"Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään."

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään.""

Transkriptio

1 Vanhusneuvola -hanke "Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään." (palaute asiakkaalta, 66v.) Loppuraportti Sodankylän kunta Vanhustyö

2 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi Taustaa Hanke Rahoitus Toimintamuodot Ohjausryhmä Henkilökunta Hankinnat Koneet ja kalusteet Kirjallisuus ja julkaisut Muut hankinnat Toiminta Muistineuvola ja -vastaanotto Koulutus Dementiakoulutus Muu hankkeen järjestämä koulutus Osallistuminen muiden järjestämään koulutukseen Muu toiminta ja tilaisuudet Yhteistyö Sodankylässä Lapissa Valtakunnallisesti Tiedotus Muistitietotilaisuudet Lehtiartikkelit ja esitteet Tehdyt selvitykset Tulokset Muistineuvolatoiminta Asiakaspalaute Kustannusvertailu Muistineuvolan hoitoprosessi Vaikutukset kunnan palveluihin Hyvä käytäntö: muistioireisen kotihoitoasiakkaan hoitoketju Henkilökunnan valmiudet kohdata dementiapotilas Lääkehoidon kehittyminen Dementiakoti Nutukkaan suunnittelutyö Havaintoja: dementiahoidon haasteet Sodankylässä Omaishoidon kehittäminen ja tukeminen luonnos Tiinaliisa Multamäki,

3 5.3.2 Hoitoketjun heikoin lenkki Työvoiman saatavuus Projektityön analysointi Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Jatkotoimenpiteet Muistineuvolatoiminnan vakinaistaminen Muistihoitaja Geriatri Toimitilojen, tilastoinnin ja tutkimusten kehittäminen Tiedotus ja vertaistuki Ratkaisuja dementiahoidon haasteisiin Yhteeenveto luonnos Tiinaliisa Multamäki,

4 1 Saatteeksi Muistineuvola -hanke on onnistunut tehtävässään. Hankkeen aikana on kunnan henkilöstöä ja kuntalaisia koulutettu dementiasairausten hoitamisessa ja tunnistamisessa. Samoin Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestetystä dementiakoulutuksesta jää paljon tietoa elämään paikkakunnalle ja lähialueille koulutukseen osallistuneiden myötä. Parhaana saavutuksena hankkeen osalta pidän sitä, että hankkeessa kokeiluna toiminut muistineuvola jatkaa toimintaansa osana kunnan toimintaa, vaikka hanke päättyy. Hankkeen onnistumisen taustalla ovat innostunut ja työstään kiinnostunut henkilöstö sekä asiantunteva ohjausryhmä. Ohjausryhmän ovat muodostaneet hankkeen toimintakentän asiantuntijat: alan työntekijät sekä eri eläkeläisjärjestöjen edustajat eli asiakkaat. Kunnallisessa päätöksenteossa työntekijät joutuvat perinteisesti jääväämään itsensä heitä koskevissa asioissa, vaikka ovat usein parhaat asiantuntijat, mikä on toisaalta vähän nurinkurista. Samoin asiakasnäkökulma ja se kenen asialla ollaan, voi kunnallispolitiikassa unohtua. Eläkeläisjärjestöjen edustajien mielipiteet ovat kullan arvoisia vanhustyönhankkeen toteuttamisessa. Hankkeessa päätöksenteko on helppoa: ohjausryhmässä tehdään päätös ja se toteutetaan. Hankkeessa ei tarvitse käydä läpi samaa byrokratiaa kuin kunnan toiminnassa. Sinänsä ohjausryhmän ja hankkeen toimintaa voi mielestäni myös kyseenalaistaa siinä, toteutuuko siinä kunnallislain hengen mukainen demokratia, jos kunnan vaaleilla valituista päättäjistä ei ole ohjausryhmässä kuin yksi jäsen? Kyseessähän on kuitenkin kunnan hanke ja kunnan toiminnan kehittäminen. Tämä hanke on tuonut kuntaan uusia toimivia käytänteitä ja antanut monille kuntalaisille hyviä elämäntäyteisiä vuosia lisää. Seuraavana Sodankylän vanhustyössä on keskityttävä kotihoidon tukemiseen entisestään. Vanhustyön strategiamme lähtökohtana on koti, jossa suurin osa ikäihmisistä mielellään vanhenisi. Lapin pitkät välimatkat tekevät siitä haasteellista. Uskon, että vanhustyön työntekijät ovat valmiita kehittämään työtään entisestään ja vastaamaan myös siihen haasteeseen. Heidi Alariesto Vanhusneuvola -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, perusturvalautakunnan puheenjohtaja 4

5 2 Taustaa Sodankylän kunnan vanhustyön tärkeimpänä strategisena tavoitteena on ollut turvata ikääntyvien kuntalaisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kunnassa vuonna 2002 laaditun, vuosina 2003 ja 2005 päivitetyn vanhustyönstrategian kehittämistavoitteet ovat noudatelleet valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia. Valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa (TATO) on painotettu ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä avopalvelujen monimuotoisuutta sekä ennalta ehkäisevän näkökulman huomioimista kuntien palvelutuotannossa. Lapin lääninhallituksen tekemässä vanhusten kotona annettavaa hoitoa koskevassa selvityksessä (2002) suositettiin kuntia mm. varautumaan dementiaa sairastavien asiakkaiden hoidon tarpeen lisääntymiseen, geriatrisen ja psykogeriatrisen hoidon kehittämiseen sekä perusterveydenhuollon osaamisen parantamiseen. Tilastokeskuksen (vuonna 2004) laatiman väestöennusteen mukaan Sodankylän kunnan väestö vähenee muuttoliikkeen ja alhaisen syntyvyyden vuoksi vuoteen 2030 mennessä yli 22 % eli yli kahdella tuhannella asukkaalla. Väestörakenne muuttuu siten, että nuoremmat ikäluokat pienenevät, mutta yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa huomattavasti nykyisestä. Kun vuonna 2003 Sodankylän väestöstä yli 65-vuotiaita oli 16,3 %, niin ennusteen mukaan heidän määränsä yli kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä yli 85-vuotiaiden vanhusten määrä kolminkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Vanhimmat ikäluokat tarvitsevat runsaimmin palveluja tänä päivänä ja myös tulevaisuudessa. Taulukko 1. Sodankylän kunnan väestöennuste vuoteen 2030 ikäluokittain Vuosi Yhteensä Yli 65-vuotiaat ikäluokittain v v v % koko väestöstä 16.3 % 17.6 % 20.8 % 31.7 % 39.0 % Lähde: TK/trendilaskelma/Lapin liitto Yksi syy palvelujen lisääntyvään tarpeeseen yli 65-vuotiaiden keskuudessa on keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavien määrä. Suomen dementiahoitoyhdistyksen mukaan vuotiaista 4 %, vuotiaista 11 % ja yli 85-vuotiaista 35 % sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa. Väestöennusteen perusteella Sodankylän kunnassa keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavien määrä lähes kolminkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Vanhustyössä on entistä tärkeämpää ennaltaehkäisevän näkökulman huomioiminen sekä muistihäiriöiden ja dementiasairauksien varhainen toteaminen. 5

6 Taulukko 2: Keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavien määrän ennuste Sodankylässä vuosina Vuosi v v v Yhteensä Lähde: R.Sulkava, Suomen dementiahoitoyhdistys Muistisairauden diagnoosin saaminen Sodankylän kunnan perusterveydenhuollon puitteissa, ilman dementiahoitoon erikoistunutta henkilökuntaa on ollut sattumanvaraista. Oireista kärsinyt ikäihminen saattoi käyttää hyvinkin runsaasti erilaisia terveyspalveluja, mutta asian ydintä, oireiden aiheuttajaa, ei havaittu. Diagnoosiin päädyttiin usein liian myöhään, yleensä keskivaikean dementian loppupuolella. Kotonaoloaika diagnoosin jälkeen jäi melko lyhyeksi. Hoito ja palvelusuunnitelmat, omaisten tukeminen ja kuntoutussuunnitelmat olivat satunnaisia tai puuttuivat kokonaan. Keskussairaalassa aloitetut hoidot jäivät ilman seurantaa ja potilaat lopettivat niitä. Kunnan maksamana tehtiin siis kalliita tutkimuksia ilman hoidolla saavutettua tulosta. Vanhustyön suurin ongelma on kuitenkin resurssien niukkuus suhteessa palvelutarpeisiin. Perustyössä ei tahdo riittää aikaa toiminnan ja palvelurakenteen kehittämiseen. Vanhustyön kehittämistyötä onkin kunnassamme tehty erilaisissa hankkeissa. Sodankylän Vanhustenkotiyhdistyksen toteuttamassa Ikäihminen kyläyhteisön voimavara -hankkeessa tehtiin syksyllä 2001 selvitys sivukylien yli 75-vuotiaiden elämäntilanteesta, toimintakyvystä ja palveluista. Selvitys toimi pohjana kunnan vanhustyön strategian laadinnassa sekä eri toimijoiden työkaluna palvelusuunnittelussa. Kunnassa toteutettiin KOHO Vanhusten kotihoidon kehittämishanketta alkaen. Sen yhtenä toimintamuotona oli vanhusneuvolatoiminnan kehittäminen. Hankkeen ohjausryhmässä perustettiin vanhusneuvolan yhteistyöryhmä joulukuussa 2004, ja se jätti hankesuunnitelman Lapin lääninhallitukseen vuoden vaihteessa. Samaan aikaan Sodankylän kunta muutti yhden terveyskeskuslääkärin viran geriatrin viraksi ja tehtävässä aloitti geriatri Riitta Nordberg Vanhusneuvolan hankesuunnitelmaa tarkennettiin helmikuussa 2005 yhdessä kunnan geriatrin kanssa. Rahoituspäätös saatiin helmikuun lopussa ja Vanhusneuvola -hanke käynnistyi maaliskuussa

7 3 Hanke Vanhusneuvola -hanke käynnistyi maaliskuussa 2005 ja päättyy lokakuun lopussa Hankkeen toiminta-ajatuksena on ollut edistää yli 65-vuotiaiden kotona asumista tukemalla ennaltaehkäisevästi ja kuntouttavasti ikäihmisten ja heidän omaistensa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavarojaan sekä omatoimisuutta. Tavoitteena on ollut saada ikäihmiset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa geriatristen, toimintakykyä tukevien palvelujen piiriin. Erilaisilla ennaltaehkäisevillä toimilla on pyritty ylläpitämään ja parantamaan ikäihmisten toimintakykyä ja mahdollisuuksia asua kotonaan. Tähän on liittynyt sairauksien mahdollisimman varhainen toteaminen sekä toimintakyvyn esteiden poistaminen. Hankkeen vanhusneuvolatoiminta suunniteltiin geriatrin sekä terveydenhoitajan ja palveluohjaajan muodostaman moniammatillisen työryhmän toiminnalle. Muistihäiriöiden tutkimus- ja hoitopalveluiden seudullisen saatavuuden kehittämiseksi geriatrin palveluita pyrittiin tarjoamaan ostopalveluina myös lähikunnille. Hankkeen tulostavoitteena oli pohjoisen haja-asutusalueen paikalliset tarpeet huomioiva vanhusneuvolan toimintamalli. 3.1 Rahoitus Alkuperäisen rahoitushakemuksen mukainen hankebudjetti oli euroa, josta kunnan osuus euroa ja haettu valtionavustus euroa. Lapin lääninhallitus myönsi Sodankylän kunnan hakemalle Vanhusneuvola hankkeelle euron rahoituksen. Hankkeen toimintasuunnitelma ja budjetti sopeutettiin saatuun avustukseen. Täten projektin kokonaiskustannusarvioksi tuli euroa, josta lääninhallituksen osuus oli 75%. Muun osuuden rahoitti Sodankylän kunta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat , josta lääninhallituksen rahoitus euroa ja Sodankylän kunnan rahoitus euroa. 7

8 3.2 Toimintamuodot Projektin tärkeimpänä toimintamuotona oli ikäihmisten muistineuvola, jonka kohderyhmänä olivat kunnan yli 65 vuotiaat. Kotikäynneillä pyrittiin tarjoamaan ikäihmisille ja heidän omaisilleen oikea-aikaista tietoa palveluista ja erilaisista tukimuodoista sekä ennakoida ajoissa palvelujen tarvetta. Lisäksi hankkeessa on tuotettu tietoa dementiasta ja sen hoidosta ikäihmisten palvelujen suunnittelijoille, toteuttajille, päättäjille ja muille ikäihmisten parissa toimiville tahoille. Rahoituksen jäätyä alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi, hankkeen toiminnoista jouduttiin jättämään pois mm. ennaltaehkäisevät kotikäynnit. 3.3 Ohjausryhmä Perusturvalautakunta nimesi hankkeelle ohjausryhmän, jota täydennettiin Ohjausryhmä on kokoontunut vuonna 2005 neljä kertaa, 2006 neljä kertaa ja kertaa. Alariesto Heidi, puheenjohtaja (7/2007 asti), perusturvalautakunnan edustaja Mokko Urpo, puheenjohtaja (8/2007 alkaen), perusturvalautakunnan edustaja Kiuru Sisko, sosiaalijohtaja (5/2006 saakka) Liikavainio Tuomo, Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys Ry Mettiäinen Milja, Eläkeliiton Sodankylän yhdistys Ry Niittymäki Tarja, muistihoitaja Nordberg Riitta, geriatri Näsi Lasse, Ikäihmisten neuvottelukunta Poikela Tarja, perusturvalautakunnan jäsen ( alkaen) Pöyliö Raija, vanhustyön vastuualuepäällikkö Tallavaara Helena, kotihoitoyksikön työntekijöiden edustaja Tepsa Tuovi, perusturvalautakunnan jäsen Tiuraniemi Harri, perusturvajohtaja (6/2006 alkaen) Uusitalo Elsa, Sodankylän Eläkeläiset Ry Ylitalo Henna, kotihoitoyksikön vt. osastonhoitaja Työntekjiät: Alaluusua Seija, projektityöntekijä, ( asti) Mukku Inga, hankevastaava Multamäki Tiinaliisa, projektityöntekijä ( alkaen) Asiantuntijajäsenet: Alatalo Jouko, KELA:n johtaja Oinas Matti, suunnittelija, työvoimatoimisto 8

9 3.4 Henkilökunta Hankevastaava Inga Mukku (20% työajalla), Geriatri Riitta Nordberg (20% työajalla) Muistihoitaja Tarja Niittymäki , Projektityöntekijä Seija Alaluusua , Projektityöntekijä Tiinaliisa Multamäki Hankevastaava Inga Mukku on hoitanut hankkeen hallinnolliset tehtävät, toiminut ohjausryhmän sihteerinä ja hankkeen yhdyshenkilönä sidosryhmiin. Geriatri on pitänyt muistivastaanottoa kerran viikossa. Muistihoitaja Tarja Niittymäki on vastannut muistineuvolan toiminnasta ja tiedottamisesta. Lisäksi he ovat tehneet dementiahoitoon liittyviä selvityksiä ja toimineet asiantuntijoina kunnan eri työryhmissä sekä kouluttajina Sodankylän kunnassa ja lähialueilla. Projektityöntekijä Seija Alaluusuan tehtäviin on kuulunut muistipoliklinikan ja tarvittaessa kotihoidon sanelujen purku sekä erilaiset toimistotyöt. Hän on tehnyt 80 90% työajasta terveyskeskuksessa ja 10 20% Hannuksenkartanossa. Projektityöntekijä Tiinaliisa Multamäen tehtäviin kuului hankkeen loppuraportin kirjoittaminen sekä hankkeen loppuajan tilaisuuksien käytännön järjestelyt. 3.5 Hankinnat Koneet ja kalusteet Laite/ kaluste Merkki/ Malli Kpl Hankintapäivä Paikka/henkilö Kuulolaite Hörat Original ja geriatrin vastaanotto Tietokone Osborne S muistineuvola tietokonepaketti Monitori Samsung TFT muistineuvola Tulostin HP LaserJet muistineuvola Matkapuhelin Nokia projektityöntekijä Asiakirjatuhooja Ideal muistihoitaja Piirtoheitin, Avorex Pro24v/250W, hankevastaava matkamalli Sanelukone Dictaphone terveyskeskus Väritulostin Canon Pixma IP hankevastaava Työtuoli Team 9, sininen muistineuvola Pystynaulakko muistineuvola Saneluiden purkulaite Dictaphone terveyskeskus Kommunikaattori Echo Minitech muistineuvola (kuulon apulaite) Työpiste muistineuvola Kaappi Combo muistineuvola Tuoli Savoy muistineuvola Pöytä muistineuvola Ilmoitustaulu 1 poliklinikan aula Kohokirjoitin 1 muistineuvola 9

10 3.5.2 Kirjallisuus ja julkaisut Teoksen nimi Kirjoittaja Atsalea juttuja muistamattomuudesta ja Sulkava, Riihelä, vanhenemisesta Ryynänen (toim.) Atsalea kukkii jälleen Sulkava, Riihelä, Ryynänen (toim.) Kust./ julk. painov. WS Bookwell 2004 WS Bookwell 2006 Dementia ja liikunta. Opas Ruuskanen Alzheimer-keskusliitto 2002 dementiapotilaiden liikunnan ohjaamiseksi. Dementiakoti koti hyvää elämää varten. Kotilainen, Virkola, Suomen 2005 Opas suunnittelijoille ja hoidon Eloniemi, Sulkava, dementiahoitoyhdistys kehittäjille. Topo Dementiapotilaan äkillisen Pitkälä, Laurila, Suomen 2006 sekavuusoireyhtymän hoito-opas lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle Rahkonen dementiahoitoyhdistys Dementiavanhus kotona Aro Vanhus ja lähimmäisp. Dementoituneen hyvä kuolema Dementoituvan hoitopolku Heimonen & Tammi Voutilainen Dementoituvan ihmisen kuntoutuksen Heimonen, Tammi 2004 lupaus Voutilainen (toim.) Etiikka hoitotyössä Leino-Kilpi, Välimäki WSOY 2003 Gerontologinen sosiaalityö Seppänen Yliopistopaino 2006 Geropsykologia Raitanen, Hänninen, WSOY 2004 Pajuunen, Suutama Hyviä päiviä kotona. Muistisairaudet. Erkinjuntti, WSOY 2006 Heimonen, Huovinen Ikääntyneiden laitoshoidon laatu ja Noro, Finne-Soveri, STAKES 2005 tuottavuus RAI-järjestelmä vertailukehittämisessä Björkgren, Vähäkangas (toim.) Kahdesti lapsi (runoja) Myyryläinen Suomen 2002 dementiahoitoyhdistys Kimmokkeita kevättalveen Koivula Tammer paino 2000 Kipinöitä kesään Koivula Tammer paino 2000 Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas Kuntaliitto 2006 Kuntoutuksen sanakirja Granö, Heimonen, Alzheimer-keskusliitto 2006 Koskisuu Matka ajassa Helander Vanhustyön 1993 keskusliitto Muistipoliklinikka Lupsakko, Joiniemi, Suomen 2005 perusterveydenhoidossa opas lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle Karhu, Remes dementiahoitoyhdistys Myötätuulta tupaan, ikäihmisen Koivula Tammer paino 2000 virikekirja Pirtin puolelle Koivula Tammer paino Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus Heikkilä, Lahti (toim.) STAKES

11 Säpinää syksyyn Koivula Tunne muistisi käytä, kehitä, kohenna Hietanen, WSOY 2005 Erkinjuntti, Huovinen Vanhuus ja mielenterveys, arkielämän Saarenheimo WSOY 2003 näkökulma Vanhuus Rysänperässä Ilonen Vanhustyön 1994 keskusliitto Ymmärrä tule ymmärretyksi. Laaksonen, Rantala, Suomen 2002 Vuorovaikutus dementoineen kanssa Eloniemi, Sulkava dementiahoitoyhdistys Hankittu kirjallisuus on sijoitettu pääosin muistineuvolaan sekä Hannuksenkartanoon vanhustyönjohtajan toimistoon Muut hankinnat Muistihoitajan tietokoneeseen hankittiin Office STD 2003 kuntaversio-ohjelmisto. Hankkeen käyttöön on ostettu myös TAK -vanhustyön arviointijärjestelmän päivitysohjelma, 5 kappaletta Cerad -tehtäväsarjaa sekä Ilona -virikeohjelma. Muistineuvolaan on hankittu muistihäiriö- ja dementiatyön palapeli sekä havaintomateriaaliksi muistuttava lääkekiekko. Lisäksi hankkeen varoin on hankittu muistineuvolassa ja - vastaanotolla tarvittavaa tutkimusvälineistöä. 4 Toiminta 4.1 Muistineuvola ja -vastaanotto Hankkeen keskeisimpiä toimintoja on ollut muistineuvolavastaanoton kehittäminen. Muistineuvolatoiminnan tavoitteena on asiakkaan varhainen muistisairauden tunnistaminen, diagnostiikka, hoito ja seuranta. Riittävän aikaisin aloitetulla kuntoutuksella, lääkinnällisellä hoidolla ja neuvonnalla pystytään lisäämään asiakkaan laadukkaita kotona asumisen vuosia ja siirretään laitoshoidon alkamista. Muistineuvolan toimintaan kuuluu myös omaisten yksilöllinen, laaja-alainen tukeminen ja neuvonta. Muistineuvola toimii Sodankylän terveyskeskuksen yhteydessä. Muistineuvolaan pääsee ajanvarauksen kautta. Hankkeen aikana muistineuvolakäyntejä oli lähes 800 ja palvelukontakteja yli Geriatri on pitänyt muistivastaanottoa kerran viikossa. Geriatrin ja muistihoitajan vastaanottoa pidettiin myös Vuotsossa 3 kertaa. Lisäksi muistihoitaja on tehnyt kotikäyntejä sekä hoitanut puhelinneuvontaa. Muistineuvolan asiakkaille ja heidän puolisoilleen toteutettiin vertaistuki- ja aviopariryhmätoimintaa. Vertaistukiryhmä kokoontui vuoden 2006 aikana viisi kertaa ja osallistujia on ollut kokoontumiskerralla Aviopariryhmä kokoontui syksyn 2006 aikana kaksi kertaa. Osallistujia on ollut 14. Vertaistukiryhmä teki virkistysretken kesäkuussa 2006 Kittilään ja ryhmässä toimijat osallistuivat KOHO hankkeen järjestämään Ylläs-Saagan retkeen. 11

12 Asiakaskontaktit yhteensä Muistineuvola Kotikäynnit Lääkärille Puhelinkeskustelu Omaisten tapaaminen Omaisten puhelinhaastattelu Vuotson vast.otto Palvelukontaktit yhteensä Koulutus Dementiakoulutus Hankkeessa käynnistettiin pitempikestoinen dementiakoulutus Sodankylän kunnan sekä lähikuntien vanhustyön toimijoille. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä dementiatietoutta vanhustyön toimijoiden keskuudessa. Koulutuksessa oli mukana 28 henkilöä Sodankylästä, kaksi Pelkosenniemeltä, kaksi Savukoskelta ja yksi Kittilästä. Koulutus toteutettiin pääasiassa paikallisin voimin: kouluttajina ovat toimineet geriatri, muistihoitaja ja muut paikalliset toimijat. Tarjousten perusteella koulutuksen yhteistyökumppaniksi valittiin Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK), joka on osallistunut koulutuksen suunnitteluun sekä oppilaiden ohjaukseen, neuvontaan ja arviointiin yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa. RAMK on huolehtinut myös etätehtävien suunnittelusta sekä niiden tarkastuksesta ja todistusten annosta. Koulutuksen laajuus oli 10 opintopistettä Muu hankkeen järjestämä koulutus us 2006 Cerad-koulutus kotihoidon tiimien vetäjille Lapin vanhustyön hanketyöntekijöiden koulutus- ja vertaistapaaminen Luostolla Mitä se muistihoitaja tekee? Ivalo ja Rovaniemi Dementiatietoutta seminaari, Sodankylä "Monipuolisin aistimuksin hyvinvointia dementoituneen arkeen", Sodankylä Hankkeen päätösseminaari, luennoimassa mm. professori Timo Strandberg, Sodankylä Lisäksi geriatri ja muistihoitaja ovat pitäneet useita koulutustilaisuuksia kunnan hoitohenkilökunnalle Osallistuminen muiden järjestämään koulutukseen Muistihoitajat muutoksen moottorina, Alzheimer -keskusliitto Valtakunnallinen dementiapäivä Helsingissä Muistisairaat joukossamme oikeus aktiiviseen arkeen, Helsinki

13 Muisteluryhmäkoulutus Helsingissä Muistihoitajapäivät Muistihoitajat etujen valvojina ja toteuttajina Ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuudet, Levi Työyhteisön tehotuuletus vertaisvoimaa ja vahvistusta, Helsinki, Suomen Dementiahoitoyhdistys ry Dementiapotilaan sekavuusoireyhtymän ja kivunhoito PowerPoint koulutus, Sodankylän kunta NPI Neuroprykiatrinen haastattelu dementiapotilaan käytösoireiden tunnistamiseen ja kuvaamiseen Lapin Vanhustyöhankkeiden yhteistyöpäivä, Rovaniemi Omaishoidon tukimalli koulutus Rovaniemellä Palveluseteli koulutus, Levi Kuntoutus on mahdollisuus, Alzheimer-keskusliitto, Lahti Julkisuuslakikoulutus, Sodankylän kunta Alaistaitokoulutus, Levi Gerontologian päivät Oulussa NorAge 2007 congress, Turku Vanhustyön projektityöntekijöiden tapaaminen, Hetta Hankevastaava Inga Mukku osallistui Rovaniemen oppisopimustoimiston järjestämään JET (johtamisen erityisammattitutkinto)-koulutukseen. Muistihoitaja on toiminut Suomen Dementiayhdistyksen aluevastaavana ja päässyt siten 4 kertaa vuodessa Suomen Dementiahoitoyhdistyksen maksamaan koulutukseen Muu toiminta ja tilaisuudet Retki Kittilän Pöntsö Raekallio/ Levi KOHO hankkeen järjestämään Ylläs-Saagan retkeen Omaishoitajailta Hannuksenkartanossa Projektityöntekijöiden virkistyspäivä Luostolla Avoin omaishoitajien vertaistukiryhmä, yhteistyössä seurakunnan kanssa Mukana kunnan vanhustenviikon järjestelyissä 2005, 2006 ja Yhteistyö Sodankylässä Vanhusneuvola -hanke on tehnyt yhteistyötä paikallisten KOHO ja Yhdessä ikääntyen - hankkeiden sekä kunnan järjestämien ikäihmisten päiväpalveluiden kanssa. Henkilökunta on osallistunut myös kunnassa vuosittain pidettävän vanhustenviikon ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Hankehenkilökunta on toiminut asiantuntijana vanhustyön erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistyöryhmissä (mm. hoitoketjutyöryhmä, rekrytointityöryhmä, ikäihmisten asumistarvetta selvittävä työryhmä). Muistihoitajan ja geriatrin dementiaasiantuntemus on ollut ensiarvoisen tärkeää Sodankylän kunnan ryhmäkoti Nutukkaan 13

14 toiminnallisuutta suunnittelevassa työryhmässä. Henkilökunnan asiantuntemusta on käytetty myös suunniteltaessa kunnan Tietoa, taitoa, tahtoa vanhustyöhanketta. Järjestäytymiskokouksessaan ohjausryhmä totesi, että hankkeen yhteistyö kunnan henkilöliikennetyöryhmän kanssa olisi tärkeää, jotta voitaisiin parantaa sivukylien ikäihmisten kulkuyhteyksiä ja sitä kautta tasa-arvon toteumista palvelujen tuotannossa. Kunnan henkilöliikennetyöryhmä ei kuitenkaan toiminut enää henkilöliikennesuunnitelman valmistuttua syksyllä Ikäihmisten liikenneasioista järjestettiin seminaari vanhusten viikolla 2007 ja hanke oli mukana suunnittelemassa seminaaria. Syksyllä 2007 suunniteltiin yhteistyössä Seita-säätiön kanssa Muistikuvia Sodankylästä muistipeliä, jonka toteutus jäi kuitenkin suunnitteluvaiheeseen. Lisäksi yhteistyötä on tehty kyläyhdistysten ja eri järjestöjen kanssa Lapissa Alueellista yhteistyötä on tehty koulutuksessa ja tiedottamisessa. Hankkeen järjestämät seminaarit ja koulutukset ovat olleet usein avoimia myös lähikuntien osallistujille. Projektista on osallistuttu Lapin vanhustyön hankkeiden yhteistyön suunnitteluun, yhteistapaamisiin ja niiden järjestämiseen. Lääkäripulasta johtuen suunniteltua lähikuntayhteistyötä geriatrin konsultaatioista ei pystytty toteuttamaan. Muistineuvola on mukana Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian klinikan ja Lapin keskussairaalan tutkimuksessa, jossa selvitetään muistihäiriöiden ja dementioiden esiintyvyyttä, perinnöllisyyttä ja syntysyitä Lapin saamelaisväestössä. Yhteistyössä Pohjois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen (POSKE) kanssa laadittiin muistineuvolan hoitoprosessin kuvaus. Hanke on ollut myös tiiviisti mukana POSKE:n Seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeen suunnittelutyössä Valtakunnallisesti Hankkeessa on testattu kansainvälisessä (Stakes) CareKeys -projektissa kehitettävää Dementoituneiden elämänlaatumittaria. Testauksessa oli mukana viisi dementoitunutta vanhusta. Lomakkeen testauksen suorittivat muistihoitaja Tarja Niittymäki ja lähihoitaja Seija Bruun Helmikodilta. 4.4 Tiedotus Muistitietotilaisuudet Muistitietotilaisuuksissa on jaettu tietoa muistihäiriöistä, dementoivista sairauksista, liikunnan merkityksestä, muistineuvolan toiminnasta sekä meneillään olevista vanhustyön hankkeista. Tilaisuuksia pidettiin hankkeen aikana yhteensä 8. Kirkonkylän lisäksi tilaisuuksia pidettiin myös Puolakkavaarassa, Syväjärvellä, Vuotsossa, Lokassa ja Orajärvellä. Muistitietotilaisuudet tavoittivat lähes 300 henkilöä. Tilaisuuksissa ovat olleet mukana geriatri, muistihoitaja, fysioterapeutti ja hanketyöntekijät. Keväästä 2006 tiedotus, ohjaus ja opastus muistitietoasioista kohdennettiin pääasiassa vertaistuki- ja aviopariryhmille.

15 4.4.2 Lehtiartikkelit ja esitteet Hankkeesta ja siihen liittyvistä toiminnoista on julkaistu mm. seuraavia uutisia ja artikkeleita: Kotihoidon kehittäminen esillä Sodankylässä, , Lapin Kansa Vanhuksille oma neuvola, , Sompio-lehti Sodankylän muistineuvola aloittaa kesäkuussa, , Lapin Kansa Tarja Niittymäki ottaa vastaan Muistineuvolassa, , Sompio-lehti Dementiakoulutus alkaa pilottina, , Sompio-lehti Monipuolinen vanhusten viikko, , Lapin Kansa Muistineuvolassa sairaus ilmi varhain, , Lapin Kansa Muistihäiriöitä hoidetaan omassa neuvolassa Sodankylässä, , Dialogi, Stakes "Muistineuvolan avulla kunta säästää", Lapin Kansa Muistineuvolasta tehtiin oma esite. Lisäksi on tilattu dementiasairauksiin ja -hoitoon liittyvää esitemateriaalia Alzheimer-keskusliitosta, Suomen Dementiahoitoyhdistyksestä ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestöstä. Kesällä 2007 hanke päivitti Sodankylän ikäihmisten palveluoppaan Tehdyt selvitykset Geriatri Riitta Nordberg teki selvityksen Sodankylässä hoitopaikkaa jonottavien sekä kotihoidossa olevien vanhusten sijoitustarpeista, sijoituksen kiireellisyydestä. Lisäksi selvityksessä oli tilastoitu näistä henkilöistä dementoituneiden osuus ja dementia-aste. Selvitys tuotiin tiedoksi perusturvalautakunnalle Keväällä 2007 tehtiin kysely omaishoitajille lomahoitopalvelusta. Kyselyllä kartoitettiin omaishoitajien tyytyväisyyttä palvelun tasoon, palvelun merkitystä heidän jaksamiselleen sekä kartoitettiin kehittämistoiveita. Hankkeen aikana pidetyn dementiakoulutuksen onnistumisesta ja annista tehtiin RAMK:n toimesta kysely opiskelijoille. Koulutuksen opettajat sekä opiskelijoiden työyksiköiden esimiehet arvioivat koulutuksen vaikutusta työkäytäntöihin omassa palaverissaan keväällä 2007 Kesän ja syksyn aikana 2007 suoritettiin asiakastyytyväisyyskysely muistineuvolan toiminnasta. Kysely kohdennettiin muistineuvolan asiakkaisiin ja heidän omaisiinsa. Syksyllä 2007 pyydettiin myös palautetta ohjausryhmän jäseniltä projektin toiminnasta. Muistineuvolan vaikutuksia on esitelty myös KOTOSA-hankkeen "Hyvä Käytäntö" - dokumentoinnissa. Kyseinen selvitys pohjaa KOHO hankkeen aikana tehtyyn omaiskyselyyn päivätoiminnan vaikuttavuudesta sekä päivätoiminnan vetäjän ja kotihoidon henkilökunnan arvioon dementiahoidon kehityksestä kunnassa. 15

16 5 Tulokset Hankesuunnitelmassa on määritelty tavoitteiksi: - Muisti- ja dementiasairauksien mahdollisimman varhainen määritys, jolla pyritään tautitilojen hoitamiseen, sairauksien etenemisen hidastamiseen sekä säännöllisen koti- ja laitoshoidon palvelujen siirtämiseen myöhemmäksi. - Mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ikäihmisten toimintakyvyn kartoituksen ja sen perusteella tehtävän palveluohjauksen avulla. - Tiedon tuottaminen palveluista ikäihmisille sekä palveluiden tarpeista ikäihmisten parissa toimiville ja päätöksentekijöille. Tuotetun tiedon huomioiminen palvelusuunnittelussa mahdollisimman nopeasti. Hankkeen tulosten toteutumista on arvioitu kyselyjen ja erilaisten selvitysten avulla. 5.1 Muistineuvolatoiminta Muistineuvola on pystynyt hoitamaan asiakkaansa hoitotakuun rajoissa. Jonotusaika neuvolan vastaanotolle on ollut 1-2 viikkoa. Neuvolaan ja muistivastaanotolle pääsyn jälkeen asiakas on saanut diagnoosin noin 2 viikon - 1kk aikana. Tämä on valtakunnallisestikin vertailtuna lyhyt aika. Aikaisemmin tutkimuksiin pääsyn jälkeen diagnoosin saaminen saattoi kestää useita kuukausia. Oman muistineuvolan myötä hoidon seuranta on tehostunut. Dementiapotilaiden hoito ja kuntoutus on moniammatillista. Vertaisryhmien avulla on pystytty tarjoamaan tukea myös omaisille Asiakaspalaute Kesän ja alkusyksyn 2007 aikana toteutettiin muistineuvolassa asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 29 vastausta sekä asiakkailta että heidän omaisiltaan. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan muistineuvolan toimintaan liittyviä asioita asteikolla 1-5 (1= huono, 2= kohtalainen, 3= hyvä, 4= erittäin hyvä, 5= erinomainen). Lisäksi vastaajat saivat kommentoida palvelua kirjallisesti ja jättää kehittämisideoita. Aikataulujen pitävyys arvioitiin hyväksi, vastausten joukossa oli myös muutama kohtalainen arvosana. Kaikki muut toiminnot koettiin erittäin hyviksi. Kirjallisessa palautteessa kiiteltiin muistineuvolapalvelua, sen erityislaatuisuus ymmärrettiin ja Sodankylän kunnalle annettiinkin kiitosta tällaisen palvelun järjestämisestä. Kehittämisideoissa toivottiin mm. sivukylille päiväpalvelu- tai pienryhmätoimintaa dementoituneille sekä parempaa mahdollisuutta hoitaa asioita muistihoitajan kanssa sähköpostin välityksellä. 16

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon)

Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) Leppävirran monipalveluautohanke (Lemon) 03.09.2007 31.12.2008 Hankkeen loppuraportti 31.12.2008 LEPPÄVIRRAN MONIPALVELUAUTO( LEMON) YHTEENVETO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot