Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien parantamiseen. Sekä kehysriihen päätökset että joulukuussa vahvistetut yritys- ja osinkoverotuksen muutokset ovat puhuttaneet paljon kuluneen kevään aikana. Vaikka yhteisövero laskikin alkaneen vuoden alussa, eivät kaikki verolinjaukset ole olleet yrittäjille pelkästään positiivisia. Verolinjausten on nähty iskevän pahiten pk-yrityksiin, jotka kärsivät veronkorotusten ja menoleikkausten vaikutuksesta ostovoimaan. Varsinaisia pk-yrityksille kohdistettuja kannustimia ei sisältynyt kehysriihen kasvupakettiin. Positiivisena uutisena on kuitenkin ollut kevään aikana se, että yritysten usko tulevaisuuden suhdannekehitykseen on muodostunut aikaisempaa positiivisemmaksi. Grant Thorntonin keväällä julkaiseman kansainvälisen IBR-tutkimuksen tulokset osoittivat huomattavasti valoisampaa uskoa tulevaisuuteen. Tulokset olivat positiivisimmat pitkään aikaan ja huomattavaa kehitystä oli tapahtunut edelliseen syksyyn verrattuna. Saman suuntaisia tuloksia on saatu myös Suomen Yrittäjien, Finnveran ja TEM:n keväällä julkaisemassa pk-yritysbarometrissa. Yritysbarometrin mukaan aikaisempaa useampi yrittäjä arvioi yrityksensä kannattavuuden parantuvan. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKT tulee kasvamaan vuoden 2014 aikana 0,5 %. Mitään huimaa talouskasvua VM ei siis ole ennustanut, mutta suunta on kuitenkin positiivinen. Talouden todellinen elpyminen vaatisi myös sitä, että investoinnit lähtisivät nousuun, pelkkä optimismi ei yksin riitä. VM:n ennusteen mukaan investoinnit kuitenkin laskevat edelleen, eikä tämä ainakaan helpota tilannetta. Pk-yritysbarometri antaa kuitenkin viitteitä siitä, että yritysten investointirohkeus olisi elpymässä. Toivotaan, että syksyllä näemme jo merkkejä tästä. Viimeaikaisissa keskusteluissa on useaan otteeseen noussut puheenaiheeksi se, että Suomi tarvitsee menestyäkseen lisää yrittäjyyttä ja pk-yritysten merkitys työllistäjinä on merkittävä. Pienet ns. mikroyritykset työllistävät neljäsosan kaikista työntekijöistä. Yrittäjyydelle olisi siis luotava hyvät edellytykset ja valtion tulisi tulevilla veroratkaisuilla pyrkiä turvaamaan kannattava toimintaympäristö, joka huomioi myös pienet yritykset. Keskusteluissa usein unohdetaan, että suurin osa yrityksistämme on pieniä tai keskisuuria puhutaan vain suurista tuloista, joita yrittäjät saavat alhaisella verolla. Tuntuu siltä, että unohdetaan helposti kokonaan se, että yrittäjyys on kovaa taistelua ja siihen liittyy aina paljon riskejä, joihin ei voi edes itse vaikuttaa. Yrittäjyys on jatkuvaa uusien ideoiden ja mahdollisuuksien etsimistä eikä hetkeksikään voi jäädä lepäämään laakereilla. Tässä uutiskirjeessä saamme mm. lukea yhden ansioituneen suomalaisen yrittäjän mietteitä yrittäjyydestä sekä sen haasteista ja mahdollisuuksista. Näitä yrittäjiä tarvitaan, jotta saadaan Suomen talouskehitys nousuun! Hyvää kesää toivottaen Satu Peltonen, KHT

2 Annika Aarnio OTM Veropalvelut Rakennusalan verovalvonta muuttuu Ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan talouden torjunnassa oli veronumeromenettelyyn siirtyminen syyskuussa 2012, joka siis toi mukanaan sen, että rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt on oltava merkittynä Verohallinnon veronumerorekisteriin. Seuraava vaihe on verovalvontaa tehostava uusi menettely, joka tulee velvoittamaan rakennustyötä tilaavia yrityksiä keräämään urakka- ja työntekijätietoja ja toimittamaan nämä Verohallinnolle joka kuukausi. Tämä uusi menettely tulee voimaan 1. heinäkuuta Heinäkuu on siten ensimmäinen kuukausi, jolta rakennustyön tilaajan on kerättävä tiedot. Tiedonantovelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia rakennustyön tilaajia, eli päätoteuttajia, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Tilaajina voi toimia tavallisten osakeyhtiöiden lisäksi esim. asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt, valtio, kunnat, ulkomailla toimivat yritykset tai niiden Suomessa olevat sivuliikkeet. Tilaajana voi myös toimia yksityishenkilö. Annettavat tiedot koskevat kahdenlaisia tietoja, urakkatietoja ja työntekijätietoja. Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa (AVL 31 :n 3 momentin 1 kohdassa) tarkoitettuja rakentamispalveluja. Vaikka tiedonantovelvollinen ei kuuluisikaan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin, hänen on annettava tiedot, jos työ katsotaan arvonlisäverolaissa tarkoitetuksi rakentamispalveluksi. Lisäksi tiedot on annettava rakennustelineiden pystytys- tai purkutöistä tai työvoiman vuokrauksesta edellä mainittuihin tarkoituksiin. Urakkatietoina on ilmoitettava urakkasopimusta koskevaa tietoa (esim. sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto) ja urakkasopimukseen liittyvää tapahtumatietoa (esim. laskutettu määrä ilmoitusjaksolta). Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sopimuskohtainen urakkasumma ei ylitä euroa. Työntekijätietoina on ilmoitettava tiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä työsuhteen laadusta ja työnantajasta riippumatta. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Pää- Jatkuu takakannessa

3 Jonni Leporanta Partner, KHT Neuvontapalvelut Dynaamiset yritykset yrityskauppanäkymien kärjessä Grant Thorntonin tuore IBR-tutkimus osoittaa, että yrityskauppa-aktiviteetti on piristynyt viime vuodesta, ja että tämän kehityksen kärjessä ovat dynaamiset kasvuyritykset. Dynaamiseksi luokitellaan yritys, joka täyttää tietyt kasvukriteerit liittyen liikevaihtoon, henkilöstöön, vientiin, T&K-investointeihin ja laajentumiseen kansainvälisille markkinoille. Keskimäärin noin 10 % kaikista yrityksistä luokitellaan dynaamisiksi. Tutkimuksen mukaan 31 % kaikista yrityksistä maailmanlaajuisesti odottaa kasvavansa yritysostojen avulla seuraavan kolmen vuoden aikana (28 % edellisvuonna). Dynaamisten yritysten osalta vastaava luku on 55 %, ja tämä trendi näkyy eri puolilla maailmaa samansuuntaisena. Yhdysvallat on kasvulukujen kärjessä; siellä yritysostojen avulla tapahtuvaa kasvua suunnittelee 47 % kaikista yrityksistä, ja dynaamisten yritysten keskuudessa tämä luku on 71 %. Pohjoismaissa 34 % kaikista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä näkee yrityskaupat omalta osalta mahdollisina, ja tarkasteltaessa dynaamisiksi luokiteltavia yrityksiä osuus on jopa 59 %. Pohjoismaissa näkyy olevan maakohtaisia eroja; Suomi on tilastojen kärjessä, sillä meillä kaikkien yritysten keskuudessa yrityskauppa-aikeita on 48 %:lla yrityksistä. Suomesta tutkimukseen osallistuneista yrityksistä viimeisten 12 kuukauden aikana 47 % on harkinnut yhdestä viiteen yritysostomahdollisuutta ja 2 % yrityksistä kuudesta kymmeneen kohdetta. Viime vuosina on keskusteltu paljon yritysten mahdollisuuksista hankkia rahoitusta toimintaansa varten, ja rahoituksella on luonnollisesti myös keskeinen osa puhuttaessa yritysjärjestelyistä. Vuoden 2008 finanssikriisistä alkaneen taantuman jälkeen moni yrityskauppa onkin peruuntunut tai laitettu jäihin juuri rahoitukseen liittyvistä ongelmista johtuen. Grant Thorntonin tutkimuksen mukaan suomalaisista, yrityskauppaa harkitsevista yrityksistä 77 % suunnittelee rahoittavansa kaupan kertyneillä voittovaroilla, 62 % pankkirahoituksella ja 25 % pääomasijoituksen avulla. Pankkirahoituksen osuus on kasvanut jonkin verran viime vuoden 54 %:sta. Tämä onkin mielenkiintoinen seikka siihen nähden, että nykyään julkisuudessa puhutaan paljon varsinkin pk-yritysten vaikeuksista saada pankkirahoitusta. Myös pääomasijoitukset kasvun rahoittajana ovat lisääntyneet viime vuoden 18 %:sta. Pääomasijoittajilla onkin paljon kuivaa ruutia kerättyinä rahastoihinsa, ja moni etsii parhaillaan sopivia, hyväksyttävällä arvostustasolla varustettuja sijoituskohteita.tutkimuksen osoittamat trendit ovat mielenkiintoisia usealla tavalla. Yrityskauppa- ja yleiset suhdannenäkymät 55% Dynaamiset yritykset 31% Kaikki yritykset (28 % 2013) liittyvät toisiinsa, ja sopiikin toivoa että indikaatiot lisääntyneistä yritysostoaikeista myös konkretisoituvat ja heijastuvat siten yleiseen talouskehitykseen. Yritysten suunnitelmista on myös nähtävissä, että yrityskauppojen kautta tapahtuva kansainvälistyminen on tärkeää kilpailukyvyn kannalta yhä usemmalle kasvuyritykselle, myös Suomessa. Samalla tavalla kuin talouden näkymistä yleensäkin, myös yrityskauppanäkymistä esiintyy asiantuntijoiden keskuudessa eriäviä näkemyksiä, myös Suomessa. Tutkimuksemme osoittaa ainakin sen, että yritykset käyttävät aikaa ja resursseja yritysjärjestelyjen suunnitteluun kasvavassa määrin, mikä voitaneen tulkita merkiksi paranevasta perusvireestä. Nyt onkin hyvin mielenkiintoista nähdä missä määrin ja minkälaisia kauppoja tehdään toisen vuosineljänneksen lopussa, ja minkälainen tunnelma markkinoilla on kesän jälkeen. Mutta tosiaan, nautitaan kesästä tässä välissä. Grant Thorntonin tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti 31 % (2013: 28 %) yrityksistä sunnittelee kasvavansa yrirtys kauppojen avulla, kun taas vastaava luku dynaamisten yritysten keskuudessa on 55 %. Tutkimuksesta laadittu raportti Dynamic businesses at the forefront of M&A activity on luettavissa osoitteessa:

4 Hallituksen puheenjohtaja Aage Moustgaard Hong Kong Group Oy Määrätietoisuus ja hyvät neuvonantajat ovat yrittäjän paras tuki Yrittäjyyteen on monta tietä. Aage Moustgaard aloitti yrittäjän uransa oman toimensa ohella huonekalualalla. Seitsemän vuotta sitten hän ryhtyi päätoimiseksi yrittäjäksi hankkimalla kumppaniensa kanssa omistukseensa Hong Kong -tavarataloketjun. Meitä oli joukko yrittäjiä ja sijoittajia ja etsimme yhtiötä, johon voisimme käydä aktiivisiksi omistajiksi, Aage Moustgaard kertoo vuonna 2005 tapahtuneen Hong Kong -kaupan alkuvaiheista. Hong Kong oli perheyritys, jonka omistajat etsivät ostajaa. Heillä oli kovat vaatimukset. He eivät halunneet myydä yritystään pääomasijoittajalle tai kilpailijalle vaan halusivat yrittäjähenkisen ostajan, joka jatkaisi toimintaa vakiintuneen mallin mukaan. Myyjien ja ostajaryhmän näkemykset kohtasivat, ja rahoittajakaartin kuten pankkien ja Finnveran myötävaikutuksella kaupat saatiin päätökseen. Rakennettiin rahoituspaketti, joka mahdollisti oston ja samalla osa omistuksesta siirtyi myös henkilöstölle. 26 tavarataloa ympäri Suomen Hong Kong on tavarataloketju, jolla on kattava tuotevalikoima vapaa-aikaan ja kotiin: tuotteita kalastukseen ja puutarhanhoitoon sekä taloustavaroita ja työkaluja. Yritys on perustettu vuonna Uudessa omistuksessa Hong Kong on kasvanut ja laajentunut. Tavarataloja on nyt 26 ympäri Suomen. Kolme vuotta sitten perustettiin verkkokauppa, joka keskittyy tässä vaiheessa erityisesti kalastukseen liittyviin tuotteisiin. Kansainvälisesti eli Ruotsiin ja Venäjälle myydään verkossa nimellä Happy Angler. Alkuvuosina yrityksen liikeidea perustui edullisten erien ostamiseen ja myymiseen. Laajassa ketjussa tällainen malli ei enää toimi. Toimintafilosofiamme on nyt halpahallin sijasta enemmänkin smart buy: hyvää laatua kohtuuhintaan, Aage Moustgaard määrittelee. Laaja tuotevalikoima tarjoaa aina jotakin uutta ja mielenkiintoista niin, että asiakas yllättyy positiivisesti ja löytää hakemansa. Tärkeintä on saada ihmiset myymälään Kun taloudessa tapahtuu nopeita pudotuksia, kulutus siirtyy kalliista tavarataloista edullisempiin smart buy- ja discount-vaihtoehtoihin. Nyt talouden alamäkeä on jatkunut niin kauan, että se tuntuu kuitenkin jo meilläkin. Shoppailu vähenee ja ostetaan vain todelliseen tarpeeseen, Aage Moustgaard kommentoi kaupan tilannetta. Kaupassa mikään ei ole pysyvää, vaan on juostava, että pysyy paikallaan. Jos on tyytyväinen, on syytä olla varuillaan. Hong Kongin kilpailijoiksi Moustgaard määrittelee koko kaupan ketjun. Kaikki Stockmannista Prismaan ja Motonetistä K-rautaan kilpailevat kuluttajien ostovoimasta jollakin tuotealueella. Suurin haaste meillä, niin kuin kaupassa yleensäkin, on saada ihmiset myymälään. Sen jälkeen haasteena on palvella hyvin. Tasokas palvelu saa palaamaan Palvelutason nostamiseen satsataan Hong Kongissa paljon. Tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen on myös olennaista. Logistiikan painoarvo on suuri, sillä Hong Kong tuo vuosittain maahan yli tuhat konttia kaikkialta maailmasta. Silti myytävistä tuotteista valtaosa on kotimaisten toimijoiden kotimaisia ja

5 ulkomaisia brändituotteita. Hong Kong on siis nimestään huolimatta hyvinkin kotimainen toimija. Jokaiselle tuoteryhmälle on oma ostovastaava, jonka tehtävänä on kehittää tuotevalikoimaa. Myös markkinointi on tärkeää tässä bisneksessä. Hong Kong käyttää tv-mainontaa, ja tarjoustabloidi tavoittaa miljoona kotitaloutta 30 kertaa vuodessa, eli painos on 30 miljoonaa vuodessa. Kasvavat ja keskisuuret yritykset kunniaan Aage Moustgaard ryhtyi Hong Kongin päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi noin viisi vuotta sitten. Useimmat muut pääomistajat vaikuttavat yrityksen kehitykseen lähinnä hallitustyöskentelyn kautta. Yrittämisen edellytykset ovat parantuneet viime vuosina, mutta ne eivät vielä ole sillä tasolla, jolla niiden pitäisi olla. Kyse on ennen muuta asenteista. Yrittämisen arvostus pitäisi saada nousemaan niin, että on kunnia-asia olla yrittäjä, Moustgaard toteaa ja korostaa, että kateuden sijaan ympäristön tulisi arvostaa yrittäjän työtä ja antaa kunniaa menestyksestä. Kasvavia yrityksiä tarvitaan. Meillä on paljon yhden hengen yrityksiä, jotka eivät haluakaan kasvaa. On tietysti hyvä, jos pystyy hankkimaan oman elantonsa yrittämällä, mutta kasvun mahdollisuus ja keskisuuret yritykset tuovat yhteiskuntaan vakautta. Esimerkiksi Italiassa ja muualla Euroopassa on paljon hengen yrityksiä, jotka porskuttavat eteenpäin, kun suuret yskivät. Tällaisia yrityksiä meilläkin kaivataan lisää. Hong Kong Group 26 erikoistavaratalon ketju, joka tarjoaa mm. työkaluja, tuotteita puutarhaan, kotiin ja vapaa-aikaan sekä kalastustarvikkeita edullisin hinnoin. Sesongista riippuen erilaista tuotetta. Liikevaihto: vuonna 2013 noin 130. Henkilöstö: noin 550, huippusesonkina enemmän. Omistajat: yksityiset henkilöt sekä yrityksen avainhenkilöt. Hyvistä päätöksistä tulee menestys Moustgaard on aiemmin toiminut pitkään erikokoisissa yrityksissä palkkatyössä, muun muassa Outokummussa ja Suunnossa, ja nyt useita vuosia päätoimisena yrittäjänä omassa yrityksessään. Miten yrittäminen eroaa palkkatyöstä? Yrittäjänä on tehtävä paljon töitä, mutta en näe, että työmäärä eroaisi olennaisesti siitä, mitä vaativissa tehtävissä tehdään muuallakin. Ero on siinä, että vaikka olisit kuinka hyvä palkkatyössä, et voi koskaan olla varma, mitä tapahtuu. Yrittäjänä voit paremmin vaikuttaa omaan kohtaloosi. Parasta yrittämisessä Moustgaardin mielestä on se, että voi koko ajan harkita omia valintojaan ja nähdä niiden tulokset. Sitkeyttä ja määrätietoisuutta tarvitaan: jos teet tarpeeksi usein hyviä päätöksiä, menestys tulee vääjäämättä ennen pitkää. Tärkeintä on, ettei koskaan luovuta. Raha ei yleensä ole yrittäjän päätavoite vaan keskeistä on unelman toteuttaminen. Alku on usein vaikeaa, mutta mielestäni meillä on liikaa startup-yrityksiä, jotka myydään pois siinä vaiheessa, kun ne voisivat vakiintua yrityksiksi, jotka tarjoavat työtä ja elantoa sukupolvesta toiseen. Oppia toisten kokemuksista Aage Moustgaard kehottaa yrittäjiksi aikovia hankkimaan hyviä neuvon antajia. Yrittäminen on yksinäistä. Siksi yrittäjän on hyvä hankkia ystäviä tai neuvonantajia, jotka ovat tehneet samaa. Toisten kokemuksista kannattaa ottaa oppia. Myös taloudelliset neuvon antajat ovat tärkeitä. Hong Kongin hankintavaiheessa sijoittajaryhmällä oli useita erilaisia yhteistyökumppaneita rahoitus- ja muissa kysymyksissä. Nyt ulkopuolista konsulttiapua käytetään muun muassa markkinoinnin strategioiden suunnitteluun, logistiikkaan ja it-kysymyksiin. Keskeinen ja tärkeä yhteistyökumppani on Grant Thornton. Yhteistyömme Grant Thorntonin kanssa alkoi vuonna 2007, ja itse olin tehnyt yri- tyksen kanssa yhteistyötä jo aiemminkin. Työskentelymme on ollut äärimmäisen mukavaa ja olemme tyytyväisiä. Saamme infoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu, ja pysymme ajan tasalla esimerkiksi yrityslainsäädännön ja verotuksen kysymyksissä. Yhteistyömme perustuu aktiiviseen dialogiin ja näkemysten vaihtamiseen. Ulkopuoliselta kumppanilta saa strukturoidun työskentelytavan ja ratkaisuja ongelmiin. Siirtyminen IFRS-järjestelmään sujui hyvässä yhteistyössä vuosi sitten. Menestys tällä alalla tulee monen pienen muuttujan summana. Tärkeintä ovat tyytyväiset asiakkaat, ja siihen vaikuttavat ajankohtaiset tuotteet oikeaan hintaan ja hyvä palvelutaso. Tämän saavuttamiseen tarvitaan paljon huolellista työtä kaikilla tasoilla.

6 M - Itella Oyj Iloista ja aurinkoista kesää! Rakennusalan verovalvonta muuttuu jatkoa edelliseltä sivulta toteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Yhteinen rakennustyömaa syntyy, kun työmaalla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työsuorittaja. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos työmaakohtainen hankkeen arvo on enintään euroa. Urakkatiedot ja työntekijätiedot on annettava Verohallinnolle kuukausittain. Tiedot on annettava viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä, joten esim. heinäkuun tiedot on viimeistään annettava syyskuun viidentenä päivänä. Tiedot annetaan niin sanotulla perusilmoituksella (P) ja ne voidaan toimittaa Verohallinnolle ainoastaan sähköisesti (esim. suomi. fi- tai ilmoitin.fi palvelimen kautta). Tiedonantovelvollisuus koskee tai sen jälkeiseltä ajalta annettavia tietoja. Vaikka työmaa olisikin alkanut ennen , tiedot on annettava tästä lähtien. Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan, hänelle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, joka voi enintään olla euroa. Myös yksityishenkilöt ovat ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Ilmoitusmenettely on kuitenkin rajoitetumpaa, kun ilmoitus on pääasiassa annettava Verohallinnolle vain kerran ennen kohteen käyttöönottoa edellyttävää loppukatselmusta. Yksityishenkilön on annettava tiedot rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja näille maksetuista suorituksista, samoin kuin työntekijöille mahdollisesti maksetuista palkoista ja muista vastikkeista. Lisätietoa tiedonantovelvollisuuden tarkasta tietosisällöstä löytää muun muassa Verohallinnon antamasta yksityiskohtaisesta ohjeesta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Sari Wulff PL 325 0052 VERO sari.wulff@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjeen luonnosta Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Lausunnonantajasta Suomen Isännöintiliitto

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntojen hinnoista ja varsinkin niiden nousemisesta keskustellaan Suomessa ajoittain vilkkaasti. Asuntojen tilastohintojen nousu herättää välillä epäluuloa

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely 16.1.2014 Mika Huhtamäki varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi Sisältö 1. Suomen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos

Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos 11.5.29 1 8 Yleinen suhdannenäkemys ja BKT:n muutos 8, 6 6, suhdannenäkymien saldoluku 4 2-2 -4 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin lokakuu toukokuu joulukuu 4, 2,, -2, -4, bkt:n määrän muutos, -6-6,

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus 1 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Uuden tiedonantovelvollisuuden taustat lainmuutoksien voimaantulo seuraukset jos tietoja ei anneta Rakennustyön tilaajan tiedonantovelvollisuus (urakkatiedot)

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes Pk-yrittäjien tunnelmia 16.5.016 Nurmes Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 001 01 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 7 6000

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Ensiapuklinikka rakennusalan ilmoitusmenettelystä 15.1.2014 Karri Kivioja Lähtökohta Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa

Risto Jämsén Elintarvikepäivä Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Risto Jämsén Elintarvikepäivä 2016 Pääomasijoittajan matkassa makujen maailmoissa Oppia neljällä vuosikymmenellä 12.5.2016 2 Hallintoa ja hallituspaikkoja 12.5.2016 3 Makua Foods Oy käynnistyy Kotimainen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe

Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille. Katariina Kempe Opas rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta tili- ja isännöintitoimistoille Katariina Kempe Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tekijä Katariina

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Työmaan sähköinen kulunvalvonta ja työntekijöiden

Työmaan sähköinen kulunvalvonta ja työntekijöiden Työmaan sähköinen kulunvalvonta ja työntekijöiden tietojen ilmoittaminen sähköisesti verottajalle Asko Pitkänen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Afarak Group Oyj. Varsinainen yhtiökokous Markku Kankaala

Afarak Group Oyj. Varsinainen yhtiökokous Markku Kankaala Afarak Group Oyj Varsinainen yhtiökokous 2015 Markku Kankaala www.afarakgroup.com 8.5.2015 PITKÄJÄNTEINEN TYÖ ALKAA TUOTTAA TULOSTA Vuonna 2014 yhtiö teki ensimmäistä kertaa positiivisen tuloksen sitten

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot