ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA"

Transkriptio

1 Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu Lappeenranta

2 ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Haluan kiittää Liikennevirastoa saamastani mahdollisuudesta tehdä tämä tutkimus. Julkisten toimitilojen hankinta oli mielenkiintoinen ja haastava tutkimusaihe. Suuri kiitos ohjaamisesta ja tutkimuksen tukemisesta kuuluvat kiinteistöpäällikkö Pekka Korhoselle, sekä koko hankkeen ohjausryhmälle. Tutkimus ei olisi onnistunut ilman asiantuntijahaastatteluja, joten haluan kiittää myös Senaatti-kiinteistöjä heidän tutkimukseni aihetta kohtaan osoittamastaan mielenkiinnosta. Lopuksi haluan vielä kiittää perhettäni ja lähiverkkoani kärsivällisyydestä ja tuesta koko tutkimusprosessin aikana. Apunne oli korvaamaton. Lappeenrannassa Heli Lattu

3 Tiivistelmä Tekijä: Tutkielman nimi: Tiedekunta: Pääaine: Lattu, Heli Alueellistettavien virastojen toimitilojen hankinta Kauppatieteet Hankintojen johtaminen Vuosi: 2011 Pro Gradu tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 113 sivua, 7 kuvaa, 13 taulukkoa ja 3 liitettä Tarkastajat: prof. Jukka Hallikas tutkijaopettaja Katrina Lintukangas Hakusanat: Keywords: julkinen hankinta, päätöksentekoprosessi, alueellistaminen, hankintalaki public procurement, decision-making process, localization, Public procurement law Tutkimus käsittelee julkisia toimitilahankintoja, alueellistamistoimia sekä päätöksentekoprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia julkisiin toimitilahankintoihin liittyvää lainsäädäntöä, toimintamalleja ja määritellä analyyttistä hierarkiaprosessia apuna käyttäen yhdelle valtion virastolle kokonaistaloudellisesti paras mahdollinen toimitila Lappeenrannasta. Tutkimuskohteena on Liikennevirasto, joka osittain alueellistetaan Lappeenrantaan. Kirjallisuuden pohjalta muodostetaan työn laaja teoriapohja, empiirinen aineisto puolestaan koostuu asiantuntija- ja yrityshaastatteluista. Työssä on esitelty lopuksi myös muutama mielenkiintoinen jatkotutkimuksen arvoinen aihe.

4 ABSTRACT Author: Title: Faculty: Major: Lattu, Heli Procurement of premises for public agency due to localization. LUT, School of Business Supply Management Year: 2011 Master s Thesis: Lappeenranta university of technology 113 pages, 7 figures, 13 tables and 3appendixes Examiners: prof. Jukka Hallikas associate prof. Katrina Lintukangas Keywords: public procurement, decision-making process, localization, Public procurement law This Master s Thesis deals with public procurement for premises, localization as a process and decision-making processes. The goal of the research is to study the legislation regulating public procurements, operation models and also to define the best possible solution for one public agency looking for premises using analytical hierarchy process. The research is done for Liikennevirasto who is partially localized in Lappeenranta in the next few years. The theoretical base is formed from literature, but also a research is made for closer observation of four public agencies that have already made their procurement for premises. The empirical data is gathered through interviews. The use of analytical hierarchy process enables easy decision-making process, problem formulation, finding alternative solutions and even group decisions. Finally some interesting topics for follow-up research are suggested.

5 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Työn taustaa Tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tavoitteet Tutkimusmenetelmät Keskeisimmät käsitteet Tutkimuksen rakenne ja viitekehys Alueellistaminen Taustaa ja lähtökohdat Tavoitteet ja periaatteet Nykytilanne ja keskeisimmät haasteet Alueellistaminen ja toimitilakysymykset Julkiset hankinnat Julkisen hankinnan määritelmä Julkisiin hankintoihin liittyvä lainsädäntö Hankintalainsäädännön tavoitteet ja keskeiset periaatteet Hankintalain soveltamisala Kilpailuttamisvelvoite ja kynnysarvot Julkinen hankintaprosessi Hankintamenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Suunnittelukilpailu Suorahankinta Muut hankintamenettelyt... 48

6 2 4.2 Julkisen hankintaprosessin kulku Hankinnasta ilmoittaminen Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen ja valinta Tarjouspyyntö Tarjousten vertaaminen ja hankinnasta päättäminen Päätöksestä valittaminen Sopimuksen laatiminen ja julkisuus Toimitilojen hankinta Senaatti-kiinteistöjen rooli Säätely, lähtökohdat ja tavoitteet Toimitilahankinnan eri vaiheet ja keskeiset toimijat Päätöksentekoprosessi Yleistä Analyyttinen hiearkiaprosessi (AHP) Expert Choice Esimerkkejä alueellistamistoimien vuoksi tapahtuneista toimitilahankinnoista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Maaseutuvirasto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Hallinnon tietotekniikkakeskus Yhteenveto Case Liikennevirasto Liikenneviraston esittely Liikenneviraston alueellistamisprosessi Liikenneviraston toimitilahankinta Vaihtoehdot Liikenneviraston lopullisiksi toimitiloiksi Lappeenrannassa Liikenneviraston asettamat kriteerit toimitiloille... 92

7 3 7.6 Kriteerien painotukset Tulosten analysointi ja johtopäätökset Yhteenveto Lähteet Liitteet

8 4 1. Johdanto Julkisten hankintojen merkitys on merkittävä sekä kansantaloudellisesti että EU:n sisällä. Suomessa tehtävien julkisten hankintojen vuotuinen arvo on noin 15 % bruttokansantuotteesta. Vuonna 2010 HILMA:ssa julkaistujen hankintailmoitusten kokonaismäärä oli kappaletta ja arvo euroa. Viimeisten kolmen vuoden aikana on hankintailmoitusten euromääräinen arvo ollut nousujohteinen. Ylivoimaisesti suurimpana hankintayksikkönä ovat olleet kunnat, kuntayhtymät sekä muut aluetason viranomaiset. (HILMA, 2011) Toimitilahankkeet muodostavat merkittävän osan julkisista hankinnoista. Yleensä toimitilakustannukset ovat viraston toiseksi suurin menoerä heti henkilöstömenojen jälkeen ja muodostaen näin % viraston keskimääräisistä kokonaistoimintamenoista. Julkiset toimitilahankinnat ovat tällä hetkellä tietynlaisessa murrostilanteessa ja sen vuoksi sekä mielenkiintoinen että ajankohtainen tutkimusaihe. Suomessa on ollut pitkät perinteet, jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien rakentaa näyttäviä valtion rakennuksia. Muun muassa Helsingin keskustan näyttävimmät rakennukset on rakennettu jo autonomian ajalla, jolloin on haluttu näyttää myös rakennuksien avulla Venäjän mahtia. Vuonna 2009 Suomeenkin vaikuttaneen taantuman seurauksena on valtion tehtävä mittavia, välttämättömiä säästöjä. Suomi on joutunut vuonna 2010 ottamaan 13 miljardia lisää velkaa valtiontalouden paikkaamiseen, ja tarvetta on 1,5 miljardin euron vähennyksille. Toimitila-asiat on myös otettu huomioon mahdollisten säästöjen kohteena ja tavoitteena onkin saada supistettua valtion toimitilamenoja huomattavasti. Säästöjen vuoksi on päätetty, ettei valtion virastojen toimitilojen tarvitse jatkossa sijaita kaupunkien ydinkeskustassa. Tulevaisuudessa on kaavailtu esimerkiksi ainoastaan ministeriöiden sijaintipaikan olevan Helsingin keskustassa, muiden virastojen paikka puolestaan on jatkossa

9 5 kauempana edullisimpien toimitilojen alueella. (Senaatti-kiinteistöt) Aikaisempaa tutkimusta toimitilahankinnoista ei juurikaan ole saatavilla. Myös tämän vuoksi ovat julkiset toimitilahankinnat mielenkiintoinen ja haastava tutkimuskohde. Alueellistamisen tämän hetkinen tilanne on myös tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen, sillä alueellistamistoimia on toteutettu jo usean hallituskauden ajan ja siten tuloksia alkaa jo olla nähtävillä. Osa tavoitteista on jo saavutettu, mutta lopullisiin tavoitteisiin yltäminen vaatii vielä lisätoimia. Haasteita ja lisätoimia tavoitteiden saavuttamiseksi riittää vielä tulevaisuudessakin. Alueellistamistoimet tekevät julkisista toimitilahankinnoista varsin haastavia, erityisesti niitä säätelevän lainsäädännön ja myös tilojen erityistarpeiden vuoksi. 1.1 Työn taustaa Tämä tutkimus tehtiin Liikennevirastolle, jossa parhaillaan on alueellistamisprosessi käynnissä. Liikenneviraston päätoimipaikka on sijoittunut Helsinkiin. Osa Liikennevirastosta tullaan alueellistamaan Lappeenrantaan vuosien aikana. Alueellistamisen johdosta nousee Liikenneviraston Lappeenrannan yksikön henkilöstömäärä vuoteen 2015 mennessä noin 160 henkilötyövuoteen. Jo tehtyjen selvitysten perusteella Liikennevirasto ei pysty sijoittumaan suoraan lopullisiin toimitiloihin, vaan tarvitaan väliaikaisia tiloja kunnes lopullinen toimitilaratkaisu saadaan aikaiseksi. Siirtymäkaudella Liikennevirasto tulee Lappeenrannassa toimimaan väliaikaisissa toimitiloissa, Skinnarilan Technopoliksessa. Liikenneviraston lopullinen toimitilahankinta on parhaillaan käynnissä Lappeenrannan alueella. Vaihtoehtoina on olemassa olevien toimitilojen vuokraus, korjaus Liikennevirastolle sopiviksi tai kokonaan uusien toimitilojen rakennutus. Sopivien toimitilojen etsintää tehdään yhteistyössä Senaattikiinteistöjen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa. Lisäksi hankkeessa on mukana Pöyry CM Oy konsultin roolissa. Tavoitteena olisi löytää

10 6 sopivat lopulliset toimitilat Liikennevirastolle Lappeenrannan keskustan alueelta siten, että ne olisi otettavissa käyttöön vuoden 2014 alussa. 1.2 Tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensin tutkia tarkemmin neljän jo alueellistetun valtion viraston toimitilahankintaprosessia. Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten toimitilahankinnat kokonaisuudessaan onnistuivat, ja oliko prosesseissa mitään yhtäläisyyksiä. Tutkimus suoritetaan haastatteluja apuna käyttäen. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa kuvataan Liikenneviraston nykytila sekä alueellistamisprosessin mukanaan tuomat vaatimukset ja paineet toimitilojen suhteen. Toimitilahankinnassa käytettävät kriteerit sekä niiden painotukset määritellään myös haastattelumenetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa myös kartoitetaan vaihtoehdot Liikenneviraston lopullisiksi toimitiloiksi Lappeenrannassa. Lopuksi testataan valittujen kriteerien toteutumista eri vaihtoehdoissa. Tuloksena on tarkoitus saada ehdotus siitä, mikä olisi näillä määrätyillä kriteereillä sekä niiden painotuksilla sopivin vaihtoehto Liikennevirastolle Lappeenrannan lopulliseksi toimitilaksi. Päätutkimuskysymykseksi muotoutuu siten: Mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin ja toiminnallisesti paras hankintavaihtoehto Liikennevirastolle Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi? Tutkimuksessa esiintyy myös muita tutkimuskysymyksiä, jotka jakaantuvat seuraavasti: Mitä ehtoja tai rajoituksia lainsäädäntö tuo julkisiin toimitilahankintoihin?

11 7 Esimerkkejä alueellistamistoimien vuoksi tapahtuneista toimitilahankinnoista. Mitkä ovat Liikennevirastolle tärkeimmät kriteerit sekä niiden painotukset Lappeenrannan lopullisten toimitilojen valinnan suhteen? Mitkä ovat sopivat toimitilavaihtoehdot Liikennevirastolle Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi? Muiden tutkimuskysymysten avulla on tarkoituksena avata ymmärrystä ja lainsäädännöllisiä reunaehtoja julkisiin toimitilahankintoihin, sekä eri päätöksentekoprosesseihin. Vertailupohjaa tutkimuksen tueksi puolestaan saadaan jo alueellistettujen virastojen toimitilahankintojen analysoinnista. Liikenneviraston määrittelemien kriteerien ja niiden painotusten avulla löydetään toimitilavaihtoehdoista kokonaistaloudellisesti sopivin vaihtoehto Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi. Näin päätutkimusongelmaan etsitään toimivaa ratkaisua osaongelmien kautta. Ensimmäiseen osaongelmaan etsitään vastauksia teorian pohjalta ottaen huomioon Liikenneviraston toimitilahankinnan erityistarpeet. Julkista toimitilahankintaa säätelee useita lakeja ja periaatepäätöksiä. Kokonaiskäsityksen muodostamiseksi ne on tarpeen käydä tyhjentävästi läpi. Toista osaongelmaa lähestytään empirian ja haastattelujen avulla. Myös kolmas ja neljäs osaongelma ratkaistaan haastatteluja apuna käyttäen. 1.3 Tutkimusmenetelmät Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia metodeja käyttäen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja aineisto kootaan luonnollisessa, todellisessa tilanteessa. Tutkimuksen tuloksena onkin pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa

12 8 olevia totuusväittämiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös suositaan ihmisiä tiedon keruun instrumentteina. Lisäksi laadullinen menetelmä mahdollistaa odottamattomien seikkojen esiin tulemisen ja paljastumisen sekä tutkimussuunnitelman uudelleen muotoilun tutkimuksen edetessä. Kohdejoukko valitaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisesti kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleisesti tehdään. (Hirsjärvi et al. 2003, ) Tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää jo alueellistettujen virastojen toimitilojen hankintaprosessia. Haluttiin tietää mitkä vaiheet prosessissa koettiin onnistuneiksi ja oliko hankinnoissa nähtävissä mitään yhteneväisyyksiä. Juuri laadullista menetelmää käyttäen oli mahdollista saada selville sellaista kohdevirastojen hiljaista tietoa toimitilojen hankintaprosessista, jota ei ole dokumentoitu. Tutkimus tehdään case yritykselle, jolloin myös tutkimus toteutetaan case tutkimuksena. Hirsjärven (2003, 123) mukaan tapaustutkimus on yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tapaustutkimuksen tyypillisimpiä piirteitä ovat muun muassa se että tutkimukseen valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia. Tutkimuksen kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö. Tavallisimmin yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä, josta yksittäis tapaus on osa. Tapaustutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä useita metodeja käyttäen, yleisimmin käytetään havainnointia, haastatteluja ja dokumentteja. Uusitalo (1991, 76) muistuttaa, että tapaustutkimus ei välttämättä ole puhtaasti kvalitatiivinen, vaan se voi käyttää hyväkseen myös kvantitatiivista informaatiota. Aineiston keruumenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin haastattelumenetelmää, joka on myös kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmä. Haastattelun suurena etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä

13 9 aineiston keruuta joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla ja myös vastaajat huomioon ottaen. Haastatteluaiheiden järjestyksen vaihtaminen on mahdollista, myös vastauksien tulkinnassa on enemmän mahdollisuuksia. (Hirsjärvi et al. 2003, 192) Tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmää käytettiin pääosin siksi, että haluttiin syventää jo olemassa olevia tietoja. Uskottiin myös, että henkilökohtaisia haastatteluja käyttäen on vastaajan helpompi avautua aiheesta ja kertoa laajemminkin kuin tutkija pystyy ennakoimaan. Haastattelumenetelmän etuna on myös se, että haastateltavia voi tavoittaa helposti vielä myöhemminkin, mikäli on tarpeen täydentää aineistoa taikka tehdä jonkinlainen seurantatutkimus. Tutkimuksessa käytettiin aineistona soveltuvin osin myös toimeksiantavan yrityksen asiakirjoja, kuten kokousten esityslistoja, muistioita sekä pöytäkirjoja. Neljän jo alueellistetun viraston toimitilahankinnan tarkastelu suoritettiin asiantuntijahaastattelun avulla. Senaatti-kiinteistöjen kontaktihenkilöä haastateltiin avointa haastattelumetodia hyväksikäyttäen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa käytettiin analyyttistä hierarkiaprosessia päätöksenteon tukena. Kriteeristön ja vaihtoehtojen painotuksessa käytettiin parivertailua, jolloin niistä oli käytännöllistä luoda kyselylomake. (Liitteenä 2) Tämän jälkeen tarkoituksena oli tehdä lomakkeen avulla strukturoitu haastattelu toimeksiantajan edustajalle. Käytännössä tutkimus suoritettiin kuitenkin siten, että tutkija teki kriteerien painotuksista ja vaihtoehtojen sopivuudesta eri kriteerit huomioon ottaen oman näkemyksen ja esitteli ne hankkeen ohjausryhmälle. Tutkimukselle haettiin validointia muokkaamalla tämän jälkeen painotuksia ja vaihtoehtojen sopivuuksia hankkeen ohjausryhmän esitysten mukaisesti kunnes kaikki olivat tulokseen tyytyväisiä.

14 Keskeisimmät käsitteet Tässä kappaleessa esitellään keskeisimmät tutkimuksessa esiintyvät peruskäsitteet. Tarkoituksena on avata lukijalle tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näin helpottaa tutkimuksessa esiintyvien aihepiirien ymmärrystä. Julkinen hankinta Julkisella hankinnalla tarkoitetaan valtion, kunnan ja kuntayhtymien, valtion liikelaitosten sekä muiden hankintayksiköiden oman organisaationsa ulkopuolella tekemiä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja. Julkisia hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista ja hankinnoissa tule noudattaa lainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja. Julkisten hankintojen säätelyn tavoitteena on julkisten varojen tehokas käyttö, markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun toteutuminen, julkisuus ja avoimuus sekä markkinoiden toiminnan edistäminen. (kunnat.net-kotisivu, 2010) Hankintayksikkö Hankintalakia sovelletaan vain hankintayksikön tekemään hankintaan. Hankintayksiköitä ovat valtio sekä kunnat toimielimineen, kuntayhtymät ja muut ylikansalliset toimielimet, evankelisluterilainen sekä ortodoksinen kirkko, valtion liikelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset. Lisäksi mikä tahansa hankinnan tekijä on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö aina, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta joltain edellä mainitulta hankintayksiköltä. (kunnat.net-kotisivu, 2010) Alueellistaminen

15 11 Alueellistaminen tarkoittaa valtion toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Valtion työpaikkoja alueellistamalla pyritään tasaamaan epätasapainoa, joka Suomen eri alueiden välillä vallitsee. Samalla kun eri alueille siirtyy uusia työpaikkoja, voidaan pääkaupungin ruuhkaisuutta helpottaa. Alueellistettujen organisaatioiden ja työpaikkojen toivotaan parantavan työllisyyttä ja myös muutoin edistävän alueellista kehitystä. Nykyinen alueellistamisohjelma on saanut alkunsa vuonna 1999 hallituksen toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena oli tehostaa aluepolitiikkaa ja seutuyhteistyötä. (Tarkastusvaliokunta, 2009, 2) Julkinen toimitilahankinta Julkista toimitilahankintaa säätelee tietyt lait ja säännökset. Hankintalaki ei koske toimitilan hankintaa vuokrattaessa tai ostettaessa toimitiloja olemassa olevilta markkinoilta. Hankintalakia ja sen menettelytapoja on noudatettava kuitenkin toimitilan merkittävän peruskorjauksen yhteydessä tai uudisrakennuksen rakennutuksen yhteydessä. Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, niin sanottu in-house yksikkö joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja toimitilojen vuokraamisesta. Valtion virastot voivat kääntyä Senaatti-kiinteistöjen asiantuntemuksen puoleen ilman kilpailuttamista, jolloin hankintojen katsotaan olevan inhouse hankintoja. Virastot voivat hoitaa toimitilahankintansa halutessaan myös itsenäisesti, ilman Senaatti-kiinteistöjen apua. (Valtiovarainministeriö 2007, ) 1.5 Tutkimuksen rakenne ja viitekehys Tutkimus rakentuu johdannosta, neljästä teoriaosuudesta ja kahdesta empiirisestä osiosta. Toinen empiirinen osio muodostuu vertailukohteista kerätystä aineistosta ja toinen toimeksiantajalta

16 12 kerätystä empiirisestä materiaalista. Johdanto (kappale 1) on johdatusta tutkimuksen aihepiiriin. Johdannossa esitellään tarkemmin tutkimuksen taustoja, tutkimusongelmat, tutkimusmenetelmiä, keskeisiä käsitteitä sekä tutkimuksen rakennetta. Kappaleessa kaksi käsitellään työn taustalla esiintyvää alueellistamisen käsitettä, sen taustaa, lähtökohtia, nykytilannetta sekä keskeisimpiä tavoitteita. Kappaleessa käydään läpi myös alueellistamisen vaikutukset toimitilakysymyksiin. Kappaleessa kolme käsitellään julkisen hankinnan käsitettä tarkemmin sekä myös siihen liittyvää lainsäädäntöä. Julkinen hankintaprosessi eri hankintamenettelyineen esitellään seuraavassa kappaleessa (kappale 4). Tässä kappaleessa käydään läpi myös tarkemmin julkisen toimitilahankinnan erityispiirteitä. Päätöksentekoprosessia yleensä ja tässä tutkimuksessa käytettävää analyyttistä hierarkiaprosessia on kuvattu tarkemmin kappaleessa viisi. Kappaleet kuusi ja seitsemän muodostavat työn varsinaisen empiirisen osuuden. Neljän eri valtion jo alueellistetun viraston toimitilahankintaa on tutkittu kappaleessa kuusi. Vertailu on toteutettu asiantuntijahaastattelulla Senaatti-kiinteistöissä ja yhteenvedossa on pohdittu löytyykö eri virastojen toimitilahankinnoissa yhteneväistä linjaa tai tapaa. Kappaleessa seitsemän on esitelty Liikennevirasto, sen alueellistamiseen liittyvä toimitilahankinta, sekä suoritettu tutkimus kokonaistaloudellisesti parhaan toimitilavaihtoehdon löytämiseksi. Tutkimus on suoritettu haastattelumenetelmää käyttäen, myös tutkimuksen tulokset esitellään kappaleen lopussa. Kappale kahdeksan on yhteenveto tutkimuksesta.

17 13 KUVA 1: Työn rakenne 2. Alueellistaminen Alueellistaminen tarkoittaa valtion toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Alueellistamista säätelevät ensisijaisesti laki (362/2002) ja valtioneuvoston asetus (567/2002) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta. Näitä säädöksiä täydentävät valtioneuvoston ohje ( ) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja käsittelystä sekä valtioneuvoston periaatepäätös ( ) valtion toimintojen sijoittamisen strategiasta. (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 20) Periaatepäätöksessä käsitellään toimintojen sijoittamisen nykytilaa,

18 14 toimintaympäristön muutoksia, strategisia tavoitteita, sijoittamisen yleisiä periaatteita sekä sijoittamisen suunnittelua ja toteuttamistapoja. (Tarkastusvaliokunta, 2008, 5) 2.1 Taustaa ja lähtökohdat Suomen nykyinen alueellistamisohjelma on saanut alkunsa vuonna 1999 hallituksen toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena oli tehostaa aluepolitiikkaa ja seutuyhteistyötä. Nykymuotoinen alueellistaminen alkoi Paavo Lipposen II hallituksen iltakoulupäätöksen pohjalta , jolloin hallitus määritteli toimenpiteet aluepolitiikan ja seutuyhteistyön tehostamiseksi. Laki (362/2002) ja valtioneuvoston asetus (567/2002, muutettu 201/2006 ja 349/2008) tulivat voimaan vuonna (Tarkastusvaliokunta, 2009, 2) Hyväksyessään kyseisen lain eduskunta edellytti, että yksikköjen ja toimintojen sijoittamispäätöksessä painotetaan erityisesti alueellisia näkökohtia ja vaikutuksia. Paavo Lipposen II hallitus hyväksyi kannanoton valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamisen jatkamisesta. Tämä iltakoulupäätös sisältää laajan toimenpideohjelman. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 6) Alueellistaminen on yksi hallinnon ja alueiden kehittämisen painopisteitä myös Matti Vanhasen II hallituskaudella. Alueellistamista jatketaan hallitusohjelman ( ) ja hallituksen iltakoulukannanoton ( ) mukaisesti siten, että päätökset on tehty vuoteen 2011 ja toteutukset vuoteen 2015 mennessä. Myös Vanhasen I hallitusohjelmassa on todettu, että valtion toimien sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle toteutetaan maan tasapainoista kehitystä edistäen, alueiden olemassa olevia vahvuuksien hyödyntäen ja tukien. Hallitus jatkaa valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamista käyttäen hyväksi myös valtion keskushallinnon uudistamisen ja henkilöstön poistuman suomat mahdollisuudet. Valtion toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan edelleen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle valtioneuvoston

19 15 periaatepäätöksen ( ) pohjalta (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 13; Tarkastusvaliokunta, 2008, 66). Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva-raportin mukaan pääkaupunkiseudun väestö kasvaisi voimakkaasti lähitulevaisuudessa, vuoteen 2025 mennessä pääkaupunkiseudun väestö kasvaisi jopa henkilöllä. Tämän kaltainen massamuutto johtaisi työvoimapulaan, asuntopulaan sekä muihin ruuhkautumisesta seuraaviin ongelmiin. Myöskään ikä- ja sukupuolirakenteet eivät olisi enää tasapainossa. Tämä olisi seurausta voimakkaasta työpaikkojen ja ihmisten ruuhkautumisesta pääkaupunkiseudulle. Vastaavasti Suomen muilla alueilla esiintyy samanaikaisesti päin vastaisia ongelmia, kuten työttömyyttä. Hallitusohjelman mukaan hallitus harjoittaa sosiaaliseen ja alueelliseen tasapainoon tähtäävää politiikkaa. Alueellistamisen toimin pyritään vaikuttamaan tähän kehitykseen. Pääkaupungille suuntautuvaa muuttoliikennettä pyritään hidastamaan ja vastaavasti aktivoimaan työpaikkakehitystä maakunnissa puuttumalla valtion työpaikkojen alueelliseen jakaumaan. Olemassa olevan alue- ja yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen eri puolilla maata vähentäisi myös tarvetta laajoihin investointeihin pääkaupunkiseudulla ja alentaisi kustannuspaineita. (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 22-23) Lähtökohdat alueellistamiselle ovat siten löydettävissä sekä valtion työpaikkojen voimakkaassa keskittymisessä pääkaupunkiseudulle että työllisyystilanteen suuressa aluekohtaisessa vaihtelussa. Alueellistamisen piiriin kuuluvat kaikki valtion omat toiminnot ja yksiköt kun niitä laajennetaan tai uudistetaan niiden organisaatiomuodosta riippumatta. Alueellistamisen toteuttamissuunnitelman mukaan hallitus toteuttaa Paavo Lipposen II hallituksen hyväksymän toimintaohjelman mukaiset alueellistamistoimet ja jatkoselvitykset. Hallitus laatii myös ohjelmansa mukaisen alueellistamisen pitkäjänteisen ohjelman, jonka alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä

20 16 valmistelee. Lisäksi aina valtion uutta toimintoa perustettaessa, taikka olemassa olevaa laajennettaessa tai uudistettaessa, selvitetään mahdollisuudet sijoittaa se pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Valtion keskushallinnon virastojen osalta tätä edellyttää jo voimassa oleva alueellistamislainsäädäntö. Alueellistamisessa kullekin toiminnolle etsitään ympäristö, jossa toiminta ja ympäristö tukevat hyvin toisiaan. Alueellistamisella voidaan edistää myös kuntaliitoksia ja kuntien seutuyhteistyötä, aluekeskusten kehittämistä sekä osaamiskeskusten kehittämistä ja muuta osaamisen laajaa alueellista hyödyntämistä (Valtioneuvoston tiivistelmä, 2004, 7, 9-10). Alueellistamisessa voidaan päätyä myös kokonaisen viraston, laitoksen tai muun organisaation sijoittamiseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle kun siihen on toiminnalliset edellytykset voimassa. Siirrettäessä toimintoja ja yksiköitä pääkaupunkiseudulta maan muihin osiin käytetään tarvittaessa riittävän pitkiä siirtymäaikoja. Tämä voi olla tarpeen taloudellisista ja henkilöstöpoliittisista syistä sekä joskus myös toiminnallisista syistä. Toimintoja ja yksiköitä alueellistettaessa edellytetään toimintatapojen rationalisointia niin, että tuottavuus nousee. Tähän on alueellistamisen yhteydessä hyvät mahdollisuudet, koska organisaatiorakennetta joudutaan joka tapauksessa uudistamaan ja palkkaamaan jopa uusia ihmisiä. Alueellistamisohjelmaa laadittaessa selvitetään myös toimenpiteen taloudelliset vaikutukset. Ohjelmaa toteutetaan myös noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vakinaista henkilökuntaa ei velvoiteta muuttamaan toiselle paikkakunnalle vaan henkilöstön palvelusuhteen jatkuvuus valtiolla turvataan ja nykyisten tehtävien taso pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 9-10)

21 Tavoitteet ja periaatteet Alueellistamisen tavoitteet voidaan tiivistää alueellistamislainsäädännön, Matti Vanhasen Hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan pohjalta. Yleisiä tavoitteita ovat aluerakenteen tasapainottaminen, alueiden kilpailukyvyn parantaminen, valtion toimintoja tukeva vuorovaikutteinen toimintaympäristö ja pätevän henkilöstön saaminen valtion tehtäviin. Valtion toimintojen ja yksikköjen alueellistamisen velvoittavuustavoitteita puolestaan ovat valtion tehtävien ja tuloksellisuuden turvaaminen sekä tasapainoisen alueellisen kehityksen ja työllisyyden tukeminen maan eri osissa. Sijoittamisella ja siihen liittyvällä toimintatapojen uudistamisella edistetään toiminnan tuottavuutta. Sijoittamisella helpotetaan myös pätevän työvoiman saantia valtion palvelukseen sekä edistetään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta, ja myös alueyksiköiden yhteistyötä. Alueellistaminen vahvistaa aluekeskuksia ja aluetalouksia purkaen samalla pääkaupunkiseudun kasvupaineita. Alueellistaminen myös tukee alueellista erikoistumista, alueiden osaamista sekä olemassa olevia ja syntyviä eri alojen osaamis- ja toimintokeskittymiä. Näin maan eri osiin muodostuu eri osaamis- ja tehtäväalojen kansainvälisesti kilpailukykyisiä keskuksia. Valtion toimintojen ja yksiköiden alueellistamisella on myös taloudellisia vaikutuksia. Näitä ovat kokonaistaloudelliset hyödyt, aluetalouksien vahvistaminen, toimintojen tuottavuuden nousu sekä pidemmällä aikavälillä myös välittömät valtiontaloudelliset hyödyt (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 14). Alueellistamisen määrällisenä tavoitteena on työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutuneina vuoteen 2015 mennessä (Alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä, 2010, 1) Periaatepäätöksen mukaan sijoittamisen keskeisiä periaatteita ovat se, että toimintojen alueellisella sijoittamisella tuetaan aluekehityksen tavoitteita ja niiden pohjalta tehtyjä hallituksen päätöksiä. Sijoittamalla

22 18 valtion työpaikkoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle parannetaan tuotannon, työllisyyden sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen alueellista tasapainoa ja tuetaan myös kohdealueen kasvuedellytyksiä. Sijoittamisvaihtoehdot tullaan valitsemaan niin, että ne tukevat organisaation toimintaa. Organisaation toiminnan kannalta tärkeää on, että uusi paikkakunta tarjoaa riittävän monipuolisen toimintaympäristön. Tämän vuoksi toimintoja sijoitetaan pääasiassa ensisijaisesti kasvukeskuksiin ja maakuntien keskuspaikkakunnille. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 6) Pääkaupunkiseudulla, jonka ulkopuolelle toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan, tarkoitetaan ohjelmassa alueellistamislainsäädännön mukaisesti Helsingin seutukuntaa, eli Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisen, Keravan ja Vantaan kaupunkeja sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Siuntion ja Tuusulan kuntia. Toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan maan eri osiin ja eri seuduille tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Toimenpiteitä kohdennetaan aluekeskuksiin kaikkialla maassa. Isot yliopistokaupungit tulevat kysymykseen sijoituspaikkakuntana erityisesti toiminnallisten näkökohtien puolesta. Aluekeskuksia pienemmät keskukset voivat myös tulla kyseeseen poikkeustapauksissa, erityisten syiden johdosta. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 9-10) 2.3 Nykytilanne ja keskeisimmät haasteet Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on todennut ministeriöiden laatiman alueellistamisselvitysten riittävän toteutuessaan vain hallituksen asettaman tavoitteen alarajan saavuttamiseen. Tämän vuoksi täytyy kaikkien ministeriöiden jatkossa näiden lisäksi käyttää hyväksi erityisesti hallinnonalansa toimintojen uudelleen organisoinnin avaamat alueellistamismahdollisuudet. Valtiovarainministeriö antoi ohjeen alueellistamisen kokonaissuunnitelman laatimisesta. Tässä suunnitelmassa ministeriöiden tuli laatia olemassa olevista ja potentiaalisista

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja Organisaatiot Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.2005 Työn

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot