M19/3344/-91/1/3 0. koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M19/3344/-91/1/3 0. koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA"

Transkriptio

1 M19/3344/-91/1/3 0 koskee myös : 3433,3434,3432,3441, 3443,4222,4224 jne. SUOMEN PROTEROTSOOISTEN MUSTALIUSKEIDEN URAANIPITOISUUDESTA Kirsti Loukola-Ruskeeniem i (Suomen Akatemia ) Geologian tutkimuskeskus Malmiosasto/perustutkimukset

2 Mustaliuskeet ovat alunperin olleet orgaanista hiiltä sisältävi ä savisedimenttejä. Suomen kallioperässä ovat parhaiten edustettu - na varhaisproterotsooiset, noin miljoonaa vuotta sit - ten kerrostuneet mustaliuskeet. Erityisesti Karelidien mustaliuskemuodostumat ovat paksuja ( m) verrattuna vaikkap a Keski-Euroopan ' Kupferschiefer'-mustaliuskeeseen, jonka maksimi - paksuus on yksi metri. Useimmat Suomen varhaisproterotsooise t mustaliuskeet sisältävät enemmän hiiltä ja rikkiä kuin Musta n meren sedimentit : keskimäärin 7%. Uraania sitoutuu orgaanisee n ainekseen jonkin verran primäärisesti jo merivedestä : esimerkiksi nykyisellä Mustalla merellä yksi uraanin sitoutumistapa on kiinnittyminen merivedestä planktoniin. Korkeita uraanipitoisuuksia on kuitenkin selitetty myös muilla tavoin, esimerkiks i hiilipitoisessa sedimentissä vallitsevat pelkistävät olosuhtee t voivat aiheuttaa uraanin saostumista pohjavedestä tai muist a liuoksista. Suomen proterotsooisten mustaliuskeiden uraanipitoisuutta selvi - tettiin Geologian tutkimuskeskuksen malmiosastossa vuonna (taulukko 1, liite 1). Uraanipitoisuus analysoitiin VTT :n reak - torilaboratoriossa neutroniaktivointimenetelmällä 180 näyttees - tä. Korkein pitoisuus, 44 ppm, tavattiin Pohjanmaalta Kruunupyy n kohteesta. Kruunupyyssä on tavattu pieniä uraani-fosfori-minera - lisaatioita, mikä osaltaan voisi selittää kohonneita uraanimää - riä. Nykyisessä tutkimuksessa, jonka painopiste on Itä-Suomessa Kai - nuun liuskejaksolla ja Outokummun alueella (liite 2) uraanipi - toisuus analysoitiin neutroniaktivointimenetelmällä 50 näyttees - tä XRAY Assay Laboratoriossa Kanadassa vuonna 1988 ja edellee n ICP-massaspektrometrilla 190 näytteestä vuonna Jälleen korkeimmat pitoisuudet jäivät alle 50 ppm (taulukko 2, kuva 1). Uraania esiintyy thucholiitti-nimisessä mineraalikasaumassa, jonka pyöreähkö sisus on uraniniittia ja reunus koostuu hiilive - dyistä. Suomen proterotsooisten mustaliuskeiden uraanipitoisuuden medi - aani vaihtelee välillä 4-18 ppm (Taulukot 1 ja 2). Korkeimma t arvot on tavattu Jormuan, Talvivaaran ja Outokummun alueen ser - pentiniitti-karsikivi-kvartsikivi-seurueeseen liittyvissä musta-

3 liuskekerroksissa. Kiilleliuskeiden yhteydessä tavatut musta - liuskevälikerrokset ja rautamuodostumiin liittyvät mustaliuskee t sisältävät vähemmän uraania ; esimerkiksi Poikkijärven rautamuo - dostuman mustaliuskeissa on 5-8 ppm uraania. USA :n mustaliuskei - den keskimääräiseksi uraanipitoisuudeksi on arvioitu 4 ppm. Esimerkiksi Ruotsissa, Tsekkoslovakiassa ja USA :ssa on aktiivi - sesti etsitty uraanimalmeja mustaliuskeista. Ruotsin alunaliuskeet sisältävätkin noin 300 ppm uraania. Suomen mustaliuskeide n uraanipitoisuudet ovat pieniä, eikä uraanimineralisaatioista ol e mitään merkkiä. Otaniemessä Liitteet Kirsti Ruskeeniemi, 011i Sarapää ja Pentti Rehtijärvi (1986) : Proterotsooisten hiilipitoisten metasedimenttien kemiallisest a koostumuksesta. Geologi 38 : Kirsti Loukola-Ruskeeniemi (1990) : Karelidien mustaliuskeide n ja rikkipitoisuudet kerrostumisympäristön kuvastajina. Geologi 42 :

4 Taulukko 1. VTT :n reaktorilaboratoriossa neutroniaktivointi - menetelmällä määritetyt uraanipitoisuudet. A) Pohjanmaa, B ) Riikonkoski (Kittilä), C) Kitee ja Pyhäselkä, D) Juuka ja Kiih - telysvaara, E) Puolanka, F) Tampereen liuskealue. Näytteenotto - alueet on kuvattu liitteessä 1. n= näytteiden lukumäär ä A B C D E F median min max n *************************************************************** * Taulukko 2. XRAL :lissa Kanadassa ICP-massaspektrometrilla määri - tetyt uraanipitoisuudet. 1) Puolanka, 2) Jormua, 3) Talvivaara, 4) Alanen, 5) Outokummun alue, 6) Vihanti. Näytteenottoalueet o n kuvattu liitteessä 2. n= näytteiden lukumäär ä Puo Jor Tal Ala OKU Vih median min max n ****************************************************************

5 Kuva 1. ICP-massaspektometrilla määritetyt uraani- ja toriumpi - toisuudet Jormualla, Talvivaarassa, Outokummun alueella ja Vi - hannissa. Näytteenottoalueet on kuvattu liitteessä 2. Uraanipitoisuuden mediaani-, minimi- ja maksimiarvot ovat taulukossa 2.

6 38 rsk. kerroksessa. Materiaalin keruu on helppoa, 1934, ss w! s menetelmä toimii, mutta sen tulosarvioinnissa Govett, GJ.S., Soli conductivities assesment ja tulkinnassa on vielä paljon opittavaa. Seu- of an electrogeochemical exploration technique. raava geologipolvi, joka on mukana 1990-lu- Vancouver ICES, vun humustutkimuksen nousussa, pystyy Salmi ; Martti, Prospecting for bog-covere d varmasti taas ratkaisemaan osan ongelmista ja ore by means of peat investigations. Bull. Comm. näin edelleen lisäämään humuksen käyttökel- Salminen Salminen, R. and Kokkola > M., Annual variapoisuutta malminetsinnässä. tion in metal contents of humus. In: Prospectin g in areas of glaciated terrain 1984, IMM, London, Kirjallisuus Steinnes, E Regional distribution of Arsenic. Selenium and Antimony in human layers of Nor- Goldsehmidt. V.M Drei Vorträge Tiber Geo- wegian soils. Geochemical aspects in present an d chemie. Geol. Fören. Stockholm Förh.. Band 56. future research. Ed by J. Låg Kirsti Ruskeeniemi, 011i Sarapää ja Pentti Rehtijärv i PROTEROTSOOISTEN HIILIPITOISTEN METASEDIMENTTIE N KEMIALLISESTA KOOSTUMUKSEST A Esitelmöi geologiliiton symposiossa Johdanto sään merivedestä esimerkiksi aineenvaihdun - tansa kautta tai kuoltuaan muodostavat savis - Prekambriset grafiittipitoiset liuskeet eli sa orgaanis-metallisia yhdisteitä. Orgaanine n mustaliuskeet ovat nykykäsityksen mukaan happea kuluttava aines luo vajotessaan pelkisalunperin olleet hapettomissa olosuhteissa tävät olosuhteet, joissa metallit saostuvat. Mekerrostuneita orgaanista ainesta sisältäviä sa- tamorfiset muutokset voivat vaikuttaa mustavisedimenttejä. Tätä käsitystä tukevat muun liuskeen metalli- ja hivenainepitoisuuksiin. muassa eri-ikäisten mustaliuskeiden ja resent- koska metamorfoosi tuhoaa orgaaniset metaltisten mätäliejujen samankaltaiset hivenaine- liyhdisteet ja mandollistaa metallien remobilikoostumukset ja samanlainen hiilen isotooppi- saation (Sidorenko ja Sozinov, 1982). koostumus (Holland, 1984). Mustaliuskeiden Koska mustaliuskeiden metallipitoisuude t kemialliseen koostumukseen vaikuttavat mo- heijastavat sedimentaatioaltaan merivede n net tekijät: meriveden koostumus sedimentaa- koostumusta. mustaliuskeen syntyaikana se n tiovaiheessa, niiden kivien koostumus, joista lähiympäristössä tapahtunut hydrotermine n mereen kulkeutunut detritus on peräisin, se- malminmuodostus pitäisi näkyä mustaliuskee n dimentin litologinen fasies, sedimentin synty- hivenainekoostumuksessa. Toisaalta myö s aikana vallinnut eliöstö ja sedimentaatioaltaan myöhemmässä vaiheessa tapahtunut hydropaleotektoninen asema (Vine ja Tourtelot, terminen malminmuodostus voi aiheuttaa 1970). Näihin muuttujiin liittyy monia asioita, muutoksia mustaliuskeen kemialliseen koos - joita on vaikea määrittää prekambrisista ki- tumukseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksen a vistä. on ollut kartoittaa eri alueiden mustaliuskei - Monilla alkuaineilla (Ag, Mo, Zn, Ni, Cu, den geokemiallisia piirteitä ja selvittää alust a Cr, V, Co, Pb, lantanidit, Y, Se. U. Ta) on vasti, miten mustaliuskeiden sisältämien alku - taipumus rikastua hiilipitoisten sedimenttien aineiden pitoisuustasoja tai alkuainesuhteit a orgaaniseen fraktioon (Vine ja Tourtelot, voisi hyödyntää malminetsinnässä. 1970). Organismit rikastavat metalleja eläes- 90

7 1986 Näytteenottoaluee t Tutkimusaineisto käsittää 180 näytettä, jotka on valittu svekokarjalaisista mustaliuskejaksoista eri puolilta Suomea (kuva 1). Näytteistä 161 on kairasydännäytteitä (joiden pituus vaihtelee m), 11 on iskuporanäytteitä ja kandeksan on paljastumanäytteitä. Näytteet edustavat mustaliuskejaksojen enite n grafiittia sisältäviä osia, joten niiden hiilipitoisuus on keskimääräistä korkeampi. Pattijoella (alue 1, kuva 1) mustaliuskee t esiintyvät vuorottelevina kerroksina karsikivien ja happamien vulkaniittien kanssa kiilleliuskeympäristössä. Mustaliuskekerrosten paksuus vaihtelee yhdestä 20:een metriin. Kivilajiseurue on samanlainen kuin Vihannin Lampinsaaren stratiformisen Zn-Cu-Pb-malmin ympäristössä. Nivalan (alue 2) ja Haapajärven (alue 3) näytteet ovat grafiitti- ja magneettikiisupitoisia gneissejä. Ne ovat välikerroksina grauvakkamaisissa gneisseissä. Kaustisen, Evijärven ja Kruunupyyn (alue 4) musta - liuskeisiin kuuluu grafiitti- ja/tai sulfidipitoisi a peliittisiä, kalkkipitoisia ja tuffiittisia liuskeita. Alueen mustaliuskekerrokset, joiden paksuu s vaihtelee 0.5 m 20 m, esiintyvät pääosin vulkaniittien ja karsikivien yhteydessä. Myös Petolandessa (alue 5) grafiitti- ja rikkikiisupitoiset gneissit liittyvät karsikiviin. Nokialla (alue 6) on sekä peliittisiä että kalkkipitoisia mustaliuskeita. Ne sisältävät rikki- ja magneettikiisua, mutta vain vähä n grafiittia. Kasiniemen (alue 7) näytteet ova t grafiittiliuskeita. Niiden ympäristössä on kiillegneissejä ja metavulkaniitteja. Luhangan (alue 8) mustaliuskeet esiintyvä t välikerroksina grauvakkaliuskeessa. Kerros - ten paksuus vaihtelee 5 50 m. Alueen grauvakkaliuskeisiin liittyy W- ja Sn-mineralisaati - oita. Kärpälässä (alue 9) grafiittiliuske esiinty y linssinä kiillegneississä. Pyhäselässä Hammaslanden Cu-malmin etelä- ja pohjoispuolella (alueet 10 ja 11) mustaliuskeet esiintyvät välikerroksina Kaleva n grauvakkaliuskeissa. Lähiympäristössä tavataan myös fylliittejä ja dolomiitteja. Osa mustaliuskeista on peliittisiä ja osa sisältää karbonaatteja. Kiteen mustaliuskeet (alue 12) ovat mineraalikoostumukseltaan samanlaisia kui n Pyhäselän mustaliuskeet, mutta niiden ympäristössä tavataan runsaimmin emäksisiä vulkaniitteja. Kiihtelysvaaran ja Tohmajärven (alue 13 ) grafiittiliuskeet esiintyvät merijatulisten dolo - Basemen t Comple x Granitoid s Rapakivi granit e Schist Belt s Jotnia n 1 formation s Samplin g locality 100km Kuva I. Näette enottoaluee t: I) Pattijoki, 2) Niva - la, 3) Haapajärvi, 4) Kaustinen Evijärvi Kruunupyy, 5) Petolahti, 6) Nokia. 7) Kasiniem i (Padasjoki), 8) Luhanka, 9) Kärpälii (Mäntyharju), 10) Pvhiiselkä, 11) Pyhäselkä. 12) Kitee. 13) Kiihtelvsvuara. 14) Juuka, 15) Puolanka. /6) Riikonkoski, Kittilä. Kuvissa 2 4 aineisto on jaettu kuuteen osaan. Näytteenottoalueet 1 5 on yhdistetty Pohjanmaa n näyte sarjaksi (53 näytettä) ja nävttee nottoaluee t 6 9 Tampereen liuskealueen nävtesarjaksi (19 näytettä). Pvhäselänja Kiteen alueen mustaliuskenävtteet (24 kpl) on käsitelty yhtenä ryhmänä, samoi n Kiihtelysvaaran ja Juuan näytteet (31 kpl). Puolan - gan alueelta on 25 näytettä ja Kittilän Riikonkoskelta 28 niivtettä. miittien ja vulkaniittien yhteydessä. Ne sisältävät paljon grafiittia ja vain vähän rikkikiisua. Mustaliuskekerrosten paksuus vaihtelee m. Juuan (alue 14) grafiittiliuskeet ovat myö s merijatulisia, ja grafiittiliuskeiden kerrospaksuus vaihtelee 2 30 m. Puolangan (alue 15) mustaliuskeet esiintyvä t fylliittien ja dolomiittien yhteydessä. Mustaliuskekerrosten paksuus on pakoitellen yli 100 m. Osa näytteistä on lähes kompakteja grafiit- 91

8 38 vsk. ti-sulfidiliuskeita. Runsaimmin grafiittia ja sulfidimineraaleja sisältävät liuskeet edustavat rautamuodostumien sulfidifasiesta. Kittilän Riikonkosken (alue 16) mustaliuskeet sijaitsevat stratigrafiassa Lapponiumi n yläosassa. Alueella on useita Cu-mineralisaatioita albiittikvartsikivissä. Albiittikvartsikive t esiintyvät välikerroksina mustaliuskeessa ja serisiittiliuskeessa. Ympäristössä on spiliittisi ä emäksisiä vulkaniitteja, grauvakkaliuskeita. kloriittikiilleliuskeita ja grafiittipitoisia fylliittejä. Mustaliuskekerrosten paksuus vaihtele e m. Kittilän Riikonkosken mustaliuskeet ja Pohjois-Karjalan merijatulin grafiittiliuskeet ovat käyneet läpi alhaisen asteen metamorfoosin. Muilla alueilla mustaliuskeiden metamorfoosi - aste vastaa Winklerin (1979) luokittelun mukaan keskiastetta. Tulokset Piiiiulkuuinee t Hiilipitoisuudet ovat huomattavan korkeita kaikilla tutkituilla alueilla, koska näytteet valittiin mustaliuskejaksojen runsaimmin hiiltä sisältävistä osista. Hiilipitoisuuden mediaani t mustaliuskeissa eri alueilla vaihtelevat %. Korkein hiilipitoisuus on Pohjois-Karjalan merijatulisissa grafiittiliuskeissa (mediaani 19.5 % C, max 42.5 % C). Korke a hiilipitoisuus onkin luonteenomaista merijatulisille hiilipitoisille liuskeille myös Neuvosto-Karjalassa. Merijatulinen sedimenttisarj a on kerrostunut matalanmeren ympäristössä. Pelkistävät olosuhteet ovat olleet vallitsevi a osittain eristäytyneissä altaissa ja landissa. Nykyisinkin orgaanista ainesta kerrostuu runsaimmin matalanmeren ympäristössä valtamerten transgressiovaiheissa. Tampereen alueen mustaliuskeiden korkea hiilipitoisuus (mediaani 13.0 % C, max 37.3 % C) johtunee suurelta osin näytteiden valinnasta. Alueen mustaliuskeiden keskimääräine n hiilipitoisuus on todennäköisesti vain muutaman prosentin luokkaa. Nykyisissä hiilipitoisissa sedimenteissä o n selvä korrelaatio ja rikkipitoisuuden välillä. Lisäksi hiilellä tiedetään olevan korrelaati o erityisesti uraanin. molybdeenin. sinkin ja va - nadiinin kanssa. ja rikkipitoisuuden välillä on hyvä korrelaatio myös Outokumpu-jakson mustaliuskeissa ja Talvivaaran mustaliuskeissa (Peltola. 1960, 1968 : Holland. 1984). Tähän tutkimukseen valituissa gratiittipitoisis - 92 Kuru 2. Hiili- ju rikkipitoisuus tutkinrusufueidr n mustaliuskeissa. I : 0.36 on nykvsedimetuticn hiili-rikki-suhde Cutn ernnin ju Currelsin (1980) ma - kuun. Tutkinutsulnect urut kurussa I. sa näytteissä ei selvää korrelaatiota ja rikkipitoisuuden välillä ole kuitenkaan havait - tu (kuva 2). ja rikkipitoisuuden välise n korrelaation puuttuminen kuva 2 diagrammeissa saattaa johtua näyteaineiston heterogeenisuudestajasiitä : Kittilästä Riikonkoskelta (mediaani 6.6 % S. max 24.7 % S). Puolangalta (mediaani 5.8 % S. max 12.8 % S) ja Pohjanmaan liuskealueelt a (mediaani 4.35 S. max 20.9 % S) on näytteitä. joissa on korkea rikkipitoisuus. Nämä mustaliuskeet ovat kerrostuneet vulkaanisess a ympäristössä, jossa rikkiä on saatavilla. Poh - jois-karjalan merijatulin mustaliuskeiden huomattavan alhainen rikkipitoisuus (mediaani 1.1 % S, max 4.0 '''r S) heijastanee kerrostumisympäristön alhaista rikkipitoisuutta.

9 Tutkimusalueiden grafiittipitoisissa liuskeissa hiilen määrä ei selvästi korreloi uraanin, molybdeenin, vanadiinin eikä sinkin pitoisuuksien kanssa. Korrelaatiot ovat todennäköisesti heikentyneet metamorfoosin vaikutuksesta. Metallipitoisuudet ovat korkeita verrattuna Vinen ja Tourtelotin (1970) kuvaamien mustaliuskeiden metallipitoisuuksiin (kuva 4). Kittilän Riikonkosken mustaliuskeissa o n poikkeuksellisen vähän natriumia (mediaani 0.09 % Na 0), vaikka niiden ympäristössä o n runsaasti spiliittejä. Mustaliuskeiden alhainen natriumpitoisuus saattaa aiheutua hydrotermisestä muuttumisesta. Hive na/knuinee t Alueellisesti selvästi korkein koboltti-nikkelisuhde on Kittilässä (mediaani 0.89, kuva 3). Koboltin suhteen anomaalisia näytteitä o n Teerijärvellä (max 120 ppm Co), Pattijoella (max 250 ppm Co) ja Kittilän Riikonkoskella (max 240 ppm Co). Esimerkiksi Outokummu n alueen mustaliuskeissa kobolttipitoisuus o n tavallisesti selvästi alle 100 ppm, mutta malmioiden vieressä olevien mustaliuskeiden kobolttipitoisuus on yli 100 ppm (Hakanen, 1983). Kulta- ja arseenipitoisuus korreloivat keskenään ainoastaan Kittilän Riikonkoskella, jossa niiden välinen korrelaatio on 0.6. Korkein alueellinen kultapitoisuus on Puolangall a (mediaani ppm. max ppm). Myö s Kittilässä (mediaani ppm, max ppm) ja Pohjanmaalla (mediaani ppm, max ppm) kultapitoisuudet ovat selväst i korkeammat kuin muilla alueilla. Muilla tutkimusalueilla kultapitoisuuden mediaaniarvo t vaihtelevat ppm. Korkeimmat arseenipitoisuudet ovat Kittilässä, jossa arseenipitoisuuden mediaaniarvo mustaliuskeiss a on 126 ppm, ja Puolangalla, jossa mediaaniarvo on 128 ppm. Muilla alueilla arseenipitoisuuksien mediaaniarvot vaihtelevat 1 6 ppm. Tutkimusalueiden mustaliuskeissa elohopeapitoisuuden mediaaniarvot vaihtelevat ppm. Suhteellisen korkeita elohopeapitoisuuksia on Pohjanmaalla Raisjoe n (max 1.40 ppm Hg), Teerijärven (max ppm Hg) ja Pattijoen (max 2.64 ppm Hg ) kairasydännäytteissä. Pattijoen ja Teerijärven näytteissä on lisäksi korkea koboltti-nikkeli-suhde (kuva 3). Pohjanmaan. Tampereen. Kittilän ja Kitee n mustaliuskeet eivät käytännöllisesti katsoen sisällä lainkaan toriumia. mikä viittaa siihen, että kerrostumiin ei ole kulkeutunut toriumpitoista detritaaliainesta kuten esimerkiksi happamien syväkivien rapautumistuotteita. Pyhäselän alueen. Pohjois-Karjalan merijatulin j a Puolangan alueen mustaliuskeiden toriumpitoisuudet vaihtelevat 5-8 ppm, ja korkein toriumpitoisuus on 15 ppm. Korkeimmat uraanipitoisuudet ovat Pohjanmaan alueell a Kruunupyyn ja Pattijoen kairasydännäytteissä. Mainittakoon, että Kruunupyystä tunnetaan pieniä uraani-fosforimineralisaatioita. Pohjanmaan tutkimusalueen mustaliuskeide n uraanipitoisuuden mediaaniarvo on 13 ppm j a korkein uraanipitoisuus 44 ppm. Peltolan (1960, 1968) mukaan Outokummun mustaliuskeiden keskimääräinen uraanipitoisuus on peräti 50 ppm. Tutkittujen mustaliuskeiden vanadiinipitoisuus vaihtelee ppm. Tutkimusalueiden mustaliuskeiden vanadiinipitoisuude n mediaaniarvot vaihtelevat ppm. Korkeimmat arvot ovat Pohjanmaalla Pattijoen mustaliuskeissa. Korkein mangaanipitoisuuden mediaani. 510 ppm, on Puolangan mustaliuskeissa. Kai-

10 Kura 4. Tutkimusalueiden mustaliuskeiden C-, Fe-, Mn-. Ba-, Ph. Ag-. Mo-, Cr-. Zn-. Cu-, ivi- ja Co- pitoisuuksien mediaaniarrot jaettuna Pohjois-Amerikan hiilipitoisten sedimenttien keskimäiiriiisellä pitoisuudella. Tulos on piirretty logaritmiasteikolle. Vierekkäise t pyl väät tarkoittavat eri tutkimusalueita (kuva 1). Esimerkiksi Pohjanmaan mustaliuskenärtteide n keskimääräinen hiilipitoisuus on Pohjois-Amerika n mustaliuskeiden keskimiiiiriiistii hiilipitoisuutt a noin kolme kertaa korkeampi. Pohjois-Amerikan hiilipitoisten sedimenttien keskimiiiiriiisenä pitoisuatena on ollut Vine nja Tourtelotin (1970) kuvaaman 20 mastaliuskenäytesarja n mediaanien mediaani. nuun liuskealueella esiintyy tunnetusti runsaasti mangaania sisältäviä mustaliuskeita, esimerkiksi Talvivaaran Ni-malmissa on Ervamaan ja Heinon (1983) mukaan 0.9 % mangaania. Fosforipitoisuuksien mediaanit eri alueide n mustaliuskeissa vaihtelevat ppm. Alhaisin pitoisuus on Pohjois-Karjalan merijatulisissa mustaliuskeissa ja korkein Pohjanmaa n mustaliuskeissa. Anomaalisia fosforipitoisuuksia (max 1.86 %) on Pattijoen ja Kaustisten Tastulan näytteissä. Johtopäätökset Tutkimusalueiden mustaliuskeiden keskimääräiset ja rikkipitoisuudet ovat korkeampia kuin Kanadan prekambristen liuskeide n (Cameron ja Garrels, 1980) tai Pohjois-Amerikan hiilipitoisten sedimenttien keskipitoisuudet (Vine ja Tourtelot, 1970). Suomen musta - liuskeiden korkeammat ja rikkipitoisuudet heijastuvat myös korkeampina metallipitoisuuksina (kuva 4). Alueelliset erot näkyvä t esimerkiksi lyijyn määrässä. Pyhäselän aluetta luonnehtii korkea lyijypitoisuus. Pohjois-Karjalan merijatulin hiilirikkaissa grafrittiliuskeissa on alhaiset sinkki-, kupari-, lyijy-, hopea- j a molybdeenipitoisuudet. Kittilän Riikonkosken mustaliuskeille o n luonteenomaista poikkeuksellisen alhaine n sinkkipitoisuus ja korkea kobolttipitoisuus. Puolangan mustaliuskeissa on muun muass a korkeampi kultapitoisuus kuin muiden tutkimusalueiden mustaliuskeissa. Puolangan mustaliuske muistuttaa geokemiallisilta piirteiltää n Talvivaaran n.s. normaalia mustaliusketta (Er. vanmaa ja Heino 1983). Talvivaaran n.s. mine. ralisoituneen mustaliuskeen hopea- j a lyijypitoisuudet ovat keskimäärin yhtä korkeita kuin tutkituissa Puolangan alueen mustaliuskeissa, mutta Talvivaaran mustaliuskei den sinkki-, kupari- ja nikkelipitoisuudet ova l huomattavasti korkeampia. Pohjanmaan ja Tampereen svekofennialai s ten liuskealueiden mustaliuskeilla on yhteisii piirteitä. Esimerkiksi natrium-, strontium- j a titaanipitoisuudet (mediaaniarvona) ovat me l ko korkeita verrattuna karjalaisten liuskeal u eiden mustaliuskeiden pitoisuuksiin. Magne siumpitoisuus on matalampi svekofennialaisi l la liuskealueilla kuin karjalaisilla liuskealuei l la. Vaikka tulosten merkittävyyttä arvioitaess r on otettava huomioon näytteiden suhteellise n vähäinen lukumäärä, näytteiden edustavuus j r muun muassa edustavuuden vaikutus korr e laatioihin, esitetyt tulokset antavat aihee n olettaa, että grafiittipitoisten liuskeiden kem i allinen koostumus saattaa heijastaa alueell e tapahtunutta hydrotermistä toimintaa ja siihe r mandollisesti liittyvää malminmuodostusta. Pentti Rehtijärv i Turun yliopisto. Geologian laitos Kirsti Ruskeeniemi. 011i Sarapiiii Geologian tutkimuskeskus, Espoo

11 Kirjallisuus kumpu region in Eastern Finland. Bull. Comm. geol. Finlande 192. Cameron. E.M. and Garrels, R.M. (1980) Geo- Peltola, E. (1968) On some geochemical features in chemical compositions of some Precambrian the black schists of the Outokumpu area, Finshales from the Canadian Schield. Ch,amical Ge- land. Bull. Geol. Soc. Finland 40, pp ology 28, pp Sidorenko, Sv.A. and Sozinov, N.A. (1982) Pre- Ervamaa, P. ja Heino, T. (1983) The Ni-Cu-Zn cambrian carbonaceous formations and relate d mineralization of Talvivaara. Sotkamo, in»exo- ores, in»the development potential at Pre - genic processes and related metallogeny in the cambrian mineral deposits». Natural Resourcer Svecokarelian geosynclinal complex.. Guide il and Energy Division. U.N. Dep. of Techn. Co- Geologinen tutkimuslaitos. oper. for Development New York: Pergamon. Hakanen, P. (/983) Cobalt as an exploration tool 432 pp. in the Outokumpu zone. Finland. Journal of Vine, J. and Tourtelot, E. (1970) Geochemistry o f Geochemical Exploration 19. pp Black Shale Deposits A Summary Report. Holland. H.D. (1984) The chemical evolution of the Econ. Geol. Vol. 65, pp atmosphere and oceans. 582 pp. Winkler. H.G.F. (1979) Petrogenesis of meta - Peltola. E. (1960) On the black schists in the Outo- morphic rocks. 348 pp. Heikki Rainio, Aimo Kejonen. Sakari Kielosto och Pertti Laherm o AVANCERADE INLANDSISEN PA NYTT OCKSA TILL MELLANFINSK A RANDFORMATIONEN? Sederholm skrev 1911 (1911a. s. 12) så här: mo (1929, s. 55) vara recessionell, bildad vi d»den hela trakten dominerande, väldiga rand- randen av en inlandsis som hade dragit si g as, som sträcker sig från Kankaanpää genom tillbaka. och vid dess bildning skulle inlands - Jämijärvi och Tavastkyro, NW om Tammer- isen ha oscillerat något (»over a small area» ) fors. den s.k. Hämeenkangas eller Tavastmon, i trakten av Jyväskylä. Senare framförde s hvilken har en fortsättning i en följd af sand- åsikten. på basen av submoräna glaciala sedifält och randåsar. som sträcka sig ända till ment som hittats på båda sidor av randforma- Jyväskylä. bildar åter gränsen för en ny grupp tionerna. att innan randformationen bildade s af åsar. hvilka delvis gå i mera N-S-liga rikt-»under inlandsisens allmänna recession isningar.» Han avsåg härmed den yngsta av de randen också skulle ha ryckt fram tillfälligt», fyra stora randformationerna i södra Finland. varvid randformationen skulle ha utgjort fram - I den nyaste upplagan av Atlas över Finland ryckningens sydgräns (Virkkala 1959, s. 52 (Suomen kartasto) har den getts namnet Mel- 53) eller att»israndens oscillation här skedd e lanfinska randformationen (på finska Sisä- längs en zon märkbart bredare än isranden Suomen reunamuodostuma, enligt den finska själv» (Virkkala 1963, s. 65). Teorin om en me r språkbyråns rekommendation). Sederholm än lokal»oscillation», dock högst 10 km lång, (191 lb. s. 69 ; jfr Herlin s. 113) slöt sig fick understöd också av bl.a. Alhonen (1971. på basen av åsgrupper och isräfflor till att in- s. 40) och Aartolahti (1972, s. 60 och 66). landsisen hade avancerat på nytt till det redan medan Repo (1964, s. 150 och 161) höll fö r isfria området och att denna randformation en kort oscillation som»sträckt sig över rand - motsvarade den nya framryckningen. Efter formationen» men varit»kraftig». I dessa Sederholm slogs pusslet i bitar. och det har undersökningar har termen oscillation använt s lagts på nytt under detta sekel börjande med i växlande bemärkelse. Då dessutom inexakta Frosterus (1911, s. 38). attribut har fogats till termen, är det svårt at t Mellanfinska randformationen (tig. 1) (eller få en uppfattning om vad författarna egentdelar därav) ansågs sedermera t.ex. av Saura- ligen menat.

12 GEOLOGI KARELIDIEN MUSTALIUSKEIDEN HIILI- JA RIKKIPITOISUUDE T KERROSTUMISYMPÄRISTÖN KUVASTAJIN A Kirsti Loukola-Ruskeeniemi 1. Johdanto jaksossa on ruhjoutuneita mustaliuskeita, jotka esiintyvät yhdessä dolomiittien, metavulkaniittie n Mustaliuskeet ovat alunperin olleet orgaanis- ja kvartsiittien kanssa (kappale 2.4). ta hiiltä sisältäviä savisedimenttejä. Suomen kallioperässä ovat parhaiten edustettuina varhais - proterotsooiset, noin miljoonaa vuotta sitten kerrostuneet mustaliuskeet. Erityisesti 2. Karelidien mustaliuskeseurueita Karelidien mustaliuskemuodostumat ovat paksu - ja ( metriä) verrattuna vaikkapa Keski Serpentiniitti-karsikivi-kvartsikivi- Euroopan 'Kupferschiefer ' - mustaliuskeeseen, seurueeseen liittyvät mustaliuskee t jonka maksimipaksuus on yksi metri. Vuonna 1984 Geologian tutkimuskeskuksen GTK :n malmiosaston tutkimuksissa 1970-lumalmiosastossa tutkittiin Suomen varhaisprote- vulla Kainuusta löytyi Talvivaaran Ni-Cu-Znrotsooisten mustaliuskeiden kemiallista koostu- mineralisaation (Ervamaa ja Heino 1982) lisäks i musta kuuden liuskejakson alueella (Ruskeenie- Outokumpu-tyyppiseen kivilajiseurueeseen liitty - mi et al. 1986). Niiden rikki- ja metallipi- viä mineralisaatioita (Vanne 1982), mikä antoi aitoisuudet olivat korkeita Vinen ja Tourtelotin heen olettaa, että Kainuun liuskejakson länsireu - (1970) kuvaamiin Pohjois-Amerikan mustalius- nan ja Outokumpu-provinssin muodostumat kuukeisiin verrattuna. Vuoden 1988 alusta tutkimuk- luvat geneettisesti yhteen. Outokummun musta - sia jatkettiin GTK :n ja Suomen Akatemian yh- liuskeista oli ennestään olemassa kansainvälisest i teisrahoituksella IGCP 254:ään»Metallipitoiset arvostetut tri Esko Peltolan tutkimukset (1960, mustaliuskeet» liittyvänä projektina, jonka pai- 1968). nopiste on Kainuun liuskejaksolla ja Kivilajiseurueen serpentiniitit ovat alunperi n Outokumpu-provinssissa ja muualta Suomesta olleet ultramafisia kiviä ja ovat paikoin lähes täyon vertailualueita (kuva 1, Talvitie et al. 1989, sin talkkiutuneet. Seurue on tulkittu ofioliittiseks i Loukola-Ruskeeniemi 1989). Tarkoituksena on (Koistinen 1981). Hyvin säilyneitä ofioliittimuoselvittää paitsi metallogeniaa ja geokemiaa myös dostumia on Jormualla Kainuun liuskejakso n Outokumpu-provinssin ja Kainuun liuskejakson keskiosassa (kuva 2, Kontinen 1987). Kainuun yhteyksiä. Hydrotermiset fluidit jättävät merk- liuskejakson länsireunalla ja Outokumpukejä mustaliuskeiden kemialliseen koostumuk- provinssissa on m paksuja mustaliuskeseen, minkä vuoksi malmien viereisten mustalius- muodostumia paikoin tektonisissa prosesseiss a keiden koostumusta verrataan malminetsintä- kertautuneina. Talvivaaran kairauksissa on saa - kohteiden mustaliuskeiden kemialliseen koostu- tu jopa 400 m lävistyksiä. Koko mustaliuskemuo - mukseen. dostuman pituus, Solan malminetsintäkohtees - Seuraavassa kuvataan Karelidien mustaliuskei- ta Outokummun kautta ylös Kainuuseen ain a ta kivilajiseurueittain. Serpentiniitti-karsikivi- Puolangalle asti on yli 300 km, ja leveys Talvikvartsikivi- seurueeseen liittyviä mustaliuskeita vaaran alueella 1 2 km. Mustaliuskeiden keson Outokumpu-provinssissa ja Kainuun liuske- kimääräinen hiilipitoisuus on 7% ja rikkipitoijakson länsireunalla (kappale 2.1). Kainuun lius- suus 6 8% (taulukko 1). Kokonaisuudessaan täkejaksolla on mustaliuskeita lisäksi rautamuo- hän jaksoon on sitoutunut suuri määrä sekä hiilt ä dostumien yhteydessä (kappale 2.2) sekä väliker- että rikkiä, paikoitellen myös metalleja. roksina Kaleva-ryhmän kiilleliuskeissa (Havola Outokummun ja Kainuun mustaliuskeet muis ). Peräpohjan liuskealueella on fylliittien tuttavat toisiaan C-pitoisuuden perusteella (kuympäröimiä paksuja mustaliuskemuodostumia vat 3 E ja 3 F, taulukko 1). Niiden C- ja S - (kappale 2.3). Pohjois-Karjalassa Hammaslah- pitoisuudet ovat paitsi korkeampia kuin kambriden malmin kattopuolella on ruhjeinen musta- ja ordovikikautisten merisedimenttien (vrt kuv a liuskekerros, jonka lähellä on hydrotermisesti 3A) myös korkeampia kuin nykyisen Mustan me - muuttuneita metaturbidiitteja. Kiihtelysvaaran ren sedimenttien pitoisuudet. 95

13 2.2. Rautamuodostumiin liittyvät mustaliuskeet 2.3. Fylliittien ympäröimä mustaliuskemuodostuma Peräpohjan liuskealueella Karelidien rautamuodostumiin liittyy mustaliuskekerroksia (Laajoki ja Saikkonen 1977). Tornion Arpelan mustaliuskemuodostuma o n Vertailukohteina ovat olleet Poikkijärven ja Puo- geofysikaalisten karttojen perusteella yli 40 k m langan Pääkön mustaliuskeet Kainuun liuskejak- pitkä, syväkairauksissa on yli 120 m lävistyksiä. son pohjoisosassa (kuva 2). Puolangan musta- Muodostumaa ympäröi fylliitti, ja mustaliuskeesliuskeiden keskimääräinen C-pitoisuus ja kerros- sa on dolomiittivalikerroksia (Sarapää 1986). Se - ten paksuus ovat verrannollisia Kainuun ja Ou- kä C- ja S-pitoisuudeltaan (kuva 3 B) että me - tokummun serpentiniitti-karsikivi-kvartsikivi- tallipitoisuuksien ja kerrosten paksuuden perus - seurueen mustaliuskeiden kanssa. Sen sijaan teella Arpelan mustaiiuskeet muistuttavat Kai - Poikkijärven mustaliuskeiden C-pitoisuus on nuun ja Outokummun mustaliuskeita. alempi (kuva 3 C, taulukko 1) ja mustaliuskeker - rokset ovat vain m paksuja. 96

14 Kuva 2. Yleistetty geologinen kartta Outokummun ja Kainuun liuskejakson alueelta (muokattu Luukkosen ja Lukkarisen, 1985, mukaan). Fig. 2. Generalized geological map of the Kainuu schist belt and the Outokumpu region. Sampling localities: Sol = Sola, Kyl = Kylylahti, Suk = Sukkulansalo, Vuo = Vuonos mine in Outokumpu, Viu = Viurusuo, Mih = Mihkali in Juuka, Los = Losomäki, Ruu = Ruukinsalo, Rau = Rautavaara, Ala = Alanen talc occurrence, Tal = Talvivaara Ni-Cu-Zn mineralization in black shales, Jor = Jormua ophiolite complex, Mel = Melalahti, Poi = Poikkijärvi Fe formation, Puo = Puolanka.

15 42 vsk. GEOLOGI 2.4. Kiihtelysvaaran jakson ja Hammaslanden Mustan meren sedimenttien hiili- ja rikkipitoi - Cu-malmiesiintymän mustaliuskeet suuden välisestä suhteesta voi tulkita kerrostu - Pohjois-Karjalassa misympäristöä (Leventhal 1983). Euksiinisess a ympäristössä, jossa sedinrentin ptt illä oleva ve - Kiihtelysvaaran jaksossa mustaliuskeet esiin- sikerros ei sisällä happea, rikkiä kertyy tasaisestyvät dolomiittien, metavulkaniittien ja kvartsiit- ti prosentin verran enemmän kuin hapellisess a tien kanssa (Pekkarinen 1979). Näitä mustalius- pohjavedessä kerrostuneisiin merisedimentteihin. keita on perinteisesti verrattu Neuvosto-Karjalan Makeassa vedessä taas rikkiä ei kerrostu juuri olsungiitteihin (Väyrynen 1954). Kiihtelysvaaran C- lenkaan (Berner ja Raiswell 1983). pitoiset kivet eroavat monella tavalla kappalees- Monien tunnettujen malmiesiintymien lähell ä sa 2.1 kuvatuista kivistä : kivet ovat voimakkaasti on mustaliuskeita, joiden S/C-suhde on korkea. ruhjoutuneita, kerrosten paksuus kairasydämis- Esimerkkejä ovat McArthur River- malmiesiinsä on enää vain muutamia kymmeniä senttimet- tymä Australiassa ja Pohjois-Amerikassa Missisrejä, S-pitoisuus on alhainen ja C-pitoisuus kor- sippi Valley-tyypin malmiesiintymät ja Nevada n kea (kuva 3 D, taulukko 1). Mustaliuskeissa on kultaesiintymät (Leventhal 1985). Kotimaisia esikarbonaattijuonia. Hiilipitoisuus on todennäköi- merkkejä ovat Outokummun ja Talvivaaran sesesti alkuperäistä korkeampi ruhjoutumisen kä Riikonkosken Cu-mineralisaation mustaliusvuoksi ja kerrokset ovat alunperin olleet paksum- keiden korkeat S-pitoisuudet (kuvat 3 A, 3 E j a pia. Alhainen S-pitoisuus kuitenkin saattaa vii- 3 F, taulukko 1). Rikin ja metallien määrät ova t tata aiemmin kuvatuista eroaviin kerrostumiso- lisääntyneet hydrotermisten liuosten vaikutukseslosuhteisiin: nykyisin makeassa vedessä kerros- ta. tuu sedimenttejä, joiden S-pitoisuus on alhainen Malminetsinnässä mustaliuskeiden korkeaa ja C-pitoisuus korkea (Berner ja Raiswell 1983). S/C-suhdetta voi käyttää yhtenä viitteenä hyd - Alhaiset rikki- ja metallipitoisuudet Kiihtelysvaa- rotermisten liuosten vaikutuksesta alueella. ran kivissä voivat johtua myös siitä, että rikkiä ja metalleja on kulkeutunut pois ruhjoutumisen aikana. 4. Mustaliuskeiden alkuperästä Hammaslanden Cu-malmiesiintymän katto - puolella on voimakkaasti ruhjoutunut mustalius- Isotooppikoostumuksen S "C perusteell a kekerros, joka muistuttaa monin tavoin Kiihte- Suomen varhaisproterotsooisten mustaliuskeide n lysvaaran jakson mustaliuskeita : kerrosten pak- hiili on alkuperältään orgaanista. Näyteaineistossuus kairasydamissä on vain muutamia kymme- ta on tehty 30 määritystä (/J. Karhu, GTK). nia senttimetrejä, vaikkakin alkuperaiseksi pak- Serpentiniitti-karsikivi-kvartsikivi-seurueen mussuudeksi on arvioitu 20 m, ja mustaliuskeessa on taliuskeiden C-pitoisuus on korkeampi ja hiile n karbonaattijuonia. Hammaslandessa mustahus- isotooppikoostumus alhaisempi kuin Poikkijärkeen lähellä on hydrotermisesn muuttuneita me- ven rautamuodostuman mustaliuskeissa. Sek ä taturbidiitteja. Kainuun että Outokummun mustaliuskeisiin ver - rattuna myös Kiihtelysvaaran ruhjeiset C-rikkaat kivet ovat rikastuneet S "C suhteen. Myös Kiih - telysvaaran karbonaattien hiilen isotooppikoos - 3. ja rikkipitoisuudet kerrostumis- tumus on anomaalinen (Karhu 1989,1990). Kiih - ympäristön kuvastajina telysvaarassa havaittu anomalia on mandollisesti osittain ruhjoutumisen aiheuttamaa. Toine n Mustaliuskeiden kemiallinen koostumus koko- mandollisuus on se, että S "C -arvot ovat konaisuudessaan, eivät vain C- ja S-pitoisuudet, honneet malminmuodostusprosessien vaikutukheijastaa kerrostumisympäristöään. Esimerkik- sesta, koska myös Kylylanden mineralisaatio n si korkeat metallipitoisuudet, alentunut Na- (kuva 2) viereisessä mustaliuskeessa on korkeampitoisuus ja positiivinen Eu-anomalia heijastavat pi arvo ( 19.13) kuin kauempana mineralisaahydrotermisten liuosten vaikutusta, aivan kuten tiosta ( 24.95), samoin Vihannin Lampinsaare n muissakin kivilajeissa. Negatiivinen Ce-anomalia mustaliuskeessa on korkeampi arvo ( ) viittaa meriveden vaikutukseen, ja Th-pitoisuu- kuin Vihannin lähellä sijaitsevan Kuuhkamo n desta voi päätellä Th-pitoisen detrituksen, esimer- malminetsintäkohteen mustaliuskeissa ( kiksi happamien syväkivien rapautumistuottei ). Tämän vuoksi anomaalisen korkeaa den, määrää sedimentissä. Seuraavassa käsite(- S "C -arvoa voi pitää yhtenä viitteenä malminlään kuitenkin vain hiili- ja rikkipitoisuuksia. muodostusprosessien vaikutuksesta.

16 GEOLOGI 1990 TAULUKKO 1. ja rikkipitoisuuden mediaaniarvot ja hiilen isotooppikoostumuksen S "C vaihteluväli. Hiili- ja rikkipitoisuus on määritetty GTK:n kemian laboratoriossa LECO-analysaattorilla (/Saikkonen, Väändnen, Peltonen) ja hiilen isotooppikoostumus on mdäritetty GTK :n isotooppilaboratoriossa (/Karhu). Ala = Alanen, Tal = Talvivaara, Jor = Jormua, Puo = Puolanka, Poi = Poikkijärvi (ks. kuva 2). TABLE 1. Median values of carbon and sulphur and range of 8 "C values in Early Proterozoic black schists. (Valid cases in parentheses.) Useimmat Suomen varhaisproterotsooiset Niillä merialueilla, joilla Kainuun ja Outokummustaliuskeet sisältävät enemmän hiiltä ja rikkiä mun kivet kerrostuivat, oli runsaasti elämää noin kuin Mustan meren sedimentit : keskimäärin 7 01o miljoonaa vuotta sitten. Arvo on korkea myös muihin prekambrisiin mustaliuskeisiin verrattuna. Lisäksi mustaliuskeker - rokset ovat olleet paksuja (jo ennen tektonisissa prosesseissa tapahtunutta kertautumista) nykyi- SUMMARY: Carbon and sulphur abundances and siin meren pohjalle kertyviin C-pitoisiin sedi- carbon isotope S 13C values in Early Proterozoic mentteihin verrattuna. Tähän on ainakin kolme metamorphosed black shales in eastern and norther n Finlan d mandollista syytä : 1. Ofioliittiympäristössä, johon Kainuun ja Black schist formations m thick with aver - Outokummun serpentiniitti-karsikivi-kvartsikivi- age C and S content of 7% are abundantly met in dril l seuruekin luetaan, kerrostuu runsaasti orgaanista cores in the Kainuu and Outokumpu areas, eastern Fin - ainesta sisältäviä sedimenttejä, koska rikkibak- land, as well as in the Peräpohja schist belt in Laplan d teereja perustuottajina käyttävä eliöyhteisö ku- (Figs. 1,2, Table I). These Early Proterozoic blac k koistaa hydrotermisten purkausaukkojen lähel- shales have undergone greenschist-amphibolite facie s metamorphism. In general, the main minerals ar e lä (esim. Loukola-Ruskeeniemi 1989a). quartz, micas, graphite and pyrite. Carbon isotope S 2. Paleomagneettisten tulosten perusteella 13C values are comparable to the average isotopi c (Mertanen et al. 1989) Fennoskandian kilpi sijait- composition of organic carbon in sedimentary rocks. si varhaisproterotsooisena aikana noin 20 levey- Black schists are an essential component of the sasteella pohjoiseen päiväntasaajalta eli maapal- Outokumpu rock assemblage together with serpen- Ion nykyisiin ilmastovyöhykkeisiin verrattuna lä- tinites, calc-silicate rocks and quartz rocks. This rock hes trooppisessa ilmastossa. Myös silloin päivän- assemblage, hosting the major Cu-Co-Zn-Au deposit s tasaajan lähellä saattoi olla kuuma ja kostea, or- of Outokumpu (1.1 Mt of Cu) and considered ophiogaaniselle tuotannolle suotuisa ilmasto (Loukola- litic in origin, is also encountered north of the Outokumpu province in the Kainuu schist belt. Ruskeeniemi 1989b). In the Poikkijärvi iron formation (Fig. 2), media n 3. Orgaaninen aines säilyi paremmin prekamb- content of C in black schists is lower than in the Kainu u risissa olosuhteissa, koska merissä oli todennä- and Outokumpu black schists in general, and S " C köisesti laajempia hapettomia alueita. values are higher (Fig. 3, Table 1). Carbon rich rocks 99

17 Kuva 3. Rikki- ja hiilipitoisuudet. Fig. 3. Sulphur and carbon contents in Early Proterozoic black schists. In the Riikonkoski S/C diagram, sulphur and carbon contents of Cambrian and Ordovician marine shales (Raiswell and Berner 1986) are show n for comparison. The line 0.36 represents the S to C ratio in recent sediments (e.g. Cameron and Carrels 1980). Note! The scale is not the same in every diagram. A) Riikonkoski Cu-Au mineralization in Kittilä, Lapland; B) Arpela in the Peräpohja schist belt; C) Northern part of the Kainuu schist belt : Puo = Puolanka, Mel = Melalahti, Poi = Poikkijärvi; D) North Karelia: Kiihtelysvaara and Juuka ; E) Kainuu schist belt: Alanen, Talvivaara and Jormua prospects ; F) Outokumpu province (Fig. 2).

18 GEOLOGI with low sulphur content are encountered at Kiihtelysvaara in North Karelia (Table 1). Carbon content is probably higher than the original contents of the sediment, because C-rich layers are intensively sheared. Carbon isotope S ''C values are anomalous hig h ( ) in these black schists. Even higher value ( 16.08) has been encountered in black schists of the Vihanti Zn ore deposit in western Finland, suggesting correlation between anomalous high carbo n isotope S ''C values and ore forming processes. KIRJALLISUUS Berner, R.A., Raiswell, R. (1983): Burial of organic carbon and pyrite sulfur in sediments over Phanerozoic time : a new theory. Geoch. Cosmoch..scta 47: Cameron, E.M., Carrels, R.M. (1980) : Geochemica l compositions of some Precambrian shales from th e Canadian Shield. Chem. Geol. 28: Ervamaa, P. and Heino, T. (1983): The Ni-Cu-Zn mineralization of Talvivaara, Sotkamo. in: Exogeni c processes and related metallogeny in the Svecokarelian geosynclinal complex. Geol. Surv. Finl. Guide 11 : Havola, M. (1981) : Geological map of Finland. Pre - quaternary rocks. Sheet Geol. Surv. Fin!. Karhu, J. (1989) : Extensive Early Proterozoic carbon isotope anomaly recorded in sedimentary carbonates and kerogens from the Fennoscandian Shield. Epstein 70th Birthday Symp. Abstr. with Program. Caltech, Pasadena. Karhu, J. (1990) : Hiilen isotoopit ja kronostratigrafia. Kallioperäosaston vuosikertomus 1989 : Koistinen, Ti..(1981) : Structural evolution of an earl y Proterozoic strata-bound Cu-Co-Zn deposit, Outokumpu, Finland. Trans. R. Soc. Edinb.,Earth Sci. 72: Kontinen, A. (1987): An Early Proterozoic Ophiolit e The Jormua Mafic-Ultramafic Complex, Northeastern Finland. Prec. Res. 35 : Laajoki, K., Saikkonen, R. (1977): On the geology an d geochemistry of the Precambrian iron formation s in Väyrylänkylä, South Puolanka area, Finland. Geol. Surv. Fin!. Bull. 292, 137 pp. Leventhal, J. (1983): An interpretation of carbon an d sulphur relationships in Black Sea sediments as indicators of environments of deposition. Geoch. Cosmoch. Acta 47 : Leventhal, J. (1985) : Roles of Organic Matter in Or e Deposits. Denver Reg. Expl. Geol. Symp.»Organics and Ore Deposits» : Loukola-Ruskeeniemi, K. (19890 Early Proterozoic metamorphosed black shales in the Kainuu schist belt and in the Outokumpu region. Current research Geol. Surv. Finl. Spec. Pap. 10: Loukola-Ruskeeniemi, K (1989b) : Mustaliuskeiden syntyolosuhteista. Sivulaudaturtyö , Helsingin yliopisto, Geologian ja paleontologian laitos. 29 s. Luukkonen, E. and Lukkarinen, H. (1985) : Stratigraphic map of Middle Finland. 1 : Geol. Surv. Finl. Luukkonen, E. and Lukkarinen, H. (1986) : Explanation to the stratigraphic map of Middle Finland. Geol. Surv. Finl. Rep. Inv. 74, 47 pp. Mertanen, S., Pesonen, L.J., Huhma, H., Leino, M.A.H. (1989): Paleomagnetism of the Early Proterozoic layered intrusions, northern Finland. Geol. Surv. Finl. Bull. 347, 40 pp. Pekkarinen, L.J. (1979): The Karelian formations an d their depositional basement in the Kiihtelysvaara Värtsilä area, East Finland. Geol. Surv. Finl. Bull pp. Peltola, E. (1960): On the black schists in the Outokumpu region in eastern Finland. Bull. Comm. geol. Finl pp. Peltola, E.: On some geochemical features in the blac k schists of the Outokumpu area, Finland. Bull.Geol. Soc. Finl. 40 : Raiswell, R., Berner, R.A. (1986) : Pyrite and organi c matter in Phanerozoic normal marine shales. Geoch. Cosmoch. Acta 50: Ruskeeniemi, K., Sarapää, O., Rehtijärvi, P. (1986) : Proterotsooisten hiilipitoisten metasedimenttien kemia!lisesta koostumuksesta. Geologi 38: Sarapää, O. (1986) : Exploration for graphite occurrences at Arpela in Tornio in (in Finnish). Geol. Surv. Finl. M81/2542/86/1. Talvitie, J., Loukola-Ruskeeniemi, K., Heino, T., Vanne, J. (1989): Metallogeny and geochemistry o f metamorphosed black shales and serpentinites in th e Kainuu schist belt, eastern Finland. Geol. Surv. Finl. Current Res Spec. Pap. 10 :101. Vanne, J. (1982) : Correlative of the Cutokumpu assemblage at Alanen in Sotkamo (in Finnish). Geol. Surv. Fin!. Unpubl. Rep. M10.2/82/1 : pp Vine, J., Tourtelot, E. (1970): Geochemistry of Blac k Shale Deposits A Summary Report. Econ. Geol. 65 : Väyrynen, H. (1954) : Finnish bedrock, its origin an d geological evolution (in Finnish). 260 pp. Kirsti Loukola-Ruskeeniem i Geologian tutkimuskesku s Espoo 101

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen

Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE. Ahti Silvennoinen Luku 5 POHJOIS- SUOMEN LIUSKEALUEET, KERROS- INTRUUSIOT JA GRANULIITTI- ALUE Ahti Silvennoinen 141 Pohjois-Suomen kallioperä koostuu pääasiassa arkeeisista ja varhaisproterotsooisista kivilajeista. Nuorempia

Lisätiedot

Radioaktiivisia mineraaleja sisaltavan esiintynan paalta poistettava maapeite vaatii toisinaan erityisia sijoitustoimenpitei ta. Maapei te on rnyos

Radioaktiivisia mineraaleja sisaltavan esiintynan paalta poistettava maapeite vaatii toisinaan erityisia sijoitustoimenpitei ta. Maapei te on rnyos Uraanin talteenotto malmista on nykyaan niin tehokasta, etta malmijatteet harvoin sisaltavat taloudellisesti kannattavia maaria uraania. Kuitenkin uraanikaivosjatteisiin liittyy sen verran radioaktiivisuutta,

Lisätiedot

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti

Outokumpu Oy Malminetsintä. Perapohjan alue. Sijainti Outokumpu Oy Malminetsintä Sijainti Perapohjan alue Perapohjan alue muodostaa selvästi rajoitetun muodoltaan kolmiomaisen geologisen yksikön, jota pohjoispuolella reunustaa Keski-Lapin graniittialue ja

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

SUOMEN ENSIMMAINEN RllMU~IV~ I / 1 / I r, I ~ 1, J

SUOMEN ENSIMMAINEN RllMU~IV~ I / 1 / I r, I ~ 1, J / \, \1 / 1.' / (1 1'), '1 '; {- 1\ 1/,1, 1/ 11 1,~ 1 \ \1-1 1 '\ \, ",""- K 1 / \ /\ 1 1 J / 1 1 '- v ',1 J 1/ \11 1 '/, 1/\ ' 1. \ '( \ / \ 1'1 ) 1 1\ 1 1 f f 1\\ 1 l' l' / \ SUOMEN ENSMMANEN RllMU~V~

Lisätiedot

Itämeren lohen levinneisyyshistoria

Itämeren lohen levinneisyyshistoria Itämeren lohen levinneisyyshistoria Marja-Liisa Koljonen riista- j a k a l a t a l o u s s e l v i t y k s i ä 15/2008 RIISTA- JA KALATALOUS SELVITYKSIÄ 15/2008 Itämeren lohen levinneisyyshistoria Marja-Liisa

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALIT. Laatinut KAI HYTÖNEN

SUOMEN MINERAALIT. Laatinut KAI HYTÖNEN SUOMEN MINERAALIT Laatinut KAI HYTÖNEN Hytönen, Kai 1999. Suomen Mineraalit. Geologian tutkimuskeskus. Erillisjulkaisu. 399 sivua, 214 kuvaa ja yksi taulukko. Teoksessa on esitetty noin 670:n Suomessa

Lisätiedot

Sama maisema, eri kulkijat

Sama maisema, eri kulkijat Mika Lavento ja Antti Lahelma (toim.) Sama maisema, eri kulkijat Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 165 Mika Lavento ja Antti Lahelma

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelu- tilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelu- tilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Suoseura Finnish Peatland Society SUO 56(1), 2005 ISSN 0039-5471 1 Helsinki 2005 Suo 56(1): 1 17 Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Aro wetlands: ecology,

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN I L M A N L A A D U N J U L K A I S U J A P U B L I C A T I O N E R O M L U F T K V A L I T E T P U B L I C A T I O N S O N A I R Q U A L I T Y 33 ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE-

Lisätiedot

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen

Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET. Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen Luku 3 SUOMEN KALLIO- PERÄN YLEIS- PIIRTEET Kalevi Korsman ja Tapio Koistinen 93 94 Y L E I S P I I R T E E T L U K U 3 Suomen kallioperä kuuluu prekambriseen Pohjois- ja Itä-Euroopan peruskallioalueeseen

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

9"11$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9"$-2-"-6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!"#$%&'(&)*("+$**,$"-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)"##*!"#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08

911$0:&)$09;<09*/-$#(&0:/$%*< 9$-2--6:&$.&,*0=$--*0=;<0>/-(*)&0=*+%*!#$%&'(&)*(+$**,$-.*/+$&(0%*0123((4$12 5/&)##*!#$67-#($(//($-0%/,1*$#/%*08 Kekki Tomi K., Kaunisto Tuija, Keinänen-Toivola Minna M., Luntamo Marja Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa Vesi-Instituutin julkaisuja 3 VESIJOHTOMATERIAALIEN VAURIOT JA KÄYTTÖIKÄ SUOMESSA

Lisätiedot

Lähteikköjen ennallistamistarve hyönteislajiston tarkastelu ja koko hankkeen yhteenveto

Lähteikköjen ennallistamistarve hyönteislajiston tarkastelu ja koko hankkeen yhteenveto Riikka Juutinen (toim.) Lähteikköjen ennallistamistarve hyönteislajiston tarkastelu ja koko hankkeen yhteenveto Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 93 Riikka Juutinen Metsähallitus, luontopalvelut

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tornionjoki. Torne älv

Tornionjoki. Torne älv A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t R e g i o n a l a m i l j ö p u b l i k a t i o n e r 95 Annukka Puro-Tahvanainen, Liisa Viitala, David Lundvall, Gunnar Brännström & Lisa Lundstedt

Lisätiedot

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin 1/2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Tiedot Suomen kallioperästä siirtyvät verkkoon s. 12 Miten saan tietoa GTK:n aineistoista ja palveluista? s. 16 TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7 Antti Pelkonen ja Mika Nieminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset Geologian tutkimuskeskus Arkistoraportti 11/2012 6.2.2012 Espoo Kallioperän rakennettavuuteen liittyvien tulkintojen arviointi pääkaupunkiseudulla tunnelikartoitusten ja -tutkimusten perusteella, johtopäätökset

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Heikki Korkalainen Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 176 Heikki Korkalainen puh. 040 824 3185 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen

Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen 6 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä OSSI PELTOKANGAS HEIKKI LUOMALA ANTTI NURMIKOLU Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen mittaaminen Ossi Peltokangas, Heikki Luomala, Antti Nurmikolu Radan

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot