Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin"

Transkriptio

1 Brandvarnare, optisk Røykvarsler, optisk Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandalarm, optisk EN Eyston Company Limited Fortune Factory Building, 40 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong. Model No. SD-191H 1

2 SE Brandvarnare, optisk Bruks- & skötselanvisning för Biltema brandvarnare Det finns två sorters brandvarnare. Båda är bra och tillförlitliga. Den vanligaste är den med jonisk avkänning. Den andra är optisk, ofta kallad fotoelektrisk. Fördelen med den optiska är att den vanligen reagerar snabbare på pyrande eld. Specifikationer: Strömkälla...1 st. 9 V 6F22 batteri (medföljer) Batterilivslängd.Längre än 1 år Omgivande luftfuktighet % Arbetstemperatur till + 45 C Larmnivå...85 db vid 3 m Test...Tryck på testknappen Storlek...Ø 108 mm, höjd 36 mm Vikt...ca 140 gram (inkl.batteri) Uppfyller Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion KOVFS 1978:3 Uppfyller EN DSB Brandvarnaren bör placeras så mitt i taket som möjligt, på dess högsta punkt, eftersom röken stiger upp till innertaket och sedan sprider sig horisontellt. Emellertid, i husvagnar bör man montera brandvarnaren på en av innerväggarna, för att undvika värmebarriären som kan bildasvid innertaket. Vid montering på innertaket, placera brandvarnaren minst 15 cm från från väggen, samt minst 60 cm från ett hörn. (Se fig.) Vid montering på vägg, använd en innervägg med brandvarnaren placerad max 15 cm under innertaket och minst 60 cm från något hörn. (Se fig.) Typisk enplansinstallation Kök Vardagsrum Sovrum Sovrum Acceptabel placering Kompletterande placering Sovrum Badrum Sovrum Vardagsrum Hall Källarvåning Sovrum TV-rum Typisk placering vid flervåningsplan Placering: Placera den första brandvarnaren i omedelbar närhet av sovrummen. Försök skydda utgångsvägarna eftersom sovrummen vanligtvis är placerade långt från utgångarna. Om sovrummen ligger placerade i skilda delar av bostaden, bör man montera flera brandvarnare, och i hus med flera våningar bör man ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Kontrollera alltid att brandvarnaren hörs tillräckligt i sovrummet. Placera alltid en brandvarnare i rum där rökare sover eller där elektriska anordningar är i funktion i sovrum. 2 Montering Brandvarnaren är konstruerad för enkel montering på innertak eller vägg. Monteringsdetaljer medföljer. Lossa fästplattan genom att vrida den lite moturs. Sätt i batteriet med rätt angiven polaritet (+/-). Skruva fast fästplattan i taket eller på väggen med bifogade skruvar. Passa in brandvarnaren i fästplattan och vrid fast den medurs. Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen.

3 SE Undvik följande placeringar Kök: rök från matlagning kan utlösa larmet. I fuktiga miljöer eller nära badrum, där den relativa fuktigheten kan överskrida 90 procent. Garage: avgaser från bilen kan vid start utlösa larmet. Framför luftaggregat/fläktar för uppvärmning och kylning. I mycket smutsiga eller dammiga miljöer. På högsta punkten hos ett innertak med regelverk/utanpåliggande stockar. I utrymmen där temperaturen kan hamna under + 5 C eller över + 45 C. Brandvarnaren fungerar ej utan att batteri installerats. Batteriet måste omedelbart bytas ut när signalen för låg batterinivå ljuder. Testa larmet varje vecka. Läs och följ anvisningarna noggrant. Batterivarning och batteribyte Brandvarnaren fungerar tack vare ett 9 V batteri, typ 6F22. Batteriet brukar räcka i minst ett år under normala förhållanden. Vid batteribyte kan kolzink-, alkaliskt eller litiumbatteri användas. Brandvarnaren avger korta ljudstötar vid låg batterinivå. Dessa hörs med sekunders intervall i minst sju dagar. Byt ut batteriet när dessa ljudstötar hörs. Brandvarnaren fungerar inte utan batteri. När batteri inte finns monterat i brandvarnaren kommer en spärr att hindra montering i fästplattan. Förbrukade batterier måste omhändertas enligt kommunens anvisningar. De får inte slängas i hushållssoporna. Falsklarm Brandvarnaren är tillverkad för att ge ett minimum av falsklarm. Rökning utgör vanligen inget problem, såvida rök ej blåses direkt in i den. Förbränningspartiklar från matlagning kan utlösa brandvarnaren om den är placerad nära köket. Stora kvantiteter av förbränningspartiklar uppstår t.ex. när något kokar över. Om brandvarnarens signal börjar ljuda, kontrollera först att ingen verklig brand finns. Ta inte förgivet att det är ett falsklarm. Om du upptäcker en brand, ring omedelbart brandkåren. Om du inte upptäcker någon brand, kontrollera då om någon av ovan nämnda orsaker kan ha orsakat att larmet löst ut. Funktion, test och underhåll Funktion: Brandvarnaren fungerar så snart batteriet installerats. När brandvarnaren känner av rök börjar den omedelbart att larma och håller på tills luften blir rökfri igen. Test: Provning av brandvarnaren kan ske med testknappen på brandvarnarens kåpa eller genom att blåsa rök mot den. Tryck in testknappen under minst 3 sekunder. Brandvarnaren ska då larma, under förutsättning att elektronikkrets, sirén och batteri är ok. Erhålls ej larm, så kontrollera att batteriet är korrekt anslutet, eller byt ut batteriet. Prova brandvarnaren varje vecka. Skötsel: Brandvarnaren är nästan helt underhållsfri. Under mycket dammiga förhållanden, så bör dock brandvarnaren i samband med batteribyte dammsugas med en mjuk borste. Utvändigt kan brandvarnaren lämpligen avtorkas med hjälp av en med handdiskmedel fuktad trasa. Inga kemiska lösningsmedel får användas. 3

4 NO Røykvarsler, optisk Anvisning for bruk og stell for Biltema røykvarsler Det finnes to typer røykvarslere. Begge er gode og på litelige. Den vanligste er den med ionisk detektering. Den andre er optisk, ofte kalt fotoelektrisk. Fordelen med den optiske er at den vanligvis reagerer hurtigere på en ulmende brann. Spesifikasjoner: Strømkilde...1 stk. 9 V 6F22 batteri (medfølger) Batteriets levetid...lengre enn 1 år Luftfuktighet % Arbeidstemperatur til + 45 C Alarmnivå...85 db ved 3 m Test...Trykk på testknappen Størrelse...Ø 108 mm, høyde 36 mm Vekt...ca. 140 gram (inkl. batteri) Oppfyller Konsumentverkets regler for sikkerhet og funksjon KOVFS 1978:3 (Sverige). Oppfyller EN DSB Plassering: Plasser den første røykvarsleren i umiddelbar nærhet av soverommene. Forsøk å beskytte utgangsveiene fordi soverom vanligvis er plassert langt fra utgangene. Dersom soverommene befinner seg i atskilte deler av boligen, bør man montere flere røykvarslere, og i hus med flere leiligheter bør man ha minst én røykvarsler i hver etasje. Kontroller at røykvarsleren alltid kan høres godt nok i soverommet. Plasser alltid en røykvarsler i rom der røykere sover, eller der elektrisk utstyr er i funksjon i soverom. Røykvarsleren bør plasseres så nær midten av taket som mulig, på dets høyeste punkt, fordi røyken stiger opp i taket og sprer seg deretter horisontalt. Men i campingvogner bør røykvarsleren monteres på en av innerveggene for å unngå varmebarrieren som kan dannes i taket. Ved montering i taket, plasser røykvarsleren minst 15 cm fra veggen, og minst 60 cm fra et hjørne. (Se fig.) Ved montering på vegg, bruk en innervegg med røykvarsleren plassert maks. 15 cm under taket og minst 60 cm fra et hjørne. (Se fig.) Typisk installasjon for én etasje Kjøkken Oppholdsrom Soverom Soverom Soverom Akseptabel plassering Kompletterende plassering Baderom Soverom Gang Soverom Oppholdsrom Kjeller TV-rom Typisk plassering ved flere etasjer Montering Røykvarsleren er konstruert for enkel montering i tak eller på vegg. Monteringsdeler medfølger. Løsne festeplaten ved å vri den litt mot klokka. Sett i batteriet med riktig angitt polaritet (+/-). Skru festeplaten fast i taket eller på veggen med medfølgende skruer. Pass inn røykvarsleren i festeplaten, og vri den fast med klokka. Test røykvarsleren ved å trykke inn testknappen. 4

5 NO Unngå følgende plasseringer Kjøkkken: røyk fra matlaging kan utløse alarmen. I fuktige omgivelser eller nær baderom, der den relative fuktigheten kan overskride 90 %. Garasje: eksos fra bilen kan ved start utløse alarmen. Foran luftaggregaguventilasjonskanaler/ vifter for oppvarming og avkjøling. I svært smuss- eller støvfylte omgivelser. På høyeste punkt i et tak med utenpåliggende bjelker/stokker. I rom der temperaturen kan komme under + 5 C eller over + 45 C. Røykvarsleren virker ikke dersom batteri ikke er installert. Batteriet må straks skiftes ut når signalet for lavt batterinivå lyder. Test alarmen hver uke. Les og følg anvisningene nøye. Batterivarsling og batteriskifte Røykvarsleren bruker ett 9 V batteri, type 6F22. Batteriet pleier å holde i minst et år under normale forhold. Ved batteriskifte kan karbonsink-, alkalisk eller litiumbatteri brukes. Røykvarsleren avgir korte lydstøt ved lavt batterinivå. Disse høres med sekunders intervall i minst sju dager. Skift ut batteriet når du hører disse lydstøtene. Røykvarsleren virker ikke uten batteri. Når det ikke er montert batteri i røykvarsleren, vil en sperre hindre montering i festeplaten. Brukte batterier må kasseres i samsvar med kommunens anvisninger. De må ikke kastes i husholdningsavfallet. Falsk alarm Røykvarsleren er framstilt slik at den gir et minimum av falske alarmer. Røyking utgjør vanligvis ikke noe problem, så lenge ikke røyk blåses rett inn i den. Forbrenningspartikler fra matlaging kan utløse røykvarsleren dersom den er plassert nær kjøkkenet. Store mengder forbrenningspartikler oppstår f.eks. når noe koker over. Dersom røykvarslerens signal begynner å lyde, forsikre deg først at det virkelig ikke brenner. Ta ikke for gitt at det er en falsk alarm. Dersom du oppdager en brann, ring straks brannvesenet. Dersom du ikke oppdager noen brann, kontroller om noen av ovennevnte årsaker kan ha fått alarmen til å løses ut. Funksjon, test og vedlikehold Funksjon: Røykvarsleren virker så snart batteriet er satt i. Når røykvarsleren registrerer røyk, begynner straks alarmen å lyde, og den lyder helt til luften blir røykfri igjen. Test: Testing av røykvarsleren kan foretas med testknappen på røykvarslerens deksel eller ved å blåse røyk mot den. Trykk inn testknappen i minst 3 sekunder. Røykvarslerens alarm skal da utløses, under forutsetning av at elektronikkrets, sirene og batteri er i orden. Dersom alarmen ikke lyder, kontroller at batteriet er riktig satt i, eller skift ut batteriet. Test røykvarsleren hver uke. Stell: Røykvarsleren er nesten helt vedlikeholdsfri. I svært støvfylte omgivelser bør røykvarsleren likevel i forbindelse med batteriskifte støvsuges med en myk børste. Utvendig kan røykvarsleren tørkes av ved bruk av en klut fuktet med oppvaskmiddel. Kjemiske løsemidler må ikke brukes. 5

6 FI Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Bilteman palovaroittimen käyttö- ja hoito-ohje Palovaroittimia on kahdenlaisia. Molemmat ovat hyviä ja luotettavia. Ionisella tunnistimella varustetut ovat tavallisempia. Toinen käytössä oleva varoitintyyppi ovat optiset eli valosähköiset varoittimet. Optisen palovaroittimen etuna on, että se tunnistaa kytevän tulen yleensä nopeammin kuin ioninen varoitin. Tekniset tiedot: Virtalähde...yksi 9 V 6F22 paristo (mukana) Pariston kestoikä...yli 1 vuosi Huoneilman kosteus % Käyttölämpötila C Hälytyksen äänitaso...85 db 3 m:n etäisyydeltä Testaus...Paina testauspainiketta Mitat...Ø 108 mm, korkeus 36 mm Paino...n. 140 g (pariston kanssa) Täyttää Ruotsin Konsumentverketin turvallisuus- ja toimintamääräykset KOVFS 1978:3 Täyttää EN DSB Sijoitus: Sijoita ensimmäinen palovaroitin makuuhuoneiden välittömään läheisyyteen. Pyri varmistamaan ulospääsy, koska makuuhuoneet sijaitsevat useimmiten kaukana ulko-ovista. Jos makuuhuoneet sijaitsevat eri puolilla asuntoa, asenna useampia palovaroittimia. Talossa, jossa on useampia kerroksia, tulee olla vähintään yksi palovaroitin kerrosta kohti. Tarkista aina että palovaroittimien ääni kuuluu hyvin makuuhuoneeseen. 6 Sijoita aina yksi palovaroitin huoneeseen, jossa nukkuu tupakoitsijoita tai jossa on öiseen aikaan toiminnassa olevia sähkölaitteita. Palovaroitin tulee sijoittaa katon korkeimpaan kohtaan, mahdollisimman keskelle kattoa, sillä savu nousee ensin ylös ja leviää sitten vaakasuoraan. Asuntovaunussa palovaroitin voidaan kuitenkin sijoittaa sisäseinälle, jottei palovaroitin reagoi sisäkaton alle muodostuvaan lämpöön. Sisäkattoasennus: sijoita palovaroitin vähintään 15 cm etäisyydelle seinästä sekä vähintään 60 cm etäisyydelle nurkasta (ks. kuva). Seinäasennus: sijoita palovaroitin enintään 15 cm etäisyydelle sisäkatosta sekä vähintään 60 cm etäisyydelle nurkasta (ks. kuva). Tyypillinen asennuspaikka yksikerroksisessa asunnossa Keittiö Olohuone Oppholdsrom Makuuhuone Makuuhuone Hyväksyttävä asennuspaikka Täydentävä asennuspaikka Makuuhuone Kylpyhuone Makuuhuone Makuuhuone Kellari Eteinen TV-huone Tyypillinen asennuspaikka monikerroksisessa asunnossa Asennus: Palovaroitin on helppo asentaa sisäkattoon tai seinään. Kiinnitystarvikkeet kuuluvat toimitukseen. Irrota kiinnityslevy kiertämällä sitä vähän vastapäivään. Aseta paristo varoittimeen oikein päin (+/-). Ruuvaa kiinnityslevy kattoon tai seinään pakkauksessa olevilla ruuveilla. Aseta varoitin kiinnityslevyyn ja kierrä se kiinni myötäpäivään. Testaa palovaroittimen toiminta painamalla testauspainiketta.

7 FI Vältä asennusta seuraaviin paikkoihin: Keittiö: ruuanlaitossa syntyvä käry saattaa laukaista varoittimen. Kosteisiin tiloihin tai kylpyhuoneiden lähelle, joissa ilmankosteus voi nousta yli 90 %:n. Autotalli: auton pakokaasut voivat laukaista varoittimen. Lämpöpuhaltimien ja tuulettimien läheisyyteen. Erittäin likaisiin tai pölyisiin paikkoihin. Sisäkaton korkeimpaan kohtaan, jos katossa on tukiristikoita/kattotuolit näkyvissä. Tiloihin, joiden lämpötila saattaa laskea alle +5 C:n tai nousta yli +45 C:n. Palovaroitin ei toimi ilman paristoa. Vaihda paristo välittömästi, kun laitteesta alkaa kuulua heikon pariston merkkiääni. Testaa varoitin kerran viikossa. Lue käyttöohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Paristovaroitus ja pariston vaihto: Palovaroitin toimi 9V:n (6F22) paristolla. Paristo kestää normaalioloissa yleensä vähintään vuoden. Palovaroittimeen voi asentaa joko hiilisinkki-, alkali- tai litiumpariston. Palovaroitin antaa lyhyitä äänimerkkejä kun pariston teho on heikko. Äänimerkit kuuluvat noin sekunnin välein vähintään viikon ajan. Vaihda paristo, kun äänimerkit alkavat kuulua. Palovaroitin ei toimi ilman paristoa. Jos palovaroittimessa ei ole paristoa, metallilevy estää palovaroittimen kiinnittämisen kiinnityslevyyn. Vie käytetyt paristot paristojen keräyspisteeseen. Niitä ei saa heittää tavallisen kotitalousjätteen joukkoon. Väärä hälytys: Palovaroitin on suunniteltu siten, että se antaa mahdollisimman vähän vääriä hälytyksiä. Tupakointi ei yleensä laukaise varoitinta, ellei savua puhalleta suoraan varoittimeen Ruuanlaitossa syntyvät käryt voivat laukaista varoittimen, jos se sijaitsee keittiön lähellä. Tällaisia käryjä syntyy esimerkiksi ruuan kiehuessa yli. Jos varoitusääni kuuluu, tarkista ettei missään ole tulipaloa. Älä pidä hälytystä automaattisesti vääränä hälytyksenä. Jos huomaat tulipalon, soita välittömästi hätäkeskukseen. Jos et huomaa missään tulipaloa, tarkista onko palovaroitin voinut laueta muista edellä mainituista syistä. Toiminta, testaus ja huolto: Toiminta: Palovaroitin toimii heti kun paristo on paikoillaan. Kun palovaroitin tunnistaa savua, se hälyttää välittömästi, kunnes ilma on jälleen savutonta. Testaus: Palovaroittimen toimivuus voidaan testata painamalla testauspainiketta, joka sijaitsee palovaroittimen kotelossa, tai puhaltamalla savua varoittimeen. Paina testauspainiketta vähintään kolme sekuntia. Palovaroittimen kuuluu tällöin antaa varoitusääni, mikäli laitteen elektroniikkapiiri, hälytin ja paristo ovat kunnossa. Jos varoitusääntä ei kuulu, tarkista että paristo on kunnolla paikoillaan tai vaihda paristo. Tarkista varoittimen toimivuus viikoittain. Hoito: Palovaroitin ei normaalioloissa tarvitse huoltoa. Jos varoitin on asennettu hyvin pölyisiin tiloihin, se kannattaa imuroida paristonvaihdon yhteydessä pehmeällä harjasuuttimella. Palovaroittimen ulkopinnan voit pyyhkiä käsiastianpesuaineeseen kostutetulla rievulla. Älä käytä pesuun kemiallisia liuottimia. 7

8 DK Brandalarm, optisk Brugs- og vedligeholdelsesanvisning for Biltema brandalarm Der findes to slags brandalarmer. De er begge gode og pålidelige. Den mest almindelige er typen med ionsk detektering. Den anden er optisk, ofte kaldet fotoelektrisk. Fordelen ved den optiske er, at den som regel reagerer hurtigere ved ulmende ild. Specifikationer: Strømforsyning...1 stk. 9 V 6F22 batteri (medfølger) Batteriets levetid...mere end 1 år Omgivende luftfugtighed % Driftstemperatur...+5 til + 45 C Alarmniveau...85 db ved 3 m Afprøvning...Tryk på testknappen Størrelse...Ø 108 mm, højde 36 mm Vægt...ca. 140 gram (inkl. batteri) Anbring altid en brandalarm i værelser, hvor rygere sover eller i soveværelser med elektriske anordninger. Brandalarmen bør placeres så nær midten af loftet som muligt og på det højeste punkt, da røgen stiger op og derefter spreder sig vandret. I campingvogne bør man dog montere brandalarmen på en af indervæggene for at undgå varmebarrieren, der kan dannes i loftet. Ved montering i loftet skal brandalarmen monteres mindst 15 cm fra væggen og mindst 60 cm fra et hjørne. (Se figur) Ved montering på væggen skal brandalarmen placeres maks. 15 cm under loftet og mindst 60 cm fra et hjørne. (Se figur) Typisk installation i etplanshus Køkken Soveværelse Soveværelse Badeværelse Soveværelse Soveværelse Opholdsrum Entré TV-stue Opfylder Konsumentverkets regler for sikkerhed og funktion KOVFS 1978:3 Opfylder EN DSB Opholdsrum Soveværelse Acceptabel placering Kompletterende placering Kælder Typisk placering i hus med flere etager Placering: Anbring den første brandalarm så tæt på soveværelset som muligt. Forsøg at sikre udgangsvejene, da soveværelset ofte er placeret langt fra udgangene. Hvis soveværelset er placeret i adskilte dele af boligen, bør der monteres flere brandalarmer og i boliger med flere etager, bør der være mindst en brandalarm på hver etage. Kontroller altid, at brandalarmen kan høres tilstrækkeligt højt i soveværelset. Montering Brandalarmen er konstrueret så den nemt kan monteres i loftet eller på væggen. Monteringsdele medfølger. Løsn monteringspladen ved at dreje den lidt i mod urets retning. Sæt batteriet i så det vender rigtigt (+/-). Skru monteringspladen fast i loftet eller på væggen med de medfølgende skruer. Sæt brandalarmen i monteringspladen, og drej den i urets retning. Afprøv brandalarmen ved at trykke på testknappen. 8

9 DK Undgå følgende placeringer Køkken: Røg fra madlavning kan udløse alarmen. I fugtige omgivelser eller i nærheden af badeværelset, hvor den relative luftfugtighed kan komme over 90 procent Garage: Udstødningen fra bilen kan udløse alarmen. Foran luftaggregater/ventilatorer til opvarmning og afkøling. I meget snavsede eller støvede omgivelser. Det højeste punkt i et loft, hvor der er lægter/synlige bjælker. I rum hvor temperaturen kan komme under +5 C eller over +45 C. Brandalarmen fungerer ikke, hvis der ikke er sat batteri i. Batteriet skal udskiftes omgående, når signalet for tomt batteri høres. Afprøv alarmen hver uge. Læs og følg anvisningerne omhyggeligt. Batterialarm og batteriskift Brandalarmen fungerer med et 9Vbatteri, type 6F22. Batteriet holder normalt mindst et år under normale omstændigheder. Ved batteriskift kan kul-zink-, alkaliske eller litiumbatterier anvendes. Brandalarmen afgiver korte lydsignaler, når batteriet er ved at være tomt. Disse høres med sekunders interval i mindst syv dage. Udskift batteriet, når disse lyde høres. Brandalarmen fungerer ikke uden batteri. Hvis der ikke er et batteri i brandalarmen, forhindrer en spærreanordning montering i monteringspladen. Brugte batterier skal bortskaffes iht. de lokale miljøbestemmelser. De må ikke kastes bort med husholdningsaffaldet. Falsk alarm Brandalarmen er konstrueret så den giver færrest muligt falske alarmer. Rygning udgør normalt intet problem, men sørg for, at der ikke blæses røg direkte ind i alarmen. Forbrændingspartikler fra madlavning kan udløse brandalarmen, hvis den er anbragt i nærheden af køkkenet. Store mængder af forbrændingspartikler opstår f.eks., når noget koger over. Hvis brandalarmens signal starter, skal du først kontrollere, om der er nogen reel brand. Tag ikke for givet, at der er tale om falsk alarm. Hvis der er brand, skal du omgående ringe til brandvæsenet. Hvis du ikke kan konstatere en brand, bør du kontrollere om nogle af ovenstående årsager kan have udløst alarmen. Funktion, test og vedligeholdelse Funktion: Brandalarmen fungerer så snart batteriet er sat i. Når brandalarmen detekterer røg, går alarmen i gang og slukkes ikke før luften atter er røgfri. Afprøvning: Afprøvning af brandalarmen kan gøres med testknappen på brandalarmen eller ved at puste røg mod den. Tryk på testknappen i mindst 3 sekunder. Brandalarmen skal da starte, såfremt at elektronikken, sirenen og batteriet er i orden. Hvis alarmen ikke høres, kontrolleres at batteriet vender rigtigt, eller om det skal udskiftes. Afprøv brandalarmen hver uge. Vedligeholdelse: Brandalarmen kræver næsten ingen vedligeholdelse. I meget støvede omgivelser bør brandalarmen dog støvsuges med en blød børste ved hvert batteriskift. Udvendigt kan brandalarmen altid aftørres med en klud opvredet i opvaskevand. Der må ikke bruges kemiske opløsningsmidler. 9

10

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

0306-7232-01_FI_SW_V1a.qxp:- 2012.2.8 10:24 AM Pag. Malli 29HD. Valosähköinen palovaroitin Käyttöopas

0306-7232-01_FI_SW_V1a.qxp:- 2012.2.8 10:24 AM Pag. Malli 29HD. Valosähköinen palovaroitin Käyttöopas Malli 29HD Valosähköinen palovaroitin Käyttöopas 9 voltin paristolla toimiva palovaroitin Kiitos, että ostit tämän palovaroittimen. Se on tärkeä osa kotisi turvajärjestelyjä. Voit luottaa siihen, että

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

LÄMPÖVAROITIN KÄYTTÖOHJE

LÄMPÖVAROITIN KÄYTTÖOHJE LÄMPÖVAROITIN KÄYTTÖOHJE LÄMMÖSTÄ AKTIVOITUVA VAROITIN Kauppanimi: 3103-002 Kehittäjä CAVIUS Lämpövaroitin on kehitetty kohteisiin, joihin savuvaroitin ei sovellu väärien hälytysten korkean riskin vuoksi,

Lisätiedot

Instruktion för optiskt rökalarm / trådlöst. Modell: KD-101 LA

Instruktion för optiskt rökalarm / trådlöst. Modell: KD-101 LA Instruktion för optiskt rökalarm / trådlöst Modell: KD-101 LA BFS/DD/057 EN 14604 DSB 235-0259 Instruktioner för rökalarm KD-101 LA Tack för att du har valt KD-101 LA rökalarm. Läs igenom bruksanvisningen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA

Design KYLPYTAKIT OMILLA PANTONE VÄREILLÄ/ BADROCKAR I VALBARA 2008 Tuotteillamme on Oeko-Tex Standard 100 sertifikaatti Våra produkter har Oeko-Tex Standard 100 certifikat Puuvilla on kuulunut amerikkalaiseen arkeen jo 1400- luvulta lähtien. Zappella-froteessa käytettävä

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Kidde Firex KF-sarja

Kidde Firex KF-sarja 4.6.2015 Kidde Firex KF-sarja Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen (239/2009) 3 :n mukaan

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Rakentajailta, ennakoiva laadunohjaus Byggarnas kväll 20.10.2015 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör Pohjanmaan

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset

Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset 27.3.2013 Kidde palovaroittimet - paristokäyttöiset Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen

Lisätiedot

USER MANUAL SMOKE ALARM RØYKVARSLER RØGALARM BRANDVARNARE PALOVAROITIN. Manual: SA800 5 Y - Ver

USER MANUAL SMOKE ALARM RØYKVARSLER RØGALARM BRANDVARNARE PALOVAROITIN. Manual: SA800 5 Y - Ver USER MANUAL Manual: SA800 5 Y - Ver. 170426 SMOKE ALARM BRANDVARNARE PALOVAROITIN RØYKVARSLER RØGALARM 1 FIND YOUR PREFERRED LANGUAGE ENGLISH 1-12 SVENSKA 13-22 NORSK 23-32 SUOMI 33-42 DANSK 43-52 2 Distributor

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

älykkäimmän autohälyttimen

älykkäimmän autohälyttimen DEFA esittelee maailman älykkäimmän autohälyttimen? DEFA:n DVS90 -hälytin asettaa uudet vaatimukset ajoneuvojen hälytinjärjestelmille Hälytin yksilöidään ajoneuvoon asennuksen yhteydessä DVS90 on rakennettu

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1061. Door Sentinel. Dörrvakt Dørvakt Ovihälytin. Ver. 200801. Model: SH1010. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1061. Door Sentinel. Dörrvakt Dørvakt Ovihälytin. Ver. 200801. Model: SH1010. www.clasohlson.com 36-1061 Door Sentinel Dörrvakt Dørvakt Ovihälytin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: SH1010 Ver. 200801 www.clasohlson.com Door Sentinel Nr: 36-1061 model: SH1010 Door sentinel with two functions: Entry

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Palovaroittimien virhehälytykset

Palovaroittimien virhehälytykset Palovaroittimien virhehälytykset Tietoa: PALOVAROITTIMIEN TOIMINNASTA Palovaroitin havaitsee ja reagoi ilmassa oleviin savuhiukkasiin; ei lämpöön tai kaasuihin, kuten monet luulevat. Palovaroittimen hälytys

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ

RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN. www.barebo.com. Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ S N FI RÖRELSEVAKT BEVEGELSEDETEKTOR LIIKETUNNISTIN Bårebo Nordic AB Box 50304, Bjurögatan 28 202 13 MALMÖ www.barebo.com S INSTRUKTIONER FÖR RÖRELSEVAKT Art. Nr: 964004 Tack för att du har valt denna

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES 41 Erasers Erasers Upptäck ett komplett sortiment av radergummin; från det klassiska GaletTM till små radergummin, roliga och lämpliga för pennfacket.

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin English Svenska Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver. 20141003 2 Wireless optical smoke alarm

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor LED-lanterner LED Venelyhdyt Art. 25-7700 Art. 25-7701 Art. 25-7702 Art. 25-7703 Art. 25-7704, combi < 20 m < 20 m < 20 m < 20 m < 12 m 1 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor Lanternor:

Lisätiedot

Dokumentskåp Dokumentskap Arkistokaappi

Dokumentskåp Dokumentskap Arkistokaappi Dokumentskåp Dokumentskap Arkistokaappi Ver. 001-200610 Nr/Nro: 31-2311 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE SVENSKA Dokumentskåp, art.nr 31-2311 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot