Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013"

Transkriptio

1 Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia /2014 Antti Kohopää, Energiateollisuus ry kaukolämpö Milka Kortet, Energiateollisuus ry työmarkkinat Sanna Kokkonen, Adato Energia Oy

2 Sisällys 1. Taustaa ja toteuttaminen 2. Yleisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Osaamisen kehittämisessä usko koulutukseen on vahva Asenne ja yrityskulttuuri 3. Jatkotoimet Toimenpiteet yrityksissä Toimenpiteet ET:ssä ja Adatossa Liite 1. Yksityiskohtaisemmat tulokset Liite 2. Kyselylomake

3 1. Taustaa ja toteuttaminen Yksi uudessa kaukolämpöalan strategiassa määritellyistä kehittämishankkeista oli alan koulutus- ja osaamistarpeiden selvittäminen sekä yritysten auttaminen osaamisen kehittämisessä. Tässä raportissa on esitelty keskeisimmät selvityksen tulokset. Selvityksen tavoitteena on ollut: määritellä strategian toteuttamisen pullonkaulat osaamisnäkökulmasta antaa yrityksille työkaluja oman osaamisen kehittämiseen määritellä alan yhteiset jatkotoimet

4 1. Taustaa ja toteuttaminen Selvitys pohjautuu ET:n kaukolämpötoimialan jäsenkyselyyn keväällä 2014 (kyselylomake liite 2) sekä ET:n toimikunnissa ja työryhmissä käytyihin keskusteluihin Ideana kyselyssä oli auttaa yrityksiä samalla tunnistamaan ja priorisoimaan omia osaamistarpeitaan suhteessa toimialan yhteiseen strategiaan. Yritykset voivat edelleen hyödyntää kyselylomaketta työkaluna osaamisen arvioimisessa. Kyselyyn vastasi sähköisesti 12 yritystä, minkä lisäksi vastauksia saatiin kirjallisesti pienten kaukolämpöyritysten johdon ajankohtaispäivillä (26 yritystä) Lopuksi tuloksia konkretisoitiin vielä markkinat- ja tekniikkatoimikunnissa sekä lämmönkäyttö- ja jakelutyöryhmissä

5 2. Yleisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Eri kokoisten yritysten välillä ei havaittu merkittäviä eroja Keskimäärin isommat yritykset kokevat kaiken osaamisen hieman pieniä tärkeämmäksi ja samalla arvioivat omaa osaamistaan kriittisemmin Jäähdytykseen liittyvän osaamisen kohdalla erot ovat suurimmillaan Tuotannon ja teknologian painoarvo näkyy kyselyssä. Vastaajat näkivät uudet teknologiset ratkaisut, niiden hyödyntämismahdollisuudet sekä eri ohjauskeinojen vaikutukset liiketoimintaan erittäin tärkeinä osaamisalueina. Näistä ohjauskeinoihin liittyvän osaamisen nähtiin olevan alhaisella tasolla. Tämä tulos selittyy poliittisen ohjauksen epävarmuudella.

6 Strategiassa tärkeiksi nostetut aihealueet, kuten ymmärrys asiakkaiden arvostuksista ja näiden liiketoimintaympäristöstä koetaan tärkeäksi, mutta osaaminen vajaaksi. Yritysten vastausten välillä oli kuitenkin jonkin verran hajontaa. Jäähdytysliiketoiminta jakaa yritysten mielipiteitä voimakkaasti ja hajonta on erittäin suurta Osaamisen taso vaihtelee ja osaaminen on keskimäärin alhaisella tasolla Jäähdytykseen liittyvä osaaminen koetaan keskimäärin melko tärkeäksi, mutta ei yhtä tärkeäksi kuin esimerkiksi palveluiden kehittäminen

7 Osaamisen kehittämisessä usko koulutukseen on vahva Osaamista aiotaan kehittää pääasiassa olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutuksilla Myös kumppanuudet ja ostopalvelut nähdään merkittävinä osaamisen täydentäjinä Ostopalvelut Tutkintojen kehittäminen Täydennyskoulu tus Peruskoulutuksen kehittämistä sekä rekrytointeja pidetään harvoin ja yrityskauppoja ei juuri koskaan keinoina osaamisen kehittämisessä Kumppanuudet Henkilöstön arvioidaan suhtautuvan positiivisesti muutokseen ja osaamisen kehittämiseen Rekrytointi Sisäinen koulutus

8 Asenne ja yrityskulttuuri Henkilöstö ymmärtää heikommin liiketoiminnan kokonaisuutta ja vielä huonommin toimialan yhteisiä tavoitteita Asiakaskeskeisyydessä on selkeästi kehitettävää. Esimerkiksi vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on lähinnä vain asiakkaiden yhteydenottojen varassa. Yleensäkin viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen ovat kehitettävien asioiden kärjessä. Hallitusosaamiselle on olemassa omat haasteensa, esimerkiksi seuraavissa teemoissa: hallituksen rooli ja vastuut energia-alan toimintaympäristö 2/3 osaa yrityksistä vastaa, että asiakkaiden tapaaminen on pääsääntöisesti asiakkaiden yhteydenottojen varassa. Kolmannes vastanneista ilmoittaa henkilöstön olevan kiinnostunut ja pitävän oma-aloitteisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä asiakkaisiin.

9 3. Jatkotoimet Jatkotoimenpiteet jakautuvat toimenpiteisiin yrityksissä sekä ET:n ja Adaton järjestämiin koulutuksiin, neuvontaan ja jäsenpalveluihin. Lähtökohtana on, että ilman yritysten sitoutumista ja aktiivista osaamisen kehittämistä ala ei kehity. Kilpailulainsäädäntö rajoittaa ET:n ja Adaton mahdollisuuksia toimenpiteisiin koskien kumppanuuksien solmimista, palvelu- ja tuotekehitystä sekä liiketoimintajärjestelyitä.

10 Toimenpiteet yrityksissä Osaaminen käyttöön! Kehittämistarpeiden määrittely Katsotaan tarpeita strategian tavoitteiden valossa Miten kehitetään? Mietitään tarpeisiin nähden tarkoituksenmukaiset keinot - Rekrytointi - Yrityskauppa - Kumppanuus - Koulutus - Jne. Edellytykset tavoitteiden toteutumiselle paranee! Millä aikataululla? Strategia on perusta Mistä resurssit? Kuka on vastuussa? Ei etene itsestään

11 Toimenpiteet yrityksissä Yrityksien, jotka eivät vastanneet kyselyyn, toivotaan hyödyntävän kyselylomaketta omien osaamistarpeiden tunnistamiseen : Osaamistarpeiden tunnistaminen suositellaan työstettäväksi ryhmässä (esim. yrityksen johtoryhmä), vaikka sen voi tehdä myös yksittäisenä henkilönä. Ennen työskentelyä on hyvä käydä läpi kaukolämpöalan uusi strategia ja oman yrityksen strategia. Vastaamisen lomassa tai sen jälkeen on hyvä priorisoida osaamistarpeet omasta näkökulmasta sekä aikatauluttaa ja vastuuttaa toimenpiteet osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi omia vastauksia voi verrata tässä raportissa esitettyihin tuloksiin. Kyselylomake löytyy tämän raportin liitteestä 2.

12 Toimenpiteet ET:ssä ja Adatossa Adato kehittää paikannettujen tarpeiden mukaista koulutusta. Kyselyssä esille tulleita koulutustarpeita viedään myös osaksi olemassa olevia koulutuksia ja tapahtumia. Osaamistarvekyselyn tuloksia ja koulutustarpeita hyödynnetään Energiateollisuus ry:n toimikunnissa, työryhmissä sekä Adaton taustaryhmissä. Lisäksi ET ja Adato seuraavat osaamisen kehittymistä olemassa olevien toimikuntien, työryhmien ja taustaryhmien palautteiden avulla. Osaaminen käsitellään omana teemana toiminnansuunnittelun yhteydessä vuosittain.

13 Liite 1. Yksityiskohtaisemmat tulokset

14 Yrityksiltä vaaditaan parempaa ymmärrystä asiakkaista ja näiden valintapäätöksiin vaikuttavista arvoista ja arvostuksista sekä teknisistä järjestelmistä. Tätä tietoa voidaan hankkia olemalla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja tutustumalla asiakkaisiin. Vain näin voidaan kehittää asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka ovat asiakkaille arvokkaita. YMMÄRRYS ASIAKKAISTA, VUOROVAIKUTUS, UUDET TUOTTEET JA PALVELUT

15 Mikä on osaamisenne/ymmärryksenne taso seuraavilla alueilla 6,00 5,00 4,00 3,00 Osaamisen taso/ka 2,00 Tärkeys 1,00 0,00 Rakentamisen ja talotekniikan tulevaisuus Asiakkaiden valitapäätöksiin vaikuttavat arvostukset, mielikuvat ja tunteet Asiakkaiden liiketoimintaympäristö

16 Ymmärrys asiakkaiden valintapäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja liiketoimintaympäristöstä Positiivista on, että asiakkaiden valintapäätöksiin vaikuttavien arvojen ja tunteiden ymmärtäminen nähdään tärkeänä osaamisen alueena. Tässä on myös osaamisen tasossa on parannettavaa Asiakkaiden liiketoimintaympäristön ymmärtämisen kohdalla vaihteluväli sekä osaamisen tasossa että tärkeydessä on merkittävä Arvo- ja asiakasperusteisen myynnin ja ratkaisujen tarjoamisen näkökulmasta tämä on tärkeä osaaminen Erot voivat selittyvät yritysten erilaisilla strategioilla

17 6,00 Vuorovaikutusosaaminen asiakkaiden kanssa (asteikko 1 vähän 6 paljon) 5,00 4,00 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka 1,00 0,00 Kuinka paljon vuorovaikutuksemme asiakkaiden kanssa vaikuttaa liiketoiminnan,palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen? Kuinka paljon meillä on vuorovaikutusosaamista, jonka tuloksena liiketoiminta jatuote kehittyvät?

18 20,00 Millaista vuorovaikutusosaamista teiltä puuttuu 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

19 Paras tapa parantaa palveluliiketoimintaan liittyvää osaamista 3 % 16 % 0 % 29 % 29 % 13 % Täydennyskoulutus Sisäinen koulutus Rekrytointi Kumppanuudet Ostopalvelut/Konsultointi Yrityskaupat Peruskoulutus 10 %

20 6,00 Kuinka hyvin osaamisenne riittää kehittämään... (asteikko 1 heikosti 6 hyvin) 5,00 4,78 4,71 4,59 4,00 4,01 3,58 3,17 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 1,00 0,00 kaukolämpöä tuotteena ja palveluna kaukolämpötuotteeseen liittyviä palveluita uuden palveluliiketoiminnan synnyttämiseen

21 Palvelut ja palveluliiketoiminnan kehittäminen Yritysten valmiudet kaukolämpötuotteen kehittämiseen ovat omien arvioiden mukaan hyviä samoin kuin kaukolämpötuotteeseen liittyvien palveluiden kehittämiseen Lähes yhtä tärkeäksi koetaan myös erillisen palveluliiketoiminnan synnyttäminen Tässä osaamisen taso on keskimäärin huomattavasti heikompaa Osaamista aiotaan kehittää toisaalta omaa henkilöstöä kouluttamalla, mutta myös kumppanuuksien kautta Palveluiden kehittämiseen toivotaan mm. valmiita esimerkkejä ja paketteja, joita yritysten on helppo lähteä toteuttamaan

22 Minkälaisia lämmitykseen liittyviä palveluita uskotte näkevänne markkinoilla seuraavan viiden vuoden kuluessa ja minkälaiset toimijat näitä tarjoavat? Matalaenergiaratkaisuihin liittyviä lämmön talteenottojärjestelmiä, joilla hoidetaan pääasiassa käyttöveden lämmitys Talojen omat ratkaisut mm. käyttöveden valmistukseen Energiansäästöön liittyvät toteutus ja rahoituspalvelut Asiakaslaitteiden toiminnan seuranta ja huoltopalvelu Älykkäitä lämmönsäätöjärjestelmiä Kotimaiset polttoaineet uudistuvat, esim. bioöljy Energiansäästöpalvelut - huolto, ylläpito- sisäilmaolosuhteiden hallintapalvelut Kokonaistoimitus rahoituspaketteineen Tarjoajina uudet ketterät yritykset ja myös suuret rakennusyritykset Kauppamiehet, joiden tarkoitus ja asiantuntemus on kyseenalaista Energiayhtiöt ja lvi-liikkeet Todennäköisesti palveluita tarjoavat pienehköt alalle tulleet uudet toimijat

23 Alan strategiassa on otettu keskeiseksi tavoitteeksi kaukolämmön kilpailukyvystä huolehtiminen sekä sitouduttu hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Alan tulee osallistua aktiivisesti puupolttoainemarkkinoiden kehittämiseen sekä muiden teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tulevaisuuden kilpailukyvyssä keskeistä on myös politiikkaohjauksen onnistuminen ja siihen vastaaminen. TUOTANNON KEHITTÄMINEN

24 6,00 Arvioi kuinka hyviä osaamisenne taso on seuraavilla osa-alueilla... (asteikko 1 heikko 6 hyvä) 5,00 4,89 5,01 4,89 4,86 4,00 3,98 4,25 3,84 3,49 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 1,00 0,00

25 Teknologiset ratkaisut ja ohjauskeinot Ohjauskeinojen vaikutus liiketoimintaan koetaan tärkeäksi Osaaminen on alhaisella tasolla ja hajonta on todella suurta Strategiassakin tunnistettu poliittisen ohjauksen epävarmuus heijastelee tähän kysymykseen. Tämä on selkeästi haaste koulutukselle ja ET:lle. Tuotantopanosten hankintaan ja optimointiin liittyvä osaaminen on hyvässä suhteessa sen tärkeyteen

26 Alan strategisena tavoitteena on integroida entistä paremmin asiakkaat osaksi kaukolämpöjärjestelmää ja hyödyntää maksimaalisesti kaukolämmön suurin tekninen ylivertaisuus mahdollisuus siirtää lämpöä sieltä missä sitä on liikaa, sinne missä sille on kulloinkin tarvetta. Tämä tarkoittaa mm. asiakkaiden ylijäämälämpöjen parempaa hyödyntämistä, jäähdytysratkaisujen tarjoamista asiakkaille sekä järjestelmän käytön parempaa optimointia ja tätä tukevia liiketoiminnallisia ratkaisuja. JÄRJESTELMÄN KÄYTÖN OPTIMOINTI

27 Järjestelmän käytön optimointiin liittyvä osaaminen 6,00 5,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Kuinka paljon on osaamista, joka johtaa järjestelmän kokonaistehokkuuden parantumiseen Kuinka paljon muu liiketoimintakehitys tukee järjestelmän optimaalista käyttöä Kuinka hyvin käytössä olevaa mittausdataa osataan hyödyntää järjestelmän käytön optimoinnissa Kuinka hyvin osaamme hyödyntää asiakkaillamme olevat ylijäämälämmöt? Onko tuotannosta vastaavilla riittävästi osaamista koskien verkon toimintaa ja käyttöä? Onko verkon toiminnasta vastaavilla riittävästi osaamista tuotantoon liittyen?

28 Järjestelmän käytön optimointi Erityisesti käytettävissä olevan mittausdatan hyödyntäminen järjestelmän käytön optimoinnissa koetaan tärkeäksi mutta osaaminen vajaaksi. Mittaukseen liittyvä osaaminen on yrityksissä usein pirstaloitunutta ja paikoin resurssit ovat puutteellisia. Tekniikkatoimikunnassa järjestelmän kokonaistehokkuus nostettiin jäähdytyksen ohella yhdeksi tärkeimmistä osaamisen kehittämisen osa-alueeksi.

29 Jäähdytysratkaisuista tulee osa liiketoimintaa. Jos kaukojäähdytys ei ole ratkaisu asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi, kaukolämpöyrityksen tulee pystyä tarjoamaan vaihtoehtoja kiinteistöjen jäähdyttämiseksi vaikkapa kiinteistökohtaisesti. JÄÄHDYTYS

30 Jäähdytysliiketoimintaan liittyvä osaaminen ja sen tärkeys 6,00 5,00 4,00 3,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 2,00 1,00 0,00 Potentiaalisten asiakkaiden kysyntä ja tähän vaikuttavat tekijät Jäähdytykseen liittyvät liiketoimintamallit Muiden toimijoiden tarjoamat ratkaisut ja kilpailukyky Teknologiset vaihtoehdot

31 Mistä jäähdytykseen liittyvästä teemasta tarvitsette akuuteimmin lisätietoa 26 % 21 % 11 % Potentiaalisten asiakkaiden kysyntä ja tähän vaikuttavat tekijät Jäähdytykseen liittyvät liiketoimintamallit Muiden toimijoiden tarjoamat ratkaisut ja kilpailukyky Teknologiset vaihtoehdot 42 %

32 Jäähdytysliiketoiminta jakaa mielipiteitä Näkemys siitä, että jäähdytysmarkkinat tulevat kasvamaan, on selkeä. Yritysten tulisi pohtia, mikä on niiden rooli ao. liiketoiminnassa. Jäähdytysliiketoiminnassa osaaminen on keskimäärin alhaisella tasolla. Vaihteluvälit ovat myöskin suuria, toiset pitävät erittäin tärkeänä - toiset yritykset eivät lainkaan tärkeänä. Liiketoimintamalleista kaivataan eniten tietoa Luotettavien yhteistyökumppanien löytäminen on olennaista (mallit, yhteistyösäännöt, sopimukset) Olennaisia kysymyksiä ovat myös miten jäähdytysverkon ulkopuolella oleville voidaan tarjota jäähdytysratkaisu mitä ovat uudet tekniikat (esim. kiinteistökohtaiset moduuliratkaisut)

33 Kaukolämpöalan strategiana on tulevaisuudessakin lämmitysmarkkinoilla edelläkävijä ja siksi alan yrityksiltä ja alalla työskenteleviltä ammattilaisilta tarvitaan rohkeutta ja tahtoa kehittää uutta energialiiketoimintaa, muuttaa vanhoja asenteita ja luoda alalle uudenlaista toimintakulttuuria. ASENNE JA ORGANISAATIOKULTTUURI

34 6 Arvio yrityksenne henkilöstön seuraavia valmiuksia (asteikko 1=heikko, 6 = erinomainen) Kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu muutokseen Kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu osaamisen laajentamiseen Kuinka hyvin henkilöstö ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuutta suhteessa yrityksen strategisiin tavoitteisiin Kuinka hyvin henkilöstö ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuutta suhteessa toimialan yhteisiin tavoitteisiin Asiakaskeskeisyys tuotteiden ja palvelujen kohdentamisessa Asiakaskeskeisyys uusien tuotteiden kehittämisessä Myydä tuotteita ja palveluita olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille

35 Mitkä seuraavista kuvaa parhaiten henkilöstömme asennetta (vastausten % jakauma) 32 Henkilöstö on omaaloitteisesti kiinnostunut asiakkaista ja pitää yhteyttä näihin suunnitelmallisesti 68 Asiakkaiden tapaaminen on pääsääntöisesti asiakkaiden yhteydenottojen varassa

36 Mitkä ovat ne vaihtoehdot, joilla asenne- ja organisaatiokulttuuria voidaan yrityksessämme parhaiten kehittää (%)

37 Asenne ja organisaatiokulttuuri Keskimäärin alan henkilöstö ymmärtää huonosti alan tavoitteita ja huonoimmillaan ymmärretään todella huonosti Tämä on viite siitä, että ET:ssä ja yrityksissä ollaan osittain epäonnistuttu strategiaviestinnässä Positiivista on halukkuus osaamisen laajentamiseen ja muutokseen Yritysten tulee miettiä miten tämä muutoshalukkuus hyödynnetään siten, että se johtaa liiketoiminnan kehittymiseen

38 YRITYSTEN STRATEGISTEN PÄÄMÄÄRIEN ASETTAMINEN JA YRITYKSEN TRIMMAAMINEN VASTAAMAAN NÄITÄ

39 Toivoisimme, että hallituksellamme olisi lisäosaamista liittyen (mainitse kolme tärkeintä aihepiiriä) 1/2 Yritys- ja liiketalouden hallinnan perusteet - Taloushallinto, tuloslaskelman ja taseen ymmärtäminen - Osakeyhtiötoiminta - Sopimusjuridiikka - Asiakashinnan muutoksen vaikutus kokonaisuuteen Yhtiön hallituksen vastuut ja velvoitteet - Hallituksen ja operatiivisen päätöksenteon roolit yhtiössä ja hallitustyöskentely (strategia ja substanssi) - Pitkäkantoisten päätösten ymmärtäminen Vuorovaikutusosaaminen

40 Toivoisimme, että hallituksellamme olisi lisäosaamista liittyen (mainitse kolme tärkeintä aihepiiriä) 2/2 Asiakaspalveluun ja palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvä tietämys - Asiakkaan valintapäätökseen vaikuttaminen - Asiakaslähtöisyys ja asiakaskohtaisten ratkaisujen merkitykseen toiminnan kehittämiseksi Energia-alan, energiatuotannon perustietoa ja alan perustuntemusta - Yleinen energiapolitiikka (ts. ei vain paikallinen taso) - Tuotantoon (erillistuotanto/yhteistuotanto), verkostoon yleistietoutta - Lämmitysmarkkinat, bioenergian käyttö ja turpeen mahdollisuudet - CHP -tuotannon kokonaisuuden ymmärtäminen - Jäähdytys ja uudet tuotantomuodot/tekniset innovaatiot - Lämmöntoimituksen turvaaminen. Saneeraus. Huoltotoimenpiteet - Kilpailukyky

41 6 Arvioi kuinka paljon yrityksenne operatiivisella tasolla on osaamista (asteikko 1=heikko, 6 = erinomainen) Yrityksen organisaatiorakenteiden, toimintatapojen ja prosessien muuttamiseen Yrityksen henkilöstön toimenkuvien ja osaamisen oikeaan kohdentamiseen Organisaatiokulttuurin ja henkilöstön asenteiden kehittämiseen

42 Yritykset listasivat myös muita tunnistamiaan koulutus- ja osaamistarpeita. AVOIMET KYSYMYKSET

43 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita asiakaspalveluun liittyen: Energiayhtiön asiakaspalvelun kaukolämpöosaaminen Asiakaspalvelun tekninen osaaminen Asiakaspalvelun peruskoulutusta tarvitaan Viestintä ja tiedotus Asiakastyytyväisyyskyselyt Palauteprosessi ja sen hoitaminen Kokonaisasiakkuus Parempi asiakkaan näkökulman ymmärtäminen Asiakaskeskeinen asiakaspalvelu Myynti- ja markkinointitaitojen kehittäminen Vuorovaikutus asiakkaan kanssa Kuinka kaivetaan esiin asiakkaan oikea ongelma Käyttäytyminen asiakastilanteissa Näistä tärkeimmiksi nostettiin markkinat -toimikunnassa palauteprosessin hoitaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen sekä asiakasnäkökulman ymmärtäminen

44 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita lämmönkäyttöön ja asiakaslaitteisiin liittyen: Henkilöstön parempi tuntemus eri asiakaslaitteista Lämmönvaihtimien toiminta Säädöt ja säätötekniikka Automaatio Lämmönjakokeskusten huolto ja tarkastukset Asiakaslaitteiden valvonta Tärkeimpinä koulutustarpeina lämmönkäyttötyöryhmässä nostettiin esille mm. energianeuvojien kaukolämpöosaaminen, kaukolämpöasiakkaan hybridijärjestelmiin liittyvä osaaminen eri tasoilla sekä kaukolämpölaitteiden tarkastustoimintaan liittyvä osaaminen.

45 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita mittaukseen ja etäluentajärjestelmiin liittyen: Mittaustiedon analysointi, jatkojalostaminen ja hyödyntäminen Mittausjärjestelmät, järjestelmäosaaminen Verkon kokonaishallintaan liittyvää Etäluennan hyötyjen tunnistaminen Laatu mittauslaitteiden asennustyössä / etäluentajärjestelmän asennustyössä Vaihtoehtoiset järjestelmät, niiden ominaisuudet, hyödyt ja haitat Tekniikan osaamisen syventäminen Näistä tärkeimpänä pidetään kaukolämmön mittausta ja mittaustiedon hyödyntämistä. Mittaukseen liittyvä osaaminen on yrityksissä usein pirstaloitunutta ja paikoin resurssit ovat puutteellisia.

46 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita kaukolämpöverkon suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyen: Säädösten, lakien, asetusten ja määräysten muuttuessa tarvitaan lisäkoulutusta Yleiset suunnitteluperusteet Fysikaaliset rakenneominaisuudet Laadunvalvonta ja -tarkastus Tietojärjestelmät ja niiden hyödyntäminen Uusien työntekijöiden peruskoulutusta Kokonaisuuden ymmärtäminen Ennakointi ja optimointi Säännönmukaisen kunnossapidon merkitys Uudet tekniikat

47 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita järjestelmän käyttöön liittyen: Kokonaisuuden ymmärtäminen Käytön taloudellinen optimointi Kaukokäyttöjärjestelmien kehittyminen, logiikka jne. Ohjausjärjestelmäkoulutus, uusien ohjausjärjestelmien vertailu, tulevaisuuden näkymiä Varastot/terminaalit

48 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita polttoaineisiin liittyen: Biopolttoaineet, nestemäiset biopolttoaineet Kiinteän polttoaineen erityisominaisuudet Biopolttoaineiden hyödyntämismahdollisuudet Polttoaineiden vaikutus käyttöön, häviöihin ja kannattavuuteen. Optimointi. Biopolttoaineiden hankintaketju ja logistiikan parantaminen Jatkuva laadun seuraaminen, laatuvaihtelut Hankintasopimukset

49 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita lämmön tuotantoon liittyen: Kaukolämpöverkon ulkopuoliset erillisratkaisut Päästöt ja raportointi B-koneenhoitajakoulutus puuttuu osalta Uusimpiin teknologioihin tutustuminen Lämmöntuotannon optimointi Hetkellisen tuotantomiksin arviointi, polttoainehinnat/käyttökelpoisuus. Ymmärtää vaikutus kannattavuuteen Lämmöntuotannon kokonaismerkityksen taloudellinen vaikutus yhtiön taloudessa.

50 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita asentajien osaamiseen liittyen: Asiakaslaitteiden tuntemus Teoria eri polttoaineista Hitsaustaidon ylläpitäminen Sähkö- ja automaatio-osaaminen Suunnittelu Pätevyydet Lisää koulutusta, ei ainoastaan asentajapäivät Asiakaspalvelutaidot Asenteet: Koulutushaluttomuus Asenteiden muokkaaminen myönteisempään suuntaan Tarkkuus ja työturvallisuus Työasenteen muokkaaminen

51 Muut tunnistetut osaamis- ja koulutustarpeet: Yleinen tietotekniikka ja -järjestelmäosaaminen Talousosaaminen Hinnoittelun ymmärtäminen ja sen selkeytys

KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI

KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Raportti M3/99 Suomen Kaukolämpö ry 1999 ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju

Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka 3 Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen loppuasiakirja: Talotekniikka 4 5 Johdanto Koko Euroopan unionin laajuiset yhteiset työmarkkinat

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot