Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin"

Transkriptio

1 Brandvarnare, optisk Røykvarsler, optisk Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandalarm, optisk EN Eyston Company Limited Fortune Factory Building, 40 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong. Model No. SD-191H 1

2 SE Brandvarnare, optisk Bruks- & skötselanvisning för Biltema brandvarnare Det finns två sorters brandvarnare. Båda är bra och tillförlitliga. Den vanligaste är den med jonisk avkänning. Den andra är optisk, ofta kallad fotoelektrisk. Fördelen med den optiska är att den vanligen reagerar snabbare på pyrande eld. Specifikationer: Strömkälla...1 st. 9 V 6F22 batteri (medföljer) Batterilivslängd.Längre än 1 år Omgivande luftfuktighet % Arbetstemperatur till + 45 C Larmnivå...85 db vid 3 m Test...Tryck på testknappen Storlek...Ø 108 mm, höjd 36 mm Vikt...ca 140 gram (inkl.batteri) Uppfyller Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion KOVFS 1978:3 Uppfyller EN DSB Brandvarnaren bör placeras så mitt i taket som möjligt, på dess högsta punkt, eftersom röken stiger upp till innertaket och sedan sprider sig horisontellt. Emellertid, i husvagnar bör man montera brandvarnaren på en av innerväggarna, för att undvika värmebarriären som kan bildasvid innertaket. Vid montering på innertaket, placera brandvarnaren minst 15 cm från från väggen, samt minst 60 cm från ett hörn. (Se fig.) Vid montering på vägg, använd en innervägg med brandvarnaren placerad max 15 cm under innertaket och minst 60 cm från något hörn. (Se fig.) Typisk enplansinstallation Kök Vardagsrum Sovrum Sovrum Acceptabel placering Kompletterande placering Sovrum Badrum Sovrum Vardagsrum Hall Källarvåning Sovrum TV-rum Typisk placering vid flervåningsplan Placering: Placera den första brandvarnaren i omedelbar närhet av sovrummen. Försök skydda utgångsvägarna eftersom sovrummen vanligtvis är placerade långt från utgångarna. Om sovrummen ligger placerade i skilda delar av bostaden, bör man montera flera brandvarnare, och i hus med flera våningar bör man ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Kontrollera alltid att brandvarnaren hörs tillräckligt i sovrummet. Placera alltid en brandvarnare i rum där rökare sover eller där elektriska anordningar är i funktion i sovrum. 2 Montering Brandvarnaren är konstruerad för enkel montering på innertak eller vägg. Monteringsdetaljer medföljer. Lossa fästplattan genom att vrida den lite moturs. Sätt i batteriet med rätt angiven polaritet (+/-). Skruva fast fästplattan i taket eller på väggen med bifogade skruvar. Passa in brandvarnaren i fästplattan och vrid fast den medurs. Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen.

3 SE Undvik följande placeringar Kök: rök från matlagning kan utlösa larmet. I fuktiga miljöer eller nära badrum, där den relativa fuktigheten kan överskrida 90 procent. Garage: avgaser från bilen kan vid start utlösa larmet. Framför luftaggregat/fläktar för uppvärmning och kylning. I mycket smutsiga eller dammiga miljöer. På högsta punkten hos ett innertak med regelverk/utanpåliggande stockar. I utrymmen där temperaturen kan hamna under + 5 C eller över + 45 C. Brandvarnaren fungerar ej utan att batteri installerats. Batteriet måste omedelbart bytas ut när signalen för låg batterinivå ljuder. Testa larmet varje vecka. Läs och följ anvisningarna noggrant. Batterivarning och batteribyte Brandvarnaren fungerar tack vare ett 9 V batteri, typ 6F22. Batteriet brukar räcka i minst ett år under normala förhållanden. Vid batteribyte kan kolzink-, alkaliskt eller litiumbatteri användas. Brandvarnaren avger korta ljudstötar vid låg batterinivå. Dessa hörs med sekunders intervall i minst sju dagar. Byt ut batteriet när dessa ljudstötar hörs. Brandvarnaren fungerar inte utan batteri. När batteri inte finns monterat i brandvarnaren kommer en spärr att hindra montering i fästplattan. Förbrukade batterier måste omhändertas enligt kommunens anvisningar. De får inte slängas i hushållssoporna. Falsklarm Brandvarnaren är tillverkad för att ge ett minimum av falsklarm. Rökning utgör vanligen inget problem, såvida rök ej blåses direkt in i den. Förbränningspartiklar från matlagning kan utlösa brandvarnaren om den är placerad nära köket. Stora kvantiteter av förbränningspartiklar uppstår t.ex. när något kokar över. Om brandvarnarens signal börjar ljuda, kontrollera först att ingen verklig brand finns. Ta inte förgivet att det är ett falsklarm. Om du upptäcker en brand, ring omedelbart brandkåren. Om du inte upptäcker någon brand, kontrollera då om någon av ovan nämnda orsaker kan ha orsakat att larmet löst ut. Funktion, test och underhåll Funktion: Brandvarnaren fungerar så snart batteriet installerats. När brandvarnaren känner av rök börjar den omedelbart att larma och håller på tills luften blir rökfri igen. Test: Provning av brandvarnaren kan ske med testknappen på brandvarnarens kåpa eller genom att blåsa rök mot den. Tryck in testknappen under minst 3 sekunder. Brandvarnaren ska då larma, under förutsättning att elektronikkrets, sirén och batteri är ok. Erhålls ej larm, så kontrollera att batteriet är korrekt anslutet, eller byt ut batteriet. Prova brandvarnaren varje vecka. Skötsel: Brandvarnaren är nästan helt underhållsfri. Under mycket dammiga förhållanden, så bör dock brandvarnaren i samband med batteribyte dammsugas med en mjuk borste. Utvändigt kan brandvarnaren lämpligen avtorkas med hjälp av en med handdiskmedel fuktad trasa. Inga kemiska lösningsmedel får användas. 3

4 NO Røykvarsler, optisk Anvisning for bruk og stell for Biltema røykvarsler Det finnes to typer røykvarslere. Begge er gode og på litelige. Den vanligste er den med ionisk detektering. Den andre er optisk, ofte kalt fotoelektrisk. Fordelen med den optiske er at den vanligvis reagerer hurtigere på en ulmende brann. Spesifikasjoner: Strømkilde...1 stk. 9 V 6F22 batteri (medfølger) Batteriets levetid...lengre enn 1 år Luftfuktighet % Arbeidstemperatur til + 45 C Alarmnivå...85 db ved 3 m Test...Trykk på testknappen Størrelse...Ø 108 mm, høyde 36 mm Vekt...ca. 140 gram (inkl. batteri) Oppfyller Konsumentverkets regler for sikkerhet og funksjon KOVFS 1978:3 (Sverige). Oppfyller EN DSB Plassering: Plasser den første røykvarsleren i umiddelbar nærhet av soverommene. Forsøk å beskytte utgangsveiene fordi soverom vanligvis er plassert langt fra utgangene. Dersom soverommene befinner seg i atskilte deler av boligen, bør man montere flere røykvarslere, og i hus med flere leiligheter bør man ha minst én røykvarsler i hver etasje. Kontroller at røykvarsleren alltid kan høres godt nok i soverommet. Plasser alltid en røykvarsler i rom der røykere sover, eller der elektrisk utstyr er i funksjon i soverom. Røykvarsleren bør plasseres så nær midten av taket som mulig, på dets høyeste punkt, fordi røyken stiger opp i taket og sprer seg deretter horisontalt. Men i campingvogner bør røykvarsleren monteres på en av innerveggene for å unngå varmebarrieren som kan dannes i taket. Ved montering i taket, plasser røykvarsleren minst 15 cm fra veggen, og minst 60 cm fra et hjørne. (Se fig.) Ved montering på vegg, bruk en innervegg med røykvarsleren plassert maks. 15 cm under taket og minst 60 cm fra et hjørne. (Se fig.) Typisk installasjon for én etasje Kjøkken Oppholdsrom Soverom Soverom Soverom Akseptabel plassering Kompletterende plassering Baderom Soverom Gang Soverom Oppholdsrom Kjeller TV-rom Typisk plassering ved flere etasjer Montering Røykvarsleren er konstruert for enkel montering i tak eller på vegg. Monteringsdeler medfølger. Løsne festeplaten ved å vri den litt mot klokka. Sett i batteriet med riktig angitt polaritet (+/-). Skru festeplaten fast i taket eller på veggen med medfølgende skruer. Pass inn røykvarsleren i festeplaten, og vri den fast med klokka. Test røykvarsleren ved å trykke inn testknappen. 4

5 NO Unngå følgende plasseringer Kjøkkken: røyk fra matlaging kan utløse alarmen. I fuktige omgivelser eller nær baderom, der den relative fuktigheten kan overskride 90 %. Garasje: eksos fra bilen kan ved start utløse alarmen. Foran luftaggregaguventilasjonskanaler/ vifter for oppvarming og avkjøling. I svært smuss- eller støvfylte omgivelser. På høyeste punkt i et tak med utenpåliggende bjelker/stokker. I rom der temperaturen kan komme under + 5 C eller over + 45 C. Røykvarsleren virker ikke dersom batteri ikke er installert. Batteriet må straks skiftes ut når signalet for lavt batterinivå lyder. Test alarmen hver uke. Les og følg anvisningene nøye. Batterivarsling og batteriskifte Røykvarsleren bruker ett 9 V batteri, type 6F22. Batteriet pleier å holde i minst et år under normale forhold. Ved batteriskifte kan karbonsink-, alkalisk eller litiumbatteri brukes. Røykvarsleren avgir korte lydstøt ved lavt batterinivå. Disse høres med sekunders intervall i minst sju dager. Skift ut batteriet når du hører disse lydstøtene. Røykvarsleren virker ikke uten batteri. Når det ikke er montert batteri i røykvarsleren, vil en sperre hindre montering i festeplaten. Brukte batterier må kasseres i samsvar med kommunens anvisninger. De må ikke kastes i husholdningsavfallet. Falsk alarm Røykvarsleren er framstilt slik at den gir et minimum av falske alarmer. Røyking utgjør vanligvis ikke noe problem, så lenge ikke røyk blåses rett inn i den. Forbrenningspartikler fra matlaging kan utløse røykvarsleren dersom den er plassert nær kjøkkenet. Store mengder forbrenningspartikler oppstår f.eks. når noe koker over. Dersom røykvarslerens signal begynner å lyde, forsikre deg først at det virkelig ikke brenner. Ta ikke for gitt at det er en falsk alarm. Dersom du oppdager en brann, ring straks brannvesenet. Dersom du ikke oppdager noen brann, kontroller om noen av ovennevnte årsaker kan ha fått alarmen til å løses ut. Funksjon, test og vedlikehold Funksjon: Røykvarsleren virker så snart batteriet er satt i. Når røykvarsleren registrerer røyk, begynner straks alarmen å lyde, og den lyder helt til luften blir røykfri igjen. Test: Testing av røykvarsleren kan foretas med testknappen på røykvarslerens deksel eller ved å blåse røyk mot den. Trykk inn testknappen i minst 3 sekunder. Røykvarslerens alarm skal da utløses, under forutsetning av at elektronikkrets, sirene og batteri er i orden. Dersom alarmen ikke lyder, kontroller at batteriet er riktig satt i, eller skift ut batteriet. Test røykvarsleren hver uke. Stell: Røykvarsleren er nesten helt vedlikeholdsfri. I svært støvfylte omgivelser bør røykvarsleren likevel i forbindelse med batteriskifte støvsuges med en myk børste. Utvendig kan røykvarsleren tørkes av ved bruk av en klut fuktet med oppvaskmiddel. Kjemiske løsemidler må ikke brukes. 5

6 FI Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Bilteman palovaroittimen käyttö- ja hoito-ohje Palovaroittimia on kahdenlaisia. Molemmat ovat hyviä ja luotettavia. Ionisella tunnistimella varustetut ovat tavallisempia. Toinen käytössä oleva varoitintyyppi ovat optiset eli valosähköiset varoittimet. Optisen palovaroittimen etuna on, että se tunnistaa kytevän tulen yleensä nopeammin kuin ioninen varoitin. Tekniset tiedot: Virtalähde...yksi 9 V 6F22 paristo (mukana) Pariston kestoikä...yli 1 vuosi Huoneilman kosteus % Käyttölämpötila C Hälytyksen äänitaso...85 db 3 m:n etäisyydeltä Testaus...Paina testauspainiketta Mitat...Ø 108 mm, korkeus 36 mm Paino...n. 140 g (pariston kanssa) Täyttää Ruotsin Konsumentverketin turvallisuus- ja toimintamääräykset KOVFS 1978:3 Täyttää EN DSB Sijoitus: Sijoita ensimmäinen palovaroitin makuuhuoneiden välittömään läheisyyteen. Pyri varmistamaan ulospääsy, koska makuuhuoneet sijaitsevat useimmiten kaukana ulko-ovista. Jos makuuhuoneet sijaitsevat eri puolilla asuntoa, asenna useampia palovaroittimia. Talossa, jossa on useampia kerroksia, tulee olla vähintään yksi palovaroitin kerrosta kohti. Tarkista aina että palovaroittimien ääni kuuluu hyvin makuuhuoneeseen. 6 Sijoita aina yksi palovaroitin huoneeseen, jossa nukkuu tupakoitsijoita tai jossa on öiseen aikaan toiminnassa olevia sähkölaitteita. Palovaroitin tulee sijoittaa katon korkeimpaan kohtaan, mahdollisimman keskelle kattoa, sillä savu nousee ensin ylös ja leviää sitten vaakasuoraan. Asuntovaunussa palovaroitin voidaan kuitenkin sijoittaa sisäseinälle, jottei palovaroitin reagoi sisäkaton alle muodostuvaan lämpöön. Sisäkattoasennus: sijoita palovaroitin vähintään 15 cm etäisyydelle seinästä sekä vähintään 60 cm etäisyydelle nurkasta (ks. kuva). Seinäasennus: sijoita palovaroitin enintään 15 cm etäisyydelle sisäkatosta sekä vähintään 60 cm etäisyydelle nurkasta (ks. kuva). Tyypillinen asennuspaikka yksikerroksisessa asunnossa Keittiö Olohuone Oppholdsrom Makuuhuone Makuuhuone Hyväksyttävä asennuspaikka Täydentävä asennuspaikka Makuuhuone Kylpyhuone Makuuhuone Makuuhuone Kellari Eteinen TV-huone Tyypillinen asennuspaikka monikerroksisessa asunnossa Asennus: Palovaroitin on helppo asentaa sisäkattoon tai seinään. Kiinnitystarvikkeet kuuluvat toimitukseen. Irrota kiinnityslevy kiertämällä sitä vähän vastapäivään. Aseta paristo varoittimeen oikein päin (+/-). Ruuvaa kiinnityslevy kattoon tai seinään pakkauksessa olevilla ruuveilla. Aseta varoitin kiinnityslevyyn ja kierrä se kiinni myötäpäivään. Testaa palovaroittimen toiminta painamalla testauspainiketta.

7 FI Vältä asennusta seuraaviin paikkoihin: Keittiö: ruuanlaitossa syntyvä käry saattaa laukaista varoittimen. Kosteisiin tiloihin tai kylpyhuoneiden lähelle, joissa ilmankosteus voi nousta yli 90 %:n. Autotalli: auton pakokaasut voivat laukaista varoittimen. Lämpöpuhaltimien ja tuulettimien läheisyyteen. Erittäin likaisiin tai pölyisiin paikkoihin. Sisäkaton korkeimpaan kohtaan, jos katossa on tukiristikoita/kattotuolit näkyvissä. Tiloihin, joiden lämpötila saattaa laskea alle +5 C:n tai nousta yli +45 C:n. Palovaroitin ei toimi ilman paristoa. Vaihda paristo välittömästi, kun laitteesta alkaa kuulua heikon pariston merkkiääni. Testaa varoitin kerran viikossa. Lue käyttöohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Paristovaroitus ja pariston vaihto: Palovaroitin toimi 9V:n (6F22) paristolla. Paristo kestää normaalioloissa yleensä vähintään vuoden. Palovaroittimeen voi asentaa joko hiilisinkki-, alkali- tai litiumpariston. Palovaroitin antaa lyhyitä äänimerkkejä kun pariston teho on heikko. Äänimerkit kuuluvat noin sekunnin välein vähintään viikon ajan. Vaihda paristo, kun äänimerkit alkavat kuulua. Palovaroitin ei toimi ilman paristoa. Jos palovaroittimessa ei ole paristoa, metallilevy estää palovaroittimen kiinnittämisen kiinnityslevyyn. Vie käytetyt paristot paristojen keräyspisteeseen. Niitä ei saa heittää tavallisen kotitalousjätteen joukkoon. Väärä hälytys: Palovaroitin on suunniteltu siten, että se antaa mahdollisimman vähän vääriä hälytyksiä. Tupakointi ei yleensä laukaise varoitinta, ellei savua puhalleta suoraan varoittimeen Ruuanlaitossa syntyvät käryt voivat laukaista varoittimen, jos se sijaitsee keittiön lähellä. Tällaisia käryjä syntyy esimerkiksi ruuan kiehuessa yli. Jos varoitusääni kuuluu, tarkista ettei missään ole tulipaloa. Älä pidä hälytystä automaattisesti vääränä hälytyksenä. Jos huomaat tulipalon, soita välittömästi hätäkeskukseen. Jos et huomaa missään tulipaloa, tarkista onko palovaroitin voinut laueta muista edellä mainituista syistä. Toiminta, testaus ja huolto: Toiminta: Palovaroitin toimii heti kun paristo on paikoillaan. Kun palovaroitin tunnistaa savua, se hälyttää välittömästi, kunnes ilma on jälleen savutonta. Testaus: Palovaroittimen toimivuus voidaan testata painamalla testauspainiketta, joka sijaitsee palovaroittimen kotelossa, tai puhaltamalla savua varoittimeen. Paina testauspainiketta vähintään kolme sekuntia. Palovaroittimen kuuluu tällöin antaa varoitusääni, mikäli laitteen elektroniikkapiiri, hälytin ja paristo ovat kunnossa. Jos varoitusääntä ei kuulu, tarkista että paristo on kunnolla paikoillaan tai vaihda paristo. Tarkista varoittimen toimivuus viikoittain. Hoito: Palovaroitin ei normaalioloissa tarvitse huoltoa. Jos varoitin on asennettu hyvin pölyisiin tiloihin, se kannattaa imuroida paristonvaihdon yhteydessä pehmeällä harjasuuttimella. Palovaroittimen ulkopinnan voit pyyhkiä käsiastianpesuaineeseen kostutetulla rievulla. Älä käytä pesuun kemiallisia liuottimia. 7

8 DK Brandalarm, optisk Brugs- og vedligeholdelsesanvisning for Biltema brandalarm Der findes to slags brandalarmer. De er begge gode og pålidelige. Den mest almindelige er typen med ionsk detektering. Den anden er optisk, ofte kaldet fotoelektrisk. Fordelen ved den optiske er, at den som regel reagerer hurtigere ved ulmende ild. Specifikationer: Strømforsyning...1 stk. 9 V 6F22 batteri (medfølger) Batteriets levetid...mere end 1 år Omgivende luftfugtighed % Driftstemperatur...+5 til + 45 C Alarmniveau...85 db ved 3 m Afprøvning...Tryk på testknappen Størrelse...Ø 108 mm, højde 36 mm Vægt...ca. 140 gram (inkl. batteri) Anbring altid en brandalarm i værelser, hvor rygere sover eller i soveværelser med elektriske anordninger. Brandalarmen bør placeres så nær midten af loftet som muligt og på det højeste punkt, da røgen stiger op og derefter spreder sig vandret. I campingvogne bør man dog montere brandalarmen på en af indervæggene for at undgå varmebarrieren, der kan dannes i loftet. Ved montering i loftet skal brandalarmen monteres mindst 15 cm fra væggen og mindst 60 cm fra et hjørne. (Se figur) Ved montering på væggen skal brandalarmen placeres maks. 15 cm under loftet og mindst 60 cm fra et hjørne. (Se figur) Typisk installation i etplanshus Køkken Soveværelse Soveværelse Badeværelse Soveværelse Soveværelse Opholdsrum Entré TV-stue Opfylder Konsumentverkets regler for sikkerhed og funktion KOVFS 1978:3 Opfylder EN DSB Opholdsrum Soveværelse Acceptabel placering Kompletterende placering Kælder Typisk placering i hus med flere etager Placering: Anbring den første brandalarm så tæt på soveværelset som muligt. Forsøg at sikre udgangsvejene, da soveværelset ofte er placeret langt fra udgangene. Hvis soveværelset er placeret i adskilte dele af boligen, bør der monteres flere brandalarmer og i boliger med flere etager, bør der være mindst en brandalarm på hver etage. Kontroller altid, at brandalarmen kan høres tilstrækkeligt højt i soveværelset. Montering Brandalarmen er konstrueret så den nemt kan monteres i loftet eller på væggen. Monteringsdele medfølger. Løsn monteringspladen ved at dreje den lidt i mod urets retning. Sæt batteriet i så det vender rigtigt (+/-). Skru monteringspladen fast i loftet eller på væggen med de medfølgende skruer. Sæt brandalarmen i monteringspladen, og drej den i urets retning. Afprøv brandalarmen ved at trykke på testknappen. 8

9 DK Undgå følgende placeringer Køkken: Røg fra madlavning kan udløse alarmen. I fugtige omgivelser eller i nærheden af badeværelset, hvor den relative luftfugtighed kan komme over 90 procent Garage: Udstødningen fra bilen kan udløse alarmen. Foran luftaggregater/ventilatorer til opvarmning og afkøling. I meget snavsede eller støvede omgivelser. Det højeste punkt i et loft, hvor der er lægter/synlige bjælker. I rum hvor temperaturen kan komme under +5 C eller over +45 C. Brandalarmen fungerer ikke, hvis der ikke er sat batteri i. Batteriet skal udskiftes omgående, når signalet for tomt batteri høres. Afprøv alarmen hver uge. Læs og følg anvisningerne omhyggeligt. Batterialarm og batteriskift Brandalarmen fungerer med et 9Vbatteri, type 6F22. Batteriet holder normalt mindst et år under normale omstændigheder. Ved batteriskift kan kul-zink-, alkaliske eller litiumbatterier anvendes. Brandalarmen afgiver korte lydsignaler, når batteriet er ved at være tomt. Disse høres med sekunders interval i mindst syv dage. Udskift batteriet, når disse lyde høres. Brandalarmen fungerer ikke uden batteri. Hvis der ikke er et batteri i brandalarmen, forhindrer en spærreanordning montering i monteringspladen. Brugte batterier skal bortskaffes iht. de lokale miljøbestemmelser. De må ikke kastes bort med husholdningsaffaldet. Falsk alarm Brandalarmen er konstrueret så den giver færrest muligt falske alarmer. Rygning udgør normalt intet problem, men sørg for, at der ikke blæses røg direkte ind i alarmen. Forbrændingspartikler fra madlavning kan udløse brandalarmen, hvis den er anbragt i nærheden af køkkenet. Store mængder af forbrændingspartikler opstår f.eks., når noget koger over. Hvis brandalarmens signal starter, skal du først kontrollere, om der er nogen reel brand. Tag ikke for givet, at der er tale om falsk alarm. Hvis der er brand, skal du omgående ringe til brandvæsenet. Hvis du ikke kan konstatere en brand, bør du kontrollere om nogle af ovenstående årsager kan have udløst alarmen. Funktion, test og vedligeholdelse Funktion: Brandalarmen fungerer så snart batteriet er sat i. Når brandalarmen detekterer røg, går alarmen i gang og slukkes ikke før luften atter er røgfri. Afprøvning: Afprøvning af brandalarmen kan gøres med testknappen på brandalarmen eller ved at puste røg mod den. Tryk på testknappen i mindst 3 sekunder. Brandalarmen skal da starte, såfremt at elektronikken, sirenen og batteriet er i orden. Hvis alarmen ikke høres, kontrolleres at batteriet vender rigtigt, eller om det skal udskiftes. Afprøv brandalarmen hver uge. Vedligeholdelse: Brandalarmen kræver næsten ingen vedligeholdelse. I meget støvede omgivelser bør brandalarmen dog støvsuges med en blød børste ved hvert batteriskift. Udvendigt kan brandalarmen altid aftørres med en klud opvredet i opvaskevand. Der må ikke bruges kemiske opløsningsmidler. 9

10

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot