Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016"

Transkriptio

1 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi

2 Matematiikka PLA Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta 4 h/vko + 4 h/vko + 4 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet yliopistomatematiikan opiskeluun. Opiskelija - suoriutuu lausekkeiden käsittelystä ja vahvistaa yhtälöiden, epäyhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisemisen taitojaan - osaa tutkia geometristen viivojen ominaisuuksia laskennollisesti käyttäen apuna pisteiden koordinaatteja ja viivojen yhtälöitä - tuntee tärkeimmät reaalifunktiot ja niiden ominaisuudet - ymmärtää derivaatan käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt - osaa soveltaa derivaattaa funktion arvojen muutosnopeuden määrittämisessä sekä funktion ääriarvojen etsimisessä - ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja osaa integroida tavallisimpia funktioita - ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja osaa käyttää sitä erilaisissa sovelluksissa 1 Yhtälöt ja epäyhtälöt: lausekkeiden muokkaaminen, polynomien jakolasku, neliöksi täydentäminen, 1. asteen yhtälö, 2. asteen yhtälö, korkeamman asteen yhtälö, murtoyhtälö, polynomien tekijöihinjako, lineaarinen yhtälöryhmä, korkeamman asteen epäyhtälö, murtoepäyhtälö, potenssi- ja juurioppia, verrannollisuus, prosenttilaskut, likiarvolaskujen tarkkuus 2 Analyyttistä geometriaa: suora, toisen asteen käyrät, napakoordinaatit 3 Yleistä funktioista: polynomi-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, logaritmien laskulait, logaritminen asteikko, trigonometriset funktiot ja muunnoskaavat 4 Derivaatta: derivaattafunktio, keskeiset derivoimissäännöt, sovelluksia (geometrinen merkitys, ääriarvot, funktion tutkiminen) 5 Integraali: integraalifunktio, määrätty integraali, sovelluksia (pinta-ala, tilavuus) SUORITUSVAATIMUKSET: Harjoituskokeet tai tentti. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Algebraa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) Geometriaa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) Differentiaali- ja integraalilaskentaa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Vähintään lukion lyhyen matematiikan taidot. LISÄTIEDOT: Opintojakso pidetään avoimessa yliopistossa. Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat matematiikan taitojensa kertausta, esim. lukion pitkän matematiikan taitojen vahvistusta tai lukion lyhyen matematiikan taitojen täydentämistä. Opintojakso tai vaihtoehtoisesti hyväksytysti suoritettu laskutaitotesti kuuluu insinöörien pakollisiin siltaopintoihin. PLA Laskutaitotesti, 0 op Basic Computation Skills Test, 0 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta 2 h/per LISÄTIEDOT: Hyväksytysti suoritettu laskutaitotesti tai vaihtoehtoisesti kurssi Johdatus yliopistomatematiikkaan kuuluu insinöörien pakollisiin siltaopintoihin. PLA Matematiikka P1, 4 op Engineering Mathematics P1, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksokokonaisuuden Matematiikka P1 - P2 tavoitteena on täydentää insinöörin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden matemaattiset valmiudet tasolle, jota tarvitaan muissa matematiikan

3 kursseissa sekä aineopinnoissa. P1 osaamistavoitteet Opiskelija osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä sekä käsin että tietokoneella. Opiskelija ymmärtää matriisin tulkinnan lineaarisena kuvauksena. Opiskeila osaa laskea matriisien summan ja matriisien tulon. Opiskelija osaa laksea matriisin käänteismatriisin. Opiskelija ymmärtää lineaarisen riippumattomuuden käsitteen. Opiskelija ymmärtää mikä on vektoreiden lineaarikombinaatio ja vektoreiden virittämäjoukko. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Lineaarinen yhtälöryhmä - riviredusointi ja porrasmuodot - vektori- ja matriisiyhtälöt - ratkaisujoukot 2 Lineaariset kuvaukset kuvausten geometrinen tulkinta 3 Matriisialgebraa Matlab-ohjelmiston käyttö 4 Käsitteet: - lineaarikombinaatio - vektoreiden virittämäjoukko - lineaarinen riippumattomuus OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Hyväksytysti suoritetut laskuharjoituskokeet tai tentti SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut kokeet tai lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Linear Algebra and Its Applications, David Lay (Kirja) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Kurssit Matematiikka P1 - P2 on tarkoitettu insinöörien siltaopintoihin LISÄTIEDOT: Matematiikka P1 aikana järjestetään laskutaitotesti. Lisää tietoa siitä saa kurssin MATP-1030 POP-sivuilta. PLA Matematiikka P2, 4 op Engineering Mathematics P2, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksokokonaisuuden Matematiikka P1 - P2 tavoitteena on täydentää insinöörin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden matemaattiset valmiudet tasolle, jota tarvitaan muissa matematiikan kursseissa sekä aineopinnoissa. Kun kurssi PLA11320 on suoritettu, opiskelijan pitäisi osata seuraavia asioita: - lohkomatriisin algebra - matriisin LU-hajotelman muodostaminen - determinantin laskeminen - vektoriavaruuden ominaisuudet - matriisin nolla-avaruus ja sarakeavaruus - aliavaruus ja aliavaruuden kanta - toisen asteen yhtälön nollakohtien laskeminen - karteesisessa esityksessä olevien kompleksilukujen aritmetiikka - polaariesityksessä olevien kompleksilukujen aritmetiikka - miten lasketaan matriisin ominaisarvot ja ominaisvektorit - miten lasketaan 2x2 lineaarisen differenssiyhtälöryhmän ratkaisu - miten matriisi diagonaalisoidaan - miten lasketaan vektorin pituus, kahden vektorin etäisyys, kulma kahden vektorin välillä - miten lasketaan tietyn vektorin ortogonaaliprojektio toiselle vektorille - miten pienimmän neliösumman menetelmä liittyy ortogonaaliprojektioon - miten pienimmän neliösumman menetelmän ratkaisu lasketaan TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Vektoriavaruus ja aliavaruus Matriisin sarakeavaruus ja nollaavaruus 2 LU-hajotelma 3 Determinantti 4 Kompleksiluvut Ominaisarvot ja ominaisvektorit diskreetit differenssiyhtälöt 5 Ortogonaalisuus sisätulo, normi, kohtisuoruus pienimmän neliösumman ongelma 6 Pienimmän neliösumman menetelmä SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut kokeet tai lopputentti, tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Linear Algebra and Its Applications, David Lay (Kirja) PLA Matematiikka P1 Suositeltava

4 Numeerinen laskenta MATLABilla, 4 op PLA Numerical Computing with MATLAB, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija osaa käyttää MATLAB-ohjelmistoa numeeristen ongelmien ratkaisemiseen. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS ERITYISTIETÄMYS 1 Liukuluku 2 LU-hajotelma - laskuviaheet - pivotoinnin merkitys 3 Harvamatriisi ja nauhamatriisi 4 Interpolaatio - matriisin normit - matriisin kuntoisuusluku 5 Funktion nollakohtien haku käänteinen interpolaatio yhden muuttujan funktion ääriarvojen etsitä 6 Pienimmän neliösumman menetelmä QR-hajotelma Pseudoinverssi 7 Numeerinen integrointi funktion määrittely MATLABissa diskreetin datan integrointi 8 singulaariarvohajotelma (SVD) pääkomponenttianalyysi (PCA) Pseudoinverssi SVD:n avulla PCA kuvankäsittelyssä 9 Joku aiheista - Fourier analyysi - erityisesti FFT - satunnaislukujen generointi - differentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaisu OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Kurssin suoritus perustuu ohjattuihin harjoitustöihin ja pienimuotoiseen projektityöhön. Arvosana määräytyy harjoitustöistä ja projektityöstä saatujen pisteiden perusteella. KIITETTÄVÄ / HYVÄKSYTTY TYYDYTTÄVÄ HYLÄTTY osaa ohjelmoida MATLABiin uusia algoritmeja itsenäisesti osaa käyttää MATLABin valmisfunktioita numeeristen ongelmien ratkaisemiseen harjotustöistä ei kerry riittävästi pisteitä SUORITUSVAATIMUKSET: hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Numerical Computing with MATLAB, Cleve B. Moler (Kirja) NUMMAT kalvot, Cameron, Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava PLA Algoritmimatematiikka, 3 op Mathematics for Algorithms, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Timo Ranta, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Kurssissa perehdytetään logiikan ja diskreetin matematiikan käsitteisiin, joita käytetään usein ohjelmointikielissä, tietokantajärjestelmissä ja algoritmeissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa muodostaa loogisen lauseen totuustaulun, osaa logiikan laskulakeja käyttäen muokata annetusta logiikan lauseesta sitä vastaavan ekvivalentin logiikan lauseen. Päättelysääntöjä käyttäen opiskelija osaa todistaa, että annetun väitelauseen johtopäätös on tosi tai epätosi. Opiskelija ymmärtää kvanttorit ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa osoittaa yksinkertaisia lauseita oikeaksi. Joukko-opin laskulakeja käyttäen opiskelija osaa todistaa joukko-oppiin liittyviä väitelauseita todeksi tai epätodeksi. Opiskelija ymmärtää mikä on relaatio, käänteisrelaatio ja kahden relaation yhdistäminen. Opiskelija ymmärtää seuraavat relaation ominaisuudet: refleksiivisyys, epärefleksiivisyys, symmetrisyys, epäsymmetrisyys ja transitiivisuus.

5 1 Propositiologiikka - totuustaulu - ekvivalentteja lausekkeita - päättely 2 Predikaattilogikka - olemassaolokvanttori ja kaikkikvantttori 3 Todistaminen 4 Joukko-oppi - leikkaus, unioni, erotus, komplementti - osajoukko ja osajoukkotodistus - kaarteesinen tulo 5 Relaatiot - relaatioiden yhdistäminen - relaatioiden ominaisuuksia - osittaisjärjestysrelaatio - ekvivalenssirelaatio SUORITUSVAATIMUKSET: 2 vaihtoehtoa: 1.hyväksytysti suoritetut kokeet ja mahdollisesti harjoitustyöt tai 2.lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Diskreettimatematiikan paloja, Frank Cameron (Opintomoniste) PLA Diskreetti matematiikka, 3 op Discrete Mathematics, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Timo Ranta, Frank Cameron 12 h/per + 9 h/per Harjoitus 12 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Kun kurssi on suoritettu, opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa seuraavia asioita: - funktioon liittyvät käsitteet: määrittelyjoukko, mallijoukko, arvojoukko, injektio, surjektio, käänteisfunktio - seuraavat lukufunktiot: katto, pohja, mod, div, max ja min - seuraavat listafunktiot: head, tail, cons, cat, seq, pairs, - seuraavat funktiot: map, insert - listoja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten funktioiden laskeminen ja muodostaminen - listoja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - graafeja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - binääripuita käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - binääripuita käsitelevien rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - graafin läpikulku syvyys ensin (depth-first) periaatteella - graafin läpikulku leveys ensin (breadth-first) periaatteella - lyhimmän polun löytäminen Dijkstran menetelmällä - kevyimmän virittävän puun muodostaminen Primin menetelmällä - binäärihakupuuhun liittyviä tehtäviä, esim. alkion lisääminen, annetun alkion etsiminen, maksimialkion etsiminen, jne - miten todistetaan lause induktion avulla - miten sovelletaan inkluusio-ekskluusioperiate - miten lasketaan kahden kokonaisluvun suurin yhteinen tekijä 1 Funtiot - funktioiden rakentaminen - rekursiiviset funktiot - proseduuri 2 Graafi ja graafifunktioita - graafin läpikulku - lyhyimmän polun tehtävä - pienin virittävä puu 3 Puu ja puufunktioita - binäärihakupuu - binääripuu ja Huffman-koodaus 4 Induktio 5 Inkluusio-eksluusio periaate 6 Jaollisuus -suurin yhteinen tekijä SUORITUSVAATIMUKSET: 2 vaihtoehtoa: 1.hyväksytysti suoritetut kokeet ja mahdollisesti harjoitustyöt tai 2.lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Diskreettimatematiikan paloja, Frank Cameron (Opintomoniste) PLA Algoritmimatematiikka Suositeltava PLA Todennäköisyyslaskenta, 3 op Probability Calculus, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per

6 OSAAMISTAVOITTEET: Kun kurssi on suoritettu, niin opiskelijan pitäisi ymmärtää ja osata soveltaa seuraavia asioita: - otosmittauksien tunnuslukujen laskeminen (otoskeskiarvo, otosmediaanin, otoskeskihajonta) - histogrammin piirtäminen otosmittauksista - tulosääntö, kombinaatio, permutaatio, - tapahtuman komplementin todennäköisyyden laskeminen - kahden tapahtuman leikkauksen todennäköisyyden laskeminen - kahden tapahtuman yhdisteen todennäköisyyden laskeminen - useiden poissulkevien tapahtumien todennäköisyyden laskeminen - kahden riippumattoman tapahtuman leikkauksen todennäköisyyden laskeminen - ehdollinen todennäköisyyslasku, kun on kaksi tapahtumaa - diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio - todennäköisyyden, odotusarvon ja varianssin laskeminen diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktiosta - jatkuvan satunnaismuuttujan tiheysfunktio - todennäköisyyden, odotusarvon ja varianssin laskeminen jatkuvan satunnaismuuttujan tiheysfunktiosta - kahden diskreetin satunnaismuuttujan yhteistodennäköisyysfunktion - todennäköisyyden, ehdollisen todennäköisyyden ja muuttujan reunatodennäköisyysfunktion laskeminen kahden diskreetin satunnaismuuttujan yhteistodennäköisyysfunktiosta - kahden jatkuvan satunnaismuuttujan yhteistiheysfunktion - todennäköisyyden, ehdollisen todennäköisyyden ja muuttujan reunatiheysfunktion laskeminen kahden jatkuvan satunnaismuuttujan yhteistiheysfunktiosta - seuraavat yhden muuttujan diskreetit jakaumat: tasajakauma, binomijakauma, negatiivinen binomijakauma, hypergeometrinen jakauma ja Poissonin jakauma - seuraavat yhden muuttujan jatkuvat jakaumat: tasajakauma, normaalijakauma, eksponenttijakauma ja Erlangin jakauma - TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet MATLABIn statistical toolboxin käyttö 2 Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat - todennäköisyysfunktiot -tiheysfunktiot 3 Odotusarvo ja varianssi 4 Diskretteja jakaumia - tasainen jakauma - binomijakauma - poissonin jakauma - hypergeometrinen jakauma - negatiivinen binomijakauma 5 Jatkuvia jakaumia - tasainen jakauma - normaalijakauma - gammajakauma - eksponenttijakauma - erlangin jakauma OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: ilmoitetaan luentojen alkaessa SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) Probability and Statistics for Engineers and Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) TOD luentokalvot, Juha T. Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmisto: MATLAB PLA Tilastolliset menetelmät, 3 op Statistical Methods, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien peruskäsitteet, osaa käyttää yhden ja kahden otoksen ongelmissa tilastollisia perusmenetelmiä, osaa soveltaa menetelmiä todeliseen dataan ja ymmärtää myös menetelmien rajoitukset. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Datan kuvaaminen kvantiilikuvaajat 2 Tilastolliset tunnusluvut ja niiden jakaumat - otoskeskiarvo - otosvarianssi 3 Estimointi ja luotettavuusvälit - ennustusväli - binomijakauman p-parametrin estimointi 4 Hypoteesin testaus - odotusarvon testi - varianssin testi - kontingenssitaulu - yhteys luottamusvälin estimointiin - p-arvo - otoksen koon vaikutus OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Ilmoitetaan luentojen alkaessa.

7 KIITETTÄVÄ / HYVÄKSYTTY osaa soveltaa itsenäisesti tilastollisia perusmenetelmiä TYYDYTTÄVÄ tuntee tilastolliset peruskäsitteet SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Probability & Statistics for Engineers & Scientists, Walpole, E., R. et al. (Kirja) Probability & Statistics for Engineers & Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) TM luentokalvot, Juha Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 PLA Matematiikka P2 PLA Todennäköisyyslaskenta Suositeltava Suositeltava Pakollinen PLA Numeerinen laskenta MATLABilla Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmisto: Matlab PLA Operaatiotutkimus, 5 op Operations Research, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Frank Cameron 30 h/per + 10 h/per Harjoitus 15 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Operaatiotutkimuksessa tulee usein vastaan tilanteita, joista voidaan muodostaa lineaarinen optimointimalli, ns. LP-malli. Opiskelija kykenee tällaisen tilanteen kuvauksesta muodostamaan LP-mallin, jossa on muuttujat, rajoitteet ja kohdefunktio. Opiskelija kykenee muodostamaan LP-mallin, kun tilanteen kohdefunktio on luonteeltaan max-min -tyyppinen tai min-max -tyyppinen. Opiskelija kykenee muodostamaan loogisista ehdoista rajoitteet käyttäen hyväksi binäärimuuttujia. Kun on annettu paloittain lineaarinen funktio, opiskelija kykenee muodostamaan siitä yksinkertaisen kohdefunktion käyttäen hyväksi binäärimuuttujia. Opiskelija kykenee muodostamaan sekä standardi epäyhtälö LP-mallin että standardi yhtälö LP-mallin. Opiskelija kykenee päättämään, onko LP-malli rajoitettu vai ei ja onko se hyvin määritelty vai ei. Opiskelija kykenee laskemaan kärkipisteen annetusta LP-mallista. Opiskelija ymmärtää, mikä suhde LP-mallin ja sen duaalimallin välillä on. Opiskelija osaa muodostaa annetusta LP-mallista sen duaali LP-mallin. Opiskelija kykenee laskemaan alarajan ja ylärajan LP-mallin kohdefunktiolle. Opiskelija kykenee laskemaan kohdefunktion parametrin herkkyysanalyysin ja myös rajoitteiden oikean puolen vektorin parametrin herkkyysanalyysin. Opiskelija ymmärtää mikä on monitavoite tehtävä ja miten voidaan laskea Pareto-ratkaisuja. Opiskelija tunnistaa seuraavat IP-tehtävät: reppuongelma (knapsack problem), kohdistustehtävä (assignment problem) ja kaupparatsutehtävä (travelling salesman problem). TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Lineaarinen optimointi - rajoitteet - kohdefunktio - hyvin Konveksi alueet ja monitahokaat määritelty LP-malli 2 Duaalisuus ja herkkyys analyysi 3 Kokonaisuuslukuoptimointitehtävät - loogiset ehdot - binääriluku optimointitehtävät 4 Monitavoiteoptimoinnin perusteet Repputehtävä Palevlupisteiden sijaintitehtävä Kohdistustehtävä Kaupparatsutehtävä SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Operaatiotutkimus, F. Cameron (Opintomoniste) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmistot: LPSolve IDE

8 Kielet PLA Perehdytys yliopisto-opiskeluun, 1 op Introduction to Academic Studies, 1 cr VASTUUHENKILÖ: Susanna Honko 16 h/per Harjoitustyö 10 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tunnistaa opiskelun ja oppimisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa määritellä millainen oppija hän on ja mitkä oppimisstrategiat hänelle sopivat ja tukevat parhaiten hänen opiskeluaan. Opiskelija tutustuu opiskelutekniikoihin, kuten muistiinpanojen tekeminen, lukeminen ja ajankäyttö sekä tiedon hakemiseen ja kirjaston käyttöön. 1 Tutkintorakenteeseen ja aineopintoihin perehtyminen. 2 Erilaiset oppijat: oppimisen teoriaa ja oppimistyylit. Millainen oppija minä olen? Oppimisstrategiat: opiskeluun teoriaa. Mitä eri tapoja on oppia ja opiskella? Miten minun kannattaisi opiskella? Miten voin vaikuttaa opiskeluympäristööni? 3 Opintojen suunnittelu ja HOPS. Tiedon hakeminen ja perehtyminen kirjaston käyttöön. 4 Muistiinpanotekniikat, lukutekniikka, ajankäyttö, tenttiin valmistautuminen. 5 Hyvinvoinnin vaikutus opiskeluun ja oppimistuloksiin. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitukset sekä osallistuminen eri osioihin liittyviin testeihin. DI-tutkinnon ja täydentävien opintojen HOPS hyväksytty. SUORITUSVAATIMUKSET: Opintojakson voi suorittaa joko osallistumalla luennoille (läsnäolopakko) tai kirjoittamalla esseet. Kummassakin vaihtoehdossa pitää hyväksyttää myös opiskelijan oma opintosuunnitelma HOPS. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. PLA Introduction to Finnish Society and Culture, 1-3 cr PERSON RESPONSIBLE: Kimmo Ahonen, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 18 h/per + 18 h/per LEARNING OUTCOMES: The students are introduced to the contemporary Finnish society and culture as well as its historical development. After completing the course, students will have basic knowledge of Finland's societal, cultural and economic background from thematically various perspectives. In addition, the students will gain understanding of the cultural and industrial specificities of the Satakunta region. The aim of the course is to help the student make most of their exchange period by an increased understanding of Finnish customs, culture and contemporary issues. CORE CONTENT 1 Finnish welfare state 2 Finnish education system 3 Finnish language and business communication 4 Cultural heritage of Finland and Satakunta region 5 Current issues in technology and innovation INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: The course will be assessed as pass or fail REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: Active participation in lectures and completing a written assignment based on lectures. Completion parts must belong to the same implementation. STUDY MATERIAL: PLA Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 3 op Swedish Written and Oral Communication, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Tarmo Lipping

9 OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson tavoitteena on saavuttaa kielitaito, jolla selviää ammatissa ja opinnoissa käytännön viestintätilanteista niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tavoitteisiin kuuluu myös julkishenkilöstöltä vaadittavan kielitaidon osoittaminen (laki 424/2003, asetus 481/2003). Taitotaso B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. 1 Oman alan sanastoon tutustuminen, keskusteleminen substanssiainetta sivuavista teemoista oman alan terminologiaa käyttäen. 2 Ammattiin liittyvä suullinen ja kirjallinen viestintä. Muodollinen työelämän suullinen viestintä: yhteydenpito, graafisten kuvaajien tulkinta, neuvonta. 3 Argumentin esittäminen, perustelu ja puolustaminen tavoitteellisen keskustelun ylläpitäminen/johtaminen, keskustelun alustaminen, keskusteleminen ja mielipiteiden vaihto oman alan tekstiin liittyen. 4 Kerronnan ja alkuperäistekstin hajoittaminen sekä uudelleenjärjestely, aiheena liike-elämän sanasto/kulttuuri, tekstin tiivistäminen, analysointi. Yrityksen esitteleminen. 5 Kielen rakenteet: tunnistaminen ja tuottaminen puheessa sekä kirjoituksessa. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Hyväksytty suoritus suullisessa ja kirjallisessa kuulustelussa. SUORITUSVAATIMUKSET: Osallistuminen lähiopetustunneille: läsnäolovelvoite. Etäopiskelu/itsenäinen työskentely. Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. OPPIMATERIAALI: (Opintomoniste) LISÄTIEDOT: Opintojakso koostuu kolmesta eri teema-alueesta. Yksi teema-aluista sisältää suullista kielitaitoa, toinen painottuu teksteihin sekä sanastoon ja kolmas on rakenne- ja sanasto-osio. Ei luennoida lukuvuonna PLA English Communicative Skills, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: John Rogers, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 21 h/per + 21 h/per LEARNING OUTCOMES: Objectives: To encourage students to use their verbal skills in a multitude of differing situations, from everyday situations to negotiations, presenting yourself, presenting information and listening. Objectives: concentrating on presentations, phrases and vocabulary used in giving a presentation. Presentation details, such as: body language, voice, enthusiasm and dress. Presenting information such as figures, your place of work and your company. All students will deliver a presentation in the company of fellow students. Teacher and students will assess and give feedback on all given presentations. Aims: To build up students' self-confidence in using their spoken English and in coming to terms with speaking in front of an audience. Working on pronunciation, fluency and expressivity. Aims: aims of the course are to encourage students in the area pronunciation, fluency, expressivity, accuracy and intelligibility. Common European Framework of Reference, Level B2. CORE CONTENT 1 Language practice efficiency. 2 Role play. Problem solving (trouble shooting). 3 Group discussion, pair work. Efficient fluency practice. 4 Basic knowledge in giving a presentation. 5 Presentation phraseology. 6 Pronunciation skills, fluency skills. 7 Expressivity. INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: Active involvement throughout the course and a healthy attendance record. Healthy attendance record, active involvement throughout the course and a well prepared presentation. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: 75% attendance. Active participation in all exercises. Completion parts must belong to the same implementation.

10 PLA Computer English, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: John Rogers, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 21 h/per + 21 h/per LEARNING OUTCOMES: To better prepare students understanding of technical vocabulary. To bring the student into an experience of using a technical vocabulary in their work environment. Reading and understanding technical texts. Practice how to write technical papers. Explaining technical text in English. Common European Framework of Reference, level B2. CORE CONTENT 1 A brief history of computer science 2 Portable computers 3 Operating systems 4 Social media 5 Computer networks 6 Network configurations 7 Computer security 8 Robotics 9 Multimedia 10 The world of the mobile phone. (Information covering these subjects is as updated as can be possible, new information; new merchandise is hitting shops and the world at a speed that is almost impossible to keep up with. All care is taken to bring to the classroom subject matter that is up to date) INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: Completion of all the units, completion of the oral exercises and written work. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: 75 % attendance. Completion parts must belong to the same implementation. PLA Japanilainen kulttuuri, 3 op Japanese Culture, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Oshie Nishimura-Sahi, Tarmo Lipping 2 h/vko + 2 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Perehdytään Japanin perinteiseen kulttuuriin, kuten erilaisiin taidemuotoihin. Kurssilla tutustutaan myös Japanin uskontoihin ja tapakulttuuriin. Tavoitteena on ymmärtää uskontojen historiallinen kehitys ja niiden merkitys nykyjapanilaisille. Perehdytään kulttuurin kohtaamiseen jatkuvana ilmiönä, jolla on edelleen vaikuttavat historialliset juurensa ja kehityskaarensa. Perehdytään Japanin moderniin kirjallisuuteen sekä Japanin nykykulttuuriin. CEF taso A1. 1 Arvot ja uskonnot (Shintô, Buddhalaisuus, konfutselaisuus, muut uskonnot) 2 Japanilaiseen kulttuuriin liittyviä käsitteitä (esim. Ikebana, Manga) 3 Japanilainen tapakulttuuri 4 Ruokakulttuuri 5 Japanilainen vuosikierto, tärkeimmät pyhät ja juhlat 6 Japani matkailijan silmin OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Opintojakson arviointikriteerit: kirjallinen loppukoe. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty). SUORITUSVAATIMUKSET: Säännöllinen ja väh. 75 %:n aktiivinen osallistuminen opintojakson opetukseen. Kirjallisen loppukokeen hyväksytty suorittaminen. OPPIMATERIAALI: Japanin kulttuuri, Fält, Nieminen,Tuovinen, Vesterinen (Kirja) Opettajan oma materiaali (kalvot)

11 LISÄTIEDOT: Opintojakso luennoidaan Avoimen yliopiston kautta ilta-opintoina joka toinen vuosi. Lukuvuonna opintojakso järjestetään, mutta ei järjestetä lukuvuonna PLA Japanin kielen alkeiskurssi I, 3 op Japanese for Beginners I, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Oshie Nishimura-Sahi, Tarmo Lipping 3 h/vko + 3 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Kyseessä on japanin kielen alkeistason kurssi. Tavoitteena on omaksua perussanastoa ja - kielioppia, ja kirjaimistoja sekä harjoittaa suullisen viestinnän taitoja. Kurssin käytyään opiskelija osaa esitellä itsensä ja kertoa päivän tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskleija ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. CEF taso A1. 1 Harjoitellaan taitoa ymmärtää ja tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä, jolla selviytyy helpoissa ja yksinkertaisissa kommunikaatiotilaneissa. 2 Opetellaan taitoa kertoa itsestään ja ympäristöstään, mm. Suomesta yksinkertaisin lausein. 3 Opetellaan japanin kielen hiragana ja katakana -tavumerkkejä. Kurssilla käsitellään japanin kieliopin alkeet ja kirjoitusjärjestelmä sekä tutustutaan keskeisiin tavukirjaimiin. 4 Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä parin kanssa sekä ryhmissä. 5 Kurssilla tutustutaan myös japanin kulttuuriin ja elämään. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Aktiivinen osallistuminen kurssille. Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty). SUORITUSVAATIMUKSET: Väh. 75 %:n aktiivinen osallistuminen opetukseen. Hyväksytty loppukoe. OPPIMATERIAALI: Opettajan oma materiaali, Oshie Nirhimura-Sahi (kalvot) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Myös muulla tavoin hankitut esitiedot ovat mahdollisia, mikäli ne ovat antaneet riittävän pohjan jatkokurssin lähtötasoon. LISÄTIEDOT: Opettajana toimii Oshie Nishimura-Sahi. Järjestetään Avoimen yliopiston kautta ilta-aikaan joka toinen vuosi. Järjestetään lukuvuonna Ei luennoida lukuvuonna

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 Ohjelmointi II Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 1 Johdantoa kurssilla opiskeluun: oppimistavoitteet. 1. Tiedän mitä asioita kurssilla opiskellaan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9)

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 2 (9) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, kokonaan lukukauden

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Vastuuopettaja. Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät 2015. Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op) Tavoitteena

Vastuuopettaja. Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät 2015. Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op) Tavoitteena Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät 2015 Jorma Laurikkala Tietojenkäsittelytieteet Informaatiotieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Vastuuopettaja Jorma Laurikkala, yliopistonlehtori. Luennot,

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Matemaattinen tilastotiede. Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto

Matemaattinen tilastotiede. Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto Matemaattinen tilastotiede Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto Alkusanat Tämä moniste perustuu vuosina 2002-2004 pitämiini matemaattisen tilastotieteen luentoihin

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI K2009 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen määrittely-

Lisätiedot

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30.

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30. FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia Pertti Palo 30. marraskuuta 2012 Saatteeksi Näiden vastausten ei ole tarkoitus olla malleja vaan esimerkkejä.

Lisätiedot

Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus

Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus 1 Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus Peda-Forum 21.8.2013 Seppo Pohjolainen Tampereen teknillinen yliopisto Matematiikan laitos 2 Esityksen sisältö Taustaa Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Harjoitus 4: Matlab - Optimization Toolbox

Harjoitus 4: Matlab - Optimization Toolbox Harjoitus 4: Matlab - Optimization Toolbox Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Optimointimallin muodostaminen

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa?

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 1 Kyllä kai IT matematiikkaa tarvitsee!? IT ja muu korkea teknologia on nimenomaan matemaattista teknologiaa.

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

19/20: Ikkuna olio-ohjelmoinnin maailmaan

19/20: Ikkuna olio-ohjelmoinnin maailmaan Ohjelmointi 1 / syksy 2007 19/20: Ikkuna olio-ohjelmoinnin maailmaan Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007

Lisätiedot

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK 1 Osastojen kommentteja (1. ja 2.) ja tarkennus (3.) : 1. Tu-osasto (suunn. Tarja Timonen,

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2008 Kai Koskimies 1 Tervetuloa Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2009 p.1/15 HSMT (Java-kielellä) Aineopintotasoinen kurssi, 5op. Luennot:

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2015 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Software design and specification methods Kurssin henkilökunta ja sponsori Luennoitsija DI Antti Karanta, Napa Oy www.napa.fi Assistentti TkL

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät Jorma Laurikkala Tietojenkäsittelytieteet Informaatiotieteiden yksikkö Tampereen yliopisto

Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät Jorma Laurikkala Tietojenkäsittelytieteet Informaatiotieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät 2016 Jorma Laurikkala Tietojenkäsittelytieteet Informaatiotieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Vastuuopettaja Jorma Laurikkala, yliopistonlehtori. Luennot,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2015 16 / Yleisopintoja 27.5.15. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op Liiketoimintaosaaminen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen johdantokurssi

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions Java- RekryKoulutus Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

CS35A0011 Johdatus tietojohtamiseen ja informaatioverkostoihin 6

CS35A0011 Johdatus tietojohtamiseen ja informaatioverkostoihin 6 2013-2014 6.9.2013 Listaan lopuun on lisätty kahdet TUTA-kurssit jotka saata olla joidenkin täydenttäävissä opinnoissa, Kurssit ovat AIMO-opiskelijoiden ja aikataulu sen mukaan. Numero Nimi op opettaja

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2016 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opintojaksolla: keskitytään relaatiotietokantojen teoriaan ja toimintaan SQL-kieli kyselykielenä

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: 9.8. MATEMATIIKKA Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa Java-kielen perusteet Teoria ja ohjelmointitehtävät Java-kielen perusteet 3 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN 10 JAVA-KIELEN PERUSTEET 10 OPISKELUN ALOITTAMINEN

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla 7.6.1 MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen

Lisätiedot

Luento 1: Optimointimallin muodostaminen; optimointitehtävien luokittelu

Luento 1: Optimointimallin muodostaminen; optimointitehtävien luokittelu Luento 1: Optimointimallin muodostaminen; optimointitehtävien luokittelu Merkintöjä := vasen puoli määritellään oikean puolen lausekkeella s.e. ehdolla; siten että (engl. subject to, s.t.) on voimassa

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan yliopisto / kevät 2015 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet, Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Page 1 of 9. Ryhmä/group: L = luento, lecture H = harjoitus, exercises A, ATK = atk-harjoitukset, computer exercises

Page 1 of 9. Ryhmä/group: L = luento, lecture H = harjoitus, exercises A, ATK = atk-harjoitukset, computer exercises Tietotekniikan tarjoama opetus syksyllä 2016 23.5.2016 CS course schedule in autumn 2016 Sari Salmisuo I periodi / period I 12.9. 21.10.2016 viikot/weeks 37-42 II periodi / period II 31.10. 9.12.2016 viikot/weeks

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 8. marraskuuta 2010 Ohjelmointi Perusteet Peruskäsitteitä Olio-ohjelmointi Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT PERUSTIETORAKENTEET LISTA, PINO, JONO, PAKKA ABSTRAKTI TIETOTYYPPI Tietotyyppi on abstrakti, kun se on määritelty (esim. matemaattisesti) ottamatta kantaa varsinaiseen

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

1. Olio-ohjelmointi 1.1

1. Olio-ohjelmointi 1.1 1. Olio-ohjelmointi 1.1 Sisällys Olio-ohjelmointi on eräs ohjelmointiparadigma. Olio-ohjelmoinnin muotoja. Ohjelmiston analyysi ja suunnittelu. Olioparadigman etuja ja kritiikkiä. 1.2 Ohjelmointiparadigmoja

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan avoin yliopisto / kevät 2013 1 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Viikot Henkilöt Course code and name Group Day Time Lecture Weeks Course staff

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Viikot Henkilöt Course code and name Group Day Time Lecture Weeks Course staff Tietotekniikan koulutusohjelman tarjoama opetus syksyllä 2015 8.6.2015 CSE course schedule in autumn 2015 Päivitetty 29.6.2015 S. Salmisuo I periodi: 7.9. 16.10.2015, viikot 37 42. Period I: 7.9. 16.10.2015,

Lisätiedot