TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto Outi Knuutila Outi Luukkonen Sari Tappura

2 ALKUSANAT Palveluntuottajayritykset työskentelevät usein työpaikoilla, joissa samaan aikaan tai peräkkäin työskentelee myös muita, eri työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä. Tällaisella yhteisellä työpaikalla eri toimijoiden suorittamat tehtävät voivat vaikuttaa toisten toimijoiden turvallisuuteen. Yhteisellä työpaikalla on tärkeää, että kaikki osapuolet osallistuvat turvallisuuden varmistamiseen. Turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi oleellisia tekijöitä ovat riittävä yhteistoiminta ja tiedonkulun varmistaminen. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli on kehitetty teollisuuden palveluita tarjoaville yrityksille työturvallisuustoiminnan järjestämisen tueksi. Toimintamallin keskeinen tarkoitus on helpottaa palveluntuottajayritysten käytännön turvallisuusjohtamista sekä asiakkaan kanssa tehtävän turvallisuusyhteistyön organisointia ja hallintaa. Lähtökohtana toimintatavan kehittämisessä ovat olleet sekä palveluntuottajan tarpeet että muuttuvissa asiakaskohteissa työskentelyyn liittyvät turvallisuuden hallinnan ongelmat. Toimintatapa soveltuu sekä vakiintuneisiin että projektiluonteisiin työkohteisiin. Lisäksi se on helppokäyttöinen ja sovellettavissa kohdekohtaisten tarpeiden mukaan (esimerkiksi asiakaskohteen koko, toimiala ja erityiset riskit huomioiden). Malli on kehitetty ensisijaisesti teollisuuden palveluiden tuottajien (esimerkiksi kunnossapito, asennukset ja siivous) turvallisuustoiminnan kehittämisen tueksi. Vaikka toimintamalli on laadittu teollisuudessa toimivien yritysten ja näiden kohtaaminen turvallisuushaasteiden näkökulmasta, sitä voidaan kuitenkin suurelta osin hyödyntää myös muissa palveluita tuottavissa yrityksissä. Osia mallista voidaan soveltaa sellaisenaan myös asiakasyrityksissä kehitettäessä oman organisaation turvallisuustoimintaa tai selvitettäessä palveluiden tuottajien turvallisuustoiminnan tasoa. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli on kehitetty Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikössä. Toimintamallin laatimiseen ovat osallistuneet kiinteästi myös teollisuuden palveluita tarjoavat yritykset sekä heidän asiakaskumppaninsa. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet ABB Oy Service, Conlink Oy, Finn- Power Oy, Helsingin Energia HelenService, ISS Palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Machinery TKP Oy, Raute Oyj, Solteq Oy ja Suominen Joustopakkaukset Oy. Mukana ovat olleet myös Kunnossapitoyhdistys Promaint ry sekä Työturvallisuuskeskus. Rahoitusta toimintamallin kehittämiseen on saatu Työsuojelurahastolta sekä yhteistyöyrityksiltä. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli on tarkoitettu antamaan tietoa turvallisuusjohtamisen toteuttamisesta käytännössä. Malli on pyritty laatimaan mahdollisimman kattavaksi, mutta tekijät eivät voi varmistaa sen täydellistä virheettömyyttä tai ajantasaisuutta. Tekijät eivät myöskään vastaa toimintamallin sisällön käytännön soveltamisen, tulkinnan tai väärinymmärtämisen aiheuttamista seurauksista. ii

3 SISÄLLYS TERMISTÖ 1 JOHDANTO 4 1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA Turvallisuusjohtaminen Turvallisuuden varmistaminen yhteisellä työpaikalla Yhteinen työpaikka Turvallisuuden varmistaminen Lisätietoa Lähteet 7 2 TURVALLISUUS PALVELUTUOTANNOSSA Turvallisuus osaksi palvelukokonaisuutta Mallin hyödyntäminen palvelun tarjoamisessa Miksi turvallisuutta kannattaa markkinoida? Mitä seikkoja turvallisuuden markkinoinnissa tulee korostaa? Lähteet 10 TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI 11 1 MALLIN RAKENNE OSA I - Tavoitteet ja nykytila Tavoitteiden ja tarpeiden kartoittaminen Oman toiminnan nykytilan kartoittaminen OSA II - Turvallisuustoiminnan toteuttaminen Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman turvallisuustoiminnan järjestäminen Turvallisuustoiminnan kohdekohtainen toteutus OSA III - Turvallisuustoiminnan arvioiminen ja kehittäminen Lomakepohjat 15 2 MALLIN KÄYTTÄMINEN 16 iii

4 OSA I - TAVOITTEET JA NYKYTILA 17 1 TAVOITTEIDEN JA TARPEIDEN KARTOITTAMINEN Turvallisuustavoitteet ja tarpeet Lähteet 19 2 OMAN TOIMINNAN NYKYTILAN KARTOITTAMINEN Toimintojen jaottelu Toimintojen ja niiden turvallisuuskriittisten tekijöiden kartoittaminen Lähteet 22 OSA II - TURVALLISUUSTOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 23 1 REKRYTOINTI JA AMMATTITAIDON VARMISTAMINEN Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Rekrytoinnin tarkoitus ja ammattitaidon sisältö Turvallisuusosaamisen varmistaminen osana rekrytointiprosessia Kohdekohtainen toiminta Rekrytoinnissa huomioitavia tekijöitä Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet 26 2 PEREHDYTYS JA TYÖNOPASTUS Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä perehdyttäminen ja työnopastus ovat? Milloin perehdytetään tai opastetaan työhön? Perehdytyksen ja työn opastuksen suunnittelu ja toteutus Perehdytyksen ja työnopastuksen järjestäminen Seuranta ja dokumentointi Kohdekohtainen toiminta Perehdytyksen ja työnopastuksen järjestäminen Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet 31 3 TURVALLISUUSKOULUTUS Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Turvallisuuskoulutuksen järjestäminen 35 iv

5 3.2.2 Yleisimmät turvallisuuskoulutukset 35 Työturvallisuuskortti 35 Tulityökortti ja kattotulityökortti 36 Ensiapukoulutus 36 Hygieniapassit 36 Tieturva 37 Sähkötyöturvallisuus - ja jännitetyökoulutus 37 Trukkityöskentely 37 Nostotyöt 38 Väkivallan uhka 38 Muita koulutuksia Kohdekohtainen toiminta Turvallisuuskoulutusten järjestäminen Lisätietoa Lähteet 40 4 TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Turvallisuusohjeet 43 Viranomaisohjeet 43 Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet 43 Organisaatioiden turvallisuusohjeet 44 Käyttöohjeet Kohdekohtainen toiminta Ohjeet yhteisellä työpaikalla Lisätietoa Lähteet 47 5 TIEDONKULKU JA YHTEISTOIMINTA Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Tiedonkulku työpaikalla Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta Kohdekohtainen toiminta Tiedonkulku ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla Lisätietoa Lähteet 52 6 SUOJAIMET JA TURVALAITTEET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Henkilönsuojaimet Henkilösuojaimen valinta 55 v

6 6.2.3 Henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset Turvalaitteet Kohdekohtainen toiminta Henkilönsuojaimet yhteisellä työpaikalla Palveluntuottajan turvalaitteet Lisätietoa Lähteet 57 7 VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA RISKIENHALLINTA Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä vaarojen tunnistaminen ja riskienhallinta ovat? Riskienhallinnan ja riskienarvioinnin toteuttaminen Riskienhallinnan järjestäminen Seuranta ja arviointi Kohdekohtainen toiminta Vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin järjestäminen Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet 64 8 ERITYISHUOMIOTA VAATIVAT TYÖT Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä erityishuomiota vaativat työt ovat? 66 Tulityöt 67 Sähkötyöt 67 Säiliö- ja putkityöt 68 Nostotyöt 69 Putoamisvaaralliset työt 69 Huolto- ja kunnossapitotyöt sekä normaalista poikkeavat työt 69 Työskentely räjähdysvaarallisissa tiloissa 70 Yksintyöskentely 70 Kemikaalien käsittely ja varastointi 70 Purkutyöt 71 Asbestityöt 71 Räjäytys- ja louhintatyöt 71 Kaivutyöt ja kaivannon tuentatyöt 72 Ionisoivalle säteilylle altistavat työt Kohdekohtainen toiminta Erityistöiden suorittaminen yhteisellä työpaikalla 73 Tulityöt 73 Nostotyöt 73 Putoamisvaaralliset työt 73 Kemikaalit ja niiden varastointi 73 Asbestityöt 73 vi

7 Räjäytys- ja louhintatyöt 73 Kaivutyöt ja kaivannon tuentatyöt 74 Säteilytyöt Lisätietoa Lähteet 76 9 LUVAT JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Millaisiin lupiin ja pätevyysvaatimuksiin velvoitetaan? Työtehtävissä tarvittavia viranomaisten myöntämiä lupia Työnantajan myöntämät luvat 82 Henkilönostimet 82 Tulityöt 82 Trukkityöskentely 82 Työskentely suojaamattomien ja jännitteisten avojohtojen läheisyydessä 82 Säiliötyöt Pätevyysvaatimukset ja lupakirjat Ilmoitusvelvollisuus Kohdekohtainen toiminta Kohteessa tehtäviin erityisiin työtehtäviin tarvittavat luvat Lisätietoa Lähteet HÄTÄTILANNEVARAUTUMINEN Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä hätätätilannevarautuminen tarkoittaa? Suuronnettomuuksiin varautuminen Esiapu Jälkihoito Kohdekohtainen toiminta Miten hätätilanteisiin tulee varautua yhteisellä työpaikalla? Lisätietoa Lähteet POIKKEAMAT JA TAPATURMAT Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä poikkeamat ovat? Poikkeamista ja tapaturmista ilmoittaminen Poikkeamia ja tapaturmien tutkiminen 96 vii

8 Miten poikkeamista ja tapaturmista opitaan? Kohdekohtainen toiminta Tapaturmien ja poikkeamien huomiointi yhteisillä työpaikoilla Poikkeamista ja tapaturmista tiedottaminen asiakaskohteessa Miten poikkeamia ja tapaturmia tutkitaan yhteisellä työpaikalla? Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet TYÖTERVEYSHUOLTO Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Työterveyshuollon järjestäminen Työterveyshuollon tehtävät Yhteistoiminta Kohdekohtainen toiminta Työterveyshuolto yhteisellä työpaikalla Lisätietoa Lähteet DOKUMENTOINTI Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen hallinta Turvallisuusasiat sopimuksissa Kohdekohtainen toiminta Dokumentointi yhteisellä työpaikalla Dokumentoitavat turvallisuusasiat Kuka dokumentoi ja mitä? Huoltotöiden dokumentointi Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet KONEET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Koneen turvallisuus Koneen hankinta Kohdekohtainen toiminta Koneen suunnitteleminen ja valmistaminen Koneen asennus ja käyttöönotto Koneen käyttö ja käytönaikainen tarkastaminen 116 viii

9 14.4 Lisätietoa Lähteet TARKASTUKSET JA KORJAUKSET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Tarkastustoiminnan tarkoitus ja vastuut Tarkastustoiminta Henkilönostoihin käytettävien laitteiden tarkastaminen Nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastaminen sekä korjaaminen Työtelineet Putoamissuojainten määräaikaistarkastukset Muiden turvalaitteiden tarkastaminen Kohdekohtainen toiminta Tarkastukset yhteisillä työpaikoilla Lähteet HANKINNAT JA URAKOINTI Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Urakointiin liittyvät turvallisuuskysymykset Hyviä TT-käytäntöjä urakoinnissa Vaatimukset palveluntuottajalle Vastuukysymykset Vastuut hankinnoista Kohdekohtainen toiminta Turvallisuusvaatimuksiin vastaaminen Uuteen kohteeseen tultaessa Työmaan aloituskokous Töiden yhteensovittaminen Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet TOIMINTA ULKOMAILLA Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Ulkomaantoimintojen turvallisuuden varmistaminen Välttämättömät todenteet Työehdot ja vakuutukset Terveys ja hyvinvointi Työturvallisuus 131 ix

10 Kohteen ominaispiirteet Kohdekohtainen toiminta Lisätietoa Lähteet ULKOMAISET TYÖNTEKIJÄT Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Oleskelu- ja työlupakäytäntö ulkomaalaisille Työehdot Työturvallisuus Sopeuttaminen Kohdekohtainen toiminta Lähetetyt ulkomaalaiset työntekijät Lisätietoa Lähteet VUOKRATYÖVOIMA Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä vuokratyö on? Käyttäjäyrityksen velvollisuudet Vuokratyövoiman käyttöön liittyvät työturvallisuusnäkökohdat Perehdytyksen merkitys vuokratyössä Kohdekohtainen toiminta Vuokratyövoiman käytössä huomioitavia tekijöitä Lisätietoa Lähteet VAKUUTUKSET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Miksi yritykset käyttävät vakuutuksia? Mitä vakuutuksia yrityksille tarjotaan? 146 Henkilövakuuttaminen 146 Omaisuusvakuuttaminen 146 Varallisuusvakuuttaminen Henkilövakuuttaminen ulkomailla Kohdekohtainen toiminta Vakuuttaminen yhteisellä työpaikalla Lisätietoa Lähteet 148 x

11 OSA III - TOIMINNAN ARVIOIMINEN JA KEHITTÄMINEN TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN Oman toiminnan järjestäminen Miksi tulee mitata turvallisuutta Turvallisuusmittareiden jaottelu Turvallisuusmittarien valinta ja käyttö Kohdekohtainen toiminta Toiminnan turvallisuuden osoittaminen asiakkaalle Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet AUDITOINTI JA KATSELMUKSET Oman toiminnan järjestäminen Tarve auditoinnille Auditoinnin sisältö ja tavoite Auditoinnin toteutus Johdon katselmuksen sisältö Katselmuksen toteutus Kohdekohtainen toiminta Lisätietoa Lähteet 161 LOMAKEPOHJAT 163 A YHTEENVETOLOMAKKEET 164 A1 Rekrytointi ja ammattitaidon varmistaminen 165 A2 Perehdyttämislomake 166 A3 Turvallisuuskoulutuksen koontilomake 168 A4 Ohjeistus ja käyttöohjeet 169 A5 Tiedonkulku ja yhteistyö 170 A6 Suojaimet ja turvalaitteet 171 A7 Vaarojen tunnistaminen työkohteessa 172 A8 Erityishuomiota vaativat työt 173 A9 Luvat ja pätevyysvaatimukset 175 A10 Hätätilannevarautuminen 177 A11 Poikkeamat ja tapaturmat 178 A12 Työterveyshuolto 180 A13 Dokumentointi 181 A14 Koneet 182 xi

12 A15 Tarkastukset ja korjaukset 184 A16 Urakointi ja hankinnat 185 A17 Ulkomaantoiminnot 186 A18 Ulkomaiset työntekijät 188 A19 Vuokratyö 190 A20 Vakuutukset 191 A21 Mittaaminen 192 A22 Auditointi 193 B TARKASTUSLISTAT 194 B1 Sovittavat asiat ennen työn aloittamista 195 B2 Toimintavaiheen turvallisuusasiat 198 B3 Yhteistyön päättymisen tarkastuslista 201 C LUPALOMAKKEET 204 D TURVALLISUUSTASON OSOITTAMINEN ASIAKKAALLE 210 LIITTEET Lakitekstit 48 s. xii

13 TERMISTÖ ANO Ammoniumnitraatista ja tarkoitukseen sopivasta öljystä valmistettu räjähdysaine. ATU-alue Aukean tilan ulottuma. ATU-alue ulottuu 2,5 m:n etäisyydelle raiteen keskilinjasta mitattuna. Auditointi Järjestelmällistä toimintatapojen tutkimusta. Auditoinnin tarkoituksena on selvittää vastaavatko toimenpiteet tavoitteita ja ovatko ne riittävän tehokkaita turvallisuuden kehittämiseen. Jatkuva parantaminen Toistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamista. Läheltä piti tilanne Odottamaton tapahtuma, joka voi johtaa onnettomuuteen. Onnettomuus Odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa menetyksen, esimerkiksi kuoleman, terveyden heikentymisen tai omaisuusvahingon. Perehdyttäminen Uuden työntekijän tutustuttamista työpaikkaan, sen tapoihin, ihmisiin ja työtehtäviin. Poikkeama Eroavaisuus suunnitelluista vaatimuksista tai toimenpiteistä (muun muassa työnkuvaukset ja säännöt), joka aiheuttaa vahingonmahdollisuuden. Riski Vahingon mahdollisuus. Riskin suuruus määritellään vahingon todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden yhdistelmänä. Riskien arviointi Prosessi, jossa tunnistetaan vaaratilanteet ja määritellään näihin liittyvien riskien suuruudet sekä päätetään riskin merkittävyydestä. 1

14 Riskienhallinta Kaikki toimenpiteet riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta sisältää riskien arvioinnin lisäksi korjaavien toimenpiteiden valinnan ja toteuttamisen sekä toiminnan seuraamisen. Tapaturma Äkillinen tapahtuma tai tapahtumien sarja, jonka seurauksena on ruumiinvamma. Tapaturmataajuus Sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde. Lasketaan yleisimmin miljoonaa työtuntia kohden. Turvallisuus Vaaran tai riskin puuttuminen. Turvallisuusjohtaminen Kokonaisvaltaista ja tavoitteellista turvallisuuden hallintaa työn, työolojen ja työympäristön turvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuustavoitteet Päämäärät, joihin turvallisuustoiminnassa pyritään pääsemään. Työn opastus Työnopastuksessa opetetaan työn oikea tekeminen. Samalla opetetaan turvalliset toimintatavat, henkilönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö, koneiden oikeat käyttötavat sekä työohjeet. Työpaikkaselvitys Työpaikkaselvityksellä tarkoitetaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen tunnistamista ja arviointia sekä kehittämisehdotusten tekemistä. Työpaikkaselvitys toteutetaan työterveyshuollon toimesta yhteistyössä työnantajan kanssa. Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään työsuojelun kehittämistarpeet ja toimintatavat työpaikalla. Toimintaohjelman avulla työsuojelua ylläpidetään, seurataan ja kehitetään. Työturvallisuusrikkomus Työturvallisuuden kannalta vähäinen työturvallisuuslainsäädännön laiminlyöminen. 2

15 Työturvallisuusrikos Työnantajan tai tämän edustajan tahallaan tai huolimattomuudesta tekemä työturvallisuusmääräysten rikkominen, työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvomisen laiminlyöminen tai taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä huolehtimatta jättäminen. Vaara Tapahtuma, josta voi seurata vahinkoja. Vaaratilanne Odottamaton tapahtuma, joka voi johtaa onnettomuuteen. Vaarojen tunnistaminen Järjestelmällistä tarkastelua, jolla selvitetään kohteen vaarat sekä niiden syyt ja seuraukset. Riskien arvioinnin ja riskien hallinnan lähtökohta. Yhteinen työpaikka Työpaikka, jossa on yksi pääasiallisen määräysvallan käyttäjä tai jossa toimii yhden työnantajan lisäksi vähintään toisen työnantajan työntekijöitä / yksi itsenäinen työnsuorittaja. Yhteisellä työpaikalla toiminnot ovat lisäksi perättäisiä tai samanaikaisia ja eri toimijoiden suorittama työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Yhteisten vaarojen työpaikka Työpaikka, joka vastaa muuten yhteistä työpaikkaa, mutta jossa kukaan työantajista ei käytä pääasiallista määräysvaltaa. 3

16 JOHDANTO 4

17 1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA 1.1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Turvallisuus on yksi edellytys kannattavalle liiketoiminnalle. Turvallisuuden on osoitettu vaikuttavan positiivisesti yritysten liiketoimintaan ja tuottavuuteen lisäämällä muun muassa toimintavarmuutta ja vähentämällä turvattoman toiminnan aiheuttamia kustannuksia (esimerkiksi sairauspoissaolot ja tapaturmat). Turvallisuustoiminnan kehittämisellä voidaan näin ollen parantaa myös organisaation kilpailukykyä ja saavuttaa taloudellista hyötyä. Turvallisuusjohtaminen on osa työpaikan turvallisuuden kehittämistä. Se on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, jonka tavoitteena on jatkuva turvallisuuden ja terveyden edistäminen. Turvallisuudenjohtamisessa yhdistyvät sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Toteutuksessa huomioidaan sekä lakisääteiset vaatimukset että organisaation omat turvallisuustavoitteet. Toimiva turvallisuusjohtaminen pitää sisällään seuraavat peruselementit: turvallisuuspolitiikan luominen, toiminnan organisointi sekä menetelmien hallinta ja toteuttaminen. Turvallisuusjohtamisen keskeisimmät tekijät on esitetty taulukossa 1.1. Taulukko 1.1 Turvallisuusjohtamisen keskeiset tekijät (Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002) TURVALLISUUSJOHTAMINEN (työturvallisuus ja -terveys) Turvallisuuspolitiikka Turvallisuusjohtamisen organisointi Menetelmät sisältää päämäärät näkyy johdon sitoutuminen näkyy henkilöstön merkitys turvallisuuden toteuttamisessa järjestelmällisten toimintatapojen luominen toimintavastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen linjaesimiesten resurssien varmistaminen riskien arviointi osaamisen varmistaminen toimenpiteiden toteutus tiedottaminen mittaaminen ja seuranta Turvallisuusjohtamista voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Turvallisuuden johtaminen on kuitenkin tärkeää liittää osaksi muuta yrityksen strategista ja operatiivista johtamista, jotta turvallisuus tulee huomioiduksi osana organisaation päätöksentekoa. Kullekin organisaatiolle sopivaan toteutustapaan vaikuttavat muun muassa yrityksen tavoitteet, toiminnan luonne ja erityispiirteet. Järjestelmällisen toiminnan varmistamiseksi organisaatiot tarvitsevat kuitenkin selkeästi määritellyt turvallisuusjohtamisen periaatteet. Nämä voidaan laatia organisaation toimesta itse, mutta käytäntöjä voidaan 5

18 luoda esimerkiksi turvallisuusjohtamismallien avulla. Tunnetuimpia malleja turvallisuuden hallintaan ovat BS 8800, OHSAS ja sekä ILO:n ohjeistus turvallisuusjohtamisesta. Työturvallisuuslaki ei vaadi turvallisuusjohtamisjärjestelmää, mutta asettaa vaatimuksia useille turvallisuusjohtamiseen kuuluville osa-alueille. Turvallisuusjohtamisjärjestelmävaatimuksia esitetään kuitenkin organisaatioille, joiden toiminta vastaa asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) esitettyä soveltamisalaa. Toimivan turvallisuusjohtamisen avulla organisaatiossa voidaan vaikuttaa myönteisesti muun muassa henkilöstön sitoutumiseen, työilmapiiriin, tuotannon laadun paranemiseen sekä onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseen. Toiminnan tavoitteena on, että turvallisuusjohtamisajattelu on omaksuttu ja sen näkyy osana arkipäivän toimintaa kaikkialla organisaatiossa. Koko henkilöstön sitoutuminen johdosta työntekijöihin varmistaa, että turvallisuutta halutaan kehittää jatkuvasti osana päivittäistä toimintaa. 1.2 TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA Yhteinen työpaikka Yhteisen työpaikan käsite määritellään Työturvallisuuslaissa (738/2002, 49 ). Määritelmän mukaan työpaikka käsitetään yhteiseksi kun työpaikalla, jolla on yksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja, toimii samanaikaisesti tai perättäin useampi työnantaja tai työnantajan lisäksi vähintään yksi itsenäinen työnsuorittaja. Tämän lisäksi yhteisen työpaikan määritelmän täyttymiseen vaaditaan, että eri toimijoiden suorittamat tehtävät voivat vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Yhteisen työpaikan käsitettä sovelletaan kaikilla toimialoilla. Yhteisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi rakennustyömaat, teollisuushallit, telakat, joissa kokoonpanotehtävät, huolto- ja korjaustyöt, siivous, vartiointi ja muut palvelutoiminnot suoritetaan asiakasyrityksen tiloissa palveluntuottajan toimesta. Työpaikkaa, jossa ei ole pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, mutta muuten toiminta vastaa yhteisen työpaikan määritelmää, kutsutaan yhteisten vaarojen työpaikaksi. Tyypillisiä yhteisten vaarojen työpaikkoja ovat esimerkiksi kauppakeskukset Turvallisuuden varmistaminen Yhteisellä työpaikalla kunkin työnantajan on huolehdittava omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Työturvallisuuslaissa velvoitetaan lisäksi kaikkia toimijoita huolehtimaan yhteistyössä siitä, ettei heidän toimintansa vaaranna kenenkään turvallisuutta tai terveyttä. Toimijoiden on tiedotettava omiin työtehtäviin liittyvistä tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa muille toimijoille. Päätoimijalle laissa määritellään myös muita velvollisuuksia, kuten tiedotusvelvollisuus toimintaohjeista ja pelastustoimista sekä velvollisuus turvallisen työympäristön ja työolosuhteiden varmistamisesta. Turvallisuuden hallinta on yksittäisiä organisaatioita haastavampaa työpaikoilla, joilla työskentelee useita eri toimijoita. Tällaisilla yhteisillä työpaikoilla turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että eri osapuolet ovat tietoisia omista turvallisuustehtävistään ja toimivat niiden mukaisesti. Yhteisillä työpaikoilla merkittäviksi tekijöiksi turvallisuuden hallinnassa nousevat toimiva 6

19 turvallisuusjohtaminen sekä toimijoiden väliset selkeät ja toimivat pelisäännöt. Myös töiden ennakkosuunnittelun ja yhteensovittamisen merkitys korostuvat yksittäisiä työpaikkoja enemmän. 1.3 LISÄTIETOA Hämäläinen, P. & Anttila, S. (2008): Onnistuneen työterveys- ja turvallisuusjohtamisen sisältö ja käytännöt. Seurantatutkimus. Työsuojeluhallinto, Työsuojelujulkaisuja 85, Tampere. 67 s. Saatavissa: Hämäläinen, P. & Lanne, M. (2001): Onnistuneen turvallisuusjohtamisen sisältö ja käytännöt. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto, Tampere. 84 s. OHSAS 18001:fi (2007). Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Vaatimukset. 3. painos. Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki. 54 s. OHSAS 18002:fi (2003). Ohjeita OHSAS 18001:n soveltamiseksi. 2. painos. Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki. 52 s. Työturvallisuuslaki (738/2002). Saatavissa: 1.4 LÄHTEET Koskinen, T. & Mironen, A. (2003): Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki. 84 s. Saatavissa: Viitattu Miten turvallisuus hallitaan teollisuuden yhteisillä työpaikoilla. Työterveyslaitos. Saatavissa: Viitattu Mäkinen, K. (2007): Organisaation strateginen kokonaisturvallisuus. Edita, Helsinki. 198 s. Turvallisuusjohtaminen (2002). Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35, Tampere. 9 s. Saatavissa: Viitattu Turvallisuusjohtaminen. Työturvallisuuskeskus. Saatavissa: Viitattu Yhteinen työpaikka (2007). Työsuojelupiirit. Saatavissa: Viitattu Yhteinen työpaikka. Työturvallisuuskeskus. Saatavissa: Viitattu Työturvallisuuslaki (738/2002). Saatavissa: Viitattu

20 2 TURVALLISUUS PALVELUTUOTANNOSSA 2.1 TURVALLISUUS OSAKSI PALVELUKOKONAISUUTTA Menestyksekkään palvelun tulee tyydyttää asiakastarpeet. Yhä useampi teollisuudessa toimiva yritys kiinnittää enenevässä määrin huomiota alihankkijoidensa ja palvelun tarjoajien turvallisuuden tasoon arvioidessaan mahdollisia yhteistyökumppaneitaan. Palvelujen ja niiden toteuttamisen halutaan olevan turvallisia. Palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa turvallisuutta tulee tarkastella yhtenä osana toimivaa kokonaisuutta. Turvallisuus ei ole erillinen seikka, joka tulee liittää palveluun vasta sitä suoritettaessa. Palvelun turvallisuus tulee huomioida jo palvelustrategiassa, -ideassa sekä -tuotteessa, jotta itse palvelutapahtuman voidaan olettaa olevan turvallinen. Jos turvallisuutta ei ole asetettu yhdeksi palvelustrategian tavoitteeksi, se ei tule toteutumaan palvelutapahtumissa. Turvallisuuden jättäminen huomiotta strategiassa kuvastaa johdon esimerkin puutetta, jolloin työntekijät eivät koe turvallisuutta tärkeäksi. Palveluidean yhteydessä turvallisuus voidaan tehdä helposti asiakkaan ymmärrettäväksi, jolloin turvallisuutta voidaan käyttää apuna myös palvelun markkinoinnissa sekä tarjous- ja sopimusneuvotteluissa. Palvelutuotteen tulee puolestaan olla turvallinen, jotta työskentelytavat palvelua suoritettaessa ovat turvallisia. Palvelun turvallisuutta ei voida varmistaa vasta asiakaskohteissa työntekijöiden voimin. Palvelun turvallisuus on olennainen osa kokonaispalvelua. Turvallisuus osaltaan määrittää miten laadukkaaksi asiakas kokee tuotetun palvelun. Työtapaturmat ja niiden aiheuttamat viivästykset seuraamuksineen eivät ole asiakkaiden toiveena, vaan toiminnan halutaan olevan häiriötöntä ja sujuvaa. Turvallisuus tuleekin huomioida palvelun kehittämisen eri vaiheissa. Erilaisten muutosten, kuten palvelun kehittymisen, tuotantomenetelmien muuttumisen ja asiakaskohteiden vaihtumisen, vaikutukset turvallisuuteen tulee arvioida. 2.2 MALLIN HYÖDYNTÄMINEN PALVELUN TARJOAMISESSA Malli on kehitetty teollisuuden palveluita tarjoaville yrityksille työturvallisuustoiminnan järjestämisen tueksi. Kun organisaation oma turvallisuustoiminta on saatettu riittävän hyvälle tasolle, voidaan sitä hyödyntää palvelun tarjoamisessa. Mallin avulla palveluntuottajat voivat palveluita markkinoidessaan osoittaa, miten turvallisuusasiat on järjestetty yrityksessä ja miten toimintaa pyritään kehittämään. Hyvä työturvallisuustaso kuvastaa kokonaistoiminnan laatua ja tasokkuutta. Konkreettiset todisteet, kuten toimiminen kehitetyn mallin mukaan, auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten palvelun tuottajan aikoo toimia turvallisuutta edistävästi. Tasokkaan turvallisuustoiminnan avulla voidaan edesauttaa asiakkaalle tärkeän häiriöttömän, sujuvan ja aikataulussa pysyvän toiminnan saavuttamista. 8

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2002 Esipuhe Turvallisuusriskien hallinnasta ja johtamisesta

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus

Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN. PS-kustannus Pertti Kerko TURVALLISUUS- JOHTAMINEN Kustantajan yhteystiedot PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin: (014) 678 709 faksi: (014) 678 719 Internet: www.ps-kustannus.fi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Omavalvonta on riskienhallintaa -seminaari 22.11.2017 Jaana Keränen, VTT

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Tervetuloa! 4.5.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for Safety and Health at Work

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TURVALLISESTI VAIHTOON - ENNAKOIDEN JA VARAUTUEN

TURVALLISESTI VAIHTOON - ENNAKOIDEN JA VARAUTUEN Lähde: Ranta/Turvallisuusjohtaja/Laurea TURVALLISESTI VAIHTOON - ENNAKOIDEN JA VARAUTUEN TYÖRYHMÄ: Pertti Hukkanen ja Riikka Hälikkä, DIAK Tiina Ranta, Laurea-ammattikorkeakoulu Solja Ryhänen, Jyväskylän

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Tuomo Korhonen PKAMK 7.6.2012. Laatu lämpöyrittäjän toiminnassa

Tuomo Korhonen PKAMK 7.6.2012. Laatu lämpöyrittäjän toiminnassa Laatu lämpöyrittäjän toiminnassa Tuomo Korhonen PKAMK Laatu lämpöyrittäjän toiminnassa 2 Lämpöyrittäjän laatutyökalut 3 Haastatellut organisaatiot - jakauma 4 Haastatellut organisaatiot 1. Riistaveden

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14. Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO. Tampere 2006

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14. Riskin arviointi TYÖSUOJELUHALLINTO. Tampere 2006 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 14 Riskin arviointi 3 TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 4 ISBN 952-479-008-4 ISSN 1456-257X Kirjapaino Öhrling, Tampere 2006 ASIANTUNTIJA LAKI YKSILÖ 1. JOHDANTO Riskien arviointi

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2.

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Turvallisuus ensin Hätäuloskäynti Suojavarusteet 112 Kokoontumispaikka Hälytys Sandvikin tavoitteena on, että sen toiminta ei aiheuta

Lisätiedot