ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE"

Transkriptio

1 ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE 1. Taustaa 2. Työryhmän työskentely 3. Alueellisen päivystysyksikön tehtävät ja organisaatio 3.1. Tehtävät 3.2. Toiminta-aika, toimitilat ja yhteydenotot yksikköön 3.3. Yksikön hallinnointi ja yhteistyö muihin toimijoihin nähden 3.4. Päivystysyksikön kustannukset ja niiden jakautuminen osallistujille Liitteet

2 2 1. TAUSTAA Harava-projekti ja alueellisten sosiaali- ja kriisipäivystysmallien kehittäminen Harava on Lastensuojelun Keskusliiton ja Suomen Kuntaliiton koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää yhteistoiminta- ja palvelumalleja lasten ja nuorten psykososiaalisiin palveluihin. Pyrkimyksenä on edistää järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin ylikunnallista yhteistyötä. Harava toimii kolmella pilottialueella (Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen maakunnat, Länsi-Pohjan seutukunta) organisoituen painopistealueittain toimintamallikokeiluiksi (osahankkeet). Varsinais-Suomessa painopistealueeksi on valittu ehkäisevä psykososiaalinen työ ja ensimmäiseksi osahankkeeksi sosiaali- ja kriisipäivystysmallien kehittäminen. Sosiaali- ja kriisipäivystysmalli hankkeen päätavoitteena on tuottaa malli siitä, miten voidaan rakentaa alueellinen, eri toimijoiden väliseen kumppanuuteen pohjautuva sosiaali- ja kriisipäivystysjärjestelmä. Tarve tällaisten järjestelmien kehittämiselle on noussut voimakkaasti esille maakunnallisissa tarvekartoituksissa sekä Harava-projektin lokakuussa 2000 järjestämässä yhteistyöseminaarissa. Alueellisen sosiaali- ja kriisipäivystysjärjestelmän avulla pyritään parantamaan kolmen kohderyhmän asemaa: - Ensinnäkin kohderyhmänä ovat ne lapset, nuoret, lapsiperheet ja muut apua tarvitsevat, jotka erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa saavat toimivan päivystysjärjestelmän ansiosta tarvitsemaansa välitöntä, ammattitaitoista psykososiaalista tukea. - Toiseksi hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ne eri tahojen toimijat, jotka omassa työssään havaitsevat tällaisen psykososiaalisen tuen tarpeen. He voivat nykyistä helpommin ohjata kohtaamansa asiakkaat eteenpäin, kun on olemassa ennalta sovittu toimintamalli ja alueelliset päivystäjät, joihin voidaan ottaa yhteyttä näissä tilanteissa. - Kolmannen kohderyhmän muodostavat päivystystarpeeseen vastaavat työntekijät. Hankkeen avulla pyritään edistämään heidän jaksamistaan koulutuksen sekä eri toimijoiden nykyistä selkeämmän roolituksen avulla. Kun jollakin seudulla lähdetään rakentamaan seudullista päivystyskokeilua yhteistyössä Haravan kanssa, laaditaan projektin ja mukaan lähtevien toimijoiden kesken yhteinen toimintasuunnitelma, jossa sovitaan kehittämistyön tavoitteista, sisällöstä, osallistujista ja aikataulusta. Toimintasuunnitelmassa sovitaan myös siitä, mihin osallistujat sitoutuvat (taloudelliset resurssit, työpanos, raportointi). Harava-projekti tarjoaa kehitystyöhön osallistuville koulutusta ja konsultaatioita, mahdollisesti tarvittavaa taustamateriaalia ja selvityksiä sekä tutustumiskäyntejä ja avustaa sopimusmallien rakentamisessa, toiminnan dokumentoinnissa sekä mallintamisessa. Kuntien ja muiden mukaan tulevien palveluntuottajien vastuulla on käytännön toimintaan liittyvä rahoitus (mm. mahdollisten päivystäjien palkat + muut käytännön kulut) sekä osallistuminen toiminnan suunnitteluun (henkilöresurssit). Löytääkseen pilottialueita yhteistyökokeiluun Harava-hanke järjesti kevään 2001 aikana Varsinais- Suomessa seutukuntakohtaisia tilaisuuksia, joissa käsiteltiin alueellisia päivystystarpeita sekä mahdollisuuksia vastata niihin. Tilaisuuksiin kutsuttiin alueellisia toimijoita sekä julkis-, järjestö- että yksityissektoreilta. Turun seudun tilaisuus järjestettiin Raisiossa (osallistujaluettelo liitteessä 1). Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tarve ja kehittämismahdollisuudet Turun seudulla Raision tilaisuudessa näkemyksiään kertoivat mm. sosiaalitoimen, terveystoimen, poliisin, SPR:n ja rikosuhripäivystyksen edustajat Turun seudun sosiaali- ja kriisipäivystystarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista. Tilaisuudessa esiteltiin myös Espoon sosiaali- ja kriisipäivystysmallia sekä Salon seudun sosiaalipäivystystä esimerkkeinä erilaisista tavoista palvelun järjestämiseen.

3 3 Tilaisuudessa kävi ilmi, että tarvetta päivystykselle Turun seudulla on. Niinikään katsottiin, että tähän tarpeeseen olisi järkevää vastata yhteistoimintamallin avulla, koska erityisesti pienempien kuntien ei ole järkevää tai resurssien puolesta edes mahdollista toteuttaa omaa, riittävän laajamittaista päivystysjärjestelmää. Toukokuussa pidetyssä tilaisuudessa päätettiin toteuttaa kysely, jonka avulla kartoitettaisiin tarkemmin alueen eri toimijoiden mahdollisuuksia olla mukana päivystysjärjestelmän rakentamisessa. Kesän ja alkusyksyn 2001 aikana toteutettu kysely suunnattiin kuntien sosiaali- ja terveystoimille, sairaanhoitopiirin yksiköille, alueella toimiville järjestöille sekä ammatillisille perhekodeille. Saadut vastaukset (yhteenveto liitteenä 2) vahvistivat edelleen näkemystä siitä, että tarvetta ja halukkuutta alueellisen päivystysjärjestelmän rakentamiseen on. Suosituimpana vaihtoehtona alueellisen sosiaali- ja kriisipäivystysjärjestelmän toteuttamiseen pidettiin mukaan lähtevien toimijoiden lukumäärästä riippuen joko 1) alueellista, aktiivityöhön perustuvaa päivystysyksikköä tai 2) aktiivityön ja varallaolon yhdistävää järjestelmää. Marraskuussa 2001 käytiin kyselyn tuloksia läpi tilaisuudessa, jossa oli paikalla kuntien sosiaali- ja terveystoimen, alueen järjestöjen sekä ammatillisten perhekotien edustajia. Käydyssä keskustelussa katsottiin, että vielä vuonna 2002 alueellista päivystyskokeilua ei ehditä käynnistää. Sen sijaan todettiin, että asiassa voitaisiin edetä niin, että kuntien sosiaalitoimien sekä mahdollisten muiden toimijoiden työntekijöistä koottaisiin työryhmä, joka laatii helmikuun 2002 loppuun mennessä esityksen siitä, millaisella mallilla voitaisiin parhaiten vastata alueen päivystystarpeeseen. Mikäli päivystykseen onnistutaan löytämään toimiva malli, voitaisiin vuonna 2003 aloittaa useamman vuoden kestävä kokeilupilotti, jolla testattaisiin seudullisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimivuutta. Tilaisuudessa päätettiin perustaa työryhmä, johon valittiin edustajat Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin, Liedon sekä Nousiaisten sosiaalitoimista, Turun ensi- ja turvakodista, SPR:n nuorten turvatalolta sekä Harava-projektista. Työryhmälle annettiin tehtäväksi rakentaa kaksi vaihtoehtoista päivystysmallia helmikuun 2002 loppuun mennessä. Työryhmälle jätettiin vapaat kädet mallien rakentamiseen, mutta evästyskeskustelussa esitettiin kuitenkin joitakin kysymyksiä ja näkemyksiä rakennettavasta mallista: - Toiminnan laajuus, käsitelläänkö lastensuojelutapauksia vai yleisemmin kriisitapauksia? katsottiin, että liikkeelle voitaisiin lähteä lastensuojelupäivystyksestä. - Päivystyksen ajankohta. Toimitaanko ympärivuorokautisesti vai esim. vain viikonloppuisin? katsottiin, että liikkeelle voitaisiin lähteä viikonloppupäivystyksellä. - Yhteydenottotapa. Otetaanko päivystäjiin yhteyttä viranomaisten kautta vai voivatko asiakkaat ottaa suoraan yhteyttä päivystäjään? katsottiin, että päivystys toimii niin, että yhteydenotot tapahtuvat viranomaisten kautta. - Päivystäjät. Pitääkö päivystäjien olla toimivaltaisia sosiaalityöntekijöitä vai voiko päivystäjänä toimia myös muita työntekijöitä? tämä jätettiin työryhmän harkittavaksi - Kustannukset. Jaetaanko kustannukset asukasluvun suhteessa vai joillakin muilla perusteilla? jakoperusteet jätettiin työryhmän harkittaviksi, kustannukset eivät kuitenkaan saisi nousta kovin korkeaksi (ei yli 3-5 mk/asukas)

4 4 2. TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY Työryhmä rakensi saamillaan evästyksillä kaksi vaihtoehtoista sosiaalipäivystysmallia, jotka esiteltiin Turun seudun kuntien sosiaalijohdolle maaliskuussa 2002 järjestetyssä tilaisuudessa. Toinen vaihtoehdoista perustui viikonloppuisin ylityönä tehtävään sosiaalityöntekijöiden aktiivipäivystykseen ja toinen seudulliseen aktiivipäivystysyksikköön, jossa olisi omat työntekijät, ja joka vastaisi alueen sosiaalipäivystystarpeeseen iltaisin ja viikonloppuisin. Esitettyjä malleja rakennettaessa käytettiin hyväksi kokemuksia muualla Suomessa käytetyistä sosiaali- ja kriisipäivystysjärjestelmistä. Työryhmä hyödynsi mm. Espoon, Salon seudun, Jämsän seudun, Tampereen, Helsingin, Oulun ja Kymenlaakson päivystysjärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta saatuja kokemuksia. Ryhmä otti työskentelyssään lähtökohdakseen sen, että mallin tulee olla seudullinen. Mitään alueen kuntaa ei suunnitteluvaiheessa jätetty ulkopuolelle. Toisena lähtökohtana pidettiin sitä, että päivystysmallia rakennettaessa hyödynnetään jo olemassa olevia toimijoita, tarkoituksena ei ollut tehdä mitään jo rakennettua ja toimivaa uudestaan. Mallien toimintaperiaatteita pohtivassa keskustelussa työryhmä katsoi, että vaikka päivystystoiminta voidaankin aloittaa suppeammalla toiminnalla ja laajentaa sitä vaatimusten mukaan, pitää mukana olla kuitenkin riittävästi ammattitaitoisia toimijoita jo alusta lähtien, jotta toimintaedellytykset ovat olemassa. Ryhmä katsoi, että päivystyksessä mukanaolevien henkilöiden tulisi olla toimivaltaisia sosiaalityöntekijöitä ja heidän olisi toimittava päivystysvuoroissa aktiivityössä. Esimerkiksi Salon mallin mukainen varallaolojärjestelmä ei toimi asukaspohjaltaan huomattavasti suuremmalla Turun seudulla, vaan päivystyksen on perustuttava aktiivityöhön. Niinikään katsottiin, että päivystys olisi hyvä keskittää sellaiselle ryhmälle, jolla on ja jolle kertyy kokemusta sosiaalipäivystyksen pyörittämisestä. Kriisitilanteen sattuessa verkostolla (päivystäjät ja sinne yhteyttä ottavat tahot) tulee olla riittävän selkeät ohjeet käsiteltävien tapauksien varalle. Mallia rakennettaessa on saatava aikaan toimiva linkitys muihin, jatko- ja rinnalla toimiviin palveluihin. Vaikka päivystyksen rakentaminen auttaakin kattamaan suuren osan virka-ajan ulkopuolisesta ajasta, on äärimmäisen tärkeää miettiä seudun kuntien työkäytäntöjen toimivuutta päivystystyyppisissä tilanteissa myös virka-aikana. Työryhmä katsoi, että nyt esitettävässä päivystyksessä tulee keskittyä sosiaalipäivystykseen. Mielenterveydelliset kriisitilanteet ja mm. onnettomuustilanteiden jälkipuinti rajattiin tämän päivystyksen ulkopuolelle, koska niihin vastaamiseen löytyy alueelta jo ammattitaitoisia toimijoita. Turun seutukunnan kokoisella alueella, jossa on lähes asukasta, päivystys on erittäin vaikeaa hoitaa oman työn ohella ylityönä. Ylitöinä järjestettävän seudullisen päivystyksen ongelmiksi koettiin mm. hankala hallinnointi ja ohjaaminen, työntekijöiden nopea vaihtuvuus sekä pidemmällä aikavälillä sen rasittavuus päivystykseen osallistuville työntekijöille. Sosiaalipäivystys on vaativaa erityissosiaalityötä, joka vaatii erityiskoulutetun ja osaavan henkilöstön, joka on motivoitunut tämäntyyppisen työn tekemiseen. Päivystystyö on erityisen kuormittavaa työtä, koska asiakkuudet, jotka ohjautuvat sosiaalipäivystykseen ovat aina akuuteissa kriiseissä olevia asiakkaita, joita kohdataan muualla kuin virastossa eli esimerkiksi asiakkaan kotona tai yhteistyökumppanin tiloissa (esim. poliisilaitos). Lisäksi monet sosiaalipäivystyksen asiakkaista ovat kroonistuneita sosiaalityön pitkäaikaisasiakkaita. Työ on myös fyysisesti kuormittavaa henkilöstölle ja se edellyttää työntekijöitä, joilla itsellään on vahva halu tehdä tämänlaatuista työtä. Tämän vuoksi työryhmä piti järkevimpänä ja toimivimpana tapana Turun seutua koskevan sosiaalipäivystyksen hoitamiseen oman aktiivipäivystysyksikön perustamista.

5 5 Työryhmän tekemän selvityksen perusteella maaliskuussa järjestettyyn kokoukseen osallistuneet tahot (tilaisuuden osallistujaluettelo liitteessä 1) päätyivät kannattamaan parhaana vaihtoehtona aktiivipäivystysyksikköä Turun seutukuntaan. Lisäselvitystä katsottiin tarvittavan mm. terveydenhuollon tai seurakunnan työntekijöiden mahdollisesta kytkemisestä tiiviimmin päivystyksen toteuttamiseen. Käydyssä keskustelussa kuitenkin todettiin, että päivystyksen käynnistämisessä on lähdetty siitä, että toiminnassa keskitytään sosiaalipäivystykseen ja erityisesti lastensuojelullisiin tapauksiin. Tämä vaatii työntekijöiltä sosiaalityöntekijän ammattitaitoa ja myös mahdollisuuksia toimia tehtäviä hoitaessaan sosiaalityöntekijän virkavastuulla. Tämän vuoksi katsottiin, että toimijoiden tulisi olla nimenomaisesti sosiaalityöntekijöitä. Palaverissa päätettiin esittää kunnille Turun seutukunnan sosiaalipäivystyksen järjestämiseksi vuosina toteutettavaa nelivuotista kokeilua, jonka ajaksi perustetaan sosiaalipäivystyksen hoitamista varten oma yksikkö, jossa olisivat mukana kaikki seutukunnan 17 kuntaa sekä Mynämäki ja Mietoinen. Päivystystehtäviin vastaamisen lisäksi yksikön työntekijät voisivat myös tarjota mukaan lähteville kunnille konsultointia ja mahdollisesti työparin erityisosaamista vaativissa lastensuojelutapauksissa. Päivystyskokeiluun kytketään mukaan arviointi, jonka suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen Harava-hankkeen kanssa. Kokouksessa päätettiin, että esityksen kunnille laatii Harava-projekti yhdessä vaihtoehtoiset päivystysmallit rakentaneen työryhmän kanssa niin, että nyt esitettyyn malliin tarkennetaan vielä kustannusten jakautumisperusteita sekä linkitystä muihin päivystysjärjestelmiin ja tutkitaan mahdollisuudet ulkopuoliseen rahoitukseen sekä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kytkemiseen mukaan toiminnan järjestämiseen. Tähän esitykseen noita seikkoja onkin tarkennettu luvussa 3.

6 6 3. ALUEELLISEN PÄIVYSTYSYKSIKÖN TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO 3.1. Tehtävät Kehitettävä päivystysjärjestelmä on sosiaalipäivystys, jonka ensisijaisia tehtäviä ovat: 1) Väkivaltatilanteet, joissa perheeseen kuuluu lapsia tai muita huollettavia (esimerkiksi tilanne, jossa poliisi havaitsee kotihälytyksellä tarpeen saada joko välittömästi sosiaalityöntekijä paikalle tai välittää tieto mahdollisesta lastensuojelutarpeesta heti eteenpäin) 2) Lastensuojelutarpeen tarkistaminen (jos lapset jäävät vaille hoitoa huoltajan päihteiden käytön, sairaskohtauksen, tapaturman/onnettomuuden, perhekriisien tai mielenterveysongelmien takia) 3) Lapsen ja nuoren erityiset vaikeudet (itsemurhauhka, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaukset, päihteet/huumeet, karkailu, muut nuorten vakavat selviytymisvaikeudet) 4) Alaikäisten pidätykset ja kuulustelut harkinnan mukaan Tämän lisäksi päivystyksen työntekijät voivat tarvittaessa antaa puhelinkonsultaatiota sekä avustaa esimerkiksi vanhuksen/sairaan henkilön katoamis-/löytymistilanteissa tai turvapaikkaa tarvittaessa. Varsinaisten päivystystehtävien lisäksi voivat yksikössä toimivat työntekijät myös tarjota kokeilussa mukana oleville kunnille konsultointia ja mahdollisesti työparin erityisosaamista vaativissa lastensuojelutapauksissa Toiminta-aika, toimitilat ja yhteydenotot yksikköön Yksikkö vastaa alueen sosiaalipäivystystarpeeseen maanantaista torstaihin kello ja välillä, perjantaisin kello , lauantaisin ja sunnuntaisin kello Työntekijöiden viikoittaiset päivystysvuorot muodostuvat esimerkkiviikolla seuraavasti: Työntekijä Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai X X X X X X X X 4 X X X X 5 X X X X X 8-15 Päivystystunteja työntekijälle 1: 33 Päivystystunteja työntekijälle 2: 33 Päivystystunteja työntekijälle 3: 21 Päivystystunteja työntekijälle 4: 20 Päivystystunteja työntekijälle 5: 13 Päivystystuntien lisäksi työntekijät tekevät virka-aikana työtä yhteistyökumppaneiden kanssa mm. jatkopalveluihin ohjauksessa sekä hoitavat yhteistyökumppaneiden (mm. poliisi, hätäkeskus, terveyskeskukset, sairaalat, kunnat) kanssa asiakastapauksiin sekä järjestelmän sisältöön liittyviä neuvotteluja. Näiden tehtävien lisäksi työntekijät voivat toimia konsultoivina työntekijöinä ja mahdollisesti työparina mukana olevien kuntien alueella tapahtuvissa vaativissa lastensuojelutapauksissa Mallin rakentamisessa on lähdetty siitä, että päivystäjät voivat toimia Turun kaupungin sosiaalikeskuksen ASO-tiloissa (asiakkaan ohjaus -yksikkö) Linnankatu 23:ssa. Näissä tiloissa on jo olemassa puhelinyhteydet sekä tarvittava tietotekniikka, eikä yksikön tarvitse näin investoida uusiin laitteisiin ja järjestelmiin. Yhteydenotot yksikköön tapahtuvat viranomaisten (esim. hätäkeskus, poliisi, sairaaloiden ja terveyskeskusten päivystykset, sairaankuljetus) kautta. Suorien asiakasyhteydenottojen edellytyksenä on mallia valmistelleessa työryhmässä pidetty sitä, että päivystäjillä on mahdollisuus saada taustatietoa asiakkaasta. Koska päivystäjillä ei ole pääsyä eri kuntien asiakastietokantoihin, ei yksikkö voi vastata suoriin asiakasyhteydenottoihin vaan kontaktit tapahtuvat muiden viranomaisten välityksellä.

7 7 3.3 Yksikön hallinnointi ja yhteistyö muihin toimijoihin nähden Työryhmä esittää, että yksikkö sijoittuisi hallinnollisesti Turun kaupungin sosiaalikeskuksen yhteyteen. Ryhmässä käytiin läpi myös mahdollisuuksia sijoittaa toiminta osaksi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta tai antaa sen hallinnointi jollekin muulle seudulliselle toimijalle, mutta koska päivystäjien tulee nyt esitettävässä mallissa olla virkavastuulla toimivia sosiaalityöntekijöitä, ei yksikköä voida sijoittaa esimerkiksi osaamiskeskukseen, joka toimii jatkossa osakeyhtiönä. Tämän vuoksi luontevin hallinnollinen organisaatio yksikölle on Turun kaupungin sosiaalitoimi, jonka tiloissa päivystyksen on tarkoitus toimia. Toiminnan käytännön suunnittelusta ja organisoinnista vastaa yksi yksikön viidestä työntekijästä, joka toimii johtavana sosiaalityöntekijänä. Hankkeelle muodostetaan yksikön toiminnan seurantaa ja ohjausta varten oma ohjausryhmä, johon valitaan edustajia toiminnassa mukana olevista kunnista ja mahdollisilta muilta tahoilta. Ennen toiminnan aloittamista käydään yhdessä yhteydenottajatahojen kanssa läpi yksityiskohtaisesti ne tilanteet, joissa otetaan yhteyttä sosiaalipäivystysyksikköön ja joissa taas oikea avuntarjoaja on jokin muu alueella toimiva apua tarjoava taho (esim. debriefing-päivystys, TYKS:n psykiatrian yksiköt, SPR:n ensihuollon hälytysryhmä, rikosuhripäivystys, auttavat kriisipuhelimet, mielenterveysseuran kriisipalvelut, ensi- ja turvakoti, nuorten turvatalo jne.). Pilottikokeilu aloitetaan sosiaalitoimien ylläpitämänä päivystyksenä. Kokeilun aikana tulee kuitenkin tarkastella myös mahdollisuuksia kytkeä päivystys osaksi laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon seudullista päivystysjärjestelmää, mikäli esimerkiksi terveydenhuollossa rakennetaan uusia alueellisia päivystysmalleja Päivystysyksikön kustannukset ja niiden jakautuminen osallistujille Päivystysyksikön kustannukset on laskettu käyttäen työntekijöiden keskipalkkana mk (1850 ) kuukaudessa 5 sosiaalityöntekijän nettopalkat a mk ( ) = mk + lomakorvaukset (vuosipalkka * 0,11) = mk + ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntailisät ** (liite 3.) = mk + sosiaalikulut kertoimella 0,30 = mk + matka- ja toimintakulut = mk + vuokrat = mk + koulutus ja työnohjaus = mk YHTEENSÄ: mk ** voidaan antaa myös vapaa-aikana, mutta kustannusvaikutus tämä Työryhmä ehdottaa, että neljän vuoden pilottikokeilun aikana kustannukset jaetaan niin, että ensimmäisenä vuonna jakoperusteena käytetään mukana olevien kuntien alle 21-vuotiaiden asukkaiden määrää (kuten lastensuojelun suurten kustannusten tasausrahastossakin). Ensimmäisen vuoden aikana toteutuvien tapausten mukaisesti määritellään eri suoritteille hinnat. Pilotin kolmena viimeisenä vuotena jaetaan kustannukset niin, että osa budjetista (työryhmän alustavissa kaavailuissa noin 20%) katetaan vakuutusmaksutyyppisellä ylläpitomaksulla, jonka jakautumisperusteena pidetään alle 21-vuotiaiden asukkaiden määrää. Loput kustannukset rahoitetaan suoritemaksuilla. Hankkeeseen on mahdollista hakea ulkopuolista hankerahoitusta esimerkiksi Varsinais-Suomen liitosta maakunnan kehittämisrahoista tai joko Varsinais-Suomen liiton tai STM:n kautta haettavasta ESR-rahoituksesta syksyn 2002 aikana, jos hankkeen käynnistämiseen löytyy alueen kunnista riittävästi yhteistä tahtoa. Jonkin verran rahoitusta sekä apua ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen on mahdollista hakea myös Turun seudun aluekeskusohjelman kautta, kun ohjelman Hyvinvoiva

8 8 aluekeskus osio saa oman työntekijänsä ja sen hankesuunnitelmat käynnistyvät. Lisäksi lääninhallituksen kautta mahdollisesti myös ensi vuonna jaettavaa ehkäisevän huumetyön rahoitusta kannattaa hakea hankkeen toteutukseen vuonna Vuoden 2002 ehkäisevän huumetyön rahat on jo jaettu. Tässä esitettävät laskelmat kuntien rahoitusosuuksien jakautumisesta on laskettu lähtien siitä olettamuksesta, että hankkeelle ei saada ulkopuolista hankerahoitusta. Lähtökohtana ovat siis hankkeen kokonaiskustannukset. 1. vuoden toimintakustannusten jakautuminen Mikäli kaikki Turun seutukunnan 17 kuntaa sekä Mynämäki ja Mietoinen osallistuvat päivystysyksikön toimintaan, jakautuvat kustannukset edellämainituin perustein ensimmäisen vuoden aikana seuraavasti: Turun seutu Pilotin Kustannus ensimmäinen vuosi Kunta Alle 21-v. Osuuskerroin Summa mk Euro Askainen 201 0, Kaarina , Lemu 442 0, Lieto , Masku , Merimasku 438 0, Mietoinen 481 0, Mynämäki , Naantali , Nousiainen , Paimio , Piikkiö , Raisio , Rusko , Rymättylä 492 0, Sauvo 754 0, Turku , Vahto 570 0, Velkua 59 0, Yhteensä , Asukasta kohti päivystysyksiköstä muodostuu kustannuksia aikana. 0,74 ensimmäisen pilottivuoden vuoden toimintakustannusten jakautuminen Pilottikokeilun kolmena viimeisenä vuotena katetaan kustannuksista osa (työryhmän alustavissa kaavailuissa 20 %) yleisellä ylläpitomaksulla ja loput suoritemaksuilla. Suoritehinnat määrittyvät päivystystapausten määrän perusteella ja ne määritellään ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella. Ylläpitomaksun lopullinen prosenttiosuus kokonaiskustannuksista määritellään mukaan lähtevien kuntien keskinäisessä sopimuksessa. Tämä osuus jaetaan osallistuvien kuntien kesken käyttäen jakoperusteena alle 21-vuotiaiden asukkaiden määrää. Mikäli kaikki Turun seutukunnan 17 kuntaa sekä Mynämäki ja Mietoinen osallistuvat päivystysyksikön toimintaan, jakautuvat kustannukset seuraavasti (käytetty ylläpitomaksun osuutena 20 %):

9 9 Turun seutu pilotin vuodet Kustannukset 2-4 Ylläpitomaksu 20 % Kunta Asukasluku Osuuskerroin Summa mk Euro Askainen 201 0, Kaarina , Lemu 442 0, Lieto , Masku , Merimasku 438 0, Mietoinen 481 0, Mynämäki , Naantali , Nousiainen , Paimio , Piikkiö , Raisio , Rusko , Rymättylä 492 0, Sauvo 754 0, Turku , Vahto 570 0, Velkua 59 0, Yhteensä , Asukasta kohti ylläpitomaksusta muodostuu kustannuksia 0,15 vuodessa, jos kaikki 19 kuntaa ovat mukana. 80 % kustannuksista jakautuu suoritteiden mukaisesti. Suoritehinnat määrittyvät päivystystapausten määrän perusteella ja ne määritellään ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella. Kokeiluhanketta käynnistettäessä tehdään yhteistyötä Harava-hankkeen kanssa. Harava on varannut vuoden 2002 budjettiinsa Varsinais-Suomessa käynnistyvien sosiaali- ja kriisipäivystyshankkeiden koulutus- ja konsultaatiomenoihin. Tulevien vuosien osalta summat ovat vielä avoinna. Osa tästä summasta voidaan käyttää Turun seudulla mahdollisesti 2003 käynnistyvän päivystysyksikön työntekijöiden koulutukseen ja/tai hankkeen suunnitteluun sisältyvään koulutukseen tai konsultaatioihin. Lisäksi Haravan Varsinais-Suomessa työskentelevät kaksi projektipäällikköä antavat työpanostaan hankkeen suunnittelutyöhön.

10 10 LIITE 1. TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYYN OSALLISTUNEET SEKÄ SEUDULLISTEN PALAVERIEN OSALLISTUJALUETTELOT Mallit rakentaneen työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet: Kaarinan kaupunki sosiaalityönjohtaja Sari Johansson Liedon kunta sosiaalityöntekijä Marja Holmborg sosiaalityöntekijä Pirjo Pitkänen Naantalin kaupunki sosiaalityöntekijä Liisa-Anneli Holmberg johtava sosiaalityöntekijä Anssi Lähde Nousiaisten kunta sosiaalityöntekijä Liisa Moilanen Raision kaupunki johtava sosiaalityöntekijä Helena Nurmilaakso Turun kaupunki johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mäkinen SPR/Nuorten turvatalo johtaja Elina Wiljanen Turun ensi- ja turvakoti toiminnanjohtaja Maija Jäntti Varsinais-Suomen Harava projektipäällikkö Eija Heimo projektipäällikkö Pasi Oksanen Sosiaali- ja kriisipäivystysmallin kehittämistarve Turun seudulla -palaveri Osallistujat Askaisten kunta sosiaalisihteeri Aila Häkkinen Kaarinan kaupunki sosiaalijohtaja Antero Paananen Lemun kunta sosiaalisihteeri Raija Vienonen Maskun kunta sosiaalijohtaja Kaarina Meller Naantalin kaupunki sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen Nousiaisten kunta sosiaalijohtaja Anneli Hallman Paimion kaupunki sosiaalijohtaja Iiro Pöyhönen Piikkiön kunta sosiaalijohtaja Sirkka Mylly Raision kaupunki sosiaalijohtaja Markus Hemmilä Päivi Miettinen Sauvon kunta sosiaalisihteeri Leena Pesu Turun kaupunki johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mäkinen erityissosiaalityöntekijä Eero Pulli Velkuan kunta sosiaalityöntekijä Tiina Rinne-Kylänpää Härkätien terveyskeskus johtava hoitaja Anne Valtonen Kaarinan Piikkiön tk. ylilääkäri Markku Suokas johtava hoitaja Anja Rinta-Jaskari Naantalin ktt ky. sosiaalityöntekijä Erja Oksman Turun terveysvirasto terveyskeskuslääkäri Eero Pesonen TYKS/Ensiapupoliklinikka ylilääkäri Seppo Nieminen osastonhoitaja Pirkko Viirlas TYKS/ Konservatiivisen hoidon tulosryhmä ylihoitaja Marja-Leena Pulkkinen TYKS/ Nuorisopsykiatria sosiaalityöntekijä Leena Jäppinen Turun kihlakunnan poliisilaitos ylikonstaapeli Markku Paija Raision kihlakunnan poliisilaitos komisario Pasi Rinne Kaarinan kihlakunnan poliisilaitos Erja Setälä Perhekoti Peukaloinen Seija Oksanen Kari Oksanen Turun Ensi- ja Turvakoti toiminnanjohtaja Maija Jäntti Ensikoti Pinja johtaja Anne Stormbom Lausteen perhekuntoutuskeskus sosiaaliterapeutti Raija Manni Mielenterveysseura / Lounais-Suomen aluetoimisto aluetyöntekijä Elisa Lehtonen Mielenterveysseura / Länsi-Suomen aluetoimisto aluetyöntekijä Veli Kaukkila MLL/ Varsinais-Suomen piiri nuorisotyön ohjelmasihteeri Juhani Rantanen Rikosuhripäivystys/ Länsi-Suomen aluetoimisto aluevastaava Tiina Rantanen SPR, Nuorten turvatalo johtaja Sari Jansson Turun Nuorisoasema Hanna Peltola

11 11 Espoon keskus, sosiaali- ja terveystoimi Harava-projekti psykiatrinen sairaanhoitaja Birgitta Pollari sosiaalityöntekijä Leena Pehkonen projektijohtaja Markus Anttila projektipäällikkö Eija Heimo projektipäällikkö Pasi Oksanen Sosiaali- ja kriisipäivystysmallin kehittäminen Turun seudulle työkokous Kaarinan kaupunki sosiaalijohtaja Antero Paananen Mynämäen kunta sosiaalijohtaja Marita Pettersson Naantalin kaupunki sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen Nousiaisten kunta sosiaalijohtaja Anneli Hallman Raision kaupunki sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä johtava sosiaalityöntekijä Helena Nurmilaakso Ruskon kunta sosiaalijohtaja Tuula Ikonen, Ruskon kunta Sauvon kunta sosiaalisihteeri Leena Pesu Turun kaupunki osastopäällikkö Leila Visa erityissosiaalityöntekijä Eero Pulli Perhekriisi- ja terapiakeskus Pilari projektijohtaja Kitty Enbom SPR, Nuorten turvatalo johtaja Elina Wiljanen Turun ensi- ja turvakoti toiminnanjohtaja Maija Jäntti Perhekoti Tuike Tuire Ekman Jussi Kangas Harava-projekti projektipäällikkö Eija Heimo projektipäällikkö Pasi Oksanen projektityöntekijä Kaisa Tiusanen Sosiaali- ja kriisipäivystysmallin kehittäminen Turun seudulle työkokous Askaisten kunta sosiaalisihteeri Aila Häkkinen Kaarinan kaupunki sosiaalityönjohtaja Sari Johansson Lemun kunta sosiaalisihteeri Raija Vienonen Liedon kunta sosiaalityöntekijä Marja Holmborg Mynämäen kunta sosiaalityöntekijä Marita Haulivuori Naantalin kaupunki sosiaalityöntekijä Liisa-Anneli Holmberg Nousiaisten kunta sosiaalijohtaja Anneli Hallman Paimion kaupunki sosiaalijohtaja Iiro Pöyhönen Raision kaupunki sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Ruskon kunta johtava sosiaalityöntekijä Tuula Ikonen Sauvon kunta sosiaalisihteeri Leila Pesu Turun kaupunki johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mäkinen osastopäällikkö Leila Visa Turun ensi- ja turvakoti toiminnanjohtaja Maija Jäntti Harava-projekti projektipäällikkö Eija Heimo projektipäällikkö Pasi Oksanen

12 12 LIITE 2. TURUN SEUDUN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYSKYSELYN VASTAUKSET Turun seudulla kesällä ja alkusyksyllä 2001 suoritettuihin kyselyihin vastasivat seuraavien kuntien sosiaalitoimet: Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Mietoinen, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Vahto ja Velkua. Lisäksi kyselyyn vastasivat: Härkätien terveyskeskus,kaarinan-piikkiön TK-kuntayhtymä, Maskun kansanterveystyön kuntayhtymä,turun terveystoimi, TYKS, Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Lausteen perhekuntoutuskeskus, Lounais-Suomen mielenterveysseura, Perhekoti Tuike, SPR:n nuorten turvatalo, SPR:n Varsinais-Suomen piiri ja Turun nuorisoasema. Mukana on lista niistä tahoista, joille kysely on kuntien sosiaalitoimien lisäksi lähetetty. TURUN SEUTU 1. Haluaako olla mukana rakentamassa alueellista sosiaali- ja kriisipäivystys-mallia Turun seudulle? Kyllä Ei 2. Millaiseen toimintamalliin alueellisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen tulisi mielestänne perustua? Alueen kuntien sosiaalityöntekijöiden vapaamuotoinen varallaolopäivystys Kuntien ja muiden organisaatioiden sosiaalityöntekijöiden yhteinen varallaolo Sosiaalityöntekijöiden ja muiden toimijoiden yhteinen varallaolopäivystys Aktiivityöhön perustuva päivystysyksikkö Aktiivipäivystyksen ja varallaolon yhdistelmä Jokin muu malli Kunta tai muu organisaatio Naantali, Rymättylä, Rusko, Lemu, Nousiainen, Velkua, Mietoinen, Kaarina, Lieto, Turun terveystoimi, TYKS, Raisio, Mynämäki, Masku, Härkätien terveyskeskus, MLL V-S piiri, SPR nuorten turvatalo, Lausteen perhekuntoutuskeskus (mukana tukemassa), Turun nuorisoasema, SPR V-S piiri, Lounais-Suomen mielenterveysseura, Kaarinan-Piikkiön TK-kuntayhtymä, Perhekoti Tuike, Piikkiö Vahto, Maskun ktt ky TYKS (lisäksi asiantuntijoiden takapäivystys ) SPR V-S piiri, L-S mielenterveysseura, Kaarinan-Piikkiön TK-kuntayhtymä, Piikkiö Naantali (Jos Turku mukana), Maskun ktt ky, SPR Turun nuorten turvatalo, Lausteen perhekuntoutuskeskus (tai seur. vaihtoehto), Turun nuorisoasema, Lieto (tai seur. vaihtoehto), Perhekoti Tuike Naantali (Jos Turku ei mukana), Vahto, Raisio, Härkätien terveyskeskus, MLL V-S piiri, Kaarina Oma päivystysyksikkö jonkin kaupungin sosiaalitoimiston, päivystäjinä sosiaalityöntekijöitä ja toiminta-alueena Turun seutu+ Mynämäki ja Mietoinen (Rymättylä, Rusko, Lemu, Nousiainen, Velkua, Mietoinen, Mynämäki, Masku) 3. Voivatko työntekijät toimia sosiaali- ja kriisipäivystäjinä seutukunnalle rakennettavassa päivystysmallissa? Kyllä aktiivityössä (kuinka monta, työtehtävä) Naantali (ehkä 2), SPR V-S piiri (yht. 25 vapaaehtoista V- S alueella), L-S mielenterveysseura (varmistuu myöhemmin) Ei aktiivipäivystyksessä Kyllä takapäivystys/varallaolo Vahto, Rymättylä, Rusko, Lemu, Nousiainen, Velkua, Mietoinen, Turun terveystoimi, Maskun ktt ky, TYKS, Raisio, Mynämäki, Masku, Härkätien terveyskeskus, MLL V-S piiri, SPR Turun nuorten turvatalo, Lausteen perhekuntoutuskeskus, Turun nuorisoasema, Lieto, Kaarinan-Piikkiön TK-kuntayhtymä, Perhekoti Tuike, Piikkiö Naantali (4-5), TYKS (määrä syksyllä), Raisio (määrä myöhemmin), SPR Turun nuorten turvatalo (siltä osin kuin osallistuminen ei edellytä työpaikalta poistumista), SPR V-

13 13 Ei takapäivystyksessä / varallaolossa 4. Tulisiko sosiaali- ja kriisipäivystys järjestää ympärivuorokautisena vai vain tiettyihin ajankohtiin (esim. viikonloput) keskittyvänä päivystyksenä? Ympärivuorokautinen Viikonloppupäivystys 5. Miten yhteydenottojen pitäisi tapahtua? Yhteydenotot viranomaisten kautta Yhteydenotot myös suoraan asiakkailta 6. Jos kunta ei voi osallistua rakennettavaan malliin päivystäjänä, onko halukas ostamaan sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelua muilta tuottajilta? Kyllä (edellytykset) Ei 7. Kuinka suurella taloudellisella panostuksella mukana? S piiri (yht. 25 vapaaehtoista V-S alueella), L-S mielenterveysseura (varmistuu myöhemmin), Kaarina Vahto, Rymättylä, Rusko, Lemu, Nousiainen, Velkua, Mietoinen, Turun terveystoimi, Maskun ktt ky, Mynämäki, Masku, Härkätien terveyskeskus, MLL V-S piiri, Lausteen perhekuntoutuskeskus, Turun nuorisoasema, Lieto, Kaarinan-Piikkiön TK-kuntayhtymä, Perhekoti Tuike, Piikkiö Naantali, Vahto (isoissa kaupungeissa), Rymättylä, Rusko, Lemu, Nousiainen, Velkua, Mietoinen, TYKS, Mynämäki, Masku, MLL V-S piiri, Lausteen perhekuntoutuskeskus, Turun nuorisoasema, SPR V-S piiri, L-S mielenterveysseura, Lieto (kokeiluna ympärivuorokautinen), Kaarinan-Piikkiön TKkuntayhtymä, Perhekoti Tuike Turun terveystoimi (tai kokeiluna ympärivuorokautinen), Maskun ktt ky, Raisio (muutakin voidaan harkita), Härkätien terveyskeskus (+yöt), SPR Turun nuorten turvatalo (kokeilu pe-ma, myöh. mahd. laajentaminen), Kaarina (tarpeen mukaan laajennus), Piikkiö Rymättylä, Rusko, Lemu, Nousiainen, Velkua, Mietoinen, Maskun ktt ky, Raisio, Mynämäki, Masku, Härkätien terveyskeskus, SPR V-S piiri, L-S mielenterveysseura, Piikkiö Naantali, Vahto, Turun terveystoimi, MLL V-S piiri, SPR Turun nuorten turvatalo, Lausteen perhekuntoutuskeskus, Turun nuorisoasema, Kaarina, Lieto, Kaarinan-Piikkiön TK-kuntayhtymä, Perhekoti Tuike Vahto ja Mynämäki (Todelliset kustannukset sovitun hinnaston mukaan), Rymättylä, Rusko, Lemu, Nousiainen, Velkua, Raisio, Masku, Lieto, Piikkiö (pieni perusmaksu asukaspohjan mukaan ja köytöstä sopimuksen mukaan) Perhekoti Tuike Naantali (10 mk/asukas), Asiakaskohtaiset todelliset kustannukset (Vahto, Rymättylä, Rusko, Lemu, Nousiainen, Velkua, Mietoinen, Mynämäki, Masku), Turun terveystoimi (ei osallistu rahoitukseen), TYKS (ei osallistu rahoitukseen), Raisio (3-5 mk/asukas), Kaarina (max mk/asukas), Lieto (10 mk/asukas), Piikkiö (3-5 mk/asukas)

14 14 Turun seudulla kysely on lähetetty kuntien sosiaalitoimien lisäksi seuraaville tahoille: Härkätien terveyskeskus Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Maskun kansanterveystyön kuntayhtymä Mynämäen Mietoisten terveyskeskus Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymä Paimion-Sauvon terveyskeskus Raision aluesairaala Raision terveystoimi Ruskon terveyskeskus Turun terveystoimi TYKS Lisäksi koko Varsinais-Suomen alueella kysely on lähetetty seuraaville järjestöille ja yksityisille palveluntuottajille: Ensikoti Pinja, Turku Folkhälsan Katrin palvelukoti, Uusikaupunki Lausteen Perhekuntoutuskeskus ja erityiskoulu Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vakka-Suomen Perhepalvelukeskus Mannerheimin lastensuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri Matula Oy, Loimaa Perhekoti Peukaloinen, Yliskulma Perhekoti Tuike, Turku Perhekoti Vakkis, Uusikaupunki Perhekoti Villa Roosa, Turku Rikosuhripäivystys, Länsi-Suomen aluetoimisto SPR, Nuorten turvatalo, Turku SPR, Varsinais-Suomen piiri SPR, Åbolands distrikt Suomen mielenterveyseura, Länsi-Suomen aluetoimisto, Laitila Suomen mielenterveysseura, Lounais-Suomen aluetoimisto, Turku Suvilinnan pienryhmäkoti, Pelastakaa Lapset ry. Turun Ensi- ja turvakotiyhdistys ry. Turun Nuorisoasema Vakka-Suomen mielenterveysseura, Kaarisilta-projekti, Uusikaupunki Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Parainen Varsinais-Suomen Sijoituslasten vanhemmat ry

15 15 LIITE 3. PÄIVYSTYSYKSIKÖN ILTA-, YÖ-, LAUANTAI- JA SUNNUNTAILISIEN MUODOSTUMINEN Maanantai: Iltatyökorvaus ajalta = 10,85 mk * 4 h * 2 työntekijää = 86,80 mk Tiistai: Iltatyökorvaus ajalta = 10,85 mk * 4 h * 2 työntekijää = 86,80 mk Keskiviikko: Iltatyökorvaus ajalta = 10,85 mk * 4 h * 2 työntekijää = 86,80 mk Torstai: Iltatyökorvaus ajalta = 10,85 mk * 4 h * 2 työntekijää = 86,80 mk Perjantai- Lauantai 03: Iltatyökorvaus ajalta 18-22, yötyökorvaus ajalta 22-03, = (10,85 mk * 4 h * 2 työntekijää) + (21,69 mk * 5 h * 2 työntekijää) = 303,70 mk Lauantai- Sunnuntai 03: Lauantaityökorvaus 16 h (8-10 2h*1tt, h * 2tt, h * 1 tt), sunnuntaityökorvaus 18 h ( h * 2 tt), iltatyökorvaus 4 h * 2 tt, yötyökorvaus 5 h * 2 tt = (16 * 14,46) + (18 * 72,30) + (8 * 10,85) + ( 10 * 21,69) = 1836,46 mk Sunnuntai: Sunnuntaityökorvaus 14 tunnilta (14 * 72,30) = 1012,20 mk YHTEENSÄ VIIKOSSA 3499, 56 mk, vuodessa mk ( )

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot