POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ (39) Alavuotunki Jaakko Jäsen Hänninen Katja Kemppainen Elina Jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ (39) Alavuotunki Jaakko Jäsen Hänninen Katja Kemppainen Elina Jäsen"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/ (39) Maakuntahallitus Aika klo 10:10-12:35 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Ojalehto Matias Puheenjohtaja Flöjt Mika Varapuheenjohtaja Alavuotunki Jaakko Jäsen Hänninen Katja Jäsen Kemppainen Elina Jäsen Kujala Helena Jäsen Nahkanen Jari Jäsen Niinikoski Eija-Riitta Jäsen , 197, Pahkala Matti Jäsen Pylväs Juha Jäsen Simula Jenna Jäsen Tapio Helka Jäsen Turunen Martti Jäsen Muut läsnäolleet Tuppurainen Tytti Maakuntavaltuuston pj , klo 10:10-12:10 Rajala Lyly Maakuntavaltuuston 1. vpj. Karjalainen Harri Maakuntavaltuuston 2. vpj. Ukkola Kalervo Maakuntavaltuuston 3. vpj. Myllylä Raili MYR pj. Rämet Jussi Maakuntajohtaja , 189, Pitkänen Riitta Hallintojohtaja, pöy tä kir jan pi täjä , Tapaninen Ilpo Vs. Suunnittelujohtaja , Hankivaara Arja Viestintäpäällikkö Ojala Heikki Aluekehityspäällikkö Kuukasjärvi Mari 183 Keisanen Päivi 184 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Matias Ojalehto Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 190 Riitta Pitkänen Pöytäkirjanpitäjä , Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi maakuntahallituksen kokouksessa Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuille Aika ja paikka Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 9/2017 asiat Otsikko Sivu 180 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Maakuntavaltuuston kokouksen täytäntöönpano Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen 6 lausuntoaineisto 184 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2018 tarkistaminen ja 8 siihen liittyvän rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadinta vuosille 2018 ja Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 9 Euroopan aluekehitysrahastotoiminnassa 186 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan liiton videoneuvottelupalveluiden 11 puitesopimuksen uusiminen 188 Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen maakuntajohtajalle 12 lausunto- ja esitysasioissa 189 Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen suunnittelujohtajalle 13 lausuntoasioissa 190 Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille 14 hankinta-asioissa 191 Maakuntajohtajan ja suunnittelujohtajan viransijaisuuksien 15 päättäminen 192 Pohjois-Pohjanmaan liiton laskujen hyväksyjät Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohjeen päivittäminen Pohjois-Pohjanmaan liiton etätyöohjeen hyväksyminen Yhteistyösopimus sote- ja maakuntavalmisteluun osallistuvan 19 henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten korvaamisesta 196 Korkeiden radiotaajuuksien arktinen mittauskeskus / EAKR Zatelliitin pohjoisen yritysalueen liikennejärjestelyt /EAKR PrintoCent 10: Yritysaktivointi, pikatestien pilot-valmistus ja koekäyttö 25 todellisessa ympäristössä / EAKR 199 Poliittisen seurantaryhmän varapuheenjohtajan vaihtaminen Jäsenmuutos Pohjois-Pohjanmaan matkailun 30 kehittämistoimikunnassa 201 Maakuntahallituksen loppusyksyn ja kevään kokousaikataulu Tiedoksiantoasiat Edunvalvonta-asiat Maakuntajohtajan tekemät päätökset ajalta Viraston antamat lausunnot ajalta Kokouksen päättäminen 36 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 Maakuntahallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MKH Suoritetaan kokouksen avaus, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:10. Kokous todet tiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa läsnä oleville MYR:n puheenjohtajalle sekä maakuntaliiton vi ran hal ti joil le. Päätettiin, että kokouksen sihteerinä toimii hallintojohtaja Riitta Pitkänen. Hyväksyttiin kokouksen lisälistalla käsiteltäväksi kohdassa 201 maa kun ta halli tuk sen loppusyksyn ja kevään kokousaikataulu. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 Maakuntahallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta MKH Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mika Flöjt ja Jaakko Alavuotunki. Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston kokouksen täytäntöönpano MKH Kuntalain (410/2015) 96 :n mukaan Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylit tä nyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava val tuus ton uudelleen käsiteltäväksi. Edellä mainittua lainkohtaa sovelletaan kuntalain 64 :n perusteella myös kun ta yh ty mäs sä. Maakuntavaltuuston kokous pidettiin (Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntahallitus päättää 1. todeta, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjes tyk ses sä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimintavaltaansa eivätkä pää tök set ole lainvastaisia; 2. panna maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntoaineisto MKH MKH (vireille tulo ja oas nähtäville) MKH (oas-palaute) MKH (valmisteluvaiheen kuuleminen) MKV (maakuntakaavoituksen tilannekatsaus) MKH (ennakkoinformaatio 3VMKK valmisteluvaiheen kuulemisesta) MKH (valmisteluvaiheen kuulemisen palaute) MKH (vastineet valmisteluvaiheen palautteeseen) Pöytäkirjan tarkastajat: 6 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan aihepiirit ovat pohjavesi- ja kivi ai nes alu eet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet, Vaalan ja Himangan aluei den maa kun ta kaa va mer kin tö jen yhdenmukaistaminen muun suun nit te lualu een kanssa se kä tarvittavat päivitykset 1. vaihekaavan teemoihin (energian tuo tan to ja -siirto, kau pan palvelurakenne, luonnonympäristö, lii ken ne järjes tel mä ja lo gis tiik ka-alu eet). Kaavaluonnos ja keskeinen valmisteluaineisto oli vat julkisesti nähtävillä Maakuntahallitus päätti ( 159) luonnoksesta saatuun pa laut tee seen annettavista vastineista sekä kaa van jatkotyön linjauksista. Luonnosvaiheen jälkeen ovat valmistuneet 3. vaihekaavan ete ne mis suun nitel man mu kai set selvitykset: Vaalan osalta soiden käytön inventointi ja kulttuu ri ym pä ris tön täy den nys in ven toin ti, luonnon monimuotoisuuden kannalta eri tyi sen tärkeiden aluei den päivitysinventointi sekä 3. vaihekaavan taus ta selvi tyk se nä ny ky ti lan tee seen päivitetty Pohjois-Pohjanmaan kaupan pal ve luverk ko sel vi tys (alun perin 1. vai he kaa van taustaselvitys, jota tarkistettiin voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mu kai seksi, ja ostovoiman kehitys päivitettiin vuoteen 2040). Yhteistyössä muiden toimi joi den kanssa tehdyt taustaselvitykset (TO KAT-han ke, PORTTI) val mis tuvat vuoden loppuun ja Vaalan mui nais muis to koh tei den päivitysinventointi joulu kuun alkuun mennessä. Keskeisten toimijoiden kanssa (jä sen kun nat, Pohjois-Poh jan maan ELY-keskus, tuulivoimatoimijat, Vapo, Met sä hal li tus, jne.) on pidetty erillisneuvotteluita. Vaihemaakuntakaavan selvityksiä ja eh do tuksen valmistelua on esitelty kunnille maakuntakaavoituksen neuvottelukunnan ko kouk ses sa Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus on valmisteltu vas tineis sa esi tet ty jen linjausten mukaisesti. Kaavakarttaa, merkintöjä ja mää räyksiä sekä kaa va se los tus ta on korjattu ja täydennetty. Osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel maa ei ole tässä vaiheessa ollut tarpeen päivittää, sillä ta voi te ai katau lu on pysynyt en nal laan. Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopumista koskeva maankäyttö- ja ra ken nus lain muutos on tullut voimaan Maakuntakaavaehdotuksen kä sit te lyä ja hyväksymismenettelyjä koskeva maankäyttö- ja ra ken nus ase tuksen muutos on tullut voimaan Asetuksen 13 :n mukaan maa kun takaa va eh do tuk ses ta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto ELY-kes kuk sel ta, kunnilta, kaa va-alu ee seen rajoittuvien alueiden maakuntien lii tol ta, muilta keskeisiltä vi ran omai sil ta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joi ta asia koskee. MRA 11 :n mu kaan kaavaehdotusta koskeva vi ran omaisneu vot te lu on järjestettävä ennen kuin kaa va eh do tus on ollut julkisesti näh tävä nä, ja lausuntojen tulee olla käytettävissä neu vot te lus sa. Lausunnot pyy detään niin, että neuvottelu voidaan järjestää tam mi-hel mi kuus sa Maakun ta kaa va eh do tus asetetaan julkisesti nähtäville vasta vi ran omais neu vot telun jälkeen maakuntahallituksen päätöksellä, kun lausuntojen pe rus teel la tehtä vät tarkistukset on tehty. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineisto

7 Maakuntahallitus (eh do tus kart ta, siihen liittyvät merkinnät ja määräykset, kaavaselostus liit teineen sekä voi mas sa olevien maakuntakaavojen ja nyt lausuntokierrokselle läh te vän vai he kaa va eh do tuk sen epävirallinen yhdistelmäkartta) ovat esi tys listan liiteaineistona. Maa kun ta kaa van selvityksiin voi tutustua maa kun ta kaa voituk sen verkkosivulla > Vireillä ole vat kaavat > 3. vai he maa kun ta kaa va (Valmistelija: kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, puh ) Maakuntahallitus päättää 1. pyytää 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta lausunnot MRA 13 mu kaises ti 1. valtuuttaa liiton viraston tekemään kaavaehdotuksen lausuntoaineiston asia kir joi hin tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti kohdat 1 ja 2. Lisäksi pää tet tiin lisätä kaavaehdotuskartalle Piipsannevan turvetuotantoalueen tuu livoi ma tuo tan non selvitysalueena (se-3). Alue on lainvoimaisessa 1. vai he maakun ta kaa vas sa aluevarausmerkinnällä turvetuotantoalue (EO-tu) ja ke hit tämis pe ri aa te mer kin näl lä turvetuotantosoiden jälkikäytön kehittämiseen so veltu va alue (tjk). Edelleen maakuntahallitus päätti ottaa jatkovalmistelussa huomioitavaksi pöytä kir jan liitteessä olevat Mika Flöjtin kokouksessa esittämät asiat. Liitteet 1 Ehdotuskartta 3.vaihemaakuntakaava, ehdotusvaiheen lau sun to ai neisto 2 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 3. vaihemaakuntakaava, ehdo tus vai heen lausuntoaineisto 3 Kaavaselostus 3. vaihemaakuntakaava, ehdotusvaiheen lau sun to aineis to 4 Selostuksen liitteet 3. vaihemaakuntakaava, ehdotusvaiheen lau sun toai neis to 5 Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, 3. vaihemaakuntakaava, eh dotus vai heen lausuntoaineisto 6 Muutosehdotukset Flöjt Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 Maakuntahallitus Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2018 tarkistaminen ja siihen liittyvän ra ken ne ra has to-oh jelman rahoitussuunnitelman laadinta vuosille 2018 ja 2019 MKH Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 33 :n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan maa kunta oh jel man toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hy väk syttä väk si. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut toimeenpanosuunnitelman tar kis ta mi ses ta ja Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee asia kir jan Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma konkretisoi Poh jois-poh janmaan maa kun ta oh jel man toteuttamista. Toimeenpanosuunnitelmassa on maa kun ta oh jel man toteuttamisen v keskeiset toimenpiteet, Pohjois-Poh jan maan ke hit tä mi sen kärjet, maakuntien yhteiset aloitteet kes kus hallin nol le sekä alueen pää tet tä vis sä olevien rakennerahastojen ra hoi tus suun nitel ma v ja Vuotta 2019 kos ke vat suunnitelmat ovat alustavia. Toimeen pa no suun ni tel mas sa on myös en na koi dun rakennemuutoksen toimet. Käsittelyssä oleva toimenpidesuunnitelma on ajantasaistettu ja pohjautuu syk syl lä 2016 hyväksyttyyn toimeenpanosuunnitelmaan. Uuden maa kun ta ohjel man toimeenpanosuunnitelma laaditaan syksyllä Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden val tion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteutukseen osal lis tuvien tahojen kanssa. (Valmistelija: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, p ) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet 7 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018 luonnos Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus Euroopan alue ke hi tys ra has to toi min nassa MKH Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii välittävänä toimielimenä Euroopan alue ke hitys ra has ton toimeenpanijana Pohjois-Pohjanmaalla. Hallintoviranomainen (TEM) edel lyt tää jokaiselta välittävältä toimielimeltä ajantasaista hallinto- ja val von ta jär jes tel män kuvausta (HVJ). Liitteenä on esitetty ajantasaistettu HVJ-ku va us. (Valmistelijat: vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ja alueke hi tys pääl lik kö Heikki Ojala, puh ) Maakuntahallitus hyväksyy hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet 8 HVJ kuvaus 9 Hankehakemusten käsittelyprosessikuvaus 10 Luettelo rakennerahastotehtäviä hoitavista henkilöistä Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän nimeäminen MKH Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnosta 7/2014 edel lyt tää, että maakunnassa toimii valtion, kuntien ja sosiaalipartnereiden muo dos ta ma maakunnan yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on ohjata ja seura ta alueen ke hi tys toi mia. Maakunnan yhteistyöryhmän toimikausi on kun tavaa li kau si. Maakunnan yh teis työ ryh män nimeää maakuntahallitus. (Valmistelija: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh ) Maakuntahallitus nimeää seuraavat henkilöt Pohjois-Pohjanmaan maa kunnan yh teis työ ryh mään: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kuntien edustajat kesk. Pj Raili Myllylä, Kalajoki Jouni Tilli, Reisjärvi kesk. Arto Tahkola, Kempele Jarmo Vuolteenaho, Nivala kesk. Jussi Ylitalo, Tyrnävä Hanna Markkanen, Kempele kesk. Teija Myllylä, Haapajärvi Päivi Eskola, Siikajoki vas. Veli Paasimaa, Muhos Heli-Leena Yli-Parkas, Kalajoki kok. vpj Jorma Kivelä, Oulu Jorma Kortesoja, Oulainen sd. Sirpa Heiska, Kalajoki Anita Urpilainen, Kalajoki vihr. Paula Himanen, Oulu Mervi Tervo, Oulu ps. Ahti Moilanen, Utajärvi Kalle Moilanen, Vaala Valtion edustajat Terttu Savolainen, P-S AVI Matti Räinä, POP-ELY Petri Keränen, POP-ELY Jonas Liimatta, POP-ELY Timo Lehtiniemi, POP-ELY Eeva-Liisa Repo, Suomen Metsäkeskus Veijo Kosola, P-S AVI Vesa Matturi, POP-ELY Juha Levy, POP-ELY Timo Yrjänä, POP-ELY Tiina Suutari, POP-ELY Arto Sorri, Suomen Metsäkeskus Sosiaalipartnerit Jaana Siikaluoma-Lehtosaari, STTK Janne Lindström, STTK Matti Tyhtilä, MTK-Pohjois-Suomi Jouni Jyrinki, MTK-Keski-Suomi Vesa Saarinen, SAK Riitta-Liisa Ojuva, SAK Mikko Sormunen, AKAVA Katariina Kattelus, AKAVA Esko Saari, P-Pn luonnosuojelupiiri Merja Ylönen, P-Pn luon no suo jelu pii ri Hennamari Toiviainen, OY Ylioppilaskunta Toni Hyvönen OSAKO Anne Mustakangas-Mäkelä, Järjestöas. nk. Esko Hassinen, Järjestöas. nk. Tuula Sivonen, Teknologiateollisuus ry. Juha Mäntynen, Ta lo ra ken nusteoll. Esa Pellikainen, Oulun kauppakamari Maria Juurikka, Oulun kaup pa kama ri Lauri Mikkonen, P-P yrittäjät ry Marjo Kolehmainen, P-P yrittäjät ry Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton videoneuvottelupalveluiden puitesopimuksen uusiminen MKH Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö KL- Kun ta han kin nat Oy kilpailuttaa ja tekee tavaroita ja palveluja koskevia pui te jär jes te ly jä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta- asiak kai densa puolesta. Yh tiö tuo volyymietua, hinta- ja prosessisäästöjä sekä mo ni puolis ta han kin ta osaa mis ta koko maan kunta-asiakkaiden ulottuville. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut videoneuvottelupalvelut (visuaalisen kom mu ni kaa tion palveluratkaisu, kokoustaminen, luentosali- ja se mi naa ri ratkai sut , sopimusnumero KLKH098) Palvelun toimittajaksi valittiin Te lia Finland Oyj. Pohjois-Pohjanmaan liitto on ollut videoneuvottelujen osalta mukana ai emmas sa KL-kun ta han kin to jen puitesopimuksessa, sopimusta jatketaan uu dessa pui te so pi muk ses sa. Liityttyään puitesopimukseen asiakas ja puitesopimustoimittaja tekevät aina erik seen asiakaskohtaisen palvelusopimuksen niistä tuotteista ja palveluista, joi ta ote taan käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan liitto sitoutuu puitesopimukseen 36 kk ajaksi. Puitesopimukseen liityttäessä Pohjois-Pohjanmaan liiton kuukausittaisten koko nais kus tan nus ten arvioidaan alenevan noin 20 % nykyisistä kus tan nuk sista. (Valmistelijat: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh , pal ve lu koordinaattori Anu Saarela, puh ) Maakuntahallitus päättää, että Pohjois-Pohjanmaan liitto liittyy KL- Kun ta hankin to jen videoneuvottelupalveluita koskevaan puitesopimukseen (visuaalisen kom mu ni kaa tion palveluratkaisu, kokoustaminen, luentosali- ja se mi naa ri ratkai sut , sopimusnumero KLKH098). Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen maakuntajohtajalle lausunto- ja esitysasioissa MKH Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Poh jois-poh janmaan lii ton uuden hallintosäännön, joka on tullut voimaan lähtien. Uu den hal lin to sään nön myötä aikaisemmat lausunto- ja esitysasioita kos kevat toimivallan siir tä mis pää tök set, jotka on tehty vanhentuneen hal lin to säännön nojalla, ovat van hen tu neet. Hallintosäännön 123 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan maakuntahallitus voi siir tää lausuntojen antamista tai esitysten tekemistä koskevaa päätösvaltaa maa kun ta joh ta jal le tai muulle sen nimeämälle viranhaltijalle. Aikaisemmassa delegointikäytännössä maakuntahallitus on pidättänyt päätös val lan itsellään sellaisissa lausuntojen antamista koskevissa asioissa, joissa on kyse vi ran omais ten merkittävistä suunnitelmista, toimenpiteistä tai niiden rahoituksesta, se kä sellaisissa esitysten tekemistä koskevissa asioissa, joil la on olennainen mer ki tys maakunnan kehittämisen tai kuntayhtymän toimin nan kannalta. Päätösvalta mer ki tyk sel tään vähäisemmissä asioissa on siir ret ty maakuntajohtajalle. (Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää siirtää päätösvaltaansa maakuntajohtajalle sel lai sissa lau sun to jen antamista koskevissa asioissa, joissa ei ole kyse vi ran omaisten mer kit tä vis tä suunnitelmista, toimenpiteistä tai niiden rahoituksesta, sekä sel lai sis sa esi tys ten tekemistä koskevissa asioissa, joilla ei ole olennaista mer ki tys tä maa kun nan kehittämisen tai kuntayhtymän toiminnan kannalta. Hyväksyttiin maakuntahallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Maakun ta joh ta ja Jussi Rämet ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian kä sit te lyssä (Hallintolaki 28 1 mom.) Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajak si. Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen suunnittelujohtajalle lausuntoasioissa MKH Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Poh jois-poh janmaan lii ton uuden hallintosäännön, joka on tullut voimaan lähtien. Uu den hal lin to sään nön myötä aikaisemmat lausunto- ja esitysasioita kos kevat toimivallan siir tä mis pää tök set, jotka on tehty vanhentuneen hal lin to säännön nojalla, ovat van hen tu neet. Hallintosäännön 123 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan maakuntahallitus voi siir tää lausuntojen antamista tai esitysten tekemistä koskevaa päätösvaltaa maa kun ta joh ta jal le tai muulle sen nimeämälle viranhaltijalle. Vanhentuneen hallintosäännön voimassa ollessa lausuntoja koskevaa päätös val taa on ollut siirrettynä suunnittelujohtajalle sellaisissa asioissa, jotka ovat vä hä mer ki tyk si siä ja liittyvät alueiden käytön suunnitteluun. (Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää siirtää päätösvaltaansa suunnittelujohtajalle alueiden käy tön suunnitteluun liittyvissä asioissa, jotka koskevat sellaisten lau sunto jen an ta mis ta, joissa ei ole kyse viranomaisten merkittävistä suunnitelmista, toi men pi teis tä tai niiden rahoituksesta. Hyväksyttiin maakuntahallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Vs. suun nit te lu joh ta ja Ilpo Tapaninen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian kä sit te lys sä (Hallintolaki 28 1 mom.) Hän poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille hankinta-asioissa MKH Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Poh jois-poh janmaan lii ton uuden hallintosäännön, joka on tullut voimaan lähtien. Uu den hal lin to sään nön myötä aikaisemmat toimivallan delegointipäätökset, jot ka on tehty van hen tu neen hallintosäännön ja kumotun kuntalain nojalla, ovat vanhentuneet voimaan tulleen kuntalain 91 :n 1 momentin mukaan valtuusto voi hal lin to sään nös sä siirtää toimivaltaansa muille toimielimille, luot ta mus hen kilöil le ja vi ran hal ti joil le. 2 momentin mukaan valtuusto voi antaa muulle vi ranomai sel le oi keu den siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Poh jois-poh janmaan liiton hal lin to sään nön 125 :n mukaan toimielin voi siirtää sille hal lin tosään nös sä määrättyä toi mi val taa edelleen alaiselleen viranomaiselle, ellei lain sää dän nös tä muuta johdu. Vakiintuneita euromääräisiä hankintarajoja ei tällä päätöksellä esitetä muu tetta vak si, vaan ne pysyisivät samana aikaisempiin delegointipäätöksiin nähden. (Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää siirtää päätösvaltaansa hankinta-asioissa vi ran hal tijoil le seu raa vas ti: Maakuntajohtaja voi päättää sellaisista hankinnoista, joiden arvo on enintään euroa; Tulosaluejohtajat voivat päättää oman tulosalueensa toimintaan liittyvistä han kin nois ta, joiden arvo on enintään euroa; Euroopan komission rajayhteistyöohjelmasta (Karelia CBC) vastaava vi ranhal ti ja voi päättää ohjelman toimintaan ja toimeenpanoon liittyvistä han kinnois ta, joiden ar vo on enintään euroa. Lisäksi maakuntahallitus antaa tulosaluejohtajille oikeuden nimetä omilta tulos alueil taan tarvittavan määrän työntekijöitä, jotka voivat tehdä viraston toimin nan kan nal ta tarpeellisia ja tavanomaisia pienhankintoja. Hyväksyttiin maakuntahallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Maakun ta joh ta ja Jussi Rämet, hallintojohtaja Riitta Pitkänen ja vs. suun nit te lu johta ja Ilpo Tapaninen ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän asian käsittelyssä (Hal lin to la ki 28 1 mom.) He poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajak si. Maakuntahallituksen puheenjohtaja toimi kokouksen pöytäkirjan pitäjänä tämän asian käsittelyn ajan. Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ja suunnittelujohtajan viransijaisuuksien päättäminen MKH Maakuntajohtaja Pauli Harju on ollut virkavapaalla maakuntajohtajan teh tä vistä hoi taes saan muutosjohtajan virkaa valtiovarainministeriössä. Maa kun ta johta jan vi ran si jai suut ta on hoitanut suunnittelujohtaja Jussi Rämet, joka on mää rät ty maa kun ta joh ta jan tehtäviin Harjun virkavapauden ajaksi. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan päätöksellään 31 pe ruutta nut Har jul le myönnetyn virkavapaan ja tämän päätöksen myötä hän palaa hoi ta maan maa kun ta joh ta jan tehtäviä alkaen. Rämetin vi ran si jaisuu den perusteena on ollut Harjun viranhoito valtiovarainministeriön muu tosjoh ta ja na, jolloin Harjun vi ran hoi don päättyessä päättyy myös Rämetin vi ransi jai suus maakuntajohtajana. Maakuntajohtajan viransijaisuuden päättyessä Rämet palaa hoitamaan suunnit te lu joh ta jan virkaa alkaen. Suunnittelujohtajan viransijaisuutta on al kaen hoitanut suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen maa kun ta hal lituk sen tekemän päätöksen 73 mukaisesti. Päätöksessä Ta pa ninen on mää rät ty hoitamaan virkaa siihen saakka, kunnes tehtävästä vir ka vapaal la olevan Rä me tin virka maakuntajohtajana päättyy tai enintään saakka. Rämetin maakuntajohtajan viransijaisuuden päättyessä alkaen hän pa laa hoitamaan suunnittelujohtajan tehtäviä, mistä syystä Tapaninen palaa hoi ta maan suunnittelupäällikön virkaa samalla päivämäärällä. (Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: Maakuntahallitus 1. päättää, että suunnittelujohtaja Jussi Rämetin viransijaisuus maa kun ta johta ja na päättyy alkaen maakuntajohtaja Pauli Harjun vir ka va pauden päättyessä; 2. toteaa, että Jussi Rämet palaa hoitamaan suunnittelujohtajan virkaa alkaen; ja 3. merkitsee tiedoksi, että Ilpo Tapaninen palaa hoitamaan suun nit te lu pääl likön virkaa alkaen. Hyväksyttiin maakuntahallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Maakun ta joh ta ja Jussi Rämet ja vs. suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen ilmoittivat ole van sa esteellisiä tämän asian käsittelyssä (Hallintolaki 28 1 mom.) He pois tui vat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton laskujen hyväksyjät MKH Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen hyväksymä sisäisen val vonnan ja tar kas tuk sen ohjeistuksessa todetaan kohdassa 4.2 vastuun ja valtuuk sien jaosta, et tä maakuntahallitus valitsee toimikaudekseen laskujen hyväk sy jät ja maa kun ta joh ta ja laskujen vastaanottajat. Henkilöstössä alkaen tapahtuvista tehtävänvaihdoksista johtuen hy väk sy mis oi keu det tulee päivittää. (Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntahallitus nimeää laskujen hyväksyjiksi seuraavat henkilöt al kaen: Osastotaso Hyväksyjä Sijainen Pohjois-Pohjanmaan liitto maakuntajohtaja hallintojohtaja Pauli Harju Riitta Pitkänen Tulosaluetaso Hyväksyjä Sijainen Maakuntajohtaja maakuntahallituksen maakuntahallituksen Pauli Harju pj. Matias Ojalehto varapj. Mika Flöjt Tulosaluejohtajat maakuntajohtaja hallintojohtaja Pauli Harju Riitta Pitkänen Luottamushenkilöhallinto hallintojohtaja hallintopäällikkö Riitta Pitkänen Toni Saranpää Hallinto ja tukipalvelut hallintojohtaja hallintopäällikkö Riitta Pitkänen Toni Saranpää Aluekehitys aluekehityspäällikkö kehitysjohtaja Tiina Rajala Heikki Ojala ENI-ohjelma ohjelmajohtaja kehitysjohtaja Marko Ruokangas Tiina Rajala Aluesuunnittelu suunnittelujohtaja kaavoituspäällikkö Jussi Rämet Mari Kuukasjärvi Investointihankinnat hallintojohtaja hallintopäällikkö Riitta Pitkänen Toni Saranpää Maksuunpanomääräyksen hyväksyy hallintojohtaja Riitta Pitkänen tai hänen si jai sen sa hallintosäännön 48 :n mukaisesti. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohjeen päivittäminen MKH Maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön 34 määrää, että vir ka- ja virantoimitusmatkoihin sovelletaan maakuntahallituksen hyväksymää Poh jois-poh jan maan liiton matkustusohjetta. Ohjeessa annetaan määräykset luot ta mus hen ki löi den ja henkilöstön matkoihin liittyvistä yksityiskohdista, matka jär jes te lyi den periaatteista, matkakorvauksista sekä muista matkustamista kos ke vis ta menettelyistä. Pohjois-Pohjanmaan liiton voimassa oleva matkustusohje on vuodelta 2014 ja se on osin vanhentunut. Hallintosääntöuudistuksen tuoman sitovuuden ja käy tän tö jen ajantasaistamisen vuoksi ohje on aiheellista täsmentää ny ky käytän tö jä vastaavaksi. Päivitetty matkustusohje on kokousmateriaalin liitteenä. (Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton päivitetyn mat kus tus ohjeen. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet 11 Matkustusohje Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 Maakuntahallitus Pohjois-Pohjanmaan liiton etätyöohjeen hyväksyminen MKH Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut ohjeistuksen muualla kuin viraston ti lois sa tehdyn työn eli etätyön ehdoista. Etätyöjärjestelyjen hyödyntäminen edel lyt tää, et tä toimintatavoista on olemassa kirjalliset ohjeet työntekijöiden yh den ver tai sen koh te lun ja työsuoritusten tuloksellisuuden varmistamiseksi. Etä työ Poh jois-poh jan maan liitossa tulee olemaan lähtökohtaisesti sa tun naista, tapauskohtaisesti esi mie hen kanssa sovittavaa ja vapaaehtoisuuteen perus tu vaa sekä työnantajan että työn te ki jän osalta. Tietotekniikka mahdollistaa nykyisin sujuvan työskentelyn työpisteen ul ko puolel la. Etä työ jär jes te lyi den avulla voidaan saavuttaa työntekijän kannalta te hokkaam pi työ ajan käyttö, ja työnantajan näkökulmasta etätyöjärjestelyt puo lestaan hel pot ta vat työtilaresursseihin kohdistuvaa painetta. Työtilojen puute on ko ros tu nut viime ai koi na erityisesti maakuntauudistuksen valmistelun vuoksi. Etätyöohjeluonnos on kokousaineiston liitteenä. (Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh ) Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton etätyöohjeen. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti Liitteet 12 Etätyöohje Pöytäkirjan tarkastajat: 18

19 Maakuntahallitus Yhteistyösopimus sote- ja maakuntavalmisteluun osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista ja kus tannus ten korvaamisesta MKH Maakuntauudistuksen johtoryhmä (väliaikainen valmistelutoimielin) on hy väksy nyt kokouksessaan esityksen yhteistyösopimuksen sote- ja maa kun ta val mis te luun osallistuvan henkilöstön käytön periaatteista ja kus tannus ten kor vaa mi ses ta. Yhteistyösopimuksen mukaisesti lähettäjä antaa työntekijän/viranhaltijan vastaan ot ta jan käyttöön sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tehtäviin. Valmis te lus sa tar vi taan eri toiminta-alueiden asiantuntijoita suunnittelemaan, kehit tä mään ja to teut ta maan eri toimintoja ja hallinnon alueita maakunnan toimin nan ja hallinnon käyn nis tä mi seen. Henkilöstön käytössä ja kustannusten korvaamisessa noudatetaan seuraavia ylei siä periaatteita. Henkilöstö rekrytoidaan pääsääntöisesti sisäisenä hakuna toi min to ja maakuntaan siirtävistä organisaatioista sisältäen organisaation kon ser ni yh tei söt. Työhön hakeutuvan työntekijän/viranhaltijan on var mis tet tava ennen tehtävään ha keu tu mis ta, että hänen omassa organisaatiossa on mah dol lis ta tehdä tar peel li sia tehtäväjärjestelyjä, jotka mahdollistavat siir ty misen vastaanottajan tehtäviin jo ko kokonaan tai osittain. Yhteistyösopimuksen perusteella: työntekijän/viranhaltijan palvelussuhde säilyy lähettävään or ga ni saa ti oon, jo ka vas taa työ- tai virkasuhteeseen perustuvista vastuista lainsäädännön, työ eh to so pi mus ten ja kunkin yksittäisen henkilön yksityiskohtaisten so pimus eh to jen pe rus teel la vastaanottajalla on työntekijään/viranhaltijaan direktio- eli työn joh to-oi keus seu raa vil la osa-alueilla: oikeus johtaa työtä, sen sisältöä ja valmistelun linjauk sia se kä antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä työn te ki jäl le/vi ranhal ti jal le lähettäjällä on oikeus todellisten ja tehtyjen tuntien ja liitteessä so vi tun työai ka pro sen tin perusteella laskuttaa vastaanottajalta kunkin virka- ja työ suhtei sen hen ki lön palkkakustannukset. Laskutettavissa palk ka kus tan nuk sissa ovat mu ka na työntekijän/viranhaltijan varsinainen palkka, kes ki mää räinen las ken nal li nen vuo si lo ma-ajan palkka ja lomaraha sekä hen ki lös tö si vuku lut. Muut tarkemmat yksityiskohtaiset ehdot ovat yhteistyösopimuksessa ja sen liit tees sä. Yhteistyösopimusta on valmisteltu yhteistyössä maakuntauudistuksen hen kilös tö asioi den vastuuvalmistelijan sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton hal lin to johta jan ja vs. hal lin to pääl li kön toimesta. (Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p ) Maakuntahallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen sote- ja maa kun ta val mis teluun osal lis tu van henkilöstön käytön periaatteista ja kustannusten kor vaa mises ta. Maa kun ta lii ton puolesta sopimuksen allekirjoittajina toimivat hal lin tojoh ta ja ja maa kun ta joh ta ja. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti Liitteet 13 Yhteistyösopimus henkilöstö 14 Liite yhteistyösopimukseen Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Korkeiden radiotaajuuksien arktinen mittauskeskus / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 ja OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Oulun yliopisto Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Oulu on kuuluisa radiotekniikan (RF) osaamisestaan ja sen kaupallinen so velta mi nen alueella on maailman huippuluokkaa. Tämän hankkeen tavoitteena on mer kit tä väs ti parantaa (luoda edellytyksiä), sekä Oulun että sen lä hi alueiden, osaamista ra dio tek nis ten laitteiden suunnittelussa ja testauksessa. Samal la tuetaan Suomen ase maa kansainvälisenä huippuosaajana ra dio taajuus suun nit te lus sa tekemällä kor kea ta sois ta tutkimusta teollisuuden kanssa se kä kouluttamalla insinöörejä ra dio taa juus suun nit te lun tulevaisuuden haastei siin. Huippututkimuksen mah dol lis ta mi nen nykyaikaisin laittein mahdollistaa uu det innovaatiot ja edistää myös uusien lii ke ideoi den sekä yritysten syn tymis tä. Tämä parantaa koko alueen kilpailukykyä. Radiotaajuussuunnittelu vaatii merkittäviä laiteinvestointeja ja toimivaa inf rastruk tuu ria prototyyppien testaamiseen, materiaalien ja antennien sekä an tenni ryh mien mit taa mi seen niin opetuksessa kuin tutkimuksessa. Radiotekniikan alu eel la ko keel li nen työ on välttämätöntä eikä pelkkä tietokonesimulaatiomalli rii tä luotettavien tu los ten saavuttamiseksi. Uusien radioteknologioiden myötä (ku ten 5G) ollaan me nos sa yhä korkeammille taajuusalueille. Jotta Oulun vah va asema säilytetään jat kos sa kin, tulee alueen valmistautua tuleviin korkei den taajuusalueiden (mil li met ri aal to- ja THz -taajuudet) langattomiin tie to liiken ne jär jes tel miin. Tässä hankkeessa Oulun yliopiston radiokaiuton huone päivitetään vas taamaan tu le vai suu den antenni- ja materiaalitutkimusvaatimuksia millimetri- ja te ra hertz-taa juuk sil le. Lisäksi hankitaan kokonaan uusia mittalaitteita siltä osin kun olemassa ole vaa infrastruktuuria pitää laajentaa uusille ra dio taa juusalueil le. Olemassa ole vaa laitekantaa pyritään käyttämään niin paljon kuin mah dol lis ta, jotta laajennukset voi tai siin toteuttaa kustannustehokkaasti. Toimenpide 1: GHz materiaalimittaukset, vastuu: Mikroelektroniikan tut ki mus ryh mä. Ostetaan laitteet, asennetaan ja koestetaan laitteet, tehdään koe näyt tei tä ja mittauksia. Käydään keskustelua yritysten kanssa tuloksista ja nii den hyö dyn tä mi ses tä. Toimenpide 2: Radiokaiuttoman huoneen ja siihen liittyvien mittalaitteiden han kin ta, vastuu: CWC. Ostetaan vaimentimet, antennit, kaapelit ja oheis lait- Pöytäkirjan tarkastajat: 20

21 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus teet. Asen ne taan ja tehdään testimittaukset. Keskustellaan yritysten kanssa yh tei sis tä ra hoi tet ta vis ta projekteista. Toimenpide 3: THz-laitteisto, vastuu: CWC. Ostetaan mm-aaltoalueen ja THz-laa jen ti mi en komponentit ja lisätarvikkeet, asennetaan laitteistot ja tes tataan niiden toi mi vuus. Keskustellaan yritysten kanssa yhteisistä ra hoi tet ta vista projekteista. Hankkeen tuloksena saadaan toimiva, päivitetty ja ajanmukainen mittauskyky kor keam mil le radiotaajuuksille. Mittalaitteita ja radiokaiutonta huonetta tullaan käyt tä mään laaja-alaisesti kansainvälisessä tutkimustoiminnassa, jonka tu loksia jul kais taan alan johtavissa sarjoissa (julkaisuissa). Koska merkittävä osa tut ki mus pro jek teis ta tehdään yhteistyössä Oulun ja sen lä hi aluei den yritysten kans sa, tulokset ovat myös nopeasti hyödynnettävissä ja so vel let ta vis sa kaupal li siin ratkaisuihin. Hanke uudistaa merkittävällä tavalla tulevien korkeiden RF-taajuuksien tut kimus ta ja teknologiakehitystä Oulun seudulla. Koska tämä teknologiaosa-alue on kes kei ses sä asemassa viidennen ja sen jälkeisten sukupolvien ra dio tekno lo gioi den ke hi tyk ses sä, koko radiotekniikan ja langattoman tietoliikenteen ke hi tys saa siitä mer kit tä vää lisäarvoa. Hankkeessa tutkitaan sekä koh tuul lisen pian tulevia mm-aal to verk ko ja ja myös pidemmällä aikavälillä tulevia THz-verk ko ja. Täten otetaan huo mi oon sekä alueen yrityksien tarpeet ja yliopis ton tehtävä tehdä perustutkimusta (jo ka hyödyttää teollisuutta hieman pidem mäl lä aikavälillä). Nykyinen tukiasemainfrastruktuuri kuluttaa paljon energiaa globaalisti kat sottu na. Täs tä radion osuus on hyvin merkittävä ja tällä onkin vaikutusta myös maa il man laa jui seen energiankulutukseen tulevaisuudessa. Nykyiset verkot ku lut ta vat jo mer kit tä vän osan maailman energiatuotannosta ja suo ri tus ky kyvaa ti muk sien li sään tyes sä haasteet tulevat kasvamaan entisestään. Hyvällä RF-suun nit te lul la on siten mer ki tys tä myös ympäristön ja vä hä hii li syys ta voittei den saavuttamisen nä kö kul mas ta. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 42 / 60 p. Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 B. Valmistelija: Heikki Laukkanen, Pöytäkirjan tarkastajat: 21

22 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra hasto-oh jel maa tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueel lis ten vah vuuk sien pohjalta -tavoitteen osalta (erityistavoite 4.1). Hankkees sa ke hi te tään ohjelma-asiakirjan mukaisesti alueen elinkeinotoimintaa tu ke vaa tutkimus-, ke hi tys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria, jolla li sätään mm. yliopistojen ja yri tys ten t&k&i -yhteistyötä. ICT-ala on lisäksi yk si Poh jois-poh jan maan älykkään eri kois tu mi sen painopistealoista. Hanke on Poh jois-poh jan maan maa kun ta oh jel man mukainen erityisesti toimin ta lin jan 1 ja painopisteen B. (In no vaa tio toi min nan kansainvälistyminen) osal ta. Päätösesitys hyväksyttiin. MYR Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Päätösesitys hyväksyttiin. Vaili Jämsä-Uusitalo jääväsi itsensä. MKH Maakuntahallitus päättää hyväksyä otsikossa mainitun hankkeen ra hoi tet tavak si Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra has to-oh jelmas ta. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Eija-Riitta Niinikoski ilmoit ti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä (Hallintolaki 28 4 mom.) Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 22

23 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Zatelliitin pohjoisen yritysalueen liikennejärjestelyt /EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1/ TEM Erityistavoite: 1.2 Hakemusnumero: Hakija: Kempeleen kunta Osahakija: Toteutusaika: Toteuttamisalue: Kempele Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeen tavoitteena on parantaa Zatelliitin pohjoisen yritysalueen saa vu tetta vuut ta rakentamalla alueelle Linnunrata niminen kaavatie (1.350 metriä). Han ke liittyy suu rem paan liikennejärjestelykokonaisuuteen, jossa mukana on kun nan lisäksi lii ken ne vi ras to. Kempeleen kunta ja valtio rahoittavat uuden eri ta so liit ty män rakentamisen. In ves toin tien ansiosta alueen vetovoimaisuus li sään tyy ja sitä kautta tarjoaa jo toimiville yri tyk sil le kasvun mahdollisuuksia se kä uusille yrityksille houkuttelevan sijainnin lo gis ti ses ti hyvältä paikalla. Hank keen vipuvaikutuksen arvioidaan olevan noin 135 M euroa erityyppisinä in ves toin tei na alueelle. Uusia yrityksiä kaava mahdollistaa si joit tu vak si alu eelle 45 kappaletta. Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan kaavatie kahdessa osassa, osat K1 ja K2. Lisäksi toteutetaan suunnitellusti kaavatien yhteyteen ke vyen lii kenteen väylä. Ra ken ta mi seen sisältyvät myös kaavatien valaistus ja päällystys se kä tiealueen vi her työt. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Pöytäkirjan tarkastajat: 23

24 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus Hankearviointi, pisteet: 20/ 30 Maakuntaohjelman toimintalinja: 3 C Valmistelija: Aki Lappalainen, Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestä vää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:l le esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää yritysinvestointeja alu eel la. Hanke edistää Zatelliitin alueen kokonaisliikeratkaisun syntymistä. Hyväksyttiin. MYR Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Päätösesitys hyväksyttiin. MKH Maakuntahallitus päättää hyväksyä otsikossa mainitun hankkeen ra hoi tet tavak si Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne ra has to-oh jelmas ta. Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 24

25 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus PrintoCent 10: Yritysaktivointi, pikatestien pilot-valmistus ja koekäyttö todellisessa ympäristössä / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2/ OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): PrintoCent 10 -hanke on osa vuonna 2008 alkanutta PrintoCent -ke hi tys ko konai suut ta, jossa painettavan älykkyyden teknologiaa on kehitetty teolliseksi toi min nak si. Ensimmäisenä on teollistunut LED-kalvoihin perustuva tek no logia, johon on syn ty nyt teollisia arvoketjuja erilaisten valaisu-, arkkitehtuuri- ja in for maa tio-so vel lus ten kautta. Lisäksi Oulun seudulle on syntynyt ai nut laa tuinen mahdollisuus ke hit tää ja valmistaa terveys- ja hyvinvointialan pikatestejä ja niiden lukijalaitteita se kä pilvipalveluja ja niihin liittyviä analyysejä. Vas taavaa osaamiskokonaisuutta, ot taen huomioon tutkimusosaamisemme, ko hortti- ja Internet of Things -val miu tem me, ei löydy globaalisti avoimilta mark kinoil ta. Pikatestien käyttö hyvinvoinnin alu eel la oman terveyden monitorointiin mah dol lis taa esim. liikunnan aikaiset tes tauk set sekä terveydenhuollon kotija laitoshoidossa pikatesteillä tulee olemaan rat kai se va merkitys toimialan kus tan nuk siin. PrintoCent 10 -hankkeen tavoitteena on rakentaa kansainvälistä tun net ta vuutta pai net ta van älykkyyden Oulun seudun klusteriyrityksille ja tut ki mus lai tok sille LED-kal vo, Internet of Things ja pikatestit sovellusalueilla, houkutella kansain vä li siä yrityksiä asettumaan ja tekemään yhteystyötä oululaisten yritysten kans sa sekä vas taa vas ti pilotoida kehitettävien pikatestien toimivuutta ja käytet tä vyyt tä to del li sis sa urheilun ja terveydenhoidon sovelluksissa. Hankkeessa kes ki ty tään ole mas sa olevien teknologiaratkaisujen ja PrintoCent in no vaa tioym pä ris tön kan sain vä li sen näkyvyyden lisäämiseen sekä pikadiagnostiikan va lit tu jen sovellusten vie mi seen käytännön hyvinvoinnin, urheilun ja ter veyden huol lon testausolosuhteisiin osa na kokonaisvaltaisempaa ke hi tys työ proses sia, jossa Oulun alue kykenee tar joa maan monipuolista kehitys- ja val mistus pal ve lua kansainvälisesti toimiville yri tyk sil le ja alkaville start-up yrityksille. Ta voit tee na on pikadiagnostiikan lii ke toi min nan kehittäminen siten, että Oulun seu dul le keskittyisi pikatesti-, lukijalaite-, pil vi pal ve lu- ja analysointialojen teolli sia toimijoita. Hankkeen spesifiset tavoitteet ovat: 1. Kansainvälisesti toimiva yritys asettuu Ouluun tai aloittaa yhteistyön ou lu lais ten yri tys ten kanssa 10 kpl. 2. Uusia yrityksiä aktivoituu painettavan älykkyyden hyödyntämiseen eri Pöytäkirjan tarkastajat: 25

26 MYR:in sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Maakuntahallitus toi mi aloil ta Suo mes ta ja ulkomailta 50 kpl. 3. Oulun seudulle syntyy pikatestejä/lukijalaitteita suunnitteleva ja val mista va pal ve lu/yri tys 4. Pilotoida CRP-pikatesti: valmistus ja testaus todellisessa toi min ta ympä ris tös sä, 1000 kpl. 5. Pilotoida HIKI-keräin todellisessa toimintaympäristössä ja pikatestin pro to tyyp pi 6. Identifioida diabeteksen ilmaisussa tarvittavat biomarkkerit 7. Pikadiagnostiikan hankeaktivointi: Synnyttää pikadiagnostiikan alueelle Te kes-ra hoit ta ma yritysryhmä/rinnakkaistutkimus-hanke ja pyrkiä mukaan pi ka diag nos tii kan EU- Pilot Line valmisteluihin ja hakuihin. Pöytäkirjan tarkastajat: 26 Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa työpaketteihin (TP): TP1 Yritysten sijoittumisen aktivointi Ouluun (vastuutaho VTT, yhteistyö OAMK ja OY) Kansainvälisen näkyvyyden kautta on tavoitteena saada kansainvälisesti toimi via yri tyk siä asettumaan Ouluun tai aloittamaan yritysyhteistyö oululaisten yri tys ten kans sa. Tavoitteena on myös saada eri alojen yrityksiä mukaan oulu lai siin pai net ta van älykkyyden verkostoihin. Kansainvälistä näkyvyyttä nostetaan mm. seuraavilla toimenpiteillä: 1. Osallistumalla valittujen sovellusalojen messuille yhdessä yritysten kans sa 2. Pitämällä esityksiä eri alojen verkostotapaamisissa ja konferensseissa 3. Julkaisemalla kuukausittaista PrintoCent Info letteriä, jossa kerrotaan yri tys- ja tut ki mus toi min nan uutisista ja saavutuksista 4. Järjestämällä PRINSE`18 seminaari, PrintoCent Design Competition 2018 ja Prin to Cent Innofest Viestinnässä tulemme korostamaan alueen pikadiagnostiikka alan osaa mis ta ja tämän hankkeen kautta vahvistuvaa yritysyhteisöä. Sel vitäm me kansainvälisesti pi ka diag nos tiik ka-alan yrityskentän osaamista ja toimijoiden kyvykkyydet. 6. Pyrimme mukaan pikadiagnostiikan EU-Pilot Line valmisteluihin ja hakui hin osal lis tu mal la EU:n järjestämiin valmistelukokouksiin, vai ku tetaan diag nos tiik ka-alu een Pilot linja -tyyppisien hakujen valmisteluihin ja osallistutaan EU:n jär jes tä miin erikoisesti infrastruktuuria kehittäviin diag nos tiik ka-ha kui hin. TP2 Pilotoidaan CRP pikatesti (vastuutaho VTT, yhteistyö OY). Pikatestin valmistus PrintoCent Pilot Factoryssa ja toteutetaan käyttötestaus to del li ses sa ympäristössä. Tämä työpaketti tähtää tutkimustulosten viemiseen ai toon käyt tä jä tes tauk seen. Työpaketissa edistetään VTT:n kehittämän CRP-tu leh dus mark ke ri tes tin ja kannettavan mittalaitteen kehitystyötä viemällä ker ta käyt tö diag nos tiik ka ja älypuhelimella ohjattava mittalaite käytännön tervey den huol lon pro ses sei hin. Hankkeen alkuvaiheessa hankimme kump pa nitoi mi jan joko yritysten jou kos ta tai esimerkiksi OYS:n klinikoista. Yhteistyössä to teu te taan käyt tö tes taus pro ses sin ylös ajo kohti käyttäjätestejä. Hankkeen ai ka na käyttötesteistä saadulla pa laut teel la konseptia muokataan ja pyritään si tout ta maan tuoteyrityksiä konseptin val mis tuk sen ja kaupallistamisen sa ralla. Selvitetään laadunvarmistuksen vaa ti muk sia kaupallistettavan pikatestin val mis tuk ses sa. Pilotissa tehdyille rakenteille teh dään laboratoriotason ka rakte ri soin ti, joka antaa kuvan valmistusprosessin laa dus ta ja siihen liittyvistä mah dol li sis ta haasteista. Tavoitteena on hankkia tietoa sää tö pa ra met rien opti moin nis ta jatkuvassa massa- valmistusprosessissa ja lop pu tuot teen val mistus to le rans seis ta.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen. Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen. Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (20) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 25.10.2017 klo 10:00-11:35 Paikka Kokoustila Reykjavik, Sepänkatu 20, 5. krs, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kivelä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 05.04.2017 klo 10:00-11:35 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Saarinen Vesa MYR varapj

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (13) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (13) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 (13) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 16.11.2016 klo 09:00-11:40 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/ (17) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/ (17) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2017 1 (17) Maakunnan yhteistyöryhmä () Aika 06.09.2017 klo 10:00 Paikka Kokoustila Reykjavik, Sepänkatu 20, 5.krs, Oulu Läsnä Myllylä Raili pj Kortesoja Jorma varapj

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa Savolainen Sanna Jäsen Siikaluoma-Lehtosaari Jaana

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa Savolainen Sanna Jäsen Siikaluoma-Lehtosaari Jaana POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 (17) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 06.09.2017 klo 10:00-11:15 Paikka Kokoustila Reykjavik, Sepänkatu 20, 5.krs, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Jämsä-Uusitalo

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen Kurvinen Anne-Maaria Varajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen Kurvinen Anne-Maaria Varajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 28.02.2017 klo 09:00-09:47 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rajala Tiina Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (14) Aronpää Heikki. Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ (14) Aronpää Heikki. Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 06.06.2014 klo 10:00-12:00 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 10.11.2015 klo 10:00-11:55 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (14) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (14) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 01.04.2015 klo 10:00-11:20 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Kaupunginhallitus 79 27.03.2017 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 29/00.010/2017 Kaupunginhallitus 27.03.2017 79 Pirkanmaan liitto ja sote- ia maakuntauudistuksen esivalmistelun

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot