ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA"

Transkriptio

1 Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu Lappeenranta

2 ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Haluan kiittää Liikennevirastoa saamastani mahdollisuudesta tehdä tämä tutkimus. Julkisten toimitilojen hankinta oli mielenkiintoinen ja haastava tutkimusaihe. Suuri kiitos ohjaamisesta ja tutkimuksen tukemisesta kuuluvat kiinteistöpäällikkö Pekka Korhoselle, sekä koko hankkeen ohjausryhmälle. Tutkimus ei olisi onnistunut ilman asiantuntijahaastatteluja, joten haluan kiittää myös Senaatti-kiinteistöjä heidän tutkimukseni aihetta kohtaan osoittamastaan mielenkiinnosta. Lopuksi haluan vielä kiittää perhettäni ja lähiverkkoani kärsivällisyydestä ja tuesta koko tutkimusprosessin aikana. Apunne oli korvaamaton. Lappeenrannassa Heli Lattu

3 Tiivistelmä Tekijä: Tutkielman nimi: Tiedekunta: Pääaine: Lattu, Heli Alueellistettavien virastojen toimitilojen hankinta Kauppatieteet Hankintojen johtaminen Vuosi: 2011 Pro Gradu tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 113 sivua, 7 kuvaa, 13 taulukkoa ja 3 liitettä Tarkastajat: prof. Jukka Hallikas tutkijaopettaja Katrina Lintukangas Hakusanat: Keywords: julkinen hankinta, päätöksentekoprosessi, alueellistaminen, hankintalaki public procurement, decision-making process, localization, Public procurement law Tutkimus käsittelee julkisia toimitilahankintoja, alueellistamistoimia sekä päätöksentekoprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia julkisiin toimitilahankintoihin liittyvää lainsäädäntöä, toimintamalleja ja määritellä analyyttistä hierarkiaprosessia apuna käyttäen yhdelle valtion virastolle kokonaistaloudellisesti paras mahdollinen toimitila Lappeenrannasta. Tutkimuskohteena on Liikennevirasto, joka osittain alueellistetaan Lappeenrantaan. Kirjallisuuden pohjalta muodostetaan työn laaja teoriapohja, empiirinen aineisto puolestaan koostuu asiantuntija- ja yrityshaastatteluista. Työssä on esitelty lopuksi myös muutama mielenkiintoinen jatkotutkimuksen arvoinen aihe.

4 ABSTRACT Author: Title: Faculty: Major: Lattu, Heli Procurement of premises for public agency due to localization. LUT, School of Business Supply Management Year: 2011 Master s Thesis: Lappeenranta university of technology 113 pages, 7 figures, 13 tables and 3appendixes Examiners: prof. Jukka Hallikas associate prof. Katrina Lintukangas Keywords: public procurement, decision-making process, localization, Public procurement law This Master s Thesis deals with public procurement for premises, localization as a process and decision-making processes. The goal of the research is to study the legislation regulating public procurements, operation models and also to define the best possible solution for one public agency looking for premises using analytical hierarchy process. The research is done for Liikennevirasto who is partially localized in Lappeenranta in the next few years. The theoretical base is formed from literature, but also a research is made for closer observation of four public agencies that have already made their procurement for premises. The empirical data is gathered through interviews. The use of analytical hierarchy process enables easy decision-making process, problem formulation, finding alternative solutions and even group decisions. Finally some interesting topics for follow-up research are suggested.

5 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Työn taustaa Tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tavoitteet Tutkimusmenetelmät Keskeisimmät käsitteet Tutkimuksen rakenne ja viitekehys Alueellistaminen Taustaa ja lähtökohdat Tavoitteet ja periaatteet Nykytilanne ja keskeisimmät haasteet Alueellistaminen ja toimitilakysymykset Julkiset hankinnat Julkisen hankinnan määritelmä Julkisiin hankintoihin liittyvä lainsädäntö Hankintalainsäädännön tavoitteet ja keskeiset periaatteet Hankintalain soveltamisala Kilpailuttamisvelvoite ja kynnysarvot Julkinen hankintaprosessi Hankintamenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Suunnittelukilpailu Suorahankinta Muut hankintamenettelyt... 48

6 2 4.2 Julkisen hankintaprosessin kulku Hankinnasta ilmoittaminen Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen ja valinta Tarjouspyyntö Tarjousten vertaaminen ja hankinnasta päättäminen Päätöksestä valittaminen Sopimuksen laatiminen ja julkisuus Toimitilojen hankinta Senaatti-kiinteistöjen rooli Säätely, lähtökohdat ja tavoitteet Toimitilahankinnan eri vaiheet ja keskeiset toimijat Päätöksentekoprosessi Yleistä Analyyttinen hiearkiaprosessi (AHP) Expert Choice Esimerkkejä alueellistamistoimien vuoksi tapahtuneista toimitilahankinnoista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Maaseutuvirasto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Hallinnon tietotekniikkakeskus Yhteenveto Case Liikennevirasto Liikenneviraston esittely Liikenneviraston alueellistamisprosessi Liikenneviraston toimitilahankinta Vaihtoehdot Liikenneviraston lopullisiksi toimitiloiksi Lappeenrannassa Liikenneviraston asettamat kriteerit toimitiloille... 92

7 3 7.6 Kriteerien painotukset Tulosten analysointi ja johtopäätökset Yhteenveto Lähteet Liitteet

8 4 1. Johdanto Julkisten hankintojen merkitys on merkittävä sekä kansantaloudellisesti että EU:n sisällä. Suomessa tehtävien julkisten hankintojen vuotuinen arvo on noin 15 % bruttokansantuotteesta. Vuonna 2010 HILMA:ssa julkaistujen hankintailmoitusten kokonaismäärä oli kappaletta ja arvo euroa. Viimeisten kolmen vuoden aikana on hankintailmoitusten euromääräinen arvo ollut nousujohteinen. Ylivoimaisesti suurimpana hankintayksikkönä ovat olleet kunnat, kuntayhtymät sekä muut aluetason viranomaiset. (HILMA, 2011) Toimitilahankkeet muodostavat merkittävän osan julkisista hankinnoista. Yleensä toimitilakustannukset ovat viraston toiseksi suurin menoerä heti henkilöstömenojen jälkeen ja muodostaen näin % viraston keskimääräisistä kokonaistoimintamenoista. Julkiset toimitilahankinnat ovat tällä hetkellä tietynlaisessa murrostilanteessa ja sen vuoksi sekä mielenkiintoinen että ajankohtainen tutkimusaihe. Suomessa on ollut pitkät perinteet, jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien rakentaa näyttäviä valtion rakennuksia. Muun muassa Helsingin keskustan näyttävimmät rakennukset on rakennettu jo autonomian ajalla, jolloin on haluttu näyttää myös rakennuksien avulla Venäjän mahtia. Vuonna 2009 Suomeenkin vaikuttaneen taantuman seurauksena on valtion tehtävä mittavia, välttämättömiä säästöjä. Suomi on joutunut vuonna 2010 ottamaan 13 miljardia lisää velkaa valtiontalouden paikkaamiseen, ja tarvetta on 1,5 miljardin euron vähennyksille. Toimitila-asiat on myös otettu huomioon mahdollisten säästöjen kohteena ja tavoitteena onkin saada supistettua valtion toimitilamenoja huomattavasti. Säästöjen vuoksi on päätetty, ettei valtion virastojen toimitilojen tarvitse jatkossa sijaita kaupunkien ydinkeskustassa. Tulevaisuudessa on kaavailtu esimerkiksi ainoastaan ministeriöiden sijaintipaikan olevan Helsingin keskustassa, muiden virastojen paikka puolestaan on jatkossa

9 5 kauempana edullisimpien toimitilojen alueella. (Senaatti-kiinteistöt) Aikaisempaa tutkimusta toimitilahankinnoista ei juurikaan ole saatavilla. Myös tämän vuoksi ovat julkiset toimitilahankinnat mielenkiintoinen ja haastava tutkimuskohde. Alueellistamisen tämän hetkinen tilanne on myös tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen, sillä alueellistamistoimia on toteutettu jo usean hallituskauden ajan ja siten tuloksia alkaa jo olla nähtävillä. Osa tavoitteista on jo saavutettu, mutta lopullisiin tavoitteisiin yltäminen vaatii vielä lisätoimia. Haasteita ja lisätoimia tavoitteiden saavuttamiseksi riittää vielä tulevaisuudessakin. Alueellistamistoimet tekevät julkisista toimitilahankinnoista varsin haastavia, erityisesti niitä säätelevän lainsäädännön ja myös tilojen erityistarpeiden vuoksi. 1.1 Työn taustaa Tämä tutkimus tehtiin Liikennevirastolle, jossa parhaillaan on alueellistamisprosessi käynnissä. Liikenneviraston päätoimipaikka on sijoittunut Helsinkiin. Osa Liikennevirastosta tullaan alueellistamaan Lappeenrantaan vuosien aikana. Alueellistamisen johdosta nousee Liikenneviraston Lappeenrannan yksikön henkilöstömäärä vuoteen 2015 mennessä noin 160 henkilötyövuoteen. Jo tehtyjen selvitysten perusteella Liikennevirasto ei pysty sijoittumaan suoraan lopullisiin toimitiloihin, vaan tarvitaan väliaikaisia tiloja kunnes lopullinen toimitilaratkaisu saadaan aikaiseksi. Siirtymäkaudella Liikennevirasto tulee Lappeenrannassa toimimaan väliaikaisissa toimitiloissa, Skinnarilan Technopoliksessa. Liikenneviraston lopullinen toimitilahankinta on parhaillaan käynnissä Lappeenrannan alueella. Vaihtoehtoina on olemassa olevien toimitilojen vuokraus, korjaus Liikennevirastolle sopiviksi tai kokonaan uusien toimitilojen rakennutus. Sopivien toimitilojen etsintää tehdään yhteistyössä Senaattikiinteistöjen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa. Lisäksi hankkeessa on mukana Pöyry CM Oy konsultin roolissa. Tavoitteena olisi löytää

10 6 sopivat lopulliset toimitilat Liikennevirastolle Lappeenrannan keskustan alueelta siten, että ne olisi otettavissa käyttöön vuoden 2014 alussa. 1.2 Tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensin tutkia tarkemmin neljän jo alueellistetun valtion viraston toimitilahankintaprosessia. Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten toimitilahankinnat kokonaisuudessaan onnistuivat, ja oliko prosesseissa mitään yhtäläisyyksiä. Tutkimus suoritetaan haastatteluja apuna käyttäen. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa kuvataan Liikenneviraston nykytila sekä alueellistamisprosessin mukanaan tuomat vaatimukset ja paineet toimitilojen suhteen. Toimitilahankinnassa käytettävät kriteerit sekä niiden painotukset määritellään myös haastattelumenetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa myös kartoitetaan vaihtoehdot Liikenneviraston lopullisiksi toimitiloiksi Lappeenrannassa. Lopuksi testataan valittujen kriteerien toteutumista eri vaihtoehdoissa. Tuloksena on tarkoitus saada ehdotus siitä, mikä olisi näillä määrätyillä kriteereillä sekä niiden painotuksilla sopivin vaihtoehto Liikennevirastolle Lappeenrannan lopulliseksi toimitilaksi. Päätutkimuskysymykseksi muotoutuu siten: Mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin ja toiminnallisesti paras hankintavaihtoehto Liikennevirastolle Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi? Tutkimuksessa esiintyy myös muita tutkimuskysymyksiä, jotka jakaantuvat seuraavasti: Mitä ehtoja tai rajoituksia lainsäädäntö tuo julkisiin toimitilahankintoihin?

11 7 Esimerkkejä alueellistamistoimien vuoksi tapahtuneista toimitilahankinnoista. Mitkä ovat Liikennevirastolle tärkeimmät kriteerit sekä niiden painotukset Lappeenrannan lopullisten toimitilojen valinnan suhteen? Mitkä ovat sopivat toimitilavaihtoehdot Liikennevirastolle Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi? Muiden tutkimuskysymysten avulla on tarkoituksena avata ymmärrystä ja lainsäädännöllisiä reunaehtoja julkisiin toimitilahankintoihin, sekä eri päätöksentekoprosesseihin. Vertailupohjaa tutkimuksen tueksi puolestaan saadaan jo alueellistettujen virastojen toimitilahankintojen analysoinnista. Liikenneviraston määrittelemien kriteerien ja niiden painotusten avulla löydetään toimitilavaihtoehdoista kokonaistaloudellisesti sopivin vaihtoehto Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi. Näin päätutkimusongelmaan etsitään toimivaa ratkaisua osaongelmien kautta. Ensimmäiseen osaongelmaan etsitään vastauksia teorian pohjalta ottaen huomioon Liikenneviraston toimitilahankinnan erityistarpeet. Julkista toimitilahankintaa säätelee useita lakeja ja periaatepäätöksiä. Kokonaiskäsityksen muodostamiseksi ne on tarpeen käydä tyhjentävästi läpi. Toista osaongelmaa lähestytään empirian ja haastattelujen avulla. Myös kolmas ja neljäs osaongelma ratkaistaan haastatteluja apuna käyttäen. 1.3 Tutkimusmenetelmät Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia metodeja käyttäen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja aineisto kootaan luonnollisessa, todellisessa tilanteessa. Tutkimuksen tuloksena onkin pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa

12 8 olevia totuusväittämiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös suositaan ihmisiä tiedon keruun instrumentteina. Lisäksi laadullinen menetelmä mahdollistaa odottamattomien seikkojen esiin tulemisen ja paljastumisen sekä tutkimussuunnitelman uudelleen muotoilun tutkimuksen edetessä. Kohdejoukko valitaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisesti kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleisesti tehdään. (Hirsjärvi et al. 2003, ) Tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää jo alueellistettujen virastojen toimitilojen hankintaprosessia. Haluttiin tietää mitkä vaiheet prosessissa koettiin onnistuneiksi ja oliko hankinnoissa nähtävissä mitään yhteneväisyyksiä. Juuri laadullista menetelmää käyttäen oli mahdollista saada selville sellaista kohdevirastojen hiljaista tietoa toimitilojen hankintaprosessista, jota ei ole dokumentoitu. Tutkimus tehdään case yritykselle, jolloin myös tutkimus toteutetaan case tutkimuksena. Hirsjärven (2003, 123) mukaan tapaustutkimus on yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tapaustutkimuksen tyypillisimpiä piirteitä ovat muun muassa se että tutkimukseen valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia. Tutkimuksen kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö. Tavallisimmin yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä, josta yksittäis tapaus on osa. Tapaustutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä useita metodeja käyttäen, yleisimmin käytetään havainnointia, haastatteluja ja dokumentteja. Uusitalo (1991, 76) muistuttaa, että tapaustutkimus ei välttämättä ole puhtaasti kvalitatiivinen, vaan se voi käyttää hyväkseen myös kvantitatiivista informaatiota. Aineiston keruumenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin haastattelumenetelmää, joka on myös kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmä. Haastattelun suurena etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä

13 9 aineiston keruuta joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla ja myös vastaajat huomioon ottaen. Haastatteluaiheiden järjestyksen vaihtaminen on mahdollista, myös vastauksien tulkinnassa on enemmän mahdollisuuksia. (Hirsjärvi et al. 2003, 192) Tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmää käytettiin pääosin siksi, että haluttiin syventää jo olemassa olevia tietoja. Uskottiin myös, että henkilökohtaisia haastatteluja käyttäen on vastaajan helpompi avautua aiheesta ja kertoa laajemminkin kuin tutkija pystyy ennakoimaan. Haastattelumenetelmän etuna on myös se, että haastateltavia voi tavoittaa helposti vielä myöhemminkin, mikäli on tarpeen täydentää aineistoa taikka tehdä jonkinlainen seurantatutkimus. Tutkimuksessa käytettiin aineistona soveltuvin osin myös toimeksiantavan yrityksen asiakirjoja, kuten kokousten esityslistoja, muistioita sekä pöytäkirjoja. Neljän jo alueellistetun viraston toimitilahankinnan tarkastelu suoritettiin asiantuntijahaastattelun avulla. Senaatti-kiinteistöjen kontaktihenkilöä haastateltiin avointa haastattelumetodia hyväksikäyttäen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa käytettiin analyyttistä hierarkiaprosessia päätöksenteon tukena. Kriteeristön ja vaihtoehtojen painotuksessa käytettiin parivertailua, jolloin niistä oli käytännöllistä luoda kyselylomake. (Liitteenä 2) Tämän jälkeen tarkoituksena oli tehdä lomakkeen avulla strukturoitu haastattelu toimeksiantajan edustajalle. Käytännössä tutkimus suoritettiin kuitenkin siten, että tutkija teki kriteerien painotuksista ja vaihtoehtojen sopivuudesta eri kriteerit huomioon ottaen oman näkemyksen ja esitteli ne hankkeen ohjausryhmälle. Tutkimukselle haettiin validointia muokkaamalla tämän jälkeen painotuksia ja vaihtoehtojen sopivuuksia hankkeen ohjausryhmän esitysten mukaisesti kunnes kaikki olivat tulokseen tyytyväisiä.

14 Keskeisimmät käsitteet Tässä kappaleessa esitellään keskeisimmät tutkimuksessa esiintyvät peruskäsitteet. Tarkoituksena on avata lukijalle tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näin helpottaa tutkimuksessa esiintyvien aihepiirien ymmärrystä. Julkinen hankinta Julkisella hankinnalla tarkoitetaan valtion, kunnan ja kuntayhtymien, valtion liikelaitosten sekä muiden hankintayksiköiden oman organisaationsa ulkopuolella tekemiä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja. Julkisia hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista ja hankinnoissa tule noudattaa lainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja. Julkisten hankintojen säätelyn tavoitteena on julkisten varojen tehokas käyttö, markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun toteutuminen, julkisuus ja avoimuus sekä markkinoiden toiminnan edistäminen. (kunnat.net-kotisivu, 2010) Hankintayksikkö Hankintalakia sovelletaan vain hankintayksikön tekemään hankintaan. Hankintayksiköitä ovat valtio sekä kunnat toimielimineen, kuntayhtymät ja muut ylikansalliset toimielimet, evankelisluterilainen sekä ortodoksinen kirkko, valtion liikelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset. Lisäksi mikä tahansa hankinnan tekijä on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö aina, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta joltain edellä mainitulta hankintayksiköltä. (kunnat.net-kotisivu, 2010) Alueellistaminen

15 11 Alueellistaminen tarkoittaa valtion toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Valtion työpaikkoja alueellistamalla pyritään tasaamaan epätasapainoa, joka Suomen eri alueiden välillä vallitsee. Samalla kun eri alueille siirtyy uusia työpaikkoja, voidaan pääkaupungin ruuhkaisuutta helpottaa. Alueellistettujen organisaatioiden ja työpaikkojen toivotaan parantavan työllisyyttä ja myös muutoin edistävän alueellista kehitystä. Nykyinen alueellistamisohjelma on saanut alkunsa vuonna 1999 hallituksen toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena oli tehostaa aluepolitiikkaa ja seutuyhteistyötä. (Tarkastusvaliokunta, 2009, 2) Julkinen toimitilahankinta Julkista toimitilahankintaa säätelee tietyt lait ja säännökset. Hankintalaki ei koske toimitilan hankintaa vuokrattaessa tai ostettaessa toimitiloja olemassa olevilta markkinoilta. Hankintalakia ja sen menettelytapoja on noudatettava kuitenkin toimitilan merkittävän peruskorjauksen yhteydessä tai uudisrakennuksen rakennutuksen yhteydessä. Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, niin sanottu in-house yksikkö joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja toimitilojen vuokraamisesta. Valtion virastot voivat kääntyä Senaatti-kiinteistöjen asiantuntemuksen puoleen ilman kilpailuttamista, jolloin hankintojen katsotaan olevan inhouse hankintoja. Virastot voivat hoitaa toimitilahankintansa halutessaan myös itsenäisesti, ilman Senaatti-kiinteistöjen apua. (Valtiovarainministeriö 2007, ) 1.5 Tutkimuksen rakenne ja viitekehys Tutkimus rakentuu johdannosta, neljästä teoriaosuudesta ja kahdesta empiirisestä osiosta. Toinen empiirinen osio muodostuu vertailukohteista kerätystä aineistosta ja toinen toimeksiantajalta

16 12 kerätystä empiirisestä materiaalista. Johdanto (kappale 1) on johdatusta tutkimuksen aihepiiriin. Johdannossa esitellään tarkemmin tutkimuksen taustoja, tutkimusongelmat, tutkimusmenetelmiä, keskeisiä käsitteitä sekä tutkimuksen rakennetta. Kappaleessa kaksi käsitellään työn taustalla esiintyvää alueellistamisen käsitettä, sen taustaa, lähtökohtia, nykytilannetta sekä keskeisimpiä tavoitteita. Kappaleessa käydään läpi myös alueellistamisen vaikutukset toimitilakysymyksiin. Kappaleessa kolme käsitellään julkisen hankinnan käsitettä tarkemmin sekä myös siihen liittyvää lainsäädäntöä. Julkinen hankintaprosessi eri hankintamenettelyineen esitellään seuraavassa kappaleessa (kappale 4). Tässä kappaleessa käydään läpi myös tarkemmin julkisen toimitilahankinnan erityispiirteitä. Päätöksentekoprosessia yleensä ja tässä tutkimuksessa käytettävää analyyttistä hierarkiaprosessia on kuvattu tarkemmin kappaleessa viisi. Kappaleet kuusi ja seitsemän muodostavat työn varsinaisen empiirisen osuuden. Neljän eri valtion jo alueellistetun viraston toimitilahankintaa on tutkittu kappaleessa kuusi. Vertailu on toteutettu asiantuntijahaastattelulla Senaatti-kiinteistöissä ja yhteenvedossa on pohdittu löytyykö eri virastojen toimitilahankinnoissa yhteneväistä linjaa tai tapaa. Kappaleessa seitsemän on esitelty Liikennevirasto, sen alueellistamiseen liittyvä toimitilahankinta, sekä suoritettu tutkimus kokonaistaloudellisesti parhaan toimitilavaihtoehdon löytämiseksi. Tutkimus on suoritettu haastattelumenetelmää käyttäen, myös tutkimuksen tulokset esitellään kappaleen lopussa. Kappale kahdeksan on yhteenveto tutkimuksesta.

17 13 KUVA 1: Työn rakenne 2. Alueellistaminen Alueellistaminen tarkoittaa valtion toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Alueellistamista säätelevät ensisijaisesti laki (362/2002) ja valtioneuvoston asetus (567/2002) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta. Näitä säädöksiä täydentävät valtioneuvoston ohje ( ) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja käsittelystä sekä valtioneuvoston periaatepäätös ( ) valtion toimintojen sijoittamisen strategiasta. (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 20) Periaatepäätöksessä käsitellään toimintojen sijoittamisen nykytilaa,

18 14 toimintaympäristön muutoksia, strategisia tavoitteita, sijoittamisen yleisiä periaatteita sekä sijoittamisen suunnittelua ja toteuttamistapoja. (Tarkastusvaliokunta, 2008, 5) 2.1 Taustaa ja lähtökohdat Suomen nykyinen alueellistamisohjelma on saanut alkunsa vuonna 1999 hallituksen toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena oli tehostaa aluepolitiikkaa ja seutuyhteistyötä. Nykymuotoinen alueellistaminen alkoi Paavo Lipposen II hallituksen iltakoulupäätöksen pohjalta , jolloin hallitus määritteli toimenpiteet aluepolitiikan ja seutuyhteistyön tehostamiseksi. Laki (362/2002) ja valtioneuvoston asetus (567/2002, muutettu 201/2006 ja 349/2008) tulivat voimaan vuonna (Tarkastusvaliokunta, 2009, 2) Hyväksyessään kyseisen lain eduskunta edellytti, että yksikköjen ja toimintojen sijoittamispäätöksessä painotetaan erityisesti alueellisia näkökohtia ja vaikutuksia. Paavo Lipposen II hallitus hyväksyi kannanoton valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamisen jatkamisesta. Tämä iltakoulupäätös sisältää laajan toimenpideohjelman. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 6) Alueellistaminen on yksi hallinnon ja alueiden kehittämisen painopisteitä myös Matti Vanhasen II hallituskaudella. Alueellistamista jatketaan hallitusohjelman ( ) ja hallituksen iltakoulukannanoton ( ) mukaisesti siten, että päätökset on tehty vuoteen 2011 ja toteutukset vuoteen 2015 mennessä. Myös Vanhasen I hallitusohjelmassa on todettu, että valtion toimien sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle toteutetaan maan tasapainoista kehitystä edistäen, alueiden olemassa olevia vahvuuksien hyödyntäen ja tukien. Hallitus jatkaa valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamista käyttäen hyväksi myös valtion keskushallinnon uudistamisen ja henkilöstön poistuman suomat mahdollisuudet. Valtion toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan edelleen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle valtioneuvoston

19 15 periaatepäätöksen ( ) pohjalta (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 13; Tarkastusvaliokunta, 2008, 66). Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva-raportin mukaan pääkaupunkiseudun väestö kasvaisi voimakkaasti lähitulevaisuudessa, vuoteen 2025 mennessä pääkaupunkiseudun väestö kasvaisi jopa henkilöllä. Tämän kaltainen massamuutto johtaisi työvoimapulaan, asuntopulaan sekä muihin ruuhkautumisesta seuraaviin ongelmiin. Myöskään ikä- ja sukupuolirakenteet eivät olisi enää tasapainossa. Tämä olisi seurausta voimakkaasta työpaikkojen ja ihmisten ruuhkautumisesta pääkaupunkiseudulle. Vastaavasti Suomen muilla alueilla esiintyy samanaikaisesti päin vastaisia ongelmia, kuten työttömyyttä. Hallitusohjelman mukaan hallitus harjoittaa sosiaaliseen ja alueelliseen tasapainoon tähtäävää politiikkaa. Alueellistamisen toimin pyritään vaikuttamaan tähän kehitykseen. Pääkaupungille suuntautuvaa muuttoliikennettä pyritään hidastamaan ja vastaavasti aktivoimaan työpaikkakehitystä maakunnissa puuttumalla valtion työpaikkojen alueelliseen jakaumaan. Olemassa olevan alue- ja yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen eri puolilla maata vähentäisi myös tarvetta laajoihin investointeihin pääkaupunkiseudulla ja alentaisi kustannuspaineita. (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 22-23) Lähtökohdat alueellistamiselle ovat siten löydettävissä sekä valtion työpaikkojen voimakkaassa keskittymisessä pääkaupunkiseudulle että työllisyystilanteen suuressa aluekohtaisessa vaihtelussa. Alueellistamisen piiriin kuuluvat kaikki valtion omat toiminnot ja yksiköt kun niitä laajennetaan tai uudistetaan niiden organisaatiomuodosta riippumatta. Alueellistamisen toteuttamissuunnitelman mukaan hallitus toteuttaa Paavo Lipposen II hallituksen hyväksymän toimintaohjelman mukaiset alueellistamistoimet ja jatkoselvitykset. Hallitus laatii myös ohjelmansa mukaisen alueellistamisen pitkäjänteisen ohjelman, jonka alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä

20 16 valmistelee. Lisäksi aina valtion uutta toimintoa perustettaessa, taikka olemassa olevaa laajennettaessa tai uudistettaessa, selvitetään mahdollisuudet sijoittaa se pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Valtion keskushallinnon virastojen osalta tätä edellyttää jo voimassa oleva alueellistamislainsäädäntö. Alueellistamisessa kullekin toiminnolle etsitään ympäristö, jossa toiminta ja ympäristö tukevat hyvin toisiaan. Alueellistamisella voidaan edistää myös kuntaliitoksia ja kuntien seutuyhteistyötä, aluekeskusten kehittämistä sekä osaamiskeskusten kehittämistä ja muuta osaamisen laajaa alueellista hyödyntämistä (Valtioneuvoston tiivistelmä, 2004, 7, 9-10). Alueellistamisessa voidaan päätyä myös kokonaisen viraston, laitoksen tai muun organisaation sijoittamiseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle kun siihen on toiminnalliset edellytykset voimassa. Siirrettäessä toimintoja ja yksiköitä pääkaupunkiseudulta maan muihin osiin käytetään tarvittaessa riittävän pitkiä siirtymäaikoja. Tämä voi olla tarpeen taloudellisista ja henkilöstöpoliittisista syistä sekä joskus myös toiminnallisista syistä. Toimintoja ja yksiköitä alueellistettaessa edellytetään toimintatapojen rationalisointia niin, että tuottavuus nousee. Tähän on alueellistamisen yhteydessä hyvät mahdollisuudet, koska organisaatiorakennetta joudutaan joka tapauksessa uudistamaan ja palkkaamaan jopa uusia ihmisiä. Alueellistamisohjelmaa laadittaessa selvitetään myös toimenpiteen taloudelliset vaikutukset. Ohjelmaa toteutetaan myös noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vakinaista henkilökuntaa ei velvoiteta muuttamaan toiselle paikkakunnalle vaan henkilöstön palvelusuhteen jatkuvuus valtiolla turvataan ja nykyisten tehtävien taso pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 9-10)

21 Tavoitteet ja periaatteet Alueellistamisen tavoitteet voidaan tiivistää alueellistamislainsäädännön, Matti Vanhasen Hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan pohjalta. Yleisiä tavoitteita ovat aluerakenteen tasapainottaminen, alueiden kilpailukyvyn parantaminen, valtion toimintoja tukeva vuorovaikutteinen toimintaympäristö ja pätevän henkilöstön saaminen valtion tehtäviin. Valtion toimintojen ja yksikköjen alueellistamisen velvoittavuustavoitteita puolestaan ovat valtion tehtävien ja tuloksellisuuden turvaaminen sekä tasapainoisen alueellisen kehityksen ja työllisyyden tukeminen maan eri osissa. Sijoittamisella ja siihen liittyvällä toimintatapojen uudistamisella edistetään toiminnan tuottavuutta. Sijoittamisella helpotetaan myös pätevän työvoiman saantia valtion palvelukseen sekä edistetään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta, ja myös alueyksiköiden yhteistyötä. Alueellistaminen vahvistaa aluekeskuksia ja aluetalouksia purkaen samalla pääkaupunkiseudun kasvupaineita. Alueellistaminen myös tukee alueellista erikoistumista, alueiden osaamista sekä olemassa olevia ja syntyviä eri alojen osaamis- ja toimintokeskittymiä. Näin maan eri osiin muodostuu eri osaamis- ja tehtäväalojen kansainvälisesti kilpailukykyisiä keskuksia. Valtion toimintojen ja yksiköiden alueellistamisella on myös taloudellisia vaikutuksia. Näitä ovat kokonaistaloudelliset hyödyt, aluetalouksien vahvistaminen, toimintojen tuottavuuden nousu sekä pidemmällä aikavälillä myös välittömät valtiontaloudelliset hyödyt (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 14). Alueellistamisen määrällisenä tavoitteena on työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutuneina vuoteen 2015 mennessä (Alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä, 2010, 1) Periaatepäätöksen mukaan sijoittamisen keskeisiä periaatteita ovat se, että toimintojen alueellisella sijoittamisella tuetaan aluekehityksen tavoitteita ja niiden pohjalta tehtyjä hallituksen päätöksiä. Sijoittamalla

22 18 valtion työpaikkoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle parannetaan tuotannon, työllisyyden sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen alueellista tasapainoa ja tuetaan myös kohdealueen kasvuedellytyksiä. Sijoittamisvaihtoehdot tullaan valitsemaan niin, että ne tukevat organisaation toimintaa. Organisaation toiminnan kannalta tärkeää on, että uusi paikkakunta tarjoaa riittävän monipuolisen toimintaympäristön. Tämän vuoksi toimintoja sijoitetaan pääasiassa ensisijaisesti kasvukeskuksiin ja maakuntien keskuspaikkakunnille. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 6) Pääkaupunkiseudulla, jonka ulkopuolelle toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan, tarkoitetaan ohjelmassa alueellistamislainsäädännön mukaisesti Helsingin seutukuntaa, eli Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisen, Keravan ja Vantaan kaupunkeja sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Siuntion ja Tuusulan kuntia. Toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan maan eri osiin ja eri seuduille tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Toimenpiteitä kohdennetaan aluekeskuksiin kaikkialla maassa. Isot yliopistokaupungit tulevat kysymykseen sijoituspaikkakuntana erityisesti toiminnallisten näkökohtien puolesta. Aluekeskuksia pienemmät keskukset voivat myös tulla kyseeseen poikkeustapauksissa, erityisten syiden johdosta. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 9-10) 2.3 Nykytilanne ja keskeisimmät haasteet Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on todennut ministeriöiden laatiman alueellistamisselvitysten riittävän toteutuessaan vain hallituksen asettaman tavoitteen alarajan saavuttamiseen. Tämän vuoksi täytyy kaikkien ministeriöiden jatkossa näiden lisäksi käyttää hyväksi erityisesti hallinnonalansa toimintojen uudelleen organisoinnin avaamat alueellistamismahdollisuudet. Valtiovarainministeriö antoi ohjeen alueellistamisen kokonaissuunnitelman laatimisesta. Tässä suunnitelmassa ministeriöiden tuli laatia olemassa olevista ja potentiaalisista

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 18.12.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Viitasaaren kolmessa (3) kohteessa, Miekkarinteen- ja Tuulentuvan päiväkodeissa sekä kuntoutumiskoti Miekussa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Taustaa EU:n julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit uudistettiin

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kumppanuuden juridiikkaa

Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuusseminaari Kuntatalo 14.10.2015 Katariina Huikko Johtava lakimies Kumppanuus, mitä se on? Erilaiset järjestelyt julkisen ja yksityisen toimijan välillä Voi olla muodoltaan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

IPT-hankkeen 7. Työpaja

IPT-hankkeen 7. Työpaja IPT-hankkeen 7. Työpaja Hankintalain uudistamisen tilannekatsaus Helsinki 15.3.2016 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot