YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!"

Transkriptio

1 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 1

2 2 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

3 SISÄLTÖ ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 I OSA Marja-Leena Stenström, Pentti Nikkanen & Ellen Piesanen; Yli 40-vuotiaat tutkimuksen kohteena 9 II OSA Ellen Piesanen; Aikuisopiskelijoiden kokemuksia eri koulutusmuodoissa: Kyll mä lähinnä nautin, kun huomas, että vanha äijäkin oppii vielä! 23 III OSA Marja-Leena Stenström & Sakari Valkonen; Yli 40-vuotiaiden aikuiskoulutuskeskuksissa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelleiden koulutushalukkuus 67 IV OSA Pentti Nikkanen; Aikuisopiskelijoiden tarpeita, kokemuksia ja odotuksia kolmesta erityyppisestä aikuiskoulutuksesta 105 V OSA Pirjo Linnakylä & Antero Malin; Yli 40-vuotiaat aikuiskoulutuksessa: Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja siitä syrjäytyminen SIALS-aineiston valossa 171 VI OSA Marja-Leena Stenström; Aikuiset koulutuksessa: Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 40+ -tutkimuksesta 237 LIITTEET Liite 1. Kyselylomake 247 Liite 2. Haastattelulomake 257 Liite 3. Kirjallisuusluettelo 259 KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 3

4 4 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

5 ESIPUHE Elinikäisen oppimisen edistäminen ja aikuiskoulutuksen kehittäminen on nähty keskeisenä välineenä työllistyvyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä sekä ammatillisen liikkuvuuden lisääntymisessä. Tämän opetusministeriön toimeksiannosta suoritetun tutkimuksen painopiste on ollut yli 40-vuotiaiden puutteellisen ja vanhentuneen ammattitaidon omaavien koulutustarpeiden ja motivaation kartoittamisessa. Tutkimus jakautuu aineistollisesti kolmeen osuuteen: koko maata edustavaan tilastoaineistoon (SIALS-aineisto) sekä harkinnanvaraiseen kysely- ja haastatteluaineistoon. Nämä osuudet raportoidaan erillisinä artikkeleina edeten yksityisestä yleiseen. Tulososuuden ensimmäinen artikkeli kuvaa haastattelun tuloksia: Ellen Piesanen Aikuisopiskelijoiden kokemuksia eri koulutusmuodoissa: Kyll mä lähinnä nautin, kun huomas, että vanha äijäkin oppii vielä! Sen jälkeen seuraa kyselyosuuden tulosten esittely kahtena artikkelina: Marja-Leena Stenström & Sakari Valkonen, Yli 40- vuotiaiden aikuiskoulutuskeskuksissa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelleiden koulutushalukkuus sekä Pentti Nikkanen Aikuisopiskelijoiden tarpeita, kokemuksia ja odotuksia kolmesta erityyppisestä aikuiskoulutuksesta. Tulososuuden lopuksi esitetään koko maata edustavan aineiston tulokset: Pirjo Linnakylä & Antero Malin Yli 40-vuotiaat aikuiskoulutuksessa: Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja siitä syrjäytyminen SIALS-aineiston valossa. Lisäksi julkaisu sisältää ensimmäisenä artikkelina johdanto-luvun: Marja-Leena Stenström, Pentti Nikkanen & Ellen Piesanen Yli 40-vuotiaat tutkimuksen kohteena sekä viimeisenä artikkelina yhteenveto-osuuden: Marja-Leena Stenström Aikuiset koulutuksessa: Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 40+ -tutkimuksesta. Julkaisun liiteosuus koostuu kysely- (liite 1) ja haastattelulomakkeista (liite 2) sekä kirjallisuuskatsauksesta (liite 3). Tutkimus on toteutettu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa yhteistyössä laitoksen eri tutkimusryhmien edustajien kanssa ajalla Tutkimuksen vastuullisena tutkijana on toiminut erikoistutkija Marja-Leena Stenström. Tutkimuksen suunnittelu- ja ohjausryhmään ovat kuuluneet Koulutuksen tutkimuslaitokselta johtaja, professori Jouni Välijärvi, professori Pirjo Linnakylä, pääsuunnittelija Antero Malin, KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 5

6 erikoistutkija Pentti Nikkanen, erikoistutkija Ellen Piesanen, professori Jussi Välimaa ja sittemmin sovellutussuunnittelija Sakari Valkonen sekä puheenjohtajana erikoistutkija Marja-Leena Stenström. Ryhmän kahteen kokoukseen on osallistunut myös opetusministeriön edustajana opetusneuvos Reijo Aholainen. Tutkimuksen tekoon on osallistunut julkaisun kirjoittajien lisäksi muita laitoksen henkilöitä. Kyselyosuuden käytännön toteuttamiseen on osallistunut tutkimusamanuenssi Lea Pöyliö, joka on koodannut myös kyselyosuuden avoimet vastaukset. Tutkimusamanuenssi Inga Arffman on litteroinut osan haastatteluista yhdessä harjoittelija, kasv. yo Eeva Lamminpään kanssa, joka on tehnyt myös kirjallisuuskatsauksen. Kyselyaineiston molempien artikkeleiden tilastollisista analyyseista on vastannut sovellutussuunnittelija Sakari Valkonen. SIALS-aineiston tilastollisista analyyseista on vastannut pääsuunnittelija Antero Malin. Lisäksi tutkimuksen on mahdollistanut kyselyyn ja haastatteluun osallistuneet aikuiset sekä heidän opettajansa. Kyselyn toteuttamisessa on tarvittu myös Keski-Suomen oppisopimuskeskusten apua opiskelijoiden tavoittamisessa. Tutkimuslaitoksen johto on aktiivisesti osallistunut tutkimuksen toteuttamiseen ja kannustanut projektin tekijöitä. Tutkimuksen on rahoittanut opetusministeriö käyttäen rahoitukseen kansallista ja ESR-rahoitusta. Kiitän lämpimästi kaikkia tutkimuksen tekoon, sen toteuttamisen mahdollistamiseen ja julkaisun kirjoittamiseen osallistuneita yhteistyöstä projektin aikana. Toivon, että julkaisu antaa todellisuutta vastaavan monipuolisen kuvan tutkimuskohteesta (yli 40 -vuotiaat aikuisopiskelijat) sekä eväitä ikääntyvien aikuisten koulutuksen kehittämiseen. Jyväskylässä tammikuussa 2002 Marja-Leena Stenström 6 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

7 TIIVISTELMÄ Nykypäivän yhteiskuntaa voidaan luonnehtia markkinavoimien säätelemäksi epävarmojen työsuhteiden, pätkätöiden ja työttömyyden yhteiskunnaksi. Työelämässä saadaan totutella yhä epävarmempiin työsuhteisiin elinikäisten virkojen sijasta sekä työvoiman liikkuvuuden vaatimuksiin, mikä ilmenee mm. paikkakunnan vaihdoilla. Henkilökohtainen työura ja koulutus yhdessä muodostuvat entistä ratkaisevammaksi tekijäksi sekä yhteiskunnallisen aseman muotoutumisessa että syrjäytymisprosessin etenemisessä. Elinikäisen oppimisen merkitys on korostumassa. Väestön ikääntymistä on pidetty yhtenä perusteena elinikäisen oppimisen tarpeellisuudelle. Työmarkkinoiden taitotarpeeseen ei pystytä vastaamaan pelkästään uusilla työmarkkinoille tulijoilla, vaan tarvitaan ikääntyvän väestön koulutuksen kehittämistä ja sitä kautta heidän koulutustasonsa nostamista ja ajantasaistamista. Tämän opetusministeriön toimeksiannosta suoritetun tutkimuksen painopiste oli yli 40-vuotiaiden puutteellisen ja vanhentuneen ammattitaidon omaavien koulutustarpeiden, -motivaation ja -kokemusten kartoittamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä koko väestön osalta yli 40- vuotiaiden osallistumista aikuiskoulutukseen että valikoitua kohderyhmää, joka oli aikuiskoulutuksessa. Tutkimus koostuu kolmesta osasta:1) Haastatteluaineisto (n=25) painottuu syrjäytymisvaarassa olevien ikääntyvien aikuisten kokemusten kuvailuun. Ellen Piesanen on kirjoittanut haastatteluihin pohjautuvan artikkelin Aikuisopiskelijoiden kokemuksia eri koulutusmuodoissa: Kyll mä lähinnä nautin, kun huomas, että vanha äijäkin oppii vielä!. 2) Harkinnanvaraisen kyselyaineiston (n=389) avulla keskitytään yli 40-vuotiaiden aikuiskoulutuskeskuksissa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelleiden koulutustarpeisiin, -halukkuuteen ja -kokemuksiin. Tuloksista on kirjoitettu kaksi artikkelia: Marja-Leena Stenströmin ja Sakari Valkosen Yli 40-vuotiaiden aikuiskoulutuskeskuksissa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelleiden koulutushalukkuus sekä Pentti Nikkasen Aikuisopiskelijoiden tarpeita, kokemuksia ja odotuksia kolmesta erityyppisestä aikuiskoulutuksesta. 3) Tilastoaineiston (n=1370) avulla kuvataan yli 40-vuotiaiden aikuiskoulutukseen osallistumista ja siitä syrjäytymistä koko aikuisväestössä. Tulokset on raportoitu KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 7

8 Pirjo Linnakylän ja Anteron Malinin artikkelissa Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja siitä syrjäytyminen SIALS-aineiston valossa. Aineistojen erilaisuuden lähtökohtana oli niiden toisiaan täydentävä vaikutus ja monivivahteisen tutkimuskohteen kuvaus. Aikuiskoulutuksen kehittämisessä huomio tulee kiinnittää siihen, että kohderyhmät ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. Jos halutaan parantaa ikääntyvän väestön ammattitaitoa ja koulutushalukkuutta, tulee eri ryhmille sopivia koulutusmuotoja tarkoin punnita. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota aikuiskoulutuksen laatuun. Ikääntyvien koulutuksessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään pedagogisista ratkaisuista, vaan vanhentuneen koulutuksen ja ammattitaidon ajan tasalle saattaminen on laajempi sosiaalipoliittinen kysymys. 8 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

9 YLI 40-VUOTIAAT TUTKIMUKSEN KOHTEENA MARJA-LEENA STENSTRÖM PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 9

10 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA 11 2 AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SEN ORGANISOINTIMUODOISTA 13 3 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄT JA TOTEUTUS 17 LÄHTEET YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

11 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA Nykypäivän yhteiskuntaa voidaan luonnehtia markkinavoimien säätelemäksi epävarmojen työsuhteiden, pätkätöiden ja työttömyyden yhteiskunnaksi. Työelämässä saadaan totutella yhä epävarmempiin työsuhteisiin elinikäisten virkojen sijasta sekä työvoiman liikkuvuuden vaatimuksiin, mikä ilmenee mm. paikkakunnan vaihdoilla. Henkilökohtainen työura ja koulutus yhdessä muodostuvat entistä ratkaisevammaksi tekijäksi sekä yhteiskunnallisen aseman muotoutumisessa että syrjäytymisprosessin etenemisessä. Elinikäisen oppimisen merkitys on jälkimodernissa yhteiskunnassa korostumassa. Elinikäisen oppimisen edistäminen ja aikuiskoulutuksen kehittäminen on nähty keskeisenä välineenä työllistyvyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä sekä ammatillisen liikkuvuuden lisääntymisessä. Elinikäisen oppimisen ajatuksen taustalla ei ole välttämättä entisaikojen tapaan pelkästään humanistinen ihanne itsensä kehittämisestä. Pikemminkin tilalle on nykyaikana tullut osaamisen pakko, koska työssä ja elämässä menestyminen edellyttävät osaamista. Mikäli työelämän perusrakenteiden muuttuessa yksittäinen työntekijä ei ole valmis täydentämään omaa peruskoulutustaan, työelämästä syrjäytymisen riski muodostuu yhä todennäköisemmäksi. Koulutuksen myötä tapahtuva osaamistason parantaminen antaa yksilölle puolestaan joustavampia mahdollisuuksia ammatilliseen uudelleen suuntautumiseen muuttuvissa olosuhteissa. Toisaalta kouluttautuminen merkitsee myös oman kasvatuksellisen elämänlinjauksen suunnittelua, ja koulutettu henkilö tulee oman työtilanteensa ja yhteiskunnallisen elämänhistoriansa tuottajaksi (Beck 1992). Koulutus tekee silloin mahdolliseksi reflektoivan ja itseohjautuvan suhtautumisen vallitsevaan yhteiskunnalliseen ympäristöön. Muuttuvassa yhteiskunnassa koulutusjärjestelmän vastuu yksilöiden elämänkaaren ja myös heidän työelämässä selviytymisensä tukemisesta on kasvanut. Koulutusjärjestelmä kun voidaan eräässä mielessä nähdä eräänlaisena syrjäytymisen ehkäisijänä ja yksilön elämän kestävän kehityksen tukena. Koulutuksen tehtäväksi nousee entistä enemmän oppimiskyvyn kehittäminen ja selviytymiskvalifikaatioiden tuottaminen. Tärkeiksi kvalifikaatioiksi tulevat taidot suorittaa valintoja ja korjata epäonnistuneita valintoja esim. aikuiskoulutuksen avulla. KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 11

12 Toisaalta muutosten yhteiskunnassa uudistumisen paineet ovat myös työnantajilla ja yrityksillä. Työelämän jatkuva uudistuminen asettaa omat paineensa ammattitaidon kehittämiseen. Tältä osin organisaatioilta ja yrityksiltä edellytetään oppivan organisaation piirteitä, joissa jatkuvan oppimisen kulttuuri nähdään luontevana ja keskeisenä osana työpaikan toimintaa. 12 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

13 2 AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SEN ORGANISOINTIMUODOISTA Ammatillista aikuiskoulutusta tarkastellaan seuraavassa käyttäen hyväksi OECD:n aikuiskoulutuspolitiikan maatutkinnan taustaraporttia Katsaus suomalaiseen aikuiskoulutukseen (2001). Sen jälkeen syvennytään niihin aikuiskoulutuksen organisointimuotoihin, joihin tämän toimeksiantotutkimuksen kysely- ja haastattelututkimuksen osissa perustellusti rajaudutaan. Suomessa aikuiset voivat opiskella samoissa oppilaitosmuodoissa kuin nuoret ja suorittaa samoja tutkintoja yhdessä nuorten kanssa. Kuitenkin on tavallisempaa se, että aikuinen hakeutuu erikseen aikuisia varten organisoituun koulutukseen kuin se, että hän opiskelisi yhdessä nuorten kanssa. Tutkintorakenteessa on erityisesti aikuisia varten suunniteltuja tutkintoja, ja useat oppilaitosryhmät ovat erikoistuneet aikuiskoulutukseen. Niissä aikuinen voi opiskella tavoitteenaan tutkinto tai muutoin täydentääkseen ammatillista osaamistaan. Toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa kehitetään aikuisten osaamista ottamalla huomioon heidän tarpeensa. Aikuiset voivat suorittaa ammatillisia tutkintoja, jotka mahdollistavat toimimisen alan perustehtävissä sekä tuottavat heille kelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen. Tutkinto, laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, voidaan suorittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Toisen asteen ammatillisessa lisäkoulutuksessa pyritään syventämään opiskelijoiden ammatillisia taitoja. Lisäkoulutus on aikuisille tarkoitettua jatko- ja täydennyskoulutusta, joka useimmiten suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen jälkeisinä opintoina. Ammatilliseen lisäkoulutukseen voivat hakeutua kaikki, jotka omassa työssään tuntevat tarvetta ammatilliseen kehittymiseen tai muutoin hakeutuvat ammatillista pätevöitymistä lisäävään koulutukseen. Ammatillisella lisäkoulutuksella tarkoitetaan näyttötutkintoina suoritettavia ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. Suurimpia ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjiä ovat ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja ammatilliset erikoisoppilaitokset, ammatilliset oppilaitokset, oppisopimuskeskukset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Toisen asteen ammatillinen koulutus voi olla myös muuta kuin tutkintoon KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 13

14 tai sen osiin johtavaa tavoitteenaan tutkinnosta riippumaton ammattitaidon syventäminen tai laajentaminen. Esimerkiksi vuonna 1999 runsas puolet ammatillisesta lisäkoulutuksesta ei ollut tutkintotavoitteista. Ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus lisää opiskelijan ammattitaitoa jollakin ammattitaidon osa-alueella. Ei-tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta järjestetään ammatillisena lisäkoulutuksena ja korkeakoulujen täydennyskoulutuksena. Myös suuri osa henkilöstökoulutuksena ostettua koulutusta kehittää opiskelijoiden ammattitaitoa ei-tutkintotavoitteisesti. Työttömien kouluttaminen on vapaan sivistystyön ohella ollut toinen tärkeä suomalaisen aikuiskoulutuksen perusta. Vuonna 1990 säädettiin laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta. Lain mukaan työvoimakoulutuksen rahoitusvastuu siirtyi työministeriölle. Jatkossa työvoimahallinnon tuli kilpailuttaa koulutuksen järjestäminen. Työhallinnon alueorganisaatiot pyytävät työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämisen tarjouksia kaikilta potentiaalisilta koulutuksen tarjoajilta. Käytännössä kuitenkin suurin osa kyseisestä koulutuksesta toteutuu aikuiskoulutuskeskuksissa johtuen niiden erikoistumisesta sekä riittävästä kapasiteetista ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Työvoimapoliittinen koulutus voi olla edellä mainittua tutkintoon valmistavaa koulutusta tai ohjaavaa koulutusta eli valmentavaa työvoimakoulutusta. Johtuen toimeksiantotutkimuksen tehtävärajauksista seuraavassa kuvataan tarkemmin ammatillisen aikuiskoulutuksen organisointimuotoja. Koska tutkimusaineisto kerättiin aikuiskoulutuskeskuksien ja oppisopimuskeskusten opiskelijoista, ammatillisen aikuiskoulutuksen organisointimuotoja tässä ovat oppisopimuskoulutus, tutkintoon valmistava koulutus ja ohjaava koulutus. OPPISOPIMUSKOULUTUS Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla joissakin koulutusorganisaatioissa, useimmiten aikuiskoulutuskeskuksissa (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998). Oppisopimuskoulutuksella on kiinteä linkki työelämään. Oppisopimuskeskukset koordinoivat koulutuksen järjestelyjä ja myös kirjoittavat opiskelijalle todistuksen sopimuksen päätyttyä. Kuten edellä todettiin, oppisopimuskoulutus voi olla toisen asteen ammatillista peruskoulutusta ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin 14 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

15 valmistavaa koulutusta sekä ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta, kuten tutkinnon osien suorittamista. Tutkintoon valmistavana koulutuksena se johtaa näyttötutkintoon. Kuitenkaan näyttöjä ei ole sidottu koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelu tapahtuu pääasiassa työyhteisöissä ja siinä korostuu työssä tapahtuva oppiminen. Yli 80 % oppisopimuskoulutuksena toteutettavasta ammatillisesta lisäkoulutuksesta on tutkintotavoitteista. Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välillä kirjallisesti tehtävä työsopimus. Oppiaika sovitaan aina tapauskohtaisesti, sen kesto riippuu ennen kaikkea oppisopimuksen tavoitteesta ja suoritettavasta tutkinnosta. Oppisopimuksen koeaika on neljä kuukautta, ellei toisin sovita. Työpaikalta nimetään vastuunalainen kouluttaja. Oppisopimusopiskelijan työajan tulee olla normaali, osa-aikaisuus ei ole sallittua. Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös tietopuolisen koulutuksen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa siltä ajalta. Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä siihen liittyvät sivukulut ja vakuutukset. Työnantajalla on mahdollisuus työllistämistukeen, mikäli ottaa oppisopimussuhteeseen työttömän työnhakijan. Tietopuolisen koulutuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitteita. Tällöin opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuihin, kuten päivärahaan, matkakustannusten korvauksiin opiskelupaikkakunnasta riippuen sekä majoittumiskorvauksiin. TUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS Aikuisten tutkintoon valmistava koulutus voi tapahtua omaehtoisena koulutuksena, jolloin perustutkinto on opiskelijalle maksuton ja ammattitutkinnossa sekä erikoisammattitutkinnossa opiskelija maksaa kurssimaksun. Jos tutkintoon valmistava koulutus tapahtuu työvoimakoulutuksena, niin valmistava koulutus on opiskelijalle maksuton. Lisäksi tutkintoon valmistava koulutus voi toteutua oppisopimuskoulutuksen kautta tai organisaatioiden muuhun henkilöstökoulutukseen liittyen ns. kovalla rahalla. Tutkintoon valmistava koulutus johtaa näyttötutkintoon, jossa aikuiset osoittavat ammattitaitoaan käytännön tehtävissä, simuloinneissa ym. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa voidaan prepata niitä alueita, joita tulee kehittää ennen mahdollista näyttötutkintoon menemistä. Näyttöjä ei ole sidottu tutkintoon valmistavaan koulutukseen (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998). Näyttöjärjestelmän yhtenä keskeisenä lähtökohta- KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 15

16 ajatuksena on tarjota aikuisille mahdollisuus osoittaa oma ammattitaito ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomissa tutkinnoissa. Ei siis ole välttämätöntä osallistua valmistavaan koulutukseen päästäkseen näyttötutkintoon. Käytännössä kuitenkin koulutuksen merkitys tutkintoon valmistavana väylänä on yllättävän suuri: lähes kaikki tutkinnon suorittaneet ovat hankkineet valmistavaa koulutusta selvitäkseen tutkinnosta. Työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävän, näyttötutkinnon suorittamiseen tähtäävän koulutuksen myyjän vastuulla on järjestää mahdollisuus osallistua tutkintoon osana koulutusta. Noin kolmannes valmistavassa koulutuksessa olleista osallistuu tutkintoon. Tutkintoon osallistuneista runsas puolet suorittaa koko tutkinnon ja noin kolmannes osan tai osia. Aikuiskoulutuskeskuksessa tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelija on kiinteästi opiskelemassa käyden välillä työpaikoilla soveltamassa teoriaa käytäntöön. (Yrjölä ym. 2001, 3 4, 64, ) OHJAAVA KOULUTUS ELI VALMENTAVA TYÖVOIMAKOULUTUS Työvoimakoulutusta toteutetaan työvoimapoliittisista lähtökohdista. Ohjaavan eli valmentavan työvoimakoulutuksen tarkoituksena on hankkimalla aikuisväestölle koulutusta edistää ja ylläpitää työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa työmarkkinoilla sekä torjua työttömyyttä ja poistaa työvoimapulaa. Ohjaavaan koulutukseen hakeudutaan työvoimatoimistojen kautta, ja koulutettavat ovat yleensä työttömiä. Koulutuksen hankinnat perustuvat työhallinnon alueorganisaatioiden, TE-keskusten työvoimaosastojen arvioihin paikallisesta työmarkkinakehityksestä ja koulutustarpeesta. TEkeskusten työvoimaosastot ostavat koulutukset niitä järjestäviltä organisaatioilta. Kahdesti vuodessa TE-keskusten työvoimaosastot järjestävät tarjouskilpailun. Päätöksen hakijoiden valinnasta koulutukseen tekee työvoimatoimisto ja sen perustana on henkilön koulutustarve suhteessa alueen työvoimatarpeeseen ja koulutustasovaatimuksiin. Ohjaava koulutus ei painotu ammattiin, vaan antaa ikääntyville työttömille mahdollisuuden tarkastella omaa elämäntilannettaan, hahmottaa omaa osaamistaan, lisätä valmiuksia oman osaamisen markkinointiin, kohottaa työ- ja toimintakykyään, löytää uusia mahdollisuuksia työttömyydestä selviytymiseen ja rakentaa tulevaisuuttaan. Ohjaavan koulutuksen tulee myös tuottaa aikuisopiskelijalle työnhakusuunnitelma. 16 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

17 3 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄT JA TOTEUTUS Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3 -ohjelman keskeisenä lähtökohtana on tukea inhimillisten voimavarojen kehittämistä sekä työttömyyden ehkäisemistä ja torjuntaa. Tämän opetusministeriön toimeksiannosta suoritettavan tutkimuksen painopiste on yli 40-vuotiaiden puutteellisen ja vanhentuneen ammattitaidon omaavien koulutustarpeiden ja motivaation kartoittamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä koko väestön osalta yli 40-vuotiaiden osallistumista aikuiskoulutukseen että valikoitua kohderyhmää, joka on halukas koulutukseen. Tutkimustehtävät muodostuivat seuraaviksi: 1. Aikuinen opiskelijana minkälaisia ovat yli 40-vuotiaiden koulutuskokemukset? 2. Aikuinen työelämässä minkälaisia ovat yli 40-vuotiaiden opiskelijoiden työkokemukset ja tulevaisuuden näkymät? 3. Mitkä tekijät ovat yhteydessä yli 40-vuotiaiden koulutushalukkuuteen ja motivaatioon? 4. Mitkä tekijät ovat yhteydessä yli 40-vuotiaiden koulutustarpeeseen? 5. Minkälaisia eroja on havaittavissa eri koulutusmuodoissa opiskelevien yli 40-vuotiaiden välillä? 6. Mitkä ovat tyypillisiä ominaisuuksia eri koulutusmuodoissa opiskeleville yli 40-vuotiaille? 7. Mitkä tekijät selittävät yli 40-vuotiaiden osallistumista aikuiskoulutukseen ja siitä syrjäytymistä? Tutkimus koostuu kolmesta osasta, joitten aineistot ja lähestymistavat vaihtelevat. KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 17

18 Yli 40-vuotiaiden aikuiskoulutukseen osallistuminen ja siitä syrjäytyminen (koko maata edustava SIALS-aineisto) (Osa VI) Yli 40-vuotiaat aikuiskoulutus- ja oppisopimuskeskusten opiskelijat (Kysely: harkinnanvarainen otos) (Osat III ja IV) Yli 40-vuotiaat aikuisopiskelijat (Haastattelu) (Osa II) Kuvio tutkimuksen aineistot I OSA: HAASTATTELU YLI 40-VUOTIAILLE OPISKELIJOILLE Haastatteluosuuden tarkoituksena oli kerätä tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto. Sillä haluttiin syventää kyselyn teemoja sekä tilasto- ja kyselyaineistolla saatua kuvaa aikuiskoulutuksen tarpeista, koulutuksen suunnittelusta, opetuksen järjestämisestä ja sen toteutuksesta. Tutkimuksessa haastateltiin 25 yli 40-vuotiasta aikuisopiskelijaa, jotka oli valittu harkinnanvaraisesti kyselyaineiston perusteella ja joita haastateltiin heidän kotipaikkakunnillaan. Haastateltaviksi haluttiin erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia, joten lähes kaikki haastatellut olivat työttömiä. Haastattelujen pohjana oli haastattelurunko (liite 1), joka laadittiin pääosin kyselylomakkeen pohjalta. Rungon keskeisinä teema-alueina olivat haastateltavien nykyisen elämäntilanteen ja tulevaisuudensuunnitelmien hahmottaminen, koulutukseen osallistumiseen, sen järjestämiseen, opetusmenetelmiin ja sisältöihin liittyvät näkemykset sekä suhtautuminen aikuiskoulutukseen yleensä. Lisäksi haastatteluissa selvitettiin haastateltavien kokemuksia työelämästä ja sinne hakeutumisesta. Haastatteluihin mukaan otetut aikuiskoulutuskeskukset oli valittu siten, että ne edustivat mahdollisimman hyvin maan eri osien (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Keski-Suomi) aikuiskoulutus- 18 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

19 keskuksia. Haastattelut toteutettiin kahdeksassa eri aikuiskoulutuskeskuksessa, joista osassa II analysoidaan ja raportoidaan seuraavissa kuudessa aikuiskoulutuskeskuksissa tehtyjä haastatteluja: Hämeenlinnan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (Hämeenlinna) Tampereen aikuiskoulutuskeskus (Tampere) Turun aikuiskoulutuskeskus (Turku) Seinäjoen aikuiskoulutuskeskus (Seinäjoki) Varkauden aikuiskoulutuskeskus (Varkaus) Vuoksenlaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (Imatra). Em. haastattelut suoritti erikoistutkija Ellen Piesanen, joka on kirjoittanut haastatteluihin pohjautuvan artikkelin Aikuisopiskelijoiden kokemuksia eri koulutusmuodoissa: Kyll mä lähinnä nautin, kun huomas, että vanha äijäkin oppii vielä!. Myös tutkimuksen kaksi muuta tutkijaa Marja-Leena Stenström ja Pentti Nikkanen, tekivät joitakin haastatteluja Jyväskylän ja Oulun aikuiskoulutuskeskuksissa. II OSA: KYSELY YLI 40-VUOTIAILLE AIKUIS- KOULUTUSKESKUKSISSA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESSA OPISKELLEILLE Jotta saataisiin tietoa yli 40-vuotiaiden omaehtoisen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen tarpeesta, aikuiskoulutuskeskuksissa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelleille suoritettiin kysely keväällä Kysymyksessä on harkinnanvarainen näyte (n=389). Aikuiskoulutuskeskusten ryhmien valinnassa pyrittiin ottamaan huomioon alueelliset ja aloittaiset tekijät. Mukaan on otettu myös oppisopimuskoulutuksessa olevia opiskelijoita lähinnä Keski-Suomesta. Kyselylomakkeen laadinnassa hyödynnettiin aikaisempia aikuiskoulutustutkimuksia (mm. Mikkonen 1995, 1996, 1997; Piesanen 1993, 1999). Kyselylomakkeen sisällöt muodostuivat seuraavista teema-alueista: aikuisopiskelijan taustatiedot (sukupuoli, ikä, perhetilanne, aikaisempi koulutus ja nykyinen ammatti), nykyinen toiminta, opiskelutilanne, koulutukseen hakeutumisen motiivit, koulutustavoitteet, koulutuskokemukset, koulutusodotukset, koulutuksen esteet ja koulutuksen vaikutus, tietotekniikkavalmiudet sekä avoimina kysymyksinä koulutuksen kokeminen aikuisena ja aikuiskoulutuksen kehittäminen aikuisten tarpeita vastaavaksi. Kyselylomake ja siihen saadut jakaumatiedot esitetään liitteessä 1. KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 19

20 Taulukko tutkimuksen kyselyn palautusprosentit Paikkakunta Lomakkeita Palautettu Palautuslähetetty prosentti Aikuiskoulutuskeskukset f f % Helsinki Hämeenlinna Imatra Jyväskylä Oulu Seinäjoki Tampere Tornio Turku Varkaus Aikuiskoulutuskeskukset yhteensä Oppisopimuskoulutus/Keski-Suomi Kaikki lomakkeet yhteensä Aikuiskoulutuskeskuksiin jaettiin 476 lomaketta, joista palautettiin 270 lomaketta (57 %). Lomakkeet lähetettiin valittujen kurssien yhdysopettajille, jotka jakoivat ne luokassa. Opiskelijat palauttivat ne suoraan tutkimuslaitokseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelleet valittiin Keski-Suomen alueelta oppisopimuskeskusten kautta. Oppisopimuskoulutuksessa olleille lähetettiin suoraan kotiosoitteeseen 154 lomaketta, joista palautuksina saatiin 119 (77 %). Koko kyselyaineiston palautusprosentiksi muodostui 62. Koska oppisopimuskoulutuksen opiskelijoiden asuinpaikka painottuu Keski-Suomeen, tulosten alueellinen vertailtavuus on mahdollista ainoastaan aikuiskoulutuskeskusten opiskelijoiden kohdalla. Kyselyosuuden toteuttamisesta vastasi erikoistutkija Marja-Leena Stenström, erikoistutkija Pentti Nikkanen ja sovellutussuunnittelija Sakari Valkonen. Tuloksista on kirjoitettu kaksi artikkelia tähän julkaisuun: Marja- Leena Stenströmin ja Sakari Valkosen Yli 40-vuotiaiden aikuiskoulutuskeskuksissa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelleiden koulutushalukkuus sekä Pentti Nikkasen Aikuisopiskelijoiden tarpeita, kokemuksia ja odotuksia kolmesta erityyppisestä aikuiskoulutuksesta. 20 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

21 III OSA: YLI 40-VUOTIAIDEN AIKUISKOULUTUKSEEN OSALLISTUMISTA JA SIITÄ SYRJÄYTYMISTÄ KUVAAVA KARTOITUS EDUSTAVAN TILASTOAINEISTON VALOSSA Koko yli 40-vuotiaan aikuisväestön koulutukseen osallistumista tai siitä syrjäytymistä kartoitettiin Aikuisten kansainvälisen lukutaitotutkimuksen (The Second International Adult Literacy Survey, SIALS) yhteydessä kerätyn aikuiskoulutusaineiston avulla. SIALS-aineisto perustuu edustavaan otokseen ja se on vuodelta Tämän otoksen (n=1370) perusteella analysoitiin yli 40-vuotiaiden osallistumista sekä ammatilliseen että henkilökohtaisesti kiinnostavaan aikuiskoulutukseen tutkimushetkeä edeltävän 12 kuukauden aikana. Tulokset raportoidaan tämän julkaisun V osassa Yli 40- vuotiaat aikuiskoulutuksessa. Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja siitä syrjäytyminen SIALS-aineiston valossa. Tämän osan ovat kirjoittaneet professori Pirjo Linnakylä ja pääsuunnittelija Antero Malin. KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! 21

22 LÄHTEET Beck. U Risk society. Towards a new society. London: Sage. Katsaus suomalaiseen aikuiskoulutukseen. OECD:n aikuiskoulutuspolitiikan maatutkinnan taustaraportti Helsinki: Opetusministeriö. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998). Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta (763/1990). Linnakylä, P., Malin, A., Blomqvist, I. & Sulkunen, S Lukutaito työssä ja arjessa. Aikuisten kansainvälinen lukutaitotutkimus Suomessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Mikkonen, I Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen hakeutuminen ja koulutuksen kokeminen. Koulutusmotivaatio, koulutukseen kohdistuneet odotukset ja niiden toteutuminen. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus nro 95. Helsinki. Mikkonen, I Työvoimakoulutus ja työmarkkinapolun käänteet. Vaikuttavuuden arviointia ensimmäisen vuoden seurannan perusteella. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus nro129. Helsinki. Mikkonen, I Työvoimakoulutus osana työmarkkinapolkua. Koulutuksen vaikuttavuus yksilötasolla. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus nro 174. Helsinki. Piesanen, E Aikuisopiskelijan opiskelumotivaation muotoutuminen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Teoksessa P. Remes (toim.). Aikuisen positiivinen koulutusvalinta: Työssä vai koulussa oppiminen. Teoriaa ja käytäntöä 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, Piesanen, E Avoin yliopisto yksilöllistyvän yhteiskunnan markkinoilla koulutus- ja työmarkkinapolitiikan pelinappula vai nuoren aikuisen mahdollisuus?. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 8. Yrjölä, P., Ansaharju, J., Haltia, P., Jaakkola, R., Järvinen, A., Lamminranta, T. & Taalas, M Näyttötutkintojärjestelmän kokonaisarviointi. Arviointi 12/2000. Opetushallitus. Helsinki. 22 YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset

Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä Jyri Manninen Saara Luukannel Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot