Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä"

Transkriptio

1 Kari Stenman Rajka Ivanis Juhani Talvela Juhani Heikkinen Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 58 ISSN: Tutkimuksia ja raportteja B-sarja

2 Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä Kari Stenman Rajka Ivanis Juhani Talvela Juhani Heikkinen Kotka 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 58.

3 Copyright: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taitto ja paino: Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2010 ISBN (NID.): ISBN (PDF.): ISSN: ISSN: (verkkojulkaisu)

4 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 Summary Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimusmenetelmät Haastattelut Haastatellut yritykset Haastattelututkimuksen tulokset (Logistiikkayritykset) Yrityksen sisäisesti käytetyt järjestelmät Viestintä sidosryhmien kanssa Viestintä venäläisten toimijoitten kanssa Tavaraliikenteessä kohdatut ongelmat Ongelmista tarkemmin Toiminnan tehostaminen Tietotekniikka apuun Liikevaihdon jakaantuminen Liiketoiminnan kehitys lähivuosina Yrityksiä kiinnostavat toimintamuodot Kielelliset valmiudet Valmiuksien kehittäminen Kiinnostus tuleviin hankkeisiin... 17

5 3.14 Cursor ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Yritysten omistuspohja Haastattelututkimuksen tulokset (ICT-yritykset) Ratkaisut ja Palvelut Kiinnostus logistiikkayrityksiin Liiketoiminta venäläisten kanssa Kiinnostus venäläisiin yrityksiin Kielelliset valmiudet Valmiuksien kehittäminen Kiinnostuksen kohteet Venäjän suuntaan Mitä tuotteita ja palveluja on tarjolla logistiikka-alalle Mitä hyötyä asiakkaat saavat Yritysten omistuspohja Johtopäätökset Jatkotoimenpiteet Lähteet Liite 1 Kysely logistiikkayrityksille Liite 2 Kysely ICT-yrityksille... 37

6 1 Johdanto Log-IT (logistic and information technologies) hankkeessa kartoitetaan suomalaisten ja venäläisten logistiikka- ja ICT-yritysten yhteistyömahdollisuuksia. Tietoja käytetään suuremman ja konkreettisiin toimenpiteisiin tähtäävän hankkeen suunnittelussa. Log-IT-hanke sijoittuu Kaakkois-Suomeen ja Venäjällä Pietarin talousalueeseen. Hankkeessa tarkasteltiin yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten toimijoiden välillä: RUS ICT-yritykset FIN logistiikkayritykset RUS logistiikkayritykset FIN ICT-yritykset RUS logistiikkayritykset FIN logistiikkayritykset Tämä hanke toteutettiin välisenä aikana. Hankkeen toteutukseen osallistuivat Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Varsinaisen tutkimustyön teki Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä. Tutkimusryhmä kävi haastattelemassa seitsemää logistiikkayritystä Kaakkois-Suomen alueella ja yhtätoista ICT-yritystä Etelä-Suomen alueella. Etukäteen laadittujen kysymysten pohjalta tehty vapaamuotoinen haastattelu osoittautui hyväksi metodiksi. Logistiikkayritysten haastattelujen teemoina olivat muun muassa millaisia sähköisiä järjestelmiä yritys käyttää, viestinnän jakautuminen, ongelmat Venäjän suuntaan, toiminnan tehostaminen, arviot liiketoiminnan kehittymisestä, kielelliset valmiudet sekä kiinnostus hankkeisiin, joissa ICT-teknologiaa kehitetään logististen toimintojen avuksi. ICT-yritysten haastattelujen teemoina olivat muun muassa, minkälaisia ratkaisuja tai palveluja yrityksellä on tarjota logistiikka-alalle, kiinnostus liiketoiminnasta logistiikka-alan yritysten kanssa sekä mitä hyötyä logistiikka-ala saa yrityksen palveluista ja tuotteista. 5

7 Summary Log-IT, logistic and information technologies project, identified areas of co-operation in logistics and ICT business between Finns and Russians. This research result will be used for another large and concrete measure of the project planning. Log-IT -project is located in south-eastern Finland and Russia, the St. Petersburg Economic Area. The project discovered the opportunities for cooperation of different actors. RUS ICT-companies FIN logistics companies RUS logistics companies FIN ICT-companies RUS logistics companies FIN logistic companies This project was implemented during The project was realized by the Kotka-Hamina Region Development Company LTD Cursor and Kymenlaakso University of Applied Sciences (UAS). The research was carried out by group from Kymenlaakso UAS. The research group interviewed seven logistics companies in South-Eastern region of Finland and eleven of ICT companies in southern Finland. A free-form interview with reformulated questions turned out to be a good method. The questionnaire directed to logistics companies aimed to investigate such information as what electronic (ICT) systems company have used, and what methods have been used to communicate with customers, what are the problems in cooperation, ways to enhance cooperation, estimate of the company turnover, language skills and interest of project where ICT technology developed to serve logistic operation. Topics with ICT companies included such as quality of solutions or a service offered to logistics companies, interest in forming a business relationship with logistics companies and benefits a logistics company can expect from their service and product. In Log-IT project, interviews revealed that the electronic systems in logistics companies served them moderately well. Most logistics companies had tailored a system or systems to suit to the company s processes. Almost all the interviewed logistics companies would like to operate under one system that could simplify the daily needs inside company and also with interest groups. They are also interested in a project which would develop a common system or systems integration that would enable handling data transfer between all parties. One of the main obstacles to purchase a new program is the high cost. Also, it is difficult to buy a product or service if there is no image or overview of the needs or the supply on the market. ICT-companies need to emphasize a payback from an investment. 6

8 ICT-companies have a clear desire to develop effective and user-friendly systems for the logistics sector. However, it is not profitable to design program for small logistics companies. On the basis of the interviews, the research group concluded that logistics companies are not tuned in to present possibilities of technology. Also logistics companies needs are not clear to ICT-companies. In this dilemma, one of solutions can be expert or consultant who knows about both sectors. In that way, a logistics company can be helped to plot and document the present-day technological environment, another side consultant or expert can explain to ICT-companies what kind technology solutions are required. One system to serve all company needs with all interest groups is not realistic. Instead, different systems should be compatible. The integration will save labor costs and avoid the routine work tasks. Also amounts of errors are reduced and give real-time information. In this way, cost savings are reached, because entering of information into a system once is enough. There would be no need to enter information manually to subsystems. The research group suggests a project which develops systems reconciliation. The project can polarize by logistics internal systems integration and logistics companies integration with their interest group`s integration. Kymenlaakso University of Applied Sciences can be one part of this job. A logistic company s system integration would also proliferate integration-knowledge in an area that also gives possibilities to subsectors. Availability of consultant services should be promoted, so that needs of logistics companies and ICT-companies solutions and services converge. These measures would also make it easier to purchase system software. 7

9 2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Logistiikka-alan sähköisten järjestelmien selvittämisen taustalla oli halu ymmärtää toiminnan nykyinen tila, jotta saataisiin eväät varsinaisen kehityshankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. Selvityksen kohteena oli myös, minkälaisia palveluja ja ratkaisuja ICT-yritykset pystyvät tarjoamaan logistiikkayrityksille. 2.1 Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelmäksi logistiikka- ja ICT-yrityksiin valittiin teemahaastattelu, joka on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelu etenee ennakkoon mietittyjen teemojen varassa, mutta itse haastattelutilanne voi olla hyvinkin vapaamuotoista keskustelua. Teemahaastattelussa käsitellään samat aiheet ja kysymykset kaikkien haastateltavien kanssa. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2009). Henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä tehty haastattelu osoittautui hyväksi metodiksi. Tällöin tutkimusryhmä ymmärsi paremmin yrityksen kokonaisprosessia. Jos kysely olisi suoritettu kirjeitse tai sähköisesti, olisi moni olennainen asia jäänyt epäselväksi. Vain yksi haastattelu jouduttiin suorittamaan puhelimitse haastateltavan aikatauluongelmien vuoksi. 2.2 Haastattelut Logistiikka- ja ICT-yritysten haastattelut käytiin varsin vapaamuotoisten keskusteluiden kautta. Haastattelijoilla oli pohjana kyselylomake, johon he tekivät muistiinpanonsa. Heti haastattelun jälkeen tutkimusryhmä teki yhteenvedon muistiinpanoistaan ja kuulemastaan, jotta kaikki olennainen tieto saatiin tallennettua. Logistiikkayritysten haastattelujen teemoina olivat muun muassa, millaisia sähköisiä järjestelmiä yritys käyttää, viestinnän jakautuminen, erilaiset toimintaprosessit, ongelmat Venäjän suuntaan, toiminnan tehostaminen, arviot liiketoiminnan kehittymisestä, kielelliset valmiudet sekä kiinnostus hankkeisiin, joissa ICT-teknologiaa kehitetään logististen toimintojen avuksi. Keskustelua käytiin myös yritysten prosesseista, jotta tutkimusryhmä saisi kokonaiskäsityksen, kuinka yritys toimii harjoittaessaan logistista liiketoimintaa. ICT-yritysten haastattelujen teemoina olivat muun muassa minkälaisia ratkaisuja tai palveluja yrityksellä on tarjota logistiikka-alalle, kenelle he ovat toimittaneet niitä, kiinnostus liiketoiminnasta logistiikka-alan yritysten kanssa, kielelliset valmiudet sekä mitä hyötyä logistiikka-ala saa yrityksen palveluista ja tuotteista. 8

10 2.3 Haastatellut yritykset Tutkimusryhmä teki pohjatyötä etsimällä tutkimukseen sopivia yrityksiä. Löydettyään ne, se otti yhteyttä yritykseen ja selvitti kuka olisi sopiva asiantuntija yrityksen sisältä vastaamaan kysymyksiin. Logistiikka-alalla tämä merkitsi sitä, että haastateltavan täytyisi tuntea yrityksessä käytettävät sähköiset järjestelmät. ICTyrityksissä haastateltavan täytyi tuntea läpikotaisin yrityksensä palvelut ja tuotteet. Jotta tutkimusryhmä pääsi toivottuihin tuloksiin, jouduttiin asettamaan muutamia reunaehtoja haastateltaville logistiikkayrityksille. Haastateltujen logistiikkayritysten kriteerit olivat seuraavat: Sijainti Kaakkois-Suomessa, henkilöstöä yli 10 ja liiketoimintaan venäläisten kanssa. Haastateltuja logistiikkayrityksiä oli yhteensä seitsemän, jotka toimivat Kotkassa, Haminassa ja Kouvolassa. Yrityksissä työskentelee reilusta kymmenestä useisiin kymmeniin henkilöihin. Kaikilla seitsemällä yrityksellä oli liiketoimintaa venäläisten toimijoitten kanssa. Venäläisten asiakkaiden suuri määrä korostui, sillä yritysten asiakkaista % oli venäläisiä. ICT-yritysten haastatteluissa ei ollut samanlaisia reunaehtoja. Haastatteluja tehtiin yhdentoista yrityksen kanssa, jotka toimivat Kotkassa, Kouvolassa ja Helsingissä. Logistiikka- ja ICT-yritysten haastattelut kestivät tunnista puoleentoista tuntiin. 9

11 3 Haastattelututkimuksen tulokset (Logistiikkayritykset) Logistiikka-alan yritysten haastattelut perustuivat kysymyspatteriin, jossa oli 16 kysymystä. 3.1 Yrityksen sisäisesti käytetyt järjestelmät Logistiikka yrityksiltä tiedusteltiin, mitä sähköisiä järjestelmiä yritys käyttää sisäisesti suorittaessaan päivittäisiä prosessejaan. Kävi varsin nopeasti ilmi, että alalla vallitsee varsin kirjava käytäntö. Seitsemän yrityksen otos ei ole varsin kattava, mutta se on silti suuntaa antava. Haastatteluissa ilmeni, että yrityksillä on käytössään keskimäärin 3 5 sähköistä järjestelmää. Tosin useissa tapauksissa oli käytössä yksi järjestelmä, joka oli räätälöity yrityksen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä ja varastonhallintajärjestelmä olivat samaa palikkaa. Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) Järjestelmän nimi: etrans, MCH, MCH2 Toimittaja: Geotrack, Logica Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) Järjestelmän nimi: etrans, Microsoft Dynamics Toimittaja: Logica, Microsoft Dynamics Kuljetussuunnittelu- ja ohjausjärjestelmä Järjestelmän nimi: LogiControl, Trans-IT Toimittaja: Nordig-Nextlog 3 yrityksellä 2 yrityksellä 2 yrityksellä Varastonhallintajärjestelmä 7 yrityksellä Järjestelmän nimi: LogMaster, MCH, MCH2, VarastoVille, etrans, Toimittaja: Geotrack, Logica, KyAMK/TietoEnator, LogMaster, Huolinta/Tullausjärjestelmä 6 yrityksellä Järjestelmän nimi: TransEdi, MCH, Edimon, etrans, LogMaster, Trans-IT Toimittaja: Logica, LogMaster, Aktiv Data Viivakoodi Järjestelmän nimi: Toimittaja: 5 yrityksellä Fifth Element, LogMaster, Optiscan Hand Held, Optiscan 10

12 2D-viivakoodi, RFID-tunniste ja Mobiilipäätteet Eivät olleet yritysten käytössä Muut Intranet-yhteys satamaoperaattoriin Esimiehille Outlookin kautta kalenteri (esim. palaverit) MCH2 web-palvelu (työhönohjausjärjestelmä) Scala (taloushallinta) Kaikilla seitsemällä alan yrityksellä oli siis käytössä varastohallintajärjestelmä. Vaikka näin on, niin silti Microsoftin Excel on monella yrityksellä apuna varastonhallinnassa. Kuudella yrityksellä seitsemästä oli huolinta/tullausjärjestelmä. Viivakoodi oli käytössä viidellä yrityksellä, mutta 2D-viivakoodia ei ollut käytössä kenelläkään. Vähemmän käytettyjä järjestelmiä yrityksen sisällä ovat toiminnanohj ausjärjestelmä(erp), asiakkuudenhallintajärjestelmä(crm) ja kuljetussuunnittelu- ja ohjausjärjestelmä. Yleisimpiä haastateltujen logistiikkayrityksen käyttämiä järjestelmiä ovat MCH2, LogMaster ja E-Trans. Jos tämän raportin lukija haluaa enemmän tietoa näistä järjestelmistä, raportin lopusta löytyy Linkit-otsikon alta Internet-linkkejä kyseisiin tuotteisiin. 3.2 Viestintä sidosryhmien kanssa Seuraavaksi kysyttiin, missä suhteessa yrityksen viestintä jakaantuu, kun kommunikoidaan alihankkijoiden, toimittajien, viranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Saatujen tulosten perustella voidaan sanoa, että yritysten viestintä sidosryhmien kanssa tapahtuu pääasiassa sähköpostitse. Logistiikkayritysten viestintä jakaantuu seuraavasti: Sähköposti 52 % Puhelin 34 % Faksi 11 % Web-palvelu 3 % Lisäksi kaikilla yrityksillä kommunikointi tullin kanssa tapahtui EDI / XML tiedonsiirtona. 3.3 Viestintä venäläisten toimijoitten kanssa Tässä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan, miten viestintä jakaantuu kun kommunikoidaan venäläisten toimijoitten kanssa. Yleisin viestintämuoto venäläisten toimijoitten kanssa oli sähköposti ja jonka prosentuaalinen osuus oli 74 %. Sähköposti 74 % Puhelin 20 % Faksi 5 % Web-palvelu 1 % 11

13 3.4 Tavaraliikenteessä kohdatut ongelmat Tässä kysymyksessä tiedusteltiin, minkälaisia ongelmia yritys on kohdannut Venäjälle/Venäjältä kulkevassa tavaraliikenteessä. Vastauksien perusteella voidaan sanoa, että yritysten kohtaamat ongelmat ovat varsin samankaltaisia. Venäjälle/Venäjältä kulkevassa tavaraliikenteessä suurimmat ongelmat ovat tietojen oikea-aikaisuus ja sovittujen aikataulujen pettäminen. Myös tietojen virheellisyys, tarvittavan tiedon puuttuminen, kieliongelmat, kulttuurierot sekä korruptio ja rikollisuus saivat kohtuullisesti ääniä. * Yhteen sopimattomat tietojärjestelmät saivat nolla vastausta johtuen yksinkertaisesti siitä, että yhteisiä järjestelmiä ei ole. (kuva 1) KUVA 1. Ongelmia Venäjälle kulkevassa tavaraliikenteessä 3.5 Ongelmista tarkemmin Sovittujen aikataulujen pettäminen todettiin varsin yleiseksi ongelmaksi. Asiakkaiden ilmoittamat autojen saapumisajat pitivät ani harvoin paikkansa. Yleensä ne olivat myöhässä ilmoitetusta saapumisajasta. Myöhästelyt saattavat olla jopa useita päiviä ja on ollut tapauksia, jossa auto on saapunut vasta viikon päästä ilmoitetusta ajankohdasta. Myös etuajassa saapuu autoja hakemaan rahtia, vaikka rahti ei ole vielä edes varastossa. Rahdin sisältö, paino ja määrät ovat joskus erilaisia kuin lähetyslistoissa olevat. Kuljettajien tietämättömyys haettavasta rahdista tai rahdin muuttaminen toisenlaiseksi lastausten aikana ovat tyypillisiä ongelmia, joita yritykset kohtaavat. Kuljettajien papereissa on usein virheitä tai kuljettajalta puuttuu jokin dokumentti. Dokumentissa on usein myös eri rekisterinumero kuin rahtia hakevassa autossa. Näitten virheiden ja epäselvyyksien selvittelyihin kuluu yritykseltä aikaa, ja sitä kautta selvää rahaa. 12

14 Haastatteluissa logistiikkayrityksissä on kohtuullisen paljon työntekijöitä jotka pystyvät kommunikoimaan venäjäksi. Työntekijöistä löytyi kieltä opiskelleita ja syntyperäisiä venäläisiä. Joskus kuljettajien puhuma murre on aiheuttanut lähes ylitsepääsemättömiä kielellisiä ongelmia, vaikka yrityksen puolelta on ollut keskustelemassa venäjää taitava henkilö. Joskus venäläinen kuljettaja jää odottamaan varastolle, vaikka kaikki on kunnossa ja rahti kyydissä rajanylitystä varten. Syy on todennäköisesti se, että hän odottaa sopivan venäläisen tullivirkailijan saapumista töihin. Logistiikkayrityksen työntekijät kutsuvat tätä reiäksi, jossa voi tutun tullivirkailijan kanssa hoitaa esimerkiksi kaksoislaskutusta. Sähköinen TIR-carnet on helpottanut hieman tätä ongelmaa, sillä sen mukaan on raja ylitettävä samana päivänä. 3.6 Toiminnan tehostaminen Tutkimusryhmä kysyi seuraavaksi, miten toimintaa voitaisiin tehostaa. Viivakoodi todettiin erittäin hyväksi ja käytännölliseksi järjestelmäksi. Se vähentää huomattavasti virheiden mahdollisuutta, verrattuna ennen manuaalisesti suoritettuun työhön. Koulutus nousi esiin yhtenä tehostamisen keinona. Joissakin yrityksissä myönnettiin, että työntekijöiden perehdyttäminen uusiin laitteisiin ja järjestelmiin ei ole ollut parasta mahdollista. Keskustellessa nousivat esiin myös kulttuurierot. Esimerkiksi hierarkia on Venäjällä aivan toisenlaista kuin Suomessa. Venäjällä pienimmästäkin asiasta täytyy kysyä ylemmältä taholta, vaikka se hidastaa tai voi jopa pysäyttää toimitusketjun kulun. 3.7 Tietotekniikka apuun Miten tietotekniikka voisi korjata ongelmia, kuului seuraava kysymys. sama järjestelmä kaikille osapuolille järjestelmä, jossa asiakas pääsisi katsomaan varastosaldoaan järjestelmä, jossa asiakas itse tekisi tilauksen verkkoyhteydet kuntoon ei osattu vastata kysymykseen Lähes kaikkien unelmana oli yksi ainoa järjestelmä, jolla voisi hoitaa kaikki logistiset toiminnot niin sisäisesti kuin sidosryhmien kanssa. Tällä hetkellä eräissä yrityksissä joudutaan siirtämään tietoja käsin järjestelmästä toiseen, joka teettään ylimääräistä työtä ja saattaa johtaa myös virheisiin. Myös järjestelmä, missä asiakkaat voisivat käydä katsomassa varastosaldojaan, sai kannatusta. Parissa yrityksessä tällainen järjestelmä oli jo käytössä. Asiakas kirjautuu ensin yrityksen järjestelmään, jonka jälkeen hän pääsee tutkimaan omia saldojaan. Nousi esiin myös idea siitä, että asiakkaat voisivat tulevaisuudessa tehdä itse tilaukset kyseisen järjestelmän kautta. Asiakkaiden järjestelmän kautta tekemät tilaukset nostivat myös epäilyksiä, sillä asiakkaiden tarpeet ovat niin erilaiset ja on jonkunlainen kynnys ehdottaa 13

15 asiakasta tekemään työ, joka on perinteisesti kuulunut logistiikka-alan yritykselle. Verkkoyhteyksien pätkiminen koettiin myös ongelmaksi. Työ seisoivat joskus jopa useita tunteja, kun sähköpostiyhteys ei toiminut. Osa haastatelluista ei osannut vastata mitenkään esitettyyn kysymykseen. Se tuli varsin selväksi, että ilman tietotekniikkaa nykypäivän logistiikkayritys ei voisi toimia. 3.8 Liikevaihdon jakaantuminen 2008 Suurin osa logistiikkayrityksen liikevaihdosta vuonna 2008 koostui varastointipalveluista. Seuravasta nähdään miten liikevaihto jakaantui logistiikkapalveluiden kesken: varastointipalvelut 44 % kuljetuspalvelut 27 % materiaalinkäsittelypalvelut 23 % ostotoimintapalvelut 4 % muut 2 % 3.9 Liiketoiminnan kehitys lähivuosina Seuraavaksi pyydettiin haastateltavia arvioimaan, miten yrityksen liiketoiminta kehittyy lähivuosina Venäjällä tai Venäjän suuntaan. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisistä käynnistynyt taantuma iski Kymenlaaksoon etuajassa muuhun Suomeen verrattuna. Vientiin suuntautuneessa maakunnassa tuotanto kääntyi laskuun jo vuoden 2008 alussa ja lasku vain jyrkkeni vuoden loppua kohden. Lisäksi Venäjän talouskasvun hidastuminen heijastuu kuljetustoiminnan vähenemisenä. Logistiikka-ala on kärsinyt voimakkaasti tästä tilanteesta. (Kymenlaakson kauppakamari 2009). Tässä kysymyksessä oleellista on se, mitä ajankohtaa käytetään vertauskohtana, vuotta 2007 vai vuotta Reilu vuosi sitten logistiikka-alalla meni hyvin. Tavara liikkui ja liiketoiminta kukoisti. Tänä päivänä tilanne on toinen, asiakkaiden dramaattinen väheneminen ja sitä kautta tuloksen putoaminen pistävät monet yritykset koville. Kysymykseen liiketoiminnan kehityksestä lähivuosina haastatellut pitivät vertailukohtanaan nykyistä tilannetta. Maailmantaloudellisesta taantumasta huolimatta, usko tulevaan oli varovaisen toiveikas. (kuva 2) Kysymyksessä käytettiin seuraavaa skaalaa. 1 = laskee huomattavasti 2 = laskee jonkin verran 3 = pysyy samana 4 = nousee jonkin verran 5 = nousee huomattavasti 14

16 KUVA 2. Arvio logististen palveluiden kehityksestä lähivuosina Venäjän suuntaan 3.10 Yrityksiä kiinnostavat toimintamuodot Kysyttäessä mikä toimintamuoto kiinnostaa yritystä, nousi selvästi esiin transito. Muita vaihtoehtoja olivat vienti, tuonti, alihankinta, yhteisyritys, tytäryhtiö ja muu. Transiton lisäksi muut kiinnostuksen kohteet olivat vienti, tuonti ja alihankinta. Tytäryhtiöstä ja yhteisyrityksestä ei ollut kiinnostunut yksikään haastatetuista yrityksistä. (kuva 3) 15

17 Kuva 3. Yrityksiä kiinnostavat toimintamuodot 3.11 Kielelliset valmiudet Seuraavaksi kysyttiin kuinka monta henkilöä yrityksestänne löytyy, jotka pystyvät kommunikoimaan venäjäksi. Monessa yrityksellä jopa puolet henkilöstöstä pystyi kommunikoimaan venäjäksi. Ainoastaan yhdellä yrityksellä oli vain yksi venäjää puhuva henkilö. (kuva 4) Kuva 4. Venäjää puhuvien määrä logistiikkayrityksissä 16

18 3.12 Valmiuksien kehittäminen Kun kysyttiin logistiikka-alan toimijoilta olisiko kielellisiä (venäjän kielen) valmiuksia tarpeen kehittää, vastaus oli yksimielisesti kyllä Kiinnostus tuleviin hankkeisiin Kun kehitetään suomalaisten- ja venäläistenyritysten logistista osaamista ICT-teknologian avulla, minkälainen hanke yritystänne kiinnostaisi? Lähes kaikkia vastaajia kiinnosti hanke, jossa kehitettäisiin yhteinen järjestelmä tai järjestelmien integrointi, joka mahdollistaisi kaikkien osapuolten tietojensiirron. sähköinen järjestelmä, joka palvelisi kaikkia osapuolia sama tieto kaikkien sidosryhmien hyödynnettävissä kaikki osapuolet käyttäisivät samaa järjestelmää järjestelmät kommunikoisivat keskenään asiakas pääsisi varastonhallintaohjelmaan (omiin tietoihinsa) asiakas voisi tehdä tilaukset suoraan järjestelmästä 3.14 Cursor ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Seuraavaksi kysyttiin, millä muulla tavoin Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja/ tai Cursor voisi auttaa yritystänne? kehittämällä sähköinen järjestelmä, joka palvelisi kaikkia osapuolia auttaa kehittämään järjestelmä apuja järjestelmien yhtenäistämiseksi yhteyksiä uusiin asiakkaisiin tarjoamalla kielikylpyjä teettämällä harjoitus- tai opinnäytetyö yrityksestä 3.15 Yritysten omistuspohja Yrityksien omistuspohja jakaantuu tasaisesti. Alla olevasta kuvasta näkyy haastateltujen yrityksien omistuspohja. (kuva 5) 17

19 Kuva 5. Omistuspohja 18

20 4 Haastattelututkimuksen tulokset (ICT-yritykset) ICT-yritysten haastattelut perustuivat kysymyspatteriin, jossa oli 10 kysymystä. 4.1 Ratkaisut ja Palvelut Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, onko yrityksellänne ratkaisuja ja palveluita logistiikka-alalle. Vastauksiksi saatiin erittäin monipuolinen joukko ratkaisuja, ohjelmia ja laitteita. erilaisia ohjelmia räätälöidyt järjestelmät välineitä toimitusketjun hallintaan palikoita, jotka saavat järjestelmät keskustelemaan keskenään yhteen sopivia palapelin osia logistista älykkyyttä dokumentinhallintaratkaisut kuljetushallintaratkaisut asiakkuudenhallintaratkaisut tulostuksenhallintaratkaisut raportointiratkaisut analyysiratkaisut palvelinratkaisut turvaratkaisut integraatioväyliä kehityspalveluja navigointipalvelu tunnistautumispalvelu markkinointi- ja viestintäpalvelut matkapuhelimessa toimiva kuljetusohje- ja raportointisovellus puhelin, anturi, telematiikka mobiiliratkaisut mobiilikirjoittimia (auto) pöytäkirjoittimia (varasto) käsimikroja trukki- ja ajoneuvopäätteet RFID-ratkaisuja PDA/EDA-laitteet puheratkaisut viivakoodiratkaisut verkkosuunnittelu + laitteisto (koko paketti) Sap-integraatio (mobiilipuoli) 19

21 Haastatellut ICT-yritykset ovat toimittaneet tuotteitaan monille toimialoille, joiden liiketoimintaan liittyy logistiikka. Toimialoihin kuuluvat muu muassa: metsäteollisuus metalliteollisuus satamaoperaattorit elintarviketeollisuus logistiikkayritykset kuljetusyritykset vähittäiskauppa liikennetiedotus 4.2 Kiinnostus logistiikkayrityksiin Seuraavaksi kysyttiin, kiinnostaako yritystänne liiketoiminta logistiikka-alan yritysten kanssa? Kymmenen yhdestätoista haastatellusta yrityksestä ilmaisi olevansa kiinnostunut. Jatkokysymys kuului, jos olette, niin keiden kanssa? Vastauksista tuli esiin yritysten erilaisen intressit. Osaa yrityksistä kiinnostivat keskisuuret ja suuret yritykset. Osaa taas kaikenkokoiset yritykset. Erään haastateltavan kiinnostuksen kohde oli nimenomaan pienet kuljetusliikkeet. Toisen yrityksen visiot logistiikkaalalla olivat kansainväliset markkinat. 4.3 Liiketoiminta venäläisten kanssa Onko yrityksellänne ollut liiketoimintaa venäläisten logistiikka-alan yritysten kanssa, kuului seuraava kysymys. Vain kahdella yrityksellä oli ollut yhteistyötä venäläisen osapuolen kanssa. 4.4 Kiinnostus venäläisiin yrityksiin Kiinnostaako yritystänne liiketoiminta venäläisten yritysten kanssa? Yli 90 % yrityksestä ilmaisi mielenkiintonsa liiketoimintaan venäläisen tahon kanssa. 4.5 Kielelliset valmiudet Seuraavaksi kysyttiin, kuinka monta henkilöä yrityksestänne löytyy, jotka pystyvät kommunikoimaan venäjäksi. Vain kahdesta yrityksestä yhdestätoista löytyi tällaista osaamista, toisesta yksi ja toisesta kaksi henkilöä. 20

22 4.6 Valmiuksien kehittäminen Kun kysyttiin ICT-alan toimijoilta olisiko kielellisiä (venäjän kielen) valmiuksia tarpeen kehittää, vastaus oli yksimielisesti kyllä. 4.7 Kiinnostuksen kohteet Venäjän suuntaan Kysyttäessä kiinnostusta Venäjän suuntaan, nousi esiin yritysten kiinnostus asiakkaista Venäjältä ja asiakkaista suomalais-venäläisistä logistiikantoimijoista (kuva 6). Yhdellä yrityksellä ei ollut lainkaan kiinnostusta Venäjän suuntaan. KUVA 6. Yritystä kiinnostavat vaihtoehdot 4.8 Mitä tuotteita ja palveluja on tarjolla logistiikka-alalle ICT-yrityksiltä tiedusteltiin, mitä tuotteita ja palveluita yritys voisi tarjota logistiikka-alan toimijoille. Ilmeni, että yli 90 % yrityksistä voisi tarjota räätälöityjä ratkaisuja. Sen sijaan työasemat ja palvelimet eivät kuuluneet näiden yritysten tuotteisiin. Seuraavassa tuotteita ja palveluita, joita haastatellut yritykset voisivat tarjota logistiikka-alalle. Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) Järjestelmän nimi: MS Dynamics NAV, Logius, Mill-Planner MES, SAP, Axapta, V-10, TekRF, MOI Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) Järjestelmän nimi: MS Dynamics, MS Dynamics CMR 4.0, räätälöitynä Kuljetussuunnittelu- ja ohjausjärjestelmä Järjestelmän nimi: 5 th Force, Ekoajo, Mill-Planner MES, etrans, MS Navi- Trans, IT4Cargo, MOI 21

23 Varastonhallintajärjestelmä Järjestelmän nimi: MS Dynamics NAV, Logius, SAP Mobile, Mill-Planner MES, etrans, MS NaviTrans Huolinta/Tullausjärjestelmä Järjestelmän nimi: etrans, Viivakoodi Järjestelmän nimi: etrans liitettynä, erilaisia räätälöityjä ratkaisuja, erilasia lukijoita 2D-viivakoodi Järjestelmän nimi: OMA viivakoodi puhelin, erilaisia räätälöityjä ratkaisuja, erilaisia lukijoita RFID-tunniste Järjestelmän nimi: etrans, Profimill, Watch For Mobiilipäätteet Mobiili ERP/OMA kuljetus, PDA ja EDA laitteet, puheohjaus, trukkipäätteet, käsitietokoneet Muut Wlan-verkko kapeakaista-verkko 450-verkko raportointipalvelu analyysipalvelu tiedonvarmennuspalvelu tuntikirjausjärjestelmä dokumentinhallinta (intranet) henkilöstönhallintajärjestelmä kartta- ja paikkatietopalvelu kuljetussuunnittelu tullisanomienvälitys sähköinen laskutus optimointi mobiilirahtikirja mobiili GPS Yrityksillä oli valmiutta konsultointipalveluihin, ylläpitopalveluihin ja projektointipalveluihin. Yrityksillä oli tarjota myös kokonaisratkaisuja. Ne pitivät sisällään kokonaisuuden alusta loppuun: konsultointi, suunnittelu, kauppa, toimitus, projektointi, asennus ja ylläpito. Yrityksillä saattoi myös olla kyky toimittaa kokonaisjärjestelmä, johon esimerkiksi kuuluvat viivakoodi, 2D-viivakoodi, RFID-tunniste ja mobiilipääte. Valmiutta löytyi myös järjestelmien integrointiin niin, että olemassa olevat eri sovellukset saadaan keskustelemaan keskenään. Analyysipalvelulla voidaan tutkia, mistä tuotteesta saadaan paras kate. Eräs mielenkiintoinen ohjelmisto pystyy muodostamaan asiakasyrityksen kuljetus-, tullaus-, laskutus- ja raportointirungon. Järjestelmän avulla hallitaan niin tavara- ja tietovirtoja sekä edustajaverkkoon että asiakaskuntaan. Tullin sähköiset ilmoituskanavat ovat myös tässä ohjelmistossa käytettävissä. Jos tämän raportin lukija haluaa enemmän tie- 22

24 toa näistä järjestelmistä, raportin lopusta löytyy Linkit-otsikon alta Internet-linkkejä kyseisiin tuotteisiin. 4.9 Mitä hyötyä asiakkaat saavat Kysyttäessä mitä logistiikka-alan asiakkaat hyötyvät/saavat yrityksen palveluista/ tuotteista, nousi yksi vastaus ylitse muiden ja se oli säästöjä. Seuraavassa luettelo hyödyistä, joita asiakkaat saavat. kustannussäästöjä työkalut paremman tuloksen tekemiseen työkalut kehittämään omaa kilpailukykyään työkalut käsittelemään ja palvelemaan paremmin omia asiakkaitaan työkalut asiakkuuden seurantaa raportit ja analyysit auttavat strategisissa päätöksissä työkalut dokumenttienhallintaan tehokkuutta ja joustavuutta lisää laatua palveluun ekologisuutta toimivia ja laadukkaita järjestelmiä kokonaispakettien ansiosta rajapintaongelmat jäävät pois ympärivuorokautista palvelua myynnissä palvelua, josta maksetaan vain siitä, mitä tarvitaan rutiinityöt vähenevät virheet vähenevät mahdollisesti lisätuloja kapasiteetin paranemisen myötä reaaliaikaista tietoa työajan säästöt työn laatu paranee parempaa virtojen seurantaa parempaa resurssienhallintaa turvallisuutta 4.10 Yritysten omistuspohja Haastateltujen ICT-yritysten omistus oli selvästi suomalaisten yksityishenkilöiden hallussa. Alla olevasta kuvasta näkyy haastateltujen yrityksien omistuspohja. (kuva 7) 23

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Kielelliset käytänteet Kymenlaakson alueen logistiikkayrityksissä

Kielelliset käytänteet Kymenlaakson alueen logistiikkayrityksissä Mikael Björk Tarmo Ahvenainen Kielelliset käytänteet Kymenlaakson alueen logistiikkayrityksissä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 59 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Suomi English Русский

Suomi English Русский Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Lisätiedot

Kuljetustilaukset sähköisesti

Kuljetustilaukset sähköisesti Kuljetustilaukset sähköisesti Miksi sähköinen kuljetustilaus? Virheet vähenevät Täydelliset tiedot koko kuljetusketjun ajan -> ei virheitä kuljetussuunnittelussa Oikea määrä kuljetuskapasiteettia oikeaan

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kevät 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Kevät 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 6 0 000 00 00 003 00 005 006 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge )

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 Rakennetaan seudusta kansainvälisesti näkyvä kokonaisuus osana Tukholma Turku Helsinki Kotka Pietari kehityskäytävää.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpron Missio Finpro s Mission Building successful Finland in global economy Finpro s Identity As a window to global change Finpro challenges

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia 2 2009 Digia Plc Kenttähuollon seminaari 26.5. 08:30 Rekisteröityminen ja aamiainen

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Hallinnointityökalut liikunnan ja. osana varhaisen tuen mallia

Hallinnointityökalut liikunnan ja. osana varhaisen tuen mallia Hallinnointityökalut liikunnan ja terveyden aktivointiin i tii kk koko henkilöstölle osana varhaisen tuen mallia Tehokkaasti taantuman varalle! Event Brokers EBS Oy/SporttiPassi, Tommy Sarja Event Brokers

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) Kymenlaakson logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-ohjelma 2007-2013 NELI- ohjelma 2007-2013 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN VÄLINEHUOLTOON

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN VÄLINEHUOLTOON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN VÄLINEHUOLTOON Kari Stenman Juhani Talvela Lea Värtö Kotka 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 62. Copyright: Kymenlaakson

Lisätiedot

GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015

GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015 GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015 Sisältö 1.GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2.GS1 standardijärjestelmä 3.GS1 Golli-palvelu digitalisoi

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla c85c6b (Hämeen ammattikorkeakoulu), olet kirjautuneena sisään.. tammikuuta 9:5:6 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset Teija Suoknuuti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu / North European Logistics Institute 7.4.2010 ELLO hanke 1.9.2009 30.4.2012

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista

WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista Ville Henttu Työryhmä: Ville Henttu, Lauri Lättilä, Juha Saranen, Olli-Pekka Hilmola Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö Prikaatintie 9, FIN-45100

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

SUSEtoberfest TERVETULOA

SUSEtoberfest TERVETULOA 1 SUSEtoberfest TERVETULOA #SUSEtoberfest SUSE silmäyksellä 5 Missä SUSE johtaa 6 SUSE strategia 7 Entä sitten Suomessa? Koulutus Teknologia-osaaminen Edustus Twitter Suomi SUSENews Yhteystiedot Materiaalit

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Mitä tutkittiin ja miksi? - tutkimus on osa

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet Päivi Voima Senior Researcher Hanken Missä olemme tänään? Riippuu keneltä kysyy Myynti 4P Customer experience Segmentointi B2C CRM Asiakkuudet Palvelut Sosiaalinen

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalvelut -Elävän luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä ja palveluja- Ekosysteemipalvelujen

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA -konserni lyhyesti Liikevaihto noin 772 miljoonaa EUR (2012) Liikevaihto kvartaaleittain 2012: Q1/2012 n. 190 milj. EUR Q2/2012 n. 194,4 milj. EUR Q3/2012 n. 180,0 milj. EUR

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results

FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results FBC:n kysely UAE:n suomalaisille 2014 Finnish Business Council Survey 2014 Results Taustatiedot, total 80 responses Asuin-/toimipaikkasi on Al Ain 4 % Abu Dhabi 9 % Muu, mikä? 3 % Dubai 84 % Oletko Finnish

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot