NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus"

Transkriptio

1 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus Hilkka Leppävuori ft, projektityöntekijä Saara Paukkeri sh, TtK, projektityöntekijä

2 Hanke- esittely Tekonivelpotilaan hoitoketju Mitä potilasohjaus on? TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS KOULUTUS Nivelrikko sairautena ja nivelrikon hoito polvi ja lonkka Käypähoitosuositukset Ohjausmalli Leikkausta edeltävä hoito ja ohjaus Tekonivelleikkaus Haavan- ja kivunhoito Kotiutus Jatkohoito Seuranta ja kontrollit Kouluttajat: Fysioterapeutti Hilkka Leppävuori Sairaanhoitaja Saara Paukkeri 2

3 edistävä terveydenhuolto hanke () Kaste-hanke -hanke Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta (HH) Hallinnoidaan Kuopiosta Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (PO) Hallinnoidaan Oulusta projektipäällikkö Kaija Lipponen Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella (TH) Hallinnoidaan Turusta Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VT) Hallinnoidaan Kuopiosta sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 3

4 Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen -hankkeen tarkoitus Parantaa potilasohjauksen vaikuttavuutta Vahvistaa potilaan asemaa palveluketjun aktiivisena toimijana Tuki Kaste-ohjelmassa potilaan aseman vahvistamista osaamisen ja henkilöstön sitoutumisen vahvistamista ja johtamiskäytäntöjen ja työhyvinvoinnin kehittämistä Kehittää joustavia ja saumattomia toimintoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä (PO hankesuunnitelma 2009) sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 4

5 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi PPSHP:n alueella kehittämiskohteena on viiden potilasryhmän ohjaus Paukkeri Saara, sh, TtM-opisk., tekonivelpotilaat Leppävuori Hilkka, ft, tekonivelpotilaat Ronkainen Pirjo, sh, TtM-opisk., sydämen vajaatoiminta Suopajärvi Outi, sh, lasten lihavuus Virola Minna, sh, keuhkoahtaumapotilaat Savukoski Kaarina, ft, avh-potilaat Hiltunen Vuokko, sh, avh-potilaat Kaija Lipponen, projektipäällikkö Johanna Alaloukusa-Lahtinen, projektisuunnittelija Tehtävät hyvien ohjauskäytäntöjen jalkauttaminen työyksiköihin kouluttaminen ja perehdyttäminen mallien päivittäminen sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 5

6 TEKONIVELPOTILAAN HOITOKETJU PERUSTERVEYDEN HUOLTO SAUMATON YHTEISTYÖ JA HOIDON JATKUUVUUDEN TURVAAMINEN LÄHETE ESH LEIKKAUS- TARPEEN ARVIONTI KIRURGIAN POLIKLINI- KALLA PÄIVÄ- KÄYNTI N. 2 VK ENNEN LEIKKAUS- TA LEIKKAUS KOTI, JATKO- HOITO KONT- ROLLIT, SEURANTA PERUSTERVEYDEN HUOLTO PERUSTERVEYDEN HUOLTO PERUSTERVEYDEN HUOLTO PERUSTERVEYDEN HUOLTO sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 6

7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia Tavoitteena taata kaikille alueen asukkaille tasavertaisesti korkeatasoiset terveydenhuollon palvelut Tavoitteeseen päästään kehittämällä mm. omaa organisaatiota, palveluprosesseja ja tekemällä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 7

8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 8

9 Miksi pitää ohjata? Lakisääteinen perusta (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992) potilaan tiedonsaantioikeus potilaan itsemääräämisoikeus oikeus hyvään hoitoon liittyvään kohteluun -> terveydenhuollon ammattihenkilöillä on vastuu siitä, että potilas riittävästi ymmärtää ohjauksen tiedollisen sisällön ja merkityksen Terveydenhuollon eettiset periaatteet velvoittavat ohjaamaan (ETENE 2001) Ammattietiikka Ohjaus on osa potilaan hoitoa sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 9

10 Potilasohjaus mitä se on? Laadukas potilasohjaus on hoitajan ammatilliseen vastuuseen perustuvaa, potilaslähtöistä, vuorovaikutussuhteessa rakentuvaa, aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, joka on asianmukaisin resurssein toteutettua, riittävää ja vaikuttavaa (Kääriäinen 2007). Ohjauksessa on keskeistä Olemassa olevan tiedon ja oppimistyylin tunnistaminen (visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen) Tiedon antaminen ja potilaan osallisuus Kumppanuus, yhteistyö, vuorovaikutteisuus Hoitajan velvollisuus ja ammatillinen vastuu, tarkoituksenmukaisen sisällön ja ohjausmenetelmän valitseminen Ohjauksen sisältö perustuu: potilaan tarpeisiin sekä ammatilliseen osaamiseen sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 10

11 Laadukas ohjaus On potilaslähtöistä ja se ottaa huomioon potilaan tarpeet elämäntilanteen ja taustatekijät fyysiset: ikä, sukupuoli, terveydentila, sairauden kesto psyykkiset: mm. oppimisvalmius, motivaatio, oppimistyyli sosiaaliset: mm. perhe, arvot, elämänkatsomus, kulttuuritausta ympäristötekijät (ohjausympäristö), hoitokulttuuri On vuorovaikutteinen ohjaussuhde kohtelu, ymmärtäminen, tuleminen, yhteistyö On aktiivista ja tavoitteellista toimintaa potilaalla on vastuu omasta toiminnastaan ja hoitajalla on ammatillinen vastuu ohjauksessa Etenee prosessina (tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus, arviointi) ja potilas on aktiivisesti mukana jokaisessa vaiheessa sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 11

12 Potilasohjauksen resurssit Ohjaajan tieto ohjattavasta asiasta Aika, tila, ohjausmateriaali, ohjausvälineistö, ohjausmenetelmä Ohjauksen organisointi Systemaattisuus ohjausvastuun jakaminen & yhteistyö yhtenäistäminen & kirjaaminen Potilasohjauksen ymmärrettävyys kieli ja sanasto; ei ammattislangia monikulttuurisuus puhuttu kieli vain yksi viestinnän muoto (huom. kehon kieli) viestintätaidot ymmärrettävyys ja selkeys myös kirjallisissa potilasohjeissa sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 12

13 Potilasohjauksen riittävyys Hoitojaksojen lyhentyminen sairaalassa vaikuttaa siten, että ohjausta on annettava entistä lyhyemmässä ajassa -> riittävä ohjaus on yhteydessä ohjauksen vaikutuksiin (Kääriäinen 2007). Ajallaan; ennen sairaalaan tuloa ja sairaalassaoloaikana Riittävästi; potilaan tarpeet taustalla Kääriäisen (2007) tutkimuksen mukaan yli 70% potilaista arvioi ennen sairaalaan tuloa saamansa ohjauksen riittäväksi ja yli 80% arvioi sairaalassaoloaikana saamansa ohjauksen riittäväksi sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 13

14 Ohjauksen arviointi Arvioidaan yhdessä potilaan kanssa ohjauksen toteutuminen suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin Potilaan ja hoitajan itsearviointi sekä palautteen antaminen potilaalle Ohjauksen vaikutus potilastyytyväisyys, elämänlaatu, hoidon jatkuvuus, hoitoon sitoutuminen, itsehoitovalmiudet, tiedon lisääntyminen Hyvin ohjausta saaneet potilaat pystyvät ottamaan vastuuta hoidostaan eivätkä hakeudu niin herkästi uudelleen hoitoon Täsmällinen KIRJAAMINEN mahdollistaa suunnitelmallisen ohjaamisen sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 14

15 Tekonivelpotilaan ohjaus Tekonivelpotilaan ohjaus -hankesuunnitelma Tavoitteena on tekonivelpotilaan ohjauksen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen siten, että leikkaushoito on vaikuttavaa ja kustannustehokasta, jatkohoito sujuvaa ja komplikaatioiden määrä on vähäinen extranet / käyttäjätunnus: oyserva, salasana: ohjeet sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 15

16 Tutkittua tietoa Potilaat pitävät tiedonsaantia ennen sairaalahoitoa hyvin tärkeänä, ohjaukseen toivotaan riittävästi aikaa ja vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa, lisäksi kaivataan kirjallista tietoa (Alanen 2002). Tiedon saannilla ja ohjauksella on yhteyksiä potilaiden hyvinvointiin: ahdistuksen vähenemiseen, tyytyväisyyteen, selviytymiseen ja persoonalliseen kontrolliin (Hankela 1999). Ohjausta tarvitaan päivittäisistä toiminnoista selviämiseen liittyvistä asioista, sairaudesta ja sen oireista, lääkkeistä sekä mahdollisista komplikaatioista (Johansson 2006). Ohjausta tarvitaan kuntoutuksesta ennen ja jälkeen tmp:n, hoitovaihtoehdoista ja itse toimenpiteestä (Karjalainen 2006). Potilaista viidennes ei pidä ohjausta potilaslähtöisenä, vaikka hoitohenkilökunnasta suurin osa arvioi toimivansa potilaslähtöisesti ohjaustilanteessa (Kääriäinen 2007) sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 16

17 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS POLVI JA LONKKA NIVELRIKKO VALMISTAUTUMINEN LEIKKAUKSEEN TEKONIVELLEIKKAUS LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO JA KUNTOUTUS SEURANTA Käypähoito-suositus Fysioterapiasuositus Konservatiivinen hoito Kirurginen hoito Leikkausindikaatiot Lähetetiedot Hoitoketju, -prosessit Yhteystiedot: sairaanhoitajat, fysioterapeutit (tk / esh) Endoproteesihoitajat Nivelyhdistys Potilasohje Tietopaketti Leikkauskelpoisuuteen vaikuttavat tekijät - Infektioiden ehkäisy Painonhallinta Toipumiseen ja kuntoutumiseen liittyviä tekijöitä Liike- ja liikuntaharjoittelu Apuvälineet, asunnon muutostyöt Sosiaaliset tukimuodot Polvi- ja lonkkaproteesit Osastovaiheen hoito ja ohjaus - Kivun hoito - Haavan hoito Tromboosiprofylaksia Harjoittelu- ja liikunta Kotiutus Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa suositus (Artroplastiayhdistys) Fysioterapian toimintamalli Liikeharjoitukset ja liikkuminen - Leikkauksen jälkeen huomioitavia asioita - Varausluvat - Kotona selviytyminen - Arki liikkuminen Sosiaaliset tukimuodot Ammatillinen kuntoutus Leikkaukseen liittyvät komplikaatiot Infektio oireet Tekonivelinfektio Ohje infektiopotilaalle 3 kk kontrolli (esh) 1 v kontrolli (esh +rtg) Määrävuosiseurannat (ImplantDB) 5 vuoden välein (tk + rtg) O H J A U S Tekonivelpotilaan hoitoketju PPSHP Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Moniammatillinen yhteistyö SAUMATON YHTEISTYÖ JA HOIDON JATKUVUUDEN TURVAAMINEN

18 Yhtenäinen toimintamalli Yhtenäisellä, potilaslähtöisellä toimintamallilla ja prosessin selkeällä ohjeistuksella parannetaan tekonivelpotilaan ohjausta (asiakaslähtöisyys) edistetään prosessien toteutumisen tasalaatuisuutta selkeytetään toimijoiden välistä tehtävänjakoa parannetaan tiedonkulkua jaetaan ohjausvastuuta Yhdenmukaiset hoito- toimintakäytännöt nähdään tärkeinä yhtenäiset ohjeet, hoitoketjut ja raja-arvojen sopimiset (Lehtomäki 2010) sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 18

19 Nivelrikko eli artroosi Lähde: biomet, arthroforum sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 19

20 Nivelrikko eli artroosi Aikaisemmin puhuttiin kulumasta Yleisin niveltautimme Noin miljoonalla suomalaisella on nivelrikko (artroosi) Iän mukana se tulee lähes kaikille, mutta useimmille ihmisille siitä on vain vähäistä haittaa Nivelrikko voi johtua aikaisemmista sairauksista tai vammoista Sairaudesta puhutaan silloin kun se aiheuttaa haittaavia oireita niveltä liikuteltaessa tuntuvaa kipua ja nivelten toiminnan rajoituksia sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 20

21 ESIINTYVYYS Suomessa Terveys tutkimuksessa lonkkanivelrikon ikävakioitu esiintyvyys yli 30-vuotiaiden ryhmässä oli miehillä 5.7 prosenttia ja naisilla 4.6 prosenttia polvinivelrikon esiintyvyydet vastaavasti miehillä 6.1 prosenttia ja naisilla 8.0 prosenttia Ikääntyminen lisää merkittävästi nivelrikkotaudin esiintyvyyttä alle 45-vuotiailla lonkka ja polvinivelrikon esiintyminen on harvinaista vuotiasta naisista ja miehistä 20 prosenttia sairastaa lonkkanivelrikkoa ja samassa ikäryhmässä miehistä 16 prosenttia ja naisista 32 prosenttia polvinivelrikkoa sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 21

22 Nivelrikon riskitekijöitä Ikä 75%:lla 70-vuotiaista on nivelrikkoa lähes kaikilla yli 80-vuotiailla löytyy nivelrikkoa röntgenkuvissa - vaikka ei olisikaan oireita Sukupuoli naisilla esiintyä nivelrikkoa enemmän etenkin käsissä ja polvissa Ylipaino erityisesti polven nivelrikossa ja naisilla riski nousee moninkertaiseksi Perinnölliset tekijät tyypin 2 kollageenin geenimutaatio löydetty Nivelvammat: esim. urheilussa syntyneet kierukkavammat Lihastoiminnan sairaudet: esim. sairastettu polio Aineenvaihdunnan sairaudet: esim. kilpirauhasen toimintahäiriöt Tupakointi ehdottomasti altistaa nivelrikolle ja pahentaa sitä kuten reumaakin Nivelen yliliikkuvuus: esim. polven yliojennus Toistuva kuormittava työ: esim. maanviljelijöillä esiintyy keskimääräistä enemmän nivelrikkoa Rankka urheilu: useimmilla on nivelrikko vanhempana (esim. hiihtäjät, painonnostajat, jalkapalloilijat) Nivelen rakennevammat: esim. synnynnäiset sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 22

23 Nivelrikko eli artroosi Primaarinen nivelrikko kehittyy anatomialtaan normaaliin niveleen, vaurioittavaa tekijää ei tunneta, altistavia tekijöitä ovat ikä, sukupuoli ja perinnölliset tekijät Tutkimuksissa löydetty tyypin 2 kollageenin geenimutaatio Sekundaari nivelrikko on seurausta esim synnynnäisistä epämuodostumisista, nivelen kehityshäiriöistä, vammojen jälkitiloista, raskaasta työstä, liikunnasta ja ylipainosta Nivelvaurion jälkeinen nivelrikko nivel on vaurioitunut eivätkä rusto ja luu parane kunnolla, ruston epätasaisuudet lisäävät kulumista Avaskulaarinen nekroosi luun normaali verensaanti häiriintynyt luun rakenne heikkenee, luu voi murtua, rustokudos voi vaurioitua esim. pitkäaikainen kortisonihoito, runsas alkoholin käyttö, elinsiirrot altistavat Nivelreuma aiheuttaa nivelkalvolla kemiallisia muutoksia tulehduttaen ja paksunnuttaen sitä, tällöin nivelkalvon erittämä nivelvoide tuhoaa nivelrustoa. Seurauksena on rustokato, kipu ja jäykkyys nivelessä. Nivelreuma on kolme kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 23

24 Nivelrikon oireet Tyypillisin oire on nivelen kipu Liike, -lepokipu ja yösärky Liikkuminen rajoittuu, kävely tasamaalla ja portaissa, istumasta nousu ylös ja päinvastoin vaikeutuu Taudin edetessä potilaan toimintakyky heikkenee Selviytyminen päivittäisistä toiminnoista vaikeutuu esim. sukkien ja kenkien pukeminen, varpaiden kynsien leikkaaminen, peseytyminen Nivelen liikelaajuus eli liikeala muuttuu/ pienenee, virheasentoja voi tulla niveleen Nivelen liikeradan rajoittuu Rahinaa, nivelen paksuuntumista, nivelen turvotusta, väljyyttä/ jäykistymistä ja arkuutta Diagnoosi tehdään kliinisten ja röntgenologisten muutosten perusteella (kaventunut nivelrako, skleroosilisä, osteofyytit, kystat, deformiteetit) sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 24

25 NIVELRIKON HOITO KÄYPÄHOITOSUOSITUS Polvi- ja lonkkanivelrikon hoidon pääperiaatteet Konservatiiviset lääkkeettömät hoidot ovat nivelrikon hoidon perusta Lääkehoitoa ei tule käyttää yksinään eikä edes ensisijaisena nivelrikon hoitomuotona Kirurgisia toimenpiteitä harkitaan, jos kipu ja vajaatoiminta eivät ole hallittavissa muuten, mutta myös tuolloin konservatiiviset hoitomenetelmät täydentävät kirurgisia sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 25

26 Suosituksen tärkeimmät periaatteet Vaaratekijät ovat ylipaino, nivelvammat ja raskas fyysinen työ Nivelrikon diagnoosi perustuu potilaan kuvaamiin oireisiin, kliinisen tutkimuksen nivellöydöksiin ja radiologisiin löydöksiin Nivelrikon hoidon tavoitteena on kivun hallinta ja lieventäminen sekä toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen Konservatiivisista lääkkeettömistä hoidoista sopiva liike- ja liikuntaharjoittelu on nivelrikon hoidon perusta Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää. Nivelrikkoon ei ole parantavaa tai taudin etenemistä estävää lääkehoitoa sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 26

27 Suosituksen tärkeimmät periaatteet Nivelrikon ensisijainen lääke on parasetamoli, sitten tulehduskipulääkkeet ja opioidit, myös nivelen sisäiset injektiot ja iholle siveltäviä lääkeaineita voi kokeilla Tekonivelleikkaus tehdään, jos nivelrikkokipu ei ole muutoin hallittavissa tai potilaalla on olennaisesti toimintakykyyn vaikuttava liikevajaus tai virheasento Perusterveydenhuollolla ja työterveyshuollolla on päävastuu nivelrikon diagnostiikasta ja hoidosta sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 27

28 Hoidon porrastus Perusterveydenhuollolla ja työterveyshuollolla on päävastuu nivelrikon diagnostiikasta ja erotusdiagnostiikasta Hoito toteutetaan pääosin perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa Erotusdiagnostiset ongelmat ja kirurgista hoitoa vaativat tautimuodot kuuluvat erikoissairaanhoitoon ja keskuksiin, joissa on mahdollisuudet erikoistutkimuksiin ja ortopediseen kirurgiseen hoitoon Tuntemattomasta syystä turvonneen nivelen erotusdiagnostiikkaa tarvitsevat potilaat lähetetään erikoissairaanhoitoon ensisijaisesti reumatologian poliklinikkaan sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 28

29 Tekonivelleikkauksen aiheet Leikkauksesta saatujen hyötyjen on oltava oletettavasti suuremmat kuin leikkaukseen liittyvät riskit pitkäaikaistulokset huomioiden Tekonivelleikkauspotilaalla tulee olla: nivelrikkoon sopiva radiologinen löydös nivelkipua kliinisesti havaittava toimintakykyyn olennaisesti vaikuttava nivelen liikevajaus tai virheasento Potilas tulisi leikata pikaisesti murtumavaara nopeasti etenevä niveldeformaatio kehittymässä oleva luunekroosi jatkuvaa yösärkyä jatkuvaa päivittäistä leposärkyä huomattavia toiminnallisia rajoituksia sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 29

30 Tekonivelleikkauksen vasta-aiheet Aktiivinen paikallinen tai systeeminen infektio tai akuutti sairaus, joka lisää huomattavasti perioperatiivisen kuoleman riskiä, on absoluuttinen vasta-aihe Useat muut sairaudet ja potilaskohtaiset tekijät lisäävät komplikaatioriskiä, ja ne on otettava huomioon leikkauspäätöstä tehdessä, mutta ne eivät välttämättä estä leikkausta ylipaino, tupakointi, epäsosiaalisuus ja annettujen jatkohoitoohjeiden noudattamatta jättäminen potilaan yhteistoimintakyvyn heikkous erityisesti päihteiden (alkoholin) väärinkäyttö pitkälle edenneet neurologiset sairaudet (Alzheimer, Parkinson) sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori

31 Ennuste tekonivelkirurgian kehityksestä Suomessa tehdään vuosittain n lonkan ja polven tekonivelleikkausta sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 31

32 sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori

33 TEKONIVELPOTILAAN HOITOKETJU Luotu: Tekijät: H. Leppävuori, S. Paukkeri tilas Kokee ongelmia toim.kyvyssä Valmistautuu kotona leikkaukseen, järjestää kodin ja tukitoimet kotiutuu, hoitaa itseään Elää normaalia elämää aiset ukevat uttavat rusterveynhuolto/ rveyskess Lääkäri arvioi potilaan tilanteen, tekee lähetteen ortopedille Jatkohoitoitoon Tk:n Vuodeosastolle/ kuntoutus ikoissaianhoito s/ Oas Kir.pkl:lla Ortopedi lukee lähetteen, konserv./ kir.hoito Leikkaustarpeen arviointi Kir.poliklinikalla Leikkausta edeltävä ohjauskäynti= Päiväkäynti -n. 2 vk ennen - sh, ft, (st), -ortopedi, anest.lääk. 1.kontrolli n. 2-3 kk leikkauksesta ortopedi, ft Tekonivelleikkaus Määrävuosiseurannat sh Saara Paukkeri 33

34 LEIKKAUSTA EDELTÄVÄ OHJAUS sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 34

35 LEIKKAUSTA EDELTÄVÄ OHJAUS Perussairauksien hoitotasapaino heikentää vastustuskykyä Sydän ja verisuonitaudit Keuhkosairaudet Diabetes Painonhallinta (BMI) Tupakointi ja runsas alkoholin käyttö Ravitsemustila Infektiot Munuaisten vajaatoiminta Syöpä (sädehoito) Korkea ikä Hampaiden hoito ( OPTG) Ihon kunto Kipulääkitys Infektioiden hoitaminen sekä poissulkeminen Tukitoimien kokeilu Apuvälineiden käytön ohjaus Liikunnan merkitys (pyöräily, hiihto, kävely) Lihasvoima Kestävyys Tasapaino harjoitteet Liikelaajuuksien ylläpito Liikuntaharjoituksiin sitoutuminen Liikunnan vaikutus sairauksien hoidossa (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi) Potilaan itsehoito sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori Potilaalla tulee olla realistinen kuva leikkauksesta ja riittävä ennakko-ohjaus 35

36 Leikkauskelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Sydän- ja verisuonitaudit Verenpainetauti huonossa tasapainossa lisää sydänlihaksen iskemiariskiä Turvotukset, hengenahdistus Keuhkosairaudet Toipumisvaiheessa riski keuhkokuumeeseen, keuhkosairauksien paheneminen Diabetes Koholla oleva verensokeri altistaa tulehduksille Ylipaino BMI >35 haavainfektio Infektiot Hoitomaton infektiopesäke lisää haavainfektionriskiä Tupakointi ja runsas alkoholin käyttö Tupakointi lisää leikkauksen jälkeistä komplikaatioiden riskiä Runsaaseen alkoholin käyttöön saattaa liittyä verenvuototaipumus sekä aliravitsemustila Virhe/vajaaravitsemus Heikentää immuunivastetta ja puolustusmekanismien toimintaa Lihasten toiminnan heikkeneminen Muita tekijöitä Munuaisten vajaatoiminta, syöpä (sädehoito) Korkea ikä (ihon ja muiden kudoksien kunto on elintoimintojen hidastuessa ikääntymisen myötä heikompi ja niin alttiimpi infektioille Pitkä sairaalassaolo sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 36

37 Leikkausta edeltävä ohjaus Oikea potilas oikeaan aikaan oikeaan hoitoon Potilaan oma halukkuus tekonivelleikkaukseen Hyvällä konservatiivisella hoidolla potilaan leikkaus voi siirtyä tai leikkausta ei tarvita ollenkaan Esim. Iäkkäiden potilaiden kohdalla on ensin selvitettävä tuleeko potilas toimeen konservatiivisen hoidon (kuntoutumisen ja tukitoimien) avulla, koska odotettavissa oleva elinaika voi olla lyhyt Varmistetaan potilaan leikkauskunto Liikuntakyvyn ja fyysisen kunnon ylläpitäminen leikkausta odotellessa Annetaan potilaalle realistinen kuva tekonivelleikkauksesta ja riittävä ennakko-ohjaus Leikkaus on peruuttamaton tapahtuma! Ei ole koehoito! sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 37

38 Tarkistuslista leikkausta edeltävään ohjaukseen Perussairauksien hoitotasapaino heikentää vastustuskykyä Sydän ja verisuonitaudit Keuhkosairaudet Diabetes Ylipaino (BMI) Tupakointi ja runsas alkoholin käyttö Aliravitsemus Infektiot Munuaisten vajaatoiminta Syöpä (sädehoito) Korkea ikä Hampaiden hoito, OPTG Poskiontelo-, kynsivalli-, virtsatieja hengitystieinfektioiden poissulku Ihon kunto Hoidettava myös muut mahdolliset infektiot pois Kipulääkitys Apuvälineiden käytön ohjaus Liikuntaharjoituksiin sitoutuminen Liikunnan merkitys Lihasvoima Kestävyys Tasapaino harjoitteet Liikelaajuuksien ylläpito sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 38

39 Tietopaketti sairaanhoitajille tekonivelpotilaan preoperatiivisen ohjauksen tueksi sh Taina Mettovaara ja sh Pirjo Ronkainen ovat tehneet tietopaketin opinnäytetyönä AMK-opintojen yhteydessä Tietopaketti sisältää perusteluja potilasohjeessa oleviin asioihin sekä tietoa tekonivelleikkaukseen valmistautumisesta ja hoitoprosessin onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä Hoitajille opas arkipäivän hoitotyöhön; tekonivelpotilaan preoperatiiviseen ohjaukseen ja puhelimessa tapahtuvaan neuvontaan Tietopakettia voi käyttää uusien hoitotyöntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytykseen sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 39

40 Leikkaustarpeen arviointi kirurgian poliklinikalla Potilas kutsutaan ortopedin vastaanotolle leikkaustarpeenarviointiin Vastaanotolla tehdään leikkauspäätös ja potilas laitetaan leikkausjonoon Vastaanoton jälkeen potilas saa sairaanhoitajalta preoperatiivisen ohjauksen ja kirjallisen potilasohjeen Potilas saa fysioterapeutilta preoperatiivisen ohjauksen, joka sisältää ohjeita mm. lihasvoiman ylläpitämisestä ja apuvälineiden hankinnasta Päiväkäynti Potilas kutsutaan n.2 viikkoa ennen leikkausta päiväkäynnille leikkaavaan yksikköön Osalla potilaista hoitoketju alkaa vasta tässä vaiheessa, koska osa tekonivellähetteistä ohjataan suoraan jonohoitajalle, jolloin potilas saa kutsun suoraan päiväkäynnille Potilas tapaa käynnillään sairaanhoitajan, fysioterapeutin, leikkaavan lääkärin ja anestesialääkärin Preoperatiivinen ohjaus jatkuu edellä mainittujen ammattiryhmien toimesta sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 40

41 Ohjaus päiväkäynnillä Tarkoituksena on varmistaa potilaan optimaalinen leikkauskelpoisuus Tavoitteena on antaa potilaalle ja omaiselle riittävästi tietoa leikkauksesta, siihen valmistautumisesta, mahdollisesta jatkohoidosta ja kuntoutumisesta Näin potilaalle jää aikaa muodostaa oma käsityksensä leikkausprosessista ja siitä selviytymisestä Tiedon saannilla varmistetaan myös potilaan oma motivoituminen omaan hoitoonsa Potilaan on hyvä ymmärtää ennen leikkausta oma vastuunsa ennen leikkausta; oman terveydentilansa tutkituttaminen, terveyden ylläpitäminen ja riskitekijöiden tiedostaminen ja niiden minimointi Ohjauskäynnillä varmistetaan myös potilaan optimaalinen leikkauskunto; niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin Ohjauksen myötä potilas voi tulla leikkaukseen turvallisin ja luottavaisin mielin ja riittävästi tietoa saaneena Sh, ft, ortopedi ja anest.lääk., tarv.sisätautilääk sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 41

42 Ortopedi Tutkii potilaan, katsoo röntgenkuvat Kertoo leikkauksesta ja sen riskeistä, leikkauspäätös tehdään yhdessä potilaan kanssa Jos potilaalla on infektioita, ortopedi ohjelmoi antibiootin Anestesialääkäri Haastattelee ja tutkii potilaan varmistaen potilaan leikkauskunnon Tarkistaa verikokeet ja sydänfilmin Antaa määräykset lääkityksestä osastolle tulopäivälle Keskustelee anestesiamuodosta Kutsuu tarvittaessa sisätautilääkärin sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 42

43 Sairaanhoitajan ohjaus päiväkäynnillä Tarkistaa potilaan leikkauskelpoisuuden ( labrat, veren varaus, ihon tarkistus ym.) Ohjaa potilaalle leikkaukseen liittyvät asiat; valmistautuminen, leikkaus, osastolla olo, jatkohoito Laatii hoitosuunnitelman ( + anestesiakaavake) Leiko- potilaan ohjaus Leikkaukseen liittyvät lääkehoitoasiat Potilaan motivaatio ja tavoitteet Kotiutusasioista keskustelu, valmistelu Fysioterapeutin ohjaus päiväkäynnillä Ohjaa potilaalle valmistautumisen tekonivelleikkaukseen Apuvälineasiat Kodin järjestämisen turvalliseksi liikkua apuvälineiden avulla Potilas saa potilasoppaan ja liikeharjoitusohjeet Tarvittavien kotiapujen järjestämisen Omaisten mukana olo toivottavaa! sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 43

44 Sairaanhoitajan ohjaus päiväkäynnillä Hoitaja tutustuu potilaan sairaskertomukseen ennakkoon ja ohjelmoi tarvittavat laboratorio tutkimukset, jotka potilas ottaa omassa tk:ssa Taustatietolomakkeen, henkilötietokaavakkeen tietojen luovutukseen ja ekg:n potilas tuo mukanaan päiväkäynnille Taustatietolomakkeen avulla potilaan haastattelu toteutetaan Laboratorio tutkimukset tarkistetaan Luupankkilupa kysytään Anestesiakaavake täytetään potilaan kanssa yhdessä Verenpaine, pulssi, pituus, paino Aikaisemmat anestesiat, allergiat, oma lääkitys, muut sairaudet, tupakointi, alkoholin käyttö Verivalmius leikkaukseen varmistetaan ja tilataan tarpeen mukaan verensopivuuskokeen otto ennen leikkausta Potilaan elämäntilanne kartoitetaan ja jatkohoitoasiat keskustellaan Keskustellaan tulevasta toimenpiteestä ja mitkä ovat potilaan tavoitteet leikkaukseen sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 44

45 Sairaanhoitajan ohjaus päiväkäynnillä Hoitosuunnitelmassa huomioidaan Aikaisemmat sairaudet, leikkaukset ja miten potilas on ne kokenut Lääkitysten tarkistaminen ja mahdollisista tauolle leikkauksen ajaksi laitettavista lääkkeistä Tromboosiprofylaksialääkitys ja AE- sukat Hammaslääkärin lausunto + OPTG (hammaslääkärinlausunnossa ilmenee, ettei hampaiston osalta ole estettä leikkaukselle) Infektioiden ehkäisy, ihon kunnon tarkistus varpaiden välit ym. Miten potilas suhtautuu tulevaan leikkaukseen, hänen mielialansa, elämäntilanne ja minkälaisia pelkoja potilaalla mahdollisesti on tulevan leikkauksen suhteen Potilaan mahdolliset erityistoiveet hoidon suhteen Perhe; asuuko yksin vai perheen kanssa Asuminen; mahdolliset raput, peseytymismahdollisuudet Hoitojakson arvioitu pituus ja tarvitseeko mahdollisesti jatkohoitopaikkaa tai kotiapuja kotiutuessa Informoidaan myös leikkausta ennen pesulla käynnin merkitys Leiko -potilaan ohjaus sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 45

46 Tekonivelleikkaukseen liittyvien infektioiden ennaltaehkäisy Perussairauksien hoitotasapaino Infektioiden hoitaminen sekä infektioiden poissulkeminen Poskiontelo-, kynsivalli-, virtsatie- ja hengitystieinfektiot Veri- ja virtsakokeet sekä hammaslääkärissä käynti Potilaasta johtuvat riskitekijät Puolustuskykyä alentavat tekijät (esim. tupakointi) Leikkaukseen liittyvät riskitekijät Välittömiä (ihokarvojen poisto, peseytyminen) Leikkauksen aikaisia (puhtausluokka, leikkauksen kesto, leikkaustyyppi, aseptiikan taso) Läpi elämän huomioitava infektioriskin mahdollisuus sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 46

47 Toipumiseen ja kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä Potilaan itsehoito Painonhallinta Hyvä ravitsemustila (saattaa hidastaa sairauksien pahenemista ja mahdollisesti ehkäistä niiden syntymistä) Leikkaukseen liittyvien riskitekijöiden minimointi esim. liikunnan avulla Liikunnan vaikutus sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi) Lihavoiman, kestävyyden ja tasapainon harjoittelua sekä nivelten liikelaajuuksien ylläpito (pyöräily, hiihto, kävely) Harjoitusohjelma (leikkauspäätöksen yhteydessä) Leikkauksen jälkeinen fysioterapiaohjaus sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 47

48 Tekonivelleikkaus Potilas tulee osastohoitoon yleensä leikkauspäivän aamuna (leiko- potilas) Joskus erityisestä syystä edellisenä iltana Leikkaus tehdään useimmiten selkäpuudutuksessa Leikkaus kestää noin kaksi tuntia, minkä jälkeen potilasta seurataan heräämössä muutamia tunteja kunnes vointi sallii osastolle siirron Leikkauksen jälkeen potilaan hoitamisessa ja ohjauksessa kiinnitetään osastolla huomiota kivun hallintaan ja haavan seurantaan Leikkauksen jälkeisestä päivästä lähtien potilasta ohjataan liikkeelle lähtemisessä ja tuetaan päivittäisistä toiminnoista selviämisessä sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 48

49 Tekonivelet Leikkauksessa kulunut nivel korvataan osittain tai kokonaan tekonivelellä Lonkan tekonivel varsiosa on metallia ja kuppiosa voi muodostua joko yhdestä tai kahdesta kappaleesta Yksiosainen kuppi voi olla metallia tai muovia kaksiosaisessa kupissa ulko-osa on metallia ja sisäosa muovia tai keraamia. Muita vaihtoehtoja voivat olla myös metalli vastaan metalli tai keraami vastaan keraami Tavallisimmin tekonivel kiinnitetään ympäröivään luuhun luusementillä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pintakäsiteltyjä proteeseja, jotka mahdollistavat proteesin kiinnittymisen luuhun ilman sementtiä Iäkkäillä potilailla (yli 70 -vuotias) suositaan sementoitavia proteeseja Polven tekonivel koostuu metallisesta reisiosasta ja sääriosasta. Näiden metallipintojen väliin tulee kova polyeteenimuovi kiinnitykseen käytetään yleisesti luusementtiä sh Saara Paukkeri, ft Hilkka Leppävuori 49

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS HANKE 2009-2011 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Hanke- esittely Tekonivelpotilaan hoitoketju Mitä potilasohjaus on? Nivelrikko sairautena ja nivelrikon hoito polvi ja lonkka Käypähoitosuositukset

Lisätiedot

Yhtenäinen toimintamalli tekonivelpotilaan ohjaukseen

Yhtenäinen toimintamalli tekonivelpotilaan ohjaukseen Yhtenäinen toimintamalli tekonivelpotilaan ohjaukseen POTILAAN PARHAAKSI VALTAKUNNALLISESTI Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen osahankkeen loppuseminaari Oulu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea polven/polvien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS ENNEN LEIKKAUSTA

TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS ENNEN LEIKKAUSTA VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS ENNEN LEIKKAUSTA Anne-Mari Henriksson Fysioterapeutti HOITOPROSESSIN KÄYNNISTYMINEN Kirjeellä tieto potilaalle lähetteen

Lisätiedot

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan info 28.09.2016 1 Tekonivelleikkaus Tekonivelleikkausjono Kutsu leikkaukseen Esikäynti 28.09.2016 2 Ennen tekonivelleikkausta Kartoitetaan terveydentila,

Lisätiedot

YLÄRAAJAPOTILAAN HOITO SH MARITA LÖNNBÄCK TYKS/TULES/REUMAORTOPEDIA

YLÄRAAJAPOTILAAN HOITO SH MARITA LÖNNBÄCK TYKS/TULES/REUMAORTOPEDIA YLÄRAAJAPOTILAAN HOITO SH MARITA LÖNNBÄCK TYKS/TULES/REUMAORTOPEDIA 22.09.2017 YLEISIMMÄT TOIMENPITEET OLKAPÄÄ: INPINGEMENT OIREYHTYMÄN AVARRUS, ROTATOR CUFF SUTURATIO, HABITUELLI LUKSAATION KORJAUS, TEKONIVELLEIKKAUS(PERUS/KÄÄNTEINEN)

Lisätiedot

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 Poliklinikka Potilaat tulevat Coxaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislää ääkärin lähetteelll hetteellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä.

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä. TYKS POTILASOHJE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko eli polven kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman erityistä syytä.

Lisätiedot

ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA

ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA ALARAAJAPOTILAS VUODEOSASTOLLA Sh Eija Ringvall Tules/Artro Tyks Kirurginen sairaala Alaraajapotilaan ortopedinen hoito -koulutus Kevät 2015 Artro-prosessin vuodeosasto 23 vuodepaikkaa Viikko-osasto, auki

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin vaihde 06 415 4111 Faksi 06 415 4351 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Ähtärin sairaala

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka/ Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 3.10.2012 1 (7) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

Valmistautuminen tekonivelleikkaukseen ja siitä kuntoutuminen

Valmistautuminen tekonivelleikkaukseen ja siitä kuntoutuminen Valmistautuminen tekonivelleikkaukseen ja siitä kuntoutuminen Miksi tekonivelleikkaukseen Yleisin syy tekonivelleikkaukselle on toimintakyvyn rajoittuminen ja kipu Tekonivelleikkaus on paras käytettävissä

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Lonkan tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Kuntouttava työote heräämöhoidossa Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Vuodelevon vaikutukset potilaalle Vuodelepo ja liikkumattomuus ovat epäfysiologista ja vaikuttavat merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri Puhelinvaihde 06 415 4939 Faksi 06 415 4351 Puhelin

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkaus. www.eksote.fi. Potilasohje

Polven tekonivelleikkaus. www.eksote.fi. Potilasohje Polven tekonivelleikkaus www.eksote.fi Potilasohje YLEISTÄ Polven tekonivelleikkaus tehdään, jos potilaan oma nivel on kulunut nivelrikon tai reuman takia. Polven jatkuva kipu, virheasento, liikerajoitukset

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka 2012 Sisältö Hyvä tekonivelleikkauspotilas...2 Ennen leikkausta huomioitavaa...3 Leikkaus...3 Kantositeen

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Polvi- ja lonkkanivelrikko Polvi- ja lonkkanivelrikko Suomalaisen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon!

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! VeTe Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Keuhkoahtaumataudin määritelmä VeTe Keuhkoahtaumataudille

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus. www.eksote.fi. Potilasohje

Lonkan tekonivelleikkaus. www.eksote.fi. Potilasohje Lonkan tekonivelleikkaus www.eksote.fi Potilasohje Yleistä Lonkan tekonivelleikkaukseen on yleensä syynä nivelen kuluminen ja siitä johtuvat kivut ja liikerajoitukset. Kulumisen syitä ovat nivelrikko,

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkaus. www.eksote.fi. Potilasohje

Polven tekonivelleikkaus. www.eksote.fi. Potilasohje Polven tekonivelleikkaus www.eksote.fi Potilasohje Yleistä Polven tekonivelleikkaukseen on yleensä syynä nivelen kuluminen ja siitä johtuvat kivut ja liikerajoitukset. Kulumisen syitä ovat nivelrikko,

Lisätiedot

Fysioterapiasta apua nivelille, Nivelristeily ft Anne-Mari Henriksson ja ft Pauliina Soini

Fysioterapiasta apua nivelille, Nivelristeily ft Anne-Mari Henriksson ja ft Pauliina Soini Fysioterapiasta apua nivelille, Nivelristeily 17-19.4.2016 Fysioterapia osana polven ja lonkan nivelrikon hoitoa 2 Leikkauksen jälkeinen fysioterapia Fysioterapia nivelrikko vaiheessa Suomen Fysioterapeutit

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla.

Kuvassa kulunut lonkkanivel on korvattu tekonivelellä eli endoproteesilla. TYKS POTILASOHJE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS Lonkan tekonivelleikkaus Lonkan tekonivelleikkauksen yleisin syy on lonkan nivelrikko eli lonkan kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005

Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Ohjeita lonkan pinnoiteproteesileikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Ortopedia / T225bhr2005 LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 1 (11) Fysioterapia Sairaalantie 11, 42100 Jämsä puh: 040-482 6066 POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 2 (11) YLEISTÄ Polven tekonivelleikkauksessa polvinivelen kuluneet nivelpinnat korvataan

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

TERVETULOA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TERVETULOA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN YLEISTÄ NIVELRIKOSTA Teille on tarkoitus tehdä polven tekonivelleikkaus. Tavallisin syy tekonivelen asettamiselle on vaikea polven nivelrikko eli kuluma, jota kehittyy

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Polven- ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan fysioterapia-info alkaen 20.1.2016 23.3.2016 1

Polven- ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan fysioterapia-info alkaen 20.1.2016 23.3.2016 1 Polven- ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevan fysioterapia-info alkaen 20.1.2016 23.3.2016 1 Tekonivelleikkaus Vaativa leikkaus Hyvä yleisvointi Perussairauksien hyvä hoitotasapaino Potilaskohtaiset

Lisätiedot

OLKANIVELEN TEKONIVELLEIKKAUS. Potilaan opas

OLKANIVELEN TEKONIVELLEIKKAUS. Potilaan opas OLKANIVELEN TEKONIVELLEIKKAUS Potilaan opas Olkanivelen tekonivelleikkauksen syynä on useimmiten reuma, nivelrikko, kiertäjäkalvosimen repeämään liittyvä kipu tai joku muu olkanivelen vaurio. Tekonivelleikkauksella

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat

toteutetaan koko hoitoprosessin ajan, ei pelkästään juuri ennen leikkausta tai välittömästi sen jälkeen päiväkirurgisen potilaan hoidossa korostuvat Potilasohjaus ohjaa laki: potilaalla tiedonsaantioikeus potilaalla itsemääräämisoikeus laadullista -> näyttöön perustuvaa tavoitteena on potilaan hyvinvointi, edistää potilaan tietoutta omasta toiminnastaan

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Aiheeseen liittyviä käsitteitä Toimintakyky, toimijuus, kuntoutuminen, toimintavajeet, toimintaedellytykset

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS. Potilaan opas

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS. Potilaan opas POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Potilaan opas POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS YLEISTÄ Polven tekonivelleikkaus tehdään, jos potilaan oma nivel on kulunut nivelrikon tai reuman takia. Polven jatkuva kipu, virheasento,

Lisätiedot

Ohjeita sormien keskinivelen (PIP- nivelen) tekonivelleikkaukseen tulevalle

Ohjeita sormien keskinivelen (PIP- nivelen) tekonivelleikkaukseen tulevalle Ohjeita sormien keskinivelen (PIP- nivelen) tekonivelleikkaukseen tulevalle Potilasohje / i / Reumaortopedia / VSSHP Olet tulossa sormen keskinivelen tekonivelleikkaukseen. Tästä ohjeesta löydät tietoa

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

Päiväkirurgian peruskurssi

Päiväkirurgian peruskurssi Päiväkirurgian peruskurssi Päiväkirurgia on kustannustehokasta, laadukasta, potilasturvallista, vaikuttavaa ja siitä pitävät sekä potilaat että henkilökunta Päiväkirurginen prosessi Päiväkirurginen potilas

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014

Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014 Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Fysioterapeutti Miia Pöntinen 26.9.2014 } Muutokset viimeisen 10 vuoden aikana fysioterapia keskittynyt päiväkirurgiassa enemmän ortopedisiin toimenpiteisiin } Leikkausmäärien

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka / Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 16.1.2013 1 (9) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

Endoproteesihoitajien risteily 22.-24.4.2010

Endoproteesihoitajien risteily 22.-24.4.2010 Endoproteesihoitajien risteily 22.-24.4.2010 kehityskoordinaattori Leena Irri, Tekonivelsairaala Coxa fysioterapeutti Maire Lönnqvist, Vammalan aluesairaala Hankkeen vaiheet Ideointi alkoi keväällä 2008

Lisätiedot

Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää nilkan luudutuksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 1 (11) Fysioterapia Sairaalantie 11, 42100 Jämsä puh: 040-482 6066 LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS OPAS KUNTOUTUMISEN TUEKSI 2 (11) YLEISTÄ Lonkan tekonivelleikkauksessa kuluneet nivelpinnat korvataan yleensä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK Muisti ja liikunta Iiris Salomaa, ft YAMK 19.4.2016 3.11.2016 Liikunta toimintakykyisyyden edistäjänä Fyysisiä vaikutuksia mm: Selviytyminen päivittäisistä arjen askareista Liikuntakykyisyys: lihasvoima,

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? Sh, endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS

OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? Sh, endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? Sh, endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS LEIKKAUSKELPOISUUDEN ARVIOINTI tarkoituksena on punnita, miten ratkaisevasti leikkauksen odotetaan parantavan potilaan elämän

Lisätiedot

tekonivelleikkaus Polven Liikkumisen iloa! Potilaan opas

tekonivelleikkaus Polven Liikkumisen iloa! Potilaan opas Polven tekonivelleikkaus Liikkumisen iloa! Potilaan opas Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. Sisältö Kuntoutuminen polven tekonivelleikkauksesta 4 Asentohoito

Lisätiedot

Vertaiskouluttajat parantavat potilasohjausta

Vertaiskouluttajat parantavat potilasohjausta Vertaiskouluttajat parantavat potilasohjausta Taustaa 1/4 Potilaalla on oikeus ohjaukseen ja henkilöstöllä on velvollisuus ohjata lait ja asetukset ohjeet ja suositukset hyvät ammattikäytänteet potilaan

Lisätiedot

NILKAN LUUDUTUSLEIKKAUS

NILKAN LUUDUTUSLEIKKAUS NILKAN LUUDUTUSLEIKKAUS Olet tulossa nilkan luudutusleikkaukseen. Tästä ohjeesta löydät tietoa leikkaukseen valmistautumisesta, leikkauksesta sekä nilkan luudutusleikkaukseen liittyvästä hoidosta ja kuntoutumisesta.

Lisätiedot

HYKS, Jorvin sairaala. Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle

HYKS, Jorvin sairaala. Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle HYKS, Jorvin sairaala Lonkka kuntoon! Opas lonkan tekonivelleikkauspotilaalle SISÄLLYS Lonkka kuntoon!... 3 Yleistä lonkan tekonivelleikkauksesta... 3 Valmistautuminen leikkaukseen... 4 Yleiskunto... 4

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

Olkapään Polven tekonivelleikkaus. Liikkumisen iloa!

Olkapään Polven tekonivelleikkaus. Liikkumisen iloa! P O T I L A A N O P A S Olkapään Polven tekonivelleikkaus Liikkumisen iloa! P O T I L A A N O P A S Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. 2 P o t i l a a n

Lisätiedot

HYKS, Jorvin sairaala. Polvi kuntoon! Opas polven tekonivelleikkauspotilaalle

HYKS, Jorvin sairaala. Polvi kuntoon! Opas polven tekonivelleikkauspotilaalle HYKS, Jorvin sairaala Polvi kuntoon! Opas polven tekonivelleikkauspotilaalle SISÄLLYS Polvi kuntoon!... 3 Yleistä polven tekonivelleikkauksesta... 3 Valmistautuminen leikkaukseen... 4 Yleiskunto... 4 Tulehdusten

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Aivokasvainkoulutus Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä

Aivokasvainkoulutus Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä Aivokasvainkoulutus 8.3.16 Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä Pre.oper. kirjallinen info / ohjausmateriaali: Polilta ns. jonokirje (sisältää yleistä tietoa / ohjeita leikkausjonoon asetetulle potilaalle)

Lisätiedot

Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa. Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005

Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa. Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005 Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005 Esityksen sisält ltö Aiheen valinta Työn n kokoaminen Asiantuntijuus hoitotyöss ssä

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet

Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet Voimavaraistava potilasohjaus -kirjalliset potilasohjeet Voimavaraistavassa potilasohjauksessa potilaat kokevat olevansa olennainen osa ohjausprosessia Pellino ym. 1997 Kirjalliset potilasohjeet tarkoittaa

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

TULE- vaivat, liikunta ja terveys

TULE- vaivat, liikunta ja terveys TULE- vaivat, liikunta ja terveys Jukka Pekka Kouri Kipuklinikan ylilääkäri, ORTON Fysiatrian ja yleislääket. erikoislääkäri Kivunhoidon erityispätevyys Kuntoutuksen erityispätevyys 2 Sisältö Tule- vaivojen

Lisätiedot

NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN

NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka Ortopedian, traumatologian klinikka 1 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle... 3 Leikkaus... 3 Leikkauksen ja kipsauksen jälkeinen

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS

TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TIETOPAKETTI 1 (47) TEKONIVELPOTILAAN PREOPERATIIVINEN OHJAUS Tietopaketti sairaanhoitajille sh Taina Mettovaara sh Pirjo Ronkainen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TIETOPAKETTI

Lisätiedot

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA

TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA TEKONIVELPOTILAAN FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIASUOSITUS Tekonivelleikkaukseen liittyvän fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa fyysistä toimintakykyä ennen ja jälkeen leikkauksen, vähentää kipua

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura)

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Potilasohje / i / Toimintaterapia / VSSHP Kämmenkalvon kurouma syntyy, kun kämmenen alueen sidekudoksen liikakasvu aiheuttaa

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

TERVETULOA LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TERVETULOA LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN YLEISTÄ NIVELRIKOSTA Teille on tarkoitus tehdä lonkan tekonivelleikkaus. Tavallisin syy tekonivelen asettamiselle on vaikea lonkan nivelrikko eli kuluma, jota kehittyy

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs

Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Potilasinfokeskus T-sairaala 1 krs Päivi Ali-Raatikainen 15.11.2006 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Mikä on Tietolähde? Potilasohjauskeskus, jossa on VSSHP:n hoitokäytäntöjen

Lisätiedot

Toimintaterapeutti Katariina Kallanranta Asiantuntijapalvelut Tyks/Toimintaterapia 11.9.2015

Toimintaterapeutti Katariina Kallanranta Asiantuntijapalvelut Tyks/Toimintaterapia 11.9.2015 Toimintaterapeutti Katariina Kallanranta Asiantuntijapalvelut Tyks/Toimintaterapia 11.9.2015 Käsikirurgisten tapaturmapotilaiden toimintaterapia toteutuu Tyksissä päiväkirurgian yksikössä, vuodeosastoilla

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot