Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin"

Transkriptio

1 Brandvarnare, optisk Røykvarsler, optisk Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandalarm, optisk EN Eyston Company Limited Fortune Factory Building, 40 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong. Model No. SD-191H 1

2 SE Brandvarnare, optisk Bruks- & skötselanvisning för Biltema brandvarnare Det finns två sorters brandvarnare. Båda är bra och tillförlitliga. Den vanligaste är den med jonisk avkänning. Den andra är optisk, ofta kallad fotoelektrisk. Fördelen med den optiska är att den vanligen reagerar snabbare på pyrande eld. Specifikationer: Strömkälla...1 st. 9 V 6F22 batteri (medföljer) Batterilivslängd.Längre än 1 år Omgivande luftfuktighet % Arbetstemperatur till + 45 C Larmnivå...85 db vid 3 m Test...Tryck på testknappen Storlek...Ø 108 mm, höjd 36 mm Vikt...ca 140 gram (inkl.batteri) Uppfyller Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion KOVFS 1978:3 Uppfyller EN DSB Brandvarnaren bör placeras så mitt i taket som möjligt, på dess högsta punkt, eftersom röken stiger upp till innertaket och sedan sprider sig horisontellt. Emellertid, i husvagnar bör man montera brandvarnaren på en av innerväggarna, för att undvika värmebarriären som kan bildasvid innertaket. Vid montering på innertaket, placera brandvarnaren minst 15 cm från från väggen, samt minst 60 cm från ett hörn. (Se fig.) Vid montering på vägg, använd en innervägg med brandvarnaren placerad max 15 cm under innertaket och minst 60 cm från något hörn. (Se fig.) Typisk enplansinstallation Kök Vardagsrum Sovrum Sovrum Acceptabel placering Kompletterande placering Sovrum Badrum Sovrum Vardagsrum Hall Källarvåning Sovrum TV-rum Typisk placering vid flervåningsplan Placering: Placera den första brandvarnaren i omedelbar närhet av sovrummen. Försök skydda utgångsvägarna eftersom sovrummen vanligtvis är placerade långt från utgångarna. Om sovrummen ligger placerade i skilda delar av bostaden, bör man montera flera brandvarnare, och i hus med flera våningar bör man ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Kontrollera alltid att brandvarnaren hörs tillräckligt i sovrummet. Placera alltid en brandvarnare i rum där rökare sover eller där elektriska anordningar är i funktion i sovrum. 2 Montering Brandvarnaren är konstruerad för enkel montering på innertak eller vägg. Monteringsdetaljer medföljer. Lossa fästplattan genom att vrida den lite moturs. Sätt i batteriet med rätt angiven polaritet (+/-). Skruva fast fästplattan i taket eller på väggen med bifogade skruvar. Passa in brandvarnaren i fästplattan och vrid fast den medurs. Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen.

3 SE Undvik följande placeringar Kök: rök från matlagning kan utlösa larmet. I fuktiga miljöer eller nära badrum, där den relativa fuktigheten kan överskrida 90 procent. Garage: avgaser från bilen kan vid start utlösa larmet. Framför luftaggregat/fläktar för uppvärmning och kylning. I mycket smutsiga eller dammiga miljöer. På högsta punkten hos ett innertak med regelverk/utanpåliggande stockar. I utrymmen där temperaturen kan hamna under + 5 C eller över + 45 C. Brandvarnaren fungerar ej utan att batteri installerats. Batteriet måste omedelbart bytas ut när signalen för låg batterinivå ljuder. Testa larmet varje vecka. Läs och följ anvisningarna noggrant. Batterivarning och batteribyte Brandvarnaren fungerar tack vare ett 9 V batteri, typ 6F22. Batteriet brukar räcka i minst ett år under normala förhållanden. Vid batteribyte kan kolzink-, alkaliskt eller litiumbatteri användas. Brandvarnaren avger korta ljudstötar vid låg batterinivå. Dessa hörs med sekunders intervall i minst sju dagar. Byt ut batteriet när dessa ljudstötar hörs. Brandvarnaren fungerar inte utan batteri. När batteri inte finns monterat i brandvarnaren kommer en spärr att hindra montering i fästplattan. Förbrukade batterier måste omhändertas enligt kommunens anvisningar. De får inte slängas i hushållssoporna. Falsklarm Brandvarnaren är tillverkad för att ge ett minimum av falsklarm. Rökning utgör vanligen inget problem, såvida rök ej blåses direkt in i den. Förbränningspartiklar från matlagning kan utlösa brandvarnaren om den är placerad nära köket. Stora kvantiteter av förbränningspartiklar uppstår t.ex. när något kokar över. Om brandvarnarens signal börjar ljuda, kontrollera först att ingen verklig brand finns. Ta inte förgivet att det är ett falsklarm. Om du upptäcker en brand, ring omedelbart brandkåren. Om du inte upptäcker någon brand, kontrollera då om någon av ovan nämnda orsaker kan ha orsakat att larmet löst ut. Funktion, test och underhåll Funktion: Brandvarnaren fungerar så snart batteriet installerats. När brandvarnaren känner av rök börjar den omedelbart att larma och håller på tills luften blir rökfri igen. Test: Provning av brandvarnaren kan ske med testknappen på brandvarnarens kåpa eller genom att blåsa rök mot den. Tryck in testknappen under minst 3 sekunder. Brandvarnaren ska då larma, under förutsättning att elektronikkrets, sirén och batteri är ok. Erhålls ej larm, så kontrollera att batteriet är korrekt anslutet, eller byt ut batteriet. Prova brandvarnaren varje vecka. Skötsel: Brandvarnaren är nästan helt underhållsfri. Under mycket dammiga förhållanden, så bör dock brandvarnaren i samband med batteribyte dammsugas med en mjuk borste. Utvändigt kan brandvarnaren lämpligen avtorkas med hjälp av en med handdiskmedel fuktad trasa. Inga kemiska lösningsmedel får användas. 3

4 NO Røykvarsler, optisk Anvisning for bruk og stell for Biltema røykvarsler Det finnes to typer røykvarslere. Begge er gode og på litelige. Den vanligste er den med ionisk detektering. Den andre er optisk, ofte kalt fotoelektrisk. Fordelen med den optiske er at den vanligvis reagerer hurtigere på en ulmende brann. Spesifikasjoner: Strømkilde...1 stk. 9 V 6F22 batteri (medfølger) Batteriets levetid...lengre enn 1 år Luftfuktighet % Arbeidstemperatur til + 45 C Alarmnivå...85 db ved 3 m Test...Trykk på testknappen Størrelse...Ø 108 mm, høyde 36 mm Vekt...ca. 140 gram (inkl. batteri) Oppfyller Konsumentverkets regler for sikkerhet og funksjon KOVFS 1978:3 (Sverige). Oppfyller EN DSB Plassering: Plasser den første røykvarsleren i umiddelbar nærhet av soverommene. Forsøk å beskytte utgangsveiene fordi soverom vanligvis er plassert langt fra utgangene. Dersom soverommene befinner seg i atskilte deler av boligen, bør man montere flere røykvarslere, og i hus med flere leiligheter bør man ha minst én røykvarsler i hver etasje. Kontroller at røykvarsleren alltid kan høres godt nok i soverommet. Plasser alltid en røykvarsler i rom der røykere sover, eller der elektrisk utstyr er i funksjon i soverom. Røykvarsleren bør plasseres så nær midten av taket som mulig, på dets høyeste punkt, fordi røyken stiger opp i taket og sprer seg deretter horisontalt. Men i campingvogner bør røykvarsleren monteres på en av innerveggene for å unngå varmebarrieren som kan dannes i taket. Ved montering i taket, plasser røykvarsleren minst 15 cm fra veggen, og minst 60 cm fra et hjørne. (Se fig.) Ved montering på vegg, bruk en innervegg med røykvarsleren plassert maks. 15 cm under taket og minst 60 cm fra et hjørne. (Se fig.) Typisk installasjon for én etasje Kjøkken Oppholdsrom Soverom Soverom Soverom Akseptabel plassering Kompletterende plassering Baderom Soverom Gang Soverom Oppholdsrom Kjeller TV-rom Typisk plassering ved flere etasjer Montering Røykvarsleren er konstruert for enkel montering i tak eller på vegg. Monteringsdeler medfølger. Løsne festeplaten ved å vri den litt mot klokka. Sett i batteriet med riktig angitt polaritet (+/-). Skru festeplaten fast i taket eller på veggen med medfølgende skruer. Pass inn røykvarsleren i festeplaten, og vri den fast med klokka. Test røykvarsleren ved å trykke inn testknappen. 4

5 NO Unngå følgende plasseringer Kjøkkken: røyk fra matlaging kan utløse alarmen. I fuktige omgivelser eller nær baderom, der den relative fuktigheten kan overskride 90 %. Garasje: eksos fra bilen kan ved start utløse alarmen. Foran luftaggregaguventilasjonskanaler/ vifter for oppvarming og avkjøling. I svært smuss- eller støvfylte omgivelser. På høyeste punkt i et tak med utenpåliggende bjelker/stokker. I rom der temperaturen kan komme under + 5 C eller over + 45 C. Røykvarsleren virker ikke dersom batteri ikke er installert. Batteriet må straks skiftes ut når signalet for lavt batterinivå lyder. Test alarmen hver uke. Les og følg anvisningene nøye. Batterivarsling og batteriskifte Røykvarsleren bruker ett 9 V batteri, type 6F22. Batteriet pleier å holde i minst et år under normale forhold. Ved batteriskifte kan karbonsink-, alkalisk eller litiumbatteri brukes. Røykvarsleren avgir korte lydstøt ved lavt batterinivå. Disse høres med sekunders intervall i minst sju dager. Skift ut batteriet når du hører disse lydstøtene. Røykvarsleren virker ikke uten batteri. Når det ikke er montert batteri i røykvarsleren, vil en sperre hindre montering i festeplaten. Brukte batterier må kasseres i samsvar med kommunens anvisninger. De må ikke kastes i husholdningsavfallet. Falsk alarm Røykvarsleren er framstilt slik at den gir et minimum av falske alarmer. Røyking utgjør vanligvis ikke noe problem, så lenge ikke røyk blåses rett inn i den. Forbrenningspartikler fra matlaging kan utløse røykvarsleren dersom den er plassert nær kjøkkenet. Store mengder forbrenningspartikler oppstår f.eks. når noe koker over. Dersom røykvarslerens signal begynner å lyde, forsikre deg først at det virkelig ikke brenner. Ta ikke for gitt at det er en falsk alarm. Dersom du oppdager en brann, ring straks brannvesenet. Dersom du ikke oppdager noen brann, kontroller om noen av ovennevnte årsaker kan ha fått alarmen til å løses ut. Funksjon, test og vedlikehold Funksjon: Røykvarsleren virker så snart batteriet er satt i. Når røykvarsleren registrerer røyk, begynner straks alarmen å lyde, og den lyder helt til luften blir røykfri igjen. Test: Testing av røykvarsleren kan foretas med testknappen på røykvarslerens deksel eller ved å blåse røyk mot den. Trykk inn testknappen i minst 3 sekunder. Røykvarslerens alarm skal da utløses, under forutsetning av at elektronikkrets, sirene og batteri er i orden. Dersom alarmen ikke lyder, kontroller at batteriet er riktig satt i, eller skift ut batteriet. Test røykvarsleren hver uke. Stell: Røykvarsleren er nesten helt vedlikeholdsfri. I svært støvfylte omgivelser bør røykvarsleren likevel i forbindelse med batteriskifte støvsuges med en myk børste. Utvendig kan røykvarsleren tørkes av ved bruk av en klut fuktet med oppvaskmiddel. Kjemiske løsemidler må ikke brukes. 5

6 FI Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Bilteman palovaroittimen käyttö- ja hoito-ohje Palovaroittimia on kahdenlaisia. Molemmat ovat hyviä ja luotettavia. Ionisella tunnistimella varustetut ovat tavallisempia. Toinen käytössä oleva varoitintyyppi ovat optiset eli valosähköiset varoittimet. Optisen palovaroittimen etuna on, että se tunnistaa kytevän tulen yleensä nopeammin kuin ioninen varoitin. Tekniset tiedot: Virtalähde...yksi 9 V 6F22 paristo (mukana) Pariston kestoikä...yli 1 vuosi Huoneilman kosteus % Käyttölämpötila C Hälytyksen äänitaso...85 db 3 m:n etäisyydeltä Testaus...Paina testauspainiketta Mitat...Ø 108 mm, korkeus 36 mm Paino...n. 140 g (pariston kanssa) Täyttää Ruotsin Konsumentverketin turvallisuus- ja toimintamääräykset KOVFS 1978:3 Täyttää EN DSB Sijoitus: Sijoita ensimmäinen palovaroitin makuuhuoneiden välittömään läheisyyteen. Pyri varmistamaan ulospääsy, koska makuuhuoneet sijaitsevat useimmiten kaukana ulko-ovista. Jos makuuhuoneet sijaitsevat eri puolilla asuntoa, asenna useampia palovaroittimia. Talossa, jossa on useampia kerroksia, tulee olla vähintään yksi palovaroitin kerrosta kohti. Tarkista aina että palovaroittimien ääni kuuluu hyvin makuuhuoneeseen. 6 Sijoita aina yksi palovaroitin huoneeseen, jossa nukkuu tupakoitsijoita tai jossa on öiseen aikaan toiminnassa olevia sähkölaitteita. Palovaroitin tulee sijoittaa katon korkeimpaan kohtaan, mahdollisimman keskelle kattoa, sillä savu nousee ensin ylös ja leviää sitten vaakasuoraan. Asuntovaunussa palovaroitin voidaan kuitenkin sijoittaa sisäseinälle, jottei palovaroitin reagoi sisäkaton alle muodostuvaan lämpöön. Sisäkattoasennus: sijoita palovaroitin vähintään 15 cm etäisyydelle seinästä sekä vähintään 60 cm etäisyydelle nurkasta (ks. kuva). Seinäasennus: sijoita palovaroitin enintään 15 cm etäisyydelle sisäkatosta sekä vähintään 60 cm etäisyydelle nurkasta (ks. kuva). Tyypillinen asennuspaikka yksikerroksisessa asunnossa Keittiö Olohuone Oppholdsrom Makuuhuone Makuuhuone Hyväksyttävä asennuspaikka Täydentävä asennuspaikka Makuuhuone Kylpyhuone Makuuhuone Makuuhuone Kellari Eteinen TV-huone Tyypillinen asennuspaikka monikerroksisessa asunnossa Asennus: Palovaroitin on helppo asentaa sisäkattoon tai seinään. Kiinnitystarvikkeet kuuluvat toimitukseen. Irrota kiinnityslevy kiertämällä sitä vähän vastapäivään. Aseta paristo varoittimeen oikein päin (+/-). Ruuvaa kiinnityslevy kattoon tai seinään pakkauksessa olevilla ruuveilla. Aseta varoitin kiinnityslevyyn ja kierrä se kiinni myötäpäivään. Testaa palovaroittimen toiminta painamalla testauspainiketta.

7 FI Vältä asennusta seuraaviin paikkoihin: Keittiö: ruuanlaitossa syntyvä käry saattaa laukaista varoittimen. Kosteisiin tiloihin tai kylpyhuoneiden lähelle, joissa ilmankosteus voi nousta yli 90 %:n. Autotalli: auton pakokaasut voivat laukaista varoittimen. Lämpöpuhaltimien ja tuulettimien läheisyyteen. Erittäin likaisiin tai pölyisiin paikkoihin. Sisäkaton korkeimpaan kohtaan, jos katossa on tukiristikoita/kattotuolit näkyvissä. Tiloihin, joiden lämpötila saattaa laskea alle +5 C:n tai nousta yli +45 C:n. Palovaroitin ei toimi ilman paristoa. Vaihda paristo välittömästi, kun laitteesta alkaa kuulua heikon pariston merkkiääni. Testaa varoitin kerran viikossa. Lue käyttöohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Paristovaroitus ja pariston vaihto: Palovaroitin toimi 9V:n (6F22) paristolla. Paristo kestää normaalioloissa yleensä vähintään vuoden. Palovaroittimeen voi asentaa joko hiilisinkki-, alkali- tai litiumpariston. Palovaroitin antaa lyhyitä äänimerkkejä kun pariston teho on heikko. Äänimerkit kuuluvat noin sekunnin välein vähintään viikon ajan. Vaihda paristo, kun äänimerkit alkavat kuulua. Palovaroitin ei toimi ilman paristoa. Jos palovaroittimessa ei ole paristoa, metallilevy estää palovaroittimen kiinnittämisen kiinnityslevyyn. Vie käytetyt paristot paristojen keräyspisteeseen. Niitä ei saa heittää tavallisen kotitalousjätteen joukkoon. Väärä hälytys: Palovaroitin on suunniteltu siten, että se antaa mahdollisimman vähän vääriä hälytyksiä. Tupakointi ei yleensä laukaise varoitinta, ellei savua puhalleta suoraan varoittimeen Ruuanlaitossa syntyvät käryt voivat laukaista varoittimen, jos se sijaitsee keittiön lähellä. Tällaisia käryjä syntyy esimerkiksi ruuan kiehuessa yli. Jos varoitusääni kuuluu, tarkista ettei missään ole tulipaloa. Älä pidä hälytystä automaattisesti vääränä hälytyksenä. Jos huomaat tulipalon, soita välittömästi hätäkeskukseen. Jos et huomaa missään tulipaloa, tarkista onko palovaroitin voinut laueta muista edellä mainituista syistä. Toiminta, testaus ja huolto: Toiminta: Palovaroitin toimii heti kun paristo on paikoillaan. Kun palovaroitin tunnistaa savua, se hälyttää välittömästi, kunnes ilma on jälleen savutonta. Testaus: Palovaroittimen toimivuus voidaan testata painamalla testauspainiketta, joka sijaitsee palovaroittimen kotelossa, tai puhaltamalla savua varoittimeen. Paina testauspainiketta vähintään kolme sekuntia. Palovaroittimen kuuluu tällöin antaa varoitusääni, mikäli laitteen elektroniikkapiiri, hälytin ja paristo ovat kunnossa. Jos varoitusääntä ei kuulu, tarkista että paristo on kunnolla paikoillaan tai vaihda paristo. Tarkista varoittimen toimivuus viikoittain. Hoito: Palovaroitin ei normaalioloissa tarvitse huoltoa. Jos varoitin on asennettu hyvin pölyisiin tiloihin, se kannattaa imuroida paristonvaihdon yhteydessä pehmeällä harjasuuttimella. Palovaroittimen ulkopinnan voit pyyhkiä käsiastianpesuaineeseen kostutetulla rievulla. Älä käytä pesuun kemiallisia liuottimia. 7

8 DK Brandalarm, optisk Brugs- og vedligeholdelsesanvisning for Biltema brandalarm Der findes to slags brandalarmer. De er begge gode og pålidelige. Den mest almindelige er typen med ionsk detektering. Den anden er optisk, ofte kaldet fotoelektrisk. Fordelen ved den optiske er, at den som regel reagerer hurtigere ved ulmende ild. Specifikationer: Strømforsyning...1 stk. 9 V 6F22 batteri (medfølger) Batteriets levetid...mere end 1 år Omgivende luftfugtighed % Driftstemperatur...+5 til + 45 C Alarmniveau...85 db ved 3 m Afprøvning...Tryk på testknappen Størrelse...Ø 108 mm, højde 36 mm Vægt...ca. 140 gram (inkl. batteri) Anbring altid en brandalarm i værelser, hvor rygere sover eller i soveværelser med elektriske anordninger. Brandalarmen bør placeres så nær midten af loftet som muligt og på det højeste punkt, da røgen stiger op og derefter spreder sig vandret. I campingvogne bør man dog montere brandalarmen på en af indervæggene for at undgå varmebarrieren, der kan dannes i loftet. Ved montering i loftet skal brandalarmen monteres mindst 15 cm fra væggen og mindst 60 cm fra et hjørne. (Se figur) Ved montering på væggen skal brandalarmen placeres maks. 15 cm under loftet og mindst 60 cm fra et hjørne. (Se figur) Typisk installation i etplanshus Køkken Soveværelse Soveværelse Badeværelse Soveværelse Soveværelse Opholdsrum Entré TV-stue Opfylder Konsumentverkets regler for sikkerhed og funktion KOVFS 1978:3 Opfylder EN DSB Opholdsrum Soveværelse Acceptabel placering Kompletterende placering Kælder Typisk placering i hus med flere etager Placering: Anbring den første brandalarm så tæt på soveværelset som muligt. Forsøg at sikre udgangsvejene, da soveværelset ofte er placeret langt fra udgangene. Hvis soveværelset er placeret i adskilte dele af boligen, bør der monteres flere brandalarmer og i boliger med flere etager, bør der være mindst en brandalarm på hver etage. Kontroller altid, at brandalarmen kan høres tilstrækkeligt højt i soveværelset. Montering Brandalarmen er konstrueret så den nemt kan monteres i loftet eller på væggen. Monteringsdele medfølger. Løsn monteringspladen ved at dreje den lidt i mod urets retning. Sæt batteriet i så det vender rigtigt (+/-). Skru monteringspladen fast i loftet eller på væggen med de medfølgende skruer. Sæt brandalarmen i monteringspladen, og drej den i urets retning. Afprøv brandalarmen ved at trykke på testknappen. 8

9 DK Undgå følgende placeringer Køkken: Røg fra madlavning kan udløse alarmen. I fugtige omgivelser eller i nærheden af badeværelset, hvor den relative luftfugtighed kan komme over 90 procent Garage: Udstødningen fra bilen kan udløse alarmen. Foran luftaggregater/ventilatorer til opvarmning og afkøling. I meget snavsede eller støvede omgivelser. Det højeste punkt i et loft, hvor der er lægter/synlige bjælker. I rum hvor temperaturen kan komme under +5 C eller over +45 C. Brandalarmen fungerer ikke, hvis der ikke er sat batteri i. Batteriet skal udskiftes omgående, når signalet for tomt batteri høres. Afprøv alarmen hver uge. Læs og følg anvisningerne omhyggeligt. Batterialarm og batteriskift Brandalarmen fungerer med et 9Vbatteri, type 6F22. Batteriet holder normalt mindst et år under normale omstændigheder. Ved batteriskift kan kul-zink-, alkaliske eller litiumbatterier anvendes. Brandalarmen afgiver korte lydsignaler, når batteriet er ved at være tomt. Disse høres med sekunders interval i mindst syv dage. Udskift batteriet, når disse lyde høres. Brandalarmen fungerer ikke uden batteri. Hvis der ikke er et batteri i brandalarmen, forhindrer en spærreanordning montering i monteringspladen. Brugte batterier skal bortskaffes iht. de lokale miljøbestemmelser. De må ikke kastes bort med husholdningsaffaldet. Falsk alarm Brandalarmen er konstrueret så den giver færrest muligt falske alarmer. Rygning udgør normalt intet problem, men sørg for, at der ikke blæses røg direkte ind i alarmen. Forbrændingspartikler fra madlavning kan udløse brandalarmen, hvis den er anbragt i nærheden af køkkenet. Store mængder af forbrændingspartikler opstår f.eks., når noget koger over. Hvis brandalarmens signal starter, skal du først kontrollere, om der er nogen reel brand. Tag ikke for givet, at der er tale om falsk alarm. Hvis der er brand, skal du omgående ringe til brandvæsenet. Hvis du ikke kan konstatere en brand, bør du kontrollere om nogle af ovenstående årsager kan have udløst alarmen. Funktion, test og vedligeholdelse Funktion: Brandalarmen fungerer så snart batteriet er sat i. Når brandalarmen detekterer røg, går alarmen i gang og slukkes ikke før luften atter er røgfri. Afprøvning: Afprøvning af brandalarmen kan gøres med testknappen på brandalarmen eller ved at puste røg mod den. Tryk på testknappen i mindst 3 sekunder. Brandalarmen skal da starte, såfremt at elektronikken, sirenen og batteriet er i orden. Hvis alarmen ikke høres, kontrolleres at batteriet vender rigtigt, eller om det skal udskiftes. Afprøv brandalarmen hver uge. Vedligeholdelse: Brandalarmen kræver næsten ingen vedligeholdelse. I meget støvede omgivelser bør brandalarmen dog støvsuges med en blød børste ved hvert batteriskift. Udvendigt kan brandalarmen altid aftørres med en klud opvredet i opvaskevand. Der må ikke bruges kemiske opløsningsmidler. 9

10

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Instruktion för optiskt rökalarm / trådlöst. Modell: KD-101 LA

Instruktion för optiskt rökalarm / trådlöst. Modell: KD-101 LA Instruktion för optiskt rökalarm / trådlöst Modell: KD-101 LA BFS/DD/057 EN 14604 DSB 235-0259 Instruktioner för rökalarm KD-101 LA Tack för att du har valt KD-101 LA rökalarm. Läs igenom bruksanvisningen

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 34/2008 vp Ajoneuvoveron määräytyminen rekisteröitäessä huoltoauto henkilöautoksi Eduskunnan puhemiehelle Eräs pohjoiskarjalainen henkilö kirjoittaa aikovansa vaihtaa autonsa Itä-Suomen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ S N FI RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ www.barebo.com S INSTRUKTIONER FÖR RÖRELSEVAKT Art. Nr: 964004 Tack för att du har valt denna

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Oppgåve 1 Du skal svare på både 1a og 1b. 1a) Les teksten i vedlegg 1, og vurder om utsegnene under er sanne eller usanne. Grunngi svaret ditt ved kort å vise til kva som står i teksten. Skriv på norsk

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot