LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2007. Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2007. Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2007 Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella Helsinki, 2008

2 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Milla Multamäki (Helsingin yliopisto) Johanna Taskinen (Motiva Oy) Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella Tiivistelmä Työssä on selvitetty pysäköintipolitiikkaa sekä pysäköinnin käytäntöjä kolmessa suomalaisessa kaupungissa Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Alustavalla tasolla on myös kartoitettu, missä määrin pysäköinnin kustannukset kohdistuvat pysäköintipaikkojen käyttäjille ja missä määrin muille maksajatahoille. Työn tavoitteena on ollut selvittää, ovatko nykyiset pysäköintipolitiikat toimivia ja oikeudenmukaisia sekä herättää keskustelua aiheesta. Tutkimukseen osallistuneissa kaupungeissa noudatetaan erilaisia pysäköintipolitiikkoja, joilla ohjataan ennen kaikkea pysäköintipaikkojen määrää ja jakautumista eri käyttäjäryhmille. Esimerkiksi Helsingin pysäköintipolitiikalla pyritään takaamaan asukkaiden pysäköintimahdollisuudet, mutta muilta osin rajoittamaan henkilöautoliikenteen lisääntymistä ydinkeskustassa. Tampere taas on esimerkki kaupungista, jossa pysäköinti pyritään järjestämään hallitusti autopaikkojen kokonaismäärää kuitenkaan rajoittamatta. Hinta vaikuttaa suoraan pysäköintipaikkojen kysyntään. Kun valtaosa pysäköintipaikoista on maksuttomia, on pysäköintipaikkojen kysyntä tarpeettoman suurta. Esimerkiksi vuonna 2000 Helsingin kantakaupunkiin (muualle kuin kotiin) päättyvistä henkilöautomatkoista maksullisten pysäköintien osuus oli vain 23 %. Vaikka kaupunkien omistamat pysäköintipaikat ovat enimmäkseen maksullisia, yksityiset paikat eivät ole. Pysäköintipaikkojen rakentamista ja ylläpitoa tukevat eniten työnantajat, taloyhtiöiden osakkaat ja kaupat. Vaikka pysäköintipolitiikka olisi ilmeisen voimakas ja kustannustehokas väline liikenteen hallintaan, käytetään sitä Suomessa tähän tarkoitukseen hyvin rajatusti. Useissa muissa maissa pysäköintipolitiikkaa käytetään liikenteen hallinnan välineenä huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi Englannissa toimitilojen kaavoituksessa on käytössä valtakunnalliset suuntaa antavat enimmäisautopaikkanormit. Ruotsissa taas työnantajan tarjoamaa autopaikkaa verotetaan kuten muitakin työsuhde-etuja. Avainsanat (asiasanat) Pysäköintipolitiikka, liikennemaksut, kaupungit, liikenteen hallinta Muut tiedot Yhteyshenkilö LVM/ Saara Jääskeläinen Sarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 47/2007, korj. versio ISSN (painotuote) (verkkojulkaisu) ISBN (painotuote) (verkkojulkaisu) Sivumäärä (painotuote) 60 Kieli suomi Jakaja Liikenne- ja viestintäministeriö Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus julkinen

3 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Milla Multamäki (Helsingfors universitet) Johanna Taskinen (Motiva Oy) Typ av publikation Rapport Uppdragsgivare Kommunikationsministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikation Parkeringspolitiken och parkeringspriserna i Helsingfors, Åbo och Tammerfors Referat Föremålet för denna utredning var parkeringspolitiken och gängse parkeringspraxis i tre finska städer: Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Dessutom gjordes en preliminär kartläggning av hur parkeringskostnaderna fördelas mellan dem som använder parkeringsplatserna och andra betalare. Syftet med studien var att klarlägga hur pass fungerande och rättvisa de nuvarande parkeringspolitikerna är samt att initiera en diskussion om ämnet. I de undersökta städerna tillämpas olika parkeringspolitiker framför allt för att fastställa antalet parkeringsplatser och fördelningen av dem mellan olika användargrupper. Exempelvis i Helsingfors är målet att ge stadens invånare möjlighet till boendeparkering, men att i övrigt begränsa en ökning av personbilstrafiken i stadskärnan. I Tammerfors är målet däremot att ordna parkeringen på ett balanserat sätt utan att begränsa det totala antalet bilplatser. Det finns en direkt relation mellan priset och efterfrågan på parkeringsplatser. Om majoriteten av bilplatserna är avgiftsfria är efterfrågan på dem onödig stor. År 2000 slutade t.ex. endast 23 % av personbilsresorna med Helsingfors innerstad som slutmål i en avgiftsbelagd parkering, när destinationen inte var hemmet. I motsats till att nästan alla parkeringsplatser som städerna äger är avgiftsbelagda, är de privata parkeringarna gratis. Byggande och uppehåll av parkeringsplatser stöds mest av arbetsgivare, aktieägare i husbolag och affärer. Trots att parkeringspolitiken av allt att döma är ett kraftfullt och kostnadseffektivt redskap för trafikledning används den mycket litet för detta ändamål i Finland. I många andra länder tillämpas parkeringspolitiken i betydligt större utsträckning för att styra trafiken. T.ex. i England används vid planläggningen av lokaler nationella riktlinjer för det högsta tillåtna antalet bilplatser. I Sverige är en bilplats som arbetsgivaren tillhandahåller beskattningsbar inkomst precis som andra anställningsförmåner. Nyckelord parkeringspolitik, trafikavgifter, städer, trafikledning Övriga uppgifter Kontaktperson på kommunikationsministeriet är Saara Jääskeläinen. Seriens namn och nummer Kommunikationsministeriets publikationer 47/2007 Sidoantal (trycksak) Språk 60 finska Distribution Kommunikationsministeriet ISSN (trycksak) (nätpublikation) Pris Förlag Kommunikationsministeriet ISBN (trycksak) (nätpublikation) Sekretessgrad offentlig

4 DESCRIPTION Date of publication 17 September 2007 Authors (from body; name, chairman and secretary of the body) Milla Multamäki (University of Helsinki) Johanna Taskinen (Motiva Oy) Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Parking policy and parking costs in Helsinki, Turku and Tampere Abstract This study examined the parking policy and parking practices of three Finnish cities, Helsinki, Turku and Tampere. It tentatively examined how parking costs are allocated between car park users and other payers. The aim was to find out whether the current parking policies are feasible and fair, and to open up a discussion on the subject. The cities involved in the study follow different parking policies for, above all, controlling the number of parking spaces and their usage between various user groups. For example, the policy in Helsinki aims to ensure parking spaces for residents but to restrict the increase of passenger car traffic in the city centre, while in Tampere the aim is to provide parking places in a controlled way without restricting the total number of park spaces. The price of parking has a direct impact on the demand of parking spaces. If a majority of spaces are free, their demand is great. For instance, in 2000, only 23% of private car trips to inner city of Helsinki (excluding trips home) included paid parking. Almost all parking spaces owned by the cities are subject to a charge, which is not the case with private parking places. Most support for the construction and maintenance of parking places is provided by employers, housing companies, and stores. Evidently parking policies could be an effective and cost-efficient means of traffic management but they are very little used for this purpose in Finland, in contrast to many other countries. In England, for example, national guidelines for a maximum number of parking spaces are used in the planning for office premises. In Sweden, a park space offered by an employer is taxed the same way as any other company benefit. Keywords Parking policy, traffic charges, cities, traffic management Miscellaneous Contact person at the Ministry: Saara Jääskeläinen Serial name and number Publications of the Ministry of Transport and Communications 47/2007 Pages (printed version) Language 60 Finnish Published and distributed by Ministry of Transport and Communications ISSN (printed version) (electronic version) Price ISBN (printed version) (electronic version) Confidence status Public

5 Esipuhe Idea suurimpien suomalaisten kaupunkien pysäköintipolitiikkoja koskevasta selvityksestä syntyi keväällä 2007, kun vuosittain vietettävän Liikkujan viikon sidosryhmät kokoontuivat vuoden ensimmäiseen suunnittelupalaveriinsa. Vuodelle 2007 valittu teema, Kadut kansalle, herätti osallistujien keskuudessa vilkasta keskustelua kaupunkien pysäköintipolitiikkojen vaikutuksista mm. katutilan käyttöön, kaupunkiliikenteen määriin sekä eri liikkujaryhmien väliseen tasa-arvoon. Monenkirjavasta aiheesta haluttiin käynnistää selvitys, jota voitaisiin hyödyntää mm. Liikkujan viikon tiedottamisessa ym. keskustelussa. Kaupunkien pysäköintipolitiikkoja ja käytäntöjä on jo aiemmin selvitetty monissa kaupunkikohtaisissa hankkeissa, mutta näiden selvitysten anti on usein jäänyt lähinnä selvityksen tehneen kaupungin omaan käyttöön. Nyt toteutetun selvityksen tarkoituksena on toimia erilaisten pysäköintipolitiikkojen näyteikkunana sekä keskustelunavauksena siitä, olisiko yhtenäiselle, valtakunnan tasolla ohjaavalle pysäköinnin sääntelylle tarvetta esimerkiksi liikenteen ympäristöongelmien näkökulmasta käsin. Selvityksen toteuttajaksi saatiin maatalous- metsätieteiden ylioppilas Milla Multamäki Helsingin yliopistosta. Työtä ovat ohjanneet asiantuntija Johanna Taskinen Motiva oy:stä sekä ylitarkastaja Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Kaupunkikontakteja varten perustettiin ohjausryhmä, jonka edustajina toimivat liikennesuunnitteluinsinööri Jaana Mäkinen Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirastosta, diplomi-insinööri Jorma Kaihlanen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä suunnitteluinsinööri Jukka Kyrölä Tampereen kaupungin suunnittelupalveluista. Työtä ovat kommentoineet myös yliinsinööri Leena Silfverberg ympäristöministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto liikenne- ja viestintäministeriöstä. Kiitän liikenne- ja viestintäministeriön puolesta kaikkia työhön osallistuneita tahoja ja toivon vilkasta ja antoisaa keskustelua aiheesta! Helsingissä Saara Jääskeläinen ylitarkastaja

6 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO PYSÄKÖINNIN SÄÄNTELYSTÄ PYSÄKÖINTIPOLITIIKKAAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKAN TAVOITTEITA JA KEINOJA KAUPUNKIESIMERKIT HELSINKI Lähtökohtia Pysäköinnin määrä Helsingin niemen tarkastelualueella Hinnoittelu ja aikarajoitteet Pysäköinnin ongelmia ja pysäköinnin kehittäminen TURKU Lähtökohtia Pysäköinnin määrä Turun keskustan tarkastelualueella Hinnoittelu ja aikarajoitteet Pysäköinnin ongelmia ja pysäköinnin kehittäminen TAMPERE Lähtökohtia Pysäköinnin määrä Tampereen keskustan tarkastelualueella Hinnoittelu ja aikarajoitteet Pysäköinnin ongelmia ja pysäköinnin kehittäminen YHTEENVETO KAUPUNGEISTA PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN KUSTANNUKSET TUETAANKO PYSÄKÖINTIÄ? YLEISTÄ ESIMERKKEJÄ VUOSITTAISEN KUSTANNUKSEN ALIMMASTA ARVIOSTA VUOSITTAISTEN KUSTANNUSTEN MÄÄRITTÄMINEN MARKKINAHINNAN PERUSTEELLA KUSTANNUKSET KÄYTTÄJÄLLE KOHDISTAVAT HINNOITTELUTAVAT JA NIIDEN ETUJA LIIKENTEEN HALLINNAN NÄKÖKULMASTA PYSÄKÖINNIN SUBVENTOIMINEN HELSINGIN, TURUN JA TAMPEREEN KESKUSTA- ALUEILLA PYSÄKÖINTIPOLITIIKAN MAHDOLLISUUDET TULEVAISUUDESSA LÄHTEET... 46

7 3 1 Johdanto Kaupunkiliikenteessä henkilöauto on henkilöä kohden eniten päästöjä tuottava sekä tilaa vaativa kulkutapa. Eräiden tutkimusten mukaan henkilöauto on pysäköitynä 96 % koko käyttöiästään. Henkilöautojen pysäköinnin järjestäminen onkin oleellinen osa liikenteen hallintaa. Kaupungeissa, missä liikennettä ja pysäköijiä on paljon, pysäköintitilan rajallisuus vielä korostuu. Kun kaikkien toiveita ja tarpeita ei voida toteuttaa, on tehtävä poliittisia linjauksia siitä, kenen etuja ajetaan. Pysäköintipolitiikka onkin voimakas väline, jonka avulla on mahdollista vaikuttaa liikennemääriin joko niitä lisäten tai vähentäen. Kaupungit ovat jo vuosikymmeniä sitten ottaneet aktiivisen roolin pysäköintipaikkojen suunnittelussa ja sääntelyssä. Auton järkevä käyttö on haluttu turvata järjestämällä sille säilytystilaa asunnon ja kauppojen vierestä sekä mahdollisesti myös työpaikkojen läheltä. Asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet ovat vaikuttaneet suuresti nykyiseen pysäköintipolitiikkaan. Kaupan ja yritysten kannalta mahdollisuudet helppoon ja halpaan pysäköintiin on keskeinen kilpailutekijä. Pysäköintimahdollisuuksia onkin perinteisesti haluttu vahvistaa pikemmin kuin rajoittaa Tämän päivän liikennepolitiikan yksi vaativimmista haasteista on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Lisäksi ainakin suuremmissa kaupungeissa ongelmiksi ovat muodostuneet myös ruuhka ja kaupunkien huononeva ilmanlaatu. Rajoittava pysäköintipolitiikka, yhdessä henkilöautolle vaihtoehtoisten kulkutapojen kehittämisen kanssa, on keino, jonka avulla voidaan vaikuttaa ihmisten kulkutavan valintaan ja sitä kautta vähentää henkilöautoilusta aiheutuvia ongelmia. Pysäköinnin järjestämiseen vaikuttaa siis kaksi hyvin ristiriitaista tavoitetta, joista pysäköintimahdollisuuksien tukeminen on tämän hetken käytännöissä huomattavasti vahvemmin esillä. Tämä näkyy muun muassa kaupunkien asettamissa vähimmäisautopaikkavaatimuksissa sekä siten, että pysäköinti on usein hinnoiteltu alhaisemmaksi kuin mitä sen järjestäminen maksaa. Lisäksi pysäköinnin kustannukset on monesti jaettu ja sisällytetty muiden palveluiden hintoihin siten, että pysäköinnistä joutuvat maksamaan myös ne, jotka eivät käytä autojen pysäköintipalveluja. Tässä työssä on selvitetty kolmessa suomalaisessa kaupungissa Helsingissä, Turussa ja Tampereella vallitsevia pysäköintipolitiikkoja sekä -käytäntöjä yleisellä tasolla. Katupysäköinnin lisäksi on pyritty esittelemään myös tonttipysäköinnin ja pysäköintilaitosten tilannetta. Työn tavoitteena on ollut selvittää, ovatko nykyiset pysäköintipolitiikat toimivia ja oikeudenmukaisia, toimien näin keskustelun herättäjänä sekä mahdollisesti myös esiselvityksenä tuleville tutkimuksille. Työn rakenne on seuraavanlainen. Luvussa 2 on esitelty pysäköinnin sääntelyn kehittyminen 1950-luvun autoistumisen aikakaudelta aina nykyhetkeen saakka. Luku 3 esittelee pysäköintipolitiikan tyypillisiä tavoitteita ja toimintamahdollisuuksia. Luvussa 4 on esitelty Helsingin, Turun ja Tampereen pysäköintipolitiikkoja, pysäköinnin määrää, hinnoittelua sekä nykyisen pysäköintipolitiikan ongelmakohtia. Luku 5 esittelee pysäköinnin kustannuksia. Luvussa 6 tarkastellaan vastaako pysäköinnin hinnoittelu sen kustannuksia, eli toisin sanoen, tuetaanko pysäköintiä. Luvussa 7 pohditaan alustavalla tasolla pysäköintipolitiikan kehittämistä ja sen vaikutusmahdollisuuksia tulevaisuudessa.

8 4 2 Pysäköinnin sääntelystä pysäköintipolitiikkaan Pysäköinnin sääntely aloitettiin Suomessa vuonna 1959, jolloin säädettiin rakennettavien pysäköintipaikkojen määrää ohjaava Rakennusasetus. Henkilöautojen määrä oli lisääntynyt huimaa vauhtia 1950-luvulta lähtien, ja siksi oli selvää, että tiloiltaan rajallisissa kaupungeissa pysäköintiä oli syytä säädellä. Rakennusasetuksessa määriteltiin uusille alueille rakennettavien pysäköintipaikkojen määrän vaihteluväli muun muassa asuinrakennuksia, liikehuoneistoja ja kauppoja kohti. Esimerkiksi ravintolan yhteydessä oli rakennettava yksi autopaikka istumapaikkaa kohti. (Hankonen 1994, Rakennusasetus 1959/266.) Katupysäköinnin vähentämiseksi pyrittiin etsimään myös uusia arkkitehtuurisia ratkaisuja. Arkkitehti Viljo Revell ehdotti yhtenäisiä korttelisuunnitelmia, joissa koko korttelin pysäköinti suunnataan varta vasten varatulle pysäköintitasolle. Suunnitelman toteuttaminen vaati joitakin asemakaava- ja tonttijakomuutoksia, mutta 1960-luvun alussa rakennettiin tällä idealla toteutetut Helsingin city-kortteli eli tuttavallisemmin makkaratalo sekä Vaasan city-kortteli. Suomen ensimmäinen 200 autolle tarkoitettu nelitasoinen pysäköintitalo rakennettiin vuonna 1967 Lahteen. (Hankonen 1994.) Vuonna 1963 sisäasiainministeriö asetti toimikunnan, jonka tehtävänä oli selvittää pysäköinti- ja liikennetilan tulevaa tarvetta. Komitean mietinnöistä näkyy vallalla ollut autoistumisoikeuden näkemys, jossa auton käyttö olisi turvattava järjestämällä sen käyttöä suosiva liikenteellinen palvelutaso pienimmissäkin keskuksissa. Komitean mietinnössä ehdotettiin autotiheyden laskentaperusteeksi 500 henkilöautoa 1000 asukasta kohti. Todellinen autotiheyden kehitys on ollut kuitenkin huomattavasti maltillisempi, sillä esimerkiksi vuonna 2001 autotiheys oli Helsingissä 336, Tampereella 380 ja Turussa 387 henkilöautoa 1000 asukasta kohti. (Hankonen 1994, Suomen kuntaliitto ja ympäristöministeriö 2001.) Komitean autonomistamista ja käyttöä painottanut näkemys löysi kuitenkin kriitikkonsa jo eräistä aikalaisistaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on vuonna 1963 ilmestynyt kansainvälinen Buchanan-raportti. Silloinen Asuntoreformiyhdistyksen varapuheenjohtaja Mauno Koivisto kertoi raportista näin: Buchananin raportti oli hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä, mutta sen esipuhe oli vielä parempi kuin itse raportti. Siinä oli nimittäin tällainen miete, että jos yksityisautoilu tehdään mahdolliseksi, niin se tehdään välttämättömäksi. Se edellyttää nimittäin sitä, että pitäisi väyliä laajentaa ja varata parkkeeraustilaa, jolloin kaikki matkat pitenevät, jolloin taas liikennöimisestä tulee välttämättömyys ja sen tarve yhä kasvaa. (Hankonen 1994.) Tultaessa 1970-luvulle autopaikkojen rakentamisvelvoitteet alkoivat vakiintua myös asemakaavamääräyksissä. Rakennusasetus, johon asemakaavamääräykset perustuivat, oli kuitenkin voimassa aina vuoteen Kun uusi maankäyttö- ja rakennuslaki säädettiin 1999, se kumosi vanhan 1959 säädetyn rakennuslain ja siihen perustuneen rakennusasetuksen. Tämä laki on tällä hetkellä ainoa pysäköintipolitiikkaa valtakunnallisella tasolla ohjaava normi, joka sekin on siirtänyt pysäköinnin ohjauksen vastuuta huomattavasti entistä lakia enemmän kaupungeille.

9 5 3 Pysäköintipolitiikan tavoitteita ja keinoja Pysäköintipolitiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön toimia, joiden avulla pysäköintiä ohjataan määrätietoisesti kohti asetettuja tavoitteita. Pysäköintipolitiikka voi kohdistua sekä erilaisiin pysäköintipaikkoihin (kadunvarsi, tontti, pysäköintilaitos tai alue) että käyttäjäryhmiin (asukas, työntekijä, asiakas). Pysäköintipolitiikan tavoitteita voivat Ojalan (2003) mukaan olla esimerkiksi: - vaikuttaa kulkumuotojakaumaan - siirtää keskustaan tulevaa liikennettä liityntäpysäköinnin kautta joukkoliikenteeseen. - tukea keskustassa asumista - edistää keskustan liike-elämän menestymistä - vapauttaa katutilaa autoilta jne. Pysäköintipolitiikkaa voidaan toteuttaa toisaalta tarjonnan, toisaalta kysynnän ohjauksen avulla. Tehokkain pysäköintipaikkojen tarjontaan vaikuttava vaihe on kaavoitus. Pysäköinnin kysyntään puolestaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi kaupunkisuunnittelun sekä hinnoittelun avulla. Taulukossa yksi on esitetty joitakin pysäköintipolitiikan käytettävissä olevia keinoja. Toisaalta on hyvä muistaa, että tarjonnan ja kysynnän hallinnan erottelu on hiukan keinotekoista, sillä liikennejärjestelmässä tarjonta voi myös synnyttää kysyntää. (Taskinen 2005.) Taulukko 1: Käytettävissä olevia pysäköintipolitiikan keinoja Tarjonnan ohjaus Kysynnän ohjaus - Normiohjaus (kaavoitus) - Hinnoittelu (Verot ja tuet) - Aikarajoitteet - Kaupunkisuunnittelu - Maksu- ja informaatiojärjestelmät Normiohjaus Vuonna 1999 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki on ainoa valtakunnan tason normi, jolla puututaan pysäköinnin tarjontaan. Tämäkin laki ohjaa pysäköintiä vain hyvin yleisellä tasolla. Kiinteistöä varten asemakaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat tulee järjestää rakentamisen yhteydessä. Jos asemakaavassa niin määrätään, kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäisyydeltä. Tässä tapauksessa kiinteistönomistajalta peritään autopaikkojen järjestämisestä vapautumista vastaava korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 156 ) Yleisten eli muiden kuin kiinteistöjen pysäköintiin tarvittavien autopaikkojen järjestäminen on kunnan vastuulla. Myöskään tässä laki ei määrittele tarvittavien pysäköintipaikkojen määrää. Niiden järjestämisessä voidaan soveltaa seuraavaa: Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 54 2.momentti)

10 6 Autopaikkojen ohjeellisista määristä sekä sijoituksen periaatteista päättää kunta. Yleensä rakennettavien autopaikkojen määrä määritellään suhteessa kerrosalaan. Päätökset voidaan tehdä esimerkiksi yleiskaavan yhteydessä, tapauskohtaisesti tai erillisellä periaatepäätöksellä. Useimmat suuret kaupungit käyttävät periaatepäätöstä, jolloin pysäköintipaikkojen määristä on kirjoitettu laskentaohjeet tai normit, jotka toimivat ohjenuorana yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Asemakaavaan puolestaan kirjataan sitovat määräykset paikkojen lukumäärästä ja sijoittelusta. (Ojala 2003.) Pysäköintinormit voivat ilmoittaa vähimmäis- tai enimmäisautopaikkamäärän alueella. Enimmäisnormeilla pyritään rajoittamaan pysäköintiä ja sitä kautta vähentämään liikennettä. Useimmiten normit ovat kuitenkin vähimmäisnormeja, joilla pyritään varmistamaan kysyntää vastaava pysäköintipaikkojen tarjonta. Usein vähimmäisnormit perustuvat kuitenkin todellisuudesta poikkeaviin oletuksiin. Tällaisia mahdottomia, mutta yleisesti käytössä olevia oletuksia ovat Shoupin (1999) mukaan se, että pysäköinnin kysynnän ei oleteta riippuvan hinnasta sekä ajatus, että pysäköinnin tarjonnan ei pitäisi riippua sen kustannuksista.(shoup 1999, Buttonin ja Hensherin 2001, mukaan) Aikarajoitteet Pysäköintipaikkojen käyttöä voidaan ohjata myös aikarajoitteilla. Asiointia varten on pysäköintiaika rajoitettu liikennemerkillä yleensä 30min 2h mittaiseksi. Muita käytettyjä aikarajoitteita ovat 4 8 tuntia pysäköintiä sallivat merkit, joilla halutaan estää työpaikkapysäköintiä sekä autojen jatkuva säilyttäminen näillä paikoilla. Monet paikat ovat aikarajoitteen lisäksi maksullisia. (Ojala 2003.) Hinnoittelu Pysäköinnin kysyntään suorasti vaikuttava tekijä on pysäköinnin hinta. Hinnoitteluun puolestaan vaikuttaa ennen kaikkea, nähdäänkö pysäköinti itsenäisesti hinnoiteltavana toimintona, kuten pysäköintilaitoksissa, vai koetaanko pysäköinti välttämättömäksi palvelutoiminnaksi, kuten kadut, hissit jne. Itsenäisen pysäköintitoiminnan hinta muodostuu normaalisti markkinatalouden sääntöjen mukaisesti. Sen sijaan välttämättömänä palvelutoimintana koettava työpaikkapysäköinti sekä asukkaiden pysäköinti ovat usein käyttäjälle alihinnoiteltua, jolloin rahoittamiseen osallistuvat myös työnantaja, kiinteistönomistajat tai yhteiskunta. Kolmas näkökulma pysäköintiin on sen toimiminen kaupan lisäpalveluna. Tällöin paikan hinnoittelu riippuu autopaikan tuomasta liikevaihdon lisäyksestä ja paikan kustannuksista. Kaupunkien omistamien pysäköintipaikkojen hinnoitteluun voivat vaikuttaa myös kaupunkien omat, liikenteeseen liittyvät tavoitteet, kuten työmatkaliikenteen ohjaaminen tai asukkaiden pysäköintimahdollisuuksien turvaaminen. Lisäksi katupysäköinnistä saadaan merkittävä määrä tuloja. Esimerkiksi Tampereen pysäköinninvalvonnan nettotulos oli vuonna 2006 noin 1,97 miljoonaa euroa. (TFK 1991, Kalenojan ja Häyrysen 2003, 14 mukaan, Tampereen kaupungin pysäköinnin valvonta 2007.) Pysäköinnin hinnoittelua pidetään tehokkaampana keinona vaikuttaa ihmisten kulkutavan valintaan kuin esimerkiksi joukkoliikenteen hinnoittelua. Monien tutkimusten mukaan vielä hinnoitteluakin suurempi vaikutus olisi pysäköintipaikoilta kohteeseen käveltävän etäisyyden kasvattamisella eli kaupunkisuunnittelulla. Huomioitavaa on myös, että mikäli hinnoittelu on kovin paikallista, se vaikuttaa enemmän pysäköinnin alueelliseen jakautumiseen kuin kulkutavan valintaan. (Tsamboulas 2001, Kurri ja Laakso 2002, Feeney 1986, Kalenojan ja Häyrysen 2003, 18 mukaan.)

11 7 Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön on mahdollista vaikuttaa pysäköinnin hintaan asettamalla sille vero tai tuki. Suomessa useat vanhat kaupungit tukevat asukkaiden pysäköintiä esimerkiksi asukaspysäköintitunnuksin. Valtio puolestaan ei ole osallistunut pysäköinnin hinnoittelun ohjaamiseen. Joissakin maissa, kuten Ruotsissa, verotusta käytetään pysäköinnin ohjauskeinona. (Atterbrand ym ) Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa sekä pysäköinnin tarjonnan että kysynnän määrään. Pysäköinnin tarjontaan vaikuttaa pysäköinnin normiohjaus, jota on käsitelty jo yllä. Lisäksi kaupunkisuunnittelulla voidaan vähentää pysäköinnin kysyntää esimerkiksi vähentämällä liikkumisen tarvetta. Mitä vähemmän tarvitaan tilaa pysäköinnille, sitä tehokkaammin maata voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen. Tehokas maankäyttö puolestaan vähentää liikennesuoritteita ja parantaa saavutettavuutta. Jos kauppa löytyy kävelymatkan päästä kotoa, ei ostoksia tarvitse tehdä autolla ja asiointipysäköintiin tarvittavien pysäköintipaikkojen määrä vähenee. Toisaalta kaupunkisuunnittelun avulla voidaan pyrkiä parantamaan joukkoliikenneyhteyksiä, jolloin yhä harvempi kotitalous kokee välttämättömäksi omistaa auton. Lisäksi joukkoliikenneyhteyksien varteen voidaan rakentaa liityntäpysäköintipaikkoja. Liityntäpysäköintipaikat vähentävät keskustan liikennettä sekä pysäköintipaikkojen tarvetta. Maksu- ja informaatiojärjestelmät Suoranaisen sääntelyn lisäksi pysäköintipaikkojen käyttöä voidaan ohjata opastuksella. Hyvä opastusjärjestelmä lisää pysäköintipaikkojen käyttötehokkuutta ja vähentää pysäköintipaikkaa hakevan liikenteen määrää. Monien kaupunkikeskustojen täysiksi koettujen pysäköintitilojen todellinen käyttöaste on vain %. (Ojala 2003.) Suomessa pysäköintipolitiikka on pääasiassa kaupunkien ja kuntien vastuulla. Eri kaupungeissa on hyvin erilaisia pysäköinnin ohjaamiseen liittyviä käytäntöjä. Usein tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kaupungit kilpailevat yritysten ja kaupan yksiköiden sijoittumisesta pysäköintipolitiikkaansa muokkaamalla. Joissakin maissa, kuten Iso- Britanniassa onkin määritelty valtakunnan tasoinen pysäköintipolitiikka estämään kaupunkien kilpailua keskenään pysäköintipolitiikan keinoin.

12 8 4 Kaupunkiesimerkit 4.1 Helsinki Lähtökohtia Väkiluku: (kesäkuu 2007) Väestöntiheys: asukas/km 2 Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne Helsingin niemen rajalla: noin , joista henkilöautoja (2005) Joukkoliikenteellä matkustavien osuus henkilömäärästä: 62,5, % (2005) (Wikipedia-Helsinki 2007, Helsingin kaupunki 2007, Helsingin kaupungin tietokeskus 2006) Helsingissä noudatetaan joukkoliikennettä suosivaa liikennepolitiikkaa. Sen sijaan Helsingin pysäköintipolitiikassa on vuodesta1987 lähtien noudatettu seuraavaa lauselmaa asukkaille taataan riittävät ja palvelutasoltaan kohtuulliset pysäköintimahdollisuudet. Muilta osin pysäköintipaikkatarjonta, mukaan lukien mahdolliset pysäköintilaitokset sopeutetaan muiden liikennepoliittisten tavoitteiden mukaiseksi. Toisin sanoen ajatellaan, että pysäköintipolitiikan tavoitteena on huolehtia, että pysäköintitilan tarjonta vastaa kysyntää, lukuun ottamatta kantakaupunkiin ja esikaupunkien aluekeskuksiin suuntautuvaa työmatkapysäköintiä, jonka määrää pyritään rajoittamaan. (Kaihlanen 2001.) Pääkaupunkiseudulle ollaan luomassa myös ilmastostrategiaa. Lausuntakierrokselle lähetetyssä strategialuonnoksessa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu vähentää alueen kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjen määrää kolmanneksella nykyisestä määrästä vuoteen 2030 mennessä. (YTV 2007.) Helsingin keskusta-alueen pysäköintipaikkojen kokonaislukumäärä ei ole viimeisen 30 vuoden aikana juurikaan muuttunut. Sen sijaan kadunvarren ilmaisten pysäköintipaikkojen lukumäärä on huomattavasti vähentynyt kun ilmaisia paikkoja on ohjattu asukkaiden käyttöön. Viime vuosina pysäköintilaitoksia on kuitenkin rakennettu lisää ja tulevaisuudessa niiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti. Jo pelkässä Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa, niemen tarkastelualueelle on varattu tilaa 6 laajennusta tai kokonaan uutta maanalaista pysäköintilaitosta varten. Kantakaupungin alueelle kaiken kaikkiaan on varattu tilaa peräti 11 maanalaista pysäköintilaitosta tai niiden laajennusta varten. Vastaavasti kadunvarsipaikkojen määrää ydinkeskustan alueella on tarkoitus vähentää. Kuvassa yksi on esitelty tarkemmin Helsingin niemen alueen pysäköintitarjonnan kehitystä vuosina (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007B, Poutanen 2002.)

13 9 Kuva 1: Pysäköintitarjonnan kehitys Helsingin keskustassa vuosina (Poutanen 2007). Helsingissä käytetään autopaikkamäärien laskentaohjeita. Mikäli laskentaohjeista poiketaan, on asiasta tehtävä erillinen selvitys. Laskentaohjeet ovat erilaiset työpaikka- ja asuntoalueille. Työpaikka-alueiden autopaikkojen laskentaa varten kaupunki on jaettu seuraaviin vyöhykkeisiin (ks. kuva 2): - ydinkeskusta (Y) - keskusta (I) - kantakaupungin pohjoisosa (II) - aluekeskukset (A) - hyvän joukkoliikennepalvelun alueet ja paikalliskeskukset (J) - esikaupunkialueet (III).

14 10 J J J J J J J 0 MIN III J MIN - MAX II MAX I PASILA J J A J MALMI J J J J ITÄKESKUS A J J J J J Y 0 Kuva 2: Helsingin kaupungin työpaikka-alueiden aluejako (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 1994). Työpaikka-alueiden autopaikkamäärien laskentaohjetta käytetään keskustassa liikennettä rajoittavana enimmäisnormina. Kantakaupungin pohjoisosissa se toimii sekä autopaikkojen enimmäis- että vähimmäismäärää ilmaisevana suunnitteluohjeena ja esikaupunkialueilla paikkojen vähimmäismäärää ilmaisevana suunnitteluohjeena. Taulukossa 2 on esitetty toimistojen ja myymälöiden autopaikkamäärien (ap) laskentaohjeet kerrosalaa (k-m2) kohti. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 1994) Taulukko 2. Helsingin työpaikka-alueiden autopaikkanormeja (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 1994). Toiminta Normi eri vyöhykkeillä (ap/k-m2) Enimmäisnormi Vähimmäisenimmäisnormi Vähimmäisnormi Ydinkeskusta (Y) Keskusta (I) Kantakaupungin pohjoisosa (II) Aluekeskukset (A) Rask. raideliikenteen asemien ympäristö ja paikalliskeskukset (J) Esikaupunkialue et (III) Toimistot 1/500 1/350 1/280-1/220 1/250 1/75 1/60 Myymälät 1/200 1/150 1/110-1/90 1/100 x) 1/60 x) 1/50 (esim. x)alue- ja paikalliskeskusten tavaratalotyyppisten myymälöiden (ostoskeskusten) pysäköintinormina käytetään 1 ap / 30 kem2, jos autopaikat suunnitellaan tehokkaaseen vuoroittaiskäyttöön. Länsi-Pasilassa on päästy jopa 80 % vuoroittaiskäyttöön)

15 11 Helsinki kuitenkin harkitsee ehdotusta, jossa toimistojen ja teollisuushallien enimmäisnormia löyhennettäisiin kantakaupungin pohjoisosan normista 1ap/220 k-m2 normiin 1ap/120 k-m2. Asuintonttien pysäköintipaikkojen laskennassa ei joukkoliikenteen palvelutasoa huomioida yhtä tarkasti kuin työpaikka-alueiden laskennassa (ks. kuva 3.). Kuva 3: Helsingin kaupungin asuintonttien aluejako (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007A). Asuintonttien kaavoituksessa pyritään turvamaan se, että autopaikkoja rakennetaan asukkaiden tarpeita vastaava määrä. Mikäli siis ennustetaan esimerkiksi autotiheyden kasvua, se lisää tarvittavien autopaikkojen määrää; asumisväljyyden kasvu sen sijaan vähentää tarvittavien autopaikkojen määrää kerrosneliömetriä kohti. Taulukossa kolme on esitetty juuri uudistetut asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeet, joissa on pyritty huomioimaan myös oletus, tavanomaista vetovoimaisemmille alueille muuttavien asukkaiden suuremmasta autopaikkatarpeesta. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007A.)

16 12 Taulukko 3: Helsingin asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeet (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007A). Vähimmäisnormit eri vyöhykkeillä (ap/k-m2) kantakaupunki (І) kantakaupungin uudet merenrantaiset alueet (ІІ) esikaupunki (ІІІ) esikaupungin vetovoimaiset alueet (ІІІ) Kerrostalo 1/125 1/115 1/100 1/90 Pientalotontit 1/ tilapäispysäköinti Asuntolat 1/ / Pysäköinnin määrä Helsingin niemen tarkastelualueella Seuraavaksi on esitelty tarkemmin pysäköintioloja ja pysäköinnin hinnoittelua Helsingin niemen tarkastelualueella. Tarkastelualue on esitelty kuvassa 4. Kuva 4: Helsingin niemen tarkastelualue (Kurri ja Laakso 2002.) Vuonna 2002 tarkastelualueella oli kokonaisuudessaan noin pysäköintipaikkaa. Kadunvarsipaikkoja alueella oli noin 45 % kokonaismäärästä eli noin Pysäköintilaitosten osuus vuonna 2002 oli ainoastaan 11 % alueen kokonaispaikkamäärästä. Tonttipysäköintipaikkoja alueella oli noin eli 44 % kokonaispaikkamäärästä.(kurri ja Laakso 2002) Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on vuonna 1989 toteuttanut tutkimuksen, jossa selvitettiin muun muassa Helsingin keskusta-alueen piha- ja tallipaikkojen käytön

17 13 jakautumista asukkaiden ja yritysten kesken. Haastatteluaineisto kattoi noin paikkaa, joista vain noin 24 % oli asukkaiden käytössä ja loput noin 76 % yritysten käytössä. Yritysten käytössä olevista paikoista suurta osaa käytetään työntekijöiden autojen pysäköintiin ja osaa asiakaspysäköintiin Hinnoittelu ja aikarajoitteet Helsingissä kaupunki hinnoittelee ainoastaan kadunvarren pysäköintipaikat. Katupaikkojen hinnat pyritään pitämään pysäköintilaitosten kanssa samalla tasolla tai jopa korkeampina ja ohjata näin pysäköintiä maan alle. Kantakaupungin kadut on jaettu kolmeen maksuvyöhykkeeseen, joiden taksat vuonna 2007 ovat: vyöhyke I 3 /h vyöhyke II 1,6 /h vyöhyke III 0,8 /h. Myös aikarajoitteilla pyritään ohjaamaan käyttöä. Kantakaupungin pysäköintikartassa (ks. kuva 5) on kuvattu tarkemmin vyöhykerajat, pysäköintilaitokset sekä aikarajoitteet. Suunnittelukeskus on tehnyt vuonna 2001 kyselyn jossa kaupungeilta tiedusteltiin muun muassa aikarajoitteisten pysäköintipaikkojen määrää ja jakaumaa. Kyselyn mukaan Helsingin kadunvarren paikoista suurimmassa osassa ei ole aikarajoitusta, vaan käyttöä ohjataan pysäköintimaksun avulla. Noin 23 % paikoista on pysäköintiaikaa rajoitettu. Useimmiten rajoitus on 1 4 tuntia. Lähes kaikki paikat ovat kuitenkin maksullisia. Alueelta löytyy vain muutamia ilmaisia lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia pysäköintipaikkoja (tumman ja vaalean lilat alueet, esimerkiksi Kaivopuiston rannassa).

18 14 Maksullinen pysäköintilaitos tai alue Maksullinen pysäköintialue, jossa maksun voi suorittaa myös omalla pysäköintilaitteella Ilmainen pitkäaikainen pysäköinti Kertamaksu enintään 1 tunti Kertamaksu enintään 2 tuntia Kertamaksu enintään 4 tuntia Maksullinen ma-pe 9-19 Kertamaksu enintään 1 tunti (Ilman asukas tai yrityspysäköintitunnusta) (Ilman asukas tai yrityspysäköintitunnusta) Ilmainen lyhytaikainen pysäköinti Ilmainen pitkäaikainen pysäköinti Kuva 5: Helsingin kantakaupungin pysäköintikartta (Helsingin rakennusvirasto 2007). Hieman yli puolet niemen tarkastelualueen kadunvarsipaikoista kuuluu kuitenkin myös asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän piiriin (ks. kuva 6). Yleisesti Helsingissä järjestelmää hyödynnetään asuinalueilla, jotka on rakennettu ennen kuin nykyisen suuruista pysäköintipaikkatarvetta osattiin ennustaa. Esimerkiksi Helsingin niemen alueesta suurin osa on rakennettu jo 1900-luvun alkupuolella, jolloin se kuuluu asukaspysäköintivyöhykkeeseen.

19 15 Kuva 6: Helsingin asukas ja yrityspysäköintialueet (Helsingin rakennusvirasto 2007). Asukaspysäköintitunnuksen saa kuka tahansa asukaspysäköintivyöhykkeellä väestörekisteritietojen mukaan asuva henkilö, jolla on ajokortti ja joka ajoneuvorekisterin mukaan omistaa tai hallitsee henkilö-, paketti- tai erikoisautoa. Tunnuksia myönnetään ainoastaan yksi henkilöä kohti. Tunnus maksaa vyöhykkeestä riippumatta 36 /vuosi. Yrityspysäköintitunnuksen voi lunastaa asukaspysäköintivyöhykkeellä toimiva yritys, julkisyhteisö tai elinkeinoharjoittaja. Yrityksen yhtä toimipaikkaa kohti myönnetään enintään kolme tunnusta. Yrityspysäköintitunnus maksaa 360 /vuosi. Vuonna 2006 asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia myönnettiin alueille A F ja H K yhteensä , keskimäärin noin 1,6 tunnusta paikkaa kohden. Tonttipysäköinti on kokonaispaikkamäärältään merkittävä osa-alue. Kuten katupysäköinti, myös tonttipysäköinti palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä: asukkaiden pysäköintiä, asiointipysäköintiä sekä työpaikkapysäköintiä. Tonttipysäköinti on useimmiten maksutonta. Asukkaiden käytössä olevien tonttipysäköintipaikkojen hinnoittelu on hyvin kirjavaa luvulta eteenpäin rakennetuissa taloissa autopaikkoja on rakennettu tonteille enimmäkseen kysyntää vastaava määrä. Autopaikkojen rakennuskustannukset on pääsääntöisesti sisällytetty asunnon rakennuskustannuksiin, josta ne sitä kautta vaikuttavat

20 16 asuntojen hintoihin. Taloyhtiöissä siis myös ne asukkaat, jotka eivät omista autoa, osallistuvat autopaikan kustannuksiin. Joillakin uusilla asuinalueilla on perustettu pysäköintiyhtiöitä, jotka hoitavat alueen pysäköintikysymykset. Tällöin osa pysäköinnistä maksetaan kiinteistön maksuista erillisenä. Esimerkiksi Pikku Huopalahdessa osa Tilkankadun pysäköinnistä on järjestetty näin, jolloin pysäköinnin hinta hallipaikassa on osakeyhtiön asukkaille 47 euroa kuukaudessa, eli 564 euroa vuodessa ja ulkoaluepaikalla 25 euroa kuukaudessa joka tekee 300 euroa vuodessa. Koska pysäköintilaitoksen toiminta on kuitenkin osittain rahoitettu kaikkien ympäröivien kiinteistöjen taholta, on pysäköinti kalliimpaa ulkopuolisille. Heille pysäköinti hallipaikassa maksaa 1044 euroa vuodessa.(isännöitsijäkonttori Oy 2006.) Pysäköintilaitospaikat ovat kaikki maksullisia ympäri vuorokauden. Ensimmäisen pysäköintitunnin hinta laitoksissa on usein jopa kalliimpaa kuin kadulla. Monesti tuntihinnat pienenevät kuitenkin mitä pidempään autoa säilytetään pysäköintilaitoksessa. Pysäköintilaitokset tarjoavat myös kuukausisopimuksia. Kuukausisopimusten hinta vaihtelee P-Ruoholahden 140 /kk + alv aina P-Elielin 270 /kk + alv. Keskimääräinen sopimuspysäköinnin kuukausivuokra niemen tarkastelualueen pysäköintilaitoksissa vuonna 2007 on noin Helsingin kaupunki ei omista tai rahoita pysäköintilaitoksia, lukuun ottamatta muutamia tapauksia, joita voidaan käyttää myös pommisuojana. (Autoparkki 2007, Europark 2007, Forum-P 2007.) Pysäköinnin ongelmia ja pysäköinnin kehittäminen Helsingissä on jo pitkän aikaa harrastettu järjestelmällistä pysäköintipolitiikkaa, minkä ansiosta liikennemäärät kantakaupungin rajalla ovat pysyneet jo pari vuosikymmentä lähes muuttumattomina (ks. kuva 7). Siitä huolimatta, lähes kaikkien kaupungin pääkatujen liikenne ruuhkaantuu aamulla sekä iltapäivällä. Ilmanlaatu keskustassa, Mannerheimintien mittauspisteessä, on enimmäkseen vain tyydyttävä. Muutamina päivinä ilmanlaatu on luokiteltu jopa huonoksi, jolloin luontovaikutusten lisäksi terveysvaikutukset herkillä ihmisillä ovat mahdollisia. Päästöjen lähteeksi on todettu liikenne. Helsinkiin suuntautuu siis liikaa liikennettä. (Kunnat, YTV, teollisuus ja Ilmatieteenlaitos 2007.) Erityisesi ongelmia aiheuttaa autolla tehtävät työmatkat. Vaikka pysäköintipaikkojen määrän rajoittamisen on todettu vähentävän liikennettä, autopaikkojen rakennusnormeja ei haluta kuitenkaan tiukentaa edes työpaikka-alueiden osalta, vaan päinvastoin tekeillä on enimmäisnormin lievennys. Syynä on pelko yritysten konttorien muuttamisesta Helsingin ympäryskuntiin, joissa pysäköintipaikkojen rakentaminen on vapaampaa ja yritysten on näin ollen mahdollista tarjota useammalle työntekijälleen autopaikka. Vastaava tilanne on kaupoilla, sillä asiointipaikkojen vähäisyyden pelätään heikentävän keskustan kauppojen kilpailukykyä.(helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007.) 1 Tarkastelussa huomioitu P-Presidentti, P-Kamppi, P-Eliel, P-Ruoholahti, P-Kluuvi, P-Tähtitornivuori, Forum, Autohotelli sekä Autoparkin City-center ja Yliopistonkatu

21 17 Kuva 7: Liikennemäärien kehitys Helsingissä (Poutanen 2007). Helsingin keskustassa maanpäällinen tila on jo tiukasti käytössä ja siksi useita tulevia pysäköintipaikkoja on suunniteltu maan alle. Pysäköintitaloja on perusteltu sillä, että katupaikkojen määrä vähenee. Pysäköintipaikkojen määrien ja jakauman kehitystä ei kuitenkaan ole seurattu järjestelmällisesti, joten on vaikea tietää, onko katupaikkojen määrä vähentynyt oletetussa laajuudessa. Maan alle jälkikäteen rakennettavat pysäköintilaitokset ovat myös erittäin kalliita, mikä nostaa kiinteistön kustannuksia. Pysäköintitilojen rakentamisen kalliit kustannukset ovat johtaneet esimerkiksi monien asuinrakennuksien suunnitelmien karsimiseen. Ongelmat ovat näkyneet erityisen selvästi Valtion asuntorahaston (ARA) asuntojen rakentamisessa. Koska Arava-asunnoissa on perinteisesti asetettu asunnon neliöhinnoille yläraja, ovat kalliit pysäköintiratkaisut pakottaneet karsimaan asunnon muista ominaisuuksista. (Asiantuntijahaastattelut Kaihlanen 2007) Joillakin vanhoilla asuinalueilla pysäköintipaikoista on pulaa, minkä takia asukaspysäköintitunnuksia on jouduttu jakamaan enemmän kuin pysäköintipaikkoja on tarjolla. Kysyntää kuitenkin voitaisiin pienentää nostamalla tunnusten hintaa hiukan korkeammaksi. Myös vieraspysäköinti aiheuttaa ongelmia, sillä sille ei useimmiten ole järjestetty tilaa asuintonteilla. Viime vuosina pysäköintipaikkojen määrä on lähtenyt nousuun uusien maanalaisten pysäköintilaitosten myötä. Esimerkiksi Kampin ostoskeskuksen rakentamisen yhteydessä tehtiin 500 autopaikka lisää. Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen tulee näkymään myös liikenteen ja siitä aiheutuvien ongelmien lisääntymisenä.

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007. Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007. Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 16/2007 Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.3.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys

Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 5/27 Kehäradan toteuttamisvaihtoehdot Selvitys Helsinki, 27 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 16.2.27 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa 25 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä heljä aarnikko kaisa mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Heljä Aarnikko, Kaisa Mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Liikenneviraston tutkimuksia

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. 2 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007. Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2007 Julkisen liikenteen suoritetilasto 2005 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.3.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2008 Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008 Tekijät Oy Omnitele Ab Tapio Haantie, Ari

Lisätiedot

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2005

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.7.2008 Tekijät Pöyry Telecom Oy, Finnet

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2008 Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti Helsinki, 2008 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Matkailu Suomessa 4 2.1. Suomalaisten matkatutkimus

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2008. Jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaaminen ja hankinnan kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2008. Jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaaminen ja hankinnan kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2008 Jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaaminen ja hankinnan kehittäminen Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 6.10.2008 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio

VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio VR-yhtymä Oy:n ja Ratahallintokeskuksen kiinteistövarallisuutta selvittäneen työryhmän muistio Julkaisija

Lisätiedot

Laajakaistatekniikoiden kehitys 1995 2010

Laajakaistatekniikoiden kehitys 1995 2010 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 Viestintä Laajakaistatekniikoiden kehitys 1995 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 3.9.2004 Tekijät

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä. EU-maiden laajakaistahinnat 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä. EU-maiden laajakaistahinnat 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä EU-maiden laajakaistahinnat 2005 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 25.1.2006 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Yleisradio Oy:n julkinen palvelu ja rahoitus Työryhmän loppuraportti

Yleisradio Oy:n julkinen palvelu ja rahoitus Työryhmän loppuraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2009 Yleisradio Oy:n julkinen palvelu ja rahoitus Työryhmän loppuraportti Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.4.2009 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2009 1 2 3 4 5 6 Tietoyhteiskunta Information Society (IS) Tieto- ja viestintäteknologia Information and Communication Technology (ICT) Lisäarvopalvelut

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TUULI RANTALA JOUNI WALLANDER

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TUULI RANTALA JOUNI WALLANDER 15 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TUULI RANTALA JOUNI WALLANDER Joukkoliikenteen edistämiskeinoja eurooppalaisia esimerkkejä Tuuli Rantala, Jouni Wallander Joukkoliikenteen edistämiskeinoja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 14/2008. Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 14/2008. Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 14/2008 Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot