TIEDON TARPEET, PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMINNANOHJAUS - JOHTAMISEN HAASTEITA TULEVAISUUDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDON TARPEET, PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMINNANOHJAUS - JOHTAMISEN HAASTEITA TULEVAISUUDESSA"

Transkriptio

1 TIEDON TARPEET, PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMINNANOHJAUS - JOHTAMISEN HAASTEITA TULEVAISUUDESSA TtM Elina Kontio TtM Heljä Lundgrén-Laine Professori Sanna Salanterä Tiedolla johtamista näyttöä ja arviointia osastonjohtajan työhön, Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n valtakunnalliset opintopäivät

2 ESITYKSEMME SISÄLTÖ Päätöksenteko Tiedon tarpeet Toiminnanohjaus Tulevaisuuden haasteet

3 PÄÄTÖKSENTEKO Mistä tieto päätöksenteon tueksi tulee? Kenen kuuluu tehdä päätökset? Päätöksentekoon liittyvät: Nopeasti muuttuvat tilanteet, vaillinaisen tiedon varassa tehdyt päätökset Monimuotoiset ongelmat Rajalliset resurssit Oma eritystieto Prosessien päällekkäisyys ja subjektiivinen tulkinta

4 Osastonhoitaja ja päätöksenteko Millä tavoin päätöksiä tehdään: Itsenäisesti, käskystä, yhdessä, jakamalla vastuuta tahtovaikuttaja esimerkkivaikuttaja toimeenpanija tukija kehittäjä ymmärtäjä

5 Ihmisten johtamiseen liittyvä päätöksenteko Itsetuntemus, itsensä johtaminen, omat vahvuusalueet, ja resurssit tietoisuus myönteisyys vastuullisuus selkeys luovuus

6 Päätöksenteon kaksi ulottuvuutta Päätöksentekijän kognitiivinen toiminta Tilanteiden arviointi Ongelmanratkaisu Priorisointi Ajatteluprosessit Miksi? Päötöksenteko Päätöksentekijän näkyvä toiminta on tavoitteellista ja tietyssä toimintaympäristössä tapahtuvaa Mitä ja miten? Tuloksellisuus

7 Päätöksenteko Rationaalinen päätöksenteko Informaation prosessointiin perustuva päätöksenteko Intuitiivinen päätöksenteko Tiedon konstruointiin perustuva päätöksenteko (tietoista)

8 Rationaalinen päätöksentekoteoria 1) Analyyttinen ajatteluprosessi edeltää päätöksentekoa. 2) Päätös voidaan saavuttaa tilanteen analysoinnin kautta. 3) On olemassa teoreettisesti määriteltyjä ajattelumalleja, joita voidaan käyttää päätöksenteossa. 4) Kaikki tärkeä tieto voidaan ilmaista sanallisessa muodossa.

9 Informaation prosessoinnin teoria 1) Hankitaan tietoja ja vihjeitä ratkaistavissa olevasta ongelmasta. 2) Vertaillaan saatuja tietoja ja vihjeitä aikaisempaan tietoon samanlaisista ongelmista. 3) Tehdään olettamuksia mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista. 4) Tarkennetaan, varmistetaan ja tulkitaan olettamuksia. 5) Hyväksytään tai hylätään olettamuksia. 6) Tehdään päätös. 7) Suunnitellaan toiminnat päätöksen toteuttamiseksi ja toteutetaan päätös.

10 Intuitiivinen päätöksentekoteoria 1) Päätös perustuu kokonaistilanteeseen, ei tilanteen yksittäisiä osiin. 2) Päätös tapahtuu nopeasti ja se johtaa suoraan toimintaan. 3) Päätöksentekoon liittyy erilaisia vaiheita, joita päätöksentekijä ei välttämättä pysty sanallisesti kuvaamaan.

11 Analyyttis-intuitiivinen päätöksentekoteoria, kognitiivisen jatkumon teoria 1) Inhimillinen päätöksentekokyky on rajallista, samoin tiedon saatavuus ja hallittavuus. 2) Ihmiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen liittyy aina epävarmuutta. 3) Päätöksentekotilanteet ovat hyvin erilaisia ja harvoin täysin selkeitä. 4) Ongelman luonne ja ongelmaympäristö ovat yhteydessä päätöksenteossa käytettävään ajatteluprosessiin.

12 Kognitiivisen jatkumon teoria (Hammond) Kognitiiviset ajatteluprosessit vaihtelevat täysin analyyttisestä täysin intuitiiviseen Malleja käytetään joustavasti riippuen mm. käytettävissä olevan tiedon jäsentyneisyydestä, tilanteen kompleksisuudesta ja käytettävissä olevasta ajasta Mitä enemmän käytetään analyyttista ajatteluprosessia, sitä täsmällisempi, harkitumpi ja ristiriidattomampi päätös saadaan aikaan Mitä enemmän käytetään intuitiivista ajatteluprosessia, sitä todennäköisemmin päätös on epätäsmällinen ja siihen liittyy ja ristiriitaisuutta

13 Hoitotyön päätöksenteon teoria Lauri, Salanterä, 2002 Jäsentymätön Tietorakenne Jäsentynyt Tavoitteellinen Pysyvä määrittely Analyyttinen päätöksenteko Tiedon hankinta Tiedon käsittely Ongelman Suunnittelu Ongelmatilanne Analyyttisintuitiivinen Intuitiivisanalyyttinen Hoitotyön toiminta Intuitiivinen Akuutti toteutus Vaihteleva Toiminnan

14 Tuloksellisuus Potilaslähtöisyys, potilaan hyvä Turvallisuus, luotettavuus, jatkuvuus, laatu Henkilöstön kehittäminen, hyvinvointi ja työn ilo Tuloksenteko (kunnianhimo, haasteellisuus, kustannustehokkuus, kasvu, menestys, töiden loppuunsaattaminen) Yhteiskunnallinen vastuullisuus (ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu, osallistuminen hyvinvoinnin tuottamiseen) Uudistuminen ja kehittyminen

15 Balanced Scorecard

16

17 TIEDON TARPEET Mitä ovat hoitotyön käytännön johtamisen tiedon tarpeet? Tarvitaanko hoitotyön johtamisen tietoa päätöksenteon tueksi? Käytetäänkö hoitotyön johtamisen tietoa? Tiedon tarpeet koostuvat: Yksilöllistä ja yhteisöllisestä tiedoista Osaamisesta ja taidoista Hiljaisesta tiedosta Tärkein resurssi! Vai onko?

18 Tieto TAUSTAA Data - Tieto - Informaatio - Tietämys/Tosiasia Henkilökohtaisuus ja tulkinnallisuus Tieto terveydenhuollossa on sijoittunut useinmiten ihmisiin ja yhteisöihin Hiljainen tieto Ongelmia? Tiedon kääntäminen sanalliseen muotoon Tiedon sidonnaisuus vuorovaikutukseen Mestari-oppipoika Valta ja valtasuhteet eivät ole selvät terveydenhuollossa vaikuttaa tiedon kulkuun, hyödyntämiseen jne.

19 HOITOTYÖN JOHTAMISEN YDINTEHTÄVÄT Osastonhoitajan päätehtävä: on henkilöstön työn johtaminen ja suunnittelu sekä omaa yksikköä koskeva päätöksenteko ja päätöksenteon valmistelu (KVTES ) Hoitotyön johtamisen ydintehtävä on luoda edellytykset hoitotyölle siten, että hoitotyö on vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista. (STM 2009)

20 HOITOTYÖN JOHTAMISEN YDINTEHTÄVÄT Osallistuu toimialueensa kokonaisstrategian laatimiseen ja oman yksikkönsä toiminnan ohjaamiseen Vastaa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöhallinnosta sekä kehittämisestä Huolehtii, että hoitotyössä on aineelliset ja aineettomat voimavarat perustehtävän toteuttamiseksi STM Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön.

21 Hoitohenkilöstö työaikajärjestelyt, palkkaus, työtehtävien sisältö ja jakautuminen, ihmissuhdeongelmien selvittely... osaaminen, koulutus, urakehitys NP:ien ja hyvien käytäntöjen kehittäminen Moniammatillinen tiimi yhteensovittaminen: asiat-henkilöt Toiminnan kehittäminen Asiakkaat/potilaat asiakastyytyväisyys, turvallisuus Organisatorinen Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Vaikuttavuuden, laadun ja tuloksellisuuden seuranta Maine, imago, vetovoimaisuus Hallinnolliset vaateet: seuranta, raportointi

22 TIEDON TARPEET LIITTYVÄT SIIS... Johtamiseen: ihmisten & asioiden Perustehtävän tuntemiseen Tutkimuksen tuntemiseen Käytännön kokemukseen Toimintaympäristön tuntemiseen Tietojärjestelmien hyödyntämiseen?

23 tieto potilaan eristämistarpeesta tieto eristämismuodosta mekaanisen ventilaation tarve tehohoidon kriteerit Tehohoitoprosessi tieto sisäänkirjatuista potilaista tieto eristyshoidon lopetuksesta tieto erityishoidoista 3.5 km/2.7 km tieto merkitsevästä muutoksesta pt:n terveydentilassa tieto potilaiden lukumäärä os:lla tieto potilaan kuolemasta tieto suunnitelluista erityistoimenpiteistä tieto sovituista leikkaus- ja toimenpideajoista Ka > 9 (Asteikko 0-10) Kriittisiä tiedontarpeita AD HOC -päätöksenteolle, ESITYS: HTTS KUOPIO

24 TIEDON TARPEET Mitä ovat hoitotyön käytännön johtamisen tiedon tarpeet? Tarvitaanko hoitotyön johtamisen tietoa päätöksenteon tueksi? Käytetäänkö hoitotyön johtamisen tietoa? Tiedon tarpeet koostuvat: Yksilöllistä ja yhteisöllisestä tiedoista Osaamisesta ja taidoista Hiljaisesta tiedosta Tärkein resurssi! Vai onko?

25 KYLLÄ TARVITAAN!

26 Hoitotyön toiminnan vaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys Hoitohenkilöstön voimavarat, hyvinvointi Hoitohenkilöstön osaaminen, resurssit, toiminta Hoitotyön kehittäminen ja kehittyminen Hoitotyön toiminnan seuranta, tulevaisuuden suunnan näyttäminen SUORITUS OSAAMINEN - TIETO

27 TIEDON TARPEET Mitä ovat hoitotyön käytännön johtamisen tiedon tarpeet? Tarvitaanko hoitotyön johtamisen tietoa päätöksenteon tueksi? Käytetäänkö hoitotyön johtamisen tietoa? Tiedon tarpeet koostuvat: Yksilöllistä ja yhteisöllisestä tiedoista Osaamisesta ja taidoista Hiljaisesta tiedosta Tärkein resurssi! Vai onko?

28 Tiedolla on merkitystä vain jos sitä käytetään ja joka tasolla! Toimiva tietotuotanto - sisäinen ja ulkoinen - kirjaamisen laatu ja reaaliaikaisuus Luotettavat tiedot Tietojen tuoreus ja oikea-aikaisuus Käytettävyys, saatavuus, joustavuus ja kattavuus Vaikuttavuus ja tehokkuus Avoimuus ja läpinäkyvyys Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted. Albert Einstein Taloudelliset reaaliteetit vaiko oikeat reaaliteetit Älykkäät tietopalvelut myös terveydenhuoltoon

29 TOIMINNANOHJAUS Mitä on toiminnanohjaus? Kenen toimintaa ohjataan ja kuka ohjaa? Toiminnanohjaus on: Organisaation tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta, kirjanpitoa, henkilöstöresursseja, projektien hallintaa ja asiakasinformaatiota (Boykin 2001; Chen 2001). Työkalu, jota hyödyntämällä organisaatiolla on mahdollisuus sekä vähentää kustannuksia että toimia tehokkaammin, koska tietoa saadaan kaikista organisaation prosesseista (Zheng, Yen ym. 2000).

30 TAUSTAA Sairaalat ovat toimineet funktionaalisesti, mutta ovat tulevaisuudessa siirtymässä prosessinomaiseen organisointiin. Vsshp

31 31 TAUSTAA HIS ICT kehitys Kustannuskehitys Reaaliaikainen toiminnanohjaus

32 32 PROSESSIORGANISAATIO Asiat ryhmitellään niiden prosessien ympärille, jotka tuottavat potilaille arvoa. Painopiste on kokonaisuuden sujumisessa, ei yksittäisen operaation tehokkaassa tai teknisesti etevimmässä suoritustavassa. (Lillrank & Parvinen 2004, Parvinen ym. 2005) Onnistumisen mittareina toimivat: asiakastyytyväisyys, joustavuus ja läpimenoajat. Prosessit voivat edetä: sekventiaalisesti, jolloin tehdään yksi asia kerrallaan, tai rinnakkaisesti, jolloin asia etenee kahta tai useampaa reittiä yhtä aikaa. (Lillrank ym. 2004)

33 33 JATKUU Prosessiorganisaatiossa on ydinprosesseja ja tukiprosesseja. Ydinprosessi tuottaa organisaation ensisijaisen arvon ja tukiprosessi tuottaa ydinprosessin käyttöön erilaisia osasuoritteita. Esimerkiksi terveydenhuollossa ydinprosessin muodostaa potilaan hoitoprosessi ja tukiprosesseja ovat kiinteistö- ja ruokahuolto. (Lillrank ym. 2004)

34 34 TOIMINTAMALLIA TUETAAN Tilojen sijoittelulla Resurssien ohjauksella Toiminnantukijärjestelmillä hoidon tuottamisen ohjaus ja johtamisen hallinta IT Henkilöstörakenteen uudistamisella Toiminnan uudenlaisella organisoinnilla Hoitolinjat Tulospalkkiojärjestelmä - kokonaistulos

35 35 PROSESSIORGANISAATION HYÖTYJÄ Palvelujen uusi tuottamistapa parantaa laatua, terveyshyötyjä, toiminnallisuutta ja kustannustehokkuutta Potilaslähtöiset palvelut saavutetaan siirtymällä toimintojen johtamisesta hoidon tuottamisen johtamiseen, jota tietojärjestelmien parempi hyödyntäminen tukee Prosessijohdettu hoitolinjaorganisaatio parantaa hoidon laatua, lyhentää tutkimusten ja hoitojen sisäisiä viiveitä, hallitsee toiminnan pullonkauloja, tehostaa resurssien joustavaa käyttöä ja työkuormituksen hallintaa Hyvät tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka nopeuttavat läpimenoaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta Päivystys ohjaavana toimintana vähentää viiveitä ja tehostaa resurssien käyttöä Potilaan osallistuminen yhä enemmän hoitoonsa parantaa laatua, tuloksia, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta

36 36 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ PÄÄTÖKSENTEON TUKENA Hoitoketjun johtamista tukeva tietojärjestelmä tuottaa tietoa hoitolinjan omistajalle päätöksenteon tueksi Organisaatio ja johtaminen Asiakastarve Hoitolinjan omistaja Hoitolinjan omistaja Hoitolinjan omistaja Asiakastarve Asiakastarve Prosessi 1 Prosessi 2 Prosessi n Hoitolinja 1 Oikein resursoitu hoitolinja (ml osaaminen) Hoitolinja 2 Hoitolinja n Asiakkaalle tuotettava mitattava lisäarvo Vsshp

37 37 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Organisaation tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta, kirjanpitoa, henkilöstöresursseja, projektien hallintaa ja asiakasinformaatiota (Boykin 2001; Chen 2001). Työkalu, jota hyödyntämällä organisaatiolla on mahdollisuus sekä: vähentää kustannuksia että toimia tehokkaammin, koska tietoa saadaan kaikista organisaation prosesseista (Zheng, Yen ym. 2000). Toiminnanohjausjärjestelmien on todettu myös tukevan päätöksentekoa (Zheng, Yen ym. 2000; Mabert, Soni ym. 2001; Harper 2002; Bose 2003; van Merode, Groothuis ym. 2004)

38 TULEVAISUUDEN HAASTEET Päätöksenteon haasteet tulevaisuudessa Tulevaisuuden haasteet tiedon tarpeiden osalta? Tulevaisuuden toiminnanohjaus Tulevaisuuden haasteet?

39 Mitä tulevaisuudessa pitäisi kehittää? Oman päätöksenteon tiedostamista Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi-instrumentteja Hoitotyön sisältöjen kuvauksia Kirjaamista kuvaamaan paremmin hoitotyön toimintaa Tietojärjestelmiä ja toiminnanohjausta Halua tarttua asioihin ja puuttua epäkohtiin

40 LÄHTEET Moisalo Veli-Pekka (2010): Arjen johtaminen Käytännön esimiestyöt Vallimies-Patomäki Marjukka. Workshop esitys Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. STM JOHTAMISELLA VAIKUTTAVUUTTA JA VETOVOIMAA HOITOTYÖHÖN, Toimintaohjelma , Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:18 KVTES JOHTAJANA SAIRAALASSA. Johtajan toimintakenttä julkisessa erikoissairaalassa keskijohtoon ja ylimpään johtoon kuuluvien lääkäri- ja hoitajataustaisten johtajien näkökulmasta. Juha V. Virtanen. Väitöskirja, TKK. Sarja A-2:2010. van Merode, G. G., Groothuis, S., ym. (2004). "Enterprise resource planning for hospitals." International Journal of Medical Informatics 2004(73): Harper, P. R. (2002). "A Framework for Operational Modelling of Hospital Resources." Health Care Management Science 2002(5): Bose, R. (2003). "Knowledge management-enabled health care management systems: capabilities, infrastructure, and decision-support." Expert Systems with Applications 24: Zheng, S., Yen, D. C., ym. (2000). "The new spectrum of the cross enterprise resources planning systems." Journal of Computer Information Systems 41(1): Mabert, V. A., Soni, A., ym. (2001). "Enterprise Resource Planning: Common Myths Versus Evolving Reality." Business Horizons 44(2001): Chen, I. J. (2001). "Planning for ERP systems: analysis and future trend." Business Process Management Journal 7(5): Boykin, R. F. (2001). "Enterprise resource-planning software: a solution to the return material authorization problem." Computers in Industry 45:

41 KIITOS MIELENKIINNOSTANNE! KYSYMYKSIÄ? Elina Kontio, Heljä Lundgrén-Laine, Sanna Salanterä,

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot