EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE"

Transkriptio

1 FI Ekomatkailu yritystoiminnaksi EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta EKOMATKAILUN käytöstä. OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 1

2 Tekijät Assoc. Prof. Snezhanka Ovcharova, PhD Assoc. Prof. Mariya Lecheva, PhD Assist. Prof. Alexandra Parashkevova Galina Mileva, PhD Assist. Prof. Iliyana Kostova Assoc. Prof. Aneliya Nenova, PhD Todor Todorov /Varna Free University, 9007 Chayka resort, Varna, Bulgaria Agnieszka Janczak /ECEAT Poland Heidi Tanskanen /PIKES Ltd Nurmes, Finland Taitto: Mediakettu 2 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

3 Sisällysluettelo 1. Esittely Yleistä opinto-ohjelmasta... 5 a) Tavoite... 5 b) Kohderyhmä... 6 c) Rakenne... 6 d) Arviointiohjeet... 7 e) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen opinnoissa Koulutusmoduulit Perusmoduuli pakolliset opinnot Valinnaiset opinnot... 9 Moduuli A. Kulttuuriperinnön tunnistaminen, kehittäminen ja säilyttäminen ekomatkailussa... 9 Moduuli B. Luontokohteet ekomatkailussa Moduuli C. Ekomatkailuyrittäjyys Moduuli D. Paikallistalouden ja -yhteisöjen huomiointi ekomatkailussa...12 Moduuli E. Erämaa- ja seikkailuaktiviteetit ekomatkailussa Moduuli F. Vesistöekomatkailu... 1 Moduuli G. Opastoiminta ja kiertomatkojen järjestäminen ekomatkailussa Moduuli H. Ekomajoitus Kirjallisuutta EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 3

4 1. Esittely N8URjob Ekomatkailu yritystoiminnaksi -projektin (N8URjob Learning the Business of Ecotourism) tavoitteena on tarjota Euroopan syrjäisten maaseutualueiden aikuisväestölle koulutuspalveluja, jotka voivat tukea maataloutta korvaavien tai täydentävien elinkeinojen kehittämistä. Ekomatkailulla on potentiaalia kehittyä merkittäväksi työllisyyden ja toimeentulon lähteeksi Euroopan harvaanasutuilla ja syrjäisillä alueilla. Suurimpia esteitä potentiaalin hyödyntämiselle on tiedon ja kohdealueille sopivien koulutuspalvelujen puute. Syrjäisten maaseutuyhteisöjen väestö on keskimäärin vähemmän koulutettua kuin kaupungeissa. Etenkin maa- ja metsätaloudesta elantonsa saaneiden vanhempien ikäluokkien edustajilla ammattitutkinnon ja opiskelukokemuksen puuttuminen on varsin tavallista. Tämän kohderyhmän saaminen mukaan elinikäisen oppimisen prosessiin kehittämään taitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan asettaa erityisvaatimuksia opinto-ohjelmalle ja koulutusmenetelmille. N8URjob projektin kehittämät ekomatkailun koulutuspalvelut on valmisteltu maaseudun aikuisväestön tarpeita ja valmiuksia silmälläpitäen. Ekomatkailun koulutuspaketti sisältää koulutusohjelman (tämä julkaisu) pedagogisen strategian ja ohjaajien perehdytystyökalun sekä koulutuksen pääasialliseksi toteutusympäristöksi tarkoitetun verkko-oppimisalustan. Ekomatkailun koulutusohjelmassa käsitellään alan eettisiä, ympäristöllisiä, ekologisia, kielellisiä, tietoteknisiä kysymyksiä sekä valmennetaan oppijoita kehittämään ja harjoittamaan omaa ekomatkailuliiketoimintaa. Hankkeen tuottama opinto-ohjelma ja muut koulutustyökalut ovat saatavilla kaikkien projektin kumppanimaiden (Suomi, Bulgaria, Liettua, Puola, Irlanti) kielillä verkossa ja CD-ROM:lla. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

5 2. Yleistä opinto-ohjelmasta a) Tavoite Opinto-ohjelman päätavoite on tarjota syrjäisen maaseudun aikuisväestölle (katso kappale Kohderyhmä ) väylä tietoihin ja taitoihin, joiden avulla he voivat menestyksellisesti kehittää ja harjoittaa yritystoimintaa ekomatkailun alalla ja yleisesti lisätä valmiuksiaan työllistyä omassa elinympäristössään. Opinto-ohjelman tavoitteena on erityisesti z kehittää osallistujien tietämystä seuraavista painopistealueista: kestävä matkailu ekopalveluiden ja -yritysten organisointi ja suunnittelu ekomatkailuyrityksen johtaminen markkinointi ja viestintä ekoyrityksiä koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. z tarjota seuraavia taitoja: omien voimavarojen tunnistaminen liiketoiminnan organisointi johtajuuteen liittyvien ongelmien ratkaisu viestiminen sidosryhmille ja matkailijoille (myös vieraalla kielellä) yhteistyö muiden yritysten kanssa tietotekniikan käyttö viestinnässä ja yrityksen markkinoinnissa. z tutustuttaa osallistujat oman lähialueen mahdollisuuksiin ja menestyviin ekomatkailuyrityksiin (tapaustutkimukset, tutustumismatkat) z tarjota osallistujille mahdollisuus itseohjautuvaan, joustavaan ja opiskelijakeskeiseen oppimiseen. Tämä opinto-ohjelma pyrkii ensisijaisesti edistämään opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia itsenäisinä ekomatkailuyrittäjinä. Menestyksekäs ekomatkailuyrittäjä harjoittaa matkailuliiketoimintaa tavalla, joka on hyödyksi ympäristölle, paikallisille ihmisille ja elinkeinolle sekä tarjoaa elinkeinon yrittäjälle itselleen kykenee toimimaan tehtävässä, johon sisältyy hallinnollista vastuuta (johtajana, liiketoiminnan vetäjänä) kykenee johtamaan ekomatkailuyrityksen operatiivista suunnittelua, toimintojen seurantaa sekä laadun valvontaa hallitsee hyvin viestinnän ja markkinoinnin (asiakkaille, muille yrityksille, paikalliselle yhteisölle, alueellisille ja valtion viranomaisille) on luonteeltaan palveluhenkinen ja sietää stressiä hallitsee vähintään alkeet oman alueensa tärkeimmistä matkailukielistä ja osaa mukauttaa viestintäänsä asiakkaiden taustan ja tarpeiden mukaan hallitsee perustiedot ympäristökasvatuksesta ja ympäristötietoisuutta kehittävistä menetelmistä sekä osaa soveltaa tätä tietämystä minimoidakseen matkailun ympäristöön kohdistamaa rasitusta kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tiedostaa omiin ekomatkailuhankkeisiinsa liittyvät riskit ja varautuu niihin toiminnassaan EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 5

6 b) Kohderyhmä N8URjob-hankkeen kohderyhmänä on harvaanasuttujen alueiden taantuvien maaseutuelinkeinojen piirissä työskentelevä väestö. Tämä ryhmä on vaikeasti perinteisten koulutuspalvelujen tavoitettavissa sekä fyysisen sijaintinsa että opiskeluvalmiuksiensa vuoksi. Ekomatkailun opinto-ohjelma on suunniteltu käytäntöpainotteiseksi ja kehittämään tietoja ja taitoja, joista voi odottaa olevan hyötyä osallistujille työelämässä. Opinto-ohjelmassa ja sen oppimateriaaleissa pyritään huomioimaan oppijoiden erilaisia oppimistapoja ja -tottumuksia sekä oppimispotentiaalia ja siten tarjoamaan osallistujille parempia kehittymismahdollisuuksia. Opinto-ohjelma korostaa käytännönläheisiä, vuorovaikutteisia ja reflektiivisiä opetusmenetelmiä. Opintojen aikana tehtävissä harjoituksissa ja projekteissa ohjataan opiskelijoita tutkimaan omaa toimintaympäristöään ja työstämään omia liikeideoitaan. Lisätietoa oppimistyyleistä sekä niihin liittyvistä opetusmenetelmistä löytyy Ekomatkailun pedagogisesta strategiasta sekä ohjaajien perehdytystyökalusta. c) Rakenne Kurssi koostuu yhdestä pakollisesta perusmoduulista ja kahdeksasta valinnaisesta moduulista. Perusmoduulin kursseilla tutustutaan ekomatkailuyritystoiminnan keskeisiin osa-alueisiin sekä esitellään ekomatkailun yleiset toimintaperiaatteet, tunnuspiirteet ja arvopohja. Täydentävänä aikuisopetuksena perusmoduulin työmäärä on 162 tuntia ja moduulin on laskettu vastaavan 6 ECTS-opintopistettä. Valinnaisissa moduuleissa oppija soveltaa ja syventää perusmoduulin kursseilla hankittua osaamista ja tietoa valitsemaansa erityisalueeseen. Valinnaiset opinnot edellyttävät opiskelijoita lukemaan lisämateriaalia ja tekemään käytännönläheisiä harjoituksia. Oppijoita ohjataan kaikissa opintojen vaiheissa ekomatkailuliiketoiminnan kehittämiseen ja harjoittamiseen käytännössä. Yhden valinnaismoduulin työmäärä on 108 tuntia eli ECTS-opintopistettä. 10 ECTS-opintopisteen laajuisen ekomatkailun opintotodistuksen saa suorittamalla perusmoduulin ja 1 valinnaisen moduulin. Opiskelija voi myös halutessaan suorittaa useamman kuin yhden valinnaisen moduulin, jolloin hän saavuttaa enemmän ECTS-opintopisteitä. Perusmoduuli: Pakolliset opinnot : 162 h ECTS-opintopisteet: 6 Valinnaiset moduulit: A, B, C, D, E, F, G, tai H + : 108 h = ECTS-opintopisteet: Ekomatkailun opintotodistus : 270 h ECTS-opintopisteet: 10 Ekomatkailun opintotodistuksessa mainitaan opiskelijan suorittamien moduulien nimet, aihealueet ja työmäärää vastaavat ECTS-opintopisteet, opintojen suoritusajankohta ja -paikka sekä kurssiohjaajan ja koulutuksen järjestäjän nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot. Jokainen moduuli jakautuu kahteen pääosioon: teoreettiseen ja reflektiiviseen/käytännölliseen osuuteen. On suositeltavaa, että reflektiivinen osio suoritetaan muutama päivä teoreettisen osuuden jälkeen. Pieni tauko antaa opiskelijalle tilaisuuden sulatella teoreettisessa osuudessa saatua tietoa ja hyödyntää paremmin reflektiivistä/käytännöllistä osuutta. Koulutusohjelman sisällön tulisi joustaa tilanne- ja aluekohtaisesti. Tässä dokumentissa kuvatut kurssien otsikot ja sisällöt voivat olla eri maissa ja alueilla hieman erilaisia. 6 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

7 Opinto-ohjelma muodostaa aihekehyksen, jonka alueelliset sovellukset tarjoavat oppijoille paikallisesti merkityksellistä tietoa ja osaamista ekomatkailusta. Opinto-ohjelmaa voi hyödyntää paitsi vapaana aikuiskoulutuksena myös osana oppilaitosten matkailuopintoja; sen sisältöä ja työmääriä voi muokata vastaamaan oppilaitosten kurssivaatimuksia. d) Arviointiohjeet Tärkeimmät oppimisen arvioinnissa noudatettavat suositukset 1 ovat seuraavat: z Opintojen aikana järjestetään useita keskeisiä oppimistavoitteita mittaavia kokeita ja arviointeja. Oppimista arvioidaan vähintään jokaisen kurssin lopussa. Näin kannustetaan oppimista, pidetään opiskelijat motivoituneina ja kehitetään hyviä oppimistottumuksia. Koekysymyksissä ja tehtävissä käytetään selkeää ja suoraviivaista kieltä ja vältetään aiheeseen liittymätöntä materiaalia sekä suuria määriä ulkoaopiskelua vaativia tehtäviä. On hyvin suositeltavaa käyttää soveltamista, analysointia, syntetisointia ja oman arviointikyvyn käyttöä vaativia kysymyksiä, joiden suorituksessa oppijat voivat käyttää ulkoisia lähteitä kuten kurssikirjoja, muistiinpanoja tai internetiä. z Arviointimenetelmiä vaihdellaan. Oppimisen arvioinnissa tulisi käyttää useita eri menetelmiä esim. keskusteluja, kirjoitelmia, projekteja ja kokeita. Koekysymyksiä ja harjoitustehtävien aiheita on hyvä muokata kurssin päätyttyä ohjaajilta ja opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella. z Kerrotaan arviointikriteerit. Oppijoille kerotaan sovellettavat arviointikriteerit selkeästi tehtävän tai kokeen alussa, jotta he tietävät mihin keskittyä. z Ulkoisia lähteitä hyödyntävissä tehtävissä edellytetään lähdeviitteiden antamista. Kirjallisten töiden aitouden varmistamiseksi ja oppijoiden kirjoitustaitojen kehittämiseksi edellytetään lähdeviitteiden kertomista. e) Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen opinnoissa Opiskelija voi hakea aikaisempien opintojen, käytännön harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksilukua osaksi ekomatkailuopintojen pakollisia tai valinnaisia opintoja. Prosessi edellyttää aiemman oppimisen tunnistamista eli oppijan ja kouluttajan taitoa suhteuttaa oppijan aiemmin saavuttamia taitoja ja tietoja ekomatkailuopintojen oppimistavoitteisiin. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja esilletuonti tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman koostamisen yhteydessä; oppija voi suunnitelmassa arvioida aiempaa oppimistaan suhteessa ekomatkailuopintojen pakollisten ja valinnaisten moduulien oppimistavoitteisiin. Mikäli oppija haluaa korvata osan vaadittavista opintosuoritteista aiemmin hankitun osaamisen perusteella, tulee hänen keskustella asiasta kurssin kouluttajan kanssa. Mikäli ohjaaja ja oppija tulevat yhdessä siihen tulokseen, että oppijalla on suoritteen kannalta oleellisia tietoja ja taitoja, oppija voi hakea suoritteen/kurssin korvaamista kirjallisesti kurssin ohjaajalta. Opiskelijan tulee vapaamuotoisesti perustella kurssin ohjaajalle, miten hänen osaamisensa vastaa kyseisen kurssin oppimistavoitteita, ja liittää hakemukseen osaamisen todistavat dokumentit. Tämän jälkeen kurssin ohjaaja arvioi opiskelijan toimittaman materiaalin ja tekee päätöksen aiemman osaamisen käytettävyydestä. Kurssin ohjaaja voi pyytää opiskelijaa suorittamaan osaamista mittaavan testin tai hylätä hakemuksen. Opiskelijan osaamisen täytyy olla ajantasaista korvaavuutta haettaessa. Kokonaista moduulia ei missään olosuhteissa voi suorittaa pelkästään aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvulla. 1 Muokattu lähteestä EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 7

8 3. Koulutusmoduulit 3.1 Perusmoduuli pakolliset opinnot 1 Ekomatkailun perusteet Ekomatkailupalveluiden suunnittelu ja organisointi ,5 3 Ekomatkailuyrityksen johtaminen Markkinointi ja viestintä ekomatkailussa ,75 5 Ekomatkailua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus Opintoretki ,75 Yhteensä Perusmoduuli osaa määritellä kestävän kehityksen ja ekomatkailun pääperiaatteet (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) hallitsee ekomatkailupalveluiden ja pienyritystoiminnan suunnittelun ja organisoinnin pääperiaatteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä (Arviointi: liiketoimintasuunnitel- ma sekä suullinen tai kirjallinen koe) ymmärtää ekomatkailuyrityksen johtamisympäristöä ja osaa kuvata kausittaisia toimenpiteitä (Arviointi: liiketoiminnan johtamissuunnitelma, suullinen tai kirjallinen koe) osaa kuvailla yritysmarkkinoinnin ja -viestinnän tavoitteet, prosessin, toimenpiteet ja menetelmät; osaa kuvailla ekomatkailun markkinoinnin ja viestinnän erityispiirteitä sekä suositeltavia menetelmiä (Arviointi: ekomatkailuyrityksen/-palvelun markkinointisuunnitelma, suullinen tai kirjallinen koe) tuntee ekomatkailuliiketoimintaan liittyvän lainsäädännön; osaa nimetä lähteitä, joista löytyy lainsäädäntöön liittyvää tietoa ja neuvontaa; osaa selittää ekosertifioinnin tavoitteet ja peruslähestymistavat sekä nimetä omalla alueellaan toimivan sertifiointijärjestelmän; tuntee ekosertifikaatin hakuprosessin vaiheet ja tietää, mistä lisätietoa ja neuvontaa on saatavilla (Arviointi: sertifiointijärjestelmän tapaustutkimus, kirjallinen tai suullinen koe) osaa tunnistaa paikallisia ekomatkailutoimijoita ja arvioida matkailutoimintaa ekomatkailun näkökulmasta (Arviointi: projekti, kirjallinen tai suullinen koe) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Vaatimukset: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: kestävän kehityksen ja ekomatkailun määritelmät ja perusperiaatteet sekä toimintojen käytännön esimerkit. Materiaaleissa painotus osallistujien oman elinympäristön ekologisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden esilletuomiseen ja analysointiin. Harjoitustehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä: liiketoimintasuunnitelma, pienyrityksen johtamissuunnitelma, markkinointisuunnitelma. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisen kouluttajan tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisen kouluttajan valitsemat materiaalit. 8 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

9 3.2 Valinnaiset opinnot Moduuli A. Kulttuuriperinnön tunnistaminen, kehittäminen ja säilyttäminen ekomatkailussa Kulttuuri- ja perinnematkailun luonne, tavoitteet ja muodot Kulttuuri- ja perinnekohteiden tunnistaminen ja kehittäminen ekomatkailussa Elämäntapa maaseudulla, luontoon liittyvät paikalliset tavat ja perinteet Perinnekohteita elävöittävien materiaalien ja aktiviteettien kehittäminen ekomatkailijoille Yhteensä Moduuli A. Kulttuuriperinnön tunnistaminen, kehittäminen ja säilyttäminen ekomatkailussa osaa kuvailla kulttuuri- ja perinnematkailun luonteen, tarkoituksen ja muodot ja soveltaa tietämystä oman kotiseutunsa olosuhteissa (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa kuvailla tapoja säilyttää ja tuoda esille kulttuuri- ja perinnekohteita sekä ymmärtää niiden merkityksen (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; matkailijoille suunnattu lehtinen tai esite, jossa opastetaan perinnekohdetta kunnioittavaan matkailuun) osaa tunnistaa ja kuvailla elämäntapoja sekä luontoon liittyviä tapoja ja perinteitä omalta kotiseudultaan (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, matkailijoille suunnattu paikallista elämäntapaa ja luontoperinteitä esittelevä lehtinen tai esite) osaa kehittää perinteitä elävöittäviä materiaaleja ja aktiviteetteja matkailijoille (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; matkailijoille suunnattu miniopas paikallisiin tapoihin ja perinteisiin tai perinnetyönäytös) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Vaatimukset: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: kulttuuri- ja perinnematkailun perusteet; kulttuuri- ja perinnekohteiden säilyttäminen ja arvostaminen; paikallisen maaseudun elämäntapa, tavat ja perinteet; kulttuuri- ja perinnekohteiden matkailumateriaalien tuottaminen. Sisällöissä vahva painotus osallistujien oman elinympäristön kulttuuriin ja perinteisiin. Harjoituksia, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja. öitä: lehtiset, esitteet, pienoismatkaoppaat, perinnetyönäytökset. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 9

10 Moduuli B. Luontokohteet ekomatkailussa Paikallisen luonnon erityispiirteet ja potentiaali ekomatkailukohteena Johdanto paikalliseen ekologiaan, ekosysteemeihin ja luonnonsuojeluun Luontoaktiviteetit ja opastoiminta ekomatkailussa Luontomatkailun ympäristövaikutusten seuranta, arviointi ja hallinta Yhteensä Moduuli B. Luontokohteet ekomatkailussa osaa kuvailla paikallista luontoa ja arvioida sen ekomatkailupotentiaalia (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, paikallista luontoa esittelevä matkailuesite) ymmärtää ekologian perusteet; osaa tunnistaa ja kuvailla paikallisia ekosysteemejä; osaa kuvailla luonnonsuojelun tavoitteita ja menetelmiä (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa kuvailla ekomatkailulle tyypillisiä luontoaktiviteetteja ja opastoiminnan piirteitä (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa seurata, arvioida ja hallita luontomatkailun ympäristövaikutuksia (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, projektityö) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: ekomatkailupotentiaalia omaavat paikalliset luontokohteet; ekologia ja paikalliset ekosysteemit; luonnonsuojelun tavoitteet ja menetelmät, matkailun vaikutukset luontoon ja ekosysteemeihin. Sisällöissä vahva painotus osallistujien oman elinympäristön olosuhteisiin perehtymiseen. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja teoreettisen osuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projekteja: paikallisia luontonähtävyyksiä esittelevä matkailuesite, paikallisen ekomatkailutoiminnan ympäristövaikutusten arviointi. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. 10 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

11 Moduuli C. Ekomatkailuyrittäjyys 1 Ekomatkailua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus (syventävät opinnot) 2 Ekomatkailuyrityksen taloushallinto Ekomatkailupalveluiden ja 3 yritystoiminnan suunnittelu (syventävät opinnot) Ekomatkailuyrityksen käynnistys ja johtaminen Yhteensä Moduuli C. Ekomatkailuyrittäjyys osaa nimetä tärkeimmät ekomatkailuyritystä koskevat lait ja ohjeistukset; osaa ni- metä lähteitä, joista löytyy lainsäädäntöön liittyvää tietoa tai neuvontaa; tuntee ekosertifioinnin tavoitteet ja lähestymistavat sekä omalle paikkakunnalleen soveltuvat sertifiointijärjestelmät, tuntee yrityksen ekosertifioinnin vaiheet ja tietää, mistä neuvontaa on saatavilla (Arviointi: lainsäädännön tai sertifiointijärjestelmien tapaustutkimus; kirjallinen tai suullinen koe) osaa koostaa yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman; tietää, mistä voi hakea taloudellisia resursseja ja asiantuntijatukea; osaa ennakoida ja suunnitella yritystoiminnan kustannuksia ja tuloja; hallitsee pienyrityksen kirjanpidon ja yritysverotuksen perusteet (Arviointi: kirjallinen tai suullinen koe; liiketoimintasuunnitelma, yritysbudjetti) osaa arvioida oman yritystoimintansa vahvuuksia ja heikkouksia, tuntee kohderyhmänsä, osaa hyödyntää yrityksensä sijaintia ja lähialueen täydentävää palvelutarjontaa; tuntee ja osaa huomioida käytännössä esim. majoitukseen, ruokaan, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia; kykenee johtamaan matkailijoita, työntekijöitä ja yritystä; osaa hinnoitella palvelunsa oikein; ymmärtää markkinoinnin merkityksen ja perusmenetelmät sekä osaa hyödyntää IT-työkaluja (Arviointi: yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma; suullinen tai kirjallinen koe) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: ekomatkailun alaan liittyvät ajantasaiset lait ja asetukset EU:ssa ja kansallisesti, budjettisuunnittelun ja kirjanpidon periaatteet, yritystoiminnan suunnittelun ja johtamisen periaatteet ja menetelmät. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja teoreettisen osuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projekteja: liiketoimintasuunnitelma, yritystoiminnan käynnistysja johtamissuunnitelma, yritys- ja palvelukohtainen markkinointisuunnitelma. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 11

12 Moduuli D. Paikallistalouden ja -yhteisöjen huomiointi ekomatkailussa Sosiaalinen kestävyys ekomatkailussa: tavoitteet, prosessit ja haasteet Paikalliset voimavarat: ihmiset, yritykset, tuotteet, energia Paikallisyhteisön ja -yritysten osallistaminen: suunnittelu, verkostoituminen ja mentorointi Paikallistaloudellisten vaikutusten & muiden yhteisövaikutusten arviointi ja säätely Yhteensä Moduuli D. Paikallistalouden ja -yhteisöjen huomiointi ekomatkailussa osaa määritellä ekomatkailuun liittyvän sosiaalisen kestävyyden tavoitteet, prosessit ja haasteet yleisellä tasolla ja omalla paikkakunnalla (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) tunnistaa paikalliset voimavarat ihmiset, yritykset, tuotteet ja energia ja ymmärtää niiden merkityksen omalle yritystoiminnalle (Arviointi: paikallisten voimavarojen kartoitus -projekti; suullinen tai kirjallinen koe) ymmärtää paikallisen yhteisön ja paikallisten viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyden, ymmärtää lähipiirin roolin yritystoiminnassa, pystyy rakentamaan yhteistyöverkostoja ja osallistamaan muita toimijoita omaan yritystoimintaan (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; projekteja lähialueen intressiryhmäkartoitus ja yhteistyösuunnitelma) osaa arvioida ja säädellä yritystoiminnan vaikutuksia paikallistalouteen ja -yhteisöön (Arviointi: Vaikutuskaavio & seurantasuunnitelma; suullinen tai kirjallinen koe) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: sosiaalisen kestävyyden käsite ja ulottuvuudet ekomatkailussa; paikallisten ihmisten, tuotteiden ja muiden resurssien merkitys; yhteistyömuodot paikallisyhteisöjen ja viranomaisten kanssa; ekomatkailun paikallistalous- ja yhteisövaikutukset. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja teoreettisen osuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. 12 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

13 Moduuli E. Erämaa- ja seikkailuaktiviteetit ekomatkailussa Erämaa- ja seikkailumatkailun luonne, tarkoitus ja muodot Seikkailuaktiviteettien järjestäminen ekomatkailun periaatteiden mukaan (esim. kiipeily, koskimelonta, riippuliito) Ekomatkailu erämaassa ja herkillä luontoalueilla Erämaa- ja seikkailumatkailun yritystoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Yhteensä Moduuli E. Erämaa- ja seikkailuaktiviteetit ekomatkailussa tuntee erämaa- ja seikkailumatkailun ominaispiirteet ja erilaisia toteutusmuotoja (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, harjoitustyöt) tunnistaa paikkakuntansa potentiaaliset seikkailu- tai erämaamatkailukohteet; osaa suunnitella, organisoida ja myydä seikkailumatkailuaktiviteetteja (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; harjoitustyö seikkailu- ja erämaamatkailupalvelujen hintatarjous) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: erämaa- ja seikkailumatkailun perusperiaatteet ja aktiviteetit; toimintojen ekologinen valveutuneisuus; ympäristövaikutusten seuranta ja hallinta; yritystoiminnan kehittäminen. Kansainvälinen, paikallinen ja yrityskohtainen näkökulma. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluja ja seminaareja teoreettisen osion aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä: seikkailupalvelusuunnitelma, palvelutarjous. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 13

14 Moduuli F. Vesistöekomatkailu Johdanto vesistömatkailuun ja siihen liittyviin kestävyyden näkökulmiin Vesistöekomatkailun aktiviteettien kehittäminen ja toteuttaminen (esim. sukeltaminen, melominen, uiminen) Henkilöstön ja matkailijoiden ohjaaminen ympäristövaikutukset minimoivaan vesistömatkailuun Vesistömatkailun ympäristövaikutusten seuranta ja arviointi Yhteensä Moduuli F. Vesistöekomatkailu osaa määritellä vesistöekomatkailun ominaispiirteet (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe) osaa tunnistaa vesistöekomatkailulle potentiaalisia kohteita omalla alueellaan ja suunnitella sekä organisoida aktiviteetteja (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; vesistöekomatkailun ohjelmasuunnitelma, palvelutarjous) osaa perehdyttää henkilöstöä ja matkailijoita ympäristöä turmelemattomaan vesistömatkailuun (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; perehdytysmateriaalit ja menetelmät) osaa seurata ja arvioida vesistömatkailun ympäristövaikutuksia (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; yrityskohtainen vaikutusten seurantasuunnitelma) päivittää ja soveltaa aktiivisesti osaamistaan opintojen ryhmä- ja projektitöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja viestintä, kirjallinen tai suullinen koe) Ydinsisältö: Vesistöekomatkailun perusperiaatteet ja -aktiviteetit, toimintojen ekologinen valveutuneisuus, vesistövaikutusten seuranta ja hallinta. Paikallinen ja yrityskohtainen näkökulma. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluita ja seminaareja teoriaosuuden aiheisiin liittyen. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä: palvelutarjous, ympäristökasvatussuunnitelma. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. 1 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

15 Moduuli G. Opastoiminta ja kiertomatkojen järjestäminen ekomatkailussa 1 Ekomatkailuasiakkaiden ominaispiirteet 2 Viestinnälliset tarpeet ja haasteet 3 Opastustavoitteet ja kävijäkokemuksen parantaminen ekomatkailussa Ekomatkailun kiertomatkojen organisointi Yhteensä Moduuli G. Opastoiminta ja kiertomatkojen järjestäminen ekomatkailussa osaa tunnistaa, kartoittaa ja huomioida nykyisten ja tulevien ekomatkailuasiakkaiden tarpeet ja ominaispiirteet (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) tunnistaa ekomatkailun viestinnälliset tarpeet ja haasteet eri tilanteissa (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa suunnitella opastoimintaa haluttujen matkailukokemusten aikaansaamiseksi (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; harjoitustyö - ekomatkailukohteen opastussuunnitelma) osaa suunnitella ja tuottaa ekomatkailijoille opaskirjoja ja muita kohdemateriaaleja (Vaatimukset: suullinen tai kirjallinen koe; ekomatkailun miniopas ja ympäristökasvatuksellisia kohdemateriaaleja) Ydinsisältö: ekomatkailijoiden arvot ja ominaispiirteet, viestintätekniikat, matkailukokemuksen suunnitteluprosessi, opaskirjojen ja oheismateriaalien tuottamistekniikat. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluja ja seminaareja teoriaosuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtäviä projektitöitä: minioppaat, esitteet ja opastuksen suunnittelu. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE 15

16 Moduuli H. Ekomajoitus Ekomajoituksen perusperiaatteet, tavoitteet ja ohjeistukset Ekomajoituksen suunnittelu, rakentaminen ja käyttäminen Ekomatkailuun soveltuvia vesi-, jäte- ja energiaratkaisuja Liikenteen ja muiden matkailun oheispalveluiden ekoratkaisut Yhteensä Moduuli H. Ekomajoitus osaa kuvata ekomajoituksen perusperiaatteita ja ohjeistuksia (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe) osaa kuvata ja soveltaa ekomajoituksen suunnittelun, rakentamisen ja käyttämisen perusperiaatteita ja ohjeistuksia (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe; harjoitustyö - ekomajoitussuunnitelma) osaa kuvailla ekomatkailun arvoihin soveltuvia vesi-, jäte- ja energiaratkaisuja (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe, harjoitustyö ekomajoituksen vesi-, jäte- ja energiaratkaisusuunnitelma) osaa kuvailla liikenteen ja muiden matkailun oheispalveluiden ekologisia ratkaisuja (Arviointi: suullinen tai kirjallinen koe.) Opiskeltavia aiheita: ekomajoituksen pääperiaatteet, ekomajoituksen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö, ympäristöystävälliset ekomatkailuliiketoiminnan ratkaisut (vesi, jäte, energia, kuljetus jne.) Osuudessa kiinnitetään huomiota paikallisia olosuhteita kuvaavan materiaalin sisällyttämiseen osaksi kokonaisuutta. Tehtäviä, ryhmäkeskusteluja ja seminaareja teoriaosuuden aiheista. Yksin tai pienryhmissä tehtävät projektityöt: ekomajoituksen rakentamis- ja käyttösuunnitelma. Perusmateriaalit E-oppimisalustan perusmateriaalit sekä paikallisten kouluttajien tuottamat materiaalit. Lisämateriaalit E-oppimisalustan lisämateriaalit sekä paikallisten koulutttajien antamat materiaalit. 16 EKOMATKAILUN OPINTO-OHJELMA AIKUISOPISKELIJOILLE

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Opinnäytetyö Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen Kestävä kehitys 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kestävän kehityksen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot