Supply Chain Management - SCM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Supply Chain Management - SCM"

Transkriptio

1 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan hallinnan aina raakaaineentuotannosta vähittäismyyntiin saakka. Tavoitteena on lisätä kaikkien ketjun jäsenten välistä kommunikointia ja siten alentaa kustannuksia, lisätä myyntiä ja tehostaa asiakaspalvelua. Logistiikka Logistiikkaa tarkastelee tuotannon, materiaali- ja tietovirtojen sekä hankinta- ja asiakaspalvelujen hallitsemista, operatiivisen tason kuljetus-, varastointi-, tilaustenkäsittely- ja pakkauskysymyksistä strategisen tason kilpailukysymyksiin. SCM -järjestelmät ovat hyvin massiivisia tietojärjestelmiä sisältäen lukuisia toimintoja. käytännössä hyvin puutteellisia ajatellen toimitusketjun hallintaa alun perin tarkoitettu lähinnä suuryritysten sisäisten toimitusketjujen hallintaan. Supply Chain Management - SCM SCM yhdistäjänä Toimitusketjun hallintajärjestelmä on esitetty yksittäisen yrityksen eri tehtaiden toiminnanohjaus järjestelmien (ERP) yhdistäjänä. ERP järjestelmien sisältämä informaatio on usein yhteen sopimattomassa muodossa, jolloin SCM tarvitaan informaation yhteensovittamiseen. ERP järjestelmien toiminnallisuudet ovat vaatimattomia, jolloin SCM tarjoaa runsaasti lisäominaisuuksia, kuten keskitetyn ratkaisun päätöksentekoon. 1

2 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management Syyt SCM -järjestelmien käyttöönottoon Yritysten kansainvälistyminen Toimipisteitä ja tehtaita maantieteellisesti laajalla alueella, jolloin yrityksen toimintojen koordinointi mm. kuljetusten taloudellistaminen on helpompaa. Tuotteiden monimutkaisuus Yrityksellä ei aina ole tarvittavia resursseja omien tuotteiden tuottamiseksi. Joskus myös resurssien kehittäminen vaatii runsaasti aikaa, minkä vuoksi yritykset tekevät yhteistyötä yhteisen toimitusketjun hallinnan järjestelmien välityksellä mm. ajoitusten yhteensovittamisessa. Markkinoiden nopeat muutokset Monilla toimialoilla kehitys on yhä dynaamisempaa, jolloin markkinat saturoituvat nopeammin ja uusia tuotteita on tuotava markkinoille tiheämmin. Lisäksi tuotteet ovat entistä enemmän asiakasräätälöityjä. Tarvitaan siis yritysten sisäisten ja niiden välisten toimitusketjujen hallintaa. Supply Chain Management Syyt SCM -järjestelmien käyttöönottoon Toimintavarmuuden parantuminen keskeinen tekijä yrityksen kilpailukyvyn kannalta, koska se lisää yrityksen houkuttelevuutta (esim. asema varmana toimittajana). Varastojen pieneneminen varastojen pieneneminen vaikuttaa kannattavuuteen varsinkin monimutkaisten tuotteiden kohdalla (varastot muuttuvat nopeasti epäkuranteiksi). SCM:n seuraukset Tuotannon läpimenoajan lyheneminen antaa yritykselle mahdollisuuden joustavuuteen ja nopeisiin reaktioihin, mutta tällöin (jälleen kerran) yritysten sisäisen kuin välisenkin toimitusketjun hallinta on oltava kunnossa. Toimitusketjun hallinnan keskeisenä tarkoituksena on kyetä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja jolloin voidaan samanaikaisesti lisätä kilpailukykyä parantamalla toimitusvarmuutta ja parantamalla kannattavuutta pienentämällä varastoja. 2

3 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management SCM:n vaarat Laajojen järjestelmien heikko luotettavuus tietoturvan ja käyttövarmuuden osalta. Järjestelmien synnyttämien epätasapainoisten yrityssuhteiden epäterve vaikutus markkinoihin. Kehitysnäkymät Yritykset ulkoistavat toimintojaan nykyistä teknologiaa ja tekniikkaa hyödyntäen (ASP, SaaS ym.), mikä alentaa huomattavasti toimitusketjun kustannuksia, mikä puolestaan voisi alentaa PK - yritysten kynnystä ryhtyä hyödyntämään SCM -järjestelmiä. Informaatio ja päätöksenteko tehokas päätöksenteko edellyttää informaatiota, mutta toisaalta informaation jakaminen vaikuttaa päätöksenteossa osapuolten valtaasemaan toistensa suhteen. Yritykset (voivat toimia) toimivat toistensa asiakkaina, mutta samanaikaisesti jollain toisella alueella toistensa kilpailijoina. Niin kauan kuin omien ollaan tekemisissä omien lähi asiakkaiden ja toimittajien kanssa, ongelmien suuruus on kohtuullinen, mutta kun ketju kattaa myös asiakkaiden asiakkaat ja toimittajien toimittajat, niin ollaan hieman vaikeammassa tilanteessa. Informaation jakamisessa on (vieläkin) ongelmia johtuen mm. järjestelmien joustamattomuudesta, tosin tässä asiassa on päästy jo aika pitkälle. 3

4 University of Vaasa, Department of Computer Science, Ratkaisumallit Toimitusketjun hallinnassa on kaksi ratkaisumallia yritysten väliselle päätöksenteolle: keskitetty malli ja avoin hajautettu malli. Keskitetty malli informaatio kerätään yhteen toimitusketjun yritykseen, joka tekee päätöksiä koskien omaa ja toimitusketjun muita yrityksiä ajatellen ja levittää informaation päätöksistään toimitusketjun muille yrityksille. Avoin, hajautettu malli jokainen yritys kerää muilta toimitusketjujensa yrityksiltä tarvitsemansa informaation, jonka avulla se tekee omat päätöksensä. Lisäksi informaation ja päätösten on oltava näkyviä muille toimitusketjujensa yrityksille. Ratkaisumallien ongelmat Keskitetyn ratkaisumalli rengillä on useita isäntiä, joiden edut ovat ristiriitaisia, mistä aiheutuu tehottomuutta jos yksi isäntä voi tehdä päätöksen omaksi edukseen ja joka voi haitaksi muille. Avoin, hajautettu malli yrityksellä on toimitusketjuissa asiakkaita ja toimittajia, jotka ovat toistensa kilpailijoita, jolloin yrityksen luotettavuus kärsii, jos yksi osapuoli saa sen kautta tärkeää informaatiota toisesta osapuolesta. Tehokas yritysten välinen päätöksenteko edellyttää ainakin osin suljettua hajautettua ratkaisumallia, jossa päätöksentekoa tukevat toiminnot perustuvat informaation jakamiseen vain siihen suoraan liittyvien osapuolien välillä. Keskeisin ongelmista liittyy siihen, kuinka laajasti yksittäiseen päätöksentekoon kannattaa kytkeä muita toimitusketjujen yrityksiä. 4

5 University of Vaasa, Department of Computer Science, Lopuksi Kyky vastata asiakkaiden toiveisiin luo enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Toimitusketjun parantaminen nostaa arvoa asiakkaalle ja luodaan kannattavampi yhtiö. Kuluttajat etsivät periaatteessa samaa tai vastaavaa tuotetta parhaaseen mahdolliseen hintaan. Yritykset tietävät tämän olevan totta ja siksi on etsittävä tapoja leikata kustannuksia, pitää tulot ja tarjota parempaa palvelua ja arvoa asiakkaalle koska se haluaa säilyttää kyseisen asiakkaan. Tekniikka on tärkeä rooli siinä. Lopuksi Kuusi tärkeintä suuntausta toimitusketjun hallintaan tänään kysynnän suunnittelu Kysyntävetoinen painopiste tarkoittaa sitä että myynti keskittyy siihen, mitä tuotteita "halutaan" markkinoilla ja siksi johtaa asiakaslähtöiseen tapaan hallita toimitusketju tehokkaasti. globalisaatio Useimmat yritykset etsivät parasta paikkaa missä valmistaa tuote halvalla, laadusta tinkimättä, sekä etsivät parasta paikkaa ostaa tarvitsemansa raaka-aineet tai alihankinta valmistaa tuote. Lisääntynyt kilpailu ja hintapaineet Tänään ainutlaatuinen tuote ei riitä säilyttämään kilpailukykyään markkinoilla, koska on liian monia kilpailukykyisiä tuotteita joka kategoriassa. Hinta ei ole aioa tekijä, koska ihmiset valmiita ostamaan paremmat tuotteen kuin halvemman, jos heillä ei ole varaa siihen. 5

6 University of Vaasa, Department of Computer Science, Lopuksi Kuusi tärkeintä suuntausta toimitusketjun hallintaan tänään Ulkoistaminen Toimitusketjusta voi ulkoistaa tiettyjä osia, mutta on keskityttävä asianmukaiseen hallinnointiin, viestintään ja kontrollimuuttujiin joilla arvioidaan ulkoistettuja palveluntarjoajia ja heidän prosesseja. Lyhyemmät ja monimutkaisemmat tuotteiden elinkaaret Tarvitsee keskittyä paremmin uuden tuotteen tuotesuunnittelun niin että tuotteen myynnin lakkauttaminen otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon, ja suunnitteluun ja valmistukseen käytetään samankaltaisia menetelmiä niin, että ne koskevat koko tuotevalikoimaa. Sidosryhmien välinen yhteistyö laajennetussa toimitusketjussa Oikeat työkalut (ohjelmistot), prosessit ja organisaatiorakenne tekee tehokakkaan toimitusketjun yhteistyön mahdolliseksi. Kuluttajien, toimittajien ja valmistajien tulee olla linjassa parantaakseen toimitusketjun arvoa. Lopuksi Teknologioita tarvitaan näiden keskeisten trendien toteuttamiseen: ERP ohjaa liiketoimintaa tehokkaasti, täydennettynä SCM ratkaisuilla jotka on suunniteltu nykypäivän monimutkaisuuden ja volatiliteetin huomioon ottaen ja suunnattu luomaan integroitu, virtaviivainen ja ketterä toimitusketju. 6

7 University of Vaasa, Department of Computer Science, Asiakkuudenhallinta Customer Relationship Management CRM Tietojärjestelmien rooli Porterin mukaan yrityksen toiminta voidaan jakaa sen arvoketju mukaisesti perus- ja tukitoimintoihin, mutta organisaation tietojärjestelmien rooli voidaan hahmottaa toisin jakamalla niiden toimintaalue samoin perustein. Aina jako ei ole täysin selvä, sillä osa järjestelmistä (ERP) voi hallita osittain niin perus- ja tukitoimintojakin. Asiakkuudenhallinta Asiakkuuksien hallinta tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatiot pyrkivät hoitamaan asiakassuhteitaan kaikissa asiakkuuden elinkaaren vaiheissa. Perustaltaan on kyse asiakkaiden, liiketoiminnan ja prosessien tuntemisesta ja oikeiden, tarpeisiin pohjautuvien ratkaisujen löytämisestä. ERM, ecrm, SFA, Contact Center Asiakkaiden liiketoiminnan ja prosessien tuntemista ja oikeiden tarpeisiin pohjautuvien ratkaisujen löytäminen TEKES 110/2001 7

8 University of Vaasa, Department of Computer Science, Asiakkuuden elinkaari jokaisessa vaiheessa asiakkaalla on erilaisia tarpeita ja haluja, joihin yrityksen on kyettävä vastaamaan omalla tarjonnallaan. ongelman muodostaa em. kuvan alaosan toimintojen välinen tiedonvaihto: useita eri henkilöitä, jotka eivät välttämättä tiedä mitä yrityksen toiset edustajat ovat asiakkaan kanssa sopineet. CRM pyrkii poistamaan näitä tietoaukkoja. Miksi asiakkuuksien hallintajärjestelmä? Kilpailuetu asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden nostaminen markkinointi-, myynti-, ja asiakastukipanostuksia on tehostettava enemmän hyötyä tuotekehitykseen ja liiketoiminnan strategiseen suuntaamiseen. Vanhoista asiakassuhteista lisää liikevaihtoa ja samalla luomaan proaktiivinen suhde asiakkaan kanssa jolloin pystytään ennustamaan asiakkaan tarve tai ongelma. Etua yritykslle Tutkimusten mukaan CRM-mallien vaikutus liiketoimintaan näkyy mm. säästöinä toimintakuluissa (mm. myynti- ja markkinointi) liiketoiminnan voittojen kasvamisessa (myyntihenkilöstön ajankäyttö, asiakastyytyväisyys) Johto kykenee strategisesti suuntaamaan yritystä ja sen tuote- ja palvelukehitystä kun se tietää merkittävimmät asiakasryhmät ja niiden tarpeet.. henkilöstön ajan käytön tehostuminen laaja-alainen asiakkaiden tarpeita koskevan tietämyksen kasvu lisääntynyt asiakastyytyväisyys 8

9 University of Vaasa, Department of Computer Science, Etua yrityksille mutta, vain jos CRM-liiketoimintamallit ja järjestelmät kyetään yhteensovittamaan ja ottamaan käyttöön CRM ei aina kyetä hyödyntämään johtuen teknologian rajallisuudesta nykyisen liiketoimintamallin toimivuudesta hyvin ilman voimakasta asiakaskeskeistä ajattelua henkilöstön vastarinta kanava minkä kautta asiakkaan kanssa kommunikoidaan on tärkeä, mutta asiakas on kyettävä tunnistamaan jokaisessa kanavassa yksilöllisesti (tunne asiakkaasi) Asiakastiedon kerääminen haaste yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi entistä dynaamisemmaksi (asiakas profiili, toiminnan integroiminen asiakkaiden prosessien mukaisesti). CRM hanke (Töyli) CRM tarkoittaa aina muutoksia organisaatiossa itsessään sekä teknologian hyödyntämisessä. Se tarkoittaa sitoutumista ja asiakkaan tarpeiden huomioimista ja itse organisaatiossa kannustimia. Toinen merkittävä muutos organisaatiossa koskee tiedon saatavuutta. CRM ajattelussa organisaatiossa pyritään avoimeen asiakastiedon jakamiseen. CRM tarkoittaa myös vision ja strategian tarkentamista, uudelleen organisoinnin suunnittelua ja mittausjärjestelmiä. PK yrityksille on tarjolla kohtuuhintaisia järjestelmiä, jotka ovat heikosti skaalautuvia ja räätälöitäviä. Suurille yrityksille isompia järjestelmiä jotka maksavat paljon ja ovat suhteellisen helppoja sovittaa yrityksen tarpeisiin. Asiakaskohtaisesti räätälöityjä järjestelmiä. 9

10 University of Vaasa, Department of Computer Science, CRM ohjelmistot (Töyli) Asiakaslähtöiset järjestelmät ovat merkittäviä investointeja, joten epäonnistumisiin ei ole varaa. Kustannuksia tulee ohjelmistojen lisäksi laitteistoista, implementoinnista, sisäisestä kehityksestä, tuesta jne. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti prosessilähtöisyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Valitun ohjelmiston tulisi olla avoin, skaalautuva, modulaarinen ja integroitavissa yrityksen muihin sovelluksiin. Asiakassuhteiden hallinta (Töyli) CRM-järjestelmien tärkeimpiä komponentteja: Myynnin tuki asiakasprofiili, tuotekonfigurointi Myynnin johdon tuki myynnin analysointi Markkinointi segmentointi, kampanjoiden hallinta Ajanhallinta käyttäjien ja ryhmien kalenterit Asiakaspalvellu ja tuki virheiden vastaanotto, reklamointi Kenttähenkilöstön tuki reaaliaikainen tieto Ylimmän johdon tuki raportointi, ennusteet Toiminnanohjausjärjestelmäintegrointi perusjärjestelmät 10

11 University of Vaasa, Department of Computer Science, Enterprice Relationship Management (Töyli) ERM = ecom + CRM + KM + ERP + SCM ERM on CRM:n laajennus, jossa asiaskasuhteiden lisäksi hallitaan suhteita alihankkijoihin ja toimittajiin. ERM ja CRM käsittelyä voi selkiyttää rajauksella, että ERM ja CRM eivät tue suoranaisesti päivittäistä operatiivista toimintaa, vaan ne ovat näiden taustatoimintoja. ERM:n ajatellaan laajentuvan asiakkaiden suuntaan. Sen toiminnot sisältävät mm: potentiaalisten toimittajien tunnistamisen toimittajien osaamisen ja suorituskyvyn arvioinnin toimittajien seurannan toimittajien kehittämisen. Myyntiketjun hallintajärjestelmä (SeCM)(Töyli) Tarkoittaa tässä tapauksessa samanlaista järjestelmää kuin Supply Chain Management (toimitusketjunhallinta), mutta vain käytettynä asiakkaaseen päin syntyvän ketjun hallintaan. Järjestelmällä voidaan hallita myyntiprosessia kuten asiakkaan ostopäätöksiä ja tilauksia. SCM -järjestelmällä hallitaan asiakasprosessia. Myyntiketjun hallintajärjestelmä on integroitu monikanavaiseen tilaustenhankinta järjestelmään, joka kohdistuu lähinnä ostotapahtumaan. 11

12 University of Vaasa, Department of Computer Science, Myyntiketjun hallintajärjestelmä (SeCM)(Töyli) Selling Chain Management (SeCM) Ajureita Liiketoiminnan voimat massaräätälöinti/henkilökohtaistaminen, myynninedistämisen tuki ja tilausvirheet, monikanavaisuus, tuotteiden monimutkaisuus, sääntely ym. Teknologiset voimat Prosessien toimivuuden rajoittuneisuus, myynnin rajoitukset, SFA (Sales Force Automation) rajallisuus Toiminnanohjausjärjestelmät Tietojärjestelmien kehityksen ja yritysten tarpeiden muutosten takia yritykset ovat ottaneet käyttöön yhä laajempia tietojärjestelmäkokonaisuuksia Trendinä on ollut järjestelmien, tietokantojen ja sovellusten kasvava integraatio Viime vuosikymmenen kuluessa monen organisaation keskeiseksi haasteeksi nousi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Nämä järjestelmät tarjoavat integroidun ratkaisun yrityksen tietomassojen ja liiketoimintaprosessien hallintaan 92 12

13 University of Vaasa, Department of Computer Science, Toiminnanohjausjärjestelmät Järjestelmät ovat kasvaneet monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, joiden tarjoamia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia on vaikea hahmottaa Mitä laajempaa ja kokonaisvaltaisemmin organisaation toimintaan vaikuttavaa tietojärjestelmää ollaan hankkimassa, sitä haastavampi on järjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi Epäonnistuminen käyttöönottoprojektissa voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin ja estää toiminnanohjausjärjestelmän potentiaalien hyödyntämisen 93 Tuotannonohjaus Tuotannonohjauksella tarkoitetaan yrityksen eri toimintojen, ostojen, valmistuksen, markkinoinnin, talouden yms. yhteensovittamista siten, että tuotantotavoitteet saavutetaan. Yrityksen tuotannon suunnitteluavaruus on moniulotteinen ja siihen liittyy ohjaustoiminnot, ohjauksen kohteet ja aikajänne PTS=pitkän tähtäimen suunnittelu (useita vuosia) KTS=keskipitkän tähtäimen (vuosi tai pari) LTS=lyhyen tähtäimen suunnittelu (vuosi tai alle) Huom! Aikajänteiden pituus riippuu suunnittelun kohteesta 94 13

14 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjaus Tuotannonohjaus on toiminnan jatkuvaa käynnissä pitämistä Ohjaus perustuu operatiivisen tason lyhyen aikavälin suunnitelmiin Taustalla on kuitenkin taktisia ja strategisia suunnitelmia, joiden aikaulottuvuus voi olla useita vuosia Tuotannonohjauksen päämäärä on tehokas tuotanto Päätavoitteet ovat toimitusten hallinta, kapasiteetin tehokas käyttö ja tuotannon sitoman pääoman tehokas käyttö Tavoitteet voidaan kuvata myös tarkemmin kuten alla olevassa taulukossa. Mikäli tavoitteet on kuvattu tarkasti, voi osa olla toisilleen vastakkaisia. 95 Tuotannonohjaus Automaatiojärjestel mät Tuotannonohjauksen informaatiojärjestelmä joutuu tyydyttämään hyvin monia tarpeita, jotka vaihtelevat toimialasta ja yrityksestä riippuen. Tuotetekijöistä keskeisiä ohjattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat Tuotteen rakenteen monimutkaisuus Vakioisuus Tuotteen asema elinkaarellaan tai jalostusketjussa Tuotteen luonne tavarana, palveluksena tai immateriaalisena tuotteena

15 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjaus Markkinatekijöistä ohjattavuuteen vaikuttaa Kausi- ja suhdannevaihtelut Lama (nousu- tai laskusuhdanne) Muutokset kilpailurakenteessa Uusien yritysten tulo markkinoille tai poistuminen Muutokset asiakaskäyttäytymisessä Kilpailevien tuotteiden markkinakehitys Muoti-ilmiöt Kuva: Suhdannevaihtelun vaikutus ohjauksen Painoaloihin (Tauno Kilpeläinen) Automaatiojärjestel mät 97 Tuotannonohjausjärjestelmät Perustoiminnoista myyntiä ja markkinointia hallitaan usein CRM (Customer Relationship Management) eli asiakkuudenhallintajärjestelmällä. CRM -järjestelmällä voidaan hallita asiakassuhteita, säilyttää tietoja eri asiakkaista, jaotella asiakkaat segmentteihin ja seurata asiakkaiden toimintaa kuten ostoja ja kiinnostuksen kohteita. CRM -järjestelmällä voidaan aikatauluttaa myyntiä ja myös hallita asiakassuhteeseen sitoutuvia organisaation osia, kuten myynti- ja markkinointihenkilöitä, teknistä tukea ja myyntityöntekijöitä

16 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Myynnin järjestelmänä voi toimia CRM:n rinnalla myös SCM*, Selling Chain Management, eli myyntiketjun hallintajärjestelmä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa samanlaista järjestelmää kuin Supply Chain Management, johon lyhenne SCM yleensä viittaa, mutta vain käytettynä toimitusketjun sijaan asiakkaaseen päin syntyvän ketjun hallintaan. Järjestelmällä voidaan hallita myyntiprosessia kuten asiakkaan ostopäätöksiä ja tilauksia. Järjestelmän kautta syntyy tietoa, kuten liikevaihtoon, myynnin toimintamuotoihin ja tarjouksiin liittyvää tietoa, joka usein integroidaan muihin järjestelmiin. Myyntiprosessin hallintajärjestelmä on usein integroituna CRM:ään, sillä molemmissa järjestelmissä käsitellään asiakasta ja asiakkaaseen liittyvää tietoa. Siinä missä CRM hallitsee asiakastietoa, hallitaan SCM* -järjestelmällä asiakasprosessia. * Selling Chain Management -järjestelmän lyhenne on sama kuin Supply Chain Management -järjestelmän, eli SCM 99 Tuotannonohjausjärjestelmät Logistiikka ja ostotoiminta ovat toimintoja, joita hallitaan hallitsemalla toimitusketjua. Toimitusketjun hallintajärjestelmää kutsutaan nimellä SCM, Supply Chain Management ja sillä voidaan suunnitella, aikatauluttaa ja kontrolloida toimituksia toimitusketjussa. Logistisessa ketjussa kaikilla väliportailla voi olla oma tietokantansa, mutta tällöin tietojärjestelmä kohdistuu vain yrityksen oman toimintaan. Jos toimitusketju on kiinteä, voi yrityksillä myös olla yhtenäinen SCM, jossa tietokannat on integroitu ja esimerkiksi asiakasyritys voi tehdä tilauksia toimittajaltaan internetin yli. Katso SCI

17 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät SCI eli Supply Chain Intelligence on seuraava kehitysaskel SCM-järjestelmistä. Erona on SCI-järjestelmän älykkyys. SCI-järjestelmä kerää tietoa toimitusketjusta strategista päätöksentekoa varten. Tapahtumat tallentuvat tietokantaan ja niitä voidaan seurata tilastollisesti. 101 Tuotannonohjausjärjestelmät PDM, Product Data Management, eli suomeksi tuotetiedon hallintajärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla säilötään, jaetaan ja ylläpidetään tuotteeseen liittyvää tietoa koko sen elinkaaren ajan. Tuotetietoa ovat esimerkiksi tuotteeseen liittyvät dokumentit, kuten suunnittelupiirustukset (usein CAD-piirustuksia) ja käyttöohjeet, tuoterakenne, tuotteeseen tarvittavat nimikkeet ja/tai komponentit ja tuotteen elinkaaren tila. Tuotetiedon hallintajärjestelmää tarvitsevat usein valmistavan teollisuuden yritykset ja se voi olla tarpeellinen myös valmistavalle pkyritykselle, jos sillä on vaikeasti hallittavia ja monimutkaisia valmistettavia tuotteita. Se toimii erityisesti tuotesuunnittelun ja -kehityksen työkaluna, sillä nämä toiminnot tuottavat tuotetietoa, mutta se on myös olennainen työkalu huollolle, joka tarvitsee tuotetietoja huoltotoimenpiteitä varten. Huolto myös päivittää järjestelmään jälkikäteen tehdyt muutokset. Katso PLM

18 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät PLM, Product Life Cycle Management, eli elinkaaren hallintajärjestelmä liittyy usein PDM -järjestelmään. Se on suunniteltu erityisesti hallitsemaan tuotteen elinkaarta ja sen avulla voidaan jäljittää mikä tahansa valmistettu tai myyty tuote aina valmistuserään asti. Sen avulla voidaan myös seurata esimerkiksi huoltovälejä ja ennakoida huoltotarpeita. Katso PDM. 103 Tuotannonohjausjärjestelmät Yleisin tuotesuunnittelun ja -kehityksen työkalu on CADjärjestelmä. CAD-järjestelmiä on erilaisia ja niitä käytetään varsinkin valmistavassa teollisuudessa, missä tuotesuunnittelulla on keskeinen rooli, mutta myös esimerkiksi rakennusalalla. CAD-järjestelmillä luodaan ja hallitaan tuotesuunnitelmia, esimerkiksi kaaviokuvia koneiden osista. Järjestelmät voivat olla useiden osastojen käytössä, niin että suunnittelutieto on käytettävissä yhteisen tietokannan kautta eri tuotesuunnitteluprosessin vaiheissa. CAD-järjestelmät ovat myös läheisessä yhteydessä PDMjärjestelmien kanssa, sillä alun perin PDM oli CADjärjestelmän laajennus suunnittelutiedon jakamista varten

19 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät ERP, Enterprise Resource Planning tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmää. Se on yleensä yksi suurimmista tietojärjestelmäkokonaisuuksista yrityksessä. ERP:n rooli on toimia eri toimintojen erillisten tietojärjestelmien sijasta yhtenäisenä, integroituna järjestelmänä, jossa sama tieto on eri osastojen käytössä ja palvelee niitä eri tarkoituksissa. Yleensä ERP:llä hallitaan yrityksen sisäisiä perustoimintoja kuten logistiikkaa, tuotantoa ja taloushallintoa. ERP-järjestelmät ovat luonteeltaan modulaarisia, mikä tarkoittaa että kaikki toiminnot järjestelmässä ovat omia moduulejaan. ERP-järjestelmän hankintaa suunniteltaessa yritys voi siis miettiä mitä moduuleja se tarvitsee järjestelmäänsä ja valita näin räätälöidyn ratkaisun toimittajalta. Modulaarisuus mahdollistaa myös ominaisuuksien helpohkon lisäämisen järjestelmään jälkikäteen. 105 Tuotannonohjausjärjestelmät Perustoimintojen lisäksi nykyiset ERP-toimittajat ovat laajentaneet järjestelmiensä moduuleja jo niin paljon, että joillain ERP-järjestelmillä voidaan hallita jo lähestulkoon kaikki toiminnot yrityksessä. ERP:n ja muiden järjestelmien, kuten CRM:n ja SCM:n keskinäiset roolit ovatkin muuttumassa ERP-järjestelmien pystyessä hallitsemaan yhä useampia toimintoja. Alla oleva kuva esittää perinteisen ERP-järjestelmän ja lähitulevaisuuden laajennetun ERP:n, eli XRP(eXtended ERP) - järjestelmän välisen eron

20 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät ERP-järjestelmät kattavat usein niin monia toimia jo automaattisesti, että esimerkiksi palvelualojen pk-yritysten tulisi varoa hankkimasta liian laajaa järjestelmää. Logistiikka- ja tuotantomoduulit lienevät hyödyllisiä valmistavan teollisuuden toimialoilla, kun palvelualojen tarve kohdistuu usein ERP:stä vain taloushallintoon. Taloushallinnon järjestelmiä onkin tarjolla paljon myös erillisinä ohjelmistoina. Näillä ohjelmistoilla voidaan hallita joko koko taloushallintoa, tai sitten vain tarpeelliseksi katsottavaa taloushallinnon osa-aluetta. 107 Tuotannonohjausjärjestelmät Taloushallinnon järjestelmät koostuvat useista eri toiminnoista, jotka voivat olla olemassa joko erikseen, tai integroituna toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Pkyrityksille ei ehkä ole välttämätöntä hankkia kaikkia taloushallinnon sovelluksia, vaan ne osat tai moduulit, jotka palvelevat parhaiten sen tarpeita. Järjestelmät sisältävät mm. seuraavia ominaisuuksia: Rahaliikenteen hallinta Pääkirja, päiväkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Käyttöomaisuus Tilinpäätös

21 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Henkilöstöhallinnan (Human Resource Management) - järjestelmillä voidaan hallita yrityksen henkilöstöä. Järjestelmän avulla hallinnoidaan henkilöstön osaamistietoja, voidaan tehdä urasuunnittelua ja hallita esimerkiksi työnkiertoa, sekä hallita kaikenlaista henkilöstöön liittyvää tietoa. HRM-järjestelmillä voidaan hallita myös palkanlaskentaa erilaisiin tulos- ja bonuspalkkausiin, sekä ikälisiin liittyen, luomalla esimerkiksi henkilökohtaisia kerroinjärjestelmiä. Henkilöstöhallinta on yrityksen tukitoimintoja, mutta sitä pystytään usein myös hallitsemaan pääosin perustoimintoihin käytetyillä ERP-järjestelmillä. 109 Tuotannonohjausjärjestelmät Tiedonhallintajärjestelmillä (Knowledge Management) voidaan hallita niin henkilöstöön liittyviä osaamistietoja kuin esimerkiksi yrityksen dokumentteja. Järjestelmän tarkoituksena on tiedon jakaminen yrityksessä sen henkilöiden kesken. Yhteisiä, esimerkiksi maantieteellisesti hajautettuja projekteja voidaan hallita yhteisten verkossa olevien jaettujen tietojen ja dokumenttien avulla

22 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Johdon laskentajärjestelmät Taloushallinnon järjestelmillä hallitaan yrityksen ulkoista laskentaa, sisäistä, eli johdon laskentaa puolestaan siihen suunnitelluilla järjestelmillä. Järjestelmillä voidaan hallita kaikenlaisia peruslaskentatoimen operaatioita kuten budjetointia, kustannuslajilaskentaa, toimintolaskentaa ja suoritus- ja investointilaskelmia. eprocurement Sähköinen hankinta Sähköisen hankinnan järjestelmillä hankinta voidaan sähköistää käyttämällä sähköisiä markkinapaikkoja ja ekatalogeja. Sähköisellä hankinnalla tarkoitetaan koko hankintaprosessin sähköistämistä ostotapahtumasta laskutukseen. 111 Tuotannonohjausjärjestelmät Jotta liiketoimintaa voidaan kehittää, pitää yrityksen toimintaa pystyä seuraamaan ja mittaamaan. Tätä varten on kehittynyt erilaisia seuraus- ja raportointijärjestelmiä. Yksi keskeisimmistä järjestelmistä on DSS, Decision Support System jonka tarkoituksena on tukea johtoa päätöksenteossa. Muita järjestelmiä ovat esimerkiksi MIS, Management Information System eli keskijohdon tietojärjestelmä ja EIS, Executive Information System eli ylimmän johdon tietojärjestelmä. Monet johdonjärjestelmistä perustuvat Data Warehouse -ratkaisuun. Data Warehouse on tietokanta, johon kerätään keskeistä tietoa yrityksen eri tietokannoista. Data Warehouse ei ole reaaliaikaisesti päivittyvä, vaan sinne päivitetään tärkeää tietoa muista tietokannoista esimerkiksi päivittäin tai viikoittain. Tietokantaan tehdään porauksia, joiden tuloksena saadaan raportteja esimerkiksi asiakaskäyttäytymistrendeistä. Raportointi- ja päätöksenteontukijärjestelmät eivät tee päätöksiä, vaan antavat tarvittavaa informaatiota päätöksiä tekevälle johdolle. Myös BI, eli Business Intelligence -järjestelmällä kerätään tietoa päätöksentekoa ja strategian luomista varten. BI:ssä tieto on muihin järjestelmiin poiketen tietoa myös yrityksen ympäristöstä, sidosryhmistä ja kilpailijoista

23 University of Vaasa, Department of Computer Science, Enterprice resource Planning(ERP) (Töyli) Toiminnanohjausjärjestelmät ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, kuten tuotantoa, jakelua, laskutusta jne. ERP-järjestelmään voi sisältyä erilaisia osioita, esimerkiksi palkanlaskenta, kirjanpito, reskontra, varastonhallinta, tuotannonohjaus sekä materiaalin, projektien, huollon, resurssien ja omaisuuden hallinta. Tyypillistä on, että nykyaikaisissa järjestelmissä osiot ovat erillisiä moduuleita. Rakenne antaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia vain osan komponenteista tai edetä käyttöönotossa asteittain. Modulaarisuus vaatii integrointia, joka toteutetaan yhteisen tietokannan tai tietokantojen kautta. ERP (Töyli) Integrointi voi tuottaa yritykselle todella suuria etuja, kun eri toiminnoissa syntyvä tieto saadaan reaaliaikaisesti muiden käyttöön. Samalla se kuitenkin muuttaa organisaatioiden toimintatapoja ja riippuvuutta eri toimintojen välillä. Häiriöt ja virheet yhdessä toiminnossa vaikuttavat entistä herkemmin ja nopeammin toiseen toimintoon. Ongelmat voivat olla järjestelmän monimutkaisuuden takia hankalia selvittää. ERPin käyttöönotto on suuri ja vaikea projekti erityisesti yrityksille, joilla ei ole ollut toimintojen yli ulottuvia tietojärjestelmiä. Tilanne voi olla ongelmallinen myös käyttäjäryhmille ja osastoille joiden toimintakulttuurit ja ajattelumallit poikkevat toisistaan. PK-yrityksille ERP järjestelmien käyttöönotto on ongelmallinen siksi, että perusmodulien määrä on sama kuin isoilla yrityksillä ja PK yrityksillä on usein rajallisemmat resurssit ja myös puutteellinen osaaminen tietojärjestelmien käyttöönotossa. 23

24 University of Vaasa, Department of Computer Science, ERP (Töyli) Hankinta ja käyttöönotto Jotkut järjestelmät pakottavat yritykset sopeuttamaan toimintansa järjestelmän määrittelemiin malleihin. Joustamattomista keskivertoratkaisuista ei voi odottaa merkittävää kilpailuetua. Toiset järjestelmät ovat joustavia ja ne voidaan parametroinnin avulla sovittaa yrityksen liiketoimintaprosesseihin. Tällaisilla ratkaisuilla on taas mahdollisuus saada kilpailuetua. Riippuvuus toimittajista Suurissa yrityksissä koko toiminta voidaan harvoin rakentaa yhden kokonaisratkaisun varaan, koska riippuvuus yhdestä toimittajasta aiheuttaisi merkittävän riskin (suuri toimittaja saattaa menettää markkinaosuuttaan ja kannattavuuttaan nopeasti). Erittäin voimakkaat toimittajat voivat puolestaan päästä liian merkittävään osan asiakkaan päätöksentekoprosessissa. ERP (Töyli) Riskejä Isolla, merkittävällä toimittajalla on useita asiakkaita, jolloin merkityksettömille asiakkaille tarjotaan standardiratkaisuja, joita asiakkaiden on vaikea sovittaa omaan ympäristöönsä. Asiakkaiden neuvotteluasema on huono, koska toimittajan vaihtaminen on erittäin kallis operaatio silloin kun järjestelmä rakentuu yhden ratkaisun varaan. Lisäksi organisaatiomuutosten ja yritysfuusioiden onnistuminen täysin erilaiset tietojärjestelmäarkkitehtuurit omaavien yritysten välillä voi olla vaikeaa ja yhtenäiseen järjestelmään ei päästä. 24

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet

Lasse Määttä Prove Expertise Oy. Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Lasse Määttä Prove Expertise Oy Testauksen- ja projektinhallinnan yhdistämisen edut ja mahdollisuudet Totuuksia laadunvarmistuksesta Laadunvarmistus aiheuttaa jopa 50% tuotekehitysprojektin kuluista Laadunvarmistus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Matti Vuori Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Edistääkö avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmien käyttävyyttä vai ei? Siitä on vielä oikeastaan aikaista tehdä diagnoosia, mutta erilaisia käytettävyyttä

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä 2 OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan tilausten hyväksynnäksi etukäteen.

Lisätiedot

Digitalisaatio ja teollinen internet valmistavan teollisuuden pkyrityksien. Digivaattori hankkeen esittelykierros

Digitalisaatio ja teollinen internet valmistavan teollisuuden pkyrityksien. Digivaattori hankkeen esittelykierros Digitalisaatio ja teollinen internet valmistavan teollisuuden pkyrityksien moottorina Digivaattori hankkeen esittelykierros 23.-2.9.2016 Tilaisuuden sisältö Mitä digitalisaatio ja teollinen internet oikein

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot