Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013"

Transkriptio

1 Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia /2014 Antti Kohopää, Energiateollisuus ry kaukolämpö Milka Kortet, Energiateollisuus ry työmarkkinat Sanna Kokkonen, Adato Energia Oy

2 Sisällys 1. Taustaa ja toteuttaminen 2. Yleisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Osaamisen kehittämisessä usko koulutukseen on vahva Asenne ja yrityskulttuuri 3. Jatkotoimet Toimenpiteet yrityksissä Toimenpiteet ET:ssä ja Adatossa Liite 1. Yksityiskohtaisemmat tulokset Liite 2. Kyselylomake

3 1. Taustaa ja toteuttaminen Yksi uudessa kaukolämpöalan strategiassa määritellyistä kehittämishankkeista oli alan koulutus- ja osaamistarpeiden selvittäminen sekä yritysten auttaminen osaamisen kehittämisessä. Tässä raportissa on esitelty keskeisimmät selvityksen tulokset. Selvityksen tavoitteena on ollut: määritellä strategian toteuttamisen pullonkaulat osaamisnäkökulmasta antaa yrityksille työkaluja oman osaamisen kehittämiseen määritellä alan yhteiset jatkotoimet

4 1. Taustaa ja toteuttaminen Selvitys pohjautuu ET:n kaukolämpötoimialan jäsenkyselyyn keväällä 2014 (kyselylomake liite 2) sekä ET:n toimikunnissa ja työryhmissä käytyihin keskusteluihin Ideana kyselyssä oli auttaa yrityksiä samalla tunnistamaan ja priorisoimaan omia osaamistarpeitaan suhteessa toimialan yhteiseen strategiaan. Yritykset voivat edelleen hyödyntää kyselylomaketta työkaluna osaamisen arvioimisessa. Kyselyyn vastasi sähköisesti 12 yritystä, minkä lisäksi vastauksia saatiin kirjallisesti pienten kaukolämpöyritysten johdon ajankohtaispäivillä (26 yritystä) Lopuksi tuloksia konkretisoitiin vielä markkinat- ja tekniikkatoimikunnissa sekä lämmönkäyttö- ja jakelutyöryhmissä

5 2. Yleisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Eri kokoisten yritysten välillä ei havaittu merkittäviä eroja Keskimäärin isommat yritykset kokevat kaiken osaamisen hieman pieniä tärkeämmäksi ja samalla arvioivat omaa osaamistaan kriittisemmin Jäähdytykseen liittyvän osaamisen kohdalla erot ovat suurimmillaan Tuotannon ja teknologian painoarvo näkyy kyselyssä. Vastaajat näkivät uudet teknologiset ratkaisut, niiden hyödyntämismahdollisuudet sekä eri ohjauskeinojen vaikutukset liiketoimintaan erittäin tärkeinä osaamisalueina. Näistä ohjauskeinoihin liittyvän osaamisen nähtiin olevan alhaisella tasolla. Tämä tulos selittyy poliittisen ohjauksen epävarmuudella.

6 Strategiassa tärkeiksi nostetut aihealueet, kuten ymmärrys asiakkaiden arvostuksista ja näiden liiketoimintaympäristöstä koetaan tärkeäksi, mutta osaaminen vajaaksi. Yritysten vastausten välillä oli kuitenkin jonkin verran hajontaa. Jäähdytysliiketoiminta jakaa yritysten mielipiteitä voimakkaasti ja hajonta on erittäin suurta Osaamisen taso vaihtelee ja osaaminen on keskimäärin alhaisella tasolla Jäähdytykseen liittyvä osaaminen koetaan keskimäärin melko tärkeäksi, mutta ei yhtä tärkeäksi kuin esimerkiksi palveluiden kehittäminen

7 Osaamisen kehittämisessä usko koulutukseen on vahva Osaamista aiotaan kehittää pääasiassa olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutuksilla Myös kumppanuudet ja ostopalvelut nähdään merkittävinä osaamisen täydentäjinä Ostopalvelut Tutkintojen kehittäminen Täydennyskoulu tus Peruskoulutuksen kehittämistä sekä rekrytointeja pidetään harvoin ja yrityskauppoja ei juuri koskaan keinoina osaamisen kehittämisessä Kumppanuudet Henkilöstön arvioidaan suhtautuvan positiivisesti muutokseen ja osaamisen kehittämiseen Rekrytointi Sisäinen koulutus

8 Asenne ja yrityskulttuuri Henkilöstö ymmärtää heikommin liiketoiminnan kokonaisuutta ja vielä huonommin toimialan yhteisiä tavoitteita Asiakaskeskeisyydessä on selkeästi kehitettävää. Esimerkiksi vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on lähinnä vain asiakkaiden yhteydenottojen varassa. Yleensäkin viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen ovat kehitettävien asioiden kärjessä. Hallitusosaamiselle on olemassa omat haasteensa, esimerkiksi seuraavissa teemoissa: hallituksen rooli ja vastuut energia-alan toimintaympäristö 2/3 osaa yrityksistä vastaa, että asiakkaiden tapaaminen on pääsääntöisesti asiakkaiden yhteydenottojen varassa. Kolmannes vastanneista ilmoittaa henkilöstön olevan kiinnostunut ja pitävän oma-aloitteisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä asiakkaisiin.

9 3. Jatkotoimet Jatkotoimenpiteet jakautuvat toimenpiteisiin yrityksissä sekä ET:n ja Adaton järjestämiin koulutuksiin, neuvontaan ja jäsenpalveluihin. Lähtökohtana on, että ilman yritysten sitoutumista ja aktiivista osaamisen kehittämistä ala ei kehity. Kilpailulainsäädäntö rajoittaa ET:n ja Adaton mahdollisuuksia toimenpiteisiin koskien kumppanuuksien solmimista, palvelu- ja tuotekehitystä sekä liiketoimintajärjestelyitä.

10 Toimenpiteet yrityksissä Osaaminen käyttöön! Kehittämistarpeiden määrittely Katsotaan tarpeita strategian tavoitteiden valossa Miten kehitetään? Mietitään tarpeisiin nähden tarkoituksenmukaiset keinot - Rekrytointi - Yrityskauppa - Kumppanuus - Koulutus - Jne. Edellytykset tavoitteiden toteutumiselle paranee! Millä aikataululla? Strategia on perusta Mistä resurssit? Kuka on vastuussa? Ei etene itsestään

11 Toimenpiteet yrityksissä Yrityksien, jotka eivät vastanneet kyselyyn, toivotaan hyödyntävän kyselylomaketta omien osaamistarpeiden tunnistamiseen : Osaamistarpeiden tunnistaminen suositellaan työstettäväksi ryhmässä (esim. yrityksen johtoryhmä), vaikka sen voi tehdä myös yksittäisenä henkilönä. Ennen työskentelyä on hyvä käydä läpi kaukolämpöalan uusi strategia ja oman yrityksen strategia. Vastaamisen lomassa tai sen jälkeen on hyvä priorisoida osaamistarpeet omasta näkökulmasta sekä aikatauluttaa ja vastuuttaa toimenpiteet osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi omia vastauksia voi verrata tässä raportissa esitettyihin tuloksiin. Kyselylomake löytyy tämän raportin liitteestä 2.

12 Toimenpiteet ET:ssä ja Adatossa Adato kehittää paikannettujen tarpeiden mukaista koulutusta. Kyselyssä esille tulleita koulutustarpeita viedään myös osaksi olemassa olevia koulutuksia ja tapahtumia. Osaamistarvekyselyn tuloksia ja koulutustarpeita hyödynnetään Energiateollisuus ry:n toimikunnissa, työryhmissä sekä Adaton taustaryhmissä. Lisäksi ET ja Adato seuraavat osaamisen kehittymistä olemassa olevien toimikuntien, työryhmien ja taustaryhmien palautteiden avulla. Osaaminen käsitellään omana teemana toiminnansuunnittelun yhteydessä vuosittain.

13 Liite 1. Yksityiskohtaisemmat tulokset

14 Yrityksiltä vaaditaan parempaa ymmärrystä asiakkaista ja näiden valintapäätöksiin vaikuttavista arvoista ja arvostuksista sekä teknisistä järjestelmistä. Tätä tietoa voidaan hankkia olemalla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja tutustumalla asiakkaisiin. Vain näin voidaan kehittää asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka ovat asiakkaille arvokkaita. YMMÄRRYS ASIAKKAISTA, VUOROVAIKUTUS, UUDET TUOTTEET JA PALVELUT

15 Mikä on osaamisenne/ymmärryksenne taso seuraavilla alueilla 6,00 5,00 4,00 3,00 Osaamisen taso/ka 2,00 Tärkeys 1,00 0,00 Rakentamisen ja talotekniikan tulevaisuus Asiakkaiden valitapäätöksiin vaikuttavat arvostukset, mielikuvat ja tunteet Asiakkaiden liiketoimintaympäristö

16 Ymmärrys asiakkaiden valintapäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja liiketoimintaympäristöstä Positiivista on, että asiakkaiden valintapäätöksiin vaikuttavien arvojen ja tunteiden ymmärtäminen nähdään tärkeänä osaamisen alueena. Tässä on myös osaamisen tasossa on parannettavaa Asiakkaiden liiketoimintaympäristön ymmärtämisen kohdalla vaihteluväli sekä osaamisen tasossa että tärkeydessä on merkittävä Arvo- ja asiakasperusteisen myynnin ja ratkaisujen tarjoamisen näkökulmasta tämä on tärkeä osaaminen Erot voivat selittyvät yritysten erilaisilla strategioilla

17 6,00 Vuorovaikutusosaaminen asiakkaiden kanssa (asteikko 1 vähän 6 paljon) 5,00 4,00 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka 1,00 0,00 Kuinka paljon vuorovaikutuksemme asiakkaiden kanssa vaikuttaa liiketoiminnan,palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen? Kuinka paljon meillä on vuorovaikutusosaamista, jonka tuloksena liiketoiminta jatuote kehittyvät?

18 20,00 Millaista vuorovaikutusosaamista teiltä puuttuu 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

19 Paras tapa parantaa palveluliiketoimintaan liittyvää osaamista 3 % 16 % 0 % 29 % 29 % 13 % Täydennyskoulutus Sisäinen koulutus Rekrytointi Kumppanuudet Ostopalvelut/Konsultointi Yrityskaupat Peruskoulutus 10 %

20 6,00 Kuinka hyvin osaamisenne riittää kehittämään... (asteikko 1 heikosti 6 hyvin) 5,00 4,78 4,71 4,59 4,00 4,01 3,58 3,17 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 1,00 0,00 kaukolämpöä tuotteena ja palveluna kaukolämpötuotteeseen liittyviä palveluita uuden palveluliiketoiminnan synnyttämiseen

21 Palvelut ja palveluliiketoiminnan kehittäminen Yritysten valmiudet kaukolämpötuotteen kehittämiseen ovat omien arvioiden mukaan hyviä samoin kuin kaukolämpötuotteeseen liittyvien palveluiden kehittämiseen Lähes yhtä tärkeäksi koetaan myös erillisen palveluliiketoiminnan synnyttäminen Tässä osaamisen taso on keskimäärin huomattavasti heikompaa Osaamista aiotaan kehittää toisaalta omaa henkilöstöä kouluttamalla, mutta myös kumppanuuksien kautta Palveluiden kehittämiseen toivotaan mm. valmiita esimerkkejä ja paketteja, joita yritysten on helppo lähteä toteuttamaan

22 Minkälaisia lämmitykseen liittyviä palveluita uskotte näkevänne markkinoilla seuraavan viiden vuoden kuluessa ja minkälaiset toimijat näitä tarjoavat? Matalaenergiaratkaisuihin liittyviä lämmön talteenottojärjestelmiä, joilla hoidetaan pääasiassa käyttöveden lämmitys Talojen omat ratkaisut mm. käyttöveden valmistukseen Energiansäästöön liittyvät toteutus ja rahoituspalvelut Asiakaslaitteiden toiminnan seuranta ja huoltopalvelu Älykkäitä lämmönsäätöjärjestelmiä Kotimaiset polttoaineet uudistuvat, esim. bioöljy Energiansäästöpalvelut - huolto, ylläpito- sisäilmaolosuhteiden hallintapalvelut Kokonaistoimitus rahoituspaketteineen Tarjoajina uudet ketterät yritykset ja myös suuret rakennusyritykset Kauppamiehet, joiden tarkoitus ja asiantuntemus on kyseenalaista Energiayhtiöt ja lvi-liikkeet Todennäköisesti palveluita tarjoavat pienehköt alalle tulleet uudet toimijat

23 Alan strategiassa on otettu keskeiseksi tavoitteeksi kaukolämmön kilpailukyvystä huolehtiminen sekä sitouduttu hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Alan tulee osallistua aktiivisesti puupolttoainemarkkinoiden kehittämiseen sekä muiden teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tulevaisuuden kilpailukyvyssä keskeistä on myös politiikkaohjauksen onnistuminen ja siihen vastaaminen. TUOTANNON KEHITTÄMINEN

24 6,00 Arvioi kuinka hyviä osaamisenne taso on seuraavilla osa-alueilla... (asteikko 1 heikko 6 hyvä) 5,00 4,89 5,01 4,89 4,86 4,00 3,98 4,25 3,84 3,49 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 1,00 0,00

25 Teknologiset ratkaisut ja ohjauskeinot Ohjauskeinojen vaikutus liiketoimintaan koetaan tärkeäksi Osaaminen on alhaisella tasolla ja hajonta on todella suurta Strategiassakin tunnistettu poliittisen ohjauksen epävarmuus heijastelee tähän kysymykseen. Tämä on selkeästi haaste koulutukselle ja ET:lle. Tuotantopanosten hankintaan ja optimointiin liittyvä osaaminen on hyvässä suhteessa sen tärkeyteen

26 Alan strategisena tavoitteena on integroida entistä paremmin asiakkaat osaksi kaukolämpöjärjestelmää ja hyödyntää maksimaalisesti kaukolämmön suurin tekninen ylivertaisuus mahdollisuus siirtää lämpöä sieltä missä sitä on liikaa, sinne missä sille on kulloinkin tarvetta. Tämä tarkoittaa mm. asiakkaiden ylijäämälämpöjen parempaa hyödyntämistä, jäähdytysratkaisujen tarjoamista asiakkaille sekä järjestelmän käytön parempaa optimointia ja tätä tukevia liiketoiminnallisia ratkaisuja. JÄRJESTELMÄN KÄYTÖN OPTIMOINTI

27 Järjestelmän käytön optimointiin liittyvä osaaminen 6,00 5,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Kuinka paljon on osaamista, joka johtaa järjestelmän kokonaistehokkuuden parantumiseen Kuinka paljon muu liiketoimintakehitys tukee järjestelmän optimaalista käyttöä Kuinka hyvin käytössä olevaa mittausdataa osataan hyödyntää järjestelmän käytön optimoinnissa Kuinka hyvin osaamme hyödyntää asiakkaillamme olevat ylijäämälämmöt? Onko tuotannosta vastaavilla riittävästi osaamista koskien verkon toimintaa ja käyttöä? Onko verkon toiminnasta vastaavilla riittävästi osaamista tuotantoon liittyen?

28 Järjestelmän käytön optimointi Erityisesti käytettävissä olevan mittausdatan hyödyntäminen järjestelmän käytön optimoinnissa koetaan tärkeäksi mutta osaaminen vajaaksi. Mittaukseen liittyvä osaaminen on yrityksissä usein pirstaloitunutta ja paikoin resurssit ovat puutteellisia. Tekniikkatoimikunnassa järjestelmän kokonaistehokkuus nostettiin jäähdytyksen ohella yhdeksi tärkeimmistä osaamisen kehittämisen osa-alueeksi.

29 Jäähdytysratkaisuista tulee osa liiketoimintaa. Jos kaukojäähdytys ei ole ratkaisu asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi, kaukolämpöyrityksen tulee pystyä tarjoamaan vaihtoehtoja kiinteistöjen jäähdyttämiseksi vaikkapa kiinteistökohtaisesti. JÄÄHDYTYS

30 Jäähdytysliiketoimintaan liittyvä osaaminen ja sen tärkeys 6,00 5,00 4,00 3,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 2,00 1,00 0,00 Potentiaalisten asiakkaiden kysyntä ja tähän vaikuttavat tekijät Jäähdytykseen liittyvät liiketoimintamallit Muiden toimijoiden tarjoamat ratkaisut ja kilpailukyky Teknologiset vaihtoehdot

31 Mistä jäähdytykseen liittyvästä teemasta tarvitsette akuuteimmin lisätietoa 26 % 21 % 11 % Potentiaalisten asiakkaiden kysyntä ja tähän vaikuttavat tekijät Jäähdytykseen liittyvät liiketoimintamallit Muiden toimijoiden tarjoamat ratkaisut ja kilpailukyky Teknologiset vaihtoehdot 42 %

32 Jäähdytysliiketoiminta jakaa mielipiteitä Näkemys siitä, että jäähdytysmarkkinat tulevat kasvamaan, on selkeä. Yritysten tulisi pohtia, mikä on niiden rooli ao. liiketoiminnassa. Jäähdytysliiketoiminnassa osaaminen on keskimäärin alhaisella tasolla. Vaihteluvälit ovat myöskin suuria, toiset pitävät erittäin tärkeänä - toiset yritykset eivät lainkaan tärkeänä. Liiketoimintamalleista kaivataan eniten tietoa Luotettavien yhteistyökumppanien löytäminen on olennaista (mallit, yhteistyösäännöt, sopimukset) Olennaisia kysymyksiä ovat myös miten jäähdytysverkon ulkopuolella oleville voidaan tarjota jäähdytysratkaisu mitä ovat uudet tekniikat (esim. kiinteistökohtaiset moduuliratkaisut)

33 Kaukolämpöalan strategiana on tulevaisuudessakin lämmitysmarkkinoilla edelläkävijä ja siksi alan yrityksiltä ja alalla työskenteleviltä ammattilaisilta tarvitaan rohkeutta ja tahtoa kehittää uutta energialiiketoimintaa, muuttaa vanhoja asenteita ja luoda alalle uudenlaista toimintakulttuuria. ASENNE JA ORGANISAATIOKULTTUURI

34 6 Arvio yrityksenne henkilöstön seuraavia valmiuksia (asteikko 1=heikko, 6 = erinomainen) Kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu muutokseen Kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu osaamisen laajentamiseen Kuinka hyvin henkilöstö ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuutta suhteessa yrityksen strategisiin tavoitteisiin Kuinka hyvin henkilöstö ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuutta suhteessa toimialan yhteisiin tavoitteisiin Asiakaskeskeisyys tuotteiden ja palvelujen kohdentamisessa Asiakaskeskeisyys uusien tuotteiden kehittämisessä Myydä tuotteita ja palveluita olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille

35 Mitkä seuraavista kuvaa parhaiten henkilöstömme asennetta (vastausten % jakauma) 32 Henkilöstö on omaaloitteisesti kiinnostunut asiakkaista ja pitää yhteyttä näihin suunnitelmallisesti 68 Asiakkaiden tapaaminen on pääsääntöisesti asiakkaiden yhteydenottojen varassa

36 Mitkä ovat ne vaihtoehdot, joilla asenne- ja organisaatiokulttuuria voidaan yrityksessämme parhaiten kehittää (%)

37 Asenne ja organisaatiokulttuuri Keskimäärin alan henkilöstö ymmärtää huonosti alan tavoitteita ja huonoimmillaan ymmärretään todella huonosti Tämä on viite siitä, että ET:ssä ja yrityksissä ollaan osittain epäonnistuttu strategiaviestinnässä Positiivista on halukkuus osaamisen laajentamiseen ja muutokseen Yritysten tulee miettiä miten tämä muutoshalukkuus hyödynnetään siten, että se johtaa liiketoiminnan kehittymiseen

38 YRITYSTEN STRATEGISTEN PÄÄMÄÄRIEN ASETTAMINEN JA YRITYKSEN TRIMMAAMINEN VASTAAMAAN NÄITÄ

39 Toivoisimme, että hallituksellamme olisi lisäosaamista liittyen (mainitse kolme tärkeintä aihepiiriä) 1/2 Yritys- ja liiketalouden hallinnan perusteet - Taloushallinto, tuloslaskelman ja taseen ymmärtäminen - Osakeyhtiötoiminta - Sopimusjuridiikka - Asiakashinnan muutoksen vaikutus kokonaisuuteen Yhtiön hallituksen vastuut ja velvoitteet - Hallituksen ja operatiivisen päätöksenteon roolit yhtiössä ja hallitustyöskentely (strategia ja substanssi) - Pitkäkantoisten päätösten ymmärtäminen Vuorovaikutusosaaminen

40 Toivoisimme, että hallituksellamme olisi lisäosaamista liittyen (mainitse kolme tärkeintä aihepiiriä) 2/2 Asiakaspalveluun ja palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvä tietämys - Asiakkaan valintapäätökseen vaikuttaminen - Asiakaslähtöisyys ja asiakaskohtaisten ratkaisujen merkitykseen toiminnan kehittämiseksi Energia-alan, energiatuotannon perustietoa ja alan perustuntemusta - Yleinen energiapolitiikka (ts. ei vain paikallinen taso) - Tuotantoon (erillistuotanto/yhteistuotanto), verkostoon yleistietoutta - Lämmitysmarkkinat, bioenergian käyttö ja turpeen mahdollisuudet - CHP -tuotannon kokonaisuuden ymmärtäminen - Jäähdytys ja uudet tuotantomuodot/tekniset innovaatiot - Lämmöntoimituksen turvaaminen. Saneeraus. Huoltotoimenpiteet - Kilpailukyky

41 6 Arvioi kuinka paljon yrityksenne operatiivisella tasolla on osaamista (asteikko 1=heikko, 6 = erinomainen) Yrityksen organisaatiorakenteiden, toimintatapojen ja prosessien muuttamiseen Yrityksen henkilöstön toimenkuvien ja osaamisen oikeaan kohdentamiseen Organisaatiokulttuurin ja henkilöstön asenteiden kehittämiseen

42 Yritykset listasivat myös muita tunnistamiaan koulutus- ja osaamistarpeita. AVOIMET KYSYMYKSET

43 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita asiakaspalveluun liittyen: Energiayhtiön asiakaspalvelun kaukolämpöosaaminen Asiakaspalvelun tekninen osaaminen Asiakaspalvelun peruskoulutusta tarvitaan Viestintä ja tiedotus Asiakastyytyväisyyskyselyt Palauteprosessi ja sen hoitaminen Kokonaisasiakkuus Parempi asiakkaan näkökulman ymmärtäminen Asiakaskeskeinen asiakaspalvelu Myynti- ja markkinointitaitojen kehittäminen Vuorovaikutus asiakkaan kanssa Kuinka kaivetaan esiin asiakkaan oikea ongelma Käyttäytyminen asiakastilanteissa Näistä tärkeimmiksi nostettiin markkinat -toimikunnassa palauteprosessin hoitaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen sekä asiakasnäkökulman ymmärtäminen

44 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita lämmönkäyttöön ja asiakaslaitteisiin liittyen: Henkilöstön parempi tuntemus eri asiakaslaitteista Lämmönvaihtimien toiminta Säädöt ja säätötekniikka Automaatio Lämmönjakokeskusten huolto ja tarkastukset Asiakaslaitteiden valvonta Tärkeimpinä koulutustarpeina lämmönkäyttötyöryhmässä nostettiin esille mm. energianeuvojien kaukolämpöosaaminen, kaukolämpöasiakkaan hybridijärjestelmiin liittyvä osaaminen eri tasoilla sekä kaukolämpölaitteiden tarkastustoimintaan liittyvä osaaminen.

45 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita mittaukseen ja etäluentajärjestelmiin liittyen: Mittaustiedon analysointi, jatkojalostaminen ja hyödyntäminen Mittausjärjestelmät, järjestelmäosaaminen Verkon kokonaishallintaan liittyvää Etäluennan hyötyjen tunnistaminen Laatu mittauslaitteiden asennustyössä / etäluentajärjestelmän asennustyössä Vaihtoehtoiset järjestelmät, niiden ominaisuudet, hyödyt ja haitat Tekniikan osaamisen syventäminen Näistä tärkeimpänä pidetään kaukolämmön mittausta ja mittaustiedon hyödyntämistä. Mittaukseen liittyvä osaaminen on yrityksissä usein pirstaloitunutta ja paikoin resurssit ovat puutteellisia.

46 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita kaukolämpöverkon suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyen: Säädösten, lakien, asetusten ja määräysten muuttuessa tarvitaan lisäkoulutusta Yleiset suunnitteluperusteet Fysikaaliset rakenneominaisuudet Laadunvalvonta ja -tarkastus Tietojärjestelmät ja niiden hyödyntäminen Uusien työntekijöiden peruskoulutusta Kokonaisuuden ymmärtäminen Ennakointi ja optimointi Säännönmukaisen kunnossapidon merkitys Uudet tekniikat

47 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita järjestelmän käyttöön liittyen: Kokonaisuuden ymmärtäminen Käytön taloudellinen optimointi Kaukokäyttöjärjestelmien kehittyminen, logiikka jne. Ohjausjärjestelmäkoulutus, uusien ohjausjärjestelmien vertailu, tulevaisuuden näkymiä Varastot/terminaalit

48 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita polttoaineisiin liittyen: Biopolttoaineet, nestemäiset biopolttoaineet Kiinteän polttoaineen erityisominaisuudet Biopolttoaineiden hyödyntämismahdollisuudet Polttoaineiden vaikutus käyttöön, häviöihin ja kannattavuuteen. Optimointi. Biopolttoaineiden hankintaketju ja logistiikan parantaminen Jatkuva laadun seuraaminen, laatuvaihtelut Hankintasopimukset

49 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita lämmön tuotantoon liittyen: Kaukolämpöverkon ulkopuoliset erillisratkaisut Päästöt ja raportointi B-koneenhoitajakoulutus puuttuu osalta Uusimpiin teknologioihin tutustuminen Lämmöntuotannon optimointi Hetkellisen tuotantomiksin arviointi, polttoainehinnat/käyttökelpoisuus. Ymmärtää vaikutus kannattavuuteen Lämmöntuotannon kokonaismerkityksen taloudellinen vaikutus yhtiön taloudessa.

50 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita asentajien osaamiseen liittyen: Asiakaslaitteiden tuntemus Teoria eri polttoaineista Hitsaustaidon ylläpitäminen Sähkö- ja automaatio-osaaminen Suunnittelu Pätevyydet Lisää koulutusta, ei ainoastaan asentajapäivät Asiakaspalvelutaidot Asenteet: Koulutushaluttomuus Asenteiden muokkaaminen myönteisempään suuntaan Tarkkuus ja työturvallisuus Työasenteen muokkaaminen

51 Muut tunnistetut osaamis- ja koulutustarpeet: Yleinen tietotekniikka ja -järjestelmäosaaminen Talousosaaminen Hinnoittelun ymmärtäminen ja sen selkeytys

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Leena Sivill, TkT, Head of Business Consulting Kaukolämpöpäivät, Mikkeli 25.8.2016 1 Sisältö 1. Tärkeimmät tutkimusohjelmat 2. Tutkimusten

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Opettajien osaamiskartoitus 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Osaamiskartoitus 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Koneyrittäjät ja MTK Tiedotustilaisuus Selvityksen taustaa Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien parissa kyselyn kuntien ja kaupunkien

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Bioenergiaosaaja - koulutus 30.3.2016 22.9.2016

Bioenergiaosaaja - koulutus 30.3.2016 22.9.2016 Bioenergiaosaaja - koulutus 30.3.2016 22.9.2016 TTY:n täydennyskoulutuskeskus Edutech Edutech on Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Tarjoamme korkealaatuisia osaamisen kehittämispalveluja

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot