Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016"

Transkriptio

1 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi

2 Matematiikka PLA Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta 4 h/vko + 4 h/vko + 4 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet yliopistomatematiikan opiskeluun. Opiskelija - suoriutuu lausekkeiden käsittelystä ja vahvistaa yhtälöiden, epäyhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisemisen taitojaan - osaa tutkia geometristen viivojen ominaisuuksia laskennollisesti käyttäen apuna pisteiden koordinaatteja ja viivojen yhtälöitä - tuntee tärkeimmät reaalifunktiot ja niiden ominaisuudet - ymmärtää derivaatan käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt - osaa soveltaa derivaattaa funktion arvojen muutosnopeuden määrittämisessä sekä funktion ääriarvojen etsimisessä - ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja osaa integroida tavallisimpia funktioita - ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja osaa käyttää sitä erilaisissa sovelluksissa 1 Yhtälöt ja epäyhtälöt: lausekkeiden muokkaaminen, polynomien jakolasku, neliöksi täydentäminen, 1. asteen yhtälö, 2. asteen yhtälö, korkeamman asteen yhtälö, murtoyhtälö, polynomien tekijöihinjako, lineaarinen yhtälöryhmä, korkeamman asteen epäyhtälö, murtoepäyhtälö, potenssi- ja juurioppia, verrannollisuus, prosenttilaskut, likiarvolaskujen tarkkuus 2 Analyyttistä geometriaa: suora, toisen asteen käyrät, napakoordinaatit 3 Yleistä funktioista: polynomi-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, logaritmien laskulait, logaritminen asteikko, trigonometriset funktiot ja muunnoskaavat 4 Derivaatta: derivaattafunktio, keskeiset derivoimissäännöt, sovelluksia (geometrinen merkitys, ääriarvot, funktion tutkiminen) 5 Integraali: integraalifunktio, määrätty integraali, sovelluksia (pinta-ala, tilavuus) SUORITUSVAATIMUKSET: Harjoituskokeet tai tentti. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Algebraa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) Geometriaa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) Differentiaali- ja integraalilaskentaa, Timo Ojala, Leena Ojala, Timo Ranta (Opintomoniste) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Vähintään lukion lyhyen matematiikan taidot. LISÄTIEDOT: Opintojakso pidetään avoimessa yliopistossa. Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat matematiikan taitojensa kertausta, esim. lukion pitkän matematiikan taitojen vahvistusta tai lukion lyhyen matematiikan taitojen täydentämistä. Opintojakso tai vaihtoehtoisesti hyväksytysti suoritettu laskutaitotesti kuuluu insinöörien pakollisiin siltaopintoihin. PLA Laskutaitotesti, 0 op Basic Computation Skills Test, 0 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta 2 h/per LISÄTIEDOT: Hyväksytysti suoritettu laskutaitotesti tai vaihtoehtoisesti kurssi Johdatus yliopistomatematiikkaan kuuluu insinöörien pakollisiin siltaopintoihin. PLA Matematiikka P1, 4 op Engineering Mathematics P1, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksokokonaisuuden Matematiikka P1 - P2 tavoitteena on täydentää insinöörin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden matemaattiset valmiudet tasolle, jota tarvitaan muissa matematiikan

3 kursseissa sekä aineopinnoissa. P1 osaamistavoitteet Opiskelija osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä sekä käsin että tietokoneella. Opiskelija ymmärtää matriisin tulkinnan lineaarisena kuvauksena. Opiskeila osaa laskea matriisien summan ja matriisien tulon. Opiskelija osaa laksea matriisin käänteismatriisin. Opiskelija ymmärtää lineaarisen riippumattomuuden käsitteen. Opiskelija ymmärtää mikä on vektoreiden lineaarikombinaatio ja vektoreiden virittämäjoukko. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Lineaarinen yhtälöryhmä - riviredusointi ja porrasmuodot - vektori- ja matriisiyhtälöt - ratkaisujoukot 2 Lineaariset kuvaukset kuvausten geometrinen tulkinta 3 Matriisialgebraa Matlab-ohjelmiston käyttö 4 Käsitteet: - lineaarikombinaatio - vektoreiden virittämäjoukko - lineaarinen riippumattomuus OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Hyväksytysti suoritetut laskuharjoituskokeet tai tentti SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut kokeet tai lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Linear Algebra and Its Applications, David Lay (Kirja) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Kurssit Matematiikka P1 - P2 on tarkoitettu insinöörien siltaopintoihin LISÄTIEDOT: Matematiikka P1 aikana järjestetään laskutaitotesti. Lisää tietoa siitä saa kurssin MATP-1030 POP-sivuilta. PLA Matematiikka P2, 4 op Engineering Mathematics P2, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opintojaksokokonaisuuden Matematiikka P1 - P2 tavoitteena on täydentää insinöörin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden matemaattiset valmiudet tasolle, jota tarvitaan muissa matematiikan kursseissa sekä aineopinnoissa. Kun kurssi PLA11320 on suoritettu, opiskelijan pitäisi osata seuraavia asioita: - lohkomatriisin algebra - matriisin LU-hajotelman muodostaminen - determinantin laskeminen - vektoriavaruuden ominaisuudet - matriisin nolla-avaruus ja sarakeavaruus - aliavaruus ja aliavaruuden kanta - toisen asteen yhtälön nollakohtien laskeminen - karteesisessa esityksessä olevien kompleksilukujen aritmetiikka - polaariesityksessä olevien kompleksilukujen aritmetiikka - miten lasketaan matriisin ominaisarvot ja ominaisvektorit - miten lasketaan 2x2 lineaarisen differenssiyhtälöryhmän ratkaisu - miten matriisi diagonaalisoidaan - miten lasketaan vektorin pituus, kahden vektorin etäisyys, kulma kahden vektorin välillä - miten lasketaan tietyn vektorin ortogonaaliprojektio toiselle vektorille - miten pienimmän neliösumman menetelmä liittyy ortogonaaliprojektioon - miten pienimmän neliösumman menetelmän ratkaisu lasketaan TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Vektoriavaruus ja aliavaruus Matriisin sarakeavaruus ja nollaavaruus 2 LU-hajotelma 3 Determinantti 4 Kompleksiluvut Ominaisarvot ja ominaisvektorit diskreetit differenssiyhtälöt 5 Ortogonaalisuus sisätulo, normi, kohtisuoruus pienimmän neliösumman ongelma 6 Pienimmän neliösumman menetelmä SUORITUSVAATIMUKSET: Hyväksytysti suoritetut kokeet tai lopputentti, tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Linear Algebra and Its Applications, David Lay (Kirja) PLA Matematiikka P1 Suositeltava

4 Numeerinen laskenta MATLABilla, 4 op PLA Numerical Computing with MATLAB, 4 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 16 h/per + 16 h/per Harjoitus 12 h/per + 12 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija osaa käyttää MATLAB-ohjelmistoa numeeristen ongelmien ratkaisemiseen. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS ERITYISTIETÄMYS 1 Liukuluku 2 LU-hajotelma - laskuviaheet - pivotoinnin merkitys 3 Harvamatriisi ja nauhamatriisi 4 Interpolaatio - matriisin normit - matriisin kuntoisuusluku 5 Funktion nollakohtien haku käänteinen interpolaatio yhden muuttujan funktion ääriarvojen etsitä 6 Pienimmän neliösumman menetelmä QR-hajotelma Pseudoinverssi 7 Numeerinen integrointi funktion määrittely MATLABissa diskreetin datan integrointi 8 singulaariarvohajotelma (SVD) pääkomponenttianalyysi (PCA) Pseudoinverssi SVD:n avulla PCA kuvankäsittelyssä 9 Joku aiheista - Fourier analyysi - erityisesti FFT - satunnaislukujen generointi - differentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaisu OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Kurssin suoritus perustuu ohjattuihin harjoitustöihin ja pienimuotoiseen projektityöhön. Arvosana määräytyy harjoitustöistä ja projektityöstä saatujen pisteiden perusteella. KIITETTÄVÄ / HYVÄKSYTTY TYYDYTTÄVÄ HYLÄTTY osaa ohjelmoida MATLABiin uusia algoritmeja itsenäisesti osaa käyttää MATLABin valmisfunktioita numeeristen ongelmien ratkaisemiseen harjotustöistä ei kerry riittävästi pisteitä SUORITUSVAATIMUKSET: hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Numerical Computing with MATLAB, Cleve B. Moler (Kirja) NUMMAT kalvot, Cameron, Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava PLA Algoritmimatematiikka, 3 op Mathematics for Algorithms, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Timo Ranta, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Kurssissa perehdytetään logiikan ja diskreetin matematiikan käsitteisiin, joita käytetään usein ohjelmointikielissä, tietokantajärjestelmissä ja algoritmeissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa muodostaa loogisen lauseen totuustaulun, osaa logiikan laskulakeja käyttäen muokata annetusta logiikan lauseesta sitä vastaavan ekvivalentin logiikan lauseen. Päättelysääntöjä käyttäen opiskelija osaa todistaa, että annetun väitelauseen johtopäätös on tosi tai epätosi. Opiskelija ymmärtää kvanttorit ja osaa käyttää niitä. Opiskelija osaa osoittaa yksinkertaisia lauseita oikeaksi. Joukko-opin laskulakeja käyttäen opiskelija osaa todistaa joukko-oppiin liittyviä väitelauseita todeksi tai epätodeksi. Opiskelija ymmärtää mikä on relaatio, käänteisrelaatio ja kahden relaation yhdistäminen. Opiskelija ymmärtää seuraavat relaation ominaisuudet: refleksiivisyys, epärefleksiivisyys, symmetrisyys, epäsymmetrisyys ja transitiivisuus.

5 1 Propositiologiikka - totuustaulu - ekvivalentteja lausekkeita - päättely 2 Predikaattilogikka - olemassaolokvanttori ja kaikkikvantttori 3 Todistaminen 4 Joukko-oppi - leikkaus, unioni, erotus, komplementti - osajoukko ja osajoukkotodistus - kaarteesinen tulo 5 Relaatiot - relaatioiden yhdistäminen - relaatioiden ominaisuuksia - osittaisjärjestysrelaatio - ekvivalenssirelaatio SUORITUSVAATIMUKSET: 2 vaihtoehtoa: 1.hyväksytysti suoritetut kokeet ja mahdollisesti harjoitustyöt tai 2.lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Diskreettimatematiikan paloja, Frank Cameron (Opintomoniste) PLA Diskreetti matematiikka, 3 op Discrete Mathematics, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Timo Ranta, Frank Cameron 12 h/per + 9 h/per Harjoitus 12 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Kun kurssi on suoritettu, opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa seuraavia asioita: - funktioon liittyvät käsitteet: määrittelyjoukko, mallijoukko, arvojoukko, injektio, surjektio, käänteisfunktio - seuraavat lukufunktiot: katto, pohja, mod, div, max ja min - seuraavat listafunktiot: head, tail, cons, cat, seq, pairs, - seuraavat funktiot: map, insert - listoja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten funktioiden laskeminen ja muodostaminen - listoja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - graafeja käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - binääripuita käsitelevien ei-rekursiivisten ja rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - binääripuita käsitelevien rekursiivisten pseudokoodiproseduurien laskeminen ja muodostaminen - graafin läpikulku syvyys ensin (depth-first) periaatteella - graafin läpikulku leveys ensin (breadth-first) periaatteella - lyhimmän polun löytäminen Dijkstran menetelmällä - kevyimmän virittävän puun muodostaminen Primin menetelmällä - binäärihakupuuhun liittyviä tehtäviä, esim. alkion lisääminen, annetun alkion etsiminen, maksimialkion etsiminen, jne - miten todistetaan lause induktion avulla - miten sovelletaan inkluusio-ekskluusioperiate - miten lasketaan kahden kokonaisluvun suurin yhteinen tekijä 1 Funtiot - funktioiden rakentaminen - rekursiiviset funktiot - proseduuri 2 Graafi ja graafifunktioita - graafin läpikulku - lyhyimmän polun tehtävä - pienin virittävä puu 3 Puu ja puufunktioita - binäärihakupuu - binääripuu ja Huffman-koodaus 4 Induktio 5 Inkluusio-eksluusio periaate 6 Jaollisuus -suurin yhteinen tekijä SUORITUSVAATIMUKSET: 2 vaihtoehtoa: 1.hyväksytysti suoritetut kokeet ja mahdollisesti harjoitustyöt tai 2.lopputentti. Tarkat pisterajat ilmoitetaan erillisessä kurssikuvauksessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Diskreettimatematiikan paloja, Frank Cameron (Opintomoniste) PLA Algoritmimatematiikka Suositeltava PLA Todennäköisyyslaskenta, 3 op Probability Calculus, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per

6 OSAAMISTAVOITTEET: Kun kurssi on suoritettu, niin opiskelijan pitäisi ymmärtää ja osata soveltaa seuraavia asioita: - otosmittauksien tunnuslukujen laskeminen (otoskeskiarvo, otosmediaanin, otoskeskihajonta) - histogrammin piirtäminen otosmittauksista - tulosääntö, kombinaatio, permutaatio, - tapahtuman komplementin todennäköisyyden laskeminen - kahden tapahtuman leikkauksen todennäköisyyden laskeminen - kahden tapahtuman yhdisteen todennäköisyyden laskeminen - useiden poissulkevien tapahtumien todennäköisyyden laskeminen - kahden riippumattoman tapahtuman leikkauksen todennäköisyyden laskeminen - ehdollinen todennäköisyyslasku, kun on kaksi tapahtumaa - diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio - todennäköisyyden, odotusarvon ja varianssin laskeminen diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktiosta - jatkuvan satunnaismuuttujan tiheysfunktio - todennäköisyyden, odotusarvon ja varianssin laskeminen jatkuvan satunnaismuuttujan tiheysfunktiosta - kahden diskreetin satunnaismuuttujan yhteistodennäköisyysfunktion - todennäköisyyden, ehdollisen todennäköisyyden ja muuttujan reunatodennäköisyysfunktion laskeminen kahden diskreetin satunnaismuuttujan yhteistodennäköisyysfunktiosta - kahden jatkuvan satunnaismuuttujan yhteistiheysfunktion - todennäköisyyden, ehdollisen todennäköisyyden ja muuttujan reunatiheysfunktion laskeminen kahden jatkuvan satunnaismuuttujan yhteistiheysfunktiosta - seuraavat yhden muuttujan diskreetit jakaumat: tasajakauma, binomijakauma, negatiivinen binomijakauma, hypergeometrinen jakauma ja Poissonin jakauma - seuraavat yhden muuttujan jatkuvat jakaumat: tasajakauma, normaalijakauma, eksponenttijakauma ja Erlangin jakauma - TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet MATLABIn statistical toolboxin käyttö 2 Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat - todennäköisyysfunktiot -tiheysfunktiot 3 Odotusarvo ja varianssi 4 Diskretteja jakaumia - tasainen jakauma - binomijakauma - poissonin jakauma - hypergeometrinen jakauma - negatiivinen binomijakauma 5 Jatkuvia jakaumia - tasainen jakauma - normaalijakauma - gammajakauma - eksponenttijakauma - erlangin jakauma OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: ilmoitetaan luentojen alkaessa SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) Probability and Statistics for Engineers and Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) TOD luentokalvot, Juha T. Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmisto: MATLAB PLA Tilastolliset menetelmät, 3 op Statistical Methods, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Frank Cameron 12 h/per + 12 h/per Harjoitus 9 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien peruskäsitteet, osaa käyttää yhden ja kahden otoksen ongelmissa tilastollisia perusmenetelmiä, osaa soveltaa menetelmiä todeliseen dataan ja ymmärtää myös menetelmien rajoitukset. TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Datan kuvaaminen kvantiilikuvaajat 2 Tilastolliset tunnusluvut ja niiden jakaumat - otoskeskiarvo - otosvarianssi 3 Estimointi ja luotettavuusvälit - ennustusväli - binomijakauman p-parametrin estimointi 4 Hypoteesin testaus - odotusarvon testi - varianssin testi - kontingenssitaulu - yhteys luottamusvälin estimointiin - p-arvo - otoksen koon vaikutus OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Ilmoitetaan luentojen alkaessa.

7 KIITETTÄVÄ / HYVÄKSYTTY osaa soveltaa itsenäisesti tilastollisia perusmenetelmiä TYYDYTTÄVÄ tuntee tilastolliset peruskäsitteet SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Probability & Statistics for Engineers & Scientists, Walpole, E., R. et al. (Kirja) Probability & Statistics for Engineers & Scientists, R. E. Walpole et al. (Kirja) TM luentokalvot, Juha Tanttu (kalvot) PLA Matematiikka P1 PLA Matematiikka P2 PLA Todennäköisyyslaskenta Suositeltava Suositeltava Pakollinen PLA Numeerinen laskenta MATLABilla Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmisto: Matlab PLA Operaatiotutkimus, 5 op Operations Research, 5 cr VASTUUHENKILÖ: Frank Cameron 30 h/per + 10 h/per Harjoitus 15 h/per + 9 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Operaatiotutkimuksessa tulee usein vastaan tilanteita, joista voidaan muodostaa lineaarinen optimointimalli, ns. LP-malli. Opiskelija kykenee tällaisen tilanteen kuvauksesta muodostamaan LP-mallin, jossa on muuttujat, rajoitteet ja kohdefunktio. Opiskelija kykenee muodostamaan LP-mallin, kun tilanteen kohdefunktio on luonteeltaan max-min -tyyppinen tai min-max -tyyppinen. Opiskelija kykenee muodostamaan loogisista ehdoista rajoitteet käyttäen hyväksi binäärimuuttujia. Kun on annettu paloittain lineaarinen funktio, opiskelija kykenee muodostamaan siitä yksinkertaisen kohdefunktion käyttäen hyväksi binäärimuuttujia. Opiskelija kykenee muodostamaan sekä standardi epäyhtälö LP-mallin että standardi yhtälö LP-mallin. Opiskelija kykenee päättämään, onko LP-malli rajoitettu vai ei ja onko se hyvin määritelty vai ei. Opiskelija kykenee laskemaan kärkipisteen annetusta LP-mallista. Opiskelija ymmärtää, mikä suhde LP-mallin ja sen duaalimallin välillä on. Opiskelija osaa muodostaa annetusta LP-mallista sen duaali LP-mallin. Opiskelija kykenee laskemaan alarajan ja ylärajan LP-mallin kohdefunktiolle. Opiskelija kykenee laskemaan kohdefunktion parametrin herkkyysanalyysin ja myös rajoitteiden oikean puolen vektorin parametrin herkkyysanalyysin. Opiskelija ymmärtää mikä on monitavoite tehtävä ja miten voidaan laskea Pareto-ratkaisuja. Opiskelija tunnistaa seuraavat IP-tehtävät: reppuongelma (knapsack problem), kohdistustehtävä (assignment problem) ja kaupparatsutehtävä (travelling salesman problem). TÄYDENTÄVÄ TIETÄMYS 1 Lineaarinen optimointi - rajoitteet - kohdefunktio - hyvin Konveksi alueet ja monitahokaat määritelty LP-malli 2 Duaalisuus ja herkkyys analyysi 3 Kokonaisuuslukuoptimointitehtävät - loogiset ehdot - binääriluku optimointitehtävät 4 Monitavoiteoptimoinnin perusteet Repputehtävä Palevlupisteiden sijaintitehtävä Kohdistustehtävä Kaupparatsutehtävä SUORITUSVAATIMUKSET: Ilmoitetaan luentojen alkaessa. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. OPPIMATERIAALI: Operaatiotutkimus, F. Cameron (Opintomoniste) PLA Matematiikka P1 Suositeltava PLA Matematiikka P2 Suositeltava LISÄTIEDOT: Ohjelmistot: LPSolve IDE

8 Kielet PLA Perehdytys yliopisto-opiskeluun, 1 op Introduction to Academic Studies, 1 cr VASTUUHENKILÖ: Susanna Honko 16 h/per Harjoitustyö 10 h/per OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tunnistaa opiskelun ja oppimisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa määritellä millainen oppija hän on ja mitkä oppimisstrategiat hänelle sopivat ja tukevat parhaiten hänen opiskeluaan. Opiskelija tutustuu opiskelutekniikoihin, kuten muistiinpanojen tekeminen, lukeminen ja ajankäyttö sekä tiedon hakemiseen ja kirjaston käyttöön. 1 Tutkintorakenteeseen ja aineopintoihin perehtyminen. 2 Erilaiset oppijat: oppimisen teoriaa ja oppimistyylit. Millainen oppija minä olen? Oppimisstrategiat: opiskeluun teoriaa. Mitä eri tapoja on oppia ja opiskella? Miten minun kannattaisi opiskella? Miten voin vaikuttaa opiskeluympäristööni? 3 Opintojen suunnittelu ja HOPS. Tiedon hakeminen ja perehtyminen kirjaston käyttöön. 4 Muistiinpanotekniikat, lukutekniikka, ajankäyttö, tenttiin valmistautuminen. 5 Hyvinvoinnin vaikutus opiskeluun ja oppimistuloksiin. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitukset sekä osallistuminen eri osioihin liittyviin testeihin. DI-tutkinnon ja täydentävien opintojen HOPS hyväksytty. SUORITUSVAATIMUKSET: Opintojakson voi suorittaa joko osallistumalla luennoille (läsnäolopakko) tai kirjoittamalla esseet. Kummassakin vaihtoehdossa pitää hyväksyttää myös opiskelijan oma opintosuunnitelma HOPS. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. PLA Introduction to Finnish Society and Culture, 1-3 cr PERSON RESPONSIBLE: Kimmo Ahonen, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 18 h/per + 18 h/per LEARNING OUTCOMES: The students are introduced to the contemporary Finnish society and culture as well as its historical development. After completing the course, students will have basic knowledge of Finland's societal, cultural and economic background from thematically various perspectives. In addition, the students will gain understanding of the cultural and industrial specificities of the Satakunta region. The aim of the course is to help the student make most of their exchange period by an increased understanding of Finnish customs, culture and contemporary issues. CORE CONTENT 1 Finnish welfare state 2 Finnish education system 3 Finnish language and business communication 4 Cultural heritage of Finland and Satakunta region 5 Current issues in technology and innovation INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: The course will be assessed as pass or fail REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: Active participation in lectures and completing a written assignment based on lectures. Completion parts must belong to the same implementation. STUDY MATERIAL: PLA Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 3 op Swedish Written and Oral Communication, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Tarmo Lipping

9 OSAAMISTAVOITTEET: Opintojakson tavoitteena on saavuttaa kielitaito, jolla selviää ammatissa ja opinnoissa käytännön viestintätilanteista niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tavoitteisiin kuuluu myös julkishenkilöstöltä vaadittavan kielitaidon osoittaminen (laki 424/2003, asetus 481/2003). Taitotaso B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. 1 Oman alan sanastoon tutustuminen, keskusteleminen substanssiainetta sivuavista teemoista oman alan terminologiaa käyttäen. 2 Ammattiin liittyvä suullinen ja kirjallinen viestintä. Muodollinen työelämän suullinen viestintä: yhteydenpito, graafisten kuvaajien tulkinta, neuvonta. 3 Argumentin esittäminen, perustelu ja puolustaminen tavoitteellisen keskustelun ylläpitäminen/johtaminen, keskustelun alustaminen, keskusteleminen ja mielipiteiden vaihto oman alan tekstiin liittyen. 4 Kerronnan ja alkuperäistekstin hajoittaminen sekä uudelleenjärjestely, aiheena liike-elämän sanasto/kulttuuri, tekstin tiivistäminen, analysointi. Yrityksen esitteleminen. 5 Kielen rakenteet: tunnistaminen ja tuottaminen puheessa sekä kirjoituksessa. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Hyväksytty suoritus suullisessa ja kirjallisessa kuulustelussa. SUORITUSVAATIMUKSET: Osallistuminen lähiopetustunneille: läsnäolovelvoite. Etäopiskelu/itsenäinen työskentely. Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. OPPIMATERIAALI: (Opintomoniste) LISÄTIEDOT: Opintojakso koostuu kolmesta eri teema-alueesta. Yksi teema-aluista sisältää suullista kielitaitoa, toinen painottuu teksteihin sekä sanastoon ja kolmas on rakenne- ja sanasto-osio. Ei luennoida lukuvuonna PLA English Communicative Skills, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: John Rogers, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 21 h/per + 21 h/per LEARNING OUTCOMES: Objectives: To encourage students to use their verbal skills in a multitude of differing situations, from everyday situations to negotiations, presenting yourself, presenting information and listening. Objectives: concentrating on presentations, phrases and vocabulary used in giving a presentation. Presentation details, such as: body language, voice, enthusiasm and dress. Presenting information such as figures, your place of work and your company. All students will deliver a presentation in the company of fellow students. Teacher and students will assess and give feedback on all given presentations. Aims: To build up students' self-confidence in using their spoken English and in coming to terms with speaking in front of an audience. Working on pronunciation, fluency and expressivity. Aims: aims of the course are to encourage students in the area pronunciation, fluency, expressivity, accuracy and intelligibility. Common European Framework of Reference, Level B2. CORE CONTENT 1 Language practice efficiency. 2 Role play. Problem solving (trouble shooting). 3 Group discussion, pair work. Efficient fluency practice. 4 Basic knowledge in giving a presentation. 5 Presentation phraseology. 6 Pronunciation skills, fluency skills. 7 Expressivity. INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: Active involvement throughout the course and a healthy attendance record. Healthy attendance record, active involvement throughout the course and a well prepared presentation. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: 75% attendance. Active participation in all exercises. Completion parts must belong to the same implementation.

10 PLA Computer English, 3 cr PERSON RESPONSIBLE: John Rogers, Tarmo Lipping Study type P1 P2 P3 P4 Lectures 21 h/per + 21 h/per LEARNING OUTCOMES: To better prepare students understanding of technical vocabulary. To bring the student into an experience of using a technical vocabulary in their work environment. Reading and understanding technical texts. Practice how to write technical papers. Explaining technical text in English. Common European Framework of Reference, level B2. CORE CONTENT 1 A brief history of computer science 2 Portable computers 3 Operating systems 4 Social media 5 Computer networks 6 Network configurations 7 Computer security 8 Robotics 9 Multimedia 10 The world of the mobile phone. (Information covering these subjects is as updated as can be possible, new information; new merchandise is hitting shops and the world at a speed that is almost impossible to keep up with. All care is taken to bring to the classroom subject matter that is up to date) INSTRUCTIONS FOR STUDENTS ON HOW TO ACHIEVE THE LEARNING OUTCOMES: Completion of all the units, completion of the oral exercises and written work. REQUIREMENTS FOR COMPLETING THE COURSE: 75 % attendance. Completion parts must belong to the same implementation. PLA Japanilainen kulttuuri, 3 op Japanese Culture, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Oshie Nishimura-Sahi, Tarmo Lipping 2 h/vko + 2 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Perehdytään Japanin perinteiseen kulttuuriin, kuten erilaisiin taidemuotoihin. Kurssilla tutustutaan myös Japanin uskontoihin ja tapakulttuuriin. Tavoitteena on ymmärtää uskontojen historiallinen kehitys ja niiden merkitys nykyjapanilaisille. Perehdytään kulttuurin kohtaamiseen jatkuvana ilmiönä, jolla on edelleen vaikuttavat historialliset juurensa ja kehityskaarensa. Perehdytään Japanin moderniin kirjallisuuteen sekä Japanin nykykulttuuriin. CEF taso A1. 1 Arvot ja uskonnot (Shintô, Buddhalaisuus, konfutselaisuus, muut uskonnot) 2 Japanilaiseen kulttuuriin liittyviä käsitteitä (esim. Ikebana, Manga) 3 Japanilainen tapakulttuuri 4 Ruokakulttuuri 5 Japanilainen vuosikierto, tärkeimmät pyhät ja juhlat 6 Japani matkailijan silmin OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Opintojakson arviointikriteerit: kirjallinen loppukoe. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssille. Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty). SUORITUSVAATIMUKSET: Säännöllinen ja väh. 75 %:n aktiivinen osallistuminen opintojakson opetukseen. Kirjallisen loppukokeen hyväksytty suorittaminen. OPPIMATERIAALI: Japanin kulttuuri, Fält, Nieminen,Tuovinen, Vesterinen (Kirja) Opettajan oma materiaali (kalvot)

11 LISÄTIEDOT: Opintojakso luennoidaan Avoimen yliopiston kautta ilta-opintoina joka toinen vuosi. Lukuvuonna opintojakso järjestetään, mutta ei järjestetä lukuvuonna PLA Japanin kielen alkeiskurssi I, 3 op Japanese for Beginners I, 3 cr VASTUUHENKILÖ: Oshie Nishimura-Sahi, Tarmo Lipping 3 h/vko + 3 h/vko OSAAMISTAVOITTEET: Kyseessä on japanin kielen alkeistason kurssi. Tavoitteena on omaksua perussanastoa ja - kielioppia, ja kirjaimistoja sekä harjoittaa suullisen viestinnän taitoja. Kurssin käytyään opiskelija osaa esitellä itsensä ja kertoa päivän tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskleija ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. CEF taso A1. 1 Harjoitellaan taitoa ymmärtää ja tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä, jolla selviytyy helpoissa ja yksinkertaisissa kommunikaatiotilaneissa. 2 Opetellaan taitoa kertoa itsestään ja ympäristöstään, mm. Suomesta yksinkertaisin lausein. 3 Opetellaan japanin kielen hiragana ja katakana -tavumerkkejä. Kurssilla käsitellään japanin kieliopin alkeet ja kirjoitusjärjestelmä sekä tutustutaan keskeisiin tavukirjaimiin. 4 Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä parin kanssa sekä ryhmissä. 5 Kurssilla tutustutaan myös japanin kulttuuriin ja elämään. OHJEITA OPISKELIJALLE OSAAMISEN TASOJEN SAAVUTTAMISEKSI: Aktiivinen osallistuminen kurssille. Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty). SUORITUSVAATIMUKSET: Väh. 75 %:n aktiivinen osallistuminen opetukseen. Hyväksytty loppukoe. OPPIMATERIAALI: Opettajan oma materiaali, Oshie Nirhimura-Sahi (kalvot) TIETOJA ESITIETOVAATIMUKSISTA: Myös muulla tavoin hankitut esitiedot ovat mahdollisia, mikäli ne ovat antaneet riittävän pohjan jatkokurssin lähtötasoon. LISÄTIEDOT: Opettajana toimii Oshie Nishimura-Sahi. Järjestetään Avoimen yliopiston kautta ilta-aikaan joka toinen vuosi. Järjestetään lukuvuonna Ei luennoida lukuvuonna

AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS

AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos Pohjoisranta 11 A, PL 300, 28101 Pori puh. (03) 311 511, avoinpori@tut.fi, www.tut.fi/pori SISÄLLYSLUETTELO 1. TAMPEREEN

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 Ohjelmointi II Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 1 Johdantoa kurssilla opiskeluun: oppimistavoitteet. 1. Tiedän mitä asioita kurssilla opiskellaan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9)

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 2 (9) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, kokonaan lukukauden

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2017-2018 Yhteenveto Yleistä kurssista Kurssin laajuus 5 op Luentoja 30h Harjoituksia 21h Itsenäistä työskentelyä n. 80h 811120P Diskreetit rakenteet, Yhteenveto 2 Kurssin

Lisätiedot

Oppimistavoitematriisi

Oppimistavoitematriisi Oppimistavoitematriisi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I Esitiedot Arvosanaan 1 2 riittävät Arvosanaan 3 4 riittävät Arvosanaan 5 riittävät Yhtälöryhmät (YR) Osaan ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä

ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä Esa Ollila Aalto University, Department of Signal Processing and Acoustics, Finland esa.ollila@aalto.fi http://signal.hut.fi/~esollila/ Kevät 2017 E. Ollila

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

Vastuuopettaja. Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät 2015. Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op) Tavoitteena

Vastuuopettaja. Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät 2015. Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op) Tavoitteena Kurssiesite Olio-ohjelmoinnin perusteet Kevät 2015 Jorma Laurikkala Tietojenkäsittelytieteet Informaatiotieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Vastuuopettaja Jorma Laurikkala, yliopistonlehtori. Luennot,

Lisätiedot

Matematiikan opintosuunta

Matematiikan opintosuunta Matematiikan opintosuunta Matematiikka: Mitä se on? Vastaus: (Oma vastaukseni:) Tyhjentävää vastausta on mahdotonta antaa. Matematiikka: Mitä se on? Vastaus: (Oma vastaukseni:) Tyhjentävää vastausta on

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Oppimistavoitematriisi

Oppimistavoitematriisi Oppimistavoitematriisi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I Arvosanaan 1 2 riittävät Arvosanaan 5 riittävät Yhtälöryhmät (YR) Osaan ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä ja yhtälöpareja Osaan muokata

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Matemaattinen tilastotiede. Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto

Matemaattinen tilastotiede. Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto Matemaattinen tilastotiede Erkki Liski Matematiikan, Tilastotieteen ja Filosofian Laitos Tampereen Yliopisto Alkusanat Tämä moniste perustuu vuosina 2002-2004 pitämiini matemaattisen tilastotieteen luentoihin

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO YHTEYSTIEDOT OPISKELUOIKEUS ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA...

1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO YHTEYSTIEDOT OPISKELUOIKEUS ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA... 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO...2 2. AVOIN YLIOPISTO...3 3. YHTEYSTIEDOT...3 4. OPISKELUOIKEUS...4 5. ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA...4 6. MAKSUT...5 7. TENTIT...5 8. TENTTITULOKSET JA OPISKELIJAREKISTERI...6

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet

ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet Kevä t 2016 To n i Ta i p a l u s Jy v ä s k y l ä n y l i o p i s t o Opettaja Työskennellyt Jyväskylän yliopistossa erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus todennäköisyyslaskentaan Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia Johdanto χ 2 -jakauma F-jakauma t-jakauma TKK (c) Ilkka Mellin

Lisätiedot

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI K2009 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen määrittely-

Lisätiedot

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30.

FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa. Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia. Pertti Palo. 30. FoA5 Tilastollisen analyysin perusteet puheentutkimuksessa Luentokuulustelujen esimerkkivastauksia Pertti Palo 30. marraskuuta 2012 Saatteeksi Näiden vastausten ei ole tarkoitus olla malleja vaan esimerkkejä.

Lisätiedot

19/20: Ikkuna olio-ohjelmoinnin maailmaan

19/20: Ikkuna olio-ohjelmoinnin maailmaan Ohjelmointi 1 / syksy 2007 19/20: Ikkuna olio-ohjelmoinnin maailmaan Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

TUKEVA MATEMATIIKAN PERUSTEET

TUKEVA MATEMATIIKAN PERUSTEET TUKEVA MATEMATIIKAN PERUSTEET 6 OV KURSSI KTK/KTM-TUTKINTOA VARTEN YLEISESITTELY Tervetuloa Matematiikan perusteet -kurssille! Kurssin laajuus on kuusi opintoviikkoa ja sen sisällys kattaa sekä Matematiikan

Lisätiedot

Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus

Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus 1 Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus Peda-Forum 21.8.2013 Seppo Pohjolainen Tampereen teknillinen yliopisto Matematiikan laitos 2 Esityksen sisältö Taustaa Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta?

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta? OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi (http://www.cs.tut.fi/~sulo/) 5op, to 12-14, 14, TB 109 Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset Kurssin tavoitteista uennot ma ls. 1097, klo 10-12. pe ls. DXI, klo 12-14. uennot ovat viikoilla 40-42. uentojen yhteydessä ei järjestetä erillisiä harjoituksia. Opinto-oppaasta: Opintojakson tavoitteena

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op)

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari S2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ Tavoitteena on, että opiskelija: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen

Lisätiedot

Ville Turunen: Mat Matematiikan peruskurssi P1 1. välikokeen alueen teoriatiivistelmä 2007

Ville Turunen: Mat Matematiikan peruskurssi P1 1. välikokeen alueen teoriatiivistelmä 2007 Ville Turunen: Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1 1. välikokeen alueen teoriatiivistelmä 2007 Materiaali: kirjat [Adams R. A. Adams: Calculus, a complete course (6th edition), [Lay D. C. Lay: Linear

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Harjoitus 4: Matlab - Optimization Toolbox

Harjoitus 4: Matlab - Optimization Toolbox Harjoitus 4: Matlab - Optimization Toolbox Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Optimointimallin muodostaminen

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008

Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, kesä 2008 1 Ohjelmistotekniikan menetelmät Methods for Software Engineering Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön

Lisätiedot

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op 031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK 1 Osastojen kommentteja (1. ja 2.) ja tarkennus (3.) : 1. Tu-osasto (suunn. Tarja Timonen,

Lisätiedot

Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla.

Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla. Tentti Tentti Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla. Omia koneita ei saa käyttää. Sähköisessä tentissä on paperitentin tapaan osaamisen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto 2 Kurssin tavoitteet

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2010 1 Ohjelmistojen mallintaminen Software Modeling Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön tuntemus Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009

Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, kesä 2009 1 Ohjelmistojen mallintaminen Software Modeling Perusopintojen pakollinen opintojakso, 4 op Esitietoina edellytetään oliokäsitteistön tuntemus Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus todennäköisyyslaskentaan Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio TKK (c) Ilkka Mellin (5) 1 Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio Momenttiemäfunktio Diskreettien jakaumien momenttiemäfunktioita

Lisätiedot

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa?

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 1 Kyllä kai IT matematiikkaa tarvitsee!? IT ja muu korkea teknologia on nimenomaan matemaattista teknologiaa.

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Näkökulmia monimuoto-opetukseen

Näkökulmia monimuoto-opetukseen 1 Näkökulmia monimuoto-opetukseen Tietokoneohjelma on kuin runo, se ei valmistu koskaan Bill Gates Aiheita 2 Lähtötason arviointi Tentti ja/tai tentitön vaihtoehto yhdessä Kotitehtävät vs. luokkaharjoitukset

Lisätiedot

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa 27.-28.10.2016 Mira Tengvall Terhi Kaarakka Simo Ali-Löytty Johdanto Matemaattinen osaaminen on olennainen

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2009 p.1/15 HSMT (Java-kielellä) Aineopintotasoinen kurssi, 5op. Luennot:

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot