Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016"

Transkriptio

1 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi

2 Matematiikka PLA Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta 4 h/vko + 4 h/vko + 4 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet yliopistomatematiikan opiskeluun. Opiskelija - suoriutuu lausekkeiden käsittelystä ja vahvistaa yhtälöiden, epäyhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisemisen taitojaan - osaa tutkia geometristen viivojen ominaisuuksia laskennollisesti käyttäen apuna pisteiden koordinaatteja ja viivojen yhtälöitä - tuntee tärkeimmät reaalifunktiot ja niiden ominaisuudet - ymmärtää derivaatan käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt - osaa soveltaa derivaattaa funktion arvojen muutosnopeuden määrittämisessä sekä funktion ääriarvojen etsimisessä - ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja osaa integroida tavallisimpia funktioita - ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja osaa käyttää sitä erilaisissa sovelluksissa 1 Yhtälöt ja epäyhtälöt: lausekkeiden muokkaaminen, polynomien jakolasku, neliöksi täydentäminen, 1. asteen yhtälö, 2. asteen yhtälö, korkeamman asteen yhtälö, murtoyhtälö, polynomien tekijöihinjako, lineaarinen yhtälöryhmä, korkeamman asteen epäyhtälö, murtoepäyhtälö, potenssi- ja juurioppia, verrannollisuus, prosenttilaskut, likiarvolaskujen tarkkuus 2 Analyyttistä geometriaa: suora, toisen asteen käyrät, napakoordinaatit 3 Yleistä funktioista: polynomi-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, logaritmien laskulait, logaritminen asteikko, trigonometriset funktiot ja muunnoskaavat 4 Derivaatta: derivaattafunktio, keskeiset derivoimissäännöt, sovelluksia (geometrinen merkitys, ääriarvot, funktion tutkiminen) 5 Integraali: integraalifunktio, määrätty integraali, sovelluksia (pinta-ala, tilavuus) SUORITUSVAATIMUKSET: Harjoituskokeet tai tentti. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Algebraa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) Geometriaa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) Differentiaali- ja integraalilaskentaa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Vähintään lukion lyhyen matematiikan taidot. LISÄTIEDOT: Opintojakso pidetään avoimessa yliopistossa. Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat matematiikan taitojensa kertausta, esim. lukion pitkän matematiikan taitojen vahvistusta tai lukion lyhyen matematiikan taitojen täydentämistä. Opintojakso tai vaihtoehtoisesti hyväksytysti suoritettu laskutaitotesti kuuluu insinöörien pakollisiin siltaopintoihin. PLA Laskutaitotesti, 0 op Basic Computation Skills Test, 0 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta 2 h/per LISÄTIEDOT: Hyväksytysti suoritettu laskutaitotesti tai vaihtoehtoisesti kurssi Johdatus yliopistomatematiikkaan kuuluu insinöörien pakollisiin siltaopintoihin. PLA Matematiikka P1, 4 op Engineering Mathematics P1, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksokokonaisuuden Matematiikka P1 - P2 tavoitteena on täydentää insinöörin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden matemaattiset valmiudet tasolle, jota tarvitaan muissa matematiikan

3 kursseissa sekä aineopinnoissa. P1 osaamistavoitteet Opiskelija osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä sekä käsin että tietokoneella. Opiskelija ymmärtää matriisin tulkinnan lineaarisena kuvauksena. Opiskeila osaa laskea matriisien summan ja matriisien tulon. Opiskelija osaa laksea matriisin käänteismatriisin. Opiskelija ymmärtää lineaarisen riippumattomuuden käsitteen. Opiskelija ymmärtää mikä on vektoreiden lineaarikombinaatio ja vektoreiden virittämäjoukko. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Lineaarinen yhtälöryhmä - riviredusointi ja porrasmuodot - vektori- ja matriisiyhtälöt - ratkaisujoukot 2 Lineaariset kuvaukset kuvausten geometrinen tulkinta 3 Matriisialgebraa Matlab-ohjelmiston käyttö 4 Käsitteet: - lineaarikombinaatio - vektoreiden virittämäjoukko - lineaarinen riippumattomuus OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Hyväksytysti suoritetut laskuharjoituskokeet tai tentti SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut kokeet tai lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Linear Algebra and Its Applications, David Lay (Kirja) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Kurssit Matematiikka P1 - P2 on tarkoitettu insinöörien siltaopintoihin LISÄTIEDOT: Matematiikka P1 aikana järjestetään laskutaitotesti. Lisää tietoa siitä saa kurssin MATP-1030 POP-sivuilta. PLA Matematiikka P2, 4 op Engineering Mathematics P2, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksokokonaisuuden Matematiikka P1 - P2 tavoitteena on täydentää insinöörin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden matemaattiset valmiudet tasolle, jota tarvitaan muissa matematiikan kursseissa sekä aineopinnoissa. Kun kurssi PLA11320 on suoritettu, opiskelijan pitäisi osata seuraavia asioita: - lohkomatriisin algebra - matriisin LU-hajotelman muodostaminen - determinantin laskeminen - vektoriavaruuden ominaisuudet - matriisin nolla-avaruus ja sarakeavaruus - aliavaruus ja aliavaruuden kanta - toisen asteen yhtälön nollakohtien laskeminen - karteesisessa esityksessä olevien kompleksilukujen aritmetiikka - polaariesityksessä olevien kompleksilukujen aritmetiikka - miten lasketaan matriisin ominaisarvot ja ominaisvektorit - miten lasketaan 2x2 lineaarisen differenssiyhtälöryhmän ratkaisu - miten matriisi diagonaalisoidaan - miten lasketaan vektorin pituus, kahden vektorin etäisyys, kulma kahden vektorin välillä - miten lasketaan tietyn vektorin ortogonaaliprojektio toiselle vektorille - miten pienimmän neliösumman menetelmä liittyy ortogonaaliprojektioon - miten pienimmän neliösumman menetelmän ratkaisu lasketaan TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Vektoriavaruus ja aliavaruus Matriisin sarakeavaruus ja nollaavaruus 2 LU-hajotelma 3 Determinantti 4 Kompleksiluvut Ominaisarvot ja ominaisvektorit diskreetit differenssiyhtälöt 5 Ortogonaalisuus sisätulo, normi, kohtisuoruus pienimmän neliösumman ongelma 6 Pienimmän neliösumman menetelmä SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut kokeet tai lopputentti, tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Linear Algebra and Its Applications, David Lay (Kirja) PLA Matematiikka P1 Suositeltava

4 Numeerinen laskenta MATLABilla, 4 op PLA Numerical Computing with MATLAB, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija osaa käyttää MATLAB-ohjelmistoa numeeristen ongelmien ratkaisemiseen. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS ERITYISTIETÄMYS 1 Liukuluku 2 LU-hajotelma - laskuviaheet - pivotoinnin merkitys 3 Harvamatriisi ja nauhamatriisi 4 Interpolaatio - matriisin normit - matriisin kuntoisuusluku 5 Funktion nollakohtien haku käänteinen interpolaatio yhden muuttujan funktion ääriarvojen etsitä 6 Pienimmän neliösumman menetelmä QR-hajotelma Pseudoinverssi 7 Numeerinen integrointi funktion määrittely MATLABissa diskreetin datan integrointi 8 singulaariarvohajotelma (SVD) pääkomponenttianalyysi (PCA) Pseudoinverssi SVD:n avulla PCA kuvankäsittelyssä 9 Joku aiheista - Fourier analyysi - erityisesti FFT - satunnaislukujen generointi - differentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaisu OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Kurssin suoritus perustuu ohjattuihin harjoitustöihin ja pienimuotoiseen projektityöhön. Arvosana määräytyy harjoitustöistä ja projektityöstä saatujen pisteiden perusteella. KIITETTÄVÄ / HYVÄKSYTTY TYYDYTTÄVÄ HYLÄTTY osaa ohjelmoida MATLABiin uusia algoritmeja itsenäisesti osaa käyttää MATLABin valmisfunktioita numeeristen ongelmien ratkaisemiseen harjotustöistä ei kerry riittävästi pisteitä SUORITUSVAATIMUKSET: hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Numerical Computing with MATLAB, Cleve B. Moler (Kirja) NUMMAT kalvot, Cameron, Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava PLA Algoritmimatematiikka, 3 op Mathematics for Algorithms, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Timo Ranta, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Kurssissa perehdytetään logiikan ja diskreetin matematiikan käsitteisiin, joita käytetään usein ohjelmointikielissä, tietokantajärjestelmissä ja algoritmeissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa muodostaa loogisen lauseen totuustaulun, osaa logiikan laskulakeja käyttäen muokata annetusta logiikan lauseesta sitä vastaavan ekvivalentin logiikan lauseen. Päättelysääntöjä käyttäen opiskelija osaa todistaa, että annetun väitelauseen johtopäätös on tosi tai epätosi. Opiskelija ymmärtää kvanttorit ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa osoittaa yksinkertaisia lauseita oikeaksi. Joukko-opin laskulakeja käyttäen opiskelija osaa todistaa joukko-oppiin liittyviä väitelauseita todeksi tai epätodeksi. Opiskelija ymmärtää mikä on relaatio, käänteisrelaatio ja kahden relaation yhdistäminen. Opiskelija ymmärtää seuraavat relaation ominaisuudet: refleksiivisyys, epärefleksiivisyys, symmetrisyys, epäsymmetrisyys ja transitiivisuus.

5 1 Propositiologiikka - totuustaulu - ekvivalentteja lausekkeita - päättely 2 Predikaattilogikka - olemassaolokvanttori ja kaikkikvantttori 3 Todistaminen 4 Joukko-oppi - leikkaus, unioni, erotus, komplementti - osajoukko ja osajoukkotodistus - kaarteesinen tulo 5 Relaatiot - relaatioiden yhdistäminen - relaatioiden ominaisuuksia - osittaisjärjestysrelaatio - ekvivalenssirelaatio SUORITUSVAATIMUKSET: 2 vaihtoehtoa: 1.hyväksytysti suoritetut kokeet ja mahdollisesti harjoitustyöt tai 2.lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Diskreettimatematiikan paloja, Frank Cameron (Opintomoniste) PLA Diskreetti matematiikka, 3 op Discrete Mathematics, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Timo Ranta, Frank Cameron 12 h/per + 9 h/per Harjoitus 12 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Kun kurssi on suoritettu, opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa seuraavia asioita: - funktioon liittyvät käsitteet: määrittelyjoukko, mallijoukko, arvojoukko, injektio, surjektio, käänteisfunktio - seuraavat lukufunktiot: katto, pohja, mod, div, max ja min - seuraavat listafunktiot: head, tail, cons, cat, seq, pairs, - seuraavat funktiot: map, insert - listoja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten funktioiden laskeminen ja muodostaminen - listoja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - graafeja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - binääripuita käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - binääripuita käsitelevien rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - graafin läpikulku syvyys ensin (depth-first) periaatteella - graafin läpikulku leveys ensin (breadth-first) periaatteella - lyhimmän polun löytäminen Dijkstran menetelmällä - kevyimmän virittävän puun muodostaminen Primin menetelmällä - binäärihakupuuhun liittyviä tehtäviä, esim. alkion lisääminen, annetun alkion etsiminen, maksimialkion etsiminen, jne - miten todistetaan lause induktion avulla - miten sovelletaan inkluusio-ekskluusioperiate - miten lasketaan kahden kokonaisluvun suurin yhteinen tekijä 1 Funtiot - funktioiden rakentaminen - rekursiiviset funktiot - proseduuri 2 Graafi ja graafifunktioita - graafin läpikulku - lyhyimmän polun tehtävä - pienin virittävä puu 3 Puu ja puufunktioita - binäärihakupuu - binääripuu ja Huffman-koodaus 4 Induktio 5 Inkluusio-eksluusio periaate 6 Jaollisuus -suurin yhteinen tekijä SUORITUSVAATIMUKSET: 2 vaihtoehtoa: 1.hyväksytysti suoritetut kokeet ja mahdollisesti harjoitustyöt tai 2.lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Diskreettimatematiikan paloja, Frank Cameron (Opintomoniste) PLA Algoritmimatematiikka Suositeltava PLA Todennäköisyyslaskenta, 3 op Probability Calculus, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per

6 OSAAMISTAVOITTEET: Kun kurssi on suoritettu, niin opiskelijan pitäisi ymmärtää ja osata soveltaa seuraavia asioita: - otosmittauksien tunnuslukujen laskeminen (otoskeskiarvo, otosmediaanin, otoskeskihajonta) - histogrammin piirtäminen otosmittauksista - tulosääntö, kombinaatio, permutaatio, - tapahtuman komplementin todennäköisyyden laskeminen - kahden tapahtuman leikkauksen todennäköisyyden laskeminen - kahden tapahtuman yhdisteen todennäköisyyden laskeminen - useiden poissulkevien tapahtumien todennäköisyyden laskeminen - kahden riippumattoman tapahtuman leikkauksen todennäköisyyden laskeminen - ehdollinen todennäköisyyslasku, kun on kaksi tapahtumaa - diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio - todennäköisyyden, odotusarvon ja varianssin laskeminen diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktiosta - jatkuvan satunnaismuuttujan tiheysfunktio - todennäköisyyden, odotusarvon ja varianssin laskeminen jatkuvan satunnaismuuttujan tiheysfunktiosta - kahden diskreetin satunnaismuuttujan yhteistodennäköisyysfunktion - todennäköisyyden, ehdollisen todennäköisyyden ja muuttujan reunatodennäköisyysfunktion laskeminen kahden diskreetin satunnaismuuttujan yhteistodennäköisyysfunktiosta - kahden jatkuvan satunnaismuuttujan yhteistiheysfunktion - todennäköisyyden, ehdollisen todennäköisyyden ja muuttujan reunatiheysfunktion laskeminen kahden jatkuvan satunnaismuuttujan yhteistiheysfunktiosta - seuraavat yhden muuttujan diskreetit jakaumat: tasajakauma, binomijakauma, negatiivinen binomijakauma, hypergeometrinen jakauma ja Poissonin jakauma - seuraavat yhden muuttujan jatkuvat jakaumat: tasajakauma, normaalijakauma, eksponenttijakauma ja Erlangin jakauma - TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet MATLABIn statistical toolboxin käyttö 2 Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat - todennäköisyysfunktiot -tiheysfunktiot 3 Odotusarvo ja varianssi 4 Diskretteja jakaumia - tasainen jakauma - binomijakauma - poissonin jakauma - hypergeometrinen jakauma - negatiivinen binomijakauma 5 Jatkuvia jakaumia - tasainen jakauma - normaalijakauma - gammajakauma - eksponenttijakauma - erlangin jakauma OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: ilmoitetaan luentojen alkaessa SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) Probability and Statistics for Engineers and Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) TOD luentokalvot, Juha T. Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmisto: MATLAB PLA Tilastolliset menetelmät, 3 op Statistical Methods, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien peruskäsitteet, osaa käyttää yhden ja kahden otoksen ongelmissa tilastollisia perusmenetelmiä, osaa soveltaa menetelmiä todeliseen dataan ja ymmärtää myös menetelmien rajoitukset. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Datan kuvaaminen kvantiilikuvaajat 2 Tilastolliset tunnusluvut ja niiden jakaumat - otoskeskiarvo - otosvarianssi 3 Estimointi ja luotettavuusvälit - ennustusväli - binomijakauman p-parametrin estimointi 4 Hypoteesin testaus - odotusarvon testi - varianssin testi - kontingenssitaulu - yhteys luottamusvälin estimointiin - p-arvo - otoksen koon vaikutus OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Ilmoitetaan luentojen alkaessa.

7 KIITETTÄVÄ / HYVÄKSYTTY osaa soveltaa itsenäisesti tilastollisia perusmenetelmiä TYYDYTTÄVÄ tuntee tilastolliset peruskäsitteet SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Probability & Statistics for Engineers & Scientists, Walpole, E., R. et al. (Kirja) Probability & Statistics for Engineers & Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) TM luentokalvot, Juha Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 PLA Matematiikka P2 PLA Todennäköisyyslaskenta Suositeltava Suositeltava Pakollinen PLA Numeerinen laskenta MATLABilla Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmisto: Matlab PLA Operaatiotutkimus, 5 op Operations Research, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Frank Cameron 30 h/per + 10 h/per Harjoitus 15 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Operaatiotutkimuksessa tulee usein vastaan tilanteita, joista voidaan muodostaa lineaarinen optimointimalli, ns. LP-malli. Opiskelija kykenee tällaisen tilanteen kuvauksesta muodostamaan LP-mallin, jossa on muuttujat, rajoitteet ja kohdefunktio. Opiskelija kykenee muodostamaan LP-mallin, kun tilanteen kohdefunktio on luonteeltaan max-min -tyyppinen tai min-max -tyyppinen. Opiskelija kykenee muodostamaan loogisista ehdoista rajoitteet käyttäen hyväksi binäärimuuttujia. Kun on annettu paloittain lineaarinen funktio, opiskelija kykenee muodostamaan siitä yksinkertaisen kohdefunktion käyttäen hyväksi binäärimuuttujia. Opiskelija kykenee muodostamaan sekä standardi epäyhtälö LP-mallin että standardi yhtälö LP-mallin. Opiskelija kykenee päättämään, onko LP-malli rajoitettu vai ei ja onko se hyvin määritelty vai ei. Opiskelija kykenee laskemaan kärkipisteen annetusta LP-mallista. Opiskelija ymmärtää, mikä suhde LP-mallin ja sen duaalimallin välillä on. Opiskelija osaa muodostaa annetusta LP-mallista sen duaali LP-mallin. Opiskelija kykenee laskemaan alarajan ja ylärajan LP-mallin kohdefunktiolle. Opiskelija kykenee laskemaan kohdefunktion parametrin herkkyysanalyysin ja myös rajoitteiden oikean puolen vektorin parametrin herkkyysanalyysin. Opiskelija ymmärtää mikä on monitavoite tehtävä ja miten voidaan laskea Pareto-ratkaisuja. Opiskelija tunnistaa seuraavat IP-tehtävät: reppuongelma (knapsack problem), kohdistustehtävä (assignment problem) ja kaupparatsutehtävä (travelling salesman problem). TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Lineaarinen optimointi - rajoitteet - kohdefunktio - hyvin Konveksi alueet ja monitahokaat määritelty LP-malli 2 Duaalisuus ja herkkyys analyysi 3 Kokonaisuuslukuoptimointitehtävät - loogiset ehdot - binääriluku optimointitehtävät 4 Monitavoiteoptimoinnin perusteet Repputehtävä Palevlupisteiden sijaintitehtävä Kohdistustehtävä Kaupparatsutehtävä SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Operaatiotutkimus, F. Cameron (Opintomoniste) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmistot: LPSolve IDE

8 Kielet PLA Perehdytys yliopisto-opiskeluun, 1 op Introduction to Academic Studies, 1 cr VASTUUHENKILÖ: Susanna Honko 16 h/per Harjoitustyö 10 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tunnistaa opiskelun ja oppimisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa määritellä millainen oppija hän on ja mitkä oppimisstrategiat hänelle sopivat ja tukevat parhaiten hänen opiskeluaan. Opiskelija tutustuu opiskelutekniikoihin, kuten muistiinpanojen tekeminen, lukeminen ja ajankäyttö sekä tiedon hakemiseen ja kirjaston käyttöön. 1 Tutkintorakenteeseen ja aineopintoihin perehtyminen. 2 Erilaiset oppijat: oppimisen teoriaa ja oppimistyylit. Millainen oppija minä olen? Oppimisstrategiat: opiskeluun teoriaa. Mitä eri tapoja on oppia ja opiskella? Miten minun kannattaisi opiskella? Miten voin vaikuttaa opiskeluympäristööni? 3 Opintojen suunnittelu ja HOPS. Tiedon hakeminen ja perehtyminen kirjaston käyttöön. 4 Muistiinpanotekniikat, lukutekniikka, ajankäyttö, tenttiin valmistautuminen. 5 Hyvinvoinnin vaikutus opiskeluun ja oppimistuloksiin. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitukset sekä osallistuminen eri osioihin liittyviin testeihin. DI-tutkinnon ja täydentävien opintojen HOPS hyväksytty. SUORITUSVAATIMUKSET: Opintojakson voi suorittaa joko osallistumalla luennoille (läsnäolopakko) tai kirjoittamalla esseet. Kummassakin vaihtoehdossa pitää hyväksyttää myös opiskelijan oma opintosuunnitelma HOPS. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. PLA Introduction to Finnish Society and Culture, 1-3 cr PERSON RESPONSIBLE: Kimmo Ahonen, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 18 h/per + 18 h/per LEARNING OUTCOMES: The students are introduced to the contemporary Finnish society and culture as well as its historical development. After completing the course, students will have basic knowledge of Finland's societal, cultural and economic background from thematically various perspectives. In addition, the students will gain understanding of the cultural and industrial specificities of the Satakunta region. The aim of the course is to help the student make most of their exchange period by an increased understanding of Finnish customs, culture and contemporary issues. CORE CONTENT 1 Finnish welfare state 2 Finnish education system 3 Finnish language and business communication 4 Cultural heritage of Finland and Satakunta region 5 Current issues in technology and innovation INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: The course will be assessed as pass or fail REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: Active participation in lectures and completing a written assignment based on lectures. Completion parts must belong to the same implementation. STUDY MATERIAL: PLA Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 3 op Swedish Written and Oral Communication, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Tarmo Lipping

9 OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson tavoitteena on saavuttaa kielitaito, jolla selviää ammatissa ja opinnoissa käytännön viestintätilanteista niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tavoitteisiin kuuluu myös julkishenkilöstöltä vaadittavan kielitaidon osoittaminen (laki 424/2003, asetus 481/2003). Taitotaso B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. 1 Oman alan sanastoon tutustuminen, keskusteleminen substanssiainetta sivuavista teemoista oman alan terminologiaa käyttäen. 2 Ammattiin liittyvä suullinen ja kirjallinen viestintä. Muodollinen työelämän suullinen viestintä: yhteydenpito, graafisten kuvaajien tulkinta, neuvonta. 3 Argumentin esittäminen, perustelu ja puolustaminen tavoitteellisen keskustelun ylläpitäminen/johtaminen, keskustelun alustaminen, keskusteleminen ja mielipiteiden vaihto oman alan tekstiin liittyen. 4 Kerronnan ja alkuperäistekstin hajoittaminen sekä uudelleenjärjestely, aiheena liike-elämän sanasto/kulttuuri, tekstin tiivistäminen, analysointi. Yrityksen esitteleminen. 5 Kielen rakenteet: tunnistaminen ja tuottaminen puheessa sekä kirjoituksessa. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Hyväksytty suoritus suullisessa ja kirjallisessa kuulustelussa. SUORITUSVAATIMUKSET: Osallistuminen lähiopetustunneille: läsnäolovelvoite. Etäopiskelu/itsenäinen työskentely. Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. OPPIMATERIAALI: (Opintomoniste) LISÄTIEDOT: Opintojakso koostuu kolmesta eri teema-alueesta. Yksi teema-aluista sisältää suullista kielitaitoa, toinen painottuu teksteihin sekä sanastoon ja kolmas on rakenne- ja sanasto-osio. Ei luennoida lukuvuonna PLA English Communicative Skills, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: John Rogers, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 21 h/per + 21 h/per LEARNING OUTCOMES: Objectives: To encourage students to use their verbal skills in a multitude of differing situations, from everyday situations to negotiations, presenting yourself, presenting information and listening. Objectives: concentrating on presentations, phrases and vocabulary used in giving a presentation. Presentation details, such as: body language, voice, enthusiasm and dress. Presenting information such as figures, your place of work and your company. All students will deliver a presentation in the company of fellow students. Teacher and students will assess and give feedback on all given presentations. Aims: To build up students' self-confidence in using their spoken English and in coming to terms with speaking in front of an audience. Working on pronunciation, fluency and expressivity. Aims: aims of the course are to encourage students in the area pronunciation, fluency, expressivity, accuracy and intelligibility. Common European Framework of Reference, Level B2. CORE CONTENT 1 Language practice efficiency. 2 Role play. Problem solving (trouble shooting). 3 Group discussion, pair work. Efficient fluency practice. 4 Basic knowledge in giving a presentation. 5 Presentation phraseology. 6 Pronunciation skills, fluency skills. 7 Expressivity. INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: Active involvement throughout the course and a healthy attendance record. Healthy attendance record, active involvement throughout the course and a well prepared presentation. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: 75% attendance. Active participation in all exercises. Completion parts must belong to the same implementation.

10 PLA Computer English, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: John Rogers, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 21 h/per + 21 h/per LEARNING OUTCOMES: To better prepare students understanding of technical vocabulary. To bring the student into an experience of using a technical vocabulary in their work environment. Reading and understanding technical texts. Practice how to write technical papers. Explaining technical text in English. Common European Framework of Reference, level B2. CORE CONTENT 1 A brief history of computer science 2 Portable computers 3 Operating systems 4 Social media 5 Computer networks 6 Network configurations 7 Computer security 8 Robotics 9 Multimedia 10 The world of the mobile phone. (Information covering these subjects is as updated as can be possible, new information; new merchandise is hitting shops and the world at a speed that is almost impossible to keep up with. All care is taken to bring to the classroom subject matter that is up to date) INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: Completion of all the units, completion of the oral exercises and written work. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: 75 % attendance. Completion parts must belong to the same implementation. PLA Japanilainen kulttuuri, 3 op Japanese Culture, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Oshie Nishimura-Sahi, Tarmo Lipping 2 h/vko + 2 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Perehdytään Japanin perinteiseen kulttuuriin, kuten erilaisiin taidemuotoihin. Kurssilla tutustutaan myös Japanin uskontoihin ja tapakulttuuriin. Tavoitteena on ymmärtää uskontojen historiallinen kehitys ja niiden merkitys nykyjapanilaisille. Perehdytään kulttuurin kohtaamiseen jatkuvana ilmiönä, jolla on edelleen vaikuttavat historialliset juurensa ja kehityskaarensa. Perehdytään Japanin moderniin kirjallisuuteen sekä Japanin nykykulttuuriin. CEF taso A1. 1 Arvot ja uskonnot (Shintô, Buddhalaisuus, konfutselaisuus, muut uskonnot) 2 Japanilaiseen kulttuuriin liittyviä käsitteitä (esim. Ikebana, Manga) 3 Japanilainen tapakulttuuri 4 Ruokakulttuuri 5 Japanilainen vuosikierto, tärkeimmät pyhät ja juhlat 6 Japani matkailijan silmin OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Opintojakson arviointikriteerit: kirjallinen loppukoe. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty). SUORITUSVAATIMUKSET: Säännöllinen ja väh. 75 %:n aktiivinen osallistuminen opintojakson opetukseen. Kirjallisen loppukokeen hyväksytty suorittaminen. OPPIMATERIAALI: Japanin kulttuuri, Fält, Nieminen,Tuovinen, Vesterinen (Kirja) Opettajan oma materiaali (kalvot)

11 LISÄTIEDOT: Opintojakso luennoidaan Avoimen yliopiston kautta ilta-opintoina joka toinen vuosi. Lukuvuonna opintojakso järjestetään, mutta ei järjestetä lukuvuonna PLA Japanin kielen alkeiskurssi I, 3 op Japanese for Beginners I, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Oshie Nishimura-Sahi, Tarmo Lipping 3 h/vko + 3 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Kyseessä on japanin kielen alkeistason kurssi. Tavoitteena on omaksua perussanastoa ja - kielioppia, ja kirjaimistoja sekä harjoittaa suullisen viestinnän taitoja. Kurssin käytyään opiskelija osaa esitellä itsensä ja kertoa päivän tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskleija ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. CEF taso A1. 1 Harjoitellaan taitoa ymmärtää ja tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä, jolla selviytyy helpoissa ja yksinkertaisissa kommunikaatiotilaneissa. 2 Opetellaan taitoa kertoa itsestään ja ympäristöstään, mm. Suomesta yksinkertaisin lausein. 3 Opetellaan japanin kielen hiragana ja katakana -tavumerkkejä. Kurssilla käsitellään japanin kieliopin alkeet ja kirjoitusjärjestelmä sekä tutustutaan keskeisiin tavukirjaimiin. 4 Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä parin kanssa sekä ryhmissä. 5 Kurssilla tutustutaan myös japanin kulttuuriin ja elämään. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Aktiivinen osallistuminen kurssille. Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty). SUORITUSVAATIMUKSET: Väh. 75 %:n aktiivinen osallistuminen opetukseen. Hyväksytty loppukoe. OPPIMATERIAALI: Opettajan oma materiaali, Oshie Nirhimura-Sahi (kalvot) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Myös muulla tavoin hankitut esitiedot ovat mahdollisia, mikäli ne ovat antaneet riittävän pohjan jatkokurssin lähtötasoon. LISÄTIEDOT: Opettajana toimii Oshie Nishimura-Sahi. Järjestetään Avoimen yliopiston kautta ilta-aikaan joka toinen vuosi. Järjestetään lukuvuonna Ei luennoida lukuvuonna

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot AUTOMAATIOTEKNIIKKA Opintojaksojen, jotka kirjataan opiskelijan opintorekisteriin osasuorituksina (esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, laboratoriotyöt tms.) opintopisteet jaetaan siten, että osasuorituksista

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 Chapter 9: Courses in English Chapter 10: Courses in Swedish / Kurserna på svenska 2 SISÄLTÖ 1. VAPAASTI

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 Chapter 9: Courses in English Chapter 10: Courses in Swedish / Kurserna på svenska 2 SISÄLTÖ 1. VAPAASTI

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot