Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien parantamiseen. Sekä kehysriihen päätökset että joulukuussa vahvistetut yritys- ja osinkoverotuksen muutokset ovat puhuttaneet paljon kuluneen kevään aikana. Vaikka yhteisövero laskikin alkaneen vuoden alussa, eivät kaikki verolinjaukset ole olleet yrittäjille pelkästään positiivisia. Verolinjausten on nähty iskevän pahiten pk-yrityksiin, jotka kärsivät veronkorotusten ja menoleikkausten vaikutuksesta ostovoimaan. Varsinaisia pk-yrityksille kohdistettuja kannustimia ei sisältynyt kehysriihen kasvupakettiin. Positiivisena uutisena on kuitenkin ollut kevään aikana se, että yritysten usko tulevaisuuden suhdannekehitykseen on muodostunut aikaisempaa positiivisemmaksi. Grant Thorntonin keväällä julkaiseman kansainvälisen IBR-tutkimuksen tulokset osoittivat huomattavasti valoisampaa uskoa tulevaisuuteen. Tulokset olivat positiivisimmat pitkään aikaan ja huomattavaa kehitystä oli tapahtunut edelliseen syksyyn verrattuna. Saman suuntaisia tuloksia on saatu myös Suomen Yrittäjien, Finnveran ja TEM:n keväällä julkaisemassa pk-yritysbarometrissa. Yritysbarometrin mukaan aikaisempaa useampi yrittäjä arvioi yrityksensä kannattavuuden parantuvan. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKT tulee kasvamaan vuoden 2014 aikana 0,5 %. Mitään huimaa talouskasvua VM ei siis ole ennustanut, mutta suunta on kuitenkin positiivinen. Talouden todellinen elpyminen vaatisi myös sitä, että investoinnit lähtisivät nousuun, pelkkä optimismi ei yksin riitä. VM:n ennusteen mukaan investoinnit kuitenkin laskevat edelleen, eikä tämä ainakaan helpota tilannetta. Pk-yritysbarometri antaa kuitenkin viitteitä siitä, että yritysten investointirohkeus olisi elpymässä. Toivotaan, että syksyllä näemme jo merkkejä tästä. Viimeaikaisissa keskusteluissa on useaan otteeseen noussut puheenaiheeksi se, että Suomi tarvitsee menestyäkseen lisää yrittäjyyttä ja pk-yritysten merkitys työllistäjinä on merkittävä. Pienet ns. mikroyritykset työllistävät neljäsosan kaikista työntekijöistä. Yrittäjyydelle olisi siis luotava hyvät edellytykset ja valtion tulisi tulevilla veroratkaisuilla pyrkiä turvaamaan kannattava toimintaympäristö, joka huomioi myös pienet yritykset. Keskusteluissa usein unohdetaan, että suurin osa yrityksistämme on pieniä tai keskisuuria puhutaan vain suurista tuloista, joita yrittäjät saavat alhaisella verolla. Tuntuu siltä, että unohdetaan helposti kokonaan se, että yrittäjyys on kovaa taistelua ja siihen liittyy aina paljon riskejä, joihin ei voi edes itse vaikuttaa. Yrittäjyys on jatkuvaa uusien ideoiden ja mahdollisuuksien etsimistä eikä hetkeksikään voi jäädä lepäämään laakereilla. Tässä uutiskirjeessä saamme mm. lukea yhden ansioituneen suomalaisen yrittäjän mietteitä yrittäjyydestä sekä sen haasteista ja mahdollisuuksista. Näitä yrittäjiä tarvitaan, jotta saadaan Suomen talouskehitys nousuun! Hyvää kesää toivottaen Satu Peltonen, KHT

2 Annika Aarnio OTM Veropalvelut Rakennusalan verovalvonta muuttuu Ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan talouden torjunnassa oli veronumeromenettelyyn siirtyminen syyskuussa 2012, joka siis toi mukanaan sen, että rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt on oltava merkittynä Verohallinnon veronumerorekisteriin. Seuraava vaihe on verovalvontaa tehostava uusi menettely, joka tulee velvoittamaan rakennustyötä tilaavia yrityksiä keräämään urakka- ja työntekijätietoja ja toimittamaan nämä Verohallinnolle joka kuukausi. Tämä uusi menettely tulee voimaan 1. heinäkuuta Heinäkuu on siten ensimmäinen kuukausi, jolta rakennustyön tilaajan on kerättävä tiedot. Tiedonantovelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia rakennustyön tilaajia, eli päätoteuttajia, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Tilaajina voi toimia tavallisten osakeyhtiöiden lisäksi esim. asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt, valtio, kunnat, ulkomailla toimivat yritykset tai niiden Suomessa olevat sivuliikkeet. Tilaajana voi myös toimia yksityishenkilö. Annettavat tiedot koskevat kahdenlaisia tietoja, urakkatietoja ja työntekijätietoja. Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa (AVL 31 :n 3 momentin 1 kohdassa) tarkoitettuja rakentamispalveluja. Vaikka tiedonantovelvollinen ei kuuluisikaan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin, hänen on annettava tiedot, jos työ katsotaan arvonlisäverolaissa tarkoitetuksi rakentamispalveluksi. Lisäksi tiedot on annettava rakennustelineiden pystytys- tai purkutöistä tai työvoiman vuokrauksesta edellä mainittuihin tarkoituksiin. Urakkatietoina on ilmoitettava urakkasopimusta koskevaa tietoa (esim. sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto) ja urakkasopimukseen liittyvää tapahtumatietoa (esim. laskutettu määrä ilmoitusjaksolta). Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sopimuskohtainen urakkasumma ei ylitä euroa. Työntekijätietoina on ilmoitettava tiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä työsuhteen laadusta ja työnantajasta riippumatta. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Pää- Jatkuu takakannessa

3 Jonni Leporanta Partner, KHT Neuvontapalvelut Dynaamiset yritykset yrityskauppanäkymien kärjessä Grant Thorntonin tuore IBR-tutkimus osoittaa, että yrityskauppa-aktiviteetti on piristynyt viime vuodesta, ja että tämän kehityksen kärjessä ovat dynaamiset kasvuyritykset. Dynaamiseksi luokitellaan yritys, joka täyttää tietyt kasvukriteerit liittyen liikevaihtoon, henkilöstöön, vientiin, T&K-investointeihin ja laajentumiseen kansainvälisille markkinoille. Keskimäärin noin 10 % kaikista yrityksistä luokitellaan dynaamisiksi. Tutkimuksen mukaan 31 % kaikista yrityksistä maailmanlaajuisesti odottaa kasvavansa yritysostojen avulla seuraavan kolmen vuoden aikana (28 % edellisvuonna). Dynaamisten yritysten osalta vastaava luku on 55 %, ja tämä trendi näkyy eri puolilla maailmaa samansuuntaisena. Yhdysvallat on kasvulukujen kärjessä; siellä yritysostojen avulla tapahtuvaa kasvua suunnittelee 47 % kaikista yrityksistä, ja dynaamisten yritysten keskuudessa tämä luku on 71 %. Pohjoismaissa 34 % kaikista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä näkee yrityskaupat omalta osalta mahdollisina, ja tarkasteltaessa dynaamisiksi luokiteltavia yrityksiä osuus on jopa 59 %. Pohjoismaissa näkyy olevan maakohtaisia eroja; Suomi on tilastojen kärjessä, sillä meillä kaikkien yritysten keskuudessa yrityskauppa-aikeita on 48 %:lla yrityksistä. Suomesta tutkimukseen osallistuneista yrityksistä viimeisten 12 kuukauden aikana 47 % on harkinnut yhdestä viiteen yritysostomahdollisuutta ja 2 % yrityksistä kuudesta kymmeneen kohdetta. Viime vuosina on keskusteltu paljon yritysten mahdollisuuksista hankkia rahoitusta toimintaansa varten, ja rahoituksella on luonnollisesti myös keskeinen osa puhuttaessa yritysjärjestelyistä. Vuoden 2008 finanssikriisistä alkaneen taantuman jälkeen moni yrityskauppa onkin peruuntunut tai laitettu jäihin juuri rahoitukseen liittyvistä ongelmista johtuen. Grant Thorntonin tutkimuksen mukaan suomalaisista, yrityskauppaa harkitsevista yrityksistä 77 % suunnittelee rahoittavansa kaupan kertyneillä voittovaroilla, 62 % pankkirahoituksella ja 25 % pääomasijoituksen avulla. Pankkirahoituksen osuus on kasvanut jonkin verran viime vuoden 54 %:sta. Tämä onkin mielenkiintoinen seikka siihen nähden, että nykyään julkisuudessa puhutaan paljon varsinkin pk-yritysten vaikeuksista saada pankkirahoitusta. Myös pääomasijoitukset kasvun rahoittajana ovat lisääntyneet viime vuoden 18 %:sta. Pääomasijoittajilla onkin paljon kuivaa ruutia kerättyinä rahastoihinsa, ja moni etsii parhaillaan sopivia, hyväksyttävällä arvostustasolla varustettuja sijoituskohteita.tutkimuksen osoittamat trendit ovat mielenkiintoisia usealla tavalla. Yrityskauppa- ja yleiset suhdannenäkymät 55% Dynaamiset yritykset 31% Kaikki yritykset (28 % 2013) liittyvät toisiinsa, ja sopiikin toivoa että indikaatiot lisääntyneistä yritysostoaikeista myös konkretisoituvat ja heijastuvat siten yleiseen talouskehitykseen. Yritysten suunnitelmista on myös nähtävissä, että yrityskauppojen kautta tapahtuva kansainvälistyminen on tärkeää kilpailukyvyn kannalta yhä usemmalle kasvuyritykselle, myös Suomessa. Samalla tavalla kuin talouden näkymistä yleensäkin, myös yrityskauppanäkymistä esiintyy asiantuntijoiden keskuudessa eriäviä näkemyksiä, myös Suomessa. Tutkimuksemme osoittaa ainakin sen, että yritykset käyttävät aikaa ja resursseja yritysjärjestelyjen suunnitteluun kasvavassa määrin, mikä voitaneen tulkita merkiksi paranevasta perusvireestä. Nyt onkin hyvin mielenkiintoista nähdä missä määrin ja minkälaisia kauppoja tehdään toisen vuosineljänneksen lopussa, ja minkälainen tunnelma markkinoilla on kesän jälkeen. Mutta tosiaan, nautitaan kesästä tässä välissä. Grant Thorntonin tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti 31 % (2013: 28 %) yrityksistä sunnittelee kasvavansa yrirtys kauppojen avulla, kun taas vastaava luku dynaamisten yritysten keskuudessa on 55 %. Tutkimuksesta laadittu raportti Dynamic businesses at the forefront of M&A activity on luettavissa osoitteessa:

4 Hallituksen puheenjohtaja Aage Moustgaard Hong Kong Group Oy Määrätietoisuus ja hyvät neuvonantajat ovat yrittäjän paras tuki Yrittäjyyteen on monta tietä. Aage Moustgaard aloitti yrittäjän uransa oman toimensa ohella huonekalualalla. Seitsemän vuotta sitten hän ryhtyi päätoimiseksi yrittäjäksi hankkimalla kumppaniensa kanssa omistukseensa Hong Kong -tavarataloketjun. Meitä oli joukko yrittäjiä ja sijoittajia ja etsimme yhtiötä, johon voisimme käydä aktiivisiksi omistajiksi, Aage Moustgaard kertoo vuonna 2005 tapahtuneen Hong Kong -kaupan alkuvaiheista. Hong Kong oli perheyritys, jonka omistajat etsivät ostajaa. Heillä oli kovat vaatimukset. He eivät halunneet myydä yritystään pääomasijoittajalle tai kilpailijalle vaan halusivat yrittäjähenkisen ostajan, joka jatkaisi toimintaa vakiintuneen mallin mukaan. Myyjien ja ostajaryhmän näkemykset kohtasivat, ja rahoittajakaartin kuten pankkien ja Finnveran myötävaikutuksella kaupat saatiin päätökseen. Rakennettiin rahoituspaketti, joka mahdollisti oston ja samalla osa omistuksesta siirtyi myös henkilöstölle. 26 tavarataloa ympäri Suomen Hong Kong on tavarataloketju, jolla on kattava tuotevalikoima vapaa-aikaan ja kotiin: tuotteita kalastukseen ja puutarhanhoitoon sekä taloustavaroita ja työkaluja. Yritys on perustettu vuonna Uudessa omistuksessa Hong Kong on kasvanut ja laajentunut. Tavarataloja on nyt 26 ympäri Suomen. Kolme vuotta sitten perustettiin verkkokauppa, joka keskittyy tässä vaiheessa erityisesti kalastukseen liittyviin tuotteisiin. Kansainvälisesti eli Ruotsiin ja Venäjälle myydään verkossa nimellä Happy Angler. Alkuvuosina yrityksen liikeidea perustui edullisten erien ostamiseen ja myymiseen. Laajassa ketjussa tällainen malli ei enää toimi. Toimintafilosofiamme on nyt halpahallin sijasta enemmänkin smart buy: hyvää laatua kohtuuhintaan, Aage Moustgaard määrittelee. Laaja tuotevalikoima tarjoaa aina jotakin uutta ja mielenkiintoista niin, että asiakas yllättyy positiivisesti ja löytää hakemansa. Tärkeintä on saada ihmiset myymälään Kun taloudessa tapahtuu nopeita pudotuksia, kulutus siirtyy kalliista tavarataloista edullisempiin smart buy- ja discount-vaihtoehtoihin. Nyt talouden alamäkeä on jatkunut niin kauan, että se tuntuu kuitenkin jo meilläkin. Shoppailu vähenee ja ostetaan vain todelliseen tarpeeseen, Aage Moustgaard kommentoi kaupan tilannetta. Kaupassa mikään ei ole pysyvää, vaan on juostava, että pysyy paikallaan. Jos on tyytyväinen, on syytä olla varuillaan. Hong Kongin kilpailijoiksi Moustgaard määrittelee koko kaupan ketjun. Kaikki Stockmannista Prismaan ja Motonetistä K-rautaan kilpailevat kuluttajien ostovoimasta jollakin tuotealueella. Suurin haaste meillä, niin kuin kaupassa yleensäkin, on saada ihmiset myymälään. Sen jälkeen haasteena on palvella hyvin. Tasokas palvelu saa palaamaan Palvelutason nostamiseen satsataan Hong Kongissa paljon. Tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen on myös olennaista. Logistiikan painoarvo on suuri, sillä Hong Kong tuo vuosittain maahan yli tuhat konttia kaikkialta maailmasta. Silti myytävistä tuotteista valtaosa on kotimaisten toimijoiden kotimaisia ja

5 ulkomaisia brändituotteita. Hong Kong on siis nimestään huolimatta hyvinkin kotimainen toimija. Jokaiselle tuoteryhmälle on oma ostovastaava, jonka tehtävänä on kehittää tuotevalikoimaa. Myös markkinointi on tärkeää tässä bisneksessä. Hong Kong käyttää tv-mainontaa, ja tarjoustabloidi tavoittaa miljoona kotitaloutta 30 kertaa vuodessa, eli painos on 30 miljoonaa vuodessa. Kasvavat ja keskisuuret yritykset kunniaan Aage Moustgaard ryhtyi Hong Kongin päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi noin viisi vuotta sitten. Useimmat muut pääomistajat vaikuttavat yrityksen kehitykseen lähinnä hallitustyöskentelyn kautta. Yrittämisen edellytykset ovat parantuneet viime vuosina, mutta ne eivät vielä ole sillä tasolla, jolla niiden pitäisi olla. Kyse on ennen muuta asenteista. Yrittämisen arvostus pitäisi saada nousemaan niin, että on kunnia-asia olla yrittäjä, Moustgaard toteaa ja korostaa, että kateuden sijaan ympäristön tulisi arvostaa yrittäjän työtä ja antaa kunniaa menestyksestä. Kasvavia yrityksiä tarvitaan. Meillä on paljon yhden hengen yrityksiä, jotka eivät haluakaan kasvaa. On tietysti hyvä, jos pystyy hankkimaan oman elantonsa yrittämällä, mutta kasvun mahdollisuus ja keskisuuret yritykset tuovat yhteiskuntaan vakautta. Esimerkiksi Italiassa ja muualla Euroopassa on paljon hengen yrityksiä, jotka porskuttavat eteenpäin, kun suuret yskivät. Tällaisia yrityksiä meilläkin kaivataan lisää. Hong Kong Group 26 erikoistavaratalon ketju, joka tarjoaa mm. työkaluja, tuotteita puutarhaan, kotiin ja vapaa-aikaan sekä kalastustarvikkeita edullisin hinnoin. Sesongista riippuen erilaista tuotetta. Liikevaihto: vuonna 2013 noin 130. Henkilöstö: noin 550, huippusesonkina enemmän. Omistajat: yksityiset henkilöt sekä yrityksen avainhenkilöt. Hyvistä päätöksistä tulee menestys Moustgaard on aiemmin toiminut pitkään erikokoisissa yrityksissä palkkatyössä, muun muassa Outokummussa ja Suunnossa, ja nyt useita vuosia päätoimisena yrittäjänä omassa yrityksessään. Miten yrittäminen eroaa palkkatyöstä? Yrittäjänä on tehtävä paljon töitä, mutta en näe, että työmäärä eroaisi olennaisesti siitä, mitä vaativissa tehtävissä tehdään muuallakin. Ero on siinä, että vaikka olisit kuinka hyvä palkkatyössä, et voi koskaan olla varma, mitä tapahtuu. Yrittäjänä voit paremmin vaikuttaa omaan kohtaloosi. Parasta yrittämisessä Moustgaardin mielestä on se, että voi koko ajan harkita omia valintojaan ja nähdä niiden tulokset. Sitkeyttä ja määrätietoisuutta tarvitaan: jos teet tarpeeksi usein hyviä päätöksiä, menestys tulee vääjäämättä ennen pitkää. Tärkeintä on, ettei koskaan luovuta. Raha ei yleensä ole yrittäjän päätavoite vaan keskeistä on unelman toteuttaminen. Alku on usein vaikeaa, mutta mielestäni meillä on liikaa startup-yrityksiä, jotka myydään pois siinä vaiheessa, kun ne voisivat vakiintua yrityksiksi, jotka tarjoavat työtä ja elantoa sukupolvesta toiseen. Oppia toisten kokemuksista Aage Moustgaard kehottaa yrittäjiksi aikovia hankkimaan hyviä neuvon antajia. Yrittäminen on yksinäistä. Siksi yrittäjän on hyvä hankkia ystäviä tai neuvonantajia, jotka ovat tehneet samaa. Toisten kokemuksista kannattaa ottaa oppia. Myös taloudelliset neuvon antajat ovat tärkeitä. Hong Kongin hankintavaiheessa sijoittajaryhmällä oli useita erilaisia yhteistyökumppaneita rahoitus- ja muissa kysymyksissä. Nyt ulkopuolista konsulttiapua käytetään muun muassa markkinoinnin strategioiden suunnitteluun, logistiikkaan ja it-kysymyksiin. Keskeinen ja tärkeä yhteistyökumppani on Grant Thornton. Yhteistyömme Grant Thorntonin kanssa alkoi vuonna 2007, ja itse olin tehnyt yri- tyksen kanssa yhteistyötä jo aiemminkin. Työskentelymme on ollut äärimmäisen mukavaa ja olemme tyytyväisiä. Saamme infoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu, ja pysymme ajan tasalla esimerkiksi yrityslainsäädännön ja verotuksen kysymyksissä. Yhteistyömme perustuu aktiiviseen dialogiin ja näkemysten vaihtamiseen. Ulkopuoliselta kumppanilta saa strukturoidun työskentelytavan ja ratkaisuja ongelmiin. Siirtyminen IFRS-järjestelmään sujui hyvässä yhteistyössä vuosi sitten. Menestys tällä alalla tulee monen pienen muuttujan summana. Tärkeintä ovat tyytyväiset asiakkaat, ja siihen vaikuttavat ajankohtaiset tuotteet oikeaan hintaan ja hyvä palvelutaso. Tämän saavuttamiseen tarvitaan paljon huolellista työtä kaikilla tasoilla.

6 M - Itella Oyj Iloista ja aurinkoista kesää! Rakennusalan verovalvonta muuttuu jatkoa edelliseltä sivulta toteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Yhteinen rakennustyömaa syntyy, kun työmaalla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työsuorittaja. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos työmaakohtainen hankkeen arvo on enintään euroa. Urakkatiedot ja työntekijätiedot on annettava Verohallinnolle kuukausittain. Tiedot on annettava viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä, joten esim. heinäkuun tiedot on viimeistään annettava syyskuun viidentenä päivänä. Tiedot annetaan niin sanotulla perusilmoituksella (P) ja ne voidaan toimittaa Verohallinnolle ainoastaan sähköisesti (esim. suomi. fi- tai ilmoitin.fi palvelimen kautta). Tiedonantovelvollisuus koskee tai sen jälkeiseltä ajalta annettavia tietoja. Vaikka työmaa olisikin alkanut ennen , tiedot on annettava tästä lähtien. Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan, hänelle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, joka voi enintään olla euroa. Myös yksityishenkilöt ovat ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Ilmoitusmenettely on kuitenkin rajoitetumpaa, kun ilmoitus on pääasiassa annettava Verohallinnolle vain kerran ennen kohteen käyttöönottoa edellyttävää loppukatselmusta. Yksityishenkilön on annettava tiedot rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja näille maksetuista suorituksista, samoin kuin työntekijöille mahdollisesti maksetuista palkoista ja muista vastikkeista. Lisätietoa tiedonantovelvollisuuden tarkasta tietosisällöstä löytää muun muassa Verohallinnon antamasta yksityiskohtaisesta ohjeesta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014

Lisätiedot

Hyvillä mielin kohti kesää

Hyvillä mielin kohti kesää Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Tykkimäen Sakari Pasanen investoi vesileikkeihin. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2014. Näin säilytät asiakirjoja

TILIPOSTI & Palkka. Tykkimäen Sakari Pasanen investoi vesileikkeihin. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2014. Näin säilytät asiakirjoja TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2014 Näin säilytät asiakirjoja Verkkolaskutus yleistyy Rantalainen laajenee 8 Tykkimäen Sakari Pasanen investoi vesileikkeihin Tapasimme asiakkaan

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Todelliset liiketoiminnalliset mahdollisuudet piilevät heikoissa signaaleissa.

Todelliset liiketoiminnalliset mahdollisuudet piilevät heikoissa signaaleissa. 3 SUBWAYSSA ON HYVÄ KASVUN KONSEPTI plussana pienyrittäjyyden fiilis 11 VIENTIKAUPPOJEN RAHOITUS ON HAASTE hyvä suunnittelu auttaa nro 4 2013 Todelliset liiketoiminnalliset mahdollisuudet piilevät heikoissa

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2015 Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten 8 Vene tekee kesän!

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

UUTISET. Lisää vahvuuksia yritysjärjestelyillä. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n asiakaslehti 2014 www.isannointikeskus.fi

UUTISET. Lisää vahvuuksia yritysjärjestelyillä. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n asiakaslehti 2014 www.isannointikeskus.fi UUTISET Lisää vahvuuksia yritysjärjestelyillä www.isannointikeskus.fi 2 3 Puhelin: 020 766 9920 Urakointi: 020 766 9921 info@putkityokv.com Sileesuonkatu 4, 33330 Tampere www.putkityokv.com Tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä 8 11 22 Yrittäjän Yrittäjien vaalit Katso, miten yrittäjäehdokkailta sujuivat vaalit. Tolkkua maksuaikoihin Yrityksien välisiä maksuaikoja rajaava laki tulee voimaan toukokuussa. kesäloma Yrittäjän pitää

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot