OHJELMA Manner-Suomen ESR-ohjelma/ Itä-Suomen suuralueosio. Hankkeen nimi Yritysten ympäristötietopalvelu osana YritysSuomi-palvelujärjestelmää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMA Manner-Suomen ESR-ohjelma/ Itä-Suomen suuralueosio. Hankkeen nimi Yritysten ympäristötietopalvelu osana YritysSuomi-palvelujärjestelmää"

Transkriptio

1 PÄÄTÖSESITYS Diaarinumero 69/3562/2008 OHJELMA Manner-Suomen ESR-ohjelma/ Itä-Suomen suuralueosio Hakemusnumero Hakija Etelä-Savon TE-keskus/Yritysosasto Osoite Mikonkatu 3-5, Mikkeli Hakemusvaiheen yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Timo J. Lehtonen/ Pekka Sillanpää Puhelinnumero TL: Hakemus jätetty pvm (E-Savon TEkiin ) Valintaryhmä pvm Rahoitusryhmä pvm MYR pvm Hankkeen nimi Yritysten ympäristötietopalvelu osana YritysSuomi-palvelujärjestelmää Hanke on neljän itäsuomalaisen TE-keskuksen (Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) yhteishanke, jota hallinnoi Etelä-Savon TE-keskus. TE-keskukset ovat varanneet hanketta varten varat ESR-ohjelmareserviinsä (Kainuu ei ole varannut tätä varten ohjelmareserviä, joten Kainuun osuus siirretään myöhemmin Etelä-Savon TE-keskukselle v myöntövaltuuksista). Toteutusaika (aloitus lykkääntyy) Hankekuvaus Useat selvitykset ovat osoittaneet, että pk-yrityksillä on isoja yrityksiä heikompi tietoisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, toimintaansa koskevasta lainsäädännöstä ja käytössä olevista keinoista materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Pienemmillä yrityksillä ei ole aikaa ja henkilöresursseja järjestelmällisesti seurata esim. lainsäädännön muutoksia. Tiedon määrä on niin valtava ja se on niin hajallaan, että luotettavan, ajantasaisen ja relevantin tiedon löytäminen on hankalaa. Kauppa- ja teollisuusministeriön YritysSuomi-palvelujärjestelmän avulla yritysasiakkaalle tarjotaan helposti ja kattavasti yritystoiminnan kannalta olennaista tietoa ja palveluja interaktiivisesti. Itä-Suomen TE-keskusten yhteishankkeena tuotetaan tähän palvelukokonaisuuteen laaja yritysten ympäristötieto-osuus. Projektin tuloksena syntyvästä yritysten ympäristötietopalvelusta (webportaali + puhelinneuvonta) yritys saa ympäristö- ja energia-asioissa tarvitsemansa avun yhdestä, luotettavaa ja puolueetonta informaatioita antavasta paikasta. Projekti liittyy valtakunnallisena toteutettavaan Yritys-Suomen ESR-kehittämisohjelmaan.

2 Pirkanmaan TE-keskuksen vuonna 2005 laatiman Pirkanmaan ympäristöliiketoiminnan ennakointiselvityksen mukaan yritykset kaipasivat kaikkein eniten selkokielistä ja ajantasaista tietoa tulevista ympäristölainsäädännön muutoksista niin EU-tasolta kuin kotimaastakin. Nyt toteutettavassa projektissa yrityksiä palveleva lainsäädäntöapu on keskeisessä asemassa. Useissa ulkomaisissa selvityksissä mm. Ammenberg & Hjelm(2003) sekä Pimenova & Vorst (2004) ajan ja henkilöresurssien puute on mainittu keskeisimpinä esteinä ympäristöasioihin paneutumisessa. Yritykset ovatkin ilmaisseet tarvitsevansa ulkopuolista asiantuntija-apua. Ilmastomuutoskeskustelun vilkastuminen sekä energian ja raaka-aineiden hinnannousu ovat lisänneet erityisesti tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten kiinnostusta ympäristöasioihin, eritoten energia- ja materiaalitehokkuuden tehostamiseen. Itä-Suomen TE-keskukset (Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) kartoittivat loppukesästä 2007 potentiaaliset ESR-ohjelmarahoituksella toteutettavat yhteishankkeet. Kaikkiaan hankeaihioita nousi esiin 14, joista Yritysten ympäristötietopalvelun toteutus nousi TE-keskusten tekemässä pisteytyksessä kolmen kärkihankkeen joukkoon. Hanke-ehdotusta ovat prosessin alkuvaiheessa kommentoineet mm. KTM:n YritysSuomi-tiimin sekä elinkeino-osaston ja energiaosaston edustajat, Motiva Oy:n ja PKT-säätiön edustajat sekä Etelä-Savon kauppakamarin ja Etelä-Savon yrittäjien ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen edustajat. Kaikki em. tahot pitävät hanketta tarpeellisena. Hankkeen sisältö: Hankehakemuksessa on esitelty alustava kuvaus yrityksen ympäristötieto-osion sisällöstä. Sisältö tulee luonnollisesti täsmentymään työn edetessä ohjausryhmän ja asiantuntiryhmien kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Yrityksen kannalta tärkeä ympäristötieto kootaan YritysSuomi-sivustossa päävalikon kohtiin KÄYNNISTÄMINEN, KEHITTÄMINEN ja VAKIINTUNUT TOIMINTA. KÄYNNISTÄMINEN Parhaiten yritys voi vaikuttaa omaan ympäristökuormitukseensa suunnittelemalla tuotantonsa alusta pitäen mahdollisimman ekotehokkaaksi. Tähän osioon kootaan toisaalta sellaiset aloittavan yrityksen kannalta merkittävät ympäristönäkökohdat, jotka lainsäädäntö velvoittaa yritykset ottamaan huomioon ja toisaalta annetaan käytännön vinkkejä, joilla yritys voi alusta pitäen saavuttaa kustannussäästöjä tehokkaalla materiaalien ja energian käytöllä. Koska yrittäjällä on yrityksen perustamisvaiheessa kymmenittäin muistettavia asioita, ei ympäristöasioille ole syytä laatia tähän yhteyteen kovin laajaa tietopakettia. Yksi mahdollisuus olisi laatia Aloittavan yrityksen ympäristöopas ja sijoittaa siihen johtava linkki Käytännön toimet valikon alavalikoksi. Lisäksi alavalikkoa Elinkeinonharjoittamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset täydennettäisiin mm. kemikaali-ilmoituksella, meluilmoituksella sekä energia-, vesi- ja jätehuoltoa koskevilla sopimuksilla. KEHITTÄMINEN JA VAKIINTUNUT TOIMINTA Kumpaankin näistä lisättäisiin uusi alavalikko nimeltään Ympäristöasiat. VAKIINTUNUT TOIMINTA Asiantuntijapalvelut Koulutus KEHITTÃMINEN Asiantuntijapalvelut Koulutus

3 Neuvonta Rahoitus Verotus Yrittäjän vakuuttaminen ja sosiaaliturva Julkiset hankinnat Markkinointipalvelut Ympäristöasiat Neuvonta Rahoitus Markkinointipalvelut Tietotekniikan hyödyntäminen Ympäristöasiat Ympäristöasiat valikosta avautuva seuraava sivu koostuisi seuraavista osakokonaisuuksista LAKITIETO Yleiset velvollisuudet EU-lainsäädäntö Kotimaan lainsäädäntö Uusimmat säädökset Valmisteilla oleva EU-lainsäädäntö Valmisteilla oleva kotimaan lainsäädäntö Oikeuskäytäntö - KHO:n ja Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisut Kuntien ympäristönsuojelumääräykset Kuntien jätehuoltomääräykset Tähän kohtaan kootaan yritysten kannalta relevantti ympäristölakitieto EU-tason ja valtakunnallisesta ympäristölainsäädännöstä (nykyinen + valmisteilla oleva) sekä paikallisista ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksistä. Kustakin direktiivistä, laista, asetuksesta ja valtioneuvoston päätöksestä tuodaan esille yrityksen toiminnan kannalta olennaisimmat kohdat. Lisäksi portaaliin tulee linkki alkuperäiseen säädökseen. Oikeuskäytännöstä verkkopalveluun kootaan erityisesti sellaiset Korkeimman hallinto-oikeuden ja Vaasan hallinto-oikeuden ympäristösuojelulakia, jätehuoltolakia, jäteverolakia, kemikaalilakia ym. koskevat ratkaisut, jotka ovat yritystoiminnan kannalta olennaisia. Lisäksi esitellään kunnittaiseen aakkoshakemistoon perustuen kussakin kunnassa voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset. Sivustojen kuvauksessa kerrotaan em. säädösten yhtymäkohdista yritystoimintaan. TYÖKALUPAKKI Ympäristöjärjestelmien, energiakatselmusten, -katsastusten, energiatehokkuussopimusten, ESCO-konseptin, LCA-analyysin, MIPS-menetelmän ym. yritysten ekotehokkuutta parantavien työkalujen esittely. Linkitys ao. tuotteiden isäntäorganisaatioiden sivuihin HYVÄT KÄYTÄNNÖT Kootaan toimialakohtaisesti hyviä käytännön esimerkkejä prosessien ja työtapojen muutoksista, joilla on saavutettu merkittävää ekotehokkuuden parantumista. Lisäksi esitellään mm. kansalliset BAT-selvitykset sekä EU:n BAT-vertailuasiakirjat (BREF). YRITYKSEN YMPÄRISTÖAAPINEN Kootaan kuluttajille suunnattujen ympäristöaapisten mallin mukainen laaja tietokanta yritystoiminnan kannalta olennaisista ympäristöasioista. Lähdeteoksena voidaan käyttää mm. EcoStartin pk-yrityksen ympäristöopasta. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA-ALAN OSAAJAT Kootaan samaan tietokantaan yrityksille energia- ja ympäristöalan asiantuntijapalveluita tarjoavat organisaatiot ja yritykset. Lähtöaineistona käytetään mm. Keskipohjola-yhteistyönä neljään

4 maakuntaan toteutettua ympäristö- ja energiaosaajien tietokantaa (http://enviro.mittnorden.net/fi/), jonka tietolähteinä on käytetty yritys- ja toimipaikkarekisterin lisäksi lukuisia muita yritysrekistereitä ja hakemistoja. Osio linkitetään tekeillä olevaan A-Pooliin. YritysSuomi: YritysSuomi on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima palvelu yrityksille jonka välityksellä yritysasiakkaalle tarjotaan helposti ja kattavasti yritystoiminnan kannalta olennaista tietoa ja palveluja interaktiivisesti. Yritys-Suomi hanke jatkaa yrittäjyyden politiikkaohjelmaa ja on keskeinen asia hallitusohjelmassa. Sivuston sisällöntuotannosta vastaavat mm. Tekes, TE-keskukset, Finnvera, Finnpro, Sitra, Verohallitus ym. julkisia palveluja yrityksille tarjoavat tahot. Tästä syystä myös ympäristötiedon luontevin välityskanava yrityksille on YritysSuomi-palvelujärjestelmä. Projektin tuloksena yritysten kannalta oleellisen ympäristötiedon löytäminen helpottuu, kun yritykset saavat samasta paikasta niin hallinnollista, lainsäädännöllistä, rahoituksellista kuin teknistä asiantuntija-apua energia-, ilmasto- ja muihin ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat eritoten yritykset, jotka haluavat ennakoida tulevan ympäristölainsäädännön ja kehittyvän ympäristöteknologian vaikutusta liiketoimintansa tulevaisuuteen. Muita kohderyhmiä ovat yritykset, jotka haluavat parantaa ekotehokkuuttaan (energia- ja materiaalitehokkuuttaan) ja ympäristöasioidensa hallintaa sekä yritysten keskeiset yhteistyötahot ja elinkeinoelämän kehittämisorganisaatiot eli mm. yrittäjäjärjestöt, seudulliset yrityspalvelut, TE-keskukset, kuntien elinkeinopalvelut, kauppakamarit sekä ympäristö- ja energia-alan konsulttiyritykset. Kauppa- ja teollisuusministeriö on sijoittanut YritysSuomen kehitystyöhön saamamme tiedon mukaan n. 2 M ; ylläpitokustannukset ovat n euron luokkaa/v ja kehittämishankkeisiin on ollut käytössä /v. YritysSuomen eri osioiden rakentamiseen on käytetty aiemmin muun kuin Itä-Suomen ESR-rahoitusta. Yritysten ympäristötietopalvelun sisällöntuotanto on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2008 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään parhaillaan mahdollisen yrityksiä palvelevan puhelinneuvontapalvelun ContactCenterin- rakennetta. Mikäli ContactCenter syntyy, olisi se luontevin paikka myös yritysten ympäristötietopalvelun ylläpidolle, kehittämistyölle ja puhelinpalvelulle. ContactCenterin rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö vuotuinen kustannus lienee n euron luokkaa. Hankesuunnitelmassa on varauduttu siihen, että ympäristötietopalvelun kahden henkilön kulut ja palvelun markkinointikulut hoidetaan vielä vuoden 2009 ajan hankerahoituksella. ESR-ohjelman toimintalinja Kainuun maakuntaohjelman painoala HANKKEEN MÄÄRÄLLISET VAIKUTUKSET (lkm) Hakijan näkemys Valmistelijan näkemys Hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä - - Hankkeeseen osallistuvien muiden organisaatioiden määrä - - Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä - - Hankkeeseen osallistuvien henkilötyöpäivät - - Uudet työpaikat - - Uudet yritykset - - Tutkintojen määrä projektissa - - Toteuttamisaikaiset työpaikat (hankkeessa työskentelevät) 2 2

5 Ohjausryhmän kokoonpano KTM, PKT-säätiö, Etelä-Savon TE-keskus, Etelä-Savon ympäristökeskus, Pohjois-Savon TE-keskus, Pohjois-Karjalan TE-keskus, Kainuun TE-keskus, Työlinja, Seudulliset yrityspalvelut KUSTANNUKSET ( ) Hakijan esitys Valmistelijan esitys A. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset yht henkilöstökustannukset muut kustannukset B. Erikseen raportoitavat kust., joihin ei myönnetä rahoitusta - - C. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset yht työvoimapoliittinen aikuiskoulutus palkkatuet ja starttiraha muut työvoimapoliittiset toimenpiteet työnantajien kustannukset työvoimapol. toimenpiteissä - - YHTEENSÄ RAHOITUS ( ) * Hakijan esitys Valmistelijan esitys A. Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yht ESR-rahoitus Kansallinen vastinraha Kuntien rahoitus - - Muu julkinen rahoitus - - Yksityinen rahoitus - - Projektin tulot - - B. Erikseen raportoitava rah., johon ei myönnetä rahoitusta laskennallinen kuntaraha laskennallinen muu julkinen rahoitus laskennallinen yksityinen rahoitus - - C. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus yht työvoimapoliittinen aikuiskoulutus palkkatuet ja starttiraha muut työvoimapoliittiset toimenpiteet työnantajien rahoitus työvoimapol. toimenpiteissä - - YHTEENSÄ *) Rahoituksen jakaantuminen maakunnittain: Kainuun TE-keskus: Etelä-Savon TE-keskus: Pohjois-Savon TE-keskus: Pohjois-Karjalan TE-keskus: Yhteensä: Tämän hankkeen ulkopuolella Etelä-Savon TE-keskus rahoittaa ympäristöalan kehittämispäällikön toimintaa noin /vuodessa. Kehittämispäällikön tehtävät ovat koko maata käsittäviä, mutta hän panostaa osaltaan huomattavasti myös haettavaan yhteishankkeeseen.

6 VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS (Hankkeen pisteytys ja perustelut pisteytykselle ovat erillisellä liitteellä) Puolletaan Mahdolliset kommentit ja lisäperustelut Ei puolleta Hanke on perusteltu ja tarvelähtöinen, ja sopii Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosioon. Erityisehdot - Rahoittajan edustaja ohjausryhmässä Nimetään myöhemmin Hanke tukee Kainuun maakuntaohjelman toimintalinjaa 1, Osaamisen vahvistaminen ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä toimintalinjaa 5, Aluerakenteen ja infrastruktuurin toimintakyvyn vahvistaminen ja ympäristön hoito. Itä-Suomi ja Kainuu osallistuvat hankkeen kautta omalla panoksellaan valtakunnallisen Yritys-Suomi-portaalin rakentamiseen, mikä on yksi ESR:n valtakunnallisista kehittämishankkeista. Paikka ja päiväys Valmistelija: Kajaani ESR-koordinaattori Sanna Halttunen-Välimaa Liite: ESR-pisteytyslomake

7 Hakuaika: Hakemus jätetty: Hankkeen nimi: Yritysten ympäristöpalvelu osana Yritys-Suomi- palvelujärjestelmää Hankkeen valmistelija: Pekka Sillanpää Etelä-Savon TEK/Erkki Vähärautio Pohjois-Karjalan TEK VALMISTELIJAN ARVIOINTI PISTEET Välttämättömät ehdot valinnalle 4 1. Projekti sopii ESR - ohjelmaan ja johonkin haussa olevaan ohjelman toimintalinjaan 1 2. Projektin toteuttajaorganisaatio on tukikelpoinen ohjelmasta myönnettävään tukeen 1 3. Projekti edistää vahvasti ainakin yhtä seuraavista ESR-ohjelman horisontaalisista painotuksista 2 a) sukupuolten välinen tasa-arvo sekä miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet työelämässä b) kansainvälisen, kansallisen, alueellisen ja/tai paikallisen tason kumppanuus sekä työmarkkinaosapuolen ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen eri tasoilla c) teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot (sosiaalisia innovaatiot voivat liittyä esim. teknologiaan, kaupallistamiseen, organisaatioiden toimintaa tai sosiaalisiin käytäntöihin) 1 d) kestävä kehitys jonkin/joidenkin seuraavan ulottuvuuden osalta: sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävän kehityksen ulottuvuus. 1 Yleiset arviointiperusteet: 0-5 Projektin toimenpiteet kohdistuvat aloittaviin henkilöihin 0 1. Projektisuunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja perustuu ennalta selvitettyyn tarpeeseen 2. Projektin toteuttajalla on riittävät taloudelliset edellytykset ja projektille esitetyt resurssit ovat realistiset projektisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 3. Projektin toteuttajalla on esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi riittävä osaaminen ja kokemus 4. Projektin toteuttajalla on toteutuksen kannalta oleelliset verkostot ja järjestetty yhteistyö oleellisiin sidosryhmiin 5. Projektissa on tarkoitus saavuttaa välittömiä tai välillisiä pitkäkestoisia työllisyyttä edistäviä tai ylläpitäviä tuloksia ja vaikutuksia Projektin toimenpiteet ovat menetelmien kehittämistä Projektisuunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja perustuu ennalta selvitettyyn tarpeeseen 4 2. Projektin toteuttajalla on riittävät taloudelliset edellytykset ja projektille esitetyt resurssit ovat realistiset projektisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 4 3. Projektin toteuttajalla on esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi riittävä osaaminen ja kokemus 4 4. Projektin toteuttajalla on toteutuksen kannalta oleelliset verkostot ja järjestetty yhteistyö oleellisiin sidosryhmiin 3 5. Projektissa on tarkoitus saavuttaa työllisyyttä edistäviä tai ylläpitäviä tuloksia ja vaikutuksia 3 Erityiset arviointiperusteet 11 Hanke tukee maakunnan yhteistyöasiakirjassa mainittuja teemoja 4 Hanke tukee valtakunnallisia kehittämisteemoja 4 Hanke tukee rahoittajan painotuksia 3 PISTEET YHTEENSÄ 29 Välttämättömät ehdot valinnalle: pisteet 0= ei täytä ehtoja, 1= täyttää ehdot Hankkeen on täytettävä välttämättömät ehdot valinnalle (yhteensä vähintään 3 pistettä). Välttämättömiä ehtoja ei lasketa PISTEET YHTEENSÄ sarakkeeseen. Yleiset arviointiperusteet ja erityiset arviointiperusteet muodostavat PISTEET YHTEENSÄ sarakkeen Pisteytyksen asteikko: 5= erinomainen 4=hyvä 3=tyydyttävä

8 2=välttävä 1=heikko 0=ei lainkaan ARVIOINTIPISTEIDEN PERUSTELU Välttämättömät ehdot: 1. Projekti sopii ESR Itä-Suomen suuralueosion TL 1 (pk-yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen, verkostotalouden neuvonta- ja asiakaspalvelujärjestelmä kehittäminen Yritys-Suomi konseptissa) ja TL 3 (yritysten neuvonta- ja palvelujärjestelmien kehittäminen). 2. TE-keskus on tukikelpoinen ko. ohjelmaan (Etelä-Savon oman tuotannon hanke) 3. c. Hankkeessa kehitetään uutta sähköistä palvelumallia yrityksille. 3 d. Hanke keskittyy taloudellisen ja ekologisen kestävän kehityksen aikaansaamiseen. Yleiset arviointiperusteet: 1. Projektisuunnitelma on hyvin laadittu ja tarpeesta on selvitettyä tietoa. 2. Hakija on valtion viranomainen, jolla on riittävät taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen resurssit ovat realistisen tavoitteisiin nähden. 3. Projektia johtaa ympäristöalan syvällisen kokemuksen omaava kehittämispäällikkö. 4. Projektin johtajalla on erittäin laajat verkostot ja sidosryhmäyhteydet. 5. Projekti parantaa osaltaan yritysten kilpailukykyä ja sitä kautta työllisyyttä. MUUT LISÄHAVAINNOT HAKEMUKSESTA, PÄÄTÖSPROSESISTA TAI VALINNASTA Hanke on itäsuomalainen neljän maakunnan yhteishanke. Hanke tukee ESR:n valtakunnallista kehittämishanketta Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän kehittäminen.

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot