ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA"

Transkriptio

1 Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu Lappeenranta

2 ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Haluan kiittää Liikennevirastoa saamastani mahdollisuudesta tehdä tämä tutkimus. Julkisten toimitilojen hankinta oli mielenkiintoinen ja haastava tutkimusaihe. Suuri kiitos ohjaamisesta ja tutkimuksen tukemisesta kuuluvat kiinteistöpäällikkö Pekka Korhoselle, sekä koko hankkeen ohjausryhmälle. Tutkimus ei olisi onnistunut ilman asiantuntijahaastatteluja, joten haluan kiittää myös Senaatti-kiinteistöjä heidän tutkimukseni aihetta kohtaan osoittamastaan mielenkiinnosta. Lopuksi haluan vielä kiittää perhettäni ja lähiverkkoani kärsivällisyydestä ja tuesta koko tutkimusprosessin aikana. Apunne oli korvaamaton. Lappeenrannassa Heli Lattu

3 Tiivistelmä Tekijä: Tutkielman nimi: Tiedekunta: Pääaine: Lattu, Heli Alueellistettavien virastojen toimitilojen hankinta Kauppatieteet Hankintojen johtaminen Vuosi: 2011 Pro Gradu tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 113 sivua, 7 kuvaa, 13 taulukkoa ja 3 liitettä Tarkastajat: prof. Jukka Hallikas tutkijaopettaja Katrina Lintukangas Hakusanat: Keywords: julkinen hankinta, päätöksentekoprosessi, alueellistaminen, hankintalaki public procurement, decision-making process, localization, Public procurement law Tutkimus käsittelee julkisia toimitilahankintoja, alueellistamistoimia sekä päätöksentekoprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia julkisiin toimitilahankintoihin liittyvää lainsäädäntöä, toimintamalleja ja määritellä analyyttistä hierarkiaprosessia apuna käyttäen yhdelle valtion virastolle kokonaistaloudellisesti paras mahdollinen toimitila Lappeenrannasta. Tutkimuskohteena on Liikennevirasto, joka osittain alueellistetaan Lappeenrantaan. Kirjallisuuden pohjalta muodostetaan työn laaja teoriapohja, empiirinen aineisto puolestaan koostuu asiantuntija- ja yrityshaastatteluista. Työssä on esitelty lopuksi myös muutama mielenkiintoinen jatkotutkimuksen arvoinen aihe.

4 ABSTRACT Author: Title: Faculty: Major: Lattu, Heli Procurement of premises for public agency due to localization. LUT, School of Business Supply Management Year: 2011 Master s Thesis: Lappeenranta university of technology 113 pages, 7 figures, 13 tables and 3appendixes Examiners: prof. Jukka Hallikas associate prof. Katrina Lintukangas Keywords: public procurement, decision-making process, localization, Public procurement law This Master s Thesis deals with public procurement for premises, localization as a process and decision-making processes. The goal of the research is to study the legislation regulating public procurements, operation models and also to define the best possible solution for one public agency looking for premises using analytical hierarchy process. The research is done for Liikennevirasto who is partially localized in Lappeenranta in the next few years. The theoretical base is formed from literature, but also a research is made for closer observation of four public agencies that have already made their procurement for premises. The empirical data is gathered through interviews. The use of analytical hierarchy process enables easy decision-making process, problem formulation, finding alternative solutions and even group decisions. Finally some interesting topics for follow-up research are suggested.

5 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Työn taustaa Tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tavoitteet Tutkimusmenetelmät Keskeisimmät käsitteet Tutkimuksen rakenne ja viitekehys Alueellistaminen Taustaa ja lähtökohdat Tavoitteet ja periaatteet Nykytilanne ja keskeisimmät haasteet Alueellistaminen ja toimitilakysymykset Julkiset hankinnat Julkisen hankinnan määritelmä Julkisiin hankintoihin liittyvä lainsädäntö Hankintalainsäädännön tavoitteet ja keskeiset periaatteet Hankintalain soveltamisala Kilpailuttamisvelvoite ja kynnysarvot Julkinen hankintaprosessi Hankintamenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Suunnittelukilpailu Suorahankinta Muut hankintamenettelyt... 48

6 2 4.2 Julkisen hankintaprosessin kulku Hankinnasta ilmoittaminen Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen ja valinta Tarjouspyyntö Tarjousten vertaaminen ja hankinnasta päättäminen Päätöksestä valittaminen Sopimuksen laatiminen ja julkisuus Toimitilojen hankinta Senaatti-kiinteistöjen rooli Säätely, lähtökohdat ja tavoitteet Toimitilahankinnan eri vaiheet ja keskeiset toimijat Päätöksentekoprosessi Yleistä Analyyttinen hiearkiaprosessi (AHP) Expert Choice Esimerkkejä alueellistamistoimien vuoksi tapahtuneista toimitilahankinnoista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Maaseutuvirasto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Hallinnon tietotekniikkakeskus Yhteenveto Case Liikennevirasto Liikenneviraston esittely Liikenneviraston alueellistamisprosessi Liikenneviraston toimitilahankinta Vaihtoehdot Liikenneviraston lopullisiksi toimitiloiksi Lappeenrannassa Liikenneviraston asettamat kriteerit toimitiloille... 92

7 3 7.6 Kriteerien painotukset Tulosten analysointi ja johtopäätökset Yhteenveto Lähteet Liitteet

8 4 1. Johdanto Julkisten hankintojen merkitys on merkittävä sekä kansantaloudellisesti että EU:n sisällä. Suomessa tehtävien julkisten hankintojen vuotuinen arvo on noin 15 % bruttokansantuotteesta. Vuonna 2010 HILMA:ssa julkaistujen hankintailmoitusten kokonaismäärä oli kappaletta ja arvo euroa. Viimeisten kolmen vuoden aikana on hankintailmoitusten euromääräinen arvo ollut nousujohteinen. Ylivoimaisesti suurimpana hankintayksikkönä ovat olleet kunnat, kuntayhtymät sekä muut aluetason viranomaiset. (HILMA, 2011) Toimitilahankkeet muodostavat merkittävän osan julkisista hankinnoista. Yleensä toimitilakustannukset ovat viraston toiseksi suurin menoerä heti henkilöstömenojen jälkeen ja muodostaen näin % viraston keskimääräisistä kokonaistoimintamenoista. Julkiset toimitilahankinnat ovat tällä hetkellä tietynlaisessa murrostilanteessa ja sen vuoksi sekä mielenkiintoinen että ajankohtainen tutkimusaihe. Suomessa on ollut pitkät perinteet, jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien rakentaa näyttäviä valtion rakennuksia. Muun muassa Helsingin keskustan näyttävimmät rakennukset on rakennettu jo autonomian ajalla, jolloin on haluttu näyttää myös rakennuksien avulla Venäjän mahtia. Vuonna 2009 Suomeenkin vaikuttaneen taantuman seurauksena on valtion tehtävä mittavia, välttämättömiä säästöjä. Suomi on joutunut vuonna 2010 ottamaan 13 miljardia lisää velkaa valtiontalouden paikkaamiseen, ja tarvetta on 1,5 miljardin euron vähennyksille. Toimitila-asiat on myös otettu huomioon mahdollisten säästöjen kohteena ja tavoitteena onkin saada supistettua valtion toimitilamenoja huomattavasti. Säästöjen vuoksi on päätetty, ettei valtion virastojen toimitilojen tarvitse jatkossa sijaita kaupunkien ydinkeskustassa. Tulevaisuudessa on kaavailtu esimerkiksi ainoastaan ministeriöiden sijaintipaikan olevan Helsingin keskustassa, muiden virastojen paikka puolestaan on jatkossa

9 5 kauempana edullisimpien toimitilojen alueella. (Senaatti-kiinteistöt) Aikaisempaa tutkimusta toimitilahankinnoista ei juurikaan ole saatavilla. Myös tämän vuoksi ovat julkiset toimitilahankinnat mielenkiintoinen ja haastava tutkimuskohde. Alueellistamisen tämän hetkinen tilanne on myös tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen, sillä alueellistamistoimia on toteutettu jo usean hallituskauden ajan ja siten tuloksia alkaa jo olla nähtävillä. Osa tavoitteista on jo saavutettu, mutta lopullisiin tavoitteisiin yltäminen vaatii vielä lisätoimia. Haasteita ja lisätoimia tavoitteiden saavuttamiseksi riittää vielä tulevaisuudessakin. Alueellistamistoimet tekevät julkisista toimitilahankinnoista varsin haastavia, erityisesti niitä säätelevän lainsäädännön ja myös tilojen erityistarpeiden vuoksi. 1.1 Työn taustaa Tämä tutkimus tehtiin Liikennevirastolle, jossa parhaillaan on alueellistamisprosessi käynnissä. Liikenneviraston päätoimipaikka on sijoittunut Helsinkiin. Osa Liikennevirastosta tullaan alueellistamaan Lappeenrantaan vuosien aikana. Alueellistamisen johdosta nousee Liikenneviraston Lappeenrannan yksikön henkilöstömäärä vuoteen 2015 mennessä noin 160 henkilötyövuoteen. Jo tehtyjen selvitysten perusteella Liikennevirasto ei pysty sijoittumaan suoraan lopullisiin toimitiloihin, vaan tarvitaan väliaikaisia tiloja kunnes lopullinen toimitilaratkaisu saadaan aikaiseksi. Siirtymäkaudella Liikennevirasto tulee Lappeenrannassa toimimaan väliaikaisissa toimitiloissa, Skinnarilan Technopoliksessa. Liikenneviraston lopullinen toimitilahankinta on parhaillaan käynnissä Lappeenrannan alueella. Vaihtoehtoina on olemassa olevien toimitilojen vuokraus, korjaus Liikennevirastolle sopiviksi tai kokonaan uusien toimitilojen rakennutus. Sopivien toimitilojen etsintää tehdään yhteistyössä Senaattikiinteistöjen ja Lappeenrannan kaupungin kanssa. Lisäksi hankkeessa on mukana Pöyry CM Oy konsultin roolissa. Tavoitteena olisi löytää

10 6 sopivat lopulliset toimitilat Liikennevirastolle Lappeenrannan keskustan alueelta siten, että ne olisi otettavissa käyttöön vuoden 2014 alussa. 1.2 Tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensin tutkia tarkemmin neljän jo alueellistetun valtion viraston toimitilahankintaprosessia. Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten toimitilahankinnat kokonaisuudessaan onnistuivat, ja oliko prosesseissa mitään yhtäläisyyksiä. Tutkimus suoritetaan haastatteluja apuna käyttäen. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa kuvataan Liikenneviraston nykytila sekä alueellistamisprosessin mukanaan tuomat vaatimukset ja paineet toimitilojen suhteen. Toimitilahankinnassa käytettävät kriteerit sekä niiden painotukset määritellään myös haastattelumenetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa myös kartoitetaan vaihtoehdot Liikenneviraston lopullisiksi toimitiloiksi Lappeenrannassa. Lopuksi testataan valittujen kriteerien toteutumista eri vaihtoehdoissa. Tuloksena on tarkoitus saada ehdotus siitä, mikä olisi näillä määrätyillä kriteereillä sekä niiden painotuksilla sopivin vaihtoehto Liikennevirastolle Lappeenrannan lopulliseksi toimitilaksi. Päätutkimuskysymykseksi muotoutuu siten: Mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin ja toiminnallisesti paras hankintavaihtoehto Liikennevirastolle Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi? Tutkimuksessa esiintyy myös muita tutkimuskysymyksiä, jotka jakaantuvat seuraavasti: Mitä ehtoja tai rajoituksia lainsäädäntö tuo julkisiin toimitilahankintoihin?

11 7 Esimerkkejä alueellistamistoimien vuoksi tapahtuneista toimitilahankinnoista. Mitkä ovat Liikennevirastolle tärkeimmät kriteerit sekä niiden painotukset Lappeenrannan lopullisten toimitilojen valinnan suhteen? Mitkä ovat sopivat toimitilavaihtoehdot Liikennevirastolle Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi? Muiden tutkimuskysymysten avulla on tarkoituksena avata ymmärrystä ja lainsäädännöllisiä reunaehtoja julkisiin toimitilahankintoihin, sekä eri päätöksentekoprosesseihin. Vertailupohjaa tutkimuksen tueksi puolestaan saadaan jo alueellistettujen virastojen toimitilahankintojen analysoinnista. Liikenneviraston määrittelemien kriteerien ja niiden painotusten avulla löydetään toimitilavaihtoehdoista kokonaistaloudellisesti sopivin vaihtoehto Lappeenrannan lopullisiksi toimitiloiksi. Näin päätutkimusongelmaan etsitään toimivaa ratkaisua osaongelmien kautta. Ensimmäiseen osaongelmaan etsitään vastauksia teorian pohjalta ottaen huomioon Liikenneviraston toimitilahankinnan erityistarpeet. Julkista toimitilahankintaa säätelee useita lakeja ja periaatepäätöksiä. Kokonaiskäsityksen muodostamiseksi ne on tarpeen käydä tyhjentävästi läpi. Toista osaongelmaa lähestytään empirian ja haastattelujen avulla. Myös kolmas ja neljäs osaongelma ratkaistaan haastatteluja apuna käyttäen. 1.3 Tutkimusmenetelmät Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia metodeja käyttäen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja aineisto kootaan luonnollisessa, todellisessa tilanteessa. Tutkimuksen tuloksena onkin pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa

12 8 olevia totuusväittämiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös suositaan ihmisiä tiedon keruun instrumentteina. Lisäksi laadullinen menetelmä mahdollistaa odottamattomien seikkojen esiin tulemisen ja paljastumisen sekä tutkimussuunnitelman uudelleen muotoilun tutkimuksen edetessä. Kohdejoukko valitaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisesti kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa yleisesti tehdään. (Hirsjärvi et al. 2003, ) Tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää jo alueellistettujen virastojen toimitilojen hankintaprosessia. Haluttiin tietää mitkä vaiheet prosessissa koettiin onnistuneiksi ja oliko hankinnoissa nähtävissä mitään yhteneväisyyksiä. Juuri laadullista menetelmää käyttäen oli mahdollista saada selville sellaista kohdevirastojen hiljaista tietoa toimitilojen hankintaprosessista, jota ei ole dokumentoitu. Tutkimus tehdään case yritykselle, jolloin myös tutkimus toteutetaan case tutkimuksena. Hirsjärven (2003, 123) mukaan tapaustutkimus on yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tapaustutkimuksen tyypillisimpiä piirteitä ovat muun muassa se että tutkimukseen valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia. Tutkimuksen kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö. Tavallisimmin yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä, josta yksittäis tapaus on osa. Tapaustutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä useita metodeja käyttäen, yleisimmin käytetään havainnointia, haastatteluja ja dokumentteja. Uusitalo (1991, 76) muistuttaa, että tapaustutkimus ei välttämättä ole puhtaasti kvalitatiivinen, vaan se voi käyttää hyväkseen myös kvantitatiivista informaatiota. Aineiston keruumenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin haastattelumenetelmää, joka on myös kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmä. Haastattelun suurena etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä

13 9 aineiston keruuta joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla ja myös vastaajat huomioon ottaen. Haastatteluaiheiden järjestyksen vaihtaminen on mahdollista, myös vastauksien tulkinnassa on enemmän mahdollisuuksia. (Hirsjärvi et al. 2003, 192) Tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmää käytettiin pääosin siksi, että haluttiin syventää jo olemassa olevia tietoja. Uskottiin myös, että henkilökohtaisia haastatteluja käyttäen on vastaajan helpompi avautua aiheesta ja kertoa laajemminkin kuin tutkija pystyy ennakoimaan. Haastattelumenetelmän etuna on myös se, että haastateltavia voi tavoittaa helposti vielä myöhemminkin, mikäli on tarpeen täydentää aineistoa taikka tehdä jonkinlainen seurantatutkimus. Tutkimuksessa käytettiin aineistona soveltuvin osin myös toimeksiantavan yrityksen asiakirjoja, kuten kokousten esityslistoja, muistioita sekä pöytäkirjoja. Neljän jo alueellistetun viraston toimitilahankinnan tarkastelu suoritettiin asiantuntijahaastattelun avulla. Senaatti-kiinteistöjen kontaktihenkilöä haastateltiin avointa haastattelumetodia hyväksikäyttäen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa käytettiin analyyttistä hierarkiaprosessia päätöksenteon tukena. Kriteeristön ja vaihtoehtojen painotuksessa käytettiin parivertailua, jolloin niistä oli käytännöllistä luoda kyselylomake. (Liitteenä 2) Tämän jälkeen tarkoituksena oli tehdä lomakkeen avulla strukturoitu haastattelu toimeksiantajan edustajalle. Käytännössä tutkimus suoritettiin kuitenkin siten, että tutkija teki kriteerien painotuksista ja vaihtoehtojen sopivuudesta eri kriteerit huomioon ottaen oman näkemyksen ja esitteli ne hankkeen ohjausryhmälle. Tutkimukselle haettiin validointia muokkaamalla tämän jälkeen painotuksia ja vaihtoehtojen sopivuuksia hankkeen ohjausryhmän esitysten mukaisesti kunnes kaikki olivat tulokseen tyytyväisiä.

14 Keskeisimmät käsitteet Tässä kappaleessa esitellään keskeisimmät tutkimuksessa esiintyvät peruskäsitteet. Tarkoituksena on avata lukijalle tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näin helpottaa tutkimuksessa esiintyvien aihepiirien ymmärrystä. Julkinen hankinta Julkisella hankinnalla tarkoitetaan valtion, kunnan ja kuntayhtymien, valtion liikelaitosten sekä muiden hankintayksiköiden oman organisaationsa ulkopuolella tekemiä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja. Julkisia hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista ja hankinnoissa tule noudattaa lainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja. Julkisten hankintojen säätelyn tavoitteena on julkisten varojen tehokas käyttö, markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun toteutuminen, julkisuus ja avoimuus sekä markkinoiden toiminnan edistäminen. (kunnat.net-kotisivu, 2010) Hankintayksikkö Hankintalakia sovelletaan vain hankintayksikön tekemään hankintaan. Hankintayksiköitä ovat valtio sekä kunnat toimielimineen, kuntayhtymät ja muut ylikansalliset toimielimet, evankelisluterilainen sekä ortodoksinen kirkko, valtion liikelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset. Lisäksi mikä tahansa hankinnan tekijä on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö aina, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta joltain edellä mainitulta hankintayksiköltä. (kunnat.net-kotisivu, 2010) Alueellistaminen

15 11 Alueellistaminen tarkoittaa valtion toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Valtion työpaikkoja alueellistamalla pyritään tasaamaan epätasapainoa, joka Suomen eri alueiden välillä vallitsee. Samalla kun eri alueille siirtyy uusia työpaikkoja, voidaan pääkaupungin ruuhkaisuutta helpottaa. Alueellistettujen organisaatioiden ja työpaikkojen toivotaan parantavan työllisyyttä ja myös muutoin edistävän alueellista kehitystä. Nykyinen alueellistamisohjelma on saanut alkunsa vuonna 1999 hallituksen toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena oli tehostaa aluepolitiikkaa ja seutuyhteistyötä. (Tarkastusvaliokunta, 2009, 2) Julkinen toimitilahankinta Julkista toimitilahankintaa säätelee tietyt lait ja säännökset. Hankintalaki ei koske toimitilan hankintaa vuokrattaessa tai ostettaessa toimitiloja olemassa olevilta markkinoilta. Hankintalakia ja sen menettelytapoja on noudatettava kuitenkin toimitilan merkittävän peruskorjauksen yhteydessä tai uudisrakennuksen rakennutuksen yhteydessä. Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, niin sanottu in-house yksikkö joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja toimitilojen vuokraamisesta. Valtion virastot voivat kääntyä Senaatti-kiinteistöjen asiantuntemuksen puoleen ilman kilpailuttamista, jolloin hankintojen katsotaan olevan inhouse hankintoja. Virastot voivat hoitaa toimitilahankintansa halutessaan myös itsenäisesti, ilman Senaatti-kiinteistöjen apua. (Valtiovarainministeriö 2007, ) 1.5 Tutkimuksen rakenne ja viitekehys Tutkimus rakentuu johdannosta, neljästä teoriaosuudesta ja kahdesta empiirisestä osiosta. Toinen empiirinen osio muodostuu vertailukohteista kerätystä aineistosta ja toinen toimeksiantajalta

16 12 kerätystä empiirisestä materiaalista. Johdanto (kappale 1) on johdatusta tutkimuksen aihepiiriin. Johdannossa esitellään tarkemmin tutkimuksen taustoja, tutkimusongelmat, tutkimusmenetelmiä, keskeisiä käsitteitä sekä tutkimuksen rakennetta. Kappaleessa kaksi käsitellään työn taustalla esiintyvää alueellistamisen käsitettä, sen taustaa, lähtökohtia, nykytilannetta sekä keskeisimpiä tavoitteita. Kappaleessa käydään läpi myös alueellistamisen vaikutukset toimitilakysymyksiin. Kappaleessa kolme käsitellään julkisen hankinnan käsitettä tarkemmin sekä myös siihen liittyvää lainsäädäntöä. Julkinen hankintaprosessi eri hankintamenettelyineen esitellään seuraavassa kappaleessa (kappale 4). Tässä kappaleessa käydään läpi myös tarkemmin julkisen toimitilahankinnan erityispiirteitä. Päätöksentekoprosessia yleensä ja tässä tutkimuksessa käytettävää analyyttistä hierarkiaprosessia on kuvattu tarkemmin kappaleessa viisi. Kappaleet kuusi ja seitsemän muodostavat työn varsinaisen empiirisen osuuden. Neljän eri valtion jo alueellistetun viraston toimitilahankintaa on tutkittu kappaleessa kuusi. Vertailu on toteutettu asiantuntijahaastattelulla Senaatti-kiinteistöissä ja yhteenvedossa on pohdittu löytyykö eri virastojen toimitilahankinnoissa yhteneväistä linjaa tai tapaa. Kappaleessa seitsemän on esitelty Liikennevirasto, sen alueellistamiseen liittyvä toimitilahankinta, sekä suoritettu tutkimus kokonaistaloudellisesti parhaan toimitilavaihtoehdon löytämiseksi. Tutkimus on suoritettu haastattelumenetelmää käyttäen, myös tutkimuksen tulokset esitellään kappaleen lopussa. Kappale kahdeksan on yhteenveto tutkimuksesta.

17 13 KUVA 1: Työn rakenne 2. Alueellistaminen Alueellistaminen tarkoittaa valtion toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Alueellistamista säätelevät ensisijaisesti laki (362/2002) ja valtioneuvoston asetus (567/2002) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta. Näitä säädöksiä täydentävät valtioneuvoston ohje ( ) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja käsittelystä sekä valtioneuvoston periaatepäätös ( ) valtion toimintojen sijoittamisen strategiasta. (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 20) Periaatepäätöksessä käsitellään toimintojen sijoittamisen nykytilaa,

18 14 toimintaympäristön muutoksia, strategisia tavoitteita, sijoittamisen yleisiä periaatteita sekä sijoittamisen suunnittelua ja toteuttamistapoja. (Tarkastusvaliokunta, 2008, 5) 2.1 Taustaa ja lähtökohdat Suomen nykyinen alueellistamisohjelma on saanut alkunsa vuonna 1999 hallituksen toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena oli tehostaa aluepolitiikkaa ja seutuyhteistyötä. Nykymuotoinen alueellistaminen alkoi Paavo Lipposen II hallituksen iltakoulupäätöksen pohjalta , jolloin hallitus määritteli toimenpiteet aluepolitiikan ja seutuyhteistyön tehostamiseksi. Laki (362/2002) ja valtioneuvoston asetus (567/2002, muutettu 201/2006 ja 349/2008) tulivat voimaan vuonna (Tarkastusvaliokunta, 2009, 2) Hyväksyessään kyseisen lain eduskunta edellytti, että yksikköjen ja toimintojen sijoittamispäätöksessä painotetaan erityisesti alueellisia näkökohtia ja vaikutuksia. Paavo Lipposen II hallitus hyväksyi kannanoton valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamisen jatkamisesta. Tämä iltakoulupäätös sisältää laajan toimenpideohjelman. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 6) Alueellistaminen on yksi hallinnon ja alueiden kehittämisen painopisteitä myös Matti Vanhasen II hallituskaudella. Alueellistamista jatketaan hallitusohjelman ( ) ja hallituksen iltakoulukannanoton ( ) mukaisesti siten, että päätökset on tehty vuoteen 2011 ja toteutukset vuoteen 2015 mennessä. Myös Vanhasen I hallitusohjelmassa on todettu, että valtion toimien sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle toteutetaan maan tasapainoista kehitystä edistäen, alueiden olemassa olevia vahvuuksien hyödyntäen ja tukien. Hallitus jatkaa valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamista käyttäen hyväksi myös valtion keskushallinnon uudistamisen ja henkilöstön poistuman suomat mahdollisuudet. Valtion toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan edelleen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle valtioneuvoston

19 15 periaatepäätöksen ( ) pohjalta (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 13; Tarkastusvaliokunta, 2008, 66). Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva-raportin mukaan pääkaupunkiseudun väestö kasvaisi voimakkaasti lähitulevaisuudessa, vuoteen 2025 mennessä pääkaupunkiseudun väestö kasvaisi jopa henkilöllä. Tämän kaltainen massamuutto johtaisi työvoimapulaan, asuntopulaan sekä muihin ruuhkautumisesta seuraaviin ongelmiin. Myöskään ikä- ja sukupuolirakenteet eivät olisi enää tasapainossa. Tämä olisi seurausta voimakkaasta työpaikkojen ja ihmisten ruuhkautumisesta pääkaupunkiseudulle. Vastaavasti Suomen muilla alueilla esiintyy samanaikaisesti päin vastaisia ongelmia, kuten työttömyyttä. Hallitusohjelman mukaan hallitus harjoittaa sosiaaliseen ja alueelliseen tasapainoon tähtäävää politiikkaa. Alueellistamisen toimin pyritään vaikuttamaan tähän kehitykseen. Pääkaupungille suuntautuvaa muuttoliikennettä pyritään hidastamaan ja vastaavasti aktivoimaan työpaikkakehitystä maakunnissa puuttumalla valtion työpaikkojen alueelliseen jakaumaan. Olemassa olevan alue- ja yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen eri puolilla maata vähentäisi myös tarvetta laajoihin investointeihin pääkaupunkiseudulla ja alentaisi kustannuspaineita. (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 22-23) Lähtökohdat alueellistamiselle ovat siten löydettävissä sekä valtion työpaikkojen voimakkaassa keskittymisessä pääkaupunkiseudulle että työllisyystilanteen suuressa aluekohtaisessa vaihtelussa. Alueellistamisen piiriin kuuluvat kaikki valtion omat toiminnot ja yksiköt kun niitä laajennetaan tai uudistetaan niiden organisaatiomuodosta riippumatta. Alueellistamisen toteuttamissuunnitelman mukaan hallitus toteuttaa Paavo Lipposen II hallituksen hyväksymän toimintaohjelman mukaiset alueellistamistoimet ja jatkoselvitykset. Hallitus laatii myös ohjelmansa mukaisen alueellistamisen pitkäjänteisen ohjelman, jonka alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä

20 16 valmistelee. Lisäksi aina valtion uutta toimintoa perustettaessa, taikka olemassa olevaa laajennettaessa tai uudistettaessa, selvitetään mahdollisuudet sijoittaa se pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Valtion keskushallinnon virastojen osalta tätä edellyttää jo voimassa oleva alueellistamislainsäädäntö. Alueellistamisessa kullekin toiminnolle etsitään ympäristö, jossa toiminta ja ympäristö tukevat hyvin toisiaan. Alueellistamisella voidaan edistää myös kuntaliitoksia ja kuntien seutuyhteistyötä, aluekeskusten kehittämistä sekä osaamiskeskusten kehittämistä ja muuta osaamisen laajaa alueellista hyödyntämistä (Valtioneuvoston tiivistelmä, 2004, 7, 9-10). Alueellistamisessa voidaan päätyä myös kokonaisen viraston, laitoksen tai muun organisaation sijoittamiseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle kun siihen on toiminnalliset edellytykset voimassa. Siirrettäessä toimintoja ja yksiköitä pääkaupunkiseudulta maan muihin osiin käytetään tarvittaessa riittävän pitkiä siirtymäaikoja. Tämä voi olla tarpeen taloudellisista ja henkilöstöpoliittisista syistä sekä joskus myös toiminnallisista syistä. Toimintoja ja yksiköitä alueellistettaessa edellytetään toimintatapojen rationalisointia niin, että tuottavuus nousee. Tähän on alueellistamisen yhteydessä hyvät mahdollisuudet, koska organisaatiorakennetta joudutaan joka tapauksessa uudistamaan ja palkkaamaan jopa uusia ihmisiä. Alueellistamisohjelmaa laadittaessa selvitetään myös toimenpiteen taloudelliset vaikutukset. Ohjelmaa toteutetaan myös noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vakinaista henkilökuntaa ei velvoiteta muuttamaan toiselle paikkakunnalle vaan henkilöstön palvelusuhteen jatkuvuus valtiolla turvataan ja nykyisten tehtävien taso pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 9-10)

21 Tavoitteet ja periaatteet Alueellistamisen tavoitteet voidaan tiivistää alueellistamislainsäädännön, Matti Vanhasen Hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan pohjalta. Yleisiä tavoitteita ovat aluerakenteen tasapainottaminen, alueiden kilpailukyvyn parantaminen, valtion toimintoja tukeva vuorovaikutteinen toimintaympäristö ja pätevän henkilöstön saaminen valtion tehtäviin. Valtion toimintojen ja yksikköjen alueellistamisen velvoittavuustavoitteita puolestaan ovat valtion tehtävien ja tuloksellisuuden turvaaminen sekä tasapainoisen alueellisen kehityksen ja työllisyyden tukeminen maan eri osissa. Sijoittamisella ja siihen liittyvällä toimintatapojen uudistamisella edistetään toiminnan tuottavuutta. Sijoittamisella helpotetaan myös pätevän työvoiman saantia valtion palvelukseen sekä edistetään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta, ja myös alueyksiköiden yhteistyötä. Alueellistaminen vahvistaa aluekeskuksia ja aluetalouksia purkaen samalla pääkaupunkiseudun kasvupaineita. Alueellistaminen myös tukee alueellista erikoistumista, alueiden osaamista sekä olemassa olevia ja syntyviä eri alojen osaamis- ja toimintokeskittymiä. Näin maan eri osiin muodostuu eri osaamis- ja tehtäväalojen kansainvälisesti kilpailukykyisiä keskuksia. Valtion toimintojen ja yksiköiden alueellistamisella on myös taloudellisia vaikutuksia. Näitä ovat kokonaistaloudelliset hyödyt, aluetalouksien vahvistaminen, toimintojen tuottavuuden nousu sekä pidemmällä aikavälillä myös välittömät valtiontaloudelliset hyödyt (Valtioneuvoston kanslia, 2004, 14). Alueellistamisen määrällisenä tavoitteena on työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutuneina vuoteen 2015 mennessä (Alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä, 2010, 1) Periaatepäätöksen mukaan sijoittamisen keskeisiä periaatteita ovat se, että toimintojen alueellisella sijoittamisella tuetaan aluekehityksen tavoitteita ja niiden pohjalta tehtyjä hallituksen päätöksiä. Sijoittamalla

22 18 valtion työpaikkoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle parannetaan tuotannon, työllisyyden sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen alueellista tasapainoa ja tuetaan myös kohdealueen kasvuedellytyksiä. Sijoittamisvaihtoehdot tullaan valitsemaan niin, että ne tukevat organisaation toimintaa. Organisaation toiminnan kannalta tärkeää on, että uusi paikkakunta tarjoaa riittävän monipuolisen toimintaympäristön. Tämän vuoksi toimintoja sijoitetaan pääasiassa ensisijaisesti kasvukeskuksiin ja maakuntien keskuspaikkakunnille. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 6) Pääkaupunkiseudulla, jonka ulkopuolelle toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan, tarkoitetaan ohjelmassa alueellistamislainsäädännön mukaisesti Helsingin seutukuntaa, eli Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisen, Keravan ja Vantaan kaupunkeja sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Siuntion ja Tuusulan kuntia. Toimintoja ja yksiköitä sijoitetaan maan eri osiin ja eri seuduille tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Toimenpiteitä kohdennetaan aluekeskuksiin kaikkialla maassa. Isot yliopistokaupungit tulevat kysymykseen sijoituspaikkakuntana erityisesti toiminnallisten näkökohtien puolesta. Aluekeskuksia pienemmät keskukset voivat myös tulla kyseeseen poikkeustapauksissa, erityisten syiden johdosta. (Valtioneuvosto tiivistelmä, 2004, 9-10) 2.3 Nykytilanne ja keskeisimmät haasteet Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on todennut ministeriöiden laatiman alueellistamisselvitysten riittävän toteutuessaan vain hallituksen asettaman tavoitteen alarajan saavuttamiseen. Tämän vuoksi täytyy kaikkien ministeriöiden jatkossa näiden lisäksi käyttää hyväksi erityisesti hallinnonalansa toimintojen uudelleen organisoinnin avaamat alueellistamismahdollisuudet. Valtiovarainministeriö antoi ohjeen alueellistamisen kokonaissuunnitelman laatimisesta. Tässä suunnitelmassa ministeriöiden tuli laatia olemassa olevista ja potentiaalisista

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Askeleet sote-muutokseen

Askeleet sote-muutokseen Askeleet sote-muutokseen Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 9.9.2016 1 Perustat kuntoon Perustason palvelut vahvistuvat Rahat ja osaajat riittämään So + Te - integraatio - sujuvat palveluketjut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi

Lisätiedot