OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma Raportti 7.10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10."

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma Raportti

2 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma johtaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on agrologi (AMK), englanniksi Bachelor of Natural Resources. Opinnoissa yhdistyvät alan käytäntö ja teoria. 2. AGROLOGI (AMK) -KOULUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA OSAAMISTAVOIT- TEET Suomalainen maaseutu ja maatilatalous muuttuvat osana muuta yhteiskunnallista ja elinkeinojen kehitystä. Eurooppalainen maatalouspolitiikka ja kansainvälistyvät markkinat muodostavat maaseutuelinkeinojen toimintaympäristön. Jotta tulevaisuuden haasteista selvitään, tarvitaan ennakoivaa korkeatasoista ammatillista osaamista. Laadukkaan ja turvallisen ravinnon ja sen raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä. Maatalous ja elintarvikeketju pysyvät kannattavina ja elinvoimaisina, jos toiminta on asiakaslähtöistä ja hyvin johdettua. Tärkeitä tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, ympäristöstä huolehtiminen, toisiaan täydentävät maaseutuelinkeinot ja myös kokonaisuutena elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu. Agrologi (AMK) on aktiivinen, verkostoitunut ja kansainvälisesti ajatteleva ammattilainen, jolla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Agrologi tuntee maaseutuelinkeinot ja niiden monipuolisen yritystoiminnan. Ammattitaidossa korostuvat liikkeenjohdolliset taidot. Lisäksi hän osaa soveltaa ja käyttää tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Agrologi tuntee perusteellisesti maatilatalouden biologiset prosessit sekä maaseutuelinkeinojen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen. Hänellä on vahva ammatti-identiteetti sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun hyväksi. Osaamisprofiili Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys Ympäristöosaaminen Ammatillinen erityisosaaminen Osaamisalueen kuvaus (tiedollinen ja taidollinen osaaminen, ammatilliset kompetenssit) tuntee maatilakokonaisuuden ja osaa suunnitella ja järjestää siihen kuuluvat toiminnot ja työt osaa viljellä peltoja tarkoituksenmukaisella tavalla ja kannattavasti osaa hoitaa, ruokkia ja jalostaa tuotantoeläimiä kannattavasti ottaen huomioon niiden terveyden ja hyvinvoinnin osaa suunnitella maatilataloudessa tarvittavan teknologian ja energian käytön, niin että se on tehokasta ja turvallista osaa hoitaa ja käyttää metsää taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla tuntee maaseudun toimijaverkostot ja osaa toimia asiantuntijana ja vaikuttajana näissä verkostoissa tuntee kansallisen ja kansainvälisen maaseutupolitiikan ja tietää niiden vaikutukset alueiden, maaseudun ja maatalouden toimintaedellytyksiin ja kehittymiseen hallitsee yritystoiminnan periaatteet ja liiketoiminnan osa-alueet osaa johtaa ja kehittää monialaista maaseutuyritystä suunnitelmallisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavalla tietää oman toiminnan ympäristövaikutukset tuntee maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää yritystä ympäristövastuullisesti osaa kehittää valitsemaansa erityisosaamisaluetta ja toimia alan asiantuntijatehtävissä 2

3 Ammatillisten kompetenssien lisäksi koulutus kehittää yleistä työelämässä vaadittavaa osaamista. Yleiset kompetenssit Itsensä kehittäminen Eettinen osaaminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen Kansainvälisyysosaaminen Osaamisalueen kuvaus osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen tuntee tutkimus- ja kehittamistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä osaa suunnitella ja organisoida toimintaa omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla alallaan 3

4 3. OPINTOJEN RAKENNE JA ETENEMINEN Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät yleensä 4 vuotta, mutta ne on mahdollista tehdä myös 3½ vuodessa, koska harjoittelut sijoittuvat pääosin kesäajalle. PERUSOPINNOT 110 op AMMATTIOPINNOT 50 op HARJOITTELUT 50 op Maatalousharjoittelu 30 op Työelämäharjoittelu 20 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op OPINNÄYTETYÖ 15 op Perusopinnoissa (110 op) on sekä yleisiä että ammatillisia opintoja. Ne antavat laajan ammattisivistyksellisen pohjan ammattiopinnoille (50 op). Ammattiopinnot sijoittuvat kolmanteen ja neljänteen opiskeluvuoteen. Maatalousharjoittelu tapahtuu oppilaitoksen kanssa sopimuksen tehneillä maatiloilla ja/tai hevostalousyrityksissä. Työelämäharjoittelun aikana työskennellään asiantuntijuutta edellyttävissä alan työpaikoissa, mm. maaseutuhallinnossa, neuvonnassa, tutkimuslaitoksissa, yrityksissä tai muissa alan organisaatioissa. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muiden yksiköiden ja oppilaitosten tarjonnasta, kunhan ne täyttävät ammattikorkeakoulutason. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden aikana. Opintojen eteneminen opiskeluvuosina: 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yhteensä 60 op 60 op 60 op 60 op 240 op Lukukausi 1. syksy 1. kevät 1. kesä 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. kevät 3. kesä 4. syksy 4. kevät Opintopisteet op Perusopinnot op Harjoittelut op Ammattiopinnot ~14 ~11 ~10 ~15 50 op Vavat (laskenn.) op Opinnäytetyö op 4

5 4. VUOSITEEMAT JA NIIDEN TUOTTAMA OSAAMINEN Opinnot muodostavat opiskelupolun, joka koostuu vuositeemoista ja niiden moduuleista ja jossa uusi osaaminen rakentuu aiemmin opitulle. Kukin moduuli sisältää opintojaksojen yhteisen aloitus- ja loppuseminaarin. Oppimisympäristönä ovat oppilaitoksen lisäksi alan yritykset ja organisaatiot, tutkimus- ja kehityshankkeet ja verkostot sekä kotimaassa että ulkomailla. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähteminen onnistuu parhaiten toisen tai kolmannen vuoden keväällä. Myös harjoittelut ja opinnäytetyön voi tehdä osittain tai kokonaan ulkomailla.. 1. vuosi: Maatilatalouden perusteet ja oppimisen taidot 60 op Alateemat Maatilataloutta oppimaan (syksy) 24 op Maatilan perusprosesseja (kevät) 24 op Kevät ja kesä maatilalla (harjoittelua - alkukesä) 12 op Saat opiskelussa tarvitsemasi oppimis- ja tiedonhankintataidot ja vahvistat osaamistasi tietotekniikassa sekä kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Perehdyt maa- ja metsätalouden perusteisiin sekä teoriassa että käytännössä. Saat käsityksen alan ammatillisesta toimintaympäristöstä 2. vuosi: Maaseudun elinkeinot Suomi osana Eurooppaa 60 op Alateemat Maatilan syksy vuoden tulos (harjoittelua - loppukesä) 15 op Tuotantoprosessit ja toimintamallit (syksy) 21 op Kansainvälinen toimintaympäristö (kevät) 24 op Hyödynnät tietojasi ja taitojasi vaativienkin ammatillisten ongelmien ratkaisemisessa. Itsearviointitaitosi kehittyy. Tietämyksesi maaseutuelinkeinoista, mm. maatilayrittämisestä ja maatilan biologisista ja teknologisista prosesseista syvenee ja ammatillinen näkemyksesi ja kiinnostuksesi laajenee kansainväliseksi. Löydät ammatillisen kiinnostuksenkohteesi. 3. vuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot 60 op Alateemat Maaseudun verkostoituva työelämä (syksy) 24 op Tutkimus yrittäjän tukena (kevät) 24 op Toimijana työelämässä (harjoittelua - alkukesä) 12 op Kehityt kriittisessä ammatillisessa ajattelussa ja itseohjautuvuudessa. Saat valmiuksia ja työkaluja suunnitella ja johtaa maatilakokonaisuutta tai muuta yritystä sekä toimia verkostomaisesti. Syvennät osaamistasi valitsemassasi erityisalueessa. 4. vuosi: Maaseudun asiantuntijaksi 60 op Alateemat Asiantuntijan roolit (harjoittelua - loppukesä) 8 op Asiantuntija vaikuttajana (syksy) 24 op Tulevaisuuden haasteita (kevät) 28 op Otat haltuusi valitsemasi ammatillisen erityisalueen ja saat kokonaiskäsityksen maaseudun toimintaympäristöstä. Vahvistat verkostotyö- ja vaikuttamisosaamistasi. Opit käyttämään ja soveltamaan tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä tuottamaan uutta tietoa mm. opinnäytetyössäsi. 5

6 5. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5.1 Opetussuunnitelman sisältömoduulit AGROLOGI (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma , 240 op Työelämäharjoittelu 20 op (3. opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä) Toimijana työelämässä 12 op Asiantuntijan roolit 8 op Kasvinviljely ja viljelyteknologia 5 op Kotieläinyrittäminen 20 op - Nautakarja 10 op -Yrityksen suunnittelu ja seuranta 10 op Maaseutu yhteiskunnassa 19 op English for Profession and Networks, eurooppalainen maaseutupolitiikka, yhteisöviestintä yrkessvenska, vaikuttajana yhteiskunnassa Kasvinviljely 16 op Kasvinviljelyn perusteet, viljelyolosuhteet, kasvinviljelyn suunnittelu, kasvisto Kotieläintuotanto ja -teknologia 5 op Perusopinnot 110 op (1. 4. opiskeluvuonna) Kotieläintuotanto 13 op Kotieläinten hoito, kotieläinfysiologia, kotieläintuotannon järjestäminen, kotieläinjalostus ja tuotannon suunnittelu Ammattiopinnot 50 op Maatalousteknologia 10 op Maatilan tietojärjest. ja teknologia 5 op Metsätuotanto ja ympäristö 8 op Maatilan työkoneet ja koneketjut, koneellistamisen ja energiaratkaisujen suunnittelu, maatilarakentaminen Maatilametsänhoito, maatila- ja globaali ympäristö Maatalousharjoittelu 30 op (1. opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä) Johdatus maaseutuelinkeinoihin 3 op, kevät ja kesä maatilalla 12 op maatilan syksy vuoden tulos 12 op, harjoittelukirja 3 op Opinnäytetyö 15 op (3. 4. opiskeluvuonna) Yritystalous 12 op Yrittäjyys ja johtaminen 15 op Maatilayrittäminen, maatilayrityksen talous, liiketoiminnan perusteet Menetelmäopinnot 32 op Opiskelijana amk:ssa tietotekniikka osaamisen apuna, matematiikka, asiantuntijaviestintä, English for Working Life, kemia, tutkimusmenetelmät, projektit kehittämisen välineenä V a p a a s t i v a l i t t a v a t o p i n n o t 15 op Opintoja voi hakea myös virtuaaliammattikorkeakoulun tarjonnasta osoitteessa Näiden opintojen sijoittaminen osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa edellyttää oppilaitoksen hyväksymistä. Lisätietoja opettajatuutorilta. Työelämäläheisyys opinnoissa Kaikissa opintojaksoissa pyritään hyödyntämään aitoja työelämästä tulevia teemoja ja kehittämistehtäviä. Opintojakso voidaan suorittaa pelkästään näihin teemoihin perustuen tai kehittämistehtävät voivat olla opintojakson vaihtoehtoinen suoritustapa. Joillakin opintojaksoilla kehittämistehtävät ovat opintojakson osasuoritus. Työelämälähtöiset suoritustavat kuvataan kunkin opintojakson yhteydessä. Työelämälähtöisissä teemoissa ja kehittämistehtävissä opiskelijalla on suuri vastuu toimeksiannon hankinnassa, tehtävän suorittamisessa ja raportoinnissa. Opettaja toimii asiantuntijana ja tuutorina. Näin opiskelija harjaantuu kantamaan vastuunsa ja on valmiimpi kohtaamaan työelämän haasteet heti valmistuttuaan. 6

7 5.2 Opintojen sijoittuminen opiskeluvuosiin MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA 240 op Agrologi (AMK) Opintokokonaisuudet ja -jaksot op 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Perusopinnot 110 op Menetelmäopinnot 32 op LMAP151 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 4 x x x x x x x x LMAP152 Tietotekniikka osaamisen apuna 3 x LMAP153 Matematiikka 3 x LMAP154 Asiantuntijaviestintä 5 x LMCE155 English for Working Life 3 x LMAP156 Kemia 4 x LMAP157 Projektit kehittämisen välineenä 5 x x LMAP158 Tutkimusmenetelmät 5 x Kasvinviljely 16 op LMAP251 Kasvinviljelyn perusteet 5 x LMAP252 Viljelykasvit ja viljelyolosuhteet 4 x LMAP253 Kasvinviljelyn suunnittelu 4 x LMAP254 Kasvisto 3 kesällä Kotieläintuotanto 13 op LMAP351 Kotieläinten hoito 3 x LMAP352 Kotieläinfysiologia 3 x LMAP353 Kotieläintuotannon järjestäminen 3 x LMAP354 Kotieläinjalostus ja ruokinnan suunnitt. 4 x Maatalousteknologia 10 op LMAP451 Maatilan työkoneet ja koneketjut 4 x LMAP452 Koneellistamisen ja energiaratk. suunn. 3 x LMAP453 Maatilarakentaminen 3 x Metsätuotanto ja ympäristö 8 op LMAP551 Maatilametsänhoito 4 x LMAP552 Maatila- ja globaali ympäristö 4 x Yritystalous 12 op LMAP651 Maatilayrittäminen 4 x LMAP652 Maatilayrityksen talous 4 x LMAP653 Liiketoiminnan perusteet 4 x Maaseutu yhteiskunnassa 19 op LMCE751 English for Profession and Networks 5 x LMAP752 Eurooppalainen maaseutupolitiikka 4 x LMAP753 Yhteisöviestintä 4 x LMCR754 Yrkessvenska 3 x LMAP755 Vaikuttajana yhteiskunnassa 3 x Harjoittelut 50 op Maatalousharjoittelu 30 op LMAH151 Johdatus maaseutuelinkeinoihin 3 x LMAH152 Kevät ja kesä maatilalla 12 x LMAH153 Maatilan syksy - vuoden tulos 12 x LMAH154 Harjoittelukirja 3 x Työelämäharjoittelu 20 op LMAH251 Toimijana työelämässä 12 x LMAH252 Asiantuntijan roolit 8 x LMAO151 Opinnäytetyö 15 op x x x x 7

8 Opintokokonaisuudet ja -jaksot syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Ammattiopinnot 50 op Kotieläinyrittäminen 20 op Nautakarja 10 op LMAA251 Maidontuotanto 3 x LMAA252 Lihantuotanto 3 x LMAA253 Nautakarjateknologia 4 x Yrityksen suunnittelu ja seuranta 10 op LMAA351 Kannatt.tekijät ja keh.mahdollisuudet 4 x LMAA352 Maatilan sukupolvenvaihdos 3 x LMAA353 Laskentatoimen perusteet 3 x Kotieläintuotanto ja -teknologia 5 op LMAA254 Eläinterveydenhuolto 5 x Yrittäjyys ja johtaminen 15 op LMAA354 Liikekirjanpidon sovelt. ja analysointi 5 x LMAA355 Maksuvalmius ja budjetointi 5 x Maaseutuelinkeinojen mahdollisuudet LMAA356 ja johtaminen 5 x Kasvinviljely ja viljelyteknologia 5 op LMAA451 Tuottava kasvinviljely 5 x Maatilan tietojärjestelmät ja teknologia 5 op LMAA551 Maatilan teknologia 5 x op 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi 4.vuosi 8

9 5.3 Opintojaksot ja opiskelumoduulit Opintojaksot on esitelty opiskeluvuosittain ja alateemoittain moduuleina. Kunkin moduulin aluksi on sen tavoite ja sen jälkeen moduuliin kuuluvat opintojaksot. Kuhunkin moduuliin voi kuulua kokoava tehtävä, joka sisältyy moduulin opintojaksoihin. Poikkeuksena ovat harjoittelut, opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot. Harjoittelut ajoittuvat kesään ja jakaantuvat kahdelle lukuvuodelle. Niihin kuuluvat osat on kuitenkin esitelty yhtenä kokonaisuutena kevätmoduulin kohdalla. Opinnäytetyön kuvaus on kolmannen opiskeluvuoden syksymoduulissa. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot on esitelty opetussuunnitelman lopuksi. 1. opiskeluvuosi: Maatilatalouden perusteet ja oppimisen taidot 60 op Maatilataloutta oppimaan 24 op (1. syksy) Tavoite: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulun ja osaa opiskella siellä. Hän hallitsee oppimista tukevia taitoja ja osaa käyttää oppimisen työkaluja. Opiskelija tutustuu luonnonvara-alaan ja ymmärtää agrologin ammatin tuotannolliset, taloudelliset ja ekologiset osaamisvaatimukset. Hän saa perusvalmiuksia maatilalla työskentelyyn, ammatillisen tiedon käsittelyyn sekä sen käytäntöön soveltamiseen. Ammatillinen erityisosaaminen Op Maatilataloutta oppimaan 24 LMAP151 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 4 x x x x LMAH151 LMAP152 Johdatus maaseutuelinkeinoihin Tietotekniikka osaamisen apuna Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 3 x x x x 3 x LMAP153 Matematiikka 3 x x x LMAP351 Kotieläinten hoito 3 x LMAP451 Maatilan työkoneet ja koneketjut 4 x LMAP551 Maatilametsänhoito 4 x x LMAP151 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 4 op LMAP151a Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin 1,5 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulujärjestelmän ja sen toimintaa ohjaavat lait, asetukset, ohjeet, ja säännöt. Hän tutustuu opiskeluympäristöön ja osaa käyttää opiskelua edistäviä tukipalveluita. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun, arviointiin, palautejärjestelmään ja yksikön kansainväliseen toimintaan. Hän hahmottaa informaatiolukutaidon sisällön ja ymmärtää tiedonhankintaprosessin merkityksen ammatillisena työkaluna sekä osaa käyttää kirjastopalveluita. Sisältö ja toteutus: Savonia-ammattikorkeakoulu ja Iisalmen tulosalue opiskeluympäristönä. Ammattikorkeakoulua ohjaavat säädökset, ohjeet, säännöt ja sopimukset. Opiskelun tukipalvelut, ohja- Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 9

10 us- ja neuvontapalvelut, opetussuunnitelma, koulutusohjelman rakenne ja sisältö, opiskelumenetelmät, arviointi, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Opiskelijayhdistystoiminta ja opiskelijatuutorijärjestelmä. Kansainvälinen toiminta, kielten ja viestinnän opiskelu. Tiedonhankintaprosessi ja kirjaston käyttö. Suur- ja pienryhmäluennot, verkko-opiskelu. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen. Harjoitustehtävien suorittaminen. LMAP151b Ammatillinen kehittyminen ja urasuunnittelu 2,5 op Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee uraansa ja opiskeluaan. Hän arvioi oppimistaan ja ammatillista kehittymistään ammattikorkeakoulujen yleisten ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman osaamisvaatimusten mukaisesti. Opiskelija oppii itsearviointitaitoja ja oppii antamaan sekä vastaanottamaan palautetta. Hän hankkii työnhakuvalmiuksia ja osaa markkinoida ammatillista osaamistaan. Sisältö ja toteutus: Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma ja ammatillinen osaamisprofiili. Itsetuntemus oppimisessa, opiskelutaidot, opiskelumenetelmät. Urakehitys, jatkoopiskelumahdollisuudet, työnhakuprosessi ja näyteportfolio. Palautekyselyt. Suoritustapa: Henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sekä ammatillisen osaamisen arviointi vuosittain. Aktiivinen osallistuminen verkko-ohjaukseen, yksilö- ja ryhmäohjauksiin sekä tiedotustilaisuuksiin. Näyteportfolion laatiminen. Palautekyselyihin vastaaminen. LMAH151 Johdatus maaseutuelinkeinoihin 3 op Tavoitteet: Opiskelija tutustuu nykyaikaisen maatilan toimintaan perehtymällä tilan olosuhteisiin ja tuotantotapaan. Hän paneutuu hänelle annettujen kysymysten ohjaamana tilan peltojen maalajeihin ja kasvukuntoon, tuotantoeläimiin, koneisiin ja laitteisiin sekä tuotantorakennuksiin. Hän oppii ottamaan huomioon työturvallisuuden tärkeyden maatilan työskentelyssä. Hän saa kokonaiskuvan elinkeinohaaran käytännön toiminnasta maatilalla ja hänen ammattialan valintansa sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat. Sisältö ja toteutus: Perehtyminen maatilakokonaisuuteen ohjattujen kysymysten avulla. Osallistuminen niihin töihin, mihin opiskelija pystyy. Tilan hankinta tutustumisjaksoa varten. Kahden viikon työskentely ao. maatilalla (mieluiten muulla kuin kotitilalla). Hevostalouteen suuntautuvat voivat olla toisen viikon hevostilalla tai hevostalousyrityksessä. Suoritustapa: Raportin laadinta ja yhteinen palautetilaisuus jakson päätyttyä. LMAP152 Tietotekniikka osaamisen apuna 3 op Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tietotekniikkaa opiskelussa, hyödyntää tietoverkkoja, hallitsee käyttöjärjestelmän perusteet, osaa käyttää työvälineohjelmia ja tuntee tietoturvan merkityksen omassa ammatissaan. Sisältö ja toteutus: Oppilaitoksessa käytettävät tietojärjestelmät, Windows-käyttö, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, internet, tietoturva Internetissä ja oheislaitteiden käyttäminen Suoritustapa: Harjoitustehtävät. LMAP153 Matematiikka 3 op Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa matematiikan taitoja ja tietoja omalla ammattialallaan ja kehittyy päättely- ja arviointitaidoissaan sekä ongelmanratkaisukyvyissään. Sisältö ja toteutus: Yhtälöt ja verranto, geometria, trigonometria, prosentti- ja korkolaskut, jaksolliset suoritukset, rahoitusmuodot, investointilaskelmat, mitta-asteikot ja tilastolliset tunnusluvut. Suoritustapa: Ohjatut laskuharjoitukset ja kirjallinen koe LMAP351 Kotieläinten hoito 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kotieläinten tuotantoympäristövaatimukset ja perehtyy kotieläinten hoitoon. Hän tuntee eri tuotantovaiheissa olevien kotieläinten rehut, rehuarvot ja ruokinnan perusteet. Hän osaa hoitaa kutakin eläinryhmää sen ikä, käyttö ja tuotantovaihe huomioiden. Sisältö ja toteutus: Eläinten pito tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta, sika ja hevonen. Navetta-, sikala- ja talliolosuhteet. Rehujen käyttö, ruokinta- ja hoitokäytänteet sekä lypsy ja maidon käsittely. Luennot, kirjallisuus, työskentely kotieläinsuojissa. Suoritustapa: Harjoitustyöt, työharjoitukset kotieläinsuojissa, tentti. 10

11 LMAP451 Maatilan työkoneet ja koneketjut 4 op Tavoite: Opiskelija tutustuu tärkeimpiin maataloudessa käytettäviin työkoneisiin, niiden käyttöön sekä niiden toimintaperiaatteisiin. Hän osaa muodostaa näistä koneketjuja tuottavan tilan tarpeisiin huomioiden ajankäytön sekä kapasiteetin. Sisältö ja toteutus: Traktorin toimintaperiaate, traktorin käyttö ja ajaminen, työkoneiden toimintaperiaatteet ja käyttö. Suoritustapa: Ajoharjoitukset, kirjalliset harjoitustyöt, tentti. Traktorinajoharjoitukset voidaan korvata näytöllä. LMAP551 Maatilametsänhoito 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee pääpuulajit ja niiden kasvuvaatimukset, tietää metsänhoidon ja metsänuudistamisen perusteet sekä hallitsee perusteet metsänhoitotöistä. Hän osaa hoitaa ja käyttää metsää kestävästi ja ymmärtää metsätalouden ympäristövaikutukset. Sisältö ja toteutus: Kasvupaikat, kehitysluokat, puulajit. Uudistaminen, taimikonhoito, harvennukset. Puukauppa, hakkuu, kuljetus, mittaus. Pystykarsinta, ojitus, tiet, lannoitus. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, kuulustelu. Maatilan perusprosesseja 24 op (1. kevät) Tavoite: Opiskelija tuntee maatilan biologiset, kemialliset, taloudelliset ja tekniset perusprosessit. Opiskelija vahvistaa osaamistaan suullisen ja kirjallisen viestinnän taidoissa sekä tiedonhankinta- ja vuorovaikutustaidoissa. Opiskelija saa perustiedot ja -taidot maatilatyöskentelyä varten. Ammatillinen erityisosaaminen Op Maatilan perusprosesseja 24 LMAP154 Asiantuntijaviestintä 5 x x x LMAP156 Kemia 4 x x x LMCE155 English for Working Life 3 x x x x LMAP251 Kasvinviljelyn perusteet 5 x x x LMAP352 Kotieläinfysiologia 3 x x LMAP651 Maatilayrittäminen 4 x x x x LMAP154 Asiantuntijaviestintä 5 op Tavoitteet: Opiskelija laajentaa ja monipuolistaa viestintäosaamistaan. Hän harjaantuu opintojen ja ammatin vaatimaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Opiskelija tuntee oman alansa keskeiset tiedonlähteet ja hallitsee tiedonhankinnan perustaidot. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia lähdeaineistoja ja hyödyntää niitä kirjallisesti ja suullisesti. Hän pystyy kirjoittamaan oman alansa asioista yleispätevästi ja osaa laatia työelämässä tarvittavia asiakirjoja. Opiskelija hallitsee kokouskäytänteet ja osaa hyödyntää vaikuttamisen keinoja viestinnässään. Hän vahvistaa itsearvioinnilla käsitystään itsestään viestijänä ja löytää omat vahvuutensa. Sisältö ja toteutus: Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö. Asioiden johdonmukainen, selkeä, havainnollinen ja tavoitteellinen kirjallinen ja suullinen esittämien: teematyö, raportti, essee, lausunto, aloite, asiakirjoja; puheet ja suulliset esitykset. Kokoukset ja yhdistystoiminnan perusteet. Luennot ja harjoituksia integroituna ammattiaineisiin ja tietotekniikkaan. Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 11

12 Suoritustapa: Itsenäinen työskentely ja aktiivinen osallistuminen esiintymis-, puhe- ja kokousharjoituksiin. Teematyön tekeminen ja esittely integroituna ammattiaineisiin. Kirjalliset ja suulliset tehtävät, tentti, itsearviointi ja oppimispäiväkirja. LMAP156 Kemia 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee aineen rakenteen, sitoutumisen ja kemialliseen reaktioon vaikuttavat tekijät. Hän tuntee happojen ja emästen kemialliset ominaisuudet. Hän ymmärtää ph-käsitteen. Hän tuntee kemikaalilainsäädännön ja osaa käsitellä turvallisesti erilaisia kemikaaleja. Hän tuntee orgaanisen kemian perusteita. Hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jokapäiväisessä työskentelyssä. Sisältö ja toteutus: Aineen rakenne ja ominaisuudet, kemiallinen sitoutuminen, kemialliset reaktiot, olomuodot, ph, hapettuminen ja pelkistyminen, hapot ja emäkset, TVATM, hiilen, typen, rikin ja fosforin kiertokulku, orgaanisen kemian perusteita, maaperän kemiaa. Suoritustapa: Opintokäynnit, laboratorioharjoitukset, työselostukset, tentti. LMCE155 English for working life 3 cr Objectives: The student is able to communicate politely in English in (multi)professional contexts. The student becomes familiar with oral and written use of basic agricultural vocabulary. His/her attitude towards other cultures is positive. Content: Expressing opinions, telephoning in English, , CV and job application, self-promotion, enterprise presentation. Texts, discussions and other exercises on selected professional topics. Accreditation requirements: Course attendance and active participation, completed assignments, presentation. LMAP251 Kasvinviljelyn perusteet 5 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee pääpiirtein kasvien rakenteen ja elintoiminnat. Hän tuntee kasvutekijät, maalajit sekä lannoituksen pääpiirteet sekä maaperän ominaisuudet ja vaikutuksen kasvien kasvuun ja kehitykseen. Hän tuntee kasvien ravinnetarpeet ja lannoitusaineet sekä kalkituksen. Hän tietää haitallisimmat kasvitaudit ja -tuholaiset sekä yleisimmät rikkakasvit ja niiden haitat ja torjuntakeinot. Sisältö ja toteutus: Kasvutekijät, maaperä, ravinteet, lannoitteet ja lannoitus, kalkitus, maan muokkaus sekä vesitalous toteutetaan luentojen, kirjallisuuden ja pienimuotoisten harjoitustöiden kautta. Rikkakasvit ja niiden viljelytekniset ja kemialliset torjuntamenetelmät, rikkakasvien torjuntasuunitelman laadinta sekä rikkakasvitorjunnan erityiskysymykset (hukkakaura, juolavehnä) toteutetaan sekä luento-opetuksena että virtuaalisivustolla laadittavien tehtävien avulla. Haitallisimmat kasvitaudit ja - tuholaiset käsitellään luennoilla. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, harjoitustehtävät, ongelmarikkakasvin torjuntasuunnitelma virtuaaliopiskeluna, pienimuotoiset maalajien ja kasvintuhoojien tunnistamistentit sekä teoriatentit. LMAP352 Kotieläinfysiologia 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee kotieläinten elimistön rakenteen ja toiminnan. Sisältö ja toteutus: Tukirangan rakenne, lihakset, veri- ja verenkierto, iho ja karvapeite, lämmönsäätely, hermosto ja aistinelimet, hormonit, erityselimet, ruoansulatuselimistö, energia- ja valkuaisaineenvaihdunta, utareen rakenne ja maidonmuodostus, lisääntyminen ja kasvu, luennot, kirjallisuus, demonstraatiot, ryhmätyöt. Suoritustapa: Harjoitustyöt, tentti. LMAP651 Maatilayrittäminen 4 op Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa maatilayrittämisen taloustoiminnot. Opiskelija suoriutuu maatilan verokirjanpidosta ja veroilmoituksesta. Opiskelija tuntee omaisuuden arvioinnin ja kannattavuuslaskennan periaatteet ja osaa tehdä niihin liittyviä laskelmia, kuten katetuoton ja kiinteät kustannukset. Sisältö ja toteutus: Maatila yrityksenä. Maatalouden tuotantotekijät, omaisuusosat ja maatilan työt. Maatalouden verokirjanpito ja veroilmoituksen laadinta. Maatilayrityksen suunnittelun perusteet: kannattavuuslaskenta, katetuotto ja kiinteät kustannukset eri tuotantosuunnille. Katetuottolaskelmat liittyvät kotieläintuotannon ja kasvinviljelyn opintoihin ja kiinteät kustannukset teknologian opintoihin. Tutustutaan aiheeseen liittyvään englanninkieliseen ammattisanastoon. Katetuottolaskelma tehdään toimivalle yritykselle, jonka opiskelija itse hankkii. Suoritustapa: Ryhmätyöt, harjoitustyöt ja tentit. 12

13 Maatalousharjoittelu 30 op (1. kesä) Tavoite: Opiskelija perehtyy käytännössä maatilaalouteen kasvukauden aikana. Hän oppii peltoviljelyn, kotieläintuotannon ja muita maatalouden töitä. Hän oppii työelämän pelisäännöt ja saa valmiudet selviytyä maatalouden tehtävistä omatoimisesti. Opiskelija perehtyy tilakokonaisuuteen kuvaamalla maatilan toimintaa erilaisin selonteoin ja tunnusluvuin. Opiskelija kokoaa osaamisensa harjoittelukirjaan. Harjoittelu koostuu seuraavasti: 1/3 kotieläintuotannon töitä, 1/3 peltoviljelyn töitä ja 1/3 muita töitä (esim. metsätyöt, rakennustyöt ja kotitaloustyöt). Hevostalouteen suuntautuvilla kotieläintuotannon työt ja muut työt voivat koostua hevostalouden töistä. Ammatillinen erityisosaaminen Op Maatalousharjoittelu 30 LMAH152 Kevät ja kesä maatilalla 12 x x x x x x x LMAH153 Maatilan syksy vuoden 12 x x x x x x x x tulos LMAH154 Harjoittelukirja 3 x x x x x x LMAH152 Kevät ja kesä maatilalla 12 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy käytännössä maatilatalouteen osallistumalla tilan luontaisiin peltoviljelyn kevättöihin sekä kotieläintuotannon töihin. Hän oppii uusia työtapoja, koneiden käyttöä, töiden suunnittelua ja sosiaalisia taitoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Sisältö ja toteutus: Työskentely oppilaitoksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa työtehtävissä sekä pelloilla että kotieläinten hoitotöissä 40 työpäivää. Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Kasvukauden sään seuranta harjoittelutilalla. Suoritustapa: Työnantajan hyväksymä työaikaraportointi ja postitus harjoittelun ohjaajalle kuukausittain. LMAH153 Maatilan syksy vuoden tulos 12 op Tavoitteet: Opiskelija jatkaa työtehtävien oppimista osallistumalla edelleen kasvukauden etenemisen mahdollistamiin vaihteleviin töihin. Hänen ammatillinen osaamisensa käytännön työtehtävissä vahvistuu. Hän oppii sekä suunnittelemaan että johtamaan töitä ja niiden toteutusta. Hän havainnoi vaihtelevien sääolosuhteiden vaikutusta maatilan taloudelliseen tulokseen. Sisältö ja toteutus: Työskentely harjoittelutilan ajankohtaisissa työtehtävissä 40 työpäivää. Painopisteenä sadonkorjuuajan työt ja valmistautuminen sisäruokintakauden vaatimuksiin. Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Sään seuranta harjoittelutilalla. Suoritustapa: Työnantajan hyväksymä työaikaraportointi ja postitus harjoittelun ohjaajalle kuukausittain. Työtodistus ja työnantajan arviointi. LMAH154 Harjoittelukirja 3 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy tilakokonaisuuteen kuvaamalla maatilan toimintaa erilaisin selonteoin ja tunnusluvuin. Talouslaskelmien kautta hän oppii ottamaan huomioon suunnittelun merkityksen tilan taloudenpidossa. Sisältö ja toteutus: Työkirjanpito, tuotantosuuntien ja työmenetelmien, koneiden, laitteiden ja tuotantorakennusten kuvaukset. Kannattavuuslaskelmien laadinta. Suoritustapa: Kuukausittain laadittavat työkirjanpidot sekä hyväksytysti laadittu harjoittelukirja. Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 13

14 2. vuosi: Maaseudun elinkeinot Suomi osana Eurooppaa 60 op Tuotantoprosessit ja toimintamallit 21 op (2. syksy) Tavoite: Opiskelija tuntee maatilan tuotantoprosessit ja toiminnan. Hän saa perustiedot ja -taidot maataloudessa tehtäviä suunnitelmia varten ja osaa suunnitella maatilan eri tuotantovaihtoehtoja sekä maaseutuyrityksen perustamista. Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan maatilayrittämisestä suunnitelmien avulla. Ammatillinen erityisosaaminen Op Tuotantoprosessit ja toimintamallit 21 LMAP252 Viljelykasvit ja viljelyolosuhteet 4 x x x LMAP353 Kotieläintuotannon järjestäminen 3 x x x x LMAP452 Koneellistamisen ja energiaratkaisujen 3 x suunnittelu LMAP652 Maatilayrityksen talous 4 x x x x x x LMAP653 Liiketoiminnan perusteet 4 x x x x x LMAP252 Viljelykasvit ja viljelyolosuhteet 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee Suomen viljelyolosuhteiden, maaperän sekä säätilan vaikutuksen kasvinviljelyyn. Hän tietää Suomessa viljeltävät viljelykasvit ja osaa yleisimpien viljeltyjen kasvilajien viljelytekniikan. Sisältö ja toteutus: Sääopin perusteet (säteily, lämpötila, kosteus, tuuli, pilvet ja sade), viljelyvyöhykkeet ja niiden merkitys laji- ja lajikevalinnassa. Sääopin perusteita käsitellään luennoilla sekä erilaisten harjoitusten avulla. Yleisimmät peltokasvit ja niiden viljelytekniikka (kasvupaikka, lajikkeet, lannoitus, kylvö, hoito ja sadonkorjuu) toteutetaan opiskelijoiden viljelykasveista laatimien ja esittämien raporttien avulla. Suoritustapa: Luennot, mahdollisesti PBL, hyväksytyt henkilökohtaiset referaatit eri viljelykasveista ja niiden esittäminen. LMAP353 Kotieläintuotannon järjestäminen 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät kotieläintuotannon tuotantosuunnat kokonaisuutena ja niiden perusprosessien järjestämisen huomioiden taloudelliset ja eettiset näkökohdat. Sisältö ja toteutus: Maidontuotanto, naudanlihantuotanto, porsastuotanto ja sianlihantuotanto, siipikarjatuotanto, hevostalous. Eläinmäärät, rehujen tarve, pellon käyttö, rehujen varastointi, ruokinta- ja hoitojärjestelmät, lannan poisto. Tuotantosuuntien työnkäyttö. Luennot, PBL, harjoitustyöt, kirjallisuus. Suoritustapa: Harjoitustyöt, kirjallisuus, portfolio. LMAP452 Koneellistamisen ja energiaratkaisujen suunnittelu 3 op Tavoite: Opiskelija osaa valita tilalle tilakoon edellyttämiä koneita ja laskea niiden uusintatarpeen. Hän osaa määrittää maatilan kasvinviljelytöihin käytettävän ihmistyön määrän. Koneiden valinnassa hän osaa ottaa huomioon laitteiden energian kulutuksen ja osaa arvioida mahdollisten tilatasolla tuotettavien biopolttoaineiden käytön maataloustuotannossa. Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 14

15 Sisältö ja toteutus: Maatilan kasvinviljelyssä tarvittavat työkoneet ja koneellistamisen optimointi: työmenetelmän, konekoon, koneenkäyttömäärän ja ihmistyönmäärän optimointi. Koneyhteistyön tarpeen selvittäminen. Koneiden kesto; kunnossapitokustannus. Konekustannus maatilalla sekä kunkin koneen kasvikohtainen kustannus pinta- alaa ja tuoteyksikköä kohden. Konevuokrat. Biopolttoaineet ja niiden tuottaminen tilatasolla. Kurssilla laaditaan maatilan koneellistamissuunnitelma. Suoritustapa: Luennot, henkilökohtainen harjoitustyö, vierailut, tentti. LMAP652 Maatilayrityksen talous 4 op Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan maatilayrittämisestä suunnitelmien avulla. Opiskelija tuntee maatilayrityksen kokonaisvaltaisen suunnittelun periaatteet, ymmärtää suunnittelun merkityksen ja osaa tehdä katetuottomenetelmän mukaisen taloussuunnitelman maatilalle. Sisältö ja toteutus: Suunnittelun merkitys kehittyvälle maatilalle. Katetuottomenetelmän mukaisen taloussuunnitelman laadinta ja analysointi taulukkolaskennalla. Taloussuunnitelman tekeminen koostuu kolmesta osasta: Aineiston keruu, laskelmien tekeminen ja tulosten analysointi. Taloussuunnitelmaan liittyy maatilan koneellistamiseen, kotieläintuotannon järjestämiseen ja kasvinviljelyn suunnitteluun. Taloussuunnitelma laaditaan toimivalle tietyt kriteerit täyttävälle maatilalle, jonka opiskelija itse hankkii. Suoritustapa: Ryhmätyöt ja henkilökohtainen harjoitustyö. LMAP653 Liiketoiminnan perusteet 4 op Tavoitteet: Opiskelija osaa asettaa liiketaloudellisia tavoitteita ja arvioida niiden menestymismahdollisuuksia. Hän tuntee keskeisimmät markkinoinnin kilpailukeinot ja ymmärtää markkinoinnin kokonaisvaltaisen merkityksen yritykselle. Opiskelija pystyy laatimaan suunnitelman yrityksen perustamiseksi ja hankkii valmiuksia talouden kehittämiseen ja riskien hallintaan. Sisältö ja toteutus: Yrityksen liiketoimintasuunnitelman osa-alueet: Idean suunnittelu, investoinnit ja käyttöpääoma, rahoitus, tulossuunnitelma ja tuotteen hinnoittelu. Markkinoinnin keskeiset osa-alueet ja käytännön toimenpiteet osana yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman valitsemalleen yritysidealle. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista tiedon hankintaa valitulta toimialalta. Tutustuminen aiheeseen liittyvään englanninkieliseen ammattisanastoon. Suoritustapa: Harjoitustehtävät ja tentit. 15

16 Kansainvälinen toimintaympäristö 24 op (2. kevät) Tavoite: Opiskelijalla on entistä laajempi ammatillinen näkemys ja tietämys maaseutuelinkeinoista. Hän osaa etsiä tietoa ja hankkia taitoja myös ulkomailta. Hänellä on kiinnostus oman alansa kansainväliseen yhteistyöhön ja hän osaa tarkastella asioita kansainvälisestä näkökulmasta. Opiskelijan minäkuva ja ammatti-identiteetti vahvistuvat. Ammatillinen erityisosaaminen Op Kansainvälinen toimintaympäristö 24 LMCE751 English for Profession and 5 x x x x Networks LMAP253 Kasvinviljelyn suunnittelu 4 x x x x LMAP354 Kotieläinjalostus ja ruokinnan 4 x x x x suunnittelu LMAP453 Maatilarakentaminen 3 x x x x LMAP552 Maatila- ja globaali ympäristö 4 x x x x LMAP752 Eurooppalainen maaseutupolitiikka LMCE751 English for profession and networks 5 cr Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. 4 x x x x x x x LMCE751a Views to agricultural issues 3 cr Objectives: The student is able to communicate politely and fluently in (multi)professional contexts. He/she masters the oral and written agricultural vocabulary on various topics. The student is able to use English source material. Content: Agricultural issues and work situations, which will be defined yearly in detail.cooperative learning methods, oral and written assignments integrated to other study units in the module. Accreditation requirements: Course attendance and active participation, completed assignments, presentation. LMCE751b Cultural Awareness 2 cr Objectives: The student learns to think on matters from an international perspective and broaden his/her views on foreign cultures. The students understand the basic characteristics of Finnish culture or any other culture of their own. They learn to respect other cultures and are able to see themselves in a global context. Content: Defining culture, cultural dimensions, communication styles, views to various cultures, culture shock. Cooperative learning methods, lectures, presentations. Requirements: Active participation, completed assignments, portfolio LMAP253 Kasvinviljelyn suunnittelu 4 op Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella tilan viljelykierrot sekä tietää siitä saatavat hyödyt. Hän osaa suunnitella lannan käytön ja levityksen, kalkituksen, kylvön ja kasvinsuojelun. Hän osaa käyttää viljelysuunnittelussa mahdollisia ATK-ohjelmia ja valita niistä tilalleen sopivimman. Hän tuntee ympäristötuen ja sen erityisehdot sekä tietää muut hyvän maatalouden ympäristölle asettamat erityisvaatimuk- Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 16

17 set. Opiskelija hallitsee maatilan ympäristövaikutukset, ravinteiden käytön sekä maatilan jäte- ja vesihuollon pääpiirteet. Hän osaa hoitaa maalaismaisemaa viljelyehdot täyttäen. Sisältö ja toteutus: Viljelyn suunnitelmallisuus ja siitä saatavat hyödyt, viljelykierron, lannanlevityksen, kalkituksen, kylvön sekä kasvinsuojelun suunnittelu läpikäydään ensin teoriassa. Esitellään viljelysuunnittelussa käytettävät ATK-ohjelmat ja laaditaan viljelysuunnitelma. Ympäristösuunnitelman laatimiseen, ravinteiden käyttöön ja maatilan ympäristövaikutuksiin perehdytään teoriassa. Maisemanhoito, ympäristötuki ja sen erityisehdot sekä muut ajankohtaiset ympäristöasiat sisältyvät myös harjoitustyönä laadittavaan ympäristösuunnitelmaan. Suoritustapa: Viljely- ja ympäristösuunnitelman laatiminen ohjattuna harjoitustyönä (samalle tilalle kuin taloussuunnitelma).tentit. LMAP354 Kotieläinjalostus ja ruokinnan suunnittelu 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee perinnöllisyyden perusteet ja eläinten jalostettavat ominaisuudet. Hän tuntee eläinten jalostus- ja arvostelumenetelmät, tuntee kansainvälisiä jalostusmenetelmiä ja osaa arvioida niitä eettisesti. Opiskelija tuntee nautakarjan ruokintastrategioita. Hän tietää ravinnontarpeen osatekijät. Hän osaa arvioida rehujen määrän ja laadun ja laatia ruokintasuunnitelman suunnitteluohjelmia käyttäen. Hän osaa toteuttaa ruokintasuunnitelmia huomioiden ruokinnan taloudellisuuden sekä nautojen ruokintakäyttäytymisen ja ruokintafysiologiset näkökohdat. Sisältö ja toteutus: perinnöllisyyden perusteet, jalostettavat ominaisuudet, arvostelumenetelmät, keinosiemennysjalostus, ravinnontarpeen osatekijät, sähköisten tietolähteiden käyttö, rehutaulukot, rehuanalyysit, ruokinnansuunnitteluohjelmat, luennot, harjoitustyöt, ruokinnansuunnitteluohjelman käyttö ja ruokintasuunnitelman laadinta. Suoritustapa: Harjoitustyöt, tentti. LMAP453 Maatilarakentaminen 3 op Tavoite: Opiskelija perehtyy maatilarakentamiseen, rakentamisen suunnitteluun sekä toiminnalliseen suunnitteluun. Hän näkee maatilaympäristön kokonaisuutena, tuntee rakentamismenettelyn sekä ymmärtää rakennetun ympäristön vaikutukset maaseudun maisemaan. Hän osaa lukea rakennuspiirustuksia ja hahmotella tuotantorakennuksen pohjapiirustuksen. Hän osaa täyttää ympäristölupakaavakkeen rakennussuunnitelmalleen. Sisältö ja toteutus: Rakennusluvat, toiminnallinen suunnittelu, kaavat, maatilaympäristöön soveltuvat rakennusmateriaalit. Maatilan pienoismallin laadinta. Kurssi toteutetaan osittain yhdessä Maatilaja globaali ympäristö -opintojakson (LMAP552) kanssa. Suoritustapa: Henkilökohtainen sekä ryhmäkohtainen harjoitustyö, opintokäynnit, portfolio. LMAP552 Maatila- ja globaali ympäristö 4 op Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa globaaliset ja paikalliset ympäristöongelmat sekä ympäristönsuojelun tavoitteet. Hän pyrkii jatkuvasti ottamaan huomioon muuttuvan ympäristön tilan. Hän vaalii kulttuuriympäristöään. Hän tuntee kestävän kehityksen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Sisältö ja toteutus: Luonnon monimuotoisuus, kemiallisoituminen, kompostointi, ilman-, maaperän ja vesiensuojelu, ympäristölainsäädäntö, kestävä kehitys. Kurssi toteutetaan osittain yhdessä Maatilarakentaminen-opintojakson (LMAP453) kanssa. Aktiivinen osallistuminen, PBL. Suoritustapa: Opintokäynnit, portfolio ja pienoismalli. LMAP752 Eurooppalainen maaseutupolitiikka 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee maatalouden tuki- ja rakennepolitiikan keskeisen sisällön. Opiskelija osaa tehdä maatalouden tukihakemukset sekä tuntee niihin liittyvät velvoitteet. Hän tietää eurooppalaisen maatalouden toimintaympäristön, toimijat ja Euroopan unionin hallintorakenteen. Opiskelija tuntee maatalouden ja maaseudun aseman nyky-yhteiskunnassa sekä siihen vaikuttaneen kehityksen. Sisältö ja toteutus: Maatalouden asema yhteiskunnassa ja ajankohtaiset maataloutta koskevat asiat. Maatalouden nykyrakenteeseen vaikuttanut kehitys. Maatalouspolitiikka; tukiehdot ja tukihakemus. Opintojakso linkittyy kasvinviljelyn ja ympäristön suunnitteluun. Tehdään tilamalliharjoitukset sekä laaditaan tukihakemus taloussuunnitelmatilalle. Taloussuunnitelmaa päivitetään tukitietojen osalta. Asiantuntijaluennot tukipolitiikan erityiskysymyksistä. Perehtyminen aiheeseen liittyvään englanninkieliseen ammattisanastoon. Suoritustapa: Ryhmätyöt, harjoitustyöt ja tentti. 17

18 3. vuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot 60 op Maaseudun verkostoituva työelämä 24 op (3. syksy) Tavoite: Opiskelija syventää kotieläintuotannon ja liiketoimintaosaamisen tietämystään ja verkostoitumistaan, hevostalouteen suuntautuva aloittaa suuntautumisopintonsa. Hän saa kokonaiskuvan organisaation viestinnästä, osaa suunnitella ja toteuttaa tapahtumia ja tilaisuuksia sekä viestintää. Opiskelija hankkii toisen kotimaisen kielen osaamisen. Hän alkaa suunnitella opinnäytetyötään. Op Maaseudun verkostoituva työelämä LMAP753 Yhteisöviestintä 4 x x x x x x LMCR754 Yrkessvenska 3 x x x LMAP254 Kasvisto 3 x x x LMAA251 Maidontuotanto 3 x x x x LMAA253 Nautakarjateknologia 4 x x x x x LMAA351 Kannattavuustekijät ja kehittämismahdollisuudet 4 x x x x x x LMAA353 Laskentatoimen perusteet 3 x x Ammatillinen erityisosaaminen Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaan. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen LMAP753 Yhteisöviestintä 4 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy yhteisöviestinnän perusteisiin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä organisaatioiden viestintää. Hän toimii työssään tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja itsenäisesti hyödyntäen kotimaisia ja ulkomaisia verkostoja. Sisältö ja toteutus: Yhteisöviestinnän tavoitteet ja toteuttaminen. Tiedottaminen työyhteisössä; tiedotteet, artikkelit, raportointi ja arviointi. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. Perehdytään olemassa oleviin tapahtumiin, mm. maaseutunäyttely sekä suunnitellaan ja toteutetaan omia projekteja (lehti, sähköinen viestintä, esitteet, teemapäivät, seminaarit, opintomatkat) integroituna ruotsin kieleen ja ammattiaineisiin. Suoritustapa: Käytännön viestintäprojekteihin perehtyminen, niiden suunnittelu ja toteutus yksilöllisesti tai ryhmissä. Asiantuntijaluennoille ja yritysvierailuille (esim. Kemira) osallistuminen. Raportointi ja prosessin arviointi, itsearviointi, portfolio ja tentti (kirjallisuus). LMCR754 Yrkessvenska 3 op Mål: Studeranden kan kommunicera muntligt och skriftligt i situationer, som uppkommer i yrkeslivet. Studeranden har sådana språkkunskaper i svenska som motsvarar de språkkunskaper som krävs av tjänstemän enligt lagen och som är nödvändiga i yrket. Innehåll och förverkligande: Muntlig och skriftlig övning baserad på yrkesinriktat material, cv, e- post meddelanden, telefonsamtal, förhandlingar eller möten, föredrag. Integration mellan yrkessvenska och samfundskommunikation: besök på en nordisk lantbruksutställning eller en mässa. Integration mellan husdjurproduktion och företagsekonomi. Kursfodringar: Närvaro under lektioner. Godkända uppgifter. Tentamen. 18

19 LMAP254 Kasvisto 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät viljelykasvit sekä peltoviljelyssä esiintyvät haitallisimmat yksi- ja monivuotiset rikkakasvit lajinmukaisella sirkka- tai versoasteella sekä täysikasvuisina. Hän tuntee yleisimpien Suomessa viljeltyjen heinäkasvilajien ja haitallismpien rikkakasvien siemenet. Sisältö ja toteutus: Nimetyt hyöty- ja luonnonvaraiset kasvit (70 lajia) sekä niiden siemenet (25 lajia) kerätään ja tunnistetaan sekä ohjatusti että omatoimisesti. Kasvin kuvaukseen kirjoitetaan suomalainen, tieteellinen ja englanninkielinen nimi. Kunkin kasvin selontekoon kirjataan kasvien luontaiset kasvupaikat sekä mitä ne kertovat kasvualustasta, kasvin mahdollinen hyötykäyttö tai myrkyllisyys. Suoritustapa: Hyväksytysti laadittu kasvisto. Yksityiskohtaiset ohjeet laadinnasta annetaan opintojakson alkaessa. LMAO151 Opinnäytetyö 15 op Tavoitteet: Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan ja kehittää viestintä- ja yhteistyötaitojaan. Hän työskentelee itsenäisesti ja tavoitteellisesti, osoittaa hallitsevansa kokonaisuuksia ja yhdistää eri alojen tietoja opinnäytetyössään ja kypsyysnäytteessä. Sisältö ja toteutus: Opinnäytetyön tekeminen: Aiheen valinta, tutkimusongelman täsmentäminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen. Suunnitelman esittely seminaarissa ja työn käsittely väliseminaareissa ohjaavien opettajien ja toimeksiantajan kanssa. Opinnäytetyön esittely, opponointi ja arviointi loppuseminaarissa. Opinnäytetyöstä tiedottaminen ja sen julkaiseminen. Kypsyysnäyte, esseekirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä ammattialaan ja suomen kielen hyvää taitoa. LMAO151a Opinnäytetyösuunnitelma 1,5 op LMAO151b Opinnäytetyön tekeminen 12 op LMAO151c Opinnäytetyön julkistaminen 1,5 op Suoritustapa: Osallistuminen seminaareihin ja opinnäytetyösuunnitelman laatiminen 1,5 op Opinnäytetyön tekeminen ja raportoiminen sekä kirjallisesti että suullisesti, opintäytetyöstä tiedottaminen ja opinnäytetyön opponointi 12 op Opinnäytetyön esittely ja julkistaminen sekä opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen sen aihepiiriin kuuluvasta aiheesta kirjallinen kypsyysnäyte 1,5 op Ammattiopinnot LMAA251 Maidontuotanto 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee lypsylehmien kasvatuksen ja ruokintavaihtoehdot sekä tuotantoympäristöön liittyvät erityiskysymykset ja tuotannon eettiset vaatimukset. Hän syventää tietämystään ruokinnan suunnittelussa. Hän tuntee ruokinnansuunnittelun vaihtoehdot ja osaa laatia maidontuotannon tuloslaskelman. Opiskelija tuntee lypsykarjatutkimuksen periaatteet. Hän osaa tulkita kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia ja soveltaa niitä käytäntöön. Sisältö ja toteutus: Vasikan kasvatus, hiehon kasvatus, lypsylehmän tuotantovaiheet, terveyden seuranta tilatasolla, ruokintamallit, ruokintasuunnitelmat, maidontuotannon tuloslaskelma, lypsykarjatutkimus, luennot, harjoitustyöt, PBL, ohjelmaesittelyt. Osallistuminen seminaariin/teemapäivään. Integraatio yritystalouteen ja yhteisöviestintään. Suoritustapa: Opintokäynnit, harjoitustyöt, portfolio. LMAA253 Nautakarjateknologia 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee nautakarjanhoidossa käytettävän kotimaisen ja kansainvälisen teknologian niin hyvin, että osaa yrittäjänä tai asiantuntijana vastata kone- ja laitekokonaisuuksien hankinnasta ja ylläpidosta. Hän tuntee laitteiden huollon ja tuntee koneiden käyttöön liittyvän työturvallisuustekijät. Hän tuntee teknologian käytön ja osaa arvioida koneiden ja laitteiden vaikutuksen nautakarjatilan työnkäyttöön. Hän pitää huolen sekä tuotannon taloudesta että ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista. Sisältö ja toteutus: Tuotantoympäristö, olosuhdemittaukset, lypsy ja lypsyjärjestelmät, rehunkorjuukoneet ja rehunvarastointi, säilörehun valmistus, luennot, opintokäynnit, harjoitustyöt, PBL. Suoritustapa: Opintokäynnit, harjoitustyöt, portfolio, tentti. LMAA351 Kannattavuustekijät ja kehittämismahdollisuudet 4 op 19

20 Tavoitteet: Opiskelija perehtyy maatalouden kannattavuustekijöihin ja kehittämismahdollisuuksiin. Hän ymmärtää taloussuunnittelun merkityksen ja osaa tehdä maatilan talouden suunnitteluun kuuluvia kannattavuuslaskelmia. Opiskelija tuntee kasvinviljelyn- ja kotieläintuotannon kannattavuustekijät sekä hallitsee tuotantokustannuslaskennan. Hän pystyy arvioimaan yrityksen kehittämismahdollisuudet ja niihin liittyvät riskit. Opiskelija hallitsee investointien kannattavuuslaskennan. Hän tuntee maatalouden rahoitusmuodot, investointituet ja osaa hakea niitä. Sisältö ja toteutus: Kannattavuustekijät sekä tuotannon suunnittelu ja seuranta. Maatalouden tuotantokustannuslaskelmat Maatilayrityksen kehittämismahdollisuudet ja niihin liittyvät riskit, investointien suunnittelu sekä investoinnin kannattavuuslaskenta. Maatalouden rahoitus ja investointituet. Tuotantokustannuslaskelmat ja investoinnin kannattavuuslaskelmat laaditaan toimivalle maatilayritykselle. Taloussuunnitelmaa hyödynnetään lähtötietojen osalta tuotantokustannuslaskelmissa. Integraatio yhteisövietintään ja kotieläintuotantoon. Suoritustapa: Ryhmätyöt ja harjoitustyöt. LMAA353 Laskentatoimen perusteet 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää laskentatoimen roolin ja merkityksen yritystoiminnassa. Hän hallitsee kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet, osaa laatia tuloslaskelman ja taseen sekä tuntee arvonlisäverotuksen vaikutuksen kirjanpitoon. Opiskelija osaa laatia yhdistyksen ja pienyrityksen kirjanpidon käyttäen sarakekirjanpitoa. Sisältö ja toteutus: Pienyrityksen ja yhdistyksen kirjanpidon- ja tilinpäätöksen laatiminen manuaalisesti. Kahdenkertaisen kirjanpidon manuaaliset harjoitukset. Opintojakso tulee olla suoritettuna ennen Yrityksen taloushallinnon opintojen aloittamista. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja tentti. Tutkimus yrittäjän tukena 24 op (3. kevät) Tavoite: Valittujen ammattiopintojen osaaminen kehittyy. Opiskelija saa tutkimuksellisia ja projektityöskentelyvalmiuksia ammatillista kehittymistä ja opinnäytetyötä varten. Opiskelija kehittää itselleen kontaktiverkostoa työelämään. Hän esittää opinnäytetyösuunnitelmansa. Op Tutkimus yrittäjän tukena LMAP157 Projektit kehittämisen välineenä 5 x (x) x x x x x (x) LMAP158 Tutkimusmenetelmät 5 x x x x LMAA252 Lihantuotanto 3 x x x x LMAA352 Maatilan sukupolvenvaihdos 3 x x x x x LMAA451 Tuottava kasvinviljely 5 x x x x LMAO151a Opinnäytetyösuunnitelma 1 Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kehittämistoiminnan osaaminen Ammatillinen erityisosaaminen Kansainvälisyysosaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen LMAP157 Projektit kehittämisen välineenä 5 op Tavoitteet: Opiskelija hallitsee projektityöskentelytaidot. Hän ymmärtää projektityöskentelyn osana ammattitaitoaan. Opiskelija tietää millaisia taitoja projektin vetäjältä vaaditaan. Hän tietää miten idea voidaan muuttaa projektiksi sekä tuntee projektityöskentelyn keskeiset vaiheet. Hän oppii tiimityöskentelymenetelmiä ja luo työelämäkontakteja. Opiskelija osaa hyödyntää eri projektien luomia mahdollisuuksia omassa yritystoiminnassaan. 20

OPETUSSUUNNITELMA. Raportti 7.10.2003. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources 2009-2013

OPETUSSUUNNITELMA. Raportti 7.10.2003. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources 2009-2013 OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources Raportti 7.10.2003 2009-2013 14.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi

Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi Maaseutuelinkeinojen ja puutarhatalouden koulutusohjelmat otsikoista sisällöiksi Sidosryhmäseminaari 07.11.2008 Jouko Karhunen jouko.karhunen@oamk.fi Maaseutuelinkeinojen ko Agrologi (AMK) Puutarhatalouden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 7\ KDUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 97 ov Perusopinnot, 23 ov 0(76b7$/28'(1Ã.28/87862+-(/0$Ã0016 Suositeltava ajoitus vuosittain ÃV\NV\OOlÃDORLWWDYDW

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op TKUVA OPPIMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN MAASEUTU YRITTÄMINEN KESTÄVÄ KEHITYS Tavoitteena henkilökohtainen kehittyminen Ylemmän

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

BIOTALOUDESTA BUSINESSTA

BIOTALOUDESTA BUSINESSTA BIOTALOUDESTA BUSINESSTA MAATALOUSYRITTÄJÄN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KORKEAKOULUDIPLOMI Jaana Auer Biotalous Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hoitoa sekä käyttöä ja niistä valmistettujen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Agrologikoulutus antaa opiskelijalle vahvan osaamisen kotieläintuotannosta,

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Agrologikoulutus antaa opiskelijalle vahvan osaamisen kotieläintuotannosta, Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Agrologikoulutus antaa opiskelijalle vahvan osaamisen kotieläintuotannosta,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013

Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet. Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Yliopisto-oppimisen ja työelämän yhteydet Esa Poikela Oppiminen yliopistossa Professoriliitto 25.10.2013 Oppiminen ja osaamisen tuottaminen Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen selvitys,

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Liite 1. Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelman osaamisprofiili

Liite 1. Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelman osaamisprofiili Opetussuunnitelma 2010 1 (5) Haagan-toimipiste Liite 1. Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelman osaamisprofiili HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN LIIKKEENJOHDON KOULUTUSOHJELMAN ERIKOISOSAAMINEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot