Asemakaavan muutoksen selostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutoksen selostus"

Transkriptio

1 1 (25) Maari III Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Kortteli Muodostuu kortteli Asianumero 1003/ /2017 Aluenumero Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa laadittua asemakaavakarttaa, piirustusnumero Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Suur-Tapiolan suuralueella Otaniemessä Maarintien pohjoispuolella Maarinrannassa. Suunnittelualue käsittää korttelin (kiinteistö ), joka rajautuu pohjois- ja länsilaidaltaan puistoalueeseen, etelälaidaltaan Maarintiehen ja itälaidaltaan Konemiehentiehen. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: Vireilletulo Laatija Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö Käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. puh Postiosoite: Faksi PL ESPOON KAUPUNKI Lauri Kolttola Maisemasuunnittelu Aino Aspiala Liikennesuunnittelu Olli Koivula

2 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET: TIIVISTELMÄ Alueen nykytila Asemakaavan sisältö ja mitoitus Suunnittelun vaiheet LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Tonttijako Rakennuskiellot Muut suunnitelmat ja päätökset Pohjakartta Selvitys alueesta Alueen yleiskuvaus Maanomistus Rakennettu ympäristö Luonnonolosuhteet Suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet Osallisten tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleisperustelu ja -kuvaus Mitoitus Kaavan mukainen rakennettu ympäristö Maankäyttö Liikenne Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Kaavan mukainen luonnonympäristö Kaavan mukaiset suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Rakentamisaikataulu Toteutuksen seuranta SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu

3 3 (25) 7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus LIITTEET LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Seurantalomake Liikenteen tavoiteverkko Luonnos tonttijaosta Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutos (kartta) ja selostus liitteineen.

4 4 (25) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Alueen nykytila Suunnittelualue on nykytilassaan opetustoimintaa palvelevien korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennusten käytössä. Se on sijainniltaan ja toiminnaltaan osa Otaniemen kampusaluetta. Otaniemen kampusalue sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY) ja sillä on keskeinen asema maamme kulttuuriperinnössä. Suunnittelualueelle on rakennettu toimisto-, opetus- ja tutkimustiloja sekä niihin liittyviä pysäköintialueita ja ajoyhteyksiä. Pääosin kortteliin rakennetut rakennukset palvelevat Aalto-yliopiston toimintaa. Suunnittelualueena olevassa korttelissa osoitteessa Konemiehentie 2 sijaitsee vuonna 1967 valmistunut toimistorakennus ja vuonna 1998 valmistunut korkeakoulurakennus. Ensin mainittu rakennus on 553 k-m 2 :n ja seuraava on k-m 2 :n laajuinen. Osoitteessa Maarintie 8 on vuonna 2003 valmistunut korkeakoulurakennus, joka on k-m 2 :n laajuinen. Osoitteessa Maarintie 6 on vuonna 2012 valmistunut korkeakoulurakennus, joka on k-m 2 :n laajuinen. Korttelin rakentaminen on toteutunut pääpiirteissään nykyisen asemakaavan hengessä. Paikoin kortteliin toteutuneet rakennukset kuitenkin ylittävät nykyisen asemakaavan mukaiset rakennusalueiden rajat. Korttelin keskimmäiselle rakennusalueelle rakennettu rakennus ylittää hieman rakennusalueelle osoitetun rakennusoikeuden tehdyssä poikkeamispäätöksessä, ( ), on Maarinranta 6:ssa sijaitsevalle rakennukselle annettu poikkeamislupa ylittää nykyisen asemakaavan mukainen rakennusalueen raja rakennuksen itäpäässä korkeintaan 8 metrillä ja sallittu rakennuksen rakentaminen nelikerroksisena myös rakennusalueen osalla, jolla suurin sallittu kerrosluku on kolme. 1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus Asemakaavassa suunnittelualue osoitetaan opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-1). Asemakaava Maari III päivittää tonttia koskevan asemakaavan korttelin toteutunutta rakennettua ympäristöä vastaavaksi. Asemakaava muutoksen myötä korttelin rakennusalueiden rajat ja kerrosluvut päivittyvät toteutuneiden rakennusten mukaisiksi. Korttelin keskimmäiselle rakennusalueelle toteutunut rakennus ylittää rakennusalueelleen osoitetun rakennusoikeuden 383 kerrosneliömetrillä. Ylityksen kattamiseksi kyseiselle rakennusalueelle myönnetään 400 kerrosneliömetriä lisää rakennusoikeutta. Kokonaisuudessaan asemakaavassa kortteliin osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä k- m 2. Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin lohkomisen kolmeksi erilliseksi tontiksi. Kortteli saa uuden korttelinumeron Asemakaavan muutoksessa korttelin pysäköintinormin pysyy ennallaan ja pääosa pysäköintialueista (p) osoitetaan kolmen Maarintietä reunustavan rakennusalueen pohjoissivustalle. Kortteliin tulee rakentaa asuintiloja kohden 1 ap / 100 k- m 2, opetus- ja tutkimustiloja kohden 1 ap / 120 k- m 2 sekä toimistotiloja kohden 1 ap / 70 k- m 2. Kortteliin tulee rakentaa polkupyöräpaikkoja opetus, tutkimus, toimistotiloja kohden 1 pp / 50 k- m 2. Tutkimus- ja toimistotilojen mukaisista polkupyöräpaikoista vähintään puolet tulee olla katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Opetustilojen mukaisista pyöräpaikoista vähintään puolet tulee olla katetussa tilassa. Asuintiloja kohden polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa 1 pp / 30 k- m 2 tai 2 pp / asunto katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Asemakaavassa huomioidaan Raide- Jokerin vaikutukset kortteliin. Raide- Jokerin vaikutuksesta asemakaavassa korttelin Maarintien puoleinen laita on suurelta osin katualuetta, jolta ei saa järjestää ajoliittymää. Asemakaavassa

5 5 (25) korttelin Maarintien puoleisella laidalta on kuitenkin läntisimmän ja keskimmäisen rakennusalueen välistä on mahdollista järjestää ajoliittymä Maarintielle. Suhteessa toteutuneeseen ympäristöön ja tulevaisuudessa ympäristössä ennakoidusti tapahtuviin muutoksiin asemakaava osoittaa ohjeellisena pohjoisetelä suuntaisen yleinen jalankulku ja pyöräily-yhteyden (pp) korttelin poikki. Asemakaavassa korttelissa sijaitsevan avo-ojan (w) sijainti osoitetaan sitovasti. Asemakaavassa korttelin länsi- ja pohjoislaidat osoitetaan Laajalahden ympäristöä huomioiden suojavyöhykkeiksi. Asemakaavassa korttelin länsilaita osoitetaan alueen osaksi, joka on kehitettävä suojavihervyöhykkeeksi. Asemakaavassa korttelin pohjoislaita osoitetaan viheralueeksi (vi), joka on viheralueena varattava yleistä virkistystä varten ja joka toimii Natura-alueen suojavyöhykkeenä. Alueen tulee olla puustoinen ja valaisematon. 1.3 Suunnittelun vaiheet Kaupunkisuunnittelupäällikkö hyväksyi Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRA 30 :n mukaisesti , ja se oli nähtävillä LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat Helsingin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6). - Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista. - Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo olevien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan. Nyt laadittu asemakaavan muutos toteuttaa valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita. Kortteli kaavoitetaan suhteessa sitä rajaaviin Raide- Jokerikaavoihin huomioiden Raide- Jokeri- pikaraitiotien vaikutus kortteliin. Näin asemakaavan muutoksella luodaan edellytyksiä rakentaa joukkoliikennettä palveleva pikaraitiotie.

6 6 (25) Maakuntakaava Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 3/2017 Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06). Voimassa olevat: Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Asemakaavan muutoksen Maari III käsittämä alue on Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Pääosaltaan suunnittelualue on merkitty valta-kunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (RKY 2009). Suunnittelualueen lähiympäristössä on Otaniemen pohjoispuolella sijaitseva Natura 2000 verkostoon kuuluva alue.

7 7 (25) Yleiskaava Espoon eteläosien yleiskaava Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman vuonna Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (3/2017) Espoon kaupunki. Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu julkisten palvelujen ja hallinnon kehitettäväksi alueeksi. Yleiskaavassa korttelin itäpuolisko lukeutuu kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen. Se on kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava (pystyviivoitus). Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueiden kehittämisen tulee tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen erityisarvojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden ominaisluonteen säilymiseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

8 8 (25) Asemakaava Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (5/2017) Espoo kaupunki. Alueella on voimassa asemakaava Maari III (lainvoimainen ). Siinä suunnittelualueena oleva kortteli on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi korkeakoulu- ja tutkimuslaitoksia varten (YO). Korttelin poikki on kaavoitettu etelä-pohjoissuuntainen yleinen jalankulku ja pyöräily-yhteys (pp) sekä ohjeellinen kosteikko- ja vesialue (w). Ne kulkevat halki korttelinosan, joka on osoitettu yleiseksi virkistystä palvelevaksi viheralueeksi (vi). Pääosa korttelin pysäköintipaikoista (p) on osoitettu kolmen Maarintietä reunustavan rakennusalueen pohjoissivustalle. Korttelin Maarintien reunustava etelälaita ja puistoalueeseen rajautuva itälaita on kaavoitettu istutettavaksi alueen osaksi. Korttelin rakennusoikeus on osoitettu kolmelle rakennusalueelle erikseen. Kortteliin on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta rakennusalueittain lännestä itään päin luettuna k-m 2, k-m 2 ja k-m 2. Kokonaisuudessaan suunnittelualueelle on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Suunnittelualueella suurin sallittu kerrosluku vaihtelee neljästä kolmeen kerrokseen. Suunnittelualueen itäisimmällä rakennusalueella suurin sallittu kerrosluku on neljä kerrosta koko rakennusalueen laajuudella. Suunnittelualueen kahdella läntisemmällä rakennusalueella suurin sallittu kerrosluku on osoitettu porrastuvaksi rakennusalueosittain neljästä kerroksesta kolmeen. Kyseisillä rakennusalueilla suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu rakennusalueen lounaiskulmissa neljä kerrosta ja rakennusalueiden itä- ja pohjoisosissa kolme kerrosta. Korttelissa autopaikkoja tulee rakentaa 1 ap/ 120 k-m 2 opetus- ja tutkimuskerrosalaa kohti, 1ap/ 70 k-m 2 toimistoalaa kohti, 1ap/ 70 k-m 2 asuntoalaa kohti, 1ap/ 50 k-m 2 liiketila-alaa kohti ja 1ap/ 150 k-m 2 varastotila-alaa kohti. Korttelialue rajautuu etelä- ja itälaidaltaan katualueeseen ja pohjois- ja länsilaidaltaan puistoalueeseen Rakennusjärjestys Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen ( 112). Rakennusjärjestys astui voimaan Tonttijako Asemakaava-alueelle on hyväksytty tonttijako Rakennuskiellot Asemakaava-alueelle ei voi tällä hetkellä myöntää rakennuslupaa ennen kuin kaava on lainvoimainen, tonttijako laadittu ja lohkominen suoritettu.

9 9 (25) Muut suunnitelmat ja päätökset Raide-Jokeri on yksi pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) esitetyistä tärkeistä joukkoliikenteen kehittämishankkeista. HLJ -suunnitelmassa Raide-Jokeri on ennen vuotta 2020 aloitettavien joukkoliikennehankkeiden listalla. Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna Helsingin ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnat hyväksyivät suunnitelman hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi saman vuoden kesäkuussa. Espoon kaupunki on Otaniemi -yhteisöjen aloitteesta teettänyt v selvityksen Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Selvityksessä vertailtiin erilaisia Leppävaara-Otaniemi/Tapiola -välisiä linjausvaihtoehtoja. Selvityksen perusteella Espoon kaupunginhallitus päätti , että hankesuunnittelua jatketaan Leppävaarasta Otaniemeen/Keilaniemeen kulkevan ratalinjauksen pohjalta. Valtio päätti huhtikuussa 2016 osallistua Raide-Jokerin kustannuksiin 30 %:lla. Valtio piti tärkeänä mahdollisimman nopeaa toteutusta. Espoossa valtuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman 13. kesäkuuta ja Helsingin valtuuston päätös syntyi 15. kesäkuuta Pohjakartta Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a :n vaatimukset. 2.2 Selvitys alueesta Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueena oleva kortteli on sijainniltaan ja toiminnaltaan osa Otaniemen kampusaluetta. Otaniemen kampusalue sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY) ja sillä on keskeinen asema maamme kulttuuriperinnössä. Nykyisellään kortteli on opetustoimintaa palvelevien korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennusten käytössä. Korttelissa sijaitsee 1967 valmistunut toimistorakennus sekä vuosina 1998, 2003 ja 2012 valmistuneet korkeakoulurakennukset Maanomistus Kortteli on Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n omistuksessa. Ympäröivät katualueet omistaa Espoon kaupunki ja puistoalueet Senaatti-kiinteistöt Rakennettu ympäristö Maankäyttö Suunnittelualueelle on rakennettu toimisto-, opetus- ja tutkimustiloja sekä niihin liittyviä pysäköintialueita ja ajoyhteyksiä. Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta Pääosin kortteliin rakennetut rakennukset palvelevat Aalto-yliopiston toimintaa. Yhdyskuntarakenne Alue sijaitsee Otaniemen kampusalueen länsilaitamalla. Kaupunki-/taajamakuva Alue on osa Otaniemen kampusaluetta. Otaniemen kampusalue sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY) ja sillä on keskeinen asema maamme kulttuuriperinnössä.

10 10 (25) Suunnittelualueena olevan korttelin ja sitä laajemman ympäristön rakennusten julkisivumateriaali on punatiiltä. Suunnittelualueen lähiympäristön maisemalle on leimallista maastonmuodoiltaan tasainen ympäristö. Korttelin ja sen lähiympäristön kaupunkikuvaa hallitsee pitkä ja avara Maarintien suuntainen katunäkymä, suurehkot rakennukset, vehreä ympäristö ja maamerkinomaisesti kaupunkikuvaa hallitseva Aalto-yliopiston päärakennus sekä Aalto-yliopiston käyttöön rakenteilla oleva Väre-rakennus. Liikenne Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti Alue rajautuu eteläreunassa Maarintiehen, joka on kokoojakatu. Liikennemäärä on nykyään n ajon./arkivrk. Korttelin pysäköintiin on yksi ajoyhteys Maarintieltä. Pääosa korttelin pysäköintipaikoista on osoitettu kolmen Maarintietä reunustavan rakennusalueen pohjoissivustalle Kevytliikenne Pyöräilyn pääreitti sijaitsee Maarintien eteläpuolella. Korttelin pohjoispuolella on Espoon rantaraitti. Korttelin poikki on kaavoitettu eteläpohjoissuuntainen yleinen jalankulku ja pyöräily-yhteys (pp), joka yhdistää Maarintien ja Rantaraitin. Julkinen liikenne Innopolin pysäkille on n. 0,5-1 km etäisyys. Innopolin pysäkeillä pysähtyy seutulinjat 550, 510 ja 103 (T). Tietotien pysäkeillä pysähtyy Espoon sisäinen linja 10K. Edellä mainituilta pysäkeiltä on yhteydet Leppävaaran, Tapiolan ja Helsingin suuntaan. Palvelut Otaniemessä sijaitsee muun muassa liikuntapaikkoja, lähikauppa, opiskelua tukevia palveluita, pieniä päiväkoteja ja lähikauppa. Laajemmat julkiset ja yksityiset palvelut sijoittuvat Tapiolaan. Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualue on yhdistetty vesijohto- ja viemäriverkostoon sekä kaukolämpöön. Korttelin reunamilla pääosin etelä- ja itälaitaa rajaavien katujen suuntaisesti kulkee kunnallisteknisiä johtoja ja kaapeleita.

11 11 (25) Luonnonolosuhteet Koska suunnittelualue on alavaa laaksoa, kylmät ilmamassat valuvat ympäröiviltä korkeammilta alueilta sille ja alueella voi esiintyä myös sumunmuodostusta. Kylmät pohjoistuulet pääsevät puhaltamaan alueelle Laajalahdelta lähes esteettä. Alue on lisäksi maaperältään kylmää, kosteaa savikkoa. Pohjaveden tason voidaan arvioida olevan Maarinniityssä melkein maanpinnan tasolla. Kaava-alueen pohjoisreunaan ulottuva Laajalahden Natura-alueen rantametsä toimii lintulahden arvokkaana puskurivyöhykkeenä, jossa elää rikas lintulajisto. Maaperä Kuva: Ote maaperäkartasta (2017) Espoo kaupunki. Maaperältään kortteli on pääosin rakentamiseen erittäin huonosti soveltuvaa aluetta, rakennettavuusluokkaa 6. Maaperältään korttelin länsipuolisko on savialuetta ja itäpuolisko savi- ja täyttömaa-aluetta.

12 12 (25) Suojelukohteet Liito-oravat Kuva: Liito-oravayhteydet (punaiset pallot) kaava-alueella (2016) Espoo kaupunki. Papanapuut on merkitty keltaisilla palloilla. Liito-orava on Suomessa uhanalainen ja EU:n yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka suojelustatus on korkein mahdollinen. Kaava-aluetta etelästä, lännestä ja pohjoisesta ympäröivillä alueilla kulkee Etelä-Espoon liitooravatoimenpideohjelmassa määritelty olemassa oleva liito-oravayhteys.

13 13 (25) RKY Korttelin itäpuolisko on osa Otaniemen kampusalueen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Museovirastossa laadittu valtakunnallinen inventointi korvaa valtioneuvoston antamalla päätöksellä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vastaavan vuoden 1993 inventoinnin. Kuva: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, Museovirasto RKY -alue rajautuu kaava-alueen itäpuoliskoon. RKY -alueeseen lukeutuvaan kaava-alueen osaan ei tule merkittäviä muutoksia.

14 14 (25) Laajalahden luonnonsuojelualue Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Natura-alue, Laajalahden lintuvesi. Se on samalla Laajalahden luonnonsuojelualue. Natura verkosto perustuu EU:n luonto- ja lintudirektiiveihin ja sen tarkoituksena on vaalia luonnon monimuotoisuutta koko EU:n alueella. Natura-alueille on pyritty perustamaan luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännökset vaihtelevat, mutta yleensä alueilla on kielletty rakentamisen, puunkaadon ja maa-ainesten ottamisen lisäksi mm. koirien irtipitäminen, muiden kasvien paitsi marjojen ja hyötysienten ottaminen, massatapahtumien kuten maastokilpailujen järjestäminen sekä tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen. Kuva: Laajalahden luonnonsuojelualue esitetty sinisellä (2017) Espoo kaupunki. Lepakot Kuva: Ote lepakkoselvityksestä, Luontotieto Keiron Oy, Vuonna 2014 teetetty lepakkoselvitys kartoitti lepakoiden tärkeitä alueita Otaniemessä (Luontotieto Keiron Oy, ). Otaniemen selvitysalueelta tehtiin kaikkiaan 168 lepakkohavaintoa aktiivikartoituksessa. Selvitysalueelta löydettiin pohjanlepakkoa, siippoja sekä yksi havainto vaarantuneesta pikkulepakosta. Maari III:n kaavamuutosalueen pohjoispuolella on arvoluokkaan II kuulu-

15 15 (25) va lepakoiden saalistusalue. II- alueiden arvo lepakoille tulee huomioida maankäytössä EUROBATS-sopimuksen nojalla. Kyse on suosituksesta, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. Asutuksen lisääntyessä Otaniemessä myös valaistuksen määrä alueella lisääntyy, mikä osaltaan heikentää pimeässä viihtyvien lepakoiden elinolosuhteita. Tämä tulee huomioida valaistuksen suunnittelussa, siten että valaistus suunnataan kohti maata Ympäristön häiriötekijät Kuva: Ote Potenttiaaliset happamat sulfaattimaat-kartasta (2017) Espoo kaupunki. Kortteli kuuluu potentiaaliseen happamaan sulfaattimaa-alueeseen. Potentiaaliset happamat sulfaattimaat-luokitus perustuu muinaisen Litorina-meren alla (merenpinta nykyistä 40 metriä ylempänä) sijanneisiin savimaihin, joissa on voinut muodostua sulfidisavea. Lisätietoja: Espoon ympäristökeskus. Aineisto julkaistu 11/2016.

16 16 (25) 3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet Maari III asemankaavan muutoksen myötä huomioidaan suunnittelualueena olevan korttelin suhde Helsingin ja Espoon välisen seudullisen pikaraitiotielinjan Raide- Jokerin linjaukseen ja sen vaikutuksiin kortteliin. 3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet Asemakaavan muutoksella päivitetään korttelin asemakaava toteutunutta ympäristöä vastaavaksi ja ympäristön liittyviä nykyisiä asemakaavallisia vaatimuksia vastaavaksi. Kaavaratkaisu tutkitaan niin, että tontinjako kyseisessä korttelissa mahdollistuu. 3.3 Osallisten tavoitteet Asemakaavan muutoksen hakijan tavoitteena on mahdollistaa tonttijako korttelissa sekä päivittää korttelin asemakaava Otaniemen keskuksen asemakaavan muutosta mukailevaksi ja autopaikkanormi Otaniemen pysäköintiohjeen mukaiseksi. Mielipiteet Maari III asemakaavan muutos :n osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saapui yksi mielipide. Mielipiteessä ehdotettiin kaavoitettavaksi korttelin Maarinrannan puoleiseen reunaan polkupyöräkatosta, jossa olisi korkeitaan 200 polkupyöräpaikan ohella erilliset miesten ja naisten pukeutumis-, suihku- ja saunaosastot, mahdollisesti pieni kuntosali rakennuksen keskellä sekä terassi rannan puolella. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus Asemakaava Maari III päivittää tonttia koskevan asemakaavan korttelin toteutunutta rakennettua ympäristöä vastaavaksi. Asemakaava mahdollistaa tontin lohkomisen kolmeksi erilliseksi tontiksi. Kortteli saa uuden korttelinumeron Asemakaavassa kortteli osoitettaan Opetusja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-1). Maari III asemakaava muutoksen myötä korttelin rakennusalueilla rakennusalueiden rajat ja kerrosluvut päivittyvät toteutuneiden rakennusten mukaisiksi. Korttelin itäisimmälle rakennusalueelle vuonna 1998 valmistunut korkeakoulurakennus ylittää asemakaavassa Maari III osoitetun rakennusalueenrajansa Maarintien ja Konemiehentien kulmassa ja rakennuksen Maarintien puoleisella sivustalla paikoitellen. Maari III asemakaavan muutoksella kyseistä korttelin itäisintä rakennusaluetta laajennetaan toteutuneen rakennuksen mukaiseksi ja samaisen rakennusalueen osaa, jolla suurin sallittu kerrosluku on neljä kerrosta, tarkennetaan toteutuneen rakennuksen nelikerroksista osaa mukailevaksi. Korttelin itäisimmällä ja keskimmäisellä rakennusalueilla sijaitsevia korkeakoulurakennuksia yhdistää yhdyssilta. Toteutunut yhdyssiltaa mukaillen Maari III asemakaavassa se osoitetaan u-1- merkinnällä. Korttelin keskimmäisellä rakennusalueella rakentamisen määrä on ylittänyt Maari III asemakaavassa rakennusalueelle osoitetun rakennusoikeuden 383 kerrosneliömetrillä. Kyseiselle rakennusalueelle myönnetään Maari III asemakaavan muutoksella 400 k-m 2 :n verran lisää rakennusoikeutta. Täten koko korttelin rakennusoikeus on yhteensä kerrosneliömetriä.

17 17 (25) Korttelin läntisimmälle rakennusalueella rakennettu rakennus on Maari III asemakaavasta poiketen kokonaisuudessaan nelikerroksinen ja se ylittää asemakaavan mukaisen rakennusalueen itäisen rajansa. Toteutuneen rakennuksen mukaisesti kyseisen rakennusalueen Maarintietä reunustavan osan kerrosluku muuttuu Maari III asemakaavassa neljäksi kerrokseksi ja rakennusalueen raja päivittyy rakennusalueen rajan ylityksen osalta toteutuneen rakennuksen mukaiseksi. Pääosa korttelin pysäköintialueista (p) osoitetaan kolmen Maarintietä reunustavan rakennusalueen pohjoissivustalle. Kortteliin tulee rakentaa asuintiloja kohden 1 ap / 100 k- m 2, opetus- ja tutkimustiloja kohden 1 ap / 120 k- m 2 sekä toimistotiloja kohden 1 ap / 70 k- m 2. Kortteliin tulee rakentaa polkupyöräpaikkoja opetus, tutkimus, toimistotiloja kohden 1 pp / 50 k- m 2. Tutkimus- ja toimistotilojen mukaisista polkupyöräpaikoista vähintään puolet tulee olla katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Opetustilojen mukaisista pyöräpaikoista vähintään puolet tulee olla katetussa tilassa. Asuintiloja kohden polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa 1 pp / 30 k- m 2 tai 2 pp / asunto katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Asemakaavassa huomioidaan Raide- Jokerin vaikutukset kortteliin. Raide- Jokerin vaikutuksesta asemakaavassa korttelin Maarintien puoleinen laita on suurelta osin katualuetta, jolta ei saa järjestää ajoliittymää. Asemakaavassa korttelin Maarintien puoleisella laidalta on kuitenkin läntisimmän ja keskimmäisen rakennusalueen välistä on mahdollista järjestää ajoliittymä Maarintielle. Suhteessa toteutuneeseen ympäristöön ja tulevaisuudessa ympäristössä ennakoidusti tapahtuviin muutoksiin asemakaava osoittaa ohjeellisena pohjoisetelä suuntaisen yleinen jalankulku ja pyöräily-yhteyden (pp) korttelin poikki. Asemakaavassa korttelissa sijaitsevan avo-ojan (w) sijainti osoitetaan sitovasti. Kortteli sijaitsee Laajalahden luonnonsuojelualueen ja Natura-alueen läheisyydessä. Asemakaavassa korttelin länsi- ja pohjoislaidat osoitetaan Laajalahden ympäristöä ajatellen puskurivyöhykkeiksi. Asemakaavassa korttelin länsilaita osoitetaan alueen osaksi, joka on kehitettävä suojavihervyöhykkeeksi. Asemakaavassa korttelin pohjoislaita osoitetaan viheralueeksi (vi), joka on viheralueena varattava yleistä virkistystä varten ja joka toimii Natura-alueen suojavyöhykkeenä. Alueen tulee olla puustoinen ja valaisematon. 4.2 Mitoitus Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin m 2. Kokonaiskerrosala on k-m 2.. Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 400 k-m Kaavan mukainen rakennettu ympäristö Maankäyttö Korttelialueet Noin m Liikenne Asemakaava mahdollistaa ajoyhteyden kortteliin samasta kohdasta kuin nykyään. Muita liittymiä alueelle ei ole Maarintieltä. Kaavamuutos ei muuta katualueita liittymäkieltoa lukuun ottamatta. Maarintien katu parannetaan Raide-Jokerin myötä. Raidelinjaus sijoittuu ajoradan pohjoispuolelle. Ajorata sekä jalankulku- ja pyörätie siirtyvät nykyisestä etelämmäksi.

18 18 (25) Maarintiellä liikenne-ennuste vuodelle 2014 on n ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Otaniemen metroasema on lähietäisyydellä. Raide- Jokerin myötä aluetta palvelee Maarin pikaraitiotiepysäkit ( m etäisyys) Maarinrannantiellä. Lähimmät bussipysäkit ovat nykyiset Innopolin pysäkit Tekniikantiellä Palvelut Merkittävät asemakaava-alueella toimivat palvelut ovat opiskelijaruokaloita Yhdyskuntatekninen huolto Kortteli on yhdistetty kunnallistekniikkaan Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Kortteli kuuluu potentiaaliseen happamaan sulfaattimaa-alueeseen. Korttelia koskee määräys: Rakentamisessa tulee ottaa huomioon kaava-alueella olevat potentiaaliset happamat sulfaattimaaesiintymät. Lisätietoja antaa valvova ympäristöviranomainen. (6 ) Kaavan mukainen luonnonympäristö Kortteliin kuluu korttelin osa (vi), joka on viheralueena varattava yleistä virkistystä varten. Osaltaan se toimii korttelialueella Laajalahden lintuvesi Naturaaluetta suojaavana puskurivyöhykkeenä. 4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet Korttelia koskee määräys: Paalutuksia, räjäytyksiä tai muita tärinää tai impulssimaista melua aiheuttavia töitä ei saa tehdä välisenä aikana lintujen pesimä- ja levähdysrauhan turvaamiseksi. (5 ) 4.5 Ympäristön häiriötekijät Melun nykytasoon verrattuna rakennettava pikaraitiotie ei aiheuta haittaa. Nykytason melu aiheutuu pääasiassa autoliikenteestä eikä raitioliikenne tuo siihen merkittävää lisäystä. Pikaraitiotie voi aiheuttaa tärinää pehmeikkövaltaisilla rataosuuksilla. Kortteli maanpinta on alle kolme metriä merenpinnan yläpuolella joten asemakaavan kaavamääräyksen mukaan rakentamisessa tulee huomioida merenrannan tulvariski. Korkeustason +3,1 m (N2000) alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita ilman asianmukaista vesieristystä. Kaavan mukainen yhteys maanalaisiin tiloihin on toteutettava niin, että tiloihin johtavan oven on lähdettävä vähintään tasolta +3,1 m. 4.6 Nimistö Kaava-alueen nimistö pysyy ennallaan.

19 19 (25) 5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET Asemakaavan vaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä asemakaava Maari III päivittää tonttia koskevan asemakaavan korttelin toteutunutta rakennettua ympäristöä vastaavaksi. Asemakaava mahdollistaa tontin lohkomisen kolmeksi erilliseksi tontiksi. Pääosa korttelin pysäköintialueista (p) on osoitettu kolmen rakennusalueen pohjoissivustalle. Asemakaavan muutoksen myötä kortteliin osoitettujen autopaikkojen määrä pysyy ennallaan ja polkupyöräpaikkojen määrä lisääntyy. Raide- Jokerin vaikutuksesta korttelin on Maarintieltä mahdollista osoittaa entisen kahden ajoliittymän sijasta yksi ajoliittymä. Raide- Jokerin vaikutuksesta korttelin Maarintien puoleinen laita on suurelta osin katualuetta, jolta ei saa järjestää ajoliittymää. Maarintieltä on kuitenkin mahdollista osoittaa korttelin läntisimmän ja keskimmäisen rakennusalueen välistä. Toinen ajoliittymä kortteliin on mahdollista osoittaa Konemiehentieltä. Aiemman asemakaavan tapaan (Maari III (lainvoimainen )) asemakaavan muutoksen myötä muodostuva Maari III osoittaa ohjeellisen sijainnin yleiselle jalankulku ja pyöräily-yhteydelle (pp). Se osaltaan mahdollistaa luontevasti jatkuvan kevyenliikenteen raitin rakentumisen Otaniemen keskiosista Maarinrannassa kulkevalle Rantaraitille ja Laajalahden luonnonsuojelualueelle. 5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Asemakaavan muutos mahdollistaa tonttijaon korttelissa. 5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen Raide- Jokerin vaikutuksesta Maarintieltä on mahdollista osoittaa suunnittelualueena olevaan kortteliin yksi tonttiliittymä nykyisen kahden sijasta. 5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Asemakaavan muutos päivittää korttelin asemakaavan toteutunutta rakennettua ympäristöä vastaavaksi ja ympäristöön liittyviä nykyisiä asemakaavallisia vaatimuksia vastaavaksi. Natura-alueen puoleisella reunalla oleva vi-alue pienenee noin 6300 m 2. Vi-alueesta otetaan pois kivetyt ja nurmetetut alueet sekä jo rakennettu ajoyhteys pysäköintialueelle. Määräyksen velvoittavuutta on kehitetty siten, että alue toimisi nykyistä paremmin Natura-alueen puskurivyöhykkeenä. Määräykseen on lisätty maininnat Natura-alueen suojavyöhykkeenä toimimisesta sekä siitä että alueen tulee olla puustoinen ja valaisematon. Muutenkin kaavaan on lisätty Natura-aluetta suojaavia määräyksiä. Asemakaavan muutoksella osoitetaan korttelin länsilaita alueen osaksi, joka on kehitettävä suojavihervyöhykkeeksi. W-alue on osoitettu aiemmassa kaavassa ohjeellisella viivalla. Nyt alue osoitetaan sitovalla viivalla tarkoituksena se, ettei Natura-alueen reunalle tule ojan siirrosta johtuvia kaivuita. Kaavaan on lisätty määräys hulevesien käsittelemisestä ja puhdistamisesta ja velvoite koskee myös rakentamisaikaa. Rakentamisen aiheuttaman impulssimaisen melun rajoitusaikaa on pidennetty syyskuun loppuun ja määräyksen muotoilua on tarkennettu. Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Natura-alueeseen tai muuhun luontoon tai maisemaan. 5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) Maari III, asemakaavan muutos on luonteeltaan korttelin asemakaavaa toteutuneen ympäristön mukaiseksi päivittävä joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen elinoloihin.

20 20 (25) 5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto Maari III, asemakaavan muutoksella korttelin asemakaava päivitetään toteutunutta ympäristöä vastaavaksi ja huomioidaan Raide- Jokerin vaikutus kortteliin. Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä kaavataloudellisia vaikutuksia. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Rakentamisaikataulu 6.2 Toteutuksen seuranta Pääosin ympäristö on rakentunut ja asemakaavan muutoksella alueen asemakaava päivitetään toteutunutta ympäristöä vastaavaksi. Osana normaalia seurantaa. 7 SUUNNITTELUN VAIHEET 7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset Asemakaavan muutoshakemus on saapunut ja kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi Maari III asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Sopimukset Asemakaava ei edellytä maankäyttösopimusta. 7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Suunnittelu Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta on vastannut Lauri Kolttola. 7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus Ajankohta Käsittelytieto Asemakaavan muutoshakemus on saapunut Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti nähtäville Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville Osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy ehdotuksen muutoksin nähtäville MRA 27 :n mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ehdotuksen muilta kuin pysäköinnin osalta. Näin kaavamuutoksesta on erotettu pois pysäköintimääräystä koskeva muutos Asemakaavaan muutos ehdotus kuulutettiin nähtäville Ehdotus MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä.

21 ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS Lauri Kolttola Arkkitehti Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelujohtaja

22 LIITTEET Liite 1 Seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta Kaavan nimi 049 Espoo Täyttämispvm MAARI III Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,4265 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 6,4265 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,77 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 6, , ,77 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

23 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,77 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 6, , ,77 0, YO -6, YO-1 6, , ,77 6, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

24 Liite 2 Liikenteen tavoiteverkko

25 Liite 3 Luonnos tonttijaosta Luonnos tonttijaosta on asemakaavan muutoshakemukseen Liite 1, (Asemapiirros 1:1500/A3 ja tonttijakoluonnos 3) Laatija: ARKKITEHDIT Q4 OY (Kyseisessä kuvassa tonttijakoluonnoksen uusia tonttirajoja on korostettu punaisella värillä)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 221003 Maari III Asemakaavan muutos Asianumero 1003/10.02.03/2017 Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tonttijako kyseisessä korttelissa ja päivitetään kiinteistön autopaikkanormi Otaniemen

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos Asianumero 3967/10.02.03/2012 Aluenumero 230959 Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14041 tontit 6 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos

Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 1469/10.02.03/2014 Aluenumero 311003 Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos 1 (10) Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos Asianumero 589/10.02.03/2011 Aluenumero 110514 Leppävaaran keskus pohjoinen I / Ydinkeskus,

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos

Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3512/10.02.03/2011 Aluenumero 611518 Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia 40030 sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106

Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106 1 (7) Asianumero 3661/503/2009 Aluenumero 631102 Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia ja liikennealuetta Asemakaavan muutos

Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia ja liikennealuetta Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 3516/10.02.03/2011 Aluenumero 613801 Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia 40183 ja liikennealuetta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia Asemakaavan muutos

Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 4331/10.02.03/2013 Aluenumero 412008 Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia 33146 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos

Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3425/10.02.03/2012 Aluenumero 310218 Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin 23021 tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 3816/10.02.03/2013 81 Tuomarila I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 611115, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Lintulaakso I, muutos

Lintulaakso I, muutos 1 (10) Asianumero 4160/10.02.03/2012 Aluenumero 113101 Espoo Lintulaakso IA 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli 51067 Asemakaavan muutos Lintulaakso I, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet

Lisätiedot

Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos

Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos 1 (7) Asianumero 3501/10.02.03/2012 Aluenumero 612702 Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus

23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus 1 (9) Asianumero 3425/10.02.03/2012 Aluenumero 310218 Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin 23021 tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3496/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 231 14.12.2016 62 Ruusutorppa I muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111603, 51. kaupunginosa

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 12092 SELOSTUS 2011:12092 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos

Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos 1 (12) Asianumero 590/10.02.03/2011 Aluenumero 130133 Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit ja sekä katualue

Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit ja sekä katualue 1 (11) Asianumero 2696/10.02.03/2016 Aluenumero 111308 Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit 51205 ja 51334 sekä katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia sekä katualueet Asemakaavan muutos

Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia sekä katualueet Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3550/10.02.03/2012 Aluenumero 411210 Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia 33044 sekä katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos

Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos 1(9) Asianumero 1226/503/2008 Käsittelypäivämäärä KSL 20.8.2008 Aluenumero 310415 Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 3 LIITE 4 UUSIKAUPUNKI YLEISKAAVA KESKEINEN ALUE

Lisätiedot

TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro selostus

TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro selostus HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO 2012:12131 TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro 12131 selostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.10.2014 Sivu 1 / 1 514/10.02.03/2014 126 Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120322, 17. kaupunginosa Laajalahti Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue. Asemakaavan muutoksen selostus

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue. Asemakaavan muutoksen selostus 1 (10) Asianumero 2639/10.02.03/2016 Aluenumero 141201 Luuvanmäki Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 875/10.02.03/2013 134 Juvankartano, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 711405, 81. kaupunginosa Niipperi Valmistelijat

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO. SUUTARILA, SILTAMÄKI TONTTI 40047/22 (Pohjantähdentie 46 b) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO. SUUTARILA, SILTAMÄKI TONTTI 40047/22 (Pohjantähdentie 46 b) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO SUUTARILA, SILTAMÄKI TONTTI 40047/22 (Pohjantähdentie 46 b) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 12073 SELOSTUS 2012:12073 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Juvanmalmin teollisuusalue Asemakaavan muutos 81. kaupunginosa, Niipperi Osa korttelia 81003

Juvanmalmin teollisuusalue Asemakaavan muutos 81. kaupunginosa, Niipperi Osa korttelia 81003 1 (10) Asianumero 637/10.02.03/2015 Aluenumero 710920 Juvanmalmin teollisuusalue Asemakaavan muutos 81. kaupunginosa, Niipperi Osa korttelia 81003 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/7 1-153 Asianumero188/10.02.03/2016 Asra 01.03.2016 16.08.2016 6.9.2016 RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 5.3.2013 KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.3.2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.05.2015 Sivu 1 / 1 4311/10.02.03/2014 72 Hansakallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 510304, 44. kaupunginosa Kauklahti Valmistelijat

Lisätiedot

Lintumetsä II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia Asemakaavan muutos

Lintumetsä II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3746/10.02.03/2011 Aluenumero 113402 Lintumetsä II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50152 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 420605 Tillinmäki Asemakaavan muutos Asianumero 2905/10.02.03/2015 10.08.2015 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa palvelutalo kortteliin 43072, muuttamalla osa asuinpientalojen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

ESPOO Maarinniitty III, muutos

ESPOO Maarinniitty III, muutos 1 (11) 28.5.2007 ESPOO Maarinniitty III, muutos 16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola Kortteli 16132 tontti 3 Asemakaavan muutos Asianumero 2994/503/2006 Toimielinkäsittely KSL 13.6.2007 Aluenumero 213209

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Espoonlahden keskus II, muutos 34. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli ja erityisalue Asemakaavan muutos

Espoonlahden keskus II, muutos 34. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli ja erityisalue Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3834/10.02.03/2013 Aluenumero 410705 Espoonlahden keskus II, muutos 34. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli 34348 ja erityisalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 Sivu 1 / 1 1447/2014 10.02.03 103 Seilikaarenkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 240119, 26. kaupunginosa Mankkaa Valmistelijat

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Alue Pihlajarinne Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue Pihlajarinne Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 630410 Pihlajarinne Asemakaavan muutos Asianumero 471/10.02.03/2014 13.4.2014 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuinkorttelin 63001 täydennysrakentaminen sallimalla enemmän asuntoja ja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot