AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)"

Transkriptio

1 M ESPE RELYX TEMPORARY CEMENT EUGENOL NP Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoaisuudessaa ja muuttumattomia, ellei 3M, ole ataut etukäteistä kirjallista suostumustaa muuhu, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edellee tai muutoi levitetä asiotarkoituksessa. Tiedoteumero: Versio: 5.00 Tarkistettu: 30/08/2016 Edellie päiväys: 29/04/2016 Kuljetustietoje versio: (05/08/2017) Käyttöturvallisuustiedote o laadittu REACH-asetukse (EY) N:o 1907/2006 liittee II mukaisesti. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 1.1 Tuotetuiste M ESPE RELYX TEMPORARY CEMENT EUGENOL NP Tuotekoodi Aiee tai seokse merkitykselliset tuistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tuistetut käytöt Hammashoitotuote. Käyttörajoitukset Vai hammashuollo ammattikäyttö. 1.3 Käyttöturvallisuustiedottee toimittaja tiedot Yritys: Suome 3M Oy, PL 600 (Keilarata 6), Espoo, Y-tuus: Puheli/Fax: Puheli: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuheliumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) Tämä tuote o moiosaie tuote (Kit). Jokaiselle osalle o laadittu oma käyttöturvallisuustiedote. Huom! Säilytä osie käyttöturvallisuustiedotteet yhdessä, älä erota iitä toisistaa. Tähä tuotteesee liittyvät seuraavat käyttöturvallisuustiedotteet: , KULJETUSTIEDOT (Kit) VAK/ADR/RID: UN3077, NOT RESTRICTED AS PER SPECIAL PROVISION 375, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE EXEMPTION, (ZINC OXIDE), III, --. IMDG-KOODI: UN3077, NOT RESTRICTED AS PER IMDG CODE , MARINE POLLUTANT EXCEPTION, Sivu: 1 / 3

2 M ESPE RELYX TEMPORARY CEMENT EUGENOL NP (ZINC OXIDE), III, IMDG-Code segregatio code: NONE, EMS: --. ICAO/IATA: UN3077, NOT RESTRICTED AS PER SPECIAL PROVISION A197, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE EXCEPTION, (ZINC OXIDE), III. VAROITUSETIKETIN TIEDOT (Kit) 2.1 Aiee tai seokse luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Tämä tuote o vaatimukset täyttävä (CE) terveydehuollo laite tai tarvike direktiivi 93/42/ETY(MDD) mukaisesti. CLPasetusta (EY) 1272/2008 ei sovelleta asetukse artiklassa 1(5) maiittuihi lääkiällisii laitteisii, jotka ovat ivasiivisia tai joita käytetää suorassa kosketuksessa ihmiskeho kassa. Vaikka ei sovelleta, ohessa CLP-asetukse mukaiset luokitus- ja merkitätiedot, mikäli e ovat luokituskriteerie perusteella määritettävissä. Luokitus: Iho herkistymie, vaarakategoria 1; H317. Vesiympäristölle vaarallie - välitö, vaarakategoria 1; H400. Vesiympäristölle vaarallie - krooie, vaarakategoria 1; H410. H-lausekkeet aukikirjoitettuia kohdassa Merkiät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosaa Varoitus. Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS09 (Ympäristö) GHS-varoitusmerkit Vaaralausekkeet: H317 H410 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Erittäi myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Ealtaehkäisy: P280E P273 Pelastustoimepiteet: P333 + P313 Käytä suojakäsieitä. Vältettävä päästämistä ympäristöö. Jos ilmeee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärii. Jätteide käsittely: P501 Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvie kualliste/kasalliste/kasaiväliste säädöste mukaisesti. Sivu: 2 / 3

3 M ESPE RELYX TEMPORARY CEMENT EUGENOL NP Lisäykset, poistot ja muutokset edellisee versioo: Sivu: 3 / 3

4 3M ESPE RELYX TEMP E Base Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoaisuudessaa ja muuttumattomia, ellei 3M, ole ataut etukäteistä kirjallista suostumustaa muuhu, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edellee tai muutoi levitetä asiotarkoituksessa. Tiedoteumero: Versio: 5.00 Tarkistettu: 30/08/2016 Edellie päiväys: 29/04/2016 Kuljetustietoje versio: 1.00 (09/01/2013) Käyttöturvallisuustiedote o laadittu REACH-asetukse (EY) N:o 1907/2006 liittee II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetuiste 3M ESPE RELYX TEMP E Base 1.2 Aiee tai seokse merkitykselliset tuistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tuistetut käytöt Hammashoitotuote. Väliaikaissemetti. Käyttörajoitukset Vai hammashuollo ammattikäyttö. Käyttökohde:Terveydehuollo ammattikäyttö. Toimialaluokitus (TOL): 862. Käyttötarkoituskoodi (KT): Käyttöturvallisuustiedottee toimittaja tiedot Yritys: Suome 3M Oy, PL 600 (Keilarata 6), Espoo, Y-tuus: Puheli/Fax: Puheli: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuheliumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aiee tai seokse luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Tämä tuote o vaatimukset täyttävä (CE) terveydehuollo laite tai tarvike direktiivi 93/42/ETY(MDD) mukaisesti. CLPasetusta (EY) 1272/2008 ei sovelleta asetukse artiklassa 1(5) maiittuihi lääkiällisii laitteisii, jotka ovat ivasiivisia tai joita käytetää suorassa kosketuksessa ihmiskeho kassa. Vaikka ei sovelleta, ohessa CLP-asetukse mukaiset luokitus- ja merkitätiedot, mikäli e ovat luokituskriteerie perusteella määritettävissä. Luokitus: Sivu: 1 / 10

5 3M ESPE RELYX TEMP E Base Vesiympäristölle vaarallie - välitö, vaarakategoria 1; H400. Vesiympäristölle vaarallie - krooie, vaarakategoria 1; H410. H-lausekkeet aukikirjoitettuia kohdassa Merkiät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosaa Varoitus. Symbolit: GHS09 (Ympäristö) GHS-varoitusmerkit Vaaralausekkeet: H410 Erittäi myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Ealtaehkäisy: P273 Vältettävä päästämistä ympäristöö. Jätteide käsittely: P501 Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvie kualliste/kasalliste/kasaiväliste säädöste mukaisesti. Sisältää 25% aieosia, joide vaaroja vesiympäristölle ei tueta. Lisätietoja Vaaralauseketta H304 ei edellytetä johtue seokse viskositeetista. Nota N: CAS Muut vaarat Tämä käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoa tuottee mahdollisista terveys- ja ympäristöriskeistä sekä turvallisesta käytöstä. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aieosa CAS-ro EY-ro p-% Luokitus Sikkioksidi Aquatic Acute 1, H400,M=10; Aquatic Chroic 1, H410,M=1 (CLP) Vaseliii Nota N (CLP) Mieraaliöljy Asp. Tox. 1, H304 (Itseluokiteltu) H-lausekkeet aukikirjoitettuia kohdassa 16. Sivu: 2 / 10

6 3M ESPE RELYX TEMP E Base Työperäise altistumise raja-arvot (HTP-arvot) kohdassa 8 ja aieosie PBT- tai vpvb-arvioiit kohdassa 12. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Esiaputoimepiteide kuvaus Hegitys Siirrä altistuut raittiisee ilmaa. Jos ilmeee pahoivoitia, hakeudu lääkärii. Ihokosketus Pese kosketuskohta saippualla ja vedellä. Jos oireita ilmeee, hakeudu lääkärii. Silmäkosketus Huuhdo rusaalla vedellä. Poista piilolissit, jos se voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmeee, hakeudu lääkärii. Nielemie Huuhdo suu. Jos ilmeee pahoivoitia, hakeudu lääkärii. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyeet Katso kohda 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitötä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei sovelleta. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaieet Tulipalo sattuessa: Käytä palo sammuttamisee tavaomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusaietta, kute vettä tai vaahtoa. 5.2 Aieesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei sovelleta. Vaaralliset hajoamistuotteet Aie Hiilimooksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Ärsyttävät höyryt ja kaasut. Olosuhteet Palamie. Palamie. Palamie. 5.3 Palotorjutaa koskevat ohjeet Erityisiä toimepiteitä ei edellytetä. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimepiteet, hekilösuojaimet ja meettely hätätilateessa Alue tuuletettava. Huomioi tiedottee kohdat liittye fysikaalisii- ja terveysvaaroihi, hegitykse suojauksee, ilmavaihtoo sekä hekilösuojaimii. 6.2 Ympäristöö kohdistuvat toimet Vältettävä päästämistä ympäristöö. Sivu: 3 / 10

7 3M ESPE RELYX TEMP E Base 6.3 Suojaraketeita ja puhdistusta koskevat meetelmät ja -välieet Kootaa päästö taltee mahdollisimma tarkasti. Kootaa jääös UN-tyypihyväksyttyy pakkauksee kuljetusta Puhdistetaa jääös. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetää taltee kerätty materiaali ohjeide mukaisesti mahdollisimma pia. 6.4 Viittaukset muihi kohtii Katso lisätietoja kohdista 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallise käsittely edellyttämät toimepiteet Vältä pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta. Syömie, juomie ja tupakoiti kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytö jälkee. Vältettävä päästämistä ympäristöö. 7.2 Turvallise varastoii edellyttämät olosuhteet, mukaa luettuia yhteesopimattomuudet Ei erityisvaatimuksia varastoii suhtee. 7.3 Erityie loppukäyttö Lue kohda 7.1 (Käsittely) ja 7.2 (Varastoiti) suositukset. Lue kohda 8 (altistumise ehkäisemie & hekilösuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvotaa koskevat muuttujat Altistumise raja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetut aieosat, joille o voimassa oleva työhygieeie raja-arvo, o ilmoitettu alla olevassa taulukossa. Aieosa CAS-ro Luettelo Raja-arvo Huomautus Sikkioksidi HTP-arvot HTP(8h):2mg/m³(huuru); HTP(15mi):10 mg/m³(huuru) Mieraliöljy, huurut HTP-arvot HTP(8h): 5 mg/m³ (huurut) Paraffiiiöljy HTP-arvot HTP(8h): 5 mg/m³ (huurut) Mieraliöljy, huurut HTP-arvot HTP(8h): 5 mg/m³ (huurut) Paraffiiiöljy HTP-arvot HTP(8h): 5 mg/m³ (huurut) HTP-arvot : Haitallisiksi tuetut pitoisuudet (HTP 2014). HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h: altistusajalle. HTP(15mi): Keskipitoisuus 15 mi: altistusajalle. Kattoarvo: Hetkellise pitoisuude HTP-arvo. Biologiset viiteraja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aieosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja. 8.2 Altistumise ehkäisemie Tekiset torjutatoimepiteet Huolehdittava hyvästä ilmavaihdosta Hekilösuojaimet Silmie- tai kasvojesuojaus Riskiarvioitii ja mahdollisee silmäkosketuksee perustue valittava sopiva, soveltuvie EN-stadardie mukaisesti hyväksytty, CE-merkitty silmie- tai kasvosuojai. Suositeltava silmie- tai kasvosuojai: Sivusuojalliset suojalasit. Iho- tai käsiesuojaus Sivu: 4 / 10

8 3M ESPE RELYX TEMP E Base Huom! Lue kohta 7.1 huolellisesti - sisältää tietoja liittye iho- tai käsiesuojauksee. Hegityksesuojaus Ei edellytetä. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusomiaisuuksia koskevat tiedot Fysikaalie olomuoto Kiiteä. Erityie fysikaalie olomuoto: Pasta. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Vaaleapuaie pasta. Hajuto. Hajukyys ph Ei sovelleta. Kiehumispiste/kiehumisalue Ei sovelleta. Sulamispiste Ei sovelleta. Syttyvyys (kiiteät aieet, kaasut) Ei luokitusta. Räjähdysomiaisuudet Ei luokitusta. Hapettavat omiaisuudet Ei luokitusta. Leimahduspiste > 93 C Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrypaie Suhteellie tiheys >= 1 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus - Liukoisuus (muu kui vesiliukoisuus) Jakautumiskerroi (K o/w) Haihtumisopeus Höyrytiheys Hajoamislämpötila Viskositeetti Tiheys 9.2 Muut tiedot Molekyylipaio Haihtuvat aieosat KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Normaaleissa käyttöolosuhteissa aie/seos/materiaali o stabiili (ei reaktiivie) Kemiallie stabiilisuus Stabiili Vaaralliste reaktioide mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Lämpö Yhteesopimattomat materiaalit Sivu: 5 / 10

9 3M ESPE RELYX TEMP E Base Ei tueta Vaaralliset hajoamistuotteet Aie Ei tueta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamise aikaa. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Kohdassa 11 aettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osi yhdemukaie kohda 2 aiee/seokse luokitukse ja/tai kohda 3 aieosie luokitustietoje kassa, mikäli toimivaltaie viraomaie o luokitellut aieosa/aieosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusäätöihi ja/tai 3M: tekemii riskiarvioiteihi Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumise vaikutukset Testaukse ja/tai aieosatietoje perusteella tämä aie/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Hegitys Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia. Ihokosketus Merkittävää ihoärsytystä ei ole odotettavissa. Silmäkosketus Merkittävää silmä-ärsytystä ei ole odotettavissa. Nielemie Ruoasulatuselimistö ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsavääteet, pahoivoiti, oksetelu ja ripuli. Myrkyllisyytee liittyvät tiedot Kohdassa 3 ilmoitettua aieosaa/aieosia ei ole maiittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto o riittämätö luokitusta Välitö myrkyllisyys Aie Altistustie Laji Arvo TUOTE Nielemie Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg Sikkioksidi Iho kautta LD50 Arvio > mg/kg Sikkioksidi Hegitysteit Rotta LC50 > 5,7 mg/l se (pöly/utu) (4 h) Sikkioksidi Nielemie Rotta LD50 > mg/kg Vaseliii Iho kautta LD50 Arvio > mg/kg Mieraaliöljy Iho kautta Kai LD50 > mg/kg Vaseliii Nielemie Rotta LD50 > mg/kg Mieraaliöljy Nielemie Rotta LD50 > mg/kg ATE=Välittömä myrkyllisyyde estimaatti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Aie Laji Arvo Sikkioksidi Ihimie/ eläi Ei merkittävää ärsytystä. Sivu: 6 / 10

10 3M ESPE RELYX TEMP E Base Mieraaliöljy Kai Ei merkittävää ärsytystä. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Aie Laji Arvo Sikkioksidi Kai Lievästi ärsyttävä. Mieraaliöljy Kai Lievästi ärsyttävä. Iho herkistymie Aie Laji Arvo Sikkioksidi Marsu Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Mieraaliöljy Marsu Ei ole herkistävä. Hegitysteide herkistymie Kohdassa 3 ilmoitettua aieosaa ei ole maiittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto o riittämätö luokitusta Sukusoluje perimää vaurioittavat vaikutukset Aie Altistusti e Sikkioksidi I vitro Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Sikkioksidi I vivo Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Mieraaliöljy I vitro Ei ole mutageei. Arvo Syöpävaarallisuus Aie Altistusti e Laji Mieraaliöljy Iho Hiiri kautta Mieraaliöljy Hegitys Useita eläilajej a Arvo Ei ole karsiogeei. Ei ole karsiogeei. Lisäätymiselle vaaralliset vaikutukset Lisäätymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset Aie Altistusti Arvo Laji Tulos Altistusaika e Sikkioksidi Nielemi Saatavilla oleva tieto o riittämätö Useita NOAEL: 125 tiieysaika e luokitusta eläilajeja Mieraaliöljy Nielemi e Ei ole lisäätymiselle vaarallie (aaras). Rotta NOAEL: vko Mieraaliöljy Mieraaliöljy Kohde-elimet Nielemi e Nielemi e Ei ole lisäätymiselle vaarallie (uros). Rotta NOAEL: Ei ole lisäätymiselle vaarallie. Rotta NOAEL: vko tiieysaika Elikohtaie myrkyllisyys - kerta-altistumie Kohdassa 3 ilmoitettua aieosaa ei ole maiittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto o riittämätö luokitusta Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie Sivu: 7 / 10

11 3M ESPE RELYX TEMP E Base Aie Sikkioksidi Sikkioksidi Mieraaliöljy Mieraaliöljy Aspiraatiovaara Aie Mieraaliöljy Altistusti e Nielemie Nielemie Nielemie Nielemie Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika Hermosto Hormoijärjestelmä Verekiertojärjestel mä Muuaiset ja/tai virtsatiet Verekiertojärjestel mä Maksa Immuuijärjestelmä Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Arvo Aspiraatiovaara. Rotta NOAEL: 600 Muu NOAEL: 500 Rotta Rotta NOAEL: NOAEL: pv 6 kk 90 pv 90 pv Lisätietoja seokse/aieosie myrkyllisyydestä saatavilla pyyöstä valmistajalta/toimittajalta. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kohdassa 12 aettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osi yhdemukaie kohda 2 aiee/seokse luokitukse ja/tai kohda 3 aieosie luokitustietoje kassa, mikäli toimivaltaie viraomaie o luokitellut aieosa/aieosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusäätöihi ja/tai 3M: tekemii riskiarvioiteihi Myrkyllisyys Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla. Aieosa CAS-ro Eliölaji Tyyppi Altistumie Testi Tulos Vaseliii Raibow Trout Arv. 96 h LC50 >1 000 mg/l Mieraaliöljy Bluegill Kokeellie 96 h LL 50% >100 mg/l Sikkioksidi Water flea Kokeellie 48 h EC50 3,2 mg/l Sikkioksidi Gree Algae Kokeellie 72 h EC50 0,046 mg/l Sikkioksidi Chiook Kokeellie 96 h LC50 0,23 mg/l Salmo Mieraaliöljy Water flea Kokeellie 21 pv NOEC >100 mg/l Sikkioksidi Gree Algae Kokeellie 72 h NOEC 0,021 mg/l 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Aieosa CAS-ro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Meetelmä Vaseliii Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Mieraaliöljy Kokeellie Hajoavuus 28 pv CO2-evoluutio 0 p-% OECD 301B Sikkioksidi Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Sivu: 8 / 10

12 3M ESPE RELYX TEMP E Base 12.3 Biokertyvyys Aieosa CAS-ro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Meetelmä Vaseliii Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Mieraaliöljy Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Sikkioksidi Kokeellie BCF (Muut) 56 pv BCF <217 OECD 305E 12.4 Liikkuvuus maaperässä Yhteys valmistajaa/toimittajaa lisätietoja 12.5 PBT- ja vpvb-arvioii tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteide käsittelymeetelmät Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvie kualliste/kasalliste/kasaiväliste säädöste mukaisesti. Kovetettu/kovettuut materiaali: Poltto jätteide käsittelyluva saaeessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettävä ee hävitystä. Kovettamato materiaali: Käsittely vaarallisea jätteeä. Poltto vaarallise jättee käsittelyluva saaeessa laitoksessa. Vaihtoehtoie hävitystapa: Kovetettu/kovettuut materiaali: Hyväksytty (teollisuus)kaatopaikka. Kaatopaikkakelpoisuus selvitettävä ee hävitystä. Jäteluettelo (86/2015) sisältää soveltuvat jäteimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaa esisijaisesti jättee syy toimiala mukaisesti. *-merkityt imikkeet käsiteltävä vaarallisea jätteeä. Varmista oikea jäteluokitus ee tuottee/pakkaukse hävitystä. Tarvittaessa yhteys toimivaltaisee jätehuoltoviraomaisee. Suome 3M Oy o Suome Pakkauskierrätys RINKI Oy: jäse. Lisätietoja pakkauste hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta EY-jäteimike (tuote): * Kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aieista tai sisältävät iitä. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT VAK/ADR: UN3077 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEÄ, N.O.S. (Sikkioksidi); 9; III; (E); M7. IMDG: UN3077; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S; (ZINC OXIDE); 9; III; EMS: FA, SF. IATA: UN3077; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE; SOLID, N.O.S.; (ZINC OXIDE); 9; III Sivu: 9 / 10

13 3M ESPE RELYX TEMP E Base KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimeomaisesti aietta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösääökset tai -laisäädätö Aieluettelot EINECS (aieosat, moomeerit). Yhteys valmistajaa/toimittajaa lisätietoja Kemikaaliturvallisuusarvioiti Ei sovelleta. KOHTA 16. MUUT TIEDOT Luettelo H-lausekkeista H304 H400 H410 Voi olla tappavaa ieltyä ja joutuessaa hegitysteihi. Erittäi myrkyllistä vesieliöille. Erittäi myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lisäykset, poistot ja muutokset edellisee versioo: Kohta 3: Koostumus ja tiedot aieosista; tieto muutettu. Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu. Kohta 14: Kuljetustiedot - luokitus; tieto muutettu. Käyttöturvallisuustiedottee tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaa tietämyksemme mukaa julkaisupäiväää. Emme ole vastuussa mistää taloudellisesta vahigosta tai esie- tai hekilövahigosta, joka saattaa aiheutua se käyttämisestä (ellei laissa toisi säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhu kui käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuu tuottee käyttöö tai tilateisii, joissa tuotetta käytetää yhdessä muide materiaalie kassa. Näistä syistä o tärkeää, että asiakas selvittää itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuu käyttötarkoituksee. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa Sivu: 10 / 10

14 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoaisuudessaa ja muuttumattomia, ellei 3M, ole ataut etukäteistä kirjallista suostumustaa muuhu, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edellee tai muutoi levitetä asiotarkoituksessa. Tiedoteumero: Versio: 5.00 Tarkistettu: 30/08/2016 Edellie päiväys: 29/04/2016 Kuljetustietoje versio: 1.00 (09/01/2013) Käyttöturvallisuustiedote o laadittu REACH-asetukse (EY) N:o 1907/2006 liittee II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetuiste 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst 1.2 Aiee tai seokse merkitykselliset tuistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tuistetut käytöt Hammashoitotuote. Väliaikaissemetti. Käyttörajoitukset Vai hammashuollo ammattikäyttö. Käyttökohde:Terveydehuollo ammattikäyttö. Toimialaluokitus (TOL): 862. Käyttötarkoituskoodi (KT): Käyttöturvallisuustiedottee toimittaja tiedot Yritys: Suome 3M Oy, PL 600 (Keilarata 6), Espoo, Y-tuus: Puheli/Fax: Puheli: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuheliumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aiee tai seokse luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 Tämä tuote o vaatimukset täyttävä (CE) terveydehuollo laite tai tarvike direktiivi 93/42/ETY(MDD) mukaisesti. CLPasetusta (EY) 1272/2008 ei sovelleta asetukse artiklassa 1(5) maiittuihi lääkiällisii laitteisii, jotka ovat ivasiivisia tai joita käytetää suorassa kosketuksessa ihmiskeho kassa. Vaikka ei sovelleta, ohessa CLP-asetukse mukaiset luokitus- ja merkitätiedot, mikäli e ovat luokituskriteerie perusteella määritettävissä. Luokitus: Sivu: 1 / 12

15 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst Iho herkistymie, vaarakategoria 1; H317. H-lausekkeet aukikirjoitettuia kohdassa Merkiät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosaa Varoitus. Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS-varoitusmerkit Aieosa(t) Aieosa CAS-ro p-% Eugeoli Vaaralausekkeet: H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Turvalausekkeet Ealtaehkäisy: P280E Pelastustoimepiteet: P333 + P313 Käytä suojakäsieitä. Jos ilmeee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärii. 2.3 Muut vaarat Tämä käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoa tuottee mahdollisista terveys- ja ympäristöriskeistä sekä turvallisesta käytöstä. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aieosa CAS-ro EY-ro p-% Luokitus Hydrattu hiilivetyhartsi Ei vaaraluokitusta. Eugeoli Ski Ses. 1, H317 (Itseluokiteltu) Modifioitu kolofoihartsi Ei vaaraluokitusta. Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita Ei vaaraluokitusta. piidioksidi kassa Oleiiihappo Ei vaaraluokitusta. H-lausekkeet aukikirjoitettuia kohdassa 16. Työperäise altistumise raja-arvot (HTP-arvot) kohdassa 8 ja aieosie PBT- tai vpvb-arvioiit kohdassa 12. Sivu: 2 / 12

16 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Esiaputoimepiteide kuvaus Hegitys Siirrä altistuut raittiisee ilmaa. Jos ilmeee pahoivoitia, hakeudu lääkärii. Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. Riisu ja pese saastuut vaatetus ee uudelleekäyttöä. Jos oireita ilmeee, hakeudu lääkärii. Silmäkosketus Huuhdo rusaalla vedellä. Poista piilolissit, jos se voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmeee, hakeudu lääkärii. Nielemie Huuhdo suu. Jos ilmeee pahoivoitia, hakeudu lääkärii. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyeet Katso kohda 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitötä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei sovelleta. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaieet Tulipalo sattuessa: Käytä palo sammuttamisee tavaomaiselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusaietta, kute vettä tai vaahtoa. 5.2 Aieesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei sovelleta. Vaaralliset hajoamistuotteet Aie Hiilimooksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Ärsyttävät höyryt ja kaasut. Olosuhteet Palamie. Palamie. Palamie. 5.3 Palotorjutaa koskevat ohjeet Erityisiä toimepiteitä ei edellytetä. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimepiteet, hekilösuojaimet ja meettely hätätilateessa Alue tuuletettava. Huomioi tiedottee kohdat liittye fysikaalisii- ja terveysvaaroihi, hegitykse suojauksee, ilmavaihtoo sekä hekilösuojaimii. 6.2 Ympäristöö kohdistuvat toimet Vältettävä päästämistä ympäristöö. 6.3 Suojaraketeita ja puhdistusta koskevat meetelmät ja -välieet Kootaa päästö taltee mahdollisimma tarkasti. Kootaa jääös UN-tyypihyväksyttyy pakkauksee kuljetusta Sivu: 3 / 12

17 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst Puhdistetaa jääös. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetää taltee kerätty materiaali ohjeide mukaisesti mahdollisimma pia. 6.4 Viittaukset muihi kohtii Katso lisätietoja kohdista 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallise käsittely edellyttämät toimepiteet Varo kemikaali joutumista silmii, iholle tai vaatteisii. Syömie, juomie ja tupakoiti kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytö jälkee. Saastueita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Vältettävä päästämistä ympäristöö. Pese saastuut vaatetus ee uudelleekäyttöä. No-touch-tekiikka o suositeltava. Sopivat, tiiviit, hyvälaatuiset (CE) suojakäsieet materiaalia käsiteltäessä. Varmista suojakäsieide soveltuvuus suojaitoimittajalta. Vältettävä kovettamattoma materiaali koskettamista paljai käsi. Suositellaa suojakäsieide käyttöä sekä työsketelytekiikkaa, jossa ihokotakti o elimioitu (No-touch-tekiikka). Jos materiaalia joutuu suojakäsieille, poista e ja pese kädet välittömästi saippualla ja vedellä sekä vaihda uudet suojakäsieet. 7.2 Turvallise varastoii edellyttämät olosuhteet, mukaa luettuia yhteesopimattomuudet Ei erityisvaatimuksia varastoii suhtee. 7.3 Erityie loppukäyttö Lue kohda 7.1 (Käsittely) ja 7.2 (Varastoiti) suositukset. Lue kohda 8 (altistumise ehkäisemie & hekilösuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvotaa koskevat muuttujat Altistumise raja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aieosille ei ole voimassa olevia työhygieeisiä raja-arvoja. Biologiset viiteraja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetuille aieosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja. 8.2 Altistumise ehkäisemie Tekiset torjutatoimepiteet Huolehdittava hyvästä ilmavaihdosta Hekilösuojaimet Silmie- tai kasvojesuojaus Riskiarvioitii ja mahdollisee silmäkosketuksee perustue valittava sopiva, soveltuvie EN-stadardie mukaisesti hyväksytty, CE-merkitty silmie- tai kasvosuojai. Suositeltava silmie- tai kasvosuojai: Sivusuojalliset suojalasit. Iho- tai käsiesuojaus Huom! Lue kohta 7.1 huolellisesti - sisältää tietoja liittye iho- tai käsiesuojauksee. Hegityksesuojaus Ei edellytetä. Sivu: 4 / 12

18 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusomiaisuuksia koskevat tiedot Fysikaalie olomuoto Kiiteä. Erityie fysikaalie olomuoto: Pasta. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Keltaie. Tyypillie haju. Hajukyys ph Ei sovelleta. Kiehumispiste/kiehumisalue Ei sovelleta. Sulamispiste Ei sovelleta. Syttyvyys (kiiteät aieet, kaasut) Ei luokitusta. Räjähdysomiaisuudet Ei luokitusta. Hapettavat omiaisuudet Ei luokitusta. Leimahduspiste > 93 C Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrypaie Suhteellie tiheys 1,05-1,25 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus - Liukoisuus (muu kui vesiliukoisuus) Jakautumiskerroi (K o/w) Haihtumisopeus Höyrytiheys Hajoamislämpötila Viskositeetti 9.2 Muut tiedot Molekyylipaio Haihtuvat aieosat KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Normaaleissa käyttöolosuhteissa aie/seos/materiaali o stabiili (ei reaktiivie) Kemiallie stabiilisuus Stabiili Vaaralliste reaktioide mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Ei tueta Yhteesopimattomat materiaalit Ei tueta Vaaralliset hajoamistuotteet Aie Ei tueta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamise aikaa. Sivu: 5 / 12

19 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Kohdassa 11 aettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osi yhdemukaie kohda 2 aiee/seokse luokitukse ja/tai kohda 3 aieosie luokitustietoje kassa, mikäli toimivaltaie viraomaie o luokitellut aieosa/aieosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusäätöihi ja/tai 3M: tekemii riskiarvioiteihi Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumise vaikutukset Testaukse ja/tai aieosatietoje perusteella tämä aie/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Hegitys Tuotteella o tyypillie omiaishaju. Haju ei aiheuta terveysvaikutuksia. Ihokosketus Merkittävää ihoärsytystä ei ole odotettavissa. Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla iho puoitus, kirvely, rakkuloiti ja kutia. Silmäkosketus Kohtalaie silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmie puoitus, kirvely, kipu, kyyelvuoto sekä äköhäiriöt. Nielemie Voi olla haitallista ieltyä. Ruoasulatuselimistö ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsavääteet, pahoivoiti, oksetelu ja ripuli. Myrkyllisyytee liittyvät tiedot Kohdassa 3 ilmoitettua aieosaa/aieosia ei ole maiittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto o riittämätö luokitusta Välitö myrkyllisyys Aie Altistustie Laji Arvo TUOTE Nielemie Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) mg/kg Eugeoli Iho kautta LD50 Arvio mg/kg Eugeoli Nielemie LD50 Arvio mg/kg Eugeoli Hegitysteit Rotta LC50 > 2,58 mg/l se (pöly/utu) (4 h) Modifioitu kolofoihartsi Iho kautta LD50 Arvio mg/kg Modifioitu kolofoihartsi Nielemie LD50 Arvio mg/kg Hydrattu hiilivetyhartsi Iho kautta Kai LD50 > mg/kg Hydrattu hiilivetyhartsi Nielemie Rotta LD50 > mg/kg Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Iho kautta Kai LD50 > mg/kg Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Hegitysteit Rotta LC50 > 0,691 mg/l se (pöly/utu) (4 h) Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Nielemie Rotta LD50 > mg/kg Oleiiihappo Iho kautta Marsu LD50 > mg/kg Oleiiihappo Nielemie Rotta LD mg/kg ATE=Välittömä myrkyllisyyde estimaatti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Aie Laji Arvo Sivu: 6 / 12

20 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst Eugeoli Arv. Lievästi ärsyttävä. Hydrattu hiilivetyhartsi Kai Lievästi ärsyttävä. Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Kai Ei merkittävää ärsytystä. Oleiiihappo Kai Lievästi ärsyttävä. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Aie Laji Arvo Eugeoli Arv. Lievästi ärsyttävä. Hydrattu hiilivetyhartsi Kai Kohtalaisesti ärsyttävä. Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Kai Ei merkittävää ärsytystä. Oleiiihappo Kai Lievästi ärsyttävä. Iho herkistymie Aie Laji Arvo Eugeoli Useita Herkistävä. eläilajeja Hydrattu hiilivetyhartsi Marsu Ei ole herkistävä. Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Ihimie/ eläi Ei ole herkistävä. Hegitysteide herkistymie Kohdassa 3 ilmoitettua aieosaa ei ole maiittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto o riittämätö luokitusta Sukusoluje perimää vaurioittavat vaikutukset Aie Altistusti e Eugeoli I vitro Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa I vitro Ei ole mutageei. Oleiiihappo I vitro Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Arvo Syöpävaarallisuus Aie Eugeoli Hydrattu hiilivetyhartsi Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Oleiiihappo Oleiiihappo Oleiiihappo Altistusti e Nielemie Nielemie Ei määritetty. Iho kautta Nielemie Ei määritetty. Laji Hiiri Rotta Hiiri Hiiri Rotta Useita eläilajej a Arvo Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Ei ole karsiogeei. Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Ei ole karsiogeei. Ei ole karsiogeei. Ei ole karsiogeei. Lisäätymiselle vaaralliset vaikutukset Lisäätymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset Aie Altistusti Arvo Laji Tulos Altistusaika e Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita Nielemi Ei ole lisäätymiselle vaarallie Rotta NOAEL: Sukupolvi piidioksidi kassa e (aaras). Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Nielemi e Ei ole lisäätymiselle vaarallie (uros). Rotta NOAEL: Sukupolvi Sivu: 7 / 12

21 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Nielemi e Ei ole lisäätymiselle vaarallie. Rotta NOAEL: Elite kehitysvaihe Kohde-elimet Elikohtaie myrkyllisyys - kerta-altistumie Kohdassa 3 ilmoitettua aieosaa ei ole maiittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto o riittämätö luokitusta Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie Aie Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika e Eugeoli Nielemie Maksa Saatavilla oleva tieto o Rotta NOAEL: pv riittämätö luokitusta Eugeoli Nielemie Hormoijärjestelmä Saatavilla oleva tieto o Rotta LOAEL: 34 pv riittämätö luokitusta mg/kg Eugeoli Nielemie Veri Kaikki tiedot egatiivisia. Rotta NOAEL: vko Hydrattu hiilivetyhartsi Nielemie Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Rotta 90 pv Hydrattu hiilivetyhartsi Silaai, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Oleiiihappo Oleiiihappo Nielemie Verekiertojärjestel mä Maksa Muuaiset ja/tai virtsatiet Sydä Hormoijärjestelmä Luuydi Immuuijärjestelmä Hermosto Hegityselimet Hegitys Hegityselimet Silikoosi Nielemie Nielemie Maksa Immuuijärjestelmä Verekiertojärjestel mä NOAEL: Kaikki tiedot egatiivisia. Rotta NOAEL: Kaikki tiedot egatiivisia. Ihmie NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta Rotta NOAEL: Kaikki tiedot egatiivisia. Rotta NOAEL: pv Ammatillie altistumie 108 vko 108 vko Aspiraatiovaara Kohdassa 3 ilmoitettua aieosaa ei ole maiittu tässä kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto o riittämätö luokitusta Lisätietoja seokse/aieosie myrkyllisyydestä saatavilla pyyöstä valmistajalta/toimittajalta. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kohdassa 12 aettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osi yhdemukaie kohda 2 aiee/seokse luokitukse ja/tai kohda 3 aieosie luokitustietoje kassa, mikäli toimivaltaie viraomaie o luokitellut aieosa/aieosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusäätöihi ja/tai 3M: tekemii riskiarvioiteihi Myrkyllisyys Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla. Aieosa CAS-ro Eliölaji Tyyppi Altistumie Testi Tulos Silaai, diklooridimety yli-, reaktiotuotteita Gree algae Kokeellie 72 h EC50 >100 mg/l Sivu: 8 / 12

22 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst piidioksidi kassa Silaai, Zebra Fish Kokeellie 96 h LC50 >100 mg/l diklooridimety yli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Silaai, Water flea Kokeellie 24 h EC50 >100 mg/l diklooridimety yli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Eugeoli Fathead Kokeellie 96 h LC50 24 mg/l Miow Hydrattu Gree algae Aalogie 72 h EC50 >=18 mg/l hiilivetyhartsi yhdiste Hydrattu Zebra Fish Aalogie 96 h LC50 >=5 mg/l hiilivetyhartsi yhdiste Hydrattu Water flea Aalogie 48 h LC50 76 mg/l hiilivetyhartsi yhdiste Oleiiihappo Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Modifioitu kolofoihartsi Hydrattu hiilivetyhartsi Hydrattu hiilivetyhartsi Hydrattu hiilivetyhartsi Silaai, diklooridimety yli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Water flea Kokeellie 48 h EC50 76 mg/l Zebra Fish Kokeellie 96 h LC50 5 mg/l Gree Algae Kokeellie 72 h EC50 >=18 mg/l Gree algae Kokeellie 72 h NOEC >100 mg/l Aieosa CAS-ro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Meetelmä Eugeoli Arv. Fotolyysi Valokemiallie 6 h (t 1/2) Muut meetelmät puoliitumisaik a (ilmassa) Modifioitu kolofoihartsi Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Sivu: 9 / 12

23 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst Silaai, diklooridimety yli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa luokitusta Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Hydrattu hiilivetyhartsi Laboratorio Hajoavuus 29 pv CO2-evoluutio 0.95 p-% OECD 301B Eugeoli Arv. Hajoavuus 28 pv BOD 89 p-% OECD 301C Oleiiihappo Kokeellie Hajoavuus 28 pv BOD 78 p-% OECD 301C Hydrattu hiilivetyhartsi Kokeellie Hajoavuus 29 pv CO2-evoluutio 0.95 p-% OECD 301B 12.3 Biokertyvyys Aieosa CAS-ro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Meetelmä Silaai, diklooridimety yli-, reaktiotuotteita piidioksidi kassa Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Hydrattu hiilivetyhartsi Modifioitu kolofoihartsi Aalogie yhdiste BCF - (Raibow Trout) Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö luokitusta Eugeoli Kokeellie Biokertyvyys Oleiiihappo Kokeellie Biokertyvyys Hydrattu hiilivetyhartsi Kokeellie BCF - (Raibow Trout) 12.4 Liikkuvuus maaperässä Yhteys valmistajaa/toimittajaa lisätietoja 12.5 PBT- ja vpvb-arvioii tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 10 pv BCF 220 Muut meetelmät Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. K o/w 2.27 Muut meetelmät K o/w 7.64 Muut meetelmät 10 pv BCF 220 Muut meetelmät KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Sivu: 10 / 12

24 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst 13.1 Jätteide käsittelymeetelmät Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvie kualliste/kasalliste/kasaiväliste säädöste mukaisesti. Kovetettu/kovettuut materiaali: Poltto jätteide käsittelyluva saaeessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettävä ee hävitystä. Kovettamato materiaali: Käsittely vaarallisea jätteeä. Poltto vaarallise jättee käsittelyluva saaeessa laitoksessa. Vaihtoehtoie hävitystapa: Kovetettu/kovettuut materiaali: Hyväksytty (teollisuus)kaatopaikka. Kaatopaikkakelpoisuus selvitettävä ee hävitystä. Jäteluettelo (86/2015) sisältää soveltuvat jäteimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaa esisijaisesti jättee syy toimiala mukaisesti. *-merkityt imikkeet käsiteltävä vaarallisea jätteeä. Varmista oikea jäteluokitus ee tuottee/pakkaukse hävitystä. Tarvittaessa yhteys toimivaltaisee jätehuoltoviraomaisee. Suome 3M Oy o Suome Pakkauskierrätys RINKI Oy: jäse. Lisätietoja pakkauste hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta EY-jäteimike (tuote): * Kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aieista tai sisältävät iitä. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT VAK/ADR/IMDG/IATA: Ei rajoitettu eri kuljetusmuodoissa. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimeomaisesti aietta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösääökset tai -laisäädätö Syöpävaarallisuus Aieosa CAS-ro Luokitus Säädös Eugeoli Luokka 3: Ei luokiteltavissa. Kasaivälie syövätutkimuslaitos (IARC) Aieluettelot Yhteys valmistajaa/toimittajaa lisätietoja MEMNS (Kiia). Tiettyjä rajoituksia saattaa esiityä. Yhteys valmistajaa/tavaratoimittajaa lisätietoja CEPA Kemikaaliturvallisuusarvioiti Ei sovelleta. KOHTA 16. MUUT TIEDOT Luettelo H-lausekkeista H317 Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Lisäykset, poistot ja muutokset edellisee versioo: Kohta 3: Koostumus ja tiedot aieosista; tieto muutettu. Kohta 08: Altistumise raja-arvot-taulukko; tieto poistettu. Kohta 08: Altistumise raja-arvot-taulukko; tieto muutettu. Kohta 08: HTP-arvot; tieto poistettu. Kohta 08: STEL-arvot; tieto poistettu. Kohta 08: TWA-arvot; tieto poistettu. Kohta 11: Myrkyllisyytee liittyvät tiedot- taulukko; tieto muutettu. Sivu: 11 / 12

25 3M ESPE RELYX TEMP E NP Catalyst Kohta 11: Syöpää aiheuttavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Sukusoluje perimää vaurioittavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Lisäätymiselle vaaralliset vaikutukset-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Iho herkistymie-taulukko; tieto muutettu. Kohta 11: Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie-taulukko; tieto muutettu. Kohta 12: Myrkyllisyys vesieliöille (aieosat); tieto muutettu. Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu. Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu. Kohta 15: Syöpää aiheuttavat vaikutukset; tieto muutettu. Käyttöturvallisuustiedottee tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaa tietämyksemme mukaa julkaisupäiväää. Emme ole vastuussa mistää taloudellisesta vahigosta tai esie- tai hekilövahigosta, joka saattaa aiheutua se käyttämisestä (ellei laissa toisi säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhu kui käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuu tuottee käyttöö tai tilateisii, joissa tuotetta käytetää yhdessä muide materiaalie kassa. Näistä syistä o tärkeää, että asiakas selvittää itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuu käyttötarkoituksee. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa Sivu: 12 / 12

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M 8882 HIGH GEL REENTERABLE ENCAPSULANT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 3M SCOTCH-WELD 1022 Uiversal Adhesive Sprayable Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36816 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA PUTTY REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeud haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioimin ja/tai lataamin on sallittua ainoastaan 3M tuotteid käyttämistä vart, mikäli (1)

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 56660 3M ESPE RELYX TEMPORARY CEMENT NON-EUGENOL NP Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2014, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36816 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA PUTTY REFILL (BASE & CATALYST) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE DURELON Intro Kit Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE DIMENSION PENTA H QUICK REFILL (BASE & CATALYST) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: Meldonium impurity E CRS

: Meldonium impurity E CRS Julkaisupäivä: 07/02/2014 Päivitetty: 24/04/2015 Korvaa tiedotteen: 07/02/2014 Versio: 1.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE DIMENSION PENTA L REFILL (BASE & CATALYST) Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, Meguiar's, Ic. Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa Meguiar's, Ic. tuotteide käyttämistä varte,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 4910D/ 4911D/ 5914D/ 5915D 3M ESPE FILTEK SUPREME XTE UNIVERSAL RESTORATIVE DUAL SHADE KIT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE PERMADYNE PENTA L Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 18/06/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: EC24 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36816 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA PUTTY REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen laatijan tiedot KOTIMAINEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2017, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot