Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen"

Transkriptio

1 Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen Gaia Consulting Oy

2 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Timo Saarinen, ympäristöministeriö Hankkeen tavoitteet ja tehtävät Kommenttipuheenvuoro kaavoittajalta - konkreettiset haasteet Pienryhmätyö I: Tarpeita ja toiveita riskilähtöisen maankäytön suunnittelutyön helpottamiseksi Kommenttipuheenvuorot turvallisuutta valvovilta viranomaisilta (lausunnonantajat) Yleiskuva lainsäädäntöön ja teemaan Gaia Tauko Esimerkkejä ulkomailta Pienryhmätyö II: Käytäntöjen kehittäminen kaavoittajaystävälliseksi Yhteenveto ja seuraavat askeleet Tilaisuuden päätös 2

3 Hankkeen tavoitteet ja tehtävät

4 Taustaa Mm. ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet ajavat tiivistettyyn maankäytön suunnitteluun ja käyttöön erityisesti kaupunkikeskustoissa Tietyissä kaupungeissa haasteen tälle asettaa Tukesin, pelastuslaitoksen ja/tai Trafin valvonnassa oleva suuronnettomuusvaarallinen kohde/kohteet Kaavoituksen kannalta on yhdentekevää minkälainen kohde itsessään on, oleellista on suuronnettomuusvaara, joka pitää huomioida MRL 24 mukaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaavoitusta Tavoite: Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu; erityistavoite Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS VALTAKUNNALLISISTA ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISTA 4

5 Hankkeen tavoitteet ja keskeiset kysymykset I. Parantaa ymmärrystä kaupunkiympäristön suuronnettomuusriskien ja maankäytön yhteensovittamisesta II. III. IV. Minkälaisen riskin vaarallisten aineiden kohteet kaupunkien keskustojen läheisyydessä aiheuttavat? Kuinka paljon ihmisiä suuronnettomuusriskin vaikutusalueella todellisuudessa asuu? Mitä haavoittuvia kohteita vaikutusalueella sijaitsee? Hallinnollinen konsensus: suhde riskiin, ratapihan turvallisuusselvityksen rooli, liikenne- ja käsittelyrajoitukset Lisätä kuntien yhteistyötä ja ymmärrystä kaupunkiympäristön suuronnettomuusriskeistä Miten tiedonvaihtoa kaavoittajien, viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä voitaisiin parantaa? Antaa suosituksia ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä siitä, miten maankäyttöä voitaisiin tiivistää vaaraa aiheuttavien kohteiden ympäristössä Millä ehdoin kaupunkirakennetta voidaan tiivistää? Minkälaisia maankäytön suunnitelmia voidaan tehdä kun suuronnettomuusriskit on huomioitu? Kansallisen tason toimenpiteiden ja tarpeiden analyysi ja priorisointi Edellyttävätkö selvitystyön tulokset jotain toimenpiteitä kansallisella tasolla? 5

6 Vaaralliset aineet kaupunkiympäristössä Suuronnettomuusvaarallisia kohteita kaupunkiympäristössä on useita Suomessa on yli 700 laitosta Tukesin valvonnassa, sekä 13 kemikaaliratapihaa Suomessa on 17 laitosta, joiden konsultointivyöhykkeellä ( m) asuu yli ja enimmillään hieman yli ihmistä Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että suuronnettomuuden tapahtuessa onnettomuuden vaikutukset ulottuisivat koko alueelle Kemikaaliratapihoiksi on määritelty 13 ratapihaa, joiden kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita; myös ratapihoilla tehtävät vaihtotyöt lisäävät onnettomuusriskiä. Näistä noin puolet sijaitsevat kaupunkien keskustoissa ja ihmisiä kemikaaliratapihojen läheisyydessä asuu merkittäviä määriä Suuronnettomuusriskeistä eniten haasteita kaavoitukselle aiheuttavat onnettomuudet, joilla on laajat vaikutussäteet (räjähdys, myrkyllisen kaasun vuoto) 6

7 Top 20 paikkakuntaa, joissa suuronnettomuusvaarallisia kohteita lähellä kehitettäviä alueita Espoo Helsinki Imatra Hamina Joensuu Jyväskylä Kokkola Kotka Kouvola Lappeenranta Oulu Pori Porvoo (Kilpilahti) Raisio Rauma Riihimäki Tampere Turku Vaasa Vantaa 7

8 Esimerkki haavoittuvista kohteista erään ratapihan läheisyydessä (noin 500m) 1 x lastenkoti 10 x päiväkodit (+2 puistotätipuistoa) 12 x koulut 9 x palvelutalot, asumisyksiköt, vanhainkodit ym. 8 x kirkot ja seurakuntatalot 3 x kokoontumistilat ja teatterit Lisäksi hotelleja, ravintoloita, kuntosaleja, taidemuseo, ym. Rautatieasema Linja-autoasema 8

9 2. Alustavat havainnot Tuloksia haastatteluista ja kyselystä

10 YM Maankäytön säädöstasosta huolehtiminen Informaatio-ohjaus kuntien kaavoitukseen (esim. VAKratapihat ja kaavoitus -raportti 2012) ja rooli tukea kuntia SM: Pelastustoiminnan säädökset ja ohjeet LVM: Vastaa vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännöstä VAK-lain kokonaisuudistus on käynnistymässä ja tavoitteena on eri viranomaisten toimivallan selkeyttäminen Käytännön soveltaja on Trafi TEM: TEMin pitää ottaa koko elinkeinoelämä huomioon, mutta kemikaaliturvallisuudessa kuljetusyritykset jäävät ulkopuolelle (paitsi kiinteät varastot) TEMille kuuluvat tuotantolaitokset, niiden turvallisuus, laitosten sijoittaminen ja teollisuuden toimintamahdollisuudet; käytännön soveltajat ovat Tukes, muut viranomaiset ja toiminnanharjoittajat Hallinnonalojen roolit SM YM LVM TEM 10

11 Lausunnonantajien roolit suhteessa suuronnettomuusvaaraan Lausunnon antajat Tehtävä Alustavia havaintoja haastatteluista ja kyselystä Tukes Trafi Pelastuslaitos ELYkeskus Liikennevirasto Tuotantolaitosten turvallisuutta valvova viranomainen Liikenteen turvallisuuden asiantuntija Kemikaaliriskien arvioinnin asiantuntija Tukesin tehtävänä on varmistaa yhteiskunnallista turvallisuutta laitosturvallisuuden kautta Ottaa kantaa riskiin Käytännössä Tukesin sana on laki pätee usein kaavalausuntojen osalta Liikenneriskien asiantuntija Trafi kertoo mitä vaarallisia aineita kulkee ja suuntaa-antavat määrät, ei ota kantaa kaavoitukselliseen riskiin Trafilla ei ole lain mukaan selkeää roolia kaavoituksen suuntaan, mutta Trafi voi ohjata strategisesti liikenteen kehittämistä Riskienhallinnan asiantuntija Riskienhallinnan asiantuntijanäkemys kaavoitusprosessiin Lausunnon antajia kaavoituksessa, rakennusluvissa ja kemikaalilupahakemuksissa Vaihtelevaa käytäntöä siitä, miten paljon huomioidaan pelastuslaitoksen lausuntoja Ohjaa kaavoitusta ja maankäyttöä Näkemys omasta roolista vaihtelee ELY-keskuksen mukaan Ei ole suuronnettomuusriskien asiantuntija Laitosten osalta kaavahankkeissa mukana laitoksen ympäristölupavastaava Liikennekeskittymien osalta vastaavaa asiantuntijaa ei ole Väylänpitäjä (maantie, rata) Pitää huolta siitä, että rautatieliikenteen edellytykset säilyvät; Halutaan taata toimintavarmuus myös tulevaisuudessa 11

12 Haasteet nostoja haastatteluista Viranomaisilla eriävät näkemykset VAK-riskien huomioon ottamisesta kaavoituksessa Viranomaisten lausunnot eivät vastaa toisiaan Ymmärrys Kaavoittaja ei aina ymmärrä suuronnettomuuskysymysten merkittävyyttä Tarve saada viranomaisilta riittävän konkreettisia lausuntoja, jotka ohjaisivat kaavoitusta Variaatio riskiarvioissa Tiedonpuute esim. muutoksista VAKkuljetuksissa Tietoisuus Kaavoittajilla ei yhteistä keskustelufoorumia tällä hetkellä Käytännöt Eri käytännöt eri paikkakunnilla eriarvoisuutta Eriävät prosessit laitos vs. liikennekeskittymä Yritykset eivät valvo etujaan kaavoituksen osalta Kaavoitetaan vastoin annettuja lausuntoja 12

13 Haasteet kyselystä Ratkaisut nyt haastatteluissa esille nousseet erityiset asiat LVM-vetoinen VAK-ratapihojen varustetyöryhmän työ käynnissä tehtävänä määrittää kaikille ratapihoille tarvittava minimivarustus Liikennevirastolla monia hyviä käytäntöjä ympäristöpuolella; niiden tuominen turvallisuuspuolelle? 13

14 Haasteita kansallisella tasolla Eriävä näkemys: Eri viranomaisilla eri näkemykset, erittäin vaikea huomioida suunnittelussa Mikä on ok: Hyväksyttävissä olevat riskit suhteessa olemassa oleviin sijoitusratkaisuihin (riskiä aiheuttavat kohteet, muu maankäyttö) ja uusiin kohteisiin Miten oikeasti pitää tehdä: Puutteelliset ohjeet kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan, käytännön esimerkit puuttuvat; pelkkä lausuntomenettely ei riitä Miten huomioidaan toiminta onnettomuuden sattuessa: Evakuoinnin haasteet Haasteita omalla paikkakunnalla Eriävä näkemys: Käytännössä suoja-alueen tarvetta ei kunnioiteta riittävästi toimintojen sijoittelussa Mikä on ok: Suuronnettomuusriskikohteen ja rakennetun alueen turvallinen etäisyys Mitä oikeasti pitää tehdä Ratapiha-alueen sijainti pysyvästi keskellä tiivistä kaupunkirakennetta ja tarve tehokkaampaan maankäyttöön samalla alueella, erityisesti asumisen lisääminen Mitä oikeasti pitää tehdä: Kaavahankkeita on jouduttu keskeyttämään ja uusia hankkeita ei ole voitu käynnistää järjestelyratapihaan liittyvien riskien vuoksi Mitä oikeasti pitää tehdä: Huomioitava pysyvät kaavamääräykset vs. vaihteleva onnettomuusriski (rautatiekuljetusten määrän ja laadun mukaan) 14

15 Tiedon hyödyntämisen haasteita Ei ymmärrettävää: Saatavilla olevista asiakirjoista ja tiedoista ei hyötyä kaavoittajalle sellaisenaan, tarvitaan asiantuntijanäkemystä Ei saatavilla: Tietojen saaminen (salassa pidettävät tiedot) Ei yhtenevää: Lausuntojen erilaisuus Ei ohjeita: Onnettomuusvaaran vaihtelun huomioiminen Tarvitaan selkeitä ohjenuoria tälle Ei työkaluja: Kun riski on tiedossa - mitä voidaan tehdä riskin pienentämiseksi? Ei konsensusta: Kuka päättää, mikä on hyväksyttävä riski? Keskustelua: Mikä on riittävä riskin rajoittaminen Yhtenevät ohjeet Ennakoiva ote: Varautumisen vaatimukset jo kaavassa mukaan Tunnistetut tarpeet 15

16 Kommenttipuheenvuoro kaavoittajalta - konkreettiset haasteet Antonia Sucksdorff-Selkämaa, Tampere

17 Tarpeita ja toiveita riskilähtöisen maankäytön suunnittelutyön helpottamiseksi Pienryhmätyö I

18 Keskustelua: Käytännön tarpeita ja toiveita Pohtikaa pareittain ja kirjatkaa ylös vastukset seuraaviin kolmeen kysymykseen: 1. Onko opastus riittävä muoto mahdolliselle käytännölle MITEN huomioida suuronnettomuusvaara vai: pitäisikö olla kaavoittajaa sitova vaatimus? Miksi? 2. Onko hyväksyttävän riskin määrittely tärkeää? Miten se auttaisi käytännön työssä? 3. Pitäisikö kaikkialla Suomessa käsitellä suuronnettomuusvaarojen huomiointi kaavoituksessa kutakuinkin samalla tavalla? Miksi? Jos olet viranomainen, käytä VIHREITÄ lappuja Jos olet kaavoittaja, käytä PINKKEJÄ lappuja KIRJAA PER LAPPU: Kysymyksen numero + kyllä / ei sekä perustelut Voit myös jakaa tarpeet /toiveet vapaamuotoisesti ORANSSILLA LAPUILLA Aikaa teillä on 20 min. Keräämme valmiit laput teiltä työn aikana

19 Tukes Trafi Pelastuslaitos Kommenttipuheenvuorot turvallisuutta valvovilta viranomaisilta 19

20 Katsaus lainsäädäntöön ja teemaan

21 Katsaus lainsäädäntöön Seveso III Kemikaalilainsäädäntö MRL alueidenkäyttötavoitteet VAK KAAVOITTAJA 21

22 /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5 Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet: tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; 54 Asemakaavan sisältövaatimukset: Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. 191 : viranomaisilla kuten ELY-keskuksilla on valitusoikeus toimialaansa liittyen kaavan hyväksymispäätöksistä Valituksen peruste voi liittyä kaavan sisältöön tai valmistelu- ja hyväksymismenettelyyn. 295 : ELY-keskus voi myös antaa oikaisukehotuksen kaavasta, jos se on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tai lain säännösten vastainen. 22

23 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (v.2000) Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 23

24 Seveso III-direktiivi ( ) VAK-laki 13 Maankäytön suunnittelu: Jäsenvaltion on varmistettavaa, että niiden maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon tarve pitkällä aikavälillä pitää yllä riittävä etäisyys tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotantolaitosten sekä [haavoittuvien kohteiden] välillä; toimivaltaiset viranomaiset ja kaavoitukseen liittyviä päätöksiä tekevät viranomaiset ottavat käyttöön asianmukaisia kuulemismenettelyjä edellä 1 kohdan mukaisesti määriteltyjen toimien toteuttamisen helpottamiseksi. Menettelyjen on oltava sellaisia, että toiminnanharjoittajat toimittavat riittävästi tietoa tuotantolaitokseen liittyvistä riskeistä ja että päätöksentekohetkellä on käytettävissä joko tapauskohtaisen tutkimuksen tai yleisten perusteiden nojalla teknisiä neuvoja kyseessä olevista riskeistä. 12 ( /215) Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja muun terminaalin suunnittelussa ja toiminnassa tulee ottaa huomioon vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen aiheuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. VAK-lainsäädäntöuudistus käynnissä, voimaan

25 390/2005 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 20 (kaavan huomioon ottaminen): Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset. 195/2002 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 32 Ratapihojen turvallisuusselvitykset Turvallisuusselvityksen laatijoiden on tarkastettava turvallisuusselvitys ja saatettava se ajan tasalle, jos: ratapihan toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos; onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huomioon otettavia seikkoja; ratapihan välittömään läheisyyteen liittyvien alueiden kaavoituksessa tapahtuu turvallisuuden kannalta merkittävä muutos; 25

26 Turvallisuusselvitykset tietolähteenä Laitos Julkinen Sisältää skenaariopohdintaa Sisältää etäisyyksien arvioinnin Viranomainen hyväksyy nimenomaan suhteessa turvallisuuteen siinä paikassa sillä toiminnalla Kemikaaliratapiha Salainen Perustuu riskien tarkasteluun oman toiminnan näkökulmasta Ei paikkakohtaista skenaariopohdintaa Etäisyyksien arviointi perustuu Tokeva/OVAohjeeseen Osoitetaan, että vaarat ratapihalla on tunnistettu ja riskienhallintatoimiin ryhdytty Trafi hyväksyy Satama Salainen? Sisältää arviot vaaratilanteiden ja niistä aiheutuvien onnettomuuksien haitallisten seurausten vaikutusalueesta ja vakavuudesta Selvitys onnettomuuksien estämiseksi ja seurausten rajoittamiseksi käytössä olevista varautumiskeinoista (tekniset järjestelmät, ihmisen ja organisaation toiminta). Trafi hyväksyy 26

27 Esimerkkejä ulkomailta Alankomaat Ranska Britannia Saksa Ruotsi

28 Yhteinen problematiikka, kaikkea ei kuitenkaan kaavoittaja voi ratkoa Vaaran lähde Mikä on riittävä etäisyys Miten se määritellään Miten tätä toteutetaan käytännössä Uusien vaaralähteiden sijoittamisessa Olemassa olevan vaaralähteen viereen kaavoitettaessa Haavoittuvat kohteet As many industrial zones in Europe traditionally are in densely populated areas planning tools cannot solve all existing problems. Relocation either of hazardous installations or sensitive neighbourhood is rarely possible, so that here the focus is on improved safety measures and emergency preparedness. Prof. Dr. Chr. Jochum

29 Alankomaat: Enscheden onnettomuus 2000 Kun varasto rakennettiin v. 1977, se sijaitsi kaupungin ulkopuolella, mutta kun uusia asuinalueita rakennettiin, varasto jäi asuintalojen ympäröimäksi. BBC News 2002 Onnettomuus muutti yli tuhannen asukkaan elämää alueella (1.5 x 1.5 km). 23 ihmistä kuoli, yli 960 loukkaantui ja yli 600 taloa, 40 kauppaa ja 60 pienempää laitosta tuhoutui. Rakennuksia paloi korjauskelvottomaksi tai ne hajosivat räjähdyksen voimasta. Onnettomuuden kustannukset olivat yli puoli miljardia euroa PUNAISELLA vyöhykkeellä talot olivat joko kokonaan tuhoutuneet tai vain perustukset oli jäljellä. Räjähdys ja erityisesti sen jälkeinen sulkutuli (barrage) jätti jälkeensä vain kasoittain rojua. SINISELLÄ vyöhykkeellä talot olivat joko tuhoutuneet osittain tai vaurioituneet. Taloista oli vähintään hajonnut ikkunoita, mutta monissa oli murtumia seinissä ja todellinen sortumisvaara. 29

30 Alankomaat: maankäytön suunnittelu ja suuronnettomuusvaara Laillisesti sitova maankäytön suunnittelu Asetus laitosten ulkoisesta turvallisuudesta (BEVI) koskee myös muita kuin Seveso-laitoksia esim. LNGterminaaleja, pieniä kemikaalivarastoja Kun annetaan lupa (ympäristöviranomaisen toimesta) tai tehdään kaavoitusta (kunta): lasketaan ja tarkistetaan riskivyöhykkeet sekä yhteisöön kohdistuva riski Toiminnassa erotellaan vaatimukset olemassa olevalle ja uudelle kohteelle 30

31 Onnettomuuksien seurauksena luotiin yhteinen riskikartta Ilotuliteonnettomuus Enschedessä ja uudenvuoden palo Volendamissa saivat viranomaiset toimimaan luotiin riskikartta Kartalta voi katsoa alueelliset riskit Laitos tai VAK-onnettomuus Onnettomuus, jossa syttyviä tai myrkyllisiä aineita tai räjähteitä; liikenne-, lento- tai tunnelionnettomuus; sortuma tai tulipalo suuressa rakennuksessa Arvioidaan myös riskit VAK:sta, perusverkon (maantiet ja rautatiet) ympärillä suoja-alue Ohjeita, miten toimia riskitilanteessa 18 riskityyppiä, joista 13 paikallisia riskejä Kartalla mm. vaarallisia aineita valmistavat/varastoivat/käyttävät laitokset sekä aineiden kuljetusreitit Suomessa Syken OIVA-palvelusta löytyy mm. tulvakartat, mutta myös reittisuunnittelu työkalu (Vaksu) 31

32 Alankomaat: ammoniakkia käyttävän tehtaan siirto 2008 sovittiin DSM-yhtiön ja ministerien välillä, että ammoniakin rautatiekuljetukset lopetetaan Syynä oli ministeriöiden halu vähentää VAK-riskiä entisestään DSM:n typpihappotuotanto siirretään Geleeniin, jossa tuotannon tarvitsema ammoniakki valmistetaan siten tarve kuljetuksille poistuu Alankomaiden valtio maksoi DSM-yhtiölle siirrosta koituvia kuluja 48 milj. euroa 32

33 Tällä hetkellä Alankomaissa visiona on toiminnan helpottaminen Ympäristö- ja kaavoituslainsäädännön uudistaminen käynnissä Tavoitteena yhdistää ja helpottaa kaavoitusvaatimuksia Tavoitteena helpottaa uusien hankkeiden aloitusta Yksi ympäristösuunnitelma kattaa jatkossa kaikki erilliset kaavahankkeet Tavoitteena lain toimeenpano 2018 Suomessa YMPÄRISTÖMENETTELYJEN SUJUVOITTAMINEN JA TEHOSTAMINEN Arvio toteuttamisvaihtoehdoista Suositus 2: Sovitetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely, jäljempänä YVAmenettely, ja kaavoitus yhteen nykyistä tehokkaammin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja YVAlaissa säädetään mahdollisuudesta yhdistää YVA-menettely kaavoitusmenettelyyn, jos kaavaa laaditaan tai sitä muutetaan tietyn YVA-velvollisen hankkeen toteuttamista varten (hankekaava). MITÄ TÄSTÄ VOITAISIIN HYÖDYNTÄÄ? 33

34 Ranska Toulouse tn ammoniumnitraattivaraston räjähdys vastasi voimakkuudeltaan maanjäristystä 3,4 Richterin asteikolla 30 kuollutta, 2500 loukkaantunutta Vahinkoja mm taloa 68 koulua, 13 päiväkotia työkyvyttömänä vähintään päivän, keskiarvo 31 päivää Kustannukset yli 1,4 miljardia henkilöä taloudellisissa vaikeuksissa Tolochimie suljettiin (106 työntekijää) SNFP suljettiin (496 työntekijää) 8 yksityistä yritystä suljettiin 4600 ihmistä jäi työttömäksi 34

35 Ranskan malli Toulousen jälkeen Riskienhallinta Ylläpidä Vaarakartta Olemassa olevat rakennukset OK? Paranna Siirrä Riskikartta Kartta omaisuuksista (assets) Riskimatriisi Tulevat rakennukset Riskitason valinta Kaavoita Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) määrittelee Ranskassa maankäytön suunnittelua Tätä suunnitelmaan hyödynnetään sekä olemassa oleviin rakennuksiin että tulevaisuuden maankäyttöön Sevesolaitosten läheisyydessä PPRT:n määritelmät ovat pakollisia (eli kumoavat olemassa olevat) Maankäytön suunnittelusta päätetään kun kaikki mahdolliset toimenpiteet vaarojen vähentämiseksi on tehty Perustuu onnettomuuden todennäköisyyden ja vakavuuden arviointiin Taustalla valtion halukkuus integroida paikallisviranomaiset mukaan päätöksentekoon Toimenpiteiden osalta kustannusten jakamisen periaate: teolisuus + valtio + kunta Sisältöö myös yleisölle tiedottamisen 35

36 Maankäytön suunnittelu II: Muutokset nykyiseen Perustuen vaarallisuuteen ja haavoittuvuuskarttoihin, olemassa oleviin rakennuksin voidaan kohdentaa toimenpiteitä Näistä päätetään hallintoprosessissa. Mahdollisia työkaluja ovat: (1) Pakkolunastus tai luovutus korkean riskin alueilla. Näiden toimenpiteiden kustannukset jakaantuvat valtion, toiminnanharjoittajan ja paikallisviranomaisten kesken. Korkean riskin alueiden määrittelyssä voidaan hyödyntää seuraavaa asteikkoa: (2) Muita riskienhallinnan toimenpiteitä voidaan tarkastella, mikäli niiden avulla voidaan kustannustehokkaasti korvata kiinteistöihin kohdistuvia toimenpiteitä. Kustannukset jakaantuvat samoin kuin edellä. (3) Asukkaiden suojelua voidaan parantaa myös vahvistamalla rakennuksia ja infrastruktuuria. Näiden toimenpiteiden kustannuksista vastaavat rakennusten ja infrastruktuurin omistajat. Kustannukset eivät kuitenkaa saa ylittää 10 % kohteen arvosta. 36

37 Ranska vs. Suomi PPRT vastinetta ei ole, asiat tulevat esille vasta kaavaa tehdessä tai uusien laitosten sijoituksen yhteydessä Suomessa ei ole vastaavaa työkalua olemassa oleville rakennuksille vaarallisen kohteen ympärillä Raja-arvot samaa luokkaa kuin Tukesin Tuotantolaitosten sijoittaminenoppaassa ja YM:n VAK-ratapihat ja kaavoitus-oppaassa Vain laitoksille Ranskassa, Suomessa opas VAK ratapihoille lähin Ranskassa määritelty kustannusten jaolle perusteet Tiedottamista paikallisille asukkaille on parannetu CLICin avulla (Local Information and Dialogue Committee) 37

38 Britannia: Keskitettyä ohjeistusta juuri kaavoittajalle 38

39 HSE lausunnonantajana Käyttää selkeää PADHI (Planning Advice for Developments near Hazardous Installations) menettelyä (myös softana PADHI+) Sisin ympyrä: 1 x 10-5 Keskiympyrä: riski 1 x 10-6 Uloin ympyrä: riski 0.3 x

40 Saksa: Ainekohtaiset minietäisyydet ohjaavat maankäytön suunnittelua Phosgene (DN 15) Acrolein Chlorine Sulphur dioxide Hydrogen sulphide Formaldehyde (>90%) Hydrogen cyanide, HCN Oleum 65 % (Sulphur trioxide) Bromine Ammonia Hydrogen fluoride Fluorine Ethylene oxid Acrylonitrile Hydrogen chloride Methanol (fire) Propane (explosion) Benzene (fire) Ethylene oxide (fire) Methanol Class I Class II Class III [Distance in m] Class IV Allocation to distance class KAS-18 ohje Koskee uusia rakennuskohteita (ml. haavoittuvat kohteet) suuronnettomuusvaarallisten kohteiden lähellä Sisältää myös menettelytavan kaavoitukselle miten nykyistä suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa kohdetta voidaan laajentaa Minimietäisyydet vaarallisille aineille määritelty Vaaralliset aineet luokiteltu neljään eri luokkaan Minimietäisyyksiä ei saa alittaa Esim. ammoniakki 500 m Kuitenkin suositellaan täsmällisempää mallinnusta mikäli kyseessä on olemassa oleva kohde rakennetussa ympäristössä 40

41 Case: Laitoksen siirto lentokentän tieltä Saksassa Frankfurtin lentokentän laajennustarve Ticona-yhtiö vastusti v suunniteltua lentokentän laajennusta turvallisuussyistä: laitos sijaitsi aivan suunnitellun kiitoradan vieressä Celanese-yhtymän Ticona-yhtiön Kelsterbachin tuotantolaitos siirrettiin Frankfurtin lentokentän laajennuksen (uuden kiitoradan) vuoksi n. 10 km Höchstin teollisuuspuistoon Tässä tapauksessa 2 yritystä sopivat keskenään siirrosta ja kustannuksista Kuva: Celanse ww.infraserv.com/media/content/aktuell/perspectives_1/2012/perspectives2012_06_managing -Site-Relocation_Rockmann_Celanese-Group.pdf Ticona ja lentokenttää hallinnoiva Fraport sopivat 2006 kustannusneutraalista laitoksen siirrosta Fraport siis maksoi Ticonalle siirrosta aiheutuneita kuluja n. 670 milj. euroa. Valmista tuli 6/

42 Ruotsi: Riktlinjer för bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods (lääninhallitusohje v. 2007) Ohje koskee kuljetusreittejä, ei satamia tai ratapihoja Riskit huomioitava 150 m etäisyydellä (tämän jälkeen yksilöriski alle 10-7 ) Etäisyys reitistä Esimerkkejä maankäytöstä 0-30 m P Parkkialue (maanpinnalla) T Liikenne L Viljelyalue N virkistysalue E Tekniset kohteet m H Kauppa (ei päivittäis) J Teollisuus G huoltamot U Varastot ilman merkittävää kauppaa E Tekniset kohteet P parkkialue (muut) m B Pientaloasutusta (4 henkeä /1000m2 tontti) H Kauppa K toimistot yhdessä tasossa, ei toimistohotellit (övrig handel) U Varastot Y Urheilukentät ja paikat ilman merkittävää yleisöä, C- keksusta ja R (kulttuuri) 42

43 Pienryhmätyö II: Käytäntöjen kehittäminen kaavoittajaystävälliseksi

44 Suuronnettomuusvaarallisen kohteen aiheuttamien riskien huomiointi kaavoitusmenettelyssä: KERTTU-hankkeessa työstetty malli, YM opas YMRa 5/2012 Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu Vaikutusten arviointi Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Valitusmenettely Aloitusvaihe Valmisteluvaihe Kaavaluonnoksen laatiminen ja yhteistyö Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, käsittely ja hyväksyntä Hyväksymisvaihe Tunnista tarve huomioida suuronnettomuusvaaraa aiheuttava kohde Tunnista alueen haavoittuvat toiminnot Selvitä millaisesta riskistä on kyse Määrittele riskin ulottuvuus ja suuruus Tunnista tarve riskienhallinnalle Määrittele sallittavat toiminnot Kaava, joka turvallisesti sovittaa yhteen eri toimintoja 44

45 Keskustelua: Käytännön kehittäminen Pohtikaa neljän hengen ryhmissä yhtä seuraavista kysymyksistä Ryhmät A: Suuronnettomuusvaaran arviointi ja hallintamahdollisuudet Ryhmät B: Eri kaavatasojen menettelyiden sujuva vesiputous Ryhmät C: Kaavoitusvaiheiden sujuvoittaminen Elementtejä voitte ottaa esim. Pöydillä olevista esimerkkikaavioista ja kuvauksista Omasta kokemuksesta tai toivelistalta Muotoilkaa oma ideaaliprosessinne Painopisteenä sujuva menettely ja tiedonsiirto Aikaa 30 min Vaihtakaa kaksi henkeä toisen saman ryhmän (A, B tai C) kanssa Pöytään jääneet esittävät omat tuloksensa Keskustelkaa ja tarkentakaa tarvittaessa Aikaa 15 min Valitkaa tärkein pointtinne (1!) Lopuksi kukin ryhmä esittää tärkeimmän pointtinsa muille

46 Ryhmä A: Suuronnettomuusvaaran arviointi ja hallintamahdollisuudet Ranskan malli Vaara Riskiarviointi Olemassa olevat rakennukset Haavoittuvat kohteet Tulosten esitystapa Tulevat rakennukset Tunnistaminen Riskien arviointi Riskien hallinta 46

47 Ryhmä B: Eri kaavatasojen menettelyiden sujuva vesiputous Riskiarviointi Merkinnät/seloste Muut asiat Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava 47

48 Ryhmä C:Kaavoitusvaiheiden sujuvoittaminen Tieto mistä mitä milloin miksi Toiveet Aloitusvaihe Valmisteluvaihe Kaavaluonnoksen laatiminen ja yhteistyö Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, käsittely ja hyväksyntä Hyväksymisvaihe näille: Kaavoittaja Pela Trafi Tukes Livi Toimija 48

49 Ympäristölupamenettely Tarastin raportin ehdotus 49

50 Uuden laitoksen sijoittaminen Toimija päättää perustaa laitoksen ja etsii sille paikan Kaavan tarkastus: Suuronnettomuusvaarallisille kohteille suositellaan kaavamerkintää T/Kem Suuronnettomuusvaaralliset laitokset tulisi ensisijaisesti sijoittaa teollisuusympäristöön tai kauas rakennetuista alueista. Toimija tekee Tukesille lupahakemuksen, jossa kuvaa riskit ja niiden ulottuvuudet sekä miten niitä hallitaan Tukes tekee arvioin tuotantolaitoksen sijoituksen kannalta huomioiden ainakin: merkittävimpien tunnistettujen onnettomuuksien sekä niiden ihmiseen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvien vaikutusten laajuudesta ja vakavuudesta sekä kuvaus siitä, miten ne on otettu huomioon laitoksen sijoituspaikan valinnassa 50

51 Yhteenveto ja seuraavat askeleet

52 Hankkeen eteneminen A. I verkostoitumistapaamisen tulosten arviointi B. Muiden tehtävien loppuun saattaminen Erilaisten kaavoitusratkaisujen tarkasteleminen havaittujen ongelmien tarpeisiin (VAK, Seveso, LNG-terminaali) Annettujen lausuntojen analysointi opit ja hyvät käytännöt KHO:n suuronnettomuusriskeihin ja maankäytön suunnitteluun liittyvien ratkaisujen koonti Tarkastellaan case-tyyppisesti erilaisia turvallisuusteknisiä ratkaisuja, joilla voidaan saada maaalueita tuottavaan käyttöön Pohditaan relevanttia lainsäädäntöä ja annettuja suosituksia toimivuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta C. II verkostoitumistapaaminen 1.6. Pohditaan suosituksia menettelylle, viranomaisille, kaavoittajille ja kansallisen tason toimenpiteille 52

53 II verkostoitumistapaaminen 1.6. klo TERVETULOA! KIITOS OSALLISTUJILLE!

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset - onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakentamisessa

Kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset - onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakentamisessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ M I L J Ö M I N I S T E R I E T Alueidenkäytön osasto Markanvändningsavdelningen Päiväys Datum 26.9.2001 Dnro Dnr 3/501/2001 Jakelun mukaan Viite Hänvisning Asia Ärende Kemikaaleja

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran huomiointi kaavoituksessa Käytännön opasaineisto kaavoittajalle ja viranomaisille 25.5.

Vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran huomiointi kaavoituksessa Käytännön opasaineisto kaavoittajalle ja viranomaisille 25.5. Tätä opasaineistoa on ollut valmistelemassa ympäristöministeriön kokoama työryhmä, johon osallistuivat: Mari Siivola, Vantaan kaupunki Ruut Rissanen, Pirkanmaan liitto Karoliina Laakkonen-Pöntys, Pirkanmaan

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus Turvallinen ja terveellinen ympäristö? WHO terveyden määritys utopia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen

Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen TOVA-työryhmän mietinnön esittelytilaisuus YM, 20.10.2014 Anna-Maija Pajukallio ja Mari-Linda Harju-Oksanen Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2014/ tark.8.5.2014/ tark. 12.9.2016 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualueena

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot