TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto Outi Knuutila Outi Luukkonen Sari Tappura

2 ALKUSANAT Palveluntuottajayritykset työskentelevät usein työpaikoilla, joissa samaan aikaan tai peräkkäin työskentelee myös muita, eri työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä. Tällaisella yhteisellä työpaikalla eri toimijoiden suorittamat tehtävät voivat vaikuttaa toisten toimijoiden turvallisuuteen. Yhteisellä työpaikalla on tärkeää, että kaikki osapuolet osallistuvat turvallisuuden varmistamiseen. Turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi oleellisia tekijöitä ovat riittävä yhteistoiminta ja tiedonkulun varmistaminen. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli on kehitetty teollisuuden palveluita tarjoaville yrityksille työturvallisuustoiminnan järjestämisen tueksi. Toimintamallin keskeinen tarkoitus on helpottaa palveluntuottajayritysten käytännön turvallisuusjohtamista sekä asiakkaan kanssa tehtävän turvallisuusyhteistyön organisointia ja hallintaa. Lähtökohtana toimintatavan kehittämisessä ovat olleet sekä palveluntuottajan tarpeet että muuttuvissa asiakaskohteissa työskentelyyn liittyvät turvallisuuden hallinnan ongelmat. Toimintatapa soveltuu sekä vakiintuneisiin että projektiluonteisiin työkohteisiin. Lisäksi se on helppokäyttöinen ja sovellettavissa kohdekohtaisten tarpeiden mukaan (esimerkiksi asiakaskohteen koko, toimiala ja erityiset riskit huomioiden). Malli on kehitetty ensisijaisesti teollisuuden palveluiden tuottajien (esimerkiksi kunnossapito, asennukset ja siivous) turvallisuustoiminnan kehittämisen tueksi. Vaikka toimintamalli on laadittu teollisuudessa toimivien yritysten ja näiden kohtaaminen turvallisuushaasteiden näkökulmasta, sitä voidaan kuitenkin suurelta osin hyödyntää myös muissa palveluita tuottavissa yrityksissä. Osia mallista voidaan soveltaa sellaisenaan myös asiakasyrityksissä kehitettäessä oman organisaation turvallisuustoimintaa tai selvitettäessä palveluiden tuottajien turvallisuustoiminnan tasoa. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli on kehitetty Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikössä. Toimintamallin laatimiseen ovat osallistuneet kiinteästi myös teollisuuden palveluita tarjoavat yritykset sekä heidän asiakaskumppaninsa. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet ABB Oy Service, Conlink Oy, Finn- Power Oy, Helsingin Energia HelenService, ISS Palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Machinery TKP Oy, Raute Oyj, Solteq Oy ja Suominen Joustopakkaukset Oy. Mukana ovat olleet myös Kunnossapitoyhdistys Promaint ry sekä Työturvallisuuskeskus. Rahoitusta toimintamallin kehittämiseen on saatu Työsuojelurahastolta sekä yhteistyöyrityksiltä. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli on tarkoitettu antamaan tietoa turvallisuusjohtamisen toteuttamisesta käytännössä. Malli on pyritty laatimaan mahdollisimman kattavaksi, mutta tekijät eivät voi varmistaa sen täydellistä virheettömyyttä tai ajantasaisuutta. Tekijät eivät myöskään vastaa toimintamallin sisällön käytännön soveltamisen, tulkinnan tai väärinymmärtämisen aiheuttamista seurauksista. ii

3 SISÄLLYS TERMISTÖ 1 JOHDANTO 4 1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA Turvallisuusjohtaminen Turvallisuuden varmistaminen yhteisellä työpaikalla Yhteinen työpaikka Turvallisuuden varmistaminen Lisätietoa Lähteet 7 2 TURVALLISUUS PALVELUTUOTANNOSSA Turvallisuus osaksi palvelukokonaisuutta Mallin hyödyntäminen palvelun tarjoamisessa Miksi turvallisuutta kannattaa markkinoida? Mitä seikkoja turvallisuuden markkinoinnissa tulee korostaa? Lähteet 10 TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI 11 1 MALLIN RAKENNE OSA I - Tavoitteet ja nykytila Tavoitteiden ja tarpeiden kartoittaminen Oman toiminnan nykytilan kartoittaminen OSA II - Turvallisuustoiminnan toteuttaminen Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman turvallisuustoiminnan järjestäminen Turvallisuustoiminnan kohdekohtainen toteutus OSA III - Turvallisuustoiminnan arvioiminen ja kehittäminen Lomakepohjat 15 2 MALLIN KÄYTTÄMINEN 16 iii

4 OSA I - TAVOITTEET JA NYKYTILA 17 1 TAVOITTEIDEN JA TARPEIDEN KARTOITTAMINEN Turvallisuustavoitteet ja tarpeet Lähteet 19 2 OMAN TOIMINNAN NYKYTILAN KARTOITTAMINEN Toimintojen jaottelu Toimintojen ja niiden turvallisuuskriittisten tekijöiden kartoittaminen Lähteet 22 OSA II - TURVALLISUUSTOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 23 1 REKRYTOINTI JA AMMATTITAIDON VARMISTAMINEN Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Rekrytoinnin tarkoitus ja ammattitaidon sisältö Turvallisuusosaamisen varmistaminen osana rekrytointiprosessia Kohdekohtainen toiminta Rekrytoinnissa huomioitavia tekijöitä Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet 26 2 PEREHDYTYS JA TYÖNOPASTUS Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä perehdyttäminen ja työnopastus ovat? Milloin perehdytetään tai opastetaan työhön? Perehdytyksen ja työn opastuksen suunnittelu ja toteutus Perehdytyksen ja työnopastuksen järjestäminen Seuranta ja dokumentointi Kohdekohtainen toiminta Perehdytyksen ja työnopastuksen järjestäminen Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet 31 3 TURVALLISUUSKOULUTUS Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Turvallisuuskoulutuksen järjestäminen 35 iv

5 3.2.2 Yleisimmät turvallisuuskoulutukset 35 Työturvallisuuskortti 35 Tulityökortti ja kattotulityökortti 36 Ensiapukoulutus 36 Hygieniapassit 36 Tieturva 37 Sähkötyöturvallisuus - ja jännitetyökoulutus 37 Trukkityöskentely 37 Nostotyöt 38 Väkivallan uhka 38 Muita koulutuksia Kohdekohtainen toiminta Turvallisuuskoulutusten järjestäminen Lisätietoa Lähteet 40 4 TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Turvallisuusohjeet 43 Viranomaisohjeet 43 Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet 43 Organisaatioiden turvallisuusohjeet 44 Käyttöohjeet Kohdekohtainen toiminta Ohjeet yhteisellä työpaikalla Lisätietoa Lähteet 47 5 TIEDONKULKU JA YHTEISTOIMINTA Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Tiedonkulku työpaikalla Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta Kohdekohtainen toiminta Tiedonkulku ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla Lisätietoa Lähteet 52 6 SUOJAIMET JA TURVALAITTEET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Henkilönsuojaimet Henkilösuojaimen valinta 55 v

6 6.2.3 Henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset Turvalaitteet Kohdekohtainen toiminta Henkilönsuojaimet yhteisellä työpaikalla Palveluntuottajan turvalaitteet Lisätietoa Lähteet 57 7 VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA RISKIENHALLINTA Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä vaarojen tunnistaminen ja riskienhallinta ovat? Riskienhallinnan ja riskienarvioinnin toteuttaminen Riskienhallinnan järjestäminen Seuranta ja arviointi Kohdekohtainen toiminta Vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin järjestäminen Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet 64 8 ERITYISHUOMIOTA VAATIVAT TYÖT Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä erityishuomiota vaativat työt ovat? 66 Tulityöt 67 Sähkötyöt 67 Säiliö- ja putkityöt 68 Nostotyöt 69 Putoamisvaaralliset työt 69 Huolto- ja kunnossapitotyöt sekä normaalista poikkeavat työt 69 Työskentely räjähdysvaarallisissa tiloissa 70 Yksintyöskentely 70 Kemikaalien käsittely ja varastointi 70 Purkutyöt 71 Asbestityöt 71 Räjäytys- ja louhintatyöt 71 Kaivutyöt ja kaivannon tuentatyöt 72 Ionisoivalle säteilylle altistavat työt Kohdekohtainen toiminta Erityistöiden suorittaminen yhteisellä työpaikalla 73 Tulityöt 73 Nostotyöt 73 Putoamisvaaralliset työt 73 Kemikaalit ja niiden varastointi 73 Asbestityöt 73 vi

7 Räjäytys- ja louhintatyöt 73 Kaivutyöt ja kaivannon tuentatyöt 74 Säteilytyöt Lisätietoa Lähteet 76 9 LUVAT JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Millaisiin lupiin ja pätevyysvaatimuksiin velvoitetaan? Työtehtävissä tarvittavia viranomaisten myöntämiä lupia Työnantajan myöntämät luvat 82 Henkilönostimet 82 Tulityöt 82 Trukkityöskentely 82 Työskentely suojaamattomien ja jännitteisten avojohtojen läheisyydessä 82 Säiliötyöt Pätevyysvaatimukset ja lupakirjat Ilmoitusvelvollisuus Kohdekohtainen toiminta Kohteessa tehtäviin erityisiin työtehtäviin tarvittavat luvat Lisätietoa Lähteet HÄTÄTILANNEVARAUTUMINEN Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä hätätätilannevarautuminen tarkoittaa? Suuronnettomuuksiin varautuminen Esiapu Jälkihoito Kohdekohtainen toiminta Miten hätätilanteisiin tulee varautua yhteisellä työpaikalla? Lisätietoa Lähteet POIKKEAMAT JA TAPATURMAT Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä poikkeamat ovat? Poikkeamista ja tapaturmista ilmoittaminen Poikkeamia ja tapaturmien tutkiminen 96 vii

8 Miten poikkeamista ja tapaturmista opitaan? Kohdekohtainen toiminta Tapaturmien ja poikkeamien huomiointi yhteisillä työpaikoilla Poikkeamista ja tapaturmista tiedottaminen asiakaskohteessa Miten poikkeamia ja tapaturmia tutkitaan yhteisellä työpaikalla? Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet TYÖTERVEYSHUOLTO Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Työterveyshuollon järjestäminen Työterveyshuollon tehtävät Yhteistoiminta Kohdekohtainen toiminta Työterveyshuolto yhteisellä työpaikalla Lisätietoa Lähteet DOKUMENTOINTI Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen hallinta Turvallisuusasiat sopimuksissa Kohdekohtainen toiminta Dokumentointi yhteisellä työpaikalla Dokumentoitavat turvallisuusasiat Kuka dokumentoi ja mitä? Huoltotöiden dokumentointi Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet KONEET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Koneen turvallisuus Koneen hankinta Kohdekohtainen toiminta Koneen suunnitteleminen ja valmistaminen Koneen asennus ja käyttöönotto Koneen käyttö ja käytönaikainen tarkastaminen 116 viii

9 14.4 Lisätietoa Lähteet TARKASTUKSET JA KORJAUKSET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Tarkastustoiminnan tarkoitus ja vastuut Tarkastustoiminta Henkilönostoihin käytettävien laitteiden tarkastaminen Nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastaminen sekä korjaaminen Työtelineet Putoamissuojainten määräaikaistarkastukset Muiden turvalaitteiden tarkastaminen Kohdekohtainen toiminta Tarkastukset yhteisillä työpaikoilla Lähteet HANKINNAT JA URAKOINTI Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Urakointiin liittyvät turvallisuuskysymykset Hyviä TT-käytäntöjä urakoinnissa Vaatimukset palveluntuottajalle Vastuukysymykset Vastuut hankinnoista Kohdekohtainen toiminta Turvallisuusvaatimuksiin vastaaminen Uuteen kohteeseen tultaessa Työmaan aloituskokous Töiden yhteensovittaminen Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet TOIMINTA ULKOMAILLA Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Ulkomaantoimintojen turvallisuuden varmistaminen Välttämättömät todenteet Työehdot ja vakuutukset Terveys ja hyvinvointi Työturvallisuus 131 ix

10 Kohteen ominaispiirteet Kohdekohtainen toiminta Lisätietoa Lähteet ULKOMAISET TYÖNTEKIJÄT Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Oleskelu- ja työlupakäytäntö ulkomaalaisille Työehdot Työturvallisuus Sopeuttaminen Kohdekohtainen toiminta Lähetetyt ulkomaalaiset työntekijät Lisätietoa Lähteet VUOKRATYÖVOIMA Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Mitä vuokratyö on? Käyttäjäyrityksen velvollisuudet Vuokratyövoiman käyttöön liittyvät työturvallisuusnäkökohdat Perehdytyksen merkitys vuokratyössä Kohdekohtainen toiminta Vuokratyövoiman käytössä huomioitavia tekijöitä Lisätietoa Lähteet VAKUUTUKSET Toimintaan liittyvän lainsäädännön vaatimukset Oman toiminnan järjestäminen Miksi yritykset käyttävät vakuutuksia? Mitä vakuutuksia yrityksille tarjotaan? 146 Henkilövakuuttaminen 146 Omaisuusvakuuttaminen 146 Varallisuusvakuuttaminen Henkilövakuuttaminen ulkomailla Kohdekohtainen toiminta Vakuuttaminen yhteisellä työpaikalla Lisätietoa Lähteet 148 x

11 OSA III - TOIMINNAN ARVIOIMINEN JA KEHITTÄMINEN TURVALLISUUDEN MITTAAMINEN Oman toiminnan järjestäminen Miksi tulee mitata turvallisuutta Turvallisuusmittareiden jaottelu Turvallisuusmittarien valinta ja käyttö Kohdekohtainen toiminta Toiminnan turvallisuuden osoittaminen asiakkaalle Lisätietoa ja apuvälineitä Lähteet AUDITOINTI JA KATSELMUKSET Oman toiminnan järjestäminen Tarve auditoinnille Auditoinnin sisältö ja tavoite Auditoinnin toteutus Johdon katselmuksen sisältö Katselmuksen toteutus Kohdekohtainen toiminta Lisätietoa Lähteet 161 LOMAKEPOHJAT 163 A YHTEENVETOLOMAKKEET 164 A1 Rekrytointi ja ammattitaidon varmistaminen 165 A2 Perehdyttämislomake 166 A3 Turvallisuuskoulutuksen koontilomake 168 A4 Ohjeistus ja käyttöohjeet 169 A5 Tiedonkulku ja yhteistyö 170 A6 Suojaimet ja turvalaitteet 171 A7 Vaarojen tunnistaminen työkohteessa 172 A8 Erityishuomiota vaativat työt 173 A9 Luvat ja pätevyysvaatimukset 175 A10 Hätätilannevarautuminen 177 A11 Poikkeamat ja tapaturmat 178 A12 Työterveyshuolto 180 A13 Dokumentointi 181 A14 Koneet 182 xi

12 A15 Tarkastukset ja korjaukset 184 A16 Urakointi ja hankinnat 185 A17 Ulkomaantoiminnot 186 A18 Ulkomaiset työntekijät 188 A19 Vuokratyö 190 A20 Vakuutukset 191 A21 Mittaaminen 192 A22 Auditointi 193 B TARKASTUSLISTAT 194 B1 Sovittavat asiat ennen työn aloittamista 195 B2 Toimintavaiheen turvallisuusasiat 198 B3 Yhteistyön päättymisen tarkastuslista 201 C LUPALOMAKKEET 204 D TURVALLISUUSTASON OSOITTAMINEN ASIAKKAALLE 210 LIITTEET Lakitekstit 48 s. xii

13 TERMISTÖ ANO Ammoniumnitraatista ja tarkoitukseen sopivasta öljystä valmistettu räjähdysaine. ATU-alue Aukean tilan ulottuma. ATU-alue ulottuu 2,5 m:n etäisyydelle raiteen keskilinjasta mitattuna. Auditointi Järjestelmällistä toimintatapojen tutkimusta. Auditoinnin tarkoituksena on selvittää vastaavatko toimenpiteet tavoitteita ja ovatko ne riittävän tehokkaita turvallisuuden kehittämiseen. Jatkuva parantaminen Toistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamista. Läheltä piti tilanne Odottamaton tapahtuma, joka voi johtaa onnettomuuteen. Onnettomuus Odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa menetyksen, esimerkiksi kuoleman, terveyden heikentymisen tai omaisuusvahingon. Perehdyttäminen Uuden työntekijän tutustuttamista työpaikkaan, sen tapoihin, ihmisiin ja työtehtäviin. Poikkeama Eroavaisuus suunnitelluista vaatimuksista tai toimenpiteistä (muun muassa työnkuvaukset ja säännöt), joka aiheuttaa vahingonmahdollisuuden. Riski Vahingon mahdollisuus. Riskin suuruus määritellään vahingon todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden yhdistelmänä. Riskien arviointi Prosessi, jossa tunnistetaan vaaratilanteet ja määritellään näihin liittyvien riskien suuruudet sekä päätetään riskin merkittävyydestä. 1

14 Riskienhallinta Kaikki toimenpiteet riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta sisältää riskien arvioinnin lisäksi korjaavien toimenpiteiden valinnan ja toteuttamisen sekä toiminnan seuraamisen. Tapaturma Äkillinen tapahtuma tai tapahtumien sarja, jonka seurauksena on ruumiinvamma. Tapaturmataajuus Sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde. Lasketaan yleisimmin miljoonaa työtuntia kohden. Turvallisuus Vaaran tai riskin puuttuminen. Turvallisuusjohtaminen Kokonaisvaltaista ja tavoitteellista turvallisuuden hallintaa työn, työolojen ja työympäristön turvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuustavoitteet Päämäärät, joihin turvallisuustoiminnassa pyritään pääsemään. Työn opastus Työnopastuksessa opetetaan työn oikea tekeminen. Samalla opetetaan turvalliset toimintatavat, henkilönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö, koneiden oikeat käyttötavat sekä työohjeet. Työpaikkaselvitys Työpaikkaselvityksellä tarkoitetaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen tunnistamista ja arviointia sekä kehittämisehdotusten tekemistä. Työpaikkaselvitys toteutetaan työterveyshuollon toimesta yhteistyössä työnantajan kanssa. Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään työsuojelun kehittämistarpeet ja toimintatavat työpaikalla. Toimintaohjelman avulla työsuojelua ylläpidetään, seurataan ja kehitetään. Työturvallisuusrikkomus Työturvallisuuden kannalta vähäinen työturvallisuuslainsäädännön laiminlyöminen. 2

15 Työturvallisuusrikos Työnantajan tai tämän edustajan tahallaan tai huolimattomuudesta tekemä työturvallisuusmääräysten rikkominen, työturvallisuusmääräysten noudattamisen valvomisen laiminlyöminen tai taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä huolehtimatta jättäminen. Vaara Tapahtuma, josta voi seurata vahinkoja. Vaaratilanne Odottamaton tapahtuma, joka voi johtaa onnettomuuteen. Vaarojen tunnistaminen Järjestelmällistä tarkastelua, jolla selvitetään kohteen vaarat sekä niiden syyt ja seuraukset. Riskien arvioinnin ja riskien hallinnan lähtökohta. Yhteinen työpaikka Työpaikka, jossa on yksi pääasiallisen määräysvallan käyttäjä tai jossa toimii yhden työnantajan lisäksi vähintään toisen työnantajan työntekijöitä / yksi itsenäinen työnsuorittaja. Yhteisellä työpaikalla toiminnot ovat lisäksi perättäisiä tai samanaikaisia ja eri toimijoiden suorittama työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Yhteisten vaarojen työpaikka Työpaikka, joka vastaa muuten yhteistä työpaikkaa, mutta jossa kukaan työantajista ei käytä pääasiallista määräysvaltaa. 3

16 JOHDANTO 4

17 1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA 1.1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Turvallisuus on yksi edellytys kannattavalle liiketoiminnalle. Turvallisuuden on osoitettu vaikuttavan positiivisesti yritysten liiketoimintaan ja tuottavuuteen lisäämällä muun muassa toimintavarmuutta ja vähentämällä turvattoman toiminnan aiheuttamia kustannuksia (esimerkiksi sairauspoissaolot ja tapaturmat). Turvallisuustoiminnan kehittämisellä voidaan näin ollen parantaa myös organisaation kilpailukykyä ja saavuttaa taloudellista hyötyä. Turvallisuusjohtaminen on osa työpaikan turvallisuuden kehittämistä. Se on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, jonka tavoitteena on jatkuva turvallisuuden ja terveyden edistäminen. Turvallisuudenjohtamisessa yhdistyvät sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Toteutuksessa huomioidaan sekä lakisääteiset vaatimukset että organisaation omat turvallisuustavoitteet. Toimiva turvallisuusjohtaminen pitää sisällään seuraavat peruselementit: turvallisuuspolitiikan luominen, toiminnan organisointi sekä menetelmien hallinta ja toteuttaminen. Turvallisuusjohtamisen keskeisimmät tekijät on esitetty taulukossa 1.1. Taulukko 1.1 Turvallisuusjohtamisen keskeiset tekijät (Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002) TURVALLISUUSJOHTAMINEN (työturvallisuus ja -terveys) Turvallisuuspolitiikka Turvallisuusjohtamisen organisointi Menetelmät sisältää päämäärät näkyy johdon sitoutuminen näkyy henkilöstön merkitys turvallisuuden toteuttamisessa järjestelmällisten toimintatapojen luominen toimintavastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen linjaesimiesten resurssien varmistaminen riskien arviointi osaamisen varmistaminen toimenpiteiden toteutus tiedottaminen mittaaminen ja seuranta Turvallisuusjohtamista voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Turvallisuuden johtaminen on kuitenkin tärkeää liittää osaksi muuta yrityksen strategista ja operatiivista johtamista, jotta turvallisuus tulee huomioiduksi osana organisaation päätöksentekoa. Kullekin organisaatiolle sopivaan toteutustapaan vaikuttavat muun muassa yrityksen tavoitteet, toiminnan luonne ja erityispiirteet. Järjestelmällisen toiminnan varmistamiseksi organisaatiot tarvitsevat kuitenkin selkeästi määritellyt turvallisuusjohtamisen periaatteet. Nämä voidaan laatia organisaation toimesta itse, mutta käytäntöjä voidaan 5

18 luoda esimerkiksi turvallisuusjohtamismallien avulla. Tunnetuimpia malleja turvallisuuden hallintaan ovat BS 8800, OHSAS ja sekä ILO:n ohjeistus turvallisuusjohtamisesta. Työturvallisuuslaki ei vaadi turvallisuusjohtamisjärjestelmää, mutta asettaa vaatimuksia useille turvallisuusjohtamiseen kuuluville osa-alueille. Turvallisuusjohtamisjärjestelmävaatimuksia esitetään kuitenkin organisaatioille, joiden toiminta vastaa asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) esitettyä soveltamisalaa. Toimivan turvallisuusjohtamisen avulla organisaatiossa voidaan vaikuttaa myönteisesti muun muassa henkilöstön sitoutumiseen, työilmapiiriin, tuotannon laadun paranemiseen sekä onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseen. Toiminnan tavoitteena on, että turvallisuusjohtamisajattelu on omaksuttu ja sen näkyy osana arkipäivän toimintaa kaikkialla organisaatiossa. Koko henkilöstön sitoutuminen johdosta työntekijöihin varmistaa, että turvallisuutta halutaan kehittää jatkuvasti osana päivittäistä toimintaa. 1.2 TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA Yhteinen työpaikka Yhteisen työpaikan käsite määritellään Työturvallisuuslaissa (738/2002, 49 ). Määritelmän mukaan työpaikka käsitetään yhteiseksi kun työpaikalla, jolla on yksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja, toimii samanaikaisesti tai perättäin useampi työnantaja tai työnantajan lisäksi vähintään yksi itsenäinen työnsuorittaja. Tämän lisäksi yhteisen työpaikan määritelmän täyttymiseen vaaditaan, että eri toimijoiden suorittamat tehtävät voivat vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Yhteisen työpaikan käsitettä sovelletaan kaikilla toimialoilla. Yhteisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi rakennustyömaat, teollisuushallit, telakat, joissa kokoonpanotehtävät, huolto- ja korjaustyöt, siivous, vartiointi ja muut palvelutoiminnot suoritetaan asiakasyrityksen tiloissa palveluntuottajan toimesta. Työpaikkaa, jossa ei ole pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, mutta muuten toiminta vastaa yhteisen työpaikan määritelmää, kutsutaan yhteisten vaarojen työpaikaksi. Tyypillisiä yhteisten vaarojen työpaikkoja ovat esimerkiksi kauppakeskukset Turvallisuuden varmistaminen Yhteisellä työpaikalla kunkin työnantajan on huolehdittava omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Työturvallisuuslaissa velvoitetaan lisäksi kaikkia toimijoita huolehtimaan yhteistyössä siitä, ettei heidän toimintansa vaaranna kenenkään turvallisuutta tai terveyttä. Toimijoiden on tiedotettava omiin työtehtäviin liittyvistä tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa muille toimijoille. Päätoimijalle laissa määritellään myös muita velvollisuuksia, kuten tiedotusvelvollisuus toimintaohjeista ja pelastustoimista sekä velvollisuus turvallisen työympäristön ja työolosuhteiden varmistamisesta. Turvallisuuden hallinta on yksittäisiä organisaatioita haastavampaa työpaikoilla, joilla työskentelee useita eri toimijoita. Tällaisilla yhteisillä työpaikoilla turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että eri osapuolet ovat tietoisia omista turvallisuustehtävistään ja toimivat niiden mukaisesti. Yhteisillä työpaikoilla merkittäviksi tekijöiksi turvallisuuden hallinnassa nousevat toimiva 6

19 turvallisuusjohtaminen sekä toimijoiden väliset selkeät ja toimivat pelisäännöt. Myös töiden ennakkosuunnittelun ja yhteensovittamisen merkitys korostuvat yksittäisiä työpaikkoja enemmän. 1.3 LISÄTIETOA Hämäläinen, P. & Anttila, S. (2008): Onnistuneen työterveys- ja turvallisuusjohtamisen sisältö ja käytännöt. Seurantatutkimus. Työsuojeluhallinto, Työsuojelujulkaisuja 85, Tampere. 67 s. Saatavissa: Hämäläinen, P. & Lanne, M. (2001): Onnistuneen turvallisuusjohtamisen sisältö ja käytännöt. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto, Tampere. 84 s. OHSAS 18001:fi (2007). Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Vaatimukset. 3. painos. Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki. 54 s. OHSAS 18002:fi (2003). Ohjeita OHSAS 18001:n soveltamiseksi. 2. painos. Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki. 52 s. Työturvallisuuslaki (738/2002). Saatavissa: 1.4 LÄHTEET Koskinen, T. & Mironen, A. (2003): Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki. 84 s. Saatavissa: Viitattu Miten turvallisuus hallitaan teollisuuden yhteisillä työpaikoilla. Työterveyslaitos. Saatavissa: Viitattu Mäkinen, K. (2007): Organisaation strateginen kokonaisturvallisuus. Edita, Helsinki. 198 s. Turvallisuusjohtaminen (2002). Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35, Tampere. 9 s. Saatavissa: Viitattu Turvallisuusjohtaminen. Työturvallisuuskeskus. Saatavissa: Viitattu Yhteinen työpaikka (2007). Työsuojelupiirit. Saatavissa: Viitattu Yhteinen työpaikka. Työturvallisuuskeskus. Saatavissa: Viitattu Työturvallisuuslaki (738/2002). Saatavissa: Viitattu

20 2 TURVALLISUUS PALVELUTUOTANNOSSA 2.1 TURVALLISUUS OSAKSI PALVELUKOKONAISUUTTA Menestyksekkään palvelun tulee tyydyttää asiakastarpeet. Yhä useampi teollisuudessa toimiva yritys kiinnittää enenevässä määrin huomiota alihankkijoidensa ja palvelun tarjoajien turvallisuuden tasoon arvioidessaan mahdollisia yhteistyökumppaneitaan. Palvelujen ja niiden toteuttamisen halutaan olevan turvallisia. Palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa turvallisuutta tulee tarkastella yhtenä osana toimivaa kokonaisuutta. Turvallisuus ei ole erillinen seikka, joka tulee liittää palveluun vasta sitä suoritettaessa. Palvelun turvallisuus tulee huomioida jo palvelustrategiassa, -ideassa sekä -tuotteessa, jotta itse palvelutapahtuman voidaan olettaa olevan turvallinen. Jos turvallisuutta ei ole asetettu yhdeksi palvelustrategian tavoitteeksi, se ei tule toteutumaan palvelutapahtumissa. Turvallisuuden jättäminen huomiotta strategiassa kuvastaa johdon esimerkin puutetta, jolloin työntekijät eivät koe turvallisuutta tärkeäksi. Palveluidean yhteydessä turvallisuus voidaan tehdä helposti asiakkaan ymmärrettäväksi, jolloin turvallisuutta voidaan käyttää apuna myös palvelun markkinoinnissa sekä tarjous- ja sopimusneuvotteluissa. Palvelutuotteen tulee puolestaan olla turvallinen, jotta työskentelytavat palvelua suoritettaessa ovat turvallisia. Palvelun turvallisuutta ei voida varmistaa vasta asiakaskohteissa työntekijöiden voimin. Palvelun turvallisuus on olennainen osa kokonaispalvelua. Turvallisuus osaltaan määrittää miten laadukkaaksi asiakas kokee tuotetun palvelun. Työtapaturmat ja niiden aiheuttamat viivästykset seuraamuksineen eivät ole asiakkaiden toiveena, vaan toiminnan halutaan olevan häiriötöntä ja sujuvaa. Turvallisuus tuleekin huomioida palvelun kehittämisen eri vaiheissa. Erilaisten muutosten, kuten palvelun kehittymisen, tuotantomenetelmien muuttumisen ja asiakaskohteiden vaihtumisen, vaikutukset turvallisuuteen tulee arvioida. 2.2 MALLIN HYÖDYNTÄMINEN PALVELUN TARJOAMISESSA Malli on kehitetty teollisuuden palveluita tarjoaville yrityksille työturvallisuustoiminnan järjestämisen tueksi. Kun organisaation oma turvallisuustoiminta on saatettu riittävän hyvälle tasolle, voidaan sitä hyödyntää palvelun tarjoamisessa. Mallin avulla palveluntuottajat voivat palveluita markkinoidessaan osoittaa, miten turvallisuusasiat on järjestetty yrityksessä ja miten toimintaa pyritään kehittämään. Hyvä työturvallisuustaso kuvastaa kokonaistoiminnan laatua ja tasokkuutta. Konkreettiset todisteet, kuten toimiminen kehitetyn mallin mukaan, auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten palvelun tuottajan aikoo toimia turvallisuutta edistävästi. Tasokkaan turvallisuustoiminnan avulla voidaan edesauttaa asiakkaalle tärkeän häiriöttömän, sujuvan ja aikataulussa pysyvän toiminnan saavuttamista. 8

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2002 Esipuhe Turvallisuusriskien hallinnasta ja johtamisesta

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla Arto Helovuo M.Sc. (Human Factors and Systems Safety) Lentokapteeni, Finnar Oyj Toimialajohtaja, Qreform Oy Joka kymmenes potilas Study

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos?

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Aluehallintovirasto Tiina Ranta ja Soili Martikainen Arjen turvallisuustyön lähtökohdat

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät

Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät Kohteen/ teollisuusalan tuntemus prosessiturvallisuuden merkitys omassa työssä osa ammattitaitoa Säännöllisen kunnossapidon merkitys ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

PERA HANKE. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa

PERA HANKE. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa PERA HANKE PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa 1.6.2014-31.8.2015 PERA II jatkohanke 1.9.2015-30.4.2016 10.5.2016 1 HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Toimintaperiaateasiakirja

Toimintaperiaateasiakirja Ohje 10/2015 24.8.2015 0 (10) Tukes-ohje 10/2015 Toimintaperiaateasiakirja ja Ohje 10/2015 24.8.2015 1 (10) Sisältöalue Toimintaperiaateasiakirjaa koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 11.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMALIIKENTEEN HALLINTAPALVELUN TARJOAJIEN TURVALLI- SUUDENHALLINTAJÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä 1 Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta Pietikäinen, E., Reiman, T., Macchi, L. & Oedewald, P. 26.1.2011 Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät,

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Työsuojelun tavoitteet: Turvalliset ja terveelliset työolot Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen Tärkeää: Osa jokapäiväistä työntekoa Yhdessä luotuja työsuojelukäytäntöjä

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta

Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta Turvallisuuskulttuuri mitä se on? Organisaatiokyvykkyys turvallisuuden näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri tapa onnistua Työturvallisuuskeskus Oulu

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot