Supply Chain Management - SCM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Supply Chain Management - SCM"

Transkriptio

1 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan hallinnan aina raakaaineentuotannosta vähittäismyyntiin saakka. Tavoitteena on lisätä kaikkien ketjun jäsenten välistä kommunikointia ja siten alentaa kustannuksia, lisätä myyntiä ja tehostaa asiakaspalvelua. Logistiikka Logistiikkaa tarkastelee tuotannon, materiaali- ja tietovirtojen sekä hankinta- ja asiakaspalvelujen hallitsemista, operatiivisen tason kuljetus-, varastointi-, tilaustenkäsittely- ja pakkauskysymyksistä strategisen tason kilpailukysymyksiin. SCM -järjestelmät ovat hyvin massiivisia tietojärjestelmiä sisältäen lukuisia toimintoja. käytännössä hyvin puutteellisia ajatellen toimitusketjun hallintaa alun perin tarkoitettu lähinnä suuryritysten sisäisten toimitusketjujen hallintaan. Supply Chain Management - SCM SCM yhdistäjänä Toimitusketjun hallintajärjestelmä on esitetty yksittäisen yrityksen eri tehtaiden toiminnanohjaus järjestelmien (ERP) yhdistäjänä. ERP järjestelmien sisältämä informaatio on usein yhteen sopimattomassa muodossa, jolloin SCM tarvitaan informaation yhteensovittamiseen. ERP järjestelmien toiminnallisuudet ovat vaatimattomia, jolloin SCM tarjoaa runsaasti lisäominaisuuksia, kuten keskitetyn ratkaisun päätöksentekoon. 1

2 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management Syyt SCM -järjestelmien käyttöönottoon Yritysten kansainvälistyminen Toimipisteitä ja tehtaita maantieteellisesti laajalla alueella, jolloin yrityksen toimintojen koordinointi mm. kuljetusten taloudellistaminen on helpompaa. Tuotteiden monimutkaisuus Yrityksellä ei aina ole tarvittavia resursseja omien tuotteiden tuottamiseksi. Joskus myös resurssien kehittäminen vaatii runsaasti aikaa, minkä vuoksi yritykset tekevät yhteistyötä yhteisen toimitusketjun hallinnan järjestelmien välityksellä mm. ajoitusten yhteensovittamisessa. Markkinoiden nopeat muutokset Monilla toimialoilla kehitys on yhä dynaamisempaa, jolloin markkinat saturoituvat nopeammin ja uusia tuotteita on tuotava markkinoille tiheämmin. Lisäksi tuotteet ovat entistä enemmän asiakasräätälöityjä. Tarvitaan siis yritysten sisäisten ja niiden välisten toimitusketjujen hallintaa. Supply Chain Management Syyt SCM -järjestelmien käyttöönottoon Toimintavarmuuden parantuminen keskeinen tekijä yrityksen kilpailukyvyn kannalta, koska se lisää yrityksen houkuttelevuutta (esim. asema varmana toimittajana). Varastojen pieneneminen varastojen pieneneminen vaikuttaa kannattavuuteen varsinkin monimutkaisten tuotteiden kohdalla (varastot muuttuvat nopeasti epäkuranteiksi). SCM:n seuraukset Tuotannon läpimenoajan lyheneminen antaa yritykselle mahdollisuuden joustavuuteen ja nopeisiin reaktioihin, mutta tällöin (jälleen kerran) yritysten sisäisen kuin välisenkin toimitusketjun hallinta on oltava kunnossa. Toimitusketjun hallinnan keskeisenä tarkoituksena on kyetä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja jolloin voidaan samanaikaisesti lisätä kilpailukykyä parantamalla toimitusvarmuutta ja parantamalla kannattavuutta pienentämällä varastoja. 2

3 University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management SCM:n vaarat Laajojen järjestelmien heikko luotettavuus tietoturvan ja käyttövarmuuden osalta. Järjestelmien synnyttämien epätasapainoisten yrityssuhteiden epäterve vaikutus markkinoihin. Kehitysnäkymät Yritykset ulkoistavat toimintojaan nykyistä teknologiaa ja tekniikkaa hyödyntäen (ASP, SaaS ym.), mikä alentaa huomattavasti toimitusketjun kustannuksia, mikä puolestaan voisi alentaa PK - yritysten kynnystä ryhtyä hyödyntämään SCM -järjestelmiä. Informaatio ja päätöksenteko tehokas päätöksenteko edellyttää informaatiota, mutta toisaalta informaation jakaminen vaikuttaa päätöksenteossa osapuolten valtaasemaan toistensa suhteen. Yritykset (voivat toimia) toimivat toistensa asiakkaina, mutta samanaikaisesti jollain toisella alueella toistensa kilpailijoina. Niin kauan kuin omien ollaan tekemisissä omien lähi asiakkaiden ja toimittajien kanssa, ongelmien suuruus on kohtuullinen, mutta kun ketju kattaa myös asiakkaiden asiakkaat ja toimittajien toimittajat, niin ollaan hieman vaikeammassa tilanteessa. Informaation jakamisessa on (vieläkin) ongelmia johtuen mm. järjestelmien joustamattomuudesta, tosin tässä asiassa on päästy jo aika pitkälle. 3

4 University of Vaasa, Department of Computer Science, Ratkaisumallit Toimitusketjun hallinnassa on kaksi ratkaisumallia yritysten väliselle päätöksenteolle: keskitetty malli ja avoin hajautettu malli. Keskitetty malli informaatio kerätään yhteen toimitusketjun yritykseen, joka tekee päätöksiä koskien omaa ja toimitusketjun muita yrityksiä ajatellen ja levittää informaation päätöksistään toimitusketjun muille yrityksille. Avoin, hajautettu malli jokainen yritys kerää muilta toimitusketjujensa yrityksiltä tarvitsemansa informaation, jonka avulla se tekee omat päätöksensä. Lisäksi informaation ja päätösten on oltava näkyviä muille toimitusketjujensa yrityksille. Ratkaisumallien ongelmat Keskitetyn ratkaisumalli rengillä on useita isäntiä, joiden edut ovat ristiriitaisia, mistä aiheutuu tehottomuutta jos yksi isäntä voi tehdä päätöksen omaksi edukseen ja joka voi haitaksi muille. Avoin, hajautettu malli yrityksellä on toimitusketjuissa asiakkaita ja toimittajia, jotka ovat toistensa kilpailijoita, jolloin yrityksen luotettavuus kärsii, jos yksi osapuoli saa sen kautta tärkeää informaatiota toisesta osapuolesta. Tehokas yritysten välinen päätöksenteko edellyttää ainakin osin suljettua hajautettua ratkaisumallia, jossa päätöksentekoa tukevat toiminnot perustuvat informaation jakamiseen vain siihen suoraan liittyvien osapuolien välillä. Keskeisin ongelmista liittyy siihen, kuinka laajasti yksittäiseen päätöksentekoon kannattaa kytkeä muita toimitusketjujen yrityksiä. 4

5 University of Vaasa, Department of Computer Science, Lopuksi Kyky vastata asiakkaiden toiveisiin luo enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Toimitusketjun parantaminen nostaa arvoa asiakkaalle ja luodaan kannattavampi yhtiö. Kuluttajat etsivät periaatteessa samaa tai vastaavaa tuotetta parhaaseen mahdolliseen hintaan. Yritykset tietävät tämän olevan totta ja siksi on etsittävä tapoja leikata kustannuksia, pitää tulot ja tarjota parempaa palvelua ja arvoa asiakkaalle koska se haluaa säilyttää kyseisen asiakkaan. Tekniikka on tärkeä rooli siinä. Lopuksi Kuusi tärkeintä suuntausta toimitusketjun hallintaan tänään kysynnän suunnittelu Kysyntävetoinen painopiste tarkoittaa sitä että myynti keskittyy siihen, mitä tuotteita "halutaan" markkinoilla ja siksi johtaa asiakaslähtöiseen tapaan hallita toimitusketju tehokkaasti. globalisaatio Useimmat yritykset etsivät parasta paikkaa missä valmistaa tuote halvalla, laadusta tinkimättä, sekä etsivät parasta paikkaa ostaa tarvitsemansa raaka-aineet tai alihankinta valmistaa tuote. Lisääntynyt kilpailu ja hintapaineet Tänään ainutlaatuinen tuote ei riitä säilyttämään kilpailukykyään markkinoilla, koska on liian monia kilpailukykyisiä tuotteita joka kategoriassa. Hinta ei ole aioa tekijä, koska ihmiset valmiita ostamaan paremmat tuotteen kuin halvemman, jos heillä ei ole varaa siihen. 5

6 University of Vaasa, Department of Computer Science, Lopuksi Kuusi tärkeintä suuntausta toimitusketjun hallintaan tänään Ulkoistaminen Toimitusketjusta voi ulkoistaa tiettyjä osia, mutta on keskityttävä asianmukaiseen hallinnointiin, viestintään ja kontrollimuuttujiin joilla arvioidaan ulkoistettuja palveluntarjoajia ja heidän prosesseja. Lyhyemmät ja monimutkaisemmat tuotteiden elinkaaret Tarvitsee keskittyä paremmin uuden tuotteen tuotesuunnittelun niin että tuotteen myynnin lakkauttaminen otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon, ja suunnitteluun ja valmistukseen käytetään samankaltaisia menetelmiä niin, että ne koskevat koko tuotevalikoimaa. Sidosryhmien välinen yhteistyö laajennetussa toimitusketjussa Oikeat työkalut (ohjelmistot), prosessit ja organisaatiorakenne tekee tehokakkaan toimitusketjun yhteistyön mahdolliseksi. Kuluttajien, toimittajien ja valmistajien tulee olla linjassa parantaakseen toimitusketjun arvoa. Lopuksi Teknologioita tarvitaan näiden keskeisten trendien toteuttamiseen: ERP ohjaa liiketoimintaa tehokkaasti, täydennettynä SCM ratkaisuilla jotka on suunniteltu nykypäivän monimutkaisuuden ja volatiliteetin huomioon ottaen ja suunnattu luomaan integroitu, virtaviivainen ja ketterä toimitusketju. 6

7 University of Vaasa, Department of Computer Science, Asiakkuudenhallinta Customer Relationship Management CRM Tietojärjestelmien rooli Porterin mukaan yrityksen toiminta voidaan jakaa sen arvoketju mukaisesti perus- ja tukitoimintoihin, mutta organisaation tietojärjestelmien rooli voidaan hahmottaa toisin jakamalla niiden toimintaalue samoin perustein. Aina jako ei ole täysin selvä, sillä osa järjestelmistä (ERP) voi hallita osittain niin perus- ja tukitoimintojakin. Asiakkuudenhallinta Asiakkuuksien hallinta tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatiot pyrkivät hoitamaan asiakassuhteitaan kaikissa asiakkuuden elinkaaren vaiheissa. Perustaltaan on kyse asiakkaiden, liiketoiminnan ja prosessien tuntemisesta ja oikeiden, tarpeisiin pohjautuvien ratkaisujen löytämisestä. ERM, ecrm, SFA, Contact Center Asiakkaiden liiketoiminnan ja prosessien tuntemista ja oikeiden tarpeisiin pohjautuvien ratkaisujen löytäminen TEKES 110/2001 7

8 University of Vaasa, Department of Computer Science, Asiakkuuden elinkaari jokaisessa vaiheessa asiakkaalla on erilaisia tarpeita ja haluja, joihin yrityksen on kyettävä vastaamaan omalla tarjonnallaan. ongelman muodostaa em. kuvan alaosan toimintojen välinen tiedonvaihto: useita eri henkilöitä, jotka eivät välttämättä tiedä mitä yrityksen toiset edustajat ovat asiakkaan kanssa sopineet. CRM pyrkii poistamaan näitä tietoaukkoja. Miksi asiakkuuksien hallintajärjestelmä? Kilpailuetu asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden nostaminen markkinointi-, myynti-, ja asiakastukipanostuksia on tehostettava enemmän hyötyä tuotekehitykseen ja liiketoiminnan strategiseen suuntaamiseen. Vanhoista asiakassuhteista lisää liikevaihtoa ja samalla luomaan proaktiivinen suhde asiakkaan kanssa jolloin pystytään ennustamaan asiakkaan tarve tai ongelma. Etua yritykslle Tutkimusten mukaan CRM-mallien vaikutus liiketoimintaan näkyy mm. säästöinä toimintakuluissa (mm. myynti- ja markkinointi) liiketoiminnan voittojen kasvamisessa (myyntihenkilöstön ajankäyttö, asiakastyytyväisyys) Johto kykenee strategisesti suuntaamaan yritystä ja sen tuote- ja palvelukehitystä kun se tietää merkittävimmät asiakasryhmät ja niiden tarpeet.. henkilöstön ajan käytön tehostuminen laaja-alainen asiakkaiden tarpeita koskevan tietämyksen kasvu lisääntynyt asiakastyytyväisyys 8

9 University of Vaasa, Department of Computer Science, Etua yrityksille mutta, vain jos CRM-liiketoimintamallit ja järjestelmät kyetään yhteensovittamaan ja ottamaan käyttöön CRM ei aina kyetä hyödyntämään johtuen teknologian rajallisuudesta nykyisen liiketoimintamallin toimivuudesta hyvin ilman voimakasta asiakaskeskeistä ajattelua henkilöstön vastarinta kanava minkä kautta asiakkaan kanssa kommunikoidaan on tärkeä, mutta asiakas on kyettävä tunnistamaan jokaisessa kanavassa yksilöllisesti (tunne asiakkaasi) Asiakastiedon kerääminen haaste yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi entistä dynaamisemmaksi (asiakas profiili, toiminnan integroiminen asiakkaiden prosessien mukaisesti). CRM hanke (Töyli) CRM tarkoittaa aina muutoksia organisaatiossa itsessään sekä teknologian hyödyntämisessä. Se tarkoittaa sitoutumista ja asiakkaan tarpeiden huomioimista ja itse organisaatiossa kannustimia. Toinen merkittävä muutos organisaatiossa koskee tiedon saatavuutta. CRM ajattelussa organisaatiossa pyritään avoimeen asiakastiedon jakamiseen. CRM tarkoittaa myös vision ja strategian tarkentamista, uudelleen organisoinnin suunnittelua ja mittausjärjestelmiä. PK yrityksille on tarjolla kohtuuhintaisia järjestelmiä, jotka ovat heikosti skaalautuvia ja räätälöitäviä. Suurille yrityksille isompia järjestelmiä jotka maksavat paljon ja ovat suhteellisen helppoja sovittaa yrityksen tarpeisiin. Asiakaskohtaisesti räätälöityjä järjestelmiä. 9

10 University of Vaasa, Department of Computer Science, CRM ohjelmistot (Töyli) Asiakaslähtöiset järjestelmät ovat merkittäviä investointeja, joten epäonnistumisiin ei ole varaa. Kustannuksia tulee ohjelmistojen lisäksi laitteistoista, implementoinnista, sisäisestä kehityksestä, tuesta jne. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti prosessilähtöisyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Valitun ohjelmiston tulisi olla avoin, skaalautuva, modulaarinen ja integroitavissa yrityksen muihin sovelluksiin. Asiakassuhteiden hallinta (Töyli) CRM-järjestelmien tärkeimpiä komponentteja: Myynnin tuki asiakasprofiili, tuotekonfigurointi Myynnin johdon tuki myynnin analysointi Markkinointi segmentointi, kampanjoiden hallinta Ajanhallinta käyttäjien ja ryhmien kalenterit Asiakaspalvellu ja tuki virheiden vastaanotto, reklamointi Kenttähenkilöstön tuki reaaliaikainen tieto Ylimmän johdon tuki raportointi, ennusteet Toiminnanohjausjärjestelmäintegrointi perusjärjestelmät 10

11 University of Vaasa, Department of Computer Science, Enterprice Relationship Management (Töyli) ERM = ecom + CRM + KM + ERP + SCM ERM on CRM:n laajennus, jossa asiaskasuhteiden lisäksi hallitaan suhteita alihankkijoihin ja toimittajiin. ERM ja CRM käsittelyä voi selkiyttää rajauksella, että ERM ja CRM eivät tue suoranaisesti päivittäistä operatiivista toimintaa, vaan ne ovat näiden taustatoimintoja. ERM:n ajatellaan laajentuvan asiakkaiden suuntaan. Sen toiminnot sisältävät mm: potentiaalisten toimittajien tunnistamisen toimittajien osaamisen ja suorituskyvyn arvioinnin toimittajien seurannan toimittajien kehittämisen. Myyntiketjun hallintajärjestelmä (SeCM)(Töyli) Tarkoittaa tässä tapauksessa samanlaista järjestelmää kuin Supply Chain Management (toimitusketjunhallinta), mutta vain käytettynä asiakkaaseen päin syntyvän ketjun hallintaan. Järjestelmällä voidaan hallita myyntiprosessia kuten asiakkaan ostopäätöksiä ja tilauksia. SCM -järjestelmällä hallitaan asiakasprosessia. Myyntiketjun hallintajärjestelmä on integroitu monikanavaiseen tilaustenhankinta järjestelmään, joka kohdistuu lähinnä ostotapahtumaan. 11

12 University of Vaasa, Department of Computer Science, Myyntiketjun hallintajärjestelmä (SeCM)(Töyli) Selling Chain Management (SeCM) Ajureita Liiketoiminnan voimat massaräätälöinti/henkilökohtaistaminen, myynninedistämisen tuki ja tilausvirheet, monikanavaisuus, tuotteiden monimutkaisuus, sääntely ym. Teknologiset voimat Prosessien toimivuuden rajoittuneisuus, myynnin rajoitukset, SFA (Sales Force Automation) rajallisuus Toiminnanohjausjärjestelmät Tietojärjestelmien kehityksen ja yritysten tarpeiden muutosten takia yritykset ovat ottaneet käyttöön yhä laajempia tietojärjestelmäkokonaisuuksia Trendinä on ollut järjestelmien, tietokantojen ja sovellusten kasvava integraatio Viime vuosikymmenen kuluessa monen organisaation keskeiseksi haasteeksi nousi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Nämä järjestelmät tarjoavat integroidun ratkaisun yrityksen tietomassojen ja liiketoimintaprosessien hallintaan 92 12

13 University of Vaasa, Department of Computer Science, Toiminnanohjausjärjestelmät Järjestelmät ovat kasvaneet monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, joiden tarjoamia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia on vaikea hahmottaa Mitä laajempaa ja kokonaisvaltaisemmin organisaation toimintaan vaikuttavaa tietojärjestelmää ollaan hankkimassa, sitä haastavampi on järjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi Epäonnistuminen käyttöönottoprojektissa voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin ja estää toiminnanohjausjärjestelmän potentiaalien hyödyntämisen 93 Tuotannonohjaus Tuotannonohjauksella tarkoitetaan yrityksen eri toimintojen, ostojen, valmistuksen, markkinoinnin, talouden yms. yhteensovittamista siten, että tuotantotavoitteet saavutetaan. Yrityksen tuotannon suunnitteluavaruus on moniulotteinen ja siihen liittyy ohjaustoiminnot, ohjauksen kohteet ja aikajänne PTS=pitkän tähtäimen suunnittelu (useita vuosia) KTS=keskipitkän tähtäimen (vuosi tai pari) LTS=lyhyen tähtäimen suunnittelu (vuosi tai alle) Huom! Aikajänteiden pituus riippuu suunnittelun kohteesta 94 13

14 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjaus Tuotannonohjaus on toiminnan jatkuvaa käynnissä pitämistä Ohjaus perustuu operatiivisen tason lyhyen aikavälin suunnitelmiin Taustalla on kuitenkin taktisia ja strategisia suunnitelmia, joiden aikaulottuvuus voi olla useita vuosia Tuotannonohjauksen päämäärä on tehokas tuotanto Päätavoitteet ovat toimitusten hallinta, kapasiteetin tehokas käyttö ja tuotannon sitoman pääoman tehokas käyttö Tavoitteet voidaan kuvata myös tarkemmin kuten alla olevassa taulukossa. Mikäli tavoitteet on kuvattu tarkasti, voi osa olla toisilleen vastakkaisia. 95 Tuotannonohjaus Automaatiojärjestel mät Tuotannonohjauksen informaatiojärjestelmä joutuu tyydyttämään hyvin monia tarpeita, jotka vaihtelevat toimialasta ja yrityksestä riippuen. Tuotetekijöistä keskeisiä ohjattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat Tuotteen rakenteen monimutkaisuus Vakioisuus Tuotteen asema elinkaarellaan tai jalostusketjussa Tuotteen luonne tavarana, palveluksena tai immateriaalisena tuotteena

15 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjaus Markkinatekijöistä ohjattavuuteen vaikuttaa Kausi- ja suhdannevaihtelut Lama (nousu- tai laskusuhdanne) Muutokset kilpailurakenteessa Uusien yritysten tulo markkinoille tai poistuminen Muutokset asiakaskäyttäytymisessä Kilpailevien tuotteiden markkinakehitys Muoti-ilmiöt Kuva: Suhdannevaihtelun vaikutus ohjauksen Painoaloihin (Tauno Kilpeläinen) Automaatiojärjestel mät 97 Tuotannonohjausjärjestelmät Perustoiminnoista myyntiä ja markkinointia hallitaan usein CRM (Customer Relationship Management) eli asiakkuudenhallintajärjestelmällä. CRM -järjestelmällä voidaan hallita asiakassuhteita, säilyttää tietoja eri asiakkaista, jaotella asiakkaat segmentteihin ja seurata asiakkaiden toimintaa kuten ostoja ja kiinnostuksen kohteita. CRM -järjestelmällä voidaan aikatauluttaa myyntiä ja myös hallita asiakassuhteeseen sitoutuvia organisaation osia, kuten myynti- ja markkinointihenkilöitä, teknistä tukea ja myyntityöntekijöitä

16 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Myynnin järjestelmänä voi toimia CRM:n rinnalla myös SCM*, Selling Chain Management, eli myyntiketjun hallintajärjestelmä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa samanlaista järjestelmää kuin Supply Chain Management, johon lyhenne SCM yleensä viittaa, mutta vain käytettynä toimitusketjun sijaan asiakkaaseen päin syntyvän ketjun hallintaan. Järjestelmällä voidaan hallita myyntiprosessia kuten asiakkaan ostopäätöksiä ja tilauksia. Järjestelmän kautta syntyy tietoa, kuten liikevaihtoon, myynnin toimintamuotoihin ja tarjouksiin liittyvää tietoa, joka usein integroidaan muihin järjestelmiin. Myyntiprosessin hallintajärjestelmä on usein integroituna CRM:ään, sillä molemmissa järjestelmissä käsitellään asiakasta ja asiakkaaseen liittyvää tietoa. Siinä missä CRM hallitsee asiakastietoa, hallitaan SCM* -järjestelmällä asiakasprosessia. * Selling Chain Management -järjestelmän lyhenne on sama kuin Supply Chain Management -järjestelmän, eli SCM 99 Tuotannonohjausjärjestelmät Logistiikka ja ostotoiminta ovat toimintoja, joita hallitaan hallitsemalla toimitusketjua. Toimitusketjun hallintajärjestelmää kutsutaan nimellä SCM, Supply Chain Management ja sillä voidaan suunnitella, aikatauluttaa ja kontrolloida toimituksia toimitusketjussa. Logistisessa ketjussa kaikilla väliportailla voi olla oma tietokantansa, mutta tällöin tietojärjestelmä kohdistuu vain yrityksen oman toimintaan. Jos toimitusketju on kiinteä, voi yrityksillä myös olla yhtenäinen SCM, jossa tietokannat on integroitu ja esimerkiksi asiakasyritys voi tehdä tilauksia toimittajaltaan internetin yli. Katso SCI

17 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät SCI eli Supply Chain Intelligence on seuraava kehitysaskel SCM-järjestelmistä. Erona on SCI-järjestelmän älykkyys. SCI-järjestelmä kerää tietoa toimitusketjusta strategista päätöksentekoa varten. Tapahtumat tallentuvat tietokantaan ja niitä voidaan seurata tilastollisesti. 101 Tuotannonohjausjärjestelmät PDM, Product Data Management, eli suomeksi tuotetiedon hallintajärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla säilötään, jaetaan ja ylläpidetään tuotteeseen liittyvää tietoa koko sen elinkaaren ajan. Tuotetietoa ovat esimerkiksi tuotteeseen liittyvät dokumentit, kuten suunnittelupiirustukset (usein CAD-piirustuksia) ja käyttöohjeet, tuoterakenne, tuotteeseen tarvittavat nimikkeet ja/tai komponentit ja tuotteen elinkaaren tila. Tuotetiedon hallintajärjestelmää tarvitsevat usein valmistavan teollisuuden yritykset ja se voi olla tarpeellinen myös valmistavalle pkyritykselle, jos sillä on vaikeasti hallittavia ja monimutkaisia valmistettavia tuotteita. Se toimii erityisesti tuotesuunnittelun ja -kehityksen työkaluna, sillä nämä toiminnot tuottavat tuotetietoa, mutta se on myös olennainen työkalu huollolle, joka tarvitsee tuotetietoja huoltotoimenpiteitä varten. Huolto myös päivittää järjestelmään jälkikäteen tehdyt muutokset. Katso PLM

18 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät PLM, Product Life Cycle Management, eli elinkaaren hallintajärjestelmä liittyy usein PDM -järjestelmään. Se on suunniteltu erityisesti hallitsemaan tuotteen elinkaarta ja sen avulla voidaan jäljittää mikä tahansa valmistettu tai myyty tuote aina valmistuserään asti. Sen avulla voidaan myös seurata esimerkiksi huoltovälejä ja ennakoida huoltotarpeita. Katso PDM. 103 Tuotannonohjausjärjestelmät Yleisin tuotesuunnittelun ja -kehityksen työkalu on CADjärjestelmä. CAD-järjestelmiä on erilaisia ja niitä käytetään varsinkin valmistavassa teollisuudessa, missä tuotesuunnittelulla on keskeinen rooli, mutta myös esimerkiksi rakennusalalla. CAD-järjestelmillä luodaan ja hallitaan tuotesuunnitelmia, esimerkiksi kaaviokuvia koneiden osista. Järjestelmät voivat olla useiden osastojen käytössä, niin että suunnittelutieto on käytettävissä yhteisen tietokannan kautta eri tuotesuunnitteluprosessin vaiheissa. CAD-järjestelmät ovat myös läheisessä yhteydessä PDMjärjestelmien kanssa, sillä alun perin PDM oli CADjärjestelmän laajennus suunnittelutiedon jakamista varten

19 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät ERP, Enterprise Resource Planning tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmää. Se on yleensä yksi suurimmista tietojärjestelmäkokonaisuuksista yrityksessä. ERP:n rooli on toimia eri toimintojen erillisten tietojärjestelmien sijasta yhtenäisenä, integroituna järjestelmänä, jossa sama tieto on eri osastojen käytössä ja palvelee niitä eri tarkoituksissa. Yleensä ERP:llä hallitaan yrityksen sisäisiä perustoimintoja kuten logistiikkaa, tuotantoa ja taloushallintoa. ERP-järjestelmät ovat luonteeltaan modulaarisia, mikä tarkoittaa että kaikki toiminnot järjestelmässä ovat omia moduulejaan. ERP-järjestelmän hankintaa suunniteltaessa yritys voi siis miettiä mitä moduuleja se tarvitsee järjestelmäänsä ja valita näin räätälöidyn ratkaisun toimittajalta. Modulaarisuus mahdollistaa myös ominaisuuksien helpohkon lisäämisen järjestelmään jälkikäteen. 105 Tuotannonohjausjärjestelmät Perustoimintojen lisäksi nykyiset ERP-toimittajat ovat laajentaneet järjestelmiensä moduuleja jo niin paljon, että joillain ERP-järjestelmillä voidaan hallita jo lähestulkoon kaikki toiminnot yrityksessä. ERP:n ja muiden järjestelmien, kuten CRM:n ja SCM:n keskinäiset roolit ovatkin muuttumassa ERP-järjestelmien pystyessä hallitsemaan yhä useampia toimintoja. Alla oleva kuva esittää perinteisen ERP-järjestelmän ja lähitulevaisuuden laajennetun ERP:n, eli XRP(eXtended ERP) - järjestelmän välisen eron

20 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät ERP-järjestelmät kattavat usein niin monia toimia jo automaattisesti, että esimerkiksi palvelualojen pk-yritysten tulisi varoa hankkimasta liian laajaa järjestelmää. Logistiikka- ja tuotantomoduulit lienevät hyödyllisiä valmistavan teollisuuden toimialoilla, kun palvelualojen tarve kohdistuu usein ERP:stä vain taloushallintoon. Taloushallinnon järjestelmiä onkin tarjolla paljon myös erillisinä ohjelmistoina. Näillä ohjelmistoilla voidaan hallita joko koko taloushallintoa, tai sitten vain tarpeelliseksi katsottavaa taloushallinnon osa-aluetta. 107 Tuotannonohjausjärjestelmät Taloushallinnon järjestelmät koostuvat useista eri toiminnoista, jotka voivat olla olemassa joko erikseen, tai integroituna toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Pkyrityksille ei ehkä ole välttämätöntä hankkia kaikkia taloushallinnon sovelluksia, vaan ne osat tai moduulit, jotka palvelevat parhaiten sen tarpeita. Järjestelmät sisältävät mm. seuraavia ominaisuuksia: Rahaliikenteen hallinta Pääkirja, päiväkirja Myyntireskontra Ostoreskontra Käyttöomaisuus Tilinpäätös

21 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Henkilöstöhallinnan (Human Resource Management) - järjestelmillä voidaan hallita yrityksen henkilöstöä. Järjestelmän avulla hallinnoidaan henkilöstön osaamistietoja, voidaan tehdä urasuunnittelua ja hallita esimerkiksi työnkiertoa, sekä hallita kaikenlaista henkilöstöön liittyvää tietoa. HRM-järjestelmillä voidaan hallita myös palkanlaskentaa erilaisiin tulos- ja bonuspalkkausiin, sekä ikälisiin liittyen, luomalla esimerkiksi henkilökohtaisia kerroinjärjestelmiä. Henkilöstöhallinta on yrityksen tukitoimintoja, mutta sitä pystytään usein myös hallitsemaan pääosin perustoimintoihin käytetyillä ERP-järjestelmillä. 109 Tuotannonohjausjärjestelmät Tiedonhallintajärjestelmillä (Knowledge Management) voidaan hallita niin henkilöstöön liittyviä osaamistietoja kuin esimerkiksi yrityksen dokumentteja. Järjestelmän tarkoituksena on tiedon jakaminen yrityksessä sen henkilöiden kesken. Yhteisiä, esimerkiksi maantieteellisesti hajautettuja projekteja voidaan hallita yhteisten verkossa olevien jaettujen tietojen ja dokumenttien avulla

22 University of Vaasa, Department of Computer Science, Tuotannonohjausjärjestelmät Johdon laskentajärjestelmät Taloushallinnon järjestelmillä hallitaan yrityksen ulkoista laskentaa, sisäistä, eli johdon laskentaa puolestaan siihen suunnitelluilla järjestelmillä. Järjestelmillä voidaan hallita kaikenlaisia peruslaskentatoimen operaatioita kuten budjetointia, kustannuslajilaskentaa, toimintolaskentaa ja suoritus- ja investointilaskelmia. eprocurement Sähköinen hankinta Sähköisen hankinnan järjestelmillä hankinta voidaan sähköistää käyttämällä sähköisiä markkinapaikkoja ja ekatalogeja. Sähköisellä hankinnalla tarkoitetaan koko hankintaprosessin sähköistämistä ostotapahtumasta laskutukseen. 111 Tuotannonohjausjärjestelmät Jotta liiketoimintaa voidaan kehittää, pitää yrityksen toimintaa pystyä seuraamaan ja mittaamaan. Tätä varten on kehittynyt erilaisia seuraus- ja raportointijärjestelmiä. Yksi keskeisimmistä järjestelmistä on DSS, Decision Support System jonka tarkoituksena on tukea johtoa päätöksenteossa. Muita järjestelmiä ovat esimerkiksi MIS, Management Information System eli keskijohdon tietojärjestelmä ja EIS, Executive Information System eli ylimmän johdon tietojärjestelmä. Monet johdonjärjestelmistä perustuvat Data Warehouse -ratkaisuun. Data Warehouse on tietokanta, johon kerätään keskeistä tietoa yrityksen eri tietokannoista. Data Warehouse ei ole reaaliaikaisesti päivittyvä, vaan sinne päivitetään tärkeää tietoa muista tietokannoista esimerkiksi päivittäin tai viikoittain. Tietokantaan tehdään porauksia, joiden tuloksena saadaan raportteja esimerkiksi asiakaskäyttäytymistrendeistä. Raportointi- ja päätöksenteontukijärjestelmät eivät tee päätöksiä, vaan antavat tarvittavaa informaatiota päätöksiä tekevälle johdolle. Myös BI, eli Business Intelligence -järjestelmällä kerätään tietoa päätöksentekoa ja strategian luomista varten. BI:ssä tieto on muihin järjestelmiin poiketen tietoa myös yrityksen ympäristöstä, sidosryhmistä ja kilpailijoista

23 University of Vaasa, Department of Computer Science, Enterprice resource Planning(ERP) (Töyli) Toiminnanohjausjärjestelmät ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, kuten tuotantoa, jakelua, laskutusta jne. ERP-järjestelmään voi sisältyä erilaisia osioita, esimerkiksi palkanlaskenta, kirjanpito, reskontra, varastonhallinta, tuotannonohjaus sekä materiaalin, projektien, huollon, resurssien ja omaisuuden hallinta. Tyypillistä on, että nykyaikaisissa järjestelmissä osiot ovat erillisiä moduuleita. Rakenne antaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia vain osan komponenteista tai edetä käyttöönotossa asteittain. Modulaarisuus vaatii integrointia, joka toteutetaan yhteisen tietokannan tai tietokantojen kautta. ERP (Töyli) Integrointi voi tuottaa yritykselle todella suuria etuja, kun eri toiminnoissa syntyvä tieto saadaan reaaliaikaisesti muiden käyttöön. Samalla se kuitenkin muuttaa organisaatioiden toimintatapoja ja riippuvuutta eri toimintojen välillä. Häiriöt ja virheet yhdessä toiminnossa vaikuttavat entistä herkemmin ja nopeammin toiseen toimintoon. Ongelmat voivat olla järjestelmän monimutkaisuuden takia hankalia selvittää. ERPin käyttöönotto on suuri ja vaikea projekti erityisesti yrityksille, joilla ei ole ollut toimintojen yli ulottuvia tietojärjestelmiä. Tilanne voi olla ongelmallinen myös käyttäjäryhmille ja osastoille joiden toimintakulttuurit ja ajattelumallit poikkevat toisistaan. PK-yrityksille ERP järjestelmien käyttöönotto on ongelmallinen siksi, että perusmodulien määrä on sama kuin isoilla yrityksillä ja PK yrityksillä on usein rajallisemmat resurssit ja myös puutteellinen osaaminen tietojärjestelmien käyttöönotossa. 23

24 University of Vaasa, Department of Computer Science, ERP (Töyli) Hankinta ja käyttöönotto Jotkut järjestelmät pakottavat yritykset sopeuttamaan toimintansa järjestelmän määrittelemiin malleihin. Joustamattomista keskivertoratkaisuista ei voi odottaa merkittävää kilpailuetua. Toiset järjestelmät ovat joustavia ja ne voidaan parametroinnin avulla sovittaa yrityksen liiketoimintaprosesseihin. Tällaisilla ratkaisuilla on taas mahdollisuus saada kilpailuetua. Riippuvuus toimittajista Suurissa yrityksissä koko toiminta voidaan harvoin rakentaa yhden kokonaisratkaisun varaan, koska riippuvuus yhdestä toimittajasta aiheuttaisi merkittävän riskin (suuri toimittaja saattaa menettää markkinaosuuttaan ja kannattavuuttaan nopeasti). Erittäin voimakkaat toimittajat voivat puolestaan päästä liian merkittävään osan asiakkaan päätöksentekoprosessissa. ERP (Töyli) Riskejä Isolla, merkittävällä toimittajalla on useita asiakkaita, jolloin merkityksettömille asiakkaille tarjotaan standardiratkaisuja, joita asiakkaiden on vaikea sovittaa omaan ympäristöönsä. Asiakkaiden neuvotteluasema on huono, koska toimittajan vaihtaminen on erittäin kallis operaatio silloin kun järjestelmä rakentuu yhden ratkaisun varaan. Lisäksi organisaatiomuutosten ja yritysfuusioiden onnistuminen täysin erilaiset tietojärjestelmäarkkitehtuurit omaavien yritysten välillä voi olla vaikeaa ja yhtenäiseen järjestelmään ei päästä. 24

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1 Sisältö 1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös.............................................. 1 2 Tuotannonohjaus 2 2.1 Tietojärjestelmien tukema tuotannonohjaus.............................. 2 2.2 Pullonkaulat

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

...Agile-hanke päätökseen

...Agile-hanke päätökseen KPMG Consultingin asiakaslehti 3/2001 Yrityksen kehittämishankkeiden kulku ja ratkaisut......agile-hanke päätökseen Vain muutos on pysyvää O mistaja-arvon kasvattaminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen,

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot