OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma Raportti 7.10.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10."

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma Raportti

2 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma johtaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on agrologi (AMK), englanniksi Bachelor of Natural Resources. Opinnoissa yhdistyvät alan käytäntö ja teoria. 2. AGROLOGI (AMK) -KOULUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA OSAAMISTAVOIT- TEET Suomalainen maaseutu ja maatilatalous muuttuvat osana muuta yhteiskunnallista ja elinkeinojen kehitystä. Eurooppalainen maatalouspolitiikka ja kansainvälistyvät markkinat muodostavat maaseutuelinkeinojen toimintaympäristön. Jotta tulevaisuuden haasteista selvitään, tarvitaan ennakoivaa korkeatasoista ammatillista osaamista. Laadukkaan ja turvallisen ravinnon ja sen raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä. Maatalous ja elintarvikeketju pysyvät kannattavina ja elinvoimaisina, jos toiminta on asiakaslähtöistä ja hyvin johdettua. Tärkeitä tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, ympäristöstä huolehtiminen, toisiaan täydentävät maaseutuelinkeinot ja myös kokonaisuutena elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu. Agrologi (AMK) on aktiivinen, verkostoitunut ja kansainvälisesti ajatteleva ammattilainen, jolla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Agrologi tuntee maaseutuelinkeinot ja niiden monipuolisen yritystoiminnan. Ammattitaidossa korostuvat liikkeenjohdolliset taidot. Lisäksi hän osaa soveltaa ja käyttää tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Agrologi tuntee perusteellisesti maatilatalouden biologiset prosessit sekä maaseutuelinkeinojen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen. Hänellä on vahva ammatti-identiteetti sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun hyväksi. Osaamisprofiili Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys Ympäristöosaaminen Ammatillinen erityisosaaminen Osaamisalueen kuvaus (tiedollinen ja taidollinen osaaminen, ammatilliset kompetenssit) tuntee maatilakokonaisuuden ja osaa suunnitella ja järjestää siihen kuuluvat toiminnot ja työt osaa viljellä peltoja tarkoituksenmukaisella tavalla ja kannattavasti osaa hoitaa, ruokkia ja jalostaa tuotantoeläimiä kannattavasti ottaen huomioon niiden terveyden ja hyvinvoinnin osaa suunnitella maatilataloudessa tarvittavan teknologian ja energian käytön, niin että se on tehokasta ja turvallista osaa hoitaa ja käyttää metsää taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla tuntee maaseudun toimijaverkostot ja osaa toimia asiantuntijana ja vaikuttajana näissä verkostoissa tuntee kansallisen ja kansainvälisen maaseutupolitiikan ja tietää niiden vaikutukset alueiden, maaseudun ja maatalouden toimintaedellytyksiin ja kehittymiseen hallitsee yritystoiminnan periaatteet ja liiketoiminnan osa-alueet osaa johtaa ja kehittää monialaista maaseutuyritystä suunnitelmallisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavalla tietää oman toiminnan ympäristövaikutukset tuntee maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää yritystä ympäristövastuullisesti osaa kehittää valitsemaansa erityisosaamisaluetta ja toimia alan asiantuntijatehtävissä 2

3 Ammatillisten kompetenssien lisäksi koulutus kehittää yleistä työelämässä vaadittavaa osaamista. Yleiset kompetenssit Itsensä kehittäminen Eettinen osaaminen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen Kansainvälisyysosaaminen Osaamisalueen kuvaus osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen tuntee tutkimus- ja kehittamistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä osaa suunnitella ja organisoida toimintaa omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla alallaan 3

4 3. OPINTOJEN RAKENNE JA ETENEMINEN Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät yleensä 4 vuotta, mutta ne on mahdollista tehdä myös 3½ vuodessa, koska harjoittelut sijoittuvat pääosin kesäajalle. PERUSOPINNOT 110 op AMMATTIOPINNOT 50 op HARJOITTELUT 50 op Maatalousharjoittelu 30 op Työelämäharjoittelu 20 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op OPINNÄYTETYÖ 15 op Perusopinnoissa (110 op) on sekä yleisiä että ammatillisia opintoja. Ne antavat laajan ammattisivistyksellisen pohjan ammattiopinnoille (50 op). Ammattiopinnot sijoittuvat kolmanteen ja neljänteen opiskeluvuoteen. Maatalousharjoittelu tapahtuu oppilaitoksen kanssa sopimuksen tehneillä maatiloilla ja/tai hevostalousyrityksissä. Työelämäharjoittelun aikana työskennellään asiantuntijuutta edellyttävissä alan työpaikoissa, mm. maaseutuhallinnossa, neuvonnassa, tutkimuslaitoksissa, yrityksissä tai muissa alan organisaatioissa. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muiden yksiköiden ja oppilaitosten tarjonnasta, kunhan ne täyttävät ammattikorkeakoulutason. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden aikana. Opintojen eteneminen opiskeluvuosina: 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi yhteensä 60 op 60 op 60 op 60 op 240 op Lukukausi 1. syksy 1. kevät 1. kesä 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. kevät 3. kesä 4. syksy 4. kevät Opintopisteet op Perusopinnot op Harjoittelut op Ammattiopinnot ~14 ~11 ~10 ~15 50 op Vavat (laskenn.) op Opinnäytetyö op 4

5 4. VUOSITEEMAT JA NIIDEN TUOTTAMA OSAAMINEN Opinnot muodostavat opiskelupolun, joka koostuu vuositeemoista ja niiden moduuleista ja jossa uusi osaaminen rakentuu aiemmin opitulle. Kukin moduuli sisältää opintojaksojen yhteisen aloitus- ja loppuseminaarin. Oppimisympäristönä ovat oppilaitoksen lisäksi alan yritykset ja organisaatiot, tutkimus- ja kehityshankkeet ja verkostot sekä kotimaassa että ulkomailla. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähteminen onnistuu parhaiten toisen tai kolmannen vuoden keväällä. Myös harjoittelut ja opinnäytetyön voi tehdä osittain tai kokonaan ulkomailla.. 1. vuosi: Maatilatalouden perusteet ja oppimisen taidot 60 op Alateemat Maatilataloutta oppimaan (syksy) 24 op Maatilan perusprosesseja (kevät) 24 op Kevät ja kesä maatilalla (harjoittelua - alkukesä) 12 op Saat opiskelussa tarvitsemasi oppimis- ja tiedonhankintataidot ja vahvistat osaamistasi tietotekniikassa sekä kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Perehdyt maa- ja metsätalouden perusteisiin sekä teoriassa että käytännössä. Saat käsityksen alan ammatillisesta toimintaympäristöstä 2. vuosi: Maaseudun elinkeinot Suomi osana Eurooppaa 60 op Alateemat Maatilan syksy vuoden tulos (harjoittelua - loppukesä) 15 op Tuotantoprosessit ja toimintamallit (syksy) 21 op Kansainvälinen toimintaympäristö (kevät) 24 op Hyödynnät tietojasi ja taitojasi vaativienkin ammatillisten ongelmien ratkaisemisessa. Itsearviointitaitosi kehittyy. Tietämyksesi maaseutuelinkeinoista, mm. maatilayrittämisestä ja maatilan biologisista ja teknologisista prosesseista syvenee ja ammatillinen näkemyksesi ja kiinnostuksesi laajenee kansainväliseksi. Löydät ammatillisen kiinnostuksenkohteesi. 3. vuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot 60 op Alateemat Maaseudun verkostoituva työelämä (syksy) 24 op Tutkimus yrittäjän tukena (kevät) 24 op Toimijana työelämässä (harjoittelua - alkukesä) 12 op Kehityt kriittisessä ammatillisessa ajattelussa ja itseohjautuvuudessa. Saat valmiuksia ja työkaluja suunnitella ja johtaa maatilakokonaisuutta tai muuta yritystä sekä toimia verkostomaisesti. Syvennät osaamistasi valitsemassasi erityisalueessa. 4. vuosi: Maaseudun asiantuntijaksi 60 op Alateemat Asiantuntijan roolit (harjoittelua - loppukesä) 8 op Asiantuntija vaikuttajana (syksy) 24 op Tulevaisuuden haasteita (kevät) 28 op Otat haltuusi valitsemasi ammatillisen erityisalueen ja saat kokonaiskäsityksen maaseudun toimintaympäristöstä. Vahvistat verkostotyö- ja vaikuttamisosaamistasi. Opit käyttämään ja soveltamaan tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä tuottamaan uutta tietoa mm. opinnäytetyössäsi. 5

6 5. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5.1 Opetussuunnitelman sisältömoduulit AGROLOGI (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma , 240 op Työelämäharjoittelu 20 op (3. opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä) Toimijana työelämässä 12 op Asiantuntijan roolit 8 op Kasvinviljely ja viljelyteknologia 5 op Kotieläinyrittäminen 20 op - Nautakarja 10 op -Yrityksen suunnittelu ja seuranta 10 op Maaseutu yhteiskunnassa 19 op English for Profession and Networks, eurooppalainen maaseutupolitiikka, yhteisöviestintä yrkessvenska, vaikuttajana yhteiskunnassa Kasvinviljely 16 op Kasvinviljelyn perusteet, viljelyolosuhteet, kasvinviljelyn suunnittelu, kasvisto Kotieläintuotanto ja -teknologia 5 op Perusopinnot 110 op (1. 4. opiskeluvuonna) Kotieläintuotanto 13 op Kotieläinten hoito, kotieläinfysiologia, kotieläintuotannon järjestäminen, kotieläinjalostus ja tuotannon suunnittelu Ammattiopinnot 50 op Maatalousteknologia 10 op Maatilan tietojärjest. ja teknologia 5 op Metsätuotanto ja ympäristö 8 op Maatilan työkoneet ja koneketjut, koneellistamisen ja energiaratkaisujen suunnittelu, maatilarakentaminen Maatilametsänhoito, maatila- ja globaali ympäristö Maatalousharjoittelu 30 op (1. opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä) Johdatus maaseutuelinkeinoihin 3 op, kevät ja kesä maatilalla 12 op maatilan syksy vuoden tulos 12 op, harjoittelukirja 3 op Opinnäytetyö 15 op (3. 4. opiskeluvuonna) Yritystalous 12 op Yrittäjyys ja johtaminen 15 op Maatilayrittäminen, maatilayrityksen talous, liiketoiminnan perusteet Menetelmäopinnot 32 op Opiskelijana amk:ssa tietotekniikka osaamisen apuna, matematiikka, asiantuntijaviestintä, English for Working Life, kemia, tutkimusmenetelmät, projektit kehittämisen välineenä V a p a a s t i v a l i t t a v a t o p i n n o t 15 op Opintoja voi hakea myös virtuaaliammattikorkeakoulun tarjonnasta osoitteessa Näiden opintojen sijoittaminen osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa edellyttää oppilaitoksen hyväksymistä. Lisätietoja opettajatuutorilta. Työelämäläheisyys opinnoissa Kaikissa opintojaksoissa pyritään hyödyntämään aitoja työelämästä tulevia teemoja ja kehittämistehtäviä. Opintojakso voidaan suorittaa pelkästään näihin teemoihin perustuen tai kehittämistehtävät voivat olla opintojakson vaihtoehtoinen suoritustapa. Joillakin opintojaksoilla kehittämistehtävät ovat opintojakson osasuoritus. Työelämälähtöiset suoritustavat kuvataan kunkin opintojakson yhteydessä. Työelämälähtöisissä teemoissa ja kehittämistehtävissä opiskelijalla on suuri vastuu toimeksiannon hankinnassa, tehtävän suorittamisessa ja raportoinnissa. Opettaja toimii asiantuntijana ja tuutorina. Näin opiskelija harjaantuu kantamaan vastuunsa ja on valmiimpi kohtaamaan työelämän haasteet heti valmistuttuaan. 6

7 5.2 Opintojen sijoittuminen opiskeluvuosiin MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA 240 op Agrologi (AMK) Opintokokonaisuudet ja -jaksot op 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Perusopinnot 110 op Menetelmäopinnot 32 op LMAP151 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 4 x x x x x x x x LMAP152 Tietotekniikka osaamisen apuna 3 x LMAP153 Matematiikka 3 x LMAP154 Asiantuntijaviestintä 5 x LMCE155 English for Working Life 3 x LMAP156 Kemia 4 x LMAP157 Projektit kehittämisen välineenä 5 x x LMAP158 Tutkimusmenetelmät 5 x Kasvinviljely 16 op LMAP251 Kasvinviljelyn perusteet 5 x LMAP252 Viljelykasvit ja viljelyolosuhteet 4 x LMAP253 Kasvinviljelyn suunnittelu 4 x LMAP254 Kasvisto 3 kesällä Kotieläintuotanto 13 op LMAP351 Kotieläinten hoito 3 x LMAP352 Kotieläinfysiologia 3 x LMAP353 Kotieläintuotannon järjestäminen 3 x LMAP354 Kotieläinjalostus ja ruokinnan suunnitt. 4 x Maatalousteknologia 10 op LMAP451 Maatilan työkoneet ja koneketjut 4 x LMAP452 Koneellistamisen ja energiaratk. suunn. 3 x LMAP453 Maatilarakentaminen 3 x Metsätuotanto ja ympäristö 8 op LMAP551 Maatilametsänhoito 4 x LMAP552 Maatila- ja globaali ympäristö 4 x Yritystalous 12 op LMAP651 Maatilayrittäminen 4 x LMAP652 Maatilayrityksen talous 4 x LMAP653 Liiketoiminnan perusteet 4 x Maaseutu yhteiskunnassa 19 op LMCE751 English for Profession and Networks 5 x LMAP752 Eurooppalainen maaseutupolitiikka 4 x LMAP753 Yhteisöviestintä 4 x LMCR754 Yrkessvenska 3 x LMAP755 Vaikuttajana yhteiskunnassa 3 x Harjoittelut 50 op Maatalousharjoittelu 30 op LMAH151 Johdatus maaseutuelinkeinoihin 3 x LMAH152 Kevät ja kesä maatilalla 12 x LMAH153 Maatilan syksy - vuoden tulos 12 x LMAH154 Harjoittelukirja 3 x Työelämäharjoittelu 20 op LMAH251 Toimijana työelämässä 12 x LMAH252 Asiantuntijan roolit 8 x LMAO151 Opinnäytetyö 15 op x x x x 7

8 Opintokokonaisuudet ja -jaksot syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät Ammattiopinnot 50 op Kotieläinyrittäminen 20 op Nautakarja 10 op LMAA251 Maidontuotanto 3 x LMAA252 Lihantuotanto 3 x LMAA253 Nautakarjateknologia 4 x Yrityksen suunnittelu ja seuranta 10 op LMAA351 Kannatt.tekijät ja keh.mahdollisuudet 4 x LMAA352 Maatilan sukupolvenvaihdos 3 x LMAA353 Laskentatoimen perusteet 3 x Kotieläintuotanto ja -teknologia 5 op LMAA254 Eläinterveydenhuolto 5 x Yrittäjyys ja johtaminen 15 op LMAA354 Liikekirjanpidon sovelt. ja analysointi 5 x LMAA355 Maksuvalmius ja budjetointi 5 x Maaseutuelinkeinojen mahdollisuudet LMAA356 ja johtaminen 5 x Kasvinviljely ja viljelyteknologia 5 op LMAA451 Tuottava kasvinviljely 5 x Maatilan tietojärjestelmät ja teknologia 5 op LMAA551 Maatilan teknologia 5 x op 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi 4.vuosi 8

9 5.3 Opintojaksot ja opiskelumoduulit Opintojaksot on esitelty opiskeluvuosittain ja alateemoittain moduuleina. Kunkin moduulin aluksi on sen tavoite ja sen jälkeen moduuliin kuuluvat opintojaksot. Kuhunkin moduuliin voi kuulua kokoava tehtävä, joka sisältyy moduulin opintojaksoihin. Poikkeuksena ovat harjoittelut, opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset ammattiopinnot. Harjoittelut ajoittuvat kesään ja jakaantuvat kahdelle lukuvuodelle. Niihin kuuluvat osat on kuitenkin esitelty yhtenä kokonaisuutena kevätmoduulin kohdalla. Opinnäytetyön kuvaus on kolmannen opiskeluvuoden syksymoduulissa. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot on esitelty opetussuunnitelman lopuksi. 1. opiskeluvuosi: Maatilatalouden perusteet ja oppimisen taidot 60 op Maatilataloutta oppimaan 24 op (1. syksy) Tavoite: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulun ja osaa opiskella siellä. Hän hallitsee oppimista tukevia taitoja ja osaa käyttää oppimisen työkaluja. Opiskelija tutustuu luonnonvara-alaan ja ymmärtää agrologin ammatin tuotannolliset, taloudelliset ja ekologiset osaamisvaatimukset. Hän saa perusvalmiuksia maatilalla työskentelyyn, ammatillisen tiedon käsittelyyn sekä sen käytäntöön soveltamiseen. Ammatillinen erityisosaaminen Op Maatilataloutta oppimaan 24 LMAP151 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 4 x x x x LMAH151 LMAP152 Johdatus maaseutuelinkeinoihin Tietotekniikka osaamisen apuna Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 3 x x x x 3 x LMAP153 Matematiikka 3 x x x LMAP351 Kotieläinten hoito 3 x LMAP451 Maatilan työkoneet ja koneketjut 4 x LMAP551 Maatilametsänhoito 4 x x LMAP151 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 4 op LMAP151a Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin 1,5 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee ammattikorkeakoulujärjestelmän ja sen toimintaa ohjaavat lait, asetukset, ohjeet, ja säännöt. Hän tutustuu opiskeluympäristöön ja osaa käyttää opiskelua edistäviä tukipalveluita. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun, arviointiin, palautejärjestelmään ja yksikön kansainväliseen toimintaan. Hän hahmottaa informaatiolukutaidon sisällön ja ymmärtää tiedonhankintaprosessin merkityksen ammatillisena työkaluna sekä osaa käyttää kirjastopalveluita. Sisältö ja toteutus: Savonia-ammattikorkeakoulu ja Iisalmen tulosalue opiskeluympäristönä. Ammattikorkeakoulua ohjaavat säädökset, ohjeet, säännöt ja sopimukset. Opiskelun tukipalvelut, ohja- Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 9

10 us- ja neuvontapalvelut, opetussuunnitelma, koulutusohjelman rakenne ja sisältö, opiskelumenetelmät, arviointi, palaute- ja vaikuttamisjärjestelmät. Opiskelijayhdistystoiminta ja opiskelijatuutorijärjestelmä. Kansainvälinen toiminta, kielten ja viestinnän opiskelu. Tiedonhankintaprosessi ja kirjaston käyttö. Suur- ja pienryhmäluennot, verkko-opiskelu. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen. Harjoitustehtävien suorittaminen. LMAP151b Ammatillinen kehittyminen ja urasuunnittelu 2,5 op Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee uraansa ja opiskeluaan. Hän arvioi oppimistaan ja ammatillista kehittymistään ammattikorkeakoulujen yleisten ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman osaamisvaatimusten mukaisesti. Opiskelija oppii itsearviointitaitoja ja oppii antamaan sekä vastaanottamaan palautetta. Hän hankkii työnhakuvalmiuksia ja osaa markkinoida ammatillista osaamistaan. Sisältö ja toteutus: Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma ja ammatillinen osaamisprofiili. Itsetuntemus oppimisessa, opiskelutaidot, opiskelumenetelmät. Urakehitys, jatkoopiskelumahdollisuudet, työnhakuprosessi ja näyteportfolio. Palautekyselyt. Suoritustapa: Henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sekä ammatillisen osaamisen arviointi vuosittain. Aktiivinen osallistuminen verkko-ohjaukseen, yksilö- ja ryhmäohjauksiin sekä tiedotustilaisuuksiin. Näyteportfolion laatiminen. Palautekyselyihin vastaaminen. LMAH151 Johdatus maaseutuelinkeinoihin 3 op Tavoitteet: Opiskelija tutustuu nykyaikaisen maatilan toimintaan perehtymällä tilan olosuhteisiin ja tuotantotapaan. Hän paneutuu hänelle annettujen kysymysten ohjaamana tilan peltojen maalajeihin ja kasvukuntoon, tuotantoeläimiin, koneisiin ja laitteisiin sekä tuotantorakennuksiin. Hän oppii ottamaan huomioon työturvallisuuden tärkeyden maatilan työskentelyssä. Hän saa kokonaiskuvan elinkeinohaaran käytännön toiminnasta maatilalla ja hänen ammattialan valintansa sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat. Sisältö ja toteutus: Perehtyminen maatilakokonaisuuteen ohjattujen kysymysten avulla. Osallistuminen niihin töihin, mihin opiskelija pystyy. Tilan hankinta tutustumisjaksoa varten. Kahden viikon työskentely ao. maatilalla (mieluiten muulla kuin kotitilalla). Hevostalouteen suuntautuvat voivat olla toisen viikon hevostilalla tai hevostalousyrityksessä. Suoritustapa: Raportin laadinta ja yhteinen palautetilaisuus jakson päätyttyä. LMAP152 Tietotekniikka osaamisen apuna 3 op Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tietotekniikkaa opiskelussa, hyödyntää tietoverkkoja, hallitsee käyttöjärjestelmän perusteet, osaa käyttää työvälineohjelmia ja tuntee tietoturvan merkityksen omassa ammatissaan. Sisältö ja toteutus: Oppilaitoksessa käytettävät tietojärjestelmät, Windows-käyttö, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, internet, tietoturva Internetissä ja oheislaitteiden käyttäminen Suoritustapa: Harjoitustehtävät. LMAP153 Matematiikka 3 op Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa matematiikan taitoja ja tietoja omalla ammattialallaan ja kehittyy päättely- ja arviointitaidoissaan sekä ongelmanratkaisukyvyissään. Sisältö ja toteutus: Yhtälöt ja verranto, geometria, trigonometria, prosentti- ja korkolaskut, jaksolliset suoritukset, rahoitusmuodot, investointilaskelmat, mitta-asteikot ja tilastolliset tunnusluvut. Suoritustapa: Ohjatut laskuharjoitukset ja kirjallinen koe LMAP351 Kotieläinten hoito 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kotieläinten tuotantoympäristövaatimukset ja perehtyy kotieläinten hoitoon. Hän tuntee eri tuotantovaiheissa olevien kotieläinten rehut, rehuarvot ja ruokinnan perusteet. Hän osaa hoitaa kutakin eläinryhmää sen ikä, käyttö ja tuotantovaihe huomioiden. Sisältö ja toteutus: Eläinten pito tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta, sika ja hevonen. Navetta-, sikala- ja talliolosuhteet. Rehujen käyttö, ruokinta- ja hoitokäytänteet sekä lypsy ja maidon käsittely. Luennot, kirjallisuus, työskentely kotieläinsuojissa. Suoritustapa: Harjoitustyöt, työharjoitukset kotieläinsuojissa, tentti. 10

11 LMAP451 Maatilan työkoneet ja koneketjut 4 op Tavoite: Opiskelija tutustuu tärkeimpiin maataloudessa käytettäviin työkoneisiin, niiden käyttöön sekä niiden toimintaperiaatteisiin. Hän osaa muodostaa näistä koneketjuja tuottavan tilan tarpeisiin huomioiden ajankäytön sekä kapasiteetin. Sisältö ja toteutus: Traktorin toimintaperiaate, traktorin käyttö ja ajaminen, työkoneiden toimintaperiaatteet ja käyttö. Suoritustapa: Ajoharjoitukset, kirjalliset harjoitustyöt, tentti. Traktorinajoharjoitukset voidaan korvata näytöllä. LMAP551 Maatilametsänhoito 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee pääpuulajit ja niiden kasvuvaatimukset, tietää metsänhoidon ja metsänuudistamisen perusteet sekä hallitsee perusteet metsänhoitotöistä. Hän osaa hoitaa ja käyttää metsää kestävästi ja ymmärtää metsätalouden ympäristövaikutukset. Sisältö ja toteutus: Kasvupaikat, kehitysluokat, puulajit. Uudistaminen, taimikonhoito, harvennukset. Puukauppa, hakkuu, kuljetus, mittaus. Pystykarsinta, ojitus, tiet, lannoitus. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, kuulustelu. Maatilan perusprosesseja 24 op (1. kevät) Tavoite: Opiskelija tuntee maatilan biologiset, kemialliset, taloudelliset ja tekniset perusprosessit. Opiskelija vahvistaa osaamistaan suullisen ja kirjallisen viestinnän taidoissa sekä tiedonhankinta- ja vuorovaikutustaidoissa. Opiskelija saa perustiedot ja -taidot maatilatyöskentelyä varten. Ammatillinen erityisosaaminen Op Maatilan perusprosesseja 24 LMAP154 Asiantuntijaviestintä 5 x x x LMAP156 Kemia 4 x x x LMCE155 English for Working Life 3 x x x x LMAP251 Kasvinviljelyn perusteet 5 x x x LMAP352 Kotieläinfysiologia 3 x x LMAP651 Maatilayrittäminen 4 x x x x LMAP154 Asiantuntijaviestintä 5 op Tavoitteet: Opiskelija laajentaa ja monipuolistaa viestintäosaamistaan. Hän harjaantuu opintojen ja ammatin vaatimaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Opiskelija tuntee oman alansa keskeiset tiedonlähteet ja hallitsee tiedonhankinnan perustaidot. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia lähdeaineistoja ja hyödyntää niitä kirjallisesti ja suullisesti. Hän pystyy kirjoittamaan oman alansa asioista yleispätevästi ja osaa laatia työelämässä tarvittavia asiakirjoja. Opiskelija hallitsee kokouskäytänteet ja osaa hyödyntää vaikuttamisen keinoja viestinnässään. Hän vahvistaa itsearvioinnilla käsitystään itsestään viestijänä ja löytää omat vahvuutensa. Sisältö ja toteutus: Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö. Asioiden johdonmukainen, selkeä, havainnollinen ja tavoitteellinen kirjallinen ja suullinen esittämien: teematyö, raportti, essee, lausunto, aloite, asiakirjoja; puheet ja suulliset esitykset. Kokoukset ja yhdistystoiminnan perusteet. Luennot ja harjoituksia integroituna ammattiaineisiin ja tietotekniikkaan. Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 11

12 Suoritustapa: Itsenäinen työskentely ja aktiivinen osallistuminen esiintymis-, puhe- ja kokousharjoituksiin. Teematyön tekeminen ja esittely integroituna ammattiaineisiin. Kirjalliset ja suulliset tehtävät, tentti, itsearviointi ja oppimispäiväkirja. LMAP156 Kemia 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee aineen rakenteen, sitoutumisen ja kemialliseen reaktioon vaikuttavat tekijät. Hän tuntee happojen ja emästen kemialliset ominaisuudet. Hän ymmärtää ph-käsitteen. Hän tuntee kemikaalilainsäädännön ja osaa käsitellä turvallisesti erilaisia kemikaaleja. Hän tuntee orgaanisen kemian perusteita. Hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jokapäiväisessä työskentelyssä. Sisältö ja toteutus: Aineen rakenne ja ominaisuudet, kemiallinen sitoutuminen, kemialliset reaktiot, olomuodot, ph, hapettuminen ja pelkistyminen, hapot ja emäkset, TVATM, hiilen, typen, rikin ja fosforin kiertokulku, orgaanisen kemian perusteita, maaperän kemiaa. Suoritustapa: Opintokäynnit, laboratorioharjoitukset, työselostukset, tentti. LMCE155 English for working life 3 cr Objectives: The student is able to communicate politely in English in (multi)professional contexts. The student becomes familiar with oral and written use of basic agricultural vocabulary. His/her attitude towards other cultures is positive. Content: Expressing opinions, telephoning in English, , CV and job application, self-promotion, enterprise presentation. Texts, discussions and other exercises on selected professional topics. Accreditation requirements: Course attendance and active participation, completed assignments, presentation. LMAP251 Kasvinviljelyn perusteet 5 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee pääpiirtein kasvien rakenteen ja elintoiminnat. Hän tuntee kasvutekijät, maalajit sekä lannoituksen pääpiirteet sekä maaperän ominaisuudet ja vaikutuksen kasvien kasvuun ja kehitykseen. Hän tuntee kasvien ravinnetarpeet ja lannoitusaineet sekä kalkituksen. Hän tietää haitallisimmat kasvitaudit ja -tuholaiset sekä yleisimmät rikkakasvit ja niiden haitat ja torjuntakeinot. Sisältö ja toteutus: Kasvutekijät, maaperä, ravinteet, lannoitteet ja lannoitus, kalkitus, maan muokkaus sekä vesitalous toteutetaan luentojen, kirjallisuuden ja pienimuotoisten harjoitustöiden kautta. Rikkakasvit ja niiden viljelytekniset ja kemialliset torjuntamenetelmät, rikkakasvien torjuntasuunitelman laadinta sekä rikkakasvitorjunnan erityiskysymykset (hukkakaura, juolavehnä) toteutetaan sekä luento-opetuksena että virtuaalisivustolla laadittavien tehtävien avulla. Haitallisimmat kasvitaudit ja - tuholaiset käsitellään luennoilla. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, harjoitustehtävät, ongelmarikkakasvin torjuntasuunnitelma virtuaaliopiskeluna, pienimuotoiset maalajien ja kasvintuhoojien tunnistamistentit sekä teoriatentit. LMAP352 Kotieläinfysiologia 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee kotieläinten elimistön rakenteen ja toiminnan. Sisältö ja toteutus: Tukirangan rakenne, lihakset, veri- ja verenkierto, iho ja karvapeite, lämmönsäätely, hermosto ja aistinelimet, hormonit, erityselimet, ruoansulatuselimistö, energia- ja valkuaisaineenvaihdunta, utareen rakenne ja maidonmuodostus, lisääntyminen ja kasvu, luennot, kirjallisuus, demonstraatiot, ryhmätyöt. Suoritustapa: Harjoitustyöt, tentti. LMAP651 Maatilayrittäminen 4 op Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa maatilayrittämisen taloustoiminnot. Opiskelija suoriutuu maatilan verokirjanpidosta ja veroilmoituksesta. Opiskelija tuntee omaisuuden arvioinnin ja kannattavuuslaskennan periaatteet ja osaa tehdä niihin liittyviä laskelmia, kuten katetuoton ja kiinteät kustannukset. Sisältö ja toteutus: Maatila yrityksenä. Maatalouden tuotantotekijät, omaisuusosat ja maatilan työt. Maatalouden verokirjanpito ja veroilmoituksen laadinta. Maatilayrityksen suunnittelun perusteet: kannattavuuslaskenta, katetuotto ja kiinteät kustannukset eri tuotantosuunnille. Katetuottolaskelmat liittyvät kotieläintuotannon ja kasvinviljelyn opintoihin ja kiinteät kustannukset teknologian opintoihin. Tutustutaan aiheeseen liittyvään englanninkieliseen ammattisanastoon. Katetuottolaskelma tehdään toimivalle yritykselle, jonka opiskelija itse hankkii. Suoritustapa: Ryhmätyöt, harjoitustyöt ja tentit. 12

13 Maatalousharjoittelu 30 op (1. kesä) Tavoite: Opiskelija perehtyy käytännössä maatilaalouteen kasvukauden aikana. Hän oppii peltoviljelyn, kotieläintuotannon ja muita maatalouden töitä. Hän oppii työelämän pelisäännöt ja saa valmiudet selviytyä maatalouden tehtävistä omatoimisesti. Opiskelija perehtyy tilakokonaisuuteen kuvaamalla maatilan toimintaa erilaisin selonteoin ja tunnusluvuin. Opiskelija kokoaa osaamisensa harjoittelukirjaan. Harjoittelu koostuu seuraavasti: 1/3 kotieläintuotannon töitä, 1/3 peltoviljelyn töitä ja 1/3 muita töitä (esim. metsätyöt, rakennustyöt ja kotitaloustyöt). Hevostalouteen suuntautuvilla kotieläintuotannon työt ja muut työt voivat koostua hevostalouden töistä. Ammatillinen erityisosaaminen Op Maatalousharjoittelu 30 LMAH152 Kevät ja kesä maatilalla 12 x x x x x x x LMAH153 Maatilan syksy vuoden 12 x x x x x x x x tulos LMAH154 Harjoittelukirja 3 x x x x x x LMAH152 Kevät ja kesä maatilalla 12 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy käytännössä maatilatalouteen osallistumalla tilan luontaisiin peltoviljelyn kevättöihin sekä kotieläintuotannon töihin. Hän oppii uusia työtapoja, koneiden käyttöä, töiden suunnittelua ja sosiaalisia taitoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Sisältö ja toteutus: Työskentely oppilaitoksen kanssa sopimuksen tehneellä harjoittelutilalla erilaisissa työtehtävissä sekä pelloilla että kotieläinten hoitotöissä 40 työpäivää. Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Kasvukauden sään seuranta harjoittelutilalla. Suoritustapa: Työnantajan hyväksymä työaikaraportointi ja postitus harjoittelun ohjaajalle kuukausittain. LMAH153 Maatilan syksy vuoden tulos 12 op Tavoitteet: Opiskelija jatkaa työtehtävien oppimista osallistumalla edelleen kasvukauden etenemisen mahdollistamiin vaihteleviin töihin. Hänen ammatillinen osaamisensa käytännön työtehtävissä vahvistuu. Hän oppii sekä suunnittelemaan että johtamaan töitä ja niiden toteutusta. Hän havainnoi vaihtelevien sääolosuhteiden vaikutusta maatilan taloudelliseen tulokseen. Sisältö ja toteutus: Työskentely harjoittelutilan ajankohtaisissa työtehtävissä 40 työpäivää. Painopisteenä sadonkorjuuajan työt ja valmistautuminen sisäruokintakauden vaatimuksiin. Työkirjanpito tehdyistä töistä ja tunneista. Sään seuranta harjoittelutilalla. Suoritustapa: Työnantajan hyväksymä työaikaraportointi ja postitus harjoittelun ohjaajalle kuukausittain. Työtodistus ja työnantajan arviointi. LMAH154 Harjoittelukirja 3 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy tilakokonaisuuteen kuvaamalla maatilan toimintaa erilaisin selonteoin ja tunnusluvuin. Talouslaskelmien kautta hän oppii ottamaan huomioon suunnittelun merkityksen tilan taloudenpidossa. Sisältö ja toteutus: Työkirjanpito, tuotantosuuntien ja työmenetelmien, koneiden, laitteiden ja tuotantorakennusten kuvaukset. Kannattavuuslaskelmien laadinta. Suoritustapa: Kuukausittain laadittavat työkirjanpidot sekä hyväksytysti laadittu harjoittelukirja. Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 13

14 2. vuosi: Maaseudun elinkeinot Suomi osana Eurooppaa 60 op Tuotantoprosessit ja toimintamallit 21 op (2. syksy) Tavoite: Opiskelija tuntee maatilan tuotantoprosessit ja toiminnan. Hän saa perustiedot ja -taidot maataloudessa tehtäviä suunnitelmia varten ja osaa suunnitella maatilan eri tuotantovaihtoehtoja sekä maaseutuyrityksen perustamista. Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan maatilayrittämisestä suunnitelmien avulla. Ammatillinen erityisosaaminen Op Tuotantoprosessit ja toimintamallit 21 LMAP252 Viljelykasvit ja viljelyolosuhteet 4 x x x LMAP353 Kotieläintuotannon järjestäminen 3 x x x x LMAP452 Koneellistamisen ja energiaratkaisujen 3 x suunnittelu LMAP652 Maatilayrityksen talous 4 x x x x x x LMAP653 Liiketoiminnan perusteet 4 x x x x x LMAP252 Viljelykasvit ja viljelyolosuhteet 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee Suomen viljelyolosuhteiden, maaperän sekä säätilan vaikutuksen kasvinviljelyyn. Hän tietää Suomessa viljeltävät viljelykasvit ja osaa yleisimpien viljeltyjen kasvilajien viljelytekniikan. Sisältö ja toteutus: Sääopin perusteet (säteily, lämpötila, kosteus, tuuli, pilvet ja sade), viljelyvyöhykkeet ja niiden merkitys laji- ja lajikevalinnassa. Sääopin perusteita käsitellään luennoilla sekä erilaisten harjoitusten avulla. Yleisimmät peltokasvit ja niiden viljelytekniikka (kasvupaikka, lajikkeet, lannoitus, kylvö, hoito ja sadonkorjuu) toteutetaan opiskelijoiden viljelykasveista laatimien ja esittämien raporttien avulla. Suoritustapa: Luennot, mahdollisesti PBL, hyväksytyt henkilökohtaiset referaatit eri viljelykasveista ja niiden esittäminen. LMAP353 Kotieläintuotannon järjestäminen 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät kotieläintuotannon tuotantosuunnat kokonaisuutena ja niiden perusprosessien järjestämisen huomioiden taloudelliset ja eettiset näkökohdat. Sisältö ja toteutus: Maidontuotanto, naudanlihantuotanto, porsastuotanto ja sianlihantuotanto, siipikarjatuotanto, hevostalous. Eläinmäärät, rehujen tarve, pellon käyttö, rehujen varastointi, ruokinta- ja hoitojärjestelmät, lannan poisto. Tuotantosuuntien työnkäyttö. Luennot, PBL, harjoitustyöt, kirjallisuus. Suoritustapa: Harjoitustyöt, kirjallisuus, portfolio. LMAP452 Koneellistamisen ja energiaratkaisujen suunnittelu 3 op Tavoite: Opiskelija osaa valita tilalle tilakoon edellyttämiä koneita ja laskea niiden uusintatarpeen. Hän osaa määrittää maatilan kasvinviljelytöihin käytettävän ihmistyön määrän. Koneiden valinnassa hän osaa ottaa huomioon laitteiden energian kulutuksen ja osaa arvioida mahdollisten tilatasolla tuotettavien biopolttoaineiden käytön maataloustuotannossa. Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 14

15 Sisältö ja toteutus: Maatilan kasvinviljelyssä tarvittavat työkoneet ja koneellistamisen optimointi: työmenetelmän, konekoon, koneenkäyttömäärän ja ihmistyönmäärän optimointi. Koneyhteistyön tarpeen selvittäminen. Koneiden kesto; kunnossapitokustannus. Konekustannus maatilalla sekä kunkin koneen kasvikohtainen kustannus pinta- alaa ja tuoteyksikköä kohden. Konevuokrat. Biopolttoaineet ja niiden tuottaminen tilatasolla. Kurssilla laaditaan maatilan koneellistamissuunnitelma. Suoritustapa: Luennot, henkilökohtainen harjoitustyö, vierailut, tentti. LMAP652 Maatilayrityksen talous 4 op Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan maatilayrittämisestä suunnitelmien avulla. Opiskelija tuntee maatilayrityksen kokonaisvaltaisen suunnittelun periaatteet, ymmärtää suunnittelun merkityksen ja osaa tehdä katetuottomenetelmän mukaisen taloussuunnitelman maatilalle. Sisältö ja toteutus: Suunnittelun merkitys kehittyvälle maatilalle. Katetuottomenetelmän mukaisen taloussuunnitelman laadinta ja analysointi taulukkolaskennalla. Taloussuunnitelman tekeminen koostuu kolmesta osasta: Aineiston keruu, laskelmien tekeminen ja tulosten analysointi. Taloussuunnitelmaan liittyy maatilan koneellistamiseen, kotieläintuotannon järjestämiseen ja kasvinviljelyn suunnitteluun. Taloussuunnitelma laaditaan toimivalle tietyt kriteerit täyttävälle maatilalle, jonka opiskelija itse hankkii. Suoritustapa: Ryhmätyöt ja henkilökohtainen harjoitustyö. LMAP653 Liiketoiminnan perusteet 4 op Tavoitteet: Opiskelija osaa asettaa liiketaloudellisia tavoitteita ja arvioida niiden menestymismahdollisuuksia. Hän tuntee keskeisimmät markkinoinnin kilpailukeinot ja ymmärtää markkinoinnin kokonaisvaltaisen merkityksen yritykselle. Opiskelija pystyy laatimaan suunnitelman yrityksen perustamiseksi ja hankkii valmiuksia talouden kehittämiseen ja riskien hallintaan. Sisältö ja toteutus: Yrityksen liiketoimintasuunnitelman osa-alueet: Idean suunnittelu, investoinnit ja käyttöpääoma, rahoitus, tulossuunnitelma ja tuotteen hinnoittelu. Markkinoinnin keskeiset osa-alueet ja käytännön toimenpiteet osana yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman valitsemalleen yritysidealle. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista tiedon hankintaa valitulta toimialalta. Tutustuminen aiheeseen liittyvään englanninkieliseen ammattisanastoon. Suoritustapa: Harjoitustehtävät ja tentit. 15

16 Kansainvälinen toimintaympäristö 24 op (2. kevät) Tavoite: Opiskelijalla on entistä laajempi ammatillinen näkemys ja tietämys maaseutuelinkeinoista. Hän osaa etsiä tietoa ja hankkia taitoja myös ulkomailta. Hänellä on kiinnostus oman alansa kansainväliseen yhteistyöhön ja hän osaa tarkastella asioita kansainvälisestä näkökulmasta. Opiskelijan minäkuva ja ammatti-identiteetti vahvistuvat. Ammatillinen erityisosaaminen Op Kansainvälinen toimintaympäristö 24 LMCE751 English for Profession and 5 x x x x Networks LMAP253 Kasvinviljelyn suunnittelu 4 x x x x LMAP354 Kotieläinjalostus ja ruokinnan 4 x x x x suunnittelu LMAP453 Maatilarakentaminen 3 x x x x LMAP552 Maatila- ja globaali ympäristö 4 x x x x LMAP752 Eurooppalainen maaseutupolitiikka LMCE751 English for profession and networks 5 cr Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. 4 x x x x x x x LMCE751a Views to agricultural issues 3 cr Objectives: The student is able to communicate politely and fluently in (multi)professional contexts. He/she masters the oral and written agricultural vocabulary on various topics. The student is able to use English source material. Content: Agricultural issues and work situations, which will be defined yearly in detail.cooperative learning methods, oral and written assignments integrated to other study units in the module. Accreditation requirements: Course attendance and active participation, completed assignments, presentation. LMCE751b Cultural Awareness 2 cr Objectives: The student learns to think on matters from an international perspective and broaden his/her views on foreign cultures. The students understand the basic characteristics of Finnish culture or any other culture of their own. They learn to respect other cultures and are able to see themselves in a global context. Content: Defining culture, cultural dimensions, communication styles, views to various cultures, culture shock. Cooperative learning methods, lectures, presentations. Requirements: Active participation, completed assignments, portfolio LMAP253 Kasvinviljelyn suunnittelu 4 op Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella tilan viljelykierrot sekä tietää siitä saatavat hyödyt. Hän osaa suunnitella lannan käytön ja levityksen, kalkituksen, kylvön ja kasvinsuojelun. Hän osaa käyttää viljelysuunnittelussa mahdollisia ATK-ohjelmia ja valita niistä tilalleen sopivimman. Hän tuntee ympäristötuen ja sen erityisehdot sekä tietää muut hyvän maatalouden ympäristölle asettamat erityisvaatimuk- Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen 16

17 set. Opiskelija hallitsee maatilan ympäristövaikutukset, ravinteiden käytön sekä maatilan jäte- ja vesihuollon pääpiirteet. Hän osaa hoitaa maalaismaisemaa viljelyehdot täyttäen. Sisältö ja toteutus: Viljelyn suunnitelmallisuus ja siitä saatavat hyödyt, viljelykierron, lannanlevityksen, kalkituksen, kylvön sekä kasvinsuojelun suunnittelu läpikäydään ensin teoriassa. Esitellään viljelysuunnittelussa käytettävät ATK-ohjelmat ja laaditaan viljelysuunnitelma. Ympäristösuunnitelman laatimiseen, ravinteiden käyttöön ja maatilan ympäristövaikutuksiin perehdytään teoriassa. Maisemanhoito, ympäristötuki ja sen erityisehdot sekä muut ajankohtaiset ympäristöasiat sisältyvät myös harjoitustyönä laadittavaan ympäristösuunnitelmaan. Suoritustapa: Viljely- ja ympäristösuunnitelman laatiminen ohjattuna harjoitustyönä (samalle tilalle kuin taloussuunnitelma).tentit. LMAP354 Kotieläinjalostus ja ruokinnan suunnittelu 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee perinnöllisyyden perusteet ja eläinten jalostettavat ominaisuudet. Hän tuntee eläinten jalostus- ja arvostelumenetelmät, tuntee kansainvälisiä jalostusmenetelmiä ja osaa arvioida niitä eettisesti. Opiskelija tuntee nautakarjan ruokintastrategioita. Hän tietää ravinnontarpeen osatekijät. Hän osaa arvioida rehujen määrän ja laadun ja laatia ruokintasuunnitelman suunnitteluohjelmia käyttäen. Hän osaa toteuttaa ruokintasuunnitelmia huomioiden ruokinnan taloudellisuuden sekä nautojen ruokintakäyttäytymisen ja ruokintafysiologiset näkökohdat. Sisältö ja toteutus: perinnöllisyyden perusteet, jalostettavat ominaisuudet, arvostelumenetelmät, keinosiemennysjalostus, ravinnontarpeen osatekijät, sähköisten tietolähteiden käyttö, rehutaulukot, rehuanalyysit, ruokinnansuunnitteluohjelmat, luennot, harjoitustyöt, ruokinnansuunnitteluohjelman käyttö ja ruokintasuunnitelman laadinta. Suoritustapa: Harjoitustyöt, tentti. LMAP453 Maatilarakentaminen 3 op Tavoite: Opiskelija perehtyy maatilarakentamiseen, rakentamisen suunnitteluun sekä toiminnalliseen suunnitteluun. Hän näkee maatilaympäristön kokonaisuutena, tuntee rakentamismenettelyn sekä ymmärtää rakennetun ympäristön vaikutukset maaseudun maisemaan. Hän osaa lukea rakennuspiirustuksia ja hahmotella tuotantorakennuksen pohjapiirustuksen. Hän osaa täyttää ympäristölupakaavakkeen rakennussuunnitelmalleen. Sisältö ja toteutus: Rakennusluvat, toiminnallinen suunnittelu, kaavat, maatilaympäristöön soveltuvat rakennusmateriaalit. Maatilan pienoismallin laadinta. Kurssi toteutetaan osittain yhdessä Maatilaja globaali ympäristö -opintojakson (LMAP552) kanssa. Suoritustapa: Henkilökohtainen sekä ryhmäkohtainen harjoitustyö, opintokäynnit, portfolio. LMAP552 Maatila- ja globaali ympäristö 4 op Tavoitteet: Opiskelija tiedostaa globaaliset ja paikalliset ympäristöongelmat sekä ympäristönsuojelun tavoitteet. Hän pyrkii jatkuvasti ottamaan huomioon muuttuvan ympäristön tilan. Hän vaalii kulttuuriympäristöään. Hän tuntee kestävän kehityksen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Sisältö ja toteutus: Luonnon monimuotoisuus, kemiallisoituminen, kompostointi, ilman-, maaperän ja vesiensuojelu, ympäristölainsäädäntö, kestävä kehitys. Kurssi toteutetaan osittain yhdessä Maatilarakentaminen-opintojakson (LMAP453) kanssa. Aktiivinen osallistuminen, PBL. Suoritustapa: Opintokäynnit, portfolio ja pienoismalli. LMAP752 Eurooppalainen maaseutupolitiikka 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee maatalouden tuki- ja rakennepolitiikan keskeisen sisällön. Opiskelija osaa tehdä maatalouden tukihakemukset sekä tuntee niihin liittyvät velvoitteet. Hän tietää eurooppalaisen maatalouden toimintaympäristön, toimijat ja Euroopan unionin hallintorakenteen. Opiskelija tuntee maatalouden ja maaseudun aseman nyky-yhteiskunnassa sekä siihen vaikuttaneen kehityksen. Sisältö ja toteutus: Maatalouden asema yhteiskunnassa ja ajankohtaiset maataloutta koskevat asiat. Maatalouden nykyrakenteeseen vaikuttanut kehitys. Maatalouspolitiikka; tukiehdot ja tukihakemus. Opintojakso linkittyy kasvinviljelyn ja ympäristön suunnitteluun. Tehdään tilamalliharjoitukset sekä laaditaan tukihakemus taloussuunnitelmatilalle. Taloussuunnitelmaa päivitetään tukitietojen osalta. Asiantuntijaluennot tukipolitiikan erityiskysymyksistä. Perehtyminen aiheeseen liittyvään englanninkieliseen ammattisanastoon. Suoritustapa: Ryhmätyöt, harjoitustyöt ja tentti. 17

18 3. vuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot 60 op Maaseudun verkostoituva työelämä 24 op (3. syksy) Tavoite: Opiskelija syventää kotieläintuotannon ja liiketoimintaosaamisen tietämystään ja verkostoitumistaan, hevostalouteen suuntautuva aloittaa suuntautumisopintonsa. Hän saa kokonaiskuvan organisaation viestinnästä, osaa suunnitella ja toteuttaa tapahtumia ja tilaisuuksia sekä viestintää. Opiskelija hankkii toisen kotimaisen kielen osaamisen. Hän alkaa suunnitella opinnäytetyötään. Op Maaseudun verkostoituva työelämä LMAP753 Yhteisöviestintä 4 x x x x x x LMCR754 Yrkessvenska 3 x x x LMAP254 Kasvisto 3 x x x LMAA251 Maidontuotanto 3 x x x x LMAA253 Nautakarjateknologia 4 x x x x x LMAA351 Kannattavuustekijät ja kehittämismahdollisuudet 4 x x x x x x LMAA353 Laskentatoimen perusteet 3 x x Ammatillinen erityisosaaminen Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kansainvälisyysosaaminen Kehittämistoiminnan osaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaan. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen LMAP753 Yhteisöviestintä 4 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy yhteisöviestinnän perusteisiin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä organisaatioiden viestintää. Hän toimii työssään tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja itsenäisesti hyödyntäen kotimaisia ja ulkomaisia verkostoja. Sisältö ja toteutus: Yhteisöviestinnän tavoitteet ja toteuttaminen. Tiedottaminen työyhteisössä; tiedotteet, artikkelit, raportointi ja arviointi. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. Perehdytään olemassa oleviin tapahtumiin, mm. maaseutunäyttely sekä suunnitellaan ja toteutetaan omia projekteja (lehti, sähköinen viestintä, esitteet, teemapäivät, seminaarit, opintomatkat) integroituna ruotsin kieleen ja ammattiaineisiin. Suoritustapa: Käytännön viestintäprojekteihin perehtyminen, niiden suunnittelu ja toteutus yksilöllisesti tai ryhmissä. Asiantuntijaluennoille ja yritysvierailuille (esim. Kemira) osallistuminen. Raportointi ja prosessin arviointi, itsearviointi, portfolio ja tentti (kirjallisuus). LMCR754 Yrkessvenska 3 op Mål: Studeranden kan kommunicera muntligt och skriftligt i situationer, som uppkommer i yrkeslivet. Studeranden har sådana språkkunskaper i svenska som motsvarar de språkkunskaper som krävs av tjänstemän enligt lagen och som är nödvändiga i yrket. Innehåll och förverkligande: Muntlig och skriftlig övning baserad på yrkesinriktat material, cv, e- post meddelanden, telefonsamtal, förhandlingar eller möten, föredrag. Integration mellan yrkessvenska och samfundskommunikation: besök på en nordisk lantbruksutställning eller en mässa. Integration mellan husdjurproduktion och företagsekonomi. Kursfodringar: Närvaro under lektioner. Godkända uppgifter. Tentamen. 18

19 LMAP254 Kasvisto 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee tärkeimmät viljelykasvit sekä peltoviljelyssä esiintyvät haitallisimmat yksi- ja monivuotiset rikkakasvit lajinmukaisella sirkka- tai versoasteella sekä täysikasvuisina. Hän tuntee yleisimpien Suomessa viljeltyjen heinäkasvilajien ja haitallismpien rikkakasvien siemenet. Sisältö ja toteutus: Nimetyt hyöty- ja luonnonvaraiset kasvit (70 lajia) sekä niiden siemenet (25 lajia) kerätään ja tunnistetaan sekä ohjatusti että omatoimisesti. Kasvin kuvaukseen kirjoitetaan suomalainen, tieteellinen ja englanninkielinen nimi. Kunkin kasvin selontekoon kirjataan kasvien luontaiset kasvupaikat sekä mitä ne kertovat kasvualustasta, kasvin mahdollinen hyötykäyttö tai myrkyllisyys. Suoritustapa: Hyväksytysti laadittu kasvisto. Yksityiskohtaiset ohjeet laadinnasta annetaan opintojakson alkaessa. LMAO151 Opinnäytetyö 15 op Tavoitteet: Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan ja kehittää viestintä- ja yhteistyötaitojaan. Hän työskentelee itsenäisesti ja tavoitteellisesti, osoittaa hallitsevansa kokonaisuuksia ja yhdistää eri alojen tietoja opinnäytetyössään ja kypsyysnäytteessä. Sisältö ja toteutus: Opinnäytetyön tekeminen: Aiheen valinta, tutkimusongelman täsmentäminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen. Suunnitelman esittely seminaarissa ja työn käsittely väliseminaareissa ohjaavien opettajien ja toimeksiantajan kanssa. Opinnäytetyön esittely, opponointi ja arviointi loppuseminaarissa. Opinnäytetyöstä tiedottaminen ja sen julkaiseminen. Kypsyysnäyte, esseekirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä ammattialaan ja suomen kielen hyvää taitoa. LMAO151a Opinnäytetyösuunnitelma 1,5 op LMAO151b Opinnäytetyön tekeminen 12 op LMAO151c Opinnäytetyön julkistaminen 1,5 op Suoritustapa: Osallistuminen seminaareihin ja opinnäytetyösuunnitelman laatiminen 1,5 op Opinnäytetyön tekeminen ja raportoiminen sekä kirjallisesti että suullisesti, opintäytetyöstä tiedottaminen ja opinnäytetyön opponointi 12 op Opinnäytetyön esittely ja julkistaminen sekä opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen sen aihepiiriin kuuluvasta aiheesta kirjallinen kypsyysnäyte 1,5 op Ammattiopinnot LMAA251 Maidontuotanto 3 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee lypsylehmien kasvatuksen ja ruokintavaihtoehdot sekä tuotantoympäristöön liittyvät erityiskysymykset ja tuotannon eettiset vaatimukset. Hän syventää tietämystään ruokinnan suunnittelussa. Hän tuntee ruokinnansuunnittelun vaihtoehdot ja osaa laatia maidontuotannon tuloslaskelman. Opiskelija tuntee lypsykarjatutkimuksen periaatteet. Hän osaa tulkita kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimustuloksia ja soveltaa niitä käytäntöön. Sisältö ja toteutus: Vasikan kasvatus, hiehon kasvatus, lypsylehmän tuotantovaiheet, terveyden seuranta tilatasolla, ruokintamallit, ruokintasuunnitelmat, maidontuotannon tuloslaskelma, lypsykarjatutkimus, luennot, harjoitustyöt, PBL, ohjelmaesittelyt. Osallistuminen seminaariin/teemapäivään. Integraatio yritystalouteen ja yhteisöviestintään. Suoritustapa: Opintokäynnit, harjoitustyöt, portfolio. LMAA253 Nautakarjateknologia 4 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee nautakarjanhoidossa käytettävän kotimaisen ja kansainvälisen teknologian niin hyvin, että osaa yrittäjänä tai asiantuntijana vastata kone- ja laitekokonaisuuksien hankinnasta ja ylläpidosta. Hän tuntee laitteiden huollon ja tuntee koneiden käyttöön liittyvän työturvallisuustekijät. Hän tuntee teknologian käytön ja osaa arvioida koneiden ja laitteiden vaikutuksen nautakarjatilan työnkäyttöön. Hän pitää huolen sekä tuotannon taloudesta että ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista. Sisältö ja toteutus: Tuotantoympäristö, olosuhdemittaukset, lypsy ja lypsyjärjestelmät, rehunkorjuukoneet ja rehunvarastointi, säilörehun valmistus, luennot, opintokäynnit, harjoitustyöt, PBL. Suoritustapa: Opintokäynnit, harjoitustyöt, portfolio, tentti. LMAA351 Kannattavuustekijät ja kehittämismahdollisuudet 4 op 19

20 Tavoitteet: Opiskelija perehtyy maatalouden kannattavuustekijöihin ja kehittämismahdollisuuksiin. Hän ymmärtää taloussuunnittelun merkityksen ja osaa tehdä maatilan talouden suunnitteluun kuuluvia kannattavuuslaskelmia. Opiskelija tuntee kasvinviljelyn- ja kotieläintuotannon kannattavuustekijät sekä hallitsee tuotantokustannuslaskennan. Hän pystyy arvioimaan yrityksen kehittämismahdollisuudet ja niihin liittyvät riskit. Opiskelija hallitsee investointien kannattavuuslaskennan. Hän tuntee maatalouden rahoitusmuodot, investointituet ja osaa hakea niitä. Sisältö ja toteutus: Kannattavuustekijät sekä tuotannon suunnittelu ja seuranta. Maatalouden tuotantokustannuslaskelmat Maatilayrityksen kehittämismahdollisuudet ja niihin liittyvät riskit, investointien suunnittelu sekä investoinnin kannattavuuslaskenta. Maatalouden rahoitus ja investointituet. Tuotantokustannuslaskelmat ja investoinnin kannattavuuslaskelmat laaditaan toimivalle maatilayritykselle. Taloussuunnitelmaa hyödynnetään lähtötietojen osalta tuotantokustannuslaskelmissa. Integraatio yhteisövietintään ja kotieläintuotantoon. Suoritustapa: Ryhmätyöt ja harjoitustyöt. LMAA353 Laskentatoimen perusteet 3 op Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää laskentatoimen roolin ja merkityksen yritystoiminnassa. Hän hallitsee kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet, osaa laatia tuloslaskelman ja taseen sekä tuntee arvonlisäverotuksen vaikutuksen kirjanpitoon. Opiskelija osaa laatia yhdistyksen ja pienyrityksen kirjanpidon käyttäen sarakekirjanpitoa. Sisältö ja toteutus: Pienyrityksen ja yhdistyksen kirjanpidon- ja tilinpäätöksen laatiminen manuaalisesti. Kahdenkertaisen kirjanpidon manuaaliset harjoitukset. Opintojakso tulee olla suoritettuna ennen Yrityksen taloushallinnon opintojen aloittamista. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja tentti. Tutkimus yrittäjän tukena 24 op (3. kevät) Tavoite: Valittujen ammattiopintojen osaaminen kehittyy. Opiskelija saa tutkimuksellisia ja projektityöskentelyvalmiuksia ammatillista kehittymistä ja opinnäytetyötä varten. Opiskelija kehittää itselleen kontaktiverkostoa työelämään. Hän esittää opinnäytetyösuunnitelmansa. Op Tutkimus yrittäjän tukena LMAP157 Projektit kehittämisen välineenä 5 x (x) x x x x x (x) LMAP158 Tutkimusmenetelmät 5 x x x x LMAA252 Lihantuotanto 3 x x x x LMAA352 Maatilan sukupolvenvaihdos 3 x x x x x LMAA451 Tuottava kasvinviljely 5 x x x x LMAO151a Opinnäytetyösuunnitelma 1 Eettinen osaaminen Itsensä kehittäminen Kehittämistoiminnan osaaminen Ammatillinen erityisosaaminen Kansainvälisyysosaaminen Liiketoimintaosaaminen ja yrittähyys Maa- ja metsätaloustuotanto Maaseutu toimintaympäristönä Viestintä- ja vuorovaikutusosaam. Yhteiskunta- ja organisaatio-os. Ympäristöosaaminen LMAP157 Projektit kehittämisen välineenä 5 op Tavoitteet: Opiskelija hallitsee projektityöskentelytaidot. Hän ymmärtää projektityöskentelyn osana ammattitaitoaan. Opiskelija tietää millaisia taitoja projektin vetäjältä vaaditaan. Hän tietää miten idea voidaan muuttaa projektiksi sekä tuntee projektityöskentelyn keskeiset vaiheet. Hän oppii tiimityöskentelymenetelmiä ja luo työelämäkontakteja. Opiskelija osaa hyödyntää eri projektien luomia mahdollisuuksia omassa yritystoiminnassaan. 20

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot