Diaarinumero Asemakaavatunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURKU @ Diaarinumero 1755-2013 Asemakaavatunnus 412013"

Transkriptio

1 Diaarinumero Asemakaavatunnus I LMOITUS AS E MAKAAVAN M U UTOKS E N VALMISTE LUSTA ARTUKAISTEN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 8 TONTEILLE 8, 9 JA 11 SEKÄ LIITTWILLE RAUTATIE., TIE. JA KATUALUEILLE työnimi: "Artukaisten kampus" os" Tillerinkatu 1, Artukaistentie 9 Otsikossa mainitulla alueella on vireillä asemakaavanmuutoksen laatiminen. Pyydämme, että maan- ja kiinteistönomistajat sekä isännöitsijät ilmoittavat asemakaavan vireilletulosta myös kiinteistöjen asukkaille yms. vuokralaisille ja toimitilojen haltijoille. Liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvailtu kaavahankkeen lähtötietoja, lueteltu osallisiksi arvioidut tahot, kaavan laatimisvaiheet ja miten osallistuminen on järjestetty. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai nruihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Puolalankatu 5, 2. kerros, osalliset voivat tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja ilmaista mielipiteensä kaavan eri valmisteluvaiheissa liitteessä esitetyllä tavalla. Asiakaspalvelun aukioloajat ovat ma-pe klo Mikäli haluatte tässä vaiheessa täydentää esitettyä osallisten luetteloa tai oheista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, asiaa valmistelevaan kaavoitusarkkitehtiin. Turussa kaavoitusa,kkit";; ffi ffirnti puh sähköposti : etunimi.suku n "/ YMPARISTöTOIMIALA Puolalankatu 5, 4. kerros Puh. (02) Kaupunkisuunnittelu PL 355, Turku Kaavoitusyksikkö Faksi (02)

2 TURKU W YMPAR I STÖTO I IVI IALA KAU PU N KISU U N N ITTELU Diaarinumero Asemakaavatunnus ASEMAKAAVANMUUTOS "ATTu kaisten kam pus" OSALLI STU M IS. JA ARVIOI NTISU U N N ITE LMA 25, Osoite: Tillerinkatu 1, Artukaistentie I Kaava-alue on Artukaisten kaupunginosan korttelin 8 tontit 8, 9 ja 1 1 sekä rautatie-, tie- ja katualuetta.. å r4i. '-.raiatir i- rji ^1f*.Nt' ir'fl.*,dr"...' Fo, i u," *,",åi,, ",.tlpåls -* r*d.q -ii-" T * r.la. L+q. l4 r*.'", n I /lr' q ic "E' * 4p *ii Y ll{!&---^., ic l{llkr-xe.}å!i l,fu rrnruo* { _x " P.elrå 3 : å \\"1"!l,1* [;j,ig,. t 'i: t ' *,,t'i&*. t jt,,;r-.*f., '"lli ''å i,i ffi""...,, p.,silm t".iil'r-.-. leln ;.Frfliuul,{rmDt cartr ':+ F.Y!\ - d+.r rtln:'å å' : =:*. t '.r.' 'l *,i b.-q*,n Suunnittelualue Asemakaava laaditaan kartassa osoitetulle alueelle, jonka koko on noin 15,3 hehtaaria. Nykytilanne Kaava-alue on Artukaisten kaupunginosassa. Alueella on tällä hetkellä suuria varastohalleja ja niihin liittyvää logistista toimintaa, Turun Aikuiskoulutuskeskuksen opetustiloja ja Starkki-rautakauppa sekä tie-, katu- ja rautatiealuetta. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisesta Naantalintie ja etelästä Artukaistentie. Lännessä alue rajautuu Hyrköistenpuistoon ja idässä rakentamattomaan teollisr,rusraiteelle varattuun alueeseen. Lähiympäristössä on Hansaprint Oy:n painotalo. HK Areena ja messukeskus sijaitsevat noin 300 metrin päässä kaava-alueesta. Hansaprint Oy on luokiteltu suuronnettomuusvaaralliseksi laitokseksi toiminnassa käytettävän ja alueella varastoitavan nestekaasun takia.

3 Mitä alueelle suunnitellaan Turun Aikuiskoulutuskeskus on keskittämässä toimintaansa Artukaisiin ja alueelle ollaan muodostamassa aikuiskoulutuksen kampusta. Tontille 8 suunnitellaan uudisrakentamista oppilaitosta varten. Turun Aikuiskoulutuskeskuksen alueella jo olevien opetustilojen, Länsikaaren katualueen sekä Starkkirautakaupan, joka on tilaa vievän kaupan yksikkö, kaavamerkinnät muutetaan vastaamaan nykyistä käyttöä. Turun Aikuiskoulutuskeskussäätiö jätti aloitteen alueen kaavoittamisesta rnaaliskuussa Tontit B ja 11ovat Turun Aikuiskoulutuskeskuksen omistuksessa. Muu alue on kaupungin omistukses94. Suunnittelutilanne :E ::;''''-n ote yleiskaavasta

4 Maankäytön suunnittelua alueella ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä Turun kaupungin yleiskaava Kaava-alue on yleiskaavassa palvelujen ja hallinnon aluetta (PK). Turun kaupunkiseudun rakennemallissa vuodelle 2035 alue on määritelty tiivistyväksi työpaikkaalueeksi, jonka painopiste on palvelut sekä tiede ja teknologia..-.: i." d,f-:r!cm[=r. [," å* g-- -''r 1,1r ote asemakaavasta Alueella ovat voimassa vahvistettu asemakaava, jossa on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta ja katualuetta, vahvistettu asemakaava, jossa on osoitettu teoltisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta ja rautatiealuetta teollisuusraidetta varten sekä vahvistettu asemakaava, jossa on osoitettu moottoritiealuetta. Laaditut ja laadittavat selvitykset Kaava-alueelta on laadittu turvallisuusselvitys. Vaikutusten arviointi Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhteydessä kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. rakennettuun ympäristöön, turvallisuuteen, liikenteeseen ja joukkoliikenteeseen, luonnonympäristöön, kunnan talouteen ja alueen käyttäjien toimintamahdollisuuksiin.

5 4 Kaavan valmistelu ja osallistuminen {. Aloitusvaihe. Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksess a 2Q1 3.. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään maanomistajille ja maanvuokralaisille sekä osallisluettelon yhdistyksille ja viranomaisille.. Kaavan valmistelija on tavattavissa sopimuksen mukaan. Alueen suunnittelussa osallisia ovat: o Alueen ja lähialueen maanomistajat ja maanvuokralaiset, käyttäjät, asukkaat ja yritykset.. Kansalaisjärjestöt: Turkuseura ry/ Härkämäkiseura ry, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry/ Pernon omakotiyhdistys ry ja Pahaniemen Omakotiyhdistys ry, Pahaniemen Pientaloyhdistys ry, Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. o Viranomaiset ja hallintokunnat: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Tukes, Liikennevirasto, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Telia Sonera, Turku Energia Oy, Vesiliikelaitos, Kiinteistöliikelaitos, Konsernihallinto, Museopalvelut, Sivistystoimiala sekä Ympäristötoimialan rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, seudullinen joukkoliikenne ja kaupunkisuunnittelu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaava-alueesta voi esittää mielipiteen esim. liitteenä olevalla mielipidekaavakkeella tai sähköpostitse (kaupunkisuunnitt )tai myös suu llisesti suoraan kaavan valm istelijalle viimeistään Ehdotusvaihe Vuoden 2014 aikana valmistellaan kaavaehdotus, joka viedään viranomaisten lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle alkuvuoden 2015 aikana, jonka jälkeen ehdotus asetetaan j ulkisesti nähtävi lle. Kaavaehdotu k- sesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana, 3. Hyväksyminen Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupung inhallituksen ja kaupungi nvaltu uston käsittelyssä vuoden aikana. Päätöksestä lähetetään ki rje nii lle viranomaisille, kuntalaisille sekä m uistutuksen tekijöille, :^at-- ^-.-l t,-----.^ -:La:--:ttr^t--:l---- -:aa l-:-i^l JULKd (JVdl. Kaitvalr lralllavillil(jluirlkirilil!'rta Krljdrlisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus 30 päivän kuluessa Turun hallinto-oikeuteen. Kaava astuu voimaan, kun hyväksymispåätöksestå on kuulutettu. Mistä saa tietoa Suun nittel usta tiedotetaan o Osallistumis- ja arviointisuunnitelmakirjeellä maanomistajille ja maanvuokralaisille sekä yhdistyksille ja viranomaisille. o Turun kaupungin uutissivulla. työnimellä Artukaisten kampus, josta voi seurata kaavan kulkua. Kohteen sivulta on linkki lautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjoi hin. o Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ja kaavan voimaan tulosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla (Puolalankatu 5), Turun Sanomissa, Abo Underrättelserissä ja internetissä lutukset kohdassa Kaavoitus ja katusuunnittelu.. Ympäristötoimialan asiakaspalvelu toimiiosoitteessa Puolalankatu 5, 2. krs; puhelin (02) Aukioloajat mape: s-posti kau pu n kisu u n rku.fi Kaavaa valmistelee Ym päristötoim iala/kaupun kisu unnittelu Puolalankatu 5, PL 355,20101 Turku, kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti puhelin 044-9OT 4057 etu n im i. rku.fi

6 TURKU W Diaarinumero Asemakaavatunnus MIELIPIDE ASEMAKAAVAN VALMISTELUSTA ARTUKAI NEN 064 KAUPUNGINOSAAN "Artukaisten kampus" os. Tillerinkatu 1, Artukaistentie 9 Mielipiteen asemakaavan valmistelusta voi ilmaista puhelimitse, sähköpostitse osoitteeseen käymällä ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikössä tai lähettämällä tämän lomakkeen postitse 30.9"2014 mennessä. Asiakaspalvelu: os. Puolalankatu 5, 2. krs Aukioloajat ma-pe Postiosoite: PL 355, 20101Turku aika ja paikka nimija osoite voit jatkaa paperin toiselle puolelle

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 9.6.2015 MAKSLANPELTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tornion kaupunki 9.6.2015 OAS Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos 2 (9) 9.6.2015 SISÄLLYS 1 ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot