Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen"

Transkriptio

1 Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen Gaia Consulting Oy

2 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Timo Saarinen, ympäristöministeriö Hankkeen tavoitteet ja tehtävät Kommenttipuheenvuoro kaavoittajalta - konkreettiset haasteet Pienryhmätyö I: Tarpeita ja toiveita riskilähtöisen maankäytön suunnittelutyön helpottamiseksi Kommenttipuheenvuorot turvallisuutta valvovilta viranomaisilta (lausunnonantajat) Yleiskuva lainsäädäntöön ja teemaan Gaia Tauko Esimerkkejä ulkomailta Pienryhmätyö II: Käytäntöjen kehittäminen kaavoittajaystävälliseksi Yhteenveto ja seuraavat askeleet Tilaisuuden päätös 2

3 Hankkeen tavoitteet ja tehtävät

4 Taustaa Mm. ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet ajavat tiivistettyyn maankäytön suunnitteluun ja käyttöön erityisesti kaupunkikeskustoissa Tietyissä kaupungeissa haasteen tälle asettaa Tukesin, pelastuslaitoksen ja/tai Trafin valvonnassa oleva suuronnettomuusvaarallinen kohde/kohteet Kaavoituksen kannalta on yhdentekevää minkälainen kohde itsessään on, oleellista on suuronnettomuusvaara, joka pitää huomioida MRL 24 mukaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaavoitusta Tavoite: Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu; erityistavoite Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS VALTAKUNNALLISISTA ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISTA 4

5 Hankkeen tavoitteet ja keskeiset kysymykset I. Parantaa ymmärrystä kaupunkiympäristön suuronnettomuusriskien ja maankäytön yhteensovittamisesta II. III. IV. Minkälaisen riskin vaarallisten aineiden kohteet kaupunkien keskustojen läheisyydessä aiheuttavat? Kuinka paljon ihmisiä suuronnettomuusriskin vaikutusalueella todellisuudessa asuu? Mitä haavoittuvia kohteita vaikutusalueella sijaitsee? Hallinnollinen konsensus: suhde riskiin, ratapihan turvallisuusselvityksen rooli, liikenne- ja käsittelyrajoitukset Lisätä kuntien yhteistyötä ja ymmärrystä kaupunkiympäristön suuronnettomuusriskeistä Miten tiedonvaihtoa kaavoittajien, viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä voitaisiin parantaa? Antaa suosituksia ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä siitä, miten maankäyttöä voitaisiin tiivistää vaaraa aiheuttavien kohteiden ympäristössä Millä ehdoin kaupunkirakennetta voidaan tiivistää? Minkälaisia maankäytön suunnitelmia voidaan tehdä kun suuronnettomuusriskit on huomioitu? Kansallisen tason toimenpiteiden ja tarpeiden analyysi ja priorisointi Edellyttävätkö selvitystyön tulokset jotain toimenpiteitä kansallisella tasolla? 5

6 Vaaralliset aineet kaupunkiympäristössä Suuronnettomuusvaarallisia kohteita kaupunkiympäristössä on useita Suomessa on yli 700 laitosta Tukesin valvonnassa, sekä 13 kemikaaliratapihaa Suomessa on 17 laitosta, joiden konsultointivyöhykkeellä ( m) asuu yli ja enimmillään hieman yli ihmistä Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että suuronnettomuuden tapahtuessa onnettomuuden vaikutukset ulottuisivat koko alueelle Kemikaaliratapihoiksi on määritelty 13 ratapihaa, joiden kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita; myös ratapihoilla tehtävät vaihtotyöt lisäävät onnettomuusriskiä. Näistä noin puolet sijaitsevat kaupunkien keskustoissa ja ihmisiä kemikaaliratapihojen läheisyydessä asuu merkittäviä määriä Suuronnettomuusriskeistä eniten haasteita kaavoitukselle aiheuttavat onnettomuudet, joilla on laajat vaikutussäteet (räjähdys, myrkyllisen kaasun vuoto) 6

7 Top 20 paikkakuntaa, joissa suuronnettomuusvaarallisia kohteita lähellä kehitettäviä alueita Espoo Helsinki Imatra Hamina Joensuu Jyväskylä Kokkola Kotka Kouvola Lappeenranta Oulu Pori Porvoo (Kilpilahti) Raisio Rauma Riihimäki Tampere Turku Vaasa Vantaa 7

8 Esimerkki haavoittuvista kohteista erään ratapihan läheisyydessä (noin 500m) 1 x lastenkoti 10 x päiväkodit (+2 puistotätipuistoa) 12 x koulut 9 x palvelutalot, asumisyksiköt, vanhainkodit ym. 8 x kirkot ja seurakuntatalot 3 x kokoontumistilat ja teatterit Lisäksi hotelleja, ravintoloita, kuntosaleja, taidemuseo, ym. Rautatieasema Linja-autoasema 8

9 2. Alustavat havainnot Tuloksia haastatteluista ja kyselystä

10 YM Maankäytön säädöstasosta huolehtiminen Informaatio-ohjaus kuntien kaavoitukseen (esim. VAKratapihat ja kaavoitus -raportti 2012) ja rooli tukea kuntia SM: Pelastustoiminnan säädökset ja ohjeet LVM: Vastaa vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännöstä VAK-lain kokonaisuudistus on käynnistymässä ja tavoitteena on eri viranomaisten toimivallan selkeyttäminen Käytännön soveltaja on Trafi TEM: TEMin pitää ottaa koko elinkeinoelämä huomioon, mutta kemikaaliturvallisuudessa kuljetusyritykset jäävät ulkopuolelle (paitsi kiinteät varastot) TEMille kuuluvat tuotantolaitokset, niiden turvallisuus, laitosten sijoittaminen ja teollisuuden toimintamahdollisuudet; käytännön soveltajat ovat Tukes, muut viranomaiset ja toiminnanharjoittajat Hallinnonalojen roolit SM YM LVM TEM 10

11 Lausunnonantajien roolit suhteessa suuronnettomuusvaaraan Lausunnon antajat Tehtävä Alustavia havaintoja haastatteluista ja kyselystä Tukes Trafi Pelastuslaitos ELYkeskus Liikennevirasto Tuotantolaitosten turvallisuutta valvova viranomainen Liikenteen turvallisuuden asiantuntija Kemikaaliriskien arvioinnin asiantuntija Tukesin tehtävänä on varmistaa yhteiskunnallista turvallisuutta laitosturvallisuuden kautta Ottaa kantaa riskiin Käytännössä Tukesin sana on laki pätee usein kaavalausuntojen osalta Liikenneriskien asiantuntija Trafi kertoo mitä vaarallisia aineita kulkee ja suuntaa-antavat määrät, ei ota kantaa kaavoitukselliseen riskiin Trafilla ei ole lain mukaan selkeää roolia kaavoituksen suuntaan, mutta Trafi voi ohjata strategisesti liikenteen kehittämistä Riskienhallinnan asiantuntija Riskienhallinnan asiantuntijanäkemys kaavoitusprosessiin Lausunnon antajia kaavoituksessa, rakennusluvissa ja kemikaalilupahakemuksissa Vaihtelevaa käytäntöä siitä, miten paljon huomioidaan pelastuslaitoksen lausuntoja Ohjaa kaavoitusta ja maankäyttöä Näkemys omasta roolista vaihtelee ELY-keskuksen mukaan Ei ole suuronnettomuusriskien asiantuntija Laitosten osalta kaavahankkeissa mukana laitoksen ympäristölupavastaava Liikennekeskittymien osalta vastaavaa asiantuntijaa ei ole Väylänpitäjä (maantie, rata) Pitää huolta siitä, että rautatieliikenteen edellytykset säilyvät; Halutaan taata toimintavarmuus myös tulevaisuudessa 11

12 Haasteet nostoja haastatteluista Viranomaisilla eriävät näkemykset VAK-riskien huomioon ottamisesta kaavoituksessa Viranomaisten lausunnot eivät vastaa toisiaan Ymmärrys Kaavoittaja ei aina ymmärrä suuronnettomuuskysymysten merkittävyyttä Tarve saada viranomaisilta riittävän konkreettisia lausuntoja, jotka ohjaisivat kaavoitusta Variaatio riskiarvioissa Tiedonpuute esim. muutoksista VAKkuljetuksissa Tietoisuus Kaavoittajilla ei yhteistä keskustelufoorumia tällä hetkellä Käytännöt Eri käytännöt eri paikkakunnilla eriarvoisuutta Eriävät prosessit laitos vs. liikennekeskittymä Yritykset eivät valvo etujaan kaavoituksen osalta Kaavoitetaan vastoin annettuja lausuntoja 12

13 Haasteet kyselystä Ratkaisut nyt haastatteluissa esille nousseet erityiset asiat LVM-vetoinen VAK-ratapihojen varustetyöryhmän työ käynnissä tehtävänä määrittää kaikille ratapihoille tarvittava minimivarustus Liikennevirastolla monia hyviä käytäntöjä ympäristöpuolella; niiden tuominen turvallisuuspuolelle? 13

14 Haasteita kansallisella tasolla Eriävä näkemys: Eri viranomaisilla eri näkemykset, erittäin vaikea huomioida suunnittelussa Mikä on ok: Hyväksyttävissä olevat riskit suhteessa olemassa oleviin sijoitusratkaisuihin (riskiä aiheuttavat kohteet, muu maankäyttö) ja uusiin kohteisiin Miten oikeasti pitää tehdä: Puutteelliset ohjeet kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan, käytännön esimerkit puuttuvat; pelkkä lausuntomenettely ei riitä Miten huomioidaan toiminta onnettomuuden sattuessa: Evakuoinnin haasteet Haasteita omalla paikkakunnalla Eriävä näkemys: Käytännössä suoja-alueen tarvetta ei kunnioiteta riittävästi toimintojen sijoittelussa Mikä on ok: Suuronnettomuusriskikohteen ja rakennetun alueen turvallinen etäisyys Mitä oikeasti pitää tehdä Ratapiha-alueen sijainti pysyvästi keskellä tiivistä kaupunkirakennetta ja tarve tehokkaampaan maankäyttöön samalla alueella, erityisesti asumisen lisääminen Mitä oikeasti pitää tehdä: Kaavahankkeita on jouduttu keskeyttämään ja uusia hankkeita ei ole voitu käynnistää järjestelyratapihaan liittyvien riskien vuoksi Mitä oikeasti pitää tehdä: Huomioitava pysyvät kaavamääräykset vs. vaihteleva onnettomuusriski (rautatiekuljetusten määrän ja laadun mukaan) 14

15 Tiedon hyödyntämisen haasteita Ei ymmärrettävää: Saatavilla olevista asiakirjoista ja tiedoista ei hyötyä kaavoittajalle sellaisenaan, tarvitaan asiantuntijanäkemystä Ei saatavilla: Tietojen saaminen (salassa pidettävät tiedot) Ei yhtenevää: Lausuntojen erilaisuus Ei ohjeita: Onnettomuusvaaran vaihtelun huomioiminen Tarvitaan selkeitä ohjenuoria tälle Ei työkaluja: Kun riski on tiedossa - mitä voidaan tehdä riskin pienentämiseksi? Ei konsensusta: Kuka päättää, mikä on hyväksyttävä riski? Keskustelua: Mikä on riittävä riskin rajoittaminen Yhtenevät ohjeet Ennakoiva ote: Varautumisen vaatimukset jo kaavassa mukaan Tunnistetut tarpeet 15

16 Kommenttipuheenvuoro kaavoittajalta - konkreettiset haasteet Antonia Sucksdorff-Selkämaa, Tampere

17 Tarpeita ja toiveita riskilähtöisen maankäytön suunnittelutyön helpottamiseksi Pienryhmätyö I

18 Keskustelua: Käytännön tarpeita ja toiveita Pohtikaa pareittain ja kirjatkaa ylös vastukset seuraaviin kolmeen kysymykseen: 1. Onko opastus riittävä muoto mahdolliselle käytännölle MITEN huomioida suuronnettomuusvaara vai: pitäisikö olla kaavoittajaa sitova vaatimus? Miksi? 2. Onko hyväksyttävän riskin määrittely tärkeää? Miten se auttaisi käytännön työssä? 3. Pitäisikö kaikkialla Suomessa käsitellä suuronnettomuusvaarojen huomiointi kaavoituksessa kutakuinkin samalla tavalla? Miksi? Jos olet viranomainen, käytä VIHREITÄ lappuja Jos olet kaavoittaja, käytä PINKKEJÄ lappuja KIRJAA PER LAPPU: Kysymyksen numero + kyllä / ei sekä perustelut Voit myös jakaa tarpeet /toiveet vapaamuotoisesti ORANSSILLA LAPUILLA Aikaa teillä on 20 min. Keräämme valmiit laput teiltä työn aikana

19 Tukes Trafi Pelastuslaitos Kommenttipuheenvuorot turvallisuutta valvovilta viranomaisilta 19

20 Katsaus lainsäädäntöön ja teemaan

21 Katsaus lainsäädäntöön Seveso III Kemikaalilainsäädäntö MRL alueidenkäyttötavoitteet VAK KAAVOITTAJA 21

22 /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5 Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet: tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; 54 Asemakaavan sisältövaatimukset: Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. 191 : viranomaisilla kuten ELY-keskuksilla on valitusoikeus toimialaansa liittyen kaavan hyväksymispäätöksistä Valituksen peruste voi liittyä kaavan sisältöön tai valmistelu- ja hyväksymismenettelyyn. 295 : ELY-keskus voi myös antaa oikaisukehotuksen kaavasta, jos se on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai lain säännösten vastainen. 22

23 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (v.2000) Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 23

24 Seveso III-direktiivi ( ) VAK-laki 13 Maankäytön suunnittelu: Jäsenvaltion on varmistettavaa, että niiden maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon tarve pitkällä aikavälillä pitää yllä riittävä etäisyys tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotantolaitosten sekä [haavoittuvien kohteiden] välillä; toimivaltaiset viranomaiset ja kaavoitukseen liittyviä päätöksiä tekevät viranomaiset ottavat käyttöön asianmukaisia kuulemismenettelyjä edellä 1 kohdan mukaisesti määriteltyjen toimien toteuttamisen helpottamiseksi. Menettelyjen on oltava sellaisia, että toiminnanharjoittajat toimittavat riittävästi tietoa tuotantolaitokseen liittyvistä riskeistä ja että päätöksentekohetkellä on käytettävissä joko tapauskohtaisen tutkimuksen tai yleisten perusteiden nojalla teknisiä neuvoja kyseessä olevista riskeistä. 12 ( /215) Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja muun terminaalin suunnittelussa ja toiminnassa tulee ottaa huomioon vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen aiheuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. VAK-lainsäädäntöuudistus käynnissä, voimaan

25 390/2005 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 20 (kaavan huomioon ottaminen): Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset. 195/2002 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 32 Ratapihojen turvallisuusselvitykset Turvallisuusselvityksen laatijoiden on tarkastettava turvallisuusselvitys ja saatettava se ajan tasalle, jos: ratapihan toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos; onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huomioon otettavia seikkoja; ratapihan välittömään läheisyyteen liittyvien alueiden kaavoituksessa tapahtuu turvallisuuden kannalta merkittävä muutos; 25

26 Turvallisuusselvitykset tietolähteenä Laitos Julkinen Sisältää skenaariopohdintaa Sisältää etäisyyksien arvioinnin Viranomainen hyväksyy nimenomaan suhteessa turvallisuuteen siinä paikassa sillä toiminnalla Kemikaaliratapiha Salainen Perustuu riskien tarkasteluun oman toiminnan näkökulmasta Ei paikkakohtaista skenaariopohdintaa Etäisyyksien arviointi perustuu Tokeva/OVAohjeeseen Osoitetaan, että vaarat ratapihalla on tunnistettu ja riskienhallintatoimiin ryhdytty Trafi hyväksyy Satama Salainen? Sisältää arviot vaaratilanteiden ja niistä aiheutuvien onnettomuuksien haitallisten seurausten vaikutusalueesta ja vakavuudesta Selvitys onnettomuuksien estämiseksi ja seurausten rajoittamiseksi käytössä olevista varautumiskeinoista (tekniset järjestelmät, ihmisen ja organisaation toiminta). Trafi hyväksyy 26

27 Esimerkkejä ulkomailta Alankomaat Ranska Britannia Saksa Ruotsi

28 Yhteinen problematiikka, kaikkea ei kuitenkaan kaavoittaja voi ratkoa Vaaran lähde Mikä on riittävä etäisyys Miten se määritellään Miten tätä toteutetaan käytännössä Uusien vaaralähteiden sijoittamisessa Olemassa olevan vaaralähteen viereen kaavoitettaessa Haavoittuvat kohteet As many industrial zones in Europe traditionally are in densely populated areas planning tools cannot solve all existing problems. Relocation either of hazardous installations or sensitive neighbourhood is rarely possible, so that here the focus is on improved safety measures and emergency preparedness. Prof. Dr. Chr. Jochum

29 Alankomaat: Enscheden onnettomuus 2000 Kun varasto rakennettiin v. 1977, se sijaitsi kaupungin ulkopuolella, mutta kun uusia asuinalueita rakennettiin, varasto jäi asuintalojen ympäröimäksi. BBC News 2002 Onnettomuus muutti yli tuhannen asukkaan elämää alueella (1.5 x 1.5 km). 23 ihmistä kuoli, yli 960 loukkaantui ja yli 600 taloa, 40 kauppaa ja 60 pienempää laitosta tuhoutui. Rakennuksia paloi korjauskelvottomaksi tai ne hajosivat räjähdyksen voimasta. Onnettomuuden kustannukset olivat yli puoli miljardia euroa PUNAISELLA vyöhykkeellä talot olivat joko kokonaan tuhoutuneet tai vain perustukset oli jäljellä. Räjähdys ja erityisesti sen jälkeinen sulkutuli (barrage) jätti jälkeensä vain kasoittain rojua. SINISELLÄ vyöhykkeellä talot olivat joko tuhoutuneet osittain tai vaurioituneet. Taloista oli vähintään hajonnut ikkunoita, mutta monissa oli murtumia seinissä ja todellinen sortumisvaara. 29

30 Alankomaat: maankäytön suunnittelu ja suuronnettomuusvaara Laillisesti sitova maankäytön suunnittelu Asetus laitosten ulkoisesta turvallisuudesta (BEVI) koskee myös muita kuin Seveso-laitoksia esim. LNGterminaaleja, pieniä kemikaalivarastoja Kun annetaan lupa (ympäristöviranomaisen toimesta) tai tehdään kaavoitusta (kunta): lasketaan ja tarkistetaan riskivyöhykkeet sekä yhteisöön kohdistuva riski Toiminnassa erotellaan vaatimukset olemassa olevalle ja uudelle kohteelle 30

31 Onnettomuuksien seurauksena luotiin yhteinen riskikartta Ilotuliteonnettomuus Enschedessä ja uudenvuoden palo Volendamissa saivat viranomaiset toimimaan luotiin riskikartta Kartalta voi katsoa alueelliset riskit Laitos tai VAK-onnettomuus Onnettomuus, jossa syttyviä tai myrkyllisiä aineita tai räjähteitä; liikenne-, lento- tai tunnelionnettomuus; sortuma tai tulipalo suuressa rakennuksessa Arvioidaan myös riskit VAK:sta, perusverkon (maantiet ja rautatiet) ympärillä suoja-alue Ohjeita, miten toimia riskitilanteessa 18 riskityyppiä, joista 13 paikallisia riskejä Kartalla mm. vaarallisia aineita valmistavat/varastoivat/käyttävät laitokset sekä aineiden kuljetusreitit Suomessa Syken OIVA-palvelusta löytyy mm. tulvakartat, mutta myös reittisuunnittelu työkalu (Vaksu) 31

32 Alankomaat: ammoniakkia käyttävän tehtaan siirto 2008 sovittiin DSM-yhtiön ja ministerien välillä, että ammoniakin rautatiekuljetukset lopetetaan Syynä oli ministeriöiden halu vähentää VAK-riskiä entisestään DSM:n typpihappotuotanto siirretään Geleeniin, jossa tuotannon tarvitsema ammoniakki valmistetaan siten tarve kuljetuksille poistuu Alankomaiden valtio maksoi DSM-yhtiölle siirrosta koituvia kuluja 48 milj. euroa 32

33 Tällä hetkellä Alankomaissa visiona on toiminnan helpottaminen Ympäristö- ja kaavoituslainsäädännön uudistaminen käynnissä Tavoitteena yhdistää ja helpottaa kaavoitusvaatimuksia Tavoitteena helpottaa uusien hankkeiden aloitusta Yksi ympäristösuunnitelma kattaa jatkossa kaikki erilliset kaavahankkeet Tavoitteena lain toimeenpano 2018 Suomessa YMPÄRISTÖMENETTELYJEN SUJUVOITTAMINEN JA TEHOSTAMINEN Arvio toteuttamisvaihtoehdoista Suositus 2: Sovitetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely, jäljempänä YVAmenettely, ja kaavoitus yhteen nykyistä tehokkaammin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja YVAlaissa säädetään mahdollisuudesta yhdistää YVA-menettely kaavoitusmenettelyyn, jos kaavaa laaditaan tai sitä muutetaan tietyn YVA-velvollisen hankkeen toteuttamista varten (hankekaava). MITÄ TÄSTÄ VOITAISIIN HYÖDYNTÄÄ? 33

34 Ranska Toulouse tn ammoniumnitraattivaraston räjähdys vastasi voimakkuudeltaan maanjäristystä 3,4 Richterin asteikolla 30 kuollutta, 2500 loukkaantunutta Vahinkoja mm taloa 68 koulua, 13 päiväkotia työkyvyttömänä vähintään päivän, keskiarvo 31 päivää Kustannukset yli 1,4 miljardia henkilöä taloudellisissa vaikeuksissa Tolochimie suljettiin (106 työntekijää) SNFP suljettiin (496 työntekijää) 8 yksityistä yritystä suljettiin 4600 ihmistä jäi työttömäksi 34

35 Ranskan malli Toulousen jälkeen Riskienhallinta Ylläpidä Vaarakartta Olemassa olevat rakennukset OK? Paranna Siirrä Riskikartta Kartta omaisuuksista (assets) Riskimatriisi Tulevat rakennukset Riskitason valinta Kaavoita Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) määrittelee Ranskassa maankäytön suunnittelua Tätä suunnitelmaan hyödynnetään sekä olemassa oleviin rakennuksiin että tulevaisuuden maankäyttöön Sevesolaitosten läheisyydessä PPRT:n määritelmät ovat pakollisia (eli kumoavat olemassa olevat) Maankäytön suunnittelusta päätetään kun kaikki mahdolliset toimenpiteet vaarojen vähentämiseksi on tehty Perustuu onnettomuuden todennäköisyyden ja vakavuuden arviointiin Taustalla valtion halukkuus integroida paikallisviranomaiset mukaan päätöksentekoon Toimenpiteiden osalta kustannusten jakamisen periaate: teolisuus + valtio + kunta Sisältöö myös yleisölle tiedottamisen 35

36 Maankäytön suunnittelu II: Muutokset nykyiseen Perustuen vaarallisuuteen ja haavoittuvuuskarttoihin, olemassa oleviin rakennuksin voidaan kohdentaa toimenpiteitä Näistä päätetään hallintoprosessissa. Mahdollisia työkaluja ovat: (1) Pakkolunastus tai luovutus korkean riskin alueilla. Näiden toimenpiteiden kustannukset jakaantuvat valtion, toiminnanharjoittajan ja paikallisviranomaisten kesken. Korkean riskin alueiden määrittelyssä voidaan hyödyntää seuraavaa asteikkoa: (2) Muita riskienhallinnan toimenpiteitä voidaan tarkastella, mikäli niiden avulla voidaan kustannustehokkaasti korvata kiinteistöihin kohdistuvia toimenpiteitä. Kustannukset jakaantuvat samoin kuin edellä. (3) Asukkaiden suojelua voidaan parantaa myös vahvistamalla rakennuksia ja infrastruktuuria. Näiden toimenpiteiden kustannuksista vastaavat rakennusten ja infrastruktuurin omistajat. Kustannukset eivät kuitenkaa saa ylittää 10 % kohteen arvosta. 36

37 Ranska vs. Suomi PPRT vastinetta ei ole, asiat tulevat esille vasta kaavaa tehdessä tai uusien laitosten sijoituksen yhteydessä Suomessa ei ole vastaavaa työkalua olemassa oleville rakennuksille vaarallisen kohteen ympärillä Raja-arvot samaa luokkaa kuin Tukesin Tuotantolaitosten sijoittaminenoppaassa ja YM:n VAK-ratapihat ja kaavoitus-oppaassa Vain laitoksille Ranskassa, Suomessa opas VAK ratapihoille lähin Ranskassa määritelty kustannusten jaolle perusteet Tiedottamista paikallisille asukkaille on parannetu CLICin avulla (Local Information and Dialogue Committee) 37

38 Britannia: Keskitettyä ohjeistusta juuri kaavoittajalle 38

39 HSE lausunnonantajana Käyttää selkeää PADHI (Planning Advice for Developments near Hazardous Installations) menettelyä (myös softana PADHI+) Sisin ympyrä: 1 x 10-5 Keskiympyrä: riski 1 x 10-6 Uloin ympyrä: riski 0.3 x

40 Saksa: Ainekohtaiset minietäisyydet ohjaavat maankäytön suunnittelua Phosgene (DN 15) Acrolein Chlorine Sulphur dioxide Hydrogen sulphide Formaldehyde (>90%) Hydrogen cyanide, HCN Oleum 65 % (Sulphur trioxide) Bromine Ammonia Hydrogen fluoride Fluorine Ethylene oxid Acrylonitrile Hydrogen chloride Methanol (fire) Propane (explosion) Benzene (fire) Ethylene oxide (fire) Methanol Class I Class II Class III [Distance in m] Class IV Allocation to distance class KAS-18 ohje Koskee uusia rakennuskohteita (ml. haavoittuvat kohteet) suuronnettomuusvaarallisten kohteiden lähellä Sisältää myös menettelytavan kaavoitukselle miten nykyistä suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa kohdetta voidaan laajentaa Minimietäisyydet vaarallisille aineille määritelty Vaaralliset aineet luokiteltu neljään eri luokkaan Minimietäisyyksiä ei saa alittaa Esim. ammoniakki 500 m Kuitenkin suositellaan täsmällisempää mallinnusta mikäli kyseessä on olemassa oleva kohde rakennetussa ympäristössä 40

41 Case: Laitoksen siirto lentokentän tieltä Saksassa Frankfurtin lentokentän laajennustarve Ticona-yhtiö vastusti v suunniteltua lentokentän laajennusta turvallisuussyistä: laitos sijaitsi aivan suunnitellun kiitoradan vieressä Celanese-yhtymän Ticona-yhtiön Kelsterbachin tuotantolaitos siirrettiin Frankfurtin lentokentän laajennuksen (uuden kiitoradan) vuoksi n. 10 km Höchstin teollisuuspuistoon Tässä tapauksessa 2 yritystä sopivat keskenään siirrosta ja kustannuksista Kuva: Celanse ww.infraserv.com/media/content/aktuell/perspectives_1/2012/perspectives2012_06_managing -Site-Relocation_Rockmann_Celanese-Group.pdf Ticona ja lentokenttää hallinnoiva Fraport sopivat 2006 kustannusneutraalista laitoksen siirrosta Fraport siis maksoi Ticonalle siirrosta aiheutuneita kuluja n. 670 milj. euroa. Valmista tuli 6/

42 Ruotsi: Riktlinjer för bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods (lääninhallitusohje v. 2007) Ohje koskee kuljetusreittejä, ei satamia tai ratapihoja Riskit huomioitava 150 m etäisyydellä (tämän jälkeen yksilöriski alle 10-7 ) Etäisyys reitistä Esimerkkejä maankäytöstä 0-30 m P Parkkialue (maanpinnalla) T Liikenne L Viljelyalue N virkistysalue E Tekniset kohteet m H Kauppa (ei päivittäis) J Teollisuus G huoltamot U Varastot ilman merkittävää kauppaa E Tekniset kohteet P parkkialue (muut) m B Pientaloasutusta (4 henkeä /1000m2 tontti) H Kauppa K toimistot yhdessä tasossa, ei toimistohotellit (övrig handel) U Varastot Y Urheilukentät ja paikat ilman merkittävää yleisöä, C- keksusta ja R (kulttuuri) 42

43 Pienryhmätyö II: Käytäntöjen kehittäminen kaavoittajaystävälliseksi

44 Suuronnettomuusvaarallisen kohteen aiheuttamien riskien huomiointi kaavoitusmenettelyssä: KERTTU-hankkeessa työstetty malli, YM opas YMRa 5/2012 Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Vaikutusten arviointi Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Valitusmenettely Aloitusvaihe Valmisteluvaihe Kaavaluonnoksen laatiminen ja yhteistyö Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, käsittely ja hyväksyntä Hyväksymisvaihe Tunnista tarve huomioida suuronnettomuusvaaraa aiheuttava kohde Tunnista alueen haavoittuvat toiminnot Selvitä millaisesta riskistä on kyse Määrittele riskin ulottuvuus ja suuruus Tunnista tarve riskienhallinnalle Määrittele sallittavat toiminnot Kaava, joka turvallisesti sovittaa yhteen eri toimintoja 44

45 Keskustelua: Käytännön kehittäminen Pohtikaa neljän hengen ryhmissä yhtä seuraavista kysymyksistä Ryhmät A: Suuronnettomuusvaaran arviointi ja hallintamahdollisuudet Ryhmät B: Eri kaavatasojen menettelyiden sujuva vesiputous Ryhmät C: Kaavoitusvaiheiden sujuvoittaminen Elementtejä voitte ottaa esim. Pöydillä olevista esimerkkikaavioista ja kuvauksista Omasta kokemuksesta tai toivelistalta Muotoilkaa oma ideaaliprosessinne Painopisteenä sujuva menettely ja tiedonsiirto Aikaa 30 min Vaihtakaa kaksi henkeä toisen saman ryhmän (A, B tai C) kanssa Pöytään jääneet esittävät omat tuloksensa Keskustelkaa ja tarkentakaa tarvittaessa Aikaa 15 min Valitkaa tärkein pointtinne (1!) Lopuksi kukin ryhmä esittää tärkeimmän pointtinsa muille

46 Ryhmä A: Suuronnettomuusvaaran arviointi ja hallintamahdollisuudet Ranskan malli Vaara Riskiarviointi Olemassa olevat rakennukset Haavoittuvat kohteet Tulosten esitystapa Tulevat rakennukset Tunnistaminen Riskien arviointi Riskien hallinta 46

47 Ryhmä B: Eri kaavatasojen menettelyiden sujuva vesiputous Riskiarviointi Merkinnät/seloste Muut asiat Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava 47

48 Ryhmä C:Kaavoitusvaiheiden sujuvoittaminen Tieto mistä mitä milloin miksi Toiveet Aloitusvaihe Valmisteluvaihe Kaavaluonnoksen laatiminen ja yhteistyö Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, käsittely ja hyväksyntä Hyväksymisvaihe näille: Kaavoittaja Pela Trafi Tukes Livi Toimija 48

49 Ympäristölupamenettely Tarastin raportin ehdotus 49

50 Uuden laitoksen sijoittaminen Toimija päättää perustaa laitoksen ja etsii sille paikan Kaavan tarkastus: Suuronnettomuusvaarallisille kohteille suositellaan kaavamerkintää T/Kem Suuronnettomuusvaaralliset laitokset tulisi ensisijaisesti sijoittaa teollisuusympäristöön tai kauas rakennetuista alueista. Toimija tekee Tukesille lupahakemuksen, jossa kuvaa riskit ja niiden ulottuvuudet sekä miten niitä hallitaan Tukes tekee arvioin tuotantolaitoksen sijoituksen kannalta huomioiden ainakin: merkittävimpien tunnistettujen onnettomuuksien sekä niiden ihmiseen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvien vaikutusten laajuudesta ja vakavuudesta sekä kuvaus siitä, miten ne on otettu huomioon laitoksen sijoituspaikan valinnassa 50

51 Yhteenveto ja seuraavat askeleet

52 Hankkeen eteneminen A. I verkostoitumistapaamisen tulosten arviointi B. Muiden tehtävien loppuun saattaminen Erilaisten kaavoitusratkaisujen tarkasteleminen havaittujen ongelmien tarpeisiin (VAK, Seveso, LNG-terminaali) Annettujen lausuntojen analysointi opit ja hyvät käytännöt KHO:n suuronnettomuusriskeihin ja maankäytön suunnitteluun liittyvien ratkaisujen koonti Tarkastellaan case-tyyppisesti erilaisia turvallisuusteknisiä ratkaisuja, joilla voidaan saada maaalueita tuottavaan käyttöön Pohditaan relevanttia lainsäädäntöä ja annettuja suosituksia toimivuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta C. II verkostoitumistapaaminen 1.6. Pohditaan suosituksia menettelylle, viranomaisille, kaavoittajille ja kansallisen tason toimenpiteille 52

53 II verkostoitumistapaaminen 1.6. klo TERVETULOA! KIITOS OSALLISTUJILLE!

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten. 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba

Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten. 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 SUURONNETTOMUUDET JA MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ

Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ Tampereen ratapiha ja radanvarsi: vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuusriskien arviointi TIIVISTELMÄ 23.01.2013 Ylva Gilbert, Anu Vaahtera, Erkka Ryynänen ja Tuomas Raivio

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot