EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE"

Transkriptio

1 FI Ekomatkailu yritystoiminnaksi EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta EKOMATKAILUN käytöstä. OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 1

2 Tekijät Assoc. Prof. Snezhanka Ovcharova, PhD Assoc. Prof. Mariya Lecheva, PhD Assist. Prof. Alexandra Parashkevova Galina Mileva, PhD Assist. Prof. Iliyana Kostova Assoc. Prof. Aneliya Nenova, PhD Todor Todorov /Varna Free University, 9007 Chayka resort, Varna, Bulgaria Agnieszka Janczak /ECEAT Poland Heidi Tanskanen /PIKES Ltd Nurmes, Finland Taitto: Mediakettu 2 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

3 Sisällysluettelo 1. Esittely Yleistä opinto-ohjelmasta... 5 a) Tavoite... 5 b) Kohderyhmä... 6 c) Rakenne... 6 d) Arviointiohjeet... 7 e) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen opinnoissa Koulutusmoduulit Perusmoduuli pakolliset opinnot Valinnaiset opinnot... 9 Moduuli A. Kulttuuriperinnön tunnistaminen, kehittäminen ja säilyttäminen ekomatkailussa... 9 Moduuli B. Luontokohteet ekomatkailussa Moduuli C. Ekomatkailuyrittäjyys Moduuli D. Paikallistalouden ja -yhteisöjen huomiointi ekomatkailussa...12 Moduuli E. Erämaa- ja seikkailuaktiviteetit ekomatkailussa Moduuli F. Vesistöekomatkailu... 1 Moduuli G. Opastoiminta ja kiertomatkojen järjestäminen ekomatkailussa Moduuli H. Ekomajoitus Kirjallisuutta EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 3

4 1. Esittely N8URjob Ekomatkailu yritystoiminnaksi -projektin (N8URjob Learning the Business of Ecotourism) tavoitteena on tarjota Euroopan syrjäisten maaseutualueiden aikuisväestölle koulutuspalveluja, jotka voivat tukea maataloutta korvaavien tai täydentävien elinkeinojen kehittämistä. Ekomatkailulla on potentiaalia kehittyä merkittäväksi työllisyyden ja toimeentulon lähteeksi Euroopan harvaanasutuilla ja syrjäisillä alueilla. Suurimpia esteitä potentiaalin hyödyntämiselle on tiedon ja kohdealueille sopivien koulutuspalvelujen puute. Syrjäisten maaseutuyhteisöjen väestö on keskimäärin vähemmän koulutettua kuin kaupungeissa. Etenkin maa- ja metsätaloudesta elantonsa saaneiden vanhempien ikäluokkien edustajilla ammattitutkinnon ja opiskelukokemuksen puuttuminen on varsin tavallista. Tämän kohderyhmän saaminen mukaan elinikäisen oppimisen prosessiin kehittämään taitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan asettaa erityisvaatimuksia opinto-ohjelmalle ja koulutusmenetelmille. N8URjob projektin kehittämät ekomatkailun koulutuspalvelut on valmisteltu maaseudun aikuisväestön tarpeita ja valmiuksia silmälläpitäen. Ekomatkailun koulutuspaketti sisältää koulutusohjelman (tämä julkaisu) pedagogisen strategian ja ohjaajien perehdytystyökalun sekä koulutuksen pääasialliseksi toteutusympäristöksi tarkoitetun verkko-oppimisalustan. Ekomatkailun koulutusohjelmassa käsitellään alan eettisiä, ympäristöllisiä, ekologisia, kielellisiä, tietoteknisiä kysymyksiä sekä valmennetaan oppijoita kehittämään ja harjoittamaan omaa ekomatkailuliiketoimintaa. Hankkeen tuottama opinto-ohjelma ja muut koulutustyökalut ovat saatavilla kaikkien projektin kumppanimaiden (Suomi, Bulgaria, Liettua, Puola, Irlanti) kielillä verkossa ja CD-ROM:lla. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

5 2. Yleistä opinto-ohjelmasta a) Tavoite Opinto-ohjelman päätavoite on tarjota syrjäisen maaseudun aikuisväestölle (katso kappale Kohderyhmä ) väylä tietoihin ja taitoihin, joiden avulla he voivat menestyksellisesti kehittää ja harjoittaa yritystoimintaa ekomatkailun alalla ja yleisesti lisätä valmiuksiaan työllistyä omassa elinympäristössään. Opinto-ohjelman tavoitteena on erityisesti z kehittää osallistujien tietämystä seuraavista painopistealueista: kestävä matkailu ekopalveluiden ja -yritysten organisointi ja suunnittelu ekomatkailuyrityksen johtaminen markkinointi ja viestintä ekoyrityksiä koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. z tarjota seuraavia taitoja: omien voimavarojen tunnistaminen liiketoiminnan organisointi johtajuuteen liittyvien ongelmien ratkaisu viestiminen sidosryhmille ja matkailijoille (myös vieraalla kielellä) yhteistyö muiden yritysten kanssa tietotekniikan käyttö viestinnässä ja yrityksen markkinoinnissa. z tutustuttaa osallistujat oman lähialueen mahdollisuuksiin ja menestyviin ekomatkailuyrityksiin (tapaustutkimukset, tutustumismatkat) z tarjota osallistujille mahdollisuus itseohjautuvaan, joustavaan ja opiskelijakeskeiseen oppimiseen. Tämä opinto-ohjelma pyrkii ensisijaisesti edistämään opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia itsenäisinä ekomatkailuyrittäjinä. Menestyksekäs ekomatkailuyrittäjä harjoittaa matkailuliiketoimintaa tavalla, joka on hyödyksi ympäristölle, paikallisille ihmisille ja elinkeinolle sekä tarjoaa elinkeinon yrittäjälle itselleen kykenee toimimaan tehtävässä, johon sisältyy hallinnollista vastuuta (johtajana, liiketoiminnan vetäjänä) kykenee johtamaan ekomatkailuyrityksen operatiivista suunnittelua, toimintojen seurantaa sekä laadun valvontaa hallitsee hyvin viestinnän ja markkinoinnin (asiakkaille, muille yrityksille, paikalliselle yhteisölle, alueellisille ja valtion viranomaisille) on luonteeltaan palveluhenkinen ja sietää stressiä hallitsee vähintään alkeet oman alueensa tärkeimmistä matkailukielistä ja osaa mukauttaa viestintäänsä asiakkaiden taustan ja tarpeiden mukaan hallitsee perustiedot ympäristökasvatuksesta ja ympäristötietoisuutta kehittävistä menetelmistä sekä osaa soveltaa tätä tietämystä minimoidakseen matkailun ympäristöön kohdistamaa rasitusta kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tiedostaa omiin ekomatkailuhankkeisiinsa liittyvät riskit ja varautuu niihin toiminnassaan EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 5

6 b) Kohderyhmä N8URjob-hankkeen kohderyhmänä on harvaanasuttujen alueiden taantuvien maaseutuelinkeinojen piirissä työskentelevä väestö. Tämä ryhmä on vaikeasti perinteisten koulutuspalvelujen tavoitettavissa sekä fyysisen sijaintinsa että opiskeluvalmiuksiensa vuoksi. Ekomatkailun opinto-ohjelma on suunniteltu käytäntöpainotteiseksi ja kehittämään tietoja ja taitoja, joista voi odottaa olevan hyötyä osallistujille työelämässä. Opinto-ohjelmassa ja sen oppimateriaaleissa pyritään huomioimaan oppijoiden erilaisia oppimistapoja ja -tottumuksia sekä oppimispotentiaalia ja siten tarjoamaan osallistujille parempia kehittymismahdollisuuksia. Opinto-ohjelma korostaa käytännönläheisiä, vuorovaikutteisia ja reflektiivisiä opetusmenetelmiä. Opintojen aikana tehtävissä harjoituksissa ja projekteissa ohjataan opiskelijoita tutkimaan omaa toimintaympäristöään ja työstämään omia liikeideoitaan. Lisätietoa oppimistyyleistä sekä niihin liittyvistä opetusmenetelmistä löytyy Ekomatkailun pedagogisesta strategiasta sekä ohjaajien perehdytystyökalusta. c) Rakenne Kurssi koostuu yhdestä pakollisesta perusmoduulista ja kahdeksasta valinnaisesta moduulista. Perusmoduulin kursseilla tutustutaan ekomatkailuyritystoiminnan keskeisiin osa-alueisiin sekä esitellään ekomatkailun yleiset toimintaperiaatteet, tunnuspiirteet ja arvopohja. Täydentävänä aikuisopetuksena perusmoduulin työmäärä on 162 tuntia ja moduulin on laskettu vastaavan 6 ECTS-opintopistettä. Valinnaisissa moduuleissa oppija soveltaa ja syventää perusmoduulin kursseilla hankittua osaamista ja tietoa valitsemaansa erityisalueeseen. Valinnaiset opinnot edellyttävät opiskelijoita lukemaan lisämateriaalia ja tekemään käytännönläheisiä harjoituksia. Oppijoita ohjataan kaikissa opintojen vaiheissa ekomatkailuliiketoiminnan kehittämiseen ja harjoittamiseen käytännössä. Yhden valinnaismoduulin työmäärä on 108 tuntia eli ECTS-opintopistettä. 10 ECTS-opintopisteen laajuisen ekomatkailun opintotodistuksen saa suorittamalla perusmoduulin ja 1 valinnaisen moduulin. Opiskelija voi myös halutessaan suorittaa useamman kuin yhden valinnaisen moduulin, jolloin hän saavuttaa enemmän ECTS-opintopisteitä. Perusmoduuli: Pakolliset opinnot : 162 h ECTS-opintopisteet: 6 Valinnaiset moduulit: A, B, C, D, E, F, G, tai H + : 108 h = ECTS-opintopisteet: Ekomatkailun opintotodistus : 270 h ECTS-opintopisteet: 10 Ekomatkailun opintotodistuksessa mainitaan opiskelijan suorittamien moduulien nimet, aihealueet ja työmäärää vastaavat ECTS-opintopisteet, opintojen suoritusajankohta ja -paikka sekä kurssiohjaajan ja koulutuksen järjestäjän nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot. Jokainen moduuli jakautuu kahteen pääosioon: teoreettiseen ja reflektiiviseen/käytännölliseen osuuteen. On suositeltavaa, että reflektiivinen osio suoritetaan muutama päivä teoreettisen osuuden jälkeen. Pieni tauko antaa opiskelijalle tilaisuuden sulatella teoreettisessa osuudessa saatua tietoa ja hyödyntää paremmin reflektiivistä/käytännöllistä osuutta. Koulutusohjelman sisällön tulisi joustaa tilanne- ja aluekohtaisesti. Tässä dokumentissa kuvatut kurssien otsikot ja sisällöt voivat olla eri maissa ja alueilla hieman erilaisia. 6 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

7 Opinto-ohjelma muodostaa aihekehyksen, jonka alueelliset sovellukset tarjoavat oppijoille paikallisesti merkityksellistä tietoa ja osaamista ekomatkailusta. Opinto-ohjelmaa voi hyödyntää paitsi vapaana aikuiskoulutuksena myös osana oppilaitosten matkailuopintoja; sen sisältöä ja työmääriä voi muokata vastaamaan oppilaitosten kurssivaatimuksia. d) Arviointiohjeet Tärkeimmät oppimisen arvioinnissa noudatettavat suositukset 1 ovat seuraavat: z Opintojen aikana järjestetään useita keskeisiä oppimistavoitteita mittaavia kokeita ja arviointeja. Oppimista arvioidaan vähintään jokaisen kurssin lopussa. Näin kannustetaan oppimista, pidetään opiskelijat motivoituneina ja kehitetään hyviä oppimistottumuksia. Koekysymyksissä ja tehtävissä käytetään selkeää ja suoraviivaista kieltä ja vältetään aiheeseen liittymätöntä materiaalia sekä suuria määriä ulkoaopiskelua vaativia tehtäviä. On hyvin suositeltavaa käyttää soveltamista, analysointia, syntetisointia ja oman arviointikyvyn käyttöä vaativia kysymyksiä, joiden suorituksessa oppijat voivat käyttää ulkoisia lähteitä kuten kurssikirjoja, muistiinpanoja tai internetiä. z Arviointimenetelmiä vaihdellaan. Oppimisen arvioinnissa tulisi käyttää useita eri menetelmiä esim. keskusteluja, kirjoitelmia, projekteja ja kokeita. Koekysymyksiä ja harjoitustehtävien aiheita on hyvä muokata kurssin päätyttyä ohjaajilta ja opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella. z Kerrotaan arviointikriteerit. Oppijoille kerotaan sovellettavat arviointikriteerit selkeästi tehtävän tai kokeen alussa, jotta he tietävät mihin keskittyä. z Ulkoisia lähteitä hyödyntävissä tehtävissä edellytetään lähdeviitteiden antamista. Kirjallisten töiden aitouden varmistamiseksi ja oppijoiden kirjoitustaitojen kehittämiseksi edellytetään lähdeviitteiden kertomista. e) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen opinnoissa Opiskelija voi hakea aikaisempien opintojen, käytännön harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksilukua osaksi ekomatkailuopintojen pakollisia tai valinnaisia opintoja. Prosessi edellyttää aiemman oppimisen tunnistamista eli oppijan ja kouluttajan taitoa suhteuttaa oppijan aiemmin saavuttamia taitoja ja tietoja ekomatkailuopintojen oppimistavoitteisiin. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja esilletuonti tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman koostamisen yhteydessä; oppija voi suunnitelmassa arvioida aiempaa oppimistaan suhteessa ekomatkailuopintojen pakollisten ja valinnaisten moduulien oppimistavoitteisiin. Mikäli oppija haluaa korvata osan vaadittavista opintosuoritteista aiemmin hankitun osaamisen perusteella, tulee hänen keskustella asiasta kurssin kouluttajan kanssa. Mikäli ohjaaja ja oppija tulevat yhdessä siihen tulokseen, että oppijalla on suoritteen kannalta oleellisia tietoja ja taitoja, oppija voi hakea suoritteen/kurssin korvaamista kirjallisesti kurssin ohjaajalta. Opiskelijan tulee vapaamuotoisesti perustella kurssin ohjaajalle, miten hänen osaamisensa vastaa kyseisen kurssin oppimistavoitteita, ja liittää hakemukseen osaamisen todistavat dokumentit. Tämän jälkeen kurssin ohjaaja arvioi opiskelijan toimittaman materiaalin ja tekee päätöksen aiemman osaamisen käytettävyydestä. Kurssin ohjaaja voi pyytää opiskelijaa suorittamaan osaamista mittaavan testin tai hylätä hakemuksen. Opiskelijan osaamisen täytyy olla ajantasaista korvaavuutta haettaessa. Kokonaista moduulia ei missään olosuhteissa voi suorittaa pelkästään aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvulla. 1 Muokattu lähteestä EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 7

8 3. Koulutusmoduulit 3.1 Perusmoduuli pakolliset opinnot 1 Ekomatkailun perusteet Ekomatkailupalveluiden suunnittelu ja organisointi ,5 3 Ekomatkailuyrityksen johtaminen Markkinointi ja viestintä ekomatkailussa ,75 5 Ekomatkailua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus Opintoretki ,75 Yhteensä Perusmoduuli osaa määritellä kestävän kehityksen ja ekomatkailun pääperiaatteet (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) hallitsee ekomatkailupalveluiden ja pienyritystoiminnan suunnittelun ja organisoinnin pääperiaatteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä (Arviointi: liiketoimintasuunnitel- ma sekä suullinen tai kirjallinen koe) ymmärtää ekomatkailuyrityksen johtamisympäristöä ja osaa kuvata kausittaisia toimenpiteitä (Arviointi: liiketoiminnan johtamissuunnitelma, suullinen tai kirjallinen koe) osaa kuvailla yritysmarkkinoinnin ja -viestinnän tavoitteet, prosessin, toimenpiteet ja menetelmät; osaa kuvailla ekomatkailun markkinoinnin ja viestinnän erityispiirteitä sekä suositeltavia menetelmiä (Arviointi: ekomatkailuyrityksen/-palvelun markkinointisuunnitelma, suullinen tai kirjallinen koe) tuntee ekomatkailuliiketoimintaan liittyvän lainsäädännön; osaa nimetä lähteitä, joista löytyy lainsäädäntöön liittyvää tietoa ja neuvontaa; osaa selittää ekosertifioinnin tavoitteet ja peruslähestymistavat sekä nimetä omalla alueellaan toimivan sertifiointijärjestelmän; tuntee ekosertifikaatin hakuprosessin vaiheet ja tietää, mistä lisätietoa ja neuvontaa on saatavilla (Arviointi: sertifiointijärjestelmän tapaustutkimus, kirjallinen tai suullinen koe) osaa tunnistaa paikallisia ekomatkailutoimijoita ja arvioida matkailutoimintaa ekomatkailun näkökulmasta (Arviointi: projekti, kirjallinen tai suullinen koe) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Vaatimukset: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: kestävän kehityksen ja ekomatkailun määritelmät ja perusperiaatteet sekä toimintojen käytännön esimerkit. Materiaaleissa painotus osallistujien oman elinympäristön ekologisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden esilletuomiseen ja analysointiin. Harjoitustehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä: liiketoimintasuunnitelma, pienyrityksen johtamissuunnitelma, markkinointisuunnitelma. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisen kouluttajan tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisen kouluttajan valitsemat materiaalit. 8 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

9 3.2 Valinnaiset opinnot Moduuli A. Kulttuuriperinnön tunnistaminen, kehittäminen ja säilyttäminen ekomatkailussa Kulttuuri- ja perinnematkailun luonne, tavoitteet ja muodot Kulttuuri- ja perinnekohteiden tunnistaminen ja kehittäminen ekomatkailussa Elämäntapa maaseudulla, luontoon liittyvät paikalliset tavat ja perinteet Perinnekohteita elävöittävien materiaalien ja aktiviteettien kehittäminen ekomatkailijoille Yhteensä Moduuli A. Kulttuuriperinnön tunnistaminen, kehittäminen ja säilyttäminen ekomatkailussa osaa kuvailla kulttuuri- ja perinnematkailun luonteen, tarkoituksen ja muodot ja soveltaa tietämystä oman kotiseutunsa olosuhteissa (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa kuvailla tapoja säilyttää ja tuoda esille kulttuuri- ja perinnekohteita sekä ymmärtää niiden merkityksen (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; matkailijoille suunnattu lehtinen tai esite, jossa opastetaan perinnekohdetta kunnioittavaan matkailuun) osaa tunnistaa ja kuvailla elämäntapoja sekä luontoon liittyviä tapoja ja perinteitä omalta kotiseudultaan (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, matkailijoille suunnattu paikallista elämäntapaa ja luontoperinteitä esittelevä lehtinen tai esite) osaa kehittää perinteitä elävöittäviä materiaaleja ja aktiviteetteja matkailijoille (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; matkailijoille suunnattu miniopas paikallisiin tapoihin ja perinteisiin tai perinnetyönäytös) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Vaatimukset: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: kulttuuri- ja perinnematkailun perusteet; kulttuuri- ja perinnekohteiden säilyttäminen ja arvostaminen; paikallisen maaseudun elämäntapa, tavat ja perinteet; kulttuuri- ja perinnekohteiden matkailumateriaalien tuottaminen. Sisällöissä vahva painotus osallistujien oman elinympäristön kulttuuriin ja perinteisiin. Harjoituksia, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja. öitä: lehtiset, esitteet, pienoismatkaoppaat, perinnetyönäytökset. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 9

10 Moduuli B. Luontokohteet ekomatkailussa Paikallisen luonnon erityispiirteet ja potentiaali ekomatkailukohteena Johdanto paikalliseen ekologiaan, ekosysteemeihin ja luonnonsuojeluun Luontoaktiviteetit ja opastoiminta ekomatkailussa Luontomatkailun ympäristövaikutusten seuranta, arviointi ja hallinta Yhteensä Moduuli B. Luontokohteet ekomatkailussa osaa kuvailla paikallista luontoa ja arvioida sen ekomatkailupotentiaalia (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, paikallista luontoa esittelevä matkailuesite) ymmärtää ekologian perusteet; osaa tunnistaa ja kuvailla paikallisia ekosysteemejä; osaa kuvailla luonnonsuojelun tavoitteita ja menetelmiä (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa kuvailla ekomatkailulle tyypillisiä luontoaktiviteetteja ja opastoiminnan piirteitä (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa seurata, arvioida ja hallita luontomatkailun ympäristövaikutuksia (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, projektityö) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: ekomatkailupotentiaalia omaavat paikalliset luontokohteet; ekologia ja paikalliset ekosysteemit; luonnonsuojelun tavoitteet ja menetelmät, matkailun vaikutukset luontoon ja ekosysteemeihin. Sisällöissä vahva painotus osallistujien oman elinympäristön olosuhteisiin perehtymiseen. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja teoreettisen osuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projekteja: paikallisia luontonähtävyyksiä esittelevä matkailuesite, paikallisen ekomatkailutoiminnan ympäristövaikutusten arviointi. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. 10 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

11 Moduuli C. Ekomatkailuyrittäjyys 1 Ekomatkailua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus (syventävät opinnot) 2 Ekomatkailuyrityksen taloushallinto Ekomatkailupalveluiden ja 3 yritystoiminnan suunnittelu (syventävät opinnot) Ekomatkailuyrityksen käynnistys ja johtaminen Yhteensä Moduuli C. Ekomatkailuyrittäjyys osaa nimetä tärkeimmät ekomatkailuyritystä koskevat lait ja ohjeistukset; osaa ni- metä lähteitä, joista löytyy lainsäädäntöön liittyvää tietoa tai neuvontaa; tuntee ekosertifioinnin tavoitteet ja lähestymistavat sekä omalle paikkakunnalleen soveltuvat sertifiointijärjestelmät, tuntee yrityksen ekosertifioinnin vaiheet ja tietää, mistä neuvontaa on saatavilla (Arviointi: lainsäädännön tai sertifiointijärjestelmien tapaustutkimus; kirjallinen tai suullinen koe) osaa koostaa yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman; tietää, mistä voi hakea taloudellisia resursseja ja asiantuntijatukea; osaa ennakoida ja suunnitella yritystoiminnan kustannuksia ja tuloja; hallitsee pienyrityksen kirjanpidon ja yritysverotuksen perusteet (Arviointi: kirjallinen tai suullinen koe; liiketoimintasuunnitelma, yritysbudjetti) osaa arvioida oman yritystoimintansa vahvuuksia ja heikkouksia, tuntee kohderyhmänsä, osaa hyödyntää yrityksensä sijaintia ja lähialueen täydentävää palvelutarjontaa; tuntee ja osaa huomioida käytännössä esim. majoitukseen, ruokaan, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia; kykenee johtamaan matkailijoita, työntekijöitä ja yritystä; osaa hinnoitella palvelunsa oikein; ymmärtää markkinoinnin merkityksen ja perusmenetelmät sekä osaa hyödyntää IT-työkaluja (Arviointi: yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma; suullinen tai kirjallinen koe) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: ekomatkailun alaan liittyvät ajantasaiset lait ja asetukset EU:ssa ja kansallisesti, budjettisuunnittelun ja kirjanpidon periaatteet, yritystoiminnan suunnittelun ja johtamisen periaatteet ja menetelmät. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja teoreettisen osuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projekteja: liiketoimintasuunnitelma, yritystoiminnan käynnistysja johtamissuunnitelma, yritys- ja palvelukohtainen markkinointisuunnitelma. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 11

12 Moduuli D. Paikallistalouden ja -yhteisöjen huomiointi ekomatkailussa Sosiaalinen kestävyys ekomatkailussa: tavoitteet, prosessit ja haasteet Paikalliset voimavarat: ihmiset, yritykset, tuotteet, energia Paikallisyhteisön ja -yritysten osallistaminen: suunnittelu, verkostoituminen ja mentorointi Paikallistaloudellisten vaikutusten & muiden yhteisövaikutusten arviointi ja säätely Yhteensä Moduuli D. Paikallistalouden ja -yhteisöjen huomiointi ekomatkailussa osaa määritellä ekomatkailuun liittyvän sosiaalisen kestävyyden tavoitteet, prosessit ja haasteet yleisellä tasolla ja omalla paikkakunnalla (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) tunnistaa paikalliset voimavarat ihmiset, yritykset, tuotteet ja energia ja ymmärtää niiden merkityksen omalle yritystoiminnalle (Arviointi: paikallisten voimavarojen kartoitus -projekti; suullinen tai kirjallinen koe) ymmärtää paikallisen yhteisön ja paikallisten viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyden, ymmärtää lähipiirin roolin yritystoiminnassa, pystyy rakentamaan yhteistyöverkostoja ja osallistamaan muita toimijoita omaan yritystoimintaan (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; projekteja lähialueen intressiryhmäkartoitus ja yhteistyösuunnitelma) osaa arvioida ja säädellä yritystoiminnan vaikutuksia paikallistalouteen ja -yhteisöön (Arviointi: Vaikutuskaavio & seurantasuunnitelma; suullinen tai kirjallinen koe) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: sosiaalisen kestävyyden käsite ja ulottuvuudet ekomatkailussa; paikallisten ihmisten, tuotteiden ja muiden resurssien merkitys; yhteistyömuodot paikallisyhteisöjen ja viranomaisten kanssa; ekomatkailun paikallistalous- ja yhteisövaikutukset. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja teoreettisen osuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. 12 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

13 Moduuli E. Erämaa- ja seikkailuaktiviteetit ekomatkailussa Erämaa- ja seikkailumatkailun luonne, tarkoitus ja muodot Seikkailuaktiviteettien järjestäminen ekomatkailun periaatteiden mukaan (esim. kiipeily, koskimelonta, riippuliito) Ekomatkailu erämaassa ja herkillä luontoalueilla Erämaa- ja seikkailumatkailun yritystoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Yhteensä Moduuli E. Erämaa- ja seikkailuaktiviteetit ekomatkailussa tuntee erämaa- ja seikkailumatkailun ominaispiirteet ja erilaisia toteutusmuotoja (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, harjoitustyöt) tunnistaa paikkakuntansa potentiaaliset seikkailu- tai erämaamatkailukohteet; osaa suunnitella, organisoida ja myydä seikkailumatkailuaktiviteetteja (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; harjoitustyö seikkailu- ja erämaamatkailupalvelujen hintatarjous) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: erämaa- ja seikkailumatkailun perusperiaatteet ja aktiviteetit; toimintojen ekologinen valveutuneisuus; ympäristövaikutusten seuranta ja hallinta; yritystoiminnan kehittäminen. Kansainvälinen, paikallinen ja yrityskohtainen näkökulma. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluja ja seminaareja teoreettisen osion aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä: seikkailupalvelusuunnitelma, palvelutarjous. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 13

14 Moduuli F. Vesistöekomatkailu Johdanto vesistömatkailuun ja siihen liittyviin kestävyyden näkökulmiin Vesistöekomatkailun aktiviteettien kehittäminen ja toteuttaminen (esim. sukeltaminen, melominen, uiminen) Henkilöstön ja matkailijoiden ohjaaminen ympäristövaikutukset minimoivaan vesistömatkailuun Vesistömatkailun ympäristövaikutusten seuranta ja arviointi Yhteensä Moduuli F. Vesistöekomatkailu osaa määritellä vesistöekomatkailun ominaispiirteet (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe) osaa tunnistaa vesistöekomatkailulle potentiaalisia kohteita omalla alueellaan ja suunnitella sekä organisoida aktiviteetteja (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; vesistöekomatkailun ohjelmasuunnitelma, palvelutarjous) osaa perehdyttää henkilöstöä ja matkailijoita ympäristöä turmelemattomaan vesistömatkailuun (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; perehdytysmateriaalit ja menetelmät) osaa seurata ja arvioida vesistömatkailun ympäristövaikutuksia (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; yrityskohtainen vaikutusten seurantasuunnitelma) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: Vesistöekomatkailun perusperiaatteet ja -aktiviteetit, toimintojen ekologinen valveutuneisuus, vesistövaikutusten seuranta ja hallinta. Paikallinen ja yrityskohtainen näkökulma. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja teoriaosuuden aiheisiin liittyen. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä: palvelutarjous, ympäristökasvatussuunnitelma. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. 1 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

15 Moduuli G. Opastoiminta ja kiertomatkojen järjestäminen ekomatkailussa 1 Ekomatkailuasiakkaiden ominaispiirteet 2 Viestinnälliset tarpeet ja haasteet 3 Opastustavoitteet ja kävijäkokemuksen parantaminen ekomatkailussa Ekomatkailun kiertomatkojen organisointi Yhteensä Moduuli G. Opastoiminta ja kiertomatkojen järjestäminen ekomatkailussa osaa tunnistaa, kartoittaa ja huomioida nykyisten ja tulevien ekomatkailuasiakkaiden tarpeet ja ominaispiirteet (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) tunnistaa ekomatkailun viestinnälliset tarpeet ja haasteet eri tilanteissa (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa suunnitella opastoimintaa haluttujen matkailukokemusten aikaansaamiseksi (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; harjoitustyö - ekomatkailukohteen opastussuunnitelma) osaa suunnitella ja tuottaa ekomatkailijoille opaskirjoja ja muita kohdemateriaaleja (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; ekomatkailun miniopas ja ympäristökasvatuksellisia kohdemateriaaleja) Ydinsisältö: ekomatkailijoiden arvot ja ominaispiirteet, viestintätekniikat, matkailukokemuksen suunnitteluprosessi, opaskirjojen ja oheismateriaalien tuottamistekniikat. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluja ja seminaareja teoriaosuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä: minioppaat, esitteet ja opastuksen suunnittelu. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 15

16 Moduuli H. Ekomajoitus Ekomajoituksen perusperiaatteet, tavoitteet ja ohjeistukset Ekomajoituksen suunnittelu, rakentaminen ja käyttäminen Ekomatkailuun soveltuvia vesi-, jäte- ja energiaratkaisuja Liikenteen ja muiden matkailun oheispalveluiden ekoratkaisut Yhteensä Moduuli H. Ekomajoitus osaa kuvata ekomajoituksen perusperiaatteita ja ohjeistuksia (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa kuvata ja soveltaa ekomajoituksen suunnittelun, rakentamisen ja käyttämisen perusperiaatteita ja ohjeistuksia (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; harjoitustyö - ekomajoitussuunnitelma) osaa kuvailla ekomatkailun arvoihin soveltuvia vesi-, jäte- ja energiaratkaisuja (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, harjoitustyö ekomajoituksen vesi-, jäte- ja energiaratkaisusuunnitelma) osaa kuvailla liikenteen ja muiden matkailun oheispalveluiden ekologisia ratkaisuja (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe.) Opiskeltavia aiheita: ekomajoituksen pääperiaatteet, ekomajoituksen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö, ympäristöystävälliset ekomatkailuliiketoiminnan ratkaisut (vesi, jäte, energia, kuljetus jne.) Osuudessa kiinnitetään huomiota paikallisia olosuhteita kuvaavan materiaalin sisällyttämiseen osaksi kokonaisuutta. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluja ja seminaareja teoriaosuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtävät projektityöt: ekomajoituksen rakentamis- ja käyttösuunnitelma. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. 16 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

17 . Kirjallisuutta Certificate in Sustainable Tourism Management. TIES in collaboration with the George Washington University. in_sustainable_tourism_management The_International_Ecotourism_Society.htm ECOLL. Lifelong Learning in Ecotourism development. id=10 Guidelines to Promote Academic Integrity in Online Classes, AcademicIntegrity.pdf Quality Manual for E-learning in Higher Education. European Association of distance teaching universities. html EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 17

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Anja Härkönen Projektikoordinaattori / Kanta-ja Päijät-Häme LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 12.11.2013 1 14. marraskuuta 2013 Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun,

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(5) Sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus - lähiopetus, joka sisältää luentoja ja ryhmätöitä - ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisalustaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI Nimi Opetuspiste OSAAMISPASSI Kansainvälisyystutor -opinnot kuuluvat etiikan opintoihin. Saamasi opintoviikkomäärän laajuus riippuu siitä, miten paljon syvennät osaamistasi

Lisätiedot

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ohjelma on kehitetty Nordplus Adult hankerahoitteisessa INNOSTARTUP hankkeessa kolmen toimijan kesken: Zemgalen alueen

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

PromePro Professional

PromePro Professional PromePro Professional Opinto-opas 2012 20.9.2011 KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 KOHDERYHMÄ JA KOKEMUSVAATIMUKSET... 3 PROJEKTITYÖ... 4 SUORITUSVAATIMUKSET JA TODISTUS... 4 TOTEUTTAMISEHDOT...

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu

Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kansallispuistot ja kestävä luontomatkailu Kestävä luontomatkailu Metsähallituksessa Metsähallitus edistää Kestävän luontomatkailun periaatteita kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki)

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki) A. Kestävyys Kestävyydessä ydinkysymyksenä ekologia ja se että käytettävissä olevat [luonnon]varat riittäisivät Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot A130A0760 Ekonomin viestintätaidot Johdanto ja ohjeita kurssille Opettajat: Päivi Maijanen-Kyläheiko Heidi Parkkinen Lauri Haiko Mirka Rahman Päivän ohjelma 9.15 10.00 Esittäytyminen 10.00 10.45 Kurssin

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla kriteerit suunnittelee ja toteuttaa annettujen ohjeiden mukaan

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 PSYKOLOGIA 1, 1 OV Tavoitteet havainnoi ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja tämän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa, tiedostaa ja käsittelee psyykkisiä

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Toimiminen työssä ja työyhteisössä toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi Ihmissuhteiden

Lisätiedot