset toimivat hyvin yrittäjävetoisesti. Kuten kuvasta 4 on nähtävissä, kaikkiaan 80 prosenttia yrityksistä (94 yritystä) ilmoitti, että kaikki yrityksen omistajat työskentelevät yrityksessä. Vastaavasti taas 15 prosenttia yrityksistä (18 yritystä) raportoi, että vain osa omistajista on yrityksen palveluksessa. Ainoastaan 5 prosenttia yrityksistä (5 yritystä) ilmoitti, etteivät omistajat työskentele yrityksessä. Kuva 4. Omistajien työskentely yrityksessä Omistajien työskentely yrityksessä 90 % 80 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 15 % 10 % 0 % Kyllä Osa Ei 5 % 7

8 Toimitusjohtajan sukupuoli Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että Oulun seudun sisältö- ja media-ala on vahvasti miesvetoinen. Ainoastaan noin joka kuudetta yritystä johti nainen (20 naistoimitusjohtajaa). Vastaavasti taas miestoimitusjohtaja oli 83 prosentissa yrityksistä (97 miestoimitusjohtajaa). Toimialan ulkopuolinen omistus yrityksessä Kuten yllä todettiin, Oulun seudun sisältö- ja media-ala on hyvin omistajavetoista. Näin ollen ei ole kovinkaan yllättävää, että haastatelluilla yrityksillä oli suhteellisen vähän toimialan ulkopuolista omistusta. Hieman yli 3/4 yrityksistä (89 yritystä) ilmoitti, ettei yrityksessä ole lainkaan toimialan ulkopuolista omistusta. Samalla 28 yritystä raportoi, että niillä on omistusta myös toimialan ulkopuolelta. Kaiken kaikkiaan voitaneen sanoa, että sisältö- ja media-alan yritysten omistuspohja on varsin kapea. Tutkituissa yrityksissä oli keskimäärin 4 omistajaa / osakasta. Huomionarvoista on, että aineistossa oli mukana 45 yritystä, joilla oli vain yksi omistaja. Lisäksi aineistossa oli ainoastaan 9 yritystä, joilla oli 10 tai enemmän omistajia. Nämä yritykset edustivat pääsääntöisesti ohjelmistotuotantoa. Osa julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavista yrityksistä (5 sanomalehteä) suljettiin tämän kysymyksen osalta tarkastelujen ulkopuolelle, koska niiden omistusrakenne poikkesi merkittävästi muusta aineistosta. Näiden yritysten omistajamäärä vaihteli muutamasta sadasta useaan tuhanteen. 8

9 4 Liiketoiminta 4.1 Tuotteet ja verkostot Selvityksen perusteella Oulun seudun sisältö- ja media-alan liiketoiminta painottuu yritysten väliseen kaupankäyntiin (B-to-B). Kuten kuvasta 5 nähdään, kaikkiaan 89 prosenttia tutkituista yrityksistä (104 yritystä) ilmoitti toimivansa B-to-B -markkinoilla. Ainoastaan 11 prosenttia yrityksistä (13 yritystä) raportoi operoivansa yksinomaan kuluttajamarkkinoilla. Kuva 5. Yrityksen B-to-B -asiakkaat Onko yrityksellä B-to-B asiakkaita? 100 % 90 % 89 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kyllä 11 % Ei Haastateltuja yrityksiä pyydettiin ilmoittamaan, miten niiden B-to-B asiakkaat keskimäärin jakautuvat maantieteellisesti. Kuvasta 6 on havaittavissa, että runsaat puolet (53 prosenttia) B-to-B asiakkaista sijaitsi Oulun seudulla. Vastaavasti taas 41 prosenttia B-to-B asiakkuuksista oli muualla Suomessa. Ainoastaan 6 prosenttia B-to-B asiakkaista löytyi ulkomailta. 9

10 Kuva 6. B-to-B asiakkaiden jakautuminen alueittain B-to-B asiakkaiden jakautuminen alueittain 60 % 53 % 50 % 40 % 41 % 30 % 20 % 10 % 6 % 0 % Ouluseutu Muu Suomi Kv. markkinat Oulun seudun sisältö- ja media-alan yritykset tuottavat aktiivisesti tuotteita / palveluita myös kuluttajamarkkinoille. Kuten kuvasta 7 nähdään, 45 prosenttia yrityksistä (53 yritystä) ilmoitti toimivansa kuluttajamarkkinoilla. Vastaavasti taas 55 prosenttia yrityksistä (64 yritystä) ilmoitti, ettei heillä ole lainkaan kuluttajatuotteita. Yrityksiä pyydettiin myös määrittelemään keskeiset kuluttajatuotteensa. Haastattelujen perusteella voi todeta, että yritysten tuottamien kulutushyödykkeiden kirjo on niin valtaisa, ettei yhteenvetojen tai luokittelujen tekeminen kulutustuotteista ole mahdollista. Kuva 7. Yrityksellä tuotteita kuluttajamarkkinoilla Onko yrityksellänne kuluttajatuotteita? 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ei Kyllä Kuluttajatuotteiden osalta tutkittujen yritysten liiketoiminta näyttäisi olevan maantieteellisesti tarkastellen hieman laajemmalle levittäytynyttä kuin B-to-B kaupankäynnin. Kuten kuvasta 8 on nähtävissä, yritykset ilmoittivat, että keskimäärin 45 prosenttia kuluttajatuotteiden markkinoista on Oulun seudun ulkopuolella, 40 prosenttia Oulun seudulla ja 15 prosenttia Suomen rajojen 10

11 ulkopuolella. Erityisesti kansainvälinen liiketoiminta näyttäisi kuluttajatuotteiden osalta olevan aktiivisempaa kuin B-to-B tuotteiden osalta. Kuva 8. Kuluttajatuotteiden markkina-alueet Kuluttajatuotteiden markkina-alueiden jakautuminen 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 40 % 45 % 20 % 15 % 15 % 10 % 5 % 0 % Ouluseutu Muu Suomi Kv. markkinat Tutkimuksen mukaan suurin osa pienemmistäkin yrityksistä oli verkostoitunut tuotteidensa tai palveluidensa tuotannossa. Kaikkiaan 86 prosenttia haastatelluista yrityksistä (101 yritystä) ilmoitti tekevänsä alihankintayhteistyötä tuotteidensa tai palveluidensa tuotannossa (Kuva 9). Ainoastaan 14 prosenttia yrityksistä (16 yritystä) kertoi valmistavansa tuotteensa tai tarjoavansa palvelunsa ilman alihankkijoita. Kuva 9. Yritysten alihankintayhteistyö Onko yrityksellänne alihankkijayhteistyötä? 100 % 90 % 86 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 14 % 10 % 0 % Kyllä Ei Yrityksiltä kysyttiin myös tuotteiden ja palveluiden tuotantoon ja kehitykseen liittyvien alihankkijoiden ja kumppaneiden kokonaismäärä alueittain. Kuva 10 havainnollistaa, että suunnilleen puolet alihankintayhteistyöstä tapahtuu paikallisesti. Haastateltujen yritysten yhteenlaskettu alihankinta- ja 11

12 kumppanuussuhteiden määrä oli Oulun seudulta yritykset nimesivät 514 alihankinta- ja kumppanuussuhdetta. Muualla Suomessa yrityksillä oli 373 tuotantoon ja kehitykseen liittyvää alihankinta- ja kumppanuussuhdetta. Myös ulkomaista yhteistyötä tehtiin palveluiden ja tuotteiden tuotannossa, sillä haastatellut yritykset ilmoittivat käyttävänsä yhteensä 152 ulkomaista alihankkijaa tai kumppania tuotteidensa ja palveluidensa valmistukseen. Keskimääräisesti tarkastellen tämä tarkoittaa sitä, että yrityksillä oli paikallisesti viisi alihankkijaa / kumppania tuotteiden ja palveluiden tuotannossa, kun vastaava luku muualla Suomessa sijaitsevien alihankkijoiden kohdalla oli neljä. Suomen rajojen ulkopuolella Oulun seudun sisältö- ja media-alan yrityksillä oli keskimäärin kaksi alihankkijaa ja kumppania. Kuva 10. Alihankkijoiden ja kumppaneiden kokonaislukumäärä alueittain 600 Alihankkijoiden ja kumppaneiden kokonaislukumäärä alueittain Ouluseutu Muu Suomi Muu maailma Kun yrityksiltä kysyttiin, onko joillakin yrityksenne tarvitsemilla osaamisalueilla puutteita Oulun seudun alihankkija- ja kumppaniverkostoissa, yritykset nostivat esille seuraavat osaamisalueet: - Kuvankäsittely - Flash-animaatio - Web-puolen suunnitteluosaaminen - Laitevuokraus av-alalle - Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin osaaminen - Kuluttajamarkkinointi ja brandin rakennusosaaminen - Peli- ja graafisen alan osaaminen - Java-osaaminen - Sähköisen median tuotanto / verkkoratkaisut - Sisällöntuotanto Parannusehdotuksia näihin puutteisiin yritykset eivät kuitenkaan oikein osanneet antaa. Vastauksista ilmeni seuraavanlaisia asioita: Koulutusta web-suunnitteluun, lisätä web-suunnitteluun keskittyneiden graafikoiden määrää. Kansainvälisten asioiden hoitoon ja kehittämiseen osaajia. 12

13 Kasataan puolen kymmenen ihmisen tiimi, joka hoitaisi oululaisten yritysten kv-markkinointia. Tiimin pitäisi olla yrittäjäystävällinen, eli lähellä ja helposti tavoitettavissa. Heidän pitäisi saada myös kuunnella yrityksiä ja saada kauppoja aikaiseksi. Tekijäpankki, joka yhdistää eri vahvuuksia omaavat pienemmät tekijät. Katto-organisaatio, jonka nimikkeen alla tämä tekijäpankki toimisi. Organisaatiolla tulisi yhteinen markkinointinimi. Enemmän osaavia freelancer-copyjä. Kalustovuokrausyritys Ouluun. Java-koulutusta tai Helsingistä työntekijöitä Ouluun. Pitäisi saada enemmän kärkiyrityksiä ja sitä kautta kokemusta. Määritellään klusteri ja annetaan leaderi yritykselle enemmän rahaa. Käytännön kautta vain voi oppia. Rahassa olisi sisällä sellainen diili että, käytettävä tietty määrä euroja Oulun alueelle ja myöhemmin jakaa se markkinointioppi mitä on maailmalta saatu. Ei puutteita, pikemminkin liikaakin alan tuotantoja, media-ala ylikuumentunut ylikoulutuksen vuoksi, ihmisillä enemmän intoa kuin kuntoa, ilmaiseksi tehdyt työt syövät markkinoita. Ylitarjonta. Oulussa on se ongelma että kaikki keskittyy alihankinta-caseihin. Kaikki mitä meillä tehdään, niin koodi pysyy itsellä ja samoin ylläpito. Peliohjelmointikoulutusta pitää saada. 4.2 Liikevaihto Tutkimuksen perusteella Oulun seudun sisältö- ja media-alan kokonaisliikevaihto on kehittynyt suotuisasti 2000-luvulla. Kuten kuvasta 11 ilmenee, tutkittujen yritysten liikevaihto oli vuosien aikana yli kaksinkertaistunut runsaasta 22 miljoonasta eurosta vajaaseen 50 miljoonaan euroon. Vastaavana aikana tutkimuksen ulkopuoliset yritykset (31 kpl) olivat kasvaneet vajaat 20 prosenttia runsaasta 58 miljoonasta vajaaseen 73 miljoonaan. Nämä tiedot hankittiin Patentti- ja rekisterihallituksesta (PRH). Näissä tiedoissa oli mukana myös Kaleva kustannuksen emoyhtiön liikevaihtotiedot. Myös vuosi 2007 oli tutkimuksessa mukana olleille yrityksille suosiollinen, sillä niiden kokonaisliikevaihto kasvoi noin 20 prosenttia vuonna Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkittujen yritysten kokonaisliikevaihto oli vuoden 2007 lopussa runsaat 60 miljoonaa euroa. Lisäksi yritysten arviot liikevaihtonsa kehityksestä olivat positiivisia. Lähes puolet yrityksistä (52 yritystä) arvioi vähintään tuplaavansa liikevaihtonsa vuoden 2010 loppuun mennessä. Käytännössä tämä ennakoisi alalle voimakasta kasvua, ja tarkoittaisi samalla sitä, että sisältö- ja media-ala yli kaksinkertaistaisi liikevaihtonsa vuosikymmenen loppuun mennessä. Siten tutkittujen yritysten kokonaisliikevaihto olisi yli 132 miljoonaa euroa vuonna

14 Kuva 11. Tutkittujen yritysten liikevaihto Tutkittujen yritysten liikevaihto (v ) Tutkitut yritykset PRH:n luvut Oulun seudun sisältö- ja media-alan yritysten liiketoiminta painottuu kotimaan markkinoille. 93 prosenttia liikevaihdosta tulee kotimaasta (Kuva 12). Siten ainoastaan 7 prosenttia liikevaihdosta raportoitiin tulevan kansainvälisiltä markkinoilta. Luvut ovat keskiarvoja, jotka on laskettu yritysten ilmoittamista prosenttiluvuista. Kuva 12. Liikevaihdon jakautuminen alueittain v Yritysten liikevaihto alueittain v (keskimäärin prosenttia) 60 % 52 % 50 % 41 % 40 % 30 % 20 % 10 % 7 % 0 % Ouluseutu Muu Suomi Kv. markkinat 14

15 Yritysten päämarkkina-alueet voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan: 1) Oulun seudulla toimivat yritykset (liikevaihdosta yli 50 prosenttia Oulun seudulta), 2) valtakunnallisesti toimivat yritykset (liikevaihdosta yli 50 prosenttia muualta Suomesta), ja 3) kansainväliset yritykset (yli 50 prosenttia liikevaihdosta kansainvälisiltä markkinoilta). Luokittelun tulokset ovat nähtävissä kuvassa 13. Kaiken kaikkiaan voitaneen todeta, että sisältö- ja media-alan liiketoiminta suuntautuu pääasiassa Suomen rajojen sisäpuolelle, sillä ainoastaan 6 prosenttia yrityksistä ilmoitti, että yli puolet liikevaihdosta muodostui kansainvälisiltä markkinoilta. Kuva 13. Yrityksen päämarkkina-alue (yli 50 % liikevaihdosta muodostuu ko. alueelta) Yrityksen päämarkkina-alue (yli 50 % liikevaihdosta muodostuu ko. alueelta) 60 % 57 % 50 % 40 % 38 % 30 % 20 % 10 % 6 % 0 % Ouluseutu 50%< Muu Suomi 50%< Kv. markkinat 50%< Kuten kuvasta 14 havaitaan, yritykset aikovat varmistaa tulevaisuuden kasvuennusteidensa toteutumisen erityisesti kansainvälistä liiketoimintaa lisäämällä. Huomionarvoista on, että yritysten liiketoiminnan painopiste on paikallisuuden kustannuksella siirtymässä kansainvälisille markkinoille. Yritysten arvioiden mukaan liikevaihdosta 17 prosenttia muodostuisi kansainvälisiltä markkinoilta nykyisen 6 prosentin sijaan. Samalla Oulun seudulla syntyvän liikevaihdon osuus laskisi nykyisestä 57 prosentista 42 prosenttiin. Tämä asettaa omat haasteensa myös alueen kehittäjäorganisaatioille ja koulutuslaitoksille, jotta yritysten kansainvälistymispyrkimyksille luodaan paremmat edellytykset, ja että pyrkimyksiä tuetaan riittävällä osaamisella ja ammattitaidolla. Luvut ovat keskiarvoja, jotka on laskettu yritysten ilmoittamista prosenttiluvuista. Yritysten kansainvälistä liiketoimintaa ja kansainvälistymispyrkimyksiä tarkastellaan lähemmin luvussa 7. 15

16 Kuva 14. Liikevaihdon jakautuminen alueittain v Liikevaihdon jakautuminen alueittain v (keskimäärin prosenttia) 45 % 40 % 35 % 42 % 40 % 30 % 25 % 20 % 15 % 17 % 10 % 5 % 0 % Ouluseutu Muu Suomi Kv. markkinat 16

17 5 Henkilöstö Tutkittujen sisältö- ja media-alan yritysten henkilöstömäärä on kasvanut koko 2000-luvun. Kuten kuvasta 15 havaitaan, vuodesta 2002 vuoteen 2006 uusia työpaikkoja syntyi 369. Vuonna 2002 yrityksissä työskenteli 497 henkilöä, ja vuonna 2006 vastaava luku oli 866 henkilöä. Myös vuonna 2007 kokonaishenkilöstömäärä jatkoi kasvuaan. Vuoden 2007 aikana yritykset palkkasivat 74 uutta työntekijää. Vuonna 2010 yritykset arvioivat työllistävänsä lähes henkilöä, joka tarkoittaa, että alalle syntyisi 546 uutta työpaikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Siten alalle voidaan ennakoida suhteellisen voimakasta työvoimakysyntää lähivuosina. Kuva 15. Yritysten kokonaishenkilöstömäärä Haastateltujen yritysten henkilöstömäärä (v ) Koska tutkittujen yritysten henkilöstömäärä on kasvanut, on luontevaa, että myös yritysten keskikoko on kasvanut tarkasteluajanjaksolla. Kuten kuvasta 16 on nähtävissä, haastatelluissa yrityksissä työskenteli vuonna 2002 keskimäärin 6 henkilöä. Vuonna 2006 vastaava luku oli 7 henkilöä. Vuonna 2007 yritysten keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 8 henkilöön. Vuoden 2010 loppuun mennessä yritykset arvioivat työllistävänsä keskimäärin 13 henkilöä. 17

18 Kuva 16. Yritysten henkilöstömäärä keskimäärin Tutkittujen yritysten henkilöstömäärä keskimäärin Kuva 17 kertoo, montako kyseisen koulutuksen saanutta henkilöä työskentelee tutkituissa yrityksissä yhteensä. Sisältö- ja media-alan osaamista edellyttäviä työpaikkoja yrityksissä oli yhteensä 268. Tästä huolimatta sisältö- ja media-alan koulutuksen saaneita henkilöitä työskenteli yrityksissä ainoastaan 199. Alalle näyttäisi olevan tunnusomaista freelancereiden aktiivinen hyödyntäminen. Kaiken kaikkiaan haastatellut yritykset arvioivat hyödyntävänsä freelancereita 88 henkilötyövuoden verran. Kyseisen työmäärän toteuttamiseen oli käytetty 522 freelanceria. Oulun seudun freelancerien kokonaismäärää luku ei kuitenkaan kerro, sillä tunnetusti monet aktiiviset freelancerit tekevät töitä useammalle kuin yhdelle yritykselle. Lisäksi ohjelmistotuotannon vahvasta alueellisesta roolista johtuen, teknisen koulutuksen omaavia henkilöitä on alalla suuri määrä suhteessa muun koulutuksen omaaviin työntekijöihin. Tutkituissa yrityksissä työskenteli yhteensä 491 teknisen koulutuksen saanutta henkilöä. Kaupallisen koulutuksen saaneita henkilöitä yrityksissä oli 155. Kuva 17. Työntekijöiden koulutustausta Työntekijöiden koulutustausta Teknisen koulutuksen saaneet henkilöt Kaupallisen koulutuksen saaneet henkilöt Sisältö- ja media-alan osaamista edellyttävät työpaikat Sisältö- ja media-alan koulutuksen saaneet henkilöt Sisältö- ja media-alan Sisältö- ja media-alan freelancerit freelance-työntekiät (henkilötyövuosina) Tutkituissa yrityksissä työskenteli keskimäärin neljä teknisen koulutuksen saanutta henkilöä ja kaksi kaupallisen koulutuksen saanutta henkilöä (Kuva 18). Sisältö- ja media-alan osaamista edellyttämiä työpaikkoja yrityksissä oli keskimäärin kolme, vaikka sisältö- ja media-alan saaneita henkilöitä 18

19 työskenteli yrityksissä keskimäärin vain kaksi. Työvoimasta ei kuitenkaan näyttäisi olevan pulaa, vaan sisältö- ja media-alan osaajien yhden henkilötyövuoden vaje täytetään käyttämällä freelancerien tarjoamia palveluita. Kuva 18. Yrityksessä keskimäärin työntekijöitä koulutustaustan mukaan jaoteltuna Henkilöstöä keskimäärin koulutustausta huomioiden Teknisen koulutuksen saaneet henkilöt Kaupallisen koulutuksen saaneet henkilöt Sisältö- ja media-alan osaamista edellyttävät työpaikat Sisältö- ja media-alan koulutuksen saaneet henkilöt Sisältö- ja media-alan freelancerit (henkilötyövuosina) Sisältö- ja media-alan freelance-työntekiät 19

20 6 Kasvu Liikevaihdolla ja henkilöstömäärällä mitattuna Oulun seudun sisältö- ja media-ala oli kasvanut voimakkaasti 2000-lvulla. Jotta voitiin tunnistaa kasvua vauhdittaneet toimialat, yritykset luokiteltiin kolmeen kategoriaan: Kasvuyritykset (38 yritystä). Liikevaihdolla mitattuna nämä yritykset vauhdittivat eniten toimialan kasvua vuosien välisenä aikana. Yli 80 prosenttia tutkittujen yritysten kokonaisliikevaihdosta kertyi näiltä yrityksiltä. Tämän kategorian valintakriteerinä oli, että yritys kasvatti liikevaihtoaan tarkasteluajanjaksolla vähintään euroa. Tähän valintakriteeriin päädyttiin, koska haluttiin tunnistaa ne yritykset, jotka ovat eniten kasvattaneet alan kokonaisliikevaihtoa. Vuoden 2002 jälkeen perustetut yritykset (pois lukien kasvuyritykset) (30 yritystä). Kuten edellä todettiin, Oulun seudun sisältö- ja media-alalle on ominaista 2000-luvulla perustettujen yritysten suuri määrä. Jotta myös tämä kasvu tulee huomioiduksi raportissa, luokiteltiin vuoden 2002 jälkeen perustetut, mutta alan liikevaihtoa vähemmän kuin euroa kasvattaneet yritykset omaksi kategoriakseen. Muut yritykset (49 yritystä). Loput yritykset, jotka eivät täyttäneet kumpaakaan yllä mainittua kriteeriä, luokiteltiin omaksi kategoriakseen. Myös näiden yritysten liikevaihto oli keskimääräisesti tarkastellen kasvanut, mutta liikevaihdon kasvu oli absoluuttisesti tarkastellen huomattavasti vähäisempää kuin kasvuyritysten. Yritykset oli myös perustettu ennen vuotta Koska selvityksen tarkoituksena oli tunnistaa Oulun seudun sisältö- ja media-alan kasvuyritykset ja erityisesti kasvutoimialat, tämä kategoria jätettiin tarkastelujen ulkopuolelle. 6.1 Kasvuyritykset Yllä mainituilla kriteereillä mitattuna tutkimuksessa oli mukana yhteensä 38 kasvuyritystä. Kyseinen luokittelu toimi perustana myös toimialojen väliselle vertailulle. Yritysten sijoittaminen tietylle toimialalle oli äärimmäisen haasteellinen tehtävä, koska useat tutkimukseen osallistuneet yritykset ilmoittivat toimivansa useammalla kuin yhdellä toimialalla. Tästä syystä tutkimuksessa päädyttiin seuraavanlaiseen ratkaisuun: tarkasteltavan yrityksen sijoittuminen tiettyyn toimialaan päätettiin vertaamalla yrityksen haastattelussa ilmoittamia toimialoja siihen informaatioon, jota yritys antoi toiminnastaan kotisivuillaan. Tämän jaottelun perusteella kasvuyritykset jakaantuivat toimialoittain seuraavasti: Ohjelmistotuotanto: 19 yritystä Pelituotanto: 2 yritystä Elokuva- ja av-tuotannot: 4 yritystä Mainonta- ja markkinointi (= Mainostoimistot): 6 yritystä Äänituotanto: 3 yritystä Muut: 4 yritystä (2x valokuvaus, tapahtumajärjestäjä, äänilevyjulkaisija) Kasvuyritysten liikevaihto Vuosina kasvuyritysten liikevaihto oli euromääräisesti tarkastellen kasvanut huomattavasti ripeämmin kuin muiden yritysten (Kuva 19). Kasvuyritysten (38 yritystä), kokonaisliikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla runsaat 25 miljoonaa euroa. Vastaavasti taas muiden yritysten (48 yritystä) kokonaisliikevaihto kasvoi ainoastaan noin 2 miljoonaa euroa. Uusien yritysten liikevaihto oli tarkasteluajanjaksolla kivunnut noin 0,5 miljoonaan euroon. Kasvuyritysten kokonaisliikevaihto jatkoi kasvuaan myös vuonna 2007, ja kasvu tulee yritysten arvioiden mukaan jatkumaan vakaana vuosikymmenen loppuun saakka. 20

21 Kuva 19. Kasvuyritysten, uusien yritysten ja muiden yritysten liikevaihto Yritysten liikevaihto (v ) Kasvuyritykset Uudet yritykset Muut yritykset Vuonna 2002 kasvuyritysten osuus haastateltujen yritysten liikevaihdosta oli noin 75 prosenttia (Taulukko 1). Vuonna 2006 osuus oli kivunnut 84 prosenttiin. Kasvua oli kertynyt 4 vuoden aikana lähes 10 prosenttia. Vuosikymmenen loppua lähestyttäessä näyttäisi siltä, että kasvuyritysten osuus kokonaisliikevaihdosta tulisi vakiintumaan noin 85 prosentin tasolle. Taulukko 1 Kasvuyritysten osuus kokonaisliikevaihdosta Vuosi Kasvuyritysten liikevaihto yhteensä Tutkittujen yritysten kokonaisliikevaihto Kasvuyritysten osuus kokonaisliikevaihdosta (%:a) ,7 % ,1 % Poistettu: Poistettu: ,7 % ,0 % Kasvuyritysten liikevaihto toimialoittain Ohjelmistotuotanto oli liikevaihdolla mitattuna ylivoimaisesti suurin toimiala sisältö- ja media-alalla (Kuva 20). Ohjelmistotuotantojen kasvuyrityksiä oli yhteensä 19. Kuten aikaisemmin on todettu, tässä tutkimuksessa olivat mukana ainoastaan sisältö- ja media-alaan kuuluvat ohjelmistotalot. Ohjelmistotuotannon kasvuyritysten liikevaihto oli yli kaksinkertaistunut vuosina Kun ohjelmistotuotannon kasvuyritysten liikevaihto vuonna 2002 oli vajaat 13 miljoonaa euroa, vuonna 2006 yritykset tekivät liikevaihtoa yli 33 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 kasvuvauhti näyttäisi entisestään kiihtyneen, sillä kasvuyritysten arvioiden mukaan niiden vuoden 2007 yhteenlaskettu liikevaihto ylittäisi 40 miljoonaa euroa. Vuosikymmenen loppuun mennessä ohjelmistotuotannon kasvuyritykset arvioivat liikevaihtonsa yli kaksinkertaistuvan lähes 97 miljoonaan euroon. 21

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne Joulukuu 2014 Vastauksia huomisen kysymyksiin Esityksen tarkoituksena on kertoa tutkimuksesta, jossa selvitettiin uusyritysten kautta perustettujen yritysten henkiinjäämistä.

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset

Toimintaympäristö: Yritykset Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 5.2.29 Janne Vainikainen Toimipaikat 12 1 8 6 4 2 lkm 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8 812 8 67 8 743 126 134 145 9 32 144 164 151 liikevaihto/hlö,

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2006 Suomalainen ohjelmistotuoteliiketoiminta 2005

OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2006 Suomalainen ohjelmistotuoteliiketoiminta 2005 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2006 Suomalainen ohjelmistotuoteliiketoiminta 2005 22.8.2006 professori Jyrki Kontio, tutkija Aki Lassila, professori Markku Maula TEKNILLINEN KORKEAKOULU Ohjelmistoliiketoiminnan

Lisätiedot

Ohjelmistoyrityskartoitus 2007. Demo Oy. Yrityskohtainen vastausanalyysi Ohjelmistoyrityskartoitus 2007

Ohjelmistoyrityskartoitus 2007. Demo Oy. Yrityskohtainen vastausanalyysi Ohjelmistoyrityskartoitus 2007 52 Yrityskohtainen vastausanalyysi Ohjelmistoyrityskartoitus 2007 Ohjelmistoyrityskartoitus on vuosittain toteutettava ohjelmistoalaa mittaava kansallinen tutkimus. Vuonna 2007 tutkimukseen vastasi yhteensä

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Isännöintiyritysten liikevaihto,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

SUOMALAINEN OHJELMISTOLIIKETOIMINTA 2006 Ohjelmistoyrityskartoitus 2007

SUOMALAINEN OHJELMISTOLIIKETOIMINTA 2006 Ohjelmistoyrityskartoitus 2007 SUOMALAINEN OHJELMISTOLIIKETOIMINTA 2006 Ohjelmistoyrityskartoitus 2007 Mikko Rönkkö, Eero M. Eloranta, Hanna Mustaniemi, Olli-Pekka Mutanen, professori Jyrki Kontio TEKNILLINEN KORKEAKOULU Ohjelmistoliiketoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Syyskuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Syyskuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Syyskuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys /

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Toukokuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Tilinpäätöstiedote 1-12/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 1.2.2013 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 100,4 (121,9) miljoonaa euroa Q4 liikevaihto 25,5 (30,2) miljoonaa euroa

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

HPL:n jäsentutkimus 2007

HPL:n jäsentutkimus 2007 HPL lehdistötilaisuus 4.6.2007 HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 4.6.2007 Merru Tuliara 1 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot