Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä"

Transkriptio

1 Kari Stenman Rajka Ivanis Juhani Talvela Juhani Heikkinen Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 58 ISSN: Tutkimuksia ja raportteja B-sarja

2 Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä Kari Stenman Rajka Ivanis Juhani Talvela Juhani Heikkinen Kotka 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 58.

3 Copyright: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taitto ja paino: Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2010 ISBN (NID.): ISBN (PDF.): ISSN: ISSN: (verkkojulkaisu)

4 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 Summary Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimusmenetelmät Haastattelut Haastatellut yritykset Haastattelututkimuksen tulokset (Logistiikkayritykset) Yrityksen sisäisesti käytetyt järjestelmät Viestintä sidosryhmien kanssa Viestintä venäläisten toimijoitten kanssa Tavaraliikenteessä kohdatut ongelmat Ongelmista tarkemmin Toiminnan tehostaminen Tietotekniikka apuun Liikevaihdon jakaantuminen Liiketoiminnan kehitys lähivuosina Yrityksiä kiinnostavat toimintamuodot Kielelliset valmiudet Valmiuksien kehittäminen Kiinnostus tuleviin hankkeisiin... 17

5 3.14 Cursor ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Yritysten omistuspohja Haastattelututkimuksen tulokset (ICT-yritykset) Ratkaisut ja Palvelut Kiinnostus logistiikkayrityksiin Liiketoiminta venäläisten kanssa Kiinnostus venäläisiin yrityksiin Kielelliset valmiudet Valmiuksien kehittäminen Kiinnostuksen kohteet Venäjän suuntaan Mitä tuotteita ja palveluja on tarjolla logistiikka-alalle Mitä hyötyä asiakkaat saavat Yritysten omistuspohja Johtopäätökset Jatkotoimenpiteet Lähteet Liite 1 Kysely logistiikkayrityksille Liite 2 Kysely ICT-yrityksille... 37

6 1 Johdanto Log-IT (logistic and information technologies) hankkeessa kartoitetaan suomalaisten ja venäläisten logistiikka- ja ICT-yritysten yhteistyömahdollisuuksia. Tietoja käytetään suuremman ja konkreettisiin toimenpiteisiin tähtäävän hankkeen suunnittelussa. Log-IT-hanke sijoittuu Kaakkois-Suomeen ja Venäjällä Pietarin talousalueeseen. Hankkeessa tarkasteltiin yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten toimijoiden välillä: RUS ICT-yritykset FIN logistiikkayritykset RUS logistiikkayritykset FIN ICT-yritykset RUS logistiikkayritykset FIN logistiikkayritykset Tämä hanke toteutettiin välisenä aikana. Hankkeen toteutukseen osallistuivat Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Varsinaisen tutkimustyön teki Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä. Tutkimusryhmä kävi haastattelemassa seitsemää logistiikkayritystä Kaakkois-Suomen alueella ja yhtätoista ICT-yritystä Etelä-Suomen alueella. Etukäteen laadittujen kysymysten pohjalta tehty vapaamuotoinen haastattelu osoittautui hyväksi metodiksi. Logistiikkayritysten haastattelujen teemoina olivat muun muassa millaisia sähköisiä järjestelmiä yritys käyttää, viestinnän jakautuminen, ongelmat Venäjän suuntaan, toiminnan tehostaminen, arviot liiketoiminnan kehittymisestä, kielelliset valmiudet sekä kiinnostus hankkeisiin, joissa ICT-teknologiaa kehitetään logististen toimintojen avuksi. ICT-yritysten haastattelujen teemoina olivat muun muassa, minkälaisia ratkaisuja tai palveluja yrityksellä on tarjota logistiikka-alalle, kiinnostus liiketoiminnasta logistiikka-alan yritysten kanssa sekä mitä hyötyä logistiikka-ala saa yrityksen palveluista ja tuotteista. 5

7 Summary Log-IT, logistic and information technologies project, identified areas of co-operation in logistics and ICT business between Finns and Russians. This research result will be used for another large and concrete measure of the project planning. Log-IT -project is located in south-eastern Finland and Russia, the St. Petersburg Economic Area. The project discovered the opportunities for cooperation of different actors. RUS ICT-companies FIN logistics companies RUS logistics companies FIN ICT-companies RUS logistics companies FIN logistic companies This project was implemented during The project was realized by the Kotka-Hamina Region Development Company LTD Cursor and Kymenlaakso University of Applied Sciences (UAS). The research was carried out by group from Kymenlaakso UAS. The research group interviewed seven logistics companies in South-Eastern region of Finland and eleven of ICT companies in southern Finland. A free-form interview with reformulated questions turned out to be a good method. The questionnaire directed to logistics companies aimed to investigate such information as what electronic (ICT) systems company have used, and what methods have been used to communicate with customers, what are the problems in cooperation, ways to enhance cooperation, estimate of the company turnover, language skills and interest of project where ICT technology developed to serve logistic operation. Topics with ICT companies included such as quality of solutions or a service offered to logistics companies, interest in forming a business relationship with logistics companies and benefits a logistics company can expect from their service and product. In Log-IT project, interviews revealed that the electronic systems in logistics companies served them moderately well. Most logistics companies had tailored a system or systems to suit to the company s processes. Almost all the interviewed logistics companies would like to operate under one system that could simplify the daily needs inside company and also with interest groups. They are also interested in a project which would develop a common system or systems integration that would enable handling data transfer between all parties. One of the main obstacles to purchase a new program is the high cost. Also, it is difficult to buy a product or service if there is no image or overview of the needs or the supply on the market. ICT-companies need to emphasize a payback from an investment. 6

8 ICT-companies have a clear desire to develop effective and user-friendly systems for the logistics sector. However, it is not profitable to design program for small logistics companies. On the basis of the interviews, the research group concluded that logistics companies are not tuned in to present possibilities of technology. Also logistics companies needs are not clear to ICT-companies. In this dilemma, one of solutions can be expert or consultant who knows about both sectors. In that way, a logistics company can be helped to plot and document the present-day technological environment, another side consultant or expert can explain to ICT-companies what kind technology solutions are required. One system to serve all company needs with all interest groups is not realistic. Instead, different systems should be compatible. The integration will save labor costs and avoid the routine work tasks. Also amounts of errors are reduced and give real-time information. In this way, cost savings are reached, because entering of information into a system once is enough. There would be no need to enter information manually to subsystems. The research group suggests a project which develops systems reconciliation. The project can polarize by logistics internal systems integration and logistics companies integration with their interest group`s integration. Kymenlaakso University of Applied Sciences can be one part of this job. A logistic company s system integration would also proliferate integration-knowledge in an area that also gives possibilities to subsectors. Availability of consultant services should be promoted, so that needs of logistics companies and ICT-companies solutions and services converge. These measures would also make it easier to purchase system software. 7

9 2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Logistiikka-alan sähköisten järjestelmien selvittämisen taustalla oli halu ymmärtää toiminnan nykyinen tila, jotta saataisiin eväät varsinaisen kehityshankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. Selvityksen kohteena oli myös, minkälaisia palveluja ja ratkaisuja ICT-yritykset pystyvät tarjoamaan logistiikkayrityksille. 2.1 Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelmäksi logistiikka- ja ICT-yrityksiin valittiin teemahaastattelu, joka on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelu etenee ennakkoon mietittyjen teemojen varassa, mutta itse haastattelutilanne voi olla hyvinkin vapaamuotoista keskustelua. Teemahaastattelussa käsitellään samat aiheet ja kysymykset kaikkien haastateltavien kanssa. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2009). Henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä tehty haastattelu osoittautui hyväksi metodiksi. Tällöin tutkimusryhmä ymmärsi paremmin yrityksen kokonaisprosessia. Jos kysely olisi suoritettu kirjeitse tai sähköisesti, olisi moni olennainen asia jäänyt epäselväksi. Vain yksi haastattelu jouduttiin suorittamaan puhelimitse haastateltavan aikatauluongelmien vuoksi. 2.2 Haastattelut Logistiikka- ja ICT-yritysten haastattelut käytiin varsin vapaamuotoisten keskusteluiden kautta. Haastattelijoilla oli pohjana kyselylomake, johon he tekivät muistiinpanonsa. Heti haastattelun jälkeen tutkimusryhmä teki yhteenvedon muistiinpanoistaan ja kuulemastaan, jotta kaikki olennainen tieto saatiin tallennettua. Logistiikkayritysten haastattelujen teemoina olivat muun muassa, millaisia sähköisiä järjestelmiä yritys käyttää, viestinnän jakautuminen, erilaiset toimintaprosessit, ongelmat Venäjän suuntaan, toiminnan tehostaminen, arviot liiketoiminnan kehittymisestä, kielelliset valmiudet sekä kiinnostus hankkeisiin, joissa ICT-teknologiaa kehitetään logististen toimintojen avuksi. Keskustelua käytiin myös yritysten prosesseista, jotta tutkimusryhmä saisi kokonaiskäsityksen, kuinka yritys toimii harjoittaessaan logistista liiketoimintaa. ICT-yritysten haastattelujen teemoina olivat muun muassa minkälaisia ratkaisuja tai palveluja yrityksellä on tarjota logistiikka-alalle, kenelle he ovat toimittaneet niitä, kiinnostus liiketoiminnasta logistiikka-alan yritysten kanssa, kielelliset valmiudet sekä mitä hyötyä logistiikka-ala saa yrityksen palveluista ja tuotteista. 8

10 2.3 Haastatellut yritykset Tutkimusryhmä teki pohjatyötä etsimällä tutkimukseen sopivia yrityksiä. Löydettyään ne, se otti yhteyttä yritykseen ja selvitti kuka olisi sopiva asiantuntija yrityksen sisältä vastaamaan kysymyksiin. Logistiikka-alalla tämä merkitsi sitä, että haastateltavan täytyisi tuntea yrityksessä käytettävät sähköiset järjestelmät. ICTyrityksissä haastateltavan täytyi tuntea läpikotaisin yrityksensä palvelut ja tuotteet. Jotta tutkimusryhmä pääsi toivottuihin tuloksiin, jouduttiin asettamaan muutamia reunaehtoja haastateltaville logistiikkayrityksille. Haastateltujen logistiikkayritysten kriteerit olivat seuraavat: Sijainti Kaakkois-Suomessa, henkilöstöä yli 10 ja liiketoimintaan venäläisten kanssa. Haastateltuja logistiikkayrityksiä oli yhteensä seitsemän, jotka toimivat Kotkassa, Haminassa ja Kouvolassa. Yrityksissä työskentelee reilusta kymmenestä useisiin kymmeniin henkilöihin. Kaikilla seitsemällä yrityksellä oli liiketoimintaa venäläisten toimijoitten kanssa. Venäläisten asiakkaiden suuri määrä korostui, sillä yritysten asiakkaista % oli venäläisiä. ICT-yritysten haastatteluissa ei ollut samanlaisia reunaehtoja. Haastatteluja tehtiin yhdentoista yrityksen kanssa, jotka toimivat Kotkassa, Kouvolassa ja Helsingissä. Logistiikka- ja ICT-yritysten haastattelut kestivät tunnista puoleentoista tuntiin. 9

11 3 Haastattelututkimuksen tulokset (Logistiikkayritykset) Logistiikka-alan yritysten haastattelut perustuivat kysymyspatteriin, jossa oli 16 kysymystä. 3.1 Yrityksen sisäisesti käytetyt järjestelmät Logistiikka yrityksiltä tiedusteltiin, mitä sähköisiä järjestelmiä yritys käyttää sisäisesti suorittaessaan päivittäisiä prosessejaan. Kävi varsin nopeasti ilmi, että alalla vallitsee varsin kirjava käytäntö. Seitsemän yrityksen otos ei ole varsin kattava, mutta se on silti suuntaa antava. Haastatteluissa ilmeni, että yrityksillä on käytössään keskimäärin 3 5 sähköistä järjestelmää. Tosin useissa tapauksissa oli käytössä yksi järjestelmä, joka oli räätälöity yrityksen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä ja varastonhallintajärjestelmä olivat samaa palikkaa. Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) Järjestelmän nimi: etrans, MCH, MCH2 Toimittaja: Geotrack, Logica Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) Järjestelmän nimi: etrans, Microsoft Dynamics Toimittaja: Logica, Microsoft Dynamics Kuljetussuunnittelu- ja ohjausjärjestelmä Järjestelmän nimi: LogiControl, Trans-IT Toimittaja: Nordig-Nextlog 3 yrityksellä 2 yrityksellä 2 yrityksellä Varastonhallintajärjestelmä 7 yrityksellä Järjestelmän nimi: LogMaster, MCH, MCH2, VarastoVille, etrans, Toimittaja: Geotrack, Logica, KyAMK/TietoEnator, LogMaster, Huolinta/Tullausjärjestelmä 6 yrityksellä Järjestelmän nimi: TransEdi, MCH, Edimon, etrans, LogMaster, Trans-IT Toimittaja: Logica, LogMaster, Aktiv Data Viivakoodi Järjestelmän nimi: Toimittaja: 5 yrityksellä Fifth Element, LogMaster, Optiscan Hand Held, Optiscan 10

12 2D-viivakoodi, RFID-tunniste ja Mobiilipäätteet Eivät olleet yritysten käytössä Muut Intranet-yhteys satamaoperaattoriin Esimiehille Outlookin kautta kalenteri (esim. palaverit) MCH2 web-palvelu (työhönohjausjärjestelmä) Scala (taloushallinta) Kaikilla seitsemällä alan yrityksellä oli siis käytössä varastohallintajärjestelmä. Vaikka näin on, niin silti Microsoftin Excel on monella yrityksellä apuna varastonhallinnassa. Kuudella yrityksellä seitsemästä oli huolinta/tullausjärjestelmä. Viivakoodi oli käytössä viidellä yrityksellä, mutta 2D-viivakoodia ei ollut käytössä kenelläkään. Vähemmän käytettyjä järjestelmiä yrityksen sisällä ovat toiminnanohj ausjärjestelmä(erp), asiakkuudenhallintajärjestelmä(crm) ja kuljetussuunnittelu- ja ohjausjärjestelmä. Yleisimpiä haastateltujen logistiikkayrityksen käyttämiä järjestelmiä ovat MCH2, LogMaster ja E-Trans. Jos tämän raportin lukija haluaa enemmän tietoa näistä järjestelmistä, raportin lopusta löytyy Linkit-otsikon alta Internet-linkkejä kyseisiin tuotteisiin. 3.2 Viestintä sidosryhmien kanssa Seuraavaksi kysyttiin, missä suhteessa yrityksen viestintä jakaantuu, kun kommunikoidaan alihankkijoiden, toimittajien, viranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Saatujen tulosten perustella voidaan sanoa, että yritysten viestintä sidosryhmien kanssa tapahtuu pääasiassa sähköpostitse. Logistiikkayritysten viestintä jakaantuu seuraavasti: Sähköposti 52 % Puhelin 34 % Faksi 11 % Web-palvelu 3 % Lisäksi kaikilla yrityksillä kommunikointi tullin kanssa tapahtui EDI / XML tiedonsiirtona. 3.3 Viestintä venäläisten toimijoitten kanssa Tässä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan, miten viestintä jakaantuu kun kommunikoidaan venäläisten toimijoitten kanssa. Yleisin viestintämuoto venäläisten toimijoitten kanssa oli sähköposti ja jonka prosentuaalinen osuus oli 74 %. Sähköposti 74 % Puhelin 20 % Faksi 5 % Web-palvelu 1 % 11

13 3.4 Tavaraliikenteessä kohdatut ongelmat Tässä kysymyksessä tiedusteltiin, minkälaisia ongelmia yritys on kohdannut Venäjälle/Venäjältä kulkevassa tavaraliikenteessä. Vastauksien perusteella voidaan sanoa, että yritysten kohtaamat ongelmat ovat varsin samankaltaisia. Venäjälle/Venäjältä kulkevassa tavaraliikenteessä suurimmat ongelmat ovat tietojen oikea-aikaisuus ja sovittujen aikataulujen pettäminen. Myös tietojen virheellisyys, tarvittavan tiedon puuttuminen, kieliongelmat, kulttuurierot sekä korruptio ja rikollisuus saivat kohtuullisesti ääniä. * Yhteen sopimattomat tietojärjestelmät saivat nolla vastausta johtuen yksinkertaisesti siitä, että yhteisiä järjestelmiä ei ole. (kuva 1) KUVA 1. Ongelmia Venäjälle kulkevassa tavaraliikenteessä 3.5 Ongelmista tarkemmin Sovittujen aikataulujen pettäminen todettiin varsin yleiseksi ongelmaksi. Asiakkaiden ilmoittamat autojen saapumisajat pitivät ani harvoin paikkansa. Yleensä ne olivat myöhässä ilmoitetusta saapumisajasta. Myöhästelyt saattavat olla jopa useita päiviä ja on ollut tapauksia, jossa auto on saapunut vasta viikon päästä ilmoitetusta ajankohdasta. Myös etuajassa saapuu autoja hakemaan rahtia, vaikka rahti ei ole vielä edes varastossa. Rahdin sisältö, paino ja määrät ovat joskus erilaisia kuin lähetyslistoissa olevat. Kuljettajien tietämättömyys haettavasta rahdista tai rahdin muuttaminen toisenlaiseksi lastausten aikana ovat tyypillisiä ongelmia, joita yritykset kohtaavat. Kuljettajien papereissa on usein virheitä tai kuljettajalta puuttuu jokin dokumentti. Dokumentissa on usein myös eri rekisterinumero kuin rahtia hakevassa autossa. Näitten virheiden ja epäselvyyksien selvittelyihin kuluu yritykseltä aikaa, ja sitä kautta selvää rahaa. 12

14 Haastatteluissa logistiikkayrityksissä on kohtuullisen paljon työntekijöitä jotka pystyvät kommunikoimaan venäjäksi. Työntekijöistä löytyi kieltä opiskelleita ja syntyperäisiä venäläisiä. Joskus kuljettajien puhuma murre on aiheuttanut lähes ylitsepääsemättömiä kielellisiä ongelmia, vaikka yrityksen puolelta on ollut keskustelemassa venäjää taitava henkilö. Joskus venäläinen kuljettaja jää odottamaan varastolle, vaikka kaikki on kunnossa ja rahti kyydissä rajanylitystä varten. Syy on todennäköisesti se, että hän odottaa sopivan venäläisen tullivirkailijan saapumista töihin. Logistiikkayrityksen työntekijät kutsuvat tätä reiäksi, jossa voi tutun tullivirkailijan kanssa hoitaa esimerkiksi kaksoislaskutusta. Sähköinen TIR-carnet on helpottanut hieman tätä ongelmaa, sillä sen mukaan on raja ylitettävä samana päivänä. 3.6 Toiminnan tehostaminen Tutkimusryhmä kysyi seuraavaksi, miten toimintaa voitaisiin tehostaa. Viivakoodi todettiin erittäin hyväksi ja käytännölliseksi järjestelmäksi. Se vähentää huomattavasti virheiden mahdollisuutta, verrattuna ennen manuaalisesti suoritettuun työhön. Koulutus nousi esiin yhtenä tehostamisen keinona. Joissakin yrityksissä myönnettiin, että työntekijöiden perehdyttäminen uusiin laitteisiin ja järjestelmiin ei ole ollut parasta mahdollista. Keskustellessa nousivat esiin myös kulttuurierot. Esimerkiksi hierarkia on Venäjällä aivan toisenlaista kuin Suomessa. Venäjällä pienimmästäkin asiasta täytyy kysyä ylemmältä taholta, vaikka se hidastaa tai voi jopa pysäyttää toimitusketjun kulun. 3.7 Tietotekniikka apuun Miten tietotekniikka voisi korjata ongelmia, kuului seuraava kysymys. sama järjestelmä kaikille osapuolille järjestelmä, jossa asiakas pääsisi katsomaan varastosaldoaan järjestelmä, jossa asiakas itse tekisi tilauksen verkkoyhteydet kuntoon ei osattu vastata kysymykseen Lähes kaikkien unelmana oli yksi ainoa järjestelmä, jolla voisi hoitaa kaikki logistiset toiminnot niin sisäisesti kuin sidosryhmien kanssa. Tällä hetkellä eräissä yrityksissä joudutaan siirtämään tietoja käsin järjestelmästä toiseen, joka teettään ylimääräistä työtä ja saattaa johtaa myös virheisiin. Myös järjestelmä, missä asiakkaat voisivat käydä katsomassa varastosaldojaan, sai kannatusta. Parissa yrityksessä tällainen järjestelmä oli jo käytössä. Asiakas kirjautuu ensin yrityksen järjestelmään, jonka jälkeen hän pääsee tutkimaan omia saldojaan. Nousi esiin myös idea siitä, että asiakkaat voisivat tulevaisuudessa tehdä itse tilaukset kyseisen järjestelmän kautta. Asiakkaiden järjestelmän kautta tekemät tilaukset nostivat myös epäilyksiä, sillä asiakkaiden tarpeet ovat niin erilaiset ja on jonkunlainen kynnys ehdottaa 13

15 asiakasta tekemään työ, joka on perinteisesti kuulunut logistiikka-alan yritykselle. Verkkoyhteyksien pätkiminen koettiin myös ongelmaksi. Työ seisoivat joskus jopa useita tunteja, kun sähköpostiyhteys ei toiminut. Osa haastatelluista ei osannut vastata mitenkään esitettyyn kysymykseen. Se tuli varsin selväksi, että ilman tietotekniikkaa nykypäivän logistiikkayritys ei voisi toimia. 3.8 Liikevaihdon jakaantuminen 2008 Suurin osa logistiikkayrityksen liikevaihdosta vuonna 2008 koostui varastointipalveluista. Seuravasta nähdään miten liikevaihto jakaantui logistiikkapalveluiden kesken: varastointipalvelut 44 % kuljetuspalvelut 27 % materiaalinkäsittelypalvelut 23 % ostotoimintapalvelut 4 % muut 2 % 3.9 Liiketoiminnan kehitys lähivuosina Seuraavaksi pyydettiin haastateltavia arvioimaan, miten yrityksen liiketoiminta kehittyy lähivuosina Venäjällä tai Venäjän suuntaan. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisistä käynnistynyt taantuma iski Kymenlaaksoon etuajassa muuhun Suomeen verrattuna. Vientiin suuntautuneessa maakunnassa tuotanto kääntyi laskuun jo vuoden 2008 alussa ja lasku vain jyrkkeni vuoden loppua kohden. Lisäksi Venäjän talouskasvun hidastuminen heijastuu kuljetustoiminnan vähenemisenä. Logistiikka-ala on kärsinyt voimakkaasti tästä tilanteesta. (Kymenlaakson kauppakamari 2009). Tässä kysymyksessä oleellista on se, mitä ajankohtaa käytetään vertauskohtana, vuotta 2007 vai vuotta Reilu vuosi sitten logistiikka-alalla meni hyvin. Tavara liikkui ja liiketoiminta kukoisti. Tänä päivänä tilanne on toinen, asiakkaiden dramaattinen väheneminen ja sitä kautta tuloksen putoaminen pistävät monet yritykset koville. Kysymykseen liiketoiminnan kehityksestä lähivuosina haastatellut pitivät vertailukohtanaan nykyistä tilannetta. Maailmantaloudellisesta taantumasta huolimatta, usko tulevaan oli varovaisen toiveikas. (kuva 2) Kysymyksessä käytettiin seuraavaa skaalaa. 1 = laskee huomattavasti 2 = laskee jonkin verran 3 = pysyy samana 4 = nousee jonkin verran 5 = nousee huomattavasti 14

16 KUVA 2. Arvio logististen palveluiden kehityksestä lähivuosina Venäjän suuntaan 3.10 Yrityksiä kiinnostavat toimintamuodot Kysyttäessä mikä toimintamuoto kiinnostaa yritystä, nousi selvästi esiin transito. Muita vaihtoehtoja olivat vienti, tuonti, alihankinta, yhteisyritys, tytäryhtiö ja muu. Transiton lisäksi muut kiinnostuksen kohteet olivat vienti, tuonti ja alihankinta. Tytäryhtiöstä ja yhteisyrityksestä ei ollut kiinnostunut yksikään haastatetuista yrityksistä. (kuva 3) 15

17 Kuva 3. Yrityksiä kiinnostavat toimintamuodot 3.11 Kielelliset valmiudet Seuraavaksi kysyttiin kuinka monta henkilöä yrityksestänne löytyy, jotka pystyvät kommunikoimaan venäjäksi. Monessa yrityksellä jopa puolet henkilöstöstä pystyi kommunikoimaan venäjäksi. Ainoastaan yhdellä yrityksellä oli vain yksi venäjää puhuva henkilö. (kuva 4) Kuva 4. Venäjää puhuvien määrä logistiikkayrityksissä 16

18 3.12 Valmiuksien kehittäminen Kun kysyttiin logistiikka-alan toimijoilta olisiko kielellisiä (venäjän kielen) valmiuksia tarpeen kehittää, vastaus oli yksimielisesti kyllä Kiinnostus tuleviin hankkeisiin Kun kehitetään suomalaisten- ja venäläistenyritysten logistista osaamista ICT-teknologian avulla, minkälainen hanke yritystänne kiinnostaisi? Lähes kaikkia vastaajia kiinnosti hanke, jossa kehitettäisiin yhteinen järjestelmä tai järjestelmien integrointi, joka mahdollistaisi kaikkien osapuolten tietojensiirron. sähköinen järjestelmä, joka palvelisi kaikkia osapuolia sama tieto kaikkien sidosryhmien hyödynnettävissä kaikki osapuolet käyttäisivät samaa järjestelmää järjestelmät kommunikoisivat keskenään asiakas pääsisi varastonhallintaohjelmaan (omiin tietoihinsa) asiakas voisi tehdä tilaukset suoraan järjestelmästä 3.14 Cursor ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Seuraavaksi kysyttiin, millä muulla tavoin Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja/ tai Cursor voisi auttaa yritystänne? kehittämällä sähköinen järjestelmä, joka palvelisi kaikkia osapuolia auttaa kehittämään järjestelmä apuja järjestelmien yhtenäistämiseksi yhteyksiä uusiin asiakkaisiin tarjoamalla kielikylpyjä teettämällä harjoitus- tai opinnäytetyö yrityksestä 3.15 Yritysten omistuspohja Yrityksien omistuspohja jakaantuu tasaisesti. Alla olevasta kuvasta näkyy haastateltujen yrityksien omistuspohja. (kuva 5) 17

19 Kuva 5. Omistuspohja 18

20 4 Haastattelututkimuksen tulokset (ICT-yritykset) ICT-yritysten haastattelut perustuivat kysymyspatteriin, jossa oli 10 kysymystä. 4.1 Ratkaisut ja Palvelut Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, onko yrityksellänne ratkaisuja ja palveluita logistiikka-alalle. Vastauksiksi saatiin erittäin monipuolinen joukko ratkaisuja, ohjelmia ja laitteita. erilaisia ohjelmia räätälöidyt järjestelmät välineitä toimitusketjun hallintaan palikoita, jotka saavat järjestelmät keskustelemaan keskenään yhteen sopivia palapelin osia logistista älykkyyttä dokumentinhallintaratkaisut kuljetushallintaratkaisut asiakkuudenhallintaratkaisut tulostuksenhallintaratkaisut raportointiratkaisut analyysiratkaisut palvelinratkaisut turvaratkaisut integraatioväyliä kehityspalveluja navigointipalvelu tunnistautumispalvelu markkinointi- ja viestintäpalvelut matkapuhelimessa toimiva kuljetusohje- ja raportointisovellus puhelin, anturi, telematiikka mobiiliratkaisut mobiilikirjoittimia (auto) pöytäkirjoittimia (varasto) käsimikroja trukki- ja ajoneuvopäätteet RFID-ratkaisuja PDA/EDA-laitteet puheratkaisut viivakoodiratkaisut verkkosuunnittelu + laitteisto (koko paketti) Sap-integraatio (mobiilipuoli) 19

21 Haastatellut ICT-yritykset ovat toimittaneet tuotteitaan monille toimialoille, joiden liiketoimintaan liittyy logistiikka. Toimialoihin kuuluvat muu muassa: metsäteollisuus metalliteollisuus satamaoperaattorit elintarviketeollisuus logistiikkayritykset kuljetusyritykset vähittäiskauppa liikennetiedotus 4.2 Kiinnostus logistiikkayrityksiin Seuraavaksi kysyttiin, kiinnostaako yritystänne liiketoiminta logistiikka-alan yritysten kanssa? Kymmenen yhdestätoista haastatellusta yrityksestä ilmaisi olevansa kiinnostunut. Jatkokysymys kuului, jos olette, niin keiden kanssa? Vastauksista tuli esiin yritysten erilaisen intressit. Osaa yrityksistä kiinnostivat keskisuuret ja suuret yritykset. Osaa taas kaikenkokoiset yritykset. Erään haastateltavan kiinnostuksen kohde oli nimenomaan pienet kuljetusliikkeet. Toisen yrityksen visiot logistiikkaalalla olivat kansainväliset markkinat. 4.3 Liiketoiminta venäläisten kanssa Onko yrityksellänne ollut liiketoimintaa venäläisten logistiikka-alan yritysten kanssa, kuului seuraava kysymys. Vain kahdella yrityksellä oli ollut yhteistyötä venäläisen osapuolen kanssa. 4.4 Kiinnostus venäläisiin yrityksiin Kiinnostaako yritystänne liiketoiminta venäläisten yritysten kanssa? Yli 90 % yrityksestä ilmaisi mielenkiintonsa liiketoimintaan venäläisen tahon kanssa. 4.5 Kielelliset valmiudet Seuraavaksi kysyttiin, kuinka monta henkilöä yrityksestänne löytyy, jotka pystyvät kommunikoimaan venäjäksi. Vain kahdesta yrityksestä yhdestätoista löytyi tällaista osaamista, toisesta yksi ja toisesta kaksi henkilöä. 20

22 4.6 Valmiuksien kehittäminen Kun kysyttiin ICT-alan toimijoilta olisiko kielellisiä (venäjän kielen) valmiuksia tarpeen kehittää, vastaus oli yksimielisesti kyllä. 4.7 Kiinnostuksen kohteet Venäjän suuntaan Kysyttäessä kiinnostusta Venäjän suuntaan, nousi esiin yritysten kiinnostus asiakkaista Venäjältä ja asiakkaista suomalais-venäläisistä logistiikantoimijoista (kuva 6). Yhdellä yrityksellä ei ollut lainkaan kiinnostusta Venäjän suuntaan. KUVA 6. Yritystä kiinnostavat vaihtoehdot 4.8 Mitä tuotteita ja palveluja on tarjolla logistiikka-alalle ICT-yrityksiltä tiedusteltiin, mitä tuotteita ja palveluita yritys voisi tarjota logistiikka-alan toimijoille. Ilmeni, että yli 90 % yrityksistä voisi tarjota räätälöityjä ratkaisuja. Sen sijaan työasemat ja palvelimet eivät kuuluneet näiden yritysten tuotteisiin. Seuraavassa tuotteita ja palveluita, joita haastatellut yritykset voisivat tarjota logistiikka-alalle. Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) Järjestelmän nimi: MS Dynamics NAV, Logius, Mill-Planner MES, SAP, Axapta, V-10, TekRF, MOI Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) Järjestelmän nimi: MS Dynamics, MS Dynamics CMR 4.0, räätälöitynä Kuljetussuunnittelu- ja ohjausjärjestelmä Järjestelmän nimi: 5 th Force, Ekoajo, Mill-Planner MES, etrans, MS Navi- Trans, IT4Cargo, MOI 21

23 Varastonhallintajärjestelmä Järjestelmän nimi: MS Dynamics NAV, Logius, SAP Mobile, Mill-Planner MES, etrans, MS NaviTrans Huolinta/Tullausjärjestelmä Järjestelmän nimi: etrans, Viivakoodi Järjestelmän nimi: etrans liitettynä, erilaisia räätälöityjä ratkaisuja, erilasia lukijoita 2D-viivakoodi Järjestelmän nimi: OMA viivakoodi puhelin, erilaisia räätälöityjä ratkaisuja, erilaisia lukijoita RFID-tunniste Järjestelmän nimi: etrans, Profimill, Watch For Mobiilipäätteet Mobiili ERP/OMA kuljetus, PDA ja EDA laitteet, puheohjaus, trukkipäätteet, käsitietokoneet Muut Wlan-verkko kapeakaista-verkko 450-verkko raportointipalvelu analyysipalvelu tiedonvarmennuspalvelu tuntikirjausjärjestelmä dokumentinhallinta (intranet) henkilöstönhallintajärjestelmä kartta- ja paikkatietopalvelu kuljetussuunnittelu tullisanomienvälitys sähköinen laskutus optimointi mobiilirahtikirja mobiili GPS Yrityksillä oli valmiutta konsultointipalveluihin, ylläpitopalveluihin ja projektointipalveluihin. Yrityksillä oli tarjota myös kokonaisratkaisuja. Ne pitivät sisällään kokonaisuuden alusta loppuun: konsultointi, suunnittelu, kauppa, toimitus, projektointi, asennus ja ylläpito. Yrityksillä saattoi myös olla kyky toimittaa kokonaisjärjestelmä, johon esimerkiksi kuuluvat viivakoodi, 2D-viivakoodi, RFID-tunniste ja mobiilipääte. Valmiutta löytyi myös järjestelmien integrointiin niin, että olemassa olevat eri sovellukset saadaan keskustelemaan keskenään. Analyysipalvelulla voidaan tutkia, mistä tuotteesta saadaan paras kate. Eräs mielenkiintoinen ohjelmisto pystyy muodostamaan asiakasyrityksen kuljetus-, tullaus-, laskutus- ja raportointirungon. Järjestelmän avulla hallitaan niin tavara- ja tietovirtoja sekä edustajaverkkoon että asiakaskuntaan. Tullin sähköiset ilmoituskanavat ovat myös tässä ohjelmistossa käytettävissä. Jos tämän raportin lukija haluaa enemmän tie- 22

24 toa näistä järjestelmistä, raportin lopusta löytyy Linkit-otsikon alta Internet-linkkejä kyseisiin tuotteisiin. 4.9 Mitä hyötyä asiakkaat saavat Kysyttäessä mitä logistiikka-alan asiakkaat hyötyvät/saavat yrityksen palveluista/ tuotteista, nousi yksi vastaus ylitse muiden ja se oli säästöjä. Seuraavassa luettelo hyödyistä, joita asiakkaat saavat. kustannussäästöjä työkalut paremman tuloksen tekemiseen työkalut kehittämään omaa kilpailukykyään työkalut käsittelemään ja palvelemaan paremmin omia asiakkaitaan työkalut asiakkuuden seurantaa raportit ja analyysit auttavat strategisissa päätöksissä työkalut dokumenttienhallintaan tehokkuutta ja joustavuutta lisää laatua palveluun ekologisuutta toimivia ja laadukkaita järjestelmiä kokonaispakettien ansiosta rajapintaongelmat jäävät pois ympärivuorokautista palvelua myynnissä palvelua, josta maksetaan vain siitä, mitä tarvitaan rutiinityöt vähenevät virheet vähenevät mahdollisesti lisätuloja kapasiteetin paranemisen myötä reaaliaikaista tietoa työajan säästöt työn laatu paranee parempaa virtojen seurantaa parempaa resurssienhallintaa turvallisuutta 4.10 Yritysten omistuspohja Haastateltujen ICT-yritysten omistus oli selvästi suomalaisten yksityishenkilöiden hallussa. Alla olevasta kuvasta näkyy haastateltujen yrityksien omistuspohja. (kuva 7) 23

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Belt and Road Initiative (OBOR)

Belt and Road Initiative (OBOR) Belt and Road Initiative (OBOR) Enright, Scott & Associates on tehnyt selvityksen aiheesta Tekesille ja tämän esityksen materiaali perustuu suurelta osin Michael Enrightin taustamateriaaliin. 26.1.2016

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 59 :n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Tulevaisuusfoorumi Koli 5.11.2015 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Älykkäät tehtaat tuottavat älykkäitä tuotteita ja palveluja Tuottavuuden

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot