Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013"

Transkriptio

1 Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia /2014 Antti Kohopää, Energiateollisuus ry kaukolämpö Milka Kortet, Energiateollisuus ry työmarkkinat Sanna Kokkonen, Adato Energia Oy

2 Sisällys 1. Taustaa ja toteuttaminen 2. Yleisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Osaamisen kehittämisessä usko koulutukseen on vahva Asenne ja yrityskulttuuri 3. Jatkotoimet Toimenpiteet yrityksissä Toimenpiteet ET:ssä ja Adatossa Liite 1. Yksityiskohtaisemmat tulokset Liite 2. Kyselylomake

3 1. Taustaa ja toteuttaminen Yksi uudessa kaukolämpöalan strategiassa määritellyistä kehittämishankkeista oli alan koulutus- ja osaamistarpeiden selvittäminen sekä yritysten auttaminen osaamisen kehittämisessä. Tässä raportissa on esitelty keskeisimmät selvityksen tulokset. Selvityksen tavoitteena on ollut: määritellä strategian toteuttamisen pullonkaulat osaamisnäkökulmasta antaa yrityksille työkaluja oman osaamisen kehittämiseen määritellä alan yhteiset jatkotoimet

4 1. Taustaa ja toteuttaminen Selvitys pohjautuu ET:n kaukolämpötoimialan jäsenkyselyyn keväällä 2014 (kyselylomake liite 2) sekä ET:n toimikunnissa ja työryhmissä käytyihin keskusteluihin Ideana kyselyssä oli auttaa yrityksiä samalla tunnistamaan ja priorisoimaan omia osaamistarpeitaan suhteessa toimialan yhteiseen strategiaan. Yritykset voivat edelleen hyödyntää kyselylomaketta työkaluna osaamisen arvioimisessa. Kyselyyn vastasi sähköisesti 12 yritystä, minkä lisäksi vastauksia saatiin kirjallisesti pienten kaukolämpöyritysten johdon ajankohtaispäivillä (26 yritystä) Lopuksi tuloksia konkretisoitiin vielä markkinat- ja tekniikkatoimikunnissa sekä lämmönkäyttö- ja jakelutyöryhmissä

5 2. Yleisiä havaintoja ja johtopäätöksiä Eri kokoisten yritysten välillä ei havaittu merkittäviä eroja Keskimäärin isommat yritykset kokevat kaiken osaamisen hieman pieniä tärkeämmäksi ja samalla arvioivat omaa osaamistaan kriittisemmin Jäähdytykseen liittyvän osaamisen kohdalla erot ovat suurimmillaan Tuotannon ja teknologian painoarvo näkyy kyselyssä. Vastaajat näkivät uudet teknologiset ratkaisut, niiden hyödyntämismahdollisuudet sekä eri ohjauskeinojen vaikutukset liiketoimintaan erittäin tärkeinä osaamisalueina. Näistä ohjauskeinoihin liittyvän osaamisen nähtiin olevan alhaisella tasolla. Tämä tulos selittyy poliittisen ohjauksen epävarmuudella.

6 Strategiassa tärkeiksi nostetut aihealueet, kuten ymmärrys asiakkaiden arvostuksista ja näiden liiketoimintaympäristöstä koetaan tärkeäksi, mutta osaaminen vajaaksi. Yritysten vastausten välillä oli kuitenkin jonkin verran hajontaa. Jäähdytysliiketoiminta jakaa yritysten mielipiteitä voimakkaasti ja hajonta on erittäin suurta Osaamisen taso vaihtelee ja osaaminen on keskimäärin alhaisella tasolla Jäähdytykseen liittyvä osaaminen koetaan keskimäärin melko tärkeäksi, mutta ei yhtä tärkeäksi kuin esimerkiksi palveluiden kehittäminen

7 Osaamisen kehittämisessä usko koulutukseen on vahva Osaamista aiotaan kehittää pääasiassa olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutuksilla Myös kumppanuudet ja ostopalvelut nähdään merkittävinä osaamisen täydentäjinä Ostopalvelut Tutkintojen kehittäminen Täydennyskoulu tus Peruskoulutuksen kehittämistä sekä rekrytointeja pidetään harvoin ja yrityskauppoja ei juuri koskaan keinoina osaamisen kehittämisessä Kumppanuudet Henkilöstön arvioidaan suhtautuvan positiivisesti muutokseen ja osaamisen kehittämiseen Rekrytointi Sisäinen koulutus

8 Asenne ja yrityskulttuuri Henkilöstö ymmärtää heikommin liiketoiminnan kokonaisuutta ja vielä huonommin toimialan yhteisiä tavoitteita Asiakaskeskeisyydessä on selkeästi kehitettävää. Esimerkiksi vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on lähinnä vain asiakkaiden yhteydenottojen varassa. Yleensäkin viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen ovat kehitettävien asioiden kärjessä. Hallitusosaamiselle on olemassa omat haasteensa, esimerkiksi seuraavissa teemoissa: hallituksen rooli ja vastuut energia-alan toimintaympäristö 2/3 osaa yrityksistä vastaa, että asiakkaiden tapaaminen on pääsääntöisesti asiakkaiden yhteydenottojen varassa. Kolmannes vastanneista ilmoittaa henkilöstön olevan kiinnostunut ja pitävän oma-aloitteisesti ja suunnitelmallisesti yhteyttä asiakkaisiin.

9 3. Jatkotoimet Jatkotoimenpiteet jakautuvat toimenpiteisiin yrityksissä sekä ET:n ja Adaton järjestämiin koulutuksiin, neuvontaan ja jäsenpalveluihin. Lähtökohtana on, että ilman yritysten sitoutumista ja aktiivista osaamisen kehittämistä ala ei kehity. Kilpailulainsäädäntö rajoittaa ET:n ja Adaton mahdollisuuksia toimenpiteisiin koskien kumppanuuksien solmimista, palvelu- ja tuotekehitystä sekä liiketoimintajärjestelyitä.

10 Toimenpiteet yrityksissä Osaaminen käyttöön! Kehittämistarpeiden määrittely Katsotaan tarpeita strategian tavoitteiden valossa Miten kehitetään? Mietitään tarpeisiin nähden tarkoituksenmukaiset keinot - Rekrytointi - Yrityskauppa - Kumppanuus - Koulutus - Jne. Edellytykset tavoitteiden toteutumiselle paranee! Millä aikataululla? Strategia on perusta Mistä resurssit? Kuka on vastuussa? Ei etene itsestään

11 Toimenpiteet yrityksissä Yrityksien, jotka eivät vastanneet kyselyyn, toivotaan hyödyntävän kyselylomaketta omien osaamistarpeiden tunnistamiseen : Osaamistarpeiden tunnistaminen suositellaan työstettäväksi ryhmässä (esim. yrityksen johtoryhmä), vaikka sen voi tehdä myös yksittäisenä henkilönä. Ennen työskentelyä on hyvä käydä läpi kaukolämpöalan uusi strategia ja oman yrityksen strategia. Vastaamisen lomassa tai sen jälkeen on hyvä priorisoida osaamistarpeet omasta näkökulmasta sekä aikatauluttaa ja vastuuttaa toimenpiteet osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi omia vastauksia voi verrata tässä raportissa esitettyihin tuloksiin. Kyselylomake löytyy tämän raportin liitteestä 2.

12 Toimenpiteet ET:ssä ja Adatossa Adato kehittää paikannettujen tarpeiden mukaista koulutusta. Kyselyssä esille tulleita koulutustarpeita viedään myös osaksi olemassa olevia koulutuksia ja tapahtumia. Osaamistarvekyselyn tuloksia ja koulutustarpeita hyödynnetään Energiateollisuus ry:n toimikunnissa, työryhmissä sekä Adaton taustaryhmissä. Lisäksi ET ja Adato seuraavat osaamisen kehittymistä olemassa olevien toimikuntien, työryhmien ja taustaryhmien palautteiden avulla. Osaaminen käsitellään omana teemana toiminnansuunnittelun yhteydessä vuosittain.

13 Liite 1. Yksityiskohtaisemmat tulokset

14 Yrityksiltä vaaditaan parempaa ymmärrystä asiakkaista ja näiden valintapäätöksiin vaikuttavista arvoista ja arvostuksista sekä teknisistä järjestelmistä. Tätä tietoa voidaan hankkia olemalla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja tutustumalla asiakkaisiin. Vain näin voidaan kehittää asiakkaille uusia tuotteita ja palveluita, jotka ovat asiakkaille arvokkaita. YMMÄRRYS ASIAKKAISTA, VUOROVAIKUTUS, UUDET TUOTTEET JA PALVELUT

15 Mikä on osaamisenne/ymmärryksenne taso seuraavilla alueilla 6,00 5,00 4,00 3,00 Osaamisen taso/ka 2,00 Tärkeys 1,00 0,00 Rakentamisen ja talotekniikan tulevaisuus Asiakkaiden valitapäätöksiin vaikuttavat arvostukset, mielikuvat ja tunteet Asiakkaiden liiketoimintaympäristö

16 Ymmärrys asiakkaiden valintapäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja liiketoimintaympäristöstä Positiivista on, että asiakkaiden valintapäätöksiin vaikuttavien arvojen ja tunteiden ymmärtäminen nähdään tärkeänä osaamisen alueena. Tässä on myös osaamisen tasossa on parannettavaa Asiakkaiden liiketoimintaympäristön ymmärtämisen kohdalla vaihteluväli sekä osaamisen tasossa että tärkeydessä on merkittävä Arvo- ja asiakasperusteisen myynnin ja ratkaisujen tarjoamisen näkökulmasta tämä on tärkeä osaaminen Erot voivat selittyvät yritysten erilaisilla strategioilla

17 6,00 Vuorovaikutusosaaminen asiakkaiden kanssa (asteikko 1 vähän 6 paljon) 5,00 4,00 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka 1,00 0,00 Kuinka paljon vuorovaikutuksemme asiakkaiden kanssa vaikuttaa liiketoiminnan,palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen? Kuinka paljon meillä on vuorovaikutusosaamista, jonka tuloksena liiketoiminta jatuote kehittyvät?

18 20,00 Millaista vuorovaikutusosaamista teiltä puuttuu 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

19 Paras tapa parantaa palveluliiketoimintaan liittyvää osaamista 3 % 16 % 0 % 29 % 29 % 13 % Täydennyskoulutus Sisäinen koulutus Rekrytointi Kumppanuudet Ostopalvelut/Konsultointi Yrityskaupat Peruskoulutus 10 %

20 6,00 Kuinka hyvin osaamisenne riittää kehittämään... (asteikko 1 heikosti 6 hyvin) 5,00 4,78 4,71 4,59 4,00 4,01 3,58 3,17 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 1,00 0,00 kaukolämpöä tuotteena ja palveluna kaukolämpötuotteeseen liittyviä palveluita uuden palveluliiketoiminnan synnyttämiseen

21 Palvelut ja palveluliiketoiminnan kehittäminen Yritysten valmiudet kaukolämpötuotteen kehittämiseen ovat omien arvioiden mukaan hyviä samoin kuin kaukolämpötuotteeseen liittyvien palveluiden kehittämiseen Lähes yhtä tärkeäksi koetaan myös erillisen palveluliiketoiminnan synnyttäminen Tässä osaamisen taso on keskimäärin huomattavasti heikompaa Osaamista aiotaan kehittää toisaalta omaa henkilöstöä kouluttamalla, mutta myös kumppanuuksien kautta Palveluiden kehittämiseen toivotaan mm. valmiita esimerkkejä ja paketteja, joita yritysten on helppo lähteä toteuttamaan

22 Minkälaisia lämmitykseen liittyviä palveluita uskotte näkevänne markkinoilla seuraavan viiden vuoden kuluessa ja minkälaiset toimijat näitä tarjoavat? Matalaenergiaratkaisuihin liittyviä lämmön talteenottojärjestelmiä, joilla hoidetaan pääasiassa käyttöveden lämmitys Talojen omat ratkaisut mm. käyttöveden valmistukseen Energiansäästöön liittyvät toteutus ja rahoituspalvelut Asiakaslaitteiden toiminnan seuranta ja huoltopalvelu Älykkäitä lämmönsäätöjärjestelmiä Kotimaiset polttoaineet uudistuvat, esim. bioöljy Energiansäästöpalvelut - huolto, ylläpito- sisäilmaolosuhteiden hallintapalvelut Kokonaistoimitus rahoituspaketteineen Tarjoajina uudet ketterät yritykset ja myös suuret rakennusyritykset Kauppamiehet, joiden tarkoitus ja asiantuntemus on kyseenalaista Energiayhtiöt ja lvi-liikkeet Todennäköisesti palveluita tarjoavat pienehköt alalle tulleet uudet toimijat

23 Alan strategiassa on otettu keskeiseksi tavoitteeksi kaukolämmön kilpailukyvystä huolehtiminen sekä sitouduttu hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Alan tulee osallistua aktiivisesti puupolttoainemarkkinoiden kehittämiseen sekä muiden teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tulevaisuuden kilpailukyvyssä keskeistä on myös politiikkaohjauksen onnistuminen ja siihen vastaaminen. TUOTANNON KEHITTÄMINEN

24 6,00 Arvioi kuinka hyviä osaamisenne taso on seuraavilla osa-alueilla... (asteikko 1 heikko 6 hyvä) 5,00 4,89 5,01 4,89 4,86 4,00 3,98 4,25 3,84 3,49 3,00 2,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 1,00 0,00

25 Teknologiset ratkaisut ja ohjauskeinot Ohjauskeinojen vaikutus liiketoimintaan koetaan tärkeäksi Osaaminen on alhaisella tasolla ja hajonta on todella suurta Strategiassakin tunnistettu poliittisen ohjauksen epävarmuus heijastelee tähän kysymykseen. Tämä on selkeästi haaste koulutukselle ja ET:lle. Tuotantopanosten hankintaan ja optimointiin liittyvä osaaminen on hyvässä suhteessa sen tärkeyteen

26 Alan strategisena tavoitteena on integroida entistä paremmin asiakkaat osaksi kaukolämpöjärjestelmää ja hyödyntää maksimaalisesti kaukolämmön suurin tekninen ylivertaisuus mahdollisuus siirtää lämpöä sieltä missä sitä on liikaa, sinne missä sille on kulloinkin tarvetta. Tämä tarkoittaa mm. asiakkaiden ylijäämälämpöjen parempaa hyödyntämistä, jäähdytysratkaisujen tarjoamista asiakkaille sekä järjestelmän käytön parempaa optimointia ja tätä tukevia liiketoiminnallisia ratkaisuja. JÄRJESTELMÄN KÄYTÖN OPTIMOINTI

27 Järjestelmän käytön optimointiin liittyvä osaaminen 6,00 5,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Kuinka paljon on osaamista, joka johtaa järjestelmän kokonaistehokkuuden parantumiseen Kuinka paljon muu liiketoimintakehitys tukee järjestelmän optimaalista käyttöä Kuinka hyvin käytössä olevaa mittausdataa osataan hyödyntää järjestelmän käytön optimoinnissa Kuinka hyvin osaamme hyödyntää asiakkaillamme olevat ylijäämälämmöt? Onko tuotannosta vastaavilla riittävästi osaamista koskien verkon toimintaa ja käyttöä? Onko verkon toiminnasta vastaavilla riittävästi osaamista tuotantoon liittyen?

28 Järjestelmän käytön optimointi Erityisesti käytettävissä olevan mittausdatan hyödyntäminen järjestelmän käytön optimoinnissa koetaan tärkeäksi mutta osaaminen vajaaksi. Mittaukseen liittyvä osaaminen on yrityksissä usein pirstaloitunutta ja paikoin resurssit ovat puutteellisia. Tekniikkatoimikunnassa järjestelmän kokonaistehokkuus nostettiin jäähdytyksen ohella yhdeksi tärkeimmistä osaamisen kehittämisen osa-alueeksi.

29 Jäähdytysratkaisuista tulee osa liiketoimintaa. Jos kaukojäähdytys ei ole ratkaisu asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi, kaukolämpöyrityksen tulee pystyä tarjoamaan vaihtoehtoja kiinteistöjen jäähdyttämiseksi vaikkapa kiinteistökohtaisesti. JÄÄHDYTYS

30 Jäähdytysliiketoimintaan liittyvä osaaminen ja sen tärkeys 6,00 5,00 4,00 3,00 Osaamisen taso/ka Tärkeys 2,00 1,00 0,00 Potentiaalisten asiakkaiden kysyntä ja tähän vaikuttavat tekijät Jäähdytykseen liittyvät liiketoimintamallit Muiden toimijoiden tarjoamat ratkaisut ja kilpailukyky Teknologiset vaihtoehdot

31 Mistä jäähdytykseen liittyvästä teemasta tarvitsette akuuteimmin lisätietoa 26 % 21 % 11 % Potentiaalisten asiakkaiden kysyntä ja tähän vaikuttavat tekijät Jäähdytykseen liittyvät liiketoimintamallit Muiden toimijoiden tarjoamat ratkaisut ja kilpailukyky Teknologiset vaihtoehdot 42 %

32 Jäähdytysliiketoiminta jakaa mielipiteitä Näkemys siitä, että jäähdytysmarkkinat tulevat kasvamaan, on selkeä. Yritysten tulisi pohtia, mikä on niiden rooli ao. liiketoiminnassa. Jäähdytysliiketoiminnassa osaaminen on keskimäärin alhaisella tasolla. Vaihteluvälit ovat myöskin suuria, toiset pitävät erittäin tärkeänä - toiset yritykset eivät lainkaan tärkeänä. Liiketoimintamalleista kaivataan eniten tietoa Luotettavien yhteistyökumppanien löytäminen on olennaista (mallit, yhteistyösäännöt, sopimukset) Olennaisia kysymyksiä ovat myös miten jäähdytysverkon ulkopuolella oleville voidaan tarjota jäähdytysratkaisu mitä ovat uudet tekniikat (esim. kiinteistökohtaiset moduuliratkaisut)

33 Kaukolämpöalan strategiana on tulevaisuudessakin lämmitysmarkkinoilla edelläkävijä ja siksi alan yrityksiltä ja alalla työskenteleviltä ammattilaisilta tarvitaan rohkeutta ja tahtoa kehittää uutta energialiiketoimintaa, muuttaa vanhoja asenteita ja luoda alalle uudenlaista toimintakulttuuria. ASENNE JA ORGANISAATIOKULTTUURI

34 6 Arvio yrityksenne henkilöstön seuraavia valmiuksia (asteikko 1=heikko, 6 = erinomainen) Kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu muutokseen Kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu osaamisen laajentamiseen Kuinka hyvin henkilöstö ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuutta suhteessa yrityksen strategisiin tavoitteisiin Kuinka hyvin henkilöstö ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuutta suhteessa toimialan yhteisiin tavoitteisiin Asiakaskeskeisyys tuotteiden ja palvelujen kohdentamisessa Asiakaskeskeisyys uusien tuotteiden kehittämisessä Myydä tuotteita ja palveluita olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille

35 Mitkä seuraavista kuvaa parhaiten henkilöstömme asennetta (vastausten % jakauma) 32 Henkilöstö on omaaloitteisesti kiinnostunut asiakkaista ja pitää yhteyttä näihin suunnitelmallisesti 68 Asiakkaiden tapaaminen on pääsääntöisesti asiakkaiden yhteydenottojen varassa

36 Mitkä ovat ne vaihtoehdot, joilla asenne- ja organisaatiokulttuuria voidaan yrityksessämme parhaiten kehittää (%)

37 Asenne ja organisaatiokulttuuri Keskimäärin alan henkilöstö ymmärtää huonosti alan tavoitteita ja huonoimmillaan ymmärretään todella huonosti Tämä on viite siitä, että ET:ssä ja yrityksissä ollaan osittain epäonnistuttu strategiaviestinnässä Positiivista on halukkuus osaamisen laajentamiseen ja muutokseen Yritysten tulee miettiä miten tämä muutoshalukkuus hyödynnetään siten, että se johtaa liiketoiminnan kehittymiseen

38 YRITYSTEN STRATEGISTEN PÄÄMÄÄRIEN ASETTAMINEN JA YRITYKSEN TRIMMAAMINEN VASTAAMAAN NÄITÄ

39 Toivoisimme, että hallituksellamme olisi lisäosaamista liittyen (mainitse kolme tärkeintä aihepiiriä) 1/2 Yritys- ja liiketalouden hallinnan perusteet - Taloushallinto, tuloslaskelman ja taseen ymmärtäminen - Osakeyhtiötoiminta - Sopimusjuridiikka - Asiakashinnan muutoksen vaikutus kokonaisuuteen Yhtiön hallituksen vastuut ja velvoitteet - Hallituksen ja operatiivisen päätöksenteon roolit yhtiössä ja hallitustyöskentely (strategia ja substanssi) - Pitkäkantoisten päätösten ymmärtäminen Vuorovaikutusosaaminen

40 Toivoisimme, että hallituksellamme olisi lisäosaamista liittyen (mainitse kolme tärkeintä aihepiiriä) 2/2 Asiakaspalveluun ja palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvä tietämys - Asiakkaan valintapäätökseen vaikuttaminen - Asiakaslähtöisyys ja asiakaskohtaisten ratkaisujen merkitykseen toiminnan kehittämiseksi Energia-alan, energiatuotannon perustietoa ja alan perustuntemusta - Yleinen energiapolitiikka (ts. ei vain paikallinen taso) - Tuotantoon (erillistuotanto/yhteistuotanto), verkostoon yleistietoutta - Lämmitysmarkkinat, bioenergian käyttö ja turpeen mahdollisuudet - CHP -tuotannon kokonaisuuden ymmärtäminen - Jäähdytys ja uudet tuotantomuodot/tekniset innovaatiot - Lämmöntoimituksen turvaaminen. Saneeraus. Huoltotoimenpiteet - Kilpailukyky

41 6 Arvioi kuinka paljon yrityksenne operatiivisella tasolla on osaamista (asteikko 1=heikko, 6 = erinomainen) Yrityksen organisaatiorakenteiden, toimintatapojen ja prosessien muuttamiseen Yrityksen henkilöstön toimenkuvien ja osaamisen oikeaan kohdentamiseen Organisaatiokulttuurin ja henkilöstön asenteiden kehittämiseen

42 Yritykset listasivat myös muita tunnistamiaan koulutus- ja osaamistarpeita. AVOIMET KYSYMYKSET

43 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita asiakaspalveluun liittyen: Energiayhtiön asiakaspalvelun kaukolämpöosaaminen Asiakaspalvelun tekninen osaaminen Asiakaspalvelun peruskoulutusta tarvitaan Viestintä ja tiedotus Asiakastyytyväisyyskyselyt Palauteprosessi ja sen hoitaminen Kokonaisasiakkuus Parempi asiakkaan näkökulman ymmärtäminen Asiakaskeskeinen asiakaspalvelu Myynti- ja markkinointitaitojen kehittäminen Vuorovaikutus asiakkaan kanssa Kuinka kaivetaan esiin asiakkaan oikea ongelma Käyttäytyminen asiakastilanteissa Näistä tärkeimmiksi nostettiin markkinat -toimikunnassa palauteprosessin hoitaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen sekä asiakasnäkökulman ymmärtäminen

44 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita lämmönkäyttöön ja asiakaslaitteisiin liittyen: Henkilöstön parempi tuntemus eri asiakaslaitteista Lämmönvaihtimien toiminta Säädöt ja säätötekniikka Automaatio Lämmönjakokeskusten huolto ja tarkastukset Asiakaslaitteiden valvonta Tärkeimpinä koulutustarpeina lämmönkäyttötyöryhmässä nostettiin esille mm. energianeuvojien kaukolämpöosaaminen, kaukolämpöasiakkaan hybridijärjestelmiin liittyvä osaaminen eri tasoilla sekä kaukolämpölaitteiden tarkastustoimintaan liittyvä osaaminen.

45 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita mittaukseen ja etäluentajärjestelmiin liittyen: Mittaustiedon analysointi, jatkojalostaminen ja hyödyntäminen Mittausjärjestelmät, järjestelmäosaaminen Verkon kokonaishallintaan liittyvää Etäluennan hyötyjen tunnistaminen Laatu mittauslaitteiden asennustyössä / etäluentajärjestelmän asennustyössä Vaihtoehtoiset järjestelmät, niiden ominaisuudet, hyödyt ja haitat Tekniikan osaamisen syventäminen Näistä tärkeimpänä pidetään kaukolämmön mittausta ja mittaustiedon hyödyntämistä. Mittaukseen liittyvä osaaminen on yrityksissä usein pirstaloitunutta ja paikoin resurssit ovat puutteellisia.

46 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita kaukolämpöverkon suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyen: Säädösten, lakien, asetusten ja määräysten muuttuessa tarvitaan lisäkoulutusta Yleiset suunnitteluperusteet Fysikaaliset rakenneominaisuudet Laadunvalvonta ja -tarkastus Tietojärjestelmät ja niiden hyödyntäminen Uusien työntekijöiden peruskoulutusta Kokonaisuuden ymmärtäminen Ennakointi ja optimointi Säännönmukaisen kunnossapidon merkitys Uudet tekniikat

47 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita järjestelmän käyttöön liittyen: Kokonaisuuden ymmärtäminen Käytön taloudellinen optimointi Kaukokäyttöjärjestelmien kehittyminen, logiikka jne. Ohjausjärjestelmäkoulutus, uusien ohjausjärjestelmien vertailu, tulevaisuuden näkymiä Varastot/terminaalit

48 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita polttoaineisiin liittyen: Biopolttoaineet, nestemäiset biopolttoaineet Kiinteän polttoaineen erityisominaisuudet Biopolttoaineiden hyödyntämismahdollisuudet Polttoaineiden vaikutus käyttöön, häviöihin ja kannattavuuteen. Optimointi. Biopolttoaineiden hankintaketju ja logistiikan parantaminen Jatkuva laadun seuraaminen, laatuvaihtelut Hankintasopimukset

49 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita lämmön tuotantoon liittyen: Kaukolämpöverkon ulkopuoliset erillisratkaisut Päästöt ja raportointi B-koneenhoitajakoulutus puuttuu osalta Uusimpiin teknologioihin tutustuminen Lämmöntuotannon optimointi Hetkellisen tuotantomiksin arviointi, polttoainehinnat/käyttökelpoisuus. Ymmärtää vaikutus kannattavuuteen Lämmöntuotannon kokonaismerkityksen taloudellinen vaikutus yhtiön taloudessa.

50 Olemme lisäksi tunnistaneet seuraavia osaamis- ja koulutustarpeita asentajien osaamiseen liittyen: Asiakaslaitteiden tuntemus Teoria eri polttoaineista Hitsaustaidon ylläpitäminen Sähkö- ja automaatio-osaaminen Suunnittelu Pätevyydet Lisää koulutusta, ei ainoastaan asentajapäivät Asiakaspalvelutaidot Asenteet: Koulutushaluttomuus Asenteiden muokkaaminen myönteisempään suuntaan Tarkkuus ja työturvallisuus Työasenteen muokkaaminen

51 Muut tunnistetut osaamis- ja koulutustarpeet: Yleinen tietotekniikka ja -järjestelmäosaaminen Talousosaaminen Hinnoittelun ymmärtäminen ja sen selkeytys

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot. Milka Kortet, Energiateollisuus ry

Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot. Milka Kortet, Energiateollisuus ry Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot Milka Kortet, Energiateollisuus ry Mainetalkoot -hankkeen tausta Energia-alan julkikuvatutkimus syksyllä 2007 o Julkikuvan ja maineen kehittämisessä

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Leena Sivill, TkT, Head of Business Consulting Kaukolämpöpäivät, Mikkeli 25.8.2016 1 Sisältö 1. Tärkeimmät tutkimusohjelmat 2. Tutkimusten

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2012 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön

Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön Tampereen Kaukolämpö Oy kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön TARMO energiaeksperttikoulutus 21.10.2013 myyntipäällikkö Pasi Muurinen Tampereen Kaukolämpö Oy 21.10.2013 Pasi Muurinen 1 Asiakaslupauksemme

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUDEN KESÄTYÖNTEKIJÄT Työmarkkinat Energiateollisuus ry

ENERGIATEOLLISUUDEN KESÄTYÖNTEKIJÄT Työmarkkinat Energiateollisuus ry ENERGIATEOLLISUUDEN KESÄTYÖNTEKIJÄT 2016 Työmarkkinat Energiateollisuus ry Kesätyöntekijäkyselyn taustatietoja Kysely kesäkuukausina 2016 palkattavista kesätyöntekijöistä, harjoittelijoista, työssäoppijoista

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Yrityskenttä polarisoitunut suhteessa digitalisaatioon Ei tärkeää yritykselle 8 % Suunnannäyttäjä 7 % EOS 5 % Strategian ytimessä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille Itä-Uudenmaan osaamistarvekysely alueen yrityksille ja organisaatioille 2016 Oikeaa osaamista ja tulevaisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Taustaa Pohjoisen-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 on linjattu maakunnan taloutta sekä yritysten

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna

Ajankohtaiskatsaus. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Ajankohtaiskatsaus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Kaukolämpöpäivät Hämeenlinna Muutosten aikaa Maailmanpoliittinen tilanne EU:n kehitys Energiaunioni Energiamurros Maakuntauudistus 2 Energiapolitiikan

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia

Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia Lähienergia-alan koulutuksen ongelmakohtia Biotalous ja hajautettu uusiutuva energia Työpaja 6.5.2015 @SYKLI Markku Tahkokorpi 6.5.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Esityksen sisältöä Johdanto Lähienergian

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä 23.1.2018 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Professori Sanna Syri, Energiatekniikka ja energiatalous Aalto-yliopisto Ilmastonmuutoksen tehokas

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknologiateollisuuden toimijoilta alan tulevaisuuden koulutus-

Lisätiedot

Energianeuvontakysely energiayrityksille. Wattitalkoot - Energianeuvonnan paikallinen yhteistyömalli

Energianeuvontakysely energiayrityksille. Wattitalkoot - Energianeuvonnan paikallinen yhteistyömalli Energianeuvontakysely energiayrityksille Wattitalkoot - Energianeuvonnan paikallinen yhteistyömalli Energiatehokkuusseminaari 9.11.2010 Juhani Kalevi Energianeuvontakysely energiayrityksille Nettikysely

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen vuosi 2011 Ennakointitiedon tuottaja OPH 2011:24 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen

Lisätiedot

Kotityöpalvelujen tuottavuus Pääkaupunkiseudulla ja Lahden talousalueilla tehtyjen kartoitusten tulosten tarkastelua

Kotityöpalvelujen tuottavuus Pääkaupunkiseudulla ja Lahden talousalueilla tehtyjen kartoitusten tulosten tarkastelua Kotityöpalvelujen tuottavuus Pääkaupunkiseudulla ja Lahden talousalueilla tehtyjen kartoitusten tulosten tarkastelua Eero Hyttinen Edupoli 20.03.2009 Kotityöpalveluyritysten substanssi- ja liiketoimintaosaaminen

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

HR-BAROMETRI KEVÄT

HR-BAROMETRI KEVÄT HR-BAROMETRI KEVÄT 2017 14.2.2017 Mikä HR-barometri? TAUSTA HR-barometri on HR:n tilaa ja tulevaisuuden näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä seuraavat 6-12 kk. TOTEUTUS

Lisätiedot

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa

Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa Gaia Consulting Oy 15.12.2014 1 Gaia 22 January 2015 Esityksen sisältö 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 2. Lämmön

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49

Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Lämpöliiketoiminnan sopimusmallien ja liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden tutkimus ja kehittäminen PUUT49 Asko Puhakka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu asko.puhakka@pkamk.fi Puupolttoaineiden

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot