Suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita valtionmailla, joilla on havaittu leimikkonauhoja kesällä 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita valtionmailla, joilla on havaittu leimikkonauhoja kesällä 2012"

Transkriptio

1 Suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita valtionmailla, joilla on havaittu leimikkonauhoja kesällä 2012 Kohteet sisältyvät luonnonsuojelujärjestöjen Kansallisomaisuus turvaan -suojeluesitykseen. Lisätietoja: wwf.fi/metsat Jo hakattuja kohteita: 1. Soimasuon ympäristö (Orivesi) 5. Iisjärvi-Ylä-Kivetty (Äänekoski, Saarijärvi) 2. Pitäjäinrajasuo (Kaavi) 6. Hintonniemi (Kannonkoski) 7. Vaariansuon laajennus (Pälkäne) 8. Lohikosken alue (Sulkava, Punkaharju) Tiedossa olevia leimikoita: 3. Yltöinen (Kaarina) Katajalamminmäki-Heinälammet 4. Väljäkangas (Pihtipudas) Piojärvenjoki Salmikas Väljänkangas Hintonniemi Pitäjäinrajasuo Iisjärvi-Ylä-Kivetty Soimasuon metsät Vaariansuo Lohikosken alue Yltöinen

2 Oriveden Soimasuon ympäristön hakkuita kesällä 2012 (Teksti ja kuvat: Juho Kytömäki, Metsähallitus on avohakannut Oriveden Soimasuon ympäristön valtionmaa-alueella useita leimikoita kesällä Osa leimikoista oli netissä ilmoitettuja sahatukkileimikoita, osa muita. Luonto-Liitto vetosi toukokuussa Metsähallitukseen, että alueen leimikot jätettäisiin hakkaamatta, sillä Soimasuon ympäristön metsät ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita, ja aluekokonaisuus sopisi hyvin suojeltavaksi tulevassa valtionmaiden METSO-paketissa. Soimasuon ympäristön luonnonsuojelullisesti arvokas aluekokonaisuus, johon on merkitty sinisellä Metsähallituksen tuoreet avohakkuut. Alueen koillisosassa Pehkusuon ympäristössä on mahdollisesti tehty vielä yksi päätehakkuu lisää. Numerointi viittaa seuraavien sivujen kuviin. Numeroidut alueet (1 ja 2) täyttivät leimikoista selvimmin METSOn luonnontieteelliset valintaperusteet, mutta myös ainakin Jokijärvenkallion leimikko oli arvoluokan II runsaslahopuustoista kangasmetsää.

3 1a. Siitaman sahatukkileimikko (mm. ojittamatonta kangaskorpea) 1b. Siitaman sahatukkileimikko hakattuna (myös korvet avohakattu)

4 2a. Siitaman yhdystien leimikko (ei mukana vetoomuksessa, koska leimikosta ei ollut tietoa) 2b. Siitaman yhdystien leimikko

5 2c. Siitaman yhdystien leimikko hakattuna

6 Pitäjäinrajasuo (Kaavi) Kaavi-Outokumpu tien ja Pitäjänrajasuon välisten kangasmetsien ja korpien alue (n. 5 ha) hakattiin kesän 2012 aikana. Alue täytti ikänsä, rakenteensa ja lahopuustoisuutensa vuoksi vanhan metsän tuntomerkit ja sisälsi useampia luonnontilaisen kaltaisia korpisoistumia. Leimikosta huomautettiin Metsähallitukselle ennen hakkuita (Harri Hölttä, s-posti 27.6.) ja esitettiin sen säästämistä kunnes METSO-suojelualueiden laajennuspäätökset on tehty. Maankäyttö- ja ympäristöpäälikkö Juha Laitisen (s-posti 19.7.) mukaan hakkuusuunnitelmaa tarkennettiin keskittämällä säästöpuita korpipainanteisiin, mutta esitykseen säilyttää kohde METSO-suojelupotentiaalin arviointia varten ei vastattu. Sijainti

7 Kuvia leimikosta kesäkuussa 2012

8

9 Yltöinen (Kaarina) Sijainti Metsäalue sijaitsee Kaarinan kaakkoisosassa, entisen Piikkiön kunnan alueella Yltöisissä MTT:n puutarhantutkimuslaitoksen vieressä. Yleiskuvaus Alueella on metsäisiä kallioita sekä lehtomaisia ja tuoreita kangasmetsiä. Paikoitellen on monia tuoreita kuusen tuulenkaatoja (n. 5 m 3 /ha). Kalliometsissä on yli 120-vuotiasta puustoa, pienipiirteisesti vaihtelevia elinympäristöjä ja monipuolista lajistoa. Kangasmetsät ovat harvennettuja, mutta melko vanhoja ja luontaisesti uudistuneita. Kangasmetsissä on paikoitellen erirakenteisuutta ja alispuusto hyvin tiheää. Pieniä luonnontilaisen kaltaisia puroja on myös paikoitellen. Kangasmetsät olivat vaihtelevasti kuusi- ja mäntyvaltaisia, rungot cm halkaisijaltaan, Sjötorpin koillispuolella lehtomaisella kankaalla kuuset 35 cm halkaisijaltaan. Suojeltavaksi esitetty alue rajautuu etelässä MTT:n puutarhantutkimuslaitoksen arboretumiin. METSO-arvot ja muut erityiset luonnonarvot Kärmekalliolla on METSO-arvoluokan I mukaista vanhaa kalliometsä, Sjötorpissa ja Matinkalliolla arvoluokan II kalliometsää ja jyrkänteiden lähimetsää. Muissa osissa aluetta on laajalti arvoluokan III mukaista runsaslahopuustoista kangasmetsää (lehtomaista ja tuoretta kangasta).

10 Lajistoarvot Sjötorpin kalliolla on vanhojen metsien indikaattorilaji kuusenhärmäjäkälän esiintymä. Niin ikään vanhoja metsiä suosiva puukiipijä kuuluu alueen linnustoon. Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa Ei tietoa. Yhteenveto suojeluarvoista Alue on monipuolinen ja luonnonsuojelullisesti arvokas kallio- ja kangasmetsäkokonaisuus seudulla, jossa suojeltuja metsiä on hyvin vähän. Muuta Alue on marjastuksen ja jyrkänteiltä avautuvien maisemien vuoksi virkistysarvoltaan merkittävä. Kohde on merkitty Metsähallituksen Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelmassa tutkimusmetsäksi. Paikallisilta asukkailta tulleen tiedon mukaan alueella on maastoon merkitty jopa 10 hehtaarin laajuinen leimikko. Tietolähteet - Tiina Ahokkaan maastokäynti kartat ja ilmakuvat

11 Väljänkangas (Pihtipudas) Sijainti Alue sijaitsee Keski-Suomessa Pihtiputaalla, kuntakeskuksesta noin 14 km länsilounaaseen. Yleiskuvaus Rajaus käsittää jo olemassa olevan suojelualueen, Metsähallituksen METSO-kohteen ja niitä täydentämään soveltuvaa metsää. Elokuussa 2012 alueella olivat parhaillaan käynnissä hakkuut, jotka ulottuivat osin METSO-ohjelmaan soveltuvalle alueelle. Tämän vuoksi rajaus voi pohjoisreunassa ja lounaiskulmassa olla epätarkka eikä välttämättä enää vastaa tarkoituksenmukaista. Maastokäynnin aikana Pöhkönlammen rannalla sijaitseva leimikko oli vielä kaatamatta. Tämä alue on hyvin rehevä ja sillä kasvaa runsaasti järeää lehtipuuta, mm. haapaa. Leimikko täyttää METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet arvoluokissa I-II. METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot Täydentävät osat ovat pääasiassa mäntyvaltaista kangasmetsää: karumpaa kalliota sekä rehevämpää rinnettä ja painanteita. Puuston ikä vaihtelee jonkin verran, vanhimmat ovat yli 100-vuotiaita. Hakatulta alueelta erään kaadetun männyn iäksi saattoi laskea vähintään 130 vuotta. Lahopuuta on vähän ja erirakenteisuutta kohtalaisesti.

12 Jo (5.8.) hakattu osa METSO-kohteeksi soveltuvasta alueesta on jätetty tämän rajauksen ulkopuolelle (rajauksen pohjoisreunassa, metsäautotien itäpuolella). Rajaus kuitenkin sisältää Pöhkönlammen leimikon, joka oli vielä maastokäynnin aikaa pystyssä (rajauksen pohjoisreunassa, metsäautotien länsipuolella). Leimikossa on muusta kohteesta poiketen järeää koivua ja haapaa, joista osa oli merkitty jättöpuiksi. Myös maaperän rehevyys erottui muusta kohteesta; alueella kasvoi mm. runsaasti huopaohdaketta. Merkittävä osa alueesta on METSO-I-kriteeriluokkaa, mutta myös METSO-II-luokkaa esiintyy. Yhteenveto suojeluarvoista Väljänkankaan olemassa oleviin luontoarvokohteisiin liittyvät metsät ovat iältään alueellisesti erottuvia ja piirteiltään sellaisia, että ne soveltuvat METSO-ohjelman kohteeksi. Tietolähteet - maastokäynti kartat ja ilmakuvat Valokuvatilanne Valokuvia on.

13 Iisjärvi Ylä-Kivetty (Äänekoski, Saarijärvi) Sijainti Iisjärven Ylä-Kivetyn alue sijaitsee Keski-Suomessa Äänekoskella Saarijärven rajalla, vain hieman yli 5 kilometriä Pyhä-Häkin kansallispuistosta itään. Rajauksen pinta-ala on noin 2000 hehtaaria. Yleiskuvaus Poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen metsämanner Pyhä-Häkin kansallispuiston läheisyydessä. Rajaukseen sisältyy runsaasti korpia. Alue rajautuu suoraan kahteen noin 100 hehtaarin kokoiseen vanhojen metsien suojelualueeseen yhdistäen ne. Rajaukseen kuuluu melko paljon vesialueita.

14 METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot Erityisen suuri osuus metsistä on korpia tai korpimaisia kangasmetsiä. Eri puolilla rajausta on muutamien kymmenien hehtaarien METSO-I-luokkaisia kohteita, joiden ympärille nivoutuu METSO-II-kriteeriluokan korvista ja kuivien kankaiden männiköistä yhtenäinen poikkeuksellisen laaja kokonaisuus. Nämä metsät ovat pääosin noin vuotiaita. Luonnollisesti rajauksessa on myös melko runsaasti ojitettuja ja ojittamattomia rämeitä sekä hakkuuaukeita ja nuoria taimikoita. Niiden pinta-ala on kuitenkin kokonaisuuteen verrattuna vähäinen ja rajaukseen on otettu mukaan vain yhtenäisyyden kannalta välttämättömimmät kohteet METSO-I-II -kriteeristön ulkopuolelta. Lisäksi rajaus sisältää useita järviä ja lampia kokonaisuudessaan erämaisine ja rakentamattomine rantoineen. Eteläsuomalaisen metsälajiston kannalta tällaisen metsämanteereen säilyminen ja kehittyminen Pyhä- Häkin kansallispuiston välittömässä läheisyydessä on äärimmäisen tärkeää. Lajistoarvot Alueen vanhojen metsien suojelualueilla ja METSO-I-luokkaisilla kohteilla on säilynyt vaateliastakin metsälajistoa, jonka palaaminen ja levittäytyminen alueen muihin osiin on mahdollista jo nyt ja etenkin lähitulevaisuudessa. Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa Pienialaisia erityiskohteita. Yhteenveto suojeluarvoista Eteläsuomalaisittain erittäin laaja ja peitteinen 20 neliökilometrin metsämanner Pyhä-Häkin kansallispuiston läheisyydessä. Huomattavan runsaasti METSO-II-luokkaisia, alle 100-vuotiaita korpia ja kangasmänniköitä sekä erämaisia järviä ja lampia. Muuta Alueen itäosassa Lapinkankaalla oli maastoon merkitty leimikko METSO-kriteerit täyttävässä metsässä. Tietolähteet - maastokäynti kartat ja ilmakuvat

15

16 Hintonniemi (Kannonkoski) Sijainti Hintonniemi sijaitsee Keski-Suomessa Kannonkoskella, Vuosjärven lounaisrannalla kaksi kilometriä Raakkipuron luonnonsuojelualueelta pohjoiseen. Alueen pinta-ala on reilut 40 hehtaaria. Yleiskuvaus Alueen metsät ovat edustavia METSO-I-luokan vanhoja männiköitä, jotka liittyvät suoraan olemassa olevaan rantavyöhykkeen luonnonsuojelualueeseen. Kohteella oli maastoon merkitty leimikko METSO-arvot ja muut erityiset luonnonarvot Metsät ovat kauttaaltaan METSO-I-kelpoisia, yli 100-vuotiaita karuja männiköitä. Paikoin on rehevämpiä kuusivaltaisia korpia. Metsissä on myös ikivanhoja ylispuumäntyjä ja komeita rakkakivikoita.

17 Lajistoarvot Pikaisella käynnillä heinäkuussa mehiläishaukka (VU) naukui metsän yllä. Käävistä havaittiin vanhan metsän indikaattori männynkääpä. Metsähallituksen alue-ekologinen verkosto Rajauksella on vain yksi pienialainen ekologinen yhteys. Yhteenveto suojeluarvoista Hintonniemen METSO-I-kriteeriluokan vanhat mäntymetsät liittyvät suoraan luonnonsuojelualueeseen. Tietolähteet - maastokäynti kartat ja ilmakuvat

18

19

20 Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 066. Vaariansuon laajennus (Pälkäne)

21 Sijainti Vaariansuon alue sijaitsee Pirkanmaalla, Pälkäneen kunnassa, noin 8 kilometriä kunnan keskustasta länteen Mallasveden rannalla. Pinta-ala Suojeluesityksen karttarajauksen pinta-ala on 18 hehtaaria. Yleiskuvaus Varsinainen Vaariansuo on eri rämetyypeistä koostuva keidassuo, jota on aikoinaan ojitettu. Suosta ja sen eteläpuolisista kangasmetsistä on perustettu Metsähallituksen suojelumetsä, ja alue on myös maakuntakaavan suojeluvarauskohde (SL). Suon pohjoispuolella on reilun 10 hehtaarin alue erityyppisiä metsiä, korpia ja Mallasveden rantoja, joka tulisi liittää Vaariansuon suojelualueeseen. Alueen metsät ovat reheviä, lähinnä lehtomaisia kankaita ja lehtoja (tuoreita ja kosteita). Alueelle mahtuu myös ojittamaton rehevä, luhtainen korpi sekä Mallasveden osin luhtaisia ja tulvanalaisia rantoja (alueen pohjoislaidalla). Kahta hyvin pientä vanhaa päätehakkuualuetta lukuun ottamatta metsät ovat puustoltaan varttuneita vanhahkoja. Vanhoilla päätehakkuualoillakin kasvaa monipuolinen nuori lehtipuutaimikko, joissa on ylispuina muun muassa koivua ja haapaa. Varttuneissa ja vanhahkoissa metsissä kuusi on valtapuu, mutta pääosalla aluetta sen seassa on runsaasti koivua ja mäntyä. Haapaa, järeääkin, kasvaa paikoin runsaasti. Siellä täällä on myös järeitä ylispuumäntyjä, joista osa on jopa kilpikaarnaisia. Korvissa ja Mallasveden rannan tuntumassa kasvaa järeitäkin tervaleppiä. Alueella kasvaa lisäksi paikoin runsaasti metsälehmuksia, joista pääosa on vielä ranteenvahvuisia tai vasta taimia, mutta järeitäkin puuyksilöitä on ainakin kymmenkunta. Käytännössä kaikki metsälehmukset kasvavat alueella, joka on ilmeisesti Metsähallituksen päätehakkuuleimikkona. Vaariansuon pohjoispuolen metsiä on harvennettu arviolta parikymmentä vuotta sitten, minkä vuoksi puustossa on vain paikoin mainittavaa erirakenteisuutta. Lahopuuta on keskimäärin niukasti (enimmäkseen vanhaa järeähköä hakkuutähdettä), mutta paikoin keskijäreää ja järeää kuusilahopuuta on kohtalaisesti. Rantojen tuntumassa ja korvissa myös koivu- ja tervaleppälahopuuta on jonkin verran. METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot Alueen METSO-elinympäristöt ovat runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, lehtoja, korpia sekä pienialaisesti luhtia ja tulvametsiä. Käytännössä koko alue täyttää METSOn luonnontieteelliset valintaperusteet arvoluokkien II tai III osalta. Korvet ja kosteat lehdot sekä Mallasveden luhtainen ranta ovat arvoluokan I kohteita. Lajistoarvot Alueella kasvaa vaateliasta lehtolajistoa, mukaan lukien metsälehmusta jopa järeinä puina. Kosteissa lehdoissa kasvaa paikoin runsaasti velholehteä. Muista lehtokasveista mainittakoon esimerkkeinä mustakonnanmarja, lehtokuusama, taikinamarja sekä puna- ja mustaherukka.

22 Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa Vaariansuon alueen luoteisosassa on yksi Metsähallituksen arvokas luontokohde (rehevä korpi ja kostea lehto) ja yksi METSO-kohde (pääosin lehtomaisen kankaan vanhahkoa kuusivaltaista metsää, joka ei eroa alueen muista metsistä). Yhteenveto suojeluarvoista Vaariansuon alue on melko koostaan huolimatta monipuolinen ja arvokas metsä-, suo- ja rantaluontokohde, jonka rehevyys on silmiinpistävää. Järeät haavat ja metsälehmukset lisäävät suojeluarvoja. Vaariansuon suojelualue on vaillinainen ilman pohjoispuolisia metsiä. Muuta Heinäkuun lopun 2012 maastokäynnin perusteella Metsähallituksella näyttäisi olevan päätehakkuuleimikkona laaja alue suoraan Vaariansuon suojelualueeseen rajautuen. Hakattavaksi saattaa joutua koko Vaariansuon suojelualueen ja Metsähallituksen luonto- ja METSO-kohteen ulkopuolinen osa. Huomionarvoista on myös se, että Vaariansuon alue on Mallasveden rannan mökkien lähivirkistysmetsää. Tietolähteet - Luonto-Liiton metsäryhmän maastokäynti 7/ kartat ja ilmakuvat

23

24 Lohikosken valtionmaat Lohikosken valtionmaa-alue on Etelä-Suomessa suurin yhtenäinen valtionmaa-alue ja sellaisena erittäin arvokas paitsi virkistyksellisesti myös laajana ekologisena kokonaisuutena. Koko alueella on vuoden 2010 jälkeen tehty poikkeuksellisen runsaasti laajoja avohakkuita. Kokonaishakkuumäärä on vuoden 2010 jälkeen ollut vuodessa nelinkertainen Metsähallituksen omaan hakkuutavoitteeseen nähden (Itä-savo , MHhaastattelu). Hakkuutavoitteen ylittämisen syyksi on esitetty vuoden 2010 myrsky ja myrskytuhojen korjaaminen. Ekologisesti arvokkaita ranta-alueita, pienvesiympäristöjä, korpia ja kangasmetsiä, myös ekologisia käytäviä ja metsälakikohteita on hakattu näiden tuulenkaatojen korjaamisen ohella. Luonnonsuojelujärjestöjen Kansallisomaisuus turvaan esityksessä on neljä rajausta Lohikosken alueelta: 144. Katajalamminmäki-Heinälammet (Punkaharju) 145. Piojärvenjoki (Punkaharju) 148. Kivijärvi (Sulkava) 150. Salmikas (Punkaharju, Sulkava) Nämä alueet sisältävät METSO-arvoisia metsiä, sekä kehittyviä alueita, jotka sijoittuvat niin, että jäädessään turvaan hakkuilta ne turvaavat Lohikosken valtionmetsien olemassa olevien suojelualueiden välisiä ekologisia käytäviä sekä tähän saakka liian vähäiselle huomiolle jääneitä arvokkaita järvi-pienvesi-metsäkokonaisuuksia. Savonlinnassa sijaitsevasta Metsähallituksen toimipisteestä saamiemme tietojen mukaan näillä rajausalueilla on useita leimikoita, jotka toteutuessaan pirstovat Lohikosken alueen arvokkaimpia ytimiä. Hakkuita on suunniteltu kaikille suojeluesityksen rajausalueille Lohikoskella Kivijärven kohdetta lukuunottamatta. Leimikot eivät sisällä ns. myrskytuhoalueita, kylläkin pienialaisia lahopuukeskittymiä ja yksittäisiä tuulenkaatoja, jotka nostavat alueiden ekologista arvoa. Nämä tuulenkaatoalueet ja yksittäiset tuulenkaadot eivät enää toimi kaarnakuoriaisen tai muiden tuoreehkoa puuta hyväkseen käyttävien hyönteisten elinympäristönä. Vanhempaa lahopuuta hyväkseen käyttävät lajit eivät aiheuta uhkaa elävälle puustolle. Vuoden 2010 myrskypuiden korjaamista ei siis enää ole perusteltua tehdä hyönteistuhouhkan vuoksi. Nämä jäljellä olevat myrskypuut tuovat alueen lahopuujatkumoon arvokkaan lisän ja parantavat alueen ekologista arvoa. Ne myös korjaavat viime vuosien laajojen avohakkuiden ja energiapuun tehokkaan korjaamisen aiheuttamaa lahopuuvajetta. Ne pitävät yllä monien lajien ravintoresursseja ja korvaavat menettyjä lajien elinympäristöjä.

25 Kansallisomaisuus turvaan valon omistamia suojelunarvoisia mets- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liio, Suomen luonnonsuojeluliio, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.$/metsat 144. Katajalamminmäki Heinälammet (Punkaharju)

26 Metsätalouskartta. Metsliha/litus :54 Maanmittauslaitos 1/MMU12 1:10000 Housulammin läheiset kuviot sisältävät luontaisen ja arvokkaan ekologisen yhteyden Housulammenvuorten suojelualueelle ja Housulammen sekä siihen liittyvän pienen rämereunaisen suolammen välillä. Housulammen eteläpuolinen alue on pääosin useita puulajeja (myös lehtipuita) sisältävää ojitettua korpea, joka nykyisessä tilassaan on ekologisesti arvokas alue sinänsä, ja tärkeä ekologisena yhteytenä. Housulammen itäpuolella on mäntytaimikkoa ja länsirannalla yskipuoleista, harvennettua kangasmetsää.

27 Kansallisomaisuus turvaan valon omistamia suojelunarvoisia mets- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liio, Suomen luonnonsuojeluliio, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.$/metsat 145. Piojärvenjoki (Punkaharju)

28 Metsätalouskartta. MetslJha/litus :02 Maanmittauslaitos 1/MMU12 1:3000 Tämä rajausalueeseen kuuluva purometsäkokonaisuus sisältää vanhan metsän alueita. Kelot ja hakkuiden ja metsäalueen rajalle kaatuneet tuulenkaadot, sekä eriikäinen lahopuusto, sekä maapuut että kelot, tekevät alueesta sinänsä ekologisesti arvokkaan. Tämä Piojärvenjoen lähimaasto on myös tärkeä luonnollinen ekologinen vesimetsäyhteys kolmen suojelualueen välillä, ja tulevaisuudessa tukee näiden lajiston geneettistä monimuotoisuutta ja populaatioiden säilymismahdollisuuksia.

29 Kansallisomaisuus turvaan valon omistamia suojelunarvoisia mets- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liio, Suomen luonnonsuojeluliio, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.$/metsat 150. Salmikas (Punkaharju, Sulkava)

30 Metsätalouskartta. Metsliha/litus :48 Maanmittauslaitos 1/MMU12 1:5000 Kuvio 38 on sammalpeitteinen, luonnonarvoiltaan kehittyvä metsä, jossa on kohtuullisen runsaasti yksittäisiä, eri-ikäisiä lahopuita. Metsä on kehittyvä, luonnonarvoja (lahopuun lajit, indikaattorisienet) sisältävä metsäinen rinne laskee runsaslahopuustoiselle korpiselle alueelle ja pienen suolammen rantaan. Kuvio 38,9 kuuluu lähes kokonaan rajausalueeseen ja on osa lukuisien pienvesien ja niitä reunustavien runsaslahopuustoisten kangasmetsien ja korpien arvokasta kokonaisuutta, jolla on myös suuri virkistysarvo sellaisena kun alue toistaiseksi on.

Luonnonsuojelujärjestöjen Kansallisomaisuus turvaan esityksessä on neljä rajausta Lohikosken alueelta:

Luonnonsuojelujärjestöjen Kansallisomaisuus turvaan esityksessä on neljä rajausta Lohikosken alueelta: Lohikosken valtionmaat Lohikosken valtionmaa-alue on Etelä-Suomessa suurin yhtenäinen valtionmaa-alue ja sellaisena erittäin arvokas paitsi virkistyksellisesti myös laajana ekologisena kokonaisuutena.

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Lumivuoren alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä Kurun keskustasta

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa Sijainti Iso-Saareksen alue sijaitsee Ikaalisten itäosassa, Ylöjärven (Kurun) rajan

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

Kotoneva-Sikamäki, Parkano, Pirkanmaa

Kotoneva-Sikamäki, Parkano, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2010 Kotoneva-Sikamäki, Parkano, Pirkanmaa Sijainti Kotonevan ja Sikamäen alue sijaitsee Pirkanmaalla, Parkanon kaupungin

Lisätiedot

225. Suhansuo-Kivisuo (Ilomantsi)

225. Suhansuo-Kivisuo (Ilomantsi) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 225. Suhansuo-Kivisuo

Lisätiedot

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä)

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä) Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry. 18.5.2012 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 33100 Tampere PALAUTE Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012 2020

Lisätiedot

Häädetkeitaan laajennus, Parkano, Pirkanmaa

Häädetkeitaan laajennus, Parkano, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2009 Häädetkeitaan laajennus, Parkano, Pirkanmaa Sijainti Häädetkeitaan luonnonpuisto ja Natura 2000 -alue sijaitsevat

Lisätiedot

Tooppikallio, Sastamala

Tooppikallio, Sastamala Tooppikallio, Sastamala Raportti maastokäynnistä 6.4.2012 Tiina Jalkanen, Juho Kytömäki ja Jere Nieminen Yhteenveto Sastamalan Tooppikallio on Metsähallituksen/Laatumaan myytävänä oleva metsätila, jolla

Lisätiedot

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala)

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 335. Laajanneva-Mustasuo

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2035 Lapioneva-Mustajärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2035 Lapioneva-Mustajärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2035 Lapioneva-Mustajärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Lapioneva-Mustajärven alue sijaitsee Ylöjärven (Kurun) ja Ruoveden

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8016 Saarvalampi ja sen lähimetsät, Lieksa, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee Lieksan luoteisosassa, vain 0,5 km

Lisätiedot

ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala

ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde Nurmeksen luoteisrajalla

Lisätiedot

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Raportti maastokäynnistä 13.9.2013 Juho Kytömäki, LuK Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Tutustuin Oriveden Pukala-järven koillisrannalla sijaitsevaan Punkaniemen Veljestenlammin

Lisätiedot

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 1017 Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Sijainti Alkkianvuoren alue sijaitsee Satakunnan ja Pirkanmaan

Lisätiedot

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö METSO-OHJELMA elinympäristöt pienvedet lehdot lahop.kangasmetsät puustoiset suot metsäluhdat kalliot, louhikot puustoiset perinneymp. Valinta kriteerit TOTEUTTAA Ely-keskus metsäkeskus -pysyvä suojelu

Lisätiedot

Härkäsuo-Karhuvaara, Kuhmo, Kainuu

Härkäsuo-Karhuvaara, Kuhmo, Kainuu Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 7011 Härkäsuo-Karhuvaara, Kuhmo, Kainuu Sijainti Kohde sijaitsee lähellä Venäjän rajaa Kuusijärven luoteispuolella. Kohde

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee 12 km Valtimon kunnan keskustasta pohjoiskoilliseen.

Lisätiedot

ID 5020 Itämäen itä- ja kaakkoispuoliset suot ja metsät, Pyhäntä, Pohjois-Pohjanmaa

ID 5020 Itämäen itä- ja kaakkoispuoliset suot ja metsät, Pyhäntä, Pohjois-Pohjanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 5020 Itämäen itä- ja kaakkoispuoliset suot ja metsät, Pyhäntä, Pohjois-Pohjanmaa Sijainti Kaksiosainen kohde sijaitsee

Lisätiedot

297. Pärnäsenlammet (Rautavaara)

297. Pärnäsenlammet (Rautavaara) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 297. Pärnäsenlammet

Lisätiedot

ID 8031 Salmijärven Natura alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala

ID 8031 Salmijärven Natura alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8031 Salmijärven Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 7032 Leväsuo, Kuhmo, Kainuu

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 7032 Leväsuo, Kuhmo, Kainuu Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 7032 Leväsuo, Kuhmo, Kainuu Sijainti Leväsuo sijaitsee noin 46 kilometriä etelä-kaakkoon Kuhmon keskustasta. Lännessä

Lisätiedot

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4

METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT. Joenmäki, 700 474-1-4 METSO -KOHTEEN KUVAUS, PUUSTOTIEDOT JA VALOKUVAT Joenmäki, 700 474-1-4 Sivu 2/21 METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot Suojelurajauksen metsäalue voidaan jakaa kolmeen pääkuvioon 63, 57 ja 55. Kuvio

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8022 Suurisuo-Ansasuo, Nurmes, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8022 Suurisuo-Ansasuo, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8022 Suurisuo-Ansasuo, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee Nurmeksen kunnan luoteisosassa, noin 6 kilometriä

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3048 Lehtosenjärven laajennus, Lestijärvi, Keski-Pohjanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3048 Lehtosenjärven laajennus, Lestijärvi, Keski-Pohjanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 3048 Lehtosenjärven laajennus, Lestijärvi, Keski-Pohjanmaa Sijainti Kohde sijaitsee Keski-Pohjanmaalla Lestijärven kunnassa,

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala

ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 (kohdekuvaus ja -rajaus päivitetty vuonna 2017). ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee 12

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 11.4.2011 Varastokatu 3, 4. krs 33100 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 11.4.2011 Varastokatu 3, 4. krs 33100 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton ALOITE Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 11.4.2011 Varastokatu 3, 4. krs 33100 Tampere pirkanmaa@sll.fi Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry. c/o Larissa Heinämäki Rantatie 43

Lisätiedot

METSOKOHTEET NURMEKSEN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET NURMEKSEN SEURAKUNTA METSOKOHTEET NURMEKSEN SEURAKUNTA Nurmeksen seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen

LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry 23.11.2011 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Varastokatu 3 33100 Tampere LAUSUNTO Hervanta-Vuoreksen metsäsuunnitelmaluonnokseen Tampereen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde,

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Lehdot ja korvet. 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Lehdot ja korvet 26. Päivölän lehtometsäalue (Linturi-Laurilan lehto) Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 3,5 ha Perälä Yksityinen Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde, Kyllä Vanha

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8021 Peurasuo-Sihvonpuro, Nurmes, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8021 Peurasuo-Sihvonpuro, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8021 Peurasuo-Sihvonpuro, Nurmes, Pohjois-Karjala Maanomistus Valtio Yleiskuvaus Peurasuo-Sihvonpuro sisältää kolme luonteeltaan

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Sijainti Matolamminneva-Räntäjärven alue sijaitsee Virtain pohjoisosassa,

Lisätiedot

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008-2016 Metsäfoorumi 14.1.2014 Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus Kuva: Kaisa Törmänen METSOn tavoitteet ja keinot Valtioneuvoston Metso-päätös 2008

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 4038 Orineva, Viitasaari, Keski-Suomi

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 4038 Orineva, Viitasaari, Keski-Suomi Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 4038 Orineva, Viitasaari, Keski-Suomi Sijainti Orineva sijaitsee Viitasaaren kunnan pohjois-rajalla Kolkkujärven länsirannalla.

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Kartta 1. Pukalan virkistysmetsä ja ehdotettu suojelumetsä. Kartta (c) Metsähallitus, retkikartta.fi

Kartta 1. Pukalan virkistysmetsä ja ehdotettu suojelumetsä. Kartta (c) Metsähallitus, retkikartta.fi Suomen luonnonsuojeluliiton ALOITE Kuninkaankatu 39 11.8.2014 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. 040 515 4557 Metsähallitus Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö Asia: ORIVEDEN PUKALAN VIRKISTYSMETSÄN

Lisätiedot

Koskskogen-Maraholmsträsket

Koskskogen-Maraholmsträsket Koskskogen-Maraholmsträsket Pinta-ala: 44,4 ha Omistaja: Mustasaaren kunta (24,2 ha) ja Vaasan kaupunki (20,2 ha) Kaavatilanne: Bölen osa-yleiskaavassa ja Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 1001 Mustakeidas, Honkajoki/Kankaanpää, Satakunta

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 1001 Mustakeidas, Honkajoki/Kankaanpää, Satakunta Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 1001 Mustakeidas, Honkajoki/Kankaanpää, Satakunta Sijainti Mustakeitaan suoalue sijaitsee Honkajoen kunnan ja Kankaanpään

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö

METSO:n jäljillä. Päättäjien Metsäakatemia Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö METSO:n jäljillä Päättäjien Metsäakatemia 29.9.2011 Tupuna Kovanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luonnonsuojeluyksikkö 3.10.2011 1 METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi

Lisätiedot

Liite 1. Kuvaukset Kansallispuiston osaksi esitetyistä alueista (laatinut Keijo Savola)

Liite 1. Kuvaukset Kansallispuiston osaksi esitetyistä alueista (laatinut Keijo Savola) Mustakummun metsää Liite 1. Kuvaukset Kansallispuiston osaksi esitetyistä alueista (laatinut Keijo Savola) 1. Latvavaaran alue (Puolanka) Osa-alue sisältää Latvavaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa.

METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa. Liite 2. METSO-kriteereihin liittyviä lisätietoja inventoiduista metsäkuvioista. Sikosaari Kuvioiden numerointi on sama kuin metsäsuunnitelmassa. Kuvio 3 Kuvio on pääosin täyttömaa-alueelle syntynyttä

Lisätiedot

1. Selvitys. 2. Kohteet

1. Selvitys. 2. Kohteet Kuhmalahden ROYK Luontoselvityksen täydennys 24.10.2017 1. Selvitys Luontoselvitystä täydennettiin maastokäynneillä 11.5. ja 17.5.2017. Maastokäynnit toteuttivat FM Tiina Virta ja MMM Heikki Holmén. Kohteille

Lisätiedot

Nurmijärvi, Zonation-aluetunnus 40

Nurmijärvi, Zonation-aluetunnus 40 Nurmijärvi, Zonation-aluetunnus 40 NURMIJÄRVI (40) Alue sijaitsee Nurmijärven eteläosissa Lepsämän kylän koillispuolella puustoisella suoalueella. Aluerajaus perustuu elinympäristöjen osalta erityisesti

Lisätiedot

Storträsket-Furusbacken

Storträsket-Furusbacken Storträsket-Furusbacken Pinta-ala: 19,1 ha Omistaja: Mustasaaren kunta Kaavatilanne: Tuovila-Granholmsbacken osa-yleiskaavassa alue on virkistysaluetta (V/s), suurin osa on myös osa-yleiskaavan luo-aluetta.

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 4009 Martinjärven iätpuoliset metsät ja suot, Keuruu, Keski-Suomi

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 4009 Martinjärven iätpuoliset metsät ja suot, Keuruu, Keski-Suomi Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 4009 Martinjärven iätpuoliset metsät ja suot, Keuruu, Keski-Suomi Sijainti Laaja kokonaisuus sijaitsee luoteisella Keuruulla,

Lisätiedot

Monimuotoisuuden suojelu

Monimuotoisuuden suojelu Monimuotoisuuden suojelu Metson keinoin i Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, Lounais-Suomen ELY-keskus METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 1 Esityksen sisältö METSO turvaa monimuotoisuutta

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8003 Vornasensärkkä-Änäkäinen, Lieksa, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8003 Vornasensärkkä-Änäkäinen, Lieksa, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8003 Vornasensärkkä-Änäkäinen, Lieksa, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee Lieksan koillisosassa, noin kahdeksan

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu Pysyvä suojelu Kohteen arviointi Alueen rajaus yhdessä maanomistajan kanssa Puuston määrän arviointi Luontoarvojen arviointi valintaperusteet, rakennepiirteet lahopuusto,

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

Epoon asemakaavan luontoselvitys

Epoon asemakaavan luontoselvitys Epoon asemakaavan luontoselvitys Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 Lotta Raunio 1. Johdanto Tämä luontoselvitys koostuu olemassa olevan tiedon kokoamisesta sekä maastokäynneistä ja se

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä

Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä -10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi Esitys Suomen Luonnonsuojelun Säätiön 55vuotisjuhlassa 12.5.2017 /Birthe Weijola, Kuva: Hömötiainen Aarne Lahti Tästä on

Lisätiedot

STORAENSO: LOPPU AARNIOMETSÄPUUN KÄYTÖLLE!

STORAENSO: LOPPU AARNIOMETSÄPUUN KÄYTÖLLE! Tiistai 20.3.2001 STORAENSO: LOPPU AARNIOMETSÄPUUN KÄYTÖLLE! Hyvä Stora Enson osakkeenomistaja, ympäristöjärjestö Greenpeace osoittaa mieltään Stora Enson yhtiökokouspaikalla tänään. Vaadimme, että Stora

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 3020 Hirvineva, Lapua, Etelä-Pohjanmaa Sijainti Kohde sijaitsee Lapuan eteläosassa aivan Hirvijärven tekoaltaan pohjoispuolella

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8019 Kannusvaara-Kaihlavaara, Nurmes, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8019 Kannusvaara-Kaihlavaara, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8019 Kannusvaara-Kaihlavaara, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti Kannusvaara Kaihlavaara sijaitsee Nurmeksen koillisosassa.

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8018 Majasuo - Särki-Loukkaja, Lieksa/Nurmes, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8018 Majasuo - Särki-Loukkaja, Lieksa/Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8018 Majasuo - Särki-Loukkaja, Lieksa/Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee Lieksan luoteisosassa, Lieksan

Lisätiedot

Kommentteja Metsähallituksen luonnontilaisuusluokituksiin Metsä-Lapin suojeluesityskohteista

Kommentteja Metsähallituksen luonnontilaisuusluokituksiin Metsä-Lapin suojeluesityskohteista Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto 1.4.2009 Kommentteja Metsähallituksen luonnontilaisuusluokituksiin Metsä-Lapin suojeluesityskohteista Metsähallitus on luokitellut luontojärjestöjen

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 5023 Nimettömänneva - Pieni Mätässuo, Pyhäntä, Pohjois-Pohjanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 5023 Nimettömänneva - Pieni Mätässuo, Pyhäntä, Pohjois-Pohjanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 5023 Nimettömänneva - Pieni Mätässuo, Pyhäntä, Pohjois-Pohjanmaa Sijainti Aluekokonaisuus sijaitsee noin 20 km itäkaakkoon

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 7043 Hiidenvaaran Natura2000 -alueen laajennus, Kainuu

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 7043 Hiidenvaaran Natura2000 -alueen laajennus, Kainuu Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 7043 Hiidenvaaran Natura2000 -alueen laajennus, Kainuu Sijainti Kohde sijaitsee Sotkamon eteläosassa rajautuen idässä

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 Liite 1 ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 1. SELVITYSALUE JA TAVOITTEET Selvitysalue käsittää Kouvolaan yhdistyneen,

Lisätiedot

METSO-seuranta: suojeluun tulevien kohteiden inventoinnit

METSO-seuranta: suojeluun tulevien kohteiden inventoinnit METSO-seuranta: suojeluun tulevien kohteiden inventoinnit Juha Siitonen, Reijo Penttilä Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö 15.11.010 1 Taustaa Metlan 009 alkanut, MMM:n rahoittama hanke tavoitteena

Lisätiedot

Espoon ympäristöyhdistyksen, Luonto-Liiton sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin puolesta koonnut Keijo Savola, 9.3.

Espoon ympäristöyhdistyksen, Luonto-Liiton sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin puolesta koonnut Keijo Savola, 9.3. KUVIOKOHTAISET KOMMENTIT POHJOIS-ESPOON METSÄSUUNNITELMAN LOHKOJEN 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 HAKKUU- JA HOITOESITYKSIIN SEKÄ METSO-LUOKKIIN (& MUUTAMA TÄYDENNYS LOHKON 6 OSALTA) Espoon ympäristöyhdistyksen, Luonto-Liiton

Lisätiedot

Suo-metsämosaiikit. Suomen luonnonsuojeluliitto, pj. Esityksen kaikki kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos, kansalaisen karttapaikka

Suo-metsämosaiikit. Suomen luonnonsuojeluliitto, pj. Esityksen kaikki kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos, kansalaisen karttapaikka Suo-metsämosaiikit Risto Sulkava, FT Suomen luonnonsuojeluliitto, pj Esityksen kaikki kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos, kansalaisen karttapaikka Suomi on täynnä erilaisia mosaiikkeja tyypillisesti

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

METSO metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi

METSO metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi METSO metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi METSO turvaa monimuotoisuutta Lähtökohtana vapaaehtoisuus METSO-ohjelma on antanut metsälle uuden merkityksen. Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman

Lisätiedot

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita RAPORTTI 2012 WWF Suomen raportteja 29 Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita 2 3 Julkaisijat: WWF Suomi, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, www.wwf.fi Luonto-Liitto,

Lisätiedot

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Savonlinnan kaupunki 2014 Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Petri Parkko 12.5.2014 1 1. Taustoja Kaupunki on ostanut Nojanmaan peltojen alueen yksityiseltä maanomistajalta. Alueella

Lisätiedot

251. Hietanen-Kujanginjoki (Nurmes)

251. Hietanen-Kujanginjoki (Nurmes) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 251. Hietanen-Kujanginjoki

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Huomautus Espoon radio- ja TV-aseman maston ympäristön metsien maisematyöluvasta T

Huomautus Espoon radio- ja TV-aseman maston ympäristön metsien maisematyöluvasta T Kaupungin kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Huomautus Espoon radio- ja TV-aseman maston ympäristön metsien maisematyöluvasta 2015-492-T Espoon ympäristöyhdistys on tutustunut netistä löytyviin, melko

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala Tuuliwatti Oy Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas Luontoselvitys 09.08.2010 FM biologi Minna Tuomala Putaankankaan tuulivoimalat 1 3 2 Putaankankaan tuulivoimalat Tuulivoimala 1 Avohakkuuala, jonka

Lisätiedot

MUHOKSEN SEURAKUNNAN METSO-INVENTOINTI 2012

MUHOKSEN SEURAKUNNAN METSO-INVENTOINTI 2012 MUHOKSEN SEURAKUNNAN METSO-INVENTOINTI 2012 Kuva: Utajärvi, kuvio 21 MUHOKSEN SEURAKUNNAN METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI HANKKEEN KUVAUS, TAVOITTEET JA VAIKUTTAVUUS Hanke käsittää Muhoksen seurakunnan omistamia

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys 2015 Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys Petri Parkko 9.9.2015 1 1. Taustoja Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen (Parkko 2011) maastotyöt tehtiin vuosina 2009 ja 2010 ja

Lisätiedot

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO Marjukka Mähönen / MMM

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO Marjukka Mähönen / MMM Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO 2008 2016 1 METSO -toimintaohjelman tavoitteet ja lähtökohdat METSO -toimintaohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien

Lisätiedot

Mitä on ympäristövastuullinen metsätalous?

Mitä on ympäristövastuullinen metsätalous? Mitä on ympäristövastuullinen metsätalous? PEFC-seminaari 3.12.2013 Risto Mustonen vt. suojeluasiantuntija Suomen luonnonsuojeluliitto Metsätalouden ympäristövaikutuksia Suomessa: 1,5 miljonaa kilometriä

Lisätiedot